Акционерлік қоғамды басқару жүйесін жетілдіру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6

1 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.1 Акционерлік қоғамдар кәсіпкерліктің жетекші ұйымдық нысаны
ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.2 Акционерлік коғамның дамуын және тиімді жұмыс істеуін ынталандыра.
тын факторлары және экономикалық механизмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
1.3 Қазақстандағы акционерлік қоғамдардың даму жағдайы мен қызмет
етуінің мониторингі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33

2 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУДІ
«АБДИ КОМПАНИ» АҚ МЫСАЛЫНДА ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
2.1«АБДИ Компани» Акционерлік қоғамының құрылуы мен қалыптасуының
және қызметінің жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
2.2 «АБДИ Компани» АҚ.ның басқару жүйесінің кешенді сипаттамасы және
талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
2.3 «АБДИ Компани» АҚ.ның қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ...64

3 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ МЕХАНИЗМІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .69
3.1 Акционерлік қоғамды басқару жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары ... ..69
3.2 Акционерлік қоғамдардағы үлестірушілік қарым.қатынастардың
тиімділігін жоғарылату жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...78

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...93

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .96

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...98
Мәселенің көкейтестілігі мен зерттелу дәрежесі. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының жаңа кезеңі экономикада көптеген мәселелерді қарастырады. Бәсекеге қабілетті экономиканың қалыптасуы және «Қазақстан-2030» ұзақ мерзімді стратегиясының жүзеге асуы шаруашылық етудің барлық деңгейіндегі басқаруды жоғарылатуын талап етеді. 2006 жылдың 1наурызындағы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында бастапқы басымдылықты іске асыру үшін – Қазақстанның әлемдегі ең бәсекеге қабілетті және қарқынды дамып келе жатқан мемлекеттер санатына жақындауы – маңызды бағыттарының бірі ретінде анықталғаны: «Қазақстанның жаңа технологияны жетілдіретін және дамытатын халықаралық компанияларда құрылтайшы немесе акционер ретінде қатысуы» [1].
1 Назарбаев Н. А. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. – Астана: Елорда, 2006.- С. 48
2 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года. - Алматы, ИД «БИКО» - 2003.
3 Яновская О. А., Никифорова Н. В. Корпоративное управление: Учебник – Алматы: Экономика, 2002. - С. 149
4 Корпоративное управление и инвестиционный климат в Казахстане. Материалы международной конференции. – Алматы, 2006
5 Анесянц С. А. Основы функционирования рынка ценных бумаг. – Москва. - 2004.
6 Савченко О. Начисление амортизации на фиксированные активы, вводимые в рамках инвестиционного проекта. Крупный и средний бизнес. № 8 (9) , август 2006
7 Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы. Одобрена указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года. «Казахстанская правда» 18 ноября, 2006 г.
8 Паркинсон С.Н., Рустамджи М.К. Бизнес - это люди. - М.: Мирт, 1995.- С. 155.
9 Яколка Ли. Карьера менеджера. - М.: Прогресс, 1990, С. 17
10 Когут А. Е. Эффективность промышленного производства. – Ленинград: «Наука», 1983. – С. 173
11 Абалкин Л. И. Новый тип экономического мышления. – М.: Экономика, 1987. – С.191
12 Ю.А. Львов, В.М. Русинов, А.Д. Саулин, О.А. Страхов Управление акционерным обществом в России. - М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. -С. 186
13 Бизнес - регистр. (Основные показатели количества юридических лиц в Казахстане по состоянию на 1 января 2007 г.). Агентство Республики Казахстан по статистике. Алматы, - 2007. htp://www.nsa.lan
14 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций). Статистический справочник.-Алматы, 2005. htp: // nt-design
15 «Малый бизнес в Казахстане». Статистический сборник.- Алматы, 2005
16 Деятельность малых предприятий Республики Казахстан за 2001-2005 годы. Статистический сборник.- Алматы, 2006 – С.100
17 Казахстан сегодня. Информационно- аналитический сборник.- Алматы: ТОО «Интельсервис», 2005.- С.408
18 Кодекс корпоративного управления. - Алматы, 2005
19 Заявление Правительства Республики Казахстан и Национального Банка об основных направлениях экономической и социальной политики и прогнозе экономических показателей на 2007 год. Казахстанская правда – 26 января 2007
20 Правила отбора независимых директоров акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству. Утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 1286. Казахстанская правда – 12 января 2007
21 Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность независимых директоров акционерных обществ, контрольные па-кеты акций которых принадлежат государству. Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 1286. Казахстанская правда – 12 января 2007
22 Правила оценки эффективности деятельности независимых директоров акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству. Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года №1286. Казахстанская правда-12 января 2007
23 Мурат М. Налогообложение чистого дохода при выплате дивидендов. Крупный и средний бизнес. № 11 (12) , ноябрь 2006
24 Акционерно – кооперативная модель предприятий в Китае.- «СиньСинь» 1998. – С.31
25 «АБДИ Компани» АҚ-ның акцияларды шығару проспектісі. Алматы 2012ж.
26 Анализ финансового состояния по результатам аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2012 год АО «АБДИ Компани»
27 Анализ финансового состояния по результатам аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2013 год АО «АБДИ Компани»
28 Анализ финансового состояния по результатам аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2014 год АО «АБДИ Компани»
29 Отчет в рамках ПДО. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 4 КВ. 2014 ГОД
        
        Дипломдық жұмыс
тақырыбы: Акционерлік қоғамды басқару жүйесін жетілдіру
5В050600-«Экономика» мамандығы бойынша
Орындаған:
Ғылыми жетекшісі
э.ғ.к., доцент:
Астана ... ... ... басқарудың теориялық және әдістемелік
негіздері...................................................................
..................10
1.1 Акционерлік қоғамдар кәсіпкерліктің жетекші ұйымдық нысаны
ретінде
............................................................................
......................................10
1.2 Акционерлік коғамның дамуын және тиімді жұмыс істеуін ... ... және ... Қазақстандағы акционерлік қоғамдардың даму жағдайы мен қызмет
етуінің
мониторингі.................................................................
...........................33
2 Акционерлік қоғамды басқару ... ... ... АҚ ... Компани» Акционерлік қоғамының құрылуы мен қалыптасуының
және қызметінің жалпы
сипаттамасы................................................................4
3
2.2 «АБДИ Компани» АҚ-ның басқару ... ... ... ... ... Компани» АҚ-ның қаржылық жағдайын
талдау...............................64
3 Акционерлік қоғамды басқару жүйесін жетілдіру механизмі мен
перспективалары.........................................................69
3.1 Акционерлік қоғамды басқару жүйесін жетілдірудің ... ... ... ... ... ... ... көкейтестілігі мен зерттелу дәрежесі. Қазақстанның әлеуметтік-
экономикалық дамуының жаңа кезеңі экономикада ... ... ... ... ... ... және «Қазақстан-
2030» ұзақ мерзімді стратегиясының жүзеге асуы шаруашылық етудің ... ... ... ... етеді. 2006 жылдың 1наурызындағы
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауында бастапқы басымдылықты іске ... үшін – ... ... ең
бәсекеге қабілетті және қарқынды дамып келе жатқан мемлекеттер ...... ... бірі ... ... ... ... жетілдіретін және дамытатын халықаралық компанияларда
құрылтайшы немесе акционер ретінде қатысуы» [1].
Негізі ... ... жеке ... болу және ... ... ... нарықтық экономика жағдайында оның бастапқы тобының жетекші
ұйымдық нысаны ... ... ... және ... белсенділігінің жеткілікті икемділігін қамтамасыз ... ... бой ... ... ... ... оларды
қамтамасыз ету акционерлік қоғамды ... ... ... жұмыс
істейтіндігі мен оның шаруашылық ету қызметіне ықпал ететін ... ... ... ... ... ... көрсетілген
жүйенің қарастырылатын факторлар мәнділігі мен ... ... ... ... пайда болады. Бұл Акционерлік қоғамның өндірістік
қызметінің тиімділігін толықтай зерттеу үшін қолданыстағы ... ... ... ... беретін немесе берілген Акционерлік қоғам
жұмысының нәтижесін жақсарту факторларын анықтау негізінде істің кешенді
шешімін ... ... ... ... ... ... көбіне оның өндірістік қызметінің ұйымдық-құқықтық, басқарушылық,
өндірістік, ресурсты – интеллектуалдық және басқа факторларының өзара ықпал
етуін жүйелеусіз жиі ... ... ... Қазақстандағы дәл сондай
Акционерлік қоғам қызметінің даму ... ... ... ... қоғамды басқару құрылымының құрылуы және жүйесінің
құрамы жеткілікті зерттелмеген, ... ... ... кезеңінен бастап
еліміздің экономикасында отандық акционерлік қоғамдардың айтарлықтай жол
жүріп келгенін ... алу ... ... ... ... ... ... негізделген жолдарды табуды және Акцинерлік қоғам
жұмысының ... ... ... ... ... ... негізі Дж. М. Кейнс, А.
Маршалл, П. Самуэльсон және ... ... ... ... ... ... теориясы мен әдістемелігінің
дамуына Р. Акофф, Р. Джонсон, Н.К. Спрополис, Д. Хан, И. ... ... ... ... авторлер үлкен үлес қосқан.
Жеке кәсіпорындарды басқару мәселесін шешу ТМД елдерінің ... ... ... ... М.М. Алексеева, В.М. Власова,
В.Д. Грибов, А.И. Ильин, В.Д. Камаев, Н.Д. Кондратьев, В.М. ... ... ... және ... ... көптеген ғылыми-
әдістемелік мәселесі Қазақстанның ... ... ... ... Я.А. ... Т.А ... Р.А. Алшанов, У.Б
Баймұратов, К.Б.Бердалиев, О.К. Есқараев, Т.А. ... Ж.О. ... ... А.К. ... К.Е. ... Н. К. ... К.А. ... Сатыбалдин, Г.С. Сейтқасымов және басқалары.
Қазіргі уақытта аз зерттелген акционерлік қоғамды басқарудың ұйымдық-
экономикалық әдісі болып қалады. Әрі ... ... ... ... ... ... акционерлер-инвесторлардың экономикалық
қызығушылығын күшейту жолдарын жасап ... ... ... ... ... етеді. Холдингтар мен әлеуметтік-
кәсіпкерліктілік корпорациялардың тиімді ... ... ... ... құру
қажет.
Тақырыптың көкейтестілігі және жеткіліксіз болуының, бірқатар шешілмеген
мәселелердің болуының, даму барысын басқару механизмін әрі ... ... ... ... ... ... жоғарылатуның қажеттілігі
тақырыпты, зерттеудің мақсаты мен міндеттерін таңдау алдын ала ... ... мен ... ... ... ... ... қоғамдардың
қалыптасу және жұмыс істеу барысын кешенді талдау негізінде ... ... ... ... және оның ... ... жоғарылату бойынша ғылыми-практикалық ұсынымдар
жасап шығару.
Осы мақсаттарға сәйкес студенттің алдында келесі міндеттер қойылды:
- Отандық және ... ... ... ... ... ... ... бар сыншыл шолулар негізінде оның
тиімділігін жоғарылату факторын анықтау;
- Қазақстандағы ... ... ... қазіргі күйін зерттеу;
- Акционерлік қоғамдар жұмысының экономикалық тиімділігіне талдау жасау
оны жоғарылатудың сақтық қорларын ... ... ... ... басқарудың ұйымдық-экономикалық
механизмін пайдалану тәжірибесін талдау және басқару ... ... ... ... ... ... қоғам жұмысының тиімділігінің дамуы мен жоғарылауына ықпал
ететін тетіктері жүйесін ... ... ... ... ... ... ұйымдық нысанының дамуындағы холдингтердің және
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың рөлін негіздеу;
- Қазақстан Республикасындағы Акционерлік ... ... ... ... ... және ... ... шаралар жасап шығару;
- Кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... ... бейімделуін негіздеу.
Зерттеу объектісі – «АБДИ Компани» акционерлік қоғамы.
Зерттеу пәні – нарықтық ... ... және ... ... ... ... ... экономикалық қарым-
қатынастардың жиынтығы.
Зерттеудің теоретикалық және ... ... ... ... ... ... ... теорияларына
арналған отандық және шетел ғалым-экономистерінің еңбек-терінен құрылады.
Жұмыста Қазақстан Республикасының Президентінің заңнамалық актілері,
Қазақстан ... ... ... ... ... нормативтік актілері, сонымен қатар акционерлік қоғамдарды
басқаруды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... құбылыстардың мәнін түсінудің
диалектикалық әдісін және экономикалық зерттеулердің жалпығылыми ... және ... ... ... ... статистикалық
әдістерін пайдалануына негізделеді.
Зерттеудің мәліметтік базасы болып Қазақстан Республикасының статистика
бойынша Агенттігінің мәліметтері, Ұлттық банк, ... ... ... және ... ... ... сонымен қатар Қазақстан
Республикасының акционерлік қоғамдарыныңшаруашылық қызметі туралы есептік
мәліметтері қызмет етті.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы – акционерлік ... ... ... ... ... және практикалық мәселесін шешуге кешенді оң
шешімін ... ... ... ... ... ... ... бойынша іс-шараларды жасап шығару болып табылады.
Зерттеу барысында дипломдық жұмыстың ... ... және ... ... келетін нәтижелер алынған. Айтарлықтай елеулі нәтижелердің мәні
мынада:
- Акционерлік қоғамның мәнін анықтауға теоретикалық-әдістемелік ... ... және ... және оның ... ... ... ... Оның басқа кәсіпкерлік нысандары алдында артықшылығын есепке ала
отырып акционерлік қоғамды басқару жүйесін ... жаңа оң ... ... ... уақыттағы жағдайына баға берілген және ... ... ... тиімділігін әрі қарай дамыту және
жоғарылату жолдары анықталған;
- Директорлар кеңесінің ... ... ... ... ... және мәліметтік жұмыстарды пайдалану негізінде
Акционерлік қоғамды басқару механизмін жетілдіру, ... ... ... және ... ... ... ... қоғамның таза табысын бөлуді оңтайландыру және ... ... ... ... ... Акционерлік қоғам қызметін бағалау үшін кәсіпорын жұмыстарының
тиімділігін есептеудің қолданыстағы әдісінің ... ... ... ... ... қаржылық-несиелік органдар позиция-сынан
Акционерлік қоғам жұмысының тиімділігін бағалау тәсілдері ... ... ... ... жүйесін құру кезінде берілген кәсіпкерлік нысанының өзіндік
ерекшелігін есепке алуға мүмкіндік беретін ... ... ... –әдістемелік оң шешім.
2) Акционерлік қоғамдардың дамуы мен тиімді жұмысын ынталандыру
факторлері мен тетіктерінің бөлінуі.
3) ... ... ... ... ... ... ... шығару бойынша ұсыныстар.
4) Акционерлік қоғамның таза табысын бөлуді оңтайландыру және оның
дивидентті ... ... ... ... ... мәнділігі
Жұмыста Қазақстан экономикасы үшін өзекті мәселелердің бірі – нарықтық
экономикасы жағдайында басып болып келетін кәсіпкерліктің ұйымдық –құқықтық
нысаны-акционерлік ... ... ... және ... ... зерттеудің тәжірибелік мәнділігі студенттің жалпылама
берілген кәсіпкерліктің ұйымдық нысанын басқаруды жетілдіру механизмін
жасап шығару барысында ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретінінде.
Дипломдық жұмыстағы алынған нәтижелер: ең алдымен ұйымдық басқару
принципін пайдалану ... ... ... ... ... Акционерлік қоғам басқару экономикалық мүдделер иелерінің кең
ортасын қамтитынын есепке ала отырып акционерлік қоғамдардағы экономикалық
ынталандыру жүйесін ... ... ... ... ... ... ... басқарудың теориялық және әдістемелік негіздері
1.1 Акционерлік қоғамдардар кәсіпкерліктің жетекші ұйымдық ... ... ... ауқаттылығының негізінде нарықтық шаруашылық
жатады. Нарықтық экономика кәсіпкерліксіз ... ... ... дәл ... ... және ... дамудың қуатты түрткісі болды.
Кәсіпкерлік қызметісіз тиімді экономика жоқ, нарық жоқ, барлық ... ... ... жоқ ... еді. ... ... бизнестің ұйымдық нысанының келесі түрі бар: жеке ... пен ... ... :олардың нарықтағы жұмыс істеуі және
тұрақтылығы көзқарасымен қарағанда өзіне тән ... мен ... ... ... ... ... - бірлестік болып келеді. Жеке иелік пен
әріптестіктен айырмашылығы, оның ... ... ... ... қосу ... ... ... нысан құратын оншақты,
жүзшақты және мың экономикалық агенттер (азаматтар ... ... ... Акционерлік қоғамдар – нарықтық экономиканың ажырамас бөлігі.
Акционерлік қоғамдар өзінің тиімділік күші ... ... ... ... ... ... басым. Олар капиталды орталы-қтандыру
нысаны және бір ... ... ... нысаны болып табылады.
Қазақстан Республикасының 13 ... 2003 ... ... қоғамдар
туралы» Заңына сәйкес «Акционерлік қоғам болып өзінің қызметін жүзеге ... ... ... мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып
келеді».Акционерлік нысан бір кәсіпорынға көп тұлғалардың, ... ... ... ... ... ... капиталын
тартуға мүмкіндік береді.Жеке және заңды тұлғалардың еркін ақша ... ... ... ... ... ... базасында
анағұрлым бәсекеге қабілетті өндіріс құруға мүмкіндік береді.
Акционерлік ... ... ... жеке ... келмейтін, инвестицияны талап ететін ірі ... алғы ... ... Өндірісті дамытудың, оны же-
тілдірудің және ... ... ... ... ... болады. Акционерлік қоғамдардың нысанында ірі де, орта да, кіші де
кәсіпорындар болуы мүмкін.
Бірлестіктің жарғылық ... ... саны мен ... ... оңай ... ... ... бірлестіктің басқару органы
(дирекциясы) қолында ... ... ... ... сол ... бөлек болуын шешеді.
Акционерлердің кәсіпорын қызметіне қатысуы; материалдық ресурс-тарды
үнемді пайдалануға, еңбек өнімділігінің өсуіне дем ... және ... ... алғы ... пайда болады. Осы жағдайда әрбір
акционер ... ... ... Акционерлік қоғамдарда
құрылтайшылар мен қатысушылардың ұжымдық мүдделері ... ... ... азаматтарға, кәсіпорындарға және ... ... ... ... ... мұнда ұжымдық меншік нысаны пайдаланылады,
өйткені акционерлік ... ... ... ... кең ... ... ... заманғы нысаны болып келеді. Бұл нысан миллион
қарапайым азаматтардың кәсіпорын меншігіне араласуына ... ... ... ... капиталы акцияларды төлеу арқылы қалыптасады. Акция –
белгіленген айналым мерзімісіз және акционерлік ... ... ... осы ... дивиденттерді және оның жойылуы кезінде қоғам мүлігінің
бөлігін алу ... ... ... ... Республикасының «Акционерлік
қоғамдар туралы» заңында және Қазақстан Республикасының ... ... ... куәландыратын, тек акционерлік қоғаммен
шығарылатын құнды ... ... ... кері ... ... жоқ, ... акциялар қайтарымсыз сипатқа ие. Акция сатып алу-сатудың мәні
болып ... ... сату ... өтеу ... ... ... ... Құнды қағаздарды нарықта сату ... ... ... ... ... нысанынан маңызды айырмашылығы болып
келеді. Акционерлік қоғамдар өзіне тиесілі мүліктік жиынтығына жалғыз толық
билікті меншік иесі ... ... ... ... бизнестік нысанынан айырмашылық ... ... ... келеді, ол жеке және ... ... ... ... ... ... шығыны болып келетін банктік
пайыздарды салыстырмалы қарастыру кезінде анық көрсетілген. ... ... ... ... ... ... да ... қатысушыларының мүдделеріне бағытталуы керек.
Акция бойынша дивиденттер компанияның табыстылығына ... ... ... жоқ ... ... төленетін жағдайлар да кездеседі. Кейбір
кезде қоғамның жалпы жиналысының шешімі ... ... ... ... ... ... ... нақты бір түріне ... ... ... осы ... ... акциялардың меншік иелері алдын ала
белгіленген, кепілденген ... ... ... құқылы, ал
акционерлер – жәй акциялардың меншік иелері – ... алу ... таза ... бар ... ... ... және ... Акционерлік қоғам қызме-тінің
еңбегіне қатысуы ... ... ... ... ... ... ... жолымен қоғам қызметін басқарудағы акционердің ... кең ... ... Ол ... ... басшылық ету органына
сайлану мүмкіндігі бар, қоғам қызметін ... ... ... ... ... ... ерекшеленетін айырмашылығы – қоғамды
басқару ұжымдық басқару принциптерін анағұрлым кең пайдалану деген ... ... ... ... ... ... ұжымдық басқару
кодексі енгізілді, директорлар ... ... ... ... ... бастады, мемлекеттік ұжымдық басқару мәселесі бойынша
мамандандырылған кеңестер ... ... ... ... ... ... Министрлігімен мемлекеттік қатысушылары бар акционерлік
қоғамдар үшін ұжымдық басқарудың үлгілік тәртібін шығарды, ... ... ... және «Директорлар кеңесі туралы» Ереже.
Акционерлік қоғамды басқаруға акционерлердің қатысу құқығы акциялар
түрлері бойынша сараланады. Жәй ... ... ... мәселелерді шешу
кезінде акционерлердің жалпы ... ... ... береді, ал
артықшылықты акция шектелген мәселелер бойынша ... ... ... ... ... ... жылдары миноритарилердің проблемаларын
шешуге назар аударуы ... ... ... ... ... ... ... анағұрлым белсенді шешілуі қажет. Сондай–ақ миноритарилер
проблемаларына «Ұжымдық басқару және ... ... ... ... аса ... ... Бұл проблема өзінің
көкейтестілігін сақтауда, сондықтан ҚР ... жаңа ... ... 2006 ... ... ... Президентінің Жолдауында «Бізде
миноритарлы акционерлер құрылтайшылар құқығын қорғау бойынша ... ... өте ... Және де ... ... ... ... заңнамалық кепілдікті ұсынуды ... жөн» - деп ... ... акционерлердің, әсіресе акционерлік кәсіпкерліктің
дамуындағы миноритарилердің мүдделілігін әрі қарай ... ... ... ... ... болады [4] .
Акционелік қоғам жұмысының дамуы мен тиімділігінің маңызды ... ... ... басқаруды ұйымдастыру болып келеді, ... және ... ... ... ... ... ету ... Сондай-ақ олардың құқығын және заңды мүдделерін сыйлау принципін
сақтау қажет.
Акционерлік қоғамның ... ... ... ... немесе кәсіпорынға тиесілі мүліктер жиынтығы және ақша ... ... ... және ... материалдық босалқы қорлар,
банктік салымдар, құнды қағаздарға патенттерге жұмса-лымдар, ... және ... ... ... оның ... ... ... құрылымы айқын көрініп тұрады. Активтерге тек бағасы белгіленетін
мүліктер ғана қосылады.
Акционерлер ... ... ... ... есебінен,
былайша айтқанда, тауарды - ... сату ... ... ... ... болады, ал акционерлер өз салымдарын қолда бар
акцияларын сату ... ... ... Кез ... ... қоғамнан
шығуы компания активтерінің көлеміне әсерін ... Бұл да, ... ... ... салыстырғанда және оның артық-шылығы
бойынша Акционерлік қоғамның ... ... ... жатады.
Акционерлік қоғамның меншікті капиталы компанияның кіріс есебінен
толықтырылып тұрады, және де бұл ... ... ... көрін-бейді.
Акционерлік капитал басқаруды ұйымдастырудың және акционерлік қоғамдарды
реттеудің шешуші факторы болып келеді. ... ... ... ... ... дивидентті саясатты тұжырым-дайды және жүзеге
асырады. Акциялар солар ... ... табу ... сатып алынады,
сондықтан акциялар бағамы олардың әкелетін дивидент-теріне тікелей тәуелді.
Екінші жағынан, акциялар бағамы ... ... ... кері ... ... ... ... болған сайын акциялар бағамы жоғары болады.
Инвестор ... ... ... ... берсе де, не болмаса акция
сатып алса да болады. Егер ол өз ақшасын депозит ... ... ... онда ол ... бойынша дивиденттерді сатып алғанда одан алуға
болатын еді деген ... ... ... ... Бұл ... ... үшін баяндалған әдістемелік көзқарас шешуші ... ... ... ... ... әсерін және осы мәселе бойынша
Акционерлік қоғамның ... ... ... алу қажет.
Дивидентті саясатты құру барысында әр түрлі капиталды тарту тәсілін
қолданатын басқа ... ... ... ... еді. ... ... акция бағаларына байланысты. Оларды шығару өзіндік белгіленген
құны бойынша немесе нарықтық құны бойынша ... ... ... ... ... көбінесе нарықтық құны бойынша эмиссия ... ... ... құны бойынша акцияларды шығару кезінде тек
айналысқа шығарылатын акция бағаларының жалпы ... ғана ... ... ал егер ... ... құны ... ... болса онда
кәсіпорын тек капиталдың көбеюі мақсатына жетіп қана емес, сондай – ... алып ... [5]. ... қоғамның өзіндік ерекшелігі бизнесті
ұйымдастыру нысаны ретінде ... ... ... ... ... ... ... Акционерлік қоғамның қарастыруы бойынша
бекітіледі. Сондай-ақ, дивидент соммасының кіріске ... ... ... ... ... болған жағдайда, егер қорда ішкі ресурстар
болса компания дивиденттерді төлеуге ... ... Және де ... оң ... болған жағдайда компания дивиденттерді төлеуден бас ... ... ... қалдыруы мүмкін.
Акционерлік қоғам инвесторлерге олардың салымын қайтаруға міндетті емес.
Дәл сол акционерлер қаражатын қайтару ... ... ... ... айтқанда, акция инвесторларға қайтару қажеттілігін талап
етпейтін капитал болып саналады. Дәл осы ерекшелікті қоғамның дивидентті
саясатын ... ... ... алу ... ... ... ... және қарқынды жұмысы үшін ... ... ... ... мәні бар. ... қоғамның
басқару органына мыналар жатады: акционерлердің жалпы ... ... ... кеңесі (басқару органы); атқарушы орган - ... ... ... органның функцияларын бір өзі жүзеге асыратын тұлға. Мәлім
болғандай, акциялар инвесторларды Акционерлік қоғам ... ... ... ... ... ... оны дауыс беру құқығын көрсететін
акциялар қатарына ... жөн. ... ... ... акционерлер үшін
осы фактілерді атап ... тек ... ... ғана ... ... ... қоғам тек қолында акциялардың бақылау пакеті
бар тұлғаны немесе адамдар тобын ... ... ... ... ... де, ... белгілеуде де, таза
табысты бөлу тәртібінде және басқа да кәсіпкерлік қызмет түрлерінде ... ... ... бар. ... – ақ, ... қоғам
өзінің мүлігі шегінде өзінің міндеттемелеріне жауапкершілік көтереді, ... ... ... жауап бермейді. Акционерлер қоғам
міндеттемелері бойынша тек өздеріне тиесілі акция бағалары шегінде ... ... ... өз ... ... беруіне талап етуге құқылары
жоқ. Салынған салым көлемімен Акционерлік қоғам жауапкершілігін ... ... ... ... және жаңартпалық
үдерістің тездетуге себепші болатын болашағы бар және тәуекелді жобаларды
инвестициялауға мүмкіндік береді.
Акция қоғамның ... және ... ... ... ... ... ... акцияларды сатып алу немесе сату жолымен ... ... ... ... ... ... ... көбейтуіне
болады. Акционерлер тек құнды қағаздардың меншік иесі болып келеді.
Акционерлік қоғамның тиімді жұмыс ... үшін ... мәні ... ... ... ... ... акционерлік қоғамның олардың
салынған акцияларын орналастыру тәртібін сақтау, акционерлердің талаптары
бойынша қоғамның акцияларды ... ... ... ... бір ... бір жерге шоғырландыру және ұсақтап бөлуінде. Акционерлік
қоғамның олармен орналастырылған ... ... алу ... ... ... алу ... болдырмайтын, ал акционердің, сонымен қатар
оларды сатуы міндетін болдырмайтын күші бар шарттар деп ... жөн ... ... акцияларды өтеуін төлеп алуы деп – қоғамды акцияларды
сатып алуға міндеттейтін шарттар деп ... жөн. Атап ... ... ... операциялар олардың қызметінің маңызды
құрамды бөлігі болып келеді. Алайда акционерлік қоғамның ... ... ... ... алу, ... ... ... акциялардың өтеуін
төлеп алу әлі күнге дейін тиісінше кең тарамаған. ... ... ... және қозғалысы туралы есептерде көптеген акционерлік қоғамдарда ондай
операциялар көрсетілмеген, және де ол осы ... ... ... сипаттайды.
Акционерлік қоғам қызметінде жарғылық қор маңызды роль ... ... ... ... оның ... және әрі ... ... барысында төр аса маңызды міндеттерді орындайды:
- қоғамның материалдық негізін құрады;
- акционерлердің мүдделеріне кепілдік береді;
- табысты бөлуге акционерлердің ... ... ... қоғам жұмысы тиімділігінің көрсеткіші болып келеді;
Бұнымен Акционерлік ... ... ... жарғылық капиталдың мәні
анықталады. Ол қоғам ... және ... да ... үшін ... ... ... ... капиталдың басты міндеті несие берушілердің
алдында қоғамның мүліктік жауапкершілігінің кепілдігінен тұрады.
Акцияларды шығару және оларды сату ... ... ... ... ... ... құрылады. Акция-лардан басқа
Акционерлік қоғам облигациялар шығарады. ... ... ... ... ... ... Облигациялар бойынша Акционерлік
қоғам тұрақты пайызды төлейді.
Біз осы шаруашылық ету формасының дәл экономикалық тұрғысында бизнестің
ұйымдастыру нысаны ... ... ... ... ... қаланғанып қана қоймай, сонымен қатар инновацияны ... ... ... ... мен ... ... тиімділігіне
себепші болады. Сондықтан бұл шаруашылық етудің ... ... ... ... ... ... ... нысанының әр түрі кездеседі, бірақ акционерлік
жекеменшік жағдайында ұйымдасу процессі, әдетте тәртіп ... ... алу ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Сөз
жоқ, холдингтерді құру Акционерлік қоғамды ... ... ... ... ... келеді.
1.2 Акционерлік коғамның дамуын және тиімді жұмыс істеуін ... және ... ... ... тиімділік деңгейі өзара байланысты, ... ... ... қалыптасады. Факторлар – ол өнімділіктің тиімділігін
анықтайтын заттар. Факторлaрдың әрқайсысы шаруашылық шешім қабылдау ... ... кен ... салаларындағы табиғи факторлaр: пайдалы
қазбалар (шахталы және ашық) өндірудің мүмкіншілікті тиімді тәсілін алдын
ала анықтайды. Бұл ... ... ... ... және ... нысанына ықпалын тигізеді.
Дәл осы ұстаныммен акционерлік қоғамның қарқынды жұмыс істеуінен себепші
болатын даму факторын зерттеу маңызды. Акционерлік қоғам қызметіне ... және ішкі ... ... ... ... ... факторлар
өз кезегінде мыналарды қосады: табиғи, ғылыми-инвестициялық, ... ... ... Ішкі факторлар материалды-техникалық,
технологиялық, ұйымдық, ... ... ... ... ... саясаттық және жалпы экономикалық
жағдайлардан (құнсызданудан, бәсекелестіктен, саясаттық және экономикалық
дағдарыстан) туған нәтиже.
Ішкі ... ... ... ... менеджмент
деңгеіне, іскерлік белсенділік деңгейіне және басқаларға байланысты. Біздің
көзқарасымыз бойынша кәсіпорынның тиімділігін ... ... ... ... ... тән ... ... есепке
алғанда ең маңызды факторын – акционерлік қоғамдардың тартымдылығын ... жөн. Дәл ... ... көп ... ... қаржылық-экономикалық күйіне қатты ықпал етеді.
Акционерлік қоғам ... ... ... ... ... берілген шаруашылық етудің ұйымдық нысанының өзіндік ерекшеліктерін
қамтып көрсететін құрылымдарымен толықтырылған.
Акционерлер үшін акциялардың болжамдалатын кірістілігінің ... ... ол ... сатып алу туралы шешім қабылдау үшін негіз болып келеді.
Инвестордың нақты бір қоғамға ... ... ... және ... бөлу пропорциясымен қалыптасады. Инвестор үшін ұжымдық ... ... ... ... ... басқаруға қатысудың мәні
бар. Акционер инвестор үшін ... ... ... ... толық және
сенімді мәліметтер алу айтарлықтай құндылығын ... ... ... ынталандыру және тиімді жұмысы нақты жағдайлар- Акционерлік қоғамның
жұмыс істеу факторы есебі негізінде ... ... ... ... ... даму мен ... ... факторлерін
саралау, бағалау және есебі басқарудың құрылымының маңызды бөлігі болып
келеді. ... ... ... ... ... дамуы және жұмысының
тиімділігі факторына ықпал ету ... ... мен ... ... экономика жағдайында кәсіпкерлік шығынның ақшалай түрін және
шаруашылық қызметінің ... ... ... коммерциялық
есептеме негізінде жүзеге асырылады. Сонымен ... ... ... экономикалық принциптердің белгілі бір жүйесіне сәйкес құрылады.
Өндірістік қызметті тиімді жүргізу үшін ... ... ... дербестігінің болуына, өзін-өзі өтеушілігінің ... ... ... ие болуы қажет. Табыс өзін-өзі қаржыландыру үшін
қызмет етеді, ол экономикалық ... ... ... ... ... ... ақшалай-заттай қызықтыруға ... ... ... ... ... соңғы қорытындысы үшін экономикалық
жауапкершіліктің барлық толықтығын артады.
Өз шығынын өзі өтеушілік, экономикалық қызығушылық және ... ... ... ... ... қарым –қатынастың басты мазмұны болып ... ... ... жүргізудің ажырамас шарты болып келеді.
Ынталандыру – ... ... ... ... ықпал ету нысаны.
Адам қызметіне түрткі болатын желеу, ... ... күші ... ... экономикалық мүдделер шаруашылық жүргізуші субъектінің алдында
тұрған экономикалық ... ... ... ... ... ... басқарудың құрылымында мүдделердің орны мен ... ... ... субъектісі қызметі мен жағдайына байланысын
зерттеудің маңызы зор. Мемлекеттің, шаруашылық ... ... ... ... экономикалық мүдделері бөлінеді.
Кәсіпорындардың, сонымен қатар акционерлік қоғамдардың ... ... ... ... – өзіне көптеген
құралдарды (тетіктерді) қосатын аса күрделі санаты ... ... ... құрылымның индикативтік бағдарлайтын сипаттамасы мемлекеттік
саясатпен белгіленетін ... ... етуі ... ... ... ... және шаруашылық процесстерді пайдаланудың тиімділігі
нарық талабын есепке ала отырып шаруашылық жүргізуші субъектінің ... ... ... ... ... ... ... қоғамның тиімді жұмысының экономикалық құрылымын мемлекеттің,
шаруашылық жүргізуші субъектінің және нарық талабының мүдделерін ... ... ... болады.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің үлкен деңгейдегі тиімді ... ... ... ... элементтерді қосады. Ол ұйымдастырулық,
экономикалық және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... жатады:
экономиканың заңнамамен реттелуі, экспорт пен импортты лицензиялау, табиғи
ресурстарды ұтымды пайдалануды бақылаудың әр-түрлі нысандары және ... ... ... ... ... ... деңгейде
экономикалық ықпал ету жүйесіне мыналар жатады:
- инвестициялық саясат;
- салықтық саясат;
- ғылыми-техникалық және ... ... ... ... ... ... ... ұлттық валюта бағамы;
- ақша айналысын реттеу, халықтың жұмыспен ... ... ... ... ... ... және ... дамыту; қоршаған ортаны
қорғау және табиғатты пайдаланудағы экономикалық ... ... ... ... ... ... ... реттеу;
- мемлекеттік бюджет;
- бағаларды ырықтандыру және нарық жағдайында баға құралымына ықпал ету
шаралары;
Атап ... ... ... құрамдас бөліктері әлеуметтік-
экономикалық, ғылыми-техникалық және экологиялық сипатты ... ... ... ... ... қоғам жұмысының тиімділігіне
жету үшін, біздің пікіріміз бойынша ынталан-дырудың келесі экономикалық
тетігінің жиынтығын пайдалануға ... Оның ... ... ... және жұмыс-керлерінің мүдделерін келісу қамтамасыз етіледі.
1. Жалпы ... ... ... ... жету ... Табыс, дивиденттер, ұжымдық басқару принципін қолдану,
акционерлер туралы мәліметтер және т.б.
2. Еңбек ... ... ... ... жүйесі, сый-лықақылы
жүйе, табыстарға қатысу жүйесі, ұжымдықынталандыру, еңбек ... үшін ... ... ... ... ... реттеу,
қалыпты еңбек жағдайынан ауытқу кезіндегі төлемдер (мерзім-нен тыс
уақытта, мереке күндері, түнгі ... ... ... ... ... жағдайы үшін), кепілдік төлемдер ... және ... ... ... ... өтемақылық төлемдер (жұмыскерді
ауыстыру).
3. Материалдық ресурстар.
A. Негізгі ... ... ... ... ... ... ресурстарды тиімді пайдалану бойынша экономикалық шаралар,
негізгі капиталды жаңартқаны үшін ... ... ... ... ... жаңғырту, техникалық қайта қаруландыру).
B. Шикізаттар, материалдар, отын, энергия. Шикізатты, материалдарды,
жартылай дайындалған өнімдерді, отын, энергияны үнемді ... ... ... ... ... ... ... же-делдету үшін
материалды ынталандыру.
4. Өнімнің сапасы. Бұйымдардың нарықтағы бағасы, ... ... ... және қызмет көрсетудің сапасын көтеруге ынталандыру тетігі.
5. Жаңа техниканы, жоғары технологияны, инновациялық қызметті құру және
енгізу. Жаңа техника мен ... ... құру және ... ... ... жоғары қосылған құнды өнімді шығарғаны үшін салық
жеңілдіктері.
6. Инвестициялық ... ... ... ... ОБ нарығын
орналастыру және реттеу, қаржы лизингі.
Кәсіпорын жұмысының қорытындысына, сәйкес ... ... ... ... ... шарттарды қолдану кезінде
жетуі мүмкін.
Біріншіден, сәйкес үрдістерге ынталандыратын тетіктердің пәрмен-ділігі
жоғары және төмен ... ... ... ... етуі ... ... әр ... деңгейіндегі тетіктер
қызметінің үйлесімсіздігінің мысалы – амортизациялық саясат ... ... ... ұзақ ... бойы амортизациялық саясат жоғары деңгейде
көбіне ... ... ... ... болатын. Сонымен қатар
кәсіпорындар амортизацияны осы ... ... ... ... ... ... санауға және салық салынатын табыс шамасын анықтау
кезінде ... ... ... ... ... Бұл үйлесімсіздік тек
2006-жылы жаңа амортизация жүйесін енгізумен ғана жойылды [6].
Екіншіден, өндірістің дамуын ынталандыру ... ... ...... жүргізудің негізгі принциптерін қатаң түрде сақтау
болып келеді. ... ... ... және ... деңгейін анықтау әдетте келесі принципиалды тәсілдемелерді
жетекшілікке ала отырып жүзеге асырылады:
- жұмыскерлердің тұрмыс деңгейін ... ... ... ... ... еңбек өнімділігінің артуының алдын
орау қажеттілігін;
- ел экономикасындағы бөлек салалар мен ... ... ... ... ... айырмашылығын;
- әр түрлі еңбек шарттарын;
- еңбекақыны төлеуді аудандық реттеуін;
Еңбекақыны төлеу көмегімен еңбек шамасы мен ... ... ... асырылады. Жұмыскерлерді мадақтау барысында ... ... ... ... мағынасына зейін қою керек.
Уәждің ынталандырудан ерекшелігі – ол құштарлығын, ... ... ... ... ... бағытталған ішкі қозғау салатын күш.
Еңбек уәждемесінің ... ...... экономикалық сипаты бар
кәсіпорындарындағы жұмыскерлерге ішкіфирмалық жеңілдіктер ... ... және ... ... ... ... ... кестесіне құқығын беру, демалыстар беру, ақы төленетін
демалыстығын ... ... ... ... ... ... басқаруға тарту, қызметкерлердә моральді мадақтау және қолайлы,
әлеуметтік жағдай жасау, жұмыскерлердің қызмет бабымен көтерілуі, оқуы ... ... ... ... ... ... ... саны мен
сапасына сәйкес өзгеруі теріс салдар алып ... ... ... ... өнім ... күрт ... ... көрсету ынтасы жоғалады.
Еңбек шамасы мен тұтыну шамасының арасындағы байланыстың ... ... ... ... ... Сондықтан еңбек өнімділігінің қарқынды
өсуі еңбекақының өсуімен салыстырғанда қызметкерлердің еңбекақысын төлеуді
ұйымдастыруға аса маңызды ... орын ... ... ... жалақының өсу қарқыны еңбек өнімділігінің өсу
қарқынын басып озатын болса, онда өнім өлшеміне ... ... ... ... ... және де кәсіпорынның жағдайы қиындайды.
Осыдан шығаны, жұмыскерлерді материалдық көтермелеу ... ... өсу ... ... өсу қарқынымен салыстырғанда басып
озу ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу механизмі оның ұйымдық
нысанына ... ... ... орнықты дамуға көшудің 2007-
2024 жылдарға арналған тұжырымдамасында белгіленген принциптер, ... ... ... ... ... [7]. Онда дамудың ... ... ... біріктіру қажеттілігі қарастырылған.
Төртіншіден, экономиканы басқарудың ең маңызды құралына шаруашылық
жүргізу стратегиясы және стратегиялық жобасы ... ... ... ... ... корпорациялар өз қызме-тін міне осыдан бірнеше
онжылдықтар бойы жобалап келеді. Ал бізде жоба-лау ... ... ... аудара бастады. Кәзіргі кезде стра-тегиялық жобалау кәсіпорынды
басқару функциясында өз ... ... ... ... акционерлік қоғам
тиімді жұмысының экономикалық ынталан-дыру жүйесі оның ... ... болу ... ... ... тек мадақтау жүйесін емес, сонымен
қатар жауапкершілік шараларын да білдіреді. Осы мақсатпен кәсіпорындардың
әр түрлі ... ... ... ... ... және ... да бөлімшелер, сонымен қатар атқарушылар –
материалдық ... ... ... ... үшін ... санкциялар;
пайдаланылады.
Алтыншыдан, ықпалдандыру жүйесіне ... ... ... ... ... қорытындыларын ескеру қажет. Зерттеушілер жұмыскерлердің
еңбек жағдайын қанағаттандыру көп жерлерде ... ... ... белгіленген [8]. Жұмыскерлерге тұрақты жұмыспен қамтылу
сенімділігін, ... және ... ... ету ... ... ... сәйкес келу керек. Бизнесте ешқашан да болмағандай адам
маңызды. Адам, ең ... – ол ... күш. ... ... ... – сол адамға байланысты [9].
Акционерлік қоғамдар несиелік жүйе салығы бойынша бюджетпен уақтылы және
толық есеп ... ... ... ... ... ... ресурстар есебінен жабылады. Олар сондай-ақ олардың өнімдерінің
жабдықтаушылары, мердігері, ... ... ... ... ... ... орындау үшін ... ... ... ... ... стандарттарды,
техникалық шарттарды бұзған кәсіпорындарға; сапасыз және ... ... және тағы ... ... ... ... ... үшін экономикалық санкциялар барынша кең тараған.
Шаруашылық ету субъектісінің ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ ішкі өндірістік қарым-
қатынасында пайдаланылады. Оларды ... ... ... ... жұмыскерлер қызметі нәтижесінің нашар жұмыстарының қолайсыз салдарына
жатқызуға ... ... ... ... ... ... ... үшін
материалдық жауапкершілік жүйесін өндіру және қолдану қажет.
Акционерлік ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметі нәтижесін экономикалық бағалауды есептеу
әдісіне негізделуі мүмкін. Сондай-ақ кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... ерекшелігін ескерген жөн. Осыған байланысты
кәсіпорын жұмысының тиімділігінің теориялық-математикалық ... ... ... тиімділігі – жалпы және әр ... ... ... ... ... мақсатына жетуіне тікелей байланысты болатын
нарықтық экономиканың өзекті ... ... ... ... ... ... түрі екі шаманың мөлшерлік ... - ... ... және ... ... ... экономикалық тиімділігін жоғарылату мәселелерінің маңызы қолда
бар ресурстарды пайдалану барысында әр ... ... ... ... тұрады.
Өндіріс тиімділігін жоғарылату ағымдағы шығынды (тұтынылатын
ресурстарды) үнемдеу есебінен де, ... ... және ... ... бөлу ... пайдалану) жолымен де жетуі мүмкін.
Кәсіпорынның нарықтық қызметінің аса ... ... ... оның
дамуының ұзақ мерзімді перспективасы салынған капиталдан барынша көп ... ... ... ... пен инвестициялық салымдардың ара қатынасының өсуі
өндірістің тиімділігін нақты жоғарылату үшін ... ... ... пен ... ... ... ... кіріс болып
келетіндіктен экономикалық тиімділіктің бірінші белгісі ретінде өнімдердің,
жұмыстар мен ... ... ... ... ... ... ... негізінде шығындар мен ресурстар бірлігіне табысты
барынша көбейту болады. Тиімділіктің жаңа шарттарында және ... ... ... ... ... ... ... көтеруде
шығындар мен ресурстар бірлігіне жалпы ұлттық өнімді ... ... ... ... ... және ... экономикадағы ахуалын
көрсетеді, өйткені ... ... ... ... ... қоғамдардың) бастапқы ұйымының өндірістік
қызметінің ... ... ... буындардың өндірістік қызметі
тиімдірек болған сайын жалпы ұлттық экономиканың тиімділігі ... ... ... және ... ... шешу үшін ... көп
болады.
Шаруашылық етудің нарықтық тәжірибесінде экономикалық тиімді-лігін
көрсетулерінің әр түрлі нысандары кездеседі. Тиімділіктің ... ... ... ... негізгі факторының және ... ... ... ... Әлеуметтік тиімділік нақты
әлеуметтік мәселелердің шешуін көрсетеді. Әдетте, ... ... ... ... байланысты, өйткені кез келген үрдістер
негізін материалдық өндірістің дамуын құрайды. ... ... ... ... ... тауар өндірушісі бола тұра мемлекеттік және
басқа нормалар, сондай-ақ әлеуметтік ... ... ... ... даму ... ... кез ... тәсілін пайдалануға
құқығы бар. Ал нарықтық берекесіздігі болса өте күрделі, және де нарыққа
ауысу өндірісті ... ... ... ... тиімді шешімдерді
іріктеу және жүзеге асыру үшін шығындар мен нәтижелер өлшемдерінің біртұтас
оң ... ... ... ... ... өндірістік, коммерциялық шаруашылық және басқа да
кәсіпорын қызметінің түрі нарық элементтеріне байланысты. Олар жеткіліксіз
сұраным алу ... әр ... ... процесстерге қатысу-шылар
мүдделерінің субъективтігі, өндіріс параметрлерінің қозғалысы және ... ... ... ... тәуекел деңгейін азайтуға ұмтылу
өндірістің барлық ... ... ... ... ... ... етеді.
Кәзіргі уақыт жағдайында кәсіпорын жұмысының тиімділігін бағалау
кәсіпорын тиімділігін ... ... ... ... ... беретін
көрсеткіштер жүйесі негізінде және мәліметтік базаға ... ... ... ... техникалық және коммерциялық түрлерінің
алуан түрлілігі ... ... ... де ... ... ... ... проблемасы осылардың бір де біреуі кәсіпорын жұмысы
туралы пікір айтуға болатын әмбебап көрсеткіш ролін орында-майтындығында.
Ең жиі ... ... ... ... ... байланысты
ажыратылады. Олар төрт топ бойынша квалификацияланады: экономикалық ... ... ... ... тиімділігі,
инвестициялық белсенділігі, әлеуметтік тиімділігі. Ең алдымен, ... ... ... ... ... Тәжірибеде бұл бағалау блогы жалпы шаруашылық субъектісі
жұмысының тиімділігі көрсеткіштерімен және ... ... ... ... ... қызмет тиімділігінің көрсеткіштері өзіне мыналарды қосады:
сауда табыстылығы (табыстың өнімді сатудан ... ... ... ... айналымдылығы (өнімді сатудан алынған ақшалай
түсімнің жылдық орташа актив ... ... ... ... айналымдылығына сауда пайдалылығын шығару) және басқалар.
Сауда табыстылығының көрсеткіші алынған ... ... тек ... шығынын
жауып қана қоймай, сонымен қатар, кәсіпорын иегерлерінің капиталын салған
кездегі ... ... ... ... ... ... ... қалатындай етіп кәсіпорынды басқару шеберлігін көрсетеді.
Активтердің айналымдылығы компанияның қолда бар ... ... ... және сату ... ... ... ... көрсеткіші жоғары болған сайын жақсы болады: босалқы
қорларының ... ... ... ... және ... тиімділігін көрсетеді.
Активтердің кірістілігі – ең мықты кәсіпорынның активтерін пайдалану
қабілеттілігі индикаторларының бірі болып саналатын көрсеткіші. ... ... ... ... ... ... Соңғы нәтижелерінің ең маңызды көрсеткіші нарықтық ... ... ... ... ... ... Пайдалылықтың деңгейі табыс шамасына, шығын шамасына және
пайдаланатын ресурстарға ... ... ... өндірістік,
коммерциялық және шаруашылық қызметінің экономикалық тиімділігінің кешенді
көрсеткіші болып табылады. ... ... ... ... көрсетеді, ал акционерлік қоғамдарда ... ... ... Пайдалылық кәсіпорын қызметінің барлық жағын
синтездейді. Оның шамасына көптеген ... және ... ... ... ... ... мен технологиясындағы өзгеріс,
материалдық-шикізаттық ресурс-тарды ұтымды әрі ... ... ... ... көлемінің, сатылымының және сапасының өзгеруі, өндіріс пен
еңбек ұйымының деңгейі, ... оның ... ... ... ... ... ... жүргізілген басқару
механизмінің құрылымы ... ... ... ... ... ... ... пайдалылықты көтерудің шешуші шарттары ... ... ... және ... ... ... нәтижелілігінің жалпылама көрсет-кіші болып келеді.
Кесте 1
Кәсіпорын қызметі тиімділігінің жиынтығының көрсеткіштері
|Көрсеткіштің атауы ... ... ... бар ... ... ... |
|пайдалылығы ... ... ... ... | ... ... ... ... |
|Кәсіпорынның барлық капиталының (активтері-нің) | ... ... |Ro=Q/A ... шығындардың өнімділігі |R=Q/И ... өнім ... ... ... ... | ... ... өзіндік құны). |S=И/Q ... ... ... ... ... ... кең
қолданылады. Кез-келген меншік нысанындағы кәсіпорындар үшін, әсіресе
акционерлік қоғамдар үшін меншікті ... ... ... ... ... кәсіпорындар қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін - «меншікті
капиталының пайдалылығы» көрсеткішімен ... ... ... ... ... ... мазмұны және ... ... ... ... біздің әр өлшеуіш үшін қажетті символдары
қосылған толықтырулармен.
Капитал жиынтығының тиімділігі (Т), ... (П) ... ... ... қол жеткізген бизнестің барлық қатысушыларының
экономикалық мүдделері балансын ... ... ... ... мен ... ... менеджерінің де, осы
кәсіпорын ... ... ... ... ... институттардың да
назарының басты объектісі болып келеді. Нақты әр жақтың мүдделері басқа да
көрсеткіштермен ұсынылуы мүмкін. Мысалы, ... ... иесі үшін ... ... ... ... (Пмк) ... ол таза табыстың
(ТП) (салық пен пайыздарын төлегеннен кейінгі табыстың) меншікті капитал
(МК) шамасына қатынасын ... ... ... (Т) ... ... табысының (қызметтің барлық түрлерінің) кәсіпорын
ұсталымдарының (И) жиынтығына қатынасымен ... ... ... ... бір ... шаққанда кәсіпорын қанша табыс табатынын көрсетеді.
Талдау мақсаттарынан көретініміз (өнімнің нақты түрі бойынша тиімділігін
бағалау қажет) ... ... ... қатынасы бойынша, өнім
пайдалылығының көрсеткіші есептелуі мүмкін (өнімді сатудан ... ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметі
тиімділігін бағалай отырып, өнімділік (Ro) көрсеткіштерін ескерген ... ... ... ... ... шығару көлемі (сату көлемі) (Q)
пайдаланылады.
Қолданылған ресурстардың барлық жиынтығының өнімділігі немесе ... ... ( ... ... өндірістің әр активтер (А) бірлігі
қанша сатқан өнімнің ақша бірлігін ... ... Бұл ... активтің айналымдылығы (айналымдылық коэффициенті) ретінде
қарастыруға болады. Бұл ... оның ... ... – бір ... капиталдың (активтердің) толық ... ... ... ... (айналымдылығының) жоғарылауында сол бастапқы
ресурстарымен үлкен шығарылым мен өнімді өткізу қамтамасыз етілген.
Ұстаным өнімділігі ағымдағы ... (R) әр ... ... ... ... ... ... бірлігінің мөлшерін көрсетеді. Егер
қолданылған ресурстардың ... ... ... және оны ... байланысты бірліктен айтарлықтай аз да, көп те бола алса,
онда кәсіпорынның ұсталым өнімділігі ... аз ... және ... қамтамасыз ете отырып, компания қызметі пайдалы-лығының деңгейі мен
динамикасын ескере отырып бірлігінен көп болуы ке-рек.
Тәжірибеде тиімділікті бағалауда көлем ... ... ... ... кері ... жиі ... Бұл көрсеткіш – өткізілген
өнім бірлігіне үлесті ұсталымдар. Кестеге ... ... ... ... ... оның ... бірлігінен аз болатынын айтуға
болады. Осындай диапозонға себепші болатын себеп үлкендігі болып келетін,
мәлім шамаға кері алдыңғы ... ... ... ... көрсеткендей, қарастырылған көрсеткіштер өте қажет және жалпы
компания ... ... ... үшін. Бірінші төрт ... беру ... ... ... ... ... ... тәсіл компания қызметі тиімділігінің жалпы көрсеткіштері құрылымының
ең ... ... ... өйткені бұл жағдайда бұл ... ... ... ... ... ... ... мәнінің өсуі тиімділіктің өсуі туралы айтады.
Бесінші көрсеткіш (өткізілген өнім бірлігіне үлесті ұсталым; өткізілген
өнімнің өзіндік құны) (Өз.құн) ... ... ... бойынша құрылған
(шығынның нәтижеге қатынасы). ... ... ... ... ... тиімділігінің төмендеуін куәландырады. Берілген көрсеткіш,
алдында айтқанымыздай, ұсталым өнімділігіне кері шама болып келеді. Бұл екі
көрсеткіш бір шаманың арақатынасымен ... ... және ... ... бар.
Айта кететін жайт, үлестік өзіндік құны көрсеткіші жалпы ... ... ... ... пайда болған тәжірбие негізінде
қосылған: ол ұсталым өнімділігіне ... ... ... жиі ... Қарастырылған көрсеткіштер кәсіпорынның қызмет
көрсетудің жалпылама тиімділігін көрсетеді. ... мен ... ... құрылымдық құрамдас бөлігін атай отырып бөлек ресурстар мен
шығындар тиімділігінің сараланған көрсеткішін есептеп шығаруға болады.
Жалпы ... ... ... ... компания қызметі
тиімділігі қызметінің көрінісін береді. Олар іс жағдайын жалпы ... ... ... ... да, басқа шаруашылық жүргізу субъектілерінің
ұқсас көрсеткіштерімен салыстыру үшін, бағалау объектісіне ... ... да ... ... мүмкін. Ал компания басшылары тек өндіріс
тиімділігін бағалап қана ... ... –ақ оны ... ... ... ... сыртқы инвестициялық немесе реттеу ... ... ... ... ... ... яғни, тиімділік деңгейінен
туындаған ... ... ... ... ... кәсіпорынның
өндірістік ресурстарын пайдалану ... ... ... Бұл үшін ... ... ресурстар құрамында құрамдас
бөліктерін өндіріс ... ... ... ... ... және ... ресурстарын пайдалану тиімділігінің жиі қозғаушы күш
көрсеткішін қалыптастырады ... ... ... өндірістегі «тар жерлерді» айқындауға, қандай
ресурстар тиімсіз пайдалануда екенін анықтауға, және сәйкесінше басқаруды
түзетуге мүмкіндік береді.
Өндірістік ... ... ... жиі ... ... ... көрсеткіштерінен талап етілетін жалпы талаптарына сай
келу қажет: олар ... мен ... ара ... болу ... ... ... тиімділігін бағалау барысында көбінесе өнімділік
(ресурс беру) ... ... ... ... ... ... ... шығарылатын көрсеткіштерін пайдаланады (нәтиже/ ресурстар).
Ресурстарды берудің жоғарылауы және нәтиже бірлігіне шығынының төмендеуі
өндірістік ресурстарын ... ... ... ... (ұсталымдардың) бөлек түрінің олардың ... ара ... ... ... ... пайдалану
тиімділігінің сараланған көрсеткіштерін алуына мүмкіндік береді.
Қолданылған ресурстар бойынша еңбек ресурстарын өндірісте іске ... ... ... сипаттауға болады. Бұл жағдайда тиімділік
көрсеткіші еңбек өнімділігі болып келеді. Қолданылған капитал ... ... ... ... жылдық құны шамасын білдіреді, сәйкесінше
капиталды ... ... ... ... қордың қор қайтарымы
көрсеткішімен сипатталады. Қолданылған материалдық ресурстар өндірістік қор
айналымының орташа жылдық құны ... ... ... ... ... ретінде бұл жерде айналмалы өндірістік қордың қайтарылымы орын
алады. ... ... ... ... көрсеткіштеріне сәйкес
ұсталым топтары (өндіріс факторлары бойынша) мен ... ... ... біз нәтиже бірлігінің еңбекақы сыйымдылығы, қор сыйымдылығы және
материал сыйымдылығы көрсеткіштерін аламыз.
Әлеуметтік тиімділікке келетін ... ... ... айта ... ... ... экономикалық нәтижелері әлеуметтік нәтижелерімен тығыз өзара
байланысты: экономикалық нәтижелері жоғары ... ... ... де ... болу ... және ... нәтижелер тұрмыс деңгейін көтеру деген сияқты көрсеткіштерді
бейнелейді (күнкөріс минимумы, ... ... ... өсуі, тұрғын
үймен қамтамасыз етілуі, медициналық қызмет көрсету деңгейі, жұмыскерлердің
жалпы білім беру және ... ... бос ... және оны ... ... жағдайы (травматизмді қысқарту, кадрлардың тұрақтамауы,
халықтың жұмыспен қамтылуы), экологияның жай-күйі және ... ... ... ... етуі.
Тағы бір айта кететін жай, әлеуметтік нәтижелер және оның экономикалық
нәтижелерге ықпалы нақты ... ... ... ... оларды жанама
бағалау, мақсатын саралау кеңінен тараған.
Нарық жағдайында алуан-түрлі көрсеткіштермен сипатталатын кәсіпорынның
қаржылық жағдайын ... өте ... мәні бар. Тек ... негізгі
коэффициенттерді айта кетеміз. Жабу коэффициенті (өтімді ... ... ... ... ... ағымдағы борышын төлеу қабілетін
бағалау үшін пайдаланылады.
Өтімділік коэффициенті ең қысқа мерзімде шоттар бойынша төлеу ... ... ...... алдындағы есеп-қисап
мәліметтері бойынша эмитенттерін пайдалану барысында тиімділік көр-сеткіші
4 топқа ... ... ... ... ... ... көрсеткіші;
- Басқару тиімділігін бағалау көрсеткіші;
- Іскерлік белсенділігін бағалау ... ... пен ... ... бағалау көрсеткіштері;
Төртінші бағыт кәсіпқой бағалаушысының тәсілдемелеріне негізделеді. Бұл
тәсілді пайдалану барысында ... ... ... ... ақша ... ... таза ... тәсілдемесін (таза
активтер құны және өтімділік құны), нарықтық тәсілдемені (баға мен табыс
арақатынасы, баға мен ... ... ... баға мен ... ... бөліп көрсетеді.
Экономикалық дамыған елдердің есепті-аналитикалық тәжірибесінде
акционерлік ... ... ... ... үшін ; ... ... ... көрсеткіші жүйесінен көбінесе
алынып тасталыынатын коэффициент пайдаланады.
Ол «алуан-түрлі қаржыландыру, қар қайтарылымы, ... ... ... және т.б. ... ... болған арақатынасын өзгертпей,
ары қарай коммерциялық ұйым орта есеппен қандай қарқынмен дами алатынын
көрсете ... ... ... ... коэффициенті.
Экономикалық тұрақты өсу коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:
Ктө = ТП – Д / МК * ... ... ТП – таза ... ... ... ... пайда);
Д - акционерлерге төленетін дивидентер;
МК - меншікті катитал;
АҚ-ның меншікті капиталы не ... ... ... ... ... ... ... инвестициялау есебінен ... ... ... ... ... ... ... тарту
есебінен емес қаржылық-шаруашылық қызметі ... орта ... ... ... көрсетеді.
Біздің көзқарасымыз бойынша, келтірілген пікірлер, қарастырылып жатқан
коэффициенттің ... ... ... ... ... көрсетеді. Ол экономикалық өсу тұрақтылығы коэффициентін
акционерлік кәсіпорынның тиімділік ... ... қосу ... ... ... ... ... Кәсіпорынның іскерлік әлеуеттілігінің көрсеткіштері ... ... |- ... ... ... және |- ... мен ... ... ... ... ... ... ... |- ... қоса ... ... |
| ... жұмыс орнының толық жасақтану |
| ... |
| |- ... және ... ... ... |
| ... ... ... |- ... ... ... |- ... ... |
| |- ... ... |
| |- ... ... ... ... ... ... ... ... ... |- негізгі құралдардың белсенді бөлігінің үлесі; |
|құралдардың пайдалану |- негізгі құралдардың тозуы коэффициенті; ... |- ... ... ... коэффициенті; |
|көрсеткіштері |- ... ... ... ... |
| |- ... құралдардың істен шығу коэффициенті; |
| |- ... ... қор ... |
|Кәсіпорынның айналым |- ... ... ... |
|қаражаты және ... |- ... ... ... ... пайдалану |- дайын өнімдердің айналымдылығы; ... |- ... ... ... ... |- ... ... айналымдылығы; |
| |- ... ... ... |
| |- ... ... ... |
|Еңбек ... |- ... ... ... ... еңбек сыйымдылығы; ... |- озу ... |
| |- өсу ...... ... құрылды ... ... ... ... ... көрсеткіштерімен
қатар акционерлік қоғамдардың өзіндік ерекшеліктерін ... үшін ... ... да ... көрсеткіштерін пайдаланған орынды (4кесте).
Ұсынылған көрсеткіштер ең алдымен ... ... ... ... ... төлеуге арналған 1 акцияға және ... ... ... ... акционерлер қоғамы үшін қайта инвестициялауға бағытталған 1
акцияға және таза ... ... ... ... ... ... қоғам жұмысының тиімділігін сипаттайтын ерекше көрсеткіштері
|Көрсеткіштер атауы |Есептеу тәсілдері ... ... ... ... ... таза ... / Таза ... таза табыс |табыс х 100 ... % | ... ... ... ... бағытталған таза табыс/ |
|бағытталған таза табыс |Таза табыс х 100 ... % | ... ... ... ... табыс / Айналымдағы акциялар саны ... | ... ... ... ... ... / Айналымдағы |
|дивиденттер, тенге |акциялар саны ...... ... ... ... кәсіпорын жұмыс істеуінің экономикалық тиімділігін бағалау жүйесінің
негізгі артықшылығына мыналар жатады:
- ... ... ... ... ... ... қызметкерлерінің сәйкестігі;
- Көрсеткіштерді шаруашылық жүргізу аймағын айтарлықтай маңызды
атқарымдық аймағына дейін жеткізуге ... ... ... ... жүйесімен үйлесу мүмкіндігі;
Зерттеушілермен бес кезеңді қосатын ... ... ... ... ... ... ... тәсілі ұсынылады:
- қоғамда қатысудың негізгі мақсатын анықтау;
- ... ... ... ... ... ... бағалау;
- акцияның кірістілігін бағалау;
- акция пакеттерін басқару ... ... ... кезеңде акционердің қоғам ... ... ... ... және талданады және де қоғам акционерлерінің мүдделерінің
топтары бойынша қоғам классификациясы жүргізіледі:
- А ... ... ... ... емес ... ... В тобы, акционерлер мақсаттарында ... ... ... ... кірістілігі, олардың нарықтық құнының өсуі,
дивиденттер алу).
Екінші кезеңде әр акционер үшін ... ... ... мақсаттарды
орындау талданады және Акционерлік қоғамда қатысу тиімділігі топтары
бойынша қоғам классификациясы ... ... топ ... ... ... қойылған мақсаттарды жүзеге
асыру);
- Шартты тиімді топ (қойылған мақсаттар толығымен жүзеге асырылмайды,
бірақ акционердің нәтижесінде барлық ... ... ... ... басқарымдық шешім қабылдау мүмкіндігі бар);
- Тиімсіз топ (қойылған мақсаттар жүзеге асырылмайды, акционердің бұл
жағдайды жақсартуына ешқандай мүмкіндігі жоқ).
Акция сақталуын ... ... ... ... ... ... қоғамның шаруашылық жүргізу қызметінің ... ... ... ... акциялардың ағымдағы нарықтық құны;
4. қоғамның төлем қабілетінің болуы;
Барлық акционерлік қоғамдар өтімділік деңгейі бойынша акциялардың жоғары
және төмен ... ... ... ... ... ... ... тұрақты көпшілік бағаламасы, олардың биржалық және
биржадан тыс бағалы ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар сатуға шектеудің болмауы болып келеді.
Акциялардың ағымдағы валюталық нарықтық құнын анықтау олардың өтімділік
деңгейін ... ... ... ... ... ... болуы:
Ср= ... ... ... – есептеу мерзімінде басылымда шығарылған акцияларға
сұраныстың ... ... ... ... ... және ... тыс ... қағаздар нарығындағы
айналымы барасында:
Ср= ... ... ... - ... ... ... ... алудың
максималды валюталық биржалық (биржадан тыс) бағасы.
c) тұрақты көпшілік бағаламасының және ... ... ... тыс ... қағаздар нарығындағы айналымының болмауы,
акцияларды сатып алуға жақсы ... ... ... ... ... көпшілік бағаламасының және биржалық және биржадан тыс
нарығындағы айналымының болмауы, сондай-ақ акцияларды ... ... ... ... ... ... ... мерзімінде акциялардың валюталық құнының келесі
мәндерінің минималды құны:
Қоғамның директорлар ... ... ... акциялардың нарықтық
валюталық құны (БНдк);
Тәуелсіз бағалаушы мен аудитормен анықталған акциялардың нарықтық
валюталық құны ... таза ... ... шыға ... ... ... валюталық құны (Қта).
Акцияларды сақтаудың жалпы бағалау нәтижесі келесі сақтау ... ... ... болып келеді:
1. Акциялардың толық сақталуы бар тобы. Мынадай көрсеткіштер мен
белгілері бар:
a) Ср >= ... ... ... ... ... қызметі;
c) төлем қабілеті бар қоғам;
d) Акциялардың жоғары өтімділігі;
2. Акциялардың шартты сақталуы бар ... ... ... ... ... Ср >= Сп немесе Ср < Сп, бірақ Ср мәні Сп ... ... және ... бар;
b) Қолданыстағы заңнамаға сәйкес қоғам қызметі;
c) төлем қабілеті бар ... ... ... ... жоқ, ... мәніне жақын және оң динамикасы бар, төлем қабілеті
көрсеткіштері бар қоғам;
d) жоғары және ... ... ... ... ... (төртінші кезең) олардың жалпы
валюталық кірістілігін есептеу нәтижелері негізінде жүзеге ... ... ... ... ... ... ... топтары бойынша
қоғамды классификациялау жүргізіледі:
1. До > 0 (А ... ... ... ... До > 5 (В ... үшін) көрсеткіштері бар акциялардың жоғары кірістілігімен
топ;
2. До > 0 (А тобындағы қоғамдар ... ... До > = 5 (В ... ... ... бар оң кірістілігімен топ;
3. До

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 113 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ26 бет
Алматы облысының 2003-2005 жылдарға арналған кедейшілікті төмендету жөніндегі бағдарламасы41 бет
Қазақстан Республикасының ордендері6 бет
"Астана-финанс" акционерлiк қоғамы12 бет
"мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры" акционерлiк қоғамын құру туралы5 бет
"Қазақстан Халық Банкі" Ашық Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдау53 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
«Delta Bank» акционерлік қоғамының тәжірибесі негізінде тұтыну несиеcін ұйымдастыруды72 бет
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет
«The best» акционерлік қоғамның шаруашылық қызметін талдау28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь