Суғармалы егістікте суды үнемдеудің механикаландырылған технологияларын қолдануды ұйымдастыру, тегістеуге арналған лазер нұрымен басқарылатын тегістегішті жобалау

Аннотация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8 Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
Белгілер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1Аналитикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 13 1.1 Суғармалы егіншілікте жер тегістегіштің ролі мен маңызы ... ... 13
1.2 Суғармалы егістікті тегістеудің мақта өнімділігі мен сғару су шығынына әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.3 Егісті егу алдындағы жер тегістегіші ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.4 Нұрмен басқарылатын прибор ПУЛ.3 көмегімен жер бедерлігін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2Технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.1 Мақта егу үшін топырақты негізгі және егу алдында дайындау
ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 21
2.2 Сүдігерді жыртуға дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.2.1 Топырақты ерте көктемде және егу алдында өңдеу жүйесі ... ... . 23
2.2.2 Топырақты ерте көктемде өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 24
2.2.3 Топырақты себу алдында өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.3 Мақта егу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
2.4 Мақтаны жегенелеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
2.5 Мақта қатараралығын өңдеудің негізгі міндеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
2.6 Мақта қатараралығын өңдеу мерзімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2.6.1 Өсімдіктің тамырының зақымдану реакциясы ... ... ... ... ... ... ... ... . 32
2.7 Мақта қатараралығы топырағын өңдеуді механизациялау процессіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 32
2.8 Қатараралығын өңдеудің механизация деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 34
2.9 Топырақ пен өсімдіктің технологиялық және кейбір физико. механикалық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 37
2.10 Культиватордың жұмысшы органдарын орналастыру схемасы ... .. 43
3 Тіршілік қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 47
3.1 Өндірістің әлеуметтік қауіптілігі және зияндылығын талдау ... ... ... . 47
3.2 Көлемдік жоспарлау шешімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3.3 Электр қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 49
3.4 Өртке қарсы іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
3.5 Азаматтық қорғаныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 51
4 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53
4.1 Қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесінің жұмысын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53 4.2 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
5 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
5.1 Бастапқы мәліметтерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 58
5.2 Экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60
5.3 Пайдаланған және келтірілген шығындарды анықтау ... ... ... ... ... .. 60
5.4 Жаңа техниканы пайдаланудың экономикалық тиімділік көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
6 Бизнес.жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 65
6.3 Кәсіпорынның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 65
6.4 Өндірістік жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 68
6.5 Ұйымдастырушылық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70
6.6 Қаржылық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77
Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 78
Қазақстан Республикасы- ірі аграрлы- индустриялы мемлекет. Аграрлық өндіріс ауыл шаруашылығы мен ауыл шаруашылық өнімін ұқсату және өнім өндіруді материалдық-техникалық қамсыздандыру өндірісін қамтиды. Ауыл шаруашылығы егін және мал шаруашылығынан тұрады. Оның мақсаты- еліміздің азық-түлікке деген мұқтажын толық өтерлік және шетелге сатуға (экспорт) жетерлік мөлшерде өзіндік құны төмен, сапасы жоғары өнім алу.
Ауыл шаруашылығы өндірісін ілгері қарай дамыту бұл саланың жұмыстарын интенсивтендіру және энергия сиымдылығы аз технологияларды пайдалану арқылы іске асыруға болады. Сонымен қатар, өнімнің өзіндік құнын азайту жолдарының бірі шаруашылықтағы бар техникалардан пайдалануды дұрыс ұйымдастыру.
1. Основные направления экономического и социального развития страны на 1986-1990 годы и на период до 2000 года. Алмата, 1986.
2. Лев В.Т. Орошаемое земледелие. Ташкент, 1981.
3. Щульга Н.К. и др. Учебник мастера орошения. Агропромиздат, 1986.
4. Горохов Б.Н. Каналокопатели и канаво-палоделатели. М. Машгиз:1953.
5. Под ред. Рахимбаева Ф.М. Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации. Ташкент, Мехнат. 1988.
6. Манабаев Н. Т. Улучшенный заравниватель временного оросителя / / Механизация хлопководства, 1992.
7. Ахмеджанов М.А., Манабаев Н.Т. Заравнивание временного оросителя. / / Сельское хозяйство Узбекстана. 1992.
8. Шаршак В.К. Плужные каналокопатели. Новочеркаск, 1972.
9. Дементьев В.Г. Орошение. М. «Колос» 1979.
10. Локтаев Н.Т. Полив хлопчатника. М. «Колос», 1978.
11. Бочаров П.Н. Каналокопатели для нарезки временных оросителей в условиях заволжья. Гидротехника и мелиорация. М. Сельхозгиз, 1952.
12. Манабаев Н.Т. Универсальное орудие для нарезки, заравнивания временного оросителя и планировки малых карт / / Механизация хлопховодства. 1990.
13. Халанский В.И., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 2004.
14. Справочник гидротехника – ирригатора, Ч.І. Ташкент, Госиздат УзССР, 1962.
15. Захаров Б.Н. Исследование работы отвалов каналокопателей для нарезки временных оросительных каналов. Дисс. Саратов. 1957.
16. Юлдашев Х. Исследование и обоснование параметров рабочих органов для разравнивания земляных валиков, после промывных поливов. Дисс. На соиск к.т.н. Янгиюль, 1968.
17. Шох А.С. Исследование и обоснование параметров каналокопателя для нарезки оросителей, обеспечивающих полив с помощью трубок сифонов. Дисс. На соиск. к.т.н., Янгиюль, 1978.
18. В.А. Воробьев, и др. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. М: Колос, 2004.
19. Рощановский Б.И. и Комышенцев. Машины для прокладки временной оросительной сети / / Техника в сельском хозяйстве. М. Колос, 1964.
20. Сергиенко А.В. Уточнение параметров почвенного валика в условиях эксплуатационной промывки засоленных орошаемых земель / / Результаты исследований параметров машин для возделывания и транспортировки с.х. культур в зоне хлопководства Ташкент.
21. Уточнить схему и параметры комбинированного палоделателя к тракторам кл. 40 и 50 кН. Научно-технический отчет. САИМЭ, Янгиюль, 1984.
22. Усовершенствовать каналокопатель КБН – 0,35А в направлении универсализации (оснощение отвалом грейдера - планировщика). Научно-технический отчет. САИМЭ. Янгиюль, 1990.
23. Протокол № 28-18-74 (1261310) Государственных испытаний
каналокопателя- бороздодела с заравнивателем КБН-0,35А.
Туркменская МИС, 1974.
24. Техническое описание и инструкция по эксплуатации с паспортом.
Каналокопатель- бороздодел с заравнивателем КБН-0,35А. завод
«Ленинабадсельмаш». 1998.
25. М.И.Ландсман. Организация и технология производства
механизированных работ в зоне хлопкосеяния. Москва-1983.
26. Вопросы земледельческой механики. Том-Ү. Под редакцией
академика АН и АСХН БССР. Профессора М. Е. Мацепуро.
Минск- 1960.
27. Л.С. Филатов. С.М. Гимейн. Справочник по технике безопасности
Москва-1995.
28.Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-
технологической оценки. Техника сельскохозяйственная. Методы
экономической оценки.
        
        Ф.7.15-06
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
М.О.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Эров Баходир Юсанович
Суғармалы егістікте суды ... ... ... ... ... ... ... нұрымен басқарылатын
тегістегішті жобалау
ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА
050806 – мамандығы – ... ... ... БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«Қорғауға ... ... ... ... ... ... егістікте суды үнемдеудің механикаландырылған
технологияларын қолдануды ұйымдастыру, тегістеуге арналған ... ... ... ...... – «Агроинженерия»
Орындаған
Эров Баходир Юсанович
Ғылыми жетекшісі
т.ғ.к., доцент ... ... 2013 ... ... БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
АГРОӨНЕРКӘСІП ФАКУЛЬТЕТІ
Агротехнология ... ... ... ... жоба ... ... Эров Баходир Юсанович АП-09-3к
Жоба тақырыбы : Суғармалы егістікте суды үнемдеудің механикаландырылған
технологияларын ... ... ... ... ... ... ... жобалау
Университет бойынша 19.11.2012 ж. №3-172 С бұйрығымен бекітілген
Аяқталған жобаны тапсыру мерзімі 28.04.2013 ж.
Жобаның бастапқы ... ... ... суды ... ... ұйымдастыру үйрену
Жеке тапсырма: тегістеуге арналған лазер нұрымен басқарылатын ... ... ... |Бөлімдері ... ... |
|1 ... ... | 25.02.2013 жыл |Манабаев Н.Т. |
|2 ... ... | ... жыл ... Н.Т. |
|3 |Тіршілік қауіпсіздігі | ... ... ... |Қоршаған ортаны қорғау | ... жыл ... Қ.Е. |
|5 ... | ... ... Р.С. |
| 6 ... ... | ... ... М.Қ. |
| ... | ... ... Н.Т. ... ... тізімі
|№ |Сызулар атаулары ... ... ... |
| | ... ... | |
|1 ... ... |1 ... ... | | |ж | |
|2 ... ... ... принцип |1 |11-15.04.201|Манабаев Н.Т.|
| ... | |3ж | |
|3 ... ... ... |1 ... ... |сұлбасы | |3ж | |
| 4 ... ңдеу ... ... |1 ... Н.Т.|
| |анық-у | |3ж | |
|5 ... ... |1 ... ... | | |3ж | ... ... күні 16.01. 2013 ж.
Дипломдық жоба жетекшісі ... ... ... ... ... ... ___________ Эров Баходир Юсанович.
Тақырыбы: Суғармалы егістікте суды ... ... ... ... ... ... ... нұрымен
басқарылатын тегістегішті жобалау
Топ студенті АП- 09- 3К Эров ... ... ... ... ... атағы ... аты, ... ... ... Тегі, аты, ... ... ... ... ... қорғау ... ... ... ... атағы ... аты, ... ... ... ... аты, жөні)
_________________________ ... ... ... ... ... ... ... қолы)
Мазмұны
Аннотация
............................................................................
...................................... 7
Нормативтік
сілтемелер..................................................................
........................... 8
Анықтамалар.................................................................
.............................................. 9
Белгілер мен
қысқартулар.................................................................
....................... 10
Кіріспе.....................................................................
....................................................11
1Аналитикалық
бөлім.......................................................................
...................... 13 1.1 ... ... ... ролі мен ... 13
1.2 Суғармалы егістікті тегістеудің мақта өнімділігі мен сғару су шығынына
әсері.......................................................................
......................... 15
1.3 ... егу ... ... ... ... прибор ПУЛ-3 көмегімен жер ... ... ... егу үшін топырақты негізгі және егу алдында дайындау
ерекшеліктері
............................................................................
............. 21
2.2 ... ... ... ерте көктемде және егу алдында өңдеу жүйесі......... 23
2.2.2 ... ерте ... ... ... себу ... ... ... 25
2.4 ... ... ... ... ... негізгі
міндеті..................................... 29
2.6 ... ... ... ... ... ... зақымдану реакциясы
................................. ... ... ... ... ... ... процессіне
қойылатын
талаптар....................................................................
..................... 32
2.8 ... ... ... ... ... пен ... технологиялық және кейбір физико- механикалық
қасиеттері..................................................................
................ 37
2.10 Культиватордың жұмысшы органдарын ... ... 43
3 ... ... ... ... ... және зияндылығын талдау.............
47
3.2 ... ... ... 49
3.4 ... ... ... ... ... 51
4 ... ортаны
қорғау......................................................................
........ 53
4.1 Қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
5 ... ... ... ... ... 58
5.2 ... ... ... ... және келтірілген шығындарды анықтау......................
60
5.4 Жаңа техниканы ... ... ... 63
6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70
6.6 ... ... ... ... ... егістікте суды үнемдеудің ... ... ... тегістеуге арналған лазер нұрымен
басқарылатын тегістегішті жобалау» ... ... ... жоба 6
бөлімнен, 25 -кесте, 15 -сурет, 32 -теңдеу, қорытынды және пайдаланған
әдебиет тізімінен ... жоба ... ауыл ... ... ... ... ... суғармалы егістікте суды үнемдеудің ... ... ... ... жағдайында озық технологияны
қолдану ... ... ... аз ... ... арқылы
қажетті техника түрін пайдалануды дұрыс ұйымдастыру болып отыр.
Дипломдық жобада егістікте суды үнемдеудің механикаландырылған
технологияларын ... ... ... ... ... ... ... жобалау қарастырылған.
Дипломдық жобада суғармалы егістікте суды ... ... ... ... ... ... ... тегістегіш қондырғысының жетілдірілген ... және ... ... ... тегістегіш қондырғысының жетілдірілген
нұсқасының құрылымдық ерекшеліктері қарастырылып, ұсынылған технологияның
талаптарына толық жауап беретіндігі дәлелденген.
Тіршілік ... мен ... ... ... ... ... тиімділігі негізделіп берілді.
Бизнес-жоспары жасалынды.
Нормативтік сілтемелер
Осы дипломдық жұмыста қазіргі ауыл ... ... ... ... және ... стандарттарға сілтеме жасалған:
1 Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 7.32-2001. Ғылыми-зерттеу ... ... ... ГОСТ ... ... ... және
ережелері. Библиографиялық жазба. Құжатты ... ... ... ... ... және ережелері;
Мемлекеттік ресми стандарт 16265-70-1978 "Ауыл шаруашылығы
саласындағы терминдер және анықтамалар".
4 Закон «О земле». Указ ... РК ... силу ... от 22. ... г. №2717. ... ... ... Казахстан. – Алматы:
«Жеті жарғы», 1998.
5 «Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау туралы Заңы» құжаттары.
6 ОСТ-70.4.2-80 «Ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... ... бағдарламасы мен әдістері».
7 ОСТ -70.12.1-84 «Мелиоративтік және суғару машиналары. Сынау
бағдарламасы мен әдістері».
8 ... ... ... ... ... ... сельскохозяйственная. Методы экономической
оценки.
9 ГП 902-2-403,86 құжаттары.
10 СН и П 11-33-85 ... МЕСТ ... ... ... – жер ... ... ... құрал;
Топырақтың оптимал ылғалдылығы – топырақ ылғалдылығы 16-18%;
Топырақ ...... ... өлшемдегі түйіршіктері;
Мелиорациялық жұмыс – егістікті тегістеу, суландыру т. б. жұмыстар;
Танаптардың профиллограммасы – танап бедерлігін анықтайтын
көрсеткіш;
Жер ... ...... ... сипаттайтын
көрсеткіш;
Екі қабатап жер жырту – айдау тереңдігін 0-15; 15-30; ... 0-20; ... ... ... ... ... ... бірдей ыдыстағы топырақтың
салыстырма
салмағы (г/см3) ;
Өнімділік - бір өсімдіктен немесе ... егіс ... ... және
тиісті өлшеммен белгіленетін орташа өнім мөлшері;
Технология - нақты топырақ-климат жағдайында тиімді мөлшерде және
сапалы өнім алу мақсатында арнайы ... ... ... бір ... ... мен ... - ауылшаруашылық кешені;
ТМД - тәуелсіз мемлекеттер достығы;
ПУЛ-3-нұрмен басқару приборы;
САР - автоматты реттеу жүйесі;
ТҚК - техникалық қызмет көрсету;
ТЖ - ... ... ... себу ... ... жұмысшы органдары;
ККО- культиватор жұмысшы органдары;
НКУ-4-6А- культиватор;
КРХ-4- культиватор;
ВП-8- жер тегістегіші;
МВ-6-мала тегістегіші.
СК-4 - дән комбайыны;
ПД-4-35- аспалы түрен;
ПД-3-35- аспалы түрен;
П-5-35- тіркемелі ... ... ... ... ірі ... индустриялы мемлекет. Аграрлық
өндіріс ауыл шаруашылығы мен ауыл шаруашылық өнімін ұқсату және ... ... ... ... қамтиды. Ауыл
шаруашылығы егін және мал шаруашылығынан тұрады. Оның ... ... ... ... ... ... және шетелге сатуға (экспорт)
жетерлік мөлшерде өзіндік құны төмен, сапасы ... өнім ... ... ... ... ... дамыту бұл саланың
жұмыстарын интенсивтендіру және энергия сиымдылығы аз ... ... іске ... ... Сонымен қатар, өнімнің өзіндік құнын
азайту жолдарының бірі шаруашылықтағы бар ... ... ... ... ... ... ... сипатталады.
Еңбек өнімділігін өсірудің ... бір ... ... өндірісін
жарақтандырудың екі түрлі шешімі бар. Біріншісі–шаруашылықты конструкциясы
жетік, ... мол, ... ... ... ... жеткілікті
денгейде жабдықтау да, екіншісі-сол техниканы ұтымды пайдалану.
Қазіргі таңда бұл ... ... үшін егін ... ... ... оның тұрақтылығын қамтамасыз ету, сапасын жоғарылатып,
өзіндік құнын ... ... ... ... іске ... ... жолы егін ... интенсивті (қарқынды) түрде дамыту болады. Ол
үшін саланы механикаландыру, мелиорациялау және химияландыру жұмыстары
толыққанды ... ... ... ... ... ... ... жүргізу үшін ғылым мен озат тәжірибенің маңызы зор екені белгілі. ... ... ... ... кең етек алып ... егін шаруашылығын
биологияландыру мен экологияландырудың, егіншілік жүйелерін агроландтшафтқа
бейімді түрде жүргізудің және басқа да ... ... ... ... ... басты міндеті – халқымызды жеткілікті
мөлшерде сапалы азық-түлікпен, мал шаруашылығына ... ... ... шикізатпен қамтамасыз ету, мемлекетіміздің азық-түліктік
қауіпсіздігін және ... ... ... үшін ... стратегиялық қор жасау, шет елдерге шығарып сатылатын ауыл
шаруашылық өнімдерін тұрақты түрде ... ... ... ... ... беру болады.
Бұл проблеманы шешу және еліміздің халқын азық-түлікпен қамтамасыз
ету, оның ... мал ... ... жою, қай ... ... өсімдік шаруашылығы мен мал ... ... ... ... қандай бағытта –экстенсивті, ұзақ уақыт қалыптасқан тәртіппен,
немесе интенсивті түрде жүргізуге ... ... ... салаларын, оның ішінде өсімдік
шаруашылығы мен мал шаруашылығын ... ... мал ... мен ... ғана ... ... ... өзіндік құнын азайтып, аталған
салаларда еңбек ... ... ... ... Мал ... арттыру
жолындағы маңызды мәселе астық пен мал азығы проблемасы. Сонымен қатар
өсімдік ... ... ... ... ... мал жемі және мал ... ... арттыру бұрынғыдай, қалай болса солай шешіле ... ... ... ... қорғауды, екінші жағынан, экологиялық таза өсімдік
және мал өнімдерін өндіруді ойластырған жөн.
Сондықтан да осы ... ... ... ... ... қолдану табиғат қорғау шараларына кепілдік ... ... оның ... ... ... таза су ... мол өсімдік қоры,
жануарлар әлемі біздің балаларымызға, немерелерімізге, олардың балаларының
балаларына мирас болып қалу ... ... мал ... және ... ... өнімдерін өндіру мен
олардың сапасын арттыру проблемасы баяу ... осы ... ... өнім ... ауа райы ... ... ... көлемде
өндірілмей отыр, ал қолдағы бар ... ... ... ... етілуі
65-70%-дан аспайды.
Өсімдік шаруашылығын дамытуда және жетілдіруде тыңайтқыш қолдану ең
тиімді ... бірі ... ... ... ... ... жасау, тыңайтқыштардың жеке түрлері мен ... ... ... және ... ... ... ... ілімі егіншілікті химияландырудың ғылыми негізі ... ... ... ауыл ... ... ... ... әдістері сияқты мәселелер жан-жақты қарастырылады.
Мелиорациялық жұмыс кешенінде егістікті тегістеу жұмыстары жетекші
орын ... ... жер ... ... мән берілмеуі себепті көпшілік
суғармалы алқаптар тегіс емес, ... ... ... ... ... ... жүйекпен суғару әдісі, негізгі суғару түрі болып, ол
98% қалған 2% ... және ... ... ... ... ... орай ... суғару жүйесін жүргізу тегістелмеген алқапта үлкен
қиындық тудырады. Бұл қиындықтан шығуда, суғармалы алқапта тек ... ... ... жүргізумен табысты меңгеруге болады.
Тегістелген жерлерге егін егілгенде қол ... ... ... – топырақты сапалы өңдеу, топырақ ылғалдылығының
жетілу мерзімінің біркелкілігі, сапалы тұқым себу, егін ... ... ... ... өнім алу, егін ... ... ... береді.
1 Аналитикалық бөлім
1.1 Суғармалы егіншілікте жер ... ролі мен ... ... ... ... ... Қазақстан облысы ауыл
шаруашылығы өркендеген аймақ болып есептелінеді. Облыс республика бойынша
суғармалы ауыл шаруашылық дақылдарын өсіретін негізгі ... ... ... ... ... ауа – райының қолайсыздығы, климаттық жағдайына
байланысты қуаңшылық және су тапшылығы ... ... ... ... есепке алып ауыл шаруашылығы егіндерін суғару және одан үнемдеп
пайдалану көкейтесті ... ... ... ... ... ... бірнеше техникалық, агротехникалық шаралары
бар. Солардың ішінде суғаруда жерді тегістеу, жер қиялығын ... ... ... ... бірі ... есептеледі (1-сурет).
Сурет 1. Жерді тегістеуде жер қиялығы дұрыс сақталмаған алқаптың көрінісі
Кейінгі ... ... ... ... мен үй шаруашылық жеке
меншіктеріне таратылуы ... ... ... келе ... ... жұмыстарына мән берілмеуде. Ауыл шаруашылық өндірушілердің
техникамен жеткіліксіз ... ... ... ... ... ... барлығы жұмыс кешенін агротехникалық мерзімде
тиімді орындауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ауыл ... қамтылуы төмен және жаңа техникамен қамтылуы 1,1% өте төмен
деңгейде екендігін көрсетеді. Ал ауыл ... әрі ... ... жергілікті ауыл шаруашылық машина құрылысын өркендетуді
талап ... -2. ... ауыл ... ... қамтылуы
Мелиорациялық жұмыс кешенінде егістікті тегістеу жұмыстары ... ... ... жер ... ... мән берілмеуі себепті көпшілік
суғармалы алқаптар ... ... ... ... ойлы-қырлы беттерден
тұрады. Қазіргі күнде жүйекпен суғару әдісі, негізгі суғару түрі ... ... ... 2% ... және тамшылатып суғару әдісі үлесіне ... орай ... ... жүйесін жүргізу тегістелмеген алқапта үлкен
қиындық тудырады. Бұл қиындықтан ... ... ... тек көлемді жер
тегістеу жұмыстарын жүргізумен табысты меңгеруге болады.
Тегістелген жерлерге егін егілгенде ... ...... ... үшін ... ... жетілу мерзімінің
біркелкілігі, сапалы тұқым себу, егін ... ... ... жоғары өнім алу, егін өнімін сапалы жинау мүмкіндігін береді.
Егістік ... жер ... ... ... Ауыл ... ... ... жылдамдығының артуына;
- Олардан ұтымды пайдалану;
- Барлық суғару алқабы ... ең аз су ... ... Топырақты біркелкі ылғалдандыру;
- Суғару жұмысының өнімділігін арттыру;
- Ауыл шаруашылық ... ... ... өңдеуді кешенді
механикаландыруға мүмкіндік береді.
Суғармалы егіншілікте интенсивті технологиядан пайдалану егістік
алқаптардағы ... ... ... ... ... бірі болып,
егін өнімдерін жоғары көтеруді ... және ... ... ... ... механикаландыруға мүмкіндік
береді.
Тегістелген ... ... ... ... ... ... ылғалданады, нәтижесінде су шығыны күрт ... ... ... ... ... тегістеу жұмысы есебінен
суғару ... 37,5 -50 % ... ... қосымша алқапты суғару
мүмкіндігі туады. Тегістелген ... ... ... 300-350 ... және ... ... арықтарындағы суғару ағымын 70-80 л/с –ке
жеткізуге мүмкіндік береді. Тегістелмеген жерлерде бұл ... 20 ... ... ... суландыру жұмыстарының жоғары сапалы ... ... 3,5-4 есе ... ... ... өте ұқыппен тегістелген
танапта суғаруды механикаландыру мен автоматтандыру ... ... ... ... ... алқаптың тегіс емес ауданы
жалпы ... ... ... 35-40%- ын ... ... ... барысында су көлдеп, топырақ артықша ылғалданып ... ... ... ... ... өсіп – ... кері әсерін
тигізеді (3- сурет). ... ... ... қырлы жерлерде мақта
өнімі – 0,75 т/г, ойлы ... -0,42 т/га өнім ... ... ... ... ... т/га болған. Танаптың қырлы жерлерінде топырақ тез
құрғап ылғалдық өсімдіктің өсіп-өркендеуіне жеткіліксіз болып, оның ... ... ... ... ... алқапта топырақ ылғалдығы жетерлі болғаны үшін өсімдік
жетілуі бірмезгілде басталып, барлық ... ... ... және
қатарараларын өңдеу жұмыстарын өз ... ... ... мүмкіндік
туғызады. Рельефі тегістелмеген алқапта көлдеген жерлердің ... ... ... ... өз ... ... болмайды, сондай-ақ қырлы алқаптың топырағы ... ... ... ... ... ... болады, сонымен қатар культивациялауда
ірі кесектер түзіліп өңдеу жұмыстары сапасын бұзады. Мақтаны ... 4-6 күн ... ... ... ... ... %
төмедеуіне алып келеді (академик Т.Г. Зинин).
Сурет 3. ... ... ... ... соңғы көрініс
Жоғарыда зерттеу нәтижелерін қорыта келіп, жер ... ... мен ролі ... ... көз ... ... жер ... жедел қолға алу, дер кезінде қаралған мәселе деп ... ... ... ... ... ауыл ... дақылдары
өнімділігі
мен сғару су шығынына әсері
Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімін арттыру бағытында жүргізілетін іс-
шаралар жүйесінде көңіл аударарлық негізгі ... егу ... ... ... сапасы.
Қазіргі трактор агрегаттарының қозғалыс жылдамдығының артуына және
қамту енінің ... ... жер ... ... ... ... ... алқапта технологиялық үрдістерді орындау кезінде
агротехнологиялық көрсеткіштері төмендейді.
Жүргізілген зерттеулердің нәтижесі ... ... ... ... ... ... ал ... алқапта 7,8-11,0 см
аралығында болды. Жүргізілген ... ... ... ... айдау тереңдігі 28 см-ге орнатылған соқа 26,1-29,8 см
аралығында, ... ... ... см, ... ... ... см
аралығында тербеледі. Тегістелген жерде жер жыртқан ... ... ... ... ... ... ... ауытқуы орта сызықтан ең кемі
болды.
Сонымен тегістеліп қопсытылған алқапта топырақтан ... ... ... Зерттеулердің көрсетуі бойынша, тегістелген алқаптағы
бірдей реттелген себу агрегаттары ... ... 389 г ... ... ал ... алқапта тік тербелістің, күшті сілкіністің
артуы салдарынан белгіленген мөлшерден 23 г артық сепкен.
Мақтаны себу алдында тегістелген алқаптың ... ... ... ... ... ... алқаптан 14% жоғары. Тұқымды бір
тегіс тастап көму ... де, жер ... ... ... ... ... технологиялық сапасы
зерттелді. Тегістелген алқапта ұзындығы 100 м ... ... су ... минутты, ал тегістелмеген алқапта 1 сағ. 52 минутты құрады. ... ... ... ... да бір ... ... ... нұсқаларында , тегістелген микрорелефте мақта
бойы біртегіс және ... ... ... ... ... ... бірге тыңайтқыш жүйек түбіне 20-
50 мм төмен етіп енгізіледі. ... ... ... ... ... алқапта бірінші қатараралығын өңдеу
барысында аппараттың тұрақты себу нормасында 12-14,5% ... ... 3,3-4,6% ... көрсеткені бойынша, бір тегіс тасталып көмілген тыңайтқыш
мақта бойының тез өсуі мен қалыпты ... ... ... мақта өсіретін аймақтардағы көп жылдық зерттеулердің
нәтижелері бойынша, сапалы ... ... ... ... 5,5-19,7 ... ... ... 1,3-2,5 есе кем, соған сәйкес суғару шығыныда ... және ... ... ... ... ... өту ... кейінгі жылдарда ауа – райының қолайсыздығы,
климаттық жағдайына байланысты қуаншылық және су ... ... ... келеді. Осыларды есепке алып ауыл шаруашылығы егіндерін
суғару және одан ... ... ... ... ... айналып
отыр. Су тапшылығын болдырмау мақсатында ирригациялық құрылыстарға көп
қаржы бөлінуде. ... ... ... ... ... және ... ... көз қарасын тұрақты түрде өзгерту қажет деп
есептейміз.
1.2 Жер беті тегістігінің жерді ... ... ... жыртудың негізгі сапалы көрсеткіші кесектерді майдалау, ... ... соқа ... ... ені және ... ... ... болып табылады. Агротехникалық көрсеткіштер
бойынша осы көрсеткіштердің соқаға келесі жол берілетін ... ... ... ... тереңдігінен ±20 мм көп емес ауытқуы; ... ... көп емес ... ... ... өзгеруі тегіс учаскеде жұмыс ... ... ... ... ... жерлермен жүру
кезінде трактор тартпасының сызығы бағыты да өзгереді, бұл тереңдікке
жүрудің ... ... ... етеді; бірінші жағдайда соқа—тереңге батып
кетеді, екінші жағдайда—көміліп қалады. ... ... ... жер жыртудың 280
мм тереңдікке орнатқан кезде жер жырту тереңдігі ... 280 ... ... ал ... емес ... қыр ... 307-320 мм, ойлы ... 231-
265 мм. Тегіс емес жерлердегі жер жыртудың тағы бір ... ... және ... ... емес ... жұмыс істеген кезде
жыртылған жердің тереңдігінің теңсіздігі мен үлкен тармақтардың түзілуі
байқалады. Осы кезде ... ... ... және жер ... ... учаскеде аударылу кезіндегі күштердің өзара
әрекеті 4 ... ... ... кезде айналатын пласт кері
бұрылмауы ... ... оның q ... күші ... қысымының күшіне F
қатысты кері бағытта жұмыс істейді және кері бұрылуға мәжбүр ететін ... әсер ... R ... мөлшер бойынша азаяды, төменге бағытталып,
оны ... әсер етіп ... ... ... массасының кедергісімен
теңеседі.
Көбінесе бұл пласттың кері бұрылмай, тарамдардың ... ... ... Ойпаттарда барлық пласт пен аударылу бір ... ... ... ... ... ... R2 күш ... ол бұрышта
90°. Түзілген пласт ауырлық ... және ... ... ... ... ... айналуы қамтамасыз етіледі; бұл бір ... ... ... ... ... алып ... егістік даласында тегіс емес болып қана ... ... ... ... ауырлық күшінің орын ауыстыруы салдарынан соқа тегіс ... ... ... ... соқа ... ... ... соңғы
корпусқа беріледі. Ол бірінші соқаға қарағанда тереңірек жүреді. Пластың
ылди бойынша ... ... ... ... корпус соңғысына қарағанда
тереңірек жүреді. Жер жырту тереңдігінің корпус бойынша ... ... және ... ... ... ... 196 дан 260 мм-ге дейін барады.
а-тегістелген танапта; б-қырлы жерде; в-
ойпатты жерде
Сурет 4. Шым ... ... ... өзара
әрекеті
Волков атындағы №1 шаруашылықта қозапаяны жинағаннан кейін жер жыртудың
сапасына тегістеудің әсерін зерттеу ... ... ... ... ... ... жыртқанға дейін сопақ профильдің орташа сызығынан
мм а ... ... Бұл дала екі ... ... біріншісі
алдын-ала тегістеусіз жыртылды, екіншісі алдын ала тегістелгеннен кейін
жыртылды. Осы ... П-2,8А ... ... ... ... ... ... ал соңғы жүрісін суару бағыты ... ... ... жердің бетінің тегістігі мм болды. Көкжиекте 0-300 м
топырақ ылғалдылығы 12,6 0/0, ... 1,48 ... ... ... ДТ-75 ... П-3К-35 соқасынан тұрады, ал соқаның
артына «зигзаг» тырмалар тіркелген. Агрегаттың іске қосу жылдамдығы ... тең. ... ... ... биіктігі 60-90,
тегістелмеген учаскелерде 120-190 мм ... ... ... ... мм және 89-216 мм ... Осы орайда тегістелген учаскелердегі
топырақты ... ... ... ... мынадай: 100мм-ден көп
фракциялар—3,5 %, 100—50-11, 50 мм-ден аз фракцияда—15,6; 22,3, және 62,1%.
Сол учаскелерде ерте көктемдік тырмалауды ... ... ... ... ... ... ... жерді жыртудың артықшылықтары
байқалды; яғни ылғал жақсы жиналып, көктемге ... ... 0-0,5 ... ... ... шашынның аккумляция коэффиценті тарамдалған жерлерде
зяб қалдырған кезде 10,5% құрады, жер бетін тегістелген соң жыртқан кезде-
42,4% жырту ... ... ... ... ... даланың
ылғалдығы бақылаумен (тарамдық-тереңдік зяб) салыстырғанда 3-4% жоғары
(Шубин 1968). Тегістелген ... ... ... арам шөптің шамамен 2
есе азаюынан да көрінеді.
1 кесте
Танап тегістеудің ... ... ... ... мм ... ... ... ылғалдылығы , % |
| ... ... ... танап |
| 0-100 | 19,6 | 23,4 |
| 100-200 | 18,1 | 20,8 |
| 200-300 | 14,0 | 17.5 |
| 300-400 | 11,2 | 15,1 ... ... ... және ... қамту ені және олардың жердің
тегістеуіне байланысты сопақ профильдің орташа сызығынан ... ... ... ... ... ... ... тереңдігі және соқаның агрегаттың
қамту ені бойынша әлде қайда тереңдігі байқалады. Сол кезде тегістелмеген
учаскеде әрбір корпустың жүріс ... ... ... ... ... ... ... жүріс тереңдігі
мен соқа қамту енінің өзгеруі
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |аттық ... ... орта |
| ... | ... ... |
| |м | | |Σср, мм |
| | | | ... |орта |шеткі |
|Тегістелмеген |1,01-1,32| 102 |184-352 | 64| 42 | 71 ... ... | | | | | | ... ... 52 |251-298 | 22| 16 | 9 ... ... | | | | | | ... шаруашылығында жоғары және тұрақты өнім алуда ерте уақытта себу
үлкен маңызға ие. ... ... ... ... байланысты көктемгі
себу алды кезеңінде мақта даласына сапалы тегістеу жүргізу мүмкін емес,
сондықтан осы ... бір ... ... ... ... жүргізіледі.
Жыртудан бұрын тегістеу—мақтаның және басқа ауыл шаруашылық
өсімдіктердің ... ... ... ... ... ... Ол
себу, культивация және жинау, басқа да ауыл ... ... ... ... ... алғы ... ... Ұзынбазалы тегістегіштердің бұрылу технологиясы
Тегістеу жұмыстары кезінде агрегаттардың бұрылысты дұрыстап орындамауы
машиналардың бос жүрісін арттырады.
Сондықтан бос жүріс ... ... ... түрін таңдаудың
маңызы зор. Қозғалудың қулық тәсілінде машиналардың бұрылысы 180 ... ... ... ... ... ... дұрыс болмауы кезінде бұрылыстар әртүрлі бұрыштарда болуы
мүмкін және жұмыс жүрісі және бос ... ... де ... ... қисықсыз, қисық, алмұрт тәріздес, сегізді (қисықпен жабылған).
Бұрылыстардың әйтеуір бір түрін пайдалану ... ... ... ... R, ... ... К және ... жолақтан кіру шығу траекториясы арасындағы ара қашықтығына
байланысты болады.
Тегістеу жұмыстары өндірісі технологиясы жағдайлары бойынша ... ... ... ... Бұл ... ... бұрылысында әдетте 1 –
1,5 м топырақ алып ... Егер ... ... ... ... ... жолақта шошайып қосымша тегіссіздіктер түзеді. Егер жұмыс
органын көтермесе, онда жұмыс күйінде бұрылыс кезінде ... ... ... және жұмыс органының қырғы қабырғасына әсер ... ... ... ... ... ... ... құбылыстарға алып келеді.
Бұрылыс радиусының артуына жұмыс органы мен артқы доңғалақтар арасында күш
кезеңінің пайда ... ... ... ... шыға отырып, бұрылысты жұмыс агрегатын көтермей орындау ... осы ... ... ... жүгіріп өтулердің жалпы саны минималды
бұрылыс түрін ... алу ... ... бұрылыстың жолақтағы көп рет жүрулер
топырақты қатты тығыздайды. Тегістеуші ... ... ең аз ... ... трактор бұрылысының ең аз ... ... ... ... ... ... тегістеуші
машинаны трактормен жалғау тәсіліне байланысты болады (трактордың ... ... ... және ... ең кіші ... ... ... табылады,
ол кезде доңғалақтар қозғалыссыз орын ... және ... ... ... ... орын ... Бұл ... қозғалысы траекториясы қисығының орталығы оның осінің жалғасы
болып табылатын сызықта жатады. Доңғалақ осьтерінің параллельді ... ... ... ... ... дұрыс бұрылуын жүзеге асыру
мүмкін емес, ... бұл ... ... ... ... шексіздікке
тең болады.
Тегістегіш агрегат қозғалысының нақты траекториясын зерттеу ... ... ... ... шындығында жасалатын тегістеуші агрегат
бұрылысының траекториясы теориялыққа тек қана жақындайды. Бұл ... ... ... ... мен ... ... сондай
– ақ доңғалақтардың басқармалылығына тәуелді болады. Трактор ... ... оның ... ... ... бір және ... ... кезінде әртүрлі радиусының қисығын сипаттайды. Бұл олардың ... ... ... ... ұзынбазалы тегістеушілерінің
бұрылысы кезінде айтарлықтай маңызды.
Агрегаттың ... ... ... ... ... нүктесі
кинематикалық орталық деп аталады) немесе агрегаттың жай орталығы деп
аталады.
Шынжыр ... ... ... ... ... ұзынбазалы
тегістеушінің агрегат орталығы тракторының ауырлық ... ... ... бұрылысы бұрылыс орталығына қатысты жүзеге асырылады Оn , ал
Оа және Оn нүктелері арасындағы ара ... ... ... деп ... ... ... жүріп өткен жолды көрсететін формуламен
бұрылыс радиусын көрсету керек. Тегістеуші агрегаттың ... ... ... ... ... ... ... бұрылыс
орталығы доңғалақтар осьтерінің жалғасы болып табылатын ... ... ... Сызықты передканың рамамен шарнирлі жалғануына дейін алып
келеміз, ... ... ... ... ... ... Бұл сызық
передка доңғалақтары осінің параллельді жалғасы болады ... ... ... бір жақ (АВ=lб) және екі бұрыш ‹ β=900, ‹ α= ... ... ... ... ... ... жолын табу үшін
радиусты АОn гипотенуза арқылы көрсету керек.
Оп-бұрылу орталығы; Оа-Оп-бұрылу радиусы, м; ... ... ... м; ... ... трактор ауырлық орталығына
дейінгі
аралық, м.
Сурет 5. ... ... ... АВ=lб және =900- ... ... ... өту ... болса, онда S1 қисық өтудің ұзындығын мына формула
бойынша табады:
S1 = Kn /R0 =lтV/R;
(3)
мұндағы Кn – ... ...... ... ... ... ... – трактор базасы, м;
V- қисық бойынша іске қосылу ... ... ... ... ... ...... бұрылысының радиусы, м.
Бұрылысқа кіру кезінде немесе одан шығу кезіндегі ... ... ... ... ... конструкциясымен байланысты және
тракторшының жұмысына негізделген.
Машинаның конструкциясымен анықталатын ең аз радиус ... ... ... іске аса ... Бұл ... кіру бірқатар жағдайларда
R>R0 аяқталатындығымен ... Бұл ... ... ... шеңбері доғасының S2 ұзындығы орталық бұрыш немесе хорда доғасын
тартушы ... ... ... ... бұрылыстарың қолданылатын түрлері және олардың ұзынбазалы
тегістеушілермен ... ... ... ... құрып бұрылғанда:
900 ... ... ... ... бойынша:
lx=(3,2+4)R0;
(5)
ашық тұзақ құрып түзу учаскемен:
lx=(1.4+ ... ... ... ... lx - ... ұзындығы, м;
х – бұрылыстағы түзусызықты учаскесінің ұзындығы.
Түзу учаскеде қисық учаскеге қисықтың ұдайы ең кіші аз ... ... ... ... R0 доға ... ... ... кейбір
жолдар жүру керек. Бұл жол ... ... ... яғни ... ... бұрылыстан шығудан. Соңғы жағдайда агрегат бұрылыстан қисық
бойынша түзу сызыққа жақын ... ... ... ... және іске қосу ... ... кезінде
тұрақты деп қабылдасақ, онда тегістеуші өтуді клотоид бойынша жасайды деп
санауға болады.
Клотоидтың осы ... ... ... агрегаттың бұрылғыштық
көрсеткішіне белгіленген (С. А. Иофанов):
Kn=RS=lтυ/ω;
(8)
Орнатылған қозғалыс ... 900-қа ... ... тегістеуші агрегат
шеңбердің төрттен бір бөлігіне тең доғаны өтеді, яғни ... S – ... ... ... ... тәжірибелер көрсеткендей, қозғалыстың диагональды
тәсілінде ұзынбазалы ... ... ең ... түрі 900-қа ... ... табылады 1800-қа түзу бұрылыстың ұзындығын анықтаймыз(6 және
7 сурет).
Бұл ... ... ... ... ... ... ... доғаның ұзындығы:
S2=R0(π-2ε)=πR0-S1=πR0-Kn/R0;
(11)
Шамалап алатынымыз:
Lx=2Kn/R0+πR0-Kn/R0=Kn/R0+πR0;
(12)
мұндағы: ε-сол кезеңдегі тегістегіштің алдыңғы осі мен ... ... ... күйі ... ... 6. Түзу ... болмағанда тегістегіштің 1800 бұрылу
ұзындығын анықтау
1-жабық тұзақ; 2-жарты шеңбер бойынша; 3-түзу сызықты жүріс; 4-ашық
тұзақты 900-қа.
Вр-тегістегіш агрегаттың ... ... ... ... ... ... аралық;
х-тегістегіш агрегаттың жүріс орталықтарының аралығы.
Сурет 7. Агрегаттың бос жүрісіндегі бұрылысы
Осы әдіспен бұрылыстың басқа да түрлері үшін доға ... ... ... ... R0 ... ... ... ұзындығын практикалық есептер үшін
көрсетуге мүмкіндік береді.
Тәжірибелік мәліметтерді теориялық мәліметтермен қатар қойған кезде
олар есептік ... аз ... ... ... ... ... бұрылыстың минималды
ұзындығын, бұрылыс санын басшылыққа алу керек. Бұрылыстардың саны ... ... ... ... ... ... үшін ... үстіне бұрылыстар саны мен бұрылыс ұзындығының азаюы топырақты
тығыздаумен байланысты зиянды ... ... ... маңызды.
1800С-қа берілген қисық, 1800С-қа оңға шығумен алмұрт тәріздес, ... сол ... ... ... тәріздес және аралас – 1800С-қа тік сызықты
жүріспен түзу зерттеулердің ... 3 ... ... 2,3,4,5 және 6 ... ... ... ... трактор
батады, фрикциондардың муфтасының ленталары тозады, жүргізуші шаршайды.
Ұзынбазалы тегістегіштің 900С-қа бұрылысы жұмыс күйінде жасалады.
Бұрылыстардағы жол ... ... ... ... траекториясы бойынша
талдайды. Ортатылған орғалыспен 900С-қа бұрылыс кезінде агрегат шеңбердің
төрттен бір бөлігіне тең ... ... ... бұрылыс тегістегіш
агрегаттың қуушылық ... ... ... ... іске ... ... ... кезінде бұрылыс траекториясы үш күйге
келтіріледі (7,8 ... Әр бос ... ... ... ... ... қосады. Барлық жағдайда бос шығу ұзындығы ... ... ... қашықтық пен бұрылыс радиусына байланысты.
Біз бұрылыстардың келесі түрлерін зерттедік. 900С-қа түзу, 1800-қа
алмұрт ... ... ... ... ... қисық, 1800С-қа сегіз
тәріздес.
Тегістеуші агрегаттың түзу емес бұрылыс қозғалысының айтарлықтай
кемшілігі ... кең ... бөлу ... ... табылады. Осының
салдарынан загонның жұмыстық ... және ... ... төмендейді. Оның үстіне тегістегіш агрегат ... ... ... болса, бұрылыстар үлкен радиуспен немесе ... іске ... бос ... ... ... ... ... ашық тұзақты 900-қа; 2-жабық тұзақты жарты айнала1800-қа; 3- ... ... ... ... 4-сегіз тәріздес 1800-қа; 5-иілген жабық
тұзақты 1800-қа; 6-алмұрт тәріздес 1800-қа оңға ... 7- ... ... ... ... ... ашық ... 1800-қа-тура
жүріспен; І-І-бақылау сызығы.
Сурет 8. Бұрылыс түрлер
Кесте 3
П-2,8А тегістегішімен орындалатын әртүрлі бұрылыстардың ... ... ... ... м |Бұрылу |
|түрлері ... | ... |
| ... | |
| |ті ... | |
| ... | | |
| | |R01 |R02 |R03 ... ... |6-10 |3-10 |10 |6-10 ... ... м; | | | | ... ... |5,7 |5,27 |6,2 |5,7 5,9 ... ... |8 |5,29 |6,34 | ... ... м |4,5 ... |3,1;4,1 |
| | |8 | | ... ... см |до 10 |ДО 7 |до 10 |до 15 ... ... ... 4-7 | | 4-7 | 4-7 ... ... | | | ... | | | | ... жолдарда |до 15 |до 1 5 |до 15 |до 15 ... жол ... |до 35 |до 35 |до 35 |до 35 ... кг |3250 |2910 |3200 |2300 ... см |87 |45 |36 |35 ... см: | | | | ... ... ... ... |5 |0 |0 |0 |
| ... |5 |5 |5 |5 ... ... см |±3 |±3 |±3 |±3-4 ... диапазон,| | | | ... °С: | | | | ... |0+50 |0+50 |0+50 |0+50 ... кезіндегі |-30+50 |-30+50 |-30 +50 |-30+50 ... ... адам |1 |1 |1 |1 ... ... ... ... мен ... негіздері
Тегістеуіштің жұмыс органының биіктік жағдайын лазерлік ... ... (АБЖ) ... бекет (пост) 1, жобалық еңістікпен
лазерлі айналма тірелу жазықтығын 3 құрайтын ... ... 2, ... ... ... ... ... басқарушы электр
сигналдарын шығарушы лазерлі қабылдау қондырғысы (қабылдағыш 4 және ... 5), ... ... ... 8 ... қабылдағыш
орнатылған жұмысшы органды 7 ... ... ... ... ... жүйені басқару командаларына түрлендіруші гидроблок 6 кіреді
(15 сурет). Жұмыс кезінде қабылдағыш жұмыс ... ... ... ... ... ... 15. ... басқарылатын лазерлік жүйелі тегістеуіштің сызбасы
АБЖ жұмыс істеу негізі төмендегіше. Жіберілген лазерлік ... ... ... ... ... кезде лазерлік қабылдау
аппаратурасы сезілместілік аймағы шегінде (± 2,5-3 см) ... ... Бұл ... гидроблокты гидрожүйе қозғалтпай ... ... ... ... ... ... жобалық жер бет қабатын 9
түзеді.
Тегістеуіш өрге шыға (еңіске түсе) ... ... ... ... ... ... ... жоғары (төмен) жылжу арқылы
сезілместік аймақ шегінен (± 2.5-3 см) шыға ... ... ... мен ... сол ... ... ... командасын түзеді.
Одан соң орын алған жылжуды қабылдағыштың оптикалық ... ... ... жазықтығына түсіру (көтеру) арқылы ... ... іске ... ... ... ... түзілгенде гидрожүйенің
жұмысы тоқтатылады.
Осылайша қабылдағышты және ол қозғалмайтындай етіп ... ... ±3 см ... ... қазу тереңдігінде тұрақты ... ... іске ... ... ... ... қабарлағышы (АҚШ) сәулелену толқынының ұзындығы 635 нм
көрінетін қызыл түзеді және ол тасымалдық түтқасы бар екі ... ... ... ... ... ... монолитті корпустан 1
тұрады (16 сурет). Сүйеуіш бұрандамен таянышқа бекітіледі. Корпуста батарея
немесе шоғырлағыш ... ... қуыс ... және ... ... ұяшық қарастырылған. Лазерлік қабарлағышты жұмыс
қалпына орнату трегерлі ... екі ... ... арқылы жүзеге
асырылады. Корпус ішінде орналасқан маятникті тұрақтандырғыш (стабилизатор)
лазерлі тіреуіш ... ... ... ... ... тұру қызметін
атқарады. Оны орнатудың дұрыстылығы ... ... ... индикаторлар арқылы бақыланады. Сонымен бірге мұнда құралдарды
қосу және сәуленің айналу ... ... ... ... және
жұмысты бақылау индикаторлары орналасқан.
Сурет 17. Лазерлік қабарлағышы ... 18. ... ... лазерлік қабылдағышы 2 батареяларды ... қуыс орны бар ... ... ... ... ... қабылдағыштың сәуленің орталық нүктесін іздеуде тікежылжу
бағытын көрсететін ... ... ... ... және дыбыстық сигналдың деңгейінің индикаторлары, дыбыстық
сигналдың ... мен ... ... ... түзу және ... ... ... лазерлік қабарлағышы (Жапония) да тура осындай монолитті
корпустан 1 тұрады. Қабарлағыштың сәулесі көзге көрінбейді ... ... нм ... ... ол сүйемелі аккумуляторлық блокпен жарақталған.
Трегерлі сүйеуіш дәстүрлі түрде үш бұрандалы болып орындалған, ал құралдың
корпусын ... ... ... ... осы ... бұрау арқылы
жүргізіледі. Корпус тақтасында құралды іске қосу ... ... ... ... орналасқан.
LP-30 нивелирінің лазерлік қабылдағышы 2 құрылымы бойынша L-600
құралының қабылдағышына ұқсас. ... ... ... ... ... орнататын цилиндрлік деңгей көрсеткіш қондырылған.
Еңісі бар аудандарды нивелирлеу үшін лазерлі көлбеу тірелу жазықтығын
түзетін L-1145-2 лазерлік ... (АҚШ) ... Ол ... ... және телескопиялық штативке орнату қолайлығы үшін тұтқамен ... ... ... ... 1 ... ... Корпустың төменгі
жағында екі өзара көлденең бағыттарда еңістік беретін екі үш ... ... ... ... ... ... тұтқалар
көмегімен механикалық түрде жүзеге асады. Корпустың жоғарғы жағына ... бар ... ... ... ... торап бекітілген. Торап
әйнектермен герметикалы жабылған. ... ... ... олар ... ... ... қоректенуі корпус ішіне орнатылған аккумулятордан
жүзеге асады. Оны зарядтауға заряд қондырғысы ... ... ... ... ... көру ... 4 орнатуға арналған екі өзара
көлденең қондыру орындары бар.
Лазерлік аппаратура құрамына нивелирлеу жұмыстарын ... ... ... ... қабылдағыш кіреді.
Кесте 5
Лазерлік қабарлағыштардың техникалық сипаттамалары
|Сипаттамалары |L-600 |LP-30 ... ... ... нм |635 |785 |635 ... ... диаметрі, мм |9 |15 |10 ... ... ... гц |0-10 |10 |10 ... ... ... % |0 |0 |0-10 ... дәлдігі 100 м-ге, мм |±5 |±5 |±5 ... ... ... ... сағ.| 30 | 35 |40 ... ... град. °С: | | | |
|- ... |-20 +50|-10 +50|-20 +50 |
| - ... |-40 +70|-20 +70|-40 +60 ... кг |3 |2 |9 ... мм: | | | ... |241 |232 |350 |
|- ... |190 |194 |270 |
|- ені |160 |150 |230 ... ... ... м |600 |300 |500 ... ... ... қабылдағыш аппаратуралардың отандық құрылымдарының ішінде
шаруашылықта қолданыс тапқан моделдер ФГ1У-5К, ФГ1У-6, ОКО-ЗО, олар ... ААҚ ... ... сондай-ақ шетелдік және отандық ... ... ... ... ... бар әр ... үлгілерімен жұмыс
істеуге есептелген. Лазерлік қабылдағыш аппаратуралар қабылдағыштың сәуле
айнала қозғалатын ... ... ... ... ... ... ... командаларды автоматты түрде түзуге арналған.
ОКО-ЗО лазерлік қабылдағыш қондырғысының соңғы моделінің ... ... 1, ... ... 6 және ... 4, 17, 18 ... 19 бен 20 кіреді (19 сурет). Лазерлік қабылдағыш айнала төңірек
көріну үшін әрбір төрт бүйір жақтарында екі ... ... 2 бар ... ... түрінде орындалған. Әрбір терезеде фотодиодтардан 3 үш секция
орнатылған. Фотодиодтарға ... ... ... ... ... ... ... шыққан сигналдар қисын (*логика) блогына
түсіп, онда олардың түрленуі, еске сақталуы және ... ... іске ... 19. ОКО ... ... аппаратура
ОКО-ЗО қондырғысының басқару тетігі жұмыстың негізгі түзімін беруге,
лазерлік қабылдағыштан түсетін сигналдарды гидроблоктың электромагниттерін
басқару ... ... және ... ... ... ... нүктесіне қатысты орналасу биіктігін жарықпен
индикациялауға арналған. Құрылымдық түрде тетік ... ... ... ... ... ... индикаторлармен 10 және 11 бақыланатын ... (Қ) және ... (А) ... ... түйме 12 арқылы
жүзеге асырады. Қолдан басқару түзімі түймелер 13 (төмен) және 14 ... ... ... ал ... ... қабылдағыштың лазерлік жазықтыққа
қатысты орналасуынан дерек беретін командалық индикаторлар 7 ... ... 9 ... ... ... Қабылдағыш тегістеуіштің штангасына
кронштейннің 5 көмегімен бекітіледі. Тетікте ... ... іске ... ... ... 16 және сақтағыш 15 орналасқан.
Кесте 6
Лазерлік қабылдау аппаратураларының техникалық сипаттамалары
| Сипаттамалары ... ... ... ... рад. |360 |360 ... радиусы, м |300 |300 ... ... мм |30 |30 ... ... ... кернеу, В | 12 | 12/24 ... ... ... | | ... кернеу, В |12 |12/24 ... кг: | | ... |1,5 |0,5 ... ... |2,5 |0.5 ... мм: | | ... |100x230 ... ... ... ... ... ... режим жұмыстағы | | ... °С |(-10) +50 ... ... ... ... ... ... шығарған ГБ-К(Т), ГБ-У
гидроблоктары ОКОЗО немесе ... ... ... ... ... ... ... электр сигналдарын тегістеуіштің
жұмыс органының ... ... ... гидравликалық жүйені
автоматтық басқару командаларына түрлендіру үшін арналған.
Гидроблоктар төмендегі негізгі тораптар мен ... ... ... ... ... ... ... және біріктіру жарақтары, жоғары қысымды иілгіш жеңқаптар.
Сурет 20. ... ... ... ... ... ... ... және ГБ-У гидроблогынан
тұратын тегістеуіштің негізді гидравликалық сызбасы 25 ... ... ... жүйесі гидробактан I, сүзгіден 2, насостан 3,
түтік құбыр жолдарынан 4 және ... ... ... 5
тұрады. Жалғанатын құбыр жолдары бар гидроиилицдр 6 ... ... ... және оның ... ... тік ... ... гидроклапаннан 7, электрогидротаратқыштан 8, үшайырдан 9 және
жоғары қысымды түтік құбыр түріндегі 10 қосымша құбырлардан құралады.
Гидроблоктың негізгі ... ... ... ... ол ... золотниктен және орнатушы плитадан тұрады. Золотник тұрақты
токтық екі герметикалық ... ... ... ... ... орнын ауыстыру жұмыстың сұйық ағынының бағытын
өзгертеді. Гидротаратқыштың 8 екі жұмыс қалпы ... ... ... ... режимінде лазерлік-қабылдауыш аппаратураның пультінен
келіп түсетін басқарушы сигналдың (кернеу) электромагниттердің біріне әсер
етуі ... ... ... ... ... ... ... орын
ауыстырады, мұнда жұмыс сұйығының ағыны жұмыс органын жоғары немесе төмен
ауыстыратын гидроцилиндрдің 6 ... ... ... бағытталады.
Басқарушы кернеуді алып тастағаннан кейін золотник серіппе әсеріне бастапқы
қалыпқа келеді, ол жерде жұмыс сұйықтығының ағыны гидробактағы ... 8 және ... ... 5 ... ... ағып ... Осымен
гидроцилиндр 6 тұйық қалыпқа қалады, ал жұмыс ... ... ... ... ... 7 ... қысымды ұстап тұрады және
қысымның жоғарылап (перефузка) кетуінен ... ... ... ... ... ... жанама түрде қозғалатын корпустан
құралады.
Қолдан басқару режимі ... ... ... ... ... ... асырылады.
Кесте 7
ГБ-У гидроблогының техникалық сипаттамалары
|Қаптың сипаттамасы ... ... ... жер |16 мм ... нақты қысым |25 МПа ... ... мен ... ең кіші ... |0,5 МПа ... ... ең үлкен қысым |25 МПа ... ... ... ... |80 ... ... ... |0,06 с ... ... саны |15000 сағ ... қосылу ұзақтығы |10 мин ... ... ... ... |12 ... 24 В |
|Ірі ... ... см ... бар ... ... |22 кг ... қуат |40 Вт ... ... ... ... 0С |0 (-20)+ 55 ... |
2.5 Монтаждық және іске қосу-жөндеу жұмыстары
Жоспарлаушы тұтынушыға темір жол және ... жолы ... ... ... Оның бөлшектенген бөліктерін тиеу және
тасымалдау теміржол ... ... ... ... ... оларды орнату мен бекітудің үйлестірілген схемасы бойынша жүзеге
асырылады.
Басқарудың лазерлік жүйесі бар жоспарлаушының монтаждау ... ... ... ... лазерлік-қабылдауыш
аппаратураны және гидроблокты эксплуатациялау бойынша ... ... ... ... ... ... құрастырудан
тұрады. Құрастыру реті нұсқамада көрсетілген. Жоспарлаушыны ... соң ... ... ... ... жалғанулардың бекітулерін тексеру және қажет жағдайды оларды
тартып қою,
- піскектеуден кейін саңылаудан шығуы тиіс майлардың түйіндерді болуын,
- доңғалақтағы ауа ... ол 1,5- 2,2 атм. ... ... ... ... ауданда жұмыс органының кескіш жиегі мен доңғалақтың тіректі
бетінің арасындағы ... және ... ... ... ... онда оны жою.
Монтаж жұмыстарының аяғында ... 3 ... ... ... ең ... күш ... ... сынақтан өткізу керек, содан ... ... ... тексеру тиіс және олар әлсізденіп қалса тартып
жіберу ... ... ... ... ... ... алдына ертіліп
жабыстырылатын арнайы пластинаға ... және ... ... ... ... және үшайыр көмегімен трактордың гидравликалық жүйесіне
қосылады. ... ... ... ... май ... ... іске қосқанда және сорғыныс іске қосқанда ... ... ... (герметикалылығы) 3-5 сек ... Май ағып өтер ... ... ... ... ... бұрандалы қосылысты тартып қояды.
Лазерлік қабылдауыш жоспарлаушының телескопиялық діңгегінің штангасының
жоғарғы ұщына бекітіледі, ал ... ... ... кабинасындағы приборлық
қалқаншаның жоғарғы жағына орнатылады. Қабылдауш пен пульт жоспарлаушының
рамасына бекітілетін кабель ... ... ... ... ... ... борттық желісіне және гидроблок золотнигінің электромагниттеріне
жалғанады.
Лазерлік-қабылдауыш аппаратураны және гидроблокты ... ... өз ... іске ... және ... органының көтерілуі мен
түсірілуі тізбектей тексеріледі:
тракторлық гидротатартқыш көмегімен қолдан басқару режимінде;
- лазерлік-қабылдауыш аппаратураның пультінің батырмалары көмегімен қолдану
басқару ... 1,3-1,5 м ... ... 10-15м ... алдын ала
орнатылатын лазерлік хабарлаушымен (инвелир) ... ... ... ... ... ... жоғары және төмен қарай ... ... ... ... жолымен автоматты басқару режимінде.
Табылған басқа да ақаулар басқарудың ... ... бар ... ... нұсқамаларда көрсетілген ... ... сай ... ... бар ... ... ... өткізуді машина мен
аппаратураны қолданудың шартына сай келетін дайдалған учаскеде жүргізеді.
Лазерлік хабарлауышты жер ... 3-35м ... ... оның үстіне
тракторлық таратушының көмегімен жоспарлаудың жұмыс органын ... іске ... ... ... ... ... режимін
таңдайды және қабылдауышты қолмен көтереді және пультте ... ... ... ... ... ... ... автоматтық режиміне ауысады және жоспарлаушы таңдалған
жол бойынша ... ... ... ... ... жоспарлай отырып.
Осымен лазерлік жүйенің жұмысын тексереді, ол жүйе ... ... ... ... ... өшіру мен қосу
жолымен лазерлік тіректік жазықтыққа параллель болатын берілген биіктікте
жұмыс органын автоматты түрде қолдауды ... ... ... ...
жұмыстық 3 сағаттан кем емес.
Анықталған ақаулар түзетіліп және аталған сынаулар ... ... ... тегістегіш пайдалануға дайын деп айтылады.
2.6 Жер тегістеудің типтік технологиялық операциялары
Басқарулың лазерлік жүйесімен жабдықталған ... пен ... ... ... тегістеуден алдын көлденең немесе иілген жазықтық
астында ... ... ... ... жер ... тегістеудің жобалық белгілерін шығару,
- төңірекке лазерлік қабарлаушыны орнату,
- жобалық белгілерге жұмыс органын және лазерлік тіректі ... ... ... ... ... сай орындалуы тиіс. Тегістеудің
жобасы картограмма болып ... ... ... ... ... ... мен ... нольдік жұмыс аумағы мен ... ... ... көрсетілген, оларда кесінді контурынан ... ... ... ... ... ... машинаның қозғалыс
бағдары белгіленген [13].
Тегістеу жұмыстарын ... ... жер ... ... жобалық
белгілерін шығару жүргізіледі, оған жер ... ... ... ... ... мен ... ... тепе теңдігі). Бұл амал
тегістеудің құрылған жобасының мәліметтері бойынша орындалады. ... ағаш қада ... ... ... (уақытша) реперімен белгілейді,
ол қаданы нольдік жұмыс аймағындағы жерде есептік ... ... ... ... үшін және ... үшін ... ағаш ... қағып қояды.
Жер бетін түсіру және жобаны ... ... ... [15] баяндалған.
Түсіру оптикалық нивелир арқылы орындалатын жағдайда тегістеу жобасы
есептік ... ... ... арқылы құралады. Тегістеу аймағы әртүрлі қызыл
кесу, себу көк және ... ... ... ... ... Алаң ... га (жақтары 200х200м), 20м өлшенген тор пайдаланған , топографиалық
съемка кезінде алынған информациялық мәлімет 8 ... ... ... ... түсірілген тегістеу аймағы есебі
Тегістелетін алқаптың ауданына және анықтықтың қажеттілігіне
байланысты өлшенетін тор өте кіші ... ... ... ... ... ... жасалған жазық тегістік және өлшемі 20х20м
етіп белгіленген торлы ... ... ... ... ... ... ... өлшенеді (сурет ).
Сурет . Лазерлік қабарлағышпен жасалған жазық тегістік және өлшемі 20х20м
етіп белгіленген торлы алқап
Лазерлік қондырғы көмегімен алынған өлшемі 20х20м 4 га ... ... ... ... бояумен кесу алаңы (қызыл), себу (көк), және ... ... ... ... 9 да ... ... үшін лазерлік тіректік жазықтық жер бетінен
3-3,5 м биіктікте орнатылады, ол бір ... ... ... жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Лазерлік қабарлауыштың ... ... етіп ... ... орнатылған қабарлаушыдан 300 м-ге
дейінгі радиуста жоспарланатын бөліктің кез келген нүктесін ... ... етуі ... ... ... ... мынадай шарттан шыға
келе қолданылады, яғни тегістегіштер лазерлік ... ... ... керек.
Кесте 9
Әрбір ұяшықтың кесу және себу көлемінің есептік картограммасы
Сондықтан ол трактор ... ... ... ... ... ... тиіс. Стандартты таянышы бар қабарлауышты орнату үшін нольдік
жұмыс аумағындағы бөлік ... ... етіп ... ... ... ... (сурет 26). Қабарлауыш үйіндіде, кірме жолдарда
немесе басқа да көтеріңкі жерлерде орнатылады.
Лазерлік қабылдауышты ... үшін ... ... органын жоба бойынша
төңірекке шығарылған және уаөытша қадамен белгіленген жобалық ... ... ... қабылдауышты қозғалмалы штанга көмегімен
лазерлік жазықтыққа қолдан ... ол ... ... ... ... «норма» пәрменімен белгіленіп алынады, содан кейін
штанганы қозғалыссыз түрде қысқышпен бекітеді.
2.7 Түпсіз шөміші бар ... ... ... ... ... иілген жазықтық астындағы жерді капиталдық (мәмілесіз)
жоспарлау лазерлік қабылдауыш аппаратурамен және ... ... ... және бекіткіші бар қысқа базалы жоспарлаушы көмегімен
орындалады.
Картограммада ... ... ... көрсетілген бағдарына
сай басқарудың автоматтық режиміндегі жоспарлауыш еденде жобалық ... ... ... ... түзу ... топырақты кесуді
жүргізеді. Шөмішті топырақпен толтыру кезінде жоспарлаушыны тоқтатады ... ... ... ... ... ... транспорттық қалыпқа
көтереді, жер бетінде вал-буртты (шөмішті түсіру) ... ... ... ... ... ... және ... қалыптастыра отырып
келесі бір кесуді жүрізеді. ... бір ... ... жұмс ... ... ... ... береді. Сосын жоспарлаушы бұрылады
және үстеме өтетін жермен жанасатын жоспарланған жолақты және ... ... ... ... ... ... ... 26 – Лазерлік қабарлауышты орнатуға арналған металл пост
Ары ... ... ... ... бар бекіткіш көмегімен автоматтық
басқару режиміндегі вал-бурттардан түзілген жобалық белгі астындағы
топырақты ... ... ... өшірілуі кезінде оны ... сай ... ... ... ... жобалық белгі астындағы
автоматтық басқару режиміндегі жолақтар ... тепе тең ... ... ... бекіткішті транспорттық жүріспен вал-буртқа орын
ауыстырады және ұқсас амалдарды орындайды, вала-бурттан топырақты ... оны ... ... ... ... тасымалдай отырып және
себелей отырып. ... ... ... ... ... ... ... тегістеуді көлбеулік (а), қашалық (б) немесе шеңберлік
(в) қозғалыс схемасы бойынша машинаның 1-2 өтуде жобалық жазықтық астындағы
автоматты ... ... ... ... ... ... . ... орын ауыстыру схемалары
Бірінші өтуді бағыттың перпендикуляр ізіндегі машина қозғалысы кезінде
туындайтын тегістегіштің әжептеуір тербелісінен ... ... ... мен дискованияның ізіне параллель түрде орындайды.
Жоспарлаушының екі өтімі қажет болған жағдайда диагональдық тоғысатын
(г) схема немесе ... ... ... ... машинаның
екінші өтуі бірінші өтуге перпендикуляр болып саналатын ... ... және б ... ... ... ... асырылатын болса.
3 Тіршілік қауіпсіздігі
Ауыл шаруашылығы өндірісін ілгері қарай дамыту бұл саланың ... және ... ... аз ... пайдалану
арқылы іске асыруға болады. Сонымен қатар, өнімнің өзіндік құнын азайту
жолдарының бірі ... бар ... ... ... ... төмен технологиялардың бірі, дүние жүзі елдерінің
көпшілігінде қолданыс тапқан ... ... май және мал ... алу. Майлы дақылдар өсіру, шаруа ... ... ... ... ... ... ... аз технологияларды
пайдалану арқылы қажетті техника түрін пайдалануды ... ... ... ... ... дақылдар дәніндегі май шығымы ... және ол ... ... агротехника, сорт ерекшеліктеріне және
басқа жағдайларға байланысты ... ... ... майы ... ... қасиеттеріне және тауарлық сапасына қарай әртүрлі
мақсаттарда ... ... ... ... қолдану арқылы
өндірілетін майдың аталған керсеткіштерін жоғарылатуға болады. Өкінішке
орай, ... ... ... ... де, ... да ... ... Сол себепті республикадағы сұйық майға сұраныстың тек 15%-ы ғана
өзіндік өндіріспен қамтамасыз етіледі, қалғаны ... ... ... ... ... ... бейімделген майлы
дақыл түрлерінің тиісті деңгейде зерттелмеуі және өндіріске енгізілмеуі,
сондай-ақ ... ... ... ... ... жетіспеуі салдарынан орын алып отыр.
Бұл технология Қазақстан жағдайында кең қолданыс таппай отырғандығы майлы
дақылдардан май сығуға ... ... ... ... ... кем ... Келешекте ғылым мен техниканың жетістіктерін ауыл
шаруашылығында кеңінен пайдалануды көздеу, жұмыстың ... ... ету үшін ... мен ... жетілдіру, атмосферадағы
өндірістік зиянды тастандыларымен және өзге де ... ... ... магниттік өрістердің әсер етуімен күрестің жаңа ... ... ... қажет.
Адамның өмірлік іс-әрекетінің ауылшаруашылығындағы қауіпсіздігі жалпы
міндет болып табылады, ... ... ... ... ... газдар қоршаған ортаға, адам организіміне зиянды әсер етеді.
Олардың көп ... ... ... тірі табиғаттың ... және ... ... ... Республикасының АШК-дегі қазіргі заманғы машиналар паркі
әртүрлі және қымбат бағалы техникалардан ... ... ... ауыл
шаруашылығында техникалық қызмет көрсету мен жөндеуден өткен техникалар
саны 50 пайыздан жоғары. Техникалық ... ... мен ... ... ... техниканы ауылға алып келу азайған кезде ... ... ... ... сақтаудың еріксіз және қажетті шарты болып табылады.
Соның ... ауыл ... ... ... ауылшаруашылығы
машиналарының номенклатурасын қысқарту және оның ... ... ... ... ... ... ... машина
жаратуға көңіл бөлу керек.
3.1Лазерлік басқару жүйесімен жабдықталған тегістегіштің қауіпсіздік
техникасы
Тегістегішті тасымалдау кезінде ... ... ... ... ... ... ережелерінің сақталуына және жүк көтеруші
құралдарды қолданып ... ... ... техника қауіпсіздігі
ережелерінің орындалуына назар аудару қажет.
Машиналарды пайдаланғанда техника қауіпсіздігі ережелері тегістеуіштер
мен тракторларды ... ... ... ... ... ... Тракторда жұмыс істегенде сондай-ақ өрт қауіпсіздігінің жалпы
ережелері міндетті түрде ... ... ... лазерлік басқару жүйесімен жабдықталған жағдайда
лазерлік ... ... пен ... ... ... ... ... ережелері жетекшілікке алынуы тиіс.
Монтаждық және қосу-реттеу жұмыстарын ... ... ... ... ... ... заводтың өкілдері жүргізуі қажет. Лазерлік
қондырғылармен жұмыс жасауға тек ... ... ... ... ... мен ... ... және демонтаждық
жұмыстарын тек трактордың қозғауышы мен насосты өшіре отырып ... ... ... ... трактор жүргізу құқығына куәлігі бар, лазерлі
жүйесі бар тегістеуіштің техникалық сипаттамасымен және оны ... ... ... ... және ... ... бойынша
инструктаждан өткен адам ғана жіберіледі
Тиым салынады:
- ... ... ... оған мінуге немесе түсуге;
- машинаны (тракторды) істеп тұрған қозғауышпен қалдыруға;
- ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуге;
- ақаулы гидрожүйемен жұмыс істеуге;
- ақаулы тракторда жұмыс істеуге;
- тегістегіштің жұмысы кезінде ... ... ... ... ... аз ... болуына;
- бөгде адамдардың жұмыс кезінде немесе ... ... ... тіреудің көтерулі және жұмыс органының асулы жағдайында тегістегішті
трактордан ажыратуға;
- трактор қозғауышы ... ... ... ... ... және ... ... жүргізуге, жұмыс органының пышақтары
астынан кездейсоқ түскен нәрселерді (түбірлер, ... ... ... т.т.) алып ... тегістеуішті майлауға, болттық қосылыстарды
тартуға, жөндеу жұмыстарын жүргізуге;
- лазер сәулесінің шығу тесігіне қарауға және оны ... ... ... ... көз ... орнатуға;
- ескертуші жапсырылмаларды, шильдиктерді және жазуларды алып тастауға.
3.2 Өндірістің әлеуметтік қауіптілігі және зияндылығын талдау
Табиғатта зиянды және қауіпті факторлар төрт ... ... ... ... психофизиологиялық.
Физикалық зиянды және қауіпті факторларға жататындар:
- ... ... және ... ... ... мен
бөлшектері, жылжымалы материалдар, дайындамалар және ... ... ... ... және ... ... ... ауа
температурасының жоғарылауы және төмендеуі;
- жабдықтар мен ... ... ... ... және
төмендеуі;
- жұмыс орнындағы шу, тербелістің жоғары болуы;
- ылғалдылықтың жоғары немесе төмен болуы, жүктелудің жоғары деңгейі;
- жұмыс аймағының жеткіліксіз ... ... ... және ... өндірістік факторларға адам организміне
улы әсер ететін химиялық ... ... ... ... ... ... ... дәрілегіштер химикаттар жатады.
Биологиялық зиянды және қауіпті өндірістік факторларға адамның ... ... ... ... ... ... ... вирустар,
риккетсилдер, қозықұйрықтар жатады.
Психофизиологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар тобы үшін
физикалық және ... ... ... ... ... факторлар еңбек қауіпсіздігіне әсер етеді. Сонымен бірге
еңбек қауіпсіздігіне жұмысшының жеке сапалары да әсер ... ... ... талдау көп жағдайларда осы оқиғалардың
себепкері адамның өзі болатынын көрсетеді.
6 кесте
Технологиялық ... ... ... улы ... ... |Зат ... |ШМК мг/м3|Қауіптілік| Зиянды әсерлерді |
| | | | ... ... ... |
| | | | | ... |
|1 |СО |Улы |20 |4 ... ... |
|2 |NOx |Улы |5 |4 ... |
|3 |CxHx |Улы |300 |4 ... ... |
|4 |Шаң |Улы емес |750 |4 ... ... ... ... ... жоспарлау шешімі
Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу шеберханаларындағы еңбекті қорғау
және техника қауіпсіздігі бойынша іс-шаралар қарастырамыз.
Жұмыс орындары ... ... ... ... ... жабдықталған.
Процесті қауіпсіз жүргізу үшін келесі негізгі талаптарды сақтау
керек:
1. ... ... және ... ... оның ... ... тыйым салынады.
2. Аппаратураны жөндеу алдында ішінде бар заттардан босату керек.
3. Жөндеу алдында ... ... жуып шаю ... бұл кезде міндетті
түрде қолғаптармен және қорғану көзілдірігін ... ... ... ... қосуды аппараттың, көтергіштің немесе қозғалатын
бөліктердің жанында адамдардың жоқ екендігін ... ... ... ... Механизмдердің қозғалатын бөліктерін қоршау керек.
6. Құбыр желісінің фланецпен қосылыстары жөндеу ... оңай ... ... ... ... сорғылар мен желдеткіштердің қосқыш муфталары арнайы
қаптамаға енгізіледі.
8. Құбыр желісін жөндеу кезінде эл. ... ток ... қана ... ... ... “Қосуға болмайды, желіде жұмыс жүріп
жатыр” деген ... ... ... күш ... ... алу
керек.
9. Ток көзіне қосылған бөліктерді қолмен ұстауға, сондай-ақ іске қосу
құралдарынан және электр-қозғалтқыштардың қысқыш қораптарынан ... ... ... ... ... ... ... жабдықтары жерлендірілген.
Орны ауыстырылатын шамдарды, қолдануға олардың қоректенуі 12 вольтқге
дейінгі кернеуден болғанда ғана рұқсат ... ... ... ... ... ... оның ... тұруға болмайды. Жарамды ... ... ... керек.
3.4 Электр қауіпсіздік
Жөндеу бөлімшелерінде адам организміне электр тогымен әсер ... екі ... ... ... ... ... ... зақымдалатын электр соққы және электр жарақаттар (электрден күю,
электрлік белгілер және ... ... ... ... (76%) ... 380 және 220
вольт өндірістік жиіліктегі ауыспалы токтың әсер ету ... ... ... ... ... ... ... басым көпшілігі 72% тарату құрылғыларына, коммутациялық
аппаратураға және қорғану аппараттарына қызмет ... ... ... ... ... бұл ... ... істеуге тек
электртехникалық қызметкерлерге ғана рұқсат етіледі.
Жарақаттардың 15%-ға ... ... ... оның ... емес ... ... ауа және кабельдік желі электр
тартылымы, электрмен пісіру аппаратурасы сияқты ... ... ... ... ... ... ... адамды электрлік ағынның зақымдауынан
қорғаудың негізгі шаралары мыналар болып табылады: ... ... ... токөтер бөліктер мен сымдарды оқшауламалау, токөтер
бөліктерге жанасудан қорғану ... ... және ... ... ... ... ажырату жеке қорғану құралдарын
қолдану.
Ылғалды жайларда ... ... ... орны ... эл. құрал-
сайман мен шамдалдар үшін 36в. аспайтын кернеуді пайдаланады, ал ... ... ... ... ... ... ... істеу
кезінде эл. жабдықтардың, шамдалдардың, эл. құрал-саймандардың кернеуі ... ... Аз ... ... ... ... түзеткіш және түрлендіргіш қондырғылар бола алады. Авариялар
мен жазатайым оқиғалардың негізгі себептерінің бірі - ... ... ... мен ... ... мен оқшауламаның болмауы.
Оқшаулама материалы қоршаған орта жағдайлары мен эл. ... ... ... ... керек, яғни агрессиялық ... ... ... және ... әсер ... ... ... керек.
Токтың жылыстауы 0,001А аспауы үшін, оқшаулама кедергісі мейлінше жоғары
болу керек.
Кернеуде болып тұрған жабдықтардың бөліктеріне ... ... ... ... оны жою үшін ... жерлендіру және нөлдеу
қолданылады.
Жерлендірудің қорғаныстық әсерінің мәні мынады, токөтер ... ... адам ... ... эл. ... ... ... денесінен өткен ток шуғыл ... ... ... ... жылжымалы және орны ауыстырылатын электр
қабылдағыштардың, трансформаторлардың, шамдалдардың корпустары, электр
машиналар мен ... ... ... ... ... құрылғыларының. басқару қалқандарының ... мен ... ... ... ... ... қабықшасы және
электртартылымдардың құбырлары, сондай-ақ электр жабдықты пайдаланумен және
орнатумен байланысты өзге металл құрылымдар ... ... ... ... 1000V ... эл.
қондырғылар мен желілерде қорғаныстық жерлендірудің орнына қорғаныстық
нөлдеуді қолданады, мұнда эл. ... ... және ... өзге ... бөліктерінің металл корпустары ... ... ... ... қосылады.
Тікелей жерлендірілген бейтарап тамалы кернеуі 220/ 380V желілерде
қандай да бір ... ... ... ... ... нөлдеу бар
болғанда бірфазалық қысқа тұйықталу туындайды, бұл ... ... іске ... ... және желінің зақымдалған уческесінің
ажырауын болдырады.
3.5 Өртке қарсы ... ... ... ... ... мен денсаулығын,
меншікті, ұлттық байлық пен қоршаған ортаны ... ... ... ажырамас бөлігі болып табылады.
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі принциптері ... ... ... ... ... ... мен денсаулығын, меншікті,
ұлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау.
-ұйымдар мен азаматтардың қызметіндегі қауіп дәрежесін дер кезінде анықтау,
өрт ... ... ... шараларына және профилактикалық іс-
шараларды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... және
өзге қажетті жұмыстарды жүргізу, медициналық көмек көрсету, азаматтар мен
зардап шеккен ... ... ... өрт ... денсаулығы мен мүлігіне, қоршаған ортаға және ... ... ... ... ... отқа төзімділіктің IV ... ... оның ... ... ... автоматты өрт сигналдауы бар
автоматты өрт сөндіру ... мен ... және ТҚК, ТЖ ... ... ... постының орналасуы технологиялық және
эвакуациялық өту ... мен ... ... ... ... ... ... бар жай, оның көлеміне сәйкес терезелері
және ауданы бар ... ... ... ... ... ... ... түрлі санаттағы өндірістерді отқа
төзімділік шегі 0,75 сағат жанбайтын арақабырғалары, отқа төзімділік шегі
0,6 сағат өртке қарсы ... бар жеке ... ... ... ... өндірісі бар жайды бөлетін ... шаң, ... “В” ... ... өзге жайлардан өртке қарсы
арақабырғалармен бөлінген.
3.6 ... ... ... ... және ... ... ... төтенше
кезінде адамдарды эвакуациялау үшін ұтымды және қолайлылық туғызуы қажет.
Төтенше жағдайлар, ереже бойынша ... және ... ... алуы ... ... ... ... жағдайларға өнеркәсіптік, транспорттық және т.б
мекемелер тудырған төтенше жағдайлар жатады. Аталған ... ... ... ... ... іс-шаралар жүйелі түрде
орындалуы ... Оның ... ... мен қызметкерлерге азаматтық
қорғаныс бойынша іс-шаралар, практикалық дағдыландыру болып табылады.
Техногендік ... ... ... ... ... ... өрт ... эвакуациялау жолдары ретінде шығу жолдарына алып ... ... ... үшін ... ... ішінде қауіпсіз қозғалысын
қамтамасыз ететін барлық өтпелі, коридорлар, алаңшалар, басқыштар ... ... мен ... ішінен адамдардың эвакуациясын қамтамасыз
ету үшін адамдарды эвакуациялаудың есептік уақыты осы үшін қажетті уақыттан
аспауы ... ... ... ... ... адамдар ағынының
жекелеген телімдері бойынша қозғалысының қосымша уақыты ретінде анықтайды.
4 Қоршаған ортаны қорғау
Ластанудың негізгі көздері ... ... әсер ... – бұл ... ... газ ... отынды жағатын энергетикалық құрылғылар; қара және түсті
металургия кәсіпорындары; ... және ... ... ... ... ірі қалалардың үстіндегі ауада ластағыштардың көп
шоғырлануы адамдардың денсаулығына, жасыл желек екпе ... үшін ... – ақ бұл ... бұзылуының себебі болып табылады. Атмосфераға
шығарындыдағы зиянды заттардың жалпы мөлшерінің 85% - ға ... ... ... және азот ... көмір – сутектердің, сондай-ақ
щаң-тозаңның үлесіне келеді.
ТМД ... ... ... үлесіне атмосфераға тасталынатын
барлық зяинды заттардың 13,3 процентін, ал жекелеген ... ... ... ... ... ... ... газдарының
көміртек көмірсутек және азот тотықтары, әртүрлі көмірсутектер, ... ... ... күйе және т.б. зиянды заттар кіреді. Тек қана бір
техникалық жарамды ... жыл ... 8-10 ... ... тотығын
тастайды. Көлік құралдары, соның ішінде ауылшаруашылығы машиналары қатты
шудың және электромагниттік ... көзі ... ... ... жуу және ... ... көрсету кезінде ағын
суларындағы мұнай өнімдерінің пайдаланылған жуғыш және ... ... ... ... термиялық және гальваникалық
тастандылар, майлар, коррозия ... және т.б. ... ... ... ... ортаны қорғау тұрғысынан ауыл шаруашылығы
техникасын жөндеу учаскесінің жұмысын сипаттау
Ауыл шаруашылығы машиналарын жөндеу шеберханасында ғимараттарды жылытуға
және ыстық бумен ... ... ... ... ... ... ... Оның өнімділігі жоғары емес - 0,3 Гкал/сағат. Қазандыққа
екі Е 1/09 ... ... ... олардың екіншісі резервте
қолданылады.
Қазандыққа ДВ типіндегі көмірді қолданады, оның сипаттамалары: өнімділігі
4150 ккал/сағат, күлділігі ... 18,86%, ... 0,5%. ... 12,0 м, ... диамтері – 0,6 м. Шығатын ... ... ... ... ... ... отын шығынын В=893,0 т/жыл деп
қабылдаймыз.
ТП 903-1-212.84 ... қара ... ең ... ... 140 ... ... г/сек. Түтін сорғыш 3-8 минут жұмыс ... ... ... ... ... 0,99 ... ... массасы келесі теңдеумен есептеледі:
; ... ... ... ... ... немесе сұйық отынды жағу кезіндегі SO2 мөлшері:
СО мөлшері:
NO2 ... ... ... ... зиянды заттар бөлетін орындардың бірі
– тракторлар аккумуляторын зарядтау бөлімі. Бұл ... 32 ... ... ... ... ... банканы зарядтау уақыты 20 сағат құрайды,
бұл ... ... ... ... 0,001 г/сағат. Бір жылда 416
банка зарядталады.
Зарядтау кезіндегі күкірт қышқылының буы ... ... ... зат ... орын – ... бекеті. Маркасы МР-3
маркалы электродтың бір жылдығы ... 1000 ... және 1 ... (0,00028
кг/с) құрайды. Пісіру жұмыстарын жүргізу кезіндегі зиянды заттардың
меншікті бөлінуі: 1 кг ... ... 11,5 г, ... және ... 1,8 г, ... сутек 0,4 г.
Атмосфераға тастандылар мөлшері:
Аэрозоль:
МnO2: ... ... ... ... ... ... ... қауіптілік категориясы келесі теңдеумен анықтаймыз:
(14)
мұндағы: - -ші заттың тасталу массасы, т/жыл;
- i-ші заттың ... ... ... ... заттар саны;
- і-ші заттың зияндылығы дәрежесін күкіртті газдың
зияндылығы мен ... ... ... ... ... ... қауіптілік категориясын есептеу
| | ... ... | | ... | ... ... | | ... ... |8,6 |0,05 |3 |1,0 |172 ... |160,132 |0,05 |3 |1,0 |3202,6 ... |54,8336 |1 |4 |0,9 |36,74 ... |13,7 |0,04 |2 |1,3 |740,4 ... |0,00157 |0,1 |2 |1,3 |0 ... |0,00432 |0,15 |3 |1,0 |0 ... |0,0004968 |0,001 |2 |1,3 |0 ... |0,611 |0,02 |1 |1,7 |334,6 ... ... ... |4820,94 ... ... қауіптілік класы - 3.
4.2 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
Ауа бассейнiнiң ластануын ... үшiн, ... ... ... ... ... көлiк ағынының рациональды
таратылуы, ЭВМ көмегiмен тасымалдауларды оперативтi жоспары, қозғалтқышсыз
көлiк құралдарының ... ... ... қалалардың ауа бассейнiнiң
қорғауда маңызды роль атқарады.
Қазақстанда ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ету ... ауыл шаруашылығы машиналарын тиімді пайдалану
және дайындау арқылы олардың бос тұруын азайту ... ... ... арқылы қоршаған ортаға зиянын кемітуге болады. ... ... ... ... ... ... ... шығатын улы заттарға үнемі бақылау жүргізу;
- Қозғалтқыштардың пайдаланылған газдарының улылығын ... ... ... ... ... ... Өңделген газдарды бейтараптандыру;
- Неғұрлым тиімді жылу энергетикалық қондырғыларды құру;
- Қалдықтарды тазалау үшін ... ... ... ... ... Отынның жаңа түрлерін қолдану (сутегі, азот, спирт);
- Энергияның сөнбейтін көздерін пайдалану (күн энергиясы, жер
ядросының жылуы);
- Қалдықтарды ... ... ... бөлім
5.1 Бастапқы мәліметтерді таңдау
Жаңа конструкциялық құрылымның және технологияның экономикалық
тиімділігі аз шығындар жасай отырып, ... ... жету үшін ... ... қабылданған оңтайлы шешімдерге негізделеді.
Жер тегістегіштің экономикалық тиімділігін анықтау кезінде ... ... ... пен ... бағасы;
- жүктеме бірлігінде жер тегістегіштің өнімділігінің өзгеруі.
Жаңа жер тегістегіштің бұрынғы базалық жер тегістегішпен салыстырғанда
жұмыс өнімділігінің ... ... ... ... ... ... ... жоғарылады. Сонымен бірге отын-май шығыны
азайып, жер тегістеу сапасы да артады.
Жер тегістегіш ВП-8 бен трактор Т-4А ... ... ... ВП-8 ... құны:
Бт=2250000 теңге:
Т-4А баланстық құны:
Бтр=6210000 теңге.
Базалық тегістегіш агрегат өнімділгі келесі теңдеумен анықталады (15):
Wб= ... В – ... алым ені, ...... ... жылдамдығы
V=5,0 км/сағат
τ - смена уақытын пайдалану коэффиценті
τ =0,7
Базалық тегістегіш агрегаттың сағаттық өнімділігі:
Wб= 0,1·8,0·5,0·0,7=2,8 га/сағат.
Базалық ... ... ... ... ... ... айтылғандай жер тегістегіш ВП-8 және жаңа конструкциялық
құрылғының тиімділігі есебінен оның ... ... ... ... 6-8%
-ке, салмағы 30 кг/м-ге кеміді. Жаңа жер ... ... ... ... ... ... тегістегіш агрегаттың сағаттық өнімділігі:
Wж= Wб·(100+5/100); га/сағат.
(17)
Wж=2,8·(100+5)/100=2,94 га/сағат.
Жаңа тегістегіш ... ... ... ... га/сағат.
Тегістегіш агрегаттың тиімділігін есептеу 9 кестеде келтірілген
мәліметтерге негізделеді.
9 кесте
Жаңа тегістегіш агрегаттың экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... |Белгі-лен|Өлшем |Базалық |Жаңа |
| | |уі ... ... ... |
|1 |Тегістегіштің баланстық |Бт ... |2250000 |2250000 |
| ... | | | | |
|2 ... ... бағасы|Бтр |теңге |6210000 |6210000 |
|3 ... ... 1 ... | Wб, ... |2,94 |
| |ішіндегі ... |Wж | | | |
|4 ... ... |Wб.э, ... |2,06 |
| | |Wж.э | | | |
|5 ... ... | Вб, Вж ... |350 |350 |
| ... |В3В Взт | | | |
|6 ... ... ... |Взтр |сағат |2000 |2000 |
|7 ... 1 ... ... үшін |r ... |750 |750 |
| ... төлем | | |680 |680 |
|8 ... ... 1 кг |Цr ... |75 |75 |
| ... | | | | |
|9 ... ... | Ат| - |0,12 |0,12 |
| ... ... |Атр |- |0,21 |0,21 ... ... ... |Рт |- |0,142 |0,142 |
| ... және ... |Ртр |- |0,27 |0,27 |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... бөліну | | | | |
| ... | | | | ... ... ... ... ... ... қолданудың жылдық экономикалық тиімділігі
келесі теңдеумен анықталады:
Эж.э=[(Пудб- ... ... Пудб және Пудж - ... және жаңа ... агрегатты
қолданған кездегі келтірілген шығындар, теңге/га;
ΔУ – жаңа тегістегіш агрегат қолдану есебінен мөлшердің
немесе сапаның ... ... ... тиімділік, теңге /га;
В3- тегістегіш агрегаттың іс-жүзіндегі жылдық жүктелуі, га.
5.3 Пайдаланған және келтірілген шығындарды анықтау
Базалық және жаңа ... ... ... кездегі келтірілген
шығындар:
Пуді=Е·Куді·Uуді;
(19)
мұндағы: Е- күрделі салымдардың тиімділігі коэффициенті;
Е=0,15
Кудi – Базалық және жаңа тегістегіш агрегаттар бойынша ...... және жаңа ... ... ... бойынша күрделі салымдар келесі теңдеумен анықталады:
Кудi=Σ,
(20)
Базалық тегістегіш агрегаты бойынша:
Куд·б= = теңге.
Жаңа тегістегіш агрегаты бойынша:
Кудж=
=
Машина ... ... ... ... ... ... З – қызмет көрсетушілердің еңбек ақысы, теңге/га;
А- ... ... ...... ... ... және ... техникалық
қызмет көрсету шығындары, теңге/га;
Г – отын-майлау материалдары ... ...... ... ... сақтау).
Қызмет көрсетушілердің еңбек ақысы келесі теңдеумен анықталады:
Зі=Σ;
(22)
Базалық машина бойынша:
Зб== теңге/ га
Жаңа машина бойынша:
Зж== теңге /га
мұндағы: λ - 1 адам – ... ... ... ... ... ... ... агрегаттың реновациялық шығындары:
Аб==
=393,59+332,68 = 726,27 теңге / га.
Жаңа тегістегіш агрегаттың реновациялық шығындары:
Аж==
=
Машинаға күрделі, ... және ... ... ... ... ... агрегат бойынша:
Рб==
=
Жаңа тегістегіш агрегат бойынша:
Рж==
=
Отын-майлау материалдары шығындары:
Гi=qі·Цг ... qі – ... ... ... отын ... кг/га
qі = ... Nе – ... ... ... ( Т-4А) ... кВт.
qу- қозғалтқыштың меншікті отын шығыны, qу=0,139 кг/сағат.
α –дала жұмыстарындағы қозғалтқыштың ... ... α = ... машина бойынша отын шығыны:
qб = кг/сағат.
Гб=qб ·Цг=6,51·75=488,27 теңге/га;
Жаңа машина бойынша отын шығыны:
qж = кг/ сағат.
Гж=qж·Цг=6,19·75=464,57 ... ... ... ... ... ... ... – бір ... ... ... базалық және жаңа
машинаның сақталу шығындары, Хб=Хтр=100 теңге
/сағат.
Базалы машина сақталу шығындары:
Пб==102,04 теңге/га;
Жаңа ... ... ... Жаңа ... пайдаланудың экономикалық тиімділік көрсеткіштері
Алынатын өнімнің сапасы немесе санын арттырудан болатын экономикалық
тиімділік ΔУ =0. ... жаңа ... ... ... еңбек
өнімділігін артырып, машинаның жұмысын жеңілдеткенімен, алынатын өнім
мөлшеріне әсеретпейді деп ... ... ... ... шығындар мөлшерін
анықтаймыз.
Базалық машина бойынша:
Uудб=382,65+726,27+893,47+488,27+102,04=2592,70 теңге/га;
Жаңа ... ... ... шығындарды анықтаймыз.
Базалы машина бойынша:
Пудб=0,15·4864,06+2592,70=3322,31 теңге/га;
Жаңа машин бойынша:
Пудж=0,15·4385,23+2466,84=3124,62 теңге/га;
Жаңа тегістегіш агрегаттың жылдық ... ... ... пайдаланудағы жалпы жылдық еңбек шығыны:
Зт.г.с=Зм.с·Вз.ж.=382,65·721,0=275890,65 адам-сағ/тг;
Зт.г.н=Зм.н·Вз.ж.=364,08·721,0=263501,68 адам-сағ/тг;
Жаңа машинаны пайдаланудағы жалпы еңбектің жылдық ... ... ... ... ... ... пайдаланудағы күрделі салымдардың экономикасы:
Эн=Пг.б.-Пг.н.= 3322,31 -3124,62 =197,69 тенге/га;
Жаңа машинаны пайдаланудағы тікелей ... ... ... 2592,70 -2466,84 =125,86 ... тегістегіш агрегаттың құнын қайтару мерзімі:
Т= = года;
Жаңа тегістегіш агрегатты қолданудың экономикалық ... ... ... ... = ... ... бір машинаға келетін экономикалық тиімділігінің есептеу
нәтижелері 10 ... ... ... ... ... ... ... | ... ... |
| ... ... ... | |
| | | ... ... |
| | | ... ... |
|1 ... ... ... ... | Бт |2250000 |2250000 |
|2 ... ... ... ... /га) | | | |
| ... ... | | | |
| |- ... ақы; |Зi |382,65 |364,08 |
| | |Аi |726,27 |691,01 |
| |- ... ... | | | |
| |- ... ... ... және |Рi |893,47 |850,09 |
| ... ... ... көрсету; |Гi |488,27 |464,57 |
| |- ... ... |Пi |102,04 |97,09 |
| |- ... ... |W ... ... |
| |Барлығы: | | | |
|3 ... ... ... ... |Ui | | ... | | |12546,5 | |
|4 ... ... ... |Пудi | | |
| | | |3322,31 |3124,62 |
|5 | | | | | |
|6 ... ... ... ... |Эжэ | | ... |
| | | |- | |
6 ... Аннотация
Бизнес-жоспардың тақырыбы: «Оңтүстік Қазақстан облысында мақта
өсіруді механикаландыру ... ... және жер ... жетілдіру»
Кіммен жасалған: Алтынбекова М.А.
Бизнес сферасы: Егіншілік.
Қызметтің негізгі түрлері: ... ... ... ... ... мерзімі: 10.01.2013ж.
Бизнес-жоспар қандай есептелініп жасалған: 3 жыл.
6.2 Түйін
Ауыл шаруашылығы өндірісін ... ... ... бұл ... ... және энергия сиымдылығы аз технологияларды
пайдалану арқылы іске асыруға болады. ... ... ... өзіндік құнын
азайту жолдарының бірі шаруашылықтағы бар техникалардан пайдалануды дұрыс
ұйымдастыру.
Қазіргі таңда бұл ... ... үшін егін ... ... ... , оның ... ... ету, сапасын жоғарылатып,
өзіндік құнын ... ... ... ... іске ... ... жолы егін шаруашылығын интенсивті (қарқынды) түрде дамыту болады. Ол
үшін саланы ... ... және ... ... жүзеге асырылуы керек. Онымен ... ... ... ... үшін ... мен озат ... ... зор екені белгілі. Осы
тұрғыдан алғанда қазіргі кезде кең етек алып ... егін ... мен ... егіншілік жүйелерін агроландтшафтқа
бейімді түрде жүргізудің және басқа да шаралардың маңызы зор.
Егін шаруашылығының негізгі басты ... ... ... ... ... мал ... қажетті азықпен, өнеркәсіп
орындарын шикізатпен қамтамасыз ету, мемлекетіміздің азық-түліктік
қауіпсіздігін және ... ... ... үшін ... ... қор ... шет елдерге шығарып сатылатын ауыл
шаруашылық өнімдерін тұрақты түрде көбейтіп, керісінше, ... ... ... беру болады.
Бұл проблеманы шешу және еліміздің халқын азық-түлікпен қамтамасыз
ету, оның ішінде мал ... ... жою, қай ... ... ... ... мен мал ... сонымен қатар мал
азығын қандай ... ... ұзақ ... қалыптасқан тәртіппен,
немесе интенсивті түрде жүргізуге байланысты.
Агроөнеркәсіптік кешеннің барлық салаларын, оның ... ... мен мал ... ... ... мал өнімдері мен олардың
сапасын ғана арттырып қоймай, азық-түліктің өзіндік құнын азайтып, аталған
салаларда еңбек ... ... ... қажет. Мал өнімдерін арттыру
жолындағы ... ... ... пен мал ... ... Сонымен қатар
өсімдік өнімдерін –дәнді, жарма, дәнді бұршақ, мал жемі және мал ... ... ... ... ... ... ... шешіле салмау керек.
Ең алдымен табиғатты қорғауды, екінші жағынан, экологиялық таза өсімдік
және мал өнімдерін ... ... ... да осы ... ... ... ... интенсивті
технологияны қолдану табиғат ... ... ... береді. Жалпы
табиғат, оның ішінде топырақ, неғұрлым таза су көздері, мол өсімдік қоры,
жануарлар әлемі ... ... ... ... балаларының
балаларына мирас болып қалу керек.
Бұл бизнес-жоспардың жасалу мақсаты несие алып ... ... ... ауыл ... техникаларын, оларға керекті
қосалқы бөлшектерді, жанар-жағар май, мақта тұқымы ... ... ... ... ... ... алу, оларды
өндірісте тиімді пайдалану болып табылады.
- ... ... ... 1 ... 2016 жыл.
- несиені алғаннан соң бірінші жылы өнімдерді сатып өткізуден түсетін
түсім 1,8 млн. ... ... ... 2013 ... ... қоса есептегендегі өндірістік
және сатып-өткізу шығыны 2,6 млн. тг, соның ... ... ... 1,9 млн, тг.
- шаруа қожалығының несие мерзімінің соңғы ... ... 1,7 млн. ... несиенің өзін-өзі өтеу мерзімі 36 ай.
- несие мерзімінің соңындағы сату ... ... %
- ... ... соңындағы шаруа (фермер) қожалығының
шотындағы қаражат бойынша 1,8 млн. тг. құрайды.
- болжамды ... ... ... ... ... ... 1,6 есе ... шаруа қожалығының меншікті капиталы 1,7
есеге өседі.
- шаруашылықтың зиянсыздығын талдау мынаны көрсетеді:
а)зиянсыздықтың орташа сату деңгейі 1,5 млн ... қоры 1,35 млн. тг ... ... сату көлемінің
32,4 % құрайды.
6.3 Кәсіпорынның сипаттамасы
Машина пайдаланудың түпкі мұраты–дақыл ... ... ... ... ... және ... ... жарақталған жұмыстың
экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету. Жоғарыда атаған мәшине ... ... осы ... қызмет етеді. Олардың әр біреуінің өзіндік
атқару технологиясы , техникасы, инженерлік қызметі мен материалдық ... қоры бар. ... ... түпкі мақсатқа жұмылдырудың ұтымды
жолын мәшине пайдалану ғылымы зерттеп , оның ... , ... ... ... ... ... жылдары» бағдарламасының жүзеге асырылуынан кейін және
бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кірудің стратегиялық бағыттары бойынша
тұралаған ауыл шаруашылығын қайтадан ... алу, ауыл ... ... кең де ... ... байланысты машиналы агротехнология мен оның
техникалық құралын жүйелілік тұрғысынан ... ... ... ... ... машиналардың соңғы әрі келешектегі
технологиялаларға негізделген кешенін ауылшаруашылық өндіріске ... ... ... ... әрі озық ... негізделген кешенін
ауылшаруашылық өндірісіне енгізу өзекті мәселе екендігіне байланысты. Осы
саланың ... ... мен ... ... ... ... ... Кәсіпорынның мекен жайы Ордабасы ауданы орталығы, С.
Сейфулин көшесі 10 үй, сымтетік ... ... ... ... ... ... ... 2008 жылы 10-шы қаңтар күні құрылып күні бүгінге
дейін жұмыс атқарып келеді. Бұл кәсіпорынның басты мақсаты аудандағы ... ... ... ... мен ... ... жер ... тегістеу, егінді күтіп баптау жұмыстарын
орындап келеді. «Бадам» агрофирмасы қазіргі ... жаңа ... ... ... да іс ... ... ... дамыған, жұмысшылар саны 95 жуық, техникалық
базасында 35 тен ... ... ... ... істейді және осы
техникаларға арнайы мамандырылған жұмысшылар қызмет атқарады.
6.3.1 Менеджмент
Басшы үшін қосымша жоспарланған жеңілдіктер:
1. Жалақысын жоғарлату
2. ... екі рет ... ... ... және ... арналған жеңілдіктер (салықтан босату, көлік
және баспанамен қамтамасыз ету)
Кәсіпорында жұмыс атқаратын жұмысшылар саны ... ... ... ... ... ... қажет еңбек шығыны және қаржыны
есептеу. Тракторларға техникалық қызмет көрсетулердегі еңбек ... ... ... · 3 mтқ , ... сағ. ... 3ж – ... жалпы еңбек шығыны, n1-тқ , n2-тқ , n3-тқ , nmтқ ... әр j – ... ... ТҚ – ... саны, 31-тқ , 32-тқ ,
33-тқ , 3мт ТҚ әр түрінің бірлігінің трактордың j – ... сай ... ... ... машиналарын жөндеу және ТҚ көрсетуге қажет ... = (0,35 ... 0,45) · 3ж , ... ТҚ және ... ... ... ... шығыны: 3=3ж + 3м ,
адам/сағ.
ТҚ және жұмыстарының қаржыландыру ... 11 ... ... ... ... техникалық қызмет көрсетуге кеткен еңбек шығынын
Анықтау
|Көрсеткіштер ... ... ... |
| |К-700 А |Т-4А ... | ... ... ... ... |4,3 |2,3 |2 | ... адам/ сағ | | | | | |
| ... |8,9 |8,5 |7 | |
| ... |27 |20 |17 | ... ... ... |197,8 |32,2 |44 | ... шығыны адам/сағ | | | | | |
| ... |97,9 |34 |42 | |
| ... |54 | |17 | |
12 ... ... ... ... ... жөндеу және сақтау
жұмыстарын қаржыландыру
|Көрсеткіштер ... ... |
| |К-700 А ... ... ... ... орындалған жұмыс көлемі, ш.э.га |3726 |988 |1359 ... ... ... ... |119 |87,5 |77 ... ... | | | | ... | | | | |
| ... ... |112 |94,5 |105 |
| ... ... |45,5 |80,5 |87,5 |
| ... ... |70 |35,0 |59,5 ... ... ... жөндеуге |443394 |86450 |104643 |
| ... ... |417312 |93366 |142695 |
| ... ... |169534 |79534 |118913 |
| ... ... |260820 |34580 |80861,0 ... |2032102 ... ... ... және жөндеулеріне жұмсалған барлық қаржы
1032102 теңге.
13 кесте
Комбайндарға ТҚ, жөндеу және сақтау жұмыстарын қаржыландыру
|Көрсеткіштер ... ... |
| ... | | ... жұмыс көлемі, га |850 | | ... ... ... |Күрделі жөндеу |388 | | ... | | | | |
| ... ... |728 | | |
| |ТКК және ... |144 | | |
| ... ... |32 | | ... ... ... ... |329800 | | |
| ... ... |618800 | | |
| |ТКК және ... |122400 | | |
| ... ... |27200 | | ... |988040 |
14 ... ... ... ... сақтау және ТҚ жұмыстарын
қаржыландыру
|Орындалған жұмыс көлемі,|Шығын мөлшері, теңге |Қаржы, теңге ... ... | ... |73,5 |446366 ... ... ... шаруашылық өндірісін материалдық техникалық қамтамасыздандыру
– жоспарланған жұмыс көлемін ... ... ... ... ... ... пайдалануға байланысты шығындарды өтеу ... ... ... ... ... мамандар санын, жұмысшы күші қажеттілігінің графигін
және машина пайдалану жоспары ... ... ... ең ... ақы ... ... ... ұжымдық аванс қорының ... ... ... ... қоры ... ... айлық ретінде (жыл соңында
алынған өнім үшін төленетін еңбек ақыға дейін) төленетін қаржы.
Төмендегі кестелерде келтірілген ... ... ... май, оның ... ... ... анықталады.
15 кесте
Мамандар қажеттілігі
|Жұмысшылармен жәрдемші | |26,3 |32,5 | |58,8 ... | | | |78,6 |78,6 ... | | | | | ... |1,80 |1,91 |1,78 | | ... жұмысшылардың | |2 |1,75 | | ... | | | |2 | ... ... қажет| | | | | ... | | | | | ... |2 |1 |2 | |5 |
| ... | |1 |2 | |3 ... | | | | | ... және | | | | | ... да ... | | | | | ... | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ... А | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | |
| | | | | | ... ... саны | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | |
| | | | | | ... ... | | | | | ... | | | |2 |2 |
16 ... ақы мөлшері (аванс)
|Көрсеткіштер ... ... ... |
| |ІІ |ІІІ |ІҮ |Ү |ҮІ | ... |Тракторшылармен |12,6 |11,9|333 |249 |123,9 |730,4 |
|норма/ауыс | | | | | | | |
| ... ... | ... | |58,8 |
| ... | | | |78,6 | |78,6 ... |Тракторшылардың |109,2 |122,|138,|155,4 |174,6 | ... | | |7 |0 | | | |
| ... ... | ... | | |
| | | |7 |0 | | | |
| ... | | | |155,4 | | ... ақы ... |137,6 |1460|4595|38695 |21633 |109118 |
| | | | |4 | | | |
| ... ... | ... | |7712 |
| ... | | | |122,14| |12214 ... | | | | | |129044 ... ... төмендегі келтірілген түрде есептелінеді.
17 кесте
Амортизация шығындары
|Аты маркасы |1машинаның |Қажет |Толық |Реновациялық ... |
| ... ... ... ... ... теңге |
| ... ... ... |% | ... | | | | | ... А |5845000 |2 |5845000 |10 |1169000 ... |1186500 |1 |1186500 |12,5 |148313 ... |1330000 |2 |2660000 |10 |266000 ... | | | | | ... |2217600 |2 |4435200 |11,1 |492307 ... | | | | | ... |228000 |1 |228000 |20 |45600 ... -0,8 А |112500 |1 |112500 |14,2 |15975 ... |51750 |1 |51750 |20 |10350 ... |124500 |1 |124500 |7 |8715 ... |300000 |1 |300000 |20 |60000 ... |225000 |1 |225000 |20 |45000 ... |195000 |1 |195000 |9 |17550 ... |180000 |2 |360000 |14,2 |51120 ... |133500 |3 |400500 |12,5 |50063 ... |67500 |1 |67500 |14,2 |9585 ... |217500 |1 |217500 |16,6 |36105 ... |1125 |21 |23625 |20 |4725 ... |1215000 |1 |1215000 |12,5 |151875 ... | | | | | ... |146250 |1 |146250 |12,5 |18281 ... |57000 |1 |57000 |14,2 |8094 ... |153000 |1 |153000 |12,5 |19125 ... |975 |21 |20475 |20 |4095 ... |130500 |1 |130500 |14,2 |18531 ... |252000 |1 |252000 |16 |40320 ... |83250 |1 |83250 |14,2 |11822 ... |183000 |1 |183000 |12,5 |22875 ... |60000 |1 |60000 |5 |3000 ... |77250 |1 |77250 |14,2 |10970 ... |19500 |1 |19500 |14,2 |2769 ... |3326665 ... ... ... ... ... қажет
мөлшері төмендегідей жолмен анықталады.
18 кесте
Тракторлар жұмыстарын орындауға қажет жанар- жағар май мөлшері
|Тұтынушы ...... май түрі ... | |
| ... ... |
| |ік ... |қ май ... |ік май |бензин |
| ... | | | | | |
| |май | | | | | |
| | |
| ... ... ... ... ... ... кг |майы кг |лық май кг |нттік кг|
|Тракторлар |131177 |326,2 |6081 |743 |424,8 |140,4 ... |8290 | |415 |307 |66,3 |66,3 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... қажет |139467 |326,2 |6469 |1050 |491,1 |206,7 ... | | | | | | ... ... |45 |70 |70 |75 |80 ... | | | | | | ... ... |5578680 |14679 |454720 |73500 |36833 |16536 ... құны |6174948 ... ... ... ... шаруашылық машиналарын жөндеу, сақтау және ТҚ жұмыстарын
қаржыландыру
|Орындалған жұмыс көлемі,|Шығын мөлшері, теңге ... ... ... ... | ... |73,5 |446366 ... ... ... ... –26 кестедегі түрде келтірілу
керек.
21 кесте
Ақшалай шығындар
|Шығын түрі ... |
| ... ... % |
|Ұжымдық аванс қоры |129044 |1,0 ... май құны |6174948 |47,1 ... және ... ... ТҚК және ... |2032102 |15,5 ... қаржыландыру | | ... |988040 |7,5 ... |446366 |3,4 ... ... ... ... мен ... |25,5 ... ... ... | | ... ... (жаңа техника алуға |13097165 |100 ... ақша ... | | ... ... |1171538 | ... пайдалану шығыны |1185300 | ... құны : |1139712 | ... |438750 | ... ... |20625 | ... ... |50456 | ... |27394 | ... ... ... | ... ... ... | |
22 ... тыңайтқыштар, гербицидтер қажеттілігі және олардың жалпы құны
|Аты ... т ... ... ... ... ... дақылдар тұқымы ... |82,5 |11600 |957000 ... |1,5 |27800 |41700 ... шөп |5,5 |31425 |72838 ... | | |1171538 ... ... |26340 |45 |1185300 ... ... |222,6 |5120 |1139712 ... | | |2325012 ... |5,625 |78000 |438750 ... ... |3935300 ... жылдық жалпы табыс (Тж) мөлшері:
Тж =, теңге.
(32
мұндағы: ці-і – дақылды өнімінің есептік ... ... ... ... ... ... ... жұмыстар құны, теңге.
Жалпы табыстың өнімді сатудан ... ... ... жолмен
анықталады.
23 кесте
Шаруа қожалығының өнімді сатудан құралған жалпы табысы
|Дақыл ... ... ... ... ... ... ... құны |
| |т |т ... ... |1261,4 |9800 ... ... |450 |20500 |9225000 ... |1815 |2900 |5263500 ... шөп |250 |2100 |525000 ... ... |27375220 ... ... ... (ШЕТ) жалпы табыстың жалақысын, қорытынды
ақшалай шығындарды қоса есептегеннен ... ... ... келесі түрде
табуға болады.
24 кесте
Шаруашылық есептік табысты ... ... ... табыс, теңге ... ... ... ... теңге ... ... ... табыс, теңге |10322130 ... ... ... жалақысы шаруашылық бөліміндегі мәнімен тең етіп
қабылданған керек.
Біріңғай еңбек ақы қорын анықтау төменде көрсетілген жолмен ... ... ... ... ... ... ақы қорын құру
|Аталуы ... ... ... ... (ШЕТ), теңге |10322130 ... ... ... ... | ... | ... ... (ӨДК), (ШЕТ-тің 6 %), |619328 ... | ... ... қоры ... ... |619328 ... еңбек қоры (БЕАК), теңге |5584103 ... мен ... ... ... ... ... отырған
технологиялармен аталған дақылдарды өндіретін болса, онда бір жылда қожалық
25259500 ... ... ... ... ие бола алады.
Бұл жұмыстар көлемін орындау үшін қожалық үшін 2- К-700 А, ... ... ... ... ... бір көзі ... дәнді-дақылдар мен көпжылдық
шөптерге қолданылған жерді тегіс жырту технологиясы мен озық технологиялар
және де қожалықтағы бар техниканың ... ... ... есептеулерде тракторларды жалға беру нәтижесінде түсетін кіріс
ескерілмеген.
Қорытынды
Бұл дипломдық жобада ... ... ... ... ... ... жоғарылату және жер тегістегішінің ... ... ... ... паркін ауыл шаруашылығы өндірісінде
пайдалануды ұйысдастырудың басты проблемасы ... ... ... ... аралағанда жоғары технологиялық талаптарға сай ... аз ... ... ... агрофирмасының өндірістік-техникалық көрсеткіштеріне
байланысты жасалған ... ... ... ... ... және ауыл шаруашылық дақылдарын интенсивті технологиямен өсіру
мен жинау басты міндет болып отыр.
Дипломдық жобаның ... ... ... ... ... ... таңдау және ... ... ... ... ... ... мен ... қатысатын агрегаттар
құрамының есебі, механикаландырылған жұмыстардың жылдық жоспары жасалып,
қажетті агрегаттар саны, жанар-жағар май ... ... ... ... саны және т.б. көрсеткіштері анықталды.
Сонымен қатар «Еңбекті қорғау», ... ... ... және ... ... ету» бөлімдері орындалды.
Дипломдық жобаның экономикалық бөлімінде сәйкес есептеулер орындалып,
жоба эконмикалық тиімділігі 142534,49 теңгені құрады.
Диплом жобасын ... ... ... ... ... ... жаңадан жобаланған конструкциялық құрылым мен
технологияны өндіріске қолдану ... ... ... ... направления экономического и социального развития страны
на 1986-1990 годы и на ... до 2000 ... ... 1986.
2. Лев В.Т. Орошаемое земледелие. Ташкент, 1981.
3. Щульга Н.К. и др. Учебник мастера орошения. Агропромиздат, 1986.
4. Горохов Б.Н. Каналокопатели и ... М. ... Под ред. ... Ф.М. ... ... ... Мехнат. 1988.
6. Манабаев Н. Т. Улучшенный заравниватель временного оросителя / /
Механизация хлопководства, 1992.
7. Ахмеджанов М.А., Манабаев Н.Т. ... ... ... /
/ ... ... ... ... Шаршак В.К. Плужные каналокопатели. Новочеркаск, 1972.
9. Дементьев В.Г. ... М. ... ... Локтаев Н.Т. Полив хлопчатника. М. «Колос», 1978.
11. Бочаров П.Н. Каналокопатели для нарезки ... ... ... заволжья. Гидротехника и мелиорация. М. Сельхозгиз, 1952.
12. Манабаев Н.Т. ... ... для ... ... ... и ... малых карт / / Механизация
хлопховодства. 1990.
13. ... В.И., ... И.В. ... ... – М.:
Колос, 2004.
14. Справочник ...... Ч.І. ... ... 1962.
15. Захаров Б.Н. Исследование работы ... ... ... ... оросительных каналов. Дисс. Саратов. 1957.
16. Юлдашев Х. ... и ... ... ... органов
для разравнивания земляных валиков, после промывных поливов. Дисс.
На соиск к.т.н. Янгиюль, 1968.
17. Шох А.С. Исследование и ... ... ... для
нарезки оросителей, обеспечивающих полив с помощью трубок сифонов.
Дисс. На соиск. к.т.н., Янгиюль, 1978.
18. В.А. ... и др. ... и ... ... М: ... 2004.
19. Рощановский Б.И. и Комышенцев. Машины для прокладки временной
оросительной сети / / Техника в ... ... М. ... ... ... А.В. ... ... почвенного валика в условиях
эксплуатационной промывки засоленных орошаемых земель / ... ... ... ... для ... и
транспортировки с.х. культур в зоне хлопководства ... ... ... и ... комбинированного палоделателя к
тракторам кл. 40 и 50 кН. ... ... ... 1984.
22. Усовершенствовать каналокопатель КБН – 0,35А в направлении
универсализации (оснощение ... ... ... ... ... ... Янгиюль,
1990.
23. Протокол № 28-18-74 (1261310) Государственных испытаний
каналокопателя- бороздодела с ... ... МИС, ... Техническое описание и инструкция по эксплуатации с паспортом.
Каналокопатель- бороздодел с заравнивателем КБН-0,35А. завод
«Ленинабадсельмаш». 1998.
25. М.И.Ландсман. ... и ... ... ... в зоне ... Москва-1983.
26. Вопросы земледельческой механики. Том-Ү. Под редакцией
академика АН и АСХН ... ... М. Е. ... ... Л.С. ... С.М. ... Справочник по технике безопасности
Москва-1995.
28.Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-
технологической оценки. Техника ... ... ...

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ер Шотан (1705-1786)2 бет
Мұхаммед пайғамбар (с.а.у) адамзаттың ардақ тұтар тұлғасы5 бет
ОҚО Мақтарал ауданында мақта өсіруге арналған суғару арықтарының сапасын жоғарылату мақсатында арыққазғыш КДУ-2/1 дамба нығыздағыштың жұмысшы органын жобалау56 бет
Рабыта жайлы жалпы түсініктер40 бет
Өлшеу аспабына арналған болаттар38 бет
Салық - әлеуметтік қамтамасыз етудің негізгі құралы22 бет
Ауаны шартқа сәйкестендіруде энергияны үнемдеу жайлы9 бет
Суландыру жүйелері10 бет
Татар көкбегі3 бет
Өнімділігі тәулігіне 500 т помадалы конфетті өндіретін цех32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь