ОҚО Мақтарал ауданында мақта өсіруге арналған суғару арықтарының сапасын жоғарылату мақсатында арыққазғыш КДУ-2/1 дамба нығыздағыштың жұмысшы органын жобалау

Аннотация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 Белгілер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .10Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1 Аналитикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13 1.1Жерді суландыру мен суғару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13
1.2 Еліміздіңсуғармалы егісін суғарудың экономикалық тиімділігі ... ... ... ... 15
1.3 Ауыл шаруашылығында суғармалы егіншіліктің алатын орны ... ... ... ... . 16
1.4 Негізгі суғармалы егіс шаруашылығында ұйымдастырылатын аудандардың табиғаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
1.5 Суғармалы егіндерді жүйекпен суғару технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... . 25
1.6 Уақытша суғару арықтарын тегістейтін тегістегіштерге қойылатын агротехникалық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 28
1.7 Уақытша суғару арықтарын тегістейтін тегістегіштің құрылымдық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
2Технологиялық негіздеу бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 36
2.1 Зерттеулердің мақсаты мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
2.2. Уақытша суғару арықтарын тегістеу кезіндегі топырақтың жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
2.3 Уақытша суғару арығын қазу және тегістеу кезіндегі топырақтың физикалық.механикалық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
2.4 Топырақтың ылғалдылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
2.5 Уақытша суғару арығының дамбасындағы топырақтың қаттылығы ... .. 45
2.6 Уақытша суғару арығының дамбасындағы топырақтың көлемдік тығыздығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 46
2.7 Топырақтың болатпен және топырақтың топырақпен сырғанау үйкеліс коэффициенттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
2.8 Ығысудың меншікті кедергісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 47
2.9 Уақытша суғару арықтарын тегістеу технологиясының дамбаның түзілу
сапасына әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3 Тіршілік қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53
3.1 Өндірістің әлеуметтік қауіптілігі және зияндылығын талдау ... ... ... ... .. 54
3.2 Көлемдік жоспарлау шешімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 54
3.3 Санитарлық.техникалық іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 55
3.4 Ауа алмастыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 55
3.5 Табиғи және жасанды жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... . 56
3.6 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 57
3.7 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 57
3.8 Өртке қарсы іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 58
3.9 Азаматтық қорғаныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
4 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
4.1 Қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесінің жұмысын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 61
4.2 Атмосфераға тасталынатын зиянды заттар мөлшерін есептеу ... ... ... ... . 62
4.3 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 64
5 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 65
5.1 Бастапқы мәліметтерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
5.2 Базалық тегістегіш агрегаттының жұмыс өнімділгін анықтау ... ... ... ... . 65
5.3 Жаңа тегістегіш агрегаттың экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... 66
5.4 Ұсынылған технологияның экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... 67
6 Бизнес.жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72
6.1 Түйін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72
6.2 Өнімнің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
6.3 Өндірістік жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 74
6.4 Маркетинг жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76
6.5 Ұйымдастырушылық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77
6.6 Жұмыстардың орындалу тізбесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79
6.7 Жобаның тәуекелділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 82
Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 83
Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтарал ауданы ауыл шаруашылығы өркендеген аймақ болып есептелінеді. Мақтарал ауданы облыс бойынша құнды ауылшаруашылық дақылы мақта өсіретін негізгі аймақ болып табылады. Бірақта, кейінгі жылдарда ауа – райының қолайсыздығы, климаттың жағдайына байланысты қуаншылық және су тапшылығы сезілері дәрежеде байқалып келеді. Осыларды есепке алып ауыл шаруашылығы егіндерін суғару арықтарының сапасын жақсарту және судан үнемдеп пайдалану көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр.
Суды үнемдеп пайдаланудың бірнеше техникалық, агротехникалық шаралары бар. Солардың ішінде суғаруда жерді тегістеу, жер қиялығын сақтау, суғару арықтарының сапасын жақсарту су үнемдеудегі негізгі технологиялардың бірі болып есептеледі.
Кейінгі жылдары жердің шаруа қожалықтары мен үй шаруашылық жеке меншіктеріне таратылуы салдарынан бұрыннан орындалып келе жатқан жерді тегістеу жұмыстарына мән берілмеуде. Ауыл шаруашылық өндірушілердің техникамен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі, жанар-жағармай бағасының жоғарылап кетуі, олардың тиімді агротехникалық мерзімде барлық жұмыс кешенін орындауға мүмкіндік бермейді.
1. Аналитическая справка к коллегии Министерства сельского хозяйства «Об итогах работы в 2009 году и задачах по реализации основных направлений устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2010 год».
2. Усовершенствование и внедрение каналокопателя заравнивателя КБН- 0,35А. Научно-технический отчет. НПО “Средазсельхозмеханизация ”, Янгиюль,1990. С. 81-103.
3.Под редакции Рахимбаева Ф.М.Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации. Ташкент, Мехнат,1988.-363 с.
4.Шох А.С. Исследование и обоснование параметров кналокопателя для нарезки оросителей, обеспечивающих полив с помощью трубок сифонов. Дисс. На соиск. к.т.н., Янгиюль,1978. - 135 с.
5.Манабаев Н.Т. Улучшенный заравнитель временного оросителя //Механизация хлопководства,1992.-№3.С.10…11.
6. Шульга Н.К.и др. Учебник мастера орошения. М. Агропромиздат,1986.-С.119…136.
7. А.С. №1671792 (СССР). Двухотвальный плужный рабочий орган.Авторы
Манабаев Н.Т. и др.1991.
8. А.С.№1789610 (СССР). Канавокопатель. Авторы Манабаев Н.Т. и др. 1992.
9. Листопад Г.Е. и др. Мелиоративные орудия для устройства временной оросительной сети (теория и расчет). Агропромиздат, М.: 1986 – 128 с.
10. Лев В.Т. Орошаемое земледелие. Ташкент, 1981.
11.Щульга Н.К. и др. Учебник мастера орошения. Агропромиздат, 1986.
12.Горохов Б.Н. Каналокопатели и канаво-палоделатели. М. Машгиз:1953.
13.Ахмеджанов М.А., Манабаев Н.Т. Заравнивание временного оросителя. / / Сельское хозяйство Узбекстана. 1992.
14.Шаршак В.К. Плужные каналокопатели. Новочеркаск, 1972.
15.Дементьев В.Г. Орошение. М. «Колос» 1979.
16.Локтаев Н.Т. Полив хлопчатника. М. «Колос», 1978.
17.Бочаров П.Н. Каналокопатели для нарезки временных оросителей в условиях заволжья. Гидротехника и мелиорация. М. Сельхозгиз, 1952.
18.Манабаев Н.Т. Универсальное орудие для нарезки, заравнивания временного оросителя и планировки малых карт / / Механизация хлопховодства. 1990.
19.Халанский В.И., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 2004.
20.В.А. Воробьев, и др. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. М: Колос, 2004.
21.Рощановский Б.И. и Комышенцев. Машины для прокладки временной оросительной сети / / Техника в сельском хозяйстве. М. Колос, 1964.
22.Сергиенко А.В. Уточнение параметров почвенного валика в условиях эксплуатационной промывки засоленных орошаемых земель / / Результаты исследований параметров машин для возделывания и транспортировки с.х. культур в зоне хлопководства Ташкент.
23. Вопросы земледельческой механики. Том-Ү. Под редакцией академика АН и АСХН БССР. Профессора М. Е. Мацепуро. Минск- 1960.
24. Л.С. Филатов. С.М. Гимейн. Справочник по технике безопасности Москва-1995.
        
        Ф.7.15-06 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
М.О.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Жиенбеков Айнабек Нұрланович
ОҚО Мақтарал ауданында ... ... ... ... ... ... ... мақсатында арыққазғыш КДУ-2/1 дамба нығыздағыштың жұмысшы органын ... ... ... - ... -
Шымкент, 2013ж.
Ф.7.15-07
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ... ... ... ... ... ... ... Ж.А.Алдияров
__________________
"_____"______2013ж.
ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА
Тақырыбы: ОҚО Мақтарал ауданында мақта өсіруге арналған суғару арықтарының ... ... ... ... ... ... ... жұмысшы органын жобалау
050806 - мамандығы -
Орындаған ... ... ... ... доцент Манабаев Н.Т. ... 2013 ... ... ... ... ЖӘНЕ ... МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
АГРОӨНЕРКӘСІП ФАКУЛЬТЕТІ
Агротехнология кафедрасы
Мамандығы: 050806-Агроинженерия

Кафедра меңгерушісі
т.ғ.к. Ж.А.Алдияров
______________________
"_____"__________2013ж.
Дипломдық жоба орындауға
ТАПСЫРМА №11
Студент ... ... ... ... : ОҚО Мақтарал ауданында мақта өсіруге арналған ... ... ... жоғарылату мақсатында арыққазғыш КДУ-2/1 дамба нығыздағыштың жұмысшы органын жобалау
Университет бойынша 19.11.2012 ж. №3-172 С бұйрығымен бекітілген
Аяқталған жобаны тапсыру ... ... ... ... ... ... өсіруге арналған суғару арықтарының сапасын жоғарылатуды ... ... ... ... нығыздағыштың жұмысшы органын жобалау
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАНЫҢ МАЗМҰНЫ

Бөлімдері
Орындалу мерзімі
Кеңесші
1
Аналитикалық бөлім
25.02.2013 жыл
Манабаев Н.Т.
2
Технологиялық бөлім
20.03.2013 жыл
Манабаев Н.Т.
3
Тіршілік ... ... ... ... ... ... Қ.Е.
5
Экономика
14.04.2013 жыл
Кембаева Р.С.
6
Бизнес жоспар
20.04.2013 жыл
Ускенов М.Қ.
Қорытынды
26.04.2013 жыл
Манабаев Н.Т.
Графикалық материалдар тізімі

Сызулар атаулары
Парақ саны
Орындалу мерзімі
Кеңесші
1
Тегістегіштердің сұлбасы
1
1-10.04.2013ж
Манабаев Н.Т.
2
Егістік профил жазу-ң ... ... Н.Т. ... ... ... ...
1
16-20.04.2013ж
Манабаев Н.Т.
4
Қатаөр-н ңдеу мех-ция деңгейін анық-у
1
21-23.04.2013ж
Манабаев Н.Т.
5
Экономикалық бөлім
1
24-26.04.2013ж
Кембаева Р.С.
Тапсырманың берілген күні16.01. 2013 ж.
Дипломдық жоба ... ... ... ... орындауға алған студент ___________ ЖиенбековА.Н.
Тақырыбы:ОҚО Мақтарал ауданында мақта өсіруге арналған суғару арықтарының ... ... ... ... КДУ-2/1 дамба нығыздағыштың жұмысшы органын жобалау
Топ ... АП- 09- 3К ... ... ... ... ... бөлімі ... ... ... аты, ... ... ... ... аты, жөні) ... ... ... ... ... ... қорғау ... ... ... ... ... ... ... аты, жөні) ... ... ... аты, ... ... ... қолы) ... ... ... ... ... ... Е.Қ.
________________________
(күні, қолы)
Мазмұны
Аннотация ................................................................................................................ ... ... ... 9 ... мен қысқартулар...................................................................................... .10Кіріспе....................................................................................................................... 11
1 Аналитикалық бөлім .......................................................................................13 ... ... мен ... ... ... ... Еліміздіңсуғармалы егісін суғарудың экономикалық тиімділігі ................ 15
1.3 Ауыл шаруашылығында суғармалы егіншіліктің ... орны ... ... ... ... егіс ... ұйымдастырылатын аудандардың табиғаты ............................................................................................ 23
1.5 Суғармалы ... ... ... ... ................................. 25
1.6 Уақытша суғару арықтарын тегістейтін тегістегіштерге қойылатын ... ... ... 28
1.7 Уақытша суғару арықтарын тегістейтін тегістегіштің ... ... ... 29
2Технологиялық негіздеу бөлімі ......................................................................... 36
2.1 Зерттеулердің мақсаты мен міндеттері ........................................................ 36
2.2. Уақытша суғару арықтарын тегістеу кезіндегі топырақтың ... ... ... ... ... ... арығын қазу және тегістеу кезіндегі топырақтың физикалық-механикалық қасиеттері .................................................................... 37
2.4 Топырақтың ылғалдылығы ............................................................................ 41
2.5 Уақытша суғару арығының ... ... ... ...... 45
2.6 Уақытша суғару арығының дамбасындағы топырақтың көлемдік ... ... 46
2.7 ... ... және ... ... сырғанау үйкеліс коэффициенттері................................................................................................... 47
2.8 Ығысудың меншікті кедергісі ...................................................... 47
2.9 Уақытша суғару арықтарын тегістеу технологиясының дамбаның түзілу ... ... ... 48
3 ... ... ... ... Өндірістің әлеуметтік қауіптілігі және зияндылығын талдау .................. 54
3.2 Көлемдік жоспарлау шешімі ......................................................................... 54
3.3 Санитарлық-техникалық ... ... ... Ауа ... ... ... ... Табиғи және жасанды жарықтандыруды есептеу ................................. 56
3.6 Техника қауіпсіздігі ...................................................................................... 57
3.7 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... іс-шаралар ................................................................................. 58
3.9 Азаматтық қорғаныс ....................................................................................... 58
4 Қоршаған ортаны қорғау................................................................................... 60
4.1 Қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан ауыл ... ... ... учаскесінің жұмысын сипаттау.............................................................. 61
4.2 Атмосфераға тасталынатын зиянды заттар мөлшерін есептеу................. 62
4.3 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар......................................... 64
5 ... ... ... ... Бастапқы мәліметтерді таңдау........................................................................ 65
5.2 Базалық тегістегіш агрегаттының жұмыс өнімділгін анықтау................. ... Жаңа ... ... ... ... есептеу................ 66
5.4 Ұсынылған технологияның экономикалық тиімділігін есептеу............... 67
6 Бизнес-жоспар ... ... ... ... ... ... .................................................................................... 73
6.3 Өндірістік жоспар ......................................................................................... 74
6.4 Маркетинг ... ... ... ... ... 77
6.6 Жұмыстардың орындалу тізбесі.................................................................... 79
6.7 Жобаның тәуекелділігін талдау ... ... ... ... 83
Аннотация
тақырыбына жазылған дипломдық жоба 6 ... ... ... ... ... және ... әдебиет тізімінен тұрады.
Дипломдық жоба мақсаты ауыл шаруашылығындамақта өсіруді ілгері қарай дамыту жолындаМақтарал ауданындағы шаруа қожалықтарындағы суғармалы ... ... ... қазу ... ... Шаруа қожалық жағдайында озық технологияны қолдану негізінде энергия сиымдылығы аз технологияларды пайдалану арқылы қажетті техника ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық жағдайында суғармалы егістіктегі машиналар жүйесін негіздеп пайдалануды ұйымдастыру, суғармалы егістіктегі суғару арықтарынның сапасын жоғарылату ... ... ... ... ... жобада суғару арықтарын тегістеутехнологиясының суғаруарықтарын қазу сапасына әсері,суғару арықтарындағы топырақтың физика-механикалық қасиеттері зерттеліп үйренілді және жаңа арық ... ... ... ... ... ... жаратылып қолданысқа ұсынылады.
Тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны ... ... ... ... экономикалық тиімділігі негізделіп берілді.
Бизнес-жоспар жасалынды.
Нормативтік сілтемелер
1.ОСТ-70.4.2-80 ... ...
3. ... ... ... ... эксплуатационно-технологической оценки. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки
5. ГП 902-2-403,86 құжаттары
6. СН и П 11-33-85 ... ... ... СН 4088-20 және МЕСТ ... құжаттары.
Анықтамалар
Фракция - топырақ түйіршіктерінің өлшемі
Дамба - суғару арықтарын қазғанда пайда болатын үйінді топырақ
Дренаж- жабық кәріз түтіктер
Скважина - бұрғыланған су ... - ... ... - ... ... ылғалдылық - топырақтың 16-18% ылғалдылығы
Топырақтың физика - механикалық қасиеті - ... ... ... ... ... кедергісі.
Белгілер мен қысқартулар
АШК- ауыл шаруашылық кешені
МК- бас канал
ВМК -бас ... ... су ... канал
ВК- су қашырғыш канал
ПК- қорғау каналы
СР- жинау каналы
ПӘК-пайдалы әсер коэффиценті
КБН-0,35 А- арық қазу жабу ... ... ... А- ... ... ... ... Б -кавалер тегістегіш.
Кіріспе
Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтарал ауданы ауыл ... ... ... ... ... ... ... облыс бойынша құнды ауылшаруашылық дақылы мақта өсіретін негізгі аймақ болып табылады. Бірақта, кейінгі жылдарда ауа - ... ... ... ... ... қуаншылық және су тапшылығы сезілері дәрежеде байқалып келеді. Осыларды есепке алып ауыл шаруашылығы егіндерін суғару арықтарының ... ... және ... ... ... ... мәселелердің біріне айналып отыр.
Суды үнемдеп пайдаланудың бірнеше техникалық, агротехникалық шаралары бар. Солардың ішінде суғаруда жерді ... жер ... ... ... арықтарының сапасын жақсарту су үнемдеудегі негізгі технологиялардың бірі болып ... ... ... ... қожалықтары мен үй шаруашылық жеке меншіктеріне таратылуы ... ... ... келе ... жерді тегістеу жұмыстарына мән берілмеуде. Ауыл шаруашылық өндірушілердің техникамен жеткіліксіз қамтамасыз ... ... ... ... ... ... тиімді агротехникалық мерзімде барлық жұмыс кешенін орындауға мүмкіндік бермейді.
Статистикалық мәліметтер облыста ауыл шаруашылығының техникамен қамтылуы 1,1% өте ... ... ... ... Ал ауыл ... әрі қарай дамыту стратегиясы жергілікті ауыл шаруашылық машина құрылысын өркендетуді талап ... ... ... ... ... ... орын ... бірақта жер тегістеуге жетерлі мән берілмеуі себепті ... ... ... ... ... жер ... әртүрлі деңгейдегі ойлы-қырлы беттерден тұратындығын көрсетеді. Қазіргі күнде жүйекпен суғару әдісі, ... ... түрі ... ... орай реттелген суғару жүйесін жүргізу тегістелмеген алқапта үлкен қиындық тудырады. Бұл қиындықтан шығуда, суғармалы алқапта тек көлемді және қиын ... ... ... табысты меңгеруге болады.
Тегістелген жерлерге егін егілгенде агротехникалық жетістіктерінің бірі - топырақты өңдеу үшін ... ... ... сапалы тұқым себу, су шығынын қысқарту, жоғары деңгейде егін қатараралығын ... ... өнім алу ... ... ... ... ... технологиядан пайдалануда егістік алқаптардағы ... ... ... ... жақсарту жұмысы шешуші іс-шаралардың бірі болып, егін өнімдерін жоғары көтеруді қамтамасыздандыру және ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Тегістелген алқапты суландыру барысында барлық танап топырағы біртегіс ылғалданады, ... су ... күрт ... ... жұмыстарының нәтижелеріне қарағанда суғару арықтарының сапасын жақсарту жұмысы есебінен суғару нормасы 27,5 -35,0 % ... ... ... ... ... ... туады. Суғару жүйегінің ұзындығын 300-350 м-ге жеткізу және суғару ағымын 70-80 л/с - ке ... ... ... ... ... бұл ... 20 л/с - тен аспайды.
Бұның барлығы ... ... ... ... ... ... ... 3,5-4 есе арттыруды қамтамасыз етеді, өте ұқыппен тегістелген танапта суғаруды механикаландыру мен автоматтандыру ... ... Ауыл ... ... бұл ... ауыл ... ... жаңа түрлерін жасау мен енгізумен және технологиялық процестерді орындайтын құралдарды аз энергия мен материалдар шығынымен жасаумен байланысты болады. ... ... ... әсіресе кіші өнім өндірушілер үшін машиналарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындарды айтарлықтай арттырды. Осы уақытқа дейін Қазақстанда техникалық ... ... ... ... ... ... ... Республикасының АШК-дегі қазіргі заманғы машиналар паркі әртүрлі және қымбат бағалы техникалардан құралған. Сонымен бірге ауыл шаруашылығында техникалық қызмет ... мен ... ... ... саны 50 пайыздан жоғары. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу әсіресе соңғы жылдары, техниканы ауылға алып келу ... ... ... ... істеуге қабілетті жағдайын сақтаудың еріксіз және қажетті шарты болып ... ... ... ету ... ол ... қарағанда ауыл шаруашылығында қарқынды түрде орын алуда. Тракторлар, автомобильдер және комбайндар паркінің қысқаруына байланысты қолда қалған техникаға жүктелу ... ... ... жұмыс істеуге қабілетті жағдайда ұстап тұру шығындары ... ... ... ... қабілетті жағдайының төмендеуі агротехникалық мерзімдердің бұзылуына алып келеді, сәйкес, алынатын өнімнің кемуіне ... ... ... бұл ... ... мақсаты Мақтарал ауданны шаруа қожалықтары жағдайында жаңа технологияларды қолдану, механикаландыру деңгейін жоғарылату негізінде бар ... ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің қаулысында суғармалы егіншілік алқабын ұлғайту ұсынылған - бұл ... ... ... қызылша, дән, т.б. ауыл шаруашылық дақылдарының өнімін арттырудың үлкен қоры.
Бұл диплом жұмысының мақсаты - уақытша суғару арықтарының ... ... ... ... ... мен техникасын жетілдіру болып табылады.
* Аналитикалық бөлім
1.1 Жерді суғару және суғару жүйелері туралы түсініктемелер
Ауыл шаруашылық дақылдарынан мол және ... өнім алу үшін егіс ... ... ... ... ... ... мөлшерге дейін жеткізілуге тиісті. Ал суды егіс алқабына жіберу үшін арнаулы ... ... ... су ... ... салу және жергілікті су қорларын қайта бөлу арқылы суғармалы егіншілік шаруашылығы сумен толық қамтамасыз ... олар тек ... суын ... және ... ... ... су қорын тиімді пайдалануға мүмкіншілік туғызады.
Сондықтан бұл ... шешу үшін ... жер асты ... мол ... ... ... мен суғару жұмыстарын ұйымдастырғанда суды тиімді және үнемді пайдаланудың алатын орны зор.
Суды пайдалану шығынын азайтумен күресу-суғармалы егіншіліктің тиімділігін арттырдың ... ... ... ... ... күрделі мәселені шешу суғару жүйелерінің техникалық жағдайымен тікелей байланысты болғандықтан ... ... және ... ... ... жүйелерін техникалық жағынан жетілдіру мәселесіне қатал талаптар қою қажет.
Техникалық және дәнді дақылдарды, мал азықтық ... ... және ... ... ... ... бар. ... күнде ҚР территориясында жүйекпен суғару 85%, чекпен суғару 12%, палмен суғару 3%-ды қамтиды. Бұл барлық ... ... су жүру ... ... ... ... талап етеді.
Шөл және шөлейт аймақтарда ауыл шаруашылығын одан әрі дамыту тек суғармалы егістерді ... ... ғана ... болады. Ал қуаңшылық аудандарда жер суғару жұмысын тиімді пайдаланудың арқасында оларды гүлденген аймаққа айналдырып, елімізде мақта, күріш, жеміс және тағы ... ауыл ... ... мол ... ... мүмкіншілік туады.
Ал енді далаңқы аудандарда жауын-шашынның жеткіліксіз және жыл бойы өте құбылмалы болуының салдарынан ауыл ... ... ... тұрақсыз болады. Сондықтан, бұл аймақтарда жыл сайын дәнді, техникалық және мал азығы дақылдары мен ... мол ... тек ... жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру негізінде алуға болады.
Егісті суғару еліміздің тек оңтүстік топырақ дымқылдығы құбылмалы аудандарында ғана тиімді болып ... ... ... артық аймақтарда да өте тиімді.
Арнаулы суғарудың түріне топырақты тазарту, жылыту мақсаттарымен жүргізілетін суғару жұмыстары жатады. Суғарудың топырақты тазарту үшін ... түрі оның ... ... ... шаю және ... зиянкес жәндіктерді құрту үшін ұйымдастырылады.
1.2Жерді суландыру мен суғару жүйесі
Жерді суландыру. Жерді суландыру деп сусыз және суы өте аз ... ... өте аз ... ... және ... ... үшін қолданылатын гидротехникалық кұрылыстар мен шаралардың, жинағын айтады. Жер суландыру құдықтар, ... ... бас саға ... және су ... ... ... көбінесе суғарумен бірге жүргізіледі. Әдетте бұл құрылыстар табиғи суағару жүйесіне қосымша жасалып, көпшілік жағдайда жер сғару үшін де пайдаланылады.
Елімізде суландыру ... тың және ... ... ... және ... және суы ... ... мал шаруашылығының негізін жасау мәселелеріне сәйкес кеңінен жүргізілді. Ал Қазақстан, бойынша бүгінгі күні 1400 млн га ... ... ... шөл, ... және ... ... 26...28 млн гектар жайылым суландыру жоспарланып отыр.
Суғару жүйесі. ... ... деп, ... ... ... ... су көздері мен бас саға, тұрақты және уақытша ... ка - ... ... ... ... өндірістік үйлер мен байланыс құрылыстары және жүйені басқару комплексін айтады (сурет 1).
1 - су ... 2 - бас саға ... МК - бас ... НК - тау ... ... ... Р-2, IX- У-1 және т.б. таратқыш каналдар, 0-1, 0-2 ж. т.б. - ... ... ... В-2 - бірінші реттегі су ... В-1-2 - ... ... су ... ... - ... реттегі таратқыштардан су қашыртатындар.
Сурет 1. Суғару жүйесінің схемасы
Сонымеи бірге жүйеге суғармалы жерге орналасқан орман алқаптары да жатады.
Бірінші суретте ... ... ... ... суға - ру ... ... ... (сурет 1).
1. Су көздері (өзен, бөген, көл, жер асты сулары, сарқын сулар және т.б.) суғармалы алқапты ... ... ... етулері керек. Сонымен бірге су өзінің сапасына қарап суғаруға жарамды болуы керек.
2. Бас саға құрылысы сулы су кездерінең бас каналға ... ... ... ... су ... ... және ... арық-атыз жүйесі жатады. Су таратқыш каналдар суды су көздерінен суғармалы жерге ... ... Су ... ... бас ... мен оның тармақтары, шаруашылық аралық, шаруашылық және шаруашылық ішіндегі су таратқыш-каналдар жатады.
Бас канал (МК) және оның ... (ВМК) суды бас ... жер ... ... ... ... ... жібереді.
Шаруашылық аралық каналдар суды бас каналдан бірнеше шаруашылықтардың жеріне жібереді.
Шаруашылық таратқыш каналдары суды әрбір шаруашылық жеріне ... ал ... ... су ... ... суды ... ауыспалы егіс алқаптарына және жекеленген суару учаскелеріне таратып тұрады.
Таратқыш каналдар ... ... ... ... ... ... тұрақты өтіп жасалады.
Ал реттегіш арық-атыз жүйесі жерді беткейлеп суғарғанда уақытша тілінетін құлақ ... оқ ... мен оман ... тақталап суғару арықтарынан және бороздалар мен атыздардан ... ... ... ... ... ... жүйесі болып жаңбырлатқыш машиналар мен құбырлар саналады; сондай-ақ егісті астыңғы жағынан суғарғанда оған жер асты құбырлары жатады.
Уақытша тілінетін ... ... оқ ... мен оман ... суғармалы учаске ішінде суды суғару бороздаларына тақталап суғару алқаптарына және атыздарға таратуының арқасында ол топыраққа сіңіп, ағым түріндегі күйінен ... ... ... көшеді. Уақытша тілінетін кұлақ арықтар және оқ арықтар мен оман арықтары кезекті суару жұмыстарын жүргізу алдында арнаулы ... ... ... одан ... ... қопсыту, егінді ору және жерді жырту алдында) тегістеліп тасталады.
4. Су жинағыш-қашыртқы жүйесіне тау жақ каналдары (НК), су қашырту ... (ВК), ... ... (ПК) және ... ... ... жатады (СР-3).
Тау жақ каналдары жоғары жатқан алқаптардан ағатын не - сер және ... ... ... ... ... жіберу арқасында арық-атыз жүйесін су эрозиясынан сақтайды.
Ал су ... ... ... жерде пайда болатын не - сер сулары мен арық-атыз жүйесінен және суғару учаскесінен ағатын суларды жинап арнаулы су ... ... ... ... ... ... ... жалғасы болып саналып, каналдарды босатуға және ондағы артық суды су қабылдағыштарға жібереді.
5. Коллекторлы-дренаж жүйесі құрғату ... ... мен әр ... ... ... ... ... ыза суды қабылдап, алқаптардан ағызып жіберуінін. арқасында оның деңгейі төмендейді. Ал коллекторлар суды ... ... ... су ... ... ... ... жүйе арқылы өтетін суды реттеу, оның мөлшері мен ... және ... су ... ... үшін ... Сондай-ақ олар арқылы су жолдармен сай-салалардан өткізіледі.
7. Жолдар, телефон және электр ... мен ... ... ... ... үшін ... ... жағдайларда суғару жүйесі ешқандай элементтерсіз де ұйымдастырыла ... ... ... ... ... үш түрге бөлінеді: ашықарық-атыз жүйесі, олар табиғи жерлерде ... беті ... ... не ... ... ... немесе лотоктардан тұрады; жабық жүйелер, олар әдетте жер ... ... ... және ... ... ... су кұбырларынан тұрады; аралас жүйе онда шаруашылық аралық арық-атыз жүйесі ашық болады да, ал шаруашылык, ішіндегі жүйе ... ... ... ашық және ... жүйенің басқа да үйлестірілген түрлері болады.
Дренаждың екі түрі болады, ... - ... ... ... ... ... ... кәріз түтіктері), екіншісі - бұрғыланған скважиналар және ... ... ... және тік ... ... ... суғару жүйесі төмендегі талаптарға жауап беруі керек:
-суғармалы жерге суды кезінде және керек ... ... ... ... ... суғарудың сапасын қамтамасыз ету;
-судыңсүзілу, булану және қашыртушығындарының аз болуын;
-суғару жүйесінің элементтерінің астында қалатын жер ... ... ... ... ... ... механикаландыруға кедергі келтірмеу;
-суды толық және үнемдіпайдалану;
-жер асты суының көтерілмеуін және топырақтың сорланбауын қамтамасыз ету.
Осы талаптарды орындағанжағдайда суғару ... салу жә - не оны ... ... ... ... тиімділігі. Барлық аймақтарды суармалы егіс алдына қоятын талаптардың ең бастысы - олар топырақтың құнарлылығын арттырып, өсімдіктердің ... ... ... ... арқасында ауыл шаруашылығының аса бағалы дақылдарынан мол, сапалы және ... ... өнім алу ... ... ... ... сай ... күннің жарығына бай Орта Азия және Кавказдың ар жағындағы республикаларда жер суарудың ең ... ... ... аса ... техникалық және дәнді дақылдардан мол өнім алу болып саналады: мақта, жүгері, кенеп, ... ... Ал ... Қырым, Солтүстік Кавказ, Оңтүстік Украина және Сібір мен Поволжье ... ... ... жерлерде суаруды өте қажет ететін дақылдар өсіріледі; ... ... ... қант ... көк ... ... ... және т.б. Орталық қара топырақты алкапта негізінен суару ... көк ... ... қант ... және мал ... ... суару үшін жүргізіледі.
Егісті суарудың өте пайдалы екендігін толығагаг ... ... ... төмекіні, күрішті, жүгеріні, бедені, қант қызылшасын суаруды ұйымдастыруға жұмсалған күрделі қаржының орны 3...5 жыл ... ... 1960 жылы ... ... 6 ... ... оны ... үшін үш жылда мемлекет тарапынан 16,2 млн сом қаржы жұмсалған болатын. Осы ... ... ... ... ... одан ... ... да материалдары ақшаға айналдырудың арқасында 46 млн сом табыс түскен.
Қазіргі уақытта суармалы ... ... өте ... екендігін Литва және Украйна республикаларымен Қазақстанның және Ресейдің көптеген шаруашылықтарының көрсеткіштері толығынан дәлелдеп отыр.
Еліміздің далалық, шөл және ... ... ... жүйесі құрылыстарын жасау техникалық, дәнді, мал азығы және ... да ... ... одан әрі арттыруға мүмкіншілік туғызады.
1.3 Ауыл шаруашылық дақылдарын суғарудың әдістері және техникасы
Қазіргі уақытта егісті беткейлеп, жаңбырлата, тамшылатып суғару және ... ... ... әдістері қолданылады. Егісті суғаруға қолданылатын бұл әдістердің бір-бірінен айырмашылғы ... ... жер ... су тарату ерекшелігі болып саналады.
Беткейлеп суғару әдісі шаруашылықтарда кеңінен ... Бұл ... ... ... алаңға су ашық каналдар, лотоктар және солқылдақ құбырлар арқылы жеткізіліп, ол топырақ ... ... су ... немесе шапшып ағу жағдайында таратылып, оған сіңеді.Суғарудың бұл әдісі өзінше үш түрге ... а) ... ... ... б) жүйекпен суғару және, в) қаптатып суғару.
Егісті суды жайып суарғанда су алдын ала ... ұзын ... ... жұқа ... ағызылып, ағып келе жатып топыраққа тігінен сіңеді.
Суды үздіксіз ағызып тұратын жүйектермен суғарғанда (сурет 2а) ... су ... түбі мен ... ... де, ал су ... ... (сурет 2б) суғарғанда су ақпай, топыраққа қимылсыз жағдайда тұрып сіңеді.
Сурет 2.Жүйектердің құмды (2а) және ... (2б) ... ... ... өлшемдері
Құмды, жеңіл топырақтарда су жанға қарағанда төмен қарай тез сіңеді. Жіңішке және терең V-тәрізді жүйектер (сурет 2а) топырақтың ылғалдану аймағын ... ... ... ... ... су жанға қарай көбірек сіңеді, фильтрациясы аздау ... ... ... ... ... ... үшін жүйектер кең (сурет 2б) етіп алынады. ... ... ... топырақ түріне, су мөлшеріне және тамыр жүйесінің таралу тереңдігіне байланысты.
Суглинисті жеңіл топырақтарда жүйек арақашықтары 0,5-0,6м, суглинистіорта 0,6-0,8м және лайлы 0,8-1,0м ... ... ... ... алу ... ... алу техникасы мен жүйек арақашықтығының үйлесімі болукерек. Жүйектер ... ... болу ... ... ... аймағы сурет 3-те көрсетілгендей.
Сурет 3. Суғару жүйектерінің идеал ылғалдануы
Суғару жүйектерінің ... ... ... түрі әртүрлі, еңкістік біріңғай емес;
-жүйек дұрыс жоспарланбаған, мысалы, жүйек өте кең;
-су мөлшерін дұрыс қолданбаған, шамадан тыс көп, ... аз, ... су ... тез ... ... 4. Су ... ... тыс азболғандағы көрініс
Сурет 5. Жүйек арақашықтығы өте кең болғанда ылғалдану жетіп ... енді ... суды ... ... үшін жан-жағы топырақтан жасалған палдармен қоршалған атыздар ... 6) ... ... су ... жағдайда тұрып топыраққа сіңеді.
Сурет 6. Егістікке суды қаптатып суғару
Егісті жүйекпен суғарудың ... ... бар:
1) ... ... ... топырақтың жоғарғы қабатына жиналған су қоры суғару аралық мезгілде ...
2) тек ... қана ...
3) топырақтың әр түрлі қабатын дымкылдандыруға мүмкіндік бар;
4) топырақ дымқылдығының кезекті суғару ... ... ... ... ... ... ... су топырақ бетіне қолдан жасалған жаңбыр ретінде таратылып, өсімдіктердің топырақ ... ... де ... ... ...
1) суғару оқтын-оқтын жүргізіліп, су топырақтың жоғарғы қабатына жиналады;
2) тек қана топырақ дымқылданып қана қоймай, ... ... ... ... ... ...
3) топырақтың дымқылданатын қабаты, оны беткейлеп суғарумен салыстырғанда азырақ болады;
4) суғаруды аз ... және жиі ... ... ... ... ... ... жасауға болады;
5) жаңбырлатып суғару, беткейлеп суғару әдісінен жақсы ылғалдандырып, оның температурасын төмендетеді және микролиматқа ... әсер ... ... суғару әдісін қолданғанда, су топыраққа үстіңгі жағынан сіңбей, 35-60 см ... ... ... ... және ... ... ... көтеріледі.Топырақ астынан суғару әдісін қолданғанда мына жағдайлар мүмкін болады:
1) ... ... ... біркелкі капиярлы жағдайда дымқылданады;
2) топырақтың белгілі қабатының дымқылдығын сақтауға болады;
3) топырақ бетінен булануды кемітеді;
4) өсімдіктер ... ... ... ... ... ... ауданының топырақтық-климаттық жағдайларына байланысты жоғарыда келтірілген суғарудың әдістері мен техникасының тиімдісін дұрыс таңдай білудің маңызы өте зор.
1.3.1 Суғару ... мен ... ... талаптар
Суғару әдістері мен техникасымына жағдайларды қамтамасыз етуі керек:
* есептелген суды танапқа және топырақтың өсімдік тамыры орналасқан қабатына мезгілінде және ... ... ... ... ... ... топырақ құнарлығын қамтамасыз етіп, ауыл шаруашылық дақылдарынан мол өнім алу;
* ... ... ... ... сіңіп кетуі, беткі жағынан ағып кету және буланып кету сияқты ... ... оның ... ... ... ... дейін көтеру;
* топырақтың құрылысын сақтау;
* оның сорлануын және саздануын болдырмау;
* суғару жұмыстарының өнімділігін арттыру, оларды ... және ... ... ауыл ... ... ... және ... жерді тиімді пайдалану.
Шаруашылық жағдайында суғару әдістерінің қай түрін қолдану керек екендігі ауыл шаруашылық дақылдары мен ... жер ... ... ауа райы және ... жағдайларына байланысы болады.
1.3.2 Суғару техникасының элементтерін есептеу
Суғару учаскесінің белгілі жағдайында борозданың көлденең қимасының нақтылы көлемі мен ... ағу ... және оған ... судың мөлшері мен оның топыраққа сіңу мерзімі анықталады.
Есепту ... ... үшін ... ... ... қабылдайды:
- борозданың тереңдігі-Н,
- оның түбінің ені-b=0,1м,
- баурай қатынасы =1...1.5,
- бұдырмақтылық коэффициенті n=0,05,
- бороздадағы су ...
- екі ... ... (а),
- ... ... мөлшері (m),
- гектарына текшеметр есебімен (м3/га),
- судың бірінші сағат ішінде топыраққа сіңу жылдамдығы-w-м/с,
- ... ... ... ағу ... ... м/с,
- ... арқылы суғару учаскесінің енің-В,
- ұзындығы-L деп, және борозданың еңкісін-(і) ... ... ... ... ... ... нақтылы көлденең қимасының көлемі:
(1)
Борозданың суланған периметрі:
; ... ... ... ... ағу ... ... ... V - дан кем болуы керек;
Бороздаға жіберілетін су мөлшері:
(6)
Борозданың 1 метрге тең бөлігіне ... ... ... ... ... ... динамикасының көрсеткіші (а=0,4)
Борозданың ұзындығы:
(9)
Борозданың есептелген ұзындығын суғару учаскесінің ұзындығына сәйкес (L) ... ... ... ... ... үшін учаскенің ұзындғына сәйкес оқ-арықтардың саны анықталады.
(10)
Суғару учаскесіндегі барлық суғару бороздаларының саны:
(11)
Суғару ... ... бойы ... бір ... ... бороздалардың саны:
(12)
Суғару учаскесіне жіберілетін судың мөлшері:
; ... ... ... істейтін оқ-арықтардың сыны:
(14)
бұнда: Qв.б-оқ-арықпен жіберілетін судың мөлшері, м3/с әрбір оқ-арықта бір сушы ... ... еске ала ... әр сменада жұмыс істейтін сушылардың санын да анықтау керек.
Борозданың есептелген ұзындығының мөлшері арнаулы ұсыныстарда келтірілетін мөлшелермен салыстырылады.
Мысалы, Орта Азия жағдайлары үшін ... ... ... ... ... ... ... (і) топырақтың су сіңіруі әртүрлі болғанда кесте арқылы қабылдауға болады.
Тегістелген еңістік мөлшері і-0,002-ден көбірек жерлерде және ыза ... ... ... ... ... сумен толтырылмайтын бороздалардың ұзындығын 500 метрге дейін жеткізуге болады.Осының арқасында ... ... ... ... біраз жақсарып, сушылардың жұмыс өнімі артады.Бірақта суғару бороздаларды өте ұзын болғанда суғару нормасының мөлшері ... ... ... кетеді.
* Техникалық бөлім
2.1 Уақытша суғару арықтарының сапасын жоғарылату қажеттілігі
Қазақстанда суғармалы жер көлемі 2,3 млн. га, оның 1,6 млн. ... ... ... ... ... онда, барлық өсімдік өнімдерінің 30% астамы өсіріледі.
Ауылшаруашылығы-Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындарын азық-түлікпен қамтамасыз ететін негізгі салаларының бірі.
Облыстың ... ... ... ... ... және ... ... және де жем-шөптік өсімдіктерді өсіруге өте қолайлы.
Оңтүстік Қазақстан облысының жер балансын ... ... 2010 жылы ... ... 59316 ... ... ... жетіспеушілігінен пайдаланылмай қалды. Соңғы жылдары ауылшаруашылығында суғару ... ... ету ... ... және ... ... суғару суынан тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін технологияны лезде жарату қажеттілігі пісіп жетілді/1/.
Облысымызда үлкен көлемде ұсақ ... ... ... ... байланысты, оларды жаңа ауылшаруашылық техникаларымен жабдықтау төмен ... ... ... 2010 жылы ... ... 1,1% құрады /1,2/.
Қазақстан және Орта Азияда жақын келешекте жүйекпен суғару әдісі негізгі әдіс болып қала бермек. Сондай-ақ, ... ... ... ұзақ ... бері ... ... ... осы күнге дейін оны жобалау қажетті деңгейде ғылыми негізі жаратылмаған.
Осы күнде іс жүзінде суғармалы танаптарда суғару арықтары ... ... ... уақытшалық суғару арықтары, кіріс және таратқыш жүйектері жатады. ... ... ... әр жылы су ... ... ... және егін қатараралығын айдауда, егін жинаудан алдын немесе басқада ауылшаруашылық жұмыстарын ... ... ... ... ... стандарт трапециалық немесе жартылай дөңгелек кесімге ие, дамба жерден қазып алынатын шұңқыр тереңдігінің ... ... ... талап бойынша кіріс жүйектері мен уақытша суғару арықтарындағы су ... ... ... ... қою үшін ... танап бетінен 0,05-0,20 м жоғары болуы қажет.
Қазіргі күнде уақытша ... ... мен ... ... ... ... ... арыққазғыштар агротехникалық талаптарға жауап бермейді.Арықты қайта салу кезінде ірі кесектер пайда болып, ... ... ... ... ... ... ... етеді (сурет 9). Оның нәтижесінде су деңгейін қажетті шамаға көтеру мүмкін болмайды, уақытша ... ... ... ... ... ... болмай, сушылардың қосымша еңбегін қажет етеді.
2.2 Мақта өсіру алқаптарындауақытша суғару арықтарын дайындауда қолданылатынарыққазғыш-жабқыштары
Су жүйектермен, тақталарға ашық каналдар (уақытша тілінетін ... ... және ... ... ... және ... арқылы жеткізіледі.
Суды жүйектермен, тақталарға екі әдіспен жіберуге болады:қолмен және механикаландырылған.
Жүйектермен тақталарға суды қолмен жіберу үшін ... мен ... ... ... ... түтіктері және бірөңірлі таратқыш жүйектер пайдаланылады. Суғару жұмыстары механикаландырылған әдіспен ұйымдастырылғанда жүйектерге су суғару құбырлары және машиналары арқылы жіберіліп, суғару ... ... ... ... тосылып жіберіледі.
Бір өңірлі таратқыш жүйектер арқылы суғару үшін жер беті жақсылап тегістелініп, оның көлденең еңкісі 0,001-ге дейін және ... ... ... дейін болуы керек. Осылай болған жағдайда ОКП-1 канал қазғыштар арқылы оқ-арықтың қасынан бір өңірлі ... Бұл ... ... ... оның бір ... ғана үйіліп (еңкіс бойынша жоғары), екінші жағы палсыз қалып бір өңірлі жүйектер жасалады.Содан кейін бұл жүйектер ... ... ... он ... шақты түптерінің белгілері бір шамадағы суғару жүйектеріне бөлінеді.Бұл өңірлі таратқыш ... ... ... ... және Д-716 ... ... мен ... (сурет 7) тілінеді.
1-пышақ; 2-қайырма; 3-тірек шаңғысы; 4-откос нығыздағыш;
5-ұзартқыш;6-тірек; 7-аспа механизм
Сурет 7. Д-716 аспалы арыққазғышы
Суғару кезінде су оқ-арықтардан ... ... су ... және ... ... ... ... бөліктерге жіберіледі.Бұл бөліктерден су автоматты түрде суғару жүйектеріне таратылады.Бір сушы бір мезгілде 150 шақты жүйектерге шамасы 150 л/с су ... ... арық ... ... -- ... ... (сурет 8). Ол , ДТ-75 және Т-74 ... ... ... ... ... ... -- ... оңжәне сол жақ бүйірлік катоктар, нығыздауыш катоктар (оң және сол жақ) құрастырылмалы, арық қазғыш, қопсытқыш.
Пісіріліп жасалған рама шаршы қималы қуыс ... ... ... ... (8) ... екі ... кронштейн пісірілген, олардың негізгі міндеті -- раманы ... ... ... жақ ... ... ... ұштарына ұзартқыштарды (17) орнатып, бейтуге арналған құйма қамыттар пісірілген.
1 -- штырь, 2 -- тірек, 3 -- ... ... 4 -- ... 5 -- ... 7 -- ... арқалық, 8 -- көлденең арқалық, 9 -- алмалы-салмалыбастырмалар, 10 -- құйма сектор, 11 -- тазалауыштар, 12, 18 -- ... 13 -- ось, 14 -- ... ... 15 -- аша, 16 -- ... ... ... 17 -- ... 8. КЗУ-О,ЗВ әмбебап арыққазыш жапқышы
Қатаңдық брусы айқыш тартпалармен (3), тіркеуіштермен (2) және ... ... ей ... арқалық пен (6) арқалыққа (8) және кронштейнге (18) жалғасқан.
Кронштейн (18) ... ... ... ... ... ... тартқышын штырьмен (1) қосуға арналған.
Арқалықтың (8) жұмыс органдарын бейтуге ... ... ... бар. ... артқы бөлігіне артқы ка - токты бекіту және құралды ... ... ... үшін ... ... бар екі бұрыштама пісірілген.
Бүйір тіреуіш катоктар (16) құралдың жұмыс ... ... ... ... реттеп отыруға арналған.
Катоктың негізгі бөліктері -- аша (15), кронштейн (12) және рамаға болттармен жалғастырылған ... ... ... (10). ... күпшегіне шойын втулка мен ось (13) қондырылған.
Аша стержені оны ... ... ... бар ... ... Ашаның төменгі бөлігінде катоктың осін бекітуге арналған ойықтар бар. Ашаға екі болтпен ... екі ... ... (14) ... осін және ... ... ... сақтайды.
Жартылай сектор (14) сонымен бірге тазалауыш (11) кронштейнін бекітуге және реттеуге ... Аша ... ... ... ... ... (5) ... берілген қалыпта тиянақталды.
Каток конструкциясы оны рама ұзартқыштарына сәйкес үш қалыпта орнатуға мүмкіндік береді, ... ... ... ... енуін мүмкіндігінше реттеуге болады. Жастықшаларын ұзартқыштарға алмастыра қойып тіреуіш катоктармен, құралдың алым енін реттейді.
Арықр қазғыш түбінің ені 300 мм ... ... ... Арық қазғыш корпусының тірекке 50° бұрыш жасай пісірілгең екі қайырмасы (Оң және сол жақ) ... ... ... ... ... ... тіліп, канал түбін қазатын түрен бекітіледі. Плитаға түреннен басқа кронштейндер бекітіледі. Оларға штырьмен өкше қосылады. Биіктігі бойынша өкшені ... ... ... ... ... ... ... артқы жағынан бір-бірімен үшкілдермен және кергіштермен жалғасады. Түреннің төменгі жиегіне көрінбейтін телпекшелі болттармен бекітілген ... бар ... ... Арық ... құралдың рамасына тіреуішке пісірілген плиталармен (4) қосылады. Плиталардың бірі раманың артқы арқалығына болттармен қосылған, ал екінші плита ... ... ... брусына бекітіледі. Қайырмалардың үстіңгі беті тез жейілмес үшін оларға алмалы-салмалы бастырмалар (9) кигізеді.
Әмбебап арық қазғышы ... ... 9) ... ... ... ... ... тегістеуге немесе терең қопсытуға, топырақты егу алдында қопсытуға, пал салуға және оны тегістеуге, уақытша арықтарды алуға арналған.
Сурет 9. Әмбебап арық ... ... ... ... (сурет 10) вегетациялық суғаруға арналған арықтар мен қосымша жүйектер тілуге арналған.
1 -- көлденең брус, 2, 4, 6, 8 -- ... 3 -- ... 5 -- ось,
7 -- ... 9 -- ... 10 -- ... 10. ... арыққазғыш-жүйек тілгішімен
КБН-0,35 арыққазғышы -- аспалы құрал, ол рамадан, арыққазғыштан, арқалықтарға ... және ... екі ... орналасқан екі жүйек тілгіштен және доңғалақ жүрісінен тұрады.
Рама құрастырылатын бөлшектерді орнатуға, сондай-ақ арыққазғышты Т-28, МТЗ-80,82 тракторымен агрегаттауға арналған. Раманың негізгі ... -- ... ... ... брус (1), ... (3) және кронштейндер (8, 6 4, 2). Тірекпен (6) және кронштейндермен (8) құралды трактордың аспалы жүйесіне қосылады.
Арық ... ... беті ... ... ... ... Қайырмаларға түрен (9) және пышақтар (7) бекітіледі. Қайырмалар қозғалмауы үшін олардың арасына кергіштер орнатылған.
Жұмыс органдары құрал рамасын доңғалақтар осімен қосатын ... ... ... тілгіш қосымша жүйек салу үшін пайдаланылады. Ол -- қайырмалар пісірілген вертикаль ... ... ... ... тасымал қалпына, раманың көлденең брусымен кронштейнге (2) топсалы қосылған арқалықтың көмегімен келтіріледі. Кронштейңді (2) брус (1) бойымен жылжыта ... ... ... және ... ... ... қажетті қашықтықты белгілеп алуға болады.
Доңғалақ жүрісі жұмыс органдарының бір қалыпты жұмыс істеуін ... ... және ... тілу ... ... ... мүмкіндік береді.
Доңғалақтар осьтің роликті конусты подшипниктеріне орнатылған.
Доңғалақтардың құрсауларына жабысып ... ... екі ... ... ...
2.3 ... ... суғару арықтарын қазғыштың кемшіліктері
Жүйекпен суғару-Қазақстанда суғару әдісінің ең көп тараған түрі, сондықтан бұл технология фермерлер үшін ... ... ... ... және жақын келешекте ол өзінің актуалдылығын жоғалтпайды. Қазақстанда қазіргі суғару іс-тәжрибесі көрсетеді, ... ... ... жою ... ... ... жетілдіру қажет.
Қатараралығы айдалатын егіндердің суғару жүйектерінің орташа тереңдігі 0,12-ден 0,16м аралығында болады, осы себепті уақытша суғару арықтарының ... ... ... ... ... және ... қазылған арықтарда (суғару жүйегі тереңдігінен төмен орналасқан,арық шұңқырындағы су деңгейі) пайда болып, су шығынының артуына алып ... ... ... ... ... болса, өлі аймақ сонша көп болады, нәтижесінде арыққазғышты тарту күші артып кетеді. Суғару ... соң ... ... ... өлі ... ... су мөлшері қалып қояды, оның құрғауы үшін біраз уақыт талап етіледі ... ... ... өз мерзімінде өңделуін кешіктіреді/4,5/.
Кесте 1-денкөрінгендей, қашан қатараралығы топырағының ылғалдылығы оптимал ... (16-18%) ... ... ... ... ... ... см қабатының топырақ ылғалдылығы 21,0-21,8% құрайды. Мұндай ылғалдылықта (21,0-21,8%)уақытша суғару арығын қолданыстағы технологиямен тегістегенде,шұнқырдағы топырақтың физика-механикалық қасиетінің ... алып ... және де ... арна ... ... суғару арығын қайта қазғанда арық дамбасының түзілу сапасына кері әсер етеді.
Кесте ... ... ... ... ... қатараралық жүйектердегі, дамбыдағы және шұнқыр түбі аймағындағы топырақ ылғалдылығы
Үлгі алынған орын
Топырақ қабатындағы (%) ылғалдылық, см
0-5
5-10
10-15
15-20
Қатараралық ... ... ... ... ... кейін уақытша суғару арығы табаны мен өсіп тұрған мақта қатараралығы ... ... ... ... ... жету ... сәйкес келмейтіні суреттен көрінеді.
Мұндай жағдай қатарарасындағы топырақтың құрғап кетуіне алып ... ... ... ... ... ... салдарынан ауылшаруашылық егіндері өнімінің төмендеуіне алып келеді.
Сурет 11-тен көргеніміздей, қатараралығы жүйектері топырақ ылғалдылығы өзінің ... ... (16%) ... ... ... алты күннен соң жетсе, төртінші суғарудан кейін - ... ... соң ... Жүйектегі топырақылғалдылығыныңәртүрлі мерзімдердекебуінің себебін, мақтаның өсу биіктігіне байланысты алқапты мақтаның жабуымен түсіндіреміз. Сәйкес, уақытша суғару арығын 1-ші және 2-ші ... ... 5-6 ... соң, ал 3,4,5 суғарудан кейін 7-8 күннен соң тегістеген дұрыс.
Мұны, уақытша суғару арығын ... ... ... ... ылғал топырақ ылғалдылығы жоғары арық табанына түсіп, оның үстіне дамбаныңқалған кепкен құрғақ топырағы түсіп, ал бетіндегі кепкен топырақ одан да ... арық ... ... топырақ нығыздалып монолиттік топырақ ортасын тудырады. Арықты ... салу ... ірі ... пайда болып, олардың арасындағы саңылаулардан су шығып, судың дұрыс ақпауына ықпал етеді (сурет12). Оның нәтижесінде су деңгейін ... ... ... мүмкін болмайды, уақытша суғару арығының потенциалын толық пайдалануға мүмкіндік болмай, сушылардың қосымша еңбегін қажет етеді.
I және 2 - ... 0. ..5 және 15...20 см ... 3 - арық ... 0...10 см
горизонт,4 - қатар арасындағы 0...15 см ... ... арық ... ... арасындағы ылғалдылықтың өзгеру динамикасы
Мұндай жағдайдың шешімі кейбір жағдайларда сушылар арықтардағы пайда болған ... ... ... ... агрегатпен екі рет жүріп өту арқылы шешіледі.
1-лайлы кесек, 2-ірі кесектер
Сурет 13. ... ... ... кейінгі бұрынғы арна орнынан қазылған уақытша суғару арығының көрінісі
Аталған кемшіліктерді дамба ... ... ... қабілетін жақсарту жолымен шешуге болады, ол үшін дамба топырағын нығыздау жолымен тез жетуге болады.
Бұдан басқа, уақытша суғару арығының қазу тереңдігіне ... ... арық ... ... ... айтарлықтай артып кетеді.
Қазіргі таңда қолданылып жүрген арыққазғыштар, арық откостарының бұрышын бірдей бұрышпен (450) қазады. Сондықтан мұндай арықтардың дамба топырағының 15 ... ... арық ... ... ... ... арық ... кішірейіп, су өткізу қабілеті төмендейді. Дамба топырағының арық ішіне қайта түсуін болдырмау үшін дамба откосының бұрышын табиғи сырғу бұрышымен бірдей ету ... Ал су ... ... ... үшін ... топырағыннығыздағышпен қамтамасыз ету қажет.
Қолданыстағыуақытша суғару арыққазғыштары (сурет 13) суғару арықтарының дамбасының ... ... ... ... және ... ... ... пайдалануды қамтамасыз етпейді.
1-рама, 2-доңғалақ, 3-реттегіш, 4-бойлама тартқыш, 5-қайырма
6-кронштейн, 7-тірек,8-пышақ, 9-тіркеме аспасы
Сурет 13. Уақытша ... ... ... ... ... уақытша суғару арықтары мен кіріс жүйектерін қазуда КБН-0,35А, КЗУ-0,3Д және т.б. қолданылып жүр.
Сонымен, ... ... ... ... суғару жүйелері (шұңқыр тереңдігі 0,20-0,25 м, табан ені 0,15-0,30 м) су өткізу қабілеті 40 л/с.Мынадан көрінгендей, КБН-0,35А, КЗУ-0,3Д көмегімен қазылған ... ... ... ... м) жауап бермейді.
Ұсынылатын әдіс бойынша уақытша суғару арықтарын қазуға механикаландырылған құрылғы ... ... ... ... арығының көлденең кесімі, яғни шұңқыр тереңдігі, арықтың жан беттерінің еңкістігін, табан және дамба енін гидротехникалық шарттан келіп таңдалады.
Ұсынылатын технологияның ... ... үшін ... қондырғы жасалынды. Дала жағдайларында ұсынылатын әдісті қамтамасыз ету үшін арыққазғыш қаңқасына қосымша дамба нығыздағыш каток гидроцилиндрмен орнатылды (сурет 14). ... 14. ... ... ... ... ... арыққазғышы
Уақытша суғару арықтарыныңтаңдалған рационал кесімін қазуға арнап жасалған ... ... ... ... ... 16). Осы ... үшін ... авторлық куәлігі №1671792; №1703610.
1-соқалы екі қайырмалы жұмысшы орган, 2-реттеу винті, 3-шарнир, 4,8- остер,
5-кронштейн, 6- бағыттағыш, 7- тірек-нығыздағыш катоктар, 9-шектеуші ... ... ... ... ... бар ... технологиялық схемасы
Уақытша суғару арықтарынКДУ-2/1 арыққазғыш дамба нығыздағышынпайдаланып ... су ... ... ... максимал тұрақты дамба түзілуіне, ылғал сақтауға, өлі аймақтың болмауына қол ... ... ... ... судың біртегіс таралуына жағдай жасалады.
КДУ-2/1 арыққазғыш дамба нығыздағышы симметриялы соқалы екі қайырмалы жұмысшы орган 1, оған реттеу винті 2 арқылы, ... 3 ... 4, ... 5 және ... 6 кронштейндерге тірек-нығыздағыш катоктар 7 орнатылған.
Соңында, өс 8 бен өс 4 ... ... бір өс ... ... ... ... ... шарнир 3паз 9-да бағыттағыш кранштейн 6 арқылы тербеліс ... ... ... ... ... ... қазылатын арық тереңдігін гироцилиндр-4 қолдана отырып, реттеу механизмі ... бір ... ... ... Тербелісті шектеуші паз-9, кронштейн 5 пен бір бөлшек етіп дайындалуы мүмкін (сурет 15).
КДУ-2/1арыққазғышы ... ... ... ... ... ... 1 ... қазады, көлденең кесімінің ауданы S1, соған сәйкес нығыздағыш тірек доңғалағымен 7 ... ... ... ... өлшемдеріне топырақтың кездейсоқ өлшемдері топырақтың физика-механикалық қасиеті, фоны және ... ... ... ... ... ... S2және S3 тең болмайды.
Бұл теңсіздікті тірек-нығыздағыш катогының 7 ... ... өс 4-тің ... ... Бұл екі ... жақтарының сапалы нығыздалуын, жұмысшы орган 1-дің шұқыр қазу тереңдігінің біртегістігін қамтамасыз етеді.
Сонымен, шарнир 3 арыққазғыштың бойлама ... ... ... ... 7 ... ... тең, ... бағыттағы ауытқуы көлбеу жазықтыққа қатысты шарнир 3-тің ортасы арқылы өтеді.
Тірек-нығыздағыш катогының тең ... ... ... көлденең-тік жазықтықта дамбаның биіктігіне көшірме жасайды, сапасын арттырады, оларды біртегіс ... бір ... оның ... ... пайдалы кесімін арттырады.
Жаңа арыққазғыштың өндірістік үлгісін жарату уақытша арықтардың жоғары сапалы дамба түзілуін ... ... ... оның су ... ... ... қою ... арттырады және егіндердің қатараралығын өз уақтында қопсытуға мүмкіндік береді.
Мұндай арыққазғыштардың ауылшаруашылық кешеніндегі тұтынушылары, ауылшаруашырық өндірісі, ұсақ және ірі ... ... ... дача ... ... жаңа арыққазғыш ауылшаруашылық кешеніндегі тұтынушыларына өте қажет және ... деп ... ... ... ... салауатты және қауіпсіз жағдайлар жасау қамқорлық көрсету мәселесі әрқашан Қазақстан Республикасы ... ... ... және ... мәселелердің бірі болып қалуда. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы осы ... ... ... және ... ... ... көптеген техникалық экномикалық ұйымдастырушы және құқықты іс-шаралар бағытталады.
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 наурыздағы еліміздегі еңбек қорғау мен ... ... ... Жаңа ... жаңа неғұрлым жетілдірілген технологиялық процестерді ендіру принціпінкезекпен жүзеге асыруға мүмкіндік ... ... ... ... және ... ... ... негізінде бізде ауқымды ғылыми зерттеулер жатыр. Арнайы ғылыми-зерттеу институттары мен зертханалары жазатайым оқиғалар мен ... ... ... ... ... олардың алдын алу шараларын әзірлейді, өндірістің зияндары мен қауіпті жоюдың оңтайлы ... ... ... ... ... ... мен айлабұйымдарды жобалап құрылымдайды.
Қазіргі жұмыс істеп жатқан барлық кәсіпорындарда, техника қауіпсіздігі және еңбек жағдайларын қорғау жөнінде іс-шаралар әзірлеуге ерекше ... ... ... бірге жан-жақты сауықтыру және еңбек жағдайларын жеңілдету халықтың әл-ауқатын көтерудің маңызды міндеттерінің бірі деп көрсетілуде.
Келешекте ғылым мен техниканың жетістіктерін ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін технология мен жабдықтарды жетілдіру, атмосферадағы заттектердің зиянды тастандыларымен өндірістік, ... және өзге ... ... ... және ... ... әсер ... күрестің жаңа әдістері мен құралдарын әзірлеу қажет.
Адамның өмірлік іс-әрекетінің ауыл шаруашылығындағы қауіпсіздігі жалпы республикалық ... ... ... ... май өнімдері және газдар қоршаған ортаға адам организіміне зиянды әсер етеді. Олардың көп шоғырлануы адамның қатты улануына және ... ... ... Өндірістің әлеуметтік қауіптілігі және зияндылығын талдау
Ауыл шаруашылығы ... ... ... ... шығарылғанға дейін оның жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз ету үшін оған әрдайым тиісті техникалық әсер ... ... ... ... және ... жұмыстарына бақылау-дигностикалық бекіту және реттеу жұмыстары кіреді. Тракторларды жалпы тексеру кезінде жүргізуші ... ... ... ақ ... ... ... істеуі, ал сауық уақытта салон мен әйнектерді жылыту және сырттай үрлеуге арналғаан құрылғыны тексерді.
Салқындату жүйес,майлау жүйесімен бірге қозғалтқыш, агрегаттар мен ... ... ... күйі мен ... ... ... ... трансмиссиясының агрегаттары мен үзілімдерін келесі тәртіпте тексереді ілініске, БӨБ, ... ... ... ... Одан ары ... ... кезінде автобус қозғалтқышының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін автомабильдің негізгі элементтері тексеріледі. Оларға рульмен басқару, тежегіш жүйесі, жарық беру және сигналдау құралдары ... мен ... ... ауыл ... ... үшін ... ... көрсету кезінде мынадай зиянды тастандылар болуы мүмкін: ластану, шаң-тозаң, майлар мен отынның, түрлі техникалық ... ... ... ... ... ... қоршаған ортада жабдықтар, стенділер, құрылғылармен жұмыс істеу процесінде және жөндеу кезінде пайда болады.
ТҚК және АЖ аймақтарында постыларда, сондай-ақ агрегаттар ауыстыру ... жүру ... ... пайдаланылған газдары мен өндірістік корпустың атмосферасын ластайды. Пайдаланылған ... 200 ден ... ... ... мен ... ... Адамдар және қоршаған орта үшін ең зиянды және қауіптілері: ... ... азот ... ... қосылыстар, жанбайтын көмірсутектері
Сыртқы ауада зиянды заттектердің шоғырлануының көбеюіне сондай ақ жабдықтарды ашық алаңдарда орналастыру сыртқы технологиялық коммуникациялар санының көп болуы және ... мен ... ... әсер ... өндірістік корпус жаындағы негізгі зияндықтар мыналар ... ... ... ... азот ... ... және тұз қыщқылының булары, қорғасын аэрозолы, жылу бөлінулері, шаң, бензин булары, ... ... ... және ... шаң. ... ... ... айлығында ш.ұ.к. (шекті ұйғарымды концентрацияға) дейін қосылады немесе жобаланған ... және ... ... іске ... ағынды-тартпа желдеткіштің жергілікті сорып алуымен оқшауланады.
Сүзгіде тазартылған ағынды ауа, қысқы кезеңде калориферлерде қызған күйде, ал жазда суармалау ... ... ... ... аймағына және ТҚҚ, АЖ постыларының тексеру жарысына және агрегаттар ... ... ... жобаланған жүйесі жұмыс орын ш.ү.к. қамтамасыз етеді.
Көміртек тотықтары-20 мг/м3
Азот оксидтері - 5 мг/м3
Альдегиттер-0,5 мг/м3
Тұз қышқылының булары- 5 мг/м3
Күкірт ... ... - 1 ... ... - 100 мг/м3
Ауыз суының шығынынан үнемдеу мақсатында сумен қайтара қамтыу көзделеді. ... ... мен ... ... ... ... ... ағуымен тазартқыш имараттарға беріледі. ГП 902-2-403,86 ... ... ... ... ... құрылғыларға қайтара беріледі.
3.2 Санитарлық-техникалық іс-шаралар
МТС ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін көгалдандыру және көркейту шаралары көзделеді.
Топырақты жел эпозиясынан және ... ... ... үшін паркке жерсіндірілген екпе ағаштардың келесі түрлерін отырғызуды көздеп отырмыз:
-Жапырақтылар тобының ағаштарын қатарлап және ... ... ... және топтастырып отырғызу, көпжылдық шөптер егу.
Екпе ағаштарды негізгі отырғызу демалыс орындары мен әкімшілік-тұрмыстық корпусқа жақын жерде топтастырылған.
Тротуарлар өтпе жолдар мен ... ... ... ... аймақтарда орналастырылған.
МТС-те демалу, киімдерді сақтау, жөндеу, душ қабылдау үшін т.б. қосалқы жайлар қарастырылған. Тұрмыстық жайда жұмыс және үй ... ... ... болатын гардероб, душ, жуынатын бөлмелер санитарлық торап қарастырылады.
3.2.1 Жұмыс аймағынанжелдету
Негізгі ... ... және ... түрде іске қосылатын ағынды-тартпа желдеткіштің жергілікті сорып алуымен оқшауланады.
Ауаның бөлініп тарауы ретеуші торлармен, ВДШ ауа ... ... ... ... ... асырылады.
Ауаны шығару жоғарғы аймақтан шатыр желдеткіштерімен, ал жұмыс аймағынан біркелкі сору панельдері, иілгіш шлангілер зонттар, ... таса және ... ... ... сорып алу арқылы жасалады. Сондай-ақ жұмыс орындарында көміртек тотығының 20 мг/м3 азот оксидінің 5 мг/ м3, күкірт қышқылы ... 1 мг/ м3, ... ... 100 мг/ м3, ... ұйғарымды концентрациясын қамтамасыз етуші желдету жүйесі жобаланған.
Жалпы ауыстырып тарту желдеткішінен ауа ғимарат шатырынан жоғары атмосфераға тасталады. Жергілікті сорып алу жүйелерімен ... ауа ... ... көегімен, ғимараттың аэродинамикалық көлеңке аймағынан жоғары, атмосферада сұйылады және ыдырайды.
Жарылғыш қауіпті қоспалар мен шаңдар ... ... ... ... ... ... таса ... жабдықталған, мұнда тартта желдеткіштің көмегімен зияндылықтың таса ... ... ... ... ... ... ... Әкімшілік-тұрмыстық жайларда қызмет көрсететін ағынды жүйедегі ауаарналарда шу сөндіріштер орнатылған.
3.2.2 Өндірісті жарықтандыру
Өндірістікпаркте келесі жарық беру түрлері ... ... ... ... ... ... басым көпшілігінде, біркелкі жарық беру жүйесін көздеп отырмыз. Жергілікті жарық беру желдету камераларында қарастырылады жарықтандыру шамасын таңдау өнеркәсіпке ... ... беру ... ... ... ... ... орнатудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес жасалады.
Жарық шамдарының типін таңдау қоршаған орта жағдайларына, жайлардың биіктігіне және ... ... ... ... және ... ... ... желілер қараптатарындағы АПВ аллюминий полехлор венилды сымдармен, қапсырмаларда, құрылымдарда және арқандарда екі ... ... ... винилді АВВГ кабелімен орындалады.
Жарық бері, қалқындары ПР-11 ... ... ... ... жарық беру желісі үшін жолымен алынатын 36 В кернеуі қабылданған, жарық беруді ... ... ... ... ... жеке сөндіргіштермен жүзеге асырылады.
Агрегаттарды ауыстыру постыларының аумағына жарық беру СЦС-0,65-8 типті темірбетонды тіректерде орнатылған РКУ 0125 типті ... ... ... ... ... ... ... мачталарда орнатылған ПКЛ-1500 прожекторларымен орындалған. аумаққа жарық беруді басқару ӘТК-ндағы күзет жайынан жүзеге асырылады.
Сенімді ... беру ... алу ... ... ... ... етед. Сонымен қатар учаскенің жұмыс режимі 1,5 ауысымды болғандықтықтан кешкі уақытта табиғи жарық беру ... ... Шу мен ... ... ... мақсатында келесі іс-шаралар қарастырылады:
-АЖ, агрегаттар ауыстыру учаскелері өзге жайлардан саңылаусыз қабырғалармен бөлінген.
-автомобиль қозғалтқыштарын реттеу постыларында шлангымен сорып алу ... ... ... ... ... ... ... жеке оқшауланған желдеткіш камераларына орналастырылады.
-желдеткіш агрегаттар діріл тұғырларына орнатылады, олардың доңғалағының ... ... ... ...
-желдеткіштер ауаарналармен иілгіш ендірме арқылы қосылады
-желдеткіш жүйесінің ауа таратушы құрылғыларындағы ауа қозғалысының жылдамдығы СН и П 11-33-85 сәйкес ең ... ... ... жайларға қызмет көрсетуші ағынды жүйенің ауаарналарына шусөндіргіштер орнатылған.
3.3 ... ... үшін ... ... ... ... формуламен анықтаймыз:
Q = V * k, (15) ... V- ... ... ... ... реттілігі, г.
Мәндерін қойып анықтаймыз
Q = 233 * 3,5 =816 ... ... ... вентилятор таңдаймыз:
модель - ЭВР-3, ортадан қашқыш, өнімділігі = 800 м3/г, қысымы - 250 Па,
айналулар саны п = 1000 ... η ... ... ... ... айналарының жарық беру аудандары
Fок= Fпол · α = 2592· 0,3=777,6, м2; ... Fпол - ... ... ... м2
α - жарықтық коэффициенті.
Табиғи жарық беру ... = ... сх = 1,5· 0,8· 0,7= 0,84. ... ... ... ... жалпы жарықтық қуаты
Wосв = R·Q·Fу =15· 2100·2592= 81648000, Вт /жыл, ... R- ... ... ... ... (15-20 ... сағ),
Q - электр жарығының жыл бойында жұмыс істеу уақыты,
Fу - участка ... ... ... ... ... орта ... жұмыстарына жатады. Көзбен көріп істелетін жұмыстар разряды- 4а. Обьектердің ең аз размері - 0,5 ... ... және ... ... таңдаймыз.
Ағымды жөндеу зонасына ұсынылатын лампалар:
АБ 80-4, қуаты 80 Вт, жарық ағымы - 4250 мк, орташа жану ұзақтығы
10000 ... саны ... ... ... ... R - 1м2 - қа ... энергиясының шығыны,
F - участка еденінің ауданы,
Wламп - ... ... - ... жарық коэффициенті.
3.4 Техника қауіпсіздігі
ТҚК мен АЖ өндірісі мен ... ... ... ... ... арналған дипломдық жобаның осы бөлімінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу жайларында, қозғалтқыштарды жөндеу ... ... ... және ... қауіпсіздігі бойынша іс-шаралар қарастырылған.
Жұмыс орындары техника қауіпсіздігі бойынша плакаттармен және жадынамалармен жабдықталған.
Процесті қауіпсіз жүргізу үшін ... ... ... ... керек:
* Жабдықтарды тазалау және жөндеу жұмыстарын оның жүрісі кезіндеу жүргізуге тыйым ...
* ... ... ... ... бар ... босату керек.
3.Жөндеу алдында аппаратураны сумен жуып шаю қажет, бұл кезде міндетті түрде қолғаптармен және қорғану ... ... ...
4. ... жұмысқа қосуды аппараттың, көтергіштің немесе қозғалатын бөліктердің жанында адамдардың жоқ екендігін тексергеннен кейін іске асыру керек.
5. Механизмдердің қозғалатын бөліктерін ... ...
6. ... ... фланецпен қосылыстары жөндеу кезінде оңай алынатын қаптамамен қорғалады.
7. Ортатепкіш сорғылар мен желдеткіштердің ... ... ... ... ...
8. Құбыр желісін жөндеу кезінде эл. қозғалтқыштарды ток көзінен ажыратып қана емес, сонымен бірге "Қосуға болмайды, желіде жұмыс жүріп жатыр" ... ... ... ... күш ... ... алу ...
9. Ток көзіне қосылған бөліктерді қолмен ұстауға, сондай-ақ іске қосу құралдарынан және электр-қозғалтқыштардың қысқыш қораптарынан қаптама мен ... ... ... ...
10. Барлық электр жабдықтары жерлендірілген.
Орны ауыстырылатын шамдарды, қолдануға олардың қоректенуі 12 вольтқге дейінгі кернеуден болғанда ғана рұқсат етіледі. ... ... ... және ... ... оның ... тұруға болмайды. Жарамды құрал-сайманды ғана жұмыста пайданалу керек.
3.5 Электрқауіпсіздік
Мақта дақылын ... ... ... адам организміне электр тогымен әсер еткенде организме екі ... ... ... ... ... ... ... зақымдалатын электр соққы және электр жарақаттар (электрден күю, электрлік белгілер және терінің металлдануы)
Электржарақаттардың ... ... (76%) ... 380 және 220 вольт өндірістік жиіліктегі ауыспалы ... әсер ету ... ... ... ... ... ... оқиғаларды талдау жарақаттардың басым көпшілігі 72% тарату құрылғыларына, коммутациялық аппаратураға және қорғану аппараттарына қызмет көрсету ... ... ... Әдетте қондырғылардың бұл түрімен жұмыс істеуге тек электртехникалық қызметкерлерге ғана рұқсат етіледі.
Жарақаттардың 15%-ға жуығы түрлі ... оның ... ... емес ... қызметкерлердің ауа және кабельдік желі электр тартылымы, электрмен пісіру аппаратурасы сияқты электрлік қондырғыларға қызмет көрсетуі кезінде болады.
Автобус паркі жағдайларында ... ... ... ... ... ... ... мыналар болып табылады: қауіпсіз кернеудегі токты қолдану, токөтер бөліктер мен сымдарды оқшауламалау, токөтер бөліктерге ... ... ... ... және ... зақымдану қаупін жоятын-автоматты қорғаныстық ажырату жеке қорғану құралдарын қолдану.
Оқшаулама материалы қоршаған орта жағдайлары мен эл. ... ... ... ... ... ... яғни ... заттардың, ылғалдығ, қыздыру әсеріне және механикалық әсер етуге төзімді болуы керек. Токтың жылыстауы 0,001А аспауы үшін, оқшаулама кедергісі мейлінше жоғары болу ...
3.6 ... ... іс-шаралар
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету-адамдардың өмірі мен денсаулығын, меншікті, ұлттық байлық пен ... ... ... жөнінде мемлекеттік қызметтің ажырамас бөлігі болып табылады. ... ... ... ... ... және ... өрттен қорғалған жағдайы.
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі принциптері мыналар болып табылады:
-өрт қауіпсіздігі саласында адамдардың өмірі мен денсаулығын, меншікті, ұлттық ... пен ... ... ... мен азаматтардың қызметіндегі қауіп дәрежесін дер кезінде анықтау, өрт қауіпсіздігі саласында алдын-алу шараларына және профилактикалық іс-шараларды жүзеге асыруды үйрету; ... ... ... ... ... ... және өзге ... жұмыстарды жүргізу, медициналық көмек көрсету, азаматтар мен зардап шеккен қызметкерлерді әлеуметтік қорғау, өрт нәтижесінде азаматтардың ... мен ... ... ... және ... ... ... зиянның орнын толтыру.
Ғимараттың отқатөзімділіктің IV дәрежесіне жататындығына байланысты, оның барлық ... ... ... өрт ... бар ... өрт сөндіру құрылғылармен жаюдықтын және ТҚК, ТЖ постыларының және агрегаттарды ауыстыру постының орналасуы технологиялық және эвакуациялық өту ... мен ... ... ... ... ... санатындағы өндірістері бар жай, оның көлеміне сәйкес терезелері және ауданы бар сыртқы ... ... ... ошағын таратпау іс-шараларына түрлі санаттағы өндірістерді отқа төзімділік шегі 0,75 сағат жанбайтын арақабырғалары, отқатөзімділік шегі 0,6 сағат ... ... ... бар жеке ... ... кіреді. "А" санатындағы өндірісі бар жайды бөлетін арақабырға-тамбурдан шаңгаз өткізбейтін-жалюздер, "В" санатындағы жайлар өзге жайлардан ... ... ... ... Азаматтық қорғаныс
МТС-ты жобалау кезінде өндірістік және әкімшілік ғимараттың жоспары төтенше ... ... ... ... үшін ... және ... жағдай туғызылуы қажет. Төтенше жағдайлар, ереже бойынша табиғи және техногендік сипат алуы ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптік, транспорттық және т.б. мекемелер тудырған төтенше жағдайлар жатады. Аталған кәсіпорындарда азаматтық ... ... ... ... ... жүйелі түрде орындалуы қажет. Оның мақсаты жұмысшылар мен ... ... ... ... ... практикалық дағдылар алдыру болып табылады.
Бөлмелер мен ғимараттардың ішінен адамдардың эвакуациясын қамтамасыз ету үшін адамдарды эвакуациялаудың есептік уақыты осы үшін ... ... ... ... ... ... есептік уақыты адамдар ағынының жекелеген учаскелері бойынша қозғалысының қосынды уақыты ретінде анықтайды.
Төтенше жағдайлар ... ... ... сигналдар беріледі:
* Әуе дабылы;
* Әуе дабылының тиылуы;
* Радиациялық ... ... ... ... - ... ... ескерту есебінен қарсылық келе жатқанын, қауіптің төніп тұрғанын хабарлайды. Хабарлау алдын-ала 2-3 мин ... ... ... ... да құралдардан беріледі. Сигналдар , , деген сияқты сөздермен ... ... ... ... ... жұмыста болған жағдайда:
* өндірістік орындарда қарастырылған барлық іс-шараларды орындап, жұмысын тоқтату;
* ішкі және сыртқы ... ... ... ... ... противогаздарды киіп, оны бекіту;
* тез арада паналау ғимаратын табуы тиіс;
* көлік жүргізушілері тез ... ... ... ... ашып,
-электрмен қамтамасыз ететін ... ... ... пана ... ... сигналы жақын уақытта ауданды, халықты радиациялық қауіптілік ... ... ... Бұл ... ... ... 2-3 минут аралығында деп хабарланады
Сигналды естіген ... ... ... ... ... ОЗК, аяқ ... резина қолғап, т.б. да сақтандыру құралдарын пайдалану қажет;
* дайындаған азық-түлік, су, медикаменттерді алып радиацияға қарсы ... ... ... ... ... ортаны қорғау
Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиIмдI пайдалану бIздIң елIмIзде мемлекет саясатының саясаты. ... және ... ... ... бағыттарының үкIметтIң табиғат ортасында және ластанудың көздерIн қадағалау әсерIн жоғарылату. Осы қызметтIң техниканың жабдықталуын тиIмдI автоматтарылған қоңдырғы және ... ... ... ауа ... ... көлік қозғалқыштарының пайдаланылған газдар мен қазiргi күнi ойландырады. Олардың түрi ұзақ дисперсиялық аэрозоль ретiнде, олардың фазасын ең алдымен енiң ... ... ... Күйе ... ... шоқ сияқты жоғарғы дем алу жолдарының ауруына себеп болуы ... ... та оның ... ... ... ... беттерiмен жасалынған канцерогендi заттарды тасымалдаушы болып табылады. Өкпеде осы ... ... ... ... ... организммен қабылданады.
Канцерогендер организмнен өмiр аяғына дейiн шығарыла алмағандықтан олар аккумуляциянады, ең шектi құрамына дейiн ... сол ... ... рак ауруына шалдығуымен өлiмге єкелiп соғады.
Күйе бөлшектерiнiң ... ... ... ... ... ... үлкен айырмашылық болғанда, организмге едәуiр қауiп төне бермейдi. Қырық микробтан үлкен диаметрлi бөлшектер, ауырлық күшiнiң арқасында жер бетiне отрады жєне ауа ... ... ... ... жағдайында ұзақ уақыт бойы алынады (тәулiк жєне одан да жоғары) күйе бөлiктерi қауiптi ... ... Бұл ... ... ... негізгі көздері қоршаған ортаға әсер етеді - бұл ... ... және газ ... ... ... энергетикалық құрылғылар; қара және түсті металургия кәсіпорындары; химиялық және мұнайды қайта өңдейтін өнеркәсіптер. Көптеген ірі қалалардың үстіндегі ... ... көп ... ... ... ... ... екпе ағаш-тары үшін қауіпті, сондай - ақ бұл ғимараттардың бұзылуының себебі болып табылады. Атмосфераға шығарындыдағы зиянды заттардың ... ... 85% - ға ... ... ... көміртек және азот оксидінің көмір - ... ... - ақ щаң ... ... келеді.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғаудың, жөндеу аймақтарындағы технологиялық процестерін ұтымды ұйымдастыру, өндірістік ... ... ... ... ... мен жөндеу аймағында қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды қамтамасыз ету; тракторлерден атмосфераға тасталынатын зиянды ... үшін ... ... ... ... ... заттардың қоршаған ортаға тасталуын төмендету бойынша іс-шараларды қарастыру болып табылады.
4.1 Қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан мақта алқаптарындағы ауыл ... ... ... ... ... ... ... техникасын жөндеу учаскесінде трактордан шешіп алынған агрегаттарын, мақта дақылын сепкіштер, қопсытқыштар, т.б. агрегаттарды ... ... және ... ... ... орындалады. Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу учаскесінде қоршаған ортаға зиянды төмендегі ... ... ... ... ... ... майлары, агрегаттарды жуу кезіндегі қалдық сулар, жанар май булар, т.б.
Кесте 2
Учаскедегі мүмкін зянды заттар

Аталуы
ШМК, мг/м3
Қауіптілік класы
Заттардың тасталуы, ... ... ... ... ... ... заттар үшін төлем сомасын
есептеу
Атмосфераға тасталынатын зиянды заттар үшін төленетін төлемдердің екі түрі ... ... ... ... ... тастандысы үшін төленетін төлем;
2.Зиянды заттардың нормада тасталуын асырғаны үшін төленетін айып төлем.
Кәсіпорын үшін жоғарыдағы 1-пунктте көрсетілген төлем ... ... ... ... - ... ... бірлігін шығыныны төлемдердің меншікті
көрсеткіші, тенге /тонна;
- есеп беру периоды ішіндегі i-ші түрінің ... ... ... ... ластануының коэффициенті,
= 4, Шымкент қаласы үшін.
МТС-тегі қызмет көорсетілетін техниканың негізгі бөлігі дизель отынын қолданады. Дизель отынының әрбір ... үшін ... ... РДТ=4 ... ... ... ... мына теңдеумен анықталады:
, ... - ... ... i-ші модельді трактордың жылдық жүрісі, км;
- i-ші модельді трактордың шығындайтын жанар-май
мөлшері, л /100 ... ... ... ... ... ортаны автомобильдердің пайдаланылған газдарының улы компоненттерінің рұқсат етілген деңгейде тасталмағаны үшін ... ... ... ... теңге/т.
Қоршаған ортаны рұқсат етілген деңгейден асырып ластағаны үшін төленетін төлем келесі теңдеумен анықталады:
, ... - ... ... i-ші түрінің бірлігін шығындағаны үшін төленетін айып төлемінің меншікті көрсеткіші, тенге/т;
= 4 - (1 + П1 ... ... П1 - ... ... пайдаланылған газдарының улылығы
жоғары болған автотранспорт ... ... - ... ... ... ... ... = 4 - (1 + 28/98) = ... = 2,7 286 4 = 3088,8 ... ... ластаудан түсетін экономикалық шығындарды есептеу келесі теңдеумен орындалады:
У = Уа + Ув + ... ... Уа - ... ластануынан келетін шығын;
Ув - судың ластануынан келетін шығын;
Уп - ірі қалдықтармен топырақтың ластануынан келетін ... ... ... ... келесі теңдеумен анықталады:
Уа = К1 К2 Уа1 Ка , ... К1 - ... ... ... ... ... - ... биіктігін ескеретін коэффициент;
Уа1 - атмосфераға 1 т шартты растағыштық шығын, тенге/т;
Ма - ... бір ... ... ... ... ... т;
Ма = , ... - 1 кг ... ... кездегі сәйкес зиянды зат мөлшері;
В - АТК жылдық жанар-май шығыны, ... = 0,044 286 = 12,6 ... = 0,02 286 = 5,72 ... = 2 1,5 383 (12,6 + 5,72) = 21050 ... ... ... шығын келесі теңдеумен анықталады:
Ув = ув Мв, ... ув - 1 т ... суға ... ... ... ... тенге/т;
Мв - суға тасталатын зат массасы, ... = NЕ.О. Г, ... - жуу ... ... зиянды зат массасы;
NЕ.О. Г - КҚК жылдық бағдарламасы.
Жуғаннан кейін су ... 800 ... 3000 г/м2 ұсақ ... және 50...900 г/м3 ... ... қалдығы болады.
Сонда:
Мв = (1000 10[ - 6] + 400 10[ - 6]) 33024 = 112 ... = 7510 112= 841120 ... ... ... ... ... ... шығын келесі теңдеумен анықталады:
Ут = g уп Мп, ... g - жер ... ... ... ... - 1 т ... заттың топыраққа тасталуынан келетін
меншікті шығын;
Мп - ... ... ... зат ... ... = 8,3 т ... ... заттар;
Ут = 1,5 504 8,3 = 6274,8 теңге.
Сонда зиянды заттардың атмосфераға тасталуынан келетін экономикалық шығын:
У = 21050 + 841120 + 6274,8 = 868445 ... ... ... ... ... іс-шаралар
Қоршаған ортаға көлік құралдарының зиянын төмендету мақсатында, конструкторлық ... ... ... ... ... газдарды жоятын жүйе ойлап тауып, ал жүйенi улы газдардың көлемi нормадан тыс болған автобустарға қолданды. СНОГ тазартуыштары шу ... ... ... асу ... де ... атқарды. Тазартқыштардың қоңдырылуы өзiнiң артынан жєне жылдамдық сипаттамасының ... ... жоқ. ... ... ... күшi жүрiстiң 200 мың км-ден көбiн құрайды және ... 50 мың ... ... ауыстырады. Жанар-май шығыны сол баяғы көлемiнде қалды, ал бiрақ көмiр қышқылы мен көмiртегiнi ауаға шығарып тастауы ... 85 және 70 ... ... ... Бұл ... ... ортасында төмендеуiне әкелiп соғады.
Қазiргi кезде француздардың автомобильдерге орналасып шығарылған тазартқыштары сынақтан өтiп ... Бiр ... ол ... ... ... ... ... бұл жерде зиян қосылыстарды ыдырататын биологиялық катализаторлар қолданды. Бұндай катализаторларды қазiргi кезде теңiз суынан шығару көзделуде.
Екiншiден улы газдардың көлемiнiң ... әдiсi - бұл ... ... ... және ... аппаратурасын реттеу болып табылады. Бұл жерде басты рөлдерде ойнайтын арнайы құрылған техникалық диагностикалау орталықтары, олар ең соңғы ... ... ... ... болу ... Қозғалтқыштың норманың көрсеткiштерiн өте ұқыпты қамтамасыз ету, ауаның ластануың 40 пайызға төмендеуiн қамтамасыз ететiнi дәлелденген.
Қазiр кейбiр ... қала ... ... ауа көлемiнiң ластануың көрсететiн жабдықталған өлшегiш жүйелерiн көрсетуде. Осылай SIEMENS фирмасы ... ... ... ... жан - ... ... ... ол жүйе өзiнде өлшегiш станцияларды, аймақтың орталық және көрсеткiштердi өңдеу ... ... ... ... єр ... ... сол магистральдағы автомобильдердiң түтiнiнiң у көлеменiң көрсеткiштерi жиналады. Жүкке егер керек болса, ... ... асып ... ... ... ... жiбередi. Осы жүйенiң шарын белгi жүйесiмен бiрге жұмыс iстеу мүмкiндiктерi қарастырылған.
Кейбiр үлкен қалаларда негiзгi көлiк материалдар бойы ауа ... ... ... ... мен ... Олар ... ... түске өндерiн ауыстырады, егер сутегi қышқылының өлшемi ауада нормада белгiленгннен асып кетсе, сигнализация ... ... ... ... ... ауыстыруда немесе қозғалыстың тоқтаусыз режимiн орнатады.
Қоршаған ортаның ... ... ... едәуiр шараның бiрi болып автомобильдер көркiн ... ... ... қозғалтқыштар көмiртегi қышқылын жєне көмiртегiн бiршама аз бөледi. Бiрақта дизельдердiң кемшiлiгiде бар: ... қөп ... мен улы ... газдардың улылығының денгейiнiң төмендеуiн 1,8-2,5 есе форнамерлi - фонелдi жүйесiн қолдану арқылы қол жеткiзуге болады.
Автомобиль ... ... ... ... ... аз улы ... ... шығарып пайдалану табылады. Қазiргi уақытта ең дұрысы болып автомобильдердi газдандыру болып табылады, ол ... ... ... ... қозғалтқышқа айналдыру.
Қазiргi уақытта ТМД өнеркєсiптерi газобалонды жүк автомобильдерiн шығарып жатыр. Шет елдерде газотурбиналы автомобильдер пайдалана ... ... ... ерекшелiгi болып жанар-майға талғамсыздығы, от алу қарапайымдылығы, жоғары берiктiгi, улылығының төмендiгi, жинақтығы және жоғарғы үнемдiлiгi табылады.
Көп елдерде бензосутектi жєне ... ... ... ... ... жєне ... ... жұмыстар жүрiп жатыр. Бұл жанар-май шығынын 17 пайызға азайтуға мүмкiндiк беруi
5 Экономикалық бөлім т-29, с-16, к-2
5.1 Бастапқы мәліметтерді таңдау
Жаңа технологияның ... ... аз ... ... ... жоғары нәтижеге жету үшін бағытталған мақсаттар бойынша қабылданған ... ... ...
Технологиялық картаның экономикалық тиімділігін анықтау кезінде келесі моменттер ескерілді:
* машина мен ... ... ... ... ауыл ... ... ... өзгеруі.
Жаңа технологиялық картаның бұрынғы технологиямен салыстырғанда өнімділігі қолмен жұмыс істеу кезіндегі еңбек шығындарының кемуі мен еңбек өнімділігінің артуы себебінен жоғарылады. ... ... ... шығыны азайып, топырақ өңдеу сапасы да артады.
Пайдаланылатын ауыл шаруашылық техникаларының бағасы өзгермей ... ... ... ... ... ... - Gc=1200000 теңге;
ППА-3,1А- Gн=980000 теңге;
Т - 4А құны;
Gт=4850000 теңге.
Базалық тегістегіш агрегат өнімділгі келесі теңдеумен анықталады ... ... ... В - тегістегіш алымының ені, м.
Вс=2,8м; Вн=3,1м;
V - ... ... ... км/сағат.
τ- смена уақытын пайдалану коэффиценті
τ =0,7.
Базалық тегістегіштің сағаттық өнімділігі:
Wc= 0,1·2,8·5,6·0,7=1,09 га/сағат.
Базалық тегістегіштің эксплуатациялық өнімділігі:
Wcэ=Wc·τ=1,09·0,7=0,76га/сағат.
Алдында ... жаңа ... ... ... кемуінен оның өнімділігі артып, отын-май шығыны 4-5% -ке кеміді. Жаңа тегістегіштің өнімділігін ... ... ... ... га/сағат; ... ... ... ... ... ... = Wсэ ·=0,76=0,80 га/сағат;
Тегістегіш агрегаттың тиімділігін есептеу 14-кестеде келтірілген мәліметтерге негізделеді.
Кесте 14
Жаңа тегістегіш агрегаттың ... ... ... үшін ... ... ... ... бірлігі
Базалық агрегат
Жаңа
агрегат
1
Тегістегіштің баланстық бағасы
БM
теңге
1200000
980000
2
Трактордың баланстық бағасы
БTP
теңге
4850000
4850000
3
Смена уақытының 1 сағаты ішіндегі өнімділік
Wc, Wн
га/сағат
1,09
1,14
4
Эксплуатациялық өнімділік
Wcэ, Wнэ
га/сағат
0,76
0,80
5
Тегістегіштің жылдық жүктелуі
ТM
сағат
450
450
6
Трактордың жылдық ... ... таза ... үшін тарифтік төлем
τ
теңге
750
680
750
680
8
1 кг отын-май материалының бағасы
Цr
теңге
75
75
9
Трактор тегістегішінің реновациясына бөлінулер
aM
aT
-
-
0,1
0,21
0,12
0,21
10
Трактор тегістегішін күрделі және ағымдағы жөндеуге, жоспарлы техникалық қызмет ... ... ... ... ... картаның экономикалық тиімділігін есептеу
Жаңа технологиялық картаны қолданудың жылдық экономикалық тиімділігі келесі теңдеумен анықталады:
Эгэ=[(Пудс- Пудн)+ ΔУ]·Вэ; (18)
Мұндағы: Пудс және Пудн - ... және жаңа ... ... ... ... келтірілген шығындар, теңге/га
ΔУ - жаңа технологиялық картаны қолдану есебінен мөлшердің немесе сапаның ... ... ... ... ... ... ... агрегаттың іс-жүзіндегі жылдық жүктелуі, га.
Базалық және жаңа технологиялық картаны қолданған кездегі келтірілген шығындар:
Пуді=Е·Куді·Uуді; ... Е- ... ... тиімділігі коэффициенті;
Е=0,15;
Кудi - базалық және жаңа ... ... ... ... ... - ... және жаңа тегістегіштің тікелей пайдалану шығындары;
Машина бойынша күрделі салымдар келесі теңдеумен анықталады:
Кудi=Σ, ... ... ... ...
= ... ... ... бойынша:
Кудн==
=
5.3 Технологиялық картаның пайдалану шығындарын ... ... ... пайдалану шығындары келесі теңдеумен анықталады:
Uуді=З+А+Р+Г+П, ... З - ... ... ... ақысы, теңге/га;
А- реновациялау шығындары, теңге/га;
Р - машинаға күрделі, ағымдағы және жоспарлы техникалық қызмет көрсету шығындары, теңге/га;
Г - ... ... ... ... - ... шығындар (машинаны сақтау).
Қызмет көрсетушілердің еңбек ақысы келесі теңдеумен анықталады:
Зі=Σ; ... ... ... ... ... λ - 1 адам - қызмет көрсетушілер саны;
Жаңа машина бойынша
Зн== теңге/га; ... ... ... ... ... ... ... реновациялық шығындары:
Ас==420,05 +
670,07 = 1090,12 теңге / га.
Жаңа тегістегіш агрегаттың ... ... ... күрделі, ағымдағы және жоспарлы техникалық қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... шығындары:
Г=qі·Цт; ... qі - ... ... келетін отын шығыны, кг/га
qі = , ... Nе - ... ... ... ( Т-4А) ... қозғалтқыштың меншікті отын шығыны, qу=0,139 кг/сағат.
а - дала жұмыстарындағы қозғалтқыштың қуатын қолдану коэффиценті.
а=0,85.
Сериялық ... ... отын ...
qс = ... ... теңге/га
Жаңа машина бойынша отын шығыны:
qм = кг/сағат.
Гн=qн·Цг=11,28·75=846,02 ... ... ... ... ... ... ... - бір ... жұмысқа келтірілген базалық және жаңа машинаның сақталу шығындары, Хм=ХТ=100 теңге /сағат.
Сериялы машинаның тегістегішінің сақталу шығындары
П==183,49 теңге/га;
Жаңа машина бойынша:
П== теңге/га:
Алынатын ... ... ... ... ... ... экономикалық тиімділік ΔУ =0. Себебі, жаңа ұсынылатын ... ... ... ... ... машинаның жұмысын жеңілдеткенімен, алынатын өнім мөлшеріне әсеретпейді деп ... ... ... ... ... ... ... анықтаймыз.
Сериалық машина бойынша:
Uудс=688,07+1090,12+1359,78+884,82+183,49=4206,26 теңге/га;
Жаңа машина бойынша:
Uудн=657,89+675,95+1204,99+846,02+175,44=3560,29 теңге/га;
Келтірілген шығындарды анықтаймыз.
Сериялы машина ... ... ... ... теңге/га;
Жаңа тегістегіш агрегаттың жылдық жүктелуі:
В3=Тмн·Wэн=450·0,80=360,0 га. ... ... ... ... ... ... адам-сағ/тг;
Зт.г.н=Зм.н·Вз.н.=657,89·360,0=236840,4 адам-сағ/тг;
Жаңа машинаны пайдаланудағы жалпы еңбектің жылдық экономикасы:
Эг=Зт.г.с.-Зт.г.н.= 247705,2 -236840,4 =10864,8 адам-сағ/тг;
Жаңа машинаны ... ... ... ... ... -3072608,5 =1154417,8 тенге/га;
Жаңа машинаны пайдаланудағы тікелей пайдалану шығындарының жылдық экономикасы:
Эг=Uг.б.-Uг.н.= 4206,26 -3560,29 =645,97 теңге/га;
Жаңа ... ... ... қайтару мерзімі:
Т= = жыл;
5.4 Жаңа технологиялық картаның экономикалық тиімділігі
Жаңа тегістегіш агрегатты қолданудың экономикалық тиімділігін анықтаймыз:
Эгэ=[(Пудс-Пудн)+ΔУ]·Вэ= ... - жыл ... бір ... кестеде есептеу нәтижелері келтірілді.
Кесте 15
Жаңа технологиялық ... ... ... статьясы
Тегістегіш агрегат
Базалық
Жаңа
1
Технологиялық картаның баланстық құны, теңге
1200000
980000
2
Тікелей пайдалану шығындары, (теңге /га), соның ішінде:
- еңбек ... ... ... ... ... ... және ... техникалық қызмет көрсету
- отын-майлау материалдары
- машинаны сақтау
Барлығы:
688,07
1090,12
1359,76
884,82
183,49
4206,26
657,89
675,95
1204,99
846,02
175,44
3560,29
3
Меншікті күрделі салымдар, теңге/га
4227026,3
3072608,5
4
Келтірілген шығындар, теңге/га
6699,58
5753,48
5
Жаңа тегістегіш агрегаттың құнын
қайтару ... ... ... ... теңге
-
1154417,8
6 Бизнес-жоспар
6.1 Аннотация
Бизнес-жоспардың тақырыбы: ОҚО, Мақтарал ауданындағы шаруа қожалықтарында машина пайдалануды ұйымдастыру және ... ... ... ... бизнес жоспарын жобалау.
Фирма аты: ЖШС.
Мекен жайы: ОҚО, Мақтарал ауданы
Телефон: 56-41-92
Бизнес сферасы: Мақта өсіру
Қызметтің ... ... ... ... ... ... 14.03.2013ж.
Бизнес-жоспар қандай есептелініп жасалған: 3 жыл
6.2 Түйін
Ауданындағы ... ... ... пайдалануды ұйымдастыру және мақта өсіру агротехникасын жетілдіру ең тиімді тәсілі ретінде қарастырған жөн.
Жалпы ... ... ... ... озық ... ... ... мақта өсіру агротехникасын жетілдіру.
Бүгінгі таңда еліміздің суармалы жер қоры 2,7 млн га. ... ... күрт ... жалпы су, су қоры судың шаруашылықтағы және қоршаған ортадағы маңызы сияқты түсініктермен байланысты. Суды ... оны ... ... ... ... ... көпшілігі инженерлік әдістермен шешіледі.
Бұл бизнес-жоспардың жасалу мақсаты несие алып немесе фьючерстік келісім-шартқа отырып, ауыл шаруашылығы техникаларын, оларға керекті қосалқы ... ... май, ... ... (шит), минералдық тыңайтқыштар, биоматериалдар, химиялық препараттар сатып алу, оларды өндірісте тиімді пайдалану болып ... ... ... ... 1 ... 2013 ... ... алғаннан соң бірінші жылы өнімдерді сатып өткізуден түсетін түсім 1,8 млн. тг.
- ... ... 2010 ... төлемін қоса есептегендегі өндірістік және сатып-өткізу шығыны 2,6 млн. тг, соның ішінде тікелей өндірістік шығындар 1,9 млн, тг.
- ... ... ... мерзімінің соңғы кезеңіндегі тазатабысы 1,7 млн. тг.
- ... ... өтеу ... - 12 ... несие мерзімінің соңындағы сату рентабельдігі бойынша52,3 %
- несие мерзімінің соңындағы ... ... ... ... ... 1,8 млн. тг. ... ... баланс есептеуі бойынша айналым капиталы ағымдағы міндеттемелерден 1,6 есе көбейіп, шаруа қожалығының ... ... 1,7 ... ... ... ... мынаны көрсетеді:
а) зиянсыздықтың орташа сату деңгейі 1,5 млн тг.
Б) қауіпсіздік қоры 1,35 млн. тг болып, ... сату ... % ... ... ... ... ... және ғылыми іс- әрекет тәжірибесінен,сонымен қатар келтірілген анықтамадан шығады ... ... ... өте кең және ... ... ... мен талаптар, үрдістер, әдістер мен құаттар жатады.
Өз алдына кең мағынадағы өнімді өндірістің заты ретінде бөлуге болады: бұйымдарға ... ... ... т.б) материалдарға (мысалы: болат парақтық, мақта матасы т.б) және энргияға (мысалы: электр энергиясы, жанар май эергиясы, т.б)
Қазіргі таңда бізге ... Орта Азия ауыл ... ... ... өте қиын. Суғармалы жерлер қуаңшылық жерлермен салыстырғанда өнімді 5-10 есе жоғары береді.
Сондықтан ауыл ... ... ... Республикасында ауыл шаруашылығын дамытудың негізгі интенсивті бағыты деп қарау керек. Соңғы жылдары Қазақстанда суғармалы жерлердің көлемі артып, қазіргі ... 2,3 млн ... ал осы ... ... ... ... ауыл шаруашылық өнімдерінің 30-35%-на жетті.
Суғарылатын негізгі алқаптар Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан және ... ... ... оңтүстік аудандарында орналасқан.
Ауыл шаруашылығында орындалатын мелиорациялық жұмыстар кешенінде егістікті суғарғаннан соң, суғару арықтарын мерзімді тегістеу жұмыстарын орындау қажет,ол арықтегістегішпен орындалады. ... ... ... ... суғару арықтары қатар аралығын отау тракторларының жұмыс істеуіне мүмкіндік бермейді. Егінді өсіру ... егін ... ... ... саны 4-6 рет ... ... сәйкес сонша рет арық қазу және тегістеу ... ... ... ауыл ... ... ... жұмыстар кешенінде егістікті суғарғаннан соң, суғару арықтарын ... ... ... ... ... арықтегістегішпен орындалады. Егінді күтіп-баптау барысында, егістіктегі суғару арықтары қатар ... отау ... ... істеуіне мүмкіндік бермейді.
Егінді өсіру кезінде, егін түріне байланысты суғару саны 4-6 рет суғарылады, соған сәйкес сонша рет арық қазу және ... ... ... ... ... ... қазу және оны тегістеу жұмыстары үшін КБН-0,35А арыққазғыш-тегістегіш пайдаланылады. Ол ... және ... ... ... ... адамзат өміріне қажетті және бүкіл жер шарындағы өзекті мәселе екендігіне байланысты. осы саланың жұмыстарын дамыту мен ... ... ЖШС ... ... ... ... жайы ... ауданы орталығы Темірлан қаласы, Қ. Мұңайтпасұлы көшесі 7 үй, сымтетік нөмері ... ... ... ... ... болсақ, кәсіпорын 1998 жылы 10-шы қаңтар күні құрылып күні бүгінге дейін жұмыс атқарып келеді.Бұл кәсіпорынның басты мақсаты аудандағы ауыл ... ... ... жұмыстар кешенінде егістікті суғарғаннан соң, суғару арықтарын мерзімді тегістеу жұмыстарын орындау қажет,ол арықтегістегішпен орындалады. ЖШС қазіргі ... ... ... ... ... арықтарын тегістеу ашу жұмыстарында жаңа технология пайдалану мәселсімен іс жүргізуде.
Материалдық базасы толық дамыған, жұмысшылар саны 75 жуық, техникалық ... 37 дан ... ... ... ... ... және осы техникаларға арнайы мамандырылған жұмысшылар қызмет атқарады.
6.3.1 Менеджмент
ЖШС-нің басшысы ... ...
... ... ... А. 1969 жылы шілде айының 16 жұлдызында, ОҚО ... ... ... ... ... ... Ұялы ... номері 8700 482 01 42. Бүгінгі таңда жалақысы 65 мың және болашақта 90 мың. ЖШС 1998 жылы ... ... ... А. 2005 жылдан басшылыққа алынған.
Басшы үшін қосымша жоспарланған жеңілдіктер:
* Жалақысын жоғарлату
* Жылына екі рет демалыс жолдамасы.
* ... және ... ... ... ... босату, көлік
және баспанамен ... ... ... ... жұмысшылар саны жыл көбеюде.
6.4 Өндірістік жоспар
6.4.1 Техникалық қызмет көрсетулерге қажет еңбек шығыны және ... ... ... қызмет көрсетулердегі еңбек шығыны мына формуламен анықталады.
3ж = mтқ · 3 mтқ , адам/ сағ. ... 3ж - ... ... еңбек шығыны, n1-тқ , n2-тқ , n3-тқ , nmтқ - ... әр j - ... ... ТҚ - ... ... 31-тқ , 32-тқ , 33-тқ, 3мт ТҚ әр ... бірлігінің трактордың j - маркасына сай ... ... ... ... ... ... жөндеу және ТҚ көрсетуге қажет еңбек шығыны:
3м = (0,35 ... 0,45) · 3ж , ... ... ТҚ және ... қажет қорытынды еңбек шығыны: 3=3ж + 3м , адам/сағ.
ТҚ және жұмыстарының қаржыландыру шығыны - ... ... ... анықталады.
Кесте 16
Тракторларға техникалық қызмет көрсетуге кеткен еңбек ... ... ... А
ДТ-75м
МТЗ-80
Бір күтімнің еңбек шығыны, адам/ сағ
1-ТҚК
4,3
2,3
2
2-ТҚК
8,9
8,5
7
3-ТҚК
27
20
17
Барлығын орындауға қажет еңбек шығыны адам/сағ
1-ТҚК
197,8
32,2
44
2-ТҚК
97,9
34
42
3-ТҚК
54
17
Кесте 17 ... ... ... ... ... ... және сақтау жұмыстарын қаржыландыру
Көрсеткіштер
Трактордың маркасы
К-700 А
ДТ-75м
МТЗ-80
Жыл бойына орындалған жұмыс көлемі, ш.э.га
3726
988
1359
Өзіндік шығын мөлшерлері теңге/ ш.э.га
Күрделі ... ... ... ... ... ... ... теңге
Күрделі жөндеуге
443394
86450
104643
Ағымды жөндеуге
417312
93366
142695
ТК-мен сақтауға
169534
79534
118913
Шинаны ауыстыруға
260820
34580
80861,0
Қорытынды
2032102
Тракторлардың ТК-ға, сақталуына және жөндеулеріне жұмсалған ... ... 2032102 ... 18
Комбайндарға ТҚ, жөндеу және сақтау жұмыстарын қаржыландыру
Көрсеткіштер
Комбайндар маркасы
СК-5м
Орындалған жұмыс көлемі, га
850
Шығын мөлшері меңге/ га
Күрделі жөндеу
388
Ағымды жөндеу ... және ... ... ... ... ...
Күрделі жөндеу
329800
Ағымды жөндеу
618800
ТКК және сақтауға
122400
Шина ауыстыру
27200
Барлығы:
988040
Кесте 19
Ауыл шаруашылық машиналарын жөндеу, сақтау және ТҚ ... ... ... ... ... ... теңге /ш.э.га
Қаржы, теңге
6073
73,5
446366
6.5 Ұйымдастырушылық жоспар
Ауыл шаруашылық өндірісін ... ... ... - ... ... көлемін орындауға қажет материалдармен қамтамасыз ету және МТП-ны пайдалануға ... ... өтеу ... ... ... ... ...
Қажет жұмысшы мамандар санын, жұмысшы күші қажеттілігінің графигін және машина пайдалану жоспары көрсеткіштерінің мәндері бойынша ең аз ... ақы ... ... ... ... ... қорының жылдық мөлшері анықталады. Ұжымдық аванс қоры бөлім мүшелеріне айлық ретінде (жыл соңында ... өнім үшін ... ... ... ... төленетін қаржы.
Төмендегі кестелерде келтірілген түрде жанар- жағар май, оның құнының жылдық қажет мөлшері анықталады.
Кесте 20
Мамандар қажеттілігі
Көрсеткіштер ... ... және ... да ... ... ... ...
Орындалған ауысым саны
Тракторшылармен
324,16
160,32
246,32
730,4
Жұмысшылармен жәрдемші
26,3
32,5
58,8
Комбайншылармен ... ... ... ... ... ... ... қажет саны
Тракторшылардың
2
1
2
5
Жәрдемші жұмысшылардың
1
2
3
Комбайншылардың
2
2
Кесте 21
Еңбек ақы мөлшері (аванс)
Көрсеткіштер
Жұмыс ... ... ... ... ... қойылым
Тракторшылардың
109,2
122,7
138,0
155,4
174,6
Жәрдемші жұмыс-ң
122,7
138,0
Комбайншылардың
155,4
1
2
3
4
5
6
7
8
Кесте 21-ның жалғасы
Еңбек ақы
Тракторшылардың
137,6
1460
45954
38695
21633
109118
Жәрдемші жұмыс-ң
3227
4485
7712
Комбайншылардың
122,14
12214
Барлығы:
129044
Амортизациялық ... ... ... ... ... ... 22
Амортизация шығындары
Аты маркасы
1-машинаның баланстық бағасы, теңге
Қажет дана
Толық бағасы, теңге
Реновациялық шығын мөлшері, %
Амортизациялық шығын теңге
Тракторлар ... ... ... -0,8 ... ... ... ... байланысты технологиялық материалдардың қажет мөлшері төмендегідей жолмен анықталады.
Кесте 23
Тракторлар жұмыстарын орындауға қажет жанар- жағар май ... - ... май ... ... ... ... ... майы
Консистенттік май
Оттық бензин
Үлесі %
Қажет
%
Үлесі
%
Қажет
%
Үлесі %
Қажет
%
Үлесі %
Қажет
%
Үлесі %
Қажет
%
Тракторлар
К-700 А
98553
4,5
4434
0,1
98,6
0,27
266
0,10
98,6
ДТ-75м
15904
5,1
811
1,0
159,0
1,0
159
1,0
159
МТЗ-80
16720
5,0
836
1,0
167,2
1,9
318
0,25
41,8
1,0
167,2
Комбайндар ... ... 24 ... ... ... ... ... және олардың құны
Тұтынушылар
Жанар жағар май қажеттілігі
Дизельдік жағар май
Бензин кг
Мотор майы кг
Автотрактор майы кг
Трансмиссиялық май кг
Консистенттік кг
Тракторлар
131177
326,2
6081
743
424,8
140,4
Комбайндар және ... ... ... ... ... ... теңге, кг
40
45
70
70
75
80
Құны, теңге
5578680
14679
454720
73500
36833
16536
Жалпы құны
6174948
6.6 Қаржылық жоспар
Кесте 25
Ауыл шаруашылық машиналарын жөндеу, сақтау және ТҚ ... ... ... ... ... мөлшері, теңге /ш.э.га
Қаржы, теңге
6073
73,5
446366
Кесте 26
Ақшалай шығындардың қорытынды мәндері - ... ... ... ... ...
Шығын түрі
Шығындар
Теңге
Үлесі %
Ұжымдық аванс қоры
129044
1,0
Жанар-жағар май құны
6174948
47,1
Күрделі және ағымды жөндеуді ТҚК және ... ... ... ... ... ... ... машиналарын жөндеулер мен ТҚК сақтау жұмыстарын қаржыландыру
446366
3,4
Амортизациялық шығындар (жаңа техника алуға ... ақша ... ... ... ... ...
13097165
100
Жалпы құны
Тұқымының
1171538
Органикалық тыңайтқыштың
1185300
Минералдық тыңайтқыштың
1139712
Гербицидтің
438750
Жер пайдалану
20625
12817653
Қорытынды шығындар
17053090
Кесте 27
Тұқым, тыңайтқыштар, ... ... және ... ... құны
Аты
Қажет, т
Бағасы теңге/т
Құны, теңге
Өндірілетін дақылдар тұқымы
Бидай
82,5
11600
957000
Күнбағыс
1,5
27800
41700
Көпжылдық шөп
5,5
31425
72838
Барлығы:
1171538
Органикалық тыңайтқыш
26340
45
1185300
Минералдық тыңайтқыш
222,6
5120
1139712
Барлығы
2325012
Гербицид
5,625
78000
438750
Қорытынды: шығындар
3935300
Ұжымның жылдық жалпы ... (Тж) ... ... =, ... ... ці-і - ... өнімінің есептік құны, теңге/ц; nі-і-дақылының жалпы ... ... ц: ... ... ... ... ... теңге.
Жалпы табыстың өнімді сатудан құралған бөлімі төмендегі жолмен анықталады.
Шаруа қожалығының ... ... ... ... табысы.
Кесте 28
Дақыл
Жалпы терім көлемі, т
Өнім құны, теңге/ т
Қорытынды құны теңге
Бидай
1261,4
9800
12361720
Күнбағыс
450
20500
9225000
Жоңышқа
1815
2900
5263500
Табиғи шөп
250
2100
525000
Жалпы ... ... ... (ШЕТ) жалпы табыстың жалақысын, қорытынды ақшалай шығындарды қоса ... ... ... ... ... ... табуға болады.
Кесте 29
Шаруашылық есептік табысты анықтау
Мәні
Жалпы табыс, теңге
27375220
Қорытынды ақшалай шығын, теңге
17053090
Шаруашылық есептік ... ... ... жерді пайдалану жалақысы шаруашылық бөліміндегі мәнімен тең етіп қабылданған керек.
Біріңғай еңбек ақы ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысының шешімімен құралады.
Кесте 30
Біріңғай еңбек ақы қорын құру
Мәні
Шаруашылық есептік табыс (ШЕТ), теңге
10322130
Шаруашылық есептік ... ... ... ... ... (ӨДК), (ШЕТ-тің 6 %), теіге
619328
Қосалқы еңбек қоры ... ... ... ... қоры ... ... мен ... нәтижесінде ЖШС ұсынылып отырған технологиялар бойынша жер тегістеу жұмыстары агротехникалық талапқа сәйкес орындап, ... ... ... ... онда бір ... ... 1154417,8 теңге шаруашылық есептік табысқа ие бола алады.
Бұл жұмыстар көлемін орындау үшін қожалық үшін 2- К-700 А, ... және ... ... ... ... ... бір көзі ретінде мақта, дәнді-дақылдар мен көпжылдық шөптерге қолданылған уақытша арықтарды жабу-ашу технологиясы және де ... ... ... ауылшаруашылық машиналарының номенклатурасын қысқарту және оның жылдық жүктемесін көбейту, ... ... ... ... ... машина жаратылды.
Бұл есептеулерде тракторларды жалға беру ... ... ... ...
Қорытынды
Бұл дипломдық жобада ОҚО, Мақтарал ауданындағы шаруа қожалықтарында машина пайдалануды ұйымдастыру және мақта өсіру ... ... ... ... ... суғармалы егіншіліктегі мақта егу, топырақты егуге дайындаудың негізгі және егу алдындағы дайындау агротехникасы, ... ... ... мен қолданылатын машиналар түрлері келтірілді.
Екінші бөлімде мақта егу және күту ... ... жер ... ... және ... жұмысына әсерлері негізделді. Ол үшін, жер микрорельефінің тегіс еместігі негізделіп, топырақтың қасиеттері зерттелді.
Мақта егу және оны ... ... ... ... ... ... ... оның агротехникасы жаратылды. ... ... ауыл ... ... ... ... ... техника қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелері қарастырылды.
Төртінші бөлімде ауыл шаруашылығындағы қоршаған ортаны қорғау бойынша ... ... ... ... ... ... бөлімде ұсынылатын технологиялық картаның шығындары есептеліп, экономикалық тиімділігі анықталды.
Алтыншы бөлімде диплом жобасын ... ... ... ... дайындалды.
Топырақты себуге дайындау бойынша әртүрлі агротехникалық талаптардың бұзылуы әртүрлі операциялардың тиімділігін бірден төмендетеді және де ... ... ... ... Бұл ... ... шығындарды жоғарлатады, өнімнің өзіндік құны жоғарлайды, шаруашылықтың кірісі төмендейді. Осыған себуге дейінгі барлық топырақты өңдеу жұмыстары ... ... және ... жүргізілу қажет.
Ұсынылып отырған технологияның артықшылығы: айтылған агротехникалық талаптарды ескеріп, шығыны кем және нақты технологияны орындай алады. ... ... ... технологиялық картаны өндірістікке ендіру ұсынылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
* Аналитическая справка к коллегии Министерства сельского хозяйства .
* ... и ... ... ... КБН- 0,35А. ... ... НПО "Средазсельхозмеханизация ", Янгиюль,1990. С. 81-103.
3.Под редакции Рахимбаева Ф.М.Сельскохозяйственные ... ... ... Мехнат,1988.-363 с.
4.Шох А.С. Исследование и обоснование параметров кналокопателя для ... ... ... ... с ... ... сифонов. Дисс. На соиск. к.т.н., Янгиюль,1978. - 135 с.
5.Манабаев Н.Т. Улучшенный заравнитель временного оросителя //Механизация хлопководства,1992.-№3.С.10...11.
6. Шульга Н.К.и др. ... ... ... М. ... А.С. ... ... ... плужный рабочий орган.Авторы
Манабаев Н.Т. и др.1991.
8. А.С.№1789610 (СССР). Канавокопатель. Авторы Манабаев Н.Т. и др. ... ... Г.Е. и др. ... ... для ... временной оросительной сети (теория и расчет). Агропромиздат, М.: 1986 - 128 ... Лев В.Т. ... ... ... ... Н.К. и др. Учебник мастера орошения. Агропромиздат, 1986.
12.Горохов Б.Н. Каналокопатели и ... М. ... М.А., ... Н.Т. ... временного оросителя. / / Сельское хозяйство Узбекстана. 1992.
14.Шаршак В.К. Плужные каналокопатели. ... ... В.Г. ... М. 1979.
16.Локтаев Н.Т. Полив хлопчатника. М. , 1978.
17.Бочаров П.Н. Каналокопатели для нарезки временных оросителей в условиях ... ... и ... М. ... ... Н.Т. Универсальное орудие для нарезки, заравнивания временного оросителя и планировки малых карт / / Механизация хлопховодства. 1990. ... В.И., ... И.В. ... ... - М.: ... 2004.
20.В.А. Воробьев, и др. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. М: Колос, 2004.
21.Рощановский Б.И. и Комышенцев. Машины для ... ... ... сети / / ... в ... ... М. ... 1964.
22.Сергиенко А.В. Уточнение параметров почвенного валика в условиях эксплуатационной промывки засоленных орошаемых земель / / ... ... ... ... для возделывания и транспортировки с.х. культур в зоне хлопководства Ташкент.
23. Вопросы земледельческой механики. Том-Ү. Под редакцией академика АН и АСХН ... ... М. Е. ... Минск- 1960.
24. Л.С. Филатов. С.М. Гимейн. Справочник по технике безопасности Москва-1995.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет
«Ар намысым, қасіретім, мақтанышым – Желтоқсан»7 бет
«Батыс-2» шағын ауданындағы бу қазандығының автоматтандыру жүйесін жобалау24 бет
«батыс-2» шағын ауданындағы бу қазандығының автоматтандыру жүйесін жобалау туралы37 бет
«Жартаc» ЖШС-ндегі еңбек өнімділігі көрсеткіштерін талдау, оны арттыру мақсатында кәсіпорын тарапынан жасалатын шаралар жүйесіне баға беру, оның кемшіліктерін анықтау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар ұсыну64 бет
«Казиндустрия» ЖШС персоналының еңбек потенциалының қалыптастыру, бағалау және оны дамыту мақсатындағы іс-шаралар жүйесін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау66 бет
«мақташы» мектебінің құрлыс барысы16 бет
«ОҚО Сайрам ауданы бойынша ауылшаруашылығы малдарының «бруцеллез (сарып)» ауруынан алдын алу және онымен күресу шаралары64 бет
«Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында қызанақ егістерінде кездесетін зиянды нематодтардың, кенелердің және кеміргіштердің таралуы, зияндылығы және күресу шаралары»19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь