" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау

Кіріспе
1 Қосалқы станциясының электрмен жабдықтайтын объектілерінің сипаттамасы
1.1 Қысқаша технологиялық және энергетикалық сипаттама
1.2 Объектілерді электрмен жабдықтау сұлбалары
1.3 Ауданның табиғи . климаттық жағдайы
2 "Старый город" қосалқы станциясының қайта құрылымдауын негіздеу
3. "Жетібай" ҚС жүктемелерінің графиктерін құрастыру
3.1 Жүктемелер ұзақтығы бойынша жылдық график
4. Қондырғының техника.экономикалық көрсеткіштері
5. «Старый город» қосалқы станция трансформаторларының қуаты мен санын таңдау
5.1 Трансформаторлардың аса жүктелу қабілетін анықтаймыз
5.2 Қосалқы станцияның жүктемесінің эквивалентті графигін тұрғызу
6 "Старый город" қосалқы станциясының электрлік қосылу сұлбасын таңдау
7. Қысқа тұйықталу токтарын есептеу
7.1 Қысқа тұйықталу туралы қысқаша мәліметтер
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Электрмен жабдықтау жүйесі деп электр энергиясын өндіру,жеткізу және тарату үшін арналған құрылғылар комплексін айтады.
Өндіріс пен адамдардың тұрмысында электрэнергияны тұтыну мен тарату техникалық процестің маңызды факторы.Өндірістік кәсіпорындардағы электр энергиясының негізгі тұтынушыларына электржетектері,электрқыздырғыш қондырғылары, электрмен жарықтандыру жатады.
Қосалқы станциялар энергожүйенің маңызды бөлігі болып табылады. Қосалқы станциялар электр энергиясын қабылдауға, түрлендіруге және оны әрі қарай таратуға арналған.
Электрмен жабдықтау жүйесінің өндіріс процесіне тигізетін әсері өте көп. Өндірістік процестің – өндіріс кәсіпорындар жұмысының қалыпты режимін қамтамасыз ететін электржетектерінің және өндірісті электрмен жабдықтау жүйесінің көрсеткіштерімен анықталатынын айтқан жеткілікті.
1. Правила устройства электроустановок РК. Министерство энергетика и минеральных ресурсов РК,2005
2. Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование. 3-е издание.Москва: ВО " Агропромиздат",1990
3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций.-М: Энергоатомиздат,1987
4.Барыбина Ю.Г., Федорова Л.Е., Зименкова М.Г. Смирнова А.Г. Справочник по проектированию электроснабжения.-М: Энергоатомиздат,1990
5. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования.- М: Энергоатомиздат,1989
6.Красников В.И. Электтрическая станций и подстанций. Методические пособие.-Астана,2006
7. Пособие для изучения " Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей", раздел 6.-М: Энергия,1979
8.Будзко И.А. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства - М.:Колос,1982
9. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения./ Под ред. И.А.Баумштейна и М.В.Хомякова .-М.:Энергия,1974
10. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках,-7-е изд.,испр. и доп.-М.: Энергия,1983
11. Электротехнический справочник: В 3-х т. Т.2. Электротехнические изделия и усройства/Под общ. ред.профессоров МЭИ (гл. ред. И.Н.Орлов) и др.- 7-е изд., испр. и доп.-М.: Энергоатомиздат,1986
12. Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей.-М: Энергоатомиздат,1985
13.РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору эллектрооборудованеия/под ред.Б.Н.Неклепаева.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2001
14.Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах.-М.: Энергия,21972
15. Луковников А.В. Охрана труда, издание 5-е, переработанное и дополненное.-М.: Колос,1984
16. Луковников А.В., Шкрабак В.С. Охрана труда.-М.: Агропромиздат
17. Правила технической эксплуатации.-М.: Энергоатомиздат,1987
18. Прузнер С.Л. Экономика,организация и планирование энергетического производства.-М.: Энергоатомиздат,1991
19. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
20.РД 34.21.122-87. Инструкция по эксплуатации трансформаторов
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 
С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ
Жұмахан А.С.
" МРЭК" АҚ 110 кВ " ... ... ... ... ... құрылымдау
ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА
мамандығы 5В071800 - Электр энергетикасы
Астана 2015
Кіріспе
Электрмен жабдықтау жүйесі деп электр энергиясын өндіру,жеткізу және ... үшін ... ... ... ... ... пен ... тұрмысында электрэнергияны тұтыну мен тарату техникалық процестің маңызды факторы.Өндірістік кәсіпорындардағы электр энергиясының негізгі тұтынушыларына электржетектері,электрқыздырғыш қондырғылары, ... ... ... ... ... ... бөлігі болып табылады. Қосалқы станциялар электр энергиясын қабылдауға, түрлендіруге және оны әрі ... ... ... жабдықтау жүйесінің өндіріс процесіне тигізетін әсері өте көп. Өндірістік процестің - өндіріс кәсіпорындар жұмысының қалыпты режимін қамтамасыз ететін ... және ... ... ... ... ... анықталатынын айтқан жеткілікті.
Электр энергия қабылдағыштарының жұмысы оның ... ... ... ... ... ... ... ауытқуы электржетектерінің қозғалу жылдамдығының өзгеруңн тудырады. Осы ... ... ... ... төмендеуіне немесе ұлғаюына әкеледі. Кернеудің ауытқуының үлкен шамасы ... ... ... ... және ... сапасының төмендеуіне әкеледі, тіпті өндірістің мүлдем тоқтауы мүмкін.
Энергияны беру ... ... болу ... ... ... ... ... апаттық жағдайлары халық шаруашылықты үлкен залалға әкеліп соғады. Сондықтан ол үшін экономикалық шарттарын ескере отырып тұтынушылардың ... ... ... болуы қажет.
Тұтынушыларды электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз ету қосалқы станция сенімділігімен байланысты. ... ... ... ... ... ... ... электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз ететіндей етіп жобалау ... ... ... қосылу сұлбасы тұтынушыларды қалыпты және апаттан кейінгі режимдерде электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз ету, әрі қарай даму ... ... ... ... ... сай келу, көршілес қосуларды ажыратпай-ақ жөндеу жұмыстарын ... ... ... ... ... жылы Қазақстанның 104,7 млрд.кВт ∙ сағат электр энергиясы қажеттілігіне оның өзіндік өнімділігі 87,4 млрд. кВт ∙ сағатты ғана ... ... ... электрберіліс әуе желілерінің ұзындығы 454707 км.
Ұсынылып отырған дипломдық жобада ... 110/35/6 кВ ... ... ... кВ ... ... қарастырылған.
Терминдер мен анықтамалар
Осы дипломдық жобада сәйкесінше анықтамалармен төмендегі терминдер қолданылады:
Электрқондырғы - электрлік энергияны тарату, беру, трансформациялау, өндіру және энергияның ... ... ... ... ... ... мен ... желілерінің, аппараттардың, машиналардың жиынтығы.
Электрлік станция - электрлік энергия өңделетін кәсіпорын.
Электртұтынушы - ... ... ... пунктіне электрлі тораптардың көмегімен жалғанған кәсіпорынның, корпустың, цехтың өндірістік қондырғыларының электрқабылдағыштар жиынтығы.
Энергетикалық жүйе - жылулық және ... ... ... түрлендірудің, өңдеудің жалпы және үздіксіз процесімен біріктірілген, жылулық ... мен ... ... ... ... желілерінің, электрлік станциялардың жиынтығы.
Электрэнергетикалық жүйе - электрэнергия қабылдағыштарынан және электрлі тораптар ... ... және ... ... ... тарату құрылғыларынан, генераторлардан тұратын энергетикалық жүйенің бөлігі.
Электрлі торап - белгілі территорияда жұмыс істейтін, электрберіліс желілерімен жалғанған, тарату құрылғыларынан және ... ... ... ... ... мен беру үшін ... электрқондырғылардың жиынтығы.
Қысқа тұйықталу - әртүрлі фазаға қатысты ток ... ... ... ... ... қарастырылмаған тұйықталу.
Қалыпсыз режим - электр торабы параметрлерінің рұқсат етілген мәндерінен ауытқуы.
Жерге тұйықталу - ... ... ... ток ... ... жерге тұйықталуы.
Токты қорғаныс - әсер етуші шамасы ток болып келетін қорғаныс.
Белгілер мен қысқартулар
Осы дипломдық жобада төмендегі қысқартулар қолданылады:
ЭҚКЕ - ... ... құру ... - ... ... - қосалқы станция;
ЭБЖ - электр беріліс желісі;
ЖК - жоғары кернеу жағы;
ТК - төменгі кернеу жағы;
ТП - таратқыш ... - әуе ... - ... ... - резервті автоматты қосуы;
АТҚ - ашық тартау құрылғысы;
КТҚ - комплектті тарату құрылғысы;
АҚҚ - автоматтық қайта қосылу;
МТҚ - максималды токты ... - ... ... ... - ... ... ... тарату құрылғысы;
КАР - кернеу астында реттеу;
ТВИ - төменвольтты импультер;
ӨМТ - өзіндік мұқтаждық ... - ... ... - ... ... шектеуіш;
СВА - секциондық вакуумды ажыратқыш;
ОБҚ - объектімен ... ... - ... ... ... - таратқыш қондырғы.
1 Қосалқы станциясының электрмен жабдықтайтын объектілерінің сипаттамасы
1.1 Қысқаша ... және ... ... ... құрылымдалынатын 110/10 кВ "Старый город" қосалқы ... (ҚС) ... ... Атырау қаласында орналасқан. "Старый город" қосалқы станциясы қоректі екі жағынан алады: "АТЭЦ" АТҚ-сы ... ... ... ал ... ... ... " қосалқы станциясы арқылы алады.
"Жетібай" қосалқы станциясының 6 кВ ... ... ... ... ... ретінде пайдаланылады.
Кесте1.1
"Макинск" қосалқы станциясының әуе желілеріне қосылған ҚС-лардың жүктемелері
ӘЖ аталуы мен кернеуі
ҚС-тар аталуы
S, ... ... ... ... ... ... ... город" қосалқы станциясы таратушы тораптарды қоректендіру көзі ... ... ... ... ... оптималды ара қашықтықта, яғни таратушы тораптардың жүктемелерінің ортасында орналасқан. ... ... ... ... радиалды, магистральды және аралас болып бөлінеді. Оларда біржақты немесе екі ... ... көзі ... ... ... сұлбада - қоректендіру көзінің шиналарынан әрбір тарату құрылғысына немесе трансформаторлы қосалқы станциясына сәйкес желілер шығады.Үшінші ... үшін олар ... ал аса ... ... үшін - ... ... екі ... көздері арқылы қосарланып жасалады. ... ... - ... ... ... тарату құрылғысы тізбектей қосылған болса, онда сұлба көпсатылы болады. Радиалды сұлбалардың пайдалануы қарапайым және сенімді.
Қосылу түйіндердің санын азайту және ... ... ... үшін ... ... ... Мұнда тарату пункті мен трансформаторлы қосалқы станциясы бірінен соң бірі бір немесе екі параллель желіге ... Бір ... ... көзі бар ... сұлбалар тек үшінші категориялы тұтынушылар үшін қолданылады. Магистральды сұлбалардың сенімділігі және пайдалану қолайлығы радиалды сұлбалардан төмен. Электрмен жабдықтау сенімділігін ... үшін екі ... ... көзі бар ... сұлбаларды қолданады. Қалыпты режим кезінде магистральды тарату құрылғыларының немесе қорек көздерінің біреуінде орнатылған секциялық коммутациялық аппаратты ажыратылған жағдайда ұстау керек.
Екі ... ... ... ... ... екі ... қосалқы станцияларын немесе екі шиналы секциясы бар ... ... ... үшін ... Бұл ... ... мен шина ... жұмысты бір-бірінен бөлек істейді. Магистральдің біреуі зақымдалған кезде тұтынушылардың жартысын ғана, оларды екінші магистральге қосуға қажет уақытқа ғана ... ... ... Егер ... ... жеке қорек көзіне қосылса, онда бұл сұлбаның сенімділігі өте ... ... Бұл ... ... ... тұтынушыларды қоректендіру үшін қолданады.
Кернеуі 110 кВ және одан жоғары тораптар трансформаторлардың ... ... ... ... тәуелді нейтралі жерге қосылған және доға сөндіргіш реакторлар арқылы нейтральдары оқшауланған болады.
"Старый ... ... ... магистральды сұлбасын пайдаланамыз. "Старый город" қосалқы станциясынан шығатын бір желі бір трансформаторлар қосалқы станциясын ... де, ... ... де ... трансформаторлы қосалқы станцияларын қамтамасыз етеді.
1.3 Ауданның табиғи - климаттық жағдайы
Атырау қаласында климаты қатты континенталды, жазда құрғақ, ыстық, ал ... ... ... ... ... Жазы жауын-шашынсыз, құрғақ, ыстық ұзаққа созылады. Қыс мезгілінде қар аз жауып суық болады.
Қаңтар айындағы орташа температура -6℃-ден бастап ... ... ал ... ... ... ... ... бастап +26℃-ге дейін.Ең төменгі температура -38℃, ең жоғарғы температура +45℃. Жауын-шашын болар-болмас деңгейде жылына орташа 150 мм, 200 мм ... ... Жел ... қаңтар айында оңтүстік-шығыс бағытта болса, алмаусым айында батыс бағытта болады.
2 "Старый город" қосалқы ... ... ... ... жылы орнатылған трансформаторлы қосалқы станциясы 50 жылға жуық уақыт бойына қызмет көрсету мерзімінен асып кетті. Барлық құрылымдар қоршаған ортаның ... ... ... ... ... Осы ... бетон мен металлдың тотығуы, қозғалмалы қосылымдардағы элементтердің фрикционды ұсталымы жатады. Сондықтан, ұзақ мерзімді пайдалану ... ... ... ... ... ... ... осындай жағдайы тұрғылықты пунктілерді электрмен жабдықтауға ғана емес, сонымен бірге қызмет көрсетуші ... ... ... ... ... ... әрі ... апатсыз қолдану үшін жөндеу жұмыстары көлемі туралы немесе оларды қайта құрылымдау туралы сапалы және есептеулерге негізделген шешім қабылдау ... - 110 кВ май ... ... орындалғандықтан, олар қазіргі заманғы ережеге сай болмағандықтан қайта құралымдауды қажет етеді. АТҚ - 110 кВ ... ... ... ... ... ҚС жүктемелерінің графиктерін құрастыру
Жеке тұтынушылардың электр жүктемесі, сәйкесінше, қосалқы станциясының ... ... ... олардың жалпы жүктемесі үздіксіз өзгеріп отырады. Осы фактілерді жүктемелер ... яғни ... ... ... ... өзгеру диаграммасымен көрсету қабылданған.
Жүктемелер графигін электр қондырғыларының жұмысын талдау үшін, электрмен тұттыну жорамалын құру үшін, электр қондырғыларының жөндеу ... ... ... сондай-ақ пайдалану процесінде жұмыстың қалыпты режиміне енгізу үшін қолданады.
Жүктеменің фактылы, нақты графигі ... ... ... ... өзгеруін тіркейтін тіркеуіш приборлар, құрылғылар көмегімен тұрғызылады.
кестедегі берілгендерді қолдана отырып қысқы және жаз ... ... ... ... ... графигімен шектелген аудан - шама жағынан қарастырылып отырған мерзімде ... ... ... ... ... ... тең [ 5 ... , МВт∙сағ ,
мұндағы, Pi - графиктің і-ші сатысындағы қуат, МВт;
Ti - сатының ұзақтығы, сағ.
Қондырғының қарастырылып отырған периодтағы ( ... жыл ) орта ... ... тең:
Рорт= WTT, МВт,
мұндағы, Т - қарастырылатын период ұзақтығы, сағ.;
WT - қарастырылып отырған периодтағы электр ... ... ... ... ... ... ... толтыру коэффициентімен бағалайды.
Ктол= WTPmax T= PортPmax.
Жүктеме ... ... ... - ... отырған период ішінде тұтынылған электр энергиясының қондырғы жүктемесінің барлық уақытта максимал болғанда дәл осы мерзімде тұтынылатын ... ... ... неше ... аз ... көрсетеді.
Жүктеме графигін сипаттау үшін максимал жүктемені пайдаланудың шартты ұзақтығымен ... ... [ 1,5 ... WTPmax= ... ... ... шама - электр қондырғының қарастырылып отырған периодта өзгеріссіз максималды жүктемемен неше сағат жұмыс істеу керектігін көрсетеді.
Тәжірибе жүзінде орнатылған ... ... ... де ... = ... жүктемелерінің жалпы графигі электр энергиясын тарату кезіндегі желілер мен трансформаторлардағы қуат шығынын ескеру арқылы тұрғызылады. ... ... ... ... ... ... кететін шығындар, айнымалы шығындар [ 3,5 ]:
∆Pmax айн=0,1P(t)2Pmax=0,15,0929,8=2,8 МВт ... ... ... ... МВт
Ктол=WPmax∙T=56615,45 9,8∙8760=0,66
Tmax=Ктол∙T=0,66∙8760=5781,6 сағат
немесе жүктеменің максималды сағат саны:
Tmax=WPmax=56615,45 9,8=6,46
Pmax=9,8 МВт
tgφ=QPmax=6,6939,8=0,688
Sжүк max=Pmax∙1+0,6882=13,35 ... ... ... ... екі ... үшін ... ... жүктемелері 4.1, 4.2, 4.3, кестелерінде келтірілген, ал сәйкесінше тәуліктік графиктер мен жылдық ұзақтық графигі жобаның сызба бөлігінің 2-парағына және А ... А.1, А.2, А.3 ... ...
Кесте 4.1
Қыс мезгіліндегі жүктемелер шамалары
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
Қыс
5,09
3,62
3,62
3,62
4,41
6,86
7,84
8,33
6,86
4,9
4,41
3,92
Р(t)
0,098
∆ Pтұр
0,049
∆Pө.қ
0,26
0,13
0,13
0,13
0,19
0,48
0,62
0,7
0,48
0,24
0,19
0,15
∆ Pайн
5,5
4
4
4
4,74
7,48
8,6
9,177
7,5
5,3
4,74
4,22
P∑ қс(t)
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Қыс
3,92
5,88
6,86
7,84
8,82
9,8
9,8
9,31
8,83
7,84
6,86
6,86
Р(t)
0,098
∆ Pтұр.
0,049
∆Pө.қ.
0,15
0,35
0,48
0,62
0,79
0,98
0,98
0,88
0,79
0,62
0,48
0,48
∆ Pайн.
4,22
6,4
7,5
8,6
9,75
11
11
10,34
9,77
8,6
7,5
7,5
P∑ қс(t)
Кесте 4.2
Жаз мезгіліндегі жүктемелер шамалары
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
Жаз
3,62
2,45
2,45
2,45
3,62
4,41
6,17
6,66
6,17
4,41
4,41
3,62
Р(t)
0,082
∆ Pтұр.
0,041
∆Pө.қ.
0,13
0,025
0,025
0,025
0,18
0,2
0,4
0,45
0,4
0,2
0,2
0,13
... ... ... ... ... ... ... бойынша жылдық график
Бұл график әр түрлі жүктемелермен бір жыл ... ... ... ... көрсетеді. Ордината осі бойынша сәйкес масштабта жүктемені, ал ... осі ... - 0-ден 8760 ... жыл ... ... ... ... олардың Рmax-нан Рmin дейін кему ретімен орналатырылады.
Қыс пен жаз маусымдық жыл уақыттарының ұзақтығы сәйкесінше 200 және 165 ... ... деп ... ... ... ... қондырғының техника-экономикалық көрсеткіштерін, электр энергия шығындарын есептегенде, бір жыл аралығындағы жабдықтардың пайдлануын бағалағанда және т.б. қолданады.
Ұзақтығы бойынша жылдық ... ... ... ... ... болып келеді.
Кесте 4.3
Жылдық ұзақтық графигін тұрғызуға арналған мәндер
P,МВт
T,сағат
Wтұт, МВт∙сағ
1
2
3
11
400
4400
10,34
200
2068
9,77
200
1954
9,75
200
1950
9,177
200
1835,4
9
330
2970
8,6
600
5160
8,36
165
1379,4
8
165
1320
7,5
800
6000
7,48
200
1496
7,35
165
1212,75
7,23
165
1192,95
6,7
330
2211
6,4
200
1280
6,35
495
3143,25
5,81
330
1917,3
5,5
200
1100
5,3
200
1060
4,74
400
1896
4,73
660
3121,8
4,22
400
1688
4
600
2400
3,9
660
2574
2,6
495
1287
Барлығы
8760
55329,85
4. Қондырғының ... ... ... ... ... ... aудaн қарастырылып жылда тұтынушыларға қосалқы станция шиналарынан жіберілген энергияға тең.
Wп=i=1nPi∙Ti
мұндағы Pi-графиктің i-cатысындағы қуаты, Ti-сатының ұзақтығы.
Қыс мезгілі үшін:
Wп=171,43∙200=34286 ... ... ... МВт∙сағат;
Толық қуаты:
Wт=56615,45 МВт∙сағат;
Қарастырылып отқан период үшін қондырғының орташа ... ... Т - ... ... ... Wт - қарастырылатын мерзім электр энергиясы
Рорт=WтТ=56615,458760=6,46 МВт
Қондырғының жұмыс істеу графигінің ... ... ... ... бағаланады:
Ктол=WтРmax∙T
Жаз мезгілі үшін:
Ктол=WтРmax∙T=56615,458760∙9,8=0,66
Жаз мезгілі үшін:
Ктол=WтРmax∙T=56615,458760∙8,23=0,78
Жүктеме графигінің толтырылу коэффициенті, қондырғының жүктемесі барлық уақытта максималды болған жағдайда, қарастырылып ... ... ... ... ... көлемі қанша есе дәл осы уақытта қосалқы станция шиналарынан жіберілген электрэнергия көлемінен аз ... ... ... ... ... ... Ктол - мәні ... жақын болады.
Т=WтРmax=Рорт∙TРmax=Ктол∙T
Бұл шама Wт - электр энергияның нақты көлемін қосалқы станция шиналарынан жіберу үшін, Т - ... ... ... ... ... ... максималды жүктемемен жұмыс істеу керектігін көрсетеді.
Жаз мезгілі үшін:
Т=WтРmax=56615,259,8=5777 сағат;
Жаз мезгілі үшін:
Т=WтРmax=56615,258,23=6879 сағат;
5. ... ... ... ... мен ... ... ... орнатылған трансформаторлар саны берілгеніне байланысты және тұтынушылар ... ... ... тең деп ... ... ... қуатын шығарамыз. Ол формула бойынша анықталады:
Sн.есептік=SmaxKас.жүк=13,351,4=9,53 МВ∙А
Апатты асқын жүктелу коэффициенті Kас.жүк=1,4 тең деп қабылдаймыз.
Алдын-ала 10 МВ∙А трансформаторды қабылдаймыз.
Әр сағат үшін ... ... ... ... ... ... үшін толық қуат мәндері, МВА
Уақыт аралығы,сағат
Қосалқы станцияға
Бір трансформаторға
0-1
13,36
6,68
1-2
9,7
4,85
2-3
9,7
4,85
3-4
9,7
4,85
4-5
11,5
5,75
5-6
18,14
9,07
6-7
20,86
10,43
7-8
22,26
11,13
8-9
18,2
9,1
9-10
12,86
6,43
10-11
11,5
5,75
11-12
10,24
5,12
12-13
10,24
5,12
13-14
15,52
7,76
14-15
18,2
9,1
15-16
20,88
10,44
16-17
23,66
11,83
17-18
26,7
13,35
18-19
26,7
13,35
19-20
25,1
12,55
20-21
23,7
11,85
21-22
20,88
10,44
22-23
18,2
9,1
23-24
18,2
9,1
5.1 Трансформаторлардың аса жүктелу қабілетін анықтаймыз.
Трансформатор қатын таңдағанда олардың тек номиналды қуаты ескерілмейді, ... оның ... ... орта ... да әсер ... ... жүктемесі тәулік ішінде өзгереді және егер максималды жүктеме бойынша қуатты таңдасақ, төмендеу кезеңдерінде оның трансформаторы ... ... Егер ... жарты күн номиналды жүктемеден төмен жүктелсе қалған жарты күн асқын жүктемеге шыдамды болатыны тәжрибеден көруге болады. Әр түрлі ... ... ... ... ... болып келеді.
Трансформатор жүктелу қабілеті - бұл ... ... ... мен ... ... жүктеме жиынтығы.
Рұқсат етілген жүктеме - бұл ұзақ мерзімді жүктелу кезінде ... ... ... ... ... ескіруден аспайтын, қызудан болатын орама оқшаулағыштарының есептік ескіруі.
Трансформатор шамадан тыс ... - бұл ұзақ ... ... ... ... ... ... сәйкес келетін ескіруден асып түсетін, қызудан болатын орама оқшаулағыштарының есептік ескіруі. Мұндай ... ... ... ... ... көп ... немесе қоршаған ортаның температурасы қабылданған есептік температурадан көп болғанда пайда болады.
Трансформатордың рұқсат етілген жүйелі асқын жүктелуі оның ... ... ... және ... ... жүктеменің біркелкі еместігінің есебінен пайда болуы мүмкін. Жүктелмей қалған оқшаулағыштардың ескіруі аз болады, ал асқын жүктелу кезінде біршама жоғарылайды.
5.2 ... ... ... эквивалентті графигін тұрғызу
Трансформатордың рұқсат етілген жүйелі асқын ... ... үшін ... графигі эквивалентті екі сатылыға түрлендіріледі. Графикте асқын жүктеме деп жылулық импульс аталады.
K1=110112+10,342+9,772+9,752+9,172+92+8,62+82+8,362+7,5210=0,92
К2=110∙112+10,3422=1,067
Трансформатор қуаты ... ... ... ... ... ... ... таңдаймыз. Көбірек жылулық импульсінің асқын жүктелу жүктемесінің ... 2 ... ... ... ... К1=0,92 ... ... желі графигіне 2 сағатты проекциялаймыз және К2=1,067 деп аламыз. Асқын жүктеме режимінде трансформатор жұмысы шартынан К2

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Атмосфералық жауын–шашындар32 бет
Ауа температурасының метеорологиялық жағдайы28 бет
Ағылшын соты Мұхтар Аблязов пен өзге де жауапкерлердің өтінішін қарастырудан бас тартты45 бет
Практика бойынша есеп беру14 бет
Технологиялық машиналар құрылысын жобалаудың жалпы принциптері. Технологиялық процестерді механизациялау құралдарын жүйелендіру. Жобалау, САПР, ғұмырлық ұғымдары. ГТМ ұзақ уақыттылығын арттыру құралдары. Машиналарды құру әдістерін жіктеу6 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
35/10 кВ-тық «Анката» қосалқы станциясын қайта құру53 бет
«Новый» 110/10 кВ қосалқы станциясын жобалау54 бет
«сұрыптау станциясының жұмысын ұйымдастыру»28 бет
«Құлсары» 110/35/10 кВ қосалқы станциясын қайта құру73 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь