Кінәнің нысандары бойынша қылмысты саралау


Кіріспе

1. Қылмыстық құқықтағы кінәнің мазмұны
2. Кінә нысандарының және қылмыстың субъективтік жағының өзге белгілерінің қылмысты саралауға ықпалы

Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық: Оқулық. Толықтырылып, екінші басылуы. – Алматы: Жеті жарғы, 1999 – 320 бет.
2. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім – Алматы: Жеті жарғы, 2000 – 520 бет.
3. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебное пособие. 2-е изд., перераб и доп. – М.: Книжный мир, 2000 – 224 с.
4. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Д.ю.н. проф. Н.И.Ветрова и д.ю.н. проф. Ю.И. Ляпунова – М.: Новый Юрист, 1998 – 768 с.
5. Советское уголовное право. Общая часть. М., «Юрид. лит.», 1977 – 544 с.
6. Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Г.А. Кригера, Н.Ф. Кузневцовой, Ю.М. Ткачевского. – 2 –е изд., доп. И перераб. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 368 с.
7. Смирнова Н.Н. Уголовное право: Учеб, - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 675 с.
8. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М., 1963. 94 б.
9. Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступления, Волгоград, 1976.
10. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификций преступлений М., «Юрид. Лит.», 1972 – 330с.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге


Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі


Реферат
Тақырыбы:
Кінәнің нысандары бойынша қылмысты саралау

Орындаған:
Жетекшісі:
Қарағанды 2015 жыл
Мазмұны
Кіріспе

1. Қылмыстық құқықтағы кінәнің мазмұны
2. Кінә нысандарының және қылмыстың субъективтік жағының өзге белгілерінің қылмысты саралауға ықпалы
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізіміКіріспе

Заң әдебиеттерінде қылмыстырды жіктеу мәселесіне айтарлықтай көңіл бөлінеді. Қылмыстарды жіктеу жеке нақты белгілері бойынша істелген қылмысты анықтауға, яғни әлеуметгік мәніне, қоғамдық қауіптілік сипаты мен дәрежесі, кінәнің нысаны, қылмыстың саралануы мен тартылатын жазасына қарай санаттарға бөлуге мүмкіндік беретін болғандықтан қылмыстық құқықта негізге алынатын мәндердің біріне ие болады.
Қылмыстарды жіктеу заң ғылымында құқықтың түрлі салаларын (қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық-атқару) қамтитын болғандықтан кешенді сипатқа ие болады және турлі құкықтық ғылымдармен, соны ішінде криминологиямен және криминалистикамен қарастырылады. .
Қылмыстық кұқық теориясында ұғымының үш түрлі жағы қарастырылады: 1 -- жіктеулерді құру рәсімдері; 2 -- құрылған жіктеулер; 3 -- жіктеулерді пайдалану рәсімдері.
Қылмыстарды жіктеу негізіне түрлі өлшем белгілері алынған. Біріншіден қылмыс объектісін алатын болсақ, қылмыс объектілеріне байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлімі әрқайсысы немесе белгілі бір шоғырланған қылмыстық-құқықтық нормалары өзі тектес объектілерге қол сұғатын қылмысты істегены үшін жауаптылықты қарастыратын тарауларға бөлінеді. Мұндай жіктеудің маңызы құқық қолданушының Қылмыстық кодексті пайдалануын жеңілдетуімен ғана емес, сонымен бірге нақты әрекет-тің әлеуметтік-саяси мәнін дүрыс анықтауға мүмкіндік беруімен, сондай-ақ жасалаған әрекетті дұрыс саралауға көмектесуімен керінеді.
Екіншіден, қылмыстарды жіктеу белгісі ретінде кінә нысаны танылады. ҚР ҚК Ерекше бөліміндегі барлық қылмыстық әрекеттер қасаканалықпен және абайсыздықта істеген болып бөлінеді. Қылмысты қасаканалыққа немесе абайсыздыкқа жатқызу айтарлыктай занды салдарларға әкеп тірейді: а) қоғамдық қауіптілік сипаты мен дәрежесін анықтауға (мысалы, абайсызда істелген қылмыс ауыр немесе аса ауыр деп танылуы мүмкін емес; қьпімыстың қайталануы тек қасақана қылмыста ғана танылады; қылмысқа дайындалу мен сжталу үшін кінәнің тек қана қасақаналық нысаны қарастырылады); ә) жазаға (кдсақана қылмыс үшін заң бойынша қатаңырақ жаза қарастырылады); б)түзеу мекемелерінің түрін анықтауға (абайсыздықпен істелген қылмыста жаза түзеу колония-қоныста өтелсе, ал касаканалыкга -- жалпы, қатаң және ерекше режимдегі түзеу колонияларында өтеледі); в) қылмыстық жауаптылықтан басату (ҚР ҚК 65-69-баптары) және қылмыстық жазадан босату (ҚР ҚК 70-76-баптары) шарттарына әсер етедіҚылмыстық құқықтағы кінәнің мазмұны

Кінәнің мәні жөніндегі мәселе бойынша әдебиеттерде түрлі пікірлер айтылып келді. Кінәні оның нысандарын кезекпен айтып шығу арқылы анықтау, өзінің тәжірибелік мәніне қарамастан, кінә мәнін ашпайтындығы айдан анық. . Сол себепті, кінәнің ғылыми зерттелуі оның әлеуметтік-саяси мәнін айқындауды болжайды.
Кінә мәнін субъектінің кінәлі болуы барысындағы психикалық қатынасының мемлекет пен қоғам тарапынан қолдау көрсетілмейтін сипатына меңзеу арқылы анықтау айтарлықтай кеңінен таралған. Әрине, әрекетте тұлға кінәсінің болуымен әрекеттті және оны жасаған тұлғаны кінәлау, айыптау байланысты болады. Дегенмен, кінәлау айыптау кезеңі екінші сатыдағы кезең болып табылады, бұл кінәнің әлеуметтік-саяси мәнінің салдары. Кінәнің мәні жөніндегі мәселе - бұл мемлекет пен қоғамның теріс бағасын тудыратын нәрсе жөніндегі мәселе. Сондай-ақ, психикалық қатынастың тек өзі ғана емес, бүкіл әрекет толықтай алғанда, мемлекет тарапынан теріс бағалануға лайық болады. Әрекеттен бөлек алынған психикалық қатынас тері құқықтық бағалануға жатады.
Әдебиеттерде, сондай-ақ, кінәнің әлеуметтік-саяси мәні қылмыстың қоғамға қауіпті әрекет ретіндегі материалдық мазмұнымен анықталады. Қылмыстың мәнін ұғынбай, оның субъективті жағы - кінәнің мәні де ұғыныла алмайтындығы күмән тудырмайды. Қоғамдық қауіп ұғымы сол мәнді ашу үшін өте маңызды болып табылады. Дегенмен, біздің ойымызша, қылмыстың мәні мен кінәнің мәнін теңестіруге болмайды. Қылмыстың мәні (қоғамдық қауіп), ең алдымен, оның объективті белгілерімен анықталады, сол себепті, кінәсіз әрекеттер де қоғам үшін қауіпті бола алады. Кінәнің мәнін кінәлі әрекет етуші субъектінің психикалық ерекшеліктерінде іздеу қажет.
Кінәні зерттеу барысында, оның мәніне тереңірек үңіліп, бірінші қатардағы мәннен екінші қатардағы мәнге және т.б. қарай қозғалу керек.
Сол себепті, ең алдымен, жасырын ниет пен абайсыздық мәні, яғни осы кінә нысандарының әрқайсысында қамтылатын және олардың арасын күрт ажырататын жалпы әрі анықтаушы нәрсе жөнінде мәселе қозғау қажет болып көрінеді. Әдебиеттерде кейде жасырын ниет пен абайсыздық арасындағы, негізінен, жанама жасырын ниет пен қылмыстық менменсу арасындағы шекара жойылатындықтан, бұл одан да бетер қажет болады.
Жасырын ниет пен абайсыздықты және олардың арасындағы ерекшелікті сипаттайтын сәт ретінде субъектінің қылмыстың қомақты белгісіне - оның қоғамдық қаупіне қатынасы болып табылады. Жасалатын әрекеттің қоғам үшін қауіптілігіне қатысты қылмыскер тұлғасының қоғамдық қауіптілігі көрініс табады.
Жасырын ниет барысында қоғамдық қауіпке деген қатынас заңда белгіленген және тұлғаның өз әрекетінің немесе әрекетсіздігінің қоғам үшін қауіпті сипатын ұғынуда қамтылады. Жасырын ниеттің мәні де осында қамтылған. Субъект өз әрекетінің қоғам үшін қауіпті сипатын, оның қоғамның белгілі бір мүдделеріне зиян келтіретіндігіне қарамастын, оны жүзеге асырады. Субъект тікелей немесе жанама түрде өз еркін қоғам мүдделеріне қарсы қояды.
Бұл абайсыздық барысындағы қатынас тұлғаның өз әрекетінің немесе әрекетсіздігінің қоғам үшін қауіпті сипатын нақты ұғынуы болмаған кезде, оны ұғыну міндеті мен мүмкіндігінде көрініс табады. Абайсыздықтың мәні де осында қамтылған. Субъект әрекетті жасаған кезде, оның мүмкін салдары жөнінде мүлдем ойланбайды немесе өзінің ойынша, бұл салдар алдын алуы тиіс болған жағдайларды дұрыс бағаламайды, соның әсерінен әрекетінің қоғам үшін қауіптілігі сипатын ұғынбайды. Субъектінің еркі қоғам мүдделеріне тікелей қарсы бағытталмайды, бірақ субъект бұл мүдделерге ынтасыз, жеткілікті дәрежеде ұқыпты емес қатынас танытады. Тек абайсыздық мәнін, көрсетіп кеткендей, ұғыну - біздің ойымызша формалды құрамдардағы жасырын ниет пен абайсыздық арасын шектеуге мүмкіндік береді, онда салдарына деген психикалық қатынас мүлдем болмайды немесе кінә нысанына әсер етпейді.
Кінәнің мәнін ашудағы келесі қадам оның әлеуметтік - саяси мәнін толық нысандарына тәуелсіз түрде түсіндіру болып табылады. Бұл біріншіден, психикалық қатынас ұғымының өзін және екіншіден, кінәні құрайтын психикалық қатынастың ерекшеліктерін талдауды талап етеді.
Психикалық қатынас ұғымын қарастыру барысында, біз оның тұлғаны объективті болмыспен, қоршаған әлеммен байланыстыратынын; оның әр кезде нақты әлеуметтік мазмұнмен толықтырылатындығын көрсеткен болатынбыз, себебі ол әлеуметтік ортаға, асқа адамдарға деген қатынастың көрінісі болып табылады; бұл жерде қоғамдық орта, қоғамдық қатынастар тұлғаның ойлары мен сезімдеріне бейтарап күйде емес, оң немесе ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қылмыс құрамының субъективтік жағын талдау70 бет
Қылмысты саралаудың ұғымы, маңызы және қылмыстық құқықтағы орны37 бет
Кінә нысандарының және қылмыстың субъективтік жағының өзге белгілерінің қылмысты саралауға ықпалы19 бет
Кінә49 бет
Кінәнің абайсыздық нысаны21 бет
Қасақаналық20 бет
Қылмыстық құқықтағы кінәнің түсінігі және маңызы54 бет
Қылмыстың субъективтік жағы38 бет
Қылмыстың субъективтік жақтары16 бет
Адам өлтірудің ауырлатылған құрамдарын саралау62 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь