Оқыту технологияларының педагогикалық негіздері

Жоспар

І. Кіріспе

1. Технологиялар туралы ұғымдар. Педагогикалық технологияларға негізгі сипаттамалар.

ІІ. Негізгі бөлім
1. Оқытудың әдеттегі дәстүрлі технологиясы
2. Кейбір жаңа педагогикалық технологиялар
3. Біртұтас педагогикалық процессті жүзеге асырудың технологиясы

III. Қорытынды

IV. Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Негізгі ұғымдар: технология, педагогикалық технология біртұтас педагогикалық процесс, инновациялық мектептер, сабақ, творчество (шығармашылық), творчестволық іс-әрекет, мұғлімнің шеберлігі.
Пәнаралық байланыстар: философия, социология. кибернетика, психология, педагогика тарихы, этнопедагогика, жеке әдістемелер.
Технологиялар туралы ұғымдар. Педагогикалық технологияларға негізгі сипаттамалар.
Қазіргі кезеңдегі психологиялық педагогикалық әдебиеттер ғылыми-технологоиялык, процестің жетістіктері мен білім беру саласына "жаңа компьютерлік технояогияларды" енгізумен бірге келген "технология" деген ұғым жиі кездеседі. Ұғымда арнаулы технологиялық бағыт пайда болды. Бұл бағыт XX ғасырдыц 60-шы жылдарында АҚШ және Англияда пайда болды және қазіргі уақытта практика жузінде барлық дүние жүзі елдеріне тарады.
Барлық жасалған және қазіргі күнде адамның қолданып жүрген технологияларды екі түрге бөлуге болады: өндірістік және әлеуметтік. Өндірістік технологияларға үлгі ретінде табиғат шикізатын қайта өңдеу технологиясы болады. Бұл жағдайда технология деп бастапқы материалды өнім шынында " белгілі бір алдын ала берілген қажеттерді бөліп алу мақсатымен қайта өңдеу процесі деп айтады.
Әлеуметтік технология деп онда бастапқыда соңғы нәтиже болатын адам болады ал негізгі оның көрсеткіші өзгеріп туратын бір немесе бірнеше оның қасиеттері болады. Әлеуметтік технологияға классикалық үлгі ретінде жұмысшыларды өз мамандықтарына оқыту кызмет етуі мүмкін. Әлеуметтік технология ол өндірісте қолданатын технологиядан принципиалды түрде өзгешелігі бар. Әлеуметтік технологиялар ұйымдастыру мен жүзеге асыру жағынан өте күрделі көне оралымды ұйымдастырылған технологиялар деуге болады. Адам әлеуметтік технологияның объектісі, ал ол өте тым көп жақтылы жүйе. Оған күші мен бағыты әртүрлі болатын соны көп сыртқы әсерлер ықпал етеді, кейде олар қарама-қайшы болады, осыған орай көбінесе әсерлер қандай каншалықты тиімді болатындығын алдын ала айтуға қиын. Сондықтан әлеуметтік өндірістік технолоіияныд аықтамасында мүмкін болатындай белгілі бір дәл таңдап алынған процестердің жиынтығы деп айтуга болмайды, Өндірістік технологияны дамыту арқылы тым жоғары нэтижелерге жетуге деген үмтылушылық білім бсру саласында тастап кетпсйді аттап кетеді. Педагогикадықіс -әрекет саласына "технология" деген сөздікті енгізу "индустриялдық" технология (Ф.В.Гильбрейт, Ф.У Тейлор және т.б.) деген идеяға негізделгсн ж.әне ол оқытуда гехникалык, жабдықтарды колданумеи байланысгы. Бұл бағытты біркатар бұрынғы кеңестік үкіметтің аймағында ғалымдар (В.Л. Беспалько, 11 И. Пидкасистый жоне т.б.) қолдайды. Білім беру салсындагы педағогикалық технологияның басқа багыттары оқу материалын талдау техникасын, мүғалім мен окушылардыц оку Іс- өрекетін (Т.А. Ильина) уйымдастыруды ІздестІруде. Осымен қатар педаі огикадық течиология үстаздар мен окушылардың аз ғана күш жүмсап ең жақсы нөтижелерге жетудің тиімді принциптері мен әдістерін анықтауға бағытталған.
Ьірак, егер материалдык өндіріс саласында еңбек затын біріе-бірте терең мсңгеру негізінде еңбек өнімінің өсуіне әк^.іінстін жаңа тсхнологиялар жасалса, ол білім беру салисында баскаша технологиялар үстаз іс-әрекетінін жеке ж;іктарына сай жасанды, крлдан істелғен конструциялар рсгііідежасалынады. ұьыыми әдебиеттердегі бартерминдер тсчнологияны жасаушылардың дара жеке мәселелерге (гі;->(іблемаларға) білім меңгеруіе бағытталған оку моделІ жагына елшем жасалган.
Иазар аударған: (оқыту технологиясы, ойын тсмгологиясы, тест жасау технологиясы, информативтік-окыту технологиясы, дистанциондық оқыту технологиясы, рои гиңгілік оқыту технологиясы және т.б.) (Г.К. Селевко).
Шындығында педагогикалық технологияны жасаушылардын иазары (терминдік түсініктемелерінс карағанда) педагогикадық еңбектің жеке күбылыстар с, іасына баштгалған. Білім беру технологияларының Г, сым көпшіліп иегізінен окушылардын белгелі бір білім жиынтьнын меңгеруіс бағытталған. Концеіщия жасаушылардың "үстаздар-оқушылар" жүйесінін 1'рекіпеліктерімев үстаз еңбегінің технологиясынын өзгешіліктері арасындағы өзара байланыстардың түрленген түрлерін көрсетудің басылмауы олардың ең осал жері. Егер кәсіби іс-әрекеттке жеке өзгерістер енгізілсе еңбек саласыңда түбегейлі өзгерістерге жету және оның нәтижелеріне аса ықпал жасау мүмкін емес. Бұл тағы да "технология" ұғымының мазмүны туралы айтуға мәжбүр етеді.
Бар және жасалынатын жаңа педагогикалық технологияны бағалаудың негізінде: концептуальдық; Үстаздық қатысы бар заттық саласының мазмұнын түсіну ұстаздың қатысы бар; ұстаз іс-әрекетінің соңғы парадигмасының нақтылғы; жалпы технология және оның ішінде жеке және педагогикалық технологияның қайда жасалынатынымен және қолданылатындығының саласының ұғымына сипаттама болып отыр.
"Технология" деген термин гректің түп тамыры Іесһпе-өнер, шеберлік, кәсіп және Іояоз-ғылым, білім деген сөздерінен шыіскан. Екі түп тамырының бірлігін шеберлік туралы ғылым немесе ілімді беретін сөзді күрайды, ол өндірістік процестері жүргізудің тәсілдері мен құралдары туралы білімдер жиынтығы, мысалы металдардың технологиясы, химиялық технология, құрлыс жұмыстарының технологиясы және т.б. Бүл осы термин өнімді өндіру процесі барысында жүзеге асырылып шикізатгы материалдарды немесе жартылай фабриканттарды өндеудің жасаудың, жағдайларын кдсиеттерін, формаларын өзгерту әдістерінің жиынтығы ретінде бірқатар басқаша
        
        Оқыту технологияларының педагогикалық негіздері
Жоспар
І. Кіріспе
1. Технологиялар туралы ұғымдар. Педагогикалық технологияларға ... ... ... ... ... ... технологиясы
2. Кейбір жаңа педагогикалық технологиялар
3. Біртұтас педагогикалық процессті жүзеге асырудың технологиясы
III. ... ... ... ... технология, педагогикалық технология біртұтас
педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... мұғлімнің шеберлігі.
Пәнаралық байланыстар: философия, социология. кибернетика, психология,
педагогика тарихы, этнопедагогика, жеке әдістемелер.
Технологиялар туралы ұғымдар. Педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... процестің жетістіктері мен білім беру саласына "жаңа
компьютерлік технояогияларды" ... ... ... "технология" деген
ұғым жиі кездеседі. Ұғымда ... ... ... ... ... Бұл
бағыт XX ғасырдыц 60-шы жылдарында АҚШ және Англияда пайда ... ... ... ... жузінде барлық дүние жүзі елдеріне тарады.
Барлық жасалған және ... ... ... қолданып жүрген
технологияларды екі түрге бөлуге ... ... және ... ... үлгі ... табиғат шикізатын қайта өңдеу
технологиясы болады. Бұл жағдайда технология деп бастапқы материалды өнім
шынында " ... бір ... ала ... ... бөліп алу мақсатымен
қайта өңдеу процесі деп айтады.
Әлеуметтік технология деп онда бастапқыда соңғы ... ... ... ал ... оның ... ... туратын бір немесе бірнеше оның
қасиеттері болады. Әлеуметтік технологияға классикалық үлгі ... өз ... ... ... етуі мүмкін. Әлеуметтік
технология ол өндірісте қолданатын технологиядан принципиалды ... бар. ... ... ... мен ... ... өте ... көне оралымды ұйымдастырылған технологиялар деуге
болады. Адам ... ... ... ал ол өте тым көп ... Оған күші мен ... әртүрлі болатын соны көп сыртқы әсерлер ықпал
етеді, кейде олар қарама-қайшы болады, осыған орай көбінесе әсерлер ... ... ... ... ала ... қиын. Сондықтан әлеуметтік
өндірістік технолоіияныд аықтамасында мүмкін ... ... бір ... алынған процестердің жиынтығы деп ... ... ... ... ... тым ... ... жетуге деген үмтылушылық
білім бсру саласында тастап кетпсйді аттап кетеді. Педагогикадықіс ... ... ... ... ... ... ... Ф.У Тейлор және т.б.) деген идеяға негізделгсн ж.әне ол
оқытуда гехникалык, жабдықтарды колданумеи байланысгы. Бұл ... ... ... ... ... ғалымдар (В.Л. Беспалько, 11 И.
Пидкасистый жоне т.б.) қолдайды. Білім беру ... ... ... ... оқу ... ... ... мүғалім мен
окушылардыц оку Іс- өрекетін (Т.А. ... ... ... ... ... ... ... үстаздар мен окушылардың аз ғана күш
жүмсап ең ... ... ... ... ... мен ... ... егер материалдык өндіріс саласында еңбек затын біріе-бірте терең
мсңгеру негізінде ... ... ... ... жаңа ... ол ... беру салисында баскаша технологиялар үстаз іс-әрекетінін
жеке ж;іктарына сай ... ... ... ... ұьыыми әдебиеттердегі бартерминдер ... дара жеке ... ... ... меңгеруіе
бағытталған оку моделІ жагына елшем жасалган.
Иазар аударған: (оқыту технологиясы, ойын тсмгологиясы, тест ... ... ... дистанциондық оқыту
технологиясы, рои гиңгілік ... ... және т.б.) (Г.К. ... ... ... ... иазары (терминдік
түсініктемелерінс карағанда) педагогикадық ... жеке ... ... ... Білім беру технологияларының Г, сым көпшіліп иегізінен
окушылардын белгелі бір ... ... ... бағытталған. Концеіщия
жасаушылардың "үстаздар-оқушылар" ... ... ... ... ... ... өзара байланыстардың
түрленген түрлерін көрсетудің басылмауы олардың ең осал жері. Егер ... жеке ... ... ... саласыңда түбегейлі
өзгерістерге жету және оның ... аса ... ... ... ... Бұл
тағы да "технология" ұғымының мазмүны туралы ... ... ... және ... жаңа ... ... ... концептуальдық; Үстаздық қатысы бар заттық саласының мазмұнын
түсіну ұстаздың қатысы бар; ... ... ... ... ... технология және оның ішінде жеке және ... ... ... және қолданылатындығының саласының
ұғымына ... ... ... ... ... ... түп ... Іесһпе-өнер, шеберлік,
кәсіп және Іояоз-ғылым, білім деген сөздерінен шыіскан. Екі түп тамырының
бірлігін шеберлік туралы ғылым ... ... ... ... күрайды, ол
өндірістік процестері жүргізудің тәсілдері мен ... ... ... ... ... ... ... технология, құрлыс
жұмыстарының технологиясы және т.б. Бүл осы термин өнімді ... ... ... ... ... материалдарды немесе ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы ретінде бірқатар басқаша ... ... ... ... ... ... ... анықгау мен қолдану мақсатында ... ... тағы ... ... ... Міне осыдан бірқатар өте
маңызды айқын анықгамалар туады:
-технологияны жасау үшін ... ... ... ... ... жолын сипаттайтын заңдылықгарын білу керек;
-еңбек затын өңцеу тәсілдерін білу;
-еңбек затының жағдайын анықтай білу (диагностика);
-еңбек ... ... ... тәртібін (әрекет тізбегін)жасау.
Негізінен ең алдымен көрсетілген технологияның ... ... ... ... не ... ... ... технологиялар білім беру аймағына катынасы ... ... ... ... білім жүйелерін менгеру ретінде анықталса, онда
технологиялар да ... беру ... ... ... мен ... меңгерумен
бағаланады. Бірақ әдеттегі білім беру моделінің дағдарысы педагогикалык
негізгі категорияларының ... ... ... ... ... ... басты конференциясында білім беру дегеніміз әлеуметтік көлеміне
келген және ... ... ... ... мен ... ... мен ... деп есептеу қабылданады. Бүл анықтамаға
басқа білім беру түлға мен қоғамның мүддесіне ... ... ... әлеуметтендіру процесі деген анықгамада қайшы
келмейді.
"Білім беру" үғымына берілген аныктамалар ... ... олар ... берудің мақсаттарына-біртүтас педагогикалық проц&стегі
түтас түлғаның қалыптасуына ... ... ... анықталатындығын
көрсетеді. Демек педагогикалық технология егер ол ...... ... оның ... ... ... ... болатындығына негізделе отырып жасалған.
Қазіргі уақытта "педагогикалық технология" үғымы әртүрлі ... ... ... В.П. Беспалько үсынған: ол ... ... мен ... процестерінің (теориялық негізделген) еске түсіру барысында
қолданған қүралдар мен ... ... олар ... ... тиімді жүзеге
асыруға мүмкіндік береді. Педагогикалықтехнология қол жеткен жетістіктерді
сатылы өлшеу мен ... ... ... ... ... ... мақсаттары мен тапсырылған оларға сәйкес ... ... ... ... бүл ... ... ... және дербес өмір сүруін оқыту және тәрбие процестері болады ... ... ... ... дегеніміз түтастай түратын қүрылым, және ол
біртүрас педагогикалық процеспен ... В.С.), ... ... осы ... процестің басты белгісіне
сәйкес болуы керек.
Педагогикалық технологияға берілген баскада анықтама бар, ол: ... ... ... ... ... ... ... мен жұзеге асырудың ... ... ... ... жүргізуді жобалау басрысындағы бірлескен педагогикалық ... ... ... ... ... беру ... ... жуне анықтаудың жүйелі олісі. білімді меңгерудегі техникалык
жәме адам және ... ... ... ... ... ... (Г.К. ... В.Н. Бордовская мен А.А. Реанның көрсетуінше
білім беру ... ... бүл ... беру проиесіндегі үстаздар
мен оқушылардың жүйелілік іс-әрекеттеріне,ол мақсат мазмұн әдістерді
үйымдастырудыц ... бір ... ... мен өзара байланыстылыгына
сай нақтылы идея негһінде жасалынады.
Г.М Қүсайыповтың ... ... ... ... ... ... окыту мен тәрбиелеудегі
мақсатгары мен нәтижелерге жету мен сабақ беру прсщссі ... ол ... ... ... өзішн жәпе озара оқыту процесі, ол білім
берудіц мазмүнымен оқу жоспарымен бағдарламаларыында ... ... сол ... меңгеру жүмыстарының прбір сатыларындағы болатын
өзгерістер мен кайта қүру болады.
В.А.Сластенин бойыніііа іісдагогикалық технология дегсн; ол ... ... жане ... ... иедагогикалық әрекеттіц жетістігін
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... нсгізіиде жасалатындықтан, псдагогикалық технология
сол ... ... және ішкі ... ... ... ... объективтік өзара байланысыидағы үстаз түлғасының
түтасымен корінетін бірізді ... ... ... ... сабакберу мен тэрбие жүмысыныц әдістемесіиен
айырмашы-дыш, өзгешелігі осыдан түрады. Егср "әдістеме" деген үғым ... ... ... оны жүзеге асырушы әрекетінен тыс ... ... ... ... онда ... технология
оған үстаз түлғасының барлық жактарымен ... ... ... Сірә ... ... ... ... міндег тек кана оған
сай кәсіби маман үстаздың жүзеге асыратын технологиялар көмегімен тиімді
шешілуі мүмкін.
Демек, барлык ... ... мәні ... ... ... оны сабак беру мен ... ... мен ... ... ... проиесі ретіиде түсіндіруге болады.
Қандайда болмасын технолоптяның негізгі болігі ол соңш ... ташқ ... оган ... ... бакыдау болады. Непзінең.
(ондіріс пен әлеуметтік аймактағы) карапайші процесс ол ... ... ... ... ... \іен ... қүралдары
аныкталғанда осы процесті жүргізу үіпін ... ... бІр ... ол ... гана ... статусын алады
Оіфіілдын дәстүрлі технолопіясы. Оқытудыц дәстүрлі технологиясы дсп ең
алдьгмсп XVII ғасырда дидактика принциптеріндс калыіггасқан. ЯЛ. ... және ... ... ... мектептсрінде басым көпшітігі
қолданатын оқытуды класс-сабактыкүііымдастыру деп түсінеді. Класс-сабақ
ж\гйесі ... ... одан әрі ... үйымдастырыл-ғап данындау
кджетіліпне байланысты пайда болған. себебі сол ғасырдың ортасында окута
кслушіпердің санының ... ... ... ... бір ... оку ... жинактала бастады.
Соңғы жүз жьшдыкта класс-сабак жүйесін одан әрі ... ... ... жүргізілген. Олар оку жүғмысынын үйымдастырудың ... ... ... ... Ол сабақтың кемшіліктеріне,
айталык ... ... ... алға басушылык
кортындыларының мазмұнының ... мен ... ... ... үйге берген тапсырманы сүрау, жаңа сабакты баяндау. ... ... ... сабакгын кемшілігінің нәтижесі. ол окушылар-дың
танымдык белсенділігіне ... және онын ... ... ... ... аса корнекті белгілірі ол:
біржастағы оқушылардын түрақты құрамы мен ... ... ... ... оку ... мен ... ... істсу; сабак. окудың
негізгі бірлігі; әрбір сабак бір оқу ... ... ... ... ... ... бір материалмен жұмыс істейді: сабактардың үнемі
туракты алмасуы кесте (расписание) мұғалімнің баскарушылык ролі және ... ... оқу ... ... кестесі. оқу капикулдары, узілістер-
бүл класссабақ жүйесініңбелгілері. Дәстұрлі оқыту ... ... Я. А. ... ... ... ... ... жүиелілік, беріктілік, белсенділікгегі сапалылық,
көрнекілік теорияның практикамен байланыстылығы, жас ... пен ... ... ... ересек үлкек ұрпақтардан емес өсіп кйле жагқаы
урпактарға ... ... және ... ... тәжірибені алып беруін
айтамыз. Бұл түтас ііроцестің қүрамына мақсат, ... ... мен ... мақсаттары біркатар жағдайларға байланысты тиісті бір күрамдас
бөліктен ... ... ... ... ... Мақсаттың
ерекшелігіне сай дәстүрлі оқыту дегеніміз түлғаны белгіленген ... ... ... ... ... байланысты дәстүрлі оқыту
түлғаны дамытуға (жан-жақгы дамыту тек кана мәлімдеме ғана) емес ... ... және ... меңгеруге бағыгга.чған. К^зіргі кездегі жалпы
мектепте мақсат біршама өзгерген айталык ... ... ... ... даму ... алып тасталған, адамгершііік
тәрбиесінің қүрамы да өзгерістерге ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы ретінде карастыру
пародигмасы бүрынғы сияқты қалып отыр.
БІлім берудің дәстүрлі жалпы мектептің мазмүны ... ... ... ... ол елді ... ... ... елдердің техникалык. деңгейіне киыншылыклен, жалпы ғылыми-
техникалык прогрестің ролімен және ол осы ... ... ... технология ең алдымен авторитарлық педагогиканын талаптарына
окушының ішкі өмірімең өте нашар байланысты ілім ... ... ал ... ... мен мүкгаждыктардан түрады, онда түлғаның ... ... ... үшін жағдайларымен творчестволық көріністері болмайды.
Окыту процссініи ... ... ... ... ... ... ... істелінетіидігі ("мектеп түлғаны
даралайды"); ... бір ... ... ... ... ... ... . Онда окушы позиииясы ықпал етуге ... ... ... ... ... әлі ... Түлға емес,
рухсыз "винт" ретінде керінеді. Ал мүғалімнің позиииясы-ол командир, жалғыз
инциативті адам, төрешісі {"әркдшанда ол дүрыс айтады") жас ... адам ... ... ... ... ... оқ" ... меңгеру әдістері дайын білімдерді хабарлауға негізделеді, оқыту
белгші бір үлгілермен, ... ... мен жеке ... ... есте сактауға көзбен көргенді мазмүнын айкын ... еске ... ... ... ... екі ... топтарға жатқызуға
болады:
І.Иллюстративті-түсіндіру әдістері (лекция, ... ... ... ... ... ... және т.б.) мүғалім
түсіндіреді және оқу материалын көрнекті түрде ... ... ... ... іс-әрекет тәсілдерін,
тапсырмаларды шешуді тәжірибелерлі елестету үшін ... ... ... оқу ... ... еске түсіреді. (сүрактарға жауап
береді, еспетер ... және с.с), ... ... ... дәстүрлі оқыту технологиясының артыкшылықтарына мыналарды
жатқызуға ... ... ... оқу ... ... бере білу ... анықтылығы; мүғалім түлғасының окушыларға
түрақты әсерлі ... ... ... оку барысында кдржыны орынды
жұмсау. Бұл технологияның нашар жақгары ... ... ... сабақ уакытын тиімсіз бөліп тарату, ... ... ... окшаулау, оқушыларла дербестіктііі бо.імауы.
енжарлык. (немесе көзбоярлықтағм ... ... сөз ... ... ... орташа өлшеммең қарау. нндвидуальды
оқытудың ... ... ... ... Бүпдай сабақгарда материалдан
тек қана хабардар болуыи кдмтамасыз етіледі, ол ең ... ... жету ... ... қолданылады.
Сабақ негагі форма рстінде оқыту-тәрбиелеу ... ... ... ... ... ... бір бөліктері сабакгы
паралелді дамытады: яғни класс-сабақ ... ... ... үй ... сжу ... қосымша сабактар. Жоғары
оку орындарыпда колданылаіын лекция-семинар жунесінеп альшып пайдалапған.
Олар оқушылардыц жас ... ... ... ... практикумдар, зачеттар. экзамендер). Мысалы, лекция- семинар-
зачст оқ_ү жүйесінле (формасында) гыдымен класқа оку ... ... ... ... сон ... ... жвне лабораториялық
сабақтарда талкыланады (меңгеріле.и. қоллапады) және меңгеру ... ... ... жаңа ... ... XX ... 80-шы жььідары
Россияла жаңашыл -муғалімдер топтары калыптасады, олардың өрқ;ійсысы баланы
окыту, тврбиелеу жөне дамытуда өзіидік жаніілықтары ... олар ең ... ... ... ... ... ... ортақ белгілері болды.
Мектеп окушысының оку жұшлш ... ... жоне ... ... үлкеп блоктар ... оку жөне т б. аса ... ... жаңашыл педагогтар-дың
мұғалімдер позиииясын 6»ғытын авторитармшктан демократиялыққа гумандыкқа
ауыстыруга ... ... ... ... бұл жаңа ... ... ... орын берді.
Барлық осы технологиялардың көриекті өкіідері ішін^н Ш.А. Амоношвилиді-
бастауыш класс окушыларын экспсрнменталды окыту жанашалап атау ... ... ... ... ... ынтымактастық педагогнкасын
жеке түлғхтык бабын табу бағыты, ти мен мапіматиканы еспеті ... ... ... онын педагогикалык іс-йрекетінің өзіндік кортьшдысы.
озінің тракты "О начальной стиіенпй образования. построенного на ... ... ... ецбегінле баяшалған.
"Өмір мектебі"'
Академик М.П.Иванов-коммунарлық тәрбие әдістемесіпіц коллективтік істің
әдістсмесінің авторы қазіргі жагдайла Л.С. Макаренконын ... ... ... ... ... әдісіемслік коллективтік
еңбек ісінің орекшелігі-ол тұлғанын субъектнвтік позициясы.
Санкт-Петербургтағы №84 мектептщ әдебиет пәкінш мүғалімі Е.Н. ... ... онер және ... курс ретіндегі берудің
жүргізудің бірегейлі, соны коицепциясын жасады. ол әрбір ... адам ... ... Үстаз мақсатты басшылыкка алаотырыпжас оспірімге
оз күшіи тексеруге оныи очіндегі ең ... ... ... ... ... биіктерінс әкелуге к.өмек.тесоді. Е.Н. Ильиннің
әдебиет сабактары-од адамды калыптастыру проиесі кдтынас сабағы. од ... ... о:і тек ... өпер оқу ... ол оку ғана емсс ... ... ... мүғадімі В.Ф. Шаталов д;к;түрлі класс -сабак. тәсілімен
оқытудың әлие болса ашылмай жаткан орасан іор ... ... ... ... жасап практикаға кіріізелі.
В.Ф.Шатиювтың әдістемелік жүііесі әрбір оқушыны оқу іс-әрекетіндегі
белсснділікке кзтыстыруға. дероес ерікті ... ... ... ... ... ... ... өзініи күіигері ыен кабілеперіне
сенімдідік нығайта түсуге мүмкіндік береді.
Жанашыл-пелаічіггар И.П. Волков творчесгволық ... ... ... ... ... ... сай түлғанын творчесіволық
кабілсттері баіаның окудан тыс іс-әрекетін еркін ... алу ... ... ... ... ... ... ынтымақгастық
педагогиканы жүзеге асырады. Ол үшін ... ... ... ... Оның ... оқушылары өздерінің үстазының ізін
басып отыр. Оны сүйсіне олар әдебиетсіз оны Қ.О. ... ... ... ... өте ... білім беру технологиялары санатындағы дамытатын жетілдіретін
оқу технологияларын көрсеткен жөн. (Д.Б. ... ... ... Г.С. ... және т.б. ... оқыту деп жаңа түсіндіріп
иллюстративтік тип тең орысша келе ... ... ... оқыту
типі. Дамытатын оқыту дамудың заңдылықтарын ... ... ... мен ... ... түлғаның мүралық нышандарының дамуына
дем береді, бағыттайды және ... ... ... іс-әрекеттің
субъектісі ретінде бағалайды.
Жаңашыл педагог Н.А. Зайцев сауаттылыққа ерте ... және ... ... авторы болады, бүл технология өте ... ... ... ... ... ... принципиалды жаңа бағытқа
негізделген. Н.А. Зайцевтің технологиясының мәні сонда, ол оку процесін
бала ... ... ... ... отырып, қатынас және іс-әрекет
арқылы, болатының танымдық күшін жан-жақты үдету арқылы жасайды.
"Преемственность" бағдарламасының ... В.Н. ... ... ... оку ... ... технологиясын негіздеді. Бүл
технологияның негізінде-диагностика және ... ... ... ... жеткен деңгейді түрақгы қоддау жатыр.
Қазіргі замандағы білім беру технологияларына компьютерлік оқыту (жаңа
информативтік) технологиясы жатады.
Компьютерлік оқыту формаларын ... ... ... ... ... ... ... алдағы жүзжылдықта оқыту процесінің даму негізін қүрайды.
Дистанционалдық білім беру жүйесі университет-тердің ғылыми және ... ... ... ... ... ... үшін толық қолдануға
жинаған тәжірибесін информациялық оқыту технологаяларды ... ... үшін ... ... ... беру ... үздіксіз білім беру жүйесінің бір
формасы болады, ол ... ... ... ... ... жағдай жасайды.
Біздің республикамызда 1989 жылдан ... иесі ... ... ... ССР ... білім беру министрлігі бекіткен "Республикалық
иесі аталған мектептердің ережелері" негізінде ... Олар ... ... мен әдебиет ... ... ... ... ... ... ... өнер мектебі,
биология пәнінің мүғалімі Очкур Елена Афанасьевнаның мектебі, ... ... Мор ... ... ... ... ССР ... мүғалімі, орыс тілі мен әдебиет пәндерінің мүғалімі ... ... ... ... иесі ... мектептердің мақсаты
түлғаның өзін-өзі көрсетуге ең жақсы ... ... ... ... ... ... ... қолдану жасау болады.
М. Монтессор, Р. Штейнердің және С.Френеннің әдістемесі мен ... үш ... типі ... ... ... ... ... ойды саусақтардың өте
нәзік ... ... үсақ ... ырғақтарымен интенсивті
сенсорлық сезімдер арқылы дамытуға негізделген. 1993 жылдан бастап Алматыда
жекеменшік "Элко" корпорациясының ерікті озат ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бағдарлама жатыр. Бірінші кластан
бастап қазақ, неміс, ағылшын ... ... ... ... ... ... ... жүреді. К,осымша мынадай ... ... хор, бал ... гүл ... ... өнері, молдау жүргізіледі.
Мектепте баға қойылмайды, оқу мен ... ... жеке ... Ферне (1896 -1996) мектебінің әдістемелік ... ... ... ... ... ... мектептерде
қолданылады. С.Ферненің әдістемесі бапанын ... жеке ... ... ... ... ... тән кабілетті онын өзі, өз
бойынан тауып оны дамытуға комектесу. Бүл ... ... ... асуына "ерікті тесттер" мен "мектеп типографиясы" қызмет етеді.
Рудольф Штейнердін, (1861-1925) ... ... ... деген атпен тарауда, ол адамның рухани дүниесіне терең ойлауына
негізделген. Онда мынадай бағыттар: ... ... ... бар. ... ... және ... ... терең оқиды.
Вольдорфтік педагогикасының элементгері басқада Алматы қаласының орта ... ... ... ... дәстүрлі және сонымен катар жаңа міндеттерді
қазіргі деңгейге сай шеше алатындығын дәлелдейді, оқушы тұлғасының мәдени,
адамгершілік ... ... ... ... ... процесті жүзеге асырудың технологиясы. Қазіргі
қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жеткілікті дәрежеде
дәстүрлі орташа жай білім ... ... ... беру ... ... ... дәрежеде анық көрсетіп берді. Казіргі дүниеде тұлғаға
деген талаптың қатаңдай түсуі мен ... беру ... ... түсу ... ... әкеледі:
-білім берудің статикалық моделінен оқушылардың ақыл-ой әрекетінің
динамикалық құрылымының қалыптасуына көшу;
-оқытуда ... ... ... ... ... бет ... ... түлғаның қазіргі қоғамның өзгеру ... ... ... ... ... сай талап пен мүддесіне
адаптациялау үйрету.
Көрсетілген тенденциялар ұстаздардың педагогикалық технологияларды
жасауға деген кызығушылығының ... ... ... ... педагогикалық
процесті жүзеге асырудың технологияның ... ... бар: ... ... ... ... және ... әрекеттерінің мәнін
алдынала анықтайды. онда түлға іс-әрекет барысында қайта ... ... ... тек кана ... білімдердің
белгілі бір деңгейін ғана емес біртұтас педагогикалық процесті жүзеге
асырудағы нақтылы ... ... ... ... ... ... объектісін өзгертуге алған бьіімдері үшін қолдана білуді
көрсетеді. Көрсетілген ... ... ... ... білімдерді біртұтас педагогикалық процесті практика жүзінде
жүзеге асыруға алмастырудағы бір ізді комплексті әрекеттің мәні ... ... мен ... түлғаларының өзіндік дамуын қамтамасыз етеді, оның
жүзеге асуын сатылы ... ... ... және одан ... ... даму ... ... болады. Бүл аныктама жасалынатын
педагогикалык жұмыстардың тиісті өлшемдерінің технологиясын ... ... ... ... ... ... ... өте анык методологиялық позициясы;
в)накгылы педагогикалык. құбылыстарды кұрастырудағы ... ... ... екіжақтылық сипатын көрсету;
д)педагогикалық процестегі субъектілердің орны мен ... ... ... ... ... болмасын оқу-тәрбие мәселелерінің жұмыс жағдайларында
технологияларды қолданылатындығы.
Қорытынды
Технология өндірістік ... ... пен ... ... ... ... ... технологиялардың сапасьш
бағалау мәселесін айтпай кетуге болмайды. Ледагогикалык ... ... жүйе ... алмасуы. Демск, пелагоіикалықпроцесте
жүйе жасаушы фактор түлға болды-үстаз тұлғасы окушылар түлғалары. Егер
педагогикалык ... оқу ... ... іс- ... ... мен қалыптасуына әсер ететін жағдай болса. демек. ... ... ... ... ... ... сәйкес деген сөз.
Соңғы жылпары біркдтар педагогикалық күбылыстарды зерттеушілердің
методолошя ... ... ... ... пән ... ... (физикалық, химиялық, техникалық, әлеуметтік) нроблемасы
ретінде қарастыруы кездейсок емес.
Педагогикалык ... ... ... жеке бір бөлігі ретінде, ол
өзін-озі үйымдастырушылық пен өзін-өзі жөнге салуға кабілетті. "Адам-адам"
жүйесіне тән және оның жеке бір ... ... ... ... өлшемі ретінде адамның өзі ... ... ... ... жүйе жасаушы фактор болады. Егер адамның өзін-өзі жүзеге
асырудагы және түлға ретінде өз ... ... (ол бүл ... да, оқушы-
ларга тең қатысты) мүктаждылықтары қанағаттандырылса, онда өндіріс қызмет
атқаруы ... ... ... ... күйзеліске үшырайды. Демек,
педагогикалық еңбекті технологиясын ... түсу ... ... ... іс-әрекет аймақтары сиякты кокейкестІ болады.
Сонымен, біртүтас педагогикалық процесті жүзеге ... ... ... ... ... сан түзейдІ. Біртүтас педагогикалық
процестің теориясын білу ... ... ... ... ... ... мекемелерінін. іс жүзіндегі процестің жағдайын
диагностикалау өлшеу әдістемесін менгеру-іс-әрекет ... ... ... ... ... ... немесе оның аякгалған
формасын. ситуациясын моделдеу ... үшін ... ... ... мен ... іс-әрекеттерінін алгоритмі).
Жалпы оқытудың типтерін, түрлерін, стилдерін ... ... алу ... беру ... ... беру ... ... неше окыту теориясынан, оқытудың мақсаттары мен
міндеттерінен. жеке ... және ... ... ұстаздын
бейімділігі мен жоғары бағалауына байланысты.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Денсаулық сақтау технологияларының мақсаты мен оқу-үрдісіндегі маңызы24 бет
Денсаулық сақтау технологияларының мақсаты мен оқу-үрдісіндегі маңызы туралы18 бет
Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың технологияларының мәні мен ерекшеліктері15 бет
Жаңа өнімдерді өндіру технологияларының даму теориясы, экономикалық тиімділігі35 бет
Оқыту технологияларының түрлері мен мазмұны17 бет
Радиобайланыс технологияларының қазіргі заманға сай жағдайы81 бет
Қазақстан Республикасындағы сайлау технологияларының даму ерекшеліктері117 бет
Delphi-де мәліметтер қорын құру технологиялары жайлы11 бет
ENRC компаниясы үшін РРЖ негізінде резервтік арна құру37 бет
ENRC корпорациясы үшін радиорелейлі жүйелер негізінде резервтік радиоарна құру16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь