Емдеу –сақтандыру мекемелерінің түрлері және ондағы медицина қызметкерлер жұмысының ұйымдастырылуы


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1 Емдеу .сақтандыру мекемелерінің түрлері және ондағы медицина қызметкерлер жұмысының ұйымдастырылуы
5
1.1 Емдеу мекемелері және олардың қызметінің түрлері ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Программаның дайындалу ортасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

2
БАҒДАРЛАМАНЫ ЖОБАЛАУ ҚАДАМДАРЫ
2.1 Кесте құру. DataBase Desktop утилитасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
2.2 TTable обектісі, Мәліметтер қорын басқару жүйесінің программалық шешімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
38
2.3 Кестедегі мәліметтерден сұраныс жасау, өңдеу, сақтау ... ... ... ... ... .. 44
2.4 Мәліметтер қорын басқару жүйесінің программалық шешімі ... ... .. 52

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
1 Гофман В.Э, Хомоненко А.Д. Delphi 5.- СПБ.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. - 800 с.
2 kaz.docdat.com
3 Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. - Киев: Диалектика, 1998 г. - 784с.
4 Грабер М. Введение в SQL. - М.: "ЛОРИ",1996. - 340 с
5 Уникуп С. Microsoft SQL Server 6.5 в подлиннике: пер. с англ. - СПб.: BHV - Санкт-Петербург, 1998. - 896с.
6 Конопка Р. Создание оригинальных компонент в среде Delphi: Пер. с англ. - К.: НИПФ - “ДиаСофт Лтд.”, 1996. - 512с.
7 Хендерсон К. Руководство разработчика баз данных в Delphi 2. - К.: Диалектика, 1996. - 544с
8 Гофман В.Э, Хомоненко А.Д.Работа с базами данных в Delphi.- СПБ.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000.- 656 с.
9 Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1998. -176 с.
10 Рудалев В.Г., Крыжановская Ю.А., Разработка приложений баз данных в среде Delphi, Часть 1., Воронеж 2002г.
11 Рудалев В.Г., Крыжановская Ю.А., Разработка приложений баз данных в среде Delphi, Часть 2., Воронеж 2002г.
12 О. Камардинов. Х.Жантелі, Delphi программалау ортасы, Шымкент – 2002.
13 Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных нформационных систем. М.: Финансы и статистика, 1989.
14 Диго С.М. Проектирование и использование БД: Учебник для студентов вузов. М.: Финансы и статистика, 1995.
15 Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. М.: Мир, 1989.
16 Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основа информационной технологии. М.: Наука, 1988.
17 Компьютерные технологии обработки информации: Учебное пособие /Под ред. С.В. Назарова. - М.: Финансы и статистика, 1995.
18 Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Основы информатики и вычислительной техники. -Москва: Просвещение, 1989.
19 Машбиц Е.И., Бондаровская В.М. Зарубежные концепции программированного обучения.- Киев, Диалектика, 1964.
20 Савельев А.Я., Сазонов Б.А., Лукьянов С.Э. Персональный компьютер для всех. Выпуски 1-4. -М. Высшая школа, 1991.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге


|Кіріспе |3 |
|.....................................................................| |
|......................................... | |
|1 |Емдеу –сақтандыру мекемелерінің түрлері және ондағы медицина|5 |
| |қызметкерлер жұмысының ұйымдастырылуы | |
|1.1|Емдеу мекемелері және олардың қызметінің |5 |
| |түрлері........................... | |
|1.2|Программаның дайындалу ортасы……………………..............……… |29 |
| | | |
|2 |БАҒДАРЛАМАНЫ ЖОБАЛАУ ҚАДАМДАРЫ | |
|2.1|Кесте құру. DataBase Desktop |34 |
| |утилитасы................................... | |
|2.2|TTable обектісі, Мәліметтер қорын басқару жүйесінің программалық | |
| |шешімі………………………………………………….. |38 |
|2.3|Кестедегі мәліметтерден сұраныс жасау, өңдеу, сақтау |44 |
| |...................... | |
|2.4|Мәліметтер қорын басқару жүйесінің программалық шешімі………. |52 |
| | |
|ҚОРЫТЫНДЫ |59 |
|.....................................................................| |
|......................... | |
|ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР |61 |
|........................................................ | |
КІРІСПЕ
Жасанды интелект – күшті дамып жатқан бағыттардың бірі. Бүгінгі күнде
ғылым және техникалық прогресс нәтижелері адамзат үшін келешекте зерттеу
облысында үлкен жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Бұл бағытта формализация мен байланысты және берілгендердің қойылуы
интелектуалды жүйелердің еншісінде. Бұл үшін арнайы модельдер және
берілгендерді сипаттау тілдері, әр түрлі типтегі берілгендерді ерекшелеу
мәселелері өңделеді. Интелектуалды жүйелер бастапқы мәндері зерттеліп,
берілгендерді ажырату және процедура, әдіс тәсілдер құрылады, олардың
көмегімен интелектуалды жүйелерде берілгендердің келіп шығу мүмкіндіктері
келіп туады. Берілгендердің қойылуының проблемалары интелектуалды жүйелерде
тосын жағдайларда актуалды .
Интелектуалды жүйелер – бұл проблемалы облыста берілгендерге сүйеніп
барлық уақытта компьютер жадында сақталады. Берілген жұмыста берілгендердің
қойылуының таблицалық әдісінің мақсаты берілгендер базасын басқару жүйесін
құру мүмкіндігі қарастырылған.
Егер жүйеде жадысында кейбір продукция жинақтары сақталған болса,
онда олар жүйе продукциясын бейнелейді. Жүйе продукциялар, арнай
продукцияны басқару прцедурасымен берілуі қажет, олардың көмегімен
продукция актуалдыға орындалып және сол немесе басқа продукциялардың
орындалуын актуалды сандар ішінен таңдау. Жүйе қатарындағы білімдердің
қойылуы моделі желілік және прдукциондық комбинацияларды қолданылады.
Сондай модельдерден декларативті модель желілік компанент моделімен
сипатталады, ал процедуралы білім- продукционды білім мен. Бұл жағдайда
продукционды жүйе жұмысында семантикалық желі жайында айтылады.
Білім негізіндегі жүйелер- бұл жүйелер программалық қамтамасыз ету,
элементтің негізгі құрлымы болып логикалық механизм нәтижесі болып
табылады. Бірінші кезекте оларға эспертті жүйелер кіреді: ауруларға
диогностика жасай алатын, потенциялды, қажетті білімдердің туған жерін,
жаратылған тілді өңдеуге, суреттерді оқиғаларды тануға т.с.с. эспертті
жүйелер облысты зерттеуде, практикалық өңдеуде бірінші қадам болып
табылады. Сол уақытта олар өндірісте қолданылып жатыр.
Берілгендер базасын облыстар үшін құру, осы обьектті басқару
процедурасын жеңілдетеді, интелектуалды капитал, интелектуалды жеке меншік,
түрлі сапада түсініктер жаңа кез келген облыстың білім байлығы болып
табылады. Адамдар әр дайым берілгендерді басқару эффектісін, білімдерді
орналастыруға ұмтылады. Алайда берілген бағыт берілгендерді басқару негізі
жалпы дәлелденгендей, келісілген концепция және әрекеттер берілгендерді
басқаруда мағынаның қойылуы әр түрлі болады. Сонымен қатар білімдерді
басқару түсінігі болып жатқан барлық процестер шешімі интелектуалды
әдістермен мағынаны басқару білімдері жеке тапсырмаларда шешімі
автоматизацияланады.
Алайда берілген облысты жариялаудың санының көпшілігіне қарамастан,
осы уақытта берілгендерді басқару жүйесін комплексті жолмен өңделеді.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Денсаулық адамның басты байлығы. Адам
бақуатты өмір сүруі үшін денсаулығын жоғалтады, кейін сол денсаулығын
қалпына келтіруі үшін ақша жұмсайды. Міне, біз әрқашан осындай
парадокстарда өмір сүріп келеміз. Адам әрекет ететін барлық салаларда
әрқашан құжаттарды және бланктарды толтыру мәселелерімен кездеседі.
Аурухана да солардың қатарына кіреді. Сонымен қатар барлық мәлімет бізге
аса маңызды: мәселен жеке қағазға толтырылатын аурудың бірінші көріну
нәтижесі. Клиниканың да, іс-қағаздармен байланысты жұмысы көптен көп және
бұл жұмыс тек бір адамға ғана айлық төлеп, бір ғана адам істей алатын жұмыс
емес. Сонымен қатар дәрігерлердің алтын уақыты мәліметтерді толтырумен және
керекті мәліметті іздеумен кетеді. Ал есептеуіш техниканың дамуы
нәтижесінде ауруханаларды автоматтандырудың комплексті жүйелері пайда
болды. Бұл дәрігерлер уақытын іс-қағаздар толтырумен жоғалтпай, тиімді
пайдалануға мүмкіндік береді. Мұндай бағдарламалар күнделікті құжаттарға
байланысты операцияларды бір ғана дербес компьютердің көмегімен шеше алады.
Ақпараттық технология – бұл ақпаратпен және есептеуіш техникамен
білікті жұмыс істеуді білдіреді. Автоматтандыру мен ақпаратты өңдеудің
жалпы жаңа технологияның артықшылықтары қайталанатын тапсырмаларды
орындағанда, көп есептеу жүргізетін есептерде немесі таза механикалық
есептерде көрінеді.
Компьютерлік техника кез-келген творчестволық процесті жылдамдатуға
мүмкіндік береді. Творчестваның дамуы адамдардың компьютерлік техниканы
және жаңа ақпараттық технологияларды игерумен тығыз байланысты.
Дипломдық жұмыстың мақсаты. Үлкен қызмет салаларында, мекмелерде,
кәсіпорындарда, жоғары оқу орындарында және ауруханаларда адамдар өздерінің
мәселелерін шешетіндіктен бұл қызмет салаларын ақпараттандыру өте тиімді
болады. Жаңа ақпараттық технологияларды қолданбай бұл қызмет салаларының
жұмыс істеуі қиындыққа соғады. Дер кезінде керекті мәліметтердің ішінен
іздеу жүргізу үшін, өңдеу үшін, басқару үшін автоматтандырылған ақпараттық
жүйені құру бұл жұмыстың негізгі мақсаты болып табылады.
Диплом жұмысының мақсаты клиникада науқастың диагнозын нақты қоя білу
жас тәжірибесі аз дәрігерлердің жұмыс істеуіне тиімді болуына мүмкіндік
беретін жүйені құру болып табылады.
Автоматандыру процессі методикалық, тілдік, техникалық, алгаритмдік
және бағдарламалық құралдардың жиынтығын құра отырып, белгілі пән саласында
жұмыс ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Сондықтан дипломдық жұмыс жас
мамандар үшін өте тиімді әрі пайдалы болып табылады.
1. Емдеу –сақтандыру мекемелерінің түрлері және ондағы медицина
қызметкерлер жұмысының ұйымдастырылуы
1.1 Емдеу мекемелері және олардың қызметінің түрлері
Адам - көп қырлы физикалық және психикалық көріністері бар біртұтас
жүйе. Әр адамның жан дүниесінің ерекшелігі, қоршаған ортамен және
әлеуметтік тұрмыстық жағдайлармен байланысы ескерілген кезде ғана ауруды
ұғынуға болады. Ауру тек бір мүшені ғана зақымдап қоймай, ол бүкіл ағзада
өзгерістер туғызады. Бір ауру әр адамда әртүрлі өтуі мүмкін, яғни емдеу
және күтім жүргізу әрқилы, жеке дара болуы керек. Мейірбикенің науқасты
түсіне білуінің, оның уайымын сезінуінің маңызы зор.
Қазіргі кездегі мейірбике ісінің мәні - бұл мейірбикелік тәжірибенің
ғылыми әдісін, яғни мейірбикелік процесті қолдану арқылы науқасқа күтім
жүргізу.
Мейірбикелік үрдісті жүзеге асыру үшін мейірбике білуі қажет:
• әртүрлі аурулардың қауіп факторларын, клиникалық көріністерін,
асқынуларын, алдын алуды;
• шұғыл жағдайларда дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету шараларын;
• ішкі мүшелер аурулары кезіндегі науқастардың мәселелерін,
мейірбикелік үрдістің мәнін.
Мейірбике істей білуі қажет:
• мейірбикелік үрдіс бойынша науқастардың мейірбикелік күтімін
ұйымдастыруды;
• емдеу-диагностикалық және алдын алу шараларын жүргізу кезінде
жауапкершілікті атқаруды;
• алғашқы медициналық көмекті көрсетуді; жүрек-өкпелік
реанимацияны жүргізуді, паллиативті көмек көрсетуді;
• күтім мен өзін-өзі күту сұрақтары бойынша науқасты және туыстарын
үйрету;
• кәсіптік қызмет барысында науқастармен, әріптестермен қарым-қатынаста
болу.
Осы оқу құралында нақты жағдайлардағы мейірбикелік үрдістің үлгілері,
мейірбикенің кейбір іс-әрекеттері ұғынылады. Оларды меңгеру -терапевтік
науқастармен жұмыс істеу кезінде жауапсыздыққа және немқұрайлыққа жол
бермейтін мейірбикенің кәсіпкерлілігінің кепілі.
Емдеу мекемелері және олардың қызметінің түрлері
Адам денсаулығы - бұл психикалық, физикалық және әлеуметтік әл-ауқаттың
косындысы. Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық сақтау кұқығы
Конституциямен бекітілген және Қазақстан Республикасының 19.05.1997 жылғы
(17.12.1998 жылғы өзгерістермен, толықтырулармен) "Қазақстан Республикасы
азаматтарының денсаулығын сақтау туралы " заңында жүзеге асырылған,
Амбулаторлық көмек:
1) амбулатория (шағын поселоктың, өнеркәсіптік кәсіпорынның немесе
ауылдық жердің тұрғындары үшін) немесе фельдшер-акушерлік пункт (ауылдық
жерде); амбулаторияда ауруларды қабылдау тек негізгі мамандықтар бойынша
жүргізіледі (терапевт, хирург, стоматолог, гинеколог);
2) ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарда медициналық көмекті медико-
санитарлық бөлім (МСБ) көрсетеді (онын кұрамына стационар, емхана,
здравпункт, профилакторий кіруі мүмкін);
3) здравпункт - МСБ немесе емхананың кұрамдас бөлігі
(кәсіпорындарда, құрылыстарда, жоғары және орта оқу орындарында), мұнда
алғашқы медициналық көмектен басқа аурушылықтың алдын-алу және төмендету
үшін жоспарлы санитарлы-гигиеналық әрі емдеу-профилактикалық шаралар
жүргізіледі;
4) емхана - келген науқастарға, сондай-ақ үйде, аурулардың және
олардың асқынуларының алдын-алу бойынша емдеу-профилактикалық шаралар
жүргізіледі; барлық мамандық дәрігерлері қабылдайды; лабораторлық,
диагностикалық және емдеу бөлмелері бар; науқастарды анықтау,
квалифицирленген көмек көрсету, аурушылықты зерттеу,
профилактикалық қарау, диспансеризация - аурулардың белгілі бір бөлігінің
денсаулығын белсенді бақылау - бойынша жұмыс жүргізеді;
5) диспансерлер - диспансерлік әдіспен жұмыс істейтін ерекше
мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекеме, белгілі бір аурумен
сырқаттанатын адамдарды емдейді (онкологиялык, психоневрологиялық және
т.б.); емдеу және алдын-алумен қатар патронаж (науқастарды үйінде жүйелі
белсенді түрде бақылау), санитарлы-насихатты жұмыс жүргізеді;
6) жоғары квалифицирленген медициналық көмек керсететін
мамандандырылған кеңестік-диагностикалық орталық (көбінесе ірі
көпсалалы ауруханаларда, медициналық университеттерде және т.б.);
7) әйелдер консультациясы - гинекологиялық ауруларды емдеу және алдын-
алу, жүктілерді бақылау жұмыстары жүргізіледі; акушерка дәрігерге
кабылдау кезінде кемектеседі, жүктілер патронажын жүргізеді, оларды
нәрестелерді күтуге және жеке бас тазалығына үйретеді;
8) жедел жәрдем станциясы тәулік бойы жұмыс істейді, тұрғындарға шұғыл
кезде көмек көрсетеді; бригаданы шақыруға өзі баратын, өзі алғашқы көмек
көрсететін және науқасты ауруханаға жатқызатын фельдшер басқаруы мүмкін;
жедел жәрдем көлігіндегі казіргі кездегі құралдар стационарға дейінгі
жолда шұғыл көмек көрсетуге және реанимациялық шаралар жүргізуге мүмкіндік
береді.
Стационарлық медициналық көмек жүйелі бақылауды, емдеу мен тексерудің
күрделі түрлерін қажет ететін науқастарға көрсетіледі.
Стационардың турлері:
1) аурухана - медицина ғылымы мен техникасының соңғы
жетістіктерінің негізінде тұрғындарға жоғары квалифицирленген көмек
көрсетеді; көп салалы (әртүрлі ауруларды емдеу үшін) және
мамандандырылған (инфекциялық, психиатриялық және т.б.) болуы мүмкін;
облыстық және республикалық ауруханалар ауыл тұрғындарын жоғары
квалифицирленген медициналық көмекпен қамтамасыз етеді;
2) госпиталь - әскери немесе мүгедек адамдарды емдейтін аурухана;
3) клиника - науқастарды емдеумен қатар ғылыми-зертгеу
жұмыстары және студенттерді, дәрігерлер мен орта медициналық
қызметкерлерді окыту ісі жүргізілетін ауруханалық мекеме;
4) шипажай - науқастардың емін жалғастыратын стационарлық мекеме;
негізінде оны минералдық сулары, емдік балшықтары бар жайлы климатты
жерлерге (курортта) салады.
Ауруханалық мекемелер науқастарды стационар жағдайында емдеуге
арналған. Аурухана мекемелеріне шұғыл медициналық көмекті, сондай-ақ жүйелі
бақылауды (науқастың клиникалық жағдайын бағалау, ренгендік,
электрокардиографиялық, эндоскопиялық тексерулерді, қан мен зәр анализдерін
және т.б. кайталау) немесе амбулаторлық жағдайда жургізілуі қиындау немесе
мүмкін емес емдеу түрлерін (операциялар, көк тамырға, бұлшық етке, тері
астына және т.б. жиі егулер, қан мен қан алмастырушыларды құю, физиотерапия
және т.с.с.) қажет ететін науқастар жатқызылады [2].
Белгілі бір аурумен (мысалы, туберкулезбен) сырқаттанатын науқастарды
емдеуге арналған бірсалалы (мамандандырылған) және кұрамына әртүрлі
(мысалы, терапевтік, хирургиялық, неврологиялық, эндокринологиялық және
т.б.) бөлімшелер кіретін көпсалалы ауруханалар болады.
Аурухананың құрамына қабылдау, емдеу-диагностикалық, емдеу бөлімшелері,
дәріхана және т.б. кіреді. Мейірбикенің қызметтік міндеттері ең алдымен
белімшенің түріне және оның бөлімшедегі жұмысының ерекшелігіне байланысты
(кабылдау белімінің, гастроэнтерологиялық бөлімшенің мейірбикесі және
т.б.). Қазіргі аурухана - бұл қажетті емдеу-диагностикалық аспаптармен және
құралдармен жабдықталған медициналық мекеме. Қабылдау бөлімі, әкімшілік-
шаруашылық бөлігі және емдеу бөлімшелері аурухананың негізгі кұрамдас
бөліктері болып табылады.
Емдеу бөлімшелеріне диагностикалық және емдеу бөлмелері, операциялық,
емшаралық, таңу бөлмелері және мамандандырылған бөлімшелер, науқастар
жататын бөлмелер кіреді. Сонымен қатар емдеу бөлімшелерінің құрамына
жүретін аурулардың демалуына арналған жерлер, асхана және қосымша бөлмелер
(санитарлық, булау бөлмелері, дәретхана, төсек-жабдықтық бөлме) жатады.
Аурухананың әрбір бөлімшесінде емдеу және диагностикалық іс-шараларды
(көк тамырға құюды, өан мен оны алмастырушыларды кұюды, жұлын пунциясын
жасауға арналған құралдарды даярлауды, биохимиялық анализдерге кан алуды)
орындайтын іс-шаралық мейірбике болады.
Палатадағы ауа жылуы 18-20°С болуы қажет. Тұрақты жылуды және ауа тазалығын
қамтамасыз ету үшін палатаны үнемі желдетіп отырған жөн. Қыста күніне 2-3
реттен кем емес, ал жазда тор болған жағдайда терезелер тәулік бойы ашық
тұруы керек. Желдету кезінде мейірбике науқастарды жақсылап кымтауы қажет.
Палаталарда тек өте кажетті жиһаз ғана тұрғаны жөн төсектер, төсек
жанындағы тумбалар, орындықтар (төсек санына байланысты) және мүмкіндігінше
ортақ үстел. Есіктің жанына халаттарға арналған ілгіш және қалдықтарға
арналған бөшке қойылады. Палатаның ішкі қабырғасына ауа жылуын көрсететін
термометр орнатылады. Әрбір төсектің жанында мейірбикені немесе кіші
медициналық қызметкерлерді шақыру үшін тетік және радиокабылдағыш
құлақшалары болады. Жиһаз палатаны жуып, тазалауға ыңғайлы болатындай етіп
қойылады.Төсектер терезелері бар сыртқы қабырға бойымен көлденең қойылады.
Науқастарды қарау, оларды аудару, іс-шараларды орындау жеңіл болуы ушін
төсектер арасы 1 метрдей болуы қажет. Сондай-ақ, үш қозғалмалы бөліктен
тұратын функционалдық төсектер болады. Төсектің жанындағы үстелде науқастың
жеке заттары жатады. Бұл үстелдегі нәрселерді мейірбике анда-санда
тексеріп, ал кіші мейірбике күнделікті сүртіп отырғаны жөн. Ауыр науқастар
үшін төсектерінің жанында қозғалмалы үстелдер болады.
Елімізде тұрғындарға медициналық көмек көрсету үшін сырқатты қабылдау
және өз үйлерінде емдеуге арналған көптеген емдік – сауықтыру мекемелер
жүйесі құрылды. Емдеу мекемелері негізгі екі түрге бөлінеді: амбулаториялық
және стационарлық типтегі мекемелер.
Мекемелердің амбулаториялық түріне жататыны:
• Емхана
• Амбулатория
• Мед сан бөлім
• Емдік пункттер
• ФАП (фельдшерлік-акушерлік пункт)
• Диспансер
• Әйелдер консультациясы
• Жедел жәрдем станциясы
Стационарлық типтік емдеу мекемелеріне жататыны:
• Аурухана
• Клиника
• Госпиталь
• Санатория мен курорттар
• Мед сан бөлім
• Хоспис
Амбулатория деп халыққа медициналық көмекті мекемеде де, науқастың
үйінде де көрсететін медициналық мекемені айтамыз. Емханадан амбулаторияның
айырмашылығы ондағы қызметкерлердің саны аз және жүргізілетін тексерудің
көлемі аз. Амбулатория аудандық емханаларға қарасты болады. Амбулаториялық
дәрігерлер ФАПтың жұмысын бақылайды. Амбулатория ауруларды емдейді,
тексереді, алдын алу жұмыстарын жүргізеді, науқастарға үйінде де ем
жүргізіледі. Амбулаториядағы фельдшер мен акушерка медбике дәрігерге
қабылдау кезінде көмек көрсетеді.
Емхана деп өздігінен жұмыс жасайтын немесе аурухана қарамағында жұмыс
істейтін емдеу және алдын алу мекемесін айтамыз. Емханада лабораториялық
және диагностикалық кабинеттер бар. Емханада барлық мамандық бойынша
дәрігерлік қабылдаулар жүргізіледі. Емханада лабораториялық,
рентгенологиялық және функциональды тексеру тәсілдері орындалады. Егу
бөлмелерінде емдік процедуралар жасалады. Емханаларда диспансерлік тізімге
науқастарды алып, оларға сауықтыру шаралары өткізіледі. Емханада
амбулаториялық карталармен жұмыс жүргізіледі. Олар тіркеу бөлімінде
сақталады.
Диспансерлер бұл мекемелерде бірдей аурулармен (туберкулез,
онкологиялық, тері-венерологиялық диспансерлер т.б.) ауыратын адамдар
емделеді. Емдеу мен алдын алу жұмыстарынан басқа диспансерде патронаж
жұмыстары да жүргізіледі.
Әйелдер консультациясы бұл гинекологиялық аурулар мен жүкті әйелдерді
қадағалау мен емдеу жүргізетін емдеу және алдын алу мекемесі. Бұл мекемеде
акушерка дәрігерге көмекші ретінде қызмет етеді. Жүкті әйелдерді патронаж
жасап қадағалайды. Олармен ағарту жұмысын жүргізеді. Жаңа туылған
нәрестені күту ережелерін және жеке бас гигиенасын үйретеді.
Жедел жәрдем станциясы бұл халыққа жедел түрде қажетті көмек көрсететін
мекеме. Стационарда фельдшер бригада жұмысын басқаруы мүмкін. Ол науқасқа
үйінде жедел түрде көмек көрсетеді. Кейде науқасты ауруханаға жеткізеді.
Қиын жағдайларда арнаулы медициналық көмек көрсетуге тасымалдауға
көмектеседі. Жедел жәрдем станциялары жолда жедел көмек және реанимация
шараларын көрсету үшін арнаулы аспаптармен, көліктермен жабдықталады.
Аурухана кез келген уақытта емдеуді және күтімді талап ететін
науқастарға арналған емдеу мекемесі. Аурухана қабылдау бөлімінен емдеу
бөлімшелерінен және шаруашылық бөлімінен тұрады.
Госпиталь- әскери адамдар мен мүгедектерді емдеу үшін арналған мекеме.
Клиника – науқастарды емдеумен қатар ғылыми зерттеу жұмыстарын және
студенттерді, дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлерді оқыту ісі
жүргізілетін ауруханалық мекеме.
Санаторийлер мен курорттар (шипажай) климаты ыңғайлы минералды суы бар
және емдік балшықтары бар жерлерге орналастырылады. Бұл жерлерде емдеу
процедураларымен қатар түрлі физиопроцедуралар жүргізіледі.
Хоспис- ауыр жағдайдағы науқастарға медициналық-психологиялық
паллиативты көмек көрсететін мекеме. Әсіресе онкологиялық аурулармен
ауыратын науқастар өмірінің соңғы күндерінде өмірін ұзартуға, өмір сапасын
көтеруге көмек береді.
Ауруханадағы орта медицина қызметкерлердің көпшілігін
мейірбикелер алады. Олардың негізгі бағыттары:
• Емдеу диагностикалық жұмыс: дәрігерлік шолуға қатысу, дененің
қызуын, қан қысымын өлшеу, ауыр науқастардың тамыр соғуын,
сырқаттың жалпы күйін және ағзаның физиологиялық қызмет
атқаруын, қажет болғанда дәрігерге дейінгі жедел көмек көрсету,
дәрі тарату және оны қабылдауын қадағалау, лабораториялық
зерттеуге арналған материалдарды алу, түрлі манипуляцияларды
жасау мен дәрі құю.
• Сырқат күтімі: киіндіріп шешіндіру, ішкі киімдерін ауыстыру,
ауыз қуысын, терісін күту, ойылған жерлеріне алдын алу шараларын
жүргізу, ауру науқастарды шомылдыру, тамақтандыру т.б.
• Дайындық жұмысы: медициналық аспаптарды жуу және
зарарсыздандыру, дәрі-дәрмектерді, жұмыс орнын дайындау.
• Құжаттармен жұмыс: дәрігерлік белгілеулер қағазын жүргізу:
лабораториялық аспаптармен зерттеуге, қан алу және кеңес беруге
жолдама жазу, дәрігерлік шолуға дейін ауру тарихын дайындау,
ауруханадан шығу қағазын толтырып беру.
• Әрбір диспансер мейірбикесі сырқат есебін жүргізеді: алдын алу
шаралардың дер кезінде жүргізілуін қадағалайды, сырқаттың
дәрігер қабылдауына келуін ұйымдастырады, патронажды жұмыс
атқарады, үйлерінде үнемі санитарлық ағарту жұмыстарын
жүргізеді.
• Мейірбике барлық дәрігерлік тағайындауларды (оңқа, қыша қағазы,
қыздыратын компресс, сүлік қою) орындайды.
• Амбулаториялар мен емханалардың мейірбикелері жұмыс бөлмесін
дайындайды, жұмыс үстелінің жағдайын тексереді, дәрігер
қабылдауын бастамас бұрын 15 минут ерте келуі тиіс.
• Қабылдау кезінде дәрігерге көмек: дәрігердің айтуымен рецепттер
жазу, сырқатқа қанды, нәжісті, зәрді қалай жинап, қайда тапсыру
керек екендігін және басқа зерттеулерді, дәріні қалай ішу керек
екенін немесе ішек қарын т.б. рентгендік зерттеуге қалай
дайындау керек екендігін түсіндіреді.
• Диспансерлік есепте тұрған сырқат құжаттарын тәртіпке келтіру
және олардың дәрігерге уақытылы келуін қадағалау.
• Мейірбике үнемі цехтарда басқа да жұмыс істейтін жерлерде еңбек
шарттарын және қауіпсіздік техникасын сақталуын бақылайды,
өндірісте зақымдануды болдырмау үшін алдын алу жүргізеді.
Дәрігерге дейінгі жәрдем көрсетеді, медициналық құжаттарды
толтырады.
Қабылдау бөлімшесінің құрылымы және қызметтері Науқастарды қабылдау
және санитарлық тазалықты ондеу.
Қабылдау бөлімінің құрылымы мен негізгі қызметтері.
Науқастарды қабылдау және тіркеу.
Медициналық құжаттарды толтыру.
Науқастардың белсенділік тәртібі, төсектегі қалпы.
Қабылдау бөлімі аурухананың өте маңызды бөлімшесі болып
табылады. Аурухананың орталық қабылдау бөлімінің негізгі міндеттері:
1) науқастарды қабылдау және тіркеу;
2) науқастарды қарау, алғашқы тексеру және диагностика;
3) жаңадан түскен науқастарды санитарлы-гигиеналық өңдеу;
4) квалифицирленген медициналық көмек көрсету;
5) науқастарды аурухананың емдеу бөлімшелеріне тасымалдау. Қабылдау
бөлімінде түскен ауруларды тіркеу және керекті құжаттарды толтыру
жүргізіледі.
Барлық медициналық құжаттарды қабылдау бөлімінің мейірбикесі толтырады:
1. Науқастарды ауруханаға жатқызу және жатқызудан бас тартуды тіркейтін
журнал - ф. №001/у.
2. ф. №ООЗ/у.
3. ф. №066/у.
4. ф. №058/у.
5. ф. №060/у.
Мейірбике науқасты қабылдау есебі журналына (001/у формасы) науқастың
дене жылуын, аты-жөнін, туған жылын, күнін, кайдан және кіммен әкелінгенін,
жіберген мекеменің диагнозын, қабылдау бөлімінінң диагнозын, қай бөлімшеге
жіберілгенін белгілейді. Сонымен қатар, ауруханалық науқастың медкартасының
сыртқы бетін (003 |у формасы). Сырқатнаманың төлқұжат бөлімін, ауруханадан
шыққан науқастардың санақ картасының сол жақ (066/у ) жартысын, педикулез
немесе басқа да жұқпалы ауру анықталғанда СЭС - ке шұғыл хабарлама (058/у
формасы) толтырады.
Ауруханаға туушы әйелдер мен жұқпалы аурулардан баска науқастардың
барлығы орталық кабылдау бөлімі арқылы түседі. Инфекциялық бөлімшеге және
туу үйіне орталықтанбаған түрде осы ғимараттардың арнайы бөлінген бөлмелері
(санитарлық өткізгіші немесе қабылдау-қарау боксы) арқылы жүргізіледі.
Сондай-ақ, шұғыл көмекті қажет ететін науқастар кейде қабылдау бөліміне
апарылмай бірден реанимация бөлімшесіне жеткізіледі. Қабылдау бөлімі күту
залынан, мейірбикенің кезекшілік бөлімінен (тіркеу орны), бір немесе
бірнеше қарау бөлмелерінен, емшаралық бөлмеден, таңу, ал кейде кіші
операция бөлмесінен, изолятордан, санитарлық өткізгіштен, ренген
кабинеттен, зертханадан, санитарлық бөлмеден тұрады. Күту залы жүретін
науқастар мен оны алып келген туыстарына арналған. Мұнда үстел және
жеткілікті мөлшерде орындықтар болуы керек. Қабырғаларға емдеу
бөлімшелерінің жұмыс тәртібі, емдеуші дәрігермен сөйлесу сағаты,
науқастарға әкелуге болатын тағамдар тізімі, аурухана анықтама қызметінің
телефоны туралы деректер ілінеді. Сонымен қатар, науқастарға келуге болатын
күндер мен сағаттар керсетілуі қажет. Күту залының жанында кезекші
мейірбикенің бөлмесі болады.
Қабылдау бөлімінде түскен ауруларды тіркеу және керекті құжаттарды
толтыру жүргізіледі. Емшаралық бөлме, таңу (таза және іріңді), сондай-ақ,
кіші операция бөлмелері шұғыл көмек көрсетуте арналған. Сонымен катар,
қабылдау бөлімінде диагнозы түсініксіз науқастарды жатқызатын бірнеше
палата болады. Бұл палаталарда жеке санитарлық бөлме болуы қажет,
Ауруханаға түскен науқастарды санитарлық өңдеу үшін қабылдау бөлімінде
санитарлық өткізгіш (булау, душ, киім ауыстыратын бөлме және т.б.) бар.
Науқасты санитарлық-гиниеналық өңдеуді мейірбике басқарады. Бұл өңдеу
қабылдау бөлімінің санитарлық өткізгішінде жүргізіледі және мына
төмендегілерден тұрады:
1) дезинсекция - науқасты қарағанда анықталған зиянды жәндіктерді
(биттерді) кұрту;
2) гигиеналық булау, душ немесе науқастың денесін сүрту;
3) науқасқа таза ауруханалық киімдерді кигізу.
Қабылдау бөлімінің санитарлық өткізгіші қарау, шешіну, булау-душ және
киіну бөлмелерінен тұрады. Санитарлық тазалау кезінде науқастар қозғалуының
бағытын қатал сақтаған жөн: қарау бөлмесінен науқастар киінетін «таза»
бөлмеге қарай, яғни гигиеналық булау немесе душтан кейін науқас шешінетін
жерге қайтадан бармауы керек.
Санитарлық өткізгіш науқасы санитарлық-гигиеналық өңдеуді жүргізуге
қажетті заттармен жабдықталған. Бұл жерде кушеткалар, таза және кір
киімдерге арналған шкафтар мен бөшкелер, санитарлық өңдеуге арналған заттар
қойылған шкаф немесе үстел: клеенка, монша сабыны, "таза жөкелер" деген
жазуы бар белгіленген ыдыстағы жеке жуынуға арналған жөкелкер, шашты алатын
машинкалар, қырынатын кұралдар, қайшылар, сондай-ақ, судың, ауаның жылуын
өлшейтін термометрлер, ваннаны санитарлық тазалауға арналған арнайы жөкелер
мен щеткалар, санитарлық өткізгіштің бөлмелерін зарарсыздандыруға және
жууға арналған шелек және т.б. заттар.
Қабылдау бөлімінің мейірбикесі санитарлық-гигиеналық өңдеуді бастамас
бұрын педикулезді анықтау үшін науқастың шаш жабындыларын тиянақты қарауы
қажет. Бит табылған жағдайда (басқа жұқпалы аурулар табылғандағыдай)
науқасты толық (науқасты моншада немесе ағын судың астында сабын және
жөкемен жуындырады, науқастың үстіндегі іш киімдеріндегі, сырт
киімдеріндегі, аяқ киімдеріндегі және тұрғылықты жеріндегі төсек
жабдықтарындағы микроорганизмдерді жою керек, яғни дезинфекция мен
дезинсекция) өңдеу немесе жартылай өңдеу (тек науқасты жуындырады және
киімдерін зарарсыздандырады) жүргізеді.
Бас шашындағы биттерді жою үшін бұрындары жиі қолданатын әдіс -керосин
мен өсімдік майы бірдей мөлшерде алып араластырып баска жақса шашты
қырықпай аман алып қалуға болады. Бұрындары қолданылатын әдістердің бірі
20% бензилбензоат суспензиясынан дайындалған сабынды ерітінді, 5% бор майы,
бутадион, метилацетофос, ниттифор, карбофос және т.б. Қазіргі кезде
дезинсекциялық шараларды жеңілдететін арнайы су сабындар мен лосьондар
(«Педикулин», «Рид», «Элко-инсект» және т.б.) бар.
Ауруханаға түскенде егер керек болса науқастар гигиеналық тұрғыдан
моншада немесе ағын судың астында жуынады. Ол кезде монша алдын ала 1 %
хлорамин ерітіндісімен өңделеді, сабынмен және ысқышпен жуылып ыстық сумен
шайылуы керек. Судың температурасы шамамен 42 градустай болуы керек.
Науқасты жуындыру реті: басы, денесі, колдары, шап аймағы, бел тұсы, іші
және аяқтары. Жуындыру ұзақтыш 30 минуттан аспауы керек, Гигиеналық монша
мен ағын суда жуындыруды шындығына келгенде барлық науқастарға бірдей
қолдана бермейді, онын себептері түрліше. Жоспарлы түрде жатқызылатын
науқастар жеке басының тазалығын үйлерінде реттеп келеді. Аурухананың
арнайы киім кешектері қазіргі кезде нашар және көбіне жарамсыз болып
жатады, сондықтан науқастар ауруханада үйлерінен әкелген киімдерін киіп
жүреді.
Ауыз, жұтқыншақ, мұрын шырышты қабығынан жағынды алу қабылдау бөлімінде
жүргізіледі. Бұл үшін залалсыз металл жаққыш (залалсыз пробирканың тығыны
аркылы өткізілген сымға бекітілген мақта тампоны) колданылады. Бадамша
безіндегі, таңдай имегіндегі немесе ауыз қуысы шырышты қабығындағы жара мен
жұқа қабаттың шығарымдарын егу үшін науқасты жарыққа таман отырғызады,
аузын кеңірек ашқызады. Сол қолдағы шпательмен науқастың тілінің түбірін
басады, оң қолымен пробиркадан жаққышты абайлап алады, ешнәрсеге тигізбей
жұқа қабатқа жетеді, жаққышпен бұл қабатты және оның шығаруларын сүртіп
алады. Жағындыны танаудан алу үшін жаққышты өте абайлап сыртқы жағына
тигізбей, алдымен бір, содан кейін екінші танау жолына енгізеді де егуге
материал алады. Жағындыларды алғаннан кейін науқастың аты-жөнін, жасын,
палатасын, материалдың атын және тексеру мақсатын көрсетіп лабораторияға
бірден жіберген жөн.
Қабылдау бөліміне науқастар мынандай тәсілдермен әкелінуі мүмкін:
1) жедел жәрдем көлігімен (сәтсіздік жағдайларда, мертігулерде, жедел
ауруларда және созылмалы аурулар өршігенде);
2) бөлімшелік дәрігердің жолдамасымен (үйде емдеу нәтижесіз болғанда) -
жоспарлы жатқызу;
3) басқа емдеу-профилактикалық мекемелерден ауыстыр ақылы (әкімшіліктің
келісімімен);
4) «Өздігінен» (ауруханаға жақын жерде жағдайының нашарлауына
байланысты науқастың өз бетімен келуі).
Ауруханаға жатқызылмаған науқасты қабылдау бөлімінің дәрігері
амбулаторлық ем немесе басқа емдеу мекемесіне жолдауды және апаруды
анықтайды немесе қабылдау бөлімінде бақылауға қалдырады немесе үйіне
қайтуға рұқсат береді.
Қабылдау бөлімі (сырқатты қабылдайтын жер) аурухананың бір бөлімі, ол
сырқаттарды қабылдауға, тіркеуге, тексеруге және санитарлық гигиеналық жуып
шаюға арналған. Қабылдау бөлімшесінде алғашқы диагноз, алғашқы дәрігерлік
жәрдем көрсетіледі. Қабылдау бөлімшесі аурухананың жоспары мен құрылысына
қарай орналасады. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған қабылдау
бөлімі болады.
Орталықтандырылған қабылдау бөлімі дегеніміз аурухананың барлық
бөлімшелерінің бір қабылдау бөлімі болады.
Орталықтандырылмаған қабылдау бөлімі бөлек орналасады және әрбір
бөлімнің дербес бөлімшелері болады. Қабылдау бөлімшесі аурухана
территориясына кіруге жақын және сырқаттарды тасымалдауға ыңғайлы жерде
болуы тиіс. Ол үшін ыңғайлы төселген немесе асфальтталған жолдар,
зембілдер мен оларды тасымалдау үшін кең баспалдақтар мен есіктер қажет.
Науқастар ауруханаға жоспарлы және жедел түрде түсуі мүмкін:
• жоспарлы түрде келген науқастар – жолдамамен келгендер.
• Жедел түрде түскендер– жедел жәрдем машинасымен, өздігінен
келгендер.
Қабылдау бөлімі аурухананың ең маңызды бөлімі болып табылады.
Науқастарды қабылдау және тіркеу
Дәрігер науқасты қарап, ауруханаға жатқызу сұрағы шешілгеннен соң
қабылдау бөлімшесінің мейірбикесі барлық медициналық құжаттарды толтырады.
Мейірбике науқастың дене қызуын өлшеп, «Науқастарды қабылдау немесе
жатқызбау» журналына тіркейді. Журналға науқастың аты-жөні, туған жылы,
мекен жайы, кім жібергені, жіберген мекеменің диагнозы, қабылдау бөлімінің
диагнозы жазылады. «Ауруханадағы науқастың медициналық картасының» титулды
бетін мейірбике толтырады.
Егер науқастың жағдайы орташа ауырлықта болса, мейірбике дәрігерге
дейінгі алғашқы көмекті көрсетуге тиісті, кезекші дәрігерді жылдам
шақыртып, дәрігердің тағайындауларын тез орындауы керек.
Егер қабылдау бөлімшесіне науқас көшеден ес-түссіз жағдайда, құжатсыз
түссе, мейірбике алғашқы көмекті көрсетіп, милицияға хабарлауы тиіс. Түскен
науқастың бойы, киімі, дене бітімі туралы барлық мәліметтер көрсетіледі.
Тұлға есімі анықталғанша науқас «белгісіз» деп көрсетіледі.
Егер науқас бірден жансақтау бөлімшесіне (қабылдау бөлімінен тыс)
түссе, қажет құжаттарды бекеттегі мейірбике толтырып, соңынан қабылдау
бөлімшесіне тіркейді.
Егер дәрігер науқасты қарап, ауруханаға жатқызуға көрсетпесі болмаса,
науқас үйіне жіберіліп арнайы журналға тіркеледі. Амбулаториялық көмек
көрсетілген науқастар туралы мәліметтер «Амбулаторлы науқастарды тіркеу»
журналына жазылады.
Ауруханалық мекемелер науқастарды стационар жағдайында емдеуге
арналған. Аурухана мекемелеріне шұғыл медициналық көмекті, сондай-ақ жүйелі
бақылауды (науқастың клиникалық жағдайын бағалау, ренгендік,
электрокардиографиялық, эндоскопиялық тексерулерді, қан мен зәр анализдерін
және т.б. кайталау) немесе амбулаторлық жағдайда жургізілуі қиындау немесе
мүмкін емес емдеу түрлерін (операциялар, көк тамырға, бұлшық етке, тері
астына және т.б. жиі егулер, қан мен қан алмастырушыларды құю, физиотерапия
және т.с.с.) қажет ететін науқастар жатқызылады.
Белгілі бір аурумен (мысалы, туберкулезбен) сырқаттанатын науқастарды
емдеуге арналған бірсалалы (мамандандырылған) және кұрамына әртүрлі
(мысалы, терапевтік, хирургиялық, неврологиялық, эндокринологиялық және
г.б.) бөлімшелер кіретін көпсалалы ауруханалар болады.
Аурухананың құрамына қабылдау, емдеу-диагностикалық, емдеу бөлімшелері,
дәріхана және т.б. кіреді. Мейірбикенің қызметтік міндеттері ең алдымен
белімшенің түріне және оның бөлімшедегі жұмысының ерекшелігіне байланысты
(кабылдау белімінің, гастроэнтерологиялық бөлімшенің мейірбикесі және
т.б.). Қазіргі аурухана - бұл қажетті емдеу-диагностикалық аспаптармен және
құралдармен жабдықталған медициналық мекеме. Қабылдау бөлімі, әкімшілік-
шаруашылық бөлігі және емдеу бөлімшелері аурухананың негізгі кұрамдас
бөліктері болып табылады.
Емдеу бөлімшелеріне диагностикалық және емдеу бөлмелері, операциялық,
емшаралық, таңу бөлмелері және мамандандырылған бөлімшелер, науқастар
жататын бөлмелер кіреді. Сонымен қатар емдеу бөлімшелерінің құрамына
жүретін аурулардың демалуына арналған жерлер, асхана және қосымша бөлмелер
(санитарлық, булау бөлмелері, дәретхана, төсек-жабдықтық бөлме) жатады.
Аурухананың әрбір белімшесінде емдеу және диагностикалық іс-шараларды
(көк тамырға құюды, кан мен оны алмастырушыларды кұюды, жұлын пунциясын
жасауға арналған құралдарды даярлауды, биохимиялық анализдерге кан алуды)
орындайтын іс-шаралық мейірбике болады.
Палатадағы ауа жылуы 18-20°С болуы қажет. Тұрақты жылуды және ауа тазалығын
қамтамасыз ету үшін палатаны үнемі желдетіп отырған жөн. Қыста күніне 2-3
реттен кем емес, ал жазда тор болған жағдайда терезелер тәулік бойы ашық
тұруы керек. Желдету кезінде мейірбике науқастарды жақсылап кымтауы қажет.
Палаталарда тек өте кажетті жиһаз ғана тұрғаны жөн төсектер, төсек
жанындағы тумбалар, орындықтар (төсек санына байланысты) және мүмкіндігінше
ортақ үстел. Есіктің жанына халаттарға арналған ілгіш және қалдықтарға
арналған бөшке қойылады. Палатаның ішкі қабырғасына ауа жылуын көрсететін
тер ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Сақтандыру шарты"55 бет
Автокөлікті сақтандырудың ақпараттық жүйесін құру40 бет
Азаматтық құқық пен сақтандыру құқығының арақатынасы21 бет
Резервтік қорға аударымдар бойынша шегерімдердің салық есебі11 бет
Сақ тайпалары5 бет
Сақтандыру ісінің даму дәрежесі58 бет
Сақтандыру компанияларын қайта ұйымдастыру және олардың банкроттығы және Қазақстанда сақтандыру ісінің тиімділігіне олардың әсері44 бет
Сақтандыру нарығы және оның Қазақстан Республикасында дамуы12 бет
Сақтандыру нарығы өзін-өзі ұйымдастыру6 бет
Сақтандыру нарығының мәні мен функциялары3 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь