Қазіргі қазақ тілі фонетикасы және фонема

1.Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы.
2.Фонема туралы ілімнің алғашқы негізін салушылар 3.Фонетика ғылымын зерттеуде қолданылатын әдістер.
4. Дауысты жане дауыссыз фонемалар
19 ғасырдың екінші жартысы түркі тілін зерттеудің “Алтын ғасыры”деген атауға ие болып тарихта қалды.Орыс және Батыс Еуропа ғалымдары түркі тілдерін тарихи,ғылыми тұрғыдан зерттеуді осы кезеңде нақты қолға алды.Патшалық Ресей қол астындағы Шығыс халықтарын орыстандыру арқылы өз үстемдінгін жүргізбекші болып,оларды ортақ бір тілде сөйлету жолында миссионерлік саясатты жүзеге асыруға бар күш-жігерін салып бақты.Осы әрекет орыс түркі танушылары арқылы жүзеге асырылды.Оларға үлкен міндет жүктелді,өз еңбектерінде түрік грамматикасын үндіеуропа ,оның ішінде орыс грамматикасымен байланыстыра зерттеу басты нысанға алынды. Ал түркі тілдері тобының бір тармағына жататын қазақ тілі де бұдан тысқары қала алмады.
Қазақ тілінің қайнар көздерін зерттеуді алғашқы “ баспалдақ” аталатын 19 ғасырдың екінші жартысынан бастау-тарих беттеріндегі қазақ тілі грамматикасының негізі қаланған кезеңге қазіргі күн тұрғысынан баға беру,өткен оқулықтарды түзетуге қадам жасау болып табылады.Соның ішінде:Мархабат Томановтың “Қазақ тілі тарихи грамматикасының мә-селелері” атты еңбегін атап көрсетуге болады.
Мархабат Томановтың “Қазақ тілі тарихи грамматикасының мә¬селелері” (1974), М.Томанов орыс¬ша-қазақша сөздіктерді құрас¬ты¬руға атсалысты. Олар¬дың ішінде екі тілді құ¬ры¬лыс, архитектура, физика, астрология, заң, педагогика, психология салаларына арнал¬ған салалық терминдер сөздігі бар. Көптеген терминдік сөз¬дік¬терге алғысөздер жазып, басылып шығуына мұрындық болды.
Бүгінгі Қазақ сөзінің тарихи қа¬лып¬тасып, мағыналық, тұлға¬лық және қызметтік тұрғыдан дамуы, ең алдымен тіл құрамын¬дағы есім сөздер мен қи¬мыл мәнді атаулардың жіктелуімен байла¬нысты. Осы жіктелудің ең негізгі себебін анықтаған Мархабат аға¬мыз “фонетикалық ұқсас негіз¬дер-дің тарихи дамуы барысында жа¬салған” деп бағамдайды. Сондық¬тан да бір-біріне ұқ¬сас сөздер ежелгі заманда дербес, бір-бірінен бөлек сөздер болмаған, тек контекст құрамында ғана бір-бірінен ерекшеленген синтаксистік элементтер болған дейді. Ғалым есім түбірлердің табиғатын анықтап қана қоймай, олардың даму жүйе¬сін, грамматикалық категорияла-ры¬ның қалыптасу жолдарын да түсіндіріп береді.
1.“Егемен Қазақстан” газеті,18.02.2012ж.
2.Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі. – Алматы: Мектеп, 1975.-304беттер
3.М,Томанов Қазақ тілінің тарихи грамматикасы,35-38беттер
4.Хабаршы журналы 2(148)2014ж.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ ... ... ... ... ... тілі ... ... зерттелу жайы.2.Фонема туралы ілімнің алғашқы негізін салушылар 3.Фонетика ғылымын зерттеуде қолданылатын әдістер.4. Дауысты жане ... ... ... Ж. Те ... ... ... ... Фи503
Семей 2015ж
Жоспар:
1.Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы.
2.Фонема туралы ілімнің алғашқы негізін ... ... ... ... ... ... Дауысты жане дауыссыз фонемалар
19 ғасырдың екінші жартысы түркі тілін зерттеудің "Алтын ғасыры"деген атауға ие болып тарихта қалды.Орыс және ... ... ... ... ... ... тұрғыдан зерттеуді осы кезеңде нақты қолға алды.Патшалық Ресей қол астындағы Шығыс халықтарын орыстандыру арқылы өз үстемдінгін ... ... ... бір ... ... ... миссионерлік саясатты жүзеге асыруға бар күш-жігерін салып бақты.Осы әрекет орыс түркі танушылары арқылы жүзеге асырылды.Оларға ... ... ... ... ... грамматикасын үндіеуропа ,оның ішінде орыс грамматикасымен байланыстыра зерттеу басты нысанға алынды. Ал түркі тілдері тобының бір ... ... ... тілі де ... ... қала алмады.
Қазақ тілінің қайнар көздерін зерттеуді алғашқы " ... ... 19 ... ... жартысынан бастау-тарих беттеріндегі қазақ тілі грамматикасының негізі қаланған кезеңге қазіргі күн тұрғысынан баға беру,өткен оқулықтарды ... ... ... болып табылады.Соның ішінде:Мархабат Томановтың "Қазақ тілі тарихи грамматикасының мә - селелері" атты ... атап ... ... ... "Қазақ тілі тарихи грамматикасының мә - селелері" (1974), М.Томанов орыс - ... ... ... - ты - руға ... Олар - дың ... екі тілді құ - ры - лыс, архитектура, физика, астрология, заң, ... ... ... ... - ған ... ... сөздігі бар. Көптеген терминдік сөз - дік - терге алғысөздер жазып, басылып шығуына ... ... ... сөзінің тарихи қа - лып - тасып, мағыналық, тұлға - лық және қызметтік тұрғыдан ... ең ... тіл ... - дағы есім ... мен қи - мыл ... атаулардың жіктелуімен байла - нысты. Осы жіктелудің ең негізгі себебін анықтаған ... аға - мыз ... ... ... - дер - дің ... дамуы барысында жа - салған" деп бағамдайды. Сондық - тан да бір-біріне ұқ - сас сөздер ... ... ... ... ... сөздер болмаған, тек контекст құрамында ғана бір-бірінен ерекшеленген синтаксистік элементтер болған дейді. Ғалым есім түбірлердің ... ... қана ... ... даму жүйе - сін, грамматикалық категорияла - ры - ның қалыптасу жолдарын да түсіндіріп береді.
М.Томанов алтаистикада, түр - кі ті - лін - де ... ... ой - ... ... ... оты - рып, бірінші рет қазақ тілінің тарихи грамматикасын жазды. Бұл күні бүгінге ... ... ... әрі дара ... ... танылып отыр.
Мархабат Томанов сондай-ақ, түркі тілдерінің салыстырмалы грам - ... ... ... - ну - ға ... үлес ... ... де - рек - ... кешенді, жан-жақты салыстыра зерттеу арқылы түркі тілдерінің фонетикалық және мор - фо - ло - гиялық құрылысының бас - ты ... - е - лік - ... ашып көр - сет - ті. ... тіл - дері - нің ... жү - ... ... анықтап, оларға тән ортақ белгілерді көр - сетіп берді. Әлеуметтік, эконо - ми - ка - лық, тарихи ерекшеліктеріне сәй - кес қа - ... ... ... - та - ры - ның ... эт - но - ... тұр - ғы - дан әр диалектіде сөй - ле - ген ... ... ... ... әдеби тілді қалыптастырған не - гізгі арнаны тауып, тілдегі бас - ты заңдылықтарды анықтады. Соң - ғы мың ... жыл ... ... ... ... ... - тар - мен жиі қарым-қаты - насқа түсіп, өте кең ... ... ... ... ... емес ... тілдерін ассимиляциялап, түркілік сипат бергенін дәлелдеді.
Қазақ тілі - ... ... то - ... біршама жас тіл ретінде де таныла бас - тағаны ... Оның ... ... процес - терінен өткен өзіндік грамма - ти - калық құрылымы, қалыптасу тарихы бар тіл екеніне қарамастан, Кеңес зама - нын - дағы ... ғы - ... аса бі - ... ... ... беделді ғалым С.Малов қазақ тілін ең жас тіл - дердің қата - рына ... Қай ... де ... ... ... пікі - рі - не ... дау айтып, жаңа көз - қарас біл - діру оңай бол - маған ғой. Қазақ тілінің өзге ... ... қай- - ... са - л - ыстырғанда да, бастау бұлағы - ор - тақ, даму жолы - бір, сон - дық - тан оның ... ... жас тіл бола ... - тын - ... ... ғы - лыми ... ... деректермен дә - лел - деген ғалым да ... еді. ... сөз ... ... ... мол ... ... тиек еткен ғалым, қатаң дыбыстардың тарихи көне процесс екенін алға ұстай отырып, қазақ тілі жас тіл деген ғылыми пікірге дау ... ... ... қосыла алмайтынын жасырмай, ойын былайша тұ - жы - рымдайды: "...қазақ тілінде ұяң - дар мен ... ... - сы да ... рт, лт, нт тәрізді көне дыбыс тіркестері де екі буынды сөздер құ - ра - ... ... - ған. ... бұл ... ерек - ... қа - зақ тілінің де пә - лен - дей жаңа емес, оның қалыптаса бас - тауы да сол көне ... - ... бол - - - ған - ды - ғы - ның дә - ле - лі бола ... ... көне түр - кі ... тек ... - ... тұрғы - дан ғана зерттеп қоймай, сонымен бірге әдеби де, тарихи да, археологиялық та мұра ... ... ... ... ... ... бұл мәселе осындай күрделі аспектіде жан- - жақты әрі кешен - ді түр - де қа - ... Мәсе - лен, Х- - ХV - ға - сыр - ... ... зерт - теу - ... ... ... ... мынадай пайымдаулар айтады: "Бұл заманда қа - ... бай ауыз ... ... ав - тор - лық әдебиет - жазба әдебиет пайда бола бастады". Яки, ғалым жазба әдебиет пен ауыз ... ... ... отырып, олардың орны мен өзіндік ерек - ше - ... ... ... отырады.
М.Томанов М.Қашқаридың "Дивани лұғат- - ит түрк" атты ең - бегін ауызекі сөй - леу тілінің жи - на - ғы ... көр - ... ... пайымдауымызша, бұл берілген дұ - рыс баға еді. Өйткені, Қашқари ең - ... ... ... ... - де алы - - натын мақалдар мен ... - дер, аңыз - - дар ... ... тілі - нің ... - тері ... анық. Ғалым М.Қашқари еңбегін терең зерттеу арқылы мынадай тұжырым айтады: "Қашқари кітабында берілген қыпшақ материалдары бүгінгі қазақ тілі - нің ... ... ... Өз кезі үшін бұл өте ... ... ... ... докторы, профессор, халық - ара - лық түрко - ло - гия комитетінің мү - ш - е - сі ... М.То - ... ... ... сан-са - ла - лы, жан-жақты. Егер санамалап көр - сетер болсақ, ол ... ... тіл ... ... ... ... ... бұл ғалымның қарымдылығы, білі - мі - нің тереңдігі болса керек. Және бұл өз кезеңінде ғылымда туындап жатқан сан ... ... - ті - лік - ... үдесінен шығу - ды көздеген еңбек - қорлық екені ... Иә, бұл ғы - лым - ға ... ... ... ... ... ... туындаса керек. Ғалым артына қазіргі қазақ тілінің син - таксисі, стилистикасы, морфология - сы, ... ... ... ... қазақ тілінің тарихи грамматикасы, ежелгі жазба мұ - рағаттар тілі, тарихи ... ... тіл - ... ... ... ... күрделі мә - селелер жөнінде терең теориялық мәні бар үлкен-үлкен ғылыми ең - ... қал - ... Құны атан тү - йе - ге ... сүбе - лі ... туындылар бүгінгі тәуелсіз Қазақ елі - нің мемлекеттік тілі саналатын қа - зақ тілінің бола - шақтағы ғылы - ми- - - ... тұр - ғы - - дан ... да ... ... қыз - - мет ете берері даусыз.
Түркітану іліміндегі алғашқы ... ... ... ... ... ... ciңipгeн XX ғасыр басындағы тіл білімінің көрнекті ғалымдары ... ... ... С.Е.Малов, В.А.Богородицкий, Бодуэн де Куртенэ, Н.К.Дмитриев, А.Н.Кононов, А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов сынды зерттеуші ғалымдар болып ... ... ... орыс ... ... ... ... 1916 жылы шыққан "Опыт краткой крымско- - татарской грамматики" атты кітабының 21 беті фонетикаға арналған. Онда дыбыстарды ... ... деп, ... жуан (а, о, ы, ұ), ... (ә, ө, i, ү); ... (о, ө, ұ, ү), езулік (а, ә, ы, i); ашық (а, ә, о, ө), қысаң (ы, i, ұ, ү) деп ... ... екі ... ... ... ... ... дауыстың қатысу-қатыспауына қарай үнді (м, н, л, і, р, ң), үнсіз (ф, п, B(W), б, с, ш, т, з, ж, д, й, к, г, қ, ғ, x, h) деп, ... ... (п, б, т, д, к, қ, г), ызың (ф, B(W), с, з, ш, ж, й, х, ғ, h) ... деп топтастырады да, үнділерді мұрын (м, н, ң), бүйip (л, і), діріл (р) дауыссыздар деп бөледі. Ғалым ... ... ... ... ерін (ф, B(W), п, б, м), тic (с, ш, т, з, ж, д, н, л, І, р), тіл ... (й), тіл арты (тым ... к, г; тым ... х, қ, ғ, ң), көмей (h) деп бес топқа бөліп қарастырған.
А.Н.Самойловичтің тіл арты дыбыстарын тым артқы, тым алғы деп ... ... ... еңбегінде де көрініс тапқан. Ғалым г, к ... ... орта шені ... орта ... нық ... жабысып, сонан соң бірден ашылып кетуі арқылы пайда болатынын, ғ, қ фонемалары тілдің артқы шені (түбі) таңдайдың артқы ... ... ... ... ... Яғни г мен к дауыссыздары ғ мен қ тіл арты дауыссыз ... ... сәл ... ... орта шені ... орта ... тию ... айтылады. Бұдан А.Н.Самойлович пен І.Кеңесбаевтың пікірлерінің өзара байланысын аңғаруға болады.
А.Н.Самойлович те дауыссыз дыбыстарды қатаң (ф, п, с, ш, т, к, х, қ, h), ұяң (B(W), б, м, з, ж, д, н, л, І, р, й, г, ғ, ң) деп ... да бар. ... ... ... ғалым дауыссыздарды үнді, үнсіз деп бөле келіп, қатаң, ұяң деп ажыратқанда үнді дауыссыздарын ұяңдардың тобына қосып жібереді. Сондай-ақ үнді й ... ... ... ... І ... ... ... жатқызып, өз ішінде түрлі топтарға бөліп қарастырған. Tүpкі тілдерінде л-дың жуанды-жіңішкелі болып келуінің ешбір ... мәні жоқ. Бұл ... ... ... ... ... қазақ тілі" атты монографияда П.М.Мелиоранскийдің пікірін талдау арқылы түсіндіреді.
Дауыссыздар ассимиляциясы жөнінде ғалым: ... в ... ... два ... то ... ... ... предыдущий в том смысле, что если предыдущий звук звонкий, то и ... ... быть ... а если ... то и ... должен быть глухим",- деп, қатаң, дыбыстан соң, қатаң, ұяң дыбыстан соң, ұяң дауыссыз ... тұру ... ... жылы ... ... "Учебник уйгурского языка" атты кітабының 9 беті фонетиканы зерттеуге арналған. Еңбекте ... ... ... (а, а, о, ө, ұ, ү, е, i), 23 ... ... ... ... ... ... ... қарай жуан (а, о, ұ), жіңішке (ә, ө, ү, е, i), еріннің қатысына қарай еріндік (о, ө, ұ, ү), езулік (а, ә, е, i) деп, ... ... ... (п, б, т, д, г, ғ, к), ... (ч, ц), ызың (ф, й, ж, з), ... (с, ш, h, қ, х), үнді (л, р), ... (н, ң, м) деп ... А.Боровков аффрикат ч, ц дыбыстарының әрқайсысы екі элементтен тұратыны жөнінде алғашқы болып сөз қозғап, талдап көрсеткен. ... ... ... ассимиляция деп, сингармонизм дауысты дыбыстардың үндестігі (ерін, езу), ассимиляция дауыссыз дыбыстардың үндестігі дегенді айтады. Екпіннің динамикалық немесе экспираторлық түpiн ... ... ... ... в свою ... ... ослабление гласного, или в смысле его количественного сокращения, или в смысле утраты им своей отчетливой артикуляций" дегенінен ... ... ... ... ... ... айтылатынын, яғни редукцияланатынын түсінеміз . Аталған пікip қазақ тіл білімінде 1984 жылы жазған Б.Қалиевтің "Қазақ тіліндегі ... ... ... атты ... өз ... ... ары ... дамытылды.
1940 жыл түркітану саласында зерттеу жұмыстарының жемісті жылдарының бipi болып саналады. Бұл жылы бірқатар ғалымдардың еңбектері жарық ... ... ... дамуына өз үлестерін қосқан. Оларға Н.П.Дыренкованың "Ойрат тілінің ... ... ... тілі және оның ... ... ... ... грамматикасы", В.М.Насиловтың "Ұйғыр тілінің грамматикасы" деген еңбектер жатады.
Н.П.Дыренкованың "Ойрат ... ... атты ... 29 беті фонетикаға арналған. Дауыссыз дыбыстардың айтылу орнына қарай жіктелуін төмендегіше көрсетеді:
1. тіл арты - к, г, ... тіл алды - т, д, с, з, ш, ж, л, н, ... тіл ... ... - ч
5. ерін - п, б, м, ... тіл арты ... - қ, г(ғ) [3]. ... тіл арты ... eкігe ... ... ... зерттеуінде кездесті. Бұлар да тым алғы тіл арты дыбыстары және тым ... ... тіл арты ... ... ... ... ... үнді (н, р, м, л, нь), үнсіз деп, үнсіздерді ызың (с, ш, з, ж, й, дь), шұғыл (п, б, т, д, к, г), ... (ч) деп ... Ал ... ... ... ... (қ, п, с, т, ы, ф, ч, щ), ұяң (б, в, г, д, ж, з, й, л, м, н, нъ, р, дь, ц) деп ... ... ... үнді дауыссыз дыбыстарын ұяңдардың жетегінде қарастырады. Ғалым дауыссыз дыбыстарға сипаттама бере келіп: "Из звонких согласных в начале слова ... быть ... б, дь, д. ... ... не ... ... глухих - н, м, р, л - могут быть как в начале ... так и в ... ... нъ не ... быть в ... слова и встречается лишь в конце и в середине слова",- деп, дауыссыздардың сөз ішінде орналасуына көңіл бөледі [3]. ... ... ... төл ... ұяң б, д ... ... сөз аяқталмайды, ң дауыссызы сөздің ортасы мен аяғында ғана келеді, ң дыбысынан ... сөз жоқ. ... ... ... сөз ... екпін түспейтін қосымшалар жайында да азды-көпті пікірлер кездеседі.
Н.А.Баскаковтың "Ноғай тілі және оның диалектісі" атты ... 28 беті ... ... ... Онда ... ... (промежуточный) түрі ызың (й, h, в), діріл (л, р), мұрын ... (н, ң м) деп ... ... "Промежуточные согласные по способу образования являются как бы средним звеном между гласными и ... ... [1]. ... тіліндегі дауыссыз дыбыстар айтылу орнына қарай төмендегіше ажыратылады: 1) ортаңғы қатар - ортаңғы артикуляциялық база (тic, тіл ұшы, тіл алды); 2) ... ... - ... ... база (тіл ... тіл ... 3) алғы ... - алғы артикуляциялық база (ерін-ерін, ерін-тic). Дауыссыздар жасалу жолына қарай ... ... ... деп, үннің қатысына қарай қатаң, ұяң деп топтастырылған.
1940 жылы шыққан келесі еңбек - Н.К.Дмитриевтің "Құмық тілінің грамматикасы". Бұл зерттеуде фонетика ... ... ... ... ... ... алдыңғы еңбектерден өзгешелігі көрінбейді. Ал дауыссыз дыбыстар жасалу орнына қарай epiн (б, п, в, ф, м), тіс (д, т, з, с, н), ... (ж, ш, ... ч), тіл ... (й, к, г), тіл арты (қ, ғ, х, ... ... (h), ... (р, ... деп жеті топқа бөлінген. Жасалу жолына қарай дауыссыздар үнді (р, ... м, н, ... ... ... б, п, д, т, қ, қ, г; ... в, ф, з, с, ж, ш, й, ғ, х, гь) және ... (ж, ч), ... қатысына қарай қатаң, (п, ф, т, с, ш, ч, к, қ, х, гь), ұяң (б, в, д, з, ж, ... г, ғ, й, р, ... м, н, ... ... топтастырылған.
Бұдан көретініміздей, ғалым үнді дауыссыздарын ұяңдардың тобына қосып қарастырса, л, ң, г ... ... түpiн ... ... Құмық тілінің дауыссыз дыбыстары дауыстылардың әсерінен жуан, жіңішке болатыны айтылады. Еңбекте сингармонизм дауысты ... ... және ... ... ... деп ... бөлінеді. Дауысты дыбыстардың үндесуі өз ішінде epiн үндестігі және езу үндестігі болып екіге жіктеледі.
Н.К.Дмитриев дауыссыз дыбыстардың үндесуін ассимиляция деп ... да, бұл заң ... ... морфеманың (түбір) соңғы дауыссыз дыбысы келіп морфеманың басқы дауыссыз дыбысына ықпал eтіп, игepiп тұрады. Яғни түбip сөз ... не ұяң ... ... ... ... ... да ... не ұяң болатынын айтады.
Ал түркі тілдерінің фонетика мәселелерін зерттеуде В.В.Радловтың сіңірген еңбегін атап өткен жөн. Ол алғаш рет ... ... ... ... ... онда ... фонетикасының біршама мәселелерін сөз етті. Оның "Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасы" атты ғылыми туындысы күні бүгінге дейін өз мәнін жоғалтқан емес. ... ... ... ... ... алғашқы мәліметтерді Н.И.Ильминскийдің "Материалы к изучению киргизского наречия" атты еңбегінен кездестіруге болады.
Бұл ... ... ... ... ... ... ... (часть-2. Фонетика и этимология Спб. 1894г.) еңбегін жатқызуға болады. Онда ... тілі ... ... ... ... сөз ... ... жайы, үндестік заңы мен екпін мәселесі қысқаша сөз ... ... ... ... тілі ... ... ... В.Потаринскийдің "Грамматика киргизского языка" (фонетика, этимология, синтаксис), И.Ланитевтің "Материалы по казах-киргизскому языку" және Н.Созонтевтің "Записи по грамматике киргизского ... атты ... атап ... ... ХІХ ... басталған зерттеу жұмыстары ХХ ғасырда жалғасын тауып, шыңдалып келе жатқанын жоғарыдағы талдаулардан да аңғаруға болады
Пайдаланылған әдебиеттер:
1."Егемен Қазақстан" газеті,18.02.2012ж. ... І., ... Ғ. ... ... ... - Алматы: Мектеп, 1975.-304беттер
3.М,Томанов Қазақ тілінің ... ... ... ...

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1.Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы.2.Фонема туралы ілімнің алғашқы негізін салушылар 3.Фонетика ғылымын зерттеуде қолданылатын әдістер.4. Дауысты жане дауыссыз фонемалар6 бет
Стилистика және оның проблемасы туралы4 бет
Фонеман5 бет
Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы3 бет
Қазіргі қазақ фонетикасы жайлы5 бет
Қазақ тілінің дыбыстық жүйесінің өзге тілдерден айырмашылықтары мен ұқсастықтары16 бет
Қазақ тілінің лексикалық, фонетикалық жүйесі туралы11 бет
"Қазақ тілінің фонетикасы" дәрістер48 бет
А. Байтұрсынов және қазіргі қазақ тілі фонетика саласындағы жаңа бағыттар52 бет
Дауыссыз дыбыстардың фонетикада зерттелуі. Дауыссыз дыбыстардың жекелген ерекшеліктері17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь