Кәсіпорынның бизнес жоспарын құру негіздері

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕРДІҢ ЖӘНЕ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРДІҢ ТІЗІМІ КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 КӘСІПОРЫННЫҢ БИЗНЕС ЖОСПАРЫН ҚҰРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Бизнес . жоспардың мәні және көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Бизнес .жоспар құрудың мақсаттары мен міндеттері және принцптері ... ..16
1.3 Бизнес.жоспарларды жасаудың шетел әдіснамасы және оны Қазақстан
экономикасы жағдайында қолдану мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

2 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БИЗНЕС . ЖОСПАРЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 «Балапан» ясли . бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорынының экономикалық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
2.2 «Балапан» ясли . бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорынның қаржылық шаруашылық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ...41
2.3 «Балапан» ясли . бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсорын
өнімдерін өткізу нарығын зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46

3 КӘСІПОРЫНДА БИЗНЕС ЖОСПАР ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 «Балапан» ясли . бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорынның бизнес . жоспарының маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
3.2 «Балапан» ясли . бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорында бизнес.жоспардың тиімділігін айқындау ... ... ... ... ... ... ... ... .60

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..68

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Тақырыптың өзектiлiгi. Қазіргі нарықтық экономикалық қатынастар жағдайында әрбір кәсіпорын өзінің қызметін келешекте одан әрі жалғастыру үшін, нарықтағы жағдайлардан хабардар болып, сонымен қатар бәсекелестік қабілеті болуы керек. Келешекте кәсіпорын өзінің қызметін тоқырау қаупінен сақтау үшін, өндірісінің тоқтап қалмауы үшін сырттан күрделі салымдар немесе банктерден несие алуы керек. Бұл жағдайда кәсіпорын банктен несие алу немесе сырттан күрделі салымдарды тарту мақсатында, оларға өзінің өнімнің көлемін, оған кететін шығындар жайлы құжаттар жасайды. Бұл жасалатын құжат бизнес-жоспар немесе күрделі салым жобасы деп аталады. Бұндай бизнес-жоспарлар қысқа мерзімге, орта мерзімге және ұзақ мерзімге жасалады.
Кәсіпорынды белгілі бір кезеңге дамытуда пайда алу мақсатымен мәмілені, жүзеге асырудың бағдарлама жоспары, көзделген мақсатқа қол жеткізуге бағытталған шаралар жүйесі бизнес-жоспарды құрайды. Бизнес-жоспардың инвестициялық және жекешелендіру жобаларын техникалық-экономикалық жағынан негіздеу кезеңінде әзірленеді. Бұл орайда бизнес-жоспардың күрделі салымшыға капиталдың қандай мақсатқа жұмсалатынын анықтау үшін қажет, ал кәсіпорын жобаны іске асыру барысында іс-қимыл жасау бағдарламасын әзірлеу және басқару үшін қажет. Мұндай жоспарды кәсіпорынның сипаттамасы, оның әлеуметік мүмкіндіктері, ішкі және сыртқы ортаның бағасы, маркетингтік стратегиясы және кәсіпорынды дамыту туралы нақты деректер қамтылады.
1 Уркумбаев М.Ф., Трещенко С.А., Уркумбаева Т.Н. «Арифметика ухпеха». – 2005ж 7бет
2 Уркумбаев М.Ф., Трещенко С.А., Уркумбаева Т.Н. « Алгебра власти». – 2005ж 18бет
3 Черняк В.З. Оценка бизнеса. – Финансы и статистика, 1996ж 46бет
4 Дэвид Г. Бэнгз. Руководства по составлению бизнес-плана. Серия «Маркетинг и менеджмент за рубежом»/Пер.с анг. – Изд-во «Финпресс», 1998ж 74бет
5 Уткин Э.А. Бизнес –план. // Организация и планирование предпринимательской деятельности. – М. Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во ЭКМОС,1998 ж. 34бет
6 Балашов В.В., Райченко А.В. Тезаурус рыночной экономика и управления.// ГАУ.-М., 1997ж. 9бет
7 Уткин Э.А. Урпавление фирмой. – М.: «Акалис», 1996 ж. 16бет
8 Бизнес – план. Под редакцией проф Р.Г. Маниловского. Москва «Финансы и статистика», 1996ж 23бет
9 Бизнес-план. В.П.Буров; В.А. Морошкин; О.К.Новиков. Москва, 1995ж 27бет
10 Пособие по составлению бизнес-плана. ERNST&YOUNG; Москва, 1995 ж 15бет
11 Ф.К. Беа, Э. Дихтл, М.Швайтцер «Экономика предприятия». – Инфра-М, 1999ж 65бет
12 «Управление инвестициями» в 2-х т./Под общ. ред. В.В. Шеремета – Высшая школа, 1998ж 31бет
13 «Бизнес-планирование». / Под В.М. Попова, С. И. Ляпунова -- Финансы и статистика, 2000ж 47бет
14 М.М.Алексеева «Планирование деятельности фирма» - Финансы и статистика, 2001ж 102бет
15 Ю. Бригхем, Л,Гепански «Финансовый менеджмент. Полный курс». В 2-х т./Пер. С англиийского под ред. В.В. Ковалева – СПб.: Экономическая школа, 1997ж 124бет
16 Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2030 даму стратегиясы»
17 А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин «Финансы предприятий». – М.: Инфра-М, 2000ж 191бет
18 И.А. Бланк «Основый финансового менеджмента» в 2-х т. –Киев; Ника-Центр, 1999ж 92бет
19 «Как разработать бизнес-план». – Люксембург; Служба Тасис. Офис офицальных изданийй Европейского сообщество. – Май, 1998ж 65бет
20 Қақстан Республикасының статистика жөніндегі агенттігі
21 Сергеев И.В., Шипицын А.В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 288 с.
22 Деловое планирование (Методы. Организация. Современная практика): Учеб. Пособ./ Под ред. В.М. Попова. - М,: Финансы и статистика, 2006. – 368 с
23 Финансовый менеджмент: / Под ред. проф. Е.И. Шохина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – 408 с.
24 Букаяков М.И. Внутрифирменное планирование. Учебник – М.: Инфра-М, 2000.- 312 с.
25 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М., 2005.-360с
26 Ким Л.И. Бухгалтерский управленческий учет. Конспект лекций. Чебоксары: «Салика», 2001.-147 с
27 Лобанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т. А., Олейникова Ю.А., Бизнес-план. Учебное пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 2007. – 96 с.
28 Финансовый бизнес - план. Под ред. Попова В.М. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 480 с.
29 Ильин А.И. Планирование на предприятии. Учебное пособие. В 2 ч. ч.1. Стратегическое планирование. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000.- 678 с.
30 Кенжеғозин М.Б. «Экономика», 2-том. Алматы, 2006. 437бет.
31 Жатқанбаев Е.Б. «Аралас экономика негіздері». Алматы, 1996. 134бет.
32 Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. «Кәсіпорын экономикасы» Алматы, 2006. 296бет
33 Мәуленова А.Т. «Экономикалық теория». Алматы, 2004. 149бет
34 Нұрғалиев Қ.Р. «Қазақстан экономикасы». Алматы, 1999. 289бет.
35 К.Б. Бердалиев «Қазақстан экономикасын басқару негіздері», Алматы «Экономика», 2001ж. 57бет
36 Г.С. Смағұлова «Аймақтық экономиканы басқару мәселелері», оқу құралы, Алматы 2005 ж. 132бет
37 С.С.Сахариев, А.С.Сахариева «Жаңа кезең – экономикалық теориясы» (оқулық), Алматы «Данекер» 2004ж. 141бет
38 Д.Қ. Қабдиев, «Экономикалық саясат» Лекциялар, Алматы 2002ж. «Экономика». 176бет
39 Ж.О. Ихданов, Ә.О. Орманбеков, «Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелері»Алматы, Экономика, 2002ж. 85бет
40 М.Б. Бисенғазин, А.Ш. Хамитов «Кәсіпкерлік негіздері»
41 А.Қ. Мейірбеков, Қ.Ә. Әлімбетов «Кәсіпорынның экономикасы», Алматы, 2003ж. 69бет
42 Шеденов Ө.Қ., Байжомартов Ү.С., Жүнісов Б.А., Комягин Б.И. «Жалпы экономикалық теория» Алматы-Ақтөбе -2002. 176бет
43 В. М. Власова, «Основы предпринимательской деятельности», Москва 1996ж. 94бет
44 Р.Елемесов, Е. Жатқанбаев, «Государство и рынок», Алматы, «Қаржы-қаражат», 1997ж.42бет
45 Н. К. Мамыров, «Менеджмент и рынок: Казахстанская модель», Алматы 1998ж. 89бет
46 Л.Ш. Лысенкер, Э.М. Лысенкер, «Основы рыночной экономики» Алматы, «Рауан» 1997ж. 114бет
        
        МАЗМҰНЫ
бет
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕРДІҢ ЖӘНЕ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРДІҢ ТІЗІМІ
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................3
1 КӘСІПОРЫННЫҢ БИЗНЕС ЖОСПАРЫН ҚҰРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 ... - ... мәні ... ... ... ... мақсаттары мен міндеттері және
принцптері......16
1.3 Бизнес-жоспарларды жасаудың шетел ... және оны ... ... ... ... ... БИЗНЕС - ЖОСПАРЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 «Балапан» ясли – бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорынының ... ... ясли – ... ... ... қазыналық
кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ясли – ... ... ... ... кәсорын
өнімдерін өткізу ... ... ... ... ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ... «Балапан» ясли – бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорынның ... - ... ... ясли – ... ... ... қазыналық
кәсіпорында бизнес-жоспардың ... ... ... ЖӘНЕ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРДІҢ ТІЗІМІ
1. ФҚТ
2. ТМҚ
8. РВР
3. ШЖС
4. ҚҚС
5. ЕТҚ
6. ҚХР
7. АҚШ
9. РІ
10. ... ... ... ... ... ... ... қатынастар
жағдайында әрбір кәсіпорын өзінің қызметін ... одан әрі ... ... ... ... ... ... қатар бәсекелестік
қабілеті болуы керек. Келешекте кәсіпорын өзінің ... ... ... үшін, өндірісінің тоқтап қалмауы үшін сырттан күрделі салымдар
немесе банктерден несие алуы керек. Бұл ... ... ... ... ... ... күрделі салымдарды тарту мақсатында, оларға ... ... оған ... ... ... ... ... Бұл
жасалатын құжат бизнес-жоспар немесе күрделі салым ... деп ... ... ... ... орта ... және ұзақ ... белгілі бір кезеңге дамытуда пайда алу ... ... ... бағдарлама жоспары, көзделген мақсатқа қол
жеткізуге бағытталған ... ... ... ... ... ... және ... жобаларын техникалық-
экономикалық жағынан негіздеу кезеңінде әзірленеді. Бұл орайда ... ... ... ... ... мақсатқа жұмсалатынын анықтау
үшін қажет, ал кәсіпорын жобаны іске асыру барысында ... ... ... және ... үшін ... ... ... кәсіпорынның
сипаттамасы, оның әлеуметік мүмкіндіктері, ішкі және сыртқы ортаның бағасы,
маркетингтік ... және ... ... ... ... деректер
қамтылады. Онда ықтималдық тәуекелділік көрсетіледі, яғни жоспарда қауіп-
қатердің болуы мүмкін ... ... және оны ... ... Кәсіпорынның бизнес-жоспар бөлімдерінің құрылымы мен көлемін
дербес анықтайды, бірақта ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын технологияның, нарықтың ерекшеліктері,
бәсекелесуге қабілеттілік, ... ... ... ... ... ... ... есепке ала отырып, бизнес-жоспар мәміле жүргізудің және осы
негізде пайда ... ... ... ... ... Бұл жүйе ... мақсатқа қол жеткізуге бағытталған жоспарлы ұйымдастырылған
экономикалық, техникалық, ұйымдастырушылық және ... ... ... табылады.
Нарықтық қатынастары дамыған елдерде үлкен, орта және кіші бизнес
кәсіпкерлері жаңа істі бастау ... оны ... ... ... ... конъюнктура талдауында негізделуді, өзіндік ресурстар мен
мүмкіндіктердің шығуы, қаржылық есеп айырысу және ... ... Оны ... ... 3 ... ал ... жобаларды 5-10 жылға құрады.
Бизнес-жоспарды жасаушылар жобанынң немесе жаңа ... ... ... ... ... ... ... қимылды, әртүрлі
болжаудың әдістерін қолдана білуі керек. Бизнес-жоспар статистикалық есеп
беру ... ... Оны ... мекемелермен, салық
инспекцияларына жібермейді. Тәжірибеде, оны жасаудың ... ... ... алу мен ... ... ... ... қорлар және
басқа да қаржылық нарықтағы субъектілер, ... ... ... ең ... фирмамен және оның жобасымен бизнес-
жоспар арқылы танысуды талап етеді. Қатаң регламент ... ... ... халықаралық стандарттағы бизнеске жол ... ... ... ... ... ... ... елестету үшін, тапсырмаларды анық түсіну үшін тиімді болып табылады.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен мiндетi. Жұмыстың мақсаты - ... ... ... ... ... басқару. Қойылған
мақсатқа жету үшін жұмысты жазуда ... ... ... ... ... ... және ... теориялық
негіздерін зерттеу;
"Балапан" кәсіпорнының өндірістік әлеуетін, ... ... ... ... ... ... талдау жасау;
кәсіпорынның бизнес-жоспар тиімділігін бағалау және әдістерін қолдану.
Зерттеудің пәні. "Балапан" ясли ... ... ... ...... және адамзаттық құндылықтарды ескере
отырып, әр баланың талабын, бейімділігін қабілеттілігін дарындылығын ... және оның даму ... мен ... жағдайын жақсартуға,
потриот болуға және өсіп білім алу үшін ... ... ... обектісі ретінде. "Балапан" ясли –бақшасы ... ... ... даму ... мен стратегиясы алынып
отыр.
Зерттеудің теориялық және әдістемелік негіздері ретінде бизнес жоспар және
кәсіпорынның даму ... ... ... бизнес жоспар
қалыптастырып, оны жүзеге асыру бойынша отандық және шетел ... ҚР ... ... және бағдарламалық құжаттары, Қазақстан
Республикасының статистика агенттігінің материалдары мен ... ... ... ... ... және ... ... Зерттеудің
нәтижелерi мен тұжырымдары сыбайлас жемқорлық, оған қарсы күрес мәселесінің
ғылыми негiздерiн өз ... ... ... ... ... ... ... қарсы күрес саласындағы әлемдік тәжірибені
жинақтап, жүйелеуге талпыныс жасалды. Зерттеудiң ... ... ... ... ... ... ... арнаулы курстар оқуда,
семинарлар жүргiзуде, заңтану курсында, ... ... ... ... құрылымы. Диплом жұмысы кіріспеден, негізгі
бөлімнен, қорытындыдан, - ... - ... және ... Бұл ... жұмыста үш бөлім қарастырылады.
Бірінші бөлім бойынша кәсіпорынның бизнес-жоспар құру ұйымдастыру-
экономикалық сипаттамасы, яғни, оның құрылу тарихы, басқару ... ... ... ... ... негізгі тақырыбым бойынша, ... ... құру ... және оның өндірістік тиімділігінде алатын орны туралы
жазылған. Бұл бөлімде жоспарды құрудың әдістері мен принциптерін, ... ... және ... жағдайы жөнінде талдау көрсетілген.
Үшінші бөлімде, іс-жоспар тиімділігінің өлшемі және оны ... оның ... ... ... ... ... ... жалпы сипаттамасы жөнінде талданған.
Жұмысты жазу барысында осы ... ... ... ... ... басылымдардағы ғылыми мақалалар, "Балапан" ясли
коммуналдық қазыналық кәсіпорнының мәліметтері, ережелері, ... ... ... ... құрудың теориялық негіздері
1.1 Бизнес жоспардың мәні және көрсеткіштері
Нарықтық экономикада өнеркәсіптің тиімді еңбек етуі ... ... ... байланысты болып келеді. Кәсіпорынның негізгі
жоспарларына кәсіпорынның даму жоспары, өндірістік ... ... даму ... жатады.[1]
Қазіргі уақытта кәсіпорынның даму жоспарын жасау барысында, жоспарлау
методологиясын әрі қарай ... көп ... ... методолгисына жоспарларды жасаудың түрлері мен әдістері
жатады. Жоспарлау методологиясын дамытудың негізгі бағыттары:
... ... ... және ... ... ... нормалар мен нормативтерді қолдану;
– өндірісті техникалық-экономикалық негіздеу;
... ... ... ... ... ... көрсеткіштерінің, жүйесін жақсарту;
– материал сыйымдылығын, қор сыйымдылығын азайту;
– еңбек өнімділігін арттыру;
– жоғарғы сапалы өнім шығаруды ... ... ... ... ... ету және ... даму ... прогрессивті техникалық экономикалық
нормалар мен нормативтерді қолдану арқылы ... ... ... да бір ... шығаруға кететін қажетті шикізат, материал, отын
энергияның ең көп ... ... ол ... шама ... ... дегеніміз - салыстырмалы шама, еңбек құрал-жабдықтарының
қолданылуын көрсететін көрсеткіш.[2]
Нормалар мен нормативтерді жасаған ... ... мен ... ... ... ... және ... ұйымдастырудың
жетістіктерін, кәсіпорынның өндірістік қуатын кеңінен қолдануды және алғы
өнеркәсіптік тәжірибені есепке алып ... ... ... мен ... ... ... бойынша
жасалынады:
– нақты еңбек шығындары (өнімді шығаруға кеткен уақыт шығыны, қызмет
ету нормасы, жұмысшылар санының нормативі);
– материалдық ... ... ... ... ... жылу ... үлестік нормалары);
– еңбек құрал-жабдықьарын қолдану нормативтері (машиналары, ірі ... ... ... қолдану нормативтері);
– өндіріс процесін ұйымдастырудың нормативтері ... ... ... өндірістің көлемі, шикізат, материалдар, отынның
қорлары);
– іске қосылатын кәсіпорын, өндірістер, цехтар мен ... ... ... ... ... нормасы. Бұл арқылы қуатының
қаншалықты көлемде қолданылуы есептелінеді.
Нормалар мен нормативтер әртүрлі жағдайларда ... Тірі ... ... ... ... ... жұмыс уақытының
қолданылу деңгейін, еңбекақының көлемін анықтауға қолданылады. Материалдық
ресурстар шығынының үлестік нормасы арқылы қажетті материалдың жеке ... мен ... ... ... құнын анықтау үшін
қолданылады.
Жоспарларды техникалық-экономикалық негіздеу арқылы олардың
көрсеткіштерін анықтайды.
Жоспарлар мынадай ... ... ... жасалынады:
– сандық;
– сапалық;
– көлемдік;
– үлестік.
Сандық көрсеткіштерге – жалпы өнім мен ... ... ... ... ... ... жалақының қоры; пайда көлемі; әртүрлі
өндірістік шығындардың мөлшері ... ...... ... ... ... ... өзіндік құнды азайту, өндіріс тұрақтылығы, қор
сыйымдылығы; ... ... ... және ... ... ... ... байланыста болады.
Көлемдік көрсеткіштерге – өндірістің жалпы көлемі, жеке процестер ... ... ... ...... ... бірнеше көрсеткіш-
тердің ара-қатынасы жатады; мысалы: бір өнімді шығаруға кеткен металл
шығыны.
Өнеркәсіптің жоспарлық ... ... үшін ... ... ... ... ... өлшемдер - өндірістің көлемін, материалды ... ... Олар ... және ... ... қамтиды.
Еңбек өлшемдері – еңбек өнімділігін ... ... ... ... ... ... ... норма сағатпен белгіленеді.
Құн өлшемдері – көрсеткіштердің құнын ... Құн ... ... сату көлемі, тауар және жалпы өнім жоспарланады.
Кәсіпорынның даму ... ... ... тұрады:[3]
– Өнеркәсіп өнімін шығару жоспары (өндірістік бағдарлама) – ... ... ... Бұл ... ... ... ... және табиғи
өлшемдерде шығару жоспараланады және өнім ... ... ... ... ... ... жинақтау, құрамдастыру жоспараланады.
– Ғылым мен техниканы дамыту жоспары. Бұл ... ... ... прогресті жылдамдату, ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жоспарлау, прогрессивті технологияларды ... ... ... ... ... ... қолдануды
жоспарлау, еңбектің ғылыми ... ... Бұл ... мен ... ... ... да жатады.
Ғылым мен техниканы дамыту жоспарының көрсеткіштері: өндірісте жаңадан
шығарылған өнім, еңбекті механикаландыру және автоматтандыру деңгейі,
жұмысшылардың санын салыстырмалы ... ... ... ... ... ... еңбек өнімділігін арттыру және тауар өнімінің
өзіндік құнын азайту, өнімнің сапасын арттыру, ... ... ... ... ... өнімділігін қолдану және
т.б. жатады.
– Өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары. Бұл ... ... ... ... жалпы көрсеткіштері –
нақты еңбекті, негізгі қорларды, айналым қорларын, ... ... ... ... ... ... Бұл бөлімнің
негізгі көрсеткіштері – жалпы және таза өнімді өндіру ... ... ... өнімділігінің өсу қарқыны, қор сыйымдылығы, айналым
қорларының айналысы, капитал сыйымдылығы және ... ... ... және ... ... ... Ол жаңа ... кәсіпорындарды кеңейту және қайта құруды, ірі цехтар ... ... ... ... ... ... өндірісті
техникалық қамтамасыз ... ... ... ... мен ... қамтиды. Негізгі көрсеткіштері-
өндірістегі негізгі қорлар мен өндірістік ... іске ... ... мен өндірістік базаларды салу, өндіріс қуатының өсімі, ... ... ... ... ... аяқталмаған
өндірістің көлемі.
– Материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспары. Оған ... ... ... ... есептейтін материалдық
есептеулер жүйесі жатады. Өндірістік өнеркәсіпке қажетті ... ... мен ... ... ... есептеп
шығарады. Бұл жоспарда шикізат, материал, отын, энергия және т.б.
үлестік шығындарын азайтудың жолдары қарастырылады.
... және ... ... Бұл ... өндіріс көлемі ұлғаюының және
оның тиімділігін арттырудың негізгі белгісі ретінде еңбек ... ... ... ... Еңбек өнімділігінің көрсеткіші
салыстырмалы бағадағы нормативтік таза ... ... ... ... орташа санына бөлу арқылы анықталады.
Бөлімнің негізгі бір көрсеткіші – жалақы ... ... ... еңбекақысы анықталады. Осы жоспар арқылы жұмысшы кадрлар саны
мен қосымша өндіріске ... ... саны ... ... ... жоспары. Бұл жоспардың мақсаты - өндіріске кететін
шығындардың көлемін анықтап, осы арқылы өндірістен алынатын пайданың
көлемін табу және ... ... және ... ... пайдалы
түрде қолдану.
– Қаржылық жоспар (қаржы). Қаржы жоспарында мынадай көрсеткіштер
көрсетіледі – айналым ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасы; негізгі өндіріс
қорларын салу және қолдану; пайдалы есептеу. Қаржы ... ...... ... ... ... әлеуметтік даму жоспары. Жұмысшылардың әлеуметтік
жағдайын, еңбек жағдайын ... ... ... ... ... қорғау және табиғат және табиғат ресурстарын пайдалы
қолдану жоспары. Су ... жер ... ... және әуе ... ... мен дұрыс қолдану жатады. Сонымен
бірге аз қалдықты және ... ... ... құрамдастырылған өндірістерді дамыту, табиғи ресурстар,
шикізат және материалды кешенді түрде қолдануды жоспарлайды.
Бизнес-жоcпар — жоспар, бизнес-операцияларды жүзеге асыратын
бағдарлама, фирма, ... оның ... ... ... маркетинг,
операцияларды ұйымдастыру және олардың тиімділігі туралы мәліметтерді
мазмұндайтын фирманың әрекеті.[3]
Бизнес-жоспар – болжамданған ... ... дәл, қол ... ... ... ... перспективті шешімдерді таңдауға және олардың
жетістіктері құралдарын анықтауға мүмкіндік беретін әр түрлі жағдайлардың
үлкен санын қарастыру кезіндегі маңызды ... ... ... ... ... ... сондықтан да
оны стратегиялық жоспарлаудың бөлінбейтін ажырамас және оларды орындау мен
бақылау үшін басшылыққа алынатын элементі ретінде елестетуге ... ... ... өзі және ... ... деп ... маңызды.
Бизнес-жоспар – бизнесті жоспарлау барысында ... ... ... – бұл ... ... ... ұйымдастырылған
өндіріс мақсатын анықтау үшін және олардың жетістіктеріне апарар жолды
анықтау үшін кәсіпкерлік ... ... әр ... ұйымдық-құқықтық
форма.
Әрбір кәсіпкер, өзінің қызметін бастай отырып, қаржылық, материалдық,
еңбек және ... ... ... ... ... ... ... фирманың жұмысы процесіндегі ресурстарды
пайдаланудың тиімділігін нақты, дәл есептей білу ... анық ... ... ... егер, өз қызметін айқын, дәл және
тиімді жоспарлай алмаса, мақсатты нарықтың жағдайы қалай ... ... ... ... жеке ... мен ... ақпараттарды үнемі жинастыра және шоғырландыра алмаса, онда тұрақты
жетістікке де қол жеткізе алмайды.
Кәсіпкерліктің сан ... ... ... де, коммерциялық
қызметтің барлық дерлік салаларында және әр ... ... ... ... жағдайлар бар, бірақ өз уақытында дайындалу және
әлеуетті қиындықтар мен қауіптерден айналып өту үшін ... ... ... алға қойылған мақсаттың жетістіктеріне ұмтылуы тиіс.
Бизнестегі алғашқы қадамын жасай отырып және жаңа бизнес-жобаны іске
асыра отырып, ... ... ... ... жетіспеушілігіне,
екіншіден, кәсіпорынды таңдалған ұзақ уақыттық курстан басқа жаққа ... ... ... ... да алға ... ... ... және болжамды алдын-ала
баяндап, қағазға түсіріп алу қажет. Бұл, әрине, барлық межеленгеннің бәрі
де сөзсіз орындалады ... сөз ... ... мен ... ... түсу ... бойынша және іс жүзіндегі тәжірибені қамту
барысында түзетіледі.
Сондықтан, бизнес-жоспарды ... аса ... екі ... бар:
1)инвесторлардың бизнестегі ақша салымы немесе несиені ұсынуы үшін ... ... ... ... ... және фирманың одан ауытқуының кездейсоқ
жағдайына жол бермеу.
Нарықтық қатынастардың ... ... ... ... ішкі ... ... үшін кәсіпорындарға жаңа тәсілді ұсынады.
Жоспарлау ... ... да бір ... қабылдауды межелейтін кез келген
ұйым үшін қажет. Кәсіпорын ... ... ... ... ... жоспарлаудың формалары мен әдістерін іздестурге мәжбүр.
Мұндай шешімдердің жетістіктерінің ... ... ... ... болып табылады.
Нарықтық экономикадағы бизнес-жоспар кәсіпкерліктің барлық сфераларында
пайдаланылатын жұмысшы құралы болып табылады. Бизнес-жоспар фирманың ... ... ... оның ... өз ... мен міндеттеріне
қол жеткізуі, бірінші кезекте, жұмыстың пайда ... ... үшін ... ... Жақсы талданып, жасалған Бизнес-жоспар фирманың
өсуіне, ол жұмыс істейтін нарықтағы жаңа ... ... ... ... ... ... ... көмектеседі.
Нарықтық экономикада Бизнес-жоспарлардың формасы, мазмұны, құрылымы
және т.б. бойынша көптеген ... бар ... 1). ... 1.1. ... ... ... бойынша типологиясы
Ескерту; Диплом жұмысындағы бизнес – жоспар оқу құралынан
Бизнес-жоспар тұрақты құжат болып саналады; ол әрдайым ... ... және сол ... ... ... етіп жатқан нарықтағы болып
жатқан өзгерістерге байланысты оған да өзгерістер енгізіледі.[7]
Бизнес-жоспар ... ... ... ... ... бірі ... табылады.
Сонымен бірге, ол фирма дауының ... ... ... ... және қаржылық аспектілерін неғұрлым мұқият
жетілдіреді, ... ... ... ... ... белгіленген іс-шараларға жеткілікті нақты экономикалық
баға беруге мүмкіндік жасайтын, әдетте, ... ... ... бір ... ... ... және ... несиелер мерзімімен ... ... ... ... бір ... ... ... өте іскер компаниялар тәжірибесі
көрсеткеніндей, нарық жағдайында оның қатаң ... ... ... ... ... оның өмір сүруінің басты шарты болмаса
да, экономикалық өсу мен ... ... ... ... ... жүзінде стратегиялық, ұзақмерзімдік, қысқамерзімдік, сондай-ақ,
ағымдағы жоспарлауы қолданылады. Қандай да бір коммерциялық жобаны ... ... жаңа ... құру үшін ... ... негіздемесін
мазмұндайтын құжат болып табылатын Бизнес-жоспарға ерекше назар аударылады.
[8]
Өз ісіңді таңдағаннан кейін оны ... ... ... қажет.
Бұл жоспар бәріне керек: Сіз өз жобаңызды іске асыру үшін ... ... ... бе әлде инвестордан ба; өзінің ... ... ... ниет ... өздеріңіздің қызметкеріңізден бе; ал ең
бастысы – өз идеяларыңызды ... ... ... ... ... тексеру керек.
Бизнес-жоспарсыз коммерциялық қызметті қолға алуға мүлдем ... ... ... тым ... ... – бұл кәсіпорын болашағының барлық негізгі аспектілерін
баяндайтын, өзі алда ұшырасатын барлық мәселелерді талдайтын, ... ... ... тәсілдерін анықтайтын құжат. [9]
Сондықтан да дұрыс құрастырылған Бизнес-жоспар ақырғы есепте мынадай
сұраққа жауап береді: бұл іске ... ... ... ... күші ... қайта орнына келтіру үшін кірістер алып келеді ме?
Дәл ... ... ... оның ... бір ... мен ... жүргізуге сәйкес келуі өте маңызды – бұл болашақты көруге және
алдын-ала қай ... ... ... ... ... ... ... бизнес-жоспарды құрастыруға міндетті түрде қатысуы өте қажет,
егер көптеген шетелдік банкілер мен инвестициялық фирмалар бизнес-жоспар
басынан ... ... тек ... ... дайындалғанын білсе, ал басшы
тек қол қойса, онда олар ... ... ... ... ... бас ... жеке кірісе отырып, ол өзінің ... ... ... ... және өз ... да қосады.
Сіз егер, бизнес-жоспарды ішке ... ... ... маңызды басымдықтарға қол жеткізесіз.
Оны жазу процесінде сіз сыртқы да ешқашан ... ... ... ... ... ... ... елеулі екенін «сезінуі» үшін мұндай
сұрақтарды қоюы ... ... ... ... ... ... емес адам ыңғайсыз жағдайда қалуы да
ғажап емес. Мысалы, талқыланған мәселеде шын ... ... ... ... өнімділіктің арттырылуына шоғырландырған дұрыс па деген сұрақ
анықталуы тиіс. Инвесторды ... ... ... дұрыс қарастырылмаған
стратегиялық шешімде оны Аяз Ата ретінде қабылдауға негізделген мүмкіндік
қана болуы ... ... Сіз ... ... 30%-ын ... өзіңіздің
аяқтан тұрып кетуге мүмкіндігіңіз бар екен түсінесіз. Сіз ... ... және құр ... ... адам ... ... ал инвестор
мәселенің неде жатқанын түсінбеуі де мүмкін.
Ішкі бизнес-жоспарды жазу кезінде дамудың стратегиясы мен ... ... ... ... ... егер, инвесторды тарту ойдағыдай ақталып шығатын болса, онда
инвестор да, фирма да келісім үшін ... ... ие ... ... ... ішке ... ... құрастыру
– екі жақтың да мүддесін көздеуі керек.
Бизнестегі үлкен күнә – ... өзің ... Ал тек ішкі ... ... ... ақиқатты жиі әрлендіріп отырады. Өз насихатыңа сену
талқандаушы фактор болуы да мүмкін.
Бизнес-жоспар ұсынылған ... ... ... және әлеуетті
қаржылық серіктестерді тартуға мүмкіндік береді.
Ол кәсіпорын жобасының мақсаттары мен міндеттерін жүзеге ... де ... ... бар ... инвесторлардың көзін
жеткізеді.
Өзіңнің жеке бизнесіңді қалай ұйымдастыруға болады? Неден ... ... ... мен ... бәсекеге қабілеттілігін қалай қамтамасыз
етуге болады? Табысты, өндіріс көлемін, салықтарды, ... ... ... және ... да көптеген сұрақтарды шешуге Бизнес-жоспар көмектеседі.
Ол кәсіпкердің алдына ... ... ... және ұзақ ... мен ... ... ағымдағы экономиканы, өндірістің
мықты және әлсіз жақтарын ... ... ... және клиенттер
туралы ақпараттардан тұрады. Онда бәсекелестік жағдайындағы алда тұрған
мақсаттардың ... қол ... үшін ... баға теріледі.
Біздің еліміздегі бизнес-жоспар кешегі күнге дейін тек қана қандай да
бір іс-шараның (шын мәнінде сондай) жоспары немесе кішігірім ... ... мен ... ... ... ... келді.
«Дженерал моторс», «Тоёта», «Сименс» секілді аса ірі шетелдік
корпорациялардың ... ... ... өте ірі
өндірістерді басқару үшін қолданылады.[10]
Негізінде, бизнес-жоспар ... ... бір ... ... (3-5 жыл) ... ... алып ... көрсеткіштерді бірінші және екінші жыл үшін тоқсан бойынша
бөліп беру ұсыналады.
Тек үшінші жылдан бастап көрсеткіштерді жылдық етіп ... ... ... бизнес-жоспар бірнеше жылға (3-5 жыл) құрастырылады
және инвесторлар (акцияны ұстаушылар) мен ... ... ... ... негізі болып қызмет етеді.
Бизнес-жоспар инвестициялар мен инвесторларды тарту үшін негіздеменің,
сондай-ақ ... ... ... тәуелсіз қорлар) әртүрлі
түрлерін алудың, білікті басқару және техникалық персоналдарын ... ... ... ... Ол ... өрістету кезінде
басымдықтарды орнықтыру үшін пайдаланылуы ... ... ... ... ағымдағы қызметінде бизнес-
жоспарды дайындау жөніндегі мәселелермен өте жиі ... ... ... ... (несиелер алу, жеке
өзінің қаржысын салу) талап ететін қандай да бір ... ... ... ... кім жай ғана ақша бере ...... пайдаланудың
бағыттылығы, оны қайтарудың мерзімі мен кепілдігі туралы ақпаратсыз. Екінші
жағынан, ақша алу үшін ең ... ... ... ... ... біз ненің есебінен тезірек (егер тіпті біз жеке өзіміздің қаржымызды
салсақ та) қайтара ... ... ... ... осы және ... ... жауап бере алуы тиіс.
Бизнес-жоспар – инвестициялық ... ... ... ақпараттарды
ұстайтын негізгі құжат. Мұндай құжатты жасау – бұл оны дайындау үшін ... ... ... ақпараттарды объективті бағалауды талап ететін
кешенді процесс.[12]
Бизнес-жоспар қызметті жоспарлау кезіндегі ішкі құжат ретінде, сыртқы
жақ – ... ... үшін ... ... ретінде пайдаланылуы
мүмкін.
Соңғы жағдайда бизнес-жоспар ... алға ... ... нақты мүмкіндіктері бар және олардың жетістіктері үшін
жеткілікті құзырлы, өздерінің міндеттемелері бойынша ... ... ... ... ... өз ... және ... көлемінде төлеуге
қабілетті негіздеме болып қызмет етеді.
Жоспарды жасау ... ... ... ... ... ... тарауларын одан ары қарай жазу үшін бұл ... ... ... сыртқы инвесторларды тартуға ... ... ... әр ... ... ... қажет.
Жоспар кәсіпорынды құрушылармен бірге жұмыс істейтіндердің барлығының,
ұйымдастырушылардың, ... ... ... және т.б. ... ... ... керек.
Бизнес-жоспар қателіктерді жоюға, фирманың қалыпастуын тездетуге, оның
кірістерін ұлғайтуға мүмкіндік береді.[13]
Жобаның ойдағыдай аяқталуына оның ... ... ... Соған
орай бизнес-жоспар олардың мүдделерін қанағаттандыратын ... ... ... ... ... және ... – алынған табыстың үлесінен жұмыстың
нәтижесі бойынша ... ... ... ... ... жұмыс
жағдайында) марапаттау, кәсіптік рейтингісін арттыру;
- сұраныс беруші ...... ... жобадан түскен кірістер,
фирманың қызметіне жаңа бизнес-процестерді ендіру, әрекет етуші ... ... және ... ... фирманың тапсырылған
стратегиялық бағыттарында қайта құрылуы;
- билік органдары – барлық қатысушылардың салығы, сондай-ақ жоба ... ... ... ... ... ... басқа да мәселелерін шешу;
- тұтынушылар – тауарлар мен қызмет көрсету;
- инвесторлар – салынған ... ... ... ... ... стратегиялық аймақта тұрақты табыс әкелетін қызметтің
жағдайы;
- басқа да мүдделі тараптар - ... ... және ... ... ... бір жағынан – елеулі аналитикалық құжат,
екінші жағынан – жарнама құралы екендігін есте сақтаған дұрыс
Сондықтан да ол, ... ... ... ... серіктеске
түсінікті іскерлік тілінде жазылуы тиіс; ақпарат өте дәл, нақты, айқын,
сыйымды, сонымен бірге өте ... ... ... компаниялар банкінің көптеген ұсыныстарын ескеруі тиіс,
сондықтан да бизнес-жоспар бұл құжатты көрстеуге ұсынатын ұйымның және ... ... ... ескеріп барып, дайындалуы қажет.
Мұқият құрастырылған бизнес-жоспар фирманың ... ... қана ... ... бірге қызметті қамтамасыз ету бойынша
(бизнес-жоспар мәнді міндетті шешеді) басшылық етеді.
Әлеуетті инвесторлар (капиталды ұсынған адамдар) іс ... күн ... ... ... ... ... сұраныстар алады,
сондықтан да оларға фирма және оның ... бір ... ... сәйкес келетін кәсіптік өнімдері туралы ақпараттарды ұсынып
отырған жөн.
Тек ақпараттардың қажеттілігінде ... ... ... ... үшін ... бизнес-жоспар ғана, әрине, олардың
жоспарлау шеберлігіне қарай капитал иелерінің ... ... ... ... ... ... аталмыш кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... дайындалған бизнес-жоспар
барлық уақытта әр түрлі көздерден қаржылық қолдау ... ... ... тар ... да ... кең ауқымда да
түсіндірілуі ... ал оның ... ... ... ... болады.
Мысалы, бизнес-жоспарда әлеуетті инвесторлардың ... ... ... ... инвестициялық жобан аталуы мүмкін
Кейбір жағдайларда бизнес-жоспарды дайындау жобаны жасаудың аралық
сатысы болып табылады, ал бизнес-жоспардың өзі ... ... мен ... қатысушыларының арасындағы келісімдерді жүргізу үшін негіз ретінде
шығады. Соңғы жағдайда онда қаржыландырудың ... мен ... ... ... ... ғана келтірілуі немесе тіпті түсіп қалуы мүмкін.[14]
Соңғы нұсқасындағы негізделген ... ... әр ... үш ... ... мүмкін:
1.Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарда негізгі тағайындалуы –
инвестордың аталмыш жобаны одан ары қарай қарастыруының ... ... ... ... ... ... ұйымның жобалар пакетін
қалыптастыру мақсатындағы жоғары деңгейдегі басшылары үшін қажетті ... ... ... ... шегінен;
2.Инвесторларға ұсыныстардың егжей-тегжейлі бағасын жеткілікті етіп
беретін инвестициялық жобаның ... ... ... көрсетуден және одан ары қарай ... ... ... ... ... ... кешенді шешімді, инвестицияларды пайдаланудың егжей-
тегжейлі ... ... және ... іске асыру бойынша әрекет етуші
жұмыс жоспарын қалыптастыру үшін қажетті ұсынылған инвестициялық жобаның
толық бизнес-жоспарынан .
1.2 ... ... ... ... мен ... және ... (ағылшыннан аударғанда business : іс, қызмет, коммерция ... - ... ... табыс немесе басқа түсімдер әкелетін
экономикалық ... ... ... қызмет түрі. [15]
Қазақстандық компаниялар президенттің бастамасын қолдады және қазір
көптеген фирмаларда әлеуметтік қызметке баса ... ... Бұл ... ... үй ... және «Барлығы адамдар үшін!» ұранымен белгілі
«KUAT» корпорациясы жақсы үлгі болып табылады.
Қазіргі нарық ... ... ... ... ... ... туып ... себебі, бизнес-жоспар
керекті кәсіби ... ... ... тиімділігін жоғарлатуға
мүмкіндік беретін құрал болып отыр.
Бизнестің әлеуметтік қызметі, ... ... ... ұйымдастыру мәселелері ... ... ... ... ақша ... бар, бұл ... ... әжептәуір жақсартады. Бүгін көптеген
кәсіпкерлер қайрымдылықпен айналысады. Қазақстан әлемнің тиімді ... ... ... ену ... ... азаматтар үшін жаппай жоғары өмір
стандарттары жасалуы тиіс. Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің
жыл сайынғы 2014 ... ... ... отандық компаниялардың бизнес,
жұмыскерлер үшін, сондай-ақ ел ... үшін ... баса айта ... ... ... ... қозғады.
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бұл әлеуметтік, экономикалық ... ... ... ... ерікті үлес қосты. Жалпы алғанда
БҰҰ Жаһандық ... 9 ... ... ... ... ... ... білдіретін бизнесті ұйымдастыру қызметкерлерінің,
тұтынушылардың, серіктестердің, ... ... мен ... жауапкершілікті білдіреді.[16]
Бизнес — ақшаны бөлу, пайда алуға бағытталған ... ... ... ... құрайтын адам қызметінің күрделі түрі
болып табылады.
Кәсіпкерлік ... ... ... жоспарлары шет ел тәжірибесінде
бизнес-жоспар деген атқа ие болды.
Бизнес (ағылшыннан аударғанда business : іс, ... ... ... - ... ... ... немесе басқа түсімдер әкелетін
экономикалық қызмет немесе басқа қызмет түрі. Бизнес-жоспар бұл ... ... ... ... ... оның алуан түрлі анықтамалары бар,
біразы шетелдік тәжірибеден ... ... ... ... алынған
бірнеше бизнес-жоспардың анықтамаларын қарастыра көрелік:
«Бизнес-жоспар фирманың ішкі жоспарлау құжаты болып табылады, ... ... және ... қызметінің барлық негізі
жоспарларының аспектілері баяндалады, қыржы шаруашылық міндеттерді шешуге
тиімді тәсілдер мазмұндалады».
«Бизнес-жоспар — ... ... ... ... берілетін шынайы ... ... ... ол ... ... ... сәйкес жобалық-инновациялық
шешімдерінің қажетті құралы».[17]
«Нарықтық ... ... ... ... тұрған фирмалар мен
жаңа құрылып отырған ... үшін ... ... ... ... ... болып табылады».
Сонымен қатар, бірдей бизнес және бірдей ... ... ... атап ... жөн. Олар түр ... ... болуы мүмкін, бірақ мақсаты,
міндеті және мазмұнына қарай және ... ... ... ... ... әр ... болып табылады, ал ... ... ... ... ... 1.2. - ... шеңбері
Ескерту: Бизнес – жоспар оқу ... ... пен ... ... ... ... өзінің бизнес операциялары үшін жоба немесе жоспар жасауға
мәжбүр етпейді. Мұны ... өзі ... ... ... ... білмеген салдарлар мәжбүрлейді.
Нарықтық экономикада бизнес-жоспарлардың түрлері, мазмұны, құрылымы
және тағы ... ... ... ... үлгілері бар. (3-сурет)
Сурет 1.3 - Бизнес-жоспардың түрлері
Ескерту:Бизнес – жоспар оқу құралынан
Бизнес-жоба ... ... ... пайда әкелетін кәсіпкерлік
операциясын іске ... ... ... ... ... белгіленген
операцияның мазмұны мен бағыттылығы суреттеліп, ... ... ... ... ... жобалар ірі, ұзақ ... үшін ... ... ... аз ауқымды мәмілелер үшін
ойластыру мен бағалау есептерін іске асырудың өзі де ... ... ... қарай бизнес-жоспарларды келесідей ажыратуға
болады:
- Соңғы тұтынушы ... — ішкі ... ... ... ... ... алушылар, несие берушілер),
акционерлерге, инвесторларға арналған бизнес-жоспарлар;
- Жасау ... ...... ... алу; даму
стратегиясын құру; компания іс-қызметін жоспарлау үшін арналған бизнес-
жоспарлар;
- Ресімдеу ...... бар және ... бизнес-жоспарлар;
- Көлемі бойынша — қысқартылған және жайылыңқы бизнес-жоспарлар;
- ... ... ... — ЮНИДО (UNIDO) ... ... ... жаңа батыс әдістемелерді пайдаланып
жасалған бизнес-жоспарлар;
- Жоспарлау көкжиектері бойынша — ұзақ ... орта ... ... бизнес-жолспарлар;
- Қаржылық моделдеу бағдарламаларын пайдалану бойынша — ... ... Excel ... жасалған есептеулер; сайтының
бағдарламасын пайдалану арқылы жасалған бизнес-жоспарлар;
- Жоспарлау ... ...... ... субъектілердің
қызметі жоспарлану мүмкін: компаниялар; компания тобы; ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекет бағдарламасы немесе үрдістердің орындалу
жоспарлары әзірленеді. ... ... ... ... мен жоба біріктірілген. ... ... ... ... нұсқалары мен түрлеріне тән болып келеді.
Егер бизнес-жоспар құжат түрінде пайда болмаса, онда ол ең ... ... өмір ... ... Ірі ... ... кәсіпкерлік жобалар
жасау үшін, операция басталғанға дейін бизнес-жоспар құру қажет, ... ... үшін ... ... санаулы керек. Егер сіздің бизнес-
операцияны қаржыландыруға несие ... ... ... ... таба
қоюыңыз қиын болады.
Бизнес жоспар ... мен ... ... тәртіп жоқ, бірақ теориямен
экономикалық тәжірибелерімен белгіленген талаптар мен ережелерге бағынады.
Инвестициялық жобаны жасау үшін ... ... ... ... ... ...... алғаш инвестицияланған
капитал шығынының орнын толтыруға ... ... ақша ... ... ... алу, белгіленген мерзім ішінде
инвестициялық жобаны іске ... ... ... ... төрт элементін қарастыру қажет:
• Шығындар көлемі – инвестициялар ( investment);
... ... ... ақша ... ... пайдалар (operating cash teows );
• Инвестициялар өмірінің экономикалық ... яғни ... ... әкелетін уақыт кезеңі (economic ).
Бизнес-жоспарлау үрдісі 4-суретте ... 1.4 - ... ... ... бизнес жоспар оқу құралынан
Төрт элементке жасалған экономикалық талдау инвестициялық жобаның
тартымдылығына баға беруді ... ... ... ... латынның
«invest», яғни «салым салу» сөзінен шыққан.
Макроэкономикада инвестиция өндірістің жаңа құралдарына арналған, ... үйге ... ... жиынтық шығыны болып табылады, тауар
қорларының ... ... яғни ... ...... ... бірақ экономикадағы капитал өсуін қамтамасыз ететін ішкі өнім
үлесінің бір бөлігі.
Бизнес-жоспардың жалпы ... ... ... ... ... табылады: [20]
➢ титул парағы;
➢ кіріспе бөлім (жобаның түйіні);
➢ аналитикалық бөлім;
... ... ... мәні);
➢ фирманың ішкі жоспарлау бөлімдері.
Бизнес-жоспардың құрылымы, көлемі және бөлімдердің нақтылану дәрежесі
шығаратын ... ... ... ... ... ... ету сферасына және т.б. байланысты әр түрлі болып келеді.
Сурет 1.5 - Бизнес-жоспардың құрылымы.
Ескерту: Бизнес – ... оқу ... бұл ... инвесторға жобаның табысы екенін сендіретін дәлелдемелер жүйесін
келтіруі;
• кәсіпорынның өміршеңдігі және ... ... ... ... ... ... алдын ала білу;
• дамудың сандық және сапалық көрсеткіштер жүйесі түріндегі ... ... ... ... тәжірибесін алу жолымен компанияға және жұмыс
ортасына перспективті көз қарастың ұлғаюы.
Бизнес-жоспардың құрылымын ... ... ... ... ... жан-жақты қарастырайық.
Бизнес-жоспардың ең маңызды жағы болып инвесторлармен жобаны
төмендегі элементтер бойынша бағалауды айтамыз:
- өнім ... ... ... ... және ... потенциалды тұтынушыларды;
- ішкі және сыртқы нарықтарда өнімнің бәсекеге қабілеттілігі;
- нарықтың өз сигментін;
- тиімділіктің әр ... ... ... ... ... ... ... капиталының жеткіліктігін және
қаржыландырудың мүмкін көздерін.
Бизнес-жоспар мүмкін болатын инвесторлармен ... сөз ... ... ... ... ... ... қатар ол қажетті
қызметкерлерді жұмысқа шақыру ... ... ... ... шарт ... ... ... фирманың ішкі құжаты болып табыла
ғана қоймай, ... ... ... ... ... Бұл ... құрылымы, түрлі және безендіруге деген белгілі бір ... ... ... ... ... әр ... ... керек. Сипаттамада
келесілер қамтылады:
– тауарды пайдаланудағы ... ... мен ... ... ... ... қажеттілігіне сәйкес келуінің дәрежесі;
– сұранысты бағалау, тауардың тұтыну бағасы, тауар айналымының өміршеңдік
кезеңі;
– бәсекелес тауарлардан өзіндік ... ... ... қорғау деңгейі, яғни кәсіпорын патенттелген бе; ... бар ма; ... ... ... бе? ... бірге бұл мәселені қарағанда бәсекелестік теориясының екі түрінің
біреуіне көңіл аудару керек. Арзан жұмыс күші, шикізат, материал, энергияны
пайдалану негізінде ең ... ... ... тауардың басқа да сондай
тауарларға ... ... ... ... ... ... ... өте сирек технологияны қолдануы, фирманың ... Ол үшін ... ... ... ... ... ... тауардың өзіне тән ерекше қасиеті бар ма? Ол ... ... ма? ... ... ... жаңа ... бола ... Егер ұсынылатын тауарда ешқандай артықшылық болмаса, онда ол ... ... неге ... ... ... көзге елестету үшін және өндірістік келісімдер
үшін ... ... ... шыққан үлгісі болуы керек. Тауардың
үлгісі болсын, болмасын тауар жөніндегі мәліметтер толық ... ... ... моделі, бейнесі, қасиеті, белгісі көрсетілуі керек. Күрделі
технологиялық бұйым өндірілетін ... ... ... ... ... Бұл бөлімде өнімнің сатылу бағасы анықталуы тиіс, ол сенімді болуы
үшін ... ... ... ... ... бөлімінде нарықты зерттеу жинақталған мәліметтер
бойынша жасақталады. Мұның негізгі ... ... жаңа ... ... ... және анықтау, сонымен бірге нарық конъюнктурасы жөнінде
толық мәлімет көрсетілуі ... ... ... - ... ... ... ... яғни
тұтынушылардың белгілі-бір мерзімде (1айда,1жылда) сатып алатын тауарлардың
жалпы құны. Оның мөлшері көп факторлармен байланысты: ... ... ... Сондықтан мақсатты нарықты сипаттау керек. Нарықты
сегменттеудің мынадай мүмкін критерийлерін қолдану ... Жеке ... ... ... ... ұлты ... ... тобы; білімі;
сүйікті ісі не қызметі; қандай әлеуметтік топқа кіреді; мамандығы; табыс
деңгейі; жанұяның өмірлік циклі.
ә) ... ... ... ... ... ... құрылымы; сату мөлшері;
өнімді бөлу каналдары; жалдамалы жұмысшылар.[23]
Екінші кезеңі - сатылу потенциалының сомасын ... яғни ... ара ... және ... ... оның мүмкіншілігіне қарай тауар
өткізудің максималды сомасы. Тауарды өткізу ... тек қана ... ... ... ... ... ... нарықты нақты бағалау болады.
Осыдан үшінші кезең туындайды. Ол сату ... ... яғни ... ... жалпы шығыны және сол баға деңгейі жағдайында ... ... ... немесе қызмет көрсететінін белгілеуі керек. Мақсатты нарықты
анықтап және қажетті пайдалылық пен ... ... ... ... ... бәсекелестерді анықтау керек. Яғни ұқсас іспен, және
жанама іспен айналысатын бәсекелестерді зерттеу керек.
Істің ... ... ... ... нарықтағы абсолютті көлемін
көрсету керек. Мұнда нарықтың өсуге немесе тоқтатуға бейімделгендігі мен
нарықтың негізгі сегменттері ... ... ішкі және ... ... ... ... және ... тербеліске
ұшырағандығын, бәсекелестердің нарықтағы орны мен ... ... және ... да салаларын біліп сипаттау қажет. Бәсекелестерді
бағалау мен бәсекелестік стратегияны таңдау жасалады [21].
Бәсекелесті бағалау мен ... ... ... ... өнім ... мен сатушы бола тұра, кәсіпорын бәсекелестік күштермен
байланысты болады, себебі басқа да әртүрлі қажеттілікті ... ... ... ... ішкі нарықта ең мықты бәсекелестердің бірі
шетел компаниялары болып ... Олар ... ... ... ... бағамен сондай-ақ ең күшті ... ... [21]. ... олармен бәсекелестік күресте отандық
кәсіпорындар халықаралық тәжірибедегі бәсекелестік ... келу ... ... мақсаты - бәсекелестік күрестегі тактиканы
таңдауды жеңілдету және қателіктен сақтану. Қателіктерге ... ... аса ... нарыққа ену әрекеті. Бәсекелестердің іс-әрекетін терең
талдау, стратегияны өзгертіп, күнделікті іске ... ... ... Бұл бөлімде инвесторларға, потенциалды серіктестерге өнімнің сатуға
түсетін нарығы жөнінде, ондағы ... ... ... ... берілуі
керек.[24]
Бұл бөлімде, ұқсас тауарларды шығарушы ірі өндірушілер, олардың іс
жағдайларының ... ... ... сату ... ... ... жаңа ... енгізу дәрежесі, жарнама жағдайы,
оған жұмсалатын ... ... ... ... ... тұтынушылардың пікірі, тауардың артықшылығы, бәсекелестердің
өнімінің баға деңгейі және олардың баға саясаты сияқты сұрақтар қаралады.
Бәсекелестерді дұрыс бағалай білу ... ... ... және ... ... білу іске сәт ... ... таңдалған
стратегия сипатталуы қажет. Жоспарда стратегиялық сұрақтарға жауаптар болуы
керек:
– Стратегияны ... ... ... ... ... ... ... асыру үшін кәсіпорын құрылымын қалай өзгертуге
болады?
– Қаржылық құрылымының қажеттілігі қаншалықты?
– Кәсіпорын жаңа нарыққа өтуі ... ... ... ... ... ... шығу күтілетін болса, онда
бәсекелестердің әрекеттеріне мүмкін ... ... ... ... ... ... ... әрекеттері;
– ол қашан болуы мүмкін;
– олардың қаншалықты басқыншы болатындығы;
– басқыншы әрекеттерден қаншалықты бас тартатындығы.
Өндірістік ... Бұл ... ... тікелей шұғылданатын
кәсіпкерлер жасақтайды. Басты ... - ... ... ... ... үшін кәсіпкер қандай мөлшерде, сапалы, ... жаңа ... ... ... көрсету керек.
Өндірістік бизнес-жоспарда кәсіпорын қай жерде орналасқаны және
жерді таңдауда қандай критерийлерді қолданғандығы; ... және ... ... ... ... жүзеге асырушы оны қайдан алады;
негізгі құрал-жабдықтар мен оны ауыстыру кезеңі; ... ... ... ... және ... ... қандай сапада, оны кімдер ... ... ... және ... ... ... анықтайды сияқты
мәселелер қарастырылады .
Сондай-ақ өндірістік ... ... ... ... ... ... Өндірістік жоспарда техникалық сипаттамамен қатар өндірістің
экономикалық есеп-айырысулары қосылу керек
Маркетингтік жоспар мен стратегиясы бөлімінде бизнес жоспардың ... ... ... ... ... тиімді нарық алуы үшін талдау
жасалады. Бұл нарықты жасаудың алғашқы қадамын маркетингтік бөлім ... ... Тек қана ... өнім ... ... ... ... ендіру керек. Сол тауардың тұтынушыларын жаулап алуы
керек, яғни тұтынушының ... ... ... қабілеттілігін жасау.
Ресей кәсіпкерлігінде маркетингтік кешен қызметі әлі ... жоқ, ... ... ... құрамында жарнама иеленеді. Сонымен қатар
кешенді маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... үшін керек:
– фирманың маркетингтік ... ... ... негізгі
мақсатымен тапсырысын сезінуі үшін керек;
– фирманың маркетингтік бөлімінің жұмысшылары өзінің тауарларын нарықта
жасауы мен әрекет етіп ... үшін ... ... пайдалана алуы;
– инвесторлардың нарық перспективасы мен сыйымдылығына көз жеткізуі.[25]
Бизнес-жоспарда ... ... ... ... жоспар
аяқтауы керек. Білгеніміздей,кешеннің негізгі элементі болып, бұл тауарлар
баға, тарату, тұтынушыларға ... ... ... ... ... ... мен ... бөлімдеріндегі
зерттеулердің қорытындысымен маркетинг стратегиясын жасақталады. Маркетинг
жоспарларына мына элементтер кіреді:
– тауардың таралу схемасы: тауарды кім ... ... ... ... ... ... ... ма?
– баға жасақталу – тауардың бағасы қалай ... және ... ... ... ... болады?
– жарнама қалай ұйымдастырылады (телевидение, радио, баспасөз, ... т.б.) және оған ... ... ... ... сатуды ынталандыру әдістері – ... сату ... ... ... ... ауданын ұлғайту арқылы ма, ... ... жаңа ... бе? ... ... ... ... тұтынушыларды сервис қызметімен қамту, оны ұйымдастыруға қанша қаражат
керек?
– қоғамдық пікірді ...... атақ алу үшін ... жұмыстар істеу
керек?
Егер тауар шет елдерге сатылатын болса, патенттік тазалығы сақталуы
керек. ... ... ... ... ... таңдалған маркетингтік
стратегиямен оның мақсатының сәйкестігін; Тауармен ... ... ... ... ... үшін ... жарнамалар,
тауарлар мен қызмет түрлерін жүргізу әдістерін тиімді деп есептейтіндігін;
Бағаны қалай ... ... ... ... ... ... ... қарастырылады [20].
Ұйымдастыру жоспары – мұнда кәсіпорынды басқару жүйесі жазылады, ... ... ... ... мен жауаптылығы, басқару
жүйесімен, ұйымдастыру құрылымдарымен таныстырады. Қабылдаған ұйымдастыру
құрылымы ... ... ... ... анықтайды, мамандарға істі
терең білу талабын қояды. Ұйымдастыру жоспары мына сұрақтарға жауап беруге
тиіс:
– Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық ... ... ... пе, әлде
акционерлік қоғам ба;
– Кім негізгі, жарнамашылар, не акционерлер ме;
– Мүмкін жабық акционерлік ... ... ашық ... ... алу ... пе; ... туралы мәлімет келтіру керек: аты және азаматтық куәлігінің
берілгендігі, жеке тұлғаның ... онда бар ... түрі мен ... ... акционерлік қоғам болса, онда қанша ... ... ... ... акционерлердің құқықтық ерекшеліктері ... ... ... ... ... мен директорлар кеңесінің
құрамына кімдер кіреді; директорлар кеңесімен ... ... ... түрін, мамандығын, тәжірбиесімен ... ... ... менеджерлерге сый-ақы беру қалай жүргізіледі; Фирманың
басқару құрылымы мен бөлімшелерінің бір-бірімен әрекеттесуі қандай; Сонымен
қатар ... ... және ... ... ... сипаттау қажет; қызметкерлердің квалификациялық (мамандық)
құрылымы қандай болуы керек; оларға қандай талап ... ... ... ... ... ... ... санын және керекті
мамандық деңгейін көрсету керек); қызметкерлердің жұмысбастылық формасы
қандай болады (тұрақты ... ... ... ... ... үйде ... және әрбір жоғарыдағы көрсетілген
жұмысбастылық формасымен ... адам ... ... жұмыс
істейтін негізгі мамандардың және басқарушылардың іс-тәжірбиесі, бұрын
жұмыс істеген орны, ... ... ... ... ... еңбегі
қалай төленеді келісімді ақы, мерзімді (күнбе-күнгі) ақы немесе басқа
түрлері және ... ... ... ... ... ... ... үшін, қосымша қандай төлемдер және не үшін ... ... ... қарастырылуы тиіс.
Заңдылық жоспарды түзеу, бұл әсіресе жаңа кәсіпорындарға маңызды.
Кәсіпорынның ... ... ... түрі ... оның ... анықтайды. Бұл бөлім мына сұрауларға жауап береді:
– кәсіпорынның заңдылық формасы ... ... ... ... т.б.);
– не себептен осы заңдылық форма қабылданды, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... мәлімет, яғни қайда,
қашан және кім тіркеу жүргізген;
– тіркеу куәлігінің номері. Оған ... ... ... ... мен ... ... Кәсіпкерлік іс тәуекелмен тығыз
байланысты, сондықтан кәсіпорын құрғанда жан-жақты талдау ... ... ... ... ... ... көздерін, пайда болатын
уақытын ескеру қажет. Осыдан кейін, тәуекелден болатын ... ... ... ... ала ... ... ... шаралар бірнеше вариантты
шешім қабылдауды, ... ... ... ... талап
етеді. Сонымен, бұл бөлімде мыналарды ескеру керек:
– осы кәсіпорынның ісіне ... ... ... әсерін тигізеді
(мәнінің азаюына қарай барлығын көрсету);
– бұл факторлардың әсер ету мүмкіндігін бағалау;
– жоғарыдағы факторлардың ... ... зиян ... ... тәуекел факторларынан кәсіпорынды қорғау қалай жоспарланады, қандай
сақтандыру түрі қолданылады. [27]
Жаңа ... ... ... жаңа ... ... ... менеджмент
пен маркетинг саласында инновациялық жобалар кейбір ерекшеліктермен
сипатталады.
Инновациялық бизнес ... ... ... ... болады:
1. Экономикалық жоба - кәсіпорынды жекешелендіру, аудиторлық жүйені
жасау, ... жаңа ... ... Бұл ... ... басты мақсат алдын ала жоспарланады;
– сол сияқты уақытқа байланысты;
– қаржылар қажеттілікке қарай ... ... ... ... алдын-ала анықталады, үнемділік пен нақтылық жұмыс барысында
бақыланады.
Бұл экономикалық нәтижелердің жоспарланған шығындарды ... ал ... ... ... қол жеткізуін білдіреді.
2. Әлеуметтік жобалар - әлеуметтік ... ... ... денсаулық сақтау, қамсыздандырылмаған халықты ... ... және ... ... ... Ұйымдық жоба – кәсіпорынды қайта қалыптастыру, басқарудың жаңа
концепциясын жүзеге асыру, жаңа ... ... ... ... ... болады.[28]
Бизнес жобалар әртүрлі ... ... ... ол ... Түр – ... ... (техникалық, экономикалық, әлеуметтік,
ұйымдық, аралас)
ә) Класс – құрамына, құрылымына (моножоба - ... ... ... ... ... және жалпы басқаруды қажет ететін, мегажоба –
аймақтық дамудың мақсатты бағдарламасы).
б) ... ... ... ... ... саны мен ... ішкі ... әсер етуі. Жобаның масштабын әр ... ... ... ... халықаралық, ұлттық, аймақаралық және аймақтық,
салааралық және салалық, корпоративтік, ведомствалық.
1) ... ... - өмір сүру ... байланысты (қысқа мерзімді
- 3 жылға дейін, орта мерзімді – 3 ... 5 ... ... ұзақ ... ... ... ... – техникалық қаржылық, ұйымдық және басқа да
қиындығына ... ... ... өте ... Түр – ... сипатына қарай (инновациялық ұйымдық, ғылыми,
зерттеу, ... ... ... ... ... табу ... ... әр түрлі
түріне қаражат салу басты мақсат ... ... Бұл ... ... ... оған әр ... жаңашаландыру жүйесін кіргізеді. Ол
ұйымдық-экономикалық жүйенің үзіліссіз дамуын қамсыздандырады.
Жаңа идея – ең арзан қор және ең ... ... ... ... сүре алмайды. Әр кәсіпкерліктің негізінде қандай да бір идея бар. Бір
жақсы идея - ... ... ... өмір бойы ... ... қызметін анықтауы мүмкін.
Жаңа кәсіпкерлік ойдың құрылуында: ... ... ... ғылыми және техникалық жетістіктер; өндірілген тауар мен өнімдерге
жаңа мүмкіндіктерді пайдалану; арыз ... ... ... мен ... пікірлері; қажеттіліктер (тұтынушылар мойындамаған, кәсіпкерлер
тапқан); Үкімет пен жаңа заңның жариялылығы; ... ... ... ... болады.
Кәсіпкерлік идея – инновацияға, ... ... ... ... ... жаңа ... пайда болуы мен жайылуына,
технологияға негізделеді. ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлікте болашақта жасалатын ... ... ... және ... ... ... ... жағдай жасайды. Әсіресе жоспарлау кәсіпорыннның дамуына ... ... өте ... ... құру және оны іске ... ... болып табылады .
Жоспардың құрылуы мен жүзеге асуы
Сурет 1.6
Жоспар
(мақсаттар, шешімнің ... іске ... ... жоспармен
салыстыру)
Ескерту: Менеджмент негіздері оқу құралынан
Кәсіпорынның сыртқы функциялары, ... ... ... ... Бұл ... қызметтің болжамдалған нәтижелері мен ... ... ... ... ... Сыртқы ортаның
факторларына мыналар жатады:[29]
Экономикалық – ... ... ... алу үшін ... алатын ақша
құралдарын ескереді, бос жұмыс орындарының бар-жоғын ескереді;
Саяси - ... ... ... ... әсер ... - қаржы құралдарын пайдалануды және ұсынуды, ... ... сату ... ... қарым-қатынастарды реттейді;
Әлеуметтік-мәдени – талап етілетін тауар түрлерін анықтайды, ... ... ... ... ... ... ... жағдайларына
әсер етеді;
Технологиялық – кәсіпкерліктің өндіріс сферасындағы даму ... ... ...... іске асырылып жатқан аймақтың
географиялық табиғи, климаттық жағдайына әсері бар (бұл ... ... ... ... ... қарай болуы мүмкін әртүрлі шығындар
көлеміне өнімді үлестіруге және ... ... ... ... әсер
етеді);
Ұйымдастырушы - техникалық институттар - ... ... ... болуы бизнес үшін әртүрлі коммерциялық операцияларды жасауға
және ... ... ... өте маңызды (бұларға банктер,
көтерме және бөлшек саудадағы сатушылар, арнайы фирмалар, оқу ... ... ... ... ... ... ... көліктік
агенттіктер, кепілдендіру компаниялары, коммуналдық қызметтер, байланыс
құралдары және ақпаратты тарату жатады).
Бизнес жоспардың ішкі ... ... ... әрі ... ... ... жоспар кәсіпкер үшін өте тиімді. Бұл
арқылы жобасымен танысу процесін бірқалыпты етеді, уақытын үнемдейді, қарым-
қатынастарды ... ... ... үшін ... болуы ең алғашқы шарт Себебі,
экономиканың дамуы және нарықтық тұрақталуы ... ... ... ... үшін ... жоқ болуы келеңсіз жайт, яғни
бұндай іске сенім білдіру (сену) қиын.
Кәсіпкерлік істі бастау үшін қажетті ақшаны тарту, бизнес-жоспарда ... ... ... Дұрыс, әрі нақты, жан-жақты құрастырылған бизнес-
жоспар қаржыландыруға ... ... ... ... ... ... өтініш үшін барлық ақпараттың болғаны дұрыс.
Психологиялық тұрғыдан қарағанда да бизнес жоспар кәсіпкердің, ... ... ... мен ... ... сезіндіреді.
Сыртқы функциялардан басқа бизнесті жоспарлау процесі кәсіпорынның ішкі
функцияларына да сүйенеді, яғни ... ... ... нақты
бағалауға мүмкіндік береді
Ішкі орта факторларға келесілер жатады:
– пайдаланатын ... мен ... ... ... ... қызметтің тауар ретінде анықталуы;
– өндірістің шығындары.
Енді, бизнес-жоспардың ішкі функцияларын анықтауға болады:
Бизнес жоспар ... ... ... ең ... ... ... ... Бұл кемшіліктерін 88дын алмаса,
болашақта үлкен кедергілерге айналып, жұмысты қиындату мүмкін.
Бизнес жоспар нақты бизнеске мақсатқа ... ... ... бизнес
адамдарының бизнеске деген үлкен қабілетттеріне қызығуға ... ... ... ... бизнесті қай салада ашуға болатыны бәрібір.
Нәтижесінде бұл ... аса ... ... ... ... құру ... кәсіпкер өз кәсіпорынның мақсатқа жету жолын
бақылау мен қадағалау құралын жасайды.
Бизнес ... құру ... ... ... ... мықты
құралы болып есептеледі.[29]
1.3 Бизнес-жоспарларды жасаудың ... ... және оны ... ... ... ... Қазақстан жағдайында Батыста қабылданған ... ... ... ... ... ... ... деген сұрақтың жауабы маңызды болып келеді. Бизнес-
жоспар ... ... ... ... ... талдау
келесі құрамдардан тұратын ... ... ... ... ... ... ... суреттемесі
3.Нарықты талдауы
4.Өнім (қызмет үлгісі)
5.Өндірісті ұйымдастыру
6. Инвестициялық климат пен тәуекел
7. Бәсеке
8.Өнімді іске ... ... мен ... ... бір ... ... ... қаншалықты жақын
келетіндігін айтатын болсақ, ... ... ... ... ... ... бойынша жаңа компаниялар құру ... ... ... ... ... ... шетел капиталын
тартқысы келеді, өйткені онсыз мүмкін болмайды. Алғаш ... ... ... ... үшін ... ... ... жасап шығару онша қиын емес сиақты көрінеді. Мұның өзі
алғашқы ... ... ... мұндай бизнес-жоспарға өз сарапшыларына
бергенде, ... ... ... ... ... ... ... болады. Ал біздердің сапа мен оған ... ... ... белгілі. Олар бізде «өнім сапасы» деп бұйымның ... ... ... жиынтығы ретінде бар ... ... ғана ... біледі. Соның ... ... сай емес ... мол ... ... белгісі» қойылмай
келді емес пе? ... ... ... жоспарда оның
әзірлеушілері бізде сапа мәселесі деп нені ... және ... ... оны ... ... болатындығын міндетті түрде
көрсетуі тиіс. Мұның өзі Қазақстандық бизнес-жоспардың ... ... ... бір ... ...... ... бұрын
біздердің ойлап табылған баға ... ... ... ... ... ... талдау жасауға үйренбегенімізді ... ... ... ... ... ... алмаймыз, оны қажетті деңгейге
жеткізе алмаймыз. Жақында ғана функционалдық құн ... (ФҚТ) ... ... ... ... ... жоқ. Батыста өзіндік құнды
практикалық басқару — ... ... ... ... ... ... тағы бір ... ... ... ... осы ... іске ... кезінде өзіндік құнды
басқаруды қалай жүргізетіндігін және оның ... ... ете ... ... ... бір ... (егер алдыңғы екеуіне дұрыс жауап алынған болса)
— жобаға қатысқысы ... ... ... ЖОО ... ары қарай іске асыру ... ... ... ең алдымен
өндіріс басшыларының жеке ... мен ... ... ... істі ... көре білу айқындылығы мен тереңділігі
зор маңызға ие.
Батыстық ... ... ... ... аспектілер сөзсіз
сақталынады. Сондықтан олар арнайы тауарларда ... ... осы ... ... бизнес-жоспарларға енгізу қажет,
өйткені ... осы үш ... ... ... ... ие ... ... бизнес-жоспар әзірлеудің батыстық әдістемелерін басқа
іскерлік орта болуына байланысты Қазақстандық ... ... ... ... қорытындыға келуге болады. Мұның өзі батыстық бизнес-жоспар
құрудың типтік ... кем ... үш ... ... қажет етеді. Мұнда кәсіпкерлер мынаны көрсетуі тиіс:
а) сапа мәселесін дұрыс ... және оның ... ... өзіндік құнды сауатты басқару есебінен бәсекеге ... ... ... даму ... ... көре білу және ... істі
соңына жеткізе білу қабілеті.
Ұсынылып отырған құрылым ... ... ... ... ... ... ... батыстық тәжірибеде
қабылданған барлық негізгі элементтері бар, сондай-ақ ол ... ... ... орта ... толықтырылып, бейімделген.
Сонымен қатар, инвестициялар нарығындағы жағдайда талдау жасау мен
есептеу де өте ... ... ... ... ... объективті факторларды ескере отырып, неғұрлым тиімді салым
объектілеріне қарай ... ... ... факторлар —елдің
экономикалық өсу қарқыны, несиелік және ... ... ... ... ... ... ... инвестициялар тарту өте қауіпті ... ... іс ... пікірі кең таралған. Қазақстандағы ... ... ... ... жиі айтылады. Шетелдік инвесторлар
мен олардың сарапшыларының ... ... ... ... ... ... ... Кім зор тәуекелге бел ... мол ... үміт арта ... ... сарапшылардың өз
әдістемелері ... ... ... ... ... ... Иракпен, Нигериямен салыстыра қарауы қаншалықты
негізді болып келеді. Шындығында ... ... ... ... жоқ. ... 20-ға жуық ... ие ... ел, мұндағы
іскерлік ортаның ... ... бар, көп ... жергілікті
биліккебайланысты болып келеді. Сондықтан Қазақстанда ... да ... ... бар, нақты бір инвестициялық жобаны несиелеу
кезінде оны ... ... ... қателеседі.[31]
Өзінің инвестициялық жобасын іске асырудың бизнес-жоспарын
әзірлей ... нақ осы ... ... ... ... қажет. Барлық дұрыс және ... ... ... ... ... керек. Инвесторды ұсақ-түйек ... да ... жол ... ... Автордың жеке көзқарасы
Әлемдік тәжірибе шектеулі ресурстарды және өндірілген өнімдерді тарату
үш тәсілменен тиімді жүзеге асырылуы мүмкін екендігін растайды:
- нарықтық ... ... ... барабар жоспарлы механизмдер жүйесімен;
- нарықтық және жоспарлы бастауды бір уақытта пайдалану жолымен.
Нарық ... ... ... ... және жоққа шығармайды, тек
қана оны негізінен өндірістің ... ...... және ... ... ... ... тұрақты кәсіпорындар
бәсекелестік күресте жоспарлаудың басымдықтарын кеңінен пайдаланады.
«Жоспар немесе нарық» бөлінбейтін дизъюнкция, ал «нарық та, ... ... ... формула өз мәні бойынша жалпы аймақтық және мемлекеттік
міндеттер ретінде, сол секілді кәсіпкерлердің жеке ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді:
*алға қойылған мақсаттар жетістіктерінің жолдары мен ... ... ... ... ... ... алдын алуға;
*экономикадағы, техника мен технологиядағы жаңа тенденцияларды бақылап
отыруға және оларды өз қызметтерінде пайдалануға;
*жобаның негіздемелігін, ... және ... ... және ... әлсіз жақтарының ықпалын жұмсартуға;
*капиталдағы және ақшалай қаражаттардағы қажеттілікті анықтауға;
*тәуекелдің әр түрлі ... ... ... ... өз ... ... ... толық пайдалануға;
*кәсіпорынның өндірістік және коммерциялық қызметтерінің ... ... ... ... ... экономикалық мақсатқа
лайықты бағыттарын негіздеуге.[18]
Ең жалпы жағдайында жоспар – бұл ... ... алға ... мен міндеттердің жетістіктеріне бағытталған ниет еткен болашақтың
немесе іс-шаралар жүйесінің моделі. Бизнес-жоспар, қазіргі ... ... ... ... түрінің бірі, ол өзі арқылы мыналарды білдіреді:
*кәсіпкердің өз жұмысын ұйымдастыруы үшін қолданатын жұмыс құралы;
*жазылған ... ... ... ұйымдастырылған іс-шаралары),
шығыстар мен кірістерді бағалауды қарастыратын бизнес-жобаны жүзеге асыру;
*кәсіпорынның қызметі мен дамуының негізгі жақтарын ... ... ... бір ... ... ... бағыттарына және
зерттеулеріне негізделген нәтижелер;
*бизнес-жоспарлауды функциялары мен принциптері.
Бизнес-жоспарлау, басқарудың қажетті элементі ... ... ... ... ... функцияларды орындайды, олардың
арасында неғұрлым маңыздысы мыналар:
*инициирлеу – межеленген әрекеттердің, ... және ... ... және ...... ... ... және есептеу процесіндегі
фирманың ниет еткен жағдайын алдын-ала көруі және негіздемесі;
*оңтайландыру – нақты әлеуметтік-экономикалық ... ... қол ... және ең ... ... таңдауды қамтамасыз ету;
*координация және интеграция – компанияның және олардың бірыңғай жалпы
нәтижеге бағдарланған барлық құрылымдық бөлімдерінің ... ... ... ... ... алу;
*басқару қауіпсіздігі – келеңсіз зардаптарды азайту немесе тойтару
жөніндегі ескертетін іс-шараларды дер ... ... үшін ... ... ... ... ... етіулі;
*тәртіпке салу – табысты жұмыстар және ... үшін ... ... жасау;
*бақылау – жоспардың орындалуын оперативті түрде ... ... ... және оны ... болатын мүмкіндіктері;
*тәрбиелеу және оқыту – қызметкерлердің мінез-құлығына ұтымды да
жоспарлы ... ... ... жағымды ықпалдарының үлгісі және оларды
оқытудың, оның ішінде қателерден үйренудің мүмкіндіктері;
*құжаттандыру – фирма ... ... ... қате
әрекеттерін дәлелдейтін құжаттық формадағы әрекететрдің көрінісі.[18]
Бизнес-жоспарлау процесі экономикалық ойдың пайда болуынан ... ... ... ... және ... ... ... ұсынылған.
Сурет 1.8 – Бизнес-жоспарлау процесі
Ескерту: Бизнес –план. // ... и ... ... оқу құралынан
Бизнес-жоспарды жасау өзіне төмендегі сатыларды кіріктіреді:
*Жоба идеяларын негіздеу. ... ... ... Жоба ... оның алдын-ала негізгі стратегиясы.
*Өтімділік нарығы бойынша ақпараттарды жинау және талдау. ... ... ... туралы ақпараттарды жинау және талдау. Өнімдерді және оның
құрылымдарын, кәсіпорынның қуаттылығын ... ... мен ... ... және саланың
перспективалығы. Кәсіпорынды баяндап жазу.
*Жоба үшін жағымды болатын ұлттық, ... және ... ... ... ... ... саясат сызбалары.
*Өндіріс алаңымен, құрал-жабдықтармен, кадрлармен және ... ... ету ... және ... ... ... етілетін капитал және қаржыландыру көздерін есептеу. ... ... және ... ... ... есебі.
Жобаның бағыттылығы және тиімділігі.
*Материалдарды іріктеу және қосымшаларды ... ... ... ... ... ... «Балапан»ясли бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның
өндірістік жағдайы
«Балапан» ясли – бақшасының ЖАРҒЫСЫ
Мекеменің толық ... ... ... ... ... ... ясли – ... коммуналдық қазыналық кәсіпорын
Мекеменің орналасқан жері:
ОҚО Түркістан қаласы, Балтакөл тас жолы
Мекеменің өкілетті органы:
Түркістан қалалық білім бөлімі.
Мекеме өз ... ... ... ... ... ... ... Білім туралы Заңның, Қазақстан Республикасының
Үкіметінің нормативті актілерін және осы жарғыны басшылыққа алады. Жалпы
білім беру бағдарламаларын іске асыратын, мектепке дейінгі балаларды ... ... ... балабақша болып табылады.
«Балапан»ясли бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны
2011жылы ашылған балабақшалардың 2011 жылы ... ... ... ... ... ... типтік, екі қабаттан құралған. Бұл
кәсіпорынға Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес 2011 жылы ... ... ... ... ... ... ... болатын.
Кәсіпорыннның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі №662-1958-20-МК. ... бұл ... топ ... ... ... гигиеналық бөлмелер,
асхана, медбике бөлмесі, изолятор, ... ... ... зал ... ... ... ... мақсаттары болашақ
ұрпақты тәрбиелеу саласында сапалы және кәсіби қызметтер көрсету ... ... ... ... тобы ... ... бар
отбасылары болып табылады.[34]
Кәсіпорын қызметтердің толық ... ... ...... ... беру. Ұсынылатын қызметтердің түрлері мен нысандары:
• Икемді жұмыс кестесі бар жыл ... ... ... ... мен ... Оқыту — тілдер, математика, қисын,
т.б..;
• Эстетичкалық даму— ырғақ, музыка, би, живопись, ән айту;
• Педиатр, массаж кабинеті, спорт залы;
• Күніне әр түрі ... ... ... мерекелері мен таңертеңгіліктерін өткізу;
Осы қызметтер аясы балалардың ата-аналарына ұсынылатын ... және олар ... ... ... үшін ... ... алады.
Кәсіпорында қазіргі кезде 12 топ жұмыс атқарады:
– сәбилер тобы – 2
– естияр тобы - ... ... тобы – ... ... тобы – ... 2.1.- ... ясли ... тәрбиеленушілердің мониторингі
Ескерту: «Балапан»ясли бақшасы мемлекеттік ... ... ... 2011 жылы ... ... – 300 баланы
құрап отыр. Ал 2012 жылы бұл көрсеткіш біршама өсті деуге болады. Яғни ... 400-ге жуық ... ... 2015 жылы ... ... ... ге жетті.[35]
Балалар бақшасы қала тұрғындары балаларының бос ... ... ... ... қажеттілікітерін қанағаттандыру үшін жасалады.
Жаңадан құрылған балалар бақшасының икемді ... ... ... ... баламен жеке жұмыс жасау мүмкіндігі болады. Топта 20
баладан болған кезде әрбір балаға жеткілікті ... ... ... жас ... компания ауқымды қызметтер аясын ұсынады. ... ... ... жұмыс басталған 8.00 сағаттан бастап «соңғы клиент»
келгенге дейін белгілі стандарт бойынша жүргізіледі, оған сәбилерді 4 ... ... мен ... ... ... ... ... бос уақытын ұйымдастыру кіреді.
Тамақтандыру таңертеңгі асты, түскі асты, түстен кейінгі тамақ және кешкі
асты қамтиды. Барлық тамақ өнімі ... ... ... ... ... және ... ерекшеліктері (аллергиялық әсер ету және т.б.)
ескеріледі, ас мәзірі әр кезеңге ... ... ... ... (15.00-ден 16.00-ге дейін) балалар бақшасының
күнделікті міндетті шарты болып табылады, ол ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Олардың ой-өрісін дамытатын ойындар, ұйірмелер, дене ... ... ... ... үшін ... әдістеме әзірленген.
Жарыстар ұйымдастыру, театрларға, жануаралар, құстар ... және т.б. ... ... мерекелерін (Жаңа жыл,
балалардың туған ... және т.б.) мен ... ... ... Сондай-ақ ата-аналармен
және олардың балаларымен бірге пикниктерге шығуға болады (қалаулары
бойынша).
Мектепке ... ... ... мазмұнын реттейтін нормативтік құжаттар
Мектепке дейінгі білім берудің мазмұнын реттейтін құжаттар:
• мектеп жасына дейінгі ... ... ... мемлекеттік жалпыға
міндетті білім стандарты, ол мектеп жасына дейінгі ... ... ... ... мен ... балалардың даму ортасына,
педогогикалық өзара ықпалдастық сипаттарына қойылатын талаптарды
көрсетеді;
• ерте жастағы және мектепке ... ... ... ... ... ... оқу және әдістемелік материалдар, ұсыныстар, құралдар, басшылыққа
алынатын жетекші материалдар.
Бұл құжаттар арасында өзара белгілі бір тәуелділік бар. Білім ... ... орын ... беріледі, соның негізінде
талаптар құрылып білім беру ... ... Әр ... ... ... білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті ... ... – бұл ... ... ... ... Ол негізгі білім беру бағдарламаларының мазмұнының міндетті
минимумын, ... ... ең ... ... ... ... ... анықтайды.
Білім беру стандарты үш деңгейді қамтиды:
▪ ҚР білім және ... ... ... және ... беру сатысында білім мазмұнының ... ... ... ... Жергілікті білім басқару органдары анықтайтын, мектепке дейінгі
білім беру мазмұнын ... ... ... ... табиғи
және басқа ерекшелікті ескеруді қажет ететін аймақтық деңгей.
... ... ... мен ... ... мектепке
дейінгі білім беру мазмұнына толықтырулар енгізуді қамтамасыз
ететін білім беру мекемесінің деңгейі. Ол ... ... ... ... ... ... береді.[35]
Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жай-күйі
Қазақстанда ... ... ... мен ... ... ... бағдарламасы қолданылуда.
«Балапан» бағдарламасын іске асыру мақсатында өңірлерде 35 бала ... 1 534 ... ... шағын-орталықтар
құрылды, 137 жеке меншік балалар бақшасы ашылды.
Бұдан басқа, бұдан бұрын ... ... ... ... тұрғын үйлердің 1-ші қабаттарынан ашу, жалға алынған бөлек тұрған
коммуналлдық меншік ғимараттарын босату, өзге де ... мен ... беру ... 172 ... бақшасы ашылды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 мамырдағы № 448 ... ... ... «Балапан» бағдарламасын қаржыландыруға 216,3
млрд. теңге, соның ішінде республикалық бюджет есебінен - 213 ... ... ... ... есебінен - 3,2 млрд. тенге. көзделген. Бұл ретте
2010 жылы 21,5 млрд. теңге ... және ... ... ... 2011 ... ... 6 446 ... ұйым, соның ішінде – 2 261 балалар ... мен 4 185 ... ... ... ... ... бақшалары мен шағын-орталықтар
446,4 мың балаға қызмет көрсетуде.
Республикада 2010 ... 1 ... ... 373,1 мың ... ... 972 ... дейінгі ұйым жұмыс ... олар осы ... ... 38,7% ... етеді, бұл 2008 жылмен салыстырғанда на 3,1 %
көп.
Балалар бақшасымен ... ең ... ... – Қостанай (90,3%),
Қарағанды, (69,6%), ... ... ... ... ... (21,5%) облыстарында қалыптасқан (ҚР Білім және
ғылым министрлігінің деректерін ескере ... ... ... ... ... ... немесе жалпы санының 83%
(қалалық жерде – 85%, ауылдық жерде – 82 %) ... ... ... 6 430 жалпы білім беретін мектептің базасында 10 754 ... ... ... ... 68,7 мың бала ... 1 271
мектепке дейінгі ұйымда 3 480 мектепке дейінгі топ жұмыс істейді, оларда —
102,6 мың бала бар (ҚР ... және ... ... ... ... [35]
Басқару құрылымы. Кәсіпорынды бас директор басқарады. Оның міндеттеріне
кәсіпорынды тұтастай басқару және ... ... ... ... ... Бас ... ... орынбасары атқарушы директор болып
табылады. Оның міндеттеріне ... ... ... ... ... ... құрал жабдықтармен қамтамасыз ету; жұмыскерлер
ұжымының алдына ... ... ... шешу жолдарын анықтау;
бағынышты бөлімшелердің қызметін үйлестіру; техникалық прогресс талаптарына
сәйкес жұмыскерлердің біліктілігін көтеру жолдарын ... ... ... ... ... ... ... қызметін
және өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру, жоспарларды бақылау, ... ... ... ... тұрақты жұмыс істейтін еңбек
қауіпсіздік коммуникациясын басқарады, әр кварталда бір рет ... және ... ... ... ... ... ... барлық ресурстар түрін тиімді пайдалануды
бақылайды және бухгалтерлік есептерді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. ... ... ... ... жатады: келіп түсетін барлық
ақшалай ... ... ... ... есебімен қамтамасыз ету,
ішкі шаруашылық есептің нәтижелерімен өнімді өткізумен, шығын ... ... ... ... ... ... тыс ... әлеуметтік сақтандыру жарнасы, ... ... ... ... ... ... ... қызметтің балансын
әр айдың 20-шы күніне дейін құрады.
Мамандар бөлімі келесідей міндеттерді ... ... ... оның ... есеп ... ... ... заңына сәйкес
жұмыскерлерді жұмыстан босату, басқа жұмысқа аудару және ... ... ... ... шығу ... ... жетекші жұмыскерлердің біліктілігін жоғарлату және ... ... ... ... ... жасау жөнінде белгіленген
есептемесін құрайды.
Кесте 2.2 – Ұйымдастыру құрылымы
Ескерту: «Балапан» ясли бақшасының құжаттарынан
Қызметтерді осы ... ... мол, өз ісін ... ... ... ... болады. Қазіргі таңда мұнда қызмет ... ... ... саны – ... тәрбиешілер саны – 27
– тәрбиеші көмекшісінің саны – 14
– кіші қызметкерлер саны – ... ...... ... аумағы 240 м2. ... ... ... ... ... ... алаңы орналасатын болады, онда
қажетті ойын жабдықтарын ... ... ... ... ... бақшасына айналдыру мүмкін емес екенін атап
өткен жөн. Жалға ... орын табу ... ол ... ... ... ... ... нормативтік құжат «Мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарын ұстауға және пайдалануға қойылатын ... ... ... ... Денсаулық сақтау министрлігінің
2010 жылғы 13 қаңтардағы № 13 бұйрығымен бекітілген) ... ... ... ... ... ... БОО ойын ... мөлшері: ясли жасындағы балалар үшін
бір орынға 7,5 м2 , мектепке дейінгі жастағы ... үшін - 7,2 м2 ... ... ... ... шешінетін орын (қабылдау) – алаңы 18 м2 кем емес;
- топтық (ойнау) - алаңы 50 м2 кем емес ... ... үшін 1 ... ... кем ... ... дейінгі топтарда 2,0 м2 кем емес ... ... - ... 3,8 м2 кем ... ... ... – алаңы 50 м2 кем емес (ясли топтары үшін 1 балаға
1,8 м2 кем емес, мектепке ... ... 2,0 м2 кем емес ... ... - ... 16 м2 кем емес (ясли топтары үшін 1 балаға 0,8 м2 кем
емес).
Жалдау шартын ұзақ ... ... бір ... ... (кем дегенде)
жасасу қажет, бұл жалдау шартын Жылжымайтын мүлік ... ... ... етеді. Бұлайша болмаған жағдайда өз шарттарын талап ететін
жалға берушіге тәуелді болу қаупі туындайды, бұл 1 ... ... ... ... болады.
Жалдау ақысына жер салығы мен мүлік салығын төлеу қосылуы мүмкін.
Кесте 2.3 – Жабдық және ... ... ... ... ... |40,0 ... ... |20 ... арналған қабырға шкафы |10 ... үшін ойын ... ... |4 ... ... (көше кешені) |4 ... ... |2 ... үшін ... шкаф |30 ... ... ... |30 ... ойнау жиһазы жиынтығы |10 ... ... ... |7 ... орындық |120 ... ... |3 ... алаң |4 ... |5 ... |1 ... жиһазы |5 ... үй ... |1 ... ... ... |2 ... ... |1 ... ... ясли ... құжаттарынан
2.2 «Балапан» ясли – бақшасы мемлекеттік коммуналдық ... ... ... ... талдау
Кәсіпорын қаржылары - бұл өнімді өндірумен өткізу процесінде; ... ... ... ... ... ... ... ақшалай қатынастар
жүйесі болып табылады Кәсіпорынның қаржылық жағдайы- қаржылық ресурстардың;
өнімді өткізуден түскен ақшалай қаржылар, банк ... мен ... ... ... ... және басқа несиелерге
қарыздарын ... ... мен ... ... ... жағдайларға өтумен байланысты. Оның жұмыстың
қаржылық жағдайының тұрақтылығы ... және оны ... ... ... ... пайда болады.[36]
Қаржылық қызмет меншік капиталы мен қарыз капиталының құрамы мен мөлшерінің
өзгерісінің нәтижесі болып табылады:
Оған мыналар жатады:
- ... ... ... ақша қаражаттары және басқа да бағалы
қағаздарды сатқаннан алынған банктік және ... емес ... ... ... ... ... және банктік емес несиелерді өтеуге жұмсалған ақша
қаражаттары, өз акционерлерінен акциясын сатып алу үшін жұмсалған
қаражаттар, дивиденттер және басқа да жұмсалған ... ... ... және ... операцияларды жүзеге асыруы
мүмкін. Оларға: материалдық емес активтерді және негізгі құралдарды ұзақ
мерзімді ... ... алу, ... ... ... ... ... да бағалы қағаздарды беру жолымен өтеу, басқа кәсіпорынның акцияларын
сатып ... ... және ... ... айырбастау жолымен алу жне
т.б.[36]
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру үшін арнайы әзірленген
кестелерді пайдаланады, онда келесі ақпараттар келтіріледі:
- ... және ... ... баланс, оның барлық баптары салыстырылады және
олардың әрқайсысы бойынша ауытқуы анықталады;
- ... және ... ... ... ... нәтижесі
туралы есеп беру, оның барлық табыстары мен шығыстары, есептік кезеңнің
соңындағы таратылмаған табысы салыстырылады;[37]
Мәліметтерді салыстырудың нәтижесінде қандайда қызмет түріне сомалардың
үлес салмағын ... ... Осы ... ... ... ... есеп ... түзетулер енгізу мүмкіндігі туады.Қаржылық есеп
беруге жасалған түсініктеме жазба. ... ...... негізгі аналитикалық құжат. Онда, бірінші кезекте, бизнес
жоспарының барлық ... ... ... ... ... ... қысқаша баға беріледі және есептік кезеңде кәсіпорынның жұмысына оң
және теріс әсер еткен жақтары да ашылады:
Түсініктеме ... ... есеп ... бір ... ретінде келесі негізгі
мәселелерді ашуы керек:
1. 1. Есеп бөлігіне қатысты субъекттің есеп ... ... ... ... емес ... мен ... құралдар – бағалаудың тәсілдері
мен амортизациясын есептеу;
- ... ... ...... инвестицияның баланстық
құнын анықтау және қайта бағалаған ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияның
есептен ... ... ... ... ... шығару, инвестицияны
сатқаннан алынатын табысқа шектеулер қою, қайта бағалаудың кезеңділігін
сақтау;
- ТМҚ - қорларды есепке алудың әдісі және оларды бағалау, ... ... ... ... және ... өнімді бағалаудың әдісі;
- Тапсырыс берушілермен және ... ... ... ... ... ... серіктестіктермен есеп айырысудың нысаны;
- Міндеттеме – несиелік саясатын, демалысқа шыққан еңбеккерлердің
еңбекақысы;
- Меншік капиталы – ... және ... ... қалыптастыру;
- Табыс және шығыс;
1. 2. ... ... ... ... ұзақ және ... ... ... ұзақ және ағымдағы міндеттемелерді ашып көрсетеді:
- Ұзақ ... ... ... ... ... ... бөлігіне қатысты;
- Меншік капитылының бөлігіне ... Ұзақ ... ... қатысты;
- Қысқа мерзімді міндеттемелерге қатысты.
1. 3. Қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп беру
бойынша ... ... ... ... қамтылуы керек:
- кәсіпорынның барлық қызмет түрінен алынатын табыстың төмендеуіне
әсер ететін ... ... ... өзіндік құнына әсер ететін
факторлар;
- төтенше жағдайлардан алынатын ... мен ... ... кезеңде орын алған және қаржылық шаруашылық қызметіне мәнді
әсер ететін немесе етпейтін ... ... ... ... 4. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру бойынша жазылған
түсініктеме жазбада мыналар баяндалуы керек:
- ... ... ... ақша қаражаттарының қозғалысын ашу
үшін кәсіпорын қандай әдісті пайдаланады;
- түсетін ақша қаражаттары мен ... ... ... ақша
қаражаттары нетто негізінде ашыла ма, әсіресе кәсіпорынның өз ақша
қаражаттарынан клиеттердің ақша қаражаттары асып кеткен жағдайда;
- ақша ... ... ... ... және т.б.
1. 5. Түсініктеме жазбада кәсіпорынның қаржылық қызметі мен қаржылық
жағдайына баға берілуі керек.
Бухгалтерлік есеп беру ... бір ... ... ... ... байланысқан кешенді көрсеткіштерін көрсетеді.
Бухгалтерлік есеп берудің нысаны ақпараттылығымен және қисындылығымен өзара
байланысқан, ал бұл кәсіпорынның қаржылық шаруашлық жағдайы туралы
ақпараттарды динамикалық ... ... ... ... және
қаржылық талдау үшін толыққанды базасы ретінде қаржылық есеп берудің
пайдалануына өз септігін тигізеді. Кәсіпорынның ... ... ... ... есеп ... ... ақпараттың көлеміне және мақсатына
тәуелді болып келеді. Егер де талдаудың ... ШЖС даму ... ... ... ... көрнекті әрі жай ғана алу болса, онда талдаушы
экспресс-талдаумен ғана шектеледі. Егер де талдаудың мақсаты ШЖС ... ... ... ... онда қаржылық-шаруашылық қызметінің барлық
талдау көрсеткіштерін пайдалануы керек.[38]
.
Кесте 2. 3. –«Балапан» ясли - бақшасының инвестициялық шығындары
|Атауы ... |2 011 |
| |мың ... | |
| | |1 ай |2 ай |3 ай ... ... кереует |1 463 |732 |732 | ... ... |373 |187 |187 | ... ... ... шкаф |435 |218 |218 | ... үшін ойын ойнау кешені |454 |227 |227 | ... ... ... кешені) |1 788 |894 |894 | ... ... |375 |188 |188 | ... үшін 4-секциялы шкаф |1 286 |643 |643 | ... ... ... |2 432 |1 216 |1 216 | ... ... ... ... |413 |206 |206 | ... ... ... |190 |95 |95 | ... ... |381 |191 |191 | ... ... |287 |143 |143 | ... алаң |313 |157 |157 | ... |331 |166 |166 | ... |170 |85 |85 | ... ... |193 |97 |97 | ... үй ... |1 500 | |750 |750 ... жуатын машиналар |100 | |50 |50 ... ... |700 | |350 |350 ... |12 711 |5 256 |6 356 |1 100 ... ... ясли бақшасының құжаттарынан
8. Пайдалану шығыстары
Пайдалану шығыстары балаларды тамақтандыруға, сондай-ақ жеке гигиеналық
заттарға, төмек-орын мен ... ... ... ... ... ... 1 ... 6 мың теңге сомасында белгіленген (ҚҚС-пен бірге).
Кесте 2.4. – Бір айға ауыспалы шығыстар, мың теңге, ҚҚС-сыз
|Шығыстар бабы |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 ... ... ... шығыстар |643 |643 |643 |643 |643 |643 |643 |
|Толықтырылуы ескеріле отырып |450 |629 |643 |643 |643 |643 |643 ... ... ясли ... ... ... ... отырып 1 баланы ұстауға арналған жалпы шығыстар
келесі ... ... 2,5 – 1 ... ұстауға арналған шығыстар
|Ауыспалы | ... ... ... (бір ... |мың ... |6,0 ... | | | ... |мың ... |24 ... ... |мың |5,3 |5,9 |
| ... | | ... 1 балаға арналған шығыстар |34,8 |36,0 ... : ... ясли ... ... 1 ... ұстауға арналған шығыстар 36 мың теңгені ... ... 45 мың ... ... ... бойынша 1 балаға
есептелген кіріс 9 мың теңгені құрайды.
9. ... және ... ... 2.6 – Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары
|Шығындар | |2011 |2012 - 2018 ... | |2 533 |2 896 ... ... | |10 |10 ... жалдау |240 м2 |440 |440 ... ... | |20 |20 ... жабдықтау | |40 |40 ... ... + ... |100 м3 |10 |10 ... ... | |28 |28 ... байланыс |Мегалайн |27 |27 ... | | | ... ... | |5 |5 ... ... ... және | |15 |15 ... | | | ... ... ... |15 |15 ... де ... ... | |15 |15 ... | |3 158 |3 521 ... : ... ясли ... ... 2.67– Еңбекақы шығыстарының есебі
|№ |Лауазым ... ... ... |ЕТҚ |
| ... ... | | | | |
|1 ... |1 |130 |130 |143 |
|2 ... орынбасары |1 |85 |85 |93 |
|3 | Бас ... |1 |80 |80 |88 |
|4 ... |1 |60 |60 |66 |
| ... ... | | | | |
|1 ... |1 |70 |70 |77 |
|2 ... |6 |55 |330 |363 |
|3 ... |6 |50 |300 |330 |
|4 ... |1 |80 |80 |88 |
|5 ... |1 |80 |80 |88 |
|6 ... |1 |80 |80 |88 |
|7 ... тілінан ұстаз |1 |80 |80 |88 |
|8 ... |1 |80 |80 |88 |
|9 ... |1 |80 |80 |88 |
| ... көрсетуші құрам | | | | |
|1 ... |2 |65 |130 |143 |
|2 ... ... – ыдыс |3 |50 |150 |165 |
| ... | | | | |
|3 |Кір ... |1 |50 |50 |55 |
|4 ... ... |2 |50 |100 |110 |
|5 ... ... |2 |45 |90 |99 |
| ... ... | | | | |
|1 ... |3 |40 |120 |132 |
|2 ... - электрик |1 |40 |80 |88 |
|3 ... ... |1 |50 |50 |55 |
| ... ... ... |39 |1 490 |2 305 |2 533 ... : ... ясли бақшасының экономикалық құжаттарынан
ЕТҚ-ға байланысты барлық ... осы ... ... ... ясли – ... мемлекеттік коммуналдық қазыналық ... ... ... ... ... мектепке дейінгі ұйымдар саны 1444-ке жетіп, онда 154
мыңнан астам бала қамтылған. Бұл туралы бүгінгі брифингте ... ... ... және ... дамыту басқармасының басшысы А.Елшиева
мәлімдеді. ‒ Бүгінде балаларды балабақшамен қамту көрсеткіші ... ... ... ... ... 637 ... мектепке дейінгі ұйымдарда 60
мыңға жуық бүлдіршін мемлекеттік ... беру ... ... жыл соңына дейін 12 мың орынға есептелінген мектепке ... ... ... ... жыл ... қамту көрсеткіші 80 пайызды ... ‒ деді ... ... ... ... ... сәби оңтүстік
өңірінде дүние есігін ашатыны белгілі. Мәселен, соңғы төрт жыл ішінде облыс
аумағында үш жүз ... ... бала ... ... ... келе ... қамту шаралары жүйелі түрде ... ... ... ... жылы ... 160 ... ... ұйым ашылып, онда 15 мыңнан
астам бүлдіршін қамтылған. Осы ... ... ... ... ... ... ... ҚР Президенті жанындағы Орталық
коммуникациялар қызметіндегі брифингте ҚР ... ... ... ... да ... ... ... «Нұрлы жол» бағдарламасы
аясында балабақшалар салуға 10 млрд. ... ... ... алғанда,
алдағы үш жылдың ішінде 27 балабақша салу көзделуде. Негізінен ол өңірлерде
бой көтеретін болады» деп ... Ол ... 6 ... (Алматы
мен Астана қаласы және Оңтүстік Қазақстан, Алматы, Жамбыл және ... ... ... орташа республикалық деңгейден төмен,
яғни, туу көрсеткіші жоғары болып отырған ... ... ... ... жөніндегі агенттігінің
мәліметтері бойынша жыл басынан бері Қазақстанның халық саны 42 мың адамға
өсіп, 2013 ... 1 ... 16 млн. 953 мың ... ... Осы ... екі ... 66,4 мың сәби дүниеге келді. Бұл өткен ... 0,8 ... ... ... ... жасайтын болсақ, 2003 жылмен салыстырғанда
2011 жылы ... ... саны 1,5 ... (124598 ... ... ... шаққандағы туу көрсеткіші 22,50 болып отыр. Бұл ... 2011 ... ... ... тең сәби дүниеге келді. Біріккен Ұлттар Ұйымы, АҚШ
Орталық ... ... ... банк секілді құрылымдардың
деректеріне сүйенсек, 1000 адамға шаққандағы туу ... ... ... Кеңес Одағы мемлекеттері арасында Тәжікстан мен Қырғызстаннан
кейінгі ... ... ... санының тиімді өсуі үшін туу көрсеткішінің жоғары болуымен қатар,
өлім деңгейінің кемуі де қажет. Қазақстандағы 1000 ... ... ... 2011 жылы ... ... ... ... мемлекеттің экономикалық
тұрғыда Орталық Азия елдерінен ... озық ... ... ... ол ... ... төмен: Қырғызстан – 6,9, Тәжікстан – 6,49,
Түркіменстан – 6,21, Өзбекстан – 5,29.[39]
| | 2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 ... ... | | | | | | | | |
| ... адамға шаққанда ... |10,41 |10,14 |10,37 |10,27 |10,22 |9,74 |8,00 |8,94 |8,71 ... | | | | | | | | ... ... ... ... ... қатар, Қазақстанның өзіне тән демографиялық ерекшіліктері бар. ... ... – әр ... ... әр ... ... ... этностарда бала туу деңгейінің жоғары және өлім ... ... ... ... еуропалық халықтарда өлім туудан көп болып
отыр. Осы ... саны ... ең көп екі ...... және ... алып ... ... шаққандағы бала туу көрсеткіші
| | | | | | | |
| |2009 |2010 |2011 | | | ... туу | | | | | | ... | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |2012 | |2013 |2014 |
| | | | | | | | ... |357552 |367752 |372544 |22,22 | |22,53 |22,50 |
| | | | | | | | ... |257027 |266460 |272707 |25,35 | |25,69 |25,62 |
| | | | | | | | ... |48683 |47879 |47770 |12,91 | |12,77 |12,77 ... ... ... ... ... жылы ... 372544 баланың 272707-сі, яғни 73,2% қазақ ұлтының
балалары, ал 47770-сі орыс ұлтының, яғни 12,8% ... 2011 ... ... ұлтының үлесі 64,03 пайыз, орыс ұлтының үлесі 22,83 ... ... жөн. ... туу ... 1000 ... шаққанда 25 (жалпы
халықтың 2,5%-ы) болып ... Орыс ... бұл ... 12 деңгейінде.
Кеңес Одағы ыдырағаннан кейінгі дағдарыс болған қиын ... ... бұл ... ... кем ... жоқ, ал ... аяғында
туу 1000 адамға шаққанда 30 болғанын ескеретін болсақ, әлі де өсудің
потенциалы бар ... ... ... ... өлім көрсеткіші
|Өлім | | | | | | ... |2009 |2010 |2011 | | | |
| | | | | | |2013 | ... | | | |2012 | | | |
| | | | | | | | ... |142780 |145875 |144213 |8,87 | |8,94 |8,71 |
| |58509 |59404 |60313 |5,86 | |5,82 |5,69 ... | | | | | | | ... |53562 |54945 |54533 |14,42 | |14,88 |14,64 ... ... қаласының статистика
агенттігі
Жоғарыдағы кестеде ... ... өлім ... ... ... елдермен шамалас деңгейде. Оған ең негізгі фактор
қазақтардың жас халық болуы. Халықтың демографиялық ахуалының бір ... ... ... жас ... ... болып табылады. Орташа жас
дегеніміз – халықтың тең жартысы сол жастан төмен, тең жартысы сол ... ... ... ... ... ... ... қазақ халқының
орташа жасы 26-27 шамасында, орыс халқында әр түрлі деректер бойынша 45-47
төңірегінде болып отыр. Яғни, ... ... ... ... Ал ... этностарда туудың төмен болуы және елден ... ... ... экономикалық белсенді адамдардың басым болуы олардың
демографиялық жағдайларының нашарлануына өз септігін тигізуде.[40]
2009 жылғы халық санағынан кейін ... ... ... 63,1%, ал ... 23,7% ... 2013 жылдың 1 қаңтарына қазақ халқының пайыздық үлесі 65-
ті құрап отыр, орыстар 21,8 пайызға дейін қысқарды. Бұл ... ... ... орыс ... жаппай көшу мәселесі жоқ. Қазақтардың жылдам
өсуі олардың үлесін көбейтуде (табиғи өсім 200 мың ... ... ... ... болса, болашақта біздің елдің демографиялық бет-
бейнесі күрделі өзгереді. ... ... ... демографияға төнетін қатерлер ... ... ... ... ... туу көрсеткіштері
төмендей бастайды. Қазақстан Республикасы статистика агенттігің төрағасы
Әлихан ... 2015 ... ... ... бала туу саны ... ... ... жасады. Оны қазірдің өзінде анық байқауға болады.
Алғашқы екі айда туу көрсеткіші не бары ... ... Оның ... оның
себебі 90-жылдардағы демографиялық дағдарыс кезіндегі дүниеге келген
балалардың репродуктивті ... ... Ол ... бала саны аз ... Осы ... Қазақстан үкіметі бала тууды ынталандыратын шараларды
қолға алғаны жөн болады. Сонымен ... ... ... көшіріп алып
келу қарқынын үдету орынды болатын еді. Соңғы кездері жастар арасында ... ... де ... әсер ... ... ... ұйымының классификациясы бойынша елдің қартаю
дәрежесін көрсетудің жолдары анықталған. Ол бойынша 65 және одан ... ... ... 4 ... немесе одан аз болса ол халық жас, 4-7
пайыз ... ... ... халық, 7 пайыз және одан ... ... ... ... ... ... бұл көрсеткіш 6,6%
деңгейінде. ҚР ... ... ... ... 7 ... біз 2017 жылы ... ... Ал 2020 жылы бұл көрсеткіш 7,4 пайыз
болады. Басқа елдермен салыстыратын болсақ, бұл ... ... ... ... – 20%, ... – 18%, ... – 16%, ... – 15%.
Әрине біздегі көрсеткіш жоғарыда көрсетілген мемлекеттермен салыстырғанда
әлдеқайда төмен. Дегенмен ... ... ... ... өмір ... ... әсер етіп отыр. Осының арқасында бұл процесс өзінің
қарқынын ала бастаған секілді.[39]
Жалпы, демография мен ... ... ... ... ... ... ... елге оң немесе кері әсерін тигізе
алады.
Қазіргі таңда біздің шығыс ... ... ... ... ... ... екінші орынға жайғасты. Көптеген мамандардың пайымдауынша,
оның қарқынды дамуына әсер еткен факторлардың бірі – ... ... ... сүйенсек, ҚХР халқы 1,3 млрд. болып отыр.
Батыстағы және ... ... ... ... күшінің қымбаттауы
ондағы ірі компаниялардың ... және ... ... ... ... Осы ... ... саны бойынша бірінші орын алатын Қытай
мүмкіндікті дұрыс ... ... ... ... ... ... әйгілі компаниялары өзінің зауыттарын аспан асты елінде
сала бастады. Осылайша олар ... ... ... Бұл ... үлкен бір серпіліс берді. Қазіргі таңда Қытай экспорт ... әлем ... ... ... ... әлемдік компаниялар үшін тек тауарды өндіріп, сосын оны
басқа мемлекеттерге экспорттайтын ел ретінде ... ... ... ... ... әл-ауқаты жақсарған сайын шетелдік өндіріушілер
тікелей Қытайдың ішкі сұранысына ... ... ... ... алу ... дамыған елдердің тұрғындарынан төмен болғанмен, ондағы
халықтың көптігі шешуші рөл ... ... ... келе ... сатып алу мүмкіндігін күшейтіп, оларды одан әрі ірі ... ... ... ... ... ... ... орынға шығып
отыр. Осы кезекте шетелдік автокөлік брендтері өздерінің зауыттарын Қытайда
салуға мүдделік танытуда. Соның арқасында Қытай ... ... де ... ... ... Сондай-ақ, басқа салаларда да тұтыну көлемінің ұлғаюы
аспан асты елінің нарығын басқалар үшін бәсекелестік алаңына айналдырды.
Қытайға ұқсас мысалды ... ... ... ... Түркия
секілді елдерден көруге болады. Олардың бәрі адами ресурстарға бай.
Халық санының көп ... ... ... ... болуына белгілі
бір септігін тигізеді. Экономиканың көлемі G20 ... ... ... критериі болып табылады. Мысалы, Қытайда ... ... ішкі ... өнім 6 мың ... ... ... түрде
Қазақстандағы бұл көрсеткіш 13 мың ... ... ... ... экономикасының көлеміне әсер етіп отыр. Адам басына шаққандағы ІЖӨ
жоғары болып ... ... ... Араб Әмірліктері, Катар, Кувейт,
Норвегия секілді ... бұл ... жоқ, ... ... аз болуына
байланысты экономикалары да кішкентай болып табылады.[41]
Сондай-ақ, халық санының жылдам көбеюі кейбір елдерге кері ... ... ... ... мен Азия ... бақылаусыз туу
экономикаға, осылайша әлеуметтік жағдайға зиянын тигізуде. Ол елдердің ... ... тым ... ... ... ... айналды. Негізінен
экономикасы нашар дамыған бұл елдерде ... ... ... алып ... ... бала туу одан ... ... көбейтіп, халық арасындағы
наразылықтарға алып келуде. Оның ... ... ... ... ... мемлекеттерінде болған төңкерілістерді айтуда. «Араб көктеміндегі»
оқиғаларда ең ... ... күш ... ... Ел ... ... ... болуы және жастар арсындағы өршіп тұрған жұмыссыздық өз
әсерін тигізді. ... ... ... ... ... ... сүйенсек, әлемдік аймақтар ішіндегі ... ... ... ... мемлкеттерінде ең жоғарғы көрсеткішке ие –
27,9%, Таяу Шығыс аймағында бұл ... ... тең. ... ... ... да осы ... бұл көрсеткіш 25%-дың үстінде ... ... ... де ... ... ... Сондықтан болашақта да осы
аймақтарда халық наразылықтарының көбеюі әбден мүмкін. Осылайша мелекеттің
әлеуметтік саладағы саясаты тиімсіз ... ... ... өсуі өз ... мүмкіндігі бар екендігі анық болып отыр.[41]
Керісінше, әлемнің кейбір елдерінде демографиялық тоқырау орын ... бұл ... ... ... ... тән. Туу көрстекішінің
төмен болуына байланысты пайда болған ... ... ... ... ... ... дамуы үшін сырттан мигранттарды шақыруға итермелеуде.
Бұл өз кезегінде қабылдаушы жақтың ... мен ... ... ... ... ... ... мигранттардың көп келуі
елдің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін. Келімсектер арасындағы туу
көрсеткішінің жоғары болуы ... ... тез ... ... ... ... деректер бойынша, Еуропалық Одақтағы жалпы туылғандардың
ішіндегі мигрант отбасыларынан ... ... ... ... – 11%, ... – 13,8%, Австрияда – 15,2%, ... ... ... ... ... және әлемнің көптеген дамыған елдерінде
орын алып отыр. Осы ... ... қиын ... алдында тұр: экономикаға
ауадай қажетті мигранттардың ағымын тоқтату немесе жергілікті халықтың
күннен-күнге өсіп келе ... ... ... ... ... ... ... бала туудың арту
қаупі жоқ деп ойлаймын. Керісінше, болашақта ... ... ... келуіміз мүмкін. Яғни, экономиканың жұмыс істеуі үшін ... ... ... ... Оның ... алу үшін ... ... мәселелерді ескере отырып ... ... іске ... маңызды болып отыр. Сондықтан қазіргі таңда елде орын
алып отырған жағымды ... ... ... ... және оны
одан әрі жақсартуға барлық шараларды жасау қажет.
3. Кәсіпорында бизнес жоспар құру және оны жүзеге асыру жолдары
3.1 «Балапан» ясли – ... ... ... ... ... -жоспарының маңыздылығы
Қазіргі нарықтық ... ... ... ... ... жоғарылату деңгейін келешекте ... ... ... ... ... бойы ... елімізде ғылыми-техникалық прогреске және
оның әлеуметтік-экономикалық салдарына ... ... ... негізінде бүкіл халық шаруашылықтың бөлек салаларының даму болжамы
қалыптасты. Бірақта бұл болжамдар жеткілікті сенімді болған жоқ, ... ... ... ... нөтижеге ие болып отыр. Осыған
байланысты экономикалық қызметінің болжамын жасау үшін өз ... ... ... ... ... ... ... отырып құру
қажет.
Бұндай жағдайда кәсіпорын өндірісінің тұтынушылар арасындағы тікелей
келісімдер ... ... ... ... ... ... ... өндіріс бағдарламасын, даму жоспарларын құрғанда және
әлеуметтік-экономиканың дамуын болжағанда ғана тиімді болады. ... ... ... пайдалана отырып жоспарды құруды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... бірінші кезекке өзін-өзі реттейтін экономикалық процестер серпінімен
шығарылады. Бұл өз алдына сәйкесті ... және ... ... ... ... бағытталады. Оларға:
- салық және салық жеңілдіктері;
- несие және салымдар бойынша проценттер;
- валюта бағамы;
- амортизациялық нормалардың аударымы және тағы ... ... ... ... даму ... құруда, жоспарлау әдістерін
жетілдіру жолдары маңызды мағынаны білдіреді. Жоспарлау әдісін жетілдірудің
негізгі бағыттарына ғылыми ... және ... ... ... жоғарлату; баланстық есептемелерді, технико-
экономикалық нормалармен нормативтер жүйесін кең ... ... ... ... мақсатымен көрсеткіштер жүйесін жақсарту жатады.
Бұған материал сиымдылығы, қор сиымдылығы, еңбек өнімділігінің өсуі ... ... ... ... және тағы ... жатады. Кәсіпорын даму
жоспарының негіздемесі ... ... мен ... ... ... асырылады.
Норма - белгілі бір уақыт кезеңінде белгілінген сапада белгілі ... бір ... ... ... орындауға) жұмсалған нақты
ресурстардың (еңбек, материалдық, табиғат, тағы ... ... ... ең ... ... ...... уақытының, материалдық және ... ... ... пайдаланылу дәрежесін сипаттайтын есептік көрсеткіш.
Норматив ... ... ... ... Ол еңбек құралдарын, еңбек
заттарын, көлемге, мөлшерге және тағы ... ... ... ... ... ... мен ... болуы керек, яғни оларды құру барысында қазіргі деңгейдегі
дамыған ғылымды, техника мен ... ... жөне ... ... алу ... ... қатар өндіріс қуаттылығын және
алдыңғы қатарлы өндірістік тәжірибелерді толық пайдалану керек.
Нормаларды құрудың ең жетілген әдісі - есепті ... ... ... ... ... ... өндіріс жағдайын, оның ішіндегі мүмкін
болатын өзгерістерін, оларға әсер ететін факторлар ... ... ... ... ... негізіне, технико-экономикалық жөне
жоспарлық кезеңдегі жұмысты ұйымдастыру жағдайы жасалынады.
Жоспарлауды ... ... ... ... - бұл ... ... орнына қолданушы тетігі болып табылады. Жоспар кәсіпорын мақсатын,
оның қызмет нәтижесін, ... ... ... ... ... ... - бүл ең ... процесстедің бірі болып
есептеледі. Осы жоспарлау ... ... ... ... жұмысын ұйымдастыру, оны орындайтын жұмыскерлерді қатыстыру,
оларды жоспарлық көрсеткіштер түрғыда бағалау және ... ... ... ... ... Файоль: «Басқару – бұл болжау, ал болжау – бұл іске кірісу»,- деп
атап кеткен. Жоспарлау – бұл жәй ғана ... ... істі ... ... ... ... ... барысында туылатын әртүлі кездейсоқ
мүмкіндіктерді болжау мен олардың шешу жолдарын қарастыру ... ... ... ... ... ... төнетін қауіп-қатерді
толығымен жойып ... ... ... ол ... ... ... ... бар.[43]
Көптеген экономисттердің байқауынша жоспар қүрылмаған кәсіпорындарында
қажетті жағдайда уақытылы ... ... және ... ... ... оның ... құлдырауына әкеліп соғады.
Әртүрлі тәжірибелерде көрсетілгендей, кәсіпорындарында жоспарлауды ... ... ... көрсетіледі:
- келешекте пайдаланылатын жағымды жағдайларды дайындау мүмкіндігі;
- туындалатын мәселелерді айқындайды;
- жұмыскерлердің келешектегі жұмыс ... өз ... ... ... ... ... жақсартады;
- кәсіпорынның ақпарат қажеттілігін ... ету ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді;
- кәсіпорынның бақылауын жақсартады.
Кәсіпорынның экономикалық тиімділігіне ойдағыдай жету үшін ... ... ... ... ... өнім ... өсуі және тағы
басқа экономикалық көрсеткіштерін жоспарлау арқылы болжауға болады.
Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен ... ... ... ... ... мен ... қамтамасыз ететін
«Балапан» бағдарламасы қолданылуда.
«Балапан» бағдарламасын іске асыру мақсатында өңірлерде 35 бала ... 1534 ... ... ... құрылды, 137 жеке меншік
балалар бақшасы ашылды.
Бұдан басқа, бұдан бұрын жекешелендірілген мектепке ... ... ... ... 1-ші ... ашу, ... ... бөлек тұрған
коммуналлдық меншік ғимараттарын ... өзге де ... мен ... беру ... 172 балалар бақшасы ашылды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 мамырдағы № 448 қаулысына
сәйкес ... ... ... ... ... ... теңге, соның ішінде республикалық бюджет есебінен - 213 ... ... ... ... есебінен - 3,2 млрд. тенге. көзделген. Бұл ретте
2010 жылы 21,5 млрд. теңге ... және ... ... ... 2011 жылдың басында 6 446 мектепке
дейінгі ұйым, соның ішінде – 2 261 балалар ... мен 4 185 ... ... ... ... ... ... мен шағын-орталықтар
446,4 мың балаға қызмет көрсетуде.
Республикада 2010 ... 1 ... ... 373,1 мың ... ... 972 ... ... ұйым жұмыс істеуде, олар осы мектепке дейінгі
балалардың 38,7% ... ... бұл 2008 ... ... на 3,1 ... ... ... ең жоғары көрсеткіші – Қостанай (90,3%),
Қарағанды, (69,6%), ... ... ... ... ... (21,5%) ... ... (ҚР Білім және
ғылым министрлігінің деректерін ескере келе).
271 мыңнан астам бес-алты жастағы балалар ... ... ... ... ... – 85%, ауылдық жерде – 82 %) мектеп алдындағы ... 6 430 ... ... беретін мектептің базасында 10 754 мектеп
алдындағы сыныптар ұйымдастырылды, оларда 68,7 мың бала ... 1 ... ... ... 3 480 ... ... топ ... істейді, оларда —
102,6 мың бала бар (ҚР Білім және ғылым министрлігінің деректерін ескере
келе)..
Бұл ... ... ... үшін ... ... болып саналады.
Яғни «Балапан» ясли- балабақшасында шаруа қожалығын ашу көзделіп отыр.
Балабақшада сиыр және ... ... ... ... Сиыр және тауық
өсірудегі негізгі мақсат балаларды табиғи өніммен ... ... Бұл ... ... ... қорының бағдарламасы бойынша жүзеге
асырылады.
Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:
Кесте 3.1. - Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар ... ... мың ... |2 012 ... ... ... |1000000 |
|Айналым капиталы |3000000 ... |4000000 ... 3.2. - ... қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен
сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге ... ... ... мың ... ... ... ... |
|Қарыз қаражаты |4000000 ... |
| | |жж | ... |4000000 | |100% ... 3.3. - ... ... ... ... валютасы ... ... ... ... |12% ... ... жыл |2 ... мен негізгі борышты төлеу |ай сайын |
|Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі,|12 ... | ... ... ... жеңілдікті |12 |
|кезеңі, ай | ... ... |тең ... |
«Жол картасы – 2020» шеңберінде «ДАМУ» қорының бағдарламасы бойынша
кредит алған жағдайда ... ... ... бұл ... ... ... ... азайтуға
Резюме
Жобаның тұжырымдамасы балалар бақшасының ішінде шаруа қожалығын ... ... ... ... мәні ... ... ... ету және балаларды шаруашылыққа ... ... ... ... ... ... тобы ... табысы бар
отбасылары болып табылады.
Кесте 3.4 – жобаның жүзеге асырылуы
|Атауы |$ ... ... ... |4 000 000 |2 жыл |12% ... үшін ... ... ... төлем болып қабылданатындығы
қабылданды. Тарактар келісімі бойынша құралдарға төлеммен ... ... ... ... ... ... ... сыйақы соммасы 1 жылға жоба
төлем болады.
Несие бойынша ... ... ...... ... ... ... қатысады. Несиеге пайыз төлеу және негізгі ... ... 12 ... ... әр айда ... 3.5 - Қаржылық несиелік ресурстардың орналасуы
|Инвестициялардың бағыты |Мың, тг ... жай салу |1 000 000 ... және ... сатып алу |3 000 000 ... займ |4 000 000 ... ... ... жоба ... компанияның есеп айырысу
шотындағы ақша ... ғана ... ... ... ... ... бірінші жылдағы түсімін қарастырады.
Кесте 3.6 - Қаржыландыру көздерінің бөлінуі
| |Мың, $ |Мың, ... ... жар. ... ... ... |4980,81 |23179626 | |45% ... | | | | ... ... |4464,09 | |30% ... " | | | | ... ... | | |24% ... шолу және іс ... ... ... бизнес жоспарының басталу мерзімі, несиелік құралдар
көрсетілу мерзімі: Жоба ұзақтығы 2 ... есеп мың ... ... ... сәйкес негізгі салыққа кіретіндер (кесте
3.7):
Кесте 3.7 - ... ... ... ... ... түрлері
|Салық атауы |База ... ... ... табыс|Қосылған құн |ай. төл. |30% ... | | | ... ... құн |ай |15% ... ... ақы |ай |1,5% ... | | | ... | | | ... ... ... ақы |ай |20% ... салық |Нег.құр.(жыл 4 |жыл |1% |
| |рет) | | ... ... ... |жыл ... б/ша |
| ... |жыл |15% |
| ... | |15% ... салық| |жыл |15% ... ... |жыл |1 ... ... |бойынша комитет | | |
| ... | | ... есеп ... ... ... негізгі интегралды
көрсеткіштер алынған:
1.РВР жобаның өтімділік мерзімі – ... ... ... ... қызметіндегі келіп түскен уақыт.
2. Түсімдік индексі РІ – ол да ... ... ... ... таза ... коэффициенті. Тиімді жоба үшін аз бірлік болмауы
тиіс.
3. Алынған таза табыс NPV – ... ... ... ... ... мөлшерлемегесәйкес көмегімен орталықтандырылған ақша
ағыны немесе болашақтағы пайда құнын жүргізу. Оң NPV ерекшелігіне ие ерекше
жобаларға ... ... ішкі ... ІRR ... ...... ішкі
нормасы, капитал салымының тиімділігі, пайданың пайыздық нормасы). ... ... ... тең, яғни NPV ... тең. Таза ... құн үшін ... норма. Тартылған жобада ІRR банктік
несиенің жұмыс істейтін мөлшерлемесін арттыру керек.[43]
Жүргізілген есеп бойынша келесі тиімді жоба ... ... ... ... 3 % ... ... (кесте 3.10).
Кесте 3.8 .- Бизнес жоспардың негізгі көрсеткіштері
|Көрсеткіштер атауы ... мың. Тг ... ... ... ... ... ... Займ соммасы |3598 ... ... таза ... |65217 ... ... ... |34937 ... ... ... |20690 ... ... ... ... |53,57% ... ... ... тиімділігі |31,72% ... Таза ... |14842% ... ... ... |22,76% ... ... ... PІ |3,88 ... Таза ... табыс NPV |9999 ... Жоба ... жыл |2 ... ... ... |277,9% ... ... ішкі нормасы ІRR |108,26 ... ... ... ... ... талдауды жүргізу
үшін жобаның барлық кезегіндегі келіп түскендердің жалпы ... және ... ... ... тікелей және үнеміболатын шығындар қарастырылды.
Үнемі болатын шығындарға жалпы ... ... ... ... ... шығындар және несие бойынша пайыздарды қосады.
Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға ықпал ететін болады:
• жаңа жұмыс орындарын ... бұл ... ... ... ... береді;
• мектепке дейінгі балаларды табиғи өніммен қамтамасыз ету;
• Түркістан қаласының бюджетіне салықтар мен ... да ... ... арасында мыналарды бөліп көрсетуге болады:
• халықтың ... ... ... жас ұрпақты тәрбиелеу
қызметтеріне деген сұранысын қанағаттандыру.[44]
Кіріспе
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ашудың болашағы
бар, оның себептері мынадай:
• біріншіден, жалпы ата-ана ... көп ... ... жанында
өткізе алмайды, көбіне жұмыс бабымен болады. Сол ... ... ... ... ... ... ... балаға сапалы және стандарты көңіл бөлінеді
• үшіншіден,баланы ... ... ... ... ... ... ... өсіп жетілуіне жағдай жасау және
баланы шаруашылыққа тәрбиелеу.
Қалада ... осы ... ашу үшін ... мүмкіндіктер бар. Осы уақыт
кезеңінде ... ... жеке де ... ... ... сезілуде, алайда адамдар өз ... ... ... ... ... қазірдің өзінде дайын. Орын босайды деп күту өзекті болмай
қалды, халық өз ... өз ... үшін ... пен ... ... әзір, тек өкінішке орай осындай ... ... ... ... ... Жобаның тұжырымдамасы
Жобаның тұжырымдамасы бала бақша ... сиыр және ... ... ... көздейді.
Кәсіпорын қызметінің мақсаттары болашақ ... ... ... және ... ... көрсету болып ... ... ... тобы ... ... бар ... ... табылады.
• Балалар бақшасында 500-ге жуық баланы табиғи өніммен қамтамасыз
етуді ұйымдастыру ... ... аясы ... ... ... болады және олар
өз тілектері бойынша балалары үшін ... ... ... осы ... ... мол, өз ісін ... ... білікті
мамандар көрсететін болады.
Шаруа қожалығының аумағы 240 м2 алаңда орналасатын ... ... ... сиыр мен тауықтардың қора жайы мен жем сақаталатын орын орналастыру
жоспарлануда.
Идея сәтті іске асырылған жағдайда ... ... ... да ... ... ашу жоспарлануда.
2. Өнімнің (тауардың) сипаттамасы
Балалар бақшасы қала тұрғындары балаларының бос уақыттарын өткізуді
қамтамасыз ... ... ... ... үшін жасалады.
Сонымен қатар бала уакытының көп ... ... ... ағзаға қажетті витаминдер мен ақуыздардың құрамын балабақшадағы
берілетін тамақ толықтырып ... ... 20 ... ... кезде әрбір
балаға жеткілікті назар аударылатын болады.
Болашақ жас клиентерге компания ... ... ... ... ... 4 ... ... Негізінен 5 жасқа дейінгі балалардың
тамағаның құрамы сут өнімдерінен тұратыны бәрімізге белгілі.
Тамақтандыру таңертеңгі ... ... ... ... ... ... және ... қамтиды. Барлық тамақ өнімі жоғары сапалы, белгілі дәрумендер құрамы
бар және балалардың ... ... әсер ету және ... ас ... әр кезеңге арналып жасалады.
2. «Балапан» ясли – ... ... ... қазыналық
кәсіпорында бизнес-жоспардың тиімділігін есептеу
Халықаралық тәжірибелерде күрделі салымдардың тиімділігін бағалау
ақшаның ... ... ... ... және келесі принциптерге
негізделген.
Күрделі салымдардың пайдалану тиімділігін бағалау ... ... ... Ол ... жобалардың орындалу процесінде құрылады.
Жоба тиімді болып есептеледі, егер берілген күрделі ... ... және ... ... ... жобадан алатын табысы болса.
Күрделі салымдар жобаның белгілі бір мерзімде орындалуынан ... ... ... ... ... оның ... ... үшін
жеткілікті болса;
Күрделі салымның бастапқы сомасы қайтарылса;
Салынған ... ... ... етілсе;
Ұсынылатын тәуелсіз инвестициялар жобасының тиімділігін анықтау, яғни бұнда
жобаны қабылдау немесе қабылдамау қорытындысы жасалады;
Салыстырмалы ... ... ... яғни ... ... ... біреуін таңдап қабылдау қорытындысы жасалады.[45]
Бизнес жоспардың жобалық тиімділігін бағалауда коммерциялық тиімділік -
қатысушылар үшін жобаны іске асырудың ... ... ... ... іске ... ... ... түсімдердің жергілікті және
аймақтық тиімділік – жобаны іске ... ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Шығынсыздық нүктесін талдау жобаның экономикалық тиімділігін бағалау
кезінде қолданылатын маңызды қаржылық ... ... - бұл ... ... және зиян ... ... өткізілген өнім санымен өткізудің залалсыз көлемінің ... - бұл ... ... және оның мәні ... ... ... қаржылық жағдайы тұрақты.
Өнімді өткізудің залалсыздық көлемі бизнес-жоспарды өңдеген ... ... ... бірі болып табылады.
Берілген көрсеткіштерді есептеу өзара байланысты. Олар ... ... ... – табыс.
Маржиналды табыс – бұл өнімді өткізуден түскен табыс пен ... ... ... ... ... ол – тұрақты шығындар мен
қызметтен түскен табыс сомасы.[46]
Кәсіпорында бизнес жоспардың маңызды бөлігіне қаржы ... ... ішкі ... ... жоспарлаудың маѓынасы, мыналар арқылы
анықталады негізгі:
- стратегиялық ... ... ... ... ... ие ... ... қаржылық ақпаратын орнату үшін стандарттар орнатылады;
- кәсіпорынның бүкіл жоспар жиынтығын орындау үшін қажетті ... ... ... ... ... ... және оған ... енгізу
үшін оперативті қаржылық жоспарлау ... өте ... ... құру ... сыртқы ортамен байланыс жасаудың негізгі құралы болып
табылады, яғни бұл жеткізушілер, несие берушілер, ... ... ... ... ... ... ... құны және оның
қызмет ... ... ... ... да ... ... ... ойластырылып және нақты ақпараттарға негізделіп жасалу керек.
Қаржы жоспарлар жүйесі келесі элементтерді қарастырады:
- баланс болжамы;
- табыс және ... есеп беру ... ... ... болжау;
- маңызды қарды көрсеткіштерін болжау
- қаржылық жоспарлаудың нәтижесін жазбаша түрде көрсету.[36]
Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... үшін 4 млн ... заемдық құралдар тарту жоспарлануда. Несиелеудің тиімдірек
жағдайы: мерзімі – 2 жыл, ... ... - 12%, ... беру ... ... жыл ... 3,5).
2. Өндірістер бағдарламалары
Балалар бақшасында балалардың жалпы саны 120-ға дейінгі 6 топ (әр топтан
2-ден: ... орта және ... ... ... ... уақыты –
аптасына 6 күн, дүйсен, біден сенбіге днйін, 8-ден 20.00-ге дейін. Осындай
балалар санын ескере келе ... ... ... жылына 64 800 мың
теңгені құрайды ... ... ... ... ... 3.9. – ... ... толықтырылуы және жобаны жылдар бойынша
сату бағдарламасы
|Көрсеткіш\Жыл |2 012 |2 013 |2014 - ... ... ... |70% |98% |100% ... ... ... |34 020 |63 450 |64 800 ... теңге | | | ... ... ... ... ... айда ... басталып 75%
толықтырылатын болады деп болжануда. Жобаның содан ... ... 100% ... ... ... ... ... төленетін ақы айына 6 мың теңгені құрайды. Қызметтердің құны
кәсіпорынның ... ... және ... ... ... ету үшін ... ... ... ... ... есептеген кезде инфляция назарға алынған жоқ, өйткені
инфляцияға байланысты бағаның көтерілуі кәсіпорын қызметтері ... әсер ... ... ... Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Көптеген дамыған елдер мектепке дейінгі ... ... тең қол ... ... Бұл ... деңгейінде ғана емес (елдің жалпы
білім беру бюджетінің 9,5), ... ... ... ... бір күн болуына
немесе қысқа уақыт болуына негізделген мектепке дейінгі тәрбиенің әр ... ... ... міндетті аналар мектебі, сәбилерге, 3-тен ... ... ... мектептер, ойын топтары, балаларды қарау және
күту топтары.
Түркістан қаласындағы мектепке дейінгі тәрбиелеу мен ... ... жылы ... қаласында 60 - қа жуық тұрақты мектепке дейінгі
ұйым ... ... ... 18 973 бала ... 2013 ... ұйымдар саны 28 бірлікке (1,4 есе), ал тәрбиеленушілер саны
- 4 646 балаға (32,4%) ұлғайды. Мектепке дейінгі ... ... ... ... 94,7% ... ... ұйым, 2 ұйым (2,1%) – санаториялық, 3
(3,2%) - арнайы сипаттағы. ... ... ... 17 730 бала ... ... ... 93,4% ), ... ұйымда – 322 бала
(1,7%), арнайы ұйымда – 921 бала (4,9%) ... ... ... ... 100 орынға 120,9%, Алматы ауданы бойынша 123,4%, Есіл ... ... – 123,1% ... ... 3.10 – ... ... мектепке дейінгі мекемелері (жылдың
соңына)
| |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 ... ... ... |27 |31 |41 |46 |54 ... ... бірлік | | | | | ... ... адам |13 118 |13 758 |14 642 |14 327 |18 973 ... ... ... статистика департаменті
51 (54,3%) мектепке дейінгі ұйымда қарым-қатынас 3 тілде: қазақ, орыс,
ағылшын тілдерінде жүргізілді, ал ... саны – 11 939 (62,9%) ... ... ... ... ... саны 1444-ке жетіп, онда 154
мыңнан астам бала қамтылған. Бүгінде балаларды ... ... ... 76,9 ... ... ... бойынша 637 жекеменшік
мектепке дейінгі ұйымдарда 60 мыңға жуық ... ... ... беру
тапсырысымен тәрбиеленуде. Сондай-ақ, жыл соңына дейін 12 мың орынға
есептелінген мектепке дейінгі 95 ұйым ... ... жыл ... ... 80 пайызды құрайтын болады, ‒ деді ... ... ... бесінші сәби оңтүстік өңірінде дүние есігін ашатыны
белгілі. Мәселен, соңғы төрт жыл ... ... ... үш жүз ... ... ... ... ескере келе балғындарды балабақшамен қамту шаралары
жүйелі түрде жүргізіліп жатқанын баяндады. ... ... жылы ... ... ... ұйым ... онда 15 ... астам бүлдіршін қамтылған. .
Халық қалаулысы «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында балабақшалар салуға ... ... ... ... алғанда, алдағы үш жылдың ішінде 27
балабақша салу көзделуде. Негізінен ол ... бой ... ... ... Ол Қазақстанның 6 облысында (Алматы мен ... ... ... ... ... ... және Маңғыстау) балалардың балабақшамен
қамтылуы орташа республикалық деңгейден төмен, яғни, туу көрсеткіші жоғары
болып ... ... ... Негізгі және әлеуетті бәсекелестер
Кәсіпорынның негізгі бәсекелестері Түркістан қаласының
ұқсас ауданында орналасқан жеке ... ... ... те ... ... ... 3.11 – ... қаласындағы иектепке дейінгі мекемелер тізімі
| Мектепке |Меңгерушісінің ... ... ... аты, | | ... ... аты | | ... | | | ... «Алия» |Сейдалиева |48-62-89|Тәуке хан даңғылы н/с |
| ... | | |
| ... | | ... «Карлыгаш»|Салыкбаева Раушан|95-63-85|Кабанбай батыр 2 |
| ... ... ... ... |56-10-21|С.Ерубаев 35 ... ... ... ... ... ... |45-41-14|1 м/н, 2,3 уч. |
| ... | | ... ... ... м/а ... ... | | |
| ... | | ... ... ... Айнұр |45-73-22|Байбұрт 12 |
| ... | | ... ... ... 17 |
| ... | | ... ... ... ... ... тас жолы н/с |
| |Турапбаевна | | ... ... ... ... ... 85 |
| ... Құсайынқызы | | ... ... ... Назира |39-14-53|Ақан сері 48 |
| ... | | ... ... ... 69 ... ... ... |
| ... | | ... ... ... 58 ... ... ... |
| ... | | ... «Сұңқар» |Тұңғышбаева |56-60-00|Ш.Қалдаяқов н/с |
| ... ... | ... ... ... ... 5а |
| ... | | ... ... ... ... ... Мұса 39 |
| ... ... ... ... ... ... Рысқұлбеков 72 |
| ... | | |
| ... | | ... ... Сауле |56-35-33|Қожанов 12 ... ... ... ... ... ... ... би 69 |
| ... ... ... ... кәсіпорынның бәсекелестер алдындағы негізгі басымдықтары болып
табылады:
... ... ... ... ... қызметтер сапасының жоғарылығы;
• Заманауи құрал-жабдықтарды пайдалану;
• Жобаны іске асыру үшін білікті еңбек ресурстарының болуы;
• Көрсетілетін қызметтің көп бейінділігі.
3.3 ... ... ... ... ... өзгерістер
Түркістан қаласы әкімдігінің мәліметтері бойынша түркістандағы ... ... ... ... жалпы контингенті – шамамен 6 мың
адам. Алайда, 6 жасқа дейінгі 8 мың бала ... ... ... бұл жағдайды сұраныстың ұсыныстан неғұрлым жоғары екендігімен
түсіндіреді. Атап ... ... жаңа ... сәбилердің саны
жылдан жылға ұлғаюда.
Мәселен, 2014 жылы 16 482 бала дүниеге келген, бұл ... ... ... көп (1 ... 3.1– ... ... туған балалардың саны, адам
Түркістан қаласына тұрақты тұруға келуші ... легі ... ... ... үнемі ұлғаюы және туу санының ұлғаюы мектепке
дейінгі білім беру саласы қызметінің қажеттілігі туралы қорытынды ... ... ... ... отырған шаруа қожалығының басты мақсаты нарыққа өту және онда
одан әрі тұрақтау болып табылады. Шаруашылықтың ... ... ... ... өсіру және балаларды шаруа ... ... ... ... ... одан ... ... аясы соның айналасында
өрбиді. Сондықтан да маркетингтік стратегияда негізгі сиыр басын көбейтіп,
сапалы өнім ... ... Бұл ... ... бірі ... табылады.
Шаруашылықты ұйымдастыру үшін басшылық бірнеше стратегияны қолданды:
• сегменттеу стратегиясы, ол қызметтерді іске асырған ... ... ... анықтау қажеттігіне мүмкіндік береді;
• даму стратегиясы мен ... ... ол өсу ... өзінде игерілген нарықта іске асырылатын жаңа ... ... ... ... жаңа ... ... болжайтын инновациялар стратегиясы. [28]
Кәсіпорын қызметтер сапасын ... және ... ... ... үшін
бірқатар шараларды жүргізді. Клиенттермен сыпайы қарым-қатынас жасау,
көрсетілетін қызметтердің әр түрлілігі, қызметтер ... ... ... ... ... клиенттердің ілтипатына ие болады.
Қызметтерді нарыққа жылжыту ұсынылатын қызметтердің қадыр-қасиеті туралы
ақпаратты әлеуетті клиенттерге ... және ... ... әр түрлі жиынтығын болжайды.
Кәсіпорын қызметтерін нарыққа жылжыту әдістері мыналарды қамтиды: ... ... ... ... ... ... ... бақшасының имиджін көрсетумен тығыз байланысты екенін
атап өткен жөн. ... ... ... ... ... жаңа
тәрбиелеу мекемесінің ашылғаны, олардың бақша ... оң ... ... ... ... ... тарту туралы хабардар ету
болып табылады. Жұмыстың бастапқы кезеңінде ... ... ... ... ... ... Бұл ... ата-аналардың балаларымен көп жиналатын
жерлерінде ... ... ... газеттер мен БАҚ-та
хабарландырулар жариялауға, маңдайшалар дайындауға жұмсау жоспарлануда
4. Техникалық ... ... ... іске ... процесінде:
• алдымен қора-жай толығымен салынып алады;
• сиыр мен тауықтың жем шөбі алынады;
• сиыр мен тауықтар алынады;
• шаруа қожалығынан ... ... ... үшін ... құрал-
жабдықтар алынады;
• балабақшадағы балаларды бос уақытында қожалыққа алп ... ... ... ... әрбір бөлімінде балалардың дене және психикалық ... ... ... ... мен ... жалпы және
арнайы міндеттері, балалардың өмір жолын ... ... ... ... ... ... ... маңызды білім
мен дағдыны қалыптастыру және оны күнделікті өмірде дамыту қарастырылды.
5.. Жобаның ... ... ... проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі) нақты ақша ағынын
(нақты ақша ... және ... ... ақшаның жылыстауы) көрсетеді.
Есеп 3 бөлімнен тұрады:
• операциялық қызмет — ... ... ... сондай-ақ
компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын ... ... ...... тыс активтерді (негізгі қаражат,
материалдық емес активтер) және басқа да ... ... ... ... қызмет түрі;
• қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының мөлшері
мен құрамының өзгеруіне алып келетін ... ... ... мұндай
қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін
қажетті кредиттер мен ... ... мен ... байланысты
болады.
Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша оң серпінін көрсетіп
отыр.
5.2 Пайда мен залалдар есебі
Жоспарланған пайда мен ... ... ... ... ... 3,12 – ... көрсеткіштері
|Жылдық пайда (5 жыл), мың теңге |4 880 ... ... |21% ... Баланс проекциясы
2016 жылғы баланстық есептің коэффициенттері ... ... 3.13 – ... ... ... өтімділік |0,7 ... өз ... жабу |5,2 ... | ... ... ... дисконттау ставкасы кезінде инвестицияланған капиталдың таза
дисконтталған ... 10 707 мың ... ... ... және ... ... ... әлеуметтік-экономикалық мәні
Жобаны іске асыру кезінде мынадай міндеттерді шешу көзделген:
• жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың тұрақты ... ... ... ... ... ... беру ... сапалы қызметтер көрсету;
Әлеуметтік әсерлердің арасынан мыналарды бөліп көрсетуге ... жас ... ... ... ... тәрбиелеу қызметтеріне
деген сұранысын қанағаттандыру.
6.2 Қоршаған ортаға әсер
Жобаның идеясы қоршаған ортаны ешқандай кері ... ... ... кәсіпорындарда өндірісті басқару жүйесін жоспарлау
маңызды орын ... Оның ... ... ... ... ... ... Бизнес-жоспардың маңызды міндеттеріне кәсіпорынның
экономикалық-жоспарлық ... және ... ... ... ... ... ... жақсы жетістіктерге жету жолдарын анықтайды.
Өндірісті басқару үшін өндіріс процесіндегі жоспардың орындалу ... ... және ... ... ... қажет етеді. Сондықтаанда
өндірісті басқару үшін және сырттан күрделі салымдармен банктерден несие
тарту үшін ... ... ... ... ... - бұл жоспарлау
құжаты. Мұнда бизнестің барлық ... ... және ... басқаруда бар мүмкіндіктерді пайдалануға қажетті жолдарын
анықтайды.Ол болашақта болатын және ... іске ... ... ... ... мақсатқа жету жолдары көзделеді. Бұл негізінде бір
істі істеуде және осы арқылы яғни ... істі ... ... үшін ... ... ... жоспар жүйесі регламенттелмейді.
Жұмыс бойынша келесідей қорытындылар жасауға болады.
Біріншіден, дипломдық ... ... ... ... әдістері мен принциптері қарастырылды. Бұнда Андре Файольдің
жоспарлаудың төрт ... ... Ол ... үздіксіз,
икемділік және дәлдік принципі. Соның ішінде біртұтастық ... ... ... бірігу мүмкіндіктерінің болуы, оның
барлық элементтерінің ортақ мақсаты ... ... ... ... принципі жоспарлау процесінде ... ... ... ... ... ... ... олардың
қызметімен анықталады. Икемділік принципінде жоспарды құрғанда сыртқы және
ішкі жағдайлар өзгерісін ұштастырып, енгізуге мүмкіндігімен анықталады.
Екіншіден, ... ... ... мен ... ... ... құрылымында титулдық бет, резюме кәсіпорынның
тарихы, бәсекелестіктер, өндіріс жоспары, ұйымдастыру жоспары, маркетинг,
қаржы жоспары қарастырылды.
Бұның ... ... ... шаруашылық ашу үшін материалдар
көлемі көрсетілген. Қаржы ... ... ... ... ... ... іске асыру мерзімдеріне болжам жасалған. ... ... ... ... ... ... ... көлемі. Шығындардың құны
есептелді, Кәсіпорында жобаны жүзеге асыру үшін жаңа құралдарды пайдалану
қарастырылды.
Үшіншеден, кәсіпорының ... ... ... және оны ... ... ... алатын тиімділік орны және кәсіпорын
тиімділігін ... ... ... сипаттамасы көрсетілген.
Сонымен қатар осы диплом жұмысын зерттей келе өзімнің жеке ұсыныстарымды
білдіргім келет. Яғни
– балабақшалардың ... ... ... ашу өте ... деп
ойлаймын. Себебі біріншіден, баланың дұрыс тамақтануына ... ... ... ... ... бейімделуіне жағдай
жасайды.
– Негізінен бұл бизнес жоспарларды ... ... ... де ... ... Яғни ... ... алып келеді. Бірақ бұл жерде инвестор мемлекет болып табылуы
керек. Бұндай жобаларды жүзеге асыруға мемлекет жергілікті бюджеттен
қаржы ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімі:
1. Уркумбаев М.Ф., Трещенко С.А., Уркумбаева Т.Н. «Арифметика ухпеха». –
2005ж 7бет
Уркумбаев М.Ф., Трещенко С.А., Уркумбаева Т.Н. « Алгебра ...... В.З. ... ... – Финансы и статистика, 1996ж 46бет
Дэвид Г. Бэнгз. Руководства по ... ... ... ... ... за ... анг. – Изд-во «Финпресс», 1998ж 74бет
Уткин Э.А. Бизнес –план. // Организация и планирование предпринимательской
деятельности. – М. ... ... и ... ... ... ж. ... В.В., Райченко А.В. Тезаурус рыночной экономика и управления.//
ГАУ.-М., 1997ж. ... Э.А. ... ... – М.: ... 1996 ж. ...... Под редакцией проф Р.Г. Маниловского. Москва «Финансы ... 1996ж ... ... В.А. ... ... Москва, 1995ж 27бет
Пособие по составлению бизнес-плана. ERNST&YOUNG Москва, 1995 ж 15бет
Ф.К. Беа, Э. ... ... ... ...... ... ... в 2-х т./Под общ. ред. В.В. ...... 1998ж ... / Под В.М. ... С. И. ... -- ... ... 2000ж 47бет
М.М.Алексеева «Планирование деятельности фирма» - ... и ... ... ... Л,Гепански «Финансовый менеджмент. Полный курс». В 2-х ... ... под ред. В.В. ... – СПб.: ... ... ... Н.Ә. ... – 2030 даму стратегиясы»
А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин «Финансы предприятий». – М.: Инфра-М, 2000ж
191бет
И.А. ... ... ... ... в 2-х т. ... Ника-Центр,
1999ж 92бет
«Как разработать бизнес-план». – Люксембург; Служба Тасис. Офис офицальных
изданийй ... ... – Май, 1998ж ... ... ... ... ... И.В., Шипицын А.В. Оперативное финансовое ... ... - М.: ... и ... 2002. - 288 ... планирование (Методы. Организация. Современная практика): Учеб.
Пособ./ Под ред. В.М. Попова. - М,: ... и ... 2006. – 368 ... ... / Под ред. ... Е.И. Шохина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС,
2003. – 408 с.
Букаяков М.И. ... ... ... – М.: ... ... с.
Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М., 2005.-360с
Ким Л.И. Бухгалтерский управленческий учет. ... ... ... ... ... Т.П., ... Л.В., ... Т. А., Олейникова Ю.А., ... ... ... – М.: ... ... 2007. – 96 с.
Финансовый бизнес - план. Под ред. Попова В.М. - М.: Финансы и ... – 480 ... А.И. ... на ... ... ... В 2 ч. ... планирование. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000.- 678 с.
Кенжеғозин М.Б. «Экономика», 2-том. Алматы, 2006. 437бет.
Жатқанбаев Е.Б. ... ... ... ... 1996. 134бет.
Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. «Кәсіпорын экономикасы» Алматы, ... А.Т. ... ... ... 2004. 149бет
Нұрғалиев Қ.Р. «Қазақстан экономикасы». Алматы, 1999. 289бет.
К.Б. ... ... ... басқару негіздері», Алматы
«Экономика», 2001ж. 57бет
Г.С. Смағұлова ... ... ... ... оқу ... 2005 ж. ... А.С.Сахариева «Жаңа кезең – экономикалық теориясы» (оқулық),
Алматы «Данекер» 2004ж. ... ... ... ... ... Алматы 2002ж. «Экономика».
176бет
Ж.О. Ихданов, Ә.О. Орманбеков, «Экономиканы мемлекеттік ... ... ... 2002ж. ... Бисенғазин, А.Ш. Хамитов «Кәсіпкерлік негіздері»
А.Қ. Мейірбеков, Қ.Ә. Әлімбетов «Кәсіпорынның экономикасы», Алматы, 2003ж.
69бет
Шеденов Ө.Қ., Байжомартов Ү.С., ... Б.А., ... Б.И. ... ... ... -2002. ... М. Власова, «Основы предпринимательской деятельности», Москва 1996ж.
94бет
Р.Елемесов, Е. ... ... и ... ... «Қаржы-қаражат»,
1997ж.42бет
Н. К. Мамыров, «Менеджмент и рынок: ... ... ... ... ... Э.М. ... «Основы рыночной экономики» Алматы, «Рауан»
1997ж. 114бет
-----------------------
Сыртқы ортаны бағалау
Бизнестің қазіргі жағдайы қандай?
Бизнес-жоспар
миссиясы
Мақсаты мен ... ... ... ... күйде болу керек?
Күтіліп отырған күйге қалай тиімді ... ... ...... бойынша (өнім, қызмет, жұмыс, техникалық шешім)
жаңа
Жұмыс істеп тұрған
Қаржылық тұрақтандыру
дамыту
Бүкіл кәсіпорынды
өндірістік бөлімшені
ФИРМА
Ой
Фирма ресурстары
Ойды жүзеге асыру мәселесі.
Бизнес-жоспарлау процесі
Инвестор ... ... ... пайда
Пайданы бөлу
Фирма пайдасы
Инвестор пайдасы
Бизнес-жоспардың құрылымы
Аннотация (түсініктеме парағы)
Түйіні (резюме)
Кәсіпорынның немесе саланың сипаттамасы
Өнімнің сипаттамасы
Маркетинг жоспары
Өндірістік ... ... және ... ... және ... ... орындалу тізбесі
(күнтізбелік жоспар)
Жоба тәуекелін ... ... ... ... ... қызмет көрсету, техникалық шешімдер)
Кәсіпорын бойынша
Әрекет етуші
жаңа
Қаржылық сауықтырыллуы
дамуы
Барлық кәсіпорын
Өндірістік бөлімі
Қайда?
БИЗНЕС-ЖОСПАР
Қалай?
Бизнес ерекшелігі
Бәсекелестік
Нарық
Маркетинг
Басқару
Ақша
Миссия, мақсат, міндеттер, ресурстарды бағалау
Стратегиялық ... ... ... ...

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бизнес-жоспар құру61 бет
Бизнес-жоспарды құру негіздері: кәсіпорын, өнім, маркетинг8 бет
Криминалистикалық болжаулар және тергеуді жоспарлау8 бет
Матиматикалық есептер9 бет
Механизмді кинематикалық зерттеу 13 бет
Механизмнің теңгеруші күшін анықтау5 бет
Оқу бағдарламасын басқарудағы автоматтандырылған бағдарламаны қолдану34 бет
Табыс (пайда) және өндіріс рентабелділігі3 бет
Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету5 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь