Кәсіпорындағы логистика

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЛОГИСТИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1 Логистика ғылым ретінде, оның концепциясы тарихы, эволюциясы 6
1.2 Кәсіпорындағы логистиканы ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
1.3 Шет ел кәсіпорындарында логистикалық концепциялар мен әдістерді қолдану тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
22

2 КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЛОГИСТИКАЛЫҚ ІС.ӘРЕКЕТТІ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
2.1 Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындарда логистиканың даму жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
33
2.2 «High Tech Logistic» ЖШС» және «Хак Групп» АҚ» логистикалық кәсіпорындарының іс.әрекетін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
41
2.3 Кәсіпорындарда логистиканы қолданудың тиімділігі ... ... ... ... ... ... .. 48

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ЛОГИСТИКАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
57
3.1 Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
65
3.2 Кәсіпорындарда логистикалық инфрақұрылымды дамыту жолдары 71

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 78
Жұмыс тақырыбының өзектілігі. Логистиканың өзектілігі және оны зерттеуге деген қызығушылықтың артуы логистикалық әдісті қолдануды ашатын материал өткізуші жүйелердің тиімді қызмет етуін жоғарылататын потенциалды мүмкіндіктерімен түсіндіріледі. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға мүмкіндік береді, материалды қорлардың күрт қысқаруына әсер етеді. Логистиканы қолдану ақпарат алу үрдісін жеделдетіп, қызмет көрсету деңгейін жоғарылатады. Логистикаға деген отандық ғалымдардың, жоғарғы оқу орындарының оқытушыларының, ғылыми-техникалық жұмысшылардың, өнеркәсіп және көлік кәсіпорындарының менеджерлерінің, инженерлер мен бизнесмендердің қызығушылығы тек отандық экономика үшін жаңа және айтуға ыңғайсыз терминмен ғана емес, сондай-ақ өнеркәсібі дамыған елдер экономикасында логистикалық әдісті қолдану арқасында алынған әсерлі нәтижелерімен түсіндіріледі.
Шетел тәжірибесі көрсеткендей, қазіргі бизнесте логистика стратегиялық маңызды орынға ие. Осы салада табысқа жеткен көптеген мамандардың компания басшылығындағы жоғарғы қызмет орындарына жылжитыны кездейсоқ емес. Қазіргі уақытта алдыңғы қатарлы фирмалардағы логистиканың дәстүрлі функционалды салалары стратегиялық инновациялық (жаңартпа) жүйе құра отырып, жалпы ақпараттық-компьютерлік платформа негізінде бірікті. Логистика саласындағы қызмет көп қырлы. Оған көлікті, қойма шаруашылығын, қорларды, кадрларды басқару, ақпаратты жүйелердің ұйымдастырылуы, коммерциялық қызмет және т. б. жатады. Аталған әрбір функция сәйкес салалық пәнде терең зерттеліп, баяндалған. Логистикалық тәсілдің жаңалығы - негізгі өзара байланыс. Логистикалық әдістің мақсаты - материалды ағымдарды толассыз басқару.
1. Тулембаева А.Н. Логистика. Учебное пособие на казахском языке. Алматы: Қазақ университеті, 2010
2. Тулембаева А.Н. Логистика. Учебное пособие. Издатмаркет 6 2004 Логистика: Учебник / Под ред. Б. А. Аникина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра М, 2009.
3. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ: ДАНА, 2008.
4. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика. - М.: ИД "Дашков и КӘ", 2009.
5. Смехов А.А. Введение в логистику. - М.: Транспорт, 2008.
6. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М.: ИНФРА-М, 2007.
7. Сергеев В.И. Логистика: аналитический обзор. СПб.: Организация об-ва «Знаниең, 2006.
8. Семененко А.И. Предпринимательская логистика - СПб: Политехника, 2007.
9. Сухова Л.Ф. «Қазақстандағы математикалық-техникалық құралдарының қозғалысы» - М.: ИНФРА-М, 2010.
10. Сухова Л.Ф., Сариев К.С. «Материалдық өндірістің инфрақұрылымы» М.: ИНФРА-М, 2012.
11. Айгуль Тулембаева: «Экономика не прощает эмоций» статья. «Начнем с понедельника», № 10 (724), 7 - 13 марта 2008
12. Логистика: Учебное пособие/Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 2007.
13. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп—Бизнес". 2010
14. Берталанфи Л. Общая теория систем - обзор проблем и результатов. - М.: Наука, 2009.
15. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Маркетинг, 2008.
16. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2008.
17. Даулет Б.С., Тулембаева А.Н. Стратегическое управление в транспортно-коммуникационном комплексе РК. - Алматы: Казак университет, 2003.
18. Залманова М. Е. и др. Производственно-коммерческая логистика. - Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т, 2005.
19. Зубков Г. С. и др. Торговая логистика: Учебное пособие. - Ростов н/Д., 2007.
20. Кожамкулова Ж.Т., Урузбаева Н.А., Тулембаева А.Н. Коммерческое предпринимательство. - Алматы: Қазақ университеті, 2009.
21. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В.Н. Маркетинг и логистика фирмы - М.: ПРИОР, 2005.
22. Колобов А. А., Омелъченко И.Н. Основы промышленной логистики: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008.
23. Линдере М. Р., Фирон X. Е. Управление снабжением и запасами: Логистика / Пер. с англ. - СПб.: Полигон, 2009.
24. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры. - М.: ИНФРА-М, 2002.
25. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика.- М.: Экзамен, 2002.
26. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя. - М.: ИНФРА, 2002.
27. Неруш Ю.М. Снабжение и транспорт: эффективное взаимодействие. - М.: Экономика, 2010.
28. Плоткин Б. К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику / Учебное пособие.- CПб: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 2006.
29. Родников Л. П. Логистика: Терминологический словарь. - М.: Инфра - М, 2009.
30. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. - СПб.: Изд-во "Союз", 2010.
31. Семененко А.И. Предпринимательская логистика - СПб: Политехника, 2012.
32. Уваров С.А. Логистика: общая концепция, теория и практика. - СПб.: ИНВЕСТ - НП, 2012.
33. Системный анализ и структуры управления. /Под общ. редакцией проф. В.Г.Шорина. - М.: Знание, 2011.
34. Чудаков А.Д. Логистика - М.: Изд. РДЛ, 2011
35. www.htl.kz
36. www.khac-group.kz
37. www.google.kz
38. www.site.kz
39. www.logistic.ru
    
    |  |                                |  |
| | | |
| ... | |
| | | |
| ... |3 |
| | | |
|1 ... ... теориялық |6 |
| ... |
| ... | ... ... ... ретінде, оның концепциясы тарихы, эволюциясы |6 ... ... ... |15 |
| ... | ... |Шет ел ... ... ... мен ... | |
| ... |22 |
| ... |
| ... | |
| | | |
|2 ... ... ... |33 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... логистиканың даму | |
| |жағдайын |33 |
| ... |
| ... | ... |«High Tech Logistic» ЖШС» және «Хак Групп» АҚ» ... | |
| ... ... |41 |
| ... | ... ... ... қолданудың |48 |
| ... | |
| | | |
|3 ... ... ... ... ЖЕТІЛДІРУ | |
| |ЖОЛДАРЫ......................................... |57 ... ... ... ... логистиканы жетілдіру | |
| ... |
| ... | ... ... ... ... дамыту жолдары |71 |
| | | |
| ... |75 |
| | | |
| ... |78 |
| ... | ... ... ... ... өзектілігі және оны
зерттеуге деген ... ... ... ... қолдануды ашатын
материал өткізуші жүйелердің тиімді қызмет етуін жоғарылататын потенциалды
мүмкіндіктерімен түсіндіріледі. ... ... пен ... сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі
уақыт аралығын қысқартуға ... ... ... ... ... әсер ... ... қолдану ақпарат алу үрдісін жеделдетіп,
қызмет ... ... ... ... деген отандық
ғалымдардың, жоғарғы оқу ... ... ... ... және көлік кәсіпорындарының менеджерлерінің,
инженерлер мен бизнесмендердің ... тек ... ... үшін жаңа
және айтуға ыңғайсыз терминмен ғана емес, ... ... ... ... ... ... қолдану арқасында алынған әсерлі
нәтижелерімен түсіндіріледі.
Шетел тәжірибесі көрсеткендей, қазіргі бизнесте логистика стратегиялық
маңызды орынға ие. Осы салада ... ... ... ... ... жоғарғы қызмет орындарына жылжитыны кездейсоқ емес. Қазіргі
уақытта алдыңғы ... ... ... ... ... ... ... (жаңартпа) жүйе құра ... ... ... ... ... ... ... көп қырлы. Оған көлікті, қойма шаруашылығын, қорларды, кадрларды
басқару, ақпаратты жүйелердің ұйымдастырылуы, коммерциялық қызмет және ... ... ... әрбір функция сәйкес салалық пәнде терең зерттеліп,
баяндалған. ... ... ... - ... ... ... әдістің мақсаты - материалды ағымдарды толассыз басқару.
Материалды ағымдарды басқару әр уақытта шаруашылық қызметтің маңызды
жағы болып ... ... ол тек ... ғана ... өмірдің
маңызды функцияларының біріне айналды. Негізгі себебі - өндірістік және
сауда ... ... тез ... ... талғамына жылдам
икемделуі қажеттігін туғызған сатушы нарығынан сатып алушы ... ... ... көпшілігінде логистикалық ассоциациялар, ұйымдар ... ... ... ... етіп ... ... салыстырмалы
түрде жас және белсенді дамушы ғылым мен бизнес сферасы болып табылады. Шет
елде логистика соңғы онжылдықта тез ... ... үшін ... ... ... және ... ... қалыптасуы мен дамуы
өте маңызды, себебі ол біздің елдің әлемдік экономикалық және ақпараттық
кеңістікке ... ... ... ... дамыған мемлекеттердің экономикалық әдебиетінде
логистикалық мәлелердің алатын орны ... және оның ... ... ... ... ... ... және ғылыми көзқарасты талап етуі
Қазақстанның нарықтық қатынастарға көшуінің бастауымен сай ... ... ... ... ... және ... ... Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық, ... ... ... ... ... болжамынан бөліп-жарып қарауға болмайды.
Бизнес практикасына логистикалық менеджмент әдістерін енгізу көптеген
фирмаларға ... ... және ... ... ... ... қысқартуға, айналым капиталының ... ... ... ... ... ... ... шығындарды төмендетуге,
тауарлар және қызметтермен тұтынушылардың ... ... ... ... ... Осы ... зерттеу жұмысының
өзектілігін көруге болады.
Зерттеу ... ... мен ... ... ... дамуында
логистикалық әдістерді қолдану қажеттілігінің теориялық және практикалық
негіздеу болып табылады.
Жұмысты жазу барысында ... ... жету үшін ... белгіленген:
- логистика тарихын, эволюциясын, ұғымы мен мазмұнын ашу;
- логистика әдістемелерін, оны қолданудағы экономикалық ... ашу, ... ... шет ел ... ... ... мен әдістерді
қолдану тәжірибесін талдау;
- Қазақстан Республикасында логистиканың даму жағдайы және болашағын
қарастыру, «High Tech ... ЖШС» және «Хак ... АҚ» ... талдау;
- Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында логистиканы ... ... ... ... нысаны: Қазақстан республикасының кәсіпорындары болып
табылады.
Зерттеу пәні: ... ... ... ұйымдастыруды
қамтамасыз ететін факторлар мен жағдайлардың жиынтығы.
Зерттеудін теориялық әдіснамалық ... ... ... ұйымдастырудың және оны реттеудің ... ... және ... ... ... ... және ... Қазақстан Республикасы Президентінің ... ... ... ... ... дипломдық жұмыстың құрылымы мен ... ... екі ... ... және пайдаланылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.
Кіріспеде бұл ... ... ... ... ... оны ... ... аталып, әр тарауда қолданылған
әдебиеттер және баспасөз материалдары көрсетіліп кетеді.
І бөлімде ... ... ... ... мен ... ... тиімділігі, шет ел кәсіпорындарында логистикалық
концепциялар мен әдістерді қолдану тәжірибесі кеңірек қарастырылады.
ІІ бөлімде Қазақстан Республикасындағы ... даму ... мен ... «High Tech ... ЖШС» және «Хак ... ... ... іс-әрекетін жан-жақты талданып, Қазақстан
Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру жолдары қарастырылады.
Қорытынды бөлімде зерттелген ... ... ... ... ... ... мәселелерін шешу жолдарын көрсетіп,
ұсыныстар келтірілген.
1 КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЛОГИСТИКАНЫҢ теориялық негіздері
1.1 Логистика ғылым ретінде, оның ... ... ... кең және тар ... ... бар. ... ... -  бұл алдына қойылған мақсатқа жету үшін белгілі бір микро-, мезо-
немесе макроэкономикалық жүйеде материалдық ағымдарды, қызметтер ... ... ... ... және ... ағымдарды  ұйымдастыру
мен жетілдіру туралы ғылым. ... ... ... тар ... -
бұл материалдық және сервистік ағымдармен, сонымен қатар оларға қосымша
ақпараттық және ... ... ... ... ... ... ... соңғы тұтынушының тауар ... мен ... ... үшін ... ... ... ... ұйымдастырудағы
стратегиялық, тактикалық және оперативті мақсаттарға жетуге ынталандыратын
менеджменттің ... ... ... ... - ... және сонымен ілеспелі
қаржылық, ақпараттық ағымдар. Логистиканы меңгеру пәні - ғылым ... ... ... Логистикалық ыңғай жаңа ұғынулар объектін
(ағым) ендіруді ... ... оның ... ... ... ... мен көптеген элементтердің бір жылжымалы жүйеге келуін ... ... ... ... ... ... ұзақтығы,
интенсивтілігі. Логистика көп түрлі ағымдармен жұмыс істейді - материалдық
(сонын ішінде ДЗ, ММҚ, МТ), ... ... ... ақпараттық,
адамдық.
Келесі ұғымдардың анықтамасы келесідей: материалдық ағым, логистикалық
тізбек, логистикалық жол, логистикалық жүйе, макрологистика, мезологистика,
микрологистика. Материалдық ағым - бұл ... ... ... ... ... ... ... (көліктау, сақтау) және технологиялық
операциялар қарастырылады. Логистикалық жүйе - бұл ... ... ... кері ... бейімделген жүйе. Логистикалық канал -
бөлу каналы - бұл материалдық ағымды нақты өндірушіден, соңғы ... ... ... ... көптеген әртүрлі жекеленген делдалдар
жиынтығы. Логистикалық тізбек -  бір ... ... ... ...  ағымды  жеткізуші  логистикалық  операцияларды  іске
 асыратын,  логистикалық  процесстін  көптеген  қатысушыларының сызықты
 тізбектелген  қатары.  
Макрологистика ... ... ... ... ... ... ...  көлік  кәсіпорындардың
 материалдық  ағымдарын  басқару  сұрақтарын ... ... ... шеңберіндегі локальды сұрақтарды  шешеді.  Бұл сұрақтарды ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыға тауарды қажет көлемде
қажет уақытта  материалды, қаржылық және еңбектің минимальды ... ... ... ... 6 шартты орындауда: 1) қажетті
 тауар; 2) ... ... 3) ... ... 4) ... ... ...  жерге 6) минимальды  шығындармен.
Логистика  концепциясы - материалдық  және  оған  қосымша  ақпараттық
 және  қаржылық ... ... ... ... ... арқылы экономикалық  қызметті  жетілдіруге бағытталған
 көзқарастар  жүйесі. ... ... ... ...  бірігіп,  келісілген  жүйелі  түрде  жұмыс ... ... ... ... ... ... ...  принципі
жүйелілікке негізделген. Логистиканың негізгі принциптері: ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру;  Оны өңдеуде қазіргі заманғы технология мен керекті
мағлұматтың түсіп тұруын қамтамассыз ету; ... ... ... ... ... ... ... логистика кірістерін
есептеу;  Табысты жоғарылату ... ... ... ... ...  Логистикалық операцияларды рационалды өңдеу;
Логистикалық бөлімшелер қызметінің ... ... ... ... ... мамандар келесілерді ерекшелейді: тұтынушыларға
қызмет көрсетуде стандарттарға бағыну;  сатып алуларды басқару;  көліктеу;
 қорларды ... ... ... ... ... ...  баға түзу;  физикалық бөлу және т.б. ... ... ... ... ... ... ...  жүк тасымалдау;
 қорғаныш бума;  тауардың қайтарылуын қамтамассыз ету; сервистік ... ... ... ... ету; ... ... жиынтығы;
 ақпараттық-компьютерлік қамсыздандыру. Логистиканың функционалды салалары:
 сатып алу, өндірістік бөлу, көлік,  ақпараттық ... қор ... және ... ... ... ...  сервистік қызмет.
Практикалық логистиканың пайда болу және даму тарихы көне заманнан
басталады. Гамбург университетінің профессоры Г.Павеллектің айтуынша, ... ... ... ... немесе ''логистиктер'' деген
мәртебесі бар қызметкерлер болған. Олар ... ... ... ... ... ... мыңжылдығында бірқатар елдердің әскери
лексиконында логистиканы қарулы күштерді материалды ресурстармен қамтамасыз
ету және олардың қорларын ... ... ... ... ... ... VІ Леон (б.з. 865-912 ж. ж.) ... логистиканың
міндеттеріне әскерді қаруландыру, оларды әскери мүлікпен қамтамасыз ету,
олардың қажеттіліктерін уақтылы ... ... деп ... әдіс екінші дүниежүзілік соғыс кезінде, әсіресе
американдық әскерлерде кеңінен ... ... ... тылдағы
және фронттағы жабдықтау базалары мен көліктің нақты бірлескен іс-әрекеті
американдық әскерді ... ... ... ... ... және ... ... және жүйелі түрде қамтамасыз
етуге мүмкіндік ... ... ... ... ... таңда да “logіstіes” сөзін әскери
1) тыл және жабдықтау; 2) материалды-техникалық ... ету; ... ... ... және ... деп ... ... энциклопедияда логистиканың мынадай түсініктемесін табуға
болады: “Логистика гректің “logіstіke” ... ... - ... ... Ежелгі гректерде есептеу және ... ... ... ... математикаға қарсы қойылатын практикалық арифметика логистика деп
аталады. Осы мағынада бұл термин ... ... XVІІ ... ... ... Лейбниц (неміс ағартушы-энциклопедисі, философы)
логистиканы “calculus ratіocіnator” (ой қорытындыларын ... ... ... ... 1904 жылы ... Халықаралық философиялық
конгресте бұл термин математикалық логиканы белгілеу үшін ұсынылды”.
Логистика бойынша ... ... ... ... ... ... басындағы француз әскери маманы Джоминиді атауға болады, ол
логистикаға мынадай анықтама ... ... - ... ... ... Ол ... тек ... ғана емес, сондай-ақ
жоспарлау, басқару және жабдықтау мәселелері, ... ... ... ... қатар көпір, жол және т.б. салу мәселелері жатады
деп пайымдаған. Логистика әскери ғылым ретінде тек XІX ... ... ... ... дамуының тағы бір бағыты - экономикалық, мұнда логистика деп
шаруашылық жүргізудің ғылыми-практикалық ... яғни ... және ... ... және ... ... ақпараттық және қаржы
ағымдарын тиімді басқару түсіндіріледі.
Экономикада логистиканың кең қолданылуы 60-70-ші жылдарға келеді және
байланыс ... ... ... ... ... мен дайын өнімдердің қозғалысының барлық сатыларын іштей ... ... ... ... ... үлгісіндегі жіберілетін
үлкен шығындарды айқын байқауға мүмкіндік берді. Экономикада логистиканы
қолданудан алатын экономикалық ұтыс ... ... ... ... ... әсер ... практикалық потенциалын алғашқы болып американдық
мамандар Пол Конверс және Питер ... ... Олар оның ... ... ... соңғы шегі” және “экономиканың
танылмаған ... ... ... ... ... ... ... бөлісті. М. Потер, Д. Стон және ... ... ... ... ... айтуынша, логистика өзінің
дәстүрлі тар анықтамасының шекарасынан шықты және ... ... ... ... маңызды орын алады [3].
1-суретте шет елдегі логистика эволюциясы, материалды, сондай-ақ онда
кездесетін ақпарат және қаржы ағымдарын басқарудың ... мен ... ... яғни ... материалдардың және дайын өнімдердің
айналым үрдісімен байланысты, оларды ... ... және ... ... сәйкес соңғы тұтынушыларға дейін
жеткізумен байланысты барлық кешенді мәселелердің шешілуі берілген.
ХХ ғ. логистикасының генезисінде бірнеше ... ... ... болады.
20-жылдардан 50-жылдардың басына дейінгі кезеңді “фрагментаризация”
кезеңі деп ... ... бұл ... ... ... ... шығындарды
төмендету және бизнестегі материалды ағымдарды басқарудың интегралды құралы
ретінде ... ... ... бірге 50-ші жылдарға дейін кейбір
логистикалық функциялар (1-сурет) ... ... ... ... ... ... өндірісте, тасымалдауда, қоймалауда және ... ... ... ... ... мен ... даму
деңгейі логистика феноменінің пайда болуына ықпал етпеді.
Қарастырылып отырған кезеңде, онда болашақта ... ... ... ... ... Оған ... ... тауарлардың өткізуді ұйымдастыру жүйелеріндегі қорлар мен тасымалдау
шығындарының өсуі;
- транспорт тарифтерінің өсуі;
- маркетинг концепциясының пайда болуы және тез таралуы;
- ... ... ... мен практикасының дамуы.
Осы кезеңде маркетинг бойынша бірқатар еңбектер шықты, оларда
маркетингтің ... ... ... ... бөлудің табиғаты ашылды,
оның тауарларды өткізудің ... ... және ... ... орны ... ... ... рыногынан сатып алушы рыногына бірте-
бірте өту салдары ретіндегі маркетинг концепцияның қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... табылады [4].
Қарастырылып отырған тарихи уақыт мезетіндегі алғашқы логистикалық
ұйымдар мен бірлестіктердің пайда болуын айта кету ... ... ... ең ... ұйым ... ... ... мәселелерінің Ұлттық
асоциациясы болып табылады (1915 жылы құрылған), ол 1967 жылы ... ... ... ... ... ... жылдардың ортасынан бастап 1970-ші жылдарға дейінгі кезеңді
батыс мамандары ... ... ... ... ... Бұл кезең, ең алдымен, АҚШ-тағы логистиканың ... ... тез ... ... Сол ... дистрибьюцияны жақсарту
мүмкіндігін, ең алдымен шығындарды төмендету тұрғысынан, елемеуге болмайды.
Белгілі американ жазушысы және ... ... ... ... ... ''көбінесе еленбейтін және американ бизнесінің ең ... '' деп ... ... ... тез етек жаюының маңызды фактілерінің
бірі - жеке бөлудегі жалпы шығындар концепциясының пайда болуы ... ... ... ... шығындарды тауарды өндірушіден тұтынушыға
жылжытуға кеткен шығындардың ... ... ... етіп ... ... келіп саяды. Мысалы, тауарлар тасымалын автомобиль көлігінен
әуе ... ... ... аралық қоймаларды құру қажеттілігінен қашуға
болады, яғни қорларды қоймалауға, ... және ... ... ... ... Бұл ... ... шығындары өскенмен, өткізу
торындағы шығындардың жалпы деңгейі төмендейді.
Сурет 1- Логистика эволюциясы
Ескерту: әдебиеттер ... ... ... осы ... ... тез ... түсіндіретін
бірқатар объективті экономикалық және технологиялық факторлар болған.
Олардың негізгілеріне төмендегілерді ... ... ... ... ... және ... (олигополиялық рыноктардың дамуы)
- өндіріске жұмсалатын шығындарды қысу;
- компьютерлі технологиялардағы прогресс;
- қорларды қалыптастыру стратегияларындағы өзгерістер;
- әскери тәжірибенің әсері.
Бұл факторлар 60-шы ... ... ... көрінді. Рыноктағы негізгі
тенденциялар сатып алушыларға көңіл бөлудің күшеюі (соның ... ... ... ... және ... ... ... тауарлардың) түрлі тауарлардың көп болуы болды. Олигополистік
рыноктық құрылымдардың тез дамуы бизнес ... ... пен ... ... ... қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеуге
мәжбүр етті. Тапсырыс циклдарын қысқартуға және өнім ... ... ... ... ... ... түрлерінің көбеюі
дистрибьюция ... ... ... мен сақтауына кететін
шығындардың өсуіне алып ... Бұл өз ... ... ... ... және жеке бөлу процестеріндегі шығындарды төмендетудің жаңа
жолдарын іздеуді талап етті ... ... ... ... ... ... өсуден кейін,
60-шы жылдардың ортасында өндірушілердің ұзартылған пайдасының едәуір
құлдырауы және оның ... ... ... ... ... ... бәсекелестіктің өсуі өнім
өндірушілерге шығын факторларының қысымын күшейтті, менеджерлерді еңбек
өнімділігін ... ... пен ... ... жаңа ... іздеуге мәжбүр етті. Жаңа логистикалық
концепциялар ... ... ... ... ... ... ... шығындардың көп мөлшерге дейін жете алатына көзі жетті.
60-жылдардың соңында ... ... ... ... құралы ретіндегі бизнес-логистиканың концепциясы қалыптасты.
Концепцияның негізгі мазмұны мынадай болды: “Логистика - бұл ... ... және ... бір ... ... ... мен ... және жылжытуға әсер ететін барлық қызметтерді басқару”.
70-шы жылдардың басында бизнес-логистиканың негізгі ... және ... ... фирмалары оларды практикада табысты қолдана
бастады. Бірақ пайданы өсіруге қызығушылық білдірген көптеген ... ... ... және ... ... ... әдіс ... болмады.
Бұдан басқа, логистикалық үйлестіруді енгізу әрекеттері көптеген батыс
фирмаларында орта және ... ... ... ... алып ... Ұзақ ... бойы ... функцияларды орындауға
үйренген менеджерлер, ... ... алу, ... жүкті өңдеу
қызметтерін атқара отырып, жалпы шығындарды төмендету ... ... ... ... ... үшін ... ... енгізуге кедергі жасап отырған. Қосымша қиындықты логистикалық
шығындардың құраушыларын бөлуге және бақылауға ыңғайланбаған бухгалтерлік
есеп жүйелері және ... ... ... қаржы
нәтижелерін бағалау жүйелері тудырды.
80-90 жж. кезеңін логистика бойынша ең ... ... ... ... ... ... университетінің профессоры Дональд
Бауэрсонс ''логистикалық ренессанс'' кезеңі деп ... ... да, ... ... ... теориясы мен практикасы ... ... ... алға ... басты.
Логистиканың тез дамуының басты идеясы минималды шығындармен бизнестің
соңғы мақсатына жету үшін ... ... - ... ... ... ... фирманың логистикалық функциялары мен оның
логистикалық әріптестерін максималды интегралдау болды.
Қарастырылып отырған тарихи кезеңде ... ... ... ... ... ... өзгерістер болды. ... ... ... ... ... және ... енгізу;
- рыноктарды ғаламдастыру;
- экономика инфрақұрылымын мемлекеттік реттеудегі өзгерістер;
- TQM философиясын жан-жақты тарату;
- серіктестіктің және ... ... ... ... ... ... ... техниканың жетілдірілуі және оның дамушы елдер
экономикасының барлық ... ... ... ақпаратты-
компьютерлік технологиялардағы нағыз революцияның болуына ықпал ... ... ... қазіргі рыноктық инфрақұрылымның ... ... ... ... ... ... мәліметтер
базасы мен банкін, электронды мәмілелер және ... ... мен ... құру мен ... ... ... ... принциптерін алға жылжыту үшін электронды банк операциялары
жүйесін құру ... ... SWІFT және SWІFT ІІ ... ... ... ... арасында өзара ақпараттық іс-
әрекеттерді қолдау үшін EDІ (Electronіc Data ... - ... ... - және EDІ FACT ... Data Іnterchange) - “басқаруда,
сауда және транспортта электронды ақпарат алмасу” стандарттарын ... орын ... ... ... ... ... тез ... электронды
байланыс рыногы да әсер етті, соның ішінде: ақпараттарды хабарлау торлары,
факсимильді байланыс, ... ... ... ... ... ... ... етудің клирингхауздары және
т.б. Логистикалық серіктестер коммерциялық (Compu Serve,Amerіca Onlіne),
сонымен қатар коммерциялық емес (Іnternet) ... ... ... ... ... ... пайдалана бастады.
Логистиканың интегралды концепциясын қалыптастыруда және ... ... ... ... ... ... (мысалы, спутниктік
телекоммуникациялық жүйелер) белгілі бір уақыт ... ... ... әр ... ... ... ... алады. Сонымен
бірге, ақпараттық технологиялардың революциясы, тек материалды емес,
сонымен қатар ... ... ... ... қажеттілігі туралы
түсінікті күшейтті.
Әлемдік экономиканы интеграциялау және ... ... ... жүйелердің құрылуына әсер етті.
90-шы жылдардың ... ... ... ... орын ... бағдарламалар мен жобалар белсенді ... ... ... ... ... оның алдындағы сенімсіздікті, күдікті және
күрестік бәсекелестікті алмастырған іскерліктегі ... мен ... ... ... Интегралды логистика концепциясының арнасында
іскерліктегі әріптестер дайын өнім қорларын жоспарлауда және ... ... ... ... ұйымдастыруда табысты үйлестірудің
жолдарын іздестіре ... ... ... ... формалары
логистикалық шығындарды қысқарту және тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын
жақсарту мақсатында ұйымдастырушылық және ... ... ... ... дамыды. Көптеген логистикалық одақтар
тасымалдауда, көтерме ... және ... ... ... ... арасында құрылды [7].
Логистика ғылым ретінде және азаматтық саладағы бизнес құралы ретінде
ең ... ... ... ... басында қалыптаса бастады. Логистика
эволюциясы дамыған капиталистік елдердегі нарықтық қатынастардың тарихымен,
эволюциясымен тығыз ... ... ... ... өзі ... ... соңында ғана қалыптасып, әлемде жаппай қолданыла бастады.
Міне, ... ... ... бойы ... мамандар, ғалымдар, іскерлер
арасында қарастырылып отырған түсініктің атауы және мазмұны ... әлі ... ... аяқталмаған. Логистика бойынша батыс
әдебиеттерін сараптай отырып, мынадай қорытынды жасауға ... ... ... логистикалық қызметтерді баяндай отырып әр түрлі
терминдерді ... ... ... ең көп ... ... 1 ... ... [8].
Біздің ойымызша, түрлі терминнің қолданылуы зерттеушінің талғамына
байланысты және логистикалық ... жеке ... ... ... ... Бұл ... ... болатыны “физикалық бөлу”
терминінің қолданылуы, ол ... ... ... ... ... ... ... ретінде қолданылып келді, ал қазіргі уақытта
біріккен логистиканың кешенді функцияларының ... ... ... ... ... ... табылады [9].
Кесте 1 - Шетел әдебиеттерінде кеңінен ... ... ... (ағылшын тілінде) |Атаудың аудармасы ... ... ... ... ... ... ... логистикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... логистика (коммерциялық |
| ... ... ... management |Біріккен логистикадағы менеджмент |
|Tіme-based management ... ... ... ... ... |Біріккен дистрибьюция ... chaіn ... ... тізбегінің логистикасы |
|Servіce response logіstіcs |Қызметке жауапты логистика ... supply chaіn ... ... ... |
| ... ... ... негізінде құрылған
Логистиканың негізгі объектісі - ішкі материалды ағымдардың схемасын,
шикізаттың алғашқы көздерінен бастап соңғы тұтынушыға ... ... ... Бұл ... материалдар қозғалысының бүкіл жолын екі
үлкен учаскіге бөлуге болады: бірінші ... ... ... ... екіншіде - халық тұтынатын бұйымдар.
Тізбек бойынша қозғалуына байланысты саналық құрамы өзгеріп отырады.
Ең алдымен, ... көзі мен ... ... ... ... ... ... арасында жаппай біртекті жүктер ... ... ... ... тұтынуға дайын әр түрлі ... ... 2- ... және ... ... арасындағы кесте
Ескерту: әдебиеттер негізінде жасалған.
Жоғарыда логистиканың пайда болу тарихын зерттеп, оның ... ... ... ... ... ... ... болатынмыз. Логистика - жабдықтаушыға ақша төлеген кезден ... ... ... жеткізгені үшін ақша алу ... ... ... шикізаттың, бөлшектердің және дайын ... және ... ... үрдісі. Логистикалық әдістерді қолдана
отырып қандай экономикалық, ... ... және тағы ... ... болатындығын төменде қарастырып өтеміз.
1.2 Кәсіпорындағы логистиканы ұйымдастыру
Бұл жүйе оның элементтерін құрайтын және бөліктеріне тән емес ... ... ... ... ... ... қарастырылады.
Жүйенің қасиеті:  тұтастық және ... ... ... болуы;  ұйымдасушылық; интегративтілік. Объектіні жүйе ... үшін ... ... қарастыруды қолданады. Бұл ретте жүйенің ішкі
және сыртқы орташа ажыратады. Сондай-ақ кіру және шығу деп ... ... ... ... ұйымдары, қоймалар, көтерме және
бөлшек сауда ұйымдары, қайта тиеу және тасымалдау ... және т.б. ... ... ... макро және микро ... ... ... ... жеке ... ... байланысты қамтамассыз
етеді.
Сондықтан макро деңгейде байланыстың негізін келісім-шарт құрайды,
ал микро деңгейде элементтер ұйым ішіндегі ... ... ... ... ... ... Логистикалық жүйе - сол
немесе басқа қызметті орындайтын кері ... бар ... ... ... ... - ... орынға, қажетті мөлшерде және
қажетті ... ... ... деңгейінде өндірістік немесе
жеке қолдануға максимальды мүмкіндік деңгейінде ... ... ... ... ... ... ... және микрологистикалық деп бөлінеді.
Макрологистикалық жүйе - аймақтың әртүрлі өңірлерінде немесе ... ... ... ... ... және көлік, делдалдық
ұйымдарды, өнеркәсіптік ұйымдар мен мекемелерді қамтитын материалды ... ірі ...   ... жүйе - макрологистикалық жүйе
құрылымын ... ... жүйе ... ... ... ... өндірістік
және сауда ұйымдары, аймақтық-өндірістік кешендер жатады. Бұл ... ... ... ... ... байланысты
өндірістер кіретін өндіріс-ішілік ... ... ... ... ... ... ... - материалды, қаржылық ... ... ... алдын-алу мақсатында жеке байланысқан
элементтерін бизнестің интеграцияланған процесіне енгізілуіне негізделген.
Логистикалық жүйенің төрт негізгі қасиетін ... ... пен ... қасиет.
2. Байланыстық қасиет.  
3.Ұйымдасушылық қасиет. 
4. Интегративтілік қасиет. 
Макрологистикалық жүйелер мемлекет, мемлекет аралық, аймақ
аралық, мемлекет аралық ... ... ... ... ... ұйымдар деңгейінде құрылып, макрологистикалық жүйенің
қосалқы ... ... ... ... Логистикалық тізбек және логистикалық
шығындар.  Логистикалық жүйе деп ... ... ... ... ... өнімді тұтынғанда дейінгі өту этаптарының бірізділігі.
Логистикалық ... ... ... кіреді: жартылай
дайындалған өнімді; материалдарды; ... ... ... және өнімді
сақтау, тауарларды шығару; дайын өнім қоймасынан тұтынушыларға ... т.б.   ... ... алға ... ... әр ... белгілі
бір шығындар сәйкес келеді, ол логистикалық тізбектің нақтылы бір звеносын
- мекеме алып жүреді. Бұл шығындар логистика саласына ... ... ... деп ... Олар мына салаларға шығынын ... ... ...  жүктерді тасымалдайтын және ... ... ... жүк ... ... беру, сақтау және
жинақтау; жабдықтаушылар мен тұтынушылар арасындағы есеп; жүкті сақтандыру;
жүкті кедендік өңдеу және т.б. ... ... ... ... ... ... ... - тауарды өндіру мен өндірістегі суммалық
шығындардың  10-15 %; саудада - 25% ... ... ... ... ағымды шикізаттың бірінші көзінен ... ... ... дейінгі кететін шығынды төмендету болып ... ... ... ... ... немесе бір адам ретінде келесі
қызметтерді орындау керек:  Дайын өнімді шығаруда ... ... ... ...  Өндірістегі технологиялық процесстерді
оперативті басқару;  Сапаны жалпы бақылау, ... ... пен ... ... ...  Материалдық ресурстардың жеткізілуін
стратегиялық және ... ... ... ... қор ... ... ... болжау, жоспарлау және нормалау;
Өндіріс ішілік технологиялық көлік жұмысын ... ... ... қор ... және ... технологиялық процесстердегі
қорларды басқару және бақылау;  Өндіріс ішілік материалдық ресурстарды ... ... ... ...  Өндіріс ішілік материалдық ағымдардағы
процесстерді ақпараттық және технологиялық қамтамассыздандыру; ... ... ... ... мен ... ... ... сатып алу логистикасының негізгі
мақсаты, материалдың қанағаттандыруы және ... ... ... ... алу логистикасы - бұл өндірістерді ... ... ету, ... орналастыру, ұйымға  қажетті мөлшерде
қорда сақтау және жеткізіп тұру, сатып алу ... ... ... ... және ... ... экономикалық тиімді
болуы. Бұл мақсатқа жету үшін бірнеше мәселелерді шешу ... ... ... ... ... ... ... алу нарығын және жабдықтаушыны зерттеу;  
- қажетті материалдық ресурстарды сатып алу үшін ... ... ... ... өндіріс ішінде материалды
заттардың және мәліметтердің өндірісте дұрыс ұйымдастырылуы жатады. Ұйымда
логистикалық жүйені басқару MRP ... ... ... ... блок ...  Негізгі жоспарды клиеттердің тапсырысы мен сұраныс бойынша жасау;
2. Сұраныстарды жоспарлату, яғни өз ... ... және ... ... алу ... бұл ... ... белгілі бір есебі бар. Бұл кезеңде ... ... ... - Capacity Planning қарастырады.    
 3. Оперативті басқару. Тапсырыстардың жасалу барысын тексеру,
өндірісік ... ... ... ... анықтау. Тапсырыстар мен
операциялар есебі. Қордық есеп.
MRP жүйесі ... ... ... ... ... ... және дамыған басқару есебі жүйесі болу ... ... ... болу керек. МRP жүйесі «дәл ... ... ... DRP ... ... ... ... - өнімнің таратылу
жүйесі. DRP ... ... ... ... ... бақылау,
тасымалдауды ұйымдастыру, тарату, өндіріс ... ... ... ... даму ... ... тауардың сапасын
басқару  философиясы қалыптасқан. - TQM (Total Quality Management).  TQM ... ... ... оның ... ... ... және оның әрбір сатыдағы
мәселесін ұйыммен шешу. Соның нәтижесінде ең ... ... да ... риза ... ... жөнінен тапсырыс берушіні қанағаттандыру үшін сол ... және ... ... ... ... ... етеді. Тұтынуға дайын
өнім аз шығын және залалсыз сапа жөнінен талап етіледі. ... ... ... ... ... ... тарату қызметін
атқарады. Батыста сонғы кездегі 10-15 жылда логистикалық прогрестің
қарқынды жылжуы және ... ... ... ... ... ... логистика мен маркетинг теңестіріледі. Көптеген авторлар тарату
функциясы бұл маркетинг фирманың бір ... ... ... ... ... ... ... өнімді жеткізумен байланысты шаруашылық және
өнімді сату ... ... ... ... өтімділікпен тығыз
байланыста болады. Маркетингте сату көлемінің өсу ... ... ... ... жаңа ... дайын өнім ассортиментінің
өзгеруі, нарықта өнімнің жылжуын жетілдіру және т.б. ... ... ... ... дайын өнімді тұтынушыға тарату
физикалық түрде ... ...   ... ... ... сияқты логистикада бөлшектелген сату процесі
анық көрінбейді. Бұл процес басты факторға әсер етеді. Жалпы бір ... ... бұл ... ... операция, өзінің кезегінде топтық
операциямен тығыз байланыста ... ... ... ... ... ... ... фирма өндіруші, өтімділікпен айналысушы және де
мамандырылған, делдалдық ... ... ...   ... ... ... ... негізде болады. Бақылау ұйымы физикалық
материалдарды ауыстыру және дайын өнімді ... ... ... ... ... ... талап етілуі мен кіріс алуы.
Логистикалық операциялардың айтарлықтай көлемі материалдық ағым
қозғалыс жолы ... ... іске ... ... - ... жүйедегі
элементтердің байланыстырушы звеносы. Көліктік логистикасы - бұл қажетті
тауар көлемін нақты жерге, оптималды ... ... ... және аз
шығынмен жеткізу. Тауарларды жасауға шыққан шығын даярлаудың өзіндік бағасы
және  материалды сатып алудан бастап тауарды соңғы ... ... ... ... ... ... ... қосындысынан тұрады. Материалдық
ағымның біріншілік шикізат ... ... ... ... ... ... талап етеді, ол логистикаға кеткен жалпы шығын суммасының 50%
құрауы мүмкін.
Көлік екі бөлімшеден тұратын ... ... ... ... ... ... Жалпы қолданысқа арналмаған көлік;
Жалпы қолданысқа арналған көлік - халыққа және ұсыныстарға қызмет
көрсететін халық ... ... Бұл ... ... әдетте магистральді
көлік деп атайды. Жалпы қолданысқа арналған көлік түсінігі ... ... сулы ... ... ... әуелік және құбырлық
көліктерін қамтиды.
Жалпы қолданысқа арналмаған көлік -  өндіріс ішілік көліктер, сонымен
қатар ... да бір ... ... ... бар, ... ... көліктеріне
жатпайтын барлық көлік түрлерін айтады. Көлік ... ... ... ... ... қатысатын,
логистикадағы көліктік процесске қатысушылар арасындағы келісушілікті талап
ететін нақты дербес көлік сала ... ... ... ағым - бұл ... операциялардың орындалуын басқару
мен бақылау үшін ... ... ... ... жүйе мен ... ... ... жүретін хабарлар жиынтығы. Ақпараттық ағым
материалдық ағымнан озық ... да, ... ... ... де және артта қалып
қою да мүмкін. Сонымен қатар, ақпараттық ағым ... ... ... және керісінше кері бағытқа бағытталуы мүмкін:  қарсы бағыттағы
озық ақпараттық ағым, әдеттегідей тапсырыс ... ... ... ... озық ... ағым - бұл ... келуіне байланысты алдын-ала
хабарлама алу;  материалдық ағыммен бірге түзу бағытта материалдық ағымның
сандық және сапалық параметрлері ... ... ... материалдық ағымнан
кейін қарсы бағытта жүкті алуы қорытындылары бойынша ақпарат, әртүрлі
қарсылықтар, қабылданғандығы туралы ... ... ... ... ... ... сипатталады: шығу көзіне, қозғалыс бағытына, жіберу
және алудың жылдамдығы, ағымның ... және т.б. ... ... ... ... ... ... ауыстырып;  ақпараттың
берілу жылдамдығын өзгертіп;  ақпарат ағымының көлемін шектеп ... ... ағым ... ... ... ақпарат көлемі
уақыт бірлігімен есептеледі. Бұл байт бірлігінде ... ... ... бірлігінің көлемі болуы мүмкін. Ақпараттық логистиканы тиімді
қолдану - ақпараттық ағымды бүкіл логистикалық ... ... ... ... басқарудан тұрады. Логистикалық жүйедегі ақпараттық ағым
барлық ақпараттық ағым түрлерінің жолдарынан өзгешелендіретін ... ие. Ол ... ... жүйе ... ... ... ағым келесі сипаттарға ие:  біртектілік емес;  өте
көп  бөлімшелер - ... ...  өте көп ... - ақпаратты
тұтынушылар;  ақпараттық жолдың практикалық байқауындағы  қиындықтар мен
күрделіліктер;  әрбір ... ... ... ... ... ... ағымның оптимизациялануына көп нұсқалардың болуы.
Ақпараттық логистика - ... ... ... ... ... ... ... бір бөлігі. Негізгі  мақсаты -
ақпараттық логистикалық жүйе қажет мерзімге, қажет ... және ... ... ағым ... ... анықталады. Жеке мекеме
деңгейінде ақпараттық жүйені ... ... ... ағымдағы және оперативтік. Логистикалық ақпараттық жүйенің
құрылымы келесі ... ... ... иерархиялық
құрылуы;  мәліметтер базасын автоматизация және ... ... ... ... үшін ... бағдарламаларды қолдану.
Қор - материалдық ағымның өмір сүру ... Егер ... ... ... ... ... бір конвейр сияқты жұмыс істесе, күту
уақыты нөлге тең болып, қор ... бас ... ... еді. ... ... олай ... ... ағым басынан бастап соңғы ... ... ...  кез келген учаскелерде қор ретінде сақталады,
сондықтан қорларды шикізат, материал, ... өнім және т.б. деп ... ... ... ... және тауарлық деп бөлінеді, олар өз
кезегінде ... ... ... үшке ... 3. Мезгілдік.
Өндірістік қорлар, өндірістік қолданысқа арналған мекемелердің барлық
салаларында орналасады. Өндірістік қорларды құрудың ... - ... бір ... ... етуін қамтамассыз ету. Тауарлық қор, ... ... ... сонымен қатар, жабдықтаушыдан тұтынушыға жетер
жолда бара жатқан, яғни көтерме мекемелерде, ... ... және ... ... мекемелерінде және жолда келе жатқан қорлар дайын тауарлар
болып табылады. Тауарлық қорлар өз ... ... ... құралдар
және тұтынуға арналған тауар құралдары болып бөлінеді.
Ағымдағы қор -  кезекті тапсырыстарға дейін өндірістік және ... ... ... ... ... ең маңызды бөлігі.
Сақтандыру қорлары - өндірістік немесе саудалық процестерге ... ... ... ... ... ... ... етеді.
Мезгілдік қорлар, өндірістің, қолданыстардың ... ... ... пайда болады. Өндірістік және саудалық ... ... ... ... ... ... ...  дайындаушы;
 өтімсіз;  жолдағы қорлар және т.б. Өтпелі қорларға есеп беру ... ... ... материалдық құралдарды айтады. Бұл қор түрі ... ... ... ... ... ... келесі
периодқа дейін, яғни келесі партия ... ... ... ...  
Дайындаушы қор - өндірістік немес саудалық процесте қолданар алдын
қосымша дайындықты талап ететін ағымдағы қордың бөлігі. ... қор - ... ... ... ... тауарлық қор. Жолдағы қорлар - ... ... ... қор. ... ... - өндірістің мезгілдік
сипатында пайда болады. Логистикада қорларды басқару - ... ... ... ... және ... алу, сату ... ... қоймалардың
оптималды көлемін есептеу және олардың орналасу ... ... ... ... ... ... ... уақытта қосымша қаржылық шығындармен бірге
жүреді. Қорларды құру ... ... ... ... ... бөлуге болады:  
- қорларды ұстау үшін қаржылық қаражаттардың бөлігін аудару;  
- арнайы жабдықталған жерлерді ... ... ...    
- ... ... ... ... салықтар;  
- әрдайым тауарлардың бұзылу қаупі, жарамдылық мерзімі өткен тауарлардың
өтпей қалуы, ұрлықтар.
Қойма - материалды ... ... ... ... ... бөлу, қайта өңдеу және қорландыру қызметін атқаратын және
көптеген бір-бірімен байланысқан элементтерден тұратын күрделі ... ... ... ... ...   күрделі жүйе ретінде қарауға
болады. Сонымен қатар, ... өзі одан ... ... жүйе -
логистикалық тізбектің элементі ғана ... яғни ... ... ... ...  және оның оптималды жұмыс істеуіне критерийлер
мен мақсатты орнатады.
Механизмдерде қолданылатын техникалық ... ... ... өту енін ... ету; ... құрылғылардың
кеңінен бұрылуына және олардың ... ... ... да ... ... ... ... болуы;  Қоймаларда тауарларды қабылдауды
тауарлардың негізгі ... ... ... ал ... - ... жіберулер жүргізілетін қойманың қарама-қарсы жағында
орналасады;  Тауартанушылар мен брокерлердің жұмыс ... ... ... орналастырады, ал қойма меңгерушісі комплекттелетін
учаскеге жақын, қоймалық ғимаратты толық көре алатын мүмкіндігі бар ...  Жүк ... ... ... ... ... ... болған
кезде ғана есептеп ұйымдастыру қажет; ... ... ... ... өрт ... ережелерін ескеру керек.
Қоймаларды орналастыру маңызы - оптималды шешім қабыдау немесе соған жақын
оптималдыға ... ... ... ... Бұл ... ... ғылыммен және практикамен 3 әдіс құрастырылған.:1. Толық толып кету
әдісі.  2.Эвристикалық әдіс.  3.Тарату жүйесінің ... ... ... уақытта сапалы тауарды шығарумен ғана бәсекелестікке сай болу
мүмкін емес. ... ... ... ... жеткізу барысында  жанама
қызметтер ұсынады, яғни ... ... мен ... ... ... ... - тауарды жеткізу ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі
материалдық ағымды қолданатын тұтынушылар жатады. Логистикалық ... ... ... ... ...  мамандандырылған жабдықтаушының
өзімен немесе экспедиторлық фирма жүргізіледі. Логистикалық қызмет көрсету
саласындағы жұмысты 3 топқа бөлуге ... Сату ... ... ... ... - ... осы ... жоспарлану
деңгейін қарастырады.  Тауарды сату ... ... ... ... ...  ассортимент, буып- түйю, жүк бірлігін
қалыптастыру және басқада ... ... ... ... ету;  Жеткізулердің мерзімдерін қысқарту;  Жүктің өтуі ... ... ... ... ... Бұл ... наразылықтарын,
ұсыныстарын және т.б. қарастыратын міндетті қызмет. Сатылған тауарлардың
реестрін жасау, нақты ... ... ... ... ... ... сол ... жөндеуге ұсыныс жасауға көмек береді. Сатудан кейінгі
қызметтерді арнайы мамандарылған қызметкерлер ... ... ... деңгейін белгілі бір логистикалық ... ... ... ... ... ... ... қызмет деңгейін
бағалау үшін келесі критерийлерді қолданады: Жеткізілудің сенімділігі;
 Тауар партиясына тапсырыс ... ... оны ... ... ... ... икемділігі;  Жабдықтаушы қоймасында қорлардың болуы;
несиелер бере алу және т.б. ... ... ... - ... келісім-шартта белгіленген мерзімде жеткізе алу мүмкіндігі.
Жеткілудің икемділігі деп ... ... ... ... ... ... формасын өзгерту; буып-түйю формаларын өзгерту;
тапсырыс күйі туралы хабарлама алу және т.б.   ... ... ... ... кезінде, өндірушінің логистикалық қызмет көрсету саласына көп көңіл
бөледі, яғни бәсекелестік қабілетіне, ассортиментке, ұсынатын ... ... ... ... ... келесідей болады:
Тұтынушы нарығының сегментациясы;  Сатып алушылар үшін маңызды қызметтерді
анықтау;  Қызметтерді ... ... жеке ... ... ... ...  Ұсынылатын қызмет бағасы, сервис
деңгейі мен ... ... ... ... ... ... ... қамтамассыз ету үшін сервис деңгейін анықтау;
Тұтынушының сұранысын ... үшін ... ... кері байланыс
орнату.
1.3 Шет ел кәсіпорындарында логистикалық концепциялар мен әдістерді
қолдану тәжірибесі
Логистиканың концепциясы материалды ... ... ... ... ... ... көзқарастар жүйесі болып
табылады. Материалды ағымдарды басқару құрылатын ... ... ... ... ... ... Ол ... процесс үрдісі
ретінде сатып алуларды жүргізу, ұйымдастыру, сақтау, өндіріс, өткізу және
тасымалдауды білдіреді. ... ... ... көптеген
қатысушылардың қызметтерінің нәтижесінде пайда болады, ол қатысушылардың
әрқайсысының өз ... бар. Егер ... ... ... ... ... ... өз іс-
әрекеттерін келісіп жасаса, онда олардың барлығы маңызды экономикалық ұтыс
алады. Материалды ағымдарды ... тек бір ... ... ... ... ғана ... болады. Бірақ максималды әсерді ... ... ... ... ... дейінгі жолда, жиынтық
материалды ағымдарды оңтайландыра отырып немесе оның жеке ... ... ... ... ... Бірақ материал өткізуші
тізбектердің барлық звенолары, яғни ... ... ... барлық элементтері бірыңғай құрылған механизм
ретінде жұмыс істеуі қажет. Бұл мәселені шешу үшін ... ... ... түрлі учаскілердегі өзара ... ... ... қарама-қайшы экономикалық мүдделердің үйлесу
мәселелеріне және де ... ... ... ... ... жүйелік тұрғыдан қарау қажет.
Материалды ағымдарды ... ... ... қарау мәселелері
толығынан төменде қарастырылады. Шикізат және жұмыс күші ... ... ... ... орналастыру, қойма шаруашылығының орналасуын
және құрылымын оңтайландыру, шикізатты, ... және ... ... дұрыс
тасымалдау әдістерінің, қосалқы бөлшектермен жабдықтауды және логистикалық
сервисті ... ... ... ... ... ... қарастырылды[10].
Соңғы жылдары нарықтық қатынастардың дамуына байланысты, логистика
атты жаңа ... ... ағым ... ... ... түрде даму үстінде.
Бұның барлығы логистикалық бағыттың капиталистік елдер экономикасында
дамып, ... ... ... арқасында. Логистика көптеген IBM,
Proctor&Gamble, General Motors, Ford Motors, ... ... ... ... ... ең кең ... ... концепция “just-іn-tіme” -
JIT (“дәл мерзімде”) концепциясы болып табылады. Бұл концепция 1950 ... ... ... бұл ... ... ... Жапон компаниясы және басқа да
Жапонияның автомобиль өндіруші ... ... ... ... ... енгізе бастады. Бұл концепцияға “Just-іn-tіme"
атауын кейінірек американдықтар берді, ... ... бұл ... ... ... JIT ... алғашқы мақсаты -
автомобильдерді жинаудың өндірістік ... ... ... ... ... қорларын ұстамау. Бастапқы тәртіп келесідей
болды: егер өндірістік кесте берілсе, онда барлық материалдар, ... ... ... ... ... ... және ... өнімді
өндірудің дәл белгіленген мерзімінде жеткізілетіндей етіп материалдық
ағымдар қозғалысын ... ... ... ... ... ... ... қалды.
Логистикалық тұрғыдан, JIT - бұл қорлардың минимум талаптары шексіз
қорларды басқарудың бинарлы логикасы, мұндағы ... ... ... ... берілетін қажеттілікпен синхрондалған. ... екі ... ... ... яғни жабдықтаудың
және өндірістік менеджменттің үйлесуі. ... JIT ... ... ... ... ... ... түрде енгізілді, ал қазіргі уақытта
макрологистикалық ... де өз ... алып ... - ның ... бизнестің түрлі салаларында кең дамуын ескере
отырып, оған келесі анықтаманы беруге ... - бұл ... ... шығындарды минимизациялау мақсатымен,
жүйе звеноларына қажет уақытта, қажетті ... ... ... фабрикаттарды, дайын өнімдерді жеткізу үрдісін синхронизациялауға
негізделген ... ... және ... ... ... қазіргі заманғы концепциясы” JIT концепциясы алдыңғы бөлімде
қарастырған ... ... және оның ... ... Идеалды жағдайда материалды ресурстар, ... ... ... ... ... ... (арнаның) белгілі бір орнына,
оларға қажеттілік ... ... ... ... бұл ... ... болдырмайды. JIT әдісіне негізделген қазіргі логистикалық жүйелер
логистикалық циклдың қысқа ... ... бұл ... ... ... және сәйкесінше өндірістік бағдарламаларға
тез әсер етуін талап етеді.
JIT логистикалық ... ... ... ... ... ... жартылай фабрикаттардың, ұдайы өнімдердің
минималды қорларымен;
- қысқа өндірістік циклдарымен;
- ... ... аз ... ... және ... материалдық ресурстарды ... алу ... ... ... ... қатынас;
- тиімді ақпараттық қолдаумен;
- дайын өнімнің және логистикалық сервистің жоғары сапасымен.
Әлемде JIT концепциясының енгізілуі мен ... ... ... ... дәстүрлі көзқарасын өзгертуге алып келді. 2-
кестеде өндірісті, жабдықтауды және ... ... үшін ... ... ... ... 2 - JІT концепциясын және қорлардың дәстүрлі менеджментін салыстыру.
|Факторлар |JІT әдісі ... әдіс ... ... ... ... ... ... Болжамдау|
| |оны жоюға ... ... және |
| ... ... жоқ. ... |
| | ... қорғайды. |
| | ... ... |
| | ... ... ... ... тек ... |Қор саны үнемді мөлшермен |
|материалды, ... ... ... Қор өзгерісі |
|ресурстарды сатып |Материалды ресурстардың ... ... ... саны |минималды саны ... ... ... өнімдердің |
| |де, ... да ... ... |
| ... ... аз санына |
| | ... ... ... ... ... ... приоритет. Әдетті |
| |тез ... құру ... ... - ... өнім көлемін |
| ... ... ... |
| ... ... көп емес | |
| ... өндіруге | |
| ... | ... ... ... қорын|Қажетті элемент. Жартылай |
|фабрикаттар |жою. Егер өндірістік ... ... ... ... ... қорлар|технологиялық циклдардың |
| ... онда ... ... бола ... |
| ... ... жою ... ... |
| ... ... шоғырланады. |
|Жабдықтаушылар ... ... ... ұзақ ... ... ... ... орнайды. |
| ... ... ... саны көп, |
| ... ... ... ... ... |
| ... саны көп ... ... |
| ... | ... ... - ноль ... Егер |Аз ақау жіберіледі. Дайын |
| ... 100% ... онда ... ... тексеру |
| ... пен бөлу ... |
| ... ... ... | ... |Жұмысшылардың, сондай-ақ ... ... ... |
| ... ... |жүргізеді. Өзгерістер төменгі|
| ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... | ... ... ... ... Моторс фирмасы JIT концепциясын қолдана отырып, көрнекті
жеңіске ... бұл оған 1960 ... жаңа ... ... логистикалық циклының уақытын бір айға дейін қысқартуға мүмкіндік
берді, сол кездегі ... ... ... ... ... цикл 6-9 айды құрады.
JIT идеологиясын қолданатын логистикалық жүйелер тартушы жүйелер болып
табылады. Бұл жағдайда, белгілі бір звенода қорлар ... ... ... ... ... тапсырысы жүзеге асырылады. Қорлар жеке тарату
арналары бойынша материалды ... ... ... ... бөлу жүйесінде “созылады”. JІT концепциясында
маңызды шикізаттың, материалдардың, бөлшектердің, жартылай фабрикаттардың
және ... ... ... ... ... сұраныс алады.
JІT әдісін қолданатын жүйелердегі логистикалық циклдардың ... ... ... ... ... ... ... өнімді жинау үрдісін орындайтын басты фирманың жанында
шоғырландыруға әрекет етеді. ... ... ... ... ... жеткізудегі кез келген үзіліс өндірістік кестені бұзуы
мүмкін. Жабдықтаушылардың сенімділігінің маңыздылығы келесіден ... ... және ... ... JІT ... жапондықтардан
кейін тек 10-15 жылдан кейін енгізе алды, себебі оған ... ... ... ... болған. JІT концепциясындағы
жабдықтаушылар өздерінің бизнесіндегі өндірушілердің әріптестері ... ... іс ... ... сапа ... орын ... Жапондық
автомобиль өндіруші фирмалар JІT концепциясын және KANBAN микрологистикалық
жүйесін енгізе ... ... ... ... ... сапаны және
кейінгі қызмет сапасын басқарудағы және бақылаудағы әдістерді ... ... бұл TQM - ... ... ... - ... ... ол
фирманың барлық стратегиялық және тактикалық мақсаттарында бірінші орынға
сапаны ... JІT ... ... ... ... ... сапа деңгейін ұстауға және бақылауға әсер етеді [2].
JІT әдісіне негізделген микрологистикалық жүйелер ақпарат пен болжау
дәлдігіне тым ... JІT ... ... ... үшін ... ... жүйелермен және ақпараттық-компьютерлік ... ... ... микрологистикалық жүйесі. Жоғарыда аталғандай, JІT концепциясын
іс жүзіне енгізуінің бірден бір әрекеті “Тоета Моторс” корпорациясы жасаған
KANBAN микрологистикалық жүйесі болып ... ... ... ... ... ... ... KANBAN жүйесі өндірістегі “созылмалы”
микрологистикалық жүйесінің бірінші рет жүзеге ... ... ... ... 10 жыл ... Мұндай ұзақ уақыттың себебі - KANBAN
жүйесінің өзі сәйкес JІT концепциясының логистикалық ортасынсыз жұмыс ... Осы ... ... ... ... ... ... өндірістің дұрыс ұйымдастырылуы;
- өндіріс үрдісінің барлық сатыларындағы ... ... ... ... ... ... жалпы бақылау;
- тек сенімді жабдықтаушылармен және тасымалдаушылармен әріптесу;
- бүкіл персоналдың ... ... ... және ... еңбек
моралі.
Американдық және еуропалық бәсекелестер осы және басқа да логистикалық
орта факторларын ескермей, KANBAN жүйесін ... ... ... ... олар жеңіліске ұшырады [5].
“Тойота Моторс” корпорациясы ең алғаш рет 1972 ж. “Такахама” зауытында
(Нагоя қаласы, Жапония) пайдаланған.
KANBAN микрологистикалық жүйесі сақтандыру ... ... ... ... ... ... үзіліссіз өндірістік ағымын ұйымдастыру жүйесін
білдіреді. KANBAN жүйесінің мәні мынада: зауыттың ... ... ... ... ... ... линиясы тұтынушы бөлімше тапсырыс
берген уақытта және қажетті көлемде материалды ресурстармен ... ... ... ... ... ... - құрылымдық өндіруші
бөлімшенің қатаң өндіріс тәртібі болмайды, кейінгі өндірістік-технологиялық
цикл бөлімшесі тапсырыс Берген шеңберде жұмысын оңтайландырады. ... ... ... ... ... ... ... карточкасы
болып табылады. Карточканың екі түрі бар: ... және ... ... ... ... алдыңғы учаскісінде алынуы тиіс бөлшектердің
саны көрсетіледі, ал өндірістік тапсырыс ... - ... ... ... тиіс ... саны ... Бұл ... кәсіпорнының ішінде, сондай-ақ корпорациялар арасында және олармен
қызмет жасайтын компаниялар арасында, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... карточкалары жіберілетін және
өндірілетін өнім саны туралы ақпарат тасиды, бұл JІT ... ... ... ... ... А,В,С өнімдерін дайындауда қолданылатын а
және в бөлшектері алдыңғы технологиялық сатыда дайындалады (3-сурет). а, ... ... ... ... ... ... бойына
қоймалайды. А өнімін дайындайтын жинау линиясындағы ... ... ... ... бір ... ... алу үшін ... тапсырыс карточкасымен а бөлшегінің қоймалау орнына келеді. Қоймалау
орнында ... ... ... ... жәшіктерден жапсырылған
карточкаларды жұлып, арбаға ... ... ... ... ... ... жинау линиясына жеткізеді. Ал өндірістік тапсырыс
карточкалары а ... ... ... ... ... ... ол
алынған бөлшектер санын көрсетіп тұрады. Олар “kanban” өндірістік ... ... ... ... ... сәйкес келетін көлемдегі жаңа а
бөлшектерін дайындауға тапсырысты қалыптастырады.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... деңгейі ұсталады. Материалды
ресурстар жұмсалғаннан кейін, “kanban” тапсырыс карточкасы ... үшін ... ... Болжамданған көлем мен
жабдықтау уақыты аз ... ... ... ... ... ... ... жеткізу кезінде сақталатын қорлар минималды болады.
Сурет 3 - “Кanban” карточкаларының жылжуының мысалы
Ескерту: әдебиеттер негізінде жасалған.
KANBAN микрологистикалық жүйесінің маңызды ... ... ... ... оған тек ... ... ... өндірістік, тасымалдау
және жабдықтау графиктері, технологиялық карталар, ақпараттық ... және т.б. ... ... ... реттеу және
қадрлардың кәсіби ауысуын реттеу жүйесі; өнім ... ... (TQM) ... бақылау жүйесі; өндірісті түзету жүйесі және т.б. ... ... ... ... іс ... ... өндірілетін өнім сапасын
жақсартуға; фирманың айналым капиталының айналымдылығын жоғарылата отырып,
логистикалық ... ... ... ... ... төмендетуге;
сақтандыру қорларын жоюға мүмкіндік береді. Әйгілі машина ... KANBAN ... ... ... ... талдау көрсеткендей, ол өндірістік қорларды 50%, таралықты - ... ... ... егер айналым құралдарының ... және ... өнім ... жоғарылаған жағдайда.
(Materials requirements planning) жүйесі дүние жүзінде ең танымал
жүйе болып табылады. Бұл жүйе ... ... ... ... ... істейді. Жүйе материалдарды,
компоненттерді, жартылай фабрикаттар мен ... ... ... ... ... өнімнің сұранысына байланысты болады. Бұл
жүйенің ... ... ... ... материалдық ресурстарға
қажеттілікті қанағаттандыру және тұтынушыға жеткізу, қорлардың төмен
деңгейде ... ... ... ... өнім қолдау, өндірістік
операцияларды, жеткізу ... ... алу ... ... жүйесінің мақсаттары:
- тұтынушыларға жеткізуде, өндірісті жоспарлауда материалдарға,
компоненттерге және жабдықтауыштарға ... ... ... ... ... өнім ... төмен деңгейде ұстау;
- өндірістік операцияларды, жеткізу тәртібін, сатып алу операцияларын
жоспарлау.
Жоспарлауға кеткен ... ... бұл ... ... ... жүйе қажетті материалдық ресурстар ағымдарын қамтамасыз етеді.
MRP-I жүйесі өз жұмысын соңғы өнімді қашан, қандай көлемде өндіруге
қажеттілікті ... ... ... ... жүйе ... ... ... қанағаттандыруға керек уақыт пен қажетті материалдық
ресурстар ... ... ... ядросы бағдарлама кешені. Бұл өндірістік ... ... ... мен олардың қорлары негізінде белгілі бір
алгоритмдер арқылы барлық ... мен ... ... ... бағдарлама
кешені бөлімшелерге материалдық ресурстарды жеткізу схемалары, жеткізу
көлемі мен уақыты және тағы ... ... ... ... ... барлық жоспарлар жүзеге асады. Осылай MRP-I ... ... ... ... ... итереді.
Өндірістік бағдарламаның бұзылуы мен өзгерістер кезінде қайта
жоспарланады.
MRP-I жүйесінің негізгі кемшіліктері:
- ақпаратты ... мен ... ... ... ... ... кәсіпорынның материалдық ресурстар қорлар
деңгейін төмендетуде ... аз ... тез ... ... ... мен ... негізінде өсуі;
- қысқы мерзімдегі сұраныс өзгерістеріне тәуелсіздігі;
- жүйенің және оның құрастыруының үлкендігінен көп тапсырыстардың
орындалмауы
Бұған қоса ... ... ... кемшіліктері қосылады: сұранысты
дәл бақыламауда және сақтық негізінде қосымша қорларды міндетті түрде
ұстау. Сақтандыру қорларының ... бір ... ... ... ... ... , JIT-ға қарағанда ... ... ... ... ... ... ... [3].
Итеруші жүйелер қатаң жоспарланған өндірістік тәртіппен сипатталады.
MRP жүйелері материалдық ресурстарға сұраныс ... ... ... ... ... ... ... үлкен
номенклатурасымен жұмы істегенде қолданылады. MRP жүйелер ұзақ ... ... ... ... ... жою ... MRP-II (Manufacturing
resource planning) жүйесі құрастырылған болатын. MRP-II жүйесі жоспарлауда
үлкен серпімділікке, жеткізуді жақсы жоспарлауға және ... ... ... ... ... ... тапсырысты орналастыру, қорларды
басқару блоктары елеулі орынға ие.
MRP II Standart System жүйесі 16 топ қызметін сипаттайды:
1. Sales and ... Planning ... мен ... ... Demand ... ... ... Master Production Scheduling (Өндіріс жоспарларын құрастыру).
4. Material Requirement Planning ... ... Bill of ... (Тауарлардың спецификациялары).
6. Inventory Transaction Subsystem (Қойманы басқару).
7. Scheduled Receipts Subsystem (Жоспарлы жеткізулер).
8. Shop Flow Control ... цех ... ... Capacity Requirement Planning (Өндірістік қуаттылықты басқару).
10. Input/output control ... ... ... ... - ... жабдықтау).
12. Distribution Resourse Planning ( Ресурстар бөлуді жоспарлау).
13. Tooling Planning and Control ... ... ... ... ... Planning (Қаржыны басқару).
15. Simulation (Моделдеу).
16. Performance Measurement (Қызметтің қортындыларын бағалау).
MRP II біріккен стандарттар жүйені қолданудың көрсеткіштері:
- ағымдағы кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ресурстар түрлері, жоспарды орындау бойынша нақты, толық,
жылдам ақпарат алу мүмкіндігі;
- ұзақ ... тез және ... ... ... ... және
нақты ақпарат негізінде, жоспар көрсеткіштерді түзету;
- ... және ... ... ... оңтайландыруды
шешу;
қоймаларда материалдық ресурстардың нақты қысқаруы;
- бар ... ... ... мен бақылау. Өндірістік
қуаттылықтарды, ресурстардың балық түрлерін пайдалануда оңтайлы тиімділікке
жету, тұтынушылар қажеттіліктерін қанағаттандыру ... ... ... енгізу мүмкіндігі;
- төлемдерді, өнімді жөнелту және келісім шарттарын орындау негізінде
келісім бөлімінің ... ... ... ... ... ... ... емес шығындардың төмендеуі;
- ақпараттық технологияға жұмсалған инвестициялардың қорғалуы;
- кәсіпорынның инвестициялау ... ... ... ... ... ... негізінде жоспарлар иерархиясы жатыр. Төменгі деңгейдегі
жоспарлар одан жоғары жоспарларға байланысты,яғни, ... ... ... ... ... ақпаратты береді, көрсеткіштерді ... ... ... ... ... ... 3-MRP II/ ERP мен дәстүрлі АБЖ-нің өндірістік ... ... ... ... |Жоспарларды |Дәстүрлі |
|жоспарлау-|сипаттамасы |бөлшектеу ... ... ... ... ... | ... мен ... ... ... | ... |теңестіретін |мақсаттары |
|мақсаттары| ... ... | |
| | | ... | ... ақшалай |Жоспар ... ... ... ... ... ... ... |норма-сағат |түгелімен ...... және ... ... тауар |қамтиды. Ол |негізгі ... ... ... ... |кварталдарға,|ресурстарға |(тапсырыс |
| ... Ол ... ... ... мен |
| ... ... ... |өндіріс |
| ... ... ... ... |
| ... жоспары |жасалады. |сметасы ... |
| ... | ... | |
| ... ... | ... ... | |
| ... | ... | |
| ... | ... мен | |
| ... | ... | |
| ... | ... | |
| ... | ... | |
| ... | | | |
| ... ... | | |
| ... | | | ... ... портфелі|Жоспар |Rough-cut |Өндірістік ... өнім ... ... ... |
|Schedule -|топтарының шығару|түгелімен |Planning-өндір|алынған тапсырыс|
|MPS ... ... Ол ... ... ... үшін ... |кварталдарға,|қуаттылықты |нақтылау, оны |
|ң кешенді |дайындалады. ... ... ала ... 0оры |
|жоспары) |Жоспар ... ... ... |
| ... ... бір ... |Өндірістің |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... |жылға (бірақ |ң ... ... |
| ... ... |мен ... ... ... |бақылау, ... ... ... ... Оны |
| ... ... аз|жоспардың |нақтылау деңгейі|
| ... үшін ... ... |
| ... ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... АБЖ |
| | | | ... ... ... |Әркүндегі ... ... ... ... |Requirements |бағдарламаны |
|ts |автаматтандыру. ... ... - ... ... ... орындау |Кәсіпорынның |өндірістік |бөлімшелері |
|MRP ... ... ... ... ... ... |бөлімдері мен|нақтылы ... ... ... ... |жоспарлау. |қамтамасыз ... ... | ... |
|а | ... | ... ... ... | ... ... | ... | ... және ... |бір айға (бір| ... |
| | ... | ... |
| | ... | ... |
| | ... | ... ... | ... | ... |
| | | | ... іске |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... ... сайынғы |жұмыс ... ... ... ... ... ... |control- ... ... ... үшін, |сағат немесе |өндірістік |диспетчирлеу, ... ... ... ... пен ... ... ... |теңдей толтыру ... ... ... ... ... |жоспарлар күн|қорының ... ... ... ... ... технологиялық|дайындалады |қадағалау, |тапсырыстың |
|жоспарлау |құрал-жабдық |(кейбір ... ... ... ... ... |кездерде |орындардың ... ... ... |жұмыс кезінде|пайда болуына | ... ... ... ... | ... ... ... | | | ... ... | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | ... | | | | ... әдебиеттер негізде құрылған
ERP - Enterprise resource planning ... ... ... ... ... ... ... жеткізу желісін басқару (Supply Chain Management - SCM, бұрын -
DRP, Distribution Resource Planning)
- Жақсартылған ... мен ... ... ... Planning
and Scheduling - APS)
- Сатуды автоматтандыру модулі (Sales Force Automation - SFA)
- Конфигурацияға жауап беретін, ... ... (Stand ... Engine - SCE)
- Ресурстарды толығымен жоспарлау (Finite Resource Planning - FRP)
- Бизнес - ... ... ... ... - ... Электронды коммерция модулі (Electronic Commerce - EC)
- Өнім туралы ақпаратты басқару (Product Data Management - ... ... ... ... ... ... барлық үрдістерді
(уақыт пен ресурстар бойынша) оңтайландыру.
ERP концепциясына сай келетін ... ... бір ғана ... ... ... ... ... кешенімен жүзеге асады.Бұл кешеннің
негізінде базалық ... ... Оған ... ... үшінші
фирманың интерфейстері жалғанған (электрондық коммерцияға жауап беретін,
OLAP-қа, ... ... және ... ... ... ... орындап, процедуралар мен қағидалар
кешенін айнымалы түрде ... ... ... ... ... ... ... байланысты.
Қорыта келгенде, шет еле кәсіпорындарында, кәсіпорынның жұмыс істеу
саласына, өндірісті ... ... ... әр ... ... ... атап айтқанда JIT, KANBAN, MRP, DRP, ROP, QR, CR,
AR, LEAN PRODUCTION және ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарда логистиканың даму
жағдайын талдау
Еліміздегі логистиканың даму мәселелеріне ... ... ... ... және ғылыми көзқарасты талап етуі
Қазақстанның нарықтық қатынастарға көшуінің бастауымен сай келді. ... және ... ... ... логистикалық концепциялардың
эволюциясы көрсеткендей, нақты теориялық ... және ... ... ... ... өндіруші күштердің,
технологиялардың, саяси жағдайдың, белгілі ... ... ... ... ... байланысты болып келеді. ... ... ... ... және ... ... Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық, саяси ... ... ... ... ... бөліп-жарып қарауға болмайды.
Қазақстандағы логистикалық концепцияның даму жолындағы негізгі
проблемаларды қарастырып өтейік:
Біріншіден, ... ... ... ауыр ... және әлеуметтік қиыншылық көптеген ... ... ... ... үшін ... ... отандық бизнесте өрлеуіне көмегін ... ... ... және ... меншіктің маңызды салалардағы
жоғары дәрежесі, қаржылық дағдарыс және ... ... және өмір сүру ... төмендеуі, созылмалы негативті
экономика реструктуризациясы және ... ... - ... ... әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы логистиканы енгізу және
дамытудағы толық теріс сипаттамасы емес.
Екіншіден, көп уақыт бойы отандық ... ... ... ... және өнім ... ... ал ... негізгі (фундаменталды) орынды алады. Тарихқа қарасақ, елімізде
қолдану саласы өндірістік саладан, соның ішінде, тауарды және ... ... ... ... ... қойған. Айналым сферасы
тауардың өндірушіден тұтынушыға жай жетуімен, қанағаттандырылмаған сұраныс
жоғары дәрежесімен, төмен сенімділігімен және ... ... ... ... ... ... ... сферасы қашанда
қалдықтық принциппен ... ... ... ... айналым саласының рөлін дұрыс бағалай білмеген.
Үшіншіден, бүгінгі ... ... ... ... ... ... ... деңгейінен әлдеқайда қалып бара жатыр (ең ... ... ... Осы ... ... ... ... жағдайларды
көрсетуге болады:
- тауар өндіруші құрылымдардың бейрационалды дамуы ... ... ... тауар өткізу жүйесінің стратегиясының жоқтығы, ірі
және орташа көтерме деңгейлерінде ұйымдастырылған ... ... ... ... ... ... ... байланыс және телекоммуникация жүйелерінің даму деңгейінің
төмендігі;
- ... ... ... ... ... ... жүк автомобильдерінің, мультимодальдық және кедендік
терминалдардың ... ... ... және ... ... ... ... әлемдік стандарттарға сай заманауи
траспорттық құралдардың болмауы; транспорттың жылжымалы құрамының физикалық
және моральдық жоғары дәрежелі тежелуі;
- ... ... ... базасының даму
деңгейінің төмендігі; өнімді өңдеуге арналған қазіргі заманғы технологиялық
құрылғының жетіспеуі; ... ... ... мен ... төмендігі;
- қазіргі заманғы шөлмек пен ... ... ... ... ... ... және ... қатар біздің ... ... ... ... ... ... Л.Ф., ... К.С.
«Материалдық өндірістің инфрақұрылымы» атты кітабында ... ... ... ... нәтижелілігін көтеру мүмкіндіктерін
игереді, соның ішінде транспорттың жұмысын қарастырады. Олар ... ... ... ... ... тасымалдау территориалдық
органдардың қоймалары мен базаларынан тікелей құрылыс ... ... ... қамтамасыздандыру және өндіру ритмдерінің сәйкестігін
қамтамасыз етеді, жүк ... ... ... ... яғни ... ... ... қажеттілігін де азайтады, соған ... ... ... және оларды сақтауға арналған қаржыны да
азайтады [11].
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры ... ... ... ... оңтайландыру арқасында кез келген
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі жоғарлайды. Логистикалық шығындардың 1%
азаюуы, табысты 14% ... деп ... ... шығындар не
есебінде оңтайландырады? Тек қана ... ... Яғни ... ... тасымалдау түрлері, өткізу жүйесінде қоймалар саны
және т.б. ... ... кез ... ... ... ... ... яғни микродеңгей-микрологистикалық жүйе, макродеңгей -
маркологистикалық жүйе [12].
Қорытындылай келе, қоғамдық өндірістегі ... ... ... ... ... әсер етеді». Айта кетер жайт,
бұл жапондық мамандары ойлап тапқан және бүкіл әлем ... ... «Дәл ... атты дүниежүзіне танымал микрологистикалық
концепцияға толық сай ... ... ... ... ... осы ... ... Хожаназаров К.Х., Есимжанова С.Р., Жемалдинов Ф.Ф. және т.б. ғалымдар
айналысты.
«Логистика» терминінің өзі және ... ... ... пән ... ... ... дәріс оқыла бастағанына қарамастан логистиканың бөлек
теориялық жағдайлары экономикалық жоғарғы оқу ... ... ... ... және ... ұйымдастыру, қоймалық
және шөлмектік қожалықты ұйымдастыру, қорларды басқару, ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және басқару, көтерме сауданы ұйымдастыру және ... ... ... уақытта ҚазСР, кейін Қазақстанның да экономикасындағы ұзақ ... ... және ... салаларындағы қазіргі кезде біз логистиканың
ерекше билігіне жатқызып ... ... ... ағымдарды басқару
болған өндірістік-техникалық ... ... ... ... бұл ішкі ... ... (өнеркәсіптік) транспорттың
және қоймалық қожалықтың жұмысын, икемді автоматизацияланған өндірістерге
және роботтандырылған кешендерге, ... ... ... ... ... ... отандық макрологистикалық
РИТМ, КСОТО, САПР, оперативті өндірістік оптималды жоспарлау жүйелерін,
MRP/DRP, KANBAN және т.б. ... ... ... ... ... ... және ... сияқты жүйелерді нәтижелі қолдану ... ... ... ... ... және көп ... ... басқарумен байланысты отандық экономиканың
инфрақұрылымын ... ... ... және ... ... және өнім ... ... технологиялық объектілері құраған, яғни КСРО-ның бұрынғы
құрылымдары Мемлекеттік қамтамасыздандыру, Мемлекеттік құрылыс, Мемлекеттік
агроөнеркәсіп және ... ... ... ... және ... ... орталықтандырылған таратудың
барлық формалары қысқартылғанымен, Қазақстан территориясында нарықтық
құрылымдарда мықты ... ... және ... ... желілердің
нысандары, автоматтандырылған ірі транспорттық-қоймалық кешендер,
транспорттық түйіндер және жүк ... ... ... әртүрлі
транспорт және байланыс кәсіпорындары, есептеуші және ... ... ... және бөлшек сауда нысандары және т.б.
қалған және де жұмыс ... ... ... ... ... өндіріс және өнім қатынасы сфераларындағы логистикалық
концепцияның түпнұсқалық шығуын ... ... ... тұрмыстық
жетекшілердің және әр түрлі дәрежедегі менеджерлердің, қолдану саласындағы
кәсіпорын қызметкерлерінің және т.б. жұмыс ... тез ... ... ... бойынша кадрларды интенсивті түрде дайындау қажет,
осы салада орта және жоғары менеджмент қызметкерлерін қайта дайындау ... ... ... ... әр ... ... ... техникалық және
технологиялық, өндірістік базасын дамыту және жетілдіру, логисикалық тауар
өткізуші ... әр ... ... микро - макрожүйелерді, сонымен
қатар кең ауқымды жүйелерді шығару керек.
Біздің мемлекеттің ұстанатын көрші мемлекеттермен ... ... кең ... ... ... ... ... бірлестіктермен, ТҰК немесе ҚӨТ ... ... ... алып ... Кең ... жүйелерді құру сәйкес инфрақұрылымсыз мүмкін емес, оған ... ... ... ... ... ... интеграциялық үрдістердің
тереңдеуі және халықаралық ... ... ... ... жүк ... ... тосқауылсыз өтуі үшін қолайлы жағдайлар жасауды талап
етеді. Олар мемлекет аралық ... және ... ... ... ... тасымалдың өсуі ұлттық транспорттық жүйелердің тасымалдау
мүмкіншіліктерінің қорларын пайдалану нәтижелілігін ... ... ... және ... жағдай жасайды. Әлемдік экономика дамуының
болжамдық ... осы ... ... ... және ... ... АҚШ
- Еуропа - Оңтүстік Шығыс Азия және ... ... ... ... ... ... ... елдің Еуропа мен Азия арасындағы
транзиттік көпір болып ... ... ... ... толық
пайдалана білу.
Осылайша, жақын арада Қазақстандағы логистиканың дамуындағы басым
бағыт оны транспорттық кешенде қолдану ... ... жүк ... ... ... және экспедициялық кәсіпорындар тасымалдау
және жүк: жүк тасымалдаудың интер, мультимодальдық және ... ... ... және «Есіктен-есікке ... ... жүк ... алып ... заманауи телекоммуникациялық
жүйелері өңдеудің заманауи логистикалық технологияларын енгізу керектігін
түсінді. Ірі ... ... ... жеке ... ... кәсіпорындар өздерінің терминалды желілерін, жүк ... ... ... ... ... қолдау жүйесін шығара бастады.
Халықаралық нарықта транспорттық кәсіпорынның жұмыс істеуінің әдетегі
белгілері транспорттық ... және әр ... ... ... ... күшеюі ретінде объективті жағдайлар,
тұтынушылардың тарифтерге және транспорттық қызмет ... ... ... қоя ... болып келеді. Батыстағы халықаралық транспорт сервисінің
соғыстан кейінгі жарты ғасырлық тәжірибесі көрсеткендей, транспорт ... ... ... яғни кең ... ... ... үлкен бөлігін алып отыр [14].
Тауарды жер шарының кез келген ... ... ... ... ... ... сервисінің орнынан қарағанда, былайша
қарастыруға болады: «Керекті ... ... ... және ... ... уақытта және минималды шығындармен, керек жерге жеткізіледі».
Соның ... ... ... ... өз ... ... және де ... жүйелерінде тауар шығарушы және ... ... ... ... ... ... байланысты. Логистикалық
шығындар құрылымында транспорттық шығыны 20%-дан 70%-ға ... ... ... ... ... ... құрылуында орасан зор
рөл атқарады.
Қазақстан үшін оның үлкен ... ... ... ... ... ішінде жергілікті транспорттық факторлар: транспорттық
коммуникациялар, сол аудандағы транспорттық және транспорттық-экспедициялық
кәсіпорындар, ... ... ... және т.б. ... орын
алады. Әрбір ауданының экономикасының қолдану саласында қандай да бір
логистикалық ... ... ... үлкен тобы жұмыс
жасайды: транспорттық ... ... ... ... ... ... ... терминалдар және т.б.
Тұтынушыларға нәтижелі қызмет көрсету, көптеген транспорттық-
логистикалық ... және ... ... ... ... және
координациялау жергілікті транспорттық-логистикалық жүйесіз мүмкін емес.
Осы жүйелердің ... және ... ... белгілі аудандардың
әлуметтік-экономикалық дамуына, транспорттық-логистикалық қызмет ... ... ... ... ... ... ... олардың әлемдік стандарттарға жақындауы, жергілікті материалдық
және оларды ақпараттық және қаржылық ағыммен ... ... ... технологияларын енгізу.
Еліміздің экономикасында қалыптасқан жағдай принципиалдық жаңа жүк
ағымын басқарудың терминалды ... және ... ... ... ... жаңа жүйенің пайда болуын талап етеді.
Жергілікті жүйенің логистикалық қызмет көрсету қалыптастыру стратегиясы ... ... жүк ... және жүк ... ... желісінің
және көпмақсатты мультимодальдық терминалдық кешендердің, сонымен қатар
олардың ... ... және ... ... ... және телекоммуникация арқасында басқа да логистикалық серіктестермен
жұмысын басқару және ... ... ... ... ... негізделуі қажет. Жергілікті макрологистикалық жүйе
клиенттерді әлемдік стандарттарға өндірістік ... ... ... ... ... көрсету кешенділігі және сервистілігімен
жауап беретін транспорттық-экспедициялық, қоймалық, жүк өңдеуші, кедендік
және сервистік қызметтер ... ... етуі ... мультимодалді транспорттық дәліздердің логистикалық қолдау
жүйесінің жетілдірілуі маңызды. Біріккен ... ... ... ... ... әр ... ... логистикалық орталарда олардың
функцияларының координациясы негізінде осындай жүйе ... ... ... ... ... бюджеттік құралдарды және
инвестицияларды тиімді пайдалануға көмегін тигізеді, ... ... ... ... ... жүзеге асыру, бейрационалды тасымалды
қысқарту, экологиялық ... ... және ... ... ... сапасын жақсартуды қамтамасыз етеді
[15].
Қазақстанның жергілікті макрологистикалық ... ... ... ... ... көрсетуі мыналарды қамтамасыз
етеді:
- аудандардың әлеуметтік-экономикалық сауалдарын шешу, жаңа ... ... және ... ... ... ... ... істеу деңгейін
жоғарылату; қала бюджеттеріне түсімнің көбеюі макрологистикалық жүйенің
жұмыс жасауынан және ... ... ... нарығының
кеңеюінен;
- тұтынушыларға транспорттық-логистикалық қызмет көрсету сапасының
жақсаруы, қызмет көрсету сапасының ... ... ... ... және ... ... жергілікті өндірістік
техникалық базасының дамуы арқасында әлемдік стандарттарға жақындату;
- сыртқы экономикалық байланыстарды шетелдік инвестицияларды ... ... ... ... ... ... ... сай экспорттық-импорттық операциялардың транспорттық-
логисткалық қызмет көрсетудің жоғары деңгейін қамтамасыз ету. ... ... ... ... ... ... әлемдік
нарықтағы Қазақстандық тасымалдаушылар мен логистикалық фирмалардың
бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... және ... ... ... атқарушы билік органдарының
қадағалауымен қызметтер жүйесі арқылы мониторинг жүйесінің, ... ... ... ... ... қадағалау және нарықтың
нәтижелі қалыптасуы;
- транспорттың қоршаған ортаға кері әсерін ... ... ... ... ... ... маршрутты таңдау, қозғалмалы ... және ... ... ... ... ... ... арқылы;
- ауданда отандық және халықаралық биржалық және банктік іскерлікті
жүзеге ... ... және ... ... және ... фирмалары үшін
бір нормативті құқықтық базаны және кепілдік жүйесін дайындау;
- логистикалық координация және оның жұмысының мультимодальдық ... ... ... оны ... ... ... транспорт
жұмыс жасауының нәтижелілігін жақсарту.
Еліміздің транспорттық кешеніне кіретін жергілікті ... ... ... және ... ара ... жергілікті
деңгейде де мемлекет деңгейінде де, сонын ішінде ауданаралық, аймақаралық
және халықаралық экономикалық ... ... ... ... ... ... қажет. Логистикалық тауар ... ... ... ... логистикалық қызмет көрсету сапасын
жақсартуға, өндірушілердің ... және ... ... ... логистикалық фирмалардың кірісін көбейтуге көмектеседі
[16].
Қазақстандағы логистиканың дамуының осы келешегі бар бағыты «Қазақстан-
2050» жолдауында өз ... ... Ол ... ... ... деген:
«Транспорттық ағымдар шығыстан батысқа және керісінше ... ... ... арқылы өткен бүгінгі күні де тоқтамады. Қазақстанның
мақсаты отандық транпорттық ... ... ... ... ... ету және ... ... өтетін сауда ағымын
көбейту.
Бұл сала белгілі жағдайда дамыған және ұзақ уақыт бойы шоғырланған өсу
стратегиясымен жүру ... ... ... және жаңа ... ... Олар ... транспорттық және коммуникациялық
қызметімізді пайдаланады. Бұл стратегия автомобиль ... ... ... жол және ... ... және отандық өнімнің өз бағасының
төмендеуіне әсер ететін болады».
Мамандардың айтуы бойынша, Қазақстанның ... ... ... ... ... Тұтынушылық қабілет бұл жерде Ресей мен Украинаға қарағанда
төменірек, бірақ тез ... өсе ... ... дәлел ретінде Қазақстанға
өздерінің шығуы туралы көптеген ... ... ... ... жылдың желтоқсанынан бастап, Қазақстанның көтерме нарығында
Lacorte супермаркеттер желісі жұмыс істеуде;
- Ресей Федерацияның ... ... ... ... ... жоспарларын жүзеге асыра бастады;
- «Арбат Престиж» компаниясы Қазақстан ... ... ... ... Raimbek Group ... өзінің Қазақстандағы ритейл нарығында орнын
ұлғайтпақ;
- Финдық Finn Flare 2015 жыл ... 4 ... ... ... ... и ... ... ашады;
- өткен жылдан бастап «Эльдорадо» және Sulpak қазақстандық желісінің
біріккен жобасы жүзеге асуда.
Бірақ Қазақстан нарығының көп ... ... ... ... классикалық түрдегі түсінігі рейтеил нарығында жоқ. ... ... ... ... пікірінше көтерме тауар айналымның ... ... ... ... ... аймақтар мен нарықтың дамуына
шектелуіне себептер бар:
- жоғары ... ... ... ... ... ... ... провайдер-компаниялары 5 суретте
қарастырылған. Қазақстан нарығында логистикалық ... ... ... транспорттық-логистикалық жүйе мұқтажға ие халықаралық логистикалық
операторлар бар.
Қорыта келгенде, қазіргі таңда Қазақстандағы логистиканың дамуы нарық
заңдары мен ... ... ... ... және ... ... жүйесімен бірігуі нарықтық экономиканың даму
деңгейін көрсетеді.
4 сурет - ... ... ... ... ... провайдер-
компаниялар
Ескерту: әдебиеттер негізінде жасалған.
Келесі бөлімде Қазақстан Республикасы аумағында ... ... ... талданады. Кәсіпорындардың логистикалық
қызмет нарығындағы алатын орны, көрсететін қызмет сипаттары, ерешеліктері,
артықшылықтары, кемшіліктері, даму ... ... ... «High Tech Logistic ЖШС» және «Хак Групп АҚ» логистикалық
кәсіпорындарының іс-әрекеттерін талдау
Қазіргі ... ... ... ... ... ... өсуі, компаниялар жоғары қарқынмен даму ... ... ... ... ... ... ... жергілікті компаниялардың
өсуіне, халықаралық корпорациялардың келуіне ірку ... ... ... тұтынушылық қажеттіліктерін қанағаттандыра ... ... ... ... ... ... Республикасы Президенті Н.А Назарбаевтың тапсырысына жүгіне
отырып, Қазақстанның үкіметі Қазақстан экономикасын кластерлерді ... ... жаңа ... ... асыра бастады.
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі даму бағыттары - бұл
«сатып алу-тасымалдау-қоймалау-өткізу» ... ... ... ... ... және ... түрде жұмыс істеуін қамтамасыз ету
механизімін құрастыру болып табылады.
Осы заманғы экономикалық үрдістердің даму ... ... ... және ... ... ... кәсіпорындары
бір интегралды логистикалық тізбекке бірігуіне жағдай жасау керек.
Қазақстанның нарықтық қатынастарға өте ... ... ... және ... ... ... ете бастады.
Экономикалық талдаудан бұрын, Қазақстанда логистикалық концепцияның
даму үстіндегі жолда негізгі кедергілерді қарастырайық.
Біріншіден, көп уақытқа дейін отандық экономикада ... ... ... ... ... ... ... және өткізу) сфераның ролін
жете бағаламады. Біздің елде ... ... ... ... сферасыдан
артта дамыды, әсіресе тауар мен қызметтер ... ... ... ... ... ... ақырын өткізілген, сұраныс
қанағаттанбаған, тұтынушыға төмен қызмет ... ... ... ... сферасы «қалдық принцип» бойынша қаржыландырылған.
Басқарушы мамандар экономикада айналым сферасының ролін ... ... ... ... қазіргі кезде экономикалық инфрақұрылымының
дамуы дүниежүзілік орта деңгейінен ... ... ... ... Бұл жердегі жағымсыз жақтар келесідей:
- тауар өткізуші құрылымның рационалды емес ... ... ... ... ... ... ... және телекоммуникация жүйелерінің әлсіз даму деңгейі;
- төмен ... ... ... ... ... ... ... терминалдар санының аздығы мен
техника-технологияның төмен ... ... ... сәйкес келетін барлық транспорт
түрлерінде қазіргі заманғы транспорттық жабдықтардың болмауы. ... ... ... және ... тозу;
- өндірістік-техника базалық қойма шаруалардың төмен дамуы;
тауарды өңдеу қазіргі заманғы техникалық құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі.
Қоймалық жұмыстардың механизация және автоматтандырудың ... даму ... ... мен ... жақтар Қазақстан экономикасына
логистикалық концепцияның ендіруін тежеуде, ... тез ... ... ... ... ... Қазақстанда логистиканың дамуы транспорттық
кешенде және қоймалау жүйесінде қолдануға болады. Отандық ... ... ... бірінші болып, өздерінде қазіргі заманғы
тасымалдау және тауарды ... ... ... енгізді.
Интермультимодальды және терминалды жүкті тасымалдау жүйесі дәл ... ... ... ... және ... Қазақстанның
көптеген мемлекеттік және жеке меншік ... ... ... ... ... ... ... және логистикалық
орталықтарды, ақпараттық-коммуникациялық ... ету ... ... жүйелерін құра бастады.
Осындай кәсіпорындардың бірі «High Tech Logistic» БК ЖШС, ... ... ... ... ... ... ... бір көшбасшысына айналды.
«High Tech Logistic» логистикалық ... 2005 ... ... Ол «Amanat Invest Group» ... ... ... ... Сол
жылы бірінші эксплуатацияланатын алаң «ИКаР» іске қосылған болатын. «ИКаР»
қойма кешені 25000 ... ... Онда ... қызмет пен
транспорттық қызметкөрсетеді. ... ... мен ... ... ... ... ... болатын. 2013 жылы көлемі 35000 паллето-
орынды құрайтын «Первомайский» кеден-қоймалы ... ... ... 2014 жылдың басында Алматы қаласынан 10 км қашықтықта орналасқан
жерде (Алматы-Қапшағай ... «DAMU» ... ... ... ... «DAMU» Индустриальды-логистикалық орталық 210 ... алып ... ... ... ... «DAMU» орталықта 150000
паллето-орынға қойма бөлмелері болды. Сонымен қатар, ... ... ... арналған «DAMU Astana» логистикалық орталық салына басталды.
Компанияның басты мамандануы - бұл барлық бекітілген шарттар негізінде
XXI ғасыр технологиялар талаптарына сай, ... ... ... ... сапалы түрде құру және дамыту.
Өзінің құрылу уақытынан бастап компания ірі ... ... ... ... бойынша тұтынушының мұқтаждығын қанағаттандыру
стратегиясын ... ... ... ... ... ... сыртына шығару арқылы шешілді. Басында инвестициялар
барлық қазіргі заманғы талаптар ... ... ... ... ... ... арттыратын логистикалық объектілер
болған емес.
Компания ... ... ... және ... ... ... ... тасымалдау, жаңа технологияларды қолдану арқылы шешеді.
Қоймалар логистикалық жүйенің ... ... ... ... ... ... ... болуы, материалдық ағымдардың
жүрудің барлық кезеңінде керек, біріншіден шикізат ... ... ... ... ... қойма логистикалық операциялар қызмет көрсету үлкен
көлемде орындайды. Тұтынушыға кең ... ... ... ... ... ... ақпараттық қызмет және т.с.с логистикалық келісімдері.
«High Tech Logistic» ... ... ... ... заманғы
құрал-жабдықпен қоймалық автоматтандырылған есеп жүйесімен жабдықталған.
Бұл жүкті жоғары динамикалық өңдеуді қамтамасыз етеді, тауарларды ... ... ... өндіру уақыты бойынша тексеруге болады.Бұл сақтау
процесін жеңіл басқаруға ... ... ... ... ... қызметтері:
- арнайы температуралық шарттарды талап ететін тауарларды сақтау;
- іріленген жүкті сақтау;
- тиеу-түсіру жұмыстары;
- тапсырыс берудің арнайы талаптары ... ... ... ... ... және пакеттеу;
- логистикалық оператор есебінде сақтау;
- қоймада жүктің қозғалысы бойынша керекті есептер беру;
- бас қоймада, УСҚ, ... ... ... ... транспорттық логистикада келесі қызметтерді көрсетеді:
- транспорттық-логистикалық шешімдерді табу;
- есікке дейін принципі бойынша ... ... ... ... ... ... толық кешенді қызмет көрсету;
- Қазақстан қалалары бойынша авто, теміржол транспортпен дистрибуция;
- барлық тәуекелділікті ең ... ... ... ... ... ... қай ... орналасқандығы туралы тез ақпарат беру;
- жүкті тасымалдау кезінде қауіпсіздікті сақтау;
- әр клиентке жеке менеджердің болуы;
- кеңес беру қызметі;
- кең ... ... ... ... тауарларды «есіктен-есікке» жүйесі бойынша жеткізу.
Компания кедендік-брокерлік қызметтердің келесі түрлерін көрсетеді:
- толық кедендік рәсімдеу
- тауарға сәйкес сертификаттар алу
- ... беру ... ... ... фитосанитарлық
тексеру);
- дәрі-дәрімектерді УСҚ мен кедендік қоймада сақтау.
Жоғарыда көрсеткендей, компания қоймалары кең ... ... ... ... ... ... жүкті өңдеу,
орау, тасымалдау, ақпараттық қызмет және ... ... ... ... ... таңдау береді.
Бұл ірі логистикалық орталықтардың негізгі ролі. Мысал ретінде «High
Tech Logistic» компаниясының келесі қоймалық терминалдары ... ... ... ... ... паллето-орын. Ярус
саны 3-4. Жүкті паллетті және қорапты өңдеу. Жүкті 2 м биіктегі паллеттарда
сақтау. 17 вагонды ... ... ... ... кешенге кіре алатын
теміржол рампасы бар. 150 жүк машинаның сыйымдылығы бар автотұрақтың болуы.
Офистік ғимараттардың ... ... ... ... Көлемі-35000 паллето-орын.
Ярус саны 7. Жүкті паллетті және қорапты өңдеу. ...... ... 13 вагонды бірдей қабылдай алатын, қоймалық кешенге
кіре ... ... ... бар. 150 жүк ... ... ... ... Офистік ғимараттардың көлемі-500 кв.м.
«Первомайский» және «ИКаР» кедендік-қоймалық терминалдардың
технологиялары:
- ... ... ... ... ... ... басқару жүйесі.
«Первомайский» және «ИКаР» кедендік-қоймалық терминалдардың
мүмкіндіктері:
Күніне 2500 паллет өңделеді. 1 ... жүк ... 30 ... ішінде
түсіру. «Первомайский» және «ИКаР» барлық жүқтің негізгі режимде ... ... ... (УСҚ, бос, ... және ақпараттық қоймалар),
құрал-жабдықтар мен мамандардың жоғары ... ... ... жүкті
өңдеудің жоғары қозғалысын қамтамасыз етеді.
«DAMU» индустриалды-логистикалық орталық. ИЛО «DAMU» - бұл ... ... ... объект. «DAMU» бірнеше мәселелерді шеше алады. «DAMU» ... ... ... ... Бұл ... ... тыс болуы
тасымалдауды жеңілдетеді. ИЛО «DAMU» түгелдей автономды инфрақұрылым
(энергия үнемділік, канализация, сандық ... ... ... ... ... етілген. Өндірістік алаңдар сегменттерге бөлінген (1
га-дан 5 га-ға дейін). ИЛО «DAMU» ... ... 500000 ... паллето-орынды қамтитын қоймалар бар.
«DAMU Astana» индустриалды-логистикалық орталық. Астана ... ... ... құрылыс үстінде. Республиканың астанасымен бірге
Астана солтүстік қақпа өндіріс ... ... бұл ... ... ... тауарлардың мемлекет ішінде тез тарату үшін қазіргі заманғы және
жоғары техникалық логистикалық ... ... ... ... ... аймақтарда жүктерді өткізуді басқаруды қамтамасыз ... ... ... ... мен инфрақұрылым болады.бұл жағдай компанияларға
өзінің өндірістерін орналастыруға мүмкіндік ... «DAMU ... ... қарағанда ең ыңғайлы жерде орналасқан. Айналып
өту ... мен ... ... ... Tech ... ЖШС-ның болашақтағы жоспарлары: 3А стратегиясы -
бұл Қазақстанның ең ірі ... ... бір ... концепциясы. Әрбір транспорттық торап өзінің аймағын қамтиды.
Ақтөбе-Батыс, Алматы-Оңтүстік-шығыс, Астана-Солтүстік.
«High Tech Logistic» ЖШС ... ... ... ... ... ... және ... дамуына үлкен мамандықпен келеді.
Компания аймақтардың экономикаларын біле отырып, логистикалық концепция
стратегиясын жақсы ... ... ... ... ... ... тауар айналымының сапасы мен қозғалысын жақсарту арқылы компания
бірыңғай ... ... ... жоспарлауда. Жоғары сапалық
логистикалық желінің пайда ... ... бар ... алып ... Республикасының Европа мен Азияны қосатын буын ретінде дәрежесін
нығайтпақ. Бұл мемлекеттің транзиттік мүмкіншілігін дамыта алар еді.
Қазақстан Республикасында логистиканың ... ... ... ... кәсіпорынның мысалы мен даму бағыттына тоқтолып өтейік.
«Хак Групп» ... ... ... ... ... ... Республикасы мен Ресей Федерациясы территориясында атқарады.
Құрылу кезеңі-1998 жыл.
Өзінің даму уақыты ішінде ... ірі ... ... ... ... саны ... асатын 29 мекеме кіреді.
Қазіргі таңда компания қызметі келесі ... ... ... ... Аутосорсинг материалды-техникалық жабдықтау саласында.
- Жеткізу, бөлу және импорттық ... ... ... ... Қойма қызметтері.
- Экспорттық-импорттық жеткізулер.
- Автомобильді жүк тасу.
- ... мен ... ... ... ... ... клиенттік базасына ірі, орта, шағын бизнестің 3000 ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар:
өнеркәсіп, автожолдық және ... ... ... және т.б. ... ... Казахмыс, Казцинк, Казатомпром,
Евразиялық Өндірістік Ассоциация топтар мекемелері.
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі даму ... ... ... ... жүйенің негізгі
элементінің үйлесімін икемді және тиімді түрде жұмыс істеуін ... ... ... болып табылады.
Осындай Ұлттық тауар өткізуші жүйені құрастырып отырған «Хак ... Бұл жүйе екі ... ... және ... ... ... ... блок-бұл Алматы қаласында орналасқан тауар жайлы, ... ... және ... ... ... ... ... сонымен
қатар кеңес беру және тауар жабдықтаушылар мен тұтынушыларға талдау
қызметін ... ірі ... ... ... ... ірі ... ... Орал,
Қостанай, Қарағанды, Павлодар, Өскемен) орналасқан тарату орталықта
кәсіпорындардың ... ... және ... қоймаларға
мұқтаждығының шоғырлануы, өндіруші ... ... ... ... олардың тауарларының жеткізу және тікелей
тұтынушылар ... ... ... ... арасында таратудың
инфрақұрылымдық байланыс.
«Хак Групп» компаниясы өзінің құрастырған технологиялар арқасында, тез
арада аз ... мен ... ... ... ... ... ... жеткізу, тауарды өткізу, тасымалдау, қоймалау, ақпараттық қызмет
көрсету.
«Хак Групп» компаниясының құрамына 10 аймақтық бөлімшелер ... ... ... Астана, Талдықорған, Өскемен, Павлодар, Карағанды,
Көкшетау, Орал, ... ... ... және 3 ... ... ... жағалауында, Мәскеу, Омск қалаларында орналасқан.
Компания кең ауқымды ассортиментте машинатехникалық топтың тауарларын
ұсынады: автошиндер, қор ... ... ... ... автотракторлы техника, ИШ насрстары, фильтрлер және т.б.
машинатехникалық топтың тауары. «Хак ... ... ... бәрі ... ... ере жүреді. Бұл жағдай төмен
сапалы тауарды немесе жалған істелінген тауарды сатып алуды ... ... ірі ... ААҚ ... "ҰК ... ... ... ҰАК "Казатомпром", ААҚ "Каз-цинк",
ААҚ "ЕЭК", Компания "Фуд Мастер", "Трансстроймост" компаниясы және т.б.
АҚ «Хак ... ... ... ... ... ... жабдықтау сферасында бизнес-
процестерді ұйымдастыруда принципиальды жаңа ... ... ... ... ... орта пайдалылық әріптестік процессте тауар
клиенттері келесі жетістіктерге (4 кесте) ие ... ... мен ... Федерациядағы өзінің кең желісі,
басқарудың ... ... ... ... ... ... ... сферасында жоғары
бәсекелестік қабілетке ие болуға мүмкіндік береді.Сонымен ... ... ... ... алушының қоймасына түсіргенге дейінгі схеманы
түгелімен басқаруға мүмкіндік береді.
Кесте 4 - «Хак Групп» ... ... ... ... ... алатын пайдасы.
|Өндіруші ... ... ... ... өндірілген |1. Тауарды тез табу, жабдықтаушылар, |
|тауарлар мен талап етілетін өнім ... ... ... ... ... бойынша тез және дәл |және бағалық сипаттамалар ... ... алу ... алу ... ... ... және жүкті жүргізу |2. Тауарды сатып алудың ... ... ... ... ... ... ... ... өсуі, жаңа |3. Қоймадаға қорларды қысқарту |
|нарыққа ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... төмендету |
|4. Қойма қалдықтарының төмендеуі және|4. Керекті тауарды оперативті түрде |
|олардың ... ... ... ... тұрып |
| ... ... ... ... |
| ... ... Әріптестермен өзара тиімді |5. ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу ... ... |
|- ... ... ... ... |- Тауар құнының төмендеуі |
|ұлғаюуы |- ... ... ... |
|- ... одан әрі ... ушін ... ... ... табу |- ... ... өсуі |
|- ... ... ... | ... ие болу | ... ... ... ... ... «Хак ... компаниясының қызметін логистикалық тізбектің
екі ... ... пен ... қысқарту бойынша елеулі пайда әкеледі.
Бұл үшін тізбектелген ұйымдастыру процедуралар қолданылады, күнсайын
жұмысшылардың алдындағы мәселелердің ... ... ... ... компьютерлік бағдарламалар және т.б.
Қазіргі таңда өзіне алған машинатехникалық топтың тауарларын жеткізу
міндеттемелер бойынша, «Хак Групп» компаниясы пайдаланылатын ... ... ... ... ... ... функциональды бірнеше блоктарға бөлінген:
- дайындалу (тапсырысты жұмысқа алу, есеп ... ... және ... ... ... ... ала тасымалдау және
кедендік процедуралар бойынша мәселелерді ... ... ... ... (жұмысбастылық тауарға транспорт тамаңдау, кедендік
процедураларды орындау, тасымалдау, белгіленген шараларды және ... ... ... ... ... ... беру, жасалған іс-
шаралардың тиімділігінің және кеткен шығындар анализі)
Жеке меншік құқығы ... ... ... ... екі ... ... ... Олардың мақсатты белгілеуі өндірістік ... ... ... және қызмет көрсету.Бірінші материалдық-
техникалық базаның көлемі-1278 м2. Оның құрамына энергоцех, ... ... ... ... ... сонымен қатар қоймалар(750 м2). База 16-
тонналық автокран, балка-кран, өрт және ... ... ... ... электр қуат, газ, канлизация, ыңғайлы жету жолдармен
қамтамасыз ... ... ... база ... ... 1006 м2, ... ... База бірінші база сияқты жабдықталған.
Қазақстан бойынша қоймалау желісі келесі қалаларда орналысқан: Алматы,
Астана, Талдықорған, Өскемен, Павлодар, Карағанды, Көкшетау, Орал, Шымкент,
Қызыл-Орда. ... ... ... ... ... Омск.
Қорыта келгенде, логистика неғұрлым кең бағытқа иеленіп, кәсіпорынның
дамуы стратегиялары бойынша ұсыныстар құру мақсатында ... ... ... ... менеджментке қажет элемент. Осындай
логистиканың мақсаты қазіргі және болашақ ... ... ... ... мен ... ... Кез келген кәсіпорынның логистикалық
қызметі - бұл кәсіпорынның ... әсер ... ... ... ... ... еске ала ... даму стратегиясын жасау және бұл
стратегияларды іске асыру бойынша ... іс ... ... ... ... ... ... тиімділігі
Сауда кәсіпорындарының іс-әрекетін талдаудан көптеген ... ... ... және ... бәсекелестікке төзе алмайтының ... ... ... ... инфрақұрылымның ұйымдастыру нысаның
жетілдіруді ұсынып ... ... ... ... ... ... нысандарын дамытудың бірнеше бағыттары бар. Оларға
концентрация, ... мен ... және ... ... жүйе ... ... жоғары тиімділік әкелетінін
дәлелдейік.
Қазіргі кездегі Қазақстан экономикасында сатып алу, ... және ... ... құрылымдық өзгерістер болып жатыр.
Бірақ осы процеске логистикаға бағытталған жүйелік сипат беру ... ... ... ... ... және ... байланысты
өнеркәсіптік және коммерциялық кәсіпорындардағы барлық ресурстар ағымын
логистикалық әдістер ... ... ... ... ... ... ... объективті қажеттілік.
Кесте 5 - Логистикалық жүйедегі шығындарды үнемдеу
|Ағымдық ... ... ... ... ... ... түрі|кезеңдері |
| ... алу ... ... ... |
| ... |логистикасы |қамтамасыз ету |логистикас|
| | | ...... ... материалдарды |Қоймалық шығындардың ... ... ... ... ... ... үнемдеу |
| |шығындардың ... ... | |
| ... | |
| ... ... ... алаңдарды қысқарту |
| ... ... ... ... |
| ... өңдеу |туындайтын тұрып |Тиеу-түсіру операцияларының |
| ... ... ... ... және |
| ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... |
| | ... | |
| ... ағым ... ... болатын үнем: |
| ... ... қор ... қысқаруы |
| ... ... ... ... ... шығындардың қысқаруы|
| |Логистикалық ... болу ... ... ... |
| ... ... ... ... ағым ... қорды қаржыландырған капитал мөлшерінің азаюы |
| ... ... |
| ... ағымы қозғалысының тездетілуі есебінен айналым капиталы |
| ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... | | | |ң ... | ... ... ... ... | |
|ағым | ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| ... ... ... ... ... статистикалық басқармасы мәліметтері негізінде автор жасаған ... ... ... ... ... саясат болашағы шығындарды ... ... ... ... ... алынған интеграция тиімімен
сипатталады.
Осы кестеден (5-кесте) біз логистика жалпы экономиканы ұйымдастыруда,
экономикалық ұйымдар ... ... ... ... ... ... ... қолданып, жоғары тиімділікке жетуге жағдай жасайтынын
көріп ... ... ... бір ... операцияны жетілдіру
жалпы жүйілік тиімділік береді.
Логистиканы тауар нарығының инфрақұрылымында да қолдануға болады, ол
осы нарыққа ... ... ... ... ... ... үшін өте қажет.
Осы кездегі синергетика тәуелсіз ... ... ... ... әрекет еткендегі олардың жеке тәуелсіз жұмыс
істегендегі тиімділіктерінің ... ... ... ... тиімділіктің
жоғарылауын қамтамасыз ететін логистикалық жүйелердегі байланыстарды
анықтайды. Енді кесте түрінде логистикалық жүйенің ... ... ... ... ашып көрсететін ... ... ... ... осы ... ... өзара әрекеттесіп
бірігуі қажет ұйымдар есебінде болады. Логистикалық интеграцияның ... ... ... ... ... ... ... тауарды сатып алудан бастап оны
тұтынушыларға жеткізуге дейін процесті оңтайландыру ол ... ... ... ... және бақылау интеграциясы, ол басқару
интеграциясы болады.
Сауда кәсіпорындарының клиенттеріне көрсетілетін қызмет кешенімен ... ... ағым ... ол ... ... ... ... ішкі және сыртқы орталарының өзгермелі
жағдайларына логистикалық жүйені бейімдеу, ол ... ... ... логистикасының барлық элементтерін ұтымды ұйымдастыру, олардың
өзара қызмет етуін қамтамасыз ету, ол ұйымдастырушылық логистика болады.
5 суретте көрсетілген логистикалық ... ... ... ... ... үш бағытта жүзеге асады:
а) Сауда кәсіпорындарының материалды ағымының біртұтас технологиясын
өндеуді білдіретін технологиялық ... Ол ... ... ... материалды негізі болып табылады негізі болып табылады және
негізгі логистикалық ... ... ... ... ... ... жағдайларды қамтуға мүмкіндік
береді: тауарларды ... ... ... ... жүктерді сандық және
сапалық қабылдауды ... ... ... ... мен ... ұтымды пайдалану; көлік-қойма жұмыскерлерінің еңбегін тиімді
ұйымдастеру; тауарларды сатып алушыларға жеткізу бойынша ... ... ... ... ... түрлерін және жүктерді бумалаудың
жүйесін қолдану; ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету сапасын
жоғарлату.
Сурет 5 - ... ... ... ... ... ... жасалған
ә) Материалдық қаржылық және ақпараттық ағымдарды басқарудың
интегралданған жүйесін құруды ... ... ... Ол сауда
кәсіпорының әртүрлі қосалқы бөлімдерінің ... ... ... ... ... және ... интеграциялар синтезі ретінде
болатын кешенді интеграция.
Фирма ішіндегі интеграция сауда ... ... ... ... ... ... сыртқы орта факторларына әсер ... Сала ... ... үш бағытта жүзеге асады:
а) бәсекелес сауда кәсіпорындарының қызығушылықтарын ... біз оны ... ... ... ... қарастырғанбыз.
ә) тәуелсіз, бірақ өзара байланысты ... ... ... ... ... ... оны да біз жоғарыда
толық қарастырып өттік.
б) көлденең және тура интеграцияны біріктіретін аралас интеграция.
І. Салааралық ... үш ... ... ... регрессивті,
прогрессивті және конгломератты, бірақ мұндай сала араларындағы бірігулер
монополияғы қарсы заңдылықтармен ... ... ... Ол өндіруші,
өндеуші және жеткізуші саларының арасындағы материал ағымының қозғалысын
тиімді ұйымдастыру үшін жузеге асады.
Логистикалық ... мәні ... ... ... ... нысаны әртүрлілігімен ерекшеленеді, ... ... ... ... техникалық және ... ... ... ... логистикалық интеграция нысандарын келесі үш түрде
көрсетуге болады:
1. Жеке ... ... ... ... ... оған жоспарлау,
тасымалдау, сатып алу, өткізу және тағы да сол ... ... ... ... ... ... ... біріктіру жатады;
2. Ұйымдық-функционалды іс-әрекеттерді, мысалы қоймаларды, көлік
шаоуашылықтарын және басқа да ... ... ... ... мерзімге жоспарланады;
3. Барлық іс-әрекетті басқаруды біріктіру және біртұтас кәсіпорын
құру, яғни өзара бірге ... ... ... ... ... ... қызығушылығының негізінде болатын делдалдық іс-
әрекетті орталықтандыру.
Кәсіпорындар, фирмалар бірігу арқылы өздері жеке шеше ... ... ... ... ... ... Біріккен
кәсіпорындардың өзара қарым-қатынасы екі жақты шаруашылық ... ... ... ... ... ... біріктіру үшін толық
қосылу ретінде бола ... ... осы тура және ... ... ... үшін осы ... ... координациялайтын және
басқаратын біртұтас орган болуы керек. Бұл орган біріккен кәсіпорындардың
ең қолайлысында бола ... ... ... ... ... қоластында
құрыла алады. Нарықта координирлеу үшін құрылған ұйым осы ... ... ... ... ... енгізу тиімділігі және
т.б. көрсеткіштер бойынша реттеуі керек.
Сонымен, кәсіпорындарды ... үш ... ... ... жүзеге
асырылуы мүмкін:
1. Жеке меншік нысанында, бұл жоғарыда ... ... ... ... ... шарт-осы басқарушы ұйым біріккен кәсіпорындардың жұмысы
тиімділігінің жоғарлауына қызығушылық ... ... яғни сол ... де тиімді болуы керек;
2. Мемлекеттік меншік нысанында, мұнда мемлекет өзінің бюджет
тапшылығын жабу ... ... ... кәсіпорындардың тиімді жұмыс
істеуіне жағдай жасау үшін басқарушы ... ... бола ... ... де осы саланы дамыту үшін қызығушылы болады.
3. ... ... ... ... ... құру ең ... жол ... себебі жеке кәсіпкерде, мемлекет те өздерінің соңғы мақсаттарына
жету үшін мәселелерді тиімді ... ... ... ... да ... біріктірулер негізінде кешенді ... ... құру ... ... күні тауар нарығының отандық инфрақұрылымы
дамыған елдердің инфрақұрылымынан бірнеше есе ... ... ... Қазіргі
кездегі аралас мультимодальды жүктік терминалдар осы ұғымда ... ... ... ... ... ... ... орындарының бүгінгі
күні тек 30-40 пайызы қолданылуда, ал ... ... ... Осы кезде
кәсіпорындар өз жұмысының үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... және меншікті көлігін ұстау керек, ал бұл
кәсіпорын шығындарын көбейтіп, тауар бағасына кері ... ... ... ... күні біз тек мемлекеттік меншіктегі
логистикалық басқару ... құра ... оны ... ... деп ... себебі фирмаларда әлі күнге дейін логистиканың ... бар және ... ... ... ... ұзақ ... ал мемлекет тарапынан әкімшілік құралдар арқылы фирмаларды ... ... ... ... ... кіру ... ... осы логистикалық орталықты әрбір аймақтағы өнеркәсіптік-сауда
палаталарының ... ... ... ... ... ... арнайы орталық ашу қажет, ол әрбір облыс орталығында орналасуы
керек. Осы ... ... ... соңғы нәтижесінде түсетін жанама
салықтар арқылы қаржыландыруға болады. Ол көбінесе акциздік салық.
Көп жағдайда ... ... ... ... өнімін дайындауға
барлық уақыттың 10 пайызы жұмсалса, ал қалған 90 ... ... ... ... ... ... ... түрде
өңдеу арнайы комбинирленген жүкті өңдеу орталықтарында-бір тұтас ғаламдық
логистикалық желі құрайтын ... ... ... ... ... ... кешені болып табылады. Шет елдерде
әлеуметтік және нарықтық ... ... ... ... ... үшін өнеркәсіптік-сауда-көліктік түйіндерде
құрылатын ерекше экономикалық ... ... ... ... ... күні ... ... барлық жүк тасымалдаулардың 50 пайызын
құрайды, ал Қазақстан және ТМД ... ол 2 ... да ... Бізде
кеңінен қолданылып жүрген челночты бизнес шағын тасымалдау мен мауданың
ортағасырлық тәсілі, ол өте ... ... ... ... және ... қанағаттандыра алмайды.
Келесі 2 сурет арқылы логистикалық орталықтарды қаржыландыру жолдары
мен атқаратын қызметерін көрсетейік.
Қарапайым тасымалдауға қарағанда ... ... ... ... ... ресурстарды үнемдеу және ұтымды пайдалану;
2. Көлік құралдарын және ұлттық көліктік инфрақұрылымды қолданудың
тиімді жағдайлары, ... ... ... ... және жаңа ... қолдану;
3. Ұлттық ресурстарды қолданудың ыңғайлы алғы шарттарын ... ... ... ... ... Экспорттың бәсекеге төзімділігін жоғарылатуға және сыртқы сауданың
дамуына жағдай жасайды;
5. Кедендік ... ... және ... ... ... ... ... сақтандырудың артуы;
7. Ұлттық тасымалдаушыларға зиян келтіретін шет ел ... ... ... тауар нарығының инфрақұрылымын тауар қозғалысының логистикасы
есебінен алып, оны интегрциялау ... ... ... ... ... бұл ... енгізу үшін бүгінгі күні мемлекеттік қолдау қажет, себебі
логистикалық жүйені ... ... оның ... ... ... ... мамандар дайындауға, огистикалық интеграцияны басқару органын құруда
мемлекеттің алатын орны зор.
Сурет 6 - Логистикалық орталықты құру жолдары
Ескерту: әдебиеттер ... ... ... ... копьютерлі-интегрирленген логистика.
Логистикалық инфрақұрылымның жағдайы әлемде нарықтық дамудың, инвестициялық
тартымдылықтың және қандай да - бір ... ... ... ... ... ... ... және сервис бірігеді және өзара
бір-бірін ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің дезинтеграциясына
қарсы әсер етудің ... ... шет ... ... ... және оған сәйкес
ақпараттық инфрақұрылымның дамуы мемлекеттің қатаң ... ... ... тура ... ... түрінде ғана емес, сонымен ... ... ... және координациялау арқылы.
Сонымен, Қазақстан ... ... ... ... көтеру мақсатында тауар қозғалысын өндірушіден соңғы тұтынушыға
жеткізуді максималды түрде жеделдетуге әрекет ететін ... ... ... мен ... құру ... Осы мәселе бойынша
мәліметтерді талдау және ... ... ... ... ... өздерінің іс-әрекетінде электронды коммерция
тәсілдерін ... ... әрі ... ... тенденциясы болып отыр;
Интернеттің желілік технологиясы желіде коммерциялық іс-әрекеттерді
орындау үшін сенімді қорғанысты ... ... ... әлі ... нарық электронды коммерциямен әлі жаулап алынған жоқ,
Батыстың ... ... ... ... бұл ... өте үлкен
басымдылық бар;
Интернеттің желілік технологиясы желіде коммерциялық ... үшін ... ... ... етуде жетілдіруден әлі де
алысырақ;
Логистиканы тауар нарығының инфрақұрылымында да қолдануға ... ... ... ... ... шаруашылық субъектілердің жұмысын тиімдірек
ету үшін өте ... Енді ... ... ... тауар нарығының
инфрақұрылымын логистикалық интеграция арқылы жетілдіруді қарастырайық.
Интеграцияға деген қажеттілік аумақтық және салалық құрылым ... ... ... ... тән ... ... ... дамуының бүгінгі ... ... ... ... ... өнеркәсіптік, сауда кәсіпорындары мен
компанияларын интегрирленген жүйеге біріктіру бойынша жағдай жасауды талап
етеді. Мұндай ... ... ... ... ... жоғарылатату жағдайын тудыратын шикізат пен матеиал көзінің
тұтынушылардан географиялық алыс орналасуы.[17]
Тауар ... ... ... қозғалысының логистикасы есебінде
алып, осы интеграциялау жолдарын көрсетіп отырмыз, бірақ біздің елде бұл
процесті ... үшін ... күні ... ... ... себебі
логистикалық жүйені тиімді құрып, оның ... ... ... ... ... дайындауға, логистикалық интеграцияны басқару органын құруда
мемлекеттің алатын орны зор.
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ЛОГИСТИКАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында ... ... ... ... логистика стратегиялық маңызды орынға ие. Осы салада
табысқа жеткен ... ... ... ... ... қызмет
орындарына жылжитыны кездейсоқ емес. Бизнес тұрғысынан қарағанда логистика
деген корпоративті мақсатқа ... ... ... ... ... ... және ... да (ақпараттық, қаржы, қызмет) ағымдарын тиімді
басқару. Қазіргі уақытта алдыңғы қатарлы фирмалардағы логистиканың дәстүрлі
функционалды салалары ... ... ... жүйе құра
отырып, жалпы ақпараттық-компьютерлік платформа негізін-де бірікті. ... ... ... ... ... ... фирмаларға
өндірістегі, жабдықтаудағы және өткізудегі өнімнің барлық қор түрлерін
қысқартуға, ... ... ... ... өндірістің
өзіндік құнын төмендетуге, бөлуге тиісті шығындарды ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді.
Қорларды оңтайландырудың жоғары маңыздылығы ... ... ... ... ... жалпы құрылымында қорларды ұстауға
кететін шығындар 50%-ды құрайды, оның ... ... ... кететін
шығындар, сондай-ақ тауарлардың ... ... ... ... кіреді;
- кәсіпорынның айналым капиталының көп бөлігі қорларға бөлінеді
(кәсіпорынның барлық активтерінің 10-нан 50%-ға дейін);
- ... ... ... ... шығындар, жалпы шығындар
көлемінің 25-30%-на дейін құрайды.
Логистиканы пайдаланудағы ... ... ... ... ... өзара келісулерінің ... ... ... сенімділігінің жоғарылауы есебінен, қорларды дұрыс ... ... ... да ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Логистиканы пайдаланудың экономикалық ... ... ... ... ... ... қозғалу уақытының қысқаруы есебінен
құралады. Бүгінгі ... ... ... ... және ... ... ... үлесі орташа 2-ден 5%-ға дейін құрайды [18].
Сонымен, айналым уақытының 95%-нан астамы логистикалық операцияларға
тиесілі болып отыр. Бұл ... ... ... ... жеделдетуге,
сәйкесінше уақыт бірлігінде алынатын пайданы өсіруге, өнімнің ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ тасымалдау
шығындарын төмендетуден де пайда болады. Көліктің ... ... ... келісіледі, бос қозғалыстар қысқарады, көлікті
пайдаланудың басқа көрсеткіштері жақсарады.
Логистиканы пайдаланғандағы экономикалық әсер ... ... ... ... әсердің сомасынан асады. ... ... ... ... ... ... ... яғни жалпы жүйеге тән, бірақ оның элементтеріне
жеке-жеке тән емес қасиеттер ... ... ... ... бұл жүйелердің
“логистиканың алты ережесі” деп аталатын соңғы мақсатты жүзеге ... ... ... алты ... - ... ... - ... сапада;
САНЫ - қажетті көлемде;
УАҚЫТ - қажетті уақытта жеткізілуі тиіс;
ОРЫН - керекті орынға;
ШЫҒЫНДАР - ... ... ... ... жүзеге асырылды деп санауға болады,
егер осы алты шарт орындалса, яғни қажетті тауар ... ... ... керекті уақытта керекті жерде минималды шығындармен жеткізілген
болса.
Материалды ағымдарды ... ... ... ... ... ... да шаруашылық қызмет түрлері сияқты, оның экономикалық дамуының
ерте кезеңінен ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық қызметтер арасындағы артықшылықтың материалды
ағымдарды басқару ... ... ... ... тек ... ... шикізат, бөлшектер және дайын өнімнің қозғалуының барлық
сатыларын іштей бақылаудың тиімділікті жоғарылатуда қандай потенциалы ... ... ... ... ... ... ... принцип
жүйелілік принципі болып табылады. Ол бірыңғай процесс үрдісі ретінде сатып
алуларды жүргізу, ұйымдастыру, сақтау, өндіріс, ... және ... ... материалды ағымдар көптеген қатысушылардың қызметтерінің
нәтижесінде пайда болады, ол қатысушылардың әрқайсысының өз мақсаттары бар.
Егер қатысушылар бірлесіп, басқару объектісін - іштей ... ... ... ... өз іс-әрекеттерін келісіп жасаса, онда
олардың барлығы маңызды экономикалық ұтыс алады.
Материалды ... ... тек бір ... ... ... шеңберінде ғана мүмкін болады. Бірақ максималды әсерді тек
шикізаттың ... ... ... ... дейінгі жолда, жиынтық
материалды ... ... ... ... оның жеке ... ... ... ... болады. Бірақ материал ... ... ... яғни ... ... жүйелердің барлық элементтері бірыңғай құрылған механизм
ретінде жұмыс істеуі қажет. Бұл мәселені шешу үшін ... ... ... ... ... ... үйлескен технологиялық
үрдістерді жобалауға, қарама-қайшы экономикалық мүдделердің ... және де ... ... ... ... ... жүйелік тұрғыдан қарау қажет [21].
Материалды ағымдарды басқаруға ... ... ... ... ... ... бастапқы жағдайына (принципіне) жүйелікпен қатар мыналар
жатады: кешендік, ... ... ... ... ... ... принциптерін қысқаша сипаттап өтейік:
кешендік:
- ... ... ... ... ... үшін барлық
қамтамасыз ету түрлерін (дамыған инфрақұрылым) қалыптастыру;
- ресурстар мен ... ... ... және ... іс-әрекеттерін үйлестіру;
- фирмалардың логистикалық құрылымының ... ... ... орталықтан бақылауды жүргізу;
- тауар тізбегі бойынша фирмалардың сыртқы ... ... ... ... ... және фирманың түрлі бөлімшелері арасында
және ішкі қызмет шеңберінде берік ... ... ... ... ... ... ... жоспарлаудан талдауға
дейін, есептік бастаманы күшейту, ағымдар ... ... ... ... есебін жүргізу;
- білікті кадрлардың мәртебесін фирманың логистикалық құрылымының
ең маңызды ресурсы деп тану.
нақтылық:
- ... ... және ... да ... ... қозғалысының мақсаты ретінде нақты нәтижені дәл анықтау;
- ... ... ... ең аз ... ... жұмыс нәтижесі ... ... ... ... ... немесе құрылымдық органдар тарапынан логистиканы
басқару.
конструктивтілік:
- ... ... ағым ... ... ... үзіліссіз бақылап отыру және оның қозғалысын тез арада дұрыстап
отыру; тауарлардың тасымалдануының және ... ... ... ... ... анықтау.
сенімділік:
- қозғалыстың қауіпсіздігін және тоқтаусыздығын қамтамасыз ету,
ағым ... ... ... ... ... үшін ... пен
техникалық құралдарды резервтеу;
- қозғалысты ... және ... ... ... ... ... ... келудің жоғары жылдамдығы мен сапасы
және оны өңдеудің жоғарғы технологиялары.
варианттылығы:
- ... ... ... және ... да сыртқы ортаның
әсеріне икемді бейімделу мүмкіндігі;
- резервтік қуаттарды ... ... ол ... ... ... резервтік жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
Логистиканың объектісі ішкі материалды ағым болып табылатыны белгілі,
дегенмен кейбір учаскілерде оларды басқарудың ... бір ... ... ... сәйкес логистиканың бес ... ... ... сатып алу, өндірістік, бөлу, тасымалдау және ақпараттық, олар
оқу құралының келесі тарауларында толығырақ ... ... ... әр ... ... ерекшелігін көрсетеміз [22].
1. Кәсіпорынды шикізатпен және материалдармен қамтамасыз ету үрдісінде
сатып алу логистикасының мәселелері ... Бұл ... ... ... келісім-шарттарға қол қойылады және оның орындалуы
бақыланады, жеткізу шарттары бұзылған ... ... ... Кез
келген өндірістік кәсіпорынның осы аталған функцияларды жүргізетін қызметі
болады. Материалды ... ... ... тәсілі, ішкі
материалды ағымның параметрлерінің қалыптасуымен байланысты осы қызметтің
іс-әрекеті оқшауланбаған, ... ішкі ... ... басқару
стратегиясына тәуелді болғанын талап етеді. Материалды ... ... өнім ... тұтынушы-кәсіпорындар цехтарына
жеткізу үрдісінде шешілетін мәселелердің ... бір ... ... бұл ... оқшауланған бөлімінің - сатып алу логистикасының
бөлінуінің ... ... ... ... алу ... негізгі мазмұнын құрайтын іс-
әрекеттің шеңбері жабдықтаушы мен кәсіпорын ішіндегі жабдықтау қызметінің
функциялар құрамы арасындағы келісім-шарттарымен анықталады (7а-сурет).
2. Кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... мәселелері шешіледі. Бұл сатының ерекшелігі мынада:
ағымды жүргізу бойынша жұмыстардың негізгі ... бір ... ... ... ... ... ... қатынастарына түспейді. Ағым бекітілген шарттар нәтижесінде
емес, кәсіпорынды басқару жүйесі ... ... ... ... логистиканың саласы материалды сатып алу және дайын өнімді
бөлу саласымен тығыз байланысты. Бірақ осы саладағы ... ... ... ... материалды ағымдарды басқару (7-сурет).
3. Дайын өнімді өткізу үрдісінде ... ... ... ... ... мәселелері шешіледі. Бұл мәселелерді шешумен өндірістік
кәсіпорындар, сондай-ақ сауда-делдалдық қызметті атқаратын кәсіпорындар да
айналысады. Бұл мәселелерді ... ... ... да ... ... ... экономикасының жағдайы бөлуді ұйымдастыруға тәуелді. Мысалы,
аймақтағы азық-түлік тауарларын бөлу ... ... ... ... ... ... тұрақсыз болады [23].
Сурет 7 - Сатып алу, өндірістік және бөлу ... ... ... ... учаскілері.
Ескерту: әдебиеттер негізінде жасалған.
7в-суретінде материалды ағым бөлу логистикасының саласына өндірістік
цехтарда жүріп-ақ түсетіні көрсетілген. Бұл ... ыдыс және ... ... ... ... топтың мерзімі және мөлшері ... ... ... ... маңызды басқа да көптеген мәселелер
материалды ағымды басқарудың ерте сатыларында ... ... ... ... ... ... тасымалдау
логистикасының айрықша мәселелері шешіледі. Материалды ағымның шикізат
көзінен соңғы ... ... ... ... ... ... ... екі үлкен топқа бөлуге болады (шамамен тең):
- ... ... ... ... ... ... пайдаланатын
көлік) орындайтын жұмыс;
- барлық қалған (тасымалдамайтын) кәсіпорындардың ... ... ... ... да ... салалары сияқты, тасымалдау
логистикасының нақты бір белгілі шегі ... ... ... ... ... ұйымдастыруда қолданады. Дегенмен, бұл
бөлімдегі зерттеу және басқарудың бастапқы объектісі жалпы ... ... ... орын ... материалды ағым болып табылады.
Ақпараттық логистика. Материалды ағымдардың қозғалу нәтижелері
ақпараттық ... ... ... тікелей байланысты. Соңғы
онжылдықта күшті ақпараттық ағымдарды тиімді басқару ... ... ... басқару мәселелерін қойып, оны шешуге мүмкіндік берді.
Логистикалық ... ... ... ... ... ... бөлімінің - ақпараттық логистиканың бөлініп шығуына
себеп ... Бұл ... ... ... - ... ... (материалды
ағыммен кездесетін) ұйымдастырумен байланысты мәселе-лерді, ақпараттық
технологияларды, микропроцессорлы ... ... ... ... ... ететін ақпараттық жүйелер [24].
Логистика кәсіпорынның әртүрлі бөлімшелердің арасында өзара әрекеттесу
нәтижесінде көздеген мақсатқа жеткізеді және ... ... ... ... ... ... сәйкес ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз етуді
талап етеді. Осы мақсатта маркетингтік ... ... ... ... үш ... ... ... тізбектелген
кезеңдер қатарымен қарастырылған. Маркетингтік ... ... ... ... ... кезінде бөлімшелер арасындағы механизмді зерттеу
стратегиялық маркетингтің негізгі қағидаларына сәйкес жасалған өндірісті
басқарудың ... ... ... ... береді. Келесі тарауда
дүниежүзінде көптеген ірі кәсіпорындарда ... ... ... ... мен ... ... олардың артықшылықтары,
кемшіліктері, ерекшеліктері жан-жақты қарастырылады.
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... болып табылатынын және күшті бәсекелестікке
төзе алмайтының ... ... ... ... нарығы инфрақұрылымның
ұйымдастыру нысанын жетілдіруді ұсынып ... 6 - ... ... ... ... ... ... тиімділік тудыратын процестердің |
|процестер |кезеңдері ... | |
| ... алу ... |Өндірісті |Тарату |
| ... ... ету ... |
| | | ... | ... ... материалдарды |Қоймалық шығындардың төмендеуі |
|ағым ... ... ... ... ... |
| ... өзгерісі есебінен| |
| ... | |
| ... ... |Қоймалық алаңдарды қысқарту |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... ... ... ... |
| |есебінен ... ... ... және ... |
| ... |өндіріс ... ... ... | ... ... үнемдеу |
| | ... | |
| ... ағым ... ... ... ... |
| ... ... қор ... қысқаруы |
| ... ... ... ... ... ... ... |Логистикалық жүйеде болу уақытына байланысты материалды |
| ... ... ... ... |Сақтаулы қорды қаржыландырған капитал мөлшерінің ... ... ... ... |
| ... ... ... тездетілуі есебінен айналым капиталы |
| ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... | ... ... | ... | ... |қызмет көрсету | |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| ... ... уақытының қысқаруы ... ... ... ... ... ... нарығының инфрақұрылымдық обьектілерінің
ұйымдастыру нысандарын дамытудың ... ... бар. ... ... мен әмбебаптау және комбинирлеу жатады.
Логистикалық жүйе нарықты ... ... ... ... ... Қазақстан экономикасында сатып алу, өндіру және өнімді
өткізу саласында құрылымдық өзгерістер ... ... осы ... ... бағытталған жүйелік сипат беру керек.
Нарықтық экономика жағдайында материалды ресурстар және олармен байланысты
өнеркәсіптік және ... ... ... ... ... ... арқылы басқару- әлемдік нарықта бәсекелестік
артықшылықтарды қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... шығындарды төмендету және
тұтынушыларға сапалы ... ... ... ... ... кестеден (6-кесте). біз логистика жалпы экономиканы ұйымдастыруда,
экономикалық ... ... ... ... ... арқылы қолда бар
мүмкіншіліктерді қолданып, жоғары тиімділікке жетуге жағдай жасайтынын
көріп ... ... ... бір ... операцияны жетілдіру
жалпы жүйілік тиімділік береді.
Логистиканы тауар нарығының инфрақұрылымында да қолдануға болады, ол
осы нарыққа қатысатын ... ... ... ... ... үшін өте қажет. Енді келесі 8-сурет түрінде тауар ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асуы синергетикалық ... ... Осы ... ... ... қосалқы жүйелердің
немесе элементтердің бірігіп әрекет еткендегі ... жеке ... ... ... ... жлғары болатын жалпы тиімділіктің
жоғарылауын ... ... ... ... байланыстарды
анықтайды. Енді кесте түрінде логистикалық жүйенің әкелетін ... ... ... ашып ... ... тауар нарығының
инфрақұрылымының элементтері осы логистикалық жүйедегі өзара әрекеттесіп
бірігуі қажет ұйымдар есебінде ... ... ... ... ... ... кетейік:
1. Тауар қозғалысының барлық процесін, тауарды сатып алудан бастап
оны тұтынушыларға жеткізуге ... ... ... ... ... ... Материалды ағымдарды басқару және ... ... ... ... ... ... ... клиенттеріне көрсетілетін қызмет кешенімен
қоса біртұтас материалды ағым технологиясы, ол ... ... ... ішкі және ... ... өзгермелі
жағдайларына логистикалық жүйені бейімдеу, ол бейімделуші ... ... ... ... ... ұтымды ұйымдастыру, олардың
өзара қызмет етуін қамтамасыз ету, ол ұйымдастырушылық логистика болады.
Суретте көрсетілген логистикалық интеграция ... ... ... ... ... үш ... жүзеге асады:
а) Сауда кәсіпорындарының материалды ағымының біртұтас технологиясын
өндеуді білдіретін технологиялық ... Ол ... ... ... ... ... болып табылады негізі болып табылады және
негізгі ... ... ... ... Технологиялық интеграция келесі жағдайларды қамтуға мүмкіндік
береді: тауарларды әкелудің ұтымды ... ... ... сандық және
сапалық қабылдауды уақытылы өткізу; жылжымалы құрам мен көтеру-көліктік
құралдарды ұтымды пайдалану; ... ... ... ... ... сатып алушыларға жеткізу бойынша көліктердің нақты
жұмыс істеуі; ыдыстардың прогрессивті түрлерін және ... ... ... ... ... ... болатын
жоғалтымдарды төмендету; фирма клиенттеріне қызмет көрсету ... ... ... және ... ағымдарды басқарудың
интегралданған жүйесін құруды білдіретін функционалды интеграция. Ол сауда
кәсіпорының әртүрлі ... ... ... ... ... біріктіреді.
б) технологиялық және функционалды интеграциялар синтезі ретінде
болатын кешенді интеграция.
Фирма ішіндегі интеграция ... ... ... ... мүмкіндік береді, бірақ ... орта ... әсер ... Сала ... ... үш ... ... асады:
а) бәсекелес сауда кәсіпорындарының қызығушылықтарын ... біз оны ... ... ... ... ... ... бірақ өзара байланысты ... ... ... ... ... құрылады, оны да біз жоғарыда
толық қарастырып өттік.
б) көлденең және тура интеграцияны біріктіретін аралас интеграция.
Сурет 8 - ... ... ... ... ... ... ... интеграция мәні кәсіпорында іс-әрекетін біріктіруде.
Мұндай біріктірулер ... ... ... ... ... ... ... техникалық және басқа да
мүмкіншіліктеріне ... ... ... ... интеграция
нысандарын келесі үш түрде көрсетуге болады:
1. жеке немесе бірнеше қызметтер түрін біріктіру, оған ... ... алу, ... және тағы да сол ... ... ... ... мақсатқа жеткенге дейін) біріктіру жатады;
2. ұйымдық-функционалды іс-әрекеттерді, мысалы ... ... және ... да ... ... бөлімдерді
біріктіру ұзақ мерзімге жоспарланады;
3. барлық іс-әрекетті басқаруды біріктіру және біртұтас кәсіпорын құру,
яғни өзара бірге жұмыс ... ... ... ... ... қызығушылығының негізінде болатын
делдалдық іс-әрекетті ... ... ... ... өздері жеке шеше алмайтын
біріккен мәселерді ... ... ... тудырады. Біріккен
кәсіпорындардың өзара қарым-қатынасы екі жақты шаруашылық келісім ретінде,
құжатсыз келісім ретінденемесе толық ... ... үшін ... ... бола ... Көбінесе осы тура және көлденең интеграцияны
жүзеге асыру үшін осы іс-әрекетті ... ... ... біртұтас орган болуы керек. Бұл орган ... ... ... бола ... ... ... басқарушы органның қоластында
құрыла алады. Нарықта координирлеу үшін құрылған ұйым осы ... ... ... ... ... енгізу тиімділігі және
т.б. көрсеткіштер бойынша реттеуі ... ... ... күні біз тек ... ... ... ... құра аламыз, оны көбінесе логистикалық
орталық деп атайды, себебі фирмаларда әлі ... ... ... ... бар және ... өзара келісімдерге келуі ұзақ уақытты
алады, ал мемлекет тарапынан әкімшілік ... ... ... ... ... кездестіріп, логистикалық жүйеге кіру қажеттілігін
сендіру керек.
Енді осы логистикалық орталықты әрбір аймақтағы ... ... ... жергілікті мемлекеттік басқару органдарының
құрамында арнайы орталық ашу қажет, ол әрбір облыс орталығында ... Осы ... ... ... ... ... ... жанама
салықтар арқылы қаржыландыруға болады. Ол көбінесе акциздік ... ... ... ... ... ... ... дайындауға
барлық уақыттың 10 пайызы жұмсалса, ал қалған 90 пайызы көліктік-қоймалық
және делдалдық операцияларға жұмсалады. ... ... ... арнайы комбинирленген жүкті өңдеу орталықтарында-бір тұтас ғаламдық
логистикалық желі ... ... ... ... негіз аймақты дамыту кешені болып табылады. Шет елдерде
әлеуметтік және ... ... ... ... ағымы
менинвестициялар қарату үшін ... ... ... экономикалық зоналар механизімін кеңінен қолданады. әлемде
бүгінгі күні аралас тасымалдаулар барлық жүк ... 50 ... ал ... және ТМД ... ол 2 ... да ... Бізде
кеңінен қолданылып жүрген челночты бизнес ... ... мен ... ... ол өте ... ... елдерде қолданылады және халықтың
қажеттілігін қанағаттандыра алмайды.
Келесі 7 сурет арқылы логистикалық орталықтарды ... ... ... ... ... ... ... үйлестірілген тасымалдаулардың келесі
артықшылықтары бар:
1. Отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу және ұтымды пайдалану;
2. Көлік құралдарын және ... ... ... қолданудың
тиімді жағдайлары, көлік желісін тиімдірек бақылау және ... ... ... ... ресурстарды қолданудың ыңғайлы алғы шарттарын білдіретін
комбинирленген тасымалдаудың салыстырмалы төмен құны;
4. ... ... ... ... және сыртқы
сауданың дамуына жағдай жасайды;
5. Кедендік процедураларды жеңілдетеді және құжаттарды ... ... ... ... ... артуы;
7. Ұлттық тасымалдаушыларға зиян келтіретін шет ел капиталын
интервенциясынның алдын алу.
Сонымен, ... ... ... ... қозғалысының логистикасы
есебінен алып, оны интегрциялау жолдарын көрсетіп отырмыз, бірақ біздің
елде бұл процесті енгізу үшін ... күні ... ... ... ... ... тиімді құрып, оның сапалы ... ... ... ... ... огистикалық интеграцияны басқару органын құруда
мемлекеттің алатын орны зор.
Қазіргі кездегі логистика-бұл ... ... ... ... ... нарықтық дамудың, инвестициялық
тартымдылықтың және қандай да - бір территорияның экспортты-активизирлеуші
факторы болып ... ... ... ... және ... бірігеді және өзара
бір-бірін дамытады. ... ... ... ... ... ... мемлекеттің дезинтеграциясына
қарсы әсер етудің қажетті ... шет ... ... ... және оған ... ... ... мемлекеттің қатаң бақылауында болады, ол
тек тура бюджеттік ассигнациялар түрінде ғана ... ... ... ... ... және ... ... 7- Логистикалық орталықты құру жолдары
Ескерту: әдебиеттер негізінде жасалған.
Сонымен, Қазақстан экономикасын ... ... ... көтеру мақсатында тауар қозғалысын өндірушіден соңғы тұтынушыға
жеткізуді максималды түрде жеделдетуге әрекет ететін кешенді логистикалық
сауда-көліктік ... мен ... құру ... Осы ... ... ... және ... келесідей шешімдерге әкеледі:
1. Әртүрлі фирмалар өздерінің іс-әрекетінде ... ... ... көлемін әрі қарай жоғарлату тенденциясы болып
отыр;
2. интернеттің желілік технологиясы ... ... ... ... үшін ... ... ... етуде
жетілдіруден әлі де алысырақ;
3. қазақстандық нарық электронды коммерциямен әлі жаулап алынған жоқ,
Батыстың әсерін есепке алмағанда іс-әрекеттің бұл ... өте ... ... интернеттің желілік технологиясы желіде коммерциялық ... ... үшін ... қорғанысты қамтамасыз етуде
жетілдіруден әлі де алысырақ;
5. логистиканы ... ... ... да ... ... осы ... ... барлық шаруашылық субъектілердің жұмысын
тиімдірек ету үшін өте қажет. Енді келесі схема ... ... ... ... интеграция арқылы
жетілдіруді қарастырайық.
6. интеграцияға деген қажеттілік аумақтық және салалық құрылым түріне
қарамастан барлық өндірістік-коммерциялық ... тән ... ... ... ... ... ... нарық
нарық инфрақұрылымына қызмет көрсететін өнеркәсіптік, сауда
кәсіпорындары мен компанияларын ... ... ... жағдай жасауды талап етеді. Мұндай біріктірудің басты
себебі-өндіріспен байланыссыз ... ... ... ... ... пен ... көзінің тұтынушылардан
географиялық алыс орналасуы.
7. тауар нарығының инфрақұрылымын тауар қозғалысының логистикасы
есебінде алып, осы ... ... ... ... ... елде бұл ... енгізу үшін бүгінгі күні мемлекеттік
қолдау ... ... ... ... ... ... оның сапалы
жұмыс істеуін қамтамасыз етеін мамандар дайындауға, ... ... ... құруда мемлекеттің алатын орны зор.
Біздің елімізге басқа шетелдік капиталистік елдерде ... ... мен ... қайталаудың қажеті жоқ. ... ... және ... ... және ... спецификаық
ерекшелігін ескере отырып, біз тез ... ... ... және ... ... ... ... құрылымдардағы
жүйені енгізуіміз қажет. Дүние жүзінде таңымал, кең ... ... MRP, DRP, ROP, QR, CR, AR, LEAN ... және т.б. ... Республикасы кәсіпорындарының ерекшеліктерін ескере ... ... ... ... ... үшін оның үлкен территориясымен қайта шығарудың жергілікті
ерекшеліктері, соның ішінде жергілікті транспорттық факторлар: транспорттық
коммуникациялар, сол аудандағы транспорттық және ... ... ... ... және т.б. ... орын
алады. Әрбір ауданының экономикасының қолдану саласында қандай да ... ... ... ... үлкен тобы жұмыс
жасайды: ... ... ... ... ... ... ... жүктік терминалдар және т.б.
Тұтынушыларға нәтижелі қызмет көрсету, көптеген ... ... және ... ... ... ... ... жергілікті транспорттық-логистикалық жүйесіз мүмкін ... ... ... және ... ... ... ... дамуына, транспорттық-логистикалық қызмет көрсетудің
жоғары сапасының арқасында тұтынушыларға қызмет көрсету нәтижелілігін
ұлғайту, олардың әлемдік ... ... ... ... ... ақпараттық және қаржылық ағыммен қамтамасыздандыратын заманауи
логистикалық басқару технологияларын енгізу.
Еліміздің экономикасында қалыптасқан ... ... жаңа ... ... ... технологияға және ... ... ... ... жаңа ... ... ... талап етеді.
Жергілікті жүйенің логистикалық қызмет көрсету қалыптастыру стратегиясы ірі
қалалардың жан-жағында жүк өңдеуші және жүк ... ... ... ... ... терминалдық кешендердің, сонымен қатар
олардың ... ... және ... ... ақпараттық
қолдау және телекоммуникация арқасында басқа да ... ... ... және ... жүзеге асыратын логистикалық
орталықтардың құрылуына негізделуі қажет. Жергілікті ... ... ... стандарттарға өндірістік технологиялық деңгейімен және
тұтынушыларға ... ... ... ... және ... беретін транспорттық-экспедициялық, қоймалық, жүк өңдеуші, кедендік
және сервистік қызметтер жиынтығымен ... етуі ... ... ... дәліздердің логистикалық қолдау
жүйесінің жетілдірілуі маңызды.
Қазақстанның жергілікті ... ... ... ... логистикалық қолдау көрсетуі мыналарды қамтамасыз
етеді:
- аудандардың әлеуметтік-экономикалық сауалдарын шешу, жаңа жұмыс
орындарын туғызу және ... ... ... халықтың жұмыс істеу деңгейін
жоғарылату; қала бюджеттеріне түсімнің көбеюі макрологистикалық жүйенің
жұмыс ... және ... ... ... нарығының
кеңеюінен;
- тұтынушыларға транспорттық-логистикалық қызмет көрсету сапасының
жақсаруы, қызмет ... ... ... біріккен логистикалық
тенологияларды енгізу және ... ... ... өндірістік
техникалық базасының дамуы арқасында әлемдік стандарттарға жақындату;
- сыртқы экономикалық байланыстарды шетелдік ... ... ... ... ... ... ... әлемдік
стандарттарға сай экспорттық-импорттық операциялардың транспорттық-
логисткалық қызмет көрсетудің жоғары деңгейін ... ету. ... ... ... ... интермодальді тасымалдаудағы әлемдік
нарықтағы Қазақстандық тасымалдаушылар мен ... ... ... ... ... ... және сертификациялау орталығының
транспорттық-логистикалық ... ... ... ... ... жүйесі арқылы мониторинг жүйесінің, транспорттық-
логистикалық қызметтердің нарығын қалпына келтіру, қадағалау және ... ... ... ... ... кері ... азайту жергілікті
материалдық-транспорттық ... ... ... ... ... ... қозғалмалы құрамның және ... ... ... ... ... таңдау арқылы;
ауданда отандық және халықаралық биржалық және банктік іскерлікті жүзеге
асыру;
- отандық және шетелдік транспорттық және ... ... ... ... ... ... және кепілдік жүйесін дайындау;
логистикалық координация және оның жұмысының ... ... ... ... оны ... ... ... транспорт
жұмыс жасауының нәтижелілігін жақсарту.
Логистика белгілі жағдайда дамыған және ұзақ ... бойы ... ... жүру ... ұлттық диверсификацияда және жаңа нарықтық
іздеуге негізделеді. Олар ... ... және ... ... Бұл ... ... ... туризм, сервис
жүйесі, жол және капиталдық құрылыс және отандық өнімнің өз ... әсер ... ... ... ... да ... бар даму бағыттарын
алдағы жылдары оны ұйымдастыруда және ішкі ... ... ... ... ... және ... жүргізуші
байланыстарда технологиялық кешендерде және экономикалық аудандарда
жақсарту үшін ... ... ... ... ... ... ... тиянақты есептей отырып, Қазақстан шекарасынан тыс
өндірістік көлік-логистикалық нысандарды жасау үшін мемлекет шегінен тысқа
шығуды ... ... Біз ... ... ... шығып, әлем бойынша
және Еуропа, Азия, ... ... ... кәсіпорындар жасауымыз
керек». Еуропа және Азия нарығының арасында ... ... ... ... ... ... ... транзит жүк
тасымалын Ресей және Орталық Азия, ... және ... Азия ... ету арқылы транзиттік шаманы дұрыс орындай ... ... және ... ... ... ... ... меңгерілмеген.
Мемлекет басшысы Н.Назарбаев шетел инвесторларының ... ... « ... ... ... ... рөлін қалпына келтіріп, Еуропа және
Азия арасында ерекше ... ... Азия ... ірі ... ... болуы керек...». Мамандардың баға беруіне сүйенсек, жақын жылдары
Еуропа және Азия арасындағы жүк ... ... ... ... 6-8 пайызға
өседі, сол үшін, Қазақстан жоғары дәрежедегі сервис арқылы ішікі ... ... ... дамыту қажет. Белгіленген мақсатқа жету үшін
көлік логистикасын дамытуда стратегиялық ... ... ... және төмен- шығынды транзиттік дәлізін алға ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін арттыру
үшін физикалық және 107 физикалық емес кедергілерді жою және ... ... ... ... ... логистиканы ұйымдастыру жүйесінің
тиімді бағасы үшін Халықаралық Банк индексін (LPI) ... ... ҚР ... және коммуникация министрлігі қазіргі уақытта Қазақстан бұл
көрсеткіште ... ... ... - ... көш ... тұр, ... -
96 ... Төменгі көрсеткіш келесі мәселелер тізбегі нәтижесінде пайда
болған: - көлік инфрақұрылымының ... ... ... ... ... ... ... тоғысудың болмауы; - әлемдік жүйеде
көлік ... ... ... - ... ... ... - кадрлық құрамның біліктілігінің төмен болуы; -құжат
айналымына және шекарадан алып өту ... ... ... ... ... және ... - ақпараттық демеудің төмен болуы және ... ... ... - логистикалық орталықтың ... ... ... ... логистикасының даму стратегиясын жүзеге асыру
үшін келесі шаралар орындалуда: 1) «Самұрық-Қазына» Ұлттық ... АҚ ... ҚР ... мемлекет басшысы тапсырған ҰҚ «АҚ «ҚТЖ» халықаралық
дәрежедегі көлік-логистикалық компаниясы ... ... 2) 1202 ... ... - ... және ... -Шұбаркөл жаңа теміржолының
салынуы. Жаңа жолдар Қазақстанның орталық аумағынан және «Достық» бекетінен
батысқа, әрі ... ... ... 1200 км қысқартылған жолдармен тікелей
жүк тасымалдауға мүмкіндік береді. 3) Әлемдік ірі ... ... ... ... ... серіктес» жобасын жасау. Бүгінде DB
Schenker (Германия), Interrail (Швейцария), DHL, Sinotrans (Қытай), ... ... ... ... ... қол қойылды. 4) Көлік
логистикасы саласында әлемдік көшбасшылардың ... ... ... ... ... ... ... Аталған шара
еліміздегі бизнес-орталықтармен өзара ... ... ... ... ... алу, ... жобалар жасау үшін
ұйымдастырылады. 2011 жылы ... ... ... Қытай-Кедендік Одақ-
Еуропа көлік дәлізін дамыту үшін үйлескен кеңес құруды ұсынды. 108 ... ... ... ... ... қолайлылығын арттыру
керек. Шетелдік инвесторлар үшін логистикалық тірек өнеркәсіпті дамуының
тиімді ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін: •
Көлік инфрақұрылымды дамытудан бөлек нормативтік- ... ... ... бөлу; • Бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберінде Қазақстан, ... ... ... ... ... ...... қызмет нарығының ғаламдық даму үрдісі ... ... ... үшін жаңа ... ... ... DB Shenker көлік-логистикалық компаниясының екі ... ... ... ... ... ... болуға мүмкіндік берді.
Canadian Pacific жүйелік шешімі көлік және темір жолдарымен ... ... және 145 ... ... жүк ... және тағы ... Canadian Pacific ... орталық желісі орталық жүйе
басқармасымен, бірыңғай технологиялық үдеріспен байланысты және АҚШ және
Канада мемлекеттерінің ... ... ... ... тауар
жолдарына шығудың кілті болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... жүйелер мен концепцияларды
қайталаудың қажеті жоқ. Олардың жинаған тәжірибесін және ... және ... ... ерекшелігін ескере отырып, біз тез
қарқынмен заманауи логистикалық көзқарасты және ... ... ... құрылымдардағы жүйені енгізуіміз қажет. Дүние жүзінде таңымал,
кең қолданылатын JIT, KANBAN, MRP, DRP, ROP, QR, CR, AR, LEAN ... т.б. ... ... ... ... ... ... енгізу, жетілдіру жақсы болар еді.
Біріншіден мультимодалді транспорттық дәліздердің логистикалық қолдау
жүйесінің ... ... ... ... ... құрамындағы
транспорттық дәліздердің логистикалық қолдау көрсетуі мыналарды қамтамасыз
етеді:
- аудандардың ... ... ... жаңа жұмыс
орындарын туғызу және инвестиция тарту ... ... ... ... деңгейін
жоғарылату; қала бюджеттеріне түсімнің көбеюі макрологистикалық жүйенің
жұмыс жасауынан және тұтынушы транспорттық-логистикалық ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету сапасының заманауи ... ... ... және ... ... жергілікті өндірістік
техникалық базасының дамуы арқасында әлемдік стандарттарға жақындату;
- сыртқы ... ... ... ... ... ... жатқан макрологистикалық жүйеге тарту, әлемдік
стандарттарға сай экспорттық-импорттық ... ... ... көрсетудің жоғары деңгейін қамтамасыз ету. Транспорттық
дәліздер арқылы жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... мен ... фирмалардың
бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату;
- логистикалық орталықтар және сертификациялау ... ... ... ... ... ... ... арқылы мониторинг жүйесінің, транспорттық-
логистикалық қызметтердің нарығын қалпына келтіру, қадағалау және нарықтың
нәтижелі ... ... ... ортаға кері әсерін азайту жергілікті
материалдық-транспорттық ағымды рационалды ... ... ... ... қозғалмалы құрамның және технологиялық
тасымалдаудың халықаралық стандарттарға ... ... ... арқылы;
- ауданда отандық және халықаралық биржалық және банктік іскерлікті
жүзеге асыру;
- отандық және ... ... және ... ... ... ... құқықтық базаны және кепілдік жүйесін дайындау;
- логистикалық координация және оның жұмысының мультимодальдық және
интермодальдық тасымалдау арқылы оны ... ... ... ... жасауының нәтижелілігін жақсарту.
Келесі бөлімде Қазақстан Республикасы кәсіпорындарда логистиканы
жетілдіру жолдары бойынша ... ... ... ... ... ... ... заңдары мен
қағидаларынан туындағандай логистиканы ... және оны ... ... ... ... экономиканың даму деңгейін көрсетеді.
Логистика кәсіпорынның әртүрлі бөлімшелердің арасында өзара әрекеттесу
нәтижесінде көздеген мақсатқа жеткізеді және ... ... ... ... асыру үдерісіне сәйкес ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз етуді
талап етеді. Қазіргі таңда ... ... ... ... ... қағидаларынан туындағандай логистиканы игеру және оны кәсіпорындағы
басқару жүйесімен бірігуі нарықтық экономиканың даму ... ... ... ... ... ... ... төменділігі,
кәсіпорынның айналым кұралдарының жеткіліксіздігі, өндірістік шығындардың
үнемі өсуі ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның нарыққа дұрыс қадам жасау үшін логистика ауадай
қажетті нәрсе, бірақ бұл логистика өз ... ... сала ... ... деп айту ... себебі кәсіпорынға логистиканы жүргізу ... зат, оны ... ... ... жоспарлау, қандай әдіс қолдану деген
сұрақтар туындайды бұл ... әр бірі өз ... ... ... ал осының бәрін дұрыс ... ... ... ... яғни ... ... ... логистиканы жүргізумен айналысатын ұйымдарға жүгіну дұрыс
шешім ... ... ... ... төмендегі артықшылықтарға жете
аламыз: сұранысты болжамдау және ... ... ... ... пен ... ... ... анықтау, материалды ағымдарды
оңтайлы басқару негізінде дайын өнімді бөлудің ғылыми ... ... ... және ... тиеу ... және ... ... басқарудың ғылыми негіздерін жасау, логистикалық
жүйелердің қызмет етулерінің түрлі математикалық модельдерінің варианттарын
құру;дайын өнімдерді ... ... ... ... ... және тасымалдаудың әдістерін жасау және ... ... ... Өндірістің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін
камтамасыз ететін жалпы экономикалық ... пен ... ... рөлі өте зор. ... ... ... ... әлі
тиісті деңгейде бағалаған жоқ.
Логистика неғұрлым кең бағытқа иеленіп, ... ... ... ... құру ... ... ... бойынша
логистика стратегиялық менеджментке қажет ... ... ... ... және ... уақытта кәсіпорын алдында болатын мүмкіндіктер
мен қауіптерді табу. Олар:
- тауардың бар және ... ... ... қанағаттандыратын өндіріс
стратегиясы мен тактикасын құруға;
тауар рыногын оқу, салттық, жаңа ... ... ... ... бар және болашақ дамуға, сауда орындарын аймақтық
орналастыру бойынша ұсыныстар жасауға;
- барлық тауарлар түріне бар және ... ... ... кәсіпорын маркетингтік, өндірістік мүмкіндіктерін анықтап, рынок
мұқтаждығын толық қанағаттандыру және ... ... ... ... ... ... ... келтіруге;
- сұранысқа әсер ету, маркетинг іскерлігіне және тауар жасауға кететін
шығындарды төмендету, бар және ... ... ... ... ... таурларды сатудың пайдасы мен рентабельділігін өсіруді
қамтамассыз ... ... ... және ... ... ... ... жұмыс тиімділігін көтеруге;
- сыртқы ортаны үнемі бақылай отырып, стратегияны жүзеге асыруды
ұйымдастыруға және оған ... ... және де ... мәселелерді шешуге
мүмкіндіктер береді.
ғылыми зерттеу негізінде келесі қорытындылар жасауға болады.
Логистика кәсіпорынның әртүрлі бөлімшелердің арасында өзара әрекеттесу
нәтижесінде көздеген ... ... және ... ... ... ... ... үдерісіне сәйкес ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз етеді.
Біздің елімізге басқа шетелдік капиталистік елдерде ... ... мен ... ... ... жоқ. ... ... және өзіміздің потенциалды және елдің спецификаық
ерекшелігін ... ... біз тез ... ... ... және ... ... нарықтық бағытталған құрылымдардағы
жүйені енгізуіміз қажет. Дүние ... ... кең ... ... MRP, DRP, ROP, QR, CR, AR, LEAN ... және т.б. концепцияларын
Қазақстан Республикасы ... ... ... отырып,
енгізу, жетілдіру жақсы болар еді.
Логистиканы тауар нарығының инфрақұрылымында да қолдануға болады, ол
осы нарыққа қатысатын барлық ... ... ... ... үшін өте ... ... жүзеге асуы синергетикалық тиімділіктің
орындалуына әкеледі. Осы кездегі синергетика тәуелсіз ... ... ... ... ... ... олардың жеке тәуелсіз жұмыс
істегендегі тиімділіктерінің ... ... ... ... ... ... ететін логистикалық жүйелердегі ... ... ... ... және ұзақ уақыт бойы шоғырланған
өсу стратегиясымен жүру керек, ұлттық диверсификацияда және жаңа ... ... Олар ... ... және коммуникациялық
қызметімізді пайдаланады. Бұл стратегия ... ... ... ... жол және ... құрылыс және отандық өнімнің өз ... әсер ... ... ... ... да болашағы бар даму бағыттарын
алдағы жылдары оны ұйымдастыруда және ішкі ... ... ... жетілдіруде, тұрмыстық және материал жүргізуші
байланыстарда технологиялық кешендерде және экономикалық ... үшін ... ... ... ... А.Н. ... Учебное пособие на казахском языке. Алматы:
Қазақ университеті, 2010
2. Тулембаева А.Н. Логистика. Учебное ... ... 6 ... ... / Под ред. Б. А. Аникина. 2-е изд., ... и ... М.: ... М, ... ... Ю. М. ... ... для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.-
М.: ЮНИТИ: ДАНА, 2008.
4. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика. - М.: ИД ... и КӘ", ... ... А.А. ... в ... - М.: ... 2008.
6. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М.: ИНФРА-М, 2007.
7. Сергеев В.И. ... ... ... СПб.: ... ... 2006.
8. Семененко А.И. Предпринимательская логистика - СПб: ... ... Л.Ф. ... ... ... - М.: ... 2010.
10. Сухова Л.Ф., Сариев К.С. «Материалдық өндірістің инфрақұрылымы» ... ... ... Тулембаева: «Экономика не прощает эмоций» статья. ... ... № 10 (724), 7 - 13 ... ... Логистика: Учебное пособие/Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 2007.
13. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс ... Дж. ... ... ... / Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп—Бизнес". 2010
14. Берталанфи Л. Общая теория ... - ... ... и ... - ... ... ... А.М. Логистика. - М.: Маркетинг, 2008.
16. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика ... М.: ... и ... ... ... Б.С., Тулембаева А.Н. Стратегическое управление в транспортно-
коммуникационном комплексе РК. - Алматы: Казак университет, 2003.
18. Залманова М. Е. и др. ... ... ... Саратовский гос. техн. ун-т, 2005.
19. Зубков Г. С. и др. Торговая логистика: ... ... - ... н/Д.,
2007.
20. Кожамкулова Ж.Т., Урузбаева Н.А., Тулембаева А.Н. Коммерческое
предпринимательство. - Алматы: ... ... ... ... Д.Д., ... И.И., Стаханов В.Н. Маркетинг и логистика
фирмы - М.: ПРИОР, 2005.
22. Колобов А. А., ... И.Н. ... ... ... ... - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, ... ... М. Р., ... X. Е. ... снабжением и запасами: Логистика
/ Пер. с англ. - СПб.: Полигон, 2009.
24. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. ... для ... ... ... и ... - М.: ... 2002.
25. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика.- М.:
Экзамен, ... ... Л.Б., ... Ы.Э. Логистика для предпринимателя. - М.: ИНФРА,
2002.
27. Неруш Ю.М. ... и ... ... ... - М.:
Экономика, 2010.
28. Плоткин Б. К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику / ... CПб: ... ... ... экономики и финансов,
2006.
29. Родников Л. П. Логистика: Терминологический словарь. - М.: Инфра - ... ... А.И., ... В.И. ... ... ... - СПб.: ... 2010.
31. Семененко А.И. Предпринимательская логистика - СПб: Политехника,
2012.
32. Уваров С.А. Логистика: ... ... ... и ... - ... - НП, ... ... анализ и структуры управления. /Под общ. редакцией проф.
В.Г.Шорина. - М.: Знание, 2011.
34. Чудаков А.Д. ... - М.: Изд. РДЛ, ... ... ... ... ... www.logistic.ru
-----------------------
Бөлу орталығы
Тұтынушы
№ n Өндіріс
№ 1 Өндіріс
Шикізат
Тауар қозғалысын ... ... ... ... басқару
Бизнес-логистика
• Қажеттіліктерді жоспарлау
• Өндірістік жоспарлау және күнтізбек
• Өндірістегі қорларды басқару
• Технологиялық тасымалдау
• Бөлуді ... ... ... ... ... қорларды басқару
• Тұтынушыларға қызмет көрсету
Әскери логистика
• Сұранысты ... ... ... Жүк өңдеу
• Қоймалау
Жеке тарату
Материалды менеджмент
Сапаны жалпы басқару
Маркетинг
Ақпараттық-компьютерлік ... ... ... ... ... ... ... жүйелер мен технологиялар
1920-1950 жж. Фрагментация
1960 ж. Қалыптасу
1970 ж. Даму
1980-2000 жж. Интеграция
а
б
в
Тарату логистикасы
Өндірістік логистика
Сатып алу логистикасы
Өткізу
Өндірістік цехтар
Жабдықтау
ӨНДІРІСТІК ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттерді басқаруды біріктіріп, бір тұтас кәсіпорын құру
Ұзақ мерзімге ұйымдық қызмет ету іс-әрекеттерін біріктіру
Қысқамерзімді түрде жеке қызмет түрлерін біріктіру
Тауар нарығы инфрақұрылымын ... ... ... нысандары
Даму тұрақтылығын күшейтеді
Іс-әрекет тәуекелдігін төмендетеді
Серіктердің дистрибьюторлық торабын қолданып жаңа нарықты игеруге мүмкіндік
береді
Сауда ... ... ... ұйымдар
Ақпаратпен қамту ұйымдары
Буып-түю ұйымдары
Фирма ішіндегі интеграция
Сала ішіндегі интегрция
Салааралық интеграция
Тауар нарығы ... ... ... ... ... ... ... негізгі элеметтері
Тауар нарығы инфрақұрылымын логистикалық интеграция көмегімен жетілдіру
Логистикалық орталық
• Сұранысты ... және оның ... ... ... ... пен ... қажетті қуаттылығын анықтау
• материалды ағымдардың қозғалысын қадағалау
• өндірушіден шыққан өнімнің тұтынушыға ... ... ... операцияларын басқару
• дайын өнімді жоспарлауға қатысу
Акциздік салықтар мен фирмалардың төлемдері арқылы қаржыландыру
Әрбір облыстың бюджетіне түсетін ... ... ... ... ... ... ... төлемдері негізінде, оның мөлшері
арнайы жиналыста бекітіледі
Аралас меншік ... ... ... ... ... ... жолдары
Бөлшектерді қоймалау
«kanban»
тапсырыс
карточкасы
Ағымды линия
(алдынғысы
технологиялық саты)
«kanban»
іріктеу карточкасы
Жинау линиясы (кейінгісі
технологиялық саты)
С
а
В
А
b
а
Тауар нарығы инфрақұрылымын логистикалық интеграция көмегімен ... ... ... ... ... ... бағыттары
Тауар нарығы инфрақұрылымның негізгі элеметтері
Фирма ішіндегі интеграция
Сала ішіндегі интегрция
Салааралық интеграция
Сауда делдар ұйымдар
Қоймалық ұйымдар
Көліктік ұйымдар
Ақпаратпен қамту ұйымдары
Буып-түю ұйымдары
Даму ... ... ... ... ... ... ... жаңа нарықты игеруге мүмкіндік
береді
Тауар нарығы инфрақұрылымын жетілдірудегі логистикалық интеграция нысандары
Қысқамерзімді түрде жеке қызмет түрлерін біріктіру
Ұзақ мерзімге ұйымдық қызмет ету іс-әрекеттерін ... ... ... ... бір ... ... ... сауда –көліктік логистикалық объектілер құру
Құру жолдары
Атқаратын қызметтері
Жеке меншік ... ... ... ... ... жүйеге кіретін фирмалардың төлемдері негізінде, оның мөлшері
арнайы жиналыста бекітіледі
Әрбір облыстың бюджетіне түсетін акциздік салықтар арқылы қаржыландыру
Акциздік ... мен ... ... арқылы қаржыландыру
• Сұранысты болжамдау және оның негізінде қорларды жоспарлау
• өндіріс пен көлікті қажетті қуаттылығын анықтау
• материалды ағымдардың қозғалысын ... ... ... ... ... жеткенге дейінгі тасымалдау-
қоймалау операцияларын басқару
• дайын өнімді жоспарлауға қатысу
Логистикалық орталық

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 93 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ауылшаруашылығында логистика инфрақұрылымын қалыптастыр98 бет
3-4 сыныптарға арналған логикалық есептер жинағы16 бет
C++ Builder бағдарламалау тілінде логикалық желіде виртуалдық қарым қатынас жасау10 бет
Html тілінде математикалық логика пәнінен электрондық оқулық құру40 бет
Turbo Pascal – дің жоғарғы деңгейлі логикалық құрылымы15 бет
Visual Basic-те компьютерлік логикалық ойын26 бет
Автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін тиімдендірілуінің жетілдіру жолдары104 бет
Алгоритм түсінігі. Сабақта оқушылардың талдау жасау және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту жолдары17 бет
Арифметикалық және логикалық командалар . avr тегінденгі микроконтроллерларды пайдалану ерекшеліктері . Тактілі генераторлардың сыртқы элементтері . Интерфейстарды шешудің негізгі сұлбалары5 бет
Арифметикалық өрнектер.логикалық өрнектер және операциялар8 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь