Қатты отынның жануы туралы


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1 Отынның жануының теориялық температурасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... 4
2 Қатты отынның құрамдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
3 Қатты отынның жануы. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
4 Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
5 ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
Жангыш заттардың, техникалық құрылғыларда экономикалъқ мақсатқа сәйкес, жанудагы - көп мөлшерлі жылулықты, өндірісте қолдануын – энергетикалық отындар деп атайды.
Отындар - табиғи және жасанды болуы мүмкін, сонымен бірге табиғи отындар, органикалық және органикалық емес (мысалы, ядро отындары) болып бөлінеді.
1 Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Физика / Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д,, профессор Е. Арын – Павлодар: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2006.
2 Кабашев Р.А. ж. б. Жылу техникасы: Оқулық/ Р.А. Кабашев, А.К. Кадырбаев, A.M. Кекилбаев. -Алматы: «Бастау» баспаханасы, 2008. - 425 б. Суреттері 140 сурет. Библиографиялы тізімі 17.
3 Қаржы-экономика сөздігі. - Алматы: ҚР Білім және ғылым ми- нистрлігінің Экономика институты, "Зияткер" ЖШС, 2007.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Инженерлік-технологиялық факультет

Техникалық физика және жылуэнергетика

Отынды жағудың арнайы сұрақтары

ОӨЖ

 Қатты отынның жануы. 

Орындаған: Тексерген:
Тэ-317 тобының студенті: Шалаганова А. Н., аға оқытушы
Досанов Б.С

Семей 2015 ж.
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 Отынның жануының теориялық температурасын
анықтау ... ... ... ... ... ... ... 4
2 Қатты отынның
құрамдары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... .6
3  Қатты отынның
жануы.  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... .5
4
 Қорытынды  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
5 ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 10

Кіріспе

Жангыш заттардың, техникалық құрылғыларда экономикалъқ мақсатқа
сәйкес, жанудагы - көп мөлшерлі жылулықты, өндірісте қолдануын –
энергетикалық отындар деп атайды. 
Отындар - табиғи және жасанды болуы мүмкін, сонымен бірге табиғи отындар,
органикалық және органикалық емес (мысалы, ядро отындары) болып бөлінеді. 

Отынның жануының теориялық температурасын анықтау

Қазандық агрегаттың оттығында, отынның жануының жүруі кезінде,
отынның химиялығына байланысты энер гиясы, өнімнің жануының қатты қызған
жылуына айналады. Жанған өнімнің және жанып жатқан отынның, бір жылулық
бөлігі қыздыру бетіне сәулеленіп беріледі, ол жағушы камерада орналасқан.
Оттықтағы жылу алмасуын есептеу кезінде, жанудың теориялық температурасы
анықталуы тиіс, яғни отынның жануы, тұйықталған кеңістік жағдайында болуы
кезіндегі қоршаған ортамен жылу алмаспауы тиіс (адиабатты жану). Теориялық
жану температурасы va жанған өнім энтальпиясына iт сәйкес болып, оттықтағы
qT пайдалы жылу бөлінуінің мөлшеріне тең. Оттықтағы пайдалы жылу бөлінуге
арналған, қысқартылған тұріндегі формуласы мына тұрде шешіледі:

мұндағы q'3 және q'4- химиялық және механикалықтан, отынның толық
жанбауынан жылудың жоғалуы, %; VгC'г- отын өнімінің жанудағы
орташа суммалы меншікті және көлемдік жылу сиымдылығы, кДж(кгК) немесе
кдж(м3К); ia - ауаның физикалық жылу немесе оның оттыққа кірер
кезіндегі температурасының энтальпи ясы, кДжм3; iо ж -
отынның физикалық жылуы, кДжкг немесе кДжм3. (20.1) теңдеуден, жанудың
теориялық температурасын былай анықтайды:

Себебі, С'г газдың орташа жылу сыйымдылығы, Va байланысты, онда, (19.4)
теңдеуді, шамалап (тәжірибе мәліметтеріне сәйкес) - Va температурасын бере
отырып және оның, газдарының орташа жылу сыйымдылығына сәйкес, анықталады.
Алынған температура қабылданғанымен бірдей болуы тиіс. (19.3) және (19.4)
теңдеулерді талдауда көрсеткендей, теориялық жану температурасы, негізінен
отынның жану жылылығына qPH байланысты. qрн (qCH ) неғұрлым көп болса,
солғұрлым va жоғары болады. Оттықтағы ауа шамасының артық болуынан және
жылудың жоғалуы есебінен, теориялық жану температурасы жоғары болуы мүмкін.
Va артуына, сонымен қатар, ауа жылытқышпен ауаны, оттыққа жылыта кіргізу -
пайдалы болады. Қазандық агрегаттардың жұмысын сипаттап
көрсететініне, теориялық жану темпе ратурасынан басқа, негізгі
көрсеткіштеріне, оттықтан ұшып шығар . V’’T газдардың ыстық температурасы
да әсерін тигізеді. V’’T шамасын анықтаушы негізгі факторы болып,
пайдаланылатын отын түрлері және оны жағу тәсілдері жатады. Қатты отынды
жағу кезінде, . V’’T анықталған шегінде болуы тиіс. Төменгі шегі, жану
процессінің тұрақты сақталу жағдайымен анықталады. Жоғарғы шегі
қазандык агрегаттың, шлаксыз жұмыс атқару жағдайымен анықталады. Осы
жағдайына бауланысты, қатты отынның, балқыған күл бөлшектерінің немесе
газдың жұмсартуымен бірге оттықтан конвективті беттік қыздыруын, алып
кетілуін болдырылмауы тиіс, себебі балқыған күл қыздыру, салыстырмалы суық
бетіне қонып (түсіп), шлактың қатты беттік қабатын құрайды да, қыздыру
бетінің жылулық қабылдауын тез төмендетеді. Бұл фактор, қатты отынды
камералы жағу кезінде, оттық газ жүргізгішінен күл ұшып шығуы, қабатты
жағуға қарағанда, едәуір көп мөлшерде өтеді, сондықтан, бұған, едәуір үлкен
мағына беріледі. Түтінді газдар температурасы, камералы оттың соңында,
көмірді жағу кезінде - 1050...1150°С артпауы тиіс, қабаттап жағу VT"
кезінде, 900...1000°С дейін тқмендеуі мүмкін, себебі, Бұл жағдайда, факелді
жануға қарағанда, қатты отынның жану тұрақтылығы
жоғары. Сұйық және газ түріндегі отындарды жағу кезіндегі, VT" таңдау
мәселесі оңай шешіледі. Осы түрдегі отындардың жану тұрақтылығы өте жоғары,
ал шлактануы, мүмкінді болмайды. Қазандық агрегаттарды жобалау кезіндегі,
VT" таңдауда - 900...1200°С шегінде болады. Сәулеленуін, оттықта орналасқан
қыздыру бетінің, беруіндегі меншікті жылулық мөлшерін, мына теңдеумен
анықтайды:мұндағы iT- меншікті немесе оттық соңындағы температура
кезіндегі, түтінді газдардың көлемдік энтальпиясы, кДжкг немесе кДжм3.
Оттықтағы, экранды беттік қыздырудың сәуленің шығуындағы берілуінің жылу
мөлшері, қатты ысыған газдан бетке түсуі, конвекцияның жылу беруіне
қарағанда, ең жоғарыда болады да және оны дәл есептеу тіптен қажет. Олар,
жылу беруші және жылулық баланстары бойынша анықталады. Мұндағы жылулық
беруші теңдеу Стефан-Больцманның теңдеуі деп аталады. Есептеу формуласын
ВТИ Ф.Э.Дзержинский атындағы, Г.М.К ржижановский атындағы ЭНИН ұсынған;
осыларға формула:мұндағы σ0=5,7*10−8 Вт(м2К4) - абсолютты қара дененің
сәулелену коэффициенті; аw - оттықтың қаралануынан келтірілген коэффициенті
(арнаулы анықтамаларда беріледі); Нл - экранның қыздыру бетінің сәуле
қабылдаушы ауданы, м2; Tф - жанатын ортаның орталандырылған температурасы
(анықтама бойынша), К; Тс - қабырға бетінің температурасы, К; есептеліп
алынған qл (20.3) және (19.6) бойынша маңызы бірдей. Жағу үшін жылулық
балансының теңдеуі:

мұндағы φ=(100-q5)100 - жылулықты сақтау коэффициенті; V - өнімнің жану
көлемі, м3кг температура аралығында (Tа-Т"T) , кДж(м3К); Tа - отынның
жануының адиабатты (теориялық) темп ературасы, К; Т"T- оттықтан шыққан газ
температурасы, К; i"T- меншікті немесе оттықтан шыққан газдардың
көлемдік энтальпиясы, кДжкг немесе кДжм3, Вр - шынында жанып кеткен, отын
мөлшері, кгс, м3с (немесе кгсағ, м3сағ). Оттықтан кейін орналасқан,
қыздырудың конвективті беті, сонымен қатар, екі теңдеу негізінде есептейді:
жылулық балансы және жылулық беруші. Пайдалы жылу бөлінуден qT жылу
үлесінің оттыққа, сәулеленіп qл берілуін - оттыққа тікелей беру
коэффициенті деп атайды.

Жанудың тікелей беру коэффициенті, көп факторларға байланысты. Оның, шешуші
мағынасы болып, жағылуға орналасқан сәуле қабылдаушы, қыздыру бетінің
ауданы. Ылғалды отынды жағу кезінде, оның жануы төменгі температурада
болады, әдетте отын қабатының үстінде күмбезі орналасады. Соңғысы % шамасын
кемітеді, оның орнына, жылуды сәулелендіріп, отынның жану температурасын
жеткілікті жоғары деңгейде ұстайды.

Отын қүрамын, оның жүмысшы массасы бойьшша әдетте, қазандық
агрегаттардың өндірістік пештерді және басқаларының жылулық есептері
кезінде пайдаланады. 
Отынды топтастыру үшін (классификация), оның жалпы қасиеттерін зерттейді,
осыған байланысты - құргақ жангыш отын массасы ұғымьн қолданады. Осы,
шартты отын массаларына сәйкес, индекс С жэне Г белгілейді. Отын
массасында, толық ылғал болмаган кездегісін, құрғақ деп атайды да мына
теңдеумен шешеді: 
CC + HC + SСjh+k + OC+NC+AC=100%. (6.2)

Жанғыш құрамды, яғни, сусыз және күлсіз отын массасы, ондағы көміртегі,
сутегі және жанғыш күкірттен басқа, олар шартты түрде қосылады да, мына
теңдеумен шешіледі: 
СГ + НГ + SГіһ+к + ОГ + ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қатты отынның жануы жайлы
Қатты отынның жануы
Қатты отынның жануы жайлы ақпарат
Отынның негізгі жану фазалары
Отынның түрлері, құрама бөліктері
Отынның негізгі жану фазалары туралы
Отынның техникалық талдануы
Табиғи газдың жануы
Қайнау қабатындағы отынның жану процесі
Отынның негізгі жану фазалары жайлы ақпарат
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь