Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік - ақпараттық біліктілігін қалыптастыру

КІРІСПЕ


І. Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретудің теориялық негізі
1.1 Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретудің сипаттамасы
1.2 Шетел тіліндегі жазу әрекетін жүргізу тәсілдері мен түрлері
1.3Жазу әрекетін ұйымдастырудың ерекшеліктері
1.4 Жазу әрекетін үйретудегі жаттығулар топтамасы

Тұжырым

ІІ. Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік.ақпараттық біліктілігін қалыптастыру әдістемесі
2.1 Ізденушілік.ақпараттық біліктіліктің сипаттамасы
2.2 Ақпараттық ресурстарының мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретудегі рөлі
2.3 Ақпараттық ресурстарының мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретудегі үлгісі
2.4 Ізденушілік.ақпараттық біліктілікті мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйрету барысында қалыптастыруға арналған жаттығулар тобы

Тұжырым

ІІІ. Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік.ақпараттық біліктілігін қалыптастыру әдістемесінің тиімділігін бағалау мақсатында тәжірибелік.эксперименттік жұмыс
3.1Тәжірибелік.эксперименттік жұмыстың міндеттері мен болжамдары
3.2 Тәжірибелік.эксперименттік оқытудың негізгі сатыларына сипаттама
3.3 Тәжірибелік.эксперименттік оқытуды жүргізу
3.4 Тәжірибелік.эксперименттік жұмыс нәтижелерін қорытындылау

Тұжырым

ҚОРЫТЫНДЫ
Елімізде білім саласында үлкен жетістіктерге жету мақсатында, білім сапасын арттыру негізінде, Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында алға қойған мақсаттардың бірі ретінде: “...жоғары білім берудің негізгі үрдісі мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми зерттеу қызметі мен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, жоғары оқу орындары зерттеулерінің әлеуметтік сала мен экономикалық қажеттіліктерімен тығыз байланысты, білім беру мен ақпараттық технологияны жетілдіру болып табылады”[1].Яғни, шеттілдік білім беру саясатын жүзеге асыру мақсатында жоғары оқу орындары мекемелерінің алдына қойған мақсаттарының бірі – білім саласына ақпараттық-коммуникативтік технологияларды іске қосу. Айталық, мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыру мақсатында осы технологиялардың атқаратын маңызы зор деп білеміз.
1. Кунанбаева С.С. Теория и практика современногоиноязычного образования. Алматы, Изд.: Дом печати “Эдельвейс”, 2010г. 51с.
2. Пассов Е.И. Коммуникативные упражнения — М.: Просвещение, 1967. — 96 с.
3. Вейзе А.А. Теория и практика порождения вторичного текста в курсе вузовского обучения иностранным языкам (на материале английского языка): Дис. д-ра пед. наук. Минск, Вестник МГОУ 1993. - 351 с.
4. Гальперин П.Я. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.- 139 с.
5. Антонова И.Б. Методическая эффективность использования письма как средства обучения аргументированию: Дис. .канд. пед. наук. М., 1994. -220 с.
6. Сидоренко О.Н. Использование интернет-ресурсов на занятиях иностранного языка. Журнал Вестник КАСУ№2, 2005
7. Колкер Я.М. Теоретическое обоснование последовательности обучения письменному выражению мыслей на иностранном языке: Дис. канд. пед. наук. М., 1975. - 242 с.
8. Солдатова Н.В. Лингвистические основы тестирования письменной речи (на материале экзаменационных сочинений): Автореф. дис. .канд. фи-лол. наук. -М., 1997. 16 с.
9. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М.: Высшая школа, 1987. 205 стр.
10. Полат Е.С. Интернет в преподавании иностранных языков. М.: Владос, 2001. Стр. 95
11. Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы. — М., 1987.
12. Бендецкая М.Е. Практика письменной английской речи. Издво: ТетраСистемс, 2010 г.
13. Гец М. Г. Обучение студентов языкового ВУЗа творческой письменной речи в контексте межкультурной коммуникации. Автореф. дис. канд. пед. наук. —1. Брест, 2003. 20с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ
АБЫЛАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ УНИВЕРСИТЕТІ
Магистратура
Мамандығы: 6МО11900 - Шетел тілі: екі ... ... ... ... жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік - ақпараттық біліктілігін қалыптастыру
Орындаған:
Мұханова Ш. С.
Ғылыми жетекші:
п. ғ.к., ... ... ... ... ... беру ... жетекшісі:
п.ғ.к., профессор____________ Кузнецова Т.Д.
_________ 2013 ж.
Алматы, 2013
РЕФЕРАТ
Магистрлік диссертацияның көлемі: ... ... ... ... ... ... ... қатысым, шеттілдік білім беру, ақпараттық-коммуникативтік технология, жазу әрекетін ... мен ... ... ... ... Интернет-ресурстары, веб сайттар және т.б.
Зерттеу жұмысының мақсаты: тілдік жоғары оқу орындарының студенттерін мәдениетаралық қатысымның жазбаша ... ... ... ... ... қалыптастырудың әдістемесін жасау.
Зерттеу материалдары: мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік - ақпараттық біліктілігін қалыптастыру мақсатында ақпараттық-коммуникативтік ... ... оқу ... сәйкес Интернет-ресурстарын дұрыс пайдалану туралы әдістемелік зерттеу жұмыстары мен ... ... ... ...
* ... ... ... қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыру мақсатында ... ... ... ... ... әдістемелік зерттеулер мен арнайы әдебиеттерді талдау;
* Шетел тілінде студенттердің жазу әрекетін жақсарту мақсатымен тақырыпқа сай материалдарды сипаттау, салыстыру, ... ... ... ... ... өткізу және бақылау әдістерін қолдану;
* Ақпараттық-ізденушілік технологияларды пайдалану арқылы шеттілдік білім алып ... ... жазу ... қалай жақсарту мәселесімен тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарды жүргізіп, нәтижелерін қорытындылау.
Алынған нәтижелер:
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
І. Мәдениетаралық қатысымның жазбаша ... ... ... ... ... ... жазбаша түріне үйретудің сипаттамасы
1.2 Шетел тіліндегі жазу әрекетін жүргізу тәсілдері мен түрлері
1.3 Жазу ... ... ... Жазу ... ... жаттығулар топтамасы
Тұжырым
ІІ. Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік - ... ... ... ... ... біліктіліктің сипаттамасы
2.2 Ақпараттық ресурстарының мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретудегі рөлі
2.3 Ақпараттық ... ... ... ... ... ... үлгісі
2.4 Ізденушілік-ақпараттық біліктілікті мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйрету барысында қалыптастыруға арналған жаттығулар тобы
Тұжырым ... ... ... ... ... үйретуде студенттердің ізденушілік - ақпараттық біліктілігін қалыптастыру әдістемесінің тиімділігін бағалау мақсатында ... ... ... ... ... мен ... Тәжірибелік-эксперименттік оқытудың негізгі сатыларына сипаттама
3.3 Тәжірибелік-эксперименттік оқытуды жүргізу
3.4 Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелерін қорытындылау
Тұжырым ... ... ... ... саласында үлкен жетістіктерге жету мақсатында, білім сапасын арттыру ... ... ... 2015 ... ... білім беруді дамыту тұжырымдамасында алға қойған мақсаттардың бірі ретінде: "...жоғары білім берудің негізгі үрдісі мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми ... ... мен ... ... білімді дамыту, жоғары оқу орындары зерттеулерінің әлеуметтік сала мен экономикалық қажеттіліктерімен тығыз байланысты, білім беру мен ақпараттық технологияны жетілдіру болып ... ... ... білім беру саясатын жүзеге асыру мақсатында жоғары оқу орындары мекемелерінің алдына қойған мақсаттарының бірі - ... ... ... ... іске ... ... мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыру мақсатында осы технологиялардың атқаратын маңызы зор деп білеміз. ... ... ... ... сай, ... ... ... меңгерген мамандарды даярлау мақсатында, жоғары оқу орындарында оқу әдістемесін дұрыс ұйымдастыруға бағытталған үрдістерді қолдану кеңінен ... ... ... ... С.С. өз ... ... ... мәнін айқындап, студенттердің шетел тілін оқып отырған елдің мәдениетімен таныс ... өз ана ... ... дұрыс болады деп көрсеткен. Сондықтан, студенттердің шеттілдік білім алуда жақсы нәтижеге жету мақсатында олардың сол ел өкілдерімен тығыз ... ... ... оқу ... ... көп ... ... деп ойлаймыз. Оқытушылар тарапынан студенттердің болашақ маман ретінде дұрыс білім алып ел болашағы ретінде өз ... ... ... ... және ... ... ... субъектілері"[2], яғни тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау білім мекемелерінің алға қойған міндеттерінің бірі деп ... ... оқу ... ... оқу бағдарламасын дұрыс меңгере алмай болашақ маман ретінде көптеген қиындықтарға кездесіп отырады. Сол қиындықтардың бірі - өз ойын ... ... сөз ... бірі жазу ... ... ... деп ... Туындаған мәселе бойынша мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде ... ... ... ... ... әдістемені жасау және оның тиімділігін анықтау мақсатында тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жүргізу керек деп тұжырымдаймыз. ... ... ... ... ... ... ... оқу орындарын ақпараттық технологиялық құралдармен жабдықтау және ... ... ... ... ... пайдалану керек екені және қандай әдіс-тәсілдерді қолдануға болытыны туралы әдістемелер көптеген атақты отандық және ... ... ... мен оқыту-тәжірибешілер назарында болып келеді осы ғалымдардың еңбектерінде оны қарай дамыту мақсатында қандай ... ... ... ... ... көп әдістемелер, еңбектер жарық көрді деп ойлаймыз. Мысалы: шетелдік және ... ... бұл ... ... С.К., ... Е.С., ... А.Н., Подопригорова Л.А., Клычникова З.И. Құнанбаева С.С., Нұрғалиева Г.К., Қараев Ж.А. және ... ... ... ... ... осы ... төңірегінде көптеген теориялық мағлұматтар жиналған және баспа беттерінде жарық көрген.
Қазақстан Республикасында жоғары оқу ... ... ... ... жазбаша түріне үйретуде білім саласында көптеген жаңалықтар енгізілді.мысалы: заман ... сай ... ... жұмысының лингва-әдістемелік зерттеулері мына талаптарға бағытталған деп есептейміз:
а) жазу әрекетін ... ... ... (Солдатова Н.В.) [3];
ә) жазуда өз ойын жеткізудің жалпы қағидасы (Антонова И.Б.) [4];
б) әр ... ... ... ... үйрету (Вейзе А.А., Заева Л.К.) [5] және т.б.
Мәдениетаралық қатысымның ... ... ... ... мағлұмат алатын болсақ, шетелдік ғалымдардың бірі Т. Хедждің жазу әрекетінің төрт түрін атағанын көрсете аламыз. Мысалы:
* Академиялық жазу (academic writing) - ... және ... (notes), ... және ... ... эссе (essays) және т. ... Кәсіби жазу (professional/business writing) - іс хаттары (business letters), ... ... ... іс ... (memos), мақала (articles) ж.т.б.;
* Жеке хаттар (private letters), электрондық хаттар(e - mails) ж.т.б.;
* Жеке дара хаттар (personal writing) - ... ... ... ... (recipies) ж.т.б. [6]. Осы көрсетілген топтамадағы жазба жұмыстары ... кең ... ... және ... ... сай ... деп ... жазу әрекетін ұйымдастыру негізінде біз оқу үрдісінде әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданамыз, мысалы ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану арқылы студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыруға ... ... айта ... ... біліктілік туралы анықтамалар көптеген ғылыми әдебиеттерде басылып шығады және осы мәселемен көп ғалымдар айналысады. Айталық,
Зайцева О.Б. өз ... ... ... ... ... береді және оны жеке-дара-психологиялық білім деп көрсетеді[7]. Сонымен қатар, осы мәселемен Семенов А.Л., Пекшева А.Г. және тағы ... ... ... және өз ... ... біліктілікті дамыту туралы ойларын дәлелдеген.
Шеттілдік білім беру ... ... ... жазбаша түріне үйрету кезінде студенттердің білімін ары қарай жетілдіру мақсатында, сонымен қатар ... ... ... ... ... технологияларды сабақ бағдарламасына енгізу олардың білім сапасын арттыратынына күмәніміз жоқ. Айталық, сабақ үстінде немесе ... тыс үй ... ... ... ... ... негізделген әдістемесін құру әр студенттің тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік ... деп ... ... ... ... ... мәдени аралық қоғам, яғни әлемнің миллиондаған адамдарының электронды түрде ... ... ... ... ... ... ... тап болады. Мысалы, компьютер студенттердің жұмысына сын айтпайды, керісінше өзіндік қабілеттерін дамытып, олардың ... ... ... ... әлеуметтік психологиялық атмосфера құрайды деп тұжырымдаймыз.
Шеттілдік білім беру ордаларының алға қойған мақсаттарының бірі - студеттердің ... және ... ... ... қалыптастыру болғандықтан, заман тапсырысы бойынша оқу үрдісінде жаңа технологияларды қолдану маңызды, себебі осы ... ... ... алған білімін ары қарай жетілдіріп, сол елдің тілі иен мәдениетін кызыға оқуына көп ... ... және ... ... ... әсер етеді деп көрсетілген [8]. Ақпараттық технологияларды оқу үрдісіне енгізу арқылы студенттер өз білімін шыңдайды, сөз ... ... ... ... ... ... арқылы шетел тілін жақсы меңгеруге тырысады, өз ойын ... және ... ... ... ... ... ... сандық және графикалық ақпаратты көп мөлшерде жіберу және қабылдау, өздеріне берілген мәліметті зерделеуге дағдыланады. Студенттер таңдауды, мәліметті пайдалануды, болжам жасауды және ... ... ... ... ... видеоконференциялар, форумдармен электронды пошта арқылы тілдесе алады. Олар өмір жайлы жан жақты мәліметтер алады. Мысалы; тарих, әдебиет және ... ... Бұл ... студенттер үшін маңызды, себебі бізде шетел тілін күнделікті қолдану мүмкіншілігі өте аз. ... ... ... ... ... ... зерттеу тақырыбымыз бойынша студенттер жазу әрекетін оңтайлы меңгеруге мүмкіндік алады.
Зерттеудің нысаны:
Тілдік жоғары оқу ... ... тілі ... ... ... ... ... ақпараттық ресурстар негізінде үйрету үрдісі.
Зерттеу пәні:
Тілдік жоғары оқу орнындағы ақпараттық ресурстарын мәдениетаралық қатысымның ... ... ... пайдалану әдістемесі.
Зерттеу мақсаты:
Тілдік жоғары оқу орындары студенттерін мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне ... ... ... біліктілікті қалыптастырудың әдістемесін жасау.
Зерттеудің міндеттері:
* Шығыстану факультетінің мәдениетттану бөлімінің 2 курс студенттеріне мәдениетаралық ... ... ... ... ... ... ... тіліндегі жазу әрекетінің түрлерін анықтау, ұйымдастыру және жүргізу тәсілдерін белгілеу
* Ізденушілік-ақпараттық біліктілікті қалыптастыру сипаттамасын беру
* Мәдениетаралық қатысымның ... ... ... ... анықтау
* Ізденушілік-ақпараттық ресурстарының мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне ... ... ... ... ... тиімділігін анықтау мақсатында тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жүргізу
Зерттеудің әдіснамалық негіздері ретінде шетел тілінде білім берудің мәдениетаралық қатысымның теориясы (Құнанбаева С.С.), жазу әрекетін ... ... ... ... Я.М., ... Н.В.), ... ... оқыту психологиясы (Зимняя И. А.), жазу әрекетіне арналған еңбектер (Крундышев А.А., Бендецкая М.Е., Гец М. Г.), ... ... ... ... ... ... О.Н., Полат Е.С.)
Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік - ақпараттық біліктілігін қалыптастыру Аталған ... осы ... ... ... қағидалары, тұжырымдары жинақталды. Зерттеу жұмысында жазу әрекетінің теориялық заңдылықтары, қазіргі отандық және шетелдік шетел тілдерін оқытудағы әдістемелелер, ... ... ... ... ... алынды.
Зерттеу әдістері:
* Зерттеу барысында тақырып бойынша ғылыми-педагогикалық, әдістемелік зерттеулер мен арнайы ... ... ... ... сонымен қатар сипаттау, салыстыру, сараптау, жинақтау, жүйелеу, қорыту, тәжірибеден өткізу және бақылау әдістерін қолдану
Зерттеудің ғылыми болжамы:
Мәдениетаралық қатысымның жазбаша ... ... ... ... - ... біліктілігін қалыптастыруға үйрету тиімдірек болады егер шетел тілінде білім берудің оқыту үрдісі студенттердің ... ... ... ... ... оларға өздігінен креативті жұмыс жасау барысында жазу әрекетінің ұйымдастыру ... ... ... ... жасалынса, онда студенттердің мәдениетаралық қатысымның тұлғасы ретінде қалыптасуына мүмкіндік беріледі, олардың өз ... ... ... ... жазу ... дамытуына жағдай жасалады, үйрету әдістемесі нәтижелі болады, себебі, шетел тілінде білім алып жатқан студенттердің кәсіби ... ... ... ... ... ... ізденушілік - ақпараттық біліктілігін қалыптастыруна бағытталған тапсырмалардың маңызы зор ... ... ... ... мәні:
* Ізденушілік-ақпараттық біліктіліктің мәдениетаралық қатысымның жазбаша түрін үйретудегі үлгісі жасалады.
* Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түрін үйретуде студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктіліктілігін қалыптастыруға арналған ... тобы ... ... ... ... ... ... әдістемесінде жазу әрекетінің атқаратын қызметі мен түрлеріне байланысты тұжырымдалған қағидалар тілді ... ... ... ... жазу ... ... ... ресурстарын пайдаланудың психологиялық ерекшеліктерімен әдістемелік негіздері беріледі. Жазу әрекетін жақсарту үшін жасалған әдістеме, ... ... ... ... ... ... ... тұрғыдан студенттердің өз бетінше білім алуына мүмкіндік жасап олардың ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыруға бағытталған үлгісін ... ... ... ... ... ... мәдениетаралық қатысымның жазбаша түрін үйретуде студенттердің ізденушілік - ақпараттық біліктілігін қалыптастыруға жасалған үлгі студенттердің жазу ... ... және ... ... ... Жұмыстағы берілген тапсырма түрлері тіл үйренушілердің тілге деген қызығушылықтарын арттырып, ынта-жігерлерін оятады. Зерттеу барысында студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастырудың ... ... ... ... жұмыс істеуіне мүмкіндік беріп, креативті жұмыс істеуіне ықпал етеді.
Зерттеу бойынша қорғауға ұсынылған негізгі тұжырымдар:
Апробация:
Диссертацияның құрылымы: ... ... ... үш ... қорытынды, ғылыми әдебиеттер тізімі және қосымшадан тұрады
І Тарау. МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМНЫҢ ЖАЗБАША ТҮРІНЕ ҮЙРЕТУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ... СИПАТТАМАСЫ
Елімізде жоғары оқу орындарында алға қойылған міндеттердің бірі - студенттерге жоғары деңгейде білім алуына мүмкіншілік жасап, ... беру және ... ... ... ... ... бере ... үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажетті жағдай жасау болып ... Ел ... ... Н.Ә. ... ... бірге қалаймыз" атты Қазақстан халқына Жолдауында "Біз білім беруді жаңғыртуды одан әрі ... ... ... ... толық компьютерлендіру толықтай аяқталды. Орта білім берудің 12 жылдық моделі енгізілуде. "Өмір бойы білім алу" әрбір қазақстандықтың жеке ... ... ... делінген[1]. Осы мәселе төңірегінде білім сапасын арттыру мақсатында әр бір оқу ... ... ... түрде беру үшін барлық жұмыстар жүргізілуде деп ойлаймыз.
Заман талабына сай білім саласында көптеген оңтайлы өзгерістер болып жатыр. Жоғары оқу орны ... ... ... ... ... үйретудің маңызы зор, өйткені кәзіргі жас буын ертеңгі ел болашағы ретінде алған білім іс-жүзінде көрсетуге дайын болу керек деп ойлаймыз. ... ... ... ... студент болашақ жас маман ретінде өзге ел мәдениетін, тілін толық меңгеріп алдағы ... ... ... ... ... ... сол елдің өкілдерімен қарым-қатынасқа түсуіне толық дайын болу керек деп тұжырымдаймыз. Сондықтан шетел тілін меңгеру ... олар ... ... тыңдау және тағы басқа да әрекеттерді жақсы игергені жөн. ... ... ... түріне үйрету мақсатында мәдениетаралық қатысымға түсініктеме бергеніміз жөн болар, яғни "мәдениетаралық қатысым" ... ... ... ... қарым-қатынасы, атап айтсақ, адамдар арасындағы қарым қатынас. Бұл анықтаманы 1950 жылы ... ... ... ... ... енгізген. Мәдениетаралық қатысымның сипаттамасы бойынша қарым-қатынасқа түсетін адамдар арнайы тілдік нұсқалар және дискурсивті стратегиялар қолданады. 1972 жылы ... Л. мен ... ... ... между культурами" ("Communication between Сultures") атты оқулығында мәдениетаралық қатысымға анықтама беріледі[2]. ... ... ... мәдениетаралық қатысымның маңызы туралы зерттеп жүрген отандық ғалымдардың бірі Құнанбаева С.С. "Қазіргі шеттілдік білім беру ... мен ... атты ... ... ... меңгеру барысында, сол елдің мәдениетін білу керек екенін айқындаған. Яғни, осы аталған еңбекте "Қарым-қатынасқа ... ... ... және ... ... мәнін білудің маңызды екеніне дау жоқ, осы ... ... ... ерекшеліктердің тіл өкілінің сөзінде бейнеленуі тілді мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ... ... ... береді және ол мәдениет өкілдері мен қоғамның бірін-бірі түсінуінің алғышарты болып ... ... мен ... арасында қаншалықты айырмашылық болса, шетел тілін қарым-қатынас ... ... ... ... ... ... ... ұғымы онтогенезде тарихи тұрғыдан мәдениетаралық қатысым теориясында мәдениетаралық қарым-қатынас ... ... ... ... ... кеш қол ... өйткені мәдениетаралық қатысым теориясы дербес ғылыми сала ретінде Америкада ХХ-ғасырдың ортасында ғана көрсетіле бастады" делінген[3]. Осы берілген анықтама негізінде өзге ... ... түсу ... ... ордасында оқытушылар мен студенттердің алдында көптеген мәселелер тұрады және мақсатқа жету үшін көп еңбек қажет етіледі деп ойлаймыз.
`Мәдениетаралық ... ... ... ... болуы мемлекетаралық қарым-қатынасты жақсартуға және экономикалық тұрғыдан үлкен жетістіктерге жетуіне ықпалын тигізеді деп ойлаймыз, өйткені мұндағы негізгі мақсат шеттілдік ... ... ... тек ... ған тілдеспей сонымен қатар жазу арқылы да қарым-қатынасты жүргізуге болады. Сондықтан студенттер ресми хат, сауанамаға дұрыс жауап беруге немесе тест ... ... ... ... меңгергені жөн.
Жазба тілдің мәдениетаралық қатысымда алатын орны ерекше деп ... ... ... тір ... ... ... дұрыс деп есептейміз. "Энциклопедиялық анықтамада" берілген анықтама бойынша жазба тіл ... ... көне ... бастап, осы заманға дейінгі ғылым мен техника, ... пен өнер ... ... байлығын ... және оны ары ... ... мүмкіндік берді. Жазудың пайда болу тарихына көз салатын болсақ, ол - ... ... ... ... ... айтқысы келген ақпаратын, мағлұматын таңбалар арқылы жеткізуді қамтамасыз ететін белгілер жүйесі болып есептелінген. ... ... ... өте ерте ... жасалды және ол қарым-қатынас құралы ретінде пайдаланылған ... мен ... ... ... ... ... Өз ойын басқаға жеткізу үшін адамадар әуелде заттың өзін пайдаланды. Мысалы, кеткен бағытын көрсету үшін жолға бұтақ тастаған. Кейін осы ... ... ... оғын ... ... Ойды зат арқылы білдіру үрдісі ежелгі замандарда тайпалар арасындағы елшілік қарым-қатынастарда пайдаланылған. Мысалы, үндістер соғысатынын хабарлау үшін қарсы ... ... ... ... Елші оны ... жерге қояды, егер жау жақ оны көтерсе - соғысуды мақұлдағаны. Кейін мұндай рәміздік зат орнына таңбалар бедерленген бұйымдар ... ... ... жазу пайда болған. Адамдар алғашқы жазу құралы ретінде саз-балшықтан ... ... ... ... және тағы ... заттарды пайдаланған. Жазу жүйесі таңбалардың жиынтығынан құралған және сол таңбалар тұтас хабарды, ... ... ... ... ... Сонымен қатар, әр таңбанынң графикалық формасы, белгілі бір мағынасы болған деп ... ... ... жазу төрт ... бөлінеді:
* Пиктографиялық жазу - жазудың ең көне түрі болып есептелінеді және зерттеушілер жазудың бұл тұрін неолит дәуірінде пайда болған деп ... ... жазу ... негізделген жазу, сондықтан оны кейде суретті жазу деп те атайды. Бұл ... ... ол ... ... ... және әр бір ... бүтіндей бір хабар береді және бұл хабар графикалық жағынан жеке бөлшек сөзге бөлінбейді. Осыған орай ... ... ... ... оның ... бейнелейді. Бұл жазуды әртүрлі тілде сөйлейтін адамдар түсіне алады, өйткені бұл тіл басқа тілдерден гөрі поллисинкретикалық тілге біртабан жанасымды. Пиктограммалық ... ... ... ... ... деп аталады;
* Идеографиялық жазу - жекелеген сөздерді, морфемаларды сурет немесе шартты таңбалар арқылы ... және онда әр ... ... ... әр ... ... мағынасы болады. Идеографиялық жазудың мысалдары ретінде иероглиф жазу және цифрлар жатады. Бұл жазу түрінің таңбалары қазіргі ... ... ... Мысалы: цифрлар, математикалық және химиялық және т.б. ғылыми-техникалық шартты ... ... жазу - сөз ... ... буын жеке ... ... және бұл жазу ... финикия, көне семит, тибет, бирма, жапон және үнді жазулары жатады. Буын таңбалары әуелде бір буынды сөздерді белгілеген ... ...
* ... жазу ... ... - ... дамыт жетілген түрі, тіл дыбыстарын, фонемаларды әріппен таңбалайтын жазу жүйесі. Дыбыстық жазулардың ең көне ... - ... ... және грек жазулары. Көне түркі жазуы дыбыстық жазудың ең ежелгі түріне жатады. Қазақ ... жазу ... көне ... ... басталған. Түркі жазуында дауысты, дауыссыз дыбыстардың әрпі болған, кейбір әріптер екі дауыссыз дыбысты белгілеген. ... ... ... ... ажыратқан. Әріптер белгілі жүйеде қолданылған. Түркі халықтары, оның ішінде қазақ халқы кейін мұсылман діннің таралуымен бірге келген араб әліпбиін ұзақ ... 1926 ж. ... ... араб ... ... ... ерекшеліктеріне сәйкес жеңілдетіп, "төте жазу" әліпбиін жасады. 1929 ... ... 1940 ... ... ... ... латын әліпбиінде жазып келіп, кейін кириллица көшті. Қазіргі түркі мемлекеттерінің көпшілігінде латын әліпбиіне негіделген ... көшу ... ... ... ... бір ... өз ойын тек ... ғана емес, жазбаша да жеткізе білсе, онда ол өте жоғары ойлау әректіне ие болады деп ... Бұны ... ... ... ... ... ... ғалымдар дәлелдеген екен (Ч.Темпл, 2001)[5]. Сол себепті басты бағытты оқу әрекеті арқылы жаза білуге, жазуды оқыту әдісі ретінде қолдануға мүмкіндік ... ... ... ... сөз - сөз ... ... ... себебі ол ақпаратты графикалық түрде қарастырып, сөз тудырады және оның ... ... ... ... біз есту ... оқу арқылы жүзеге асырып отырамыз және өз ... ... ... ... Алайда шетел тілін үйренуде жазу әрекетінің рөлі төмен деген ойдан аулақпыз, себебі студенттер ... ... ... ... ... хат ... тілдесу немесе диктант және шағын эссе жазуға бейімделеді. Сонымен ... ... ... сүйенетін болсақ, жазу дағдысының психологиялық негізі мидың үлкен жарты шар қабығында анализатор ұштарының бір-бірімен күрделі байланысқа түсуі, ... ... ... ... бір ... ... болып табылады. Жазу тілі көзбен қабылданады және қолмен іске асады. Ал ауызша сөйлеу, есту ... ... нерв ... ... ... екен.
Қорыта айтқанда, мәдениетаралық қатысымның жазба тіліне үйрету кезінде біз ... жазу ... ... пайда болғанын, мысалы, жазба тілдің ауызша сөйлеуден кейін шыққаны туралы айтуымыз керек және осы тұрғыда, жазба тілдің үнемі ауызша тілге ... ... ... ... керек деп ойлаймыз. Сонымен қатар, жазудың құрамына алфавит, графика және орфография кіреді және жазба тілдің өзіне тән ерекшеліктері бар.
+ ... ... ЖАЗУ ... ЖҮРГІЗУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІ
Шығыстану факультетінің студенттерін мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде кезінде жазу әрекетін ... ... мен ... ... жөн, ... жазу әрекеті басқа сөз әрекеттеріне қарағанда күрделірек деп есептелінеді. Жазу әрекетін дамыту мақсатында жазу техникасы мен ... ... ... үшін әртүрлі жазба жұмыстары беріледі, мысалы: көру арқылы қабылдаған сөздерді, сөйлемдерді жазу, бақылау диктанты, шетелдік досына хат жазу, белгілі бір ... эссе жазу және тағы ... ... ... ... ... ... оның дұрыс ұйымдастырылуы әр бір оқу орындары құжаттарында белгіленіп отырады, мысалы типтік оқы бағдарламасында. Шетел тілін оқытудың ... ... ... сөз ... ... ... қалыптасады. Шетелдік білім алу кезінде бірінші оқу жылында жазба әрекетін меңгеру кезінде студенттерге ... ... ... ... тілі әліпбиін дұрыс жазуға дағдылану;
* сөздік қор, тыныс-белгілері және сұхбат ретінде сұрақтардың әр деңгейін меңгеру;
* суреттерді сипаттау және ... ... хат жазу ... ... және т.б. талаптар.
Сонымен қатар, осы жылда оқытушылар тарапынан студенттердің жазба әрекетін меңгеру ... ... ... жазу ... ... ... белгіленеді. Айталық: коммуникативті ойға сәйкестігі, мәліметтілігі, қисындылығы, тілдің дұрыстығы және ликсикалық толыққандылығы.
Екінші оқу жылында студенттер ... ... ... ары ... ... ... үйреніп жатқан тілдің мәдениетін меңгеріп өз ойын еркін қағаз бетіне түсіруге дағдыланады деп ойлаймыз. осы жылдың ... олар ... ... ... ... ... ... төменде көрсетілген нәтижелерге қол жеткізе алады деген ...
* ... ... ... ... ... тұрғысынан дұрыс жазу;
* оқыған мәтінге байланысты жоспар құры және ... ... ... ... ... ... құру, кейіпкерлерді суреттеу және өз ойын білдіру;
* шетелдік досына хат жолдау немесе шетелдік компанияға ресми хат жіберу дағдыларын меңгеруге ... ... оқу ... студенттер алған білімін жоғары деңгейде көрсетіп күрделі шетел тілінде өз ойын еркін қағаз бетіне түсіруге бейімделіп, эссе, ... ... жоба ... сияқты жазба жұмыстарын игеруге талаптанады[5]. Мәдениетаралық қатысымның жазу әрекетін меңгеру мақсатында осы аталған типтік ... ... ... ... оқу ... ... ... десек болады.
Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйрету кезінде жоғары оқу орындарында жазу әрекетін ... ... оңай ... ... ... ... ... тапсырмалар беріліп отырады. Мысалы:
* көру арқылы қабылдаған сөздерді жазу - ... ... ... ... ... ... ... диктант - жекеше берілген сөздерді ... ... ... жат жазу - үй тапсырмасы ретінде берілген қысқаша мәтінді немесе тақпақты сол ... ... ... диктанты және т.б.
Жазу әрекетін меңгеру кезінде жазба жұмыстар тек ... ... ... ... ... үй ... ретінде беріледі, әриен төменгі курстарда тапсырмала жеңіл болады сосын күрделене береді деп ... ... ... дамыьу мақсатында төменде көрсетілген жазбаша тапсырмалар кездесіп ... ...
* ... ... ... ... ... мәтін бойынша сұрақ қою;
* әңгімеге жоспар құру немесе мәтіннің қысқаша мазмұнын жазбаша түрде жеткізу;
* шетелдік досына хат жазу;
* ... ... ... бір ... байланысты эссе жазу және т.б. тапсырмалар кездесіп отырады[6]. Әрине осы көрсетілген тапсырмалар жоғары оқу ... әр бір курс ... ... ... ... және ... ... әдіс-тәсілдері құжаттарда көрсетіліп отырады.
+ ЖАЗУ ӘРЕКЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйрету кезінде оқытушылар тарапынан үлкен ... болу ... деп ... өйткені студенттердің жазба жұмысын ұйымдастыруға деген қабілетін арттыру керек. Осы тұрғыда жазу әрекетін ұйымдастыру барысында ... ... ... ... ... күрделіге қазай бағыттау керек. Жоғарыда атап өткендей диктанттың жүргізілу тәілдері көрсетіледі. Енді ары қарай мазмұндаманы жазу ... ... ... ... ... ... зейін, ес, ойлау, қиял, сезім, ерік) күшейтеді, әсіресе ой қызметінің белсенділігін ... ... ... ... ... ... өтіп ... анализдеу, синтездеу әрекеттерін тудырады, өйткені мәтінді алдын-ала ... яғни ... ... ... ... ... қате жібермеуүшін де тигізер пайдасы мол деп тұжырымдаймыз.
Жазу үрдістерінің аналитикалық жағы неден көрінеді десек, ол әңгімелеңгелі ... ... сай ... ... ... алу, аналитикалық үрдіске жатады, ал осы сөздерді мәтіннің ішін енгізу синтетикалық үрдіс ... ... ... мен ... және заттың белгілерін көрсететін сөзді іріктеп алу анализ болса, ал синтез - ... ... ... ... ... ... ... Мәтінді бірнеше бөлімге бөлу анализ болса, ал синтез - сол ... ... ... деп есептелінеді. Мәтінге жоспар жасау жұмысы кезінде анализ іске асса, синтез сол жасалған жоспар бойынша, құрастырып айту, не ... беру ... ... саналады.
Мазмұндама студенттердің білім-деңгейлеріне қарай бірте-бірте күрделене береді. Жоғары курстарда мазмұндама жұмыстары көп жүргізілмейді, өйткені жұмыстың бұл түрі кең ... ... ... ... ... ... ендігі жерде шығарма жазуға ауысады. Яғни, студенттер жеңіл жазба жұмысынан күрделіге ... аяқ ... ... ... шетел тілін үйрету барысында олардың шығармашылық қабілетін дамыта отырып, жазу мәдениетін қалыптастыру әрбір оқытушының алға ... ... бірі ... ... Осы тұрғыда студенттерге ағылшын тілі сабағында эссе жазу басты тапсырмалардың бірі болып табылады. Эссе дегеніміз (француз ... essai - ... ... ... exagium - құрау дегенді білдіреді) - философиялық, әдеби тарихи, публицистикалық, әлеуметтанулық, саяси және тағы ... ... ... ... автордың жеке көзқарасын білдіретін прозалық мәтін.
Қазіргі уақытта эссе публицистикалық жанр ретінде ... және ... ... кең ... ... ... нығайып келеді. Студенттерге әртүрлі шығармашылық байқауларда эссе жазу тапсырылады. Ойды қағаз бетінде жазбаша жеткізу шығармашылықты қажет ететін қиын жұмыс. ... ... сөз ... ... сәйкес келіп, ой, сезім, идея дәл бейнеленуі тиіс ... ... тән ... сай тілі ... ... әрі бай және ... жеңіл болу керек деп ойлаймыз.
Эссені жазу кезінде, студент алдымен өзі таңдап алған тақырыптың өзекті мәселелерін қарастыру керек, ... ... эссе не ... хабарлайды, жазады, талқылайды деген сауалдарға жауап таба білу ... ... ... осы ... ... не ... және оны кім оқиды деген деген сұрақтарда көтеріліп отырады. ... эссе ... ... ... үшін ... ... дұрыс сөздерді таңдай білу керек. Эссе жазатын адам үшін ең маңызды қасиет - тілді еркін меңгеру, басқалардың сезіміне әсер ... дәл және анық ... етіп ... жаза ... ... ... ... тапсырмаларды орындау барысында студент өзінің әдеби тіл ... ... ... және ... құрал ретінде Интернет-ресурстарын пайдаланып, оңтайлы жетістіктерге жетеді деп ... ... ... ... ... ... жоспар құрады және төменде көрсетілген сұрақтарға өзі жауап беруі ... ... ... эссені жазудың мақсаты қандай?
* эссе кімге бағытталған?
* эссенің ... ... ... ... деген оқырманның пікірі қандай болады?
Студенттердің эссе жазудағы басты мақсаттарының бірі - белгілі мәселе бойынша өз пікірін жазбаша ... ... ... және ... ... түсінігін, ойын жеткізіп, қойылған мәселені талқылау және шындықты табуға тырысу болып табылады [8]. Өз білімін жетілдіру мақсатында шеттілдік білім алып ... ... ... ... тіл әрекетін меңгеруге үшін оқытушыларының көмегіне сүйенеді және үлкен ... ... олар ... халықаралық конференцияларға ғылыми жобалары төңірегінде мақала береді немесе Интернет-ресурстарын пайдаланып Интернет арқылы өз еңбектерін ... ... ... ... ғылыми хат алмасу немесе ғылыми конференцияларға өз материалдарын жіберіп отырады. Осындай ... өзі өз ... ... ... өз қабілеттерін бағалайалады және өзіне-өзі сенімділігі артады және ... ... ... ... өзі ... ... еркін жеткізуге мүмкіншілі алады. Алайда, ғылыми жазба жұмысы оңай деген ойдан аулақпыз, өйткені кей жағдайда студенттер ... ... тап ... мысалы:
* белгілі бір тақырыпқа дұрыс мақсат-міндеттерін көрсете алмауы және дұрыс болжам жасай алмауы;
* ғылыми ... ... өз ойын ... ... алмауы немес өз еңбегін сыни тұрғыдан бағаламауы. [8]. Тамар Даинловна
Қорыта ... ... ... ... ... меңгеру мақсатында жазба жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру білім саласының ... ... ...
+ ЖАЗУ ... ... ... ТОПТАМАСЫ
Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйрету кезінде студенттердің ізденушілік-ақапараттық қабілетін дамыту барысында жоғары оқу орындарындарында жазу әрекетін жақсы меңгеру үшін ... ... ... ... ... ... ... мақсатында оқытушылар әр бір жазба тапсырмасына жеке тоқталады және жазба жаттығуларды сабақ үстінде немесе сабақтан тыс үй ... ... ... және ... өз ... ... ... рөлін атқарады. Интернет-ресурстары арқылы жазу әрекетін дамыту барысында біз студенттерге қай интернет-ресурстарына сүйенгені дұрыс екенін жеткізуіміз керек. Әр бір сайттың ... ... ... ... ... тән ... бар: ағылшын тілін меңгеруге ... ... ... ... грамматикалық-лексикалық жаттығулар, тесттер және сөз әрекетін дамытудағы тренингтер. Студенттер ... ... ... ... ... ... ... арқылы елтанушылық ақпарат немесе грамматиканы тексеру үшін белгілі бір сайттарға кіріп өзіне керек материалдарды алады. Жоғарыда айтылған ғылыми мақалаларды жазу ... ... ... ... ... ... ... болады. Оқытушылар өз тарапынан дұрыс бағыт-бағдар жасап алдын-ала қандай дерек көздерін ... жөн ... ... ... ... Мысалы:
* анықтамалық каталогтар (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);
* іздеу жүйесі (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite).
Студенттер ... ... ... мына сайттар арқылы таба алады:
http://www.britannica.com/ Британника энциклопедиясы. ... ... ... ... ... ... тілінде шығарма табуға болатын электрондық кітапханалар.
http://libfor.ru/readiuepoe.html
http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html
http://www.dadoda.ru
http://www.knigka.info/
http:// www.readbookonline . net /
http://www.fluent-english.ru/ Грамматика, ... ... және ... ... туралы ақпарат (Англия, Шотландия, Уэльс және Солтүстік Ирландия) - оның тарихы, географиясы, экономикасы, саясаты, білімі, мәдениеті, діні және спорт.
Russian NewYork - ... ... ... ... жаңа ... ... ...
http://velikobritaniya.org/ [9].
Осы аталған сайттар Ұлыбритания мен АҚШ туралы толық ақпарат береді. Бұл сайттар арқылы ... үй ... ... ... ... ... емес хат жазуға, жарнама беруге немесе өз білімін шыңдау мақсатында тест тапсырмаларын орындауға ат салысады. Бұл жаттығу түрі ... ... ... өз ... ... ... ... Сонымен қатар, студенттер тек сабақ немесе емтихан кезінде ғана емес ... ... ... ... ... ... немесе өз бетінше үй тапсырмасы ретінде тесттер жасауға мүмкіндік алады. Тесттер студенттердің білім деңгейін тексереді, ағылшын грамматикасы мен сөздік ... ... және олар әр ... ... ... ...
Тесттер түрлері
1
Деңгейлік тест
Білім деңгейін анықтайды (beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate және advanced).
2
Грамматикалық тесттер
Белгілі бір грамматикалық мәселеге ... ... ... мәселелерге байланысты білім деңгейін тексереді
3
Лексикалық тесттер
Белгілі бір тақырып бойынша вокабулярды жетілдіреді
4
Лексикалық-грамматикалық тесттер
Жалпы лексикалық - грамматикалық тілдік ... ... ... даму деңгейін тексеретін тесттер
Тыңдау, оқу, жазу және сөйлеу дағдыларын қалыптастырады
6
Біріккен ... ... ... ... ... ... ... ҰБТ және халықаралық емтихандар, мысалы: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC және ... ... ... әр ... деңгейде келеді және оларды жасау жөнінде нұсқаулықтар беріледі. Кейде, қате жіберілген жағдайда студенттерге оны қайта ... ... тағы ... ... ... осы ... студенттердің өзіне сенімділігі артады, тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік беріледі және өз білімін сыни тұрғыдан бағалауға, жіберген қателерін өз ... ... ... ... зор, ... ... ... қателеріне сын айтпайды, керісінше дұрыс шешімін табады.
http://njnj.ru/ Жоғары оқу ... түсу үшін ... ... ... Matrix Upper - ... Tests, Advanced Grammar ... Еlementary-Аdvanced деңгейін тексеру тесттері.
http :// www. efl. ru Грамматика мен сөздік ... ... ... ... KET, PET, FCE, CAE, CPE ... ... ... тесттер.
Test Your English Academia Boston - English Level Tests ... ... English Language ... ... tests and quizzes: practice for students of English ... Tests Online English Tests ... Golden Errors in Tests Mistakes Студенттер тарапынан жиі қате жіберілетін тесттер топтамасы.
Сонымен қатар, тесттердің өздері де бір-бірінен ерекшеленіп ... ... ... ... ... ... тесттер:
http://www.study.ru/online/tests/english.html http://www.bkc.ru/test/ http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/ http://www.reward.ru/placement.htm
http://www.efl.ru/tests/ http://eng.hut.ru/test/tests.php Осы ... ... ... ... ... тілін меңгерудің деңгейін тексере алады.
Ағылшын тілінен әр түрлі сөз әрекеттерін тексеруге арналған тесттер сайттары:
http://www.study.ru/online/tests/english.html#grammar http://www.study.ru/online/tests/english.html#answer http://www.study.ru/online/tests/english.html#collection http://www.better-english.com/grammar.htm http://www-koi8.machaon.ru/quiz/quiz
http://www.lang.ru/tests/test4.asp ... ... ... курс ... үшін ағылшын тілінен халықаралық емтихандарға дайындау үшін жасалынған тесттер топтамасы:
http://education.kulichki.net/lang/ielts.html http://www.toefl.ru/m_test.shtml TOEFL тесті (Test of English as a Foreign ... ... CPE ... тапсыруға арналған тест (Certificate of Proficiency in English).
http://www.wordskills.com/level/caeform.html Certificate in Advanced English (CAE) емтиханын тапсыруға ... ... FCE (First ... in ... ... Әртүрлі тесттер топтамасы.
Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйрету барысында студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін арттыру мақсатында интернет ... жазу ... ... ... көп ... сайттар бар. Мысалы:
http://www.english.ru/letter/letter.html "Ағылшытн тіліндегі ... және жеке ... ... атты ... ... ... ... Материалдар төмендегі жоспар бойынша беріледі:
* Стандартты хаттардың жасалуы. Мекен-жайы, күні, мазмұны, ... ... ... көшірме. Кейбір арнайы пошталық таратулыр.
* Хаттың мазмұны. Хаттың мәтіні. Жалпы талаптар. Кәсіби хаттар түрлері. Резюме.
* Резюмеге қосымша хатты қалай жазуға ... ... хат ... ... мысалдары.
* Факстер, телеграммалар. Қабылданған қысқартулар.
* Электрондық пошта. Жалпы талаптар.
* GB және US ... ... Жеке ... Жеке ... ... мысалдары. [9]. Классификация интернет - ресурсов для преподавания английского языка Кожаева Наталья ... ... ... ... МОУ Комсомольской СОШ Кинельского ОУ, Самарской област
Сонымен қатар, Интернет желісі арқылы студенттер мен ... on-line ... ... ... болады.
ТҰЖЫРЫМ
ІІ Тарау. МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМНЫҢ ЖАЗБАША ТҮРІНЕ ҮЙРЕТУДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ... ... ... ... ... ІЗДЕНУШІЛІК-АҚПАРАТТЫҚ БІЛІКТІЛІКТІҢ СИПАТТАМАСЫ
Заман талабына сай білім беру жүйесіндегі ... ... ... мақсаттарының бірі ретінде қазіргі заманғы ақпараттарды білім саласында қолданудың пайдасының маңызы зор, өйткені студенттердің білім сапасы арттырылады және олардың болашақ ... ... ... ... қалыптасады деп ойлаймыз. Елімізде білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында білім беруді ақпараттандыру қарастырылған және осы бағдарлама ақпараттандыру ... іске ... ... бағыттарын қарастырған. Мысалы:
* ақпараттық коммуникациялық технологияларды оқу жүйесіне енгізу жөніндегі нормативтік ... ... ... компьютер техникасымен қамтамасыз етудің әлемдік көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін орта ... беру ... одан әрі ... орта білім беру ұйымдарын Интернет желісіне қосу;өңірлерде білім беру ақпараттық ресурстар орталықтарын және министрліктің білім беру порталын құру;
* орта ... беру ... ... беру ... сәйкес электрондық оқу басылымдарымен қамтамасыз ету[1]. Осы мемлекеттік бағдарламада аталған бағыттарды іске асыру оқу жұйесіне ақпараттық коммуникациялық технологияларды ... және ... ... ... беру ... ... мен оны ... дәйекті деректері негізінде басқарушылық шешімдер қабылдау есебінен білім сапасының деңгейін жоғары ... ... ... ... ... ... алға қойған басты мәселелерінің бірі - елімізде білім беру саласын толықтай ... ... және осы ... мемлекеттік құжаттарда көрсетілген. Айталық, Қазақстан Республикасының Заңында[2], Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің даму Тұжырымдамасында[3] және тағы басқа құжаттарда ... ... ... ... білім беруді дамытудың бір тармағы білімді ақпараттандыру болып табылады деп көрсетілген. Заман талабына сай, ... ... ... қызметке жаңа қызметкерлерді қабылдау кезінде әр адамның компьютерді, интернетті және электрондық поштаны дұрыс қолдана алу дағдысы ... ... бірі ... ... ... бүгінгі таңда елімізде ақпараттанған қоғам құру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр:
* компьютерлік ... ... ... ... және ... ... электрондық оқулықтар және тағы басқа ақпарат көздерін білім сапасын арттыруға қолдану делінген[4]. ... осы ... ... ... ... оңтайлы жұмыстар жасалынған, айталық жоғары оқу орындарында электрондық кітапханалар, Интернет-ресурстар және Wi-Fi желісі қарастырылған.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ... ... ... ... ... ... арттырады, олардың өз бетінше ақпарат жинауға, бір-бірімен хат алмасу арқылы жазба жұмысын жақсартуға үйретеді. Сонымен қатар, Интернет желісін пайдалану ... ... ... ... ... және ... миллиондаған адамдарының бір-бірімен электронды түрде қарым-қатынас жасауына мүмкіндік ашылады деп ... ... ... ... ... ... кезінде нағыз өмірлік жағдайларға тап болады. Атап айтсақ, Интернет желісінде отырып ... тест ... ... ... және сол арқылы өзін-өзі бағалауға бейімделеді немесе белгілі бір компанияларға ресми хат жазу ... өз ... ... ала ... тақырыпқа сай жазба жұмыстарын ұйымдастыруға әрекеттенеді деген ойдамыз. Көптеген ғалымдардың өз еңбектерінде ... ... ... ... ... еркін сезінеді деген. Мысалы, орыс ғалымы Полат Е.С. өз ... ... ... барысында қолданудың пайдасы туралы айтқан және оның тек оқу, тәрбие үрдісінде ғана емес сонымен қатар сабақтан тыс шараларға, ... ... ... ... әрекетіне де әсері мол екенін дәлелдеген[5]. Осы ғалымның ойымен келісеміз, өйткені Интернет-ресурстары арқылы көп мағлумат алуымызға үлкен мүмкіндік бар. Мысалы, ... ... ... сын ... ... ... қолайлы әлеуметтік психологиялық орта жасайды деп ойлаймыз. Осы аталған мәселелер бойынша студенттер шетел тілін меңгеру кезінде ... ... ... ... алады және дұрыс жазба жұмысын ұйымдастыруға дағдыланады деп білеміз.
Заман талабына сай ... ... ... сөзі енді және осы ... жалпы мағынасы нені білдіреді деген сауалмен Уикипедия, ашық қазақша энциклопедиядан ... ... яғни ... сөзі ... желі ... ... екен "(Internet - International Network) - компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі". Сонымен қатар, осы материалда Интернеттің білім саласындағы пайдасы ... ... ... ... ... ... ... оқыту программаларын бақылап отыра алады. Колледж оқытушылары өз шанырақтарымен электрондық почта ... ... ... ... телефонмен сөйлесу ақысын үнемдейді. Студенттер компьютерде курстық жұмыстарын жасайды. Сонымен қатар, диалогтық режимде ... ... ... және ... да ... материялдарды алуға болады"[6]. Яғни, Интернеттің білім сапасын арттыруға ... зор деп ... ... ... ... ... мәселесі бойынша көптеген ғалымдар өз ойларын еңбектерінде көрсеткен және оның білім жүйесіндегі ролін қарастырған. Солардың бірі, ... С.С. өз ... ... ... ... ... әр қилы ... қызықты өткізуіне мүмкіндік береді деген. Компьютер білім жүйесінде көп салалы білім беруші құрал ретінде пайдаланылады және ... ... ... ... ... студенттердің болашақ маман ретінде қалыптасуына, олардың жалпы психологиялық дамуына көп ықпал етеді және шетел тілінде өз ойын ... ... оны ... бетіне түсіруіне, яғни жазба әрекетін кәсіби меңгеруде көп ... ... ... ... ... білім сапасын арттырудың бірден-бір көзі деп ойлаймыз. ... ... ... ... жалпы білім беретін мекемелерде Интернет желісін қолдану Ережелері белгіленген және оларды ... ... әр бір ... ... ... болу ... деп ... ақпараттық технологиялар мен Интернет желісін оқу-тәрбие үрдісінде мақсатты және тиімді ... ... ... ... ... беру ... ... және т.б. [8].
Аталған Ережелер Қазақстан Республикасының заңдарына қарай жасалынады және қатаң тәртіппен бақыланып отырады және ... ... ... ақпараттандыру білім сапасын әлдеқайда ұлғайтуға көмек береді деп ... ... ... ... үйрету мақсатында жоғары оқу орындарында әр түрлі деңгейде жазба жұмыстары жүргізіледі. Мысалы, жазу мәтіні тілдік ... ... ... және ол ... байланысқан:
* логикалық-топтамалы
* логикалық-маңызды күрделі құрылымдардан тұрады және қатысымдық ... ... ... ... ... жазу әрекетін жақсарту мақсатында жоғары оқу орындары оқытушыларының алға ... ... бірі ... ... ... ... ... беріп олардың жазу әрекетін дұрыс деңгейде меңгеруіне көмек беруі.
Шетел тілін толық меңгеру үшін студенттер көп ... ... ... көмегімен негізгі әдебиетке қосымша өз бетінше материалдар іздейді және сабақтан тыс кезінде кітапхана немесе Интернет желісіне сүйенеді. Интернет-ресурстарын қолдана ... ... көп ... ... ... және ... жазба жұмысы кезінде өз қателерін табуға талаптанады. Мәдениетаралық қатысымның жазба түріне үйрену мақсатында студенттер Интернет желісі арқылы бір-бірімен хат алмасу, ... хат жазу ... тест ... ... ... ... ... Е.С.-тің еңбегінде көрсетілгендей Инетрнет-ресурстарын қолдану арқылы студенттер өздеріне керекті әдебиеттер, елтанулық ақпараттар және тағы басқа да ақпарат ... қол ... ... Студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыру мақсатында оқытушылар тарапынан көп еңбек қажет етіледі, себебі студенттердің Интернет көздерінен алған материалдары дұрыспа немесе қате ... соны ... ... деп ... Сондықтан мүмкін болса сабақ барысында компьютермен жұмыс жасағанда өздеріне ... ... ... ... жөн ... ... мәдениетаралық қатысымның жазба түрін меңгеру үшін сабақ ... ... ... тыс on-line ... ... жасау барысында топпен, сонымен қатар жекеше жұмыс жасауына мүмкіндігі бар деп ... және өзге ... өзге ... үйрену кезінде өз тілімен, мәдениетімен салыстыруға, алған білімін ары ... ... ... деп ... Осы ... ... ... С.С. "Қазіргі шеттілдік білім берудің теориясы мен ... атты ... ... ... береді. Мысалы: "Шеттілдік білім берудегі мақсаттарды анықтайтын факторлар төмендегідей: қазіргі қоғам тапсырысы мен ... ... қол ... ... ... болсақ, "мәдениетаралық қатысым субъекті" тұлғасын қалыптастыру; ..." [11]. Яғни бүгінгі заман талабына сай әр бір ... ... ... ... өз ... біліміне сенімді болуына және өзіне сыни тұрғыдан баға беруіне мүмкіндік жасалу керек деп ойлаймыз және осы жұмыстың алға басуына әр бір ... ... ... ол ... сапасын жақсарту мақсатында бағыт-бағдар беруші ролін атқарады деген ойдамыз. ... ... ... ... ... ... студенттер өздерінің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыру үшін компьютермен жұмыс жүргізеді және осы тұрғыда өздерін еркін ... ... ... ... ... ... жүргізу барысындағы жіберген қателеріне сын айтпайды, керісінше оларға дұрыс жауаптарын көрсетеді. Мысалы, ... ... ... қай ... ... ... ... өзіне керекті сайттан тест тапсырмасын алады және білім деңгейін тексереді. Тест арқылы студенттер өздері жіберген қателерді түзетуге дағдыланады және ... ... ... көз ... ... деп ... ... оқу орындарында мәдениетралық қатысымның жазба түрін дамытуда Интернет-ресурстарын пайдалану арқылы үйренуде студенттер, жоғарыда атап өткендей, өз ... ... ... ... ... ... ... оқуға әрекеттенеді, аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдейді. Сонымен қатар, олар білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы ... ... ... ... ... өз ... еркін жеткізуге әрекеттенеді және қажетті ақпаратты жедел түрде алуға мүмкіншілік алады.
Жоғарыда айтылған әрекеттерді ... ... ... ... ... ... алады, оларды өзінің жазба жұмыстарымен салыстырады. Әрбір студент өзінің ... ... және ... ерекшеліктерін дамытуға дағдыланады деп ойлаймыз. Яғни, ақпараттық технологияларды білім ... ... ... оқу ... студенттерінің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастырады деген тұжырымға келеміз. Сонымен ... ... ... ... бірі - ... дәстүрлі түрінен жаңа педагогикалық технологияларға оқу үрдісін бағдарлау және осы мақсатта ... ... ... ... студенттердің байқауына оқытушылар тарапынан көмек көрсету деп түсінеміз. Айталық, білім саласында көптеген жаңа технологиялар дамуда, яғни жаңа педагогикалық технологияларды ... ... ... мен ... нәтижесінде әр студенттің өзіндік ерекшеліктерін байқап тұлға ретінде қалыптасуына ... ... деп ... ... компьютерден хабары бар білім алушының логикасы жақсы дамиды және компьютермен өткізілген әрбір сабақтан соң білім алушы тест, бақылау ... ... өз ... ... Ол өз ... өзі ... ... Бұдан соң білім алушының өз бетінше оқуға қызығуы артады, өз білімін көтеруге ұмтылады[12]. Сондықтан да оқу ... ... ... бар және ... ... ... ... сабақтан алған әсері мол болады деп ойлаймыз.
Ақпараттық технологияны білім ... ... ... зор, ... студенттер аталған технологияны қолданғанда:
* ақпараттық сенімділік;
* жылдамдық;
* уақыт үнемділігі, сонымен қатар, керек ... ... ... ... ... тарату мүмкіндіктеріне ие болады және техникалық құралмен жұрыс жұмыс жасауына көп ... ... ... көрсетілгендей, терминін алғаш енгізген ғалымдардың бірі, Ресейлік академик Глушков Виктор Михайлович. Білім беру үрдісін ақпараттандыру мақсатында, біз ... В.М. ... ... ... болсақ, онда ақпаратты өңдеумен байланысты үрдіс болып табылады және осы тұрғыда білім беруді компьютерлендіру ... ... ... ... ... ... болды делінген. Сонымен қатар, А.Горячев осы мәселе жөнінде өз ойын білдірген, яғни, ... ... ... ... ... ... базасы, графиктік редактор, мультимедия және коммуникациялық технологиямен сипатталады. ... ... ... ... ... ... болсақ, онда, оқыту құралдары жүйесінің элементі[13] деп қарастырады. Жоғарыда аталған анықтамалар ақпараттық технологияның білім ... ... ... ... тұр деп ойлаймыз.
2.2. АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАРЫНЫҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМНЫҢ ЖАЗБАША ... ... ... ... ... ... Республикасында білім беру жүйесінің тұжырымдамасында" жоғары білім берудің негізгі тенденциясының дамуы мамандарды ... ... ... ... ... ... дамуына, білім беру және инновациялық технологиялардың жетілуіне алып келеді делінген[14]. ... ... ... ... ... саласын ақпараттандыру мақсатында жоғары оқу орындарында ақпараттық коммуникациялық технологияны жетілдіру үшін ... оқу орны ... ... ... ... ашу ... [15]. ... бүгінгі таңда мемлекет тарапынан жастарымыздың ертеңгі ел болашағы ретінде кең ... ... ... көптеген жұмыстар жасалынып жатыр десек болады.
Мәдениетаралық қатысымның жазба түріне үйретуде студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін арттыру мақсатында жалпы "ақпараттық технологиялар" ... ... ... осы ... ... ... ғалымдармен қатар (), отандық ғалымдарда өз пікірлерін ортаға салып көптеген еңбектерде атап көрсеткен (Нұрғалиева Г.К., Қараев Ж.А., Баймұханов Б.Б., Төлбасова Б.К.) ... ... Б.К. ... адам ... рөлі ... еңбектерінде адамның шынайы және компьютерлі өмірде өмірде сүретінін атап өткен. Мысалы, интернетпен жұмыс жасағанда адам өмірде болып жатқан жаңа тылсымнан ... ... өмір ... ... ... оның ағзасына интернеттің физиологиялық тұрғыдан кері әсерін тигізеді деп ойлаған[16]. Нақтылай айтқанда, адамдар интернетсіз өмір сүре алмайтындай жағдайларға тап болады және ... ... ... отырып көз жанарына да нұқсан келіп жатқан кездерде болады.
Осы мәселе төңірегінде көп ... ... ... Мысалы, студенттердің кей жағдайда жалқаулыққа салынып интернет-ресурстары арқыры өзіне керекті ... ... ... алуы, кітапханаға баруға уақыт таба алмауы және тағы ... ... ... тап ... деп ... Бұл ... ... мектеп жасындағы балаларда жиі кездесіп тұрады. Алайда бұл көрсетілген мәселелер бойынша ... ... ... ... ... ... ... аулақпыз. Себебі, өмір талабына сай, Интернет арқылы адамдар бір-бірімен тілдесіп жатады: мысалы, телеконференция, чат (IRC - Internet Relay Chat), ... ... ... жазу ... ... және т.б. ... ... беруді ақпараттандыру маңызды мәселелердің бірі болып тұр және осы мәселе отандық ғалымдардың бірі ... Г.К. ... ... ... ... ... деп ... Мысалы:
* білім беру ұйымдарын компьютерлендіру, мектепті компьютерлік техникамен қамтамасыз ету;
* ақпараттық оқу ресурстарын құру, қазіргі заманауи ... ... және ... бағдарланған технологиялардың негізінде оқу бағдарламаларын құру[17]. Әрине осы көтеріліп отырған мәселелер өз жемісін көрсетуде және ... ... көп ... ... ... ... ... қатар, Əлқожаева А.С., Ноғайбаева А.А. өз еңбектерінде Қазақстан Республикасының білім беру ... ... ... мүмкіндіктеріне тоқталады: "...сөйлеуге үйрету барысында (бағдарламалар базасында рөлдік ойындарды ... ... ... жəне кіші топтарда қарым қатынасты ұйымдастыру); жазуға жəне жазу мəдениетіне оқыту үйрету барысында (жаттықтыру оқыту бағдарламалары мен орфографияны түзету жүйелерін ... ... ... дағдыларды қалыптастыру, құжаттар шаблондары жəне мəтінді автоматты түрде өңдеу жүйесін қолдану негізінде репродуктивті жəне реконструктивті ... ... деп өз ... ... [18]. Осы ... шеттілдік білім беру мекемелерінде мәдениетаралық қатысымның жазба түріне үйретуде жазба жұмыстарын дұрыс ... ... ... ... ... сай, мектеп және жоғары оқу орындарында жаңа технологияларды енгізу үрдісі білім сапасын арттыруда оңтайлы өзгерістерін көрсетуде. Мысалы, Интернет көздері ... әр бір ... ... керекті материалдарды таба алады, сонымен қатар, керек жағдайда ... ... ... ... ... ... емтихандар мен сынақтарды интернет арқылы тапсыра алуға мүмкіншілігі болып тұр және мемлекет тарапынан барлық ... ... ... ... ... бұл ... ... сондықтан оқытушылар тарапынан көп еңбек, бақылау және сараптау жұмыстары өткізіліп отырады деп ойлаймыз. Студенттің білімін тек оқытушыға бағаламайды, ... ... ... да интернет көздері арқылы баласының білім деңгейін бақылай алады деп ... ... ... ... ... ... еңбекті қажет етеді және осы мәселе жұмысының басында аталып кеткен, сондықтан оны білім саласында пайдаланудың пайдасы мен ... ... ... деп ... Жалпы студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыруда және Интернет-ресурстары арқылы жазба тілді дамытуда оның пайдасы мен ... ... ... ол қолайлы және төмендегі қызметтерді атқарады:
* қажетті сайттар арқылы іздеген ... оңай ... ... жинау, электронды пошта арқылы хат-хабар алмасу;
* жазу, тыңдау, ... ... ... ... ... ... және басқа қызметтер орын алады.
Осы мәселені кең ауқымда қарастыратын болсақ оның пайдасы зор, өйткені, ... My language ... ... Twitter ... ... арқылы студенттер өзі тіл үйреніп жүрген шет елдерге шықпай-ақ, ағылшын тілінде сөйлейтін адамдармен тілдесуге немесе жазу ... ... ... ... хат ... немесе чат арқылы байланысуға мүмкіндік алады. сонымен қатар, студенттер күнделікті ағымдағы жаңалықтардан хабардар болу үшін өз ... ... ... ... ... ... ... осы мәселе төңірегінде көптеген ғалымдар Интернеттің студент білімін жетілдіруіне толық негізі бар ма және ол оқытушының ... ... ... ... ... талқылап отырады. Жоғары оқу орындарында ақпараттық көздер арқылы үй тапсырмасы көбінесе сабақтан тыс уақытта беріледі, ... ... ... өз ... ... ... бір ... көмегімен жасағанына көз жеткізу керек. Сонымен қатар, студенттер мәдениетаралық қатысымның жазба түрін дамыту мақсатында Интернет-ресурстарын пайдалана ... ... ... ... ... оқи ... жеңілден күрделіге қарай жазба жұмыстарын жазады реферат, эссе, баяндамалар, т.б жазба жұмыстарын қажетті ... ... ... ... ... əкелетін кездері де болады[19]. Яғни, ақпараттық технологияны білім саласына енгізу кезінде студенттердің білімін тексеру және шетел ... ... ... ... ... біліктілігін қалыптастыру барысында оларға оқытушылар мен ата-аналар тарапынан көп ... ... ... деп ... өйткені ғаламтор көзінен алынған ақпараттың толық түрде дұрыс екеніне көз жеткізу керек және алған білімін болашақта пайдалануына ... ... болу ... деп ... ... ... РЕСУРСТАРЫНЫҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМНЫҢ ЖАЗБАША ТҮРІНЕ ҮЙРЕТУДЕГІ ҮЛГІСІ
Шетел тілін үйрету мақсатында оқытушылардың алға қойған мақсаттарының бірі жаңа технологиялар арқылы сабақ сапасын ... және ... ... ... ... ... дұрыс жүргізудің әдіс-тәсілдері қарастыру негізінде студенттерді мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне ... үшін ... ... ... ... керек екенін айтады. Оқытушылардың сабақ жоспарын дұрыс ұйымдастыруы, оқудың дәстүрлі үрдісінен инновациялық технологияларды пайдалану арқылы гуманистік білім беру, яғни сабақ ... ... етіп ... сол ... ... ... ... деп ойлаймыз. Мысалы: студенттер оқытушылардың көмегімен өздері үйреніп жатқан шетел тілінің әлемдегі алатын рөлі, сол ... ... мен ... және т.б. ... ... белгілі-бір тақырыптарға тренингтер, дөңгелек үстелдер, пресс-конференциялар және т.б. жұмыс түрлерін ұйымдастыра алады деп ойлаймыз. әрине, ... ... ... ... да жиі өтеді сондықтан бұл жайттар оларға жаңашылдық ... деп айта ... ... ... студенттері екі бірдей шетел тілін меңгеруге ат салысады, сондықтан ... ... ... ... олар ... аталып өткен университет шеңберінде немесе халықаралық деңгейде өтетін шараларда осы екі елдің мәдениеті мен тілдік ерекшеліктері ... ... ... сай өз ... ... ... сұқбаттасуына болады немесе сол елдердің өкілдерімен Интернет желісі арқылы хат алмасуы, конференцияларға мақалалар жіберу немесе ... ... ... ... өздерінің тілдік деңгейін көтере алады және сол елдің тілінде өз ойын ... ... ... деп ... ... талабына сай, білім беру үрдісінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану мәселесі ... алға ... ... бірі және ... атап өткендей білім сапасын жақсарту мақсатында Қазақстан ... ... ... ... ел ... халыққа жолдауында жиі аталып жүреді. Шеттілдік білім алып ... ... әр ... ... ... көтеру мақсатында олардың мәдениетаралық қарым-қатынас біліктілігін қалыптастыру және олардың субъект ретінде өздерінің тұлғалық ерекшеліктерін байқауға немесе өзіне сыни ... баға ... ... беру ... ... ... қызметкерлердің алға қойған міндеттерінің бірі деп есептейміз. Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түрін ... ... ... ... ... ... алдына қойған мақсаттарының бірі:
* білім ордаларын жаппай комьютерлендіру және Интернет желісімен толық қамтамасыз ету;
* мәдениетаралық қатысым субъектісін ...
* ... ... ... ... және т.б. мәселелер.
Қорыта айтқанда, шеттілдік білім алып жатқан студенттердің даралығын, жеке тұлға ретіндегі қоғамда ... орны ... ... ... ... ... жобаларды жасауда өз іскерлігін дамыту, сонымен қатар шетел тілінде еркін ауызша және ... ... үшін ... ... ... қалыптастыру деп есептейміз. Мәдениетаралық қатысымның ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру мақсатында компьютерлік технологияны пайдалану арқылы шетел тілін үйренушілердің сөз әрекетінің төрт түрінде де ... ... ... ... көп ... ... етіледі. Айталық, өзге тілді тек кітап беттерінен ғана үйренбей, сонымен ... ... ... ... жаңа ... сабақ бағдарламасына кірістіру керек деп ойлаймыз. Интернет жүйесін пайдалана отырып, тілін үйренушілер сол елдің өкілдерімен Интернет желісі арқылы байланысқа түсе ... және ... сол ... ... сияқты шетел тілін меңгеруіне қатты тырысады.
Мәдениетаралық қатысымның субъектісі ретінде әр студент шетел ... ... ... ... ... үшін әлемде болып жатқан хабарларды толық игеріп өз тілдік ... ... үшін ... ... ... шараларға мүмкін. Мысалы: диспуттар, байқаулар, олимпиядалар және т. б. шаралар. Сонымен ... сөз ... бірі жазу ... меңгеру кезінде студенттер ізденушілік-ақпараттық біліктілігі қалыптастыру негізінде Интернет желісі ... ... ... ... ... тілі ... тікелей байланысқа түсе алады және шынайы қарым-қатынас үлгісін жасауға талпынады деп ... ... ... білім мекемелерін ақпараттандыру туралы көп деректерге сүйене отырып, біз студенттердің Интернет жүйесінің белгілі бір ақпараттық ресурстарын ... ... ... ... алуда көп жетістіктерге жете алатынына сенімдіміз. Мысалы, еліміздің жоғары және орта білім ордаларында ақпараттандыру жағдайын жетілдіру мақсатында мультимедиялық класстар бар және ... сол ... ... кезінде студенттер төмендегі жұмыстарды атқара алады:
* электрондық пошта (e-mail), телеконференция, видеоконференция;
* жеке ... ... ... ... ... ... ... Web;
* серверге жеке шығару;
* ақпараттық каталогтар (Yahoo, InfoSeek/UltraSmart, Galaxy) ... ... (Altta, Vista, HotBob, Open Text), жүйе ... ... (Chat) және т.б.
Шетел тілі сабағында немесе үй тапсырмасын орындау кезінде компьютермен жұмыс жасай отырып, студенттер психологиялық тұрғыдан ... ие ... Атап ... ... тарапынан студенттердің жасаған әрбір жұмысын бағалауы, олардың жасаған қатесін ... ... ... өз ойын ... ... ... бермей, керісінше өз ойларын мақұлдататын кездер болып жатады. Оқытушы мен ... ... ол ... студенттедің қатесін тексереді бірақ сын айтпайды, яғни студенттерге өз бетінше жұмыс жасап, өзіне сенімділік ... ... ... Осы ... ... ... біз ... оқытушыдан рөлі жоғары деген ойдан аулақпыз. Керісінше, оқытушы шеттілдік білім алып жүрген студенттерге сол тілді еркін және ... ... әр бір ... жеке ... ретінде өз тапсырмаларын орындап, жұмыс қорытындысын белгілейтін әлеуметтік-психологиялық жағдай туындата алатын, олардың жұмысына бағыт-бағдар беретін бірден-бір ұстазы болып табылады. ... ... сай, ... ... меңгеру кезінде студенттердің коммуникативті, интерактивті, аутентті тілді үйрену үрдісінің ... ... ... ... ... ... коммуникативтілік қабілетінің компоненті ретінде мәдениетаралық біліктілікті дамытудың ... ... ... ... дәстүрлі оқытуда тіл үйренушілер тілдік жаттығуларды жасап, қажетті материалды жаттаумен ғана ... ... ... көрініске ие болады: . Алайда, тілдік құрылымды жаттаумен шектелу, тілді қарым-қатынас құралы ретінде меңгеруге толық мүмкіндік бермейді. Шетел тілінде тілдік ... - ... ... үшін ... ... ... туындату қажет. Ол студенттердің қажетті материалды меңгеруіне және соған сәйкес мінез - құлқын қалыптастыруға жағдай ... ... ... ... ... жүйесі айтарлықтай маңызға ие. Біз дәстүрлі шетел тілі сабағына тағы да сипаттама жасайық. Көп жағдайда шетел тілін оқыту үрдісінде оқытушы ... ойын ... ... бағыт беру немесе жетекшілік етуден гөрі, ол басшылық қызметіне ... Бұл ... ... ... ... ... ... тежейді. Мысалы, дөңгелек үстел, пікірталас мәселесін оқытушы өзі дайындап, жоспарды беріп, студенттен сөйлеу барысында тек соған сүйенуін талап етеді. ... өз ойын ... ... ... берілмейді. Студент мәселені түсінбей, өзіне қажетті ақпаратты ала-алмай, мәселені шешуге шығармашылық тұрғыдан келу мүмкіншілігінен айрылып, өзінше ой ... оны ... және ... ... айта алу ... ие бола ... Ал ... шешуде жаңа ой, құнды пікір айту өте ... Және ол ... ... ... көрініске ие болар болса, оның нәтижесі жоғары болмақ. Шетел тілін оқыту технологиясының тиімділігінің көрсеткіштері мыналар: Студенттердің моральдық психологиялық, интелектуалдық және жас ... ... ... ... ... күй ... ... бен студент арасында сөз алмасу, ғылыми қарым-қатынас және әріптестік принципін орнықтыру. ... еске ... ... мен ... ... көтеру арқылы белсенділігін арттыру. Оқуды игеруге мультимедиялық және басқа да техникалық арсеналды кең іске қосу. Сабақтардың бітуімен ... ... ... ... ... Білім беру технологиясының үш түрлі типі бар. Олар дәстүрлік, инновациялық және ... ... - ... ... ... оның ... ... әртүрлі ақпарат көздерін, ресурстарын пайдалану арқылы компьютерлік технологияның көмегімен ... ... ... арқылы тілді игеруге кәсіби шеберлігін шыңдайды. Жаңа ақпараттық технологияға әртүрлі ақпараттарды электрондық әдіспен енгізу, сақтау және беру ... ... ... оқу ... пайдалану ерекшелігіне сай мына төмендегідей топтастыруға болады: Компьютерлік оқу бағдарламалары (электрондық оқулықтар, тьюторлар, лабораториялық жаттығулар, тест ... ... ... сай оқу ... компьютер, видеотехника, оптикалық дискінің жиындысын пайдалану арқылы жүргізіледі. Интеллектуалдық және эксперттік жүйе. Ақпарат жиынтығы базасының қалыптасуы. Электрондық пошта, телеконференция, ... не ... ... ... біріктіретін телекоммуникациялық қондырғылар. Электронды кітапханалар. Бұл технологиялар білім саласында оларды пайдаланудан гөрі тезірек дамиды. Жоғары оқу ... ... - көп ... ... жиі ... ... ... аудиоақпарат алмасу, видеоақпарат алмасу, виртуалды аудиторлық тақта,тақырыптық ақпарат енгізілген клавиатуралар, файлды алмасу, көпжақты конференциялар өткізу кеңінен таралған көпке белгілі компьютерлік ... ... ... ... Бұл технологиялар ағылшын тілін біршама меңгерген студенттің еншісі болып ... ... бұл ... тек ... тілінде ғана беріледі. Компьютер жүйесі оқу процесін жетілдіру құралы болып табылады. Дегенмен, Интернет жүйесіндегі оқуға ... ... ... аз, жүйеленбеген. Оқу процесін аралық байланыс арқылы басқару электрондық ... ... ... ... жіберу, курс және диплом жұмыстарын көшіру, интерактивтік хабарлар алмасу ... ... ... бұл ... ... гөрі жаңа ... маңызға ие. Дегенмен, түрлі ақпараттық ағымды пайдалану ... шет ... ... ... келешек медик-студенттерге өздерінің жан-жақты дамып, сауатты маман ретінде қалыптасуына игі ... ... ... ... ... кәсіби бағдарламаға сәйкес шет тілін меңгере отырып игеруі, олардың осы мақсатта жүйелі түрде технологиялық ақпараттарды және педагогикалық технологияны ... ... ... ... арттыруына, ізденуіне байланысты. Жаңа педагогикалық технология студенттерді шет тілін меңгеруге жеке бағыттап, ... ... ... ... - қабілетін ескеруге мүмкіндік береді. Технологияның методикаға ... ... ... ... ... ... қортындылау негізінде емес, оқуды ғылыми тұрғыдан негіздеуге ... ... ... ... негізделген. Оқудың жағдайы мен түрлі факторларына қарамайды Жеке іскерлік тұрғысынан педагогикалық технология жоғары нәтижеге жету үшін оқу ... ... ... пайдалану арқылы ғылымды игеруге дидактикалық білімнің қасиетін нақтылау. Ол үшін оқудың мазмұнын, әдісін, оқу процесін ұйымдастыру ... оқу ... ... ... - ... ... ... кез келген педагогикалық технология ақпараттық екенін баса көрсетеді. ... ... оқу ... ... ... ... ... ерекшеленеді. Оқуда жаңа ақпараттық технологияны пайдалану негізгі педагогикалық технологияның негізгі принциптерін қанағаттандырады. Шет ... ... ... ... оқып ... жаңа педагогикалық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалану бүгінгі күнгі білім жетілдірудің инновациялық түрі болып ... ... ... деп ... ... жақсарту және жобалық қортындыға жету мақсатында оқытушы мен студенттер біріккен технологиялық іс-қимылын айтады. Қорыта айтқанда, ... ... ... ... - бұл оның ... ... жағдайды жасаудың бірден - бір жолы, ал ол өз ... ... ... ... ... ... - ... себепкер болады. Оқытуға жаңашыл көзқарасты қолдану, тәжірибеге бағытталған оқытудың үлкен жетістігі болып табылады , сондай- ақ оның ... ... ... ... ... ... ... қатар өмірдің сапасын көтеруде үлкен сұранысты қанағаттандыруды қамтамасыз етеді.
http://kaznmu.kz/
2.4.ІЗДЕНУШІЛІК-АҚПАРАТТЫҚ БІЛІКТІЛІКТІ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМНЫҢ ЖАЗБАША ТҮРІНЕ ҮЙРЕТУ БАРЫСЫНДА ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ... ... ... ... ... ... ҚОРЫТЫНДЫЛАУ
ТҰЖЫРЫМ
ІІІ Тарау. МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМНЫҢ ЖАЗБАША ТҮРІНЕ ҮЙРЕТУДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ІЗДЕНУШІЛІК-АҚПАРАТТЫҚ БІЛІКТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ МАҚСАТЫНДА ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫС
3.1. ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ... МЕН ... ... ... ... ... ... ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыру әдістемесінің тиімділігін бағалау мақсатында тәжірибелік-экспериментттік оқытуда ың мақсаты сыпайылық категориясы негізінде болашақ туризм ... ... ... ... ... ... ... және оның оқыту процесінде тиімділігін анықтау.
Әдістемелік үлгіні тексеру негізінде атқарылатын тәжірибелік- эксперименттік оқытуды жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... басталмас бұрын студенттердің тілдік қарым-қатынас барысында сыпайылық категориясын, яғни тіл мәдениеті, тіл ... ... ... ... тілдік орамдарды дұрыс қолдана білу іскерліктері мен дағдыларының қалыптасу деңгейін бақылау, тест-тапсырма арқылы анықтау;
2. Құрастырылған әдістемелік үлгі бойынша ... мен ... ... оқытудың болжамы: Жоғары оқу орындарында туризм мамандарын даярлауда шетел тілінде кәсіби қатысымды сыпайылық категориясы ... ... ... ... ... ... ... егер:
- сыпайылық категориясының теориялық мәні мен мазмұны негізінде кәсіби қатысымдық оқыту жүргізілсе, онда оқыту процесінде ... ... ... ... ... ... нәтижелерге жетеді: себебі болашақ туризм мамандарын оқыту барысында сыпайылық - ... ... ... ... ... ... ауызша және жазбаша қатысымда арнайы жаттығулар мен тапсырмалар арқылы ... ... ... ... ... студенттердің кәсіби қатысымдық біліктіліктерін қалыптастырады.
Сыпайылық категориясы негізінде болашақ туризм мамандарының кәсіби ... ... ... ... ... үшін Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің мамандығы бойынша білім алып жатқан 3-ші курс ... ... ... ... материал мен қатысушылар
3.2. ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТТІК ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ САТЫЛАРЫНА СИПАТТАМА
Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік - ақпараттық ... ... ... тәжірибелік-экспериментттік оқытуды тексеру негізігде Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері ... ... ... ... ... ... ... тілі ретінде меңгеру барысында білім алып жатқан 2-ші курс студенттерімен 1 Ақпан және 1 Наурыз аралығында өткізілді. Тәжірибелік - ... ... 2 топ ... ... және ... 301 топ - ... топ және 303 топ - бақылаушы топ. Студенттердің жалпы саны - 20 адам.
Ұйымдастыру және ... ... және оқу ... ... ... ... ... шынайы экспериментке жатады, себебі шынайы оқыту жағдайларында жүзеге асырылды; ... ... ... - ... ... ... және бақылаушы топтары оқытудың соңғы кезеңіне өзгеріссіз қалды; салыстырылатын болжамдар (нұсқалар) саны бойынша - нұсқалы, себебі сыналушылардың ... ... ... ... екі нұсқа салыстырылды; жоспарды жүзеге асыруды белгілеу деңгейі бойынша - ашық экспериментке жатқызылды.
Эксперименттің өзгермейтін ... ... ... ... ... және эксперименттен кейінгі бақылаудың аптадағы оқыту уақытында - 4 академиялық сағаттан бірдей болуы;
- екі топтағы студенттер ... ... ... және ... топтарда 10 студенттен);
Эксперименттің өзгермейтін жағдайларына эксперимент кезеңінде тәжірибелік оқыту негізіне алынған оқу материалы жатады. Эксперименттік топта тәжірибелік оқыту ... ... ... ... ... сыпайылық категориясы негізінде дамыту, атап айтқанда, ауызша және жазбаша қатысым. Аталмыш топ студенттері "English for ... tourism" (Miriam ... Strutt, Longman) ... бойынша және "Jobs in tourism" тақырыбы көлемінде жүргізілді.
Зерттеудің тәжірибелеік-эксперименттік бөлігі келесі кезеңдерден тұрады:
* Экспериментке дейінгі ...
* ... ... ... ... ... ... категориясы негізінде болашақ туризм мамандарының кәсіби
қатысымдық үлгісін тәжірибелік-экспериментттік оқытуда тексеріп анықтау үшін ... ... ... ... ... тілі мұғалімдерінің пәні бойынша құрастырған оқу жоспарына сараптама жасау; оқу ... ... ... ... ... ... мен ... оқыту талаптарына сәйкестігі;
- тәжірибелік-экспериментттік оқытуға қатысатын эксперименттік және бақылау топ студенттерімен әңгімелесу; олардың кәсіби қатысымын ... ... ... ... ... ... және оқу үлгерімдерін анықтау.
Сонымен қатар, тәжірибелік-эксперименттік оқытудың дайындық кезеңінде біз ... ... ... ... ... эксперименттік топта сыпайылық категориясы негізінде болашақ туризм мамандарының ... ... ... ... ... мен ... кешенін қолдану арқылы тиімділігін тексеру; үшіншіден, сыпайылық категориясы негізінде болашақ туризм мамандарының кәсіби қатысымын қалыптастыру үлгісін ... үшін ... - алды ... ... ... ... дейінгі жүргізілетін жұмыстың мақсаты эксперименттік және бақылау топтарындағы студенттердің сыпайылық категория туралы білімдерін, атап айтқанда, тіл ... тіл ... ... ... ... ... ... барысында қолдануды анықтау барысында сауалнама өткізу арқылы анықтау. Сауалнама нәтижесін мынадай сұрақтардың жауаптарына ... ... ... ... ... түсінесіз?
* Сіздің ойыңызша, болашақ туризм мамандарының сыпайылық категориясы туралы білімдері шетел тілін меңгерулеріне әсері бар ма?
* Шетел тілін үйрету ... ... ... ... ... ... негізінде меңгертуге қанша уақыт бөлінеді?
* Сіз оқып жатқан Шетел тілі оқулығында сыпайылық категориясына қатысты тапсырмалар мен жаттығулар ... ... аясы ... ... ойыңызша, сыпайы тілдік орамдарды күнделікті өмірде қолдану қажет пе?
Сонымен қатар, аталмыш топ студенттерімен әңгімелесу арқылы олардың ... ... яғни ... ... меңгеру іскерліктерінің қалыптасу деңгейін анықтауға тырыстық. Алынған ... ... ... сыпайылық категориясы туралы білім деңгейлерінің төмендігі студенттердің ауызша және жазбаша ... ... ... ... ... тәрізді сыпайылық компоненттерінің қолданылмауы, оқулықтағы аталмыш мәселеге қатысты арнайы тапсырмалар мен жаттығулар жүйесінің ... ... ... ... кері әсері.
Тәжірибелік-экспериментке дейінгі жүргізілетін жұмыстың екінші кезеңі тестілеу арқылы жүзеге ... Екі ... ... ... ... туралы білімдері арнайы құрастырылған тестті орындау арқылы өтті. Әрбір дұрыс жауап 1 баллға сәйкес. Орташа көрсеткіш ... ... ... ... = Ca / ... Sh (Speech habit) - ... ... қолдану біліктілігі (%)
Ca (Correct answers) - дұрыс жауап саны
Tn (Total number) - тест ... ... ... ... 1 - Экспериментке дейінгі ЭТ және БТ студенттерінің кәсіби қатысымының қалыптасу деңгейін бақылаудың салыстырмалы нәтижелері.
N
Топ
Топ түрі
Студенттер ... ... ... ... қолдану біліктілігі (%)
Жалпы жауап саны
1
301
ЭТ
10
22
73
30
2
303
БТ
10
21
70
30
Ал, студенттердің кәсіби қатысым әрекеттерін келесідей критерийлер ... ... ... ... 2.
N
Бағалау критерийі
Сандық көрсеткіші
1
Әңгімені бастау, қолдау, аяқтау біліктіліктері
20%
2
Қатысым барысында сыпайылық компоненттерін қолдану
20%
3
Қатысымға (әңгімеге) белсенді араласуы
20%
4
Сөйлемдердің дұрыстығы
20%
5
Әңгімені эмоциоанлды түрде жүргізу
20%
Барлығы
100%
Осы 1-ден 5-ке ... ... ... ... кестелерде қолданылды.
Экспериментке дейінгі ЭТ және БТ студенттерінің кәсіби қатысымының қалыптасу деңгейін бақылау ... ... 2,3 ... 3. ЭТ ... ... %
1
2
3
4
5
1
Серікбаева Жәния ... ... ... ... ... ... ... Махбал ... ... ... ...
14
11
13
16
15
69%
8
Муратова Азиза ... Алия ... ... ...
72,2%
Кесте 4. БТ нәтижелері
N
Студенттер
Бағалау критерийі
Барлығы %
1
2
3
4
5
1
Алимбекова Ақнұр
15
13
16
13
14
71%
2
Занилова Анна
14
12
15
15
13
69%
3
Кручинкина Елена
13
13
14
14
17
71%
4
Сулейманова Назиля
14
10
15
15
13
67%
5
Мочалова Ирина
16
13
16
14
14
74%
6
Куспекова Жамиля
14
12
13
15
15
69%
7
Миербекова Айжан ... ... ... ... ... ...
14
14
13
15
12
68%
Барлығы
70,6%
Кесте 5 - Экспериментке дейінгі ЭТ және БТ студенттерінің кәсіби қатысымының қалыптасу деңгейін бақылаудың ... ... ... ... саны
сыпайылық категориясы негізінде кәсіби қатысым қалыптасу деңгейі (%)
1
301
ЭТ
10
72,2%
2
303
БТ
10
70,6%
Сонымен, тәжірибелік-экспериментке дейінгі жүргізілген сараптама нәтижелерінен екі топтың көрсеткіштері ұқсас (72,2 % және 70,6 %), яғни екі топ ... ... ... ... ... және ... ... негізінде қалыптасқан кәсіби қатысым деңгейлері шамалас екенін байқадық.
График 1 - Экспериментке дейінгі ЭТ және БТ ... ... ... ... ... ... салыстырмалы нәтижелері.
Сауалнама, студенттермен әңгіме жүргізу және тестілеу нәтижелері студенттердің жалпы шетел тіліндегі дайындықтарының деңгейі ... ... ... ... ... ... ... негізінде кәсіби қатысымының жете қалыптаспағанын байқадық. Мұндай көрсеткіштің мәнісі шетел тілін оқыту ... ... және ... кәсіби қатысымды дамытуға арналған тиімді технологиялардың қолданылмауы ... ... ... Сонымен қатар, студенттердің пайдаланып жүрген оқу құралдарында сыпайылық категориясына ... ... мен ... ... ... ... де түсіндіруге болады.
3.3. ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТТІК ОҚЫТУДЫ ЖҮРГІЗУ
3.3. Тәжірибелік-экспериментттік жұмыс нәтижесін талдау және ... ... ... ... тоқталайық. Тәжірибелік-эксперименттік оқытудың негізгі мақсаты сыпайылық категориясы ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін оқыту процесінде тексеру болып табылады. Сондықтан, эксперименттік оқыту ... осы ... ... ... ... ... ... кезең - кәсіби қатысымды сыпайылық категориясы негізінде қалыптастырудың дайындық кезеңі. Бұл ... ... ... ... категориясына бағытталған жаттығулар беріледі. Бұл жаттығуларды орындатудың мақсаты студенттердің тілдік этикет нормаларын сақтаудың болашақ туризм мамандарының ... ... ... ... ... дәлелдеу. Сонымен қатар, бұл кезеңде студенттерге сыпайылық тілдік ... ... бар ... акт ... ... ... Осы ... диалог үлгіліері негізінде студенттер дұрыс әрі ұтымды репликалар ұсынуға үйренді.
Екінші кезең - ... ... ... ... Бұл ... ... типтік жағдаяттар ұсынылды.
Үшінші кезең - ... ... ... ... кәсіби қатысымды қалыптастыру кезеңі. Бұл кезеңде студенттер түрлі технологияларды пайдалануға ... ... атап ... рөлдік ойындвр, іскерлік ойындар, кейс, жеке немесе топтық жоба технологиялары. Студенттерге жоғарыдағы технологияларға негізделген жағдаяттар ұсынылады. Осы кезеңде студенттер ... ... ... ... ... және белсенділік көрсетті. Әрбір студент монолог, диалог немесе полилог ... ... ... ... ... ... ... сақтап, жағдаяттық рөлде берілген елдің мәденитеін ескере отырып ... ... Осы ... ... ... ... түріне арналған жағдаяттарды іскерлік хаттар, атап айтқанда, алғыс ... ... ... ... жасау, көрсетілген қызмет түріне көңілі толмау тәрізді хаттарды сыпайылық категориясы негізінде кәсіби талапқа сай ... ... ... ... ... ... ... топта жүргізілді. Бақылау тобындағы жұмыс осы материалдар көлемінде жүргізілді, алайда, сыпайылық категориясы негізінде ... ... ... ... жүйеде өтті. Мысалы, оқулықта берілген мәтіндерді оқу, сөйлем ішінде түсіп қалған сөздерді толтыру, ... ... ... диалог құрастыру. Әрі қарай студенттер оқулықта берілген жаттығулар мен тапсырмаларды орындады.
Тәжірибелік-экспериментттік оқыту барысында мұғалім сыпайылық категориясы негізінде ... ... ... ... ... бақылап отырды. Тәжірибелік-экспериментттік оқыту нәтижелерері көрсеткендей, біз ұсынып отырған болашақ туризм мамандарының сыпайылық категориясы негізінде кәсіби ... ... ... ... оқыту үрдісі студенттердің ауызша және жазбаша қатысым түрлері бойынша сыпайылық тілдік орамдарды еркін қолдану біліктіліктері артты.
Келесі ... ... ... ... ... 6 - ... ... нәтижесі (ЭТ)
N
Студенттер
Бағалау критерийі
Барлығы %
1
2
3
4
5
1
Серікбаева Жәния ... ... ... ... ... Жалгас ... ... ... Арафат ... ... ... ... ... Алия ... ...
18
16
16
15
20
85%
Барлығы
85,5%
Кесте 7. тәжірибелік-экспериментттік жұмыстың нәтижесі (БТ)
N
Студенттер
Бағалау критерийі
Барлығы ... ... ... Анна ... ...
15
17
15
13
18
78%
4
Сулейманова Назиля
18
16
16
15
15
80%
5
Мочалова Ирина
17
15
18
14
16
80%
6
Куспекова Жамиля
16
16
14
15
16
77%
7
Миербекова Айжан
17
16
18
14
14
79%
8
Уакбаев Шыңғыс
17
15
17
17
17
83%
9
Ким Руслан
17
15
16
16
15
79%
10
Капаров Бахтияр
18
18
14
15
16
81%
Барлығы
79,6%
Кесте 8 - ... ... ЭТ және БТ ... ... ... қалыптасу деңгейін бақылаудың салыстырмалы нәтижелері.
N
Топ
Топ түрі
Студенттер саны
сыпайылық категориясы негізінде ... ... ... ... ... 2 - Эксперименттен кейінгі ЭТ және БТ студенттерінің кәсіби қатысымының сыпайылық категориясы негізінде қалыптасу деңгейін бақылаудың салыстырмалы нәтижелері.
Тәжірибелік-эксперименттен кейінгі ЭТ және БТ ... ... ... ... категориясы негізінде қалыптасу деңгейі көрсеткіштері осы екі топта жақсарғанын байқадық:
ЭТ - 72,2% БТ - ... - 85,5 % БТ - ... ... ... ЭТ пен БТ ... ... байқатты. Осы алынған нәтижелер тәжірибелік-экспериментттік оқыту барысында ұсынылған тапсырмалар мен жаттығулар кешені және түрлі ... ... ... ... ... ... ... сүйенсек, онда, сыпайылық категориясының негізінде кәсіби қатысымды қалыптастыру тәжірибелік-эксперименттік ... ... ... 9%, ал ... 13,3% ... ... яғни бұл ... ұсынып отырған әдістемелік үлгінің оқыту үрдісіндегі тиімділігінің дәлелі деп ... 3 - БТ және ЭТ ... ... ... ... ... ... қалыптасу деңгейін бақылаудың тәжірибелік-экспериментке дейінгі және кейінгі салыстырмалы нәтижелері.
ЭТ және БТ ... ... ... сыпайылық категориясы негізінде қалыптасу деңгейін тәжірибелік-эксперимент барысында анықталуының салыстырмалы нәтижелері 4 графикте көрсетілген.
График 4 - ЭТ және БТ ... ... ... ... ... ... ... деңгейінің салыстырмалы көрсеткіштері.
Сонымен, тәжірибелік-эксперименттік оқытудың мақсатына сәйкес ұсынылып отырған әдістемелік үлгінің ... ... ... ... ... келесідей міндеттер шешілді:
1. Сыпайылық категориясы негізінде кәсіби қатысымның қалыптасу деңгейін анықтау үшін ... ... ... бақыдау жұмыстары жүргізілді.
2. Әдістемелік үлгі кезеңдеріне сәйкес тәжірибелік-эксперименттік бақылау өткізілді. Студенттерге ауызша және жазбаша қатысымға ... ... ... мен ... ... ұсынылды.
3. Тәжірибелік-экспериментттік жұмыс нәтижесін талдау және бағалау жүргізілді. Бұл кезеңнің негізгі мақсаты алынған нәтижелерді салыстыру ... ... ... ... ... қатысымын сыпайылық категориясы негізінде дамытудың тиімділігін анықтау.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
* Кунанбаева С.С. Теория и практика ... ... ... Изд.: Дом ... ... 2010г. 51с.
* Пассов Е.И. Коммуникативные упражнения -- М.: Просвещение, 1967. -- 96 с.
* Вейзе А.А. ... и ... ... ... ... в курсе вузовского обучения иностранным языкам (на материале ... ... Дис. д-ра пед. ... ... ... МГОУ 1993. - 351 с.
* Гальперин П.Я. Текст как ... ... ... М.: ... 1981.- 139 с.
* Антонова И.Б. Методическая эффективность использования письма как средства обучения аргументированию: Дис. .канд. пед. наук. М., 1994. -220 ... ... О.Н. ... ... на ... ... ... Журнал Вестник КАСУ №2, 2005
* Колкер Я.М. Теоретическое обоснование ... ... ... выражению мыслей на иностранном языке: Дис. канд. пед. ... М., 1975. - 242 с.
* ... Н.В. ... ... ... ... речи (на материале экзаменационных сочинений): Автореф. дис. .канд. фи-лол. наук. -М., 1997. 16 ... ... С.К. ... ... на ... ... в неязыковом вузе. М.: Высшая школа, 1987. 205 стр.
* Полат Е.С. Интернет в ... ... ... М.: ... 2001. Стр. 95
* ... А.А. ... как вид самостоятельной работы. -- М., 1987.
* Бендецкая М.Е. Практика письменной английской ... ... ... 2010 ... Гец М. Г. ... ... языкового ВУЗа творческой письменной речи в контексте межкультурной коммуникации. Автореф. дис. канд. пед. наук. -- 1. Брест, 2003. ... ... И. А. ... обучения иностранным языкам в школе. М.: Просвещение, 1991. - 222с.
* Н. Б. ... Е. Г. ... Н. Ю. ... ... естественной письменной речи: студенческое граффити, маргинальные страницы тетрадей, частная записка. Издательство: Красанд URSS ... 2011 ... ... JI.M. Формирование у иностранных учащихся умений конспектирования печатных общественно-политических текстов: Автореф. дис. . .канд. пед. наук. М., 1980. - 23 ... ... Е.В. ... ... ... ... по ... "Методика преподавания иностранных языков"). М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1983.-58 с.
* Calkins L. M. The Art of Teaching Writing. ... NH: ... ... Gehle, Q., Rollo, D. The Writing Process. New York: St.Martin's Press, 1977.
* Britton, J. The ... of Writing ... // School Council Research Studies. London: ... Urbana, NCTE, 1975. - P. ... С. ... А. А. ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ РӨЛ, ҚазҰУхабаршысы. сериясы. № 1 (35). 2012
Мемлекеттік бағдарламасы
e.gov.kz/wps/portal/ContentDiscussion?contentPath=/.../is...
ҚазҰУхабаршысы. ... ... жəне ... құқық сериясы. №5 (55), 2011
4 екінші бөлім ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ... ... ... ... ПАЙДАЛАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ УТЕМИСОВА А.Ж., АЙТМАГАМБЕТОВА К.А. www.aktobe-gpi.kz/sites/default/files/article/Utemisova.pdf‎
2 бөлім ӘДЕБИЕТ
1. ... ... ... ... 2007 ... 27 шілдедегі №319 Заңы. "Егемен Қазақстан" 2007 ж. 15 тамыз. №254-256. 2
2. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің даму Тұжырымдамасы. - ... 2003. - 45 б. 3
3. ... Г.К., ... А.И., и др. ... технологии
информатизации образования. - А: РЦИО, 2002. -269с. ... ... ... ... ... ділгірлігі. Қазақстан мектебі, №2, 2000. 13
http://kaznmu.kz/
ҚОСЫМША
Students > Headway > Pre-intermediate > Grammar > Unit 7 > For and ... ... ... --------------------------------------------------------------------------------
Games
* --------------------------------------------------------------------------------
Grammar
* --------------------------------------------------------------------------------
Help
* --------------------------------------------------------------------------------
Test Builder
* --------------------------------------------------------------------------------
Vocabulary
Начало формы
--> and -->
Конец формы
For and since
Click on the words in the correct ... ... years. married parents for My been have fifty
2 had Mike's since the car same 1990.
3 we other three each were We've since old. years known
4 since States have the got they Tim and Denise in married. living been
5 again lost weight since saw you. You've I last
6 six I've been o'clock this morning. awake since ... ... grievances ______ been aired by the workers.
(A)
has
(B)
have
(C)
is
(D)
are
2.
The examination dates and the holidays ______ not ... ... as well as their Science teacher, ______ gone to the Science ... team of athletes ______ to train ... the wealthy ______ such ... ... ... who ______ the question may give us his interpretation.
(A)
understand
(B)
have understood
(C)
understands
(D)
is understanding
7.
The information that he gave ______ accurate.
(A)
were
(B)
are
(C)
is
(D)
has
8.
Don't you think that $80,000 ______ a large ... Amy and Anne, like their brother, ______ ... rise and fall of the tide ______ due to the lunar ... quarters of the books ______ ... a man ______ died in trying to ... that feat.
(A)
has
(B)
have
(C)
is
(D)
are
13.
Most of the water in the villages ______ obtained from ... ______ not obtained from mere ... this ... ______ ... and unsuitable.
(A)
are
(B)
has
(C)
have
(D)
is
http://www.englishdaily626.com/

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оқушылардың мәдениетарлық қарым-қатынас біліктілігін қалыптастырудың теориялық негіздері41 бет
050717 – Жылуэнергетика мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқу -өндірістік машықтанудан өтуге арналған әдістемелік нұсқау8 бет
«Асыл тұқымды көк түсті қаракөл қой шаруашылығында жұптау түріне байланысты селекциялық белгілерінің көрсеткіші»30 бет
«жазбаша аударма практикасы» пәнін оқытудан әдістемелік нұсқаулар10 бет
«Зияты бұзылған 3-5 сынып оқушылардың жазбаша сөйлеу тілі бұзылыстарының сипаты»48 бет
«Таңдап алынған спорт түрінен спорттық жаттығу процессін басқару» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені75 бет
«Химиялық талшықтардың технологиясы» пәнінен студенттердің практикалық сабақтары24 бет
Іскерлік қарым-қатынас. Іскерлік қатынастағы жазбаша құжаттар9 бет
Азаматтық істер бойынша жазбаша дәлелдемелер50 бет
Азаматтық істер бойынша жазбаша дәлелдемелер –дәлелдемелердің бір түрі ретінде4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь