ADSL технологиясын Алматы каласында автоматизациялау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1 Асинхронды сандық абонеттік желі технологиясы
1.1ADSL технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2 ADSL технологиясын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.3 ADSL тұжырымдамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
1.4 Тасымалдау әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
1.5 Дискретті көпүнді моділяция (DTM) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
1.6 Қателерді түзейтін кодтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23
1.7 Кадр форматы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...24
2 Негізгі бөлім. Alcatel компаниясының ADSL жабдықтарының технологиялық сипаттамасы
2.1 ADSL жабдығының жалпы сипатты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
2.2 Желіні сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
2.3 ADSL қатынаудың ішжүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
3 ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ. ADSL абоненттерінің жүктемесін есептеу
3.1 ADSL абоненттерінен жүктемені есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
3.2.ADSL.технологиясы бойынша коммутациялық буманы есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
3.3 Арнаның өткізу қабілетін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
4 Бизнес жопар
4.1 Жобаның мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
4.2 Маркетинг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
4.3 Финанстық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
5 Өміртіршілік қауіпсіздігі
5.1 Еңбек жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
5.2 Табиғи жарықтануды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
5.3 Жасанды жарықтануды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
5.4 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65
5.5 Кондициорлеу және кондиционерді таңдап, есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66
ҚОРЫТЫНЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..71
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б
Оn-line режімінде деректерді тарату қызметтерінің Қазақстандағы нарығының дамуы бастапқы кезеңінде жүр. Негізгі тоқтатып тұрған себебі қызметтердің үлкен өзіндік құны мен тұтынушылардың төлемқабілеттілігінің арасындағы сәйкеспеушілік болып табылады, оның нәтижесінде осындай текті қызметтерді бүгінгі күндері тек орта және үлкен бірлескен тұтынушылар пайдалана алады. Қызметтердің өзіндік құнын азайту тек «соңғы мильдің», яғни абоненттерді орналастыруды оператордың қатынау нүктесіне қосатын тораптарды ұйымдастыруға арналған деректерді тарату ортасын таңдауда маңызды міндетті атқаратыны құпия емес. Бұқаралық пайдаланушыларға есептелген желіні тұрғызғанда, «соңғы мильге» арналған технологияны таңдауы тарифтерге ықпал жасау тұрғыдан қарағанда ұстанымды болады.
Деректерді жоғары жылдамдықты тарату мүмкіншіліктері көп жылдары мәлім экономикалық түсініктерімен бөлектелген талшық – оптикалық желілерді қолдануды өздеріне рұқсат ете алмайтын, шағын бизнестің және жеке абоненттердің миллиондаған өкілдеріне таралған жоқ. Бірақ, абоненттердің осы топтарының сандық тарату технологияларындағы қажеттілігі әрқашан өскен және өседі, соңғы уақытқа дейін оларға тек ортақ пайдаланудың телефондық желі тораптарын қолданатын, деректер тарату ортасынының құралдарына сену ғана қалған. DSL технологиялары (сандық абоненттік желілер) осындай текті мәселелерді шешудің басты құралдарының бірі болып табылады.
DSL технологияларын телефондық желінің абоненттеріне қолдану абоненттік кабельдік желіні деректерді жоғары жылдамдықты тарату желісінің бөлігіне айналдыру мүмкіншілігін берді. Телефондық компаниялар өз абоненттеріне қолайлы бағамен деректерді жоғары жылдамдықты тарату мүмкіншіліктерін беру үшін бар кабельдік телефондық желіні қолданып, өз кірістерін жоғарлату мүмкіншілігін берді.
DSL асиметриялық технологиясы қазақстан нарығына нақты баса – көктеп кірді. Және бұл бәріненде бұрын «Қазақтелеком» ААҚ берілген қызметтерін беретін, байланыстың басым болушы оператор жерлеріндегі ұйымдастырылған сұрақтармен байланысты. Негізінде оны ISDN технологиясымен салыстыруға болады, бірақ, деректердің тасмалдау нәтижесі бойынша ADSL технология ISDN желілерде қолданылатын, ақпаратты тарату әдістері басым болады. ISDN сияқты ADSL –дің негізгі нарығы Интернетке қатынау нарығы болып саналады. Бүгінгі күндері Қазақстанда осы технологияны қажетті магистралды инфрақұрылымның жоқ болуынан (өйткені ADSL сервис магистралды деңгейде АТМ технологиясында негізделеді), және де АТМ желісінің трафигін телефондық арналардың трафигіне және керісінше түрлендіруге арналған желіде телефондық шлюздердің жоқ болуынан, «Қазақтелеком» ААҚ деректерін тарататын АТМ желісінің бар сегменттерінде телефондық шлюздердің жоқ болуынан мүмкіндік көрсетілмейтін бірлескен желілерге арналған шешім ретінде қарастыруға болады. Бірақ, белгілі бір сенімдер бар, бизнесті болашақты жобалау мен дамыту Қазақстандағы DSL нарығындағы бірлескен қосымшаларда ADSL – ді қолдану жолын ашты.Әзірше біз ADSL – ді тек Интернетке қатынау және қалалық АТС – тардан бір телефондық арна алу үшін қолданумен шектелеміз, бұл негізінде қызметтердің осы спектрінде халықтың өте кең қажеттілігін жабады.
1. Н. Кунегин Технологии xDSL. Учебное пособие. 2001- 41с
2. А. Филимонов Алгоритмы модуляций технологий xDSL. 2003.
3. Бакланов И.Г. Технологии ADSL/ADSL2+ теория и практика применения – М.: Метротек, 2007.
4. Технология ADSL. http// www.ixbt.com, 1999
5. VDSL Technical FAQ. http:// www.adsl.com, 1999
6. Оборудование ADSL. http://www.comtek..ru/dsl/, 200
7. В. Олифер, Н. Олифер. Компьютерные сети. Принципы. Технологии, протоколы, С-П, Интермир, 2000, 267с
8. В.Горальски Технологии ADSL/DSL Учебное пособие – Москва, 2007.
9. Е.А. Голубицкая, Г.М. Жигульская Экономика связи Москва: «Радио и Связь» 2000, 193 с.
10. Методические указания к выполнению дипломных проектов для студентов специальности 652400 – Радиоэлектроника и телекоммуникации./ Алибаева С.А – Алматы: АИЭС, 2001.
11. Баклашов Н. И., Китаев Н. Ж. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды – М: Радио и связь, 1989.
12. Кошулько Л.П., Суляева Н.Г., Генбач А.А. Производственное освещение. Методические указания в выполнению раздела «Охрана труда» в дипломном проекте – Алматы: РУМК,1989.-40с СНиП РК 2.04-05-2002. Естественное и искусственное освещение. Общие требования. – Астана, 2002.
13. СНиП РК 2.04-05-1991. Обшие строительные нормы и правила устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Административные и бытовые здания. – Алмтаы, 1991.
14. Т.Е. Хакимжанов. Охрана труда. Учебное пособие. – Алматы, 2002.
        
        ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ҚАЗАҚСТАН ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Махмудов Бакытжан Маратович
ADSL технологиясын Алматы каласында автоматизациялау
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Мамандық 5В070200 -
Алматы- 2013 ... ... ... және ... ... инженерлік-технологиялық университеті
Қорғауға жіберілді.
кафедрасының
меңгерушісі т.ғ.д., профессор Қайым Т.Т.
_____________________2013ж. ... ... ... 5В070200 -
Орындаған ... ... ... ... ... ... С.К.
Алматы, 2013 ж.
Факультет Инженерлік- ... ... - ... ... техникасы, автоматтандыру және телекоммуникация
ТАПСЫРМА
Дипломдық жұмысты орындауға арналған
Студентке __________________________Махмудов Бакытжан Маратович
Тақырыбы:
ЖОО бұйрығымен бекітілген № > ... ... ... ... > _____________20___ ж.
Жұмысқа пайдаланған мәліметтер:
* Әдістемелік ... ... ... Бағдарламалық құралдар;
* Техникалық құралдар.
* Дипломдық жұмыстың сұрақтары және қысқаша мазмұнын қарастыру тізімі:
* Кіріспе(тақырыптың ... ... және ... ... ... тапсырмасы және мақсаты)
* Негізгі бөлім. Техникалық бөлім(объектілер, әдістер, оларды ... ... ... бөлім(техникалық-экономикалық көрсеткіштер)
* Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау(зертханадағы техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау)
* Қорытынды. Әдебиеттер ... ... ... ( ... ... ... және ... Мазмұны. Кіріспе. ADSL технологиясының құрылымдық сұлбасы
* ADSL модемдерінің жылдамдықтары
* Мекеме байланыс желісінің ... ... ... Өмір тіршілік қауіпсіздігі
* Қорытынды
Ұсынылған әдебиеттер:
* Н. Кунегин Технологии xDSL. Учебное пособие. 2001- 41с
* А. Филимонов Алгоритмы модуляций технологий xDSL. ... ... И.Г. ... ... теория и практика применения - М.: ... ... В. ... Н. ... ... ... Принципы. Технологии, протоколы, С-П, Интермир, 2000, 267с
* В.Горальски Технологии ADSL/DSL Учебное пособие - ... ... Е.А. ... Г.М. ... ... ... Москва: 2000, 193 с.
* Методические указания к выполнению дипломных проектов для студентов специальности 652400 - ... и ... ... С.А - ... ... ... ... қатысты кеңес және нұсқау беру:
Бөлім
Кеңес
Уақыт
Қолы
Кіріспе
т.ғ.д., проф. Султангазинов ... ... ... ... проф. Султангазинов С.К.
26.03.13-20.04.13
Экономикалық бөлім
аға оқыт. Артықбаева Л.К.
20.04.13-04.05.13
Еңбекті және
қоршаған ортаны қорғау
аға оқыт. Касымов Н. Ж.
04.05.13-15.05.13
Қорытынды. Әдебиеттер тізімі.
т.ғ.д., проф. Султангазинов С.К.
15.05.13- ... ... ... ... ... ... құрастырылған сұрақтар тізімі
Жетекшіге көрсетілген уақыт тізімі
Ескертулер
1
Кіріспе, әдебиеттерге шолу
18.03.13-25.03.13
2
Негізгі бөлім. ... ... ... ... ортаны қорғау
04.05.13-15.05.13
5
Қорытынды.
15.05.13- 25.05.13
Тапсырманың берілген мерзімі 20 ... ... ... ... ... ... Т. Т.
Норма бақылаушысы ... ... ... ... ... ... т.ғ.д., профессор Султангазинов С.К..
Студент дайындаған ... ... ... ... ... жұмысында тұтынушыларға ADSL технологиясы бойынша Интернет желісіне қосылу қызметтерін, қала ішіндегі (санды арналарды) қада ... ... ... ... ... ... банктік pos-терминалдарды (банкоматтар) және т.б. ұсыну мақсатында Алматы қаласының моральды ескірген телекоммуникация желісін жаңғырту және автаматтандыру ... ... ... ... Ethernet ... ... байланыс операторы деңгейінде Metro Ethernet желіні құру жұмыстарының мақсаты болып табылады. Жобалаған жүйе Алматы қаласының ... ... ... мен қосылу желілері ретінде пайдалануға арналған.
Өміртіршілік қауіпсіздігі бойынша мәселелер қаралды және дипломдық жобаның бизнес-жоспары жасалады.
АННОТАЦИЯ
В данном дипломном ... ... ... ... ... ... телекоммуникационной сети города Алматы с целью предоставления клиентам услуг доступа к сети Интернет по ... ... ... ... каналов" для подключения локальных сетей удаленных офисов на территории города, банковских pos-терминалов (банкоматов) и др.
Целью работ является ... Metro Ethernet сети ... ... ... на базе технологии Gigabit Ethernet. Проектируемая сеть предназначена для использования в качестве транспортной сети и сети доступа на ... ... ... ... по ... ... и ... бизнес-план проекта
ANNOTATION
In given degree work will is realized modernization to morally outdated telecommunication network of the city Almaty for the reason granting client services of the access to network Internet on ... ADSL, inwardly town "digital channel" for ... of the ... networks of the remote offices on ... of the city, bank ... (the банкоматов) and others Purpose of the work is a creation Metro Ethernet network level operator ... on the base of the ... Gigabit ... Designed network is intended for use as ... network and network of the access on ... of the city Almaty.
Considered question on safety of vital activity and is formed business plan of the ... ... ... ... желі технологиясы
1.1ADSL технологиясы............................................................10
1.2 ADSL технологиясын сипаттау.........................................................11
1.3 ADSL тұжырымдамасы......................................................................15
1.4 Тасымалдау әдісі.................................................................................17
1.5 Дискретті көпүнді моділяция (DTM)................................................18
1.6 Қателерді түзейтін кодтар.................................................................. 23
1.7 Кадр форматы.............................................................. ... ... ... Alcatel ... ADSL ... ... ... ADSL жабдығының жалпы сипатты..................................................28
2.2 Желіні сипаттау...................................................................................29
2.3 ADSL қатынаудың ішжүйесі..............................................................31
3 ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ. ADSL ... ... ... ADSL ... ... есептеу.........................................35
3.2.ADSL.технологиясы бойынша коммутациялық буманы есептеу....................................................................................................................38
3.3 Арнаның өткізу ... ... ... ... ... мәні......................................................................................46
4.2 Маркетинг............................................................................................46
4.3 Финанстық жоспар..............................................................................51
5 Өміртіршілік қауіпсіздігі
5.1 Еңбек жағдайын талдау.......................................................................58
5.2 Табиғи жарықтануды ... ... ... ... Өрт ... ... ... және кондиционерді таңдап, есептеу....................................................................................................................66
ҚОРЫТЫНЫ..........................................................................................................71
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................................................................72
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б
КІРІСПЕ
Оn-line режімінде деректерді тарату қызметтерінің Қазақстандағы нарығының дамуы ... ... жүр. ... тоқтатып тұрған себебі қызметтердің үлкен өзіндік құны мен тұтынушылардың төлемқабілеттілігінің арасындағы сәйкеспеушілік болып табылады, оның нәтижесінде осындай текті қызметтерді бүгінгі ... тек орта және ... ... ... ... ... Қызметтердің өзіндік құнын азайту тек , яғни абоненттерді орналастыруды оператордың қатынау нүктесіне қосатын тораптарды ... ... ... тарату ортасын таңдауда маңызды міндетті атқаратыны құпия емес. Бұқаралық пайдаланушыларға есептелген ... ... ... ... ... ... ықпал жасау тұрғыдан қарағанда ұстанымды болады.
Деректерді жоғары жылдамдықты тарату мүмкіншіліктері көп жылдары ... ... ... ... ... - оптикалық желілерді қолдануды өздеріне рұқсат ете алмайтын, шағын бизнестің және жеке ... ... ... ... жоқ. Бірақ, абоненттердің осы топтарының сандық тарату технологияларындағы қажеттілігі әрқашан өскен және өседі, ... ... ... ... тек ортақ пайдаланудың телефондық желі тораптарын қолданатын, деректер тарату ортасынының құралдарына сену ғана қалған. DSL технологиялары ... ... ... ... ... мәселелерді шешудің басты құралдарының бірі болып табылады.
DSL технологияларын телефондық желінің абоненттеріне қолдану абоненттік кабельдік ... ... ... ... ... ... ... айналдыру мүмкіншілігін берді. Телефондық компаниялар өз абоненттеріне қолайлы бағамен деректерді жоғары жылдамдықты тарату мүмкіншіліктерін беру үшін бар ... ... ... қолданып, өз кірістерін жоғарлату мүмкіншілігін берді.
DSL асиметриялық технологиясы қазақстан нарығына нақты баса - ... ... Және бұл ... бұрын ААҚ берілген қызметтерін беретін, байланыстың ... ... ... ... ... ... байланысты. Негізінде оны ISDN технологиясымен салыстыруға болады, ... ... ... ... бойынша ADSL технология ISDN желілерде қолданылатын, ақпаратты тарату әдістері басым болады. ISDN сияқты ADSL - дің ... ... ... ... ... ... ... Бүгінгі күндері Қазақстанда осы технологияны қажетті магистралды инфрақұрылымның жоқ болуынан (өйткені ADSL сервис магистралды ... АТМ ... ... және де АТМ ... ... телефондық арналардың трафигіне және керісінше түрлендіруге арналған желіде телефондық шлюздердің жоқ болуынан, ААҚ деректерін тарататын АТМ ... бар ... ... ... жоқ болуынан мүмкіндік көрсетілмейтін бірлескен желілерге арналған шешім ретінде қарастыруға болады. ... ... бір ... бар, ... ... ... мен ... Қазақстандағы DSL нарығындағы бірлескен қосымшаларда ADSL - ді қолдану жолын ашты.Әзірше біз ADSL - ді тек ... ... және ... АТС - ... бір ... арна алу үшін қолданумен шектелеміз, бұл негізінде қызметтердің осы спектрінде халықтың өте кең ... ... ... кездің DSL технологиясы қарапайым телефондық кабельді жоғары жылдамдықты сандық арналарға түрлендіріп, әрбір үй немесе ... орта және ... ... кәсіпорнына Интернетке жоғары жылдамдықты қатынауды ұйымдастыру мүмкіншілігін береді. Деректерді тарату жылдамдығы пайдаланушы мен провайдерді қосатын, желілердің сапасы мен ұзындығынан тәуелді.
1 ... ... ... ... ... ADSL ... жылдары ақпаратты тарату мөлшерінің көбейуі, қолданыстағы желіліерге қатынау арналарының өткізгіштік ... ... алып ... ... ... күйде бұл мәсәлә бір шама шешіліп жатыр десек, пәтерләк және ... ... ... бұл ... әлі де орын алып тұр. ... ... тұтыныушының жерлілікті тораппен, және жалпы қолданыстағы тораппен байланысуының негізгі тәсілі телефондық желілерді және сандық ақпаратты ... ... ... желілері арқылы тарату құрылғысы - модемдерді қолдану арқылы жүзеге асады. Мұндай байланыстың жылдамдығы үлкен, максималды жылдамдық 56 кбит/с-қа ... ... ... Бұл интернетке қатынауға жеткілікті, бірақ беттердің графика мен бейнеге қанық болуы, электронды поштаның және құжаттардың көлемінің үлкен болуы, жақын арада-ақ ... ... ары ... ... ... ... ... қайта алға қояды.
Қазіргі кезде ең тиімдісі ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) технологиясы ... ... Бұл - ... ... ... телефондық желілерді жоғары жылдамдықты қатынау желілеріне айналдыратын жаңа модемдік технология. ADSL технологиясы тұтынушыға ақпаратты 6 Мбит/с-қа ... ... ... ... ... Кері бағытта 640 кбит/с-қа дейінгі жылдамдығы қолданылады. Бұл мынаған ... ... ... ... ... ... бірқатары тұтынушыдан аз мөлшердегі жылдамдықты талап етеді. Мысалы, MPEG-1 форматындағы бейнефильмдерді жазып алу үшін 1,5 Мбит/с өткізу жолағы қажет. ... ... ... ... үшін 64-128 ... та жеткілікті (1.1-сурет).
+ сурет - ADSL технологиясының құрлымдық сұлбасы.
1.2 ADSL қызметін ... ... ... (сурет 1.1- де) ADSL модемі және DSL Access Module деп аталатын ADSL модемдерінің жинағы арқылы жүзеге асады. ... ... ... Ethernet 10 Base-T ... ... Бұл қатынау түйіндерінде қарапайым концентраторлар, коммутаторлар мен маршрутизаторларды қолдануға мүмкіндік береді. ... шама ... ... АТМ ... ... бастады, бұл оларды аумақтық-үлестіруші тораптардың АТМ-коммутаторларна тікелей қосу ... ... ... ... ... бір ... ADSL ... болып келетін, бірақ ақпарттық қамсыз үшін АТМ бейімделушісі болып табылатын тұтынушы модемін жасап шығарды.
ADSL ... мен DSLAM ... ... үш ағым жүзеге асады (функционалады): абонентке жоғары жиілікті, екі жақты қызметші және ТЖ арнасының стандартты жиіліктер диапазонындағы (0,3-3,4кГц) ... ... ... ... (POTS Splitter) телефондық ағымды бөліп алады да, оны қарапайым телефондық аппаратқа жібереді. ... ... бір ... ... ... ... және ақпарат таратуға мүмкіндік береді және де ADSL ... ... ... ... да ... ... ... Құрлымдық түрде телефондық бөлгіш ADSL модеміне айналады, әрі дербес құрылғы ретінде де жұмыс жасай алатын жиіліктік сүзгі болып табылады.
Шеннон теоремасына ... ... ... 33,6 ... ... жылдамдыққа жету мүмкін емес. ADSL технологиясында сандық ақпарат стандартты ТЖ арнасының жиіліктер ... тыс ... ... ... ... ... орнатылған сүзгілер 4 кГц-тен жоғары жиілікті кесіп тастайды, сондықтан әр телефондық ... ... ... ... ... (коммутатор немесе маршрутизатор) орнату қажет.
Абонентке ақпарат тарату 1,5-нан 6,1 Мбит/с дейінгі жылдамдықта жүзге асырылады, қызметтік арна жылдамдығы ... 640 ... ... ... Әр арна бірнеше төмен жылдамдықты логикалық арналарға бөліне алады.
ADSL модемдері қамтамасыз етенін жылдамдықтар Т1, Е1 сандық арналардың ... ... ... ... ақпарат 1,5 немесе 2,0 Мбит/с жылдамдықта таратылады. Негізінде, қазіргі кезде деректерді 8 Мбит/с жылдамдықпен тарататын құрылғылар бар, бірақ стандарттарда ... ... ... модемдерінің жылдамдығы арналар санына тәуелді 1.1 кесте - де көрсетілген
1.1 кесте - ADSL модемдерінің жылдамдығы арналар санына ... ... ... Мбит/с
1
1,536 Мбит/с
1,536 Мбит/с
2
3,072 Мбит/с
1,536 Мбит/с
3
4,608 Мбит/с
2,048 Мбит/с
1
2,048 Мбит/с
2,048 Мбит/с
2
4,096 Мбит/с
2,048 Мбит/с
3
6,144 Мбит/с
Желінің максималды жылдамдығы желі ... мен ... ... қалыңдығын қосқа қарастырғанда бірқатар жағдайларға тәуелді. Желі сипаттамалары оның ұзындығының артуы мен өткізгіш сымның қимасы кішірейген сайын ... ... ... желі ... тәуелділігінің бірнеше нұсқасы келтірілген [2].
+ кесте - жылдамдықтың желі параметірлеріне ... ... ... қимасы (2 мм)
Максималды жылдамды (Мби/с)
2,7
0,4
6,1
3,7
0,5
6,1
4,6
0,4
1,5 немесе 2
5,5
0,5
1,5 ... ... ... ... бөлу
Осы механизмді қолданған кезде жіберлетін деректердің төмен жылдамдықты арнасы аналогты телефонияны жіберу үшін қолданылатын жиіліктердің жолағынан кейін ... ... ... деректердің жоғары жылдамдықты арнасы жоғары жиіліктерде орналасады. Жиіліктердің жолағы бір сигналмен жіберлетін биттің санынан тәуелді
Жалпы алғанда, желінің барлық ... ... екі ... ... ... ... ... таратуға арналған, және 0,3-3,4 кГц диапазонынды орналасқан. Деректерді ... ... ... ... 4 ... 1 МГц шегінде орналасқан. (1.2 - суретінде ... ... ... ... ... ... 1МГц-тен артық жылдамдықта тарату мүмкіндік бермейді. Өкінішке орай көп ... ... ... ... бұл ... да ие емес, сондықтан өткізу жолағын кемітуге тура келеді, ал ол өз алдында тарату жылдамдығын азайтады. Бұл ағымдарды жасауда екі ... ... ... ... бөлу тәсілі және эхокомпенсация тәсілі.
1.2 сурет - телефондық желі жиіліктерінің өткізу жолағындағы ... ... ... ... ... ... негізделген, әр ағым үшін өз жиіліктерді өткізу жолағы ... ... ... ағым бір ... ... төмен жылдамдықты ағымдарға бөлінеді. Осы ағымдардың таратылуы (DTM) әдісі арқылы жүзеге асады.
Эхо компенсация әдісі ... ... ... ... және ... ... диапазондары бір біріне беттеседі. Ағымдарды бөлу модемге орнатылған дифференциалды жүйе көмегімен жүзеге асады. Бұл ... ... V.32 мен V.34 ... ... қолданылады. Жоғары жылдамдықты ағым бір немесе бірнеше ... ... ... ... ... Осы ағымдардың таратылуы (DTM) әдісі арқылы жүзеге асады.
Ағымдар көптігін тарату кезінде олардың әрқайсысы блоктарға бөлінеді. Әр блок ... ... ... ... (ЕСС).
Салыстыру:
* жаңғырту компенсациясы өнімділікті 2дБ-ға жақсарту мүмкіндігін береді, бірақта оны ұйымдастыру өте қиын.
* EC ... ISDN ... 384 ... жылдамдықтағы видеотелефония сияқты жоғары жылдамдықты технологияларды қолданған кезде ... Осы ... FDM ... ... және ... максималды қашықтығын қысқартуға алып келетін, жоғары жиіліктерді қабылданатын деректердің жоғары жылдамдықты арнасында бөлектеуді талап етеді.
* бір жиілікте екі ... ... ЕС ... ... FDM ... жоқ болатын өзіндік NEXT әсерінің пайда болуына әкеледі.
* ADSL стандартты FDM мен ЕС механизмін қолданатын, әртүрлі жабдықтар ... ... ... ... ... ... таңдау қосуды орнатқан кезде анықталады.
1.2.1 ADSL технологиясын сипаттау
Жоғары жиілікті аналогты сигналды тарату бойынша мыс есулі қоссымның ... ... ... ... модемдер стандартты телефондық арнасымен 28 Кбит/с дейін жылдамдыққа жету ... ... ... осыған ұқсас әдістерін қолданып, ADSL технологиясы бәсең ағынның (стансадан пайдаланушыға) жылдамдығын ... ... ... ... алады. Төменгі жылдамдықты арнада пайдаланушыдан стансаға бұл технология пайдаланушыға бәсең ағындарды басқару мүмкіншілігін береді (1.3 - ... ... [3] ). ... мен ... қазіргі кездегі алгоритмдері теориялық шегіне жақындайтын, ADSL жылдамдығын ... ... атап ...
1.3 ... -. ADSL ... ... ағынның жоғары жылдамдығы үй пайдаланушыларының қосымшаларының көбісі асимметриялық болғандықтан таңдалған. Симметриялық жоғары жылдамдықты ... ... ... бизнес пайдаланушылар деректерді жоғары жылдамдықты екі жақты айырбастауды қамтамасыз ететін оптикалық немесе коаксиалды кабельді қолданады. Сондықтан, ADSL технологиясы бірінші кезекте үй ... ... үшін ...
Осыған байланысты, пайдаланушы бұрыннан бар телефондық байланысты пайдалануды жалғастыра алады. Іс-жүзінде бұл пайдаланушы ADSL жабдығын қолданып деректерді ... ... ... шақыруларды іске асыра алады.
Экрандалмаған есулі қоссымды қолданатын модемдердің дамуының қысқаша тарихы (1.3 - кестесінде келтірілген).
1.3 кесте - Бөліп ... қос ... ... ... модемдер
Жыл
Технология
Сипаттама
Арақашықтықтар/Диаметр
1985
UDSL
160 Мбит/с жылдамдықта бір экрандалмаған қос екі жақты тарау
8-10 км ... 4 км/0.4 ... ... ... 2 немесе 3 экрандалмаған қос екі жолақты татару
2 UTP.2.4 км/0.4
2 UTP.2.6 км/0.6
3 UTP.3.9 км/0.4
3 UTP.4.9 км/0.6 ... - 8 ... ... ... 640 - 1000 ... ... ағын
1 - 5.4 км максималды
1997
VDSL
20 - 50 ... ... ADSL ... ... AT&T Bell Laboratories компаниялары мен Стэндфордтық университетімен осы оң жылдың басында ұсынылған. Содан бері компьютерлік эмулияциялар мен зертханалық прототиптерден ... көп ... ... жүйелерге ұластайтын, стандартты желілерді шығаруға дейінгі жолы өткізілген.
Принцип мыс қоссыммен жоғары жылдамдықты бәсең ... ... және ... жылдамдықты үдеме ағынды пайдаланушыдан телефонға ықпалын көрсетпей желіге бір уақытта жеткізуде негізделеді [1].
Жоғары жылдамдықты бәсең ағын мен төмен жылдамдықты ... ... ... ... ... Осыған қосымша ADSL технологиясында ТЧ ұлттық арнамен ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі бар.
1.4 сурет - Қолданылатын жиіліктер спектрі.
Басқаша айтқанда, аналогты телефонияны ... ... оны ADSL - мен ... бір ... ... алады. Осы функция арнайы құрылғы - сплиттердің (ТЖС) көмегімен іске ...
1.5 - ... ADSL - дің ... ... бейнеленген. Үдеме және бәсең ағындардың өткізу қабілеттілігі сәйкесінше бірнеше Кбит/с және ... ... ... ... ... ... ... жетуге болатын өткізу қабілеттілігі төмендейді.
1.5 сурет - ADSL сыртқы сипаттамасы.
Мысалы, ADSL 2 Мбит/с жылдамдықта істейтін ... ... өте ... ... ... қосу ... береді. Онда 6 Мбит/с жылдамдықтарда істейтін ADSL сияқты құрылғылар біршама аз қашықтықтағы пайдаланушыларды қосады. ... ағын ... ... ... өте ... жиілікте тасмалданады, өтпелі бөгеуілдер симметриялық жүйелерді қолданған кездегіден өте аз болады. ... ... жоқ ... ADSL ... ... қашықтықтарда қолдануды рұқсат етеді.
ADSL қабылдаптаратқышы стандартты телефондық құрылғылардан қарағанда өте жоғары жиіліктерде функциялайды, сондықтан қажетсіз шудан (декадтық тоқтың ... ... және ... ... жұмсаған кезде туындайтын) қорғануды қамтамасыз ететін сүзгілеу болған кезде , ADSL құрылғылары телефондық ... ... бір ... қосты қолдана алады.
Осындай жолмен, ADSL технологиясы кеңжолақты ... ... ... ... ... ... ... қоссымдарының болуын болжайды. Бір модем ADSL - мультиплексорында орнатылады және Интернет, ... ... ... және ... ... беретін, қызметтердің провайдерімен жоғары жылдамдықты желі арқылы қосылады. Екінші модемі пайдаланушының үй - ... ... және ... бір ... одан көп модулдерімен (Service Module - SM) қосылады. SM - бұл ақырғы ... ... ... ... ... ... ... - ADSL ұйымының сипаттамасы
1.4 Тасымалдау әдістері
Жүйені стандарттаудағы маңызды мәселелердің бірі қолданылатын модуляцияның түрін таңдау мәселесі болып табылады. ADSL - ді ... ... ANSI ... үш ... ... анықтады:
* квадратурдық амплитудалық модуляция (Quadrature Amplitude Modulation - QAM)
* тасмалдаушысы нығыз амплитудты-фазалық модуляция (Cariereless Amplitude/Phase Modulation - ... ... ... модуляция (Discrete MultiTone Modulation - DMT)
* ... ең ... DMT ... көрсетті. 1993 жылдың наурыз айында ANSI T1E1.4 жұмыс тобы DMT әдісінде негізделген базалық интерфейсті анықтады. Соңынан ETSI - те DMT - ді ADSL - ге ... үшін ... ... ... ... ... ... бір жолағында таратуға арналған қарапайым әдіс амплитудалық ... ... ... ... ... - PAM), ол дискреттік қадамдармен амплитуданың өзгеруінде болады. QAM амлитуда және фаза - екі ... ... ... Осы жағдайда үлкен үш битті кодалау үшін салыстырмалы фазалық модуляция қолданылады, ал соңғы биті әрбір фазалық сигналға ... ... екі ... ... таңдап кодаланады.
Теорияда символға биттің санын КAM разрядтылықты жоғарлату арқылы ... ... ... ... көбейткен сайын фаза мен деңгейді детективтеу қиынға түседі. 1.4 - кестеде [5] КAM әртүрлі разрядтылыққа ... BER 10-7 ... ... ... бар SNR - ға (сигнал/шу ... ... ... ...
1.4 ... - SNR қойылатын талаптар
(r) символындағы бит саны
QAM (2r-QAM) разряды
BERүшін SNR (дБ) ... ... - ... - ... - QAM
21.8
27.8
33.8
9
512 - QAM
36.8
10
1024 - QAM
39.9
12
4096 - ... - ... ... ... ... (DMT)
DMT көп тасымалдаушысы бар модуляцияны қолданады. Уақыт символдың стандартты периодына (symbol period) бөлінеді, олардың әрбіреуіне биттердің ... ... ... бір DMT - ... ... ... топтарға біріктірледі және әртүрлі жиіліктің сигналдық тасымалдаушысын ... ... ... тұрғыдан, DMT арнаны көп санды ішарналарға бөледі. Өткізу қабілеті жиіліктердің жолағынан тәуелді, яғни, өткізу қабілеті үлкен ... көп ... ... ... ... ... биттер күрделі санға түрленеді, оның мәнінен жиіліктің сәйкес келетін сигналдық тасымалдаушысының ... мен ... ... ... ... DMT - ді ... жиілікте DMT ішарнасының тасмалдаушы сәйкес келетін жиілігіне параллелді функциялайтын, КAM жүйелерінің жиыны сияқты көрсетуге болады (1.7 ... ... [7]). ... DMT ... ... ішарналардың сәйкес келетін санына арналған сигналдық тасымалдаушылардың дестелерін бірге біріктіріп және содан ... ... ... желіге жіберіп, оларды қалыптастыру арқылы модулияцияны іске асырады.
Көп тасымалдаушыны қолданатын модуляция/демодуляция Фурье тез түрлендіру ФТТ (Fast Fourier Transform - FFT) ... ... ... ... ... ... іске асырылады (1.7 суретті қараңыз). DMT - ның ... ... ... ... тең ... ... етудің күрделігінен жаман функциялаған. Қазіргі кездегі орындауы КAM - модуляцияланған тасымалдаушылардың сомасын ... ... ... ... ФТТ - ... ... түрінде орындайтын, интегралды микросұлбаларының арқасында сәтті функциялайды.
Оңтайлы тиімділігіне жетуүшін негізгі тапсырма ішарналардың ... (N) ... ... ... ... ... желілер үшін оңтайлысы N=256 мәні, ол тек оңтайлы өнімлікке жету ғана емес, сонымен қатар жүйенің орындауының өте қарапайымдылықты ... ... ...
1.7 ... - ADSL сигналдарын тарату үшін жиіліктерді орналастыру.
Деректер түскен кезде олар буферде сақталады. Деректер R бит/с ... ... ... ... Олар ... DMT символын меншіктейтін биттер тобына бөлген болу керек. DMT символдың тарату жылдамдығы оның ұзақтығына кері пропорционал, осындай ... ... ... ... саны b=R.T болады (яғни, символдық жылдамдық 1/Т болады). Осылардан b бит, bi бит (i=1, ..., N=256) I ... ... ... ...
N ... ... ... оған сәйкес келетін bi биттері сәйкес келетін ... мен ... бар Xi ... ... DMT кодерімен трансляцияланады. Әрбір Xi символы fi тасмалдаушы жиілігіндегі КAM модуляция процесінің векторлық ... ... ... ... мүмкін. Осы вектор үшін 2bi мүмкін болатын мәндер болады. Нақты айтқанда
әрбір bi биттер DMT ... i ... ... ... КAM сигналдық торындағы нүктені көрсетеді (1.7 суретті қараңыз). Нәтижесінде N КAM векторлары алынады. N ... ... ... Фурье тез түрлендіру (Inverse Fast Fourier Transform - IFFT) блогының кірісіне келіп ... ... Xi ... КAM модуляциясының сәйкес келетін амплитуда мен фазасы бар, белгілі бір жиілікте көрсетілген. Нәтижесінде N КAM векторлары өзінен берліген жиілік және ... бар бір ... тең ... ... N=256 - нан ... ... Осы жиын IFFT ... тізбегіне түрленеді. IFFT Nшығыстары параллельді сигналды тізбекке түрлендіретін конвертерге ... ... Ары ... САТ (DAC) көмегімен сандыаналогты түрлену іске асырылады. Желіге тікелей жіберудің ... DMT- ... ... пайдаланушыға жіберу бағыттарының жиілігі бойынша бөлу үшін қажет (жіберу бағытынан көріп тұрғанымыздай жүйе арналарды жиіліктік бөлу (АЖБ) жүйе ... ... ... жолақты сүзгі арқылы жіберіледі. Қабылдаушы үшін кері әрекет іске асырылады.
1.8 сурет - DMT ... ... ... ... ... келеді. Символ аралық интерференция алдыңғы DMT символының қорытынды бөлігі келесі символдың басында бұрмалалағанда көрінеді, қандай да қорытынды бөлігі өз ... одан ... ... ... ... ... ... ішарналар жиіліктік тұрғыдан қарағанда бір бірінен толығымен тәуелді есем. ISI әсерінің бар болуы ... ... ... (Inter-Carrier Interference - ICI) пайда болуына алып келеді. Осы мәселені шешуге арналған үш әдіс бар:
* ... ... ... ... ... ... Осы жағдай да желімен таратуда қалқу болады, осындай қалқудың ұзындығы DMT символының ... тең. ... осы ... да қалқу барлық уақыттың 30% алады, яғни, ADSL жүйесінің тиімділігін төмендетеді.
* арнамен тарату функциясын компенсациялау үшін уақыт түзеушісін (Time Domain ... - TEQ) ... ... бұл ... ... ... және де коэффициенттердің оңтайлы жиынын есептеуге қажет алгоритмдерді орындаудың күрделігіне маңызды әсер көрсетеді.
* (cyclic prefix) ... ол ... ... ... қосылады. Осындай префиксте символдар саны N - нен өте аз болу ... ... осы ... бар ... іздеу салады, және ISI болған кезде интерференция осы префикстен кейін таралмайды деп болжанады. Циклдік префикс қабылдағышта жойылатын ... ... ... ISI ФТТ ... демодуляциядан процесінен бұрын жойылады (1.8 суретті) қараңыз. Бұл әдіс аспапты орындаудың күрделігін төмендетеді, және онымен бірге жоғары тиімділікке жету ... ... ... ... ... 5% ... көп емес.
Ішкі ішарналарды қолдануда осы ішарна үшін кабельдің сипаттамалары сызықты болатын артықшылығы болады. Сондықтан, әрбір ішарнаның шектеріндегі импульстің ... ... ... қажеттілігі ең аз болады.
1.9 сурет - DMT ... ... ... ... жиілігімен орналастырамыз.
Импульстік шудың бар болуынан ... ... ... ... ... ФТТ ... ... саны бойынша осы әсерді , нәтижесінде қатенің ықтималдығы аз болады.
DMT қолданған кезде әрбір ішарнамен жіберілетін деректердің бит саны осы ... шу және ... ... ... ... алады. Бұл тек әрбір нақты абоненттік желі үшін өнімділікті жоғарлатуды ғана емес, сонымен ... ... ... ... RFI ... ... ... жасауын азайту мүмкіншілігін береді (1.8 сурет) [8]. Әрбір ішарнамен жіберлетін деректердің биттер саны инициализация фазасында анықталады. Жалпы ... да өте ... ... ... КAM өте ... разрядтылығын қолдану қажетілігіне алып келетін, өте жоғары өшуді тудырады. Екінші жағынан, төменгі жиіліктегі өшу КAM жоғары разрядтылықты ... ... ... ... ... ... биттер санын тарату арна санынан тәуелді, деректерді тасымалдау фазасында икемделеді.
1.6 Қателерді түзейтін кодалар
Импульстік шудың бар ... ... ADSL ... осы әсерге қарсы тұру, және де тасымалдаудың жақсы сапасын қамтамасыз етуге арналған қателер коэффициентінің (BER) ... ... ... ... ... ... ... сипатталған болуы керек. Осы мақсат үшін қателерді түзейтін кодтар қолданылады.
Осы әртүрлі кодтардың көптеген түрінен, ANSI Рида-Соломон (Reed-Solomon - RS) ... ADSL ... ... үшін ... RS ... көменгімен қателерді жөндеуге артықшылықты енгізу арқылы жетеді. Сонымен қатар, RS ... ... ... ... ... ... ... жоғарлату мүмкіндігіде бар, әрине бұл қосымша кідірістің пайда болуына әкеледі.
DMT - ді CAP - пен ... ... ... модуляцияның DMT және CAP әдістерін салыстыруға арналған.
DMT - ге пайдалы аргументтер :
* Шайқасу жылдамдғы аз қадаммен өзгере алады (бірнеше ... DMT ... ... ету ... ... ... әртүрлі жылдамдығын қолдау үшін оңай бағдарламаланадыРадиожиіліктік интерференциядан жақсы қорғанған.
* Мүмкіншіліктерінің арқасында DMT символға ... ... және де ... ... санын бейімді өзгерте алады, қолайлыжелілерді қолданады.
* Қуаттың өте икемді баптауы, қуат әрбір арнада ... ... азая ...
* DMT CAP - дан ... ... шуға ... Бірақта, ұзақтығы өте үлкен импульсті шу пайда болуы жүйе жұмысын бұзатын болса, онда бұл ... ... алып ... ... DMT ... және ... түзейтін кодтың ұзындығын таңдаған кезде импульсті шудың ұзақтығы мен тізбекті символдардың келіп түсу арасындағы уақыт ... ... ... ... ... екі DMT ... оларға қатенің пайда болуысыз ұзақтығы 700 мксек - қа дейінгі импульстік шуға қарсы тұру ... ... ... ... ...
* CAP - та ... ... операциядағы (Million Operations Per Seconds - MIPS) сигналды процессор үшін есептеп шығарылатын орындаудың күрделігі болады.
* DMT - ге кері ... DMT ... ... ... ... ... өте үлкен болады. Бірақта, жүйенің пішінүйлесімділігі дұрыс болса, осы кідіріс кідіріске сезімтал қызметтер үшін де ... емес ... ... ... ... тарыжолақты ЦСИС.
* CAP DMT - нен қарағанда қателерді ... өте ... ... ... ... Сызықты блоктық кодтар
Сызықты блоктық кодтар (n,k) түрінде жазылған, жұптылық таңдау кодтарын білдіреді. Кодер k мәнді ... ... ... блокты n кодалық символдардан (кодалық вектор) одан ұзынырақ блокқа ауыстырылады.
Әлпе екі элементтен (0 және 1) тұрған ... код ... ... және ... ... немесе екілік биттен тұрады.
Жалпы жағдайда n кодтық бит k ... ... мен n-k ... ... ... ... емес. Бірақта, аспапты орындауды жеңілдету үшін жүйелі сызықты блоктық кодтар ғана қарастырылады. Осы ... ... ... ... ... тексеруші биттерді қосу арқылы пайда болады.
Кодалық ... алу ... ... ... туынды матрицаға көбейтеді. Қабылдау жақта кодалық вектор тексеруді орындауға арналған ... ... ... ол ... ... ... етілген жиынына келіп түседі. Қабылданған вектор оны тексеруші матрицасына көбейткенде нәтижесі нөлге тең болған жағдайда ғана дұрыс болып саналады.
1.7 Кадр ... ... мен ... ... ... тағы бір қадам болып табылады. Кез келген трафик түрі үшін кепілді қызмет сапасы және ақпаратты жоғары жылдамдықта таратуды қамтамасыз ету ... бұл ... ... әрі ... ... құруда әмбебап құрал болуға құқылы.
АТМ-ның xDSL абоненттік қатынау технологиясын жасап шығарушылар да жоғары бағалады. Мұнда бір сұрақ орынды ... ... ... ... ... бұл ... не үшін қажет? АТМ-ге арналған басылымдар мен оқулықтарда бұл сұрақ ... ... ... оған ... жөн ... Ең кең ... технология - ADSL-ды қарастырайық. Техникалық толытырылуларына аса зер қоймастан, түсінуге тырысайық АТМ-ды DSL-ге жастыруды (ATM/DSL) ... және ... ... ... ... қолдана отырып төмендегі өзара қатынастық қатынасушылары қандай ... ... ... ... ... ... (NSP - торабының провайдері); қызмет- және контент-провайдерлері.
ADSL, B-ISDN, Internet. ADSL технологиясы бүгнгі ... үй ... мен ... ... (SOHO) ... ... ... қолда ұстай тұрып, өзі лайықты танымалдыққа ие. Біздің мемлекетімізде соңғы шақырыммен байланыс мәселесін тәсілмен шешуді ... де ... ... бермейді, сондықтан бұл технологияны жарқын келешек күтуде. Алдын ADSL ISDN-де қолдану қолдану меңзелген болатын. Бірақ ақпарат алмасудың негізгі жылдамдығы 64 ... және ... мен ... ... ISDN ... деректерді тарадудың басқа технологияларымен бәсекеге төсе алмайды. Сондықтан осы технологияны қолдаушылар уақыт өте келе кең ... ... ... ... ... баса ... оның ... үлгісін (Broadband ISDN, B-ISDN) жасап шығарған. B-ISDN тораптары мен қызметтері АТМ-ға негізделген және оның барлық пайдалы қасиеттерімен сипатталады: кепілді ... ... ... кең ... ... IP-трафигін қосағ барлық тарфикер түрлерінің біріктірілуімен. Сонымен қатар, ... ... жай ... ... көпшідігі B-ISDN жиынына қарағанға Интернет қызметін басым көреді. Мүмкін, талқылау тақырыптан біршама ... ... ... ... ADSL ... те , әрі B-ISDN қызметтерін жеткізудің нұсқаларының бірі болып табылатынын еске түсірелік. ... ... бұл ... ... ... ... тиімді болар.
Құрметпен ADSL жайында. DSL технологиясы туралы аз жазылан деу бекер. ... ... ... салт ... DSL ... ... ... сызықты кодтау әдістерін, олардың энергиялық әсерлігі мен кедергілерге түзімділігін сипаттау және салыстырумен ғана шектеледі. Осылайша, оқырманда ADSL туралы ... ой ... ... ... ... ... DSL дәл сол жерді алуда. Бірақ ден қойып қарар болсақ, DSL-дың ... АDSL) өзі ... ... ие ... ... АDSL ... біз ... үшін көптеп қызықтар табамыз. Осылайша, көпдеңгейлі АDSL ... ... ... ... ... авторлары көп жігер салған физикалық деңгей (мүмкін DMT-CAP бітпеген ... ... ... ... ... ... ие, бірақ ол туралы ақпарат сирек кездеседі.
Бір емес ... рет ... ... ... DТМ ... кодындағы биттерді ұсыну және айырып танумен толы. Осы ақпаратпен шектелелік те, бұл ... әрі ... ... Мұнан жоғары орналасқан логикалық деңгей келесі маңызды қызметтерді орындайды:
* байланыс құрлымын суреттеу - ... ... ... ... ... туралы төменде айтылады), қай жылдамдықта олар жұмыс жасайды, кадрдың қай бөлігі деректердің қай түріне тиесілі және т.б.;
* ... ... ... ... ... ... анықтау(CRC)
* басқару және қолдау операциялары (БҚО), мысалы, пилот-сигналдың жоғалуының индикациясы, қашықтықта байлансу ... ... ... бар ... ... ... және т.б.;
* байланыс құрлымын ұйымдастыру (басқару арнасы арқылы) және жылдамдықтың логикалық арналар арқылы мыс ... ... ... және ... ... ... ... таралуы.
ADSL желісі арқылы таратылатын биттік ағым кадрларға ... ... ... ... өз ... ... суперкадр құрылады, 1.10-сурет [3]. Кадр Ethernet-ке (Ethernet-тің өзі-ақ ADSL-дың ... ... ... ... Е1 ... ... келеді. Биттер бір мезетте жетіге дейінгі логикалық арналарға топтаса алады (іліескен октеттер реті).
Арнаға арналған деректер екіге ... саны ... ... ... ... тәуелсіз симплексті арналары (AS0...AS3)
* саны ішке дейінгі дуплесті арналар (LS0...LS2).
1.10 сурет -. ADSL кадрының және ... ... ... және олар ... екі ... ... жылдамдығы ADSL-жалғанулардың индикациясы кезінде анықталады. Жылдамдықтың өсуінің бөліктік ... ... тең. ... ... ... ... және ... жылдамдықты анықтайтын мүмкін болған нұсқаларының ерекшелемесі (спецификация) бар. Әине, бағытында тек LS ... ғана ... ... кадр екі бөліктен тұрады: (тежелуге бейімсіз, бірақ кателерге төзімді) және (кері ерекшеліктерге ие) хабар ... ... ... ... Сәйкес деректер ADSL-дің қабылдау-тарату құрылғыларының аттас буферлеріне жазылады. Айта ... жай, ... ... тарату құрылғысымен толтыру әдісіне емес, деректерді қателерден қорғау ... ... ... ... ... және ... ... кезінде буфердің көлемін анықтау механизмдері коммутаторлар мен маршрутизаторлардың таңдауына байланыссыз бастапқы ... ... ... бір ... құрайды. Осылайша, ADSL қосылуы арқылы деректердің таралуы екі жолы ... ... ... ... жолы (fast ... ... жолы ... path).
Осы екі тәсіл аралығында AS және LS логикалық арналары ADSL қосылуының тағдалған құлымына сәйкес оңай таралады. ADSL кадрларының құрлымы, ақыр ... ... ... ... асатын қатынаудың қызмет түріне тәуелді. Кадр мен суперкадрды құрудың келесі ерекшеліктері бар:
* суперкадрда дара кадрлар үшін абсолютті көлемдер бөлінбеген, кадр ... ... ... ... ... ... тәуелді;
* кадрлар әрбір 250 мкс-те жіберілуі қажет (лездік және тізбекті ... ... 125 мкс); кадр ... әр ... үшін ... ... және қосылудың инициализациясы кезінде таңдалады;
* суперкадр әрбір 17 мс-те жіберіледі;
* буфер көлемі ... ... ... ... ... мен ... ... алғашқы қосылу орнаған кезде анықталады;
* тұтынушының қалай және қандай ... ... ... және ... ... ... шектеулер жоқ.
Кіріс бағыттағы тарату кадрының құрлымының нұсқасы 1.11 ... ... [3]. ... кадр ... және ... ие, ... берілген мысалда тұтынушы деректері тек екінші бөлікте шоғыралған.
1.11 сурет - ADSL кадр құрлымдарының нұсқалары ... ... ... және суперкадрда қызметші ақпаратты тарату аймақтары қарастырған, ол арқылы A логикалық деңгейінің қызметтері ... ... 34 және 35 ... қызметтік аумақтары арнайы шараларға қажет. Таратылудың реті және ... ... ... ... күрделі және талғалып жатқан мәселеден тысқары. ADSL логикалық деңгейінің әрекеттері (TDM технологиясымен ... ... ... ... ... ағымы жылдамдығына да, деректер фарматына да қатысты ассиметриялы пішінге ие.
2 НЕГІЗГІ БӨЛІМ.
АЛКАТЕЛЬ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ADSL ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ ... ... ADSL ... ... ... ... ... әлемдік нарығында жетекші ұстанымды иемденетін, көптеген үлкен компаниялар бар. Олардың кейбіреулері ADSL жабдықтарын сатумен айналысады. Мысалы, байланыс ... ... ... ... Alcatel, Cisco Systems, Ericsson сияқты компаниялар. Бірнеше параметрлеріне қарап осы компаниялардан DSL қызметтерін ең ... ... ... ... ... Мысалы, Ericsson компаниясы ұялы байланыс қызметтерін пайдалануға беруге негізделген, және DSL технологияларын өңдеумен жақында айналыса ... Cisco Systems ... IP ... ... құруға қолданылатын, бағдарлауыш және коммутаторлардың нарығында бағытталған. Ericsson - мен салыстырғанда Cisco Systems компаниясы DSL технологиясына көбірек ықыласын ... ... ... ... ... желіге қатынау жабдықтарын сату бойынша көшбасшы компания болады және ADSL ... алға ... ... ... ... ... келтірілген технико - экономикалық негіздемедегі, құн, ... және ... ... ... ... ADSL ... базасында қатынау желісін құру үшін Alcatel компаниясының өнімдерін қолдану пайдалы деген шешім қабылданған.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) өнімі CO - дан (Central Office - (АТС) ... ... ... ... жеке сектор немесе шағын бизнес секторының пайдаланушыларына ұсыну, ... ... ... тарату қызметтерінің мүмкіндіктерін беру үшін арналған. Осындай қызметтерді беру үшін мыс есулі қоссымдар ... ... ... бір - ... бұл ... ешқандай да қосымша активті элементтер қажет етілмейді. FDM (Frequency Division Multiplexing - жиіліктік ... ... ... ... сол ... қоссымдармен бір уақытта POTS қызметтерін ұсыну мүмкіндігін береді (Plain Old Telephone Service - әдеттегі телефон қызметтері), сондықтан, ... ... атап ... ...
* ... оператор бар кабельдік инфрақұрылымды қолданады;
* абонентте бар ... ... бар ... ... ... жүйесінде биттерді жіберудің асимметриялық жылдамдықтары алдын - ала қарастырылған: СО - дан ... ... ... арнадағы жылдамдық деп аталатын) жоғары (8 Мбит/с - ке дейін) және кері бағыттағы (кері арнадағы жылдамдық деп ... ... (1 ... ... ... ... ... кең жолағын қажет ететін қызметтерді, оның ішінде мультмедиа (сандық видеолар және аудио ... ... мен Ethernet ... ... абонентке пайдалану мүмкіншілігін береді. Ары қарай кері арнадағы жылдамдықты үлкейту ... ... ... ... ... ... ... беру мүмкін болады [2].
Transfer Mode - ... ... ... Бұл ... ... (мультмедиа, Ethernet хаттамасымен қосу және басқарушы ақпарат) сияқты, OAM (Operation, Administration and Maintenance - пайдалану, әкімшілік және техникалық қызметтер) жүйесінің ... ... ATM - ... ... ... ... дегенді білдіреді.
Осындай әрекеттің негізгі себебі болашаққа өнімнің иілгіштігін қамтамасыз ету болады. ATM - ді ... ... ... ... ... ... желінің операторларына және қызметтердің провайдерларына желінің жабдығын өзгертпей берілетін қызметтерді жетілдіру мүмкіншілігін береді.
ADSL жүйесі екі ... ... ... ... (СО жағында) ASAM (ATM Subscriber Access Multiplexer - ... ... ... екіншісі (абонент жағында) - CPE (CPE Customer Premises ... - ... ... жабдық) деп аталады, CPE өзіне PS (POTS Splitter - тармақтаушы) және ANT (ADSL Network ... (unit) - ... ... ADSL - ... қосады.
Тасымалдаушы ATM - желісі бойынша ASAM мультиплексор ATM-коммутатормен қосылған. Таңдалған тасымалдаушы механизм ... ... Digital ... - ... ... ... [STM1 ... SONET (OC3c)] немесе PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy - ... ... ... [Е1] ... ... ANT ... ... Equipment - терминалды жабдық) (STB (Set Top Box - телеприставка ) немесе ... ... ... және Ethernet ... қолданатын жергілікті желіге (LAN) қосылған болуы мүмкін.
ADSL желісі CO - мен сияқты, ... ... де ... ... ... Шығарушы ASAM- жабдық тірек АТМ - желісіне тікелей қосылған ... ... ... Е1 ... арқылы CO - да орналасқан ASAM мультиплексорынан каскадталған болуы мүмкін.
2.2 Желіні ... 1000 ADSL ... ... ... ... негізгі мақсат Интернет желісіне және LAN бірлескен желілерге тез ... ... ... Бұл тапсырма аралас инфрақұрылымның көмегімен шешіледі, оның құрамына кем дегенде төрт функциялық топтар кіреді:
* ... ... ... ... ... желісі, мультиплексор, BB (Broad Band - кең ... ... және ... ... тірек желісін құрайтын желі операторының байланыс инфрақұрылымы;
* Интернет желісіне ... дәл сол ... іске ... ... ISP ... Service Provider - ... желі ... провайдері) - дағы LAN;
* бірлескен желіге қатынау ... ... ... кәсіпорын LAN.
2.2.1 Желі сәулеті
2.1 сурет - де көрсетілген желілік сәулеттің ішіндегі толассыз қосылыстарды қамтамасыз ету үшін әртүрлі технологиялар ...
* ... ... мен ANT ... II немесе IEEE 802.3) арасындағы стандартты LAN технология;
* ANT немесе PC-NIC (Network Interface Card - ... ... ... мен СО ... ... ... ATM мен ADSL технологиялары;
* ASAM және SDH/SONET немесе PDH қолданылған WAN (территориялық желі) тірек желісінің арасындағы стандартты тасымалдау ...
* WAN ... ... ... ВВ - ... - қосқыштары;
* жоғары өнімділікті және ISP мен бірлескен LAN инфрақұрылымындағы ... LAN - ...
2.1 ... - Желі ... Абоненттік үй-жайдағы желі
Абоненттік үй-жайдағы желі немесе жеке дербес ... ... 16 ... жүйені құрайтын кішкентай LAN - ды білдіреді.
ANT және ... ... ... ... қосылуы Ethernet II немесе IEEE 802.3 интерфейсінің талабына жауапты, LAN- жабдығының көмегімен іске асырылады.
ANT блогы 25,6 ... - тегі ATMF ... ... ... онда ATM(STB және т.б.) ... ... қосуға болады, мұнда интерфейстің екуіде, яғни, Ethernet және ATMF біруақытта ... ... ... WAN және ... желісі
ASAM мультиплексоры арқылы тірек желісі мен WAN бірлескен LAN және ISP провайдерлерін ... ... ... объектлердің негізгі функцияларына келесілер жатады:
* WAN шекарасында ақпаратты ... жеке ... мен ISP ... және ... LAN ... ... ... қиылысу қосылысы.
2.2.4 ISP провайдерлері мен бірлескен LAN
* ISP провайдерінің LAN жергілікті желісі мен үлкен корпарацияның LAN жергілікті ... ... ... ... жоқ.
* жалпы ортақ пайдалану байланыс желісіне қосылған LAN құрылымы келесілерден тұрады:
* қатынаудың коммуникациялық серверлері (кейбір жағдайларда ... деп ... (Virtual ... - виртуалды қосылыс);
* тірек IP-бағдарлауыштар;
* жоғары жылдамдықты желілері LAN, ... ... - ... ... бар ... FDDI (Fiber ... Digital ... - талшық оптикалық тасымалдаудың сандық интерфейс));
* ақпараттық серверлер;
* WAN-магистралдардың коммуникациялық серверлері.
Осы ... ... ... ол ... ... ... ... жиынымен аяқталу керек.
2.3 ADSL-қатынаудың ішжүйесі
ADSL- қатынаудың ішжүйесі ... ... ... ... ... ... ... (ADSL-модемдері) қосуды қамтамасыз етуге қажет етілетін, сигналды өңдеу және модуляцияның қазіргі кездегі әдісін орындауына ... Осы ... ... ... СО ... ASAM - де және ... ... ANT немесе PC-NIC - де интегралданған Discrete Multi-Tone - дискретті көпүнді (модуляция) DMT-модуляциясы салынған. ... ... ... интерфейстері PS деп аталатын құрылғылармен жабдықталған, олар ADSL және POTS сигналдарына арналған жиіліктік домендерді нығыздау және сиректеу құрылғыны білдіреді. PS ... ... ... ... ... ... бөлігі сияқты қолданыла алады.
Қатынау желісінің элементтерін басқару AWS (ASAM WorkStation - жұмыс стансасы) деп ... SNMP (Simple Network ... Protocol - ... басқарудың қарапайым хаттамасы) хаттамасы қолданылатын, орталықтандырылған басқару объект арқылы іске ... AWS және ... ... ... ... ақпарат айырбастау әкімшілікке арналған, бөлектелген қосылыстармен іске асырылады.
ADSL- қатынаудың ішжүйесі CO - мен ... ... ... де ... ... ... ... ASAM-жабдық ATM - тірек желісіне тікелей қосылған болуы мүмкін, ... ... ... арқылы CO - да орналасқан ASAM мультиплексорынан каскадталған болуы мүмкін.
2.3.1 Жүйелік сәулеті
Ауқымды ADSL- ... ... ... ... (2.2 ... ... болады [4]:
* CO жақтағы ADSL - ға арналған ASAM;
* ACU блогы (апатты бақылау блогы) (AACU-[ADSL-жағдайлары]);
* ADSE-A кеңейткіші (ADSL Serial Extender - ... ... ... жақтағы ANT немесе PC-NIC және PS;
* желінің тереңдігіндегі R-ASAM(қашықтағы, шығарушы) шығарушы мультиплексор;
* AWS желілік элементтердің менеджері.
Бірнеше интерфейстердің (SDH STM1 ... SONET OC3с) ... ASAM ... CO ... ... және BB-ISDN ATM ... ... стансамен қосылған.
Әрбір интерфейістік модулдің ішінде қасында ADSL-LT (Line Termination - ... ... ... ... бар, екі ... ... қамтамасыз ететін ортаның көмегімен SDH/SONET қосылған, мұнда шина IQ Quality of Service Interface - ... ... ... интерфейсі тура және кері арналармен жіберілетін деректер үшін ... ... ... ... ... ... жабдықпен түйісу үшін ( R типті-ASAM) PDH-LT (DS3/E3) немесе SDH-LT (STM1 немесе OC3c) ... ... ... ... болады.
2.2 сурет - Ауқымды ADSL-сәулеті:
ASAM мультиплексордың модемдік интерфейстері PS деп аталатын құрылғылармен жабдықталған, олар ADSL және POTS сигналдарына арналған ... ... ... және ... ... ... ASAM сәулеті
ADSL - қатынаудың ішжүйесінде ASAM СО жақта орналасады. Есулі қоссыммен және ASAM ... ... ... ... кең ... (BB) және тары жолақты (NB Narrow Band - тары жолақты) телефондық стансаға қосылады.
Жалпы жағдайда мультиплексор ASAM ... ... ... ... ... ... ... Осындай бейімделудің нәтижесінде алынған ATM - ұяшықтар бір ақпараттық ағынға нығыздалады және BB-ATM желіге қосылған тасымалдау жүйесіне ... BB-ATM ... ... ... АТМ - ... ... VPI/VCI (Virtual Path ... - виртуалды жолдардың идентификаторы,Virtual Channel Identifier - виртуалды арналардың идентификаторы) идентификаторы арқылы сиректеледі және шығыс қызмет интерфейсінде өзінің ... ... ... ... ... ASAM OAM ... орындайды, және оның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
* жалпы функция берілгені:
* нығыздау;
* (OAM) бағыттау;
* NT-функциялары;
* TA ... ... (PS) ... ... ... ... ... БӨЛІМ. ADSL АБОНЕНТТЕРІНІҢ ЖҮКЕПТЕТЕМЕСІН ЕСЕПТЕУ
3.1 ADSL абоненттерінен жүктемені есептеу
3.1.1 ADSL ... ... ... ... ... ... бір уақытта сөз бен мәліметтерді тарата алатындықтан ТА саны ЖК ... тең ... ... ... үшін шығу көздерінің екі категориясы (секторы) қолданылады: кәсіби сектор және пәтер ... ... ... ... ... да, яғни жеке ... де, ТА да ...
Бұл кездегі жергілікті пайда болатын жүктеменің қарқындылығы келесі оның ... ... ... ... ... - кәсіби сектордың жеке компьютерлерінің және ТА саны;
* - ЧНН (час наибольшей нагрузки) кезінде жоғарыдағы категориялардың бір көзінің ... ... - ЧНН ... ... ... бір абонентінің орташа сөйлесу уақыты;
* - ақпаратты таратумен аяқталған шақырулар үлесі.
Көздердің құрылымы, яғни әртүрлі категория ... саны ... ... ал өзге ... ... ... АТС-терді статистикалық бақылаумен анықталады.
Статистикалық бақылау болмаған кезде ADSL абоненттерінен пайда болатын ... ... ... ... бір шамамен есептеу ұсынылады [7].
3.1 кесте - Жүктеме көрсеткіштерінің орташа мәндері
Терминал түрлері
Категориялар
Кәсіби ... ... ... ... ... аппараттар
4,2
90
0,5
3,2
90
0,5
Дербес компьютерлер
3,1
300
0,9
3
300
0,9
i-ші категориядағы ADSL абоненттері құрған Эрланг өлшемімен сипатталған пайда ... ... ... ... ... ... анықталады:
(3.1)
мұндағы ti - бір шақырудың орташа ұзақтығы, ... ... ... ... ... ... келесідей қабылданады:
* станса жауабы сигналын есту уақыты
* дисктік ТА - да n белгіні теру уақыты
* ... ТА - да n ... теру ... ТА
* ... орындалғанда абонентке шақыруды жіберу уақыты
* теру аяқталып, шақырылатын абонент жолына қосылу уақыты.
* ТА үшін ... ... ... ... [7] ал жеке ... үшін ... 1.5 тең деп есептейміз.
0.65
0.60
0.55
Pp = 0.5
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
3.1 сурет - Құрылғылардың бос емес ... ... ... ... ... ... жүктеме келесі өрнектен саналады
(3.5)
мұндағы m - көз ... ... = ... = ... = ... = ... N - ADSL ... телефондық аппарат (ТА) саны.
Жоғарыда келтірілген өрнектерді қолдана отырып, жүктеме көздерін бөлу арқылы кәсіби ... үшін ... ... ... үшін 3.1 - 3.2 ... ... үшін 3.2 - 3.4 ... қолданамыз:
Пәтер секторы үшін:
ТА үшін 3.1 - 3.2 формуласын қолданамыз:
ДК 3.2 - 3.4 ... ... ... ... түсетін ортақ орташа жүктеме 3.5 формуласымен есептеледі:
3.1.1 ADSL абоненттерінің халықаралық жүктемесі
(3.6)
3.1.2 ADSL абоненттерінің халықаралық жүктемесі
(3.7)
мұндағы N - ADSL ... ... ... (ТА) ... ADSL ... "Internet" ақпараттық желісіне жүктемесі
(3.8)
(3.9)
3.1.4 ADSL абоненттерінен шығатын жүктеме
(3.10)
мұндағы i - категория көзінің түрі.
Delphi 7 қолдана шығатын жүктеме есептелуі 3.2 ... ... ... Б ... ... ... - Delphi 7 қолдана шығатын жүктеме есептелуі
3.2 ADSL ... ... ... ... ... Буманы тарату (қызмет көрсету) уақытын анықтаймыз
Тарату уақыты (қызмет көрсету) бумаға қызмет көрсетілгенде, бұл өлшем тұрақты және ... Lи - ... ... ... ... 300*103 ... - қызметтік биттік (преамбула және концевик) бума, 150 бит;
Rk - маршрутизатор арасындағы тракттардың ... ... ... - ... ... трактісі маршрутизаторлар арасымен, бит/с;
t обсл - ... ... ... ... ... коэффициенті Кисп, ол келесі формула арқылы табылады:
(3.12)
мұндағы m=65 - ... ... ... ... мен ... орнатқан;
3.2.2 Кешігу уақытын бағалау
Кешігу уақытының орташа мәні m(T) келесі түрде болады:
(3.13)
Осындай түрді қабылдайды:
(3.14)
Өтпелі ықтималдықтардың ықтималдығы р = 0,9 және х = 0,3, бұл ... ... ... 2 ... ... уақыты 60 % болады (екі сөйлесуші үндемейді) немесе 3 (сөйлесушілердің ... ... яғни ... 40 % ғана ... Кешігудің орташасын бағалау:
Бумалардың келуі тұрақты болғанда (М/D/1 үлгісі) келесі формуламен ... ... ... заңы ... (М/М/1 ... ... ... геометриялық заң бойынша (М/G/1үлгісі):
(3.18)
Қорытынды кідіріс m(T) m(T), кезекте тұру кідіріс, бумалау кідірісі з және алгоритмдік кідіріс кодер дыбыс кодердағы ... ... ... = (300∙1000+150)/2,048∙10[6]=14,65сек
модель M/D/1
m(T) = 3,587∙10[-4]+14,65+3∙10[-3]=14,65 сек
модель M/M/1
m(T) = ... ... ... = ... ... ... ... жылдамдықты кодерлердің алгоритмдік кідіріс түрлерінің мәні
Rи, бит
5,6
8
16
24
32
48
64
кодер,мс
35
15
15
3
2
1
0,75
3.2.4 Бума ұзындығын дыбысты бума ... ... ... оптимизациялау
Анықтау үшін оптималды бума ұзындығының оптималды ұзындығы, буманың, ақпараттық бөлігін анықтау жеткілікті, себебі буманың дыбыстық бөлігі ... ... ... ... ... келесі теңдеуді шешу арқылы табыла алады (3.26):
dm(T)/dLи= 0. ... ... ... ... ақпараттық бөлігінің оптималды ұзындығы келесі формуламен анықталады.
(3.22)
(3.23)
(3.24)
Кешігудің оптималды ... ... ... ... ... өткізу қабілетін есептеу
Арнаның өткізу қасиетін кең жолақта есептеу үшін алдымен жалпы ақпарат тарату көлемі мен жергілікті ... ... бір ... ... ... анықтаймыз.Ол үшін кәсібкерлік орын желісінде бірнеше ... ... ... ... деп ...
* ... ... құжатты электронды пошта арқылы тарату үшін 60-90 %;
* алшақтағы файл-сервердің тұтынушылар сан 25-60 %;
* алшақ МҚ - ң ... саны 60-75 %;
* ... ... тарататын және дауыстық байланыс тұтынушылар 15-20 %.
Бір корпорациядағы АТМ желінің магистральді арнаның өткізу қабілетін есептеу. Ол үшін біріншіден бір ... ... ... ... ... ... жалпы көлемін (3.26) формуласы арқылы анықтау керек.
(3.26)
мұндағы Qi - i-ші категорияның бір тұтынушының таратқан мәлеметтер ... байт ;
Ni - бір ... ... i-ші ... тұтынушы саны.
Жалпы үлестірілген желілерді тұтынушылар саны 65 адамды құрайды. Әр кадегорияны тұтынушылар саны 3.3 кестесінде келтірілген.
3.3 кесте - де ... ... ... жыл ... ... ...
жұмысында статистикалық қадағалаудан алынған.
3.3 кесте - Әр ... ... саны ... категориясы
Тұтынушылар саны
Электронды пошта арқылы құжаттарды жіберу
59
Файл-сервердан өшірілген жүктеме
33
ДҚ мен өшірілген ... ... ... ... таратылған мультимедия көлемі келесі формула
арқылы табылады
, байт ... q - ... ... ... ... бит/с;
t - таралу уақыты
Берілген мультимедияның тарату көлемі бір тұтынушыға тең:
байт.
Жалпы ақпарат көлемі,соңғы тұтынушыламен берілетінді ... ... ... ... ... ЛВС санын анықтау
, саны ... ... ... бір ... бойы N ... көлемі бар ақпаратты таратады, n1 %- жұмыс күнде таратылған ақпарат, n2 % -түнгі уақытта таратылған ақпарат.
Серверлармен таратылған ақпарат ... ...
, байт ... Qi - бір ... таратылған ақпарат көлемі, байт;
N - бір уақытта істеп тұрған ... ...
K - ... ... ... көлемінің бір бөгеуілге тұрақты циклдік кодтарлігі.
Серверлармен таратылған ақпарат көлемін есептеу:
байт.
АТМ коммутаторының өткізу қабілетін есептеу үшін оның ... ... ... ... ... ... коммутаторымен өнделген мәліметтер көлемі :
, байт ... Qп - ... ... ... ...
Qс - серверлардың таратқан мәліметтер көлемі.
байт
Келесі есептеулерге міндетті түрде бір ... ... ... берілетін кадрлар санын білу қажет. ADSL технологиясы 53 байт кадр ұзындығынан, оның 48 байт ақпараттық және 5 адрес ақпараттан ... ... ... үшін ADSL кадрлар санын (3.31) формуласымен есептейміз.
, ... ... Q - ... ... ... ...
48 - ... ұзындығының (қажетті) бір бөлігі;
[ ] - бүтін бөгеуілге тұрақты циклдік кодтарлікті ... ... саны ... ... ... магистраль каналының өткізгіш қабілетін есептеу үшін жаппай қызмет ету терориясын пайдаланамыз.
Жаппай қызмет ету ... ... үшін ... түсу жылдамдығымен және қызмет ету жылдамдығы арасындағы қатынасты білдіреді .
Пакеттердің түсу жылдамдығын келесі формуламен анықтаймыз.
, пакет/с ... ... - ... күні бойы ... пакеттер саны;
T - Жұмыс күннің ұзақтығы,сағ.
Корпорациядағы АТМ желінің магистральді каналының ... ... ... АТМ ... магистральді каналының өткізу қабілетін есептеу. Ол.
(3.33)
мұндағы Lинф - пакеттін ақпараттық бөгеуілге тұрақты ... ... ... ... - ... ... ... тұрақты циклдік кодтар.
ADSL технологиясы үшін ақпараттық бөліктің ұзындығы Lинф =48 байт және ... ... ... Lадр =5 байт, жалпы кадр ұзындығы:
байт
мұндағы Lкадра - кадр ... ... - ... ... ... ... жылдамдығы,(бит/с).
Бір пакетке қызмет ету уақытты 3.34 формуласымен анықталады.
(3.34)
мұндағы ... - ... ... ... ... - ... ... ақпаратың алмасу жылдамдығы,бит/с.
Пакеттің тарату жылдамдығы қызмет ету уақыттына байланысты, оны келесіден көруге болады.
(3.35)
Есептеу нәтижесін 3.4 ... ... ... - ... арнадағы қызмет ету жылдамдығын есептеу нәтижелері
Арнада ақпаратты тарату жылдамдығы, Кбит/с
1240
2480
4192
tобс.кад., с
0,000477
0,000238
0,000141
Vобслуж., кадр/с
2094
4202
7067
Байланыс магистраль арнасынан қаншалықты пайдалануы 3.36 ... ... ... V - ... түсу жылдамдығы;
Vобслуж. - пакеттерге қызмет көрсету жылдамдығы.
(3.37) формула арқылы магистральді арнадағы пакеттердің жоқ болу ... ...
, ... P - ... каналды қаншалықты пайдалануы.
3.5 кесте - Тұтынушылар деңгейін есептеу нәтижелері және ... жоқ болу ... ... ... ... жылдамдығы, Кбит/с
1240
2480
4192
P
0,97
0,4856
0,288
P0
0,025
0,5
0,7
Есептеу нәтижесінен арнаға тәуелді және өткізгіштік қасиетті аранадан кадыр ... ... ... ... кестені пайдаланып, график тұрғызу қажет.
3.3 сурет -. Пакеттердің қаншалықты пайдалануы және жоқ ... ... ... ... ... ... ЖОСПАР
4.1 Жобаның мәні
Соңғы жылдары ақпарат тарату көлемі,өтімділік қасиетті қол жеткізу арнасы бар желілерде ... ... ... ... Егер ... деңгейлерде бұл қиындықтар бөләктеп шешілсе (жоғарғажылдамдықты арна өткізуді жалдау)пәтер секторы және кіші бизнес секторында бұл ... бар. Осы ... ... ADSL ... ... Digital Subscriber Line) болып табылады. Бұл жаңа модемді технология,стандартты абоненттік телефонды аналогты сызықтарды сызықты жоғарыжылдамдықты қолжеткізуге айландырады. ADSL ... ... ... 8 Мбит/с жылдамдықпен бере алады. Кері бағытта жылдамдығы 640 кбит/с қолданылады. Қазіргі қызмет көрсету желі спектрі ... ... ... ... ... ... ... алу үшін MPEG-1 форматында 1,5 Мбит/с өткізу жолағы қажет. Абоненттен жіберілетін қызметтік ақпарат үшін 64 -128 ... ... ... ... ... тез өсуі Қазақстанда бүкіл әлемдегідей песпективті қазақстандық нарық ADSL оптимальды қарауға соңғы жылдары бақылауға ... ... Бұл ... ... ADSL қол ... ... жаймалап басталуын бөледі. Потенциалды абоненттік базаға қатысты не айтуға болады?
Егер Желімен жұмыс ... ... ... ... бес ... ... созылса,онда жалғанатын қатынас бағалары 150 тенге сағатына болса ... 9180 ... ... қызық провайдерге (осы көрсеткіштермен) жоғыры нақты кірісті сол тұтынушылар қамтамасыз ... ... ... 2007 ж пайдаланушылар саны (тиімді абонент желіде айына 20 сағат кем емес ... ... деп ... 55000000-60000000 тенге деңгейде бағаланадбы. Абоненттік базаның қарқынды өсуі, мұндай консервативті баға болжамдауға рұқсат етеді. Бұл Internet тиімді ... ... ... ... етеді және де кеңжолақты абоненттерге қатынауы.
4.2 Маркетинг
Қазіргі уақытта ... ... өте ... ... ... ... оператор желісіндегі тұтынушылар,кеңейтілген шекарада үлкен қызмет жиынтығы биік жетістіктерге жетуі мүмкін.
80 ж аяғында шыққан ... ... ... ... ... ... бірақ нарықтағы бәсекенінің күшеюі провайдерладың көтерілуіне және пайдаланушылар саны,осы барлық факторлар ... ... және ... ... тарату қызметіне әкеліп соқты. Деректерді тарату қызметі пайдаланушыларға біртінбеп төмен жетістіктермен жете ... ... ... түрде екі әрекет етуші тұлғалар: байланыс қызметі және желі операторы қызметтерін жеткізуді ... ... ... ... ... және ... қызметтері, пайдаланушылардың сапалы және тиімді бағалар қажеттілігін қанағаттандыру қажет.
Нәтижесінде, соңғы жаңа жабдықты қолдануда өндірістік процесс экологиялық таза және ... ... ... жоқ .
4.2.1 Мақсаты
Спектірді кеңейткіш телеқанынасты қызмет көрсету мақсаты және біркелкі ұлттық желі ... ... ... ... ... 1998ж ... айында ДТОО ОАО қарастырылды. Бастапқы көлем инвестициясын құрастыру және өсу желісінде шамамен 8 млн. ... АҚШ. 1999 жылы ... ... компания Деректерді Тарату Желі ОАО Дирекциясына айналды.
Компанияның ... ... мен ... ... ... бума қызметінің кірісі,соңғы деректерді тарату аймағындағы жетістіктерге жауап беруші.
* ... ... ... ... стандартына сәйкес келу сапасын қамтамасыз ету.
ADSL желісі қолданылуы керек:
* бүкіл әлемдік ақпаратты қызмет ... ... ... қол ... ... ... абоненттер санын кеңейту;
* деректерді татару сапасының қызметін кеңейту;
* спектр көрсеткіш қызметтерінің кеңейтілуі
* ... ... ... ... деректерді тарату қызметінің көрсеткіштерінен алу ;
* телеқатынас операторының қызметіндей компания козициясын қатайту;
* жоба жасау,монтаждау,эксплуатациялық кеңжолақты деректерді тарату желісінде компанияның жеке ... ... ... ;
* ... ... жеке ... алу.
4.2.2 Қызметтері
ADSL аббревиатурасы (Asymmetric Digital Subscriber Line) "Асимметриялы цифырлық абоненттік жолағы"болып ... ... ... ... ... ... және кері ... технологияда бастапқы түрде енген. Жаңа модемді технология сапалы ерекшеленген бағамен жалғануды алуды ... ... ... бойы ... ... ақпараттық ресурстарды тұрақты "қоңырау" шалусыз қатынасына мүмкіндігі, "on-line" Интернетке қатынасы.
ADSL ... ... ... ... ... бос ... ADSL технологиясы қиын дилеммадан қүтылуға мүмкіндік ұсынады,арнаулы жиілікті бөлгіштерге бір уақытта телефонмен сөйлесуге және ... ... ... ... ... технологиясын қолдана нақты жылдамдықты жақсы жақтарын интерненттегі жұмыс ақпараттарды желіден жүктеме 32 кбит/с тан 8 Мбит/с жылдамдығымен алуға мүмкіндік береді және ... ... ... үшін 16 ... тан 640 кбит/с дейін. 50 ден 300 дейін ұлғаю жылдамдығын қарапайым модеммен қосылу жылдамдығы- 28,8 ... ... ету ... тарату үшін керек етеді.
4.2.3 Бәсекелестік қабілеттілігі
Бүгіндік күнге Алматы ... ... ... және Internet қол ... ... ... компаниялар қамтамасыз етеді: ОАО "Казахтелеком", ЗАО "Дукат", ASTEL (Arna-Sprint) Компаниясы, СП ... ... ... ... ... иесі ... сол ... кеңжолақты байланыс қызмет аймағында тығыз байланыста. ADSL тұйіндер байланысы компания жағдайын негізгі провайдер, телекоммуникациялық қызмет ... ... және де ... деңгейде басқа операторлармен бәсекелестікке мүмкіндік туғызады. Берілген желі кеңжолақты АТМ ... ... ... және ... әлемдік стандартқа жауап береді.
Бұл технология келесі ішкі артықшыларға ... ... ... ... ... аймағында көрсетеді:
* компания жаңа перспективті технологияны ендіре бастайды;
* монтаж ... ... ... ... ... ... шекті бағамен жоғарыжылдамдыққа қол жеткізу қызметтері;
* динамикалық дамудағы ... ... ... жоғары шығындарсы алу мүмкіндіктері;
4.2.4 Бағабіліктілігі
Қызметтегі баға және деректерді тарату мыналардан тұрады:
* жабдық бағасы;
* эксплуатациондық шығындар;
* ... ... ... жеке ... тарифтық бірлікті қосады.
Деректерді тарату қызметінің бағасы ойша жеткізу қызметтеріне пропорциялық сұраныс ... ... ... ... ... қызметі бірінші қадамда 2 форма мүмкіндігін көрсетеді:
Бөлшектеп сатылу
Деректерді тарату қызметін жеткізу ... желі және ... ... ... әлемдік ақпараттық ресурстарға (Internet, электрондық пошта) соңғы жоғарыжылдамдықты байланысты жеткізеді;
* соңғы қолданушыларға жоғарыжылдамдықты ... ... ... дерек, бейнеконференция, бейне сұраныс бойынша, ip-телефония, және т.б) қызметтерін қамтамасыз ... ... сату ... ... бақа ... және ... шығындар:
* бағыттау және техникалық қызмет;
* жабдықты сату бағалары;
* кіріс ... ... ... ... ... ... жағынан потенциалды нарықты қатал бәсекелестікті деп қарастыруға болады.
Компания анализі АТС - 47 ... ... АТС ... ... ... ... ... болып табылады. Потенциалды клиеттер "Қазақтелеком" қызметін ерекшелеуге болады:
+ клиенттердің жоғары сапалы және ... ... ... және ... желі ... ... қажет етеді.
+ клиенттердің деректерді тарату қызметтерінің жеке локальді және корпоративті желіні (Ethernet комплексті қызмет телекоммуникация желісіне қосылуы) қосымша ... ... ... ... ... біруақытта телекоммуникация желі қызметтерін "Қазақтелеком" және басқа байланыс операторларынан алатын.
4.2.6 Сапа
Ақпараттарды деркезінде және сапалы жеткізу көбінесе ескертілген техникалық құралды беру ... ... мен ... ... базарының шарты бойынша кез-келген өнеркәсіптің комерциялық жетістігі көбінесе алынған стратегия мен тактикадағы тауар мен қызметке дұрыс баға құрылуының ... ... Баға ... ... тууы баға - ... категориядан тұрғандықтан. Осы деңгейдегі маңызды кедергі саясаттық, экономикалық, психологиялық, сапа және ... ... ... көрсетеді. Бүгін баға шығын және сапа факторларымен анықталуы мүмкін, ал ертең оның деңгейі алушылардың психологиялық мінезіне әрі ... ... болу ... ... және ... олар ... ... келесі қызметті ұсынады:салыстырмалы төмен тарифтер, желіні құру икемділігі ... ... жаңа ... ... ауысқанда телефон номерін сақтап қалу мүмкіндігі, интернет желісіне 128 кбит/с жылдамдықпен қосылу мүмкіншіліктері).Мәліметерді тарату қызметі, ... ... ... ... ... мақсатқа жету үшін халық қазіргі ғасыр технологиясындағы қажетті ақпаратты жедел әрі сапалы түрде жеткізуді керек етеді. Сондықтанда қызмет көрсетуде ... ... үшін ең ... ... отыратын бір факторы ұсынылып отырған қызмет сапасын жоғары деңгейде ұстап тұру болып табылады.
4.2.7 Баға құрылуы.
Деректерді тарату қызметінің ... ... ... ... ... ... шығындар;
* нақты тарифтік бірлік деректерді тарау қызметінің бағаларымен сай келеді. Ойша деректерді тарату қызметінің бағасы қызмет ... ... ... ... Технологияның дамуы.
Технологияның дамуы және желілерді құрау принциптерімен анықтау, ... ADSL ... ... шешу ... ... бетбелгіленеді. Қандай нарықтық ұсыныстар жаңа DSL технологиясы және ... ... ... ... реализация мерзіміжұмыстың басталғанынан 1 жыл. Реализация жобасының бірнеше қадамдары (5.1 кестесінде ) ... ... - ... жобасының қадамдары
Қадам
Әрекет
I
Материал жинағы және деректер,жоба жұмысы және ... ... ... ... ... ... орнатушылардың ақпараттыұ жинағы,арналардың табылуы.
Қорытындысында жабдықты орнату,монтаж және наладкаға келісім шарт қою.
II
Жабдықты қою,монтаж,жабдықты баптау.Мамандарды үйрету,тапсырыс берушіні үйрету (қолданушы).Сервистік иженерлердің дайындалуы
III
Экплуатациялық ... ... ... берушінің сұранысын жеткізу.
IV
Коммерциялық эксплуатация алынған кіріс.
4.3 Финанстық жоспар.
4.3.1 Капиталды шығындарды есептеу.
Берілген контракт ұсынысы негізінде ( компаниясы) ... ... және ADSL желі ... ... ... ... Бізге жабдық операторы,абоненттік жабдық,жүйемен бағыттау желісі және Internet желісінде шлюз қатынасын құру қажет.
4.2 ... - ... ... алу ... ... ... бағасы, мың. тенге
Аппаратты бөлігі
ADSL базалық конфигурация - оператор жабдығы
Стойка ETSI UT-9 2200mm 48VDC version ... ETSI UT-2 600mm ... ...
SANT-D STM-1
1
750
750
SDH-NT STM-1, SVC
4
495
2470
Alarm Control Unit
100
500
Line board - EUR ... POTS splitter 600 ... ... ... - клиент жабдығы
Модем Speed Touch PC (PC NIC)
70
26
3120
Модем Speed Touch Home
60
45
1800
Модем Speed Touch ... POTS splitter 600 ... ... ... - ... MDF-ASAM 24 pair 25 ... and connectors SDH-NT to network
4
11
66
НДС пен қосқандағы жалпы ADSL ... ... 4.1 ... ... ... бағасы, мың. тенге
ADSL желісімен басқару жүйесі
Сервер Oracle V7.3.2.2.0 RTU (8 conc. users)
1
1624
1624
ПО NM Expert 1390 Management SW (inclusive Dataview graphical ... AWS License fee per user ... MIB ... жүйесінің НДС пен қосқандағы барлығы:
7359
Проект үшін барлығы:
31348
Капиталды шығындарды өзіне қоса ... ... ... ... ... ... (жабдық бағасынан 10% );
* транспорттық және қойма-дайындық шығындар (жабдық бағасынан 5%).
* ... ... ... ... (К adsl) 31348 тыс тенге құрайды.
Монтаж бағасын 4.1 формуласымен анықтаймыз:
(4.1)
мың. тенге
Транспорттық және қойма-дайындық ... 4.2 ... ... ... тенге
Жобалау шығыны:
мың .тенге
ADSL желісін құрастыруда қажетті капиталды шығындарды есептейміз ( 5.3 формула) [9]:
(4.3)
К = ... 36363 мың. ... ADSL ... ... ... ... 36363 мың. ... құрайды.
4.3.2 Эксплуатациалық шығындарды есептеу.
Эксплуатациалық шығындардың жылдық өсімін анықтау (Э).
Жабдыққа қызмет көрсету процессінде, қажет ететін байланыс операторының шығын ресурстарын іске асыруда. Бір жыл ... ... ... өндірістік өзіндікқұнды құрайды немесе эксплуатациялық шығындардың жылдық өсімін құрайды. Экплуатациондық шығындар предприятие өнімі немесе берілген көлем қызметі, өндіріс ресурстарына қандай ... ... ... ... субъектінің керекті көрсеткіші болып табылады.
Сәйкесті методикалық әрекет бойынша эксплуатациялық шығындар келесі статьялардан тұрады:
* еңбек ақы ... ... ... бөліну ;
* негізгі амортизация фонды ;
* материалды шығындар ;
* электрэнергиясындағы шығындар ;
* басқа да ... ақы ... ... (4.4) формуласымен анықталады:
(4.4)
мұнда - жұмысшы салымының өсімі i - ші категория;
- ... саны i-ші ... - ... ... ... - ... ... ескеруші.
4.3 кесте - Компания қызметкерлерінің лауазымдық нақты төлемі
Лауазым
Персонал саны
Салым, мың. тенге
Техникалық экплуатация инженері
1
58
Инженер-энергетик
1
50
Техник оператор
4
40
Еңбек ақы ... ... ... ... өзімен бірге өнеркәсіптің әрқайсысы үшін заңды тұлға ретінде нормамен 20% ... ... ... қажеттіліктерге бөліну тікелей еңбек ақы фонды және барлық өнеркәсіп ... ... 4.5 ... ... ... ... ... тасымалдау ОПФ бағасын жаңадан жасау өнім шығынына немесе . .Амортизация сан шегі және оның ... ... ... ... ... шығару болып табылады. Амортизациалық бөлінулер бір жыл ішіндегі ... фонд ... ... ... ... рет ... есептейді. Содан кейін есептеу техникасының ұзақтығына байланысты эксплуатайиялық берілген программа өнімінің бөліп шығару бөлігі ... ... ... ... ... ... келесі түрде (5.6):
(4.6)
Жылдық амортизация нормалары техника есептеуіші үшін ... жүйе және ... ... ... ... ... 15% ... Тенге
Жабдық бағасынан материалды шығындар 5% құрайды:
мың. тенге
Электрэнергиясындағы ... 4.7 ... ... ... I - АТС үшін ... қажет болатын ЧНН-гі ток, I = 0,03 А;
V - станционды қорек кернеуі, V = ... КПД ... ... = ... ... коэффициенті,
мың. тенге
мың. тенге
мың тенге жылына
Басқа шығындарды өзіне қосқанда:
- ... ... ... ... 2% ... бағасынан:
(4.9)
мың. тенге
- административті-бағыттаушы шығын в размере 2% еңбек шығыны бойынша:
(4.10)
мың. тенге
(4.11)
мың. тенге
Жалпы эксплуатациондық ... ... ... шығындарды ескермегенде, 4.12формуламен анықталады:
(4.12)
мың. тенге
Жалпы эксплуатациондық шығындарды 4.13 формуласымен есептейміз:
(4.13)
мың. тенге.
4.3.3 Компанияға кіретін кірістер.
Жылдық қосынды өзіндік ... ... ... ... ADSL ... ... ... трафикпен тізбектелген платалар және қосымша қызмет түрлі платалардан алады. Жаңа абоненттік инсталляция кезінде ADSL желісіне қосылу үшін ... ақы ... ... ... ... 4.14 ... анықталады [9]
(4.14)
мұнда - нәтижесінде алынған инсталляция кірісі;
- ... ... ... ... ... ... ... кіріс;
- қосымша қызмет түрлерінен алынған кіріс;
12 - ... ... ... кесте - ADSL қызметіндегі тарифтер
Порттың өткізгіштік қасметі
Қосылу төлемі, тенге
Әр ай сайындық абоненттік төлем, тенге
Әрбір келесі 100 ... ... ... ... , ... IP ... қолдана (жалға беру модемін ұсынуды бекітілген маршрутизатормен қоса) Интернет (ADSL) ... қол ... ... ... IP ... қолдана (жабдықты жалға беруді ұсыныссыз ) Интернет (ADSL) желісіне қол жеткізуді ұсынады:
32-512 кбит/с
20121,36
25852,51
2269,06
Динамикалық IP ... ... (ADSL ... ... беру ... қоса) Интернет (ADSL) желісіне қол жеткізуді ұсынады:
32-512 кбит/с
20121,36
15194,25
2469,06
4.5 кесте - Қосымша қызметтердегі тарифтер
Көрсетілетін қызмет атауы
құны
e-mail пошта жәшігін ... үшін әр ай ... ... ... e-mail ... жәшігін қолдану үшін әр ай сайынғы төлем:
789,00
IP-адресі үшін әр ай сайынғы ... ... ... үшін әр ай ... ... беру ... зерттеуін есептеу үшін аламыз:
- статикалық IP ... ... 5 ... 71796,46 ... ... ... ай сайынғы 87263,36 теңге мөлшерінде абоненттік төлем, 3201,00 теңге абоненттік төлемді IP адрес үшін, 1177,70 теңге мөлшерінде ... ... ... әр ... 100 ... бірақ 1 Гбайт қолданады;
- статикалық IP адрестерінің қолдануымен 60 абонент 20121,36 ... ... ... ай ... 25852,51 ... мөлшерінде абоненттік төлем, 3201,00 теңге абоненттік төлемді IP ... ... 2269,06 ... ... соңғы трафикке төлеу әр қайсысы 100 Мбайт, бірақ 500 ... ... ... IP ... ... 70 абонент 20121,36 теңгеден тілеушілердің қосылуы (ADSL карточка-модемін ұсына жалға беруді қоса), ай сайынғы 15194,25 теңге мөлшерінде ... ... 2469,06 ... мөлшерінде соңғы трафикке төлеу әр қайсысы 100 Мбайт, бірақ 100 Мбайт қолданады
- жоғарыда көрсетілген ... 5 ... e-mail ... ... ай сайын әр қайсысына 1577,00 теңге төлейді және 6 ... 789,00 ... ... және ГЦТ WWW-беттерін ай сайын 5519,00 теңге төлеу мөлшерінде бір ... ... ADSL ... ... ... ... ... анықтаймыз:
мың теңге
4.3.5 Жобаның экономикалық тиімділігі.
Экономикалық тиімді жобаны есептеу үшін абсолютті экономикалық тиімді ... ... ... ... үшін 4.15 ... ... П - ... - капиталды салым
Табыс мына формула бойынша анықталады:
(4.16)
мың. тенге, осыдан
(4.17)
Енді жобаның өзін ақтау мерзімін есептейміз.
Абсолютті экономикалық тиімділікке кері шама ... ... ... капиталдық салымдардың Кв пайда арқылы өзін-өзі ақтау уақытымен (жыл) сипатталады.
(4.18)
жыл
ADSL негізгі артықшылықтарының бірі болып жалпы пайдалануы бар телефондық желі ... ... жаңа ... қымбат бағалы салушыларға рұқсат етеді. Экономикалық эффективті ADSL на АТС - 47 Алматы қаласында АТС - 47 ... ... ADSL ... ... 4.5 ... көрсетілген.
4.6 кесте - ADSL технологиясын енгізу экономикалық тиімділігі.
Технико-экономикалық көрсеткіштер
Көрсеткіш мәні
Капиталдық шығындар, мың. ... ... мың. ... тыс. ... мың. тенге
18988
Абсолютты экономикалық тиімділік
53
Өзін өзі ақтау мерзімі
1,8
Жүргізілген есептеулерді басшылыққа ала отырып, Алматы қаласының нарығында ... ... ... ... ... ... қонымды болып табылады деуімізге болады. Осыған орай қала халқы сапалы Internet кеңірек таңдау ... ... ... ... өзін өзі өтеу ... екі жылдан аз уақытты құрайды. Сондай-ақ алынған табыс желіні кеңейтуге және ... ... ... ... үшін жаңа ... орнатуға жеткілікті.
5 ӨМІРТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ
5.1 Еңбек жағдайын талдау
Қазіргі уақытта ... ... ADSL ... ... Digital Subscriber Line) ассиметриялық цифрлық абоненттік сызық болып табылады. Бұл жаңа ... ... ... ... телефонды аналогты сызықты жоғарыжылдамдықты қатынасты сызыққа түрлендіреді.ADSL технологиясы информацияны абонентке 8 Мбит/с жылдамдықпен бере алады.Ал кері бағытта ... 640 ... ... ... ... желі ... ... абоненттен аса маңызды емес жылдамдықты таратумен байланысты.
Жоба құрылуы АО орнатылған. Модем тағаны, ғимарат ішіндегі S-12 станциясымен байланысты қондырылады.Айтылып жатқан ғимаратымыз бес ... ... ... оның ... этажында біздің модемдік таған операторбөлмесінде орналасқан,және де бұл бөлмеде 6 компьютер орналасқан.
Ол бөлменің өлшемдері келесі: Ұзындығы L = 6 м, ені В = 4 м, ... Н = 3 м. ... ... 6 ... орны ... айналысатын инженер және 5 ADSL қызмет операторлары) және 1 шкаф, екі ... ... ... ... ... ету үшін станцианың қызметкерлеріне әсер ететін барлық мүмкін факторларды талдау қажет. Жұмыс бөлмесінің бір ... екі ... ... әр ... 1,1м ... жарықтандыруы бар. Бөлмеде ЛД40-4 типті төрт шам орналасқан әр қайсысының ... ... 2340 лм ал ... ... жатқан бөлмеде жұмыс істеуге қажетті жарықтандыру қалып бойынша ... ... ... ... қамтамасыз етеміз.
Бөлмеде құрылғылардың мынадай түрлері қолданылады:
Дербес компьютерлер - 6. Құрылғының техникалық көрсеткіштері:
-дербес компьютер Intel Pentium 4 2400 MHz/Asus P4S533 ... DDR/8O Gb SATA ... 17" LG LI720 ... ... ... компьютер + стол);
-электрқоректенуі: айнымалы тоқ 220-250 В, жиілігі 60 ... 400 ... 12.1.005 - 88 ... ... ССБТ ... ... ... жалпы санитарлық гигиеналық талаптар", бөлмедегі жұмысшылардың жұмыс істеу категориясы 1а жеңіл физикалық жұмыс категориясына жатады, ... ... ... ... ... ... болады. Адам организміне жұмыс категориясы бойынша энергия шығару 4.1 кестеде көрсетілген [14].
5.1 сурет - Бөлме жоспары: 1- шкаф; 2 - ... 3 - ... 4 - ... ... - Адам ... жұмыс категориясы бойынша энергия шығыны
Жұмыс категориясы
Категория
Адам организмінің энергия шығыны, Ккал/сағ.
Жұмыс сипаттамасы
Жеңіл физикалық жұмыс 1а
1 a
138-172
Жұмыс ... ... ... ... ... кондицианерлеу және вентиляция жүйесі жоқ. Операторлар залын талдау барысында жұмыс аумағының қалыпты микроклиматтық шарттарын міндетті түрде қарастыру ... ... ... жүйе ... ... кондиционерлер болып табылады. Кондиционерді орнату алдында арнайы есетеулер жасау керек. Сол есептеулердің қорытындысымен сипаттамасы және ... сай ... ... ... ... ... келтірілген.
Микроклиматтың күйін қадағалау операторлау залының қолайлы жағдауды орнатуға ... Ал ... ... ... ... ... ... істеу қабілеттері жақсарады, жұмысшылардың ауруға шалдығуы азаяды сонымен қатар еңбек өндірісі артады.
Жұмыс орындағы нормаланған климаттық параметрлер 5.2 ... ... [11].
5.2 ... - ... ... ... ... ылғалдылық пен ауа қозғалысының жылдамдығына байланысты ыңғайлы нормалары МЕСТ 12.1.055.88ССБТ
Жұмыс мезгілі
Ауа температурасы, 0С
Салыстырмалы
ауа ылғалдылығы, %
Ауа қозғалысының жылдамдығы, ... - ... - ... - ... - ... ... микроклиматтық шамалары:: жыл мезгілінің суық кездерінде ауа қозғалысының жылдамдығы және салыстырмалы ылғалдылығы 0,1 м/с, 60 %., ауа ... 22 - 24ºС ... ... жыл ... жылы ... ауа қозғалысының жылдамдығы және салыстырмалы ылғалдылығы 0,2 м/с, 60 - 70%., . Келтірілген шамалар адам ... ... ... сай келмейді. Сондықтан операторлар бөлмесінде ауаны кондицианерлеу мәселесі қарастырылған.
5.2 Табиғи жарықтануды есептеу
Бөлмедегі табиғи жарықтану екі ... ... бір ... ... ... ... Жұмысшылар көбінесе дербес компьютерлер арқылы жасалады, сондықтан жұмыс орнында келесі кемшіліктер пайда болады:
* тура жарқырауының пайда болу ...
* ... мен өң ... ... ...
* экранның шағылуы.
Берілгені: бөлме ұзындығы L=6 м, ені B=4 м, биіктігі Н=3 м. Еден деңгейінен жұмыс бетінің ... hр=0,8 м. ... ... 1.5м ... екі ... бар. ... ... шеті пол деңгейініен 1м шамасынан басталады. Терезелер бөлменің бір жағында ғана орналасқан. ... ТЖК ... ... ... III ... ... формуласы:
, ... m и c - СНиП II-4-79 ... ... ... m=0,8, ал с ... ... ойыс коэфициенті, ғимараттың сыртқы дуалында орналасқан жағдайында c=0,75.
Қарастырылып ... ... ... ... бойынша, біз бөлмені "жобалық залдарға, "По классу выполняемых работ в ... ... ... ... можно отнести к "проектным залам, сындарлы бюро" бөлмелеріне жатқызамыз, сондықтан да ТЖК-і мына шамаға тең ... ... ... ... үшін m және c ... ... ТЖК мәні төмендегідей болады:
Жақтық жарықтандырылу кезінде жарық ойықтарының аудандарын S есептейді, ТЖК - ның ... ... ... ... ... ... арқылы анықталады:
(5.2)
5.2 формуласының қатынасынан ауданның жарықтық ойыстарын есептеу формуласын аламыз ... - бөме ... ... м2 ;
- ТЖК - ның ... ... қор ... жарық өткізудің жалпы коэффициенті;
- терезелердің жарық сипаттамасы;
- жақ жарықтануының жарығына, ғимаратқа жақын ... ... ... және ... ... ... ... байланысты ТЖК - ның көбеюін ескеретін коэффициент (1кесте [20]).
Еден ... ... ... болмеміз сындарлы бюроларға жататындықтан kз мәнің былай деп аламыз: kз=1,3.
Жарық өткізу материал ретінде ағаш негізінен құралған екі ... ... ... ... ... ал ... ... темір бетондық фермалар және доғалар. Мұндай жағдайда коэфициенті төмендегідей сандарға тең: ... ... үшін ... ... ... білу ... ... тым алыс нүктесінен) l=B-1=4-1=3 . Терезелер тек бір жағында орналасқанның себебінен бұл қатынас келесідей болады:
Сонымен қатар мына ... білу ... :
; ... h1 - жұмыс бетінің деңгейінен терезенің үстінгі жағына дейін
Осыдан ... ... ... қатынастар үшін коэфициентін анықтаймыз, ол келесідей болады .
r1 коэфициентін анықтау үшін мына ... табу ... l - ... ... бір ... жарықтану үшін сыртқы дуалға дейінгі ара қашықтық. Біздің жағдайда терезеден ең қашық нүктесі үшін l=3 деп ... ... да ... ... 1-ге тең ... деп ... ... r1 коэфициентін табамыз:
r1=2,1.
Kзд коэфициентін анықтау үшін, жақын арада тұрған үйдін биіктігін анықтаймыз. Бұл шарт үшін этаж аралық ... 3,5 м деп ... ал ... 2м деп ... ... орай ... тұрған ғимараттың биіктігі:
м.
Осы қатынастан келесіні анықтаймыз kзд=1.
5.2 ... ... ... ... анықтай аламыз:
м2
Осыдан бір терезенің ені келесіге тең екенің аламыз:
м
Онда терезе мен ... ... ара ... 0.8 м ... ... ... ... 4.1 суретте келтірілген.
5.3 Жарықтандыруды есептеу
Жарықтандыру табиғи және жасанды болуы мүмкін. Жасанды жарықтандыру екі жүйелі болуы ... ... және ... ... ... кезінде жалпыға жергілікті жарықтандыру қосылады.
Жасанды жарықтандыруды есептеу үшін пайдалану коэффициенті және нүктелік әдістер қолданылады [12]. Пайдалану коэффициенті әдісі үлкен ... ... ... ... ... біркелкі горизонталь беттердегі жарықтандыруды есептеуге арналған. Бұл әдіс арқылы ... мәні ... Ол ... ... ... ... ағынының жарықтандыру құралының толық ағынына қатынасы болып табылады.
Біздің есептейтін бөлменің өлшемдері мынадай:
габариттері: 6х4х3;
шағылу коэффициенттері: төбе = 70%;
қабырға = ... = ... ... коэффициенті: λ = 1.1 / 1.2
еденнен жұмыс орнына дейінгі биіктік: hеден = 0.8 ... ... ... ... ... ... ... бөлме үшін Е=300 лк. Жарықтандыру жүйесіне люминесцентті ЛД шамдарын қолданамыз, оның ... 40 Вт, ал ... ... 2340 лм. ... ... шырақ түрі - ЛД40-4, оның ұзындығы 1,1 м, ... 40 мм [14]. ... ... ... ... ... орнының еденнен биіктігі hеден = 0.8 м, ал шамның іліну биіктігі hіліну = 0.2 м ... ол ... ... ... h-( ... ... ... = 3-(0.8+0.2) = 2 м.
Шырақтар арасындағы ең қолайлы қашықтық төмендегі өрнекпен анықталады:
z = h ... = 1.2 2 = ... 2 ... ... ... қатарларының ара қашықтығы 2.4м, ал қабырға мен шырақтар арасындағы қашықтық 0.7м.
Бөлме индексін анықтаймыз:
(5.6)
мұндағы: А - бөлме ұзындығы;
В - ... ... = A B = 24 м2 - ... бойынша пайдалану коэффициенті = 50%, қор коэффициенті Кқ = ... ... ... ... ... Е - берілген жарықтық;
Кқ - қор коэффициенті;
S - бөлменің ... ... - ... бірқалыпсыздық коэффициенті.
шам.
Әр қатарға 2 шам орнатылады, олардың арасындағы қашықтық ... ... ... 2.2м, ал ... мен ... ... ... 0.8 м. Шамдардың бөлме ішінде орналасу сұлбасы 5.2 суретте келтірілген.
5.2 сурет - Жасанды жарықтандыру (1-кондиционер(сыртқы блогы); 2- кондиционер(ішкі блогы); ... 4-өрт ... ... 6-өрт жөніндегі хабарлағыш)
Нормаланған 300 лк жарықтандыруды қамтамасыз ету үшін қуаты 40 Вт болатын ЛД40-4 типті 4 шам қажет. ЛД40-4 ... ... ... ... ... ... (2340 лм) ... етеді. өзге шамдарға қарағанда құрылымы мен сыртқы көрінісі желінің номиналды кернеуіне (220В) және бөлме ішіндегі қоршаған орта шарттарын орындай ... Бұл ... ... ... әсер ... 85% - ке тең.
5.3.1 Меншікті қуат әдісімен жарықтандыруды есептеу
Меншікті қуат ... ... ... ... ... түрі мен оны орнатудың орнына байланысты, жұмыс бетінен ілгіштің биіктігі, горизонтальды беттегі ... мен ... ... меншікті қуат мәні анықталаумен қорытындыланады [13].
ЛДР шырақтарын орнатуды қабылдаймыз және ... екі ... екі - ... ... ... ... ... Вт/м2 ... ... ... ... шырақта екі шамнан. Әр шамның қуаты:
Вт
Сәйкесінше, екі әдіспен келтірілген есептер ... төрт ... ... ... ... әр ... 60 Вт екі ... тұрады.
5.4 Өрт қауіпсіздігі
Өрт сөндіру құрылғыларының көптеген түрлері ... Т-2МА ... ... ... бар ... өрт ... құрылғысы жұмыс кезіндегі жоғары тиімділігінің арқасында және оңай құрылымы болғандықтан кең таралады. Сондықтан операциялық ... ... үшін бұл ... ең ... болып саналады.
Аэрозольды өрт сөндіру құрылғысын орнатуды есептейік [11].
Өрт сөндіргіштің салмағын анықтаймыз:
(5.10)
мұндағы qесеп= Кxqнx Wбөлме - өрт ... ... ... ... ескерілмейтін жоғалтулар коэффициенті, ол қорғалынатын бөлмедегі өрт қауіпсіздігінің категориясына байланысты 1,07-1,25 аралығындағы мәнге тең деп алынады; ... ... ... өрт ... ... ... 30% жағылған көмірқышқылы мен 70% бромдық этилдің қоспасы (3,5Б2) үшін 0.22-0.26 ... - ... ... м3, ... = 72м3;
К2 - ... өрт ... жабдықтың қалдығын ескеретін коэффициент өрт сөндіруші жабдық түріне тәуелді 0.1-0.4 аралығында ... ... ... = 21.6 кг, ... ... анықтаймыз:
(5.12)
qБАЛ - баллондағы өртсөндіруші жабдықтың салмағы ... ... ... анықтаймыз (мм):
, ... dC - ... ... ... ... диаметрі (10мм);
nОДН=2 - берілген ... ... ... саны ... ... ... ... nН :
(5.14)
мұндағы dН - тығын диаметрі, мм.
Өрт сөндіруші жабдықтың қорғалынатын бөлмеге шашу уақытын ... qТ = ... - ... ... түтікөткізгіш арқылы өртсөндіруші жабдықтың ортақ шығыны;
τН - сөндірудің нормаланған уақыты (150с).
Сонымен беріген шарт орындалады, яғни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті, 2-деңгей үшін 1,5-0,25 тең,
Тn-өрттің есептік ұзақтығы, Тn=5 сағ.
сағ.
Бөлмеден ... шығу ... ... кем ... ... ... минималды қашықтық:
, ... ... ... ... ... және ... ... есептеу
Адамның іскерлігі үшін оптималды микроклимат параметрлері және ауалық жағдайы ... ... және ... ... қамтамасыз етіледі. Таза және қалыпты микроклиматты кондиционерлеу көмегімен іске асырады. Ол ғимаратта кондиционерлейтін құралдардың көмегімен табиғи ... ... ... вентиляциялау және ауаны жылыту жүйелерінің принциптері бірдей. СНиП 11-33-88 [13] ... ... ... ... ... және жылытады.
Кондиционерленген ғимараттың жылулық және ылғал теңгерімін белгілі әдістермен құралады. Мұнда ... ауа ... ... ... әкеп ... ... ... есепке алынуы керек.
Бастапқы мәліметтер:
Ұзындығы А = 6 м
Ені В = 4 ... H = 3 ... ... =4х6х3=72м[3]
Ткелген=18[0]С
Шешімі:
Қыс мезгіліндегі қоршау құрылысынан жылудың жоғалуы стационарды тәртібінде есептелінеді, өйкені қыс ... ... ауа ... біршама тербелістер және температура тербелістері сыртқы жағында байқалмайды.
Жылудың саны Qқоршау мына формуламен анықталады:
Qқоршау = VғимаратХ0(tшыққан-tкелген),Вт ... ... - ... ... ... жылудың үлесті сипаттамасы, Вт/м[3]С. X0=0.42 Вт/м[3]С;
Qқоршау = 72х 3 х ... Вт ... ... ... ... ... ... өтуін есептейміз.
Күнің көзінен шашырыған сәуленің шыныланған мерзімін, сәуленің жұмыс орнына өтуі мына формуламен есептелінеді:
... Вт (2) ... ... ... тура және ... жылу ... Вт/м3. Географиялық белдігіндегі күнің сағаттық есептелуін 4.3 кестеден аламыз [13];
Пайдалану коэффициенті ... ... ... түсіретін заттар болмаған жағдайдағы біркелкі горизонталь беттердегі жарықтандыруды есептеуге ... Бұл әдіс ... ... мәні ... ... Жылудың келуі (qтура, qшашыраған) тура (Т) және шашыраған (Ш) ... тура ... (СН и П ... ... уақыты
Түске дейінгі тіктік шынылауы
Түске дейін
Түстен кейін
С
ОШ
О
ОБ
Түстен кейінгі ... ... -- ... ... ... м[3] (п -- терезе саны, биіктігі Н0 и ... В0).
К1 -- ... ... ... (К[с]1 -- ... ... К[т]1 -- ... ойық) 5.4 кестеден қараймыз [14].
5.4 кесте- К1коэффициенті, ойық жарығының қаранғылауын есептеу үшін
Ойықтың жарықпен толуы
Ластанбаған атмосфера
Өндірістік аудандар ... ... ... ... ... ... К1С
Көленкедегі ойық К1Т
Екі терезелі
0,72
0,72
0,54
1,15
1,26
К2 -- шынылаудың коэффициенті 5.5 кестеден ...
5.5 ... К2 ... шынылаудың ластану деңгейі тура шынылау үшін 80-900.
Шынылаудың ластану деңгейі
К2
Қалыпты (копоть 5-10 мг/м3)
0,9
Күннің тура сәулелену ... 9 дан 14 ... ... ... (2) ... есептелінеді:
Qp= (387 + 101) х 0.72 х 0.9 х 50 х 0.4 =6324 Вт, ... ... ... ... ... ... ... үшін (шашыраған радиация)
Qp= 22 х 1.15 х 0.9 х 50 х 0.4 = 455 Вт. ... ... ... 9 - 10 ... ... жылудың өту кезеңі 6324 Вт.
5.5.1 Адамдардан жылудың берілуі.
5.6 кесте-Сыртқы ортаға адамның жылу ... ... орта ... ... ... немесе жеңіл қозғалыстағы күй
Ауыр жұмыс
анық
жасы-рын
жалпы
анық
жасы-
рын
жалпы
анық
жасы-
рын
жалпы
18
89
15
104
100
33
133
157
93
250
Адамдардан жылудың түсуі олардың жұмыс істеуіне ... және ауа ... ... ...
t = 180С ... ... ... бір уақытта 4 ер адам жұмыс үстінде. 4.6 кестеден t = 180С ... ... бір ер адам 89 Вт жылу ... ал ... - 104 Вт. ... ... жылу ... құрайды:
Qля= 4 х 89 = 356 Вт .
ортақ жылуы: Qло= 4 х 104 =416 Вт.
Осы есептеулердің негізінде ... ... жылы ... жылу ... ... ... ... кезіндегі жылу берілуі 6324 Вт құрайды. Адамдардың жылу ... 80 Вт ... Жылу ... ... ... ... ... жылу баланысы:
Q =160 + 6324 + 1451 = 7935 Вт.
Q =7.935 х 3600 =28566 кДж. ... ... ... мен ... жылу ... жылу ... мына ... анықталынады:
Qжарықтану=ηNжарықтану, Вт
мұндағы η -- электрлік энергияның жылу энергиясына өтуі;
Nжарықтану -- ... ... ... ... ... үшін η= 0.5- 0.6. ... жарықтанған ғимараттар үшін қабылданған.
Nжарықтану=50-100 Вт/м2
Qжарықтану = 0.5 х 50 х 70 =1750 Вт.
Құралдардың жылу таратылуы мына формуламен ... = ... ... ... ... ... ... =63 х 0.25 = 15.75 кВт.
Оргтехника арқасында болатын, жылу ағымдары, ортамен 1 ... 300 Вт ... ... 30% ... қуатын береді.
Ваннының қыздырылған бетіндегі жылуы және қорғануы мына формуламен анықталады:
QПОВ = aFбеттік (tбеттік - tж.а) ... ... - ... ... ... аумағы, tбеттік - беттік температура, tж.а жұмыс аумағының температурасы. а - жылу беру коэффициенті: жылу кезеніне а = 8,2 ... суық ... а = 7,2 ... = 10 м2, tПОВ = 900С, tр.з ... ... ... жасанды вентиляция қамтамасыз ететін, ауаның алмасу әдісімен қатаң талапты бір терезелік кондиционерді қолданып, алынған нәтижені қажеттімен ... ... ... ... СР ... 230/1/50 ... техникалық параметрлері 2.2 кестесінде көрсетілген.
5.7 кесте - DELONGHI (Италия) фирмасының қабырғалы СР сериясының 230/1/50 кондиционерінің техникалық ... ... ... ... ... ... ... қуаты
Вт
650
Жұмыс тогы
А
2,8
Ылғалдылықты жою
л/4
1,0
Жылу өнімділігі
Вт
2052
Ішкі блогі
Ауа ағыны ... ... ... ... ... ... ... ұзындығы
мм
660
- биіктігі
мм
500
- терендігі
мм
230
ҚОРЫТЫНДЫ
Осы дипломдық жобаны мен Алматы қаласында орнатуды негіздедім. Анализ ішінде жоғары жылдамдықты кең жолақты ... ... бар ең ... ADSL технологиясын, соның ішінде Alcatel компаниясының жабдығын таңдадым. Берілген технология енгізуінде ... ... ... ... ... тарауды қамтамасыз етеді. Таңдау келесі параметрлер бойынша жүргізілді: техникалық сипаттамасы, экономикалық сипаттамасы және осы ... ... ... мен ... ... ... техникалық бөлімінде желілік жоспарлау қарастырылды, абоненттік жүктемеге есептеу, технология бойынша буманы және арнаның өткізу қабілетін есептеу жүргізілді.
Алматы қаласында ADSL ... ... ... ... ... жобаның бизнес-жоспарында көрсетілген.
Өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімінде жасанды және табиғи жарықтандыру, кондиционерлеу жүйесіне есептеу жүргізілді.
ӘДЕБИЕТТЕР ... Н. ... ... xDSL. ... пособие. 2001- 41с
* А. Филимонов Алгоритмы модуляций технологий xDSL. 2003.
* Бакланов И.Г. ... ... ... и практика применения - М.: Метротек, 2007.
* Технология ADSL. http// ... ... VDSL ... FAQ. http:// ... ... ... ADSL. ... 200
* В. Олифер, Н. Олифер. Компьютерные сети. Принципы. Технологии, протоколы, С-П, Интермир, 2000, 267с
* ... ... ADSL/DSL ... ... - Москва, 2007.
* Е.А. Голубицкая, Г.М. Жигульская ... ... ... 2000, 193 ... ... ... к ... дипломных проектов для студентов специальности 652400 - Радиоэлектроника и телекоммуникации./ Алибаева С.А - ... ... ... ... Н. И., ... Н. Ж. ... ... на предприятиях связи и охрана окружающей среды - М: Радио и связь, 1989.
* ... Л.П., ... Н.Г., ... А.А. ... ... ... ... в выполнению раздела в дипломном проекте - ... ... СНиП РК ... ... и ... ... Общие требования. - Астана, 2002.
* СНиП РК ... ... ... ... и ... устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Административные и бытовые здания. - ... ... Т.Е. ... ... труда. Учебное пособие. - Алматы, 2002.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ATM over ADSL технологиясы20 бет
DLS және ISDN технологиялары13 бет
RADSL технологиясы6 бет
Цифорлық жүйесіндегі кабельдерді өлшеу29 бет
«Қазақтелеком» АҚ филиалы – Алматы ОТД Еңбекшіқазақ аудандық телекоммуникация торабы8 бет
CDMA-450 технологиясының негізінде Жамбыл облысы Қаратау қаласында сымсыз желіні ұйымдастыру51 бет
XIX ғ. II жартысындағы Түркістан қаласындағы отарлық билік жүйесінің қалыптасуы мен қызметі69 бет
«Алматы қаласындағы жер беті озонының статистикалық сипаттамалары»40 бет
«Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»70 бет
Алматы қаласында ауыр металдар мөлшері бойынша жерді аумақтарға бөлу83 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь