Цифрлық тарату арналарын жобалау


Кіріспе 3
1 Кабелдер мен аппаратуралардың қысқаша техникалық мәліметтері 4
2 Регенерация аумағының ұзындығын есептеу 5
3 Қашықтықтан қоректендіру тізбегін есептеу 9
4 Регенератор кірісіндегі қажетті және күтілетін қорғанысты есептеу 12
5 Қажетті кванттау деңгейінің санын есептеу 16
6 Ақырғы құрылғының шуын есептеу 20
7 ЦБЖ.нің сенімділігін есептеу 24
Қорытынды 29
Әдебиеттер тізімі 30
Қазіргі заманға сай инженерлер нақты техникалык талаптарды қанағаттандыратын байланыс жүйелерін жобалай отырып, жобаланып отырған байланыс жүйесінде алынған беру әдістерінің потенциалдық мүмкіншіліктері толығымен іске асатын, байланыс жүйелерінің потенциалдыққа жақындату үшін байланыс жолдарының мінездемелерін жақсарту жолдарын бағалай білуі керек.
Көпарналы байланысқа бірден бір қойылатын талап жоғарғы эффектифті БЖ құру болып табылады. Көпарналы электробайланыс әдістерін қолдана отырып БЖ құру бір уақыт мезетінде бір арнамен бірнеше хабарларды таратуға мүмкіндік береді.
1. Зингеренко А.М. Баева Н.Н. Тверецкий М.С. Системы многоканальной связи. - М.: Связь, 1980г.
2. Баева Н.Н. Многоканальная электросвязь и РРЛ. - М.: Радио и Связь, 1988г.
3. Иванов А.И., Гордиенко В.Н., Попов Г.Н. и др. Цифровые и аналоговые системы передачи. - М.: Радио и связь, 1995.
4. Берганов И.Р., Гордиенко В.Н., Крухмалёв В.В. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи. – М. : Радио и связь, 1989.
5. Левин Л.С., Плоткин М.А. Цифровые системы передачи информации. - М.: Радио и связь, 1982.
6. Многоканальные системы передачи: Учебник для Вузов/ Н.Н.Баева, В.Н.Гордиенко, С.А.Курицын и др.; Под ред. Н.Н.Баевой и В.Н.Гордиенко – М.: Радио и Связь, 1997

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Алматы энергетика және байланыс институты
Телекоммуникация жүйелері кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСҚА
ТҮСІНІКТЕМЕ ЖАЗБА
Тақырыбы: Цифрлық тарату арналарын жобалау

Орындаған МТСк-06-02 тобының
студенті: Рахишева Г. О.
Қабылдаған: Джунусов Н.
063128

Алматы 2009
Тапсырмалар
Зонаішілік , км
Магистралдық , км
480
4500
Кесте 1 - ЦБЖ бөлімшелерінің қашықтығы

Тракт бөлімшесі
ЦБЖ типі, кабель типі
Зоналық
ИКМ-120-А, ЗК 1x4x1,2
Магистралдық
ИКМ-480,МКТ-4 1,24,6
Кесте 2 - ЦБЖ типтері және тракттардың әртүрлі бөлімшелеріндегі кабельдер типтері

Жөндеуші күшейткіштің шуыл коэффициенті
7
Дискреттеу шуылынан қорғаныштылық , дБ
58
Бір МРП-дағы ҚҚ кернеуінің құлауы , В
6
Сигнал пикфакторы , дБ
11
Сигнал волюмының орта квадраттық ауытқуы , дБ
5
Сигналдың орташа мәні , дБ
-15
Өзгертудің келтірілген құралдық қателесуінің орта квадраттық ауытқуы
3·10[-4]
Генератордың бөгеуіл тұрақтылық қоры , дБ
10
Кванттау шуылдарынан минималды қорғаныштылық , дБ
27
Кесте 3 - ЦБЖ параметрлері
Мазмұны

Кіріспе 3
1 Кабелдер мен аппаратуралардың қысқаша техникалық мәліметтері 4
2 Регенерация аумағының ұзындығын есептеу 5
3 Қашықтықтан қоректендіру тізбегін есептеу 9
4 Регенератор кірісіндегі қажетті және күтілетін қорғанысты есептеу 12
5 Қажетті кванттау деңгейінің санын есептеу 16
6 Ақырғы құрылғының шуын есептеу 20
7 ЦБЖ-нің сенімділігін есептеу 24
Қорытынды 29
Әдебиеттер тізімі 30

Кіріспе

Қазіргі заманға сай инженерлер нақты техникалык талаптарды қанағаттандыратын байланыс жүйелерін жобалай отырып, жобаланып отырған байланыс жүйесінде алынған беру әдістерінің потенциалдық мүмкіншіліктері толығымен іске асатын, байланыс жүйелерінің потенциалдыққа жақындату үшін байланыс жолдарының мінездемелерін жақсарту жолдарын бағалай білуі керек.
Көпарналы байланысқа бірден бір қойылатын талап жоғарғы эффектифті БЖ құру болып табылады. Көпарналы электробайланыс әдістерін қолдана отырып БЖ құру бір уақыт мезетінде бір арнамен бірнеше хабарларды таратуға мүмкіндік береді.
БЖ құруда бірнеше әдістер қолданады, яғни, таралу ортасына байланысты және берілетін информацияға байланысты әртүрлі арналармен және тракттерді құру. Қазіргі уақытта БЖ - де арнаны жилікпен бөлу және уақытпен бөлу түрлері қолданады.
Кең қолданыс тапқаны ол БЖ - де арнаны жилікпен бөлу, өйткені осы әдістің көмегімен көп арнаны құрастыруға қол жеткізуге болады. Бірақ соңғы жылдары арнаны уақытпен бөлу тез қарқынмен қолданысқа енуде, бұл әдістің барысында сигнал цифрлық формаға түрлендіру жолымен арна арқылы таралада, сонымен қатар арнаны уақытпен бөлу әдісінің қатесі арнаны жилікпен бөлуге қарағанда әлде құрлым аз 10 - 7 .

1 Аппаратура мен кабельдердің қысқаша техникалық сипаттамалары
0.1 ИКМ-120-А аппаратурасы
Аппаратура МКС түрлі кабельдері арқылы бір және төрт төрттік симметриялық кабельдерімен зона ішінде жұмыс істеуге арналған. ИКМ-120-А аппаратурасы ТТХКК-ның иерархиялық түрінің екіншілік ЦБЖ-сы болып табылады. Бұның көмегімен әр бағытта 4 цифрлық біріншілік электр байланыстың типтік арналарын және телефон байланысының қызмет арнасын ұйымдастырады. Топтық ЦБЖ-нің топтық жылдамдығы 8448 кбитс.
ИКМ-120-А аппаратурасының максимал байланысының ара қашықтығы - 600 км. ҚКмҚО-рі әр 5+-0,8 км-ден кейін, ал ҚКҚО әр 200 км-ден кейін орналастырады. Циклдық қайталану жиілігі - 8 кГц. Циклдық структурасы ТТХКК-ның кепілдемесіне сай келеді. Цикл 4 қосалқы циклдарға (Қ0Д1Д2,Қ3) бөлінген. Әр қосалқы циклдарға 264 тактілік интервалдар бар. Біріншілік цифрлық интервалдарды (2048 кбитс) топтыққа енгізу екі командалық басқаруы бар жылдамдықтарды екі жақты келістіру кезінде жасалады. Біріншілік құрамдық ағынның (ҚА) ақпараттық сигналы әр қосалқы циклдың 9,13,17,...261, (барлығы 64) тактілік аралықтарында беріледі. Екінші КП-те беріледі ТИ 12,16,20...264-да беріледі. Екіншісінікі ТИ 2,Ш,2,3 үшіншісінікі ТИ 3 П1,2,3 төртіншісінікі ТИ4 Ш,2,3. Жылдамдықтарды теріс келістірген кезде қосалқы ақпараттық симбол: біріншісі КП-ТИ5 П3, екіншісі ТИ6 П3, үшіншісінікі ТИ7 П3 және төртіншісінікі ТИ8 П3-де беріледі. Жылдамдықты тура келістірген кезде балласты позициялар ТИ3...12 П3-да орналасады. Синхросигнал ТИ1...8П-да. Телефонды қызметті байланыстың сигналы ТИ5...8Ш-да. Жүйелік, технологиялық арналар ТИ5...8 П3-те ұйымдастырылады.Циклдық синхронизмнің қайта қалпына келуінің орта уақыты 0,75 мс. Енгізілетін қосалқы ағындардың жылдамдықтарының максимал келістіру жиілігі 102 Гц. ЕУТҰ және КП мен енгізілетін уақыттың флюктуациялар 10 Гц-тен жоғары тактілік интервалдар спектрінде 6 %-дан аспайды және 10 Гц-тен төмен жиіліктердетактілік аралықтарынан аспайды.

0.2 ИКМ-480 аппаратурасы
ИКМ-480 аппаратурасы зона ішілік және магистралды желілерде жұптары 1,24,4 мм МКТ-4 кабелін тығыздау арқылы ұйымдастыруға арналған. Аппаратура БЖ 480 арнасының топтық ағынын 34368 кбитс жылдамдықпен ұйымдастыруын қамтамасыз етеді. Сызықтық тракт бірлік сұлбамен ұйымдастырылған. Аппаратура құрамына үшінші реттік уақыттық топ құру құрылғысы, линиялық трактінің шеткері құрылғысы, қызмет көрсетілмейтін қайта өндіру орындары және келесі бақылама өлшеу құрылғылар құрамында кодтар генераторы ГК34, аймағының еліктемесі (иммитатор) ИКУ-34, ДО-34 детекторлары бар цифрлық трактілерді поспуртизациялауды және регенератордың параметрлерін тексеру пульті (ГШРПТ-34) бар. 1,24,4 мм коаксиалды жұптарының 17184 кГцмжиіліктегі жарты тактілі қайта өндіру аймағындағы өшуін, кабельдің тарамыстарының кедергісін өлшейтін өлшеуіш құрылғысы, регенератордың шығысындағы импульстің амплитудасы мен қателер коэффициентінің шамасына қарай байланысқа далалық жағдайларда үзіліссіз ене отырып, бұзылғандығына баға беруін қамтамасыз ететін ПКРУ-34 қайта ендіру аймағын бағалау құрылғысы кіреді.
ҮУТҚ құрылғысының беру жағында ИКМ-120 аппаратурасы өндіретін 8448 кбитс жылдамдықты 4 цифрлық ағынды биттік біріктіру арқылы топтық ағынды құру жүзеге асырылады. СЛТ (соңғы линиялық тракт) құрылғысы ҚКмҚО-ы арақашықтықтан қоректендіру, кабельдің өзге жұптары арқылы қызметтік байланысты жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Екі ҚКҚО арасындағы секция ұзындығы 200 км. Регенерация аумағының номиналды ұзақтығы 3 км.
ҮУТҚ құрылғысында екі жақты жылдамдықтарды келістіру және екі командалы басқару қолданады. Құрылғыларда синхронды және асинхронды жұмыс режидері қарастырылған. ФАПЧ қондырғысында жазу және санау моменттері арасындағы уақыт аралығы мәндері туралы аралық, хабар қолданылады. Бұған қарамастан жиіліктің барлық диапазондарында ҮУТҚ құрылғысымен енгізілетін уақыттық флуктуация мәні 5% -дан аспайды. Циклдық синхрондау жүйесі - адаптивті ҮУТҚ құрылғысында топтық сигналдарды КВП-3 немесемЧПИ кодтары арқылы құру мүмкіндігі қарастырылған. Топтық сигнал алдын ала скрембрленеді. Бақылау және сигналдау жүйесі автоматты түрде бұзылған блок нөмерін анықтауды қамтамасыз етеді. Әртүрлі станцияларда орналасқан ҮУТҚ құрылғыларының арасында дельта-модуляцияны қолдана отырып, цифрлық арна арқылы қызмет байланысының арнасын құру мүмкіндігі бар. ҮУТҚ құрылғысының беру циклының құрылымы 4 кестеде берілген. Бұл циклда импульсті орындар саны 2148 құрайды; циклдардың қайталану жиілігі 16 кГц; топтардың қайталану жиілігі 48 кГц; бір кіріс ағынының ақпараттық симболдар саны 528.

Жіберілетін ақпарат түрі
Циклдағы орын саны
Циклдағы топ саны
Синхросигнал
1 ... 12
І
Ақпараттық символдар
13 ... 716

Жылдамдықты сәйкестендіру
1 ... 4

командасының 1-ші символдары

Қызметтік байланыс символы
5 ... 6

Бақылау және сигнализация сигналдары

ІІ
Жылдамдықты сәйкестендіру
9 ... 12

командасының 2-ші символдары

Ақпараттық символдар
13 ... 716

Жылдамдықты сәйкестендіру
1 ... 4

командасының 3-ші символдары

Дискретті ақпаратты символдар
5 ... 8
ІІІ
Жылдамдықты теріс сәйкестендіру

кезінде пайда болатын
9 ... 12

ақпараттық символдар

Ақпараттық символдар
13 ... 716

4-кесте
Стандартты тұғырда ҮУТ құрал-жабдықтарының 4-ке дейін топтамасы орналасады, яғни толығымен жасақталған ҮУТТ тұғыры 1920 ТЖ арналарын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
Линиялық сигналды беру ТЖБҚ-3 немесе ПА кодында жүзеге асырылады. Регенерация бөлімшесінің әлсіреуі 43-73 дБ (бөлімше ұзындығы 2,3-3,2 км) жарты тактілік жиілікте. Қысқартылған станция маңы бөлімшесінде (ұзындығы 0,9-дан 2,3 км дейін) жұмыс істеу үшін соңғы құрал жабдықтар құрамында жасанды линиялар қарастырылған. Қашықтықтан қоректендіру коаксиалды жұптардың орталық тарамыстары арқылы 200 мА тұрақты токпен жүзеге асырылады. ҚҚ кернеуінің максимал мәні 1300 В. ҚҚ құрылғысының жоғарғы сенімділігі құрылымдық түйіндік қорландырумен жүзеге асырылады.
Линиялық трактінің телеконтролді байланысты үзбей жүзеге асырылады. Телемеханиканың аумақтық жүйесі (ТАЖ) 33 ҚКмҚО-ң бақылауыш қамтамасыз етеді. ТАЖ автоматты режимде әр бағытта беру қателер жиілігін өз қызмет көрсету секциясында тұрақты бақылау жасап отырады. Қолымен келістіру режимі кезінде кез келген ҚКмҚО қайта өндіргішінің жұмысын бақылауға болады.
ТАЖ автоматты режимде әр бағытта беру қателер жиілігін өз қызмет көрсету секциясында тұрақты бақылау жасап отырады. Қолымен келістіру режимі кезінде кез келген ҚКмҚО қайта өндіргішінің жұмысын бақылауға болады. Ұзақ байланысы ҚКҚО-лар арасында жоғары жиілікті қосалқы станцияның қызмет байланысының арасында жәнеисекция ауқымында ҚКҚО мен ҚКмҚО арасында төменгі жиілікті аумақтың байланысы арналарын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
0.3 Байланыс кабельдерінің параметрлері
Регенерация ұзындығын есептеген кезде байланыс кабельдерінің параметрлерінің бірнеше мәндерін білу керек: өшу коэффициентін, өтпелі өшуін, толқындық кедергісін және т.б. Әр түрлі жиіліктердегі кабельдер параметрлерінің нақты мәндері сызықты кабельді сипаттамалар анықтама әдебиеттерге келтірілген. Курстық жобаны орындаған кезде төменде келтірілген келістірілген есептік қатынастар және орташа мәліметер қолданылады.
Көпжұпты төменгі жиілікті симметриялық кабельдер үшін өшу коэффициентінің орташа мәндері 5-кестеде келтірілген (1024 кГц жиілікте).

Тип кабеля
Т-0,5
Т-0,6
Т-0,7
ТП-0,5
ТП-0,7
α, дБкм
20,5
18,2
16,1
17,1
12,6
Кесте 5 . Телефон кабелінің өшу коэффициенті

Әр түрлі жиіліктердегі (ЦБЖ-ның жиіліктерінің жұмыс диапазонында) жоғарғы жиілікті симметриялық және коаксиалды кабелдер үшін а(f) өшу коэффициентін 6 кестеде келтірілген формулалар арқылы жүзеге асыруға болады. Дәлдігі практикалық есептеуге жеткілікті кабелдік тізбектердің толқындық кедергілерінің Z модульдерініңноминал мәндері жиілікке тәуелсіз деп есептеуге болады. Бұл мәндерде 6 кестеде келтірілген.
Т типті симметриялық төменгі жиілікті кабелдер үшін Zт орташа мәні Zт=110 Ом, ал ТП типті үшін Zт=120 Ом-ға тең.
Электрлік құрылыс ұзындығы олардың сыйымдылықтарына және құрастыруларына байланысты және әдетте олар 1000м-ден аспайды (курстық жобада элетрлік кабельдердің барлық түрлері үшін құрылыс ұзындығы 825 м деп алуға болады).
Т және ТПП типті кабелдерінің электрлік параметрлерінің біркелкі еместігі; сонымен бірге 1024 кГц жиілікте анықталатынөтпелі өшуліктерінің біркелкі еместігі тән. Әр түрлі кабелдердің жиілікке және толқындық кедергілерге қатысты функциялардың өшу коэффициентінің есептік тәуелдіктері.
Тип кабелей
α(f), дБкм
Zв, Ом
ЗК 1х4х1,2
5,22 √f+0,21f
140
КСПП 1х4х0,9
9,1 √f+0,23f
160
МКСБ 4х4х1,2
5,24 √f+0,15f
163
КСПП 1х4х1,2

МКСА 4х4х1,2
4,74 √f+0,22f
164
МКССт 4х4х1,2
4,8 √f+0,21f
164
МКСБ 7х4х1,2
5,07 √f+0,16f
169
КМ 2,1 9,4
2,43 √f+0,0078f
74
МКТ 1,2 4,6
5,26 √f+0,017f
73
Кесте 6 - Жиілікке өшу коэффициентінің тәуелдіктері.
Бір-біріне әсер етуші жұптар үшін иілімдік ширатылуы бар кабельдердегі жақын ұштарындағы өтпелі өшудің А0 орта мәні 64...71 дБ арасында болады (бөлгіш жұптар санына тәуелді), ал әртүрлі иілімдерден жұптар үшін (бөлгіш иілімдер санына тәуелді) 72...84 дБ болады.
Бір-біріне әсер етуші жұптар үшін, шоқтық ширатылуы бар негізгі шоқтың ішінде орналасқан кабелдер үшін А0 орта мәні 65...85 дБ шегінде болады (элементар шоқтар санына байланысты), әр түрлі негізгі шоқтардаорналасқан жұптар үшін А0 мәні шамамен 80...95 дБ арасында (шоқтардың өзара орналасуына байланысты) болады.
А1-дің алыс ұштарындағы өтпелі өшуліктер мәні (құрылыс ұзындықтары үшін) А0 - дің келтірілген мәндеріне қарағанда 15...20 дБ-ға көп.
Жоғары жиіліктегі симметриялық кабельдер үшін өтпелі өшуліктер А0 А1, (1 МГц жиіліктегі құрылыс ұзындығы) келесі мәндерде болады.
-жақын ұшында -60...70 дБ;
-алыс ұштарында 80...90 дБ;
Көп жұты ҚТС кабельдерінің элетрлік параметрлері (өшу коэффициенті, өтпелі өшу және т.б.) айтарлықтайбірыңғай еместігін есте сақтау керек. Бұнымен қоса, өтпелі әсерлер үлкен емес және кабель сыйымдылығына, бұрау түріне (иілімдік және шоқтық) және кабель ішінде бір-біріне әсер етуші жұптардың өзара топтасуына айтарлықтай тәуелді.
Бұл жағдайда генератор шығысындағы қажетті бөгеуге тұрақтылық цифрлық трактіні ұйымдастыру үшін таңдап алынған кабель жұбының көмегімен жасалынады.
Бұл жағдайда регенерация аумағы төмендегі формуламен анықталады
(1)
Мұндағы ұйымдастырылатын цифрлық трактілер саны;
бөгеу тұрақтылықтың эксплуатациялық қоры, әдетте 24,7 дБ тең деп аламыз.
Егер де ТП кабелімен берілетінжобаланатын жүйелердің саны максимал мәннен көп болса, онда қайта өндіру аймағының өшуі номинал мәннен салыстырғанда азаюы тиіс. Бұл жағдайда А күш аумағының есептік өшуінің мәні 1-суретте көрсетілген.
Егер ТПП кабельдері арқылы жобаланатын ЦБЖ-лардың саны берілген кабельдің сыйымдылығының максимал мәнінен көп болса, онда қарама қарсы жұптардың белгіленген орналасулары бойынша А0 және а парметрлерінің минимал мәндері анықталады және олар 1-формулаға қойылады.
Екі кабельді жүйені қолданған және 100-ге дейінгі жүйелерді орналастырған кезде кабельдің жұптарын сұрыптау, егер осы жұптар төменгі жиілікті линиялардың мөлшерлерін қанағаттандырса, қарастыру керексіз болады. 100 жүйеден көп орналастырған кезде жұптарды сұрыптау алыс ұштағы А1 өтпелі өшуінің мәні бойынша төмендегі шартты қанағаттандырса ғана орындалуы керек
.
Бұл кезде қайта өндіру аумағының ұзындығы анықталады
, (2)
Мұндағы Аучн - ЦБЖ-ның техникалық мәліметтерінде берілетін аумақтың өшуінің номинал мәні, дБ.
Курстық жобаны жобалаған кезде қолданылатын 1р есептеу әдісі ҚТС кабельдері үшін жобалаудың бастапқы мәндерінде беріледі.

2 Қашықтықтан қоректендіру тізбегін есептеуді қоса алғандағы регенерация аумағының ұзындығын есептеу
2.1 Желінің зона ішілік бөлімін есептеу
Қателесу ықтималдығының берілген мәні қамтамасыз етілетін қорғанушылықтың рұқсатты мәнін бағалау үшін келесі жуықталған өрнекті қолдануға болады
АЗ.ДОП. = 5,23 + 11 lg lg Р ОШ1-1 + 20 lg (mУ -1) + ΔАЗ , дБ,
Мұндағы Р ОШ1 - бір регенератордың қателесу ықтималдығы;
mУ=3 - цифрлы линиялы тракттағы кодтар деңгейлерінің саны;
ΔАЗ = 10 дБ - регенератор түйіндерінің идеал емес екенінмжәне әртүрлі тұрақсыздандырушы фактолардың әсерін есепке алатын бөгеуге тұрақтылық қоры;
Р ОШ = 10-8 - желінің зона ішілік бөлімі үшін.
АЗ.ДОП. = 5,23 + 11 lg lg Р ОШ1-1 + 20 lg (mУ -1) + ΔАЗ = 5,23 + 11lglg110+20lg2+10 = 31,18 дБ.
Өзіндік бөгеуілдерден қорғанушылық
АЗ.СП. = РПЕР + 121 - 10 lg F - 10 lg(fТ 2) - 1,175АЦ , дБ,
Мұндағы РПЕР = 10 - 12 дБ - регенератор кірісіндегі тікбұрышты импульстің пиктік қуатының абсолютті деңгейі;
F=7 - түзетуші күшейткіштің шуыл коэффициенті;
fТ - берілген БЖ үшін тактілік жиілік, fТ = 34,368 МГц; АЦ = (fес)lР, дБ - ұзындығы регнерация бөлімінің ұзындығына тең кабельдің өшуі;
lР - регенерация бөлімінің ұзындығы.
Кабель типіне сәйкес келетін (fес) мәнін 5-кестеден аламыз.
(fес)=5,22=25,247 дБкм,
АЗ.СП. = РПЕР + 121 - 10 lg F - 10 lg(fТ 2) - 1,175АЦ =12+121- 10lg7 - 10lg17,184 - 1.175*25,247= 112,197 - 29,66 деп алайық. АЗСПАЗ. теңсіздігін шешу арқылы регенерация бөлімінің ұзындығын табу керек
lР = (112,659 - АЗ.ДОП.)29,66 = (112,659 - 31,18.)29,66 = 2,747км.
ҚКРП санын ҚҚ секциялары бойынша біркелкі орналастыру үшін бірдей үлестіру қажет, ол үшін қысқартылған бөлім таңдау керек.
Кабельдің қалдық ұзындығы
lВНЗ=k*lРЕГ+lОСТ,км; k=lВНЗlРЕГ=4802,747=174,736 ҚКРП саны;
lОСТ=lмаг - klРЕГ=480-174,736*2,747=0,000208 км=0,208 м;
lУКОР=lОСТnУКОР=0,0002086 =0,000013 км =0,034 м
ИКМ-120-А жүйесі үшін ҚКҚО 200 км - ден кейін орнатылады, сонымен қысқартылған 4 аймақ келесідей болады.

1 - сурет. Ішкі аймақ желісінің құрлымы

2.2 Желінің магистралдық бөлімін есептеу
Қателесу ықтималдығының берілген мәні қамтамасыз етілетін қорғанушылықтың рұқсатты мәнін бағалау үшін келесі жуықталған өрнекті қолдануға болады
АЗ.ДОП. = 5.23 + 11lg lg P-1ОШ1 + 20 lg (mУ - 1) + AЗ дБ, (3)
Мұндағы Рош1 - бір регенератордың қателесу ықтималдылығы;
mУ = 3 - цифрлы линиялық тракттағы кодтар деңгейі саны.
Магистралдық бөлімшенің беру жүйесінде скрембрлеу КВП-3 немесе ЧПИ кодтары, яғни үш деңгейлі кодтар қолданылады.
AЗ = 10дБ - регенератор түйіндерінің идеал емес екенін және әртүрлі тұрақсыздандырушы факторлардың әсерін есепке алатын бөгеуге тұраөтылық қоры.
PОШ = 10-9 желінің магистралдық бөлімшесі үшін.
АЗ.ДОП. = 5.23 + 11lg lg P-1ОШ1 + 20 lg (mУ - 1) + AЗ= 5,23+11lglg+20lg2+10 = 31.746 дБ;
Өзіндік бөгеуілден қорғанушылық
АЗ.СП. = PПЕР + 121-10lgF - 10 lg (fТ2) - 1,175AЦ дБ,
Мұндағы РПЕР = 10 - 12 дБ - регенератор кірісіндегі тікбұрышты импульстің пиктік қуатының абсолютті деңгейі;
F=7 - түзетуші күшейткіштің шуыл коэффициенті;
fТ - берілген БЖ үшін тактілік жиілік, fТ = 139,264 МГц; АЦ = (fес)lР, дБ - ұзындығы регнерация бөлімінің ұзындығына тең кабельдің өшуі;
lР - регенерация бөлімінің ұзындығы.
Кабель типіне сәйкес келетін (fес) мәнін 5-кестеден аламыз.
(fес)=45,07 дБкм;
АЗ.СП. = PПЕР + 121-10lgF - 10 lg (fТ2) - 1,175AЦ= 12+121-10lg7-10lg- 1.175*45,07 = 106.12-52,957 деп алайық. АЗСПАЗ. теңсіздігін шешу арқылы регенерация бөлімінің ұзындығын табу керек
lР = (112,659 - АЗ.ДОП.)25,95 = (112,659 - 31,746.)25,95 = 3,118км.
ҚКРП санын ҚҚ секциялары бойынша біркелкі орналастыру үшін бірдей үлестіру қажет, ол үшін қысқартылған бөлім таңдау керек.
Кабельдіңқалдық ұзындығы
lВНЗ=k*lРЕГ+lОСТ,км; k=lмагlРЕГ=45003,118=1443,216 ҚКРП саны;
lОСТ=lмаг - klРЕГ=4500-1443,216*3,118=0,05 км=50 м;
lУКОР=lОСТnУКОР=0,054 =0,00019 км =0,19 м
ИКМ-480 жүйесі үшін ОРП әрбір 240 км-де орнатылатындықтан, қысқартылған аймақтар саны 38 болады.

2 - сурет. Магистралды желісінің құрлымы

3 Қашықтықтан қоректену тізбегін есептеу
Линиялық регенератордың қашықтықтан қоректендіруі негізінен сым-сым сұлбасы бойынша, симметриялық кабельдердің фонтомдық арқылы немесе коаксиалды кабельдердің орталық тарамыстары арқылы тұрақты токпен жүзеге асады. Бұл кезде ҚКмҚО-лар ҚҚ тізбектеріне тізбектей қосылады.
Қашықтықтан қоректендіру тізбекке ҚҚ блоктарынан беріледі, олар ҚҚ тіреу қондырғысында, немесе линиялық күре жол құрылғысының тіреу қондырғысында орналасады, олар өз кезегінде ақырғы АО-да және аралық қызмет көрсетілетін ҚӨ орнында орналасады. Осымен бірге қашықтықтан қоректендіру секциясы деп аталатын ҚКҚО- ҚКҚО секциясында қашықтықтан қоректендірудің екі аумағы ұйымдастырылады: ҚКҚО-лардың жартысы бір ҚКҚО-дан, ал қалған екінші бөлігі келесі ҚКҚО-дан қорек алады.
ҚҚ блогының шығысындағы кернеуді есептеген кезде кабель аумақтарындағы және ҚКмҚО-дағы кернеу түсулерін ескеру керек, яғни
Uдп = Iдп*R0*lдп +Uнрп*n, мұнда Iдп - қашықтықтан қоректендіру, А;
R0 - ҚҚ беруде қолданылатын тұрақты токқа көрсетілетін кабель тізбегінің километрлік кедергісі, Омкм;
lдп - ҚҚ аумақ ұзындығы, км; n - бір АО-нан қоректенетін ҚКмҚО-лардың саны;
Uнрп - бір ҚКмҚО-дағы кернеу түсуі , В.
R0 мәні ЗК қос кабелімен 1*4*1,2; R0 = 15,85 Омкм;
R0 мәні МКТ - 4 қос кабелімен 1,24,6; R0 = 31,7 Омкм;
lққ (ИКМ-120-А) = 200 км, Iққ = 125 мА;
n = Lіш.айм Lайм.күш = 2002,5=80;
lққ (ИКМ- 480) = 240 км, Iққ = 125 мА,
n =LмагLайм.күш= 2405,5=43;
мұндағы Lж, Lіш.айм,Lмаг - АП және ҚКҚО (ҚКҚО және ҚКмҚО).
Lайм.күш - ЦБЖ күшейткіш аймағының ұзақтығы, яғни, регенерация аймағының ұзақтығы, км:
ИКМ-120-А үшін Lайм.күш = 2,5 км;
ИКМ- 480 үшін Lайм.күш =5,5 км;
Сонымен қатар,Uққ келесі мәндерге тең болады:
Uққ (ИКМ-120-А) = 125∙10-3∙15,85∙200+6∙80 = 972.5 В,
Uққ (ИКМ- 480) = 125∙10-3∙31,7∙240+6∙43=1209 В.

4 Регенератор кірісіндегі қажетті және күтулі қорғанушылықты есептеу

4.1 Регенератор кірісіндегі қажетті қорғанушылықты есептеу
Бір қайта өндіргіш үшін рұқсат етілген қателер ықтималдылығы келесі түрде анықталады
PОШ1 = P'ОШ * lр (4)
Егер қала аралық байланысты ұйымдастырған екі абонент арасындағы цифрлы сигналды таратқандағы қате ықтималдылығы РОШ = 10-6 мәнінен ауыспауы керек деп алатын болсақ, онда әр желі аймағындағы қатенің біркелкі таратылуында РОШ УЧ= 10-7 мәнін аламыз (1 сурет).

Рош= 10[-7]
Рош= 10[-7]
Рош= 10[-7]
Рош= 10[-7]
Халықаралық
аумақ
Ұлттық аумақ

Рош= 0,4*10[-6]
Рош= 0,2*10[-6]
Рош= 0,4*10[-6]
Рош= 10[-6]
Магистралды
участок
Ішкізоналық
участок
жергілікті
участок
Абоненттік
тізбек
Ұлттық аумақ
участок

а)халықаралық байланыс кезінде;
б) ЦБЖ қолданғандағы номиналды тізбекте.

3 Сурет - Байланысты ұйымдастыру сұлбасы
Р'ОШ = РОШ УЧlУЧ
Мұнда lУЧ - ЦБЖ қолданылатын негізгі цифрлық арнаның номиналды тізбегінің бөлімшесінің ұзындығы (НЦА).
Қажетті қорғанушылық барлық бөлімшедегі қате болу ықтималдығының ҚКРП мен ҚРП санына қатынасы ретінде анықталады.
PОШ1 = PОШ n,
Мұндағы РОШ =10-7 линиялық бөлімшеде жалпы қате болу ықтималдылығы;
n - линиялық бөлімшедегі ҚКРП мен ҚРП саны.
Зонаішілік желі үшін ҚКРП мен ҚРП саны 153, онда Рош=.
Магистралдық желі үшін ҚКРП мен ҚРП саны 1443, онда Рош=.
Алынған мәндер РОШ үшін 10-15 РОШ 10-4 теңсіздігі аралығында болуы тиіс.
Қайта өндірудедегі кате ықтималдығы ШН-дегі сигналдың бөгеуілден корғанғандығына бірауыздан байланысты екендігі белгілі. Берілген қате ықтималдығы қамтамасыз етілетін, қорғанушылықтык рүқсат етілген мәнін бағалау үшін келесі өрнекті қолдануға болады:
Ақорғ.р.ет=4,63+ 11,42∙lg lg Pқат1-1 + 20 lg (mУ-1) + АЗ, (5)
мүндағы my - цифрлық сызықтық трактідегі кодтардың деңгейлерінің саны; ∆Аз =10- кате өндіргіштің түйіндерінің идеалды еместігінің және әр түрлі тұрақсыздық факторларының әсер етуін ескеретін, бөгеу тұрактылық қоры.
Өрнекте бірінші қосылғыштар үшін екі деңгейлі кодтар үшін ∆Аз - мәнін, ал үшінші қосылғыш кодтағы деңгейлр көбейген кездегі қорғанушылықтық қажетті көбейетін мәні.
Ішкі аймақ үшін:
Ақорғ. р.ет.= 4,63 + 11,42∙lg lg Pқат1-1 + 20 lg (mУ-1) + Аз = 4,63+11,42lglg + 20lg(3-1) + 10 = 31,68 дБ.
Магистралды аймақ үшін:
Ақорғ. р.ет.= 4,63 + 11,42∙lg lg Pқат1-1 + 20 lg (mУ-1) + Аз = 4,63+11,42lglg + 20lg(3-1) + 10 = 32,15 дБ.
Алынған мәліметтердің негізінде есептелінген мәліметтер қажетті шартқа сәйкес және ЦБЖ жұмысына жайлы екенін байқауға болады.

1.2 Регенератор кірісіндегі күтулі қорғанысты есептеу

1.2.1 Коаксиалды кабельдермен

Бұл кезде қайта өндіру аумағының кірісіне спектрлік тығыздығы S(t) тікбұрышты импульс түседі деп есептейміз. ШН-дегі сигналдың спектрлік тығыздығының S(f) модулі (КК шығысында) келесі түрде табылуы мүмкін.
S0(f) = S(f) · Кт(f) · Ккк(f) (6) мұндағы KT(f) - ді тізбектің берілу коэффициенті; KKK(f) - Ккк-ның берілу коэффициенті.
Дегенмен ШН-дегі импульстердің жиілікті уақытты мінездемелері теріс мағынада болады. Бір жағынан Аз символ аралық интервалды қамтамасыз ету үшін, импульс айтарлықтай жіңішке болуы керек, ал басқа жағынан ШН-де сигнал ұшу қатынасын керекті мәнде ұстап тұру үшін, оның жиіліктік спектрі мүмкіндігінше жіңішке және жиіліктер диапазонының төменгі жиілікті бөлігінде топталуы керек. Бұл импульстың ыңғайлы бір формасы, келешекте қолданылатын, 4-суретте көрсетілген және келесі өрнекпен ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Цифрлық тарату арналарын жобалау жайлы
Цифрлық жүйелерді тарату арналарын жобалау
5ess цифрлық коммутациялық жүйесі
Тактылы қозғалтқыштардағы газды, бөліп тарату фазаларын жобалау
Аналогты-цифрлық және цифрлық-аналогтық түрлендіргіштер
Цифрлық радиохабар таратудың дамуы
Электрондық цифрлық қол қою
Бағыттаушы тарату жүйесі
Қазақстандағы тарату жолдарын және жаңадан тарату жолын құрастыру
Цифрлық - аналогтық түрлендіргіш
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь