Сандық сұйық шығынөлшегіш үшін ақпараттық интерфейс құру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1 ШЫҒЫНДАР ЖӘНЕШЫҒЫНӨЛШЕГІШТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1 Шығындарды есептеу алгоритмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
1.2 (Тарылған ауаның) газ шығыны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
1.3 Бу шығыны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
1.4 Бу бар жылу қуатының шығынын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
1.5 Су шығыны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
1.6 Ыстық суы бар жылу қуатының шығынын анықтау ... ... ... ... ... ... ... .28
1.7 Рейнольдстың Re санын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
2 ЖОБАЛАУДЫҢ ЗАМАНУИ КҮЙІ ЖӘНЕ КҮРДЕЛІ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК ИНТЕРФЕЙСІН КОНСТРУКЦИЯЛАУ ... ... ... ... ... ... ..30
2.1 Интерфейстер жөніндегі жалпы ақпараттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
2.2 Визуалды бағдарламалаудағы терезелік компьютерлік интерфейстің ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
2.3 Күрделі технологиялық құрылымның терезелік интерфейсін программалау технологиясының ұстанымдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
2.4 Терезелік интерфейсті құрастырудағы цифрлық диафрагмаланған шығынөлшегіштің құрылымдылық тұрғысынан өзгешеліктері ... ... ..45
3 C# ТІЛІНДЕ БАҒДАРЛАМАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
3.1 Бағдарламаға түсініктеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
А ҚОСЫМШАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
Компьютер және ақпараттық жүйелер адам өмірінің барлық шеңберлеріне кіреді, осыған байланысты орташаланған қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық өзектілігі, әсіресе орташаланған компьютерлік технологиялармен қарым-қатынас артады. Ашық және өнімді коммуникацияны қолдайтын жүйелерді әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан есепке алумен қатар, компъютерлік жүйелерді әзірлеу өзекті бола түсуде.
Компъютерлік технологияларды игеру, қолданушыдан айтарлықтай зияткерлікті және психофизиологиялық шығындарды талап ететін дербес қызмет болу үстінде. Компьютер технологияларын игеру қиындықтары ақпараттық жүйелердің техникалық кемеліне жетпегеннен ғана емес, сондай-ақ психологиялық білімде бұл жүйелерді әзірлеуде жеткіліксіз қолданумен байланысты.
1. Дж.Ульман, "Основы систем баз данных", М.:Финансы и статистика,2003г.
2. Дейт К., "Введение в системы баз данных", М.: Hаука, 2004 г.
3. Корячко В.П., Курейчик В.М., Hоренков И.П. "Теоретические основы САПР", М.: Энергоатомиздат, 2003г.
4. Когаловский М.Р., "Технология баз данных на персональных ЭВМ", М.:Финансы и статистика, 2005 г.
5. А.H.Hаумов, А.М.Вендров и др., "Системы управления базами данных и знаний", М.:Финансы и статистика, 2001г.
6. Брябрин В.М., "Программное обеспечение персональных ЭВМ", М.:Hаука, 2002 г.
7. Аппак М.А., "Автоматизированные рабочие места на основе персональных ЭВМ", М.:'Радио и связь', 2000 г.
8. Крайзмер Л.П., Кулик Б.А., "Персональный компьютер на вашем рабочем месте", 'Лениздат', 2000 г.
9. Шумаков П. В. “Delphi 7.0 и создание баз данных”. Москва 2002г.
10. Дж. Мартин., "Организация баз данных в вычислительных системах" М: Мир 2005г.
11. С.М.Диго "Проектирование и использования баз данных". Москва: Финансы и статистика 2003.
12. A.M.Епанешников., "Программирование Delphi 7.0"
13. Д.Веттинг NowellNetWare для пользователя М.:Радио и связь, 7
14. С.И.Казаков Основы сетевых технологий М.:Радио и связь, 1999
15. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). – СПб.: ИТМО, 2000. – 80 с.
16. Б.Г. Голованов “ Введение в программирование в сетях NowellNetWare. С-П.: Питер, 2000.
        
        ӘЛ-ФAРAБИ AТЫНДAҒЫ ҚAЗAҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МЕХAНИКA-МAТЕМAТИКA ФAКУЛЬТЕТІ
AҚПAРAТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР КAФЕДРAСЫ
тaқырыбынa жaзылғaн
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Орындaғaн:
____________________
(қолы)
Ченгелбаева Ә.Т
Ғылыми жетекші:
т. ғ. д., ... ... ... ... ... ... м.a., PhD ...
____________________
(қолы)
Есенгалиева Ж.С.
Түйіндеме
Дипломдық жұмыс 59 беттен, 17 суреттен, 25 қолданылған әдебиеттен, 1 ... ... ... диафрагмалы шығын өлшегіш, ақпараттық технологиялар, ақпараттық жүйелер, компьютерлік интерфейс, визуалды программалау.
Зерттеу ... ... ... ... ... ... үдерістердің датчиктері ретінде қолданылатын шығын өлшегіштердің ауқымды параметрлерін есептеу алгоритмі базасындағы терезелік интерфейстің С# тілінде нысаналы-бағдарланған ... ... ... болып табылады.
Жасалған жұмыстар: Соңғы жылдары компьютерлк технологияларға арналған визуалды программалау қарқынды дамуда. Мобильді компьютерлер қолданыс аясы кең ... ... ... ... ... ... етудің тез әрі тиімді жолы болып табылады. Дипомдық жұмыста пайдаланушылардың жұмыс ыңғайлығы үшін ... ... ... ... ... ... терең зерттей отырып,мақсаттар мен талаптарды анықтап,сандық диафрагмалы шығын өлшегіш үшін ... ... ... аясы: Дипломдық жұмыстың тақырыбына сәйкес терезелік интерфейс тек бір салада ғана ... ... үшін ... ... ... ... ... базасына байланысты. Бұл жүйені сонымен қатар кез-келген ұйымға пайдаланушылардың ... ... үшін ... ... ... : Басқа техникалық құралдармен жұмыс жасау үшін ... ... ... жоспарлануда.
Реферат
Дипломная работа состоит из 59 страниц, 17 рисунков, 25 источников и 1 приложений.
Ключевые слова: Диафрагменный расходометр, информационные технологии, информационная ... ... ... визуальное программирование.
Объект исследования: Визуализация программирования.
Цель работы: Целью работы является в ... ... ... ... на ... С# ... ... на базе алгоритмов расчета объемных параметров расходомеров, применяемых в качестве датчика реальных технологических процессах.
Сделанные ... В ... годы ... ... ... ... для компьютерных технологий. Так как мобильные компьютеры широко используются, одним из эффективных и быстрых способов обеспечения пользователей необходимой информацией ... ... В ... ... рассмотрено использование оконного интерфейса для лучшей работы пользователям. Глубоко исследовав работу программирования, определив цели и требования был ... ... ... для цифрового диафрагменного расходометра.
Область применения: Согласно теме дипломной работы, оконный интерфейс разработан для ... ... в ... одной области. Область использования программирования зависит от базы данных. А также можно внедрить эту систему в любую ... для ... ... ... ... развитие исследований: Планируется разработка оконного интерфейса для работы с другими техническими приборами.
Report
Diploma work consists of 59 pages, 17 ... 25 sources and 1 ... words: ... expense, ... technologies, informative system, computer interface, visual programming.
Research object: ... of ... of work : Aim of work is in ... of technology of the object-oriented programming in language From# a ... window ... on the base of ... of calculation of by volume parameters of the flowmeters applied as a sensor the real technological ... works: the last Years actively the visual ... develops for computer ... Because mobile ... are widely used, one of effective and rapid methods of providing of users necessary information is ... In diploma work the use of window ... is ... for the best work to the users. Deeply ... work of ... defining aims and ... a window ... was worked out for digital ... ... to the ... Сoncordantlytheme of diploma work, a window interface is worked out for work only within the limits of one area. The area of the use of ... depends on a ... And also it is possible to ... this system in any ... for more comfortable work to the users.
Further ... of ... ... of window ... is Planned for work with other ... devices.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ........................................................................................................................6
1 ШЫҒЫНДАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНӨЛШЕГІШТЕР............................................7
+ Шығындарды есептеу алгоритмі.............................................................23
+ (Тарылған ауаның) газ шығыны..............................................................25
+ Бу шығыны................................................................................................26
+ Бу бар жылу ... ... ... Су ... ... суы бар жылу ... шығынын анықтау.............................28
+ Рейнольдстың Re санын анықтау............................................................28
* ЖОБАЛАУДЫҢ ... КҮЙІ ЖӘНЕ ... ... КОМПЬЮТЕРЛІК ИНТЕРФЕЙСІН КОНСТРУКЦИЯЛАУ..........................30
+ Интерфейстер жөніндегі жалпы ақпараттар...........................................31
+ Визуалды бағдарламалаудағы ... ... ... ... ... ... құрылымның терезелік интерфейсін программалау технологиясының ұстанымдары.....................................43
+ Терезелік интерфейсті құрастырудағы цифрлық диафрагмаланған ... ... ... өзгешеліктері..........45
* C# ТІЛІНДЕ БАҒДАРЛАМАУ..........................................................................48
+ Бағдарламаға түсініктеме.........................................................................49
ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................53
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.....................................................................54
А ҚОСЫМШАСЫ..............................................................................................56
КІРІСПЕ
Компьютер және ... ... адам ... ... ... ... осыған байланысты орташаланған қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық өзектілігі, әсіресе орташаланған компьютерлік технологиялармен қарым-қатынас артады. Ашық және ... ... ... ... әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан есепке алумен қатар, компъютерлік жүйелерді әзірлеу өзекті бола түсуде.
Компъютерлік технологияларды игеру, ... ... ... және ... ... ... ... дербес қызмет болу үстінде. Компьютер технологияларын игеру қиындықтары ақпараттық жүйелердің техникалық кемеліне жетпегеннен ғана емес, сондай-ақ психологиялық білімде бұл ... ... ... қолданумен байланысты. Мұны гуманитарлық ғылымдар облысындағы теоретиктер де, программалық қамтамасыздандыруды әзірлейтін мамандар да атап өткен.
Компьютерлік ... ... ... ... ... тиімділігінің өзекті мәселесінің артуын жандардырды. Бұл өзара әрекеттесу машиналық-адам бағдарламалар қосындысын іске асыратын бағдарламамен ... ... ... ... іске асуда. Интерфейс адам мен компьютер арасындағы құрал және ... ... ... ... ... ... ... жалғайды. Интерфейс - бұл пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен компьютердің өзара мәліметтер алмасуын ... ... ... ...
Шығын деп бірлік уақытта көлденен қима арқылы ағып ... ... ... ... ... көлем, салмақ немесе масса бірлігінде өлшенуі мүмкін. Осыған сәйкес шығындарды ... ... ... ... массалық.
Шығынды анықтау үшін біз көпдеген приборлар білеміз: дисктік диафрагма , Вентури шығынөлшегіші, Пито - ... ... ... ... ... дегеніміз ол қарастырылып отырған нүктедегі бағанадағы қысым. Бернулли теңдеуін қолдаудың бірден бір мысалы біртекті және әртекті ... ... ... анықтауға арналған Вентурри суөлшегіш немесе шығынөлшегіш деп аталатын құралы. Ол конфузордан (конусты жинағыш аймақ) және диффузордан (конусты ... ... ... ... ... D ... аз болатын құбыр цилиндрлі.
Диафрагма - бұл ... ... үшін ... ... Ол ... ... камерасыз диафрагма, камералық диафрагма. Вентури соплосы сияқты жұмыс ... және ... ... ... ағын ... ... ... ШЫҒЫНДАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНӨЛШЕГІШТЕР
Электрлік құрал-жабдықтар - электрлік энергия көздерінің, оның тұтынушылары мен электрлік сымдар кешені.
Газ - заттың атомдары мен молекулалары ... ... ... кез ... ... ... ... және өзіне берілген көлемге толық жайылып орналасатын агрегаттық күйі.
Сұйықтық - агрегатталган күйде сұйылатын зат. ... - ... бір ... ... ... ақшалай баламмен көрсетілген шамасы; бірлестіктердің кәсіпорындардың, ұйымдардың өнімді өндіруге, айналысқа жіберуге және ... ... ... ... ... жиынтығы.
Шығын өлшегіш (Расходомер) -.отраның көлемі немесе массасының уақыт бірлігіндегі құрал аркылы өтетін шығынды өлшейтін құрал.
Өлшем қателігі - өлшеу нәтижесі өлшенген ... ... ... ... ... - сол және бір ... ... қайта өлшеу кезінде тұрақты болып қалатын немесе заңды түрде өзгеретін, ... ... ... қателік - сол және бір жағдайларда бірдей ... ... ... ... сол және бір ... ... ... сериясында кездейсоқ түрде (таңбасы мен мәні бойынша) өзгеретін, ... ... ... ... ... - бұл өлшеулер қатарына кіретін, жеке ... ... ... ол ... ... үшін осы ... ... нәтижелерінен сирек ерекшеленеді.
Статикалық қателік - бұл ... шама үшін ... ... ... өлшеу үшін қолданылатын, өлшеу құралының қателігі.
Динамикалық деп айнымалы физикалық шаманы өлшеу кезінде қосымша пайда болатын және оның ... ... ... ... ... ... сәйкессіздігімен себептелген, өлшеу құралдарының қателігі аталады.
Өлшеу қағидасы - өлшеудің негізіне жатқызылған, ғылыми көрсетілген физикалық құбылыс.
Салыстырып тексеру (Проверка) -- ... ... ... ... ... жабдықтарымен салыстырып тексеру.
Шкала - өлшенетін шаманың сандық мәнін табуға арналған өлшеуіш аспаптың қатарласа тізілген белгілері (сызықтары) мен ... ... ... ... ... бар ... - ... сызықтық нонусқа негізделген санау құрылғыларына арналған жалпы принциптерге бағытталған сызықтық өлшеу ... ... - ... ... ... және ойыс ... ойыс тереңдігін және арақашықтығын өлшекге арналған әмбебаптық құрылғы.
Штангенглубиномер - ... фаза ... ... арналған. Штангенрейсмасс - бұйымның биіктігін өлшейтін ... ... ... ... ... ... приборы) -- тетіктердің ішкі және ... ... ... арналған аспаптар. Стандарттық анықтама бойынша (ГОСТ 16263 немесе МИ 2247-93) метрология -- өлшемдер, олардың бірлігін қамтамасыз ... ... мен ... және ... етілетін дәлдікке жету үшін қолданатын әдістер туралы ғылым. ... ... -- ... ... елде ... бірлігін қамтамасыз етуі және де қоғамның толық метрологиялық қамтамасыз етудің жоғарғы деңгейін ... ... ... Метрологияның негізгі мәселелері болып табылады:
* өлшемнің жалпы теориялары;
* өлшемнің бірлік ... мен ... ... ... құру;
* метрологиялық қызмет;
* метрологияға және өлшеуіш техникаға ғылым мен техниканың жетістіктерін енгізу;
* өлшем бірлігін қамсыздандыру сұрақтары;
* ... ... және ... метрологиялық және өлшеуіш мәселелері;
* кең мағынада түрлі объектілердің метрологиялық қамсыздандыруы
Қазіргі таңда елімізде отандық өлшем құралдарын инновациялық тұрғыдан дамыту ең өзекті ... бірі ... ... Еліміздің инновациялық экономикасының жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды өндірістерінің жағдайы өлшем құралдарын жасау ... ... ... байланысты. Қазіргі таңда елімізде қолданылатын өлшем құралдарының нарығы импортқа тәуелді, осы жайт экономикамызды басқа елдердің ... ... ... ... ... ... тәуелді етеді.
Газдың массалық шығынын өлшеуіштердің жұмыс істеу принципі
- ортаның көлемі немесе ... ... ... ... арқылы өтетін шығынды өлшейтін құрал. Сұйықтықты, бу немесе газды өндірісте шығаруда, қолдануда және сақтауда бақылау және есептеу үшін қолданылады, сонымен ... ... ... ... және ... ... және жылуэнергетикалық үрдістерді реттеу үшін қызмет етеді. Кез келген уақыт ағымында жұмыс істейтін шығын ... ... және ... ... деп ... олар ... құралдар ретінде қолдагылуы мүмкін немесе жағармайтаратушы калонкның және соған ұқсас құрылғының өлшеуіш түйініне жатады. Кейде ... ... ... ... ... көлемді жинақтау үшін интегратор-құрылғылармен қамтамасыз етеді.
Көлемді гидромашина базасындағы шығын өлшеуіштер
Көлемді гидрожетек жүйесінде көлемді жұмысшы ... ... ... үшін көлемді гидромашиналарды қолданады (әдеттегідей жалбақталған немесе аксиалды - плунжерлi гидромашиналар).
Бұл жағдайда ... ... ... ... ... жасайды, бірақ білікке күш түсірмейді. Онда гидромашина арқылы көлемді шығынды келесі ... ... ... ...
* - ... ... - гидромашинаның жұмыстық көлемі (гидромашинаның паспортынан қарап анықталады),
* - гидромашинаның шығыс ... ... ... ... ... ... көлемді гидромашина өзі арқылы сұйықтықтың шығынын толық өткізеді, демек, көлемді гидрожетекке аз ... ... ... ... ... өлшегiш жылулық жұмыс принципі
Газ шығыны ... ... ... ... (бұқаралық шығын өлшегiш) болып бөлiнедi: арнаулы "кедергiнiң ағынға элементi" "ағын кедергісінің элементi" , ... ... ... бұру ... ағынды қамтамасыз ететiн мiнсiз ыдырауы сенсордың температуралық тұрақтылығын ... ... ... ... ... Ағын ... элементi тот баспайтын өте дәл уланған арнаулы дисктерiнің жиынтығы болады. Әр арнаның өлшемі сенсордың капилляр өлшеміне ... ... Ағын ... ... ... ... ... тұрақты еселiгi сенсор арқылы қамтамасыз етедi . Бұл құралдардың пайдалану параметрлерiнің өзгерiстері барлық ауқымда тұрақты ... ... ... ... ) капиллярдан тұрады (өлшегiш арна ), екi жылу кедергiлерiмен (RT1 және RT2) және ... ... (RH ) ... ... Газдың бiр бөлiгi ағын кедергiсінiң элементі капилляр бойымен тармақталып өтедi және қыздыру элементiнiң көмегiмен ... Жылу ... (T1 ) ... ... ... тiркеу үшiн және қыздыруға арналған элементiнен (T2 ) кейiн. Бұл температурлар айырымы (T2-T1 ) массалық газ ... тура ... ... ... бiр ... (0..5В, 0..10В, ... ... OUTPUT сызықты бiрегейлендiрiлген шығу белгiсi ұяшықтың өлшегіш сигналдың өзгеруiн ... ... ... ... ғана емес ... ... онда ... ) электрондық сұлба сигналдар тапсырмасының айырмашылықтары негiзiнде (OUTPUT ) ... және ... ... тұрақты шығынды сүйемелдеу үшiн (ПИДтың заңдарымен сәйкес - реттеу) ... ... ... ... ... ... турбиналы санауышы
Бұрандалы турбина орналасқан құбыр түрінде орындалған, әдеттегідей қалақшалар ... ... ... ... ... ағын ... ... қимасының үлкен бөлігін жауып тұратын қалқалар орналасқан. Осы арқылы ағынның жылдамдығы қосымша ... және ... ағу ... ... ... ... газ ағысының турбулентті режимінің қалыптасуы жүреді, оның есебінен үлкен диапазонда газ санауышінің ... ... ... ... ... сурет - Газдың турбиналы санауышы
Әдеттегідей, турбинканың биіктігі радиуысының 25-30% ... ... ... ... ... ... санына айналуы турбинканың магнитті жалғастырғыш арқылы санақ механизміне (шестеренка таңдау жолымен турбинканың ... ... мен ... ... саны
арасындағы сызықтық байланыс қамтамасыз етіледі) берілу жолымен жүзеге асады. ... ... ... ... және ... ... ... санауыштің жарылыстан қорғалған импульсты шығуы бар (геркон) жиілігі 1 имп./1куб.м. және жарылыстан қорғалмаған импульсты шығуы (оптопара) импульсті жиілігі 560 ... ... ...
2 ... - ... ... ... санауыштің әсер ету принципі арнайы формалы ( саны сияқты формалы>>) екі роторды бір-біріне газ ағыны ... ... ... табылады. Роторлардың домалауының ілеспелілігі сәйкес ротормен және өзара байланысқан арнайы шестеренка көмегімен ... ... ... қамтамасыз ету үшін профильді ротордың және санауыш корпусының ішкі беті жоғарғы дәлдікпен орындалуы тиіс, бұл беттер арнайы ... ... өтуі ... ... бұл ... ... ... бірнеше артықшылығын атап кетейік. Өлшейтін шығынның үлкен диапазоны (до 1:160) ауыспалы ағынды өлшеуде шамалы қателлік. ... ... ... ... жұмыс істейтін шатырлы қазандықты қолданатындарға газ шығынын өлшеуге арналған ... ... ... арқылы газдың кез келген бағыты. Санауыш артында және алдында түзу бөлімшелердің ... ... ... ... ... ... датчикті (геркон) жұмыс істеу жиілігі 10 имп./куб.м., орташа жиілікті Е-300 ... ... ... 200 ... ... және жоғарғы жиілікті 14025 имп./куб.м. дейінгі датчиктен басқа ротациялық санауыштер RVG (также как и " DELTA " и " ROOTS " ) ... ... ... ... ... ... ... принципі айналу денесінің газ ағынымен айнала ағуы кезінде периодты құйынның пайда болу әсеріне негізделген. Құйынның олқылық ... ... ... және ... көлемді шығынға пропорционалды. Құйынды көрсету термоанемометрмен (ВРСГ-1) жүзеге асуы мүмкін немесе ультра дыбыспен (ВИР-100, СВГ.М.). Бұл санауыштер өлшеу ... ... ... мен ротациялы санауыштің арасында 1:50 дейінгі аралық алады. Санауыштің бұл түрінде қозғалғыш элементтер жоқ ... және ... ... қажетті жүйеде сылаудың қажеті жоқ. Демек, санауыштің бұл түрін оттегінің көлемін өлшеуге қолдану ... ... Ал ... және ... ... ... ... ортасында май жануы себебінен үзілді-кесілді мүмкін емес. Сонымен қатар, шығынды өлшеудің жоғарғы шегі санауыштің бұл түрінде ... ... ... мысалы ДУ=200мм. Турбиналы санауыштер 2500 м 3/сағ дейін қолданылады, ал ... 5000 м 3/сағ ... ... ... шығын өлшеуіш-санауышы.
Жұмыс істеу принципі ультрадыбысты сәулені ағын бағытымен және ағынға ... ... осы екі ... өту ... ... ... негізделген. Уақыт айырмашылығы газ ағысының жылдамдығына пропорционал. Ресейде 2002 жылға дейін ультрадыбысты газ ... ... ... ... ... ультрадыбысты шығын өлшегіштер шығарылуда.10, 16, 25, 40, 65, 100 м 3/с. шығынға, құбырға 25-тен 80 мм ... ... ... үшін ... ... ... 16 м 3/с шығынға, УБСГ-002 0,16-дан 25 м 3/с дейінгі шығынға ДУ=1.1/42, (32мм) және үлкен диаметрлі құбырлар үшін (100мм көп) және 60 ... 2 ... ... ... толық түрразмерлі қатарды өндіруші жарияламаған. Ультрадыбысты шығын өлшеуіш-санауыш тіркемелі датчикті сәулелі-қабылдағышпен.
3 сурет - ... ... ... ... ... жұмыс істеу принципі ағынның қозғалу жылдамдығына сызықты тәуелді қозғалыстағы ағынның біртекті ... ... ... доплерлі ультрадыбыстың шағылуына негізделген.
Мембраналы газ санауышы
Санауыштің жұмыс істеу принципі санауышке газ ... ... ... ... ... Өлшеуге қажетті шығын газдың кіруі және шығуы мембраналардың ауыспалы ауысымын шақырады және рычактар жүйесі арқылы ... ... ... іске ... ... санауыштер өлшеудің үлкен диапазонымен (1:100 дейін)ерекшеленеді, бірақ төмен қысымды ... ... ... ... ... 0,5 ... ... емес. Мембраналы санауыштер негізінен үйлердегі, коттедждегі газ шығынын өлшеуге арналған. Турбиналы және ротоциялы санауыштер жылжымалы ... ... ... шулы ... ... санауыштер дыбыссыз жұмыс істейді. Олар пайдалану кезінде сылауды қажет етпейді, ал турбиналы ... ... бір рет ... тұру ... ... үлкен шығында 25 м 3/с көп болғанда санауыштің өлшемі әжептәуір үлкейеді.
Газ ағымын санауышы
Жұмыс ... ... ... ... ... газ ағуының тербелісіне негізделген. Газ ағысы бір ... ... ... ... ... және бұл ... жиілігі газ ағынына және көлемді шығынға пропорционал қысым мен ... ... ... ... ... газ мөлшерін есептеу жүріп жатады. Қазіргі уақытта струялы тұрмыстық ... екі ... ... ... СГ-1 ... ... ... үшін 0,03-1,2 м 3/с және СГ-2 0,03-6,0 м 3/с үшін.
1530350-42291000
4 ... - Газ ... ... газ санауышы
Жылжымалы бөлшегі газды подшипникте айналатын тахометрлік құрал болып табылады. Жылжымалы элементтің айналу ... ... ... ... Екінші реттік түрлендіргіш айналу жылдамдығын электрлік сигналға ... ол ... ... ... ... ... ... түрленеді. Қорытындысы индикаторда көрсетіледі. Шығынды өлшеу диапазоны 0,03 бастап 7 м 3/с дейін. Өлшенетін газдың температурасы ... ... ... ... ... ... +50 0С ... Негізгі қателік +-1,5%.
183705512509500
5 сурет - Левитациялы газ санауышы
Барабанды газ ... ... - ... газ ... ... ... ... газ қысымының құлауы әсерінен барабан айналады, ол бірнеше камераға бөлінген, өлшейтін көлемі ... ... ... ... ... айланған кезде периодты түрде әртүрлі камералар газбен толтырылады және босатылады. Ертеректе шығарылған ... газ ... ... ... ... ... м 3/с. ... шектері:0,2-6 м 3/с. Қазіргі уақытта шығарылмайды. Өлшеудің негізгі қателігі 1,0%.
Импортты ... Ritter ... ... ... ... ... сертификатталмаған, сондықтан, үлгі ретінде қолданылады. Өлшеудің негізгі ... 0,2%. ... 7 ... ... ... 1 л/ч - 18000 л/ч ... газ санауышы - СГ
Баяу ауысып ... ... ... бір және көп ... ... ... газ, ауа, азот, аргон және т.б.)көлемін өндірістік және коммуналдық кәсіпорындарды қолданып өлшеу.
Айырмашылық ерекшеліктері
* Өлшеудің жоғарғы дәлдігі;
* Жұмыс кезінде шудың болмауы;
* Газ ... ... ... ... ... ... ... ЕК-87 (коммерциялық есеп)
* 2005330444500Жоғары сенімділік.
7 сурет - Турбиналы газ санауышы
Газ және будың шығынын өлшеуіш ... ... ... автоматты бақылау жүйесінде, реттеуде және технологиялық үрдістерді басқаруда жұмыс істеуге арналған және артық қысым, ыдырау және қысымнын (КОРУНД-ДИ), материалдарға агрессивсіз ... ... ... сплавы) , тұрақты токтың бірыңғайланған шығушы сигналдарының үзіліссіз пайда болуын қамтамасыз етеді. ... ... - газ және ... ... ... ... құйынды шығын өлшегіш-санауышы ВРСГ-1
Бұл санауыш жанатын агрессивсіз және ... ... ... ... және ГОСТ 2939 ... ... қалыпты жағдайға (760мм.рт.ст. және 200С) келтіруге арналған.
Шығын өлшеуіш-санауыш сонымен қатар ... ... газ ... ... ... ... ... қысым мен температураны және құралдың жұмыс істеу уақытын қалыпты жағдайға келтіреді.
ВРСГ-1 шығын өлшеуіш-санауыштың газ көлемін қалыпты ... ... газ ... ... үш ... ... ... температура датчиктері) өлшегенде автоматты түрде жүзеге асады.
Негізгі артықшылықтары:
* Жылжымалы бөліктің болмауы;
* Шығынның ауқымды диапазонында өлшеудің жоғарғы ... ... ... ... өсуіне сезімтал емес болуы;
* Пайдалану кезінде қарапайым және қолайлы;
* Тығыздық бойынша ... ету ... ... ... жұмыс істеу принципі жылжымайтын дененің газ ағынында пайда ... ... ... ... өлшеуге негізделген. Жылжымайтын денені құбырдағы ағынға перпендикуляр етіп біресе бір бетімен, біресе басқа жағымен кезектеп енгізгенде құйында ... ... олар ... ... ... екі қабатты тізбек құрайды, мұны деп атайды. Құйынның қалыптасу жиілігі жұмыстық газдың көлемді шығынына тура пропорционал.
Жоғары ... пен ... ... ... шығын-өлшеуіш құрылғыларда жиілікті құйындық сигналды, сигналды микропроцессорлық өңдеу, жеке градиурлеуді қолдану ең қиын ... ... ... пен жоғарғы дәлдікті қамтамасыз етеді. Шығынды өлшеудің барлық диапазонында жоғарғы дәлдік тұрақты, ал ... ... ... ... ұзақ уақытты тұрақтылығын, нөлдік дрейфтің жоқтығы және қайта өндіргіштікті қамтамасыз етеді. Тозуға душар ... ... ... ... ... ... ... шегінің өсуіне сезімтал емес болуы, ақпаратты таратудың қарапайымдылығы іске қосып баптау жұмыстарына және ... ... ... ... ... етеді.
ВРСГ-1 шығын өлшеуіш-санауышы біртіндеп интерфейс құрылғысымен RS-232 или RS-485 (сұраныс берушінің ... ... ол ... ... ... ... орталық ЭВМ, АСУ немесе тіркегішке жіберіп отыруға мүмкіндік туады.
Физикалық шамаларды өлшеу қоршаған ортаны танудың бір ... және әр ... ... ... қадағалаудың құралы болып табылады. Ғылымның дамуы өлшеу құралдарының ... өсу ... ... ... ... радиоэлектронды құралдарды қолдану кезінде зор. Электр тізбектерінің элементттерінің параметрлерін өлшеу практикада жиі ... ... ... ... бірі ... ... ... осы шамаларды өлшеудің бір қатар әдісі белгілі. Нақты өлшеу кезінде өлшеу ... ... ... жағдайларға тәуелді(өлшеудің түрі,оның мәні,талап етілетін нақтылығы).
Жылу техникалық өлшеулер жылу энергетикасын өндіру мен ... ... ... ... ... ... ... үшін қызмет етеді. Олардың құрамында жылуэнергетикасында маңызы зор жылулық(температура,жылуөткізгіштік) және басқа да(қысым,шығын) шамалар бар.
Жылутехникалық өлшеулер халық шаруашылығының көптеген энергетика,металлургия ... ... ... ... ... олар ... орнатылған құрылғылардың жұмысын қадағалау және бақылау үшін қолданылады. Сонымен бірге жылутехникалық ... ... және жылу ... ... ... және ... ... барысында қажет.
Уақыт бірлігі ішінде құбыр не канал арқылы өтетін зат мөлшері заттың шығыны деп ... ... ... ... өлшейтін түрлендіргіштер болып табылады. Өлшенетін зат тегіне байланысты шығын өлшегіштер су,газ,бу шығын ... ... ... Олар ... уақытқа сұйық немесе газ тәрізді заттың жылдамдығын және шығынын тіркейді. Сұйық пен газ шығынын өлшейтін бұл әдіс қарапайым құрылғыны және де ... ... кең ... ... мен ... ... ... Бұл құрылғылардың жұмыс принципі заттың көлемдік шығынымен байланысты ағынның орташа ... ... ... Ең кең ... ... ... түрлендіргіш болып, сезімтал элемент ретінде қолданылатын айналмалы ... не ... бар ... ... өлшегіш табылады. Негізінде турбинка калақшалары ферромагнитті материалдан жасалады. Шығын өлшегіштің корпусында бекітілген катушка турбинканың айналу жиілігін өлшеуге арналған. Пропеллердің айналу ... зат ... ... ... өлшеу кезінде ағып жатқан заттың құйындалуы болмағаны маңызды,ол турбинканың айналу жиілігіне әсер ... ... ... ... ... шығын өлшеуіштің кіре берісіне орналастырылады. Тоқтату мен құйындалуды елемеуге болатын,өлшеу нақтылығы орасан ... ... ... ... да ... Турбинді шығын өлшегіштердің басқалардан артықшылығы-олардың шығу сигналының құрылғыға орнатылған диапозондағы ағын жылдамдығына тәуелділігі.
Турбинді шығын өлшегіштен өзге қысымдық тұрбалар, ... ... ... ... ... ... не статикалық қысымының айырмашылығы болып табылатын,ағынның динамикалық қысымын қысым тұрбалары көмегімен өлшеу арқылы сұйықтың немесе газдың шығыны анықталады. Тұрбамен ... ... ... ағынның жылдамдығы табылады. Анемометр арқылы ағын жылдамдығы табылады,осымен өлшеніліп отырған орта шығыны туралы айтуға болады. Осі көрсеткіштік не есептеуіш құрылғымен ... ... ... ... ... қалақшалары бар алюминий зырылдауық анемометрдің сезімтал элементі болып табылады. Жылдам сұйық есептеуіштерінің сезімтал элементі сұйық ... ... ... ... ... зырылдауық болып табылады,олар сұйық көлемін есептейді. Жылдамдық бойынша шығынды анықтау үшін оның ... ... ... ... ... білу ... шығысын және массаның өлшемі( газтәрізді, сұйық, қатты, бу және т.б.) химия өндірістертерінде тауар есептік және есеп беру ... кең ... ... және ... ... процесстерді реттеуге және басқаруда.
Заттардың шығыны - бұл заттың массасы ... ... осы ... қима ... ... за,т ... ... уақытқа байланысты. Қандай бірлікпен шығыс өлшеніп ... ... ... ... пен ... шығысты ажыратады. Көлемді шығыс м3/с(м3/ч и т. д.), ал жаппай - в кг/с ... т/ч және ... ... ... өлшегіштердің көмегімен өлшенеді, өзі ұсынатын өлшемдердің құралдары немесе шығыстың өлшеу құралдары. Көптеген шығын ... ... ... үшін ғана ... Және ... ... ... көлемін өлшеу үшін, өлшем құрал арқылы өтетін кез келген ағымға, кез ... ... ... Бұл ... ол ... бар ... өлшегіштер немесе жай ғана есептеуіштер деп аталады. Масса немесе заттар көлемі, есептеуіш арқылы өткен, екі көрсетілген есептік құрылымнан уақыттың ... ... ... ... ... Әсер ету ... ... келесі негізгі топтарға бөлінеді: қысымның айнымалы құлауы; қысымның тұрақты түсуінің обтеканиясы; тахометрлік; электромагниттік; ауыспалы деңгей; жылылық; ... ... Одан ... ... шығын өлшегіштер басқаша жұмыс істеу принциптеріне негізделген: резонанстық, оптикалық, ионизациялық, метолық және т.б. ... бүл ... ... ... жасалу үстінде, сондықтан кеңінен қолданыста жоқ.
Өте кең таралған сұйық және газды(бу) шығынөлшегіш құралдардың бірі, ... ... ... ... айнымалы түсуінің шығын өлшегіштері болады, дифнометрдің, стандартты тарылтатын құрылғысынан тұратын, орта және жалғағыш сызықтардың параметрлерін өлшеу үшін ... ... ... ... ... шығыстың алғашқы өлшеу түрлендіргіші болады, өлшенетін орталар ағынының қималары нәтижесінде (сұйықтық, газ, бу) ... ... ... ... ... ... Стандартты (бірыңғайлаған) тарылтатын құрылымдардың сапасы ретінде өлшеу диафрагмалары, түтіктер, Вентури және Вентури ... ... ... ... ... дөңгелек құбыр қималардан тұратын, ортасы тұрбаның өсінде жататын жұқа диск.(50мм-ден 2м-ге дейінгі тұрбаларда қолданылады.) Шүмек - кіру ... ... ... және шығу ... дамыған цилиндрлік бөлігі бар, дөңгелек концентрлік қондырмалар түрінде жасалған. Вентури шүмегі- ,бірқалыпты тарылатын бөліктен, созылатын соңғы бөліктен (диффуроза) және ... ... ... өтетін, цилиндр кіретін аумақтан тұрады.
Диафрагмалардың ерекшелігі: дайындау кезіндегі, құрылымды тексеру кезіндегі жеңілділік. Кемшілігі: қызметтің өте аз ... ... ... ... ... ... артықшылығына: қысымды аз жоғалту, қысымның бірқалыпты айырымында да үлкен ... ... ... ... және ... қиындық туғызады.
Өлшегіш құралдардың сапасы ретінде форма және түрге лайықты шығыс туралы өлшеуді қамтамасыз ... ... ... әр ... ... ... ... дабылдармен және т.б құралдармен жабдықталған дифференциалды манометрлер қолданылады. Өлшенетін диафрагма, ортасы тұрбажолы осьінде жататындай орнатылған диск ... ... ... ... газ ағу ... диафрагмалық тарылумен диафрагмаға дейін басталады. Кейбір қашықтықта оның ... ... ... күш әсерінен ең төменгі қимаға дейін тарылады, ал құбырда толық қимаға ... ... әрі ... кеңіп жатыр. Диафрагманың алдында және одан кейін құйын аймақтары құрылады. Диафрагмадан кейін ол минимумға дейін түседі, одан кейін қайта ... ... ... ... қайта келмейді, өйткені ысу және құйындату әсерінен рпот қысымын жоғалтады.
Осы әдіспен, ... ... ... ... бір ... ... ... өтеді. Нәтижесінде ағынның орташа жылдамдығы тарылу қиылысында артады, ал статикалық қысым бұл қиылыста тарылу құралы алдындағы статикалық қысымнан аз ... Бұл ... әр ... тарылған сұйықтық, газ немесе бу құралдарының ағу шығынының өлшемімен ... ... ... өлшегіштердің негізгі түрлері
Қысымның айнымалы құламасының шығын өлшеуіштері
Қысымның айнымалы құламасының шығын өлшеуіштері-сұйық пен газ ... ... кең ... ... бірі болып табылады. Олар орта параметрлерін өлшеуге арналған құралдар дифманометрлерден тұрады.
Шығын өлшеуіш құралдың комплектіне ... түзу ... ... ... ... тарылту құралы шығынды өлшейтін алғашқы құрал болып табылады.Өлшеніп отырған ортаның(сұйық,газ,бу) ағын қималарын тарылту есебінен ол ... ... ... қысым айырымы(құлама) болады.
Қалыпты тарылту құрылғылары ретінде диафрагмалар, ... ... ... ... ... ... Диафрагма-дөңгелек қимасының центрі құбыр осінде орналасқан саңылауы бар жіңішке диск. Түтік дөңгелек концентрлі саңылауы ... ... ... ... ... және шыға ... кеңейетін конустық бөлігі(диффузор) бар қондырма түрінде жасалған. Вентури түтігі цилиндрлік кіру бөлігінен,қысға цилиндрлік бөлікке жалғасатын ... ... ... ... ... тұрады.
Диафрагма артықшылықтары: жасау жеңілдігі,жасау арзандығы, конструкцияны тексеру жеңілдігі. ... ... ... ... ... ... (). ... артықшылықтары:қысым жоғалту аздығы,қысым төмендеуінің бір деңгейінде үлкен шығынды өлшеу мүмкіндігі. Кемшіліктері: дайындаудағы және тексерудегі ... ... ... ... ... ... ... құралдармен қамтылған және шығын жөнінде лайықты түрде бұсынылған өлшеуіштік ақпараттардың берілуін қамтамасыз ететін түрлі дифференциалды маномерлер қолданылады.
Өлшеу диафрагмасы центрі ... ... ... ... диск болып келеді. Сұйық не газдың ағыны жүріп жатқан кезде ... ... оның ... ... ... болады. Одан әлде бір қашықтықта инерция кұштерінің әсерінен ағын ең аз деген қимаға дейін ... ... ... ... ... ... дейін кеңейеді. Диафрагмаға жетпей және одан кейін құйындалу аймақтары құрылады. Ағын қысымы басында қабырға маңында диафрагма алдындағы тіреу себебінен өсе ... ... ... ... ... ... бірақ қайта алдыңғы мәніне жете алмайды, себебі ... және ... ... ... ... байқалады.
Орау шығын өлшегіштері
Орау шығын өлшегіштері жұмысы принципі ағындағы , оны орайтын ағынының динамикалық қысымын ... дене орын ... зат ... ... ... Орау ... өлшегіштерінің кең таралғанда - - ры қысымның тұрақты тусу шығын өлшегіштері-ротаметрлер болып табылады. Оның қалтқылық және поршеньдік түрі бар. ... ... ... ... өлшегіші принципі қалтқыға тәуелділікке негізделген. Қалтқы ылғи ... ... ... ... ... ... екі жағында да қысым айырымы бірдей болатындай ... ... ... ... ... ... ... өлшегіші деп аталатын орау шығыны өлшегіштерінде орау денесінің орын ауыстыруы, денеге оған бағытталған динамикалық қысым ағынын бірқалыптандыру үшін ... ... ... ... ... ... ... өлшегіштер
Ластанған, агресивті,жылдам кристалданатын сұйықтықтар мен пульпалар және де ағындарда шығын үлкен өзгеріске(пульсация) ұшыруы мүмкін, тіпті қозғалыс бағыты өзгеруі мүмкін,ол жағдайда ... ... ... ... ... ... болмағандықтан, акустикалық,көп жағдайда ультрадыбыстылары (дыбыстық тербелістердің жиілігі 20 кГц жоғары) қолданылады.
Көбінесе екі әдіс қолданылады.Бір тәсіл екі ультрадыбыстық ... ... ... ... өлшеуге негізделген.
Екінші тәсіл қысқа импульстардың немесе ультрадыбыстық тербелістердің пакеттерінің қайталану жиілігінің айырмасын ... ... ... ...
Жұмыс принципі жылдамдатудың пайда болуы мен сұйықтық ... ... ... ... ... ... ... күшіне негізделген. Шығын өлшегіш сенсор мен сигнал ... ... ... бір не ... ... ... ... орналасқан электромагнитті катушкадан, екі индуктивті датчиктан және кедергі термометрінен тұрады. ... ... орта ... кіре ... түседіде U-ізді тұрбадағы қозғалыс бағытын өзгертеді. Орта ... ... ... бір ... ... кері бағытта өтеді. U-тәрізді тұрба ортасында тұрбаға синусалды көлденең тербелістерді хабарлайтын виброқоздырғыш электромагниті орнатылған. Осы жағдайларда тұрбамен қозғалып ... орта ... және ... қозғалысқа ие . Олардың бірігуі Королис күшінің ұлғаюын арттырады. Ілгерлемелі күштің әр бағытта ... ... екі ... королис күші тура бөліктен доға тәрізді бөлікке өтер ... ... - ... бағытта әсер етеді,өтпелі зоналарда тұрбаға оны майыстыратын күш моменттері әсер ... ... ... ... күші ... ... кедергі жасаса,шығысында қозғалуына ықпал етеді. Тұрба U-тәрізді тұрба арқылы ... орта ... ... ... ... ... ... түрлендіргіштер тербеліс амплетудасының өзгеруін және фаза қозғалуын өлшейді. Шығын электромагниттік түрлендіргіштердің ... ... ... ... ... ... ... шығын өлшегіштері әр түрлі параметрде кез келген орта шығынын өлшей береді. Өте ... ... ... өлшегенде тиімді. Принципі заттық ағымға жылумен әсер ету эффектісінің осы заттың жаппай ... ... ... ... ... ... ... үш схема арқылы орындалады:калориметрикалық,өзге энергия көзімен жылытылатын не ... ... ... ... ... ... ... термоанемометрикалық.
Өлшеу схемасының принципиалды таңдалуы өлшену ортасына,талап етілетін нақтылыққа,қолданылып отырған термосезімтал элементтерге, жылыту режиміне байланысты. Қатты әрі ... ... үшін ... ... ... ағым ... тұрақты жылыту арқылы өлшеу тиімді. Термоанимометрикалықтың сезімтал элементтері болып құбыр қабырғасында бір бірінен белгілі бір қашықтықта ... R1,R2 ... ... ... ... R3 ,R4 ... ... қоректенетін мосттық схема жасауға арналған.
Шығынның өзгеруіне пропорционал,разбаланс сигналы электр құрылғысының еселеуішіне беріледі,ол жерде ол ... да ... ... ... ... ол өз кезегінде айнымалы Rp регистордың қозғалғышын өзгерту арқылы мосттың өлшенетін диагоналінда разбаланс белгіленген шамаға жеткенше қоректену кернеуін өзгерте береді. ... ... ... амперметр,ватметр, Rp қозғалғыш күйі көрсеткіштері алына алады.
Жылулық шығын өлшегіштер көмегімен қоймалжың ... ... ... ... +-22,5% бола алады.
Қарастырылып отырған сұйық, бу, газ шығын өлшегіштерінің(тахометрикалық, жылулық, ротаметрлер,т.б.) байланыстық түрлері елеулі кемшіліктерге йе: ... ... ... ортамен байланысы және сол себептен өлшенетін ортаның ... ... ... ... ... ... тез ... және тез жанатын сұйықтық болғандықтан, сезімтал элементтің өлшенетін ортамен байланысуы жағымсыз болып ... ... ... ... қадағаланылатын ортаның (пропан-бутан фракциясы) электрөткізгіштігі болмағандықтан қолданыла алмайды.
Бөлу ыдыстарын қолдану,нейтралды ... ... ... тарылту құралдарын әзірлеу және басқа да қорғау құралдарын қолдану материалдары ... қиын ... ... ... ... мағынасын жояды.
Бірінші ретті түрлендіргіш құралдардың болуы жалпы қателікке әсер етеді(артады),соның салдарынан көрсетулердің нақтылығы кемиді.
Жоғарыда аты аталған кемшіліктер акустикалық шығын ... ... ... жоқ. ... ... ... ... мыналарды жатқызуға болады:тікелей байланыссыз өлшеу;өлшеудің жоғары көрсеткішті дәлдігі; шығын өлшегішті жөндеу не ... ... ... ... ... герметикалық қасиетінің жойылмауы;ағын қысымы шығыны болмауы;құралдың жарамдылығын күрт өсіретін қасиеті-қозғалмалы бөліктерінің болмауы;ұшқын және ... ... ... ультрадыбысты шығын өлшегіштер химия өнеркәсібінде қолданыла беруі; экономикалық тұрғыдан қарағанда ... ... ... ... ... аз ... уақытынан кейін ақ рентабельді бола бастауы [57, 59]. ... ... осы ... ... ... құбырдың қабырға бетінің сапасы ғана әсер ете алады. Сондықтан ... ... ... ... үшін ... шығын өлшегішті қолданамыз.
Сұйық пен газдың шығындарын анықтау әдістері. Шығын өлшеуіштер
Өзгермелі шығындарға (vаriable costs -- VC) осы ... ... ... ... мен ... ... ... көлемі тікелей байланысты шығындар жатады: жалақыға, шикізатқа, отынға, қуатқа, көлік қызметтеріне жұмсалатын шығындар. Өнім тіпті өндірілмесе де ... ... ... қажет. Ал өзгермелі шығындарды кәсіпкер өндіріс мөлшерін өзгерте отырып болжап, басқара алады. Өндіріс пен сату ... ... ... ... ... ... ... үш жағдай болуы мүмкін:
1. Өзгермелі шығындар пропорционалды болады, егер ... ... ... өндірістің көлемі мен жүктемесінің салыстырмалы өзгеруіне тең болса
2. Егер шығындардың салыстырмалы өсуі, ... ... ... көбеюінен аз болса, онда дегрессивтік өзгермелі шығындардың болғаны
3. Шығындар прогрессивтік өзгермелі болады, егер ... ... өсуі ... ... ... ... ... шығын өзгерістері
Өзгермелі шығыстардың жауап ретіндегі коэффициенті өндіріс көлемін өсіру немесе төмендету шешімдерін белгілейтін болғандықтан, осындай шығыстарды Батыстың есеп ... ... ... деп ... ... басқа түрлері өндіріскөлеміне тәуелді болмайды, мысалы, кәсіпорнының әкімшілігінің және қорғаушыларының жалақысы, ... ... ... үшін ... жөне т.б. ... ... өндірісті қандай көлемде жүргізу туралы шешімдерге әсер етпейді, оларкәсіпорнының тек қызмет ету шарты болып табылады. Бұларды ... ... ... ... деп ... ... барлық өзгермелі шығындар өндіріс көлемі туралы шешімдерге әсер етеді, ал барлық тұрақты ... өсер ... ... ... ... Бір түрге жататын шығындардың өздері әр түрлі болып көрінеді. Шешімдер қабылдаудың белгілі ситуациясында ... көп, ал ... ... тұрақты шығындар көп болуы мүмкін. Осы шығындар тұрақтыға немесе ... жата ма ... ... ... екі фактордан төуелді болады: кезең мерзімінің ұзақтығынан және өндірістік ... ... ... ... АТС -- бұл ... өнімнің бірлігіне жұмсалатын жалпы шығындар:
АТС = TC / ... ... ... ... және ... ... ... есептеледі.
Ұзақ мерзімде кәсіпорнының масштабының және оның өндіріс көлемінің орташа шығындар динамикасына ықпалы оң ... ... ... ... ... ... ұзақ ... кезеңінде шығындар, кәсіпорнының кеңеюіне сәйкес, алғашында төмендеп минимумға жетеді, ... ... ... ... Бұл жағдай қайтарымның кему заңымен емес, өндіріс масштабының өсуінің оң немесе теріс эффектісімен (ауқым нәтижесімен) дәлелденеді. ... ... ... сайыста ірі фирмалардың өміршеңдігінің мүмкіндігі жоғары болады. Ауқымның теріс нәтижесінен аулақ болу үшін бұлардың қолданатын ... мол ... Егер ұзақ ... ... шығындар шығарылым көлемінен тәуелді болмаса, онда ауқым нәтижесінің қайтарымы тұрақты болады. Шекті шығындар МС -- бұл ... ... ... ... үшін қажет қосымша шығындар.
MС = ΔTC / ΔQ
Егер өнімнің қосымша бірлігі оның сату бағасынан арзан түссе, онда шекті шығындар өнімнің ... ... ... ... ... береді. Қысқа мерзімде шекті шығындардың қисық сызығы -- U тәрізді форма алады, бұл қысқармалы табыстылық заңымен ... -- ... өсіп ... ... күш шектелген немесе тіркелген өндіріс факторларына қолданылады. Бастапқыда шекті шығындар азаюы мүмкін, бұл өндіріс ... өсуі ... ... ... эффектісімен байланысты. МС, AC және AVC қисық сызықтардың тәртібі шекті-орташа деп аталатын ережеге бағынады. Осыған сәйкес, шекті шығындар орташа шығындардың ... ... ... тең ... ... бұл ереже МС қисық сызығының AC және AVC қисық сызықтарымен, бұлардың минимум нүктесінде түйіскені болып табылады, яғни
МС = ... ... ... алгоритмі
Есептеу қолайлығы үшін Qm массалық және Q көлемдік шығындар үшін тиісінше біраз көркейтілді [142, 143].
Ең ... F0 ... ... ... ... F0 = PId2/4 ... шығып, d диаметрі арқылы айқындау қажет. Бұдан әрі (19) және (20) формулаларына кіретін өлшеудің бастапқы бірліктері кг, м, с болып ... ... ... d ... ... емес ... ал уақытты секундта емес сағатта өлшеген ыңғайлырақ. Сол кезде көрсетілген формулаларды 3600-ге көбейту және 106 бөлу ... ... ... ...
45573951778000
(2)
Бұл теңдіктерде d мм-де, ρ кг/м3 - та және (р1 - р2) ... ... ... қысымды өлшейтін құрылғылар кгс/м2 немесе кгс/см2 ... және дәл сол ... ... ... сәйкес тарылтатын құрылғылармен бірлесіп жұмыс жасайтын дифманометрлердің шектелген ... ... ... ... ... теңдіктерін қысым деңгейінің айырмалары оларда кгс/м2 көрсетілгендей болатындай көркейтеміз. Бұл үшін (23) көбейткішті (9,81)1/2 көбейту керек. ... ... = 0,01252 ... ... ...
28803607112000
(3)
Осы формулалар тарылтатын құрылғыларды есепке алғанда негізгі болып табылады. Газдың көлемді ... ... ... ... ... әдеттегі жағдайларға келтіру пайдалы (рн = 760 мм рт.ст., Тн = 293К). Келтірілген газ ...... ал ... газ ... ... жағдай кезінде ρн арқылы белгілейміз. Сол кезде былай деп жазуға болады:
Qн = Qρ/ ρн = Qp1Тн / ... ... ... - ... газ заңдарынан оның ауытқуын сипаттайтын газ тарылуының коэффициенті.
Осы көріністі есепке алып, және де ... ... ρ ... ρнр1ТН/рнТ1К ауыстырып, (23) формуласынан келесіні аламыз:
Qн = 2,151*10-4 α ε d2 (p1(p1 - ... ... ... - Па-да айқындалған.
Онда (24) формуласынан алатынымыз:
Qн = 0,2109 α ε d2 (p1(p1 - ... ... - ... - та ... ... - р2 ) - ... айқындалған.
Алдындағы екі формулада Qн м3/сағ-та, d - ... ал ρн ... ... ... ... қабылданған Q көлемдік шығынның өлшемінің орнына QМ газының массалық шығынын өлшеуге өтке дұрысырақ болатын еді (бу ... ... ... тәжірибеленетіндей). Көлемдік шығынды әдеттегі шарттарға әкелу (әсіресе түрлі газдарды қосқан кезде) нәтиженің ... ... әр ... ... ... [144, 145, ... (Тарылған ауаның) газ шығыны
Газ шығыны келесі негізгі формулалар ... ... ... ... - ... ... ... және үшкір кіру шеті бар диафрагмалар шығынының коэффициенті;
(8)
бұл жерде
Re саны Remin

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Материалдық қорларды пайдалануды талдау4 бет
Шығын тәсілді бизнесті бағалау5 бет
C# Тілінің негіздері32 бет
Delphi COM технологиялары22 бет
Delphi тілінде деректер модулін құрастыру және оны пайдалану20 бет
Delphі тіліндегі бағдарламаның құрылымы16 бет
Intel, Motorola и Microchip Микроконтроллерлары7 бет
Visual Basic ортасында чат бағдарламасын құру26 бет
Win32 API-да деректер типтері5 бет
«Ашық» архитектура принципі. IBM PC үйлесімді компьютерлері4 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь