Жобаны жоспарлағанда қызметкерлер құрамын басқару алгоритмін құру

Кіріспе 6
1 Жоба ұғымы және анықтамасы 7
1.1 Жоба ұғымының түсініктемелері 7
1.2 Жобалар классификациясы және ерекшеліктері 9
1.2 Жобаның өмірлік айналымы 11
1.3 Жобаны басқару 17
2 Жобада қызметкерлерді басқару 21
2.1 Жобадағы қызметкерлерді басқару концепциясы 21
2.2 Ұйымдық жоспарлар 21
2.3 Кадрлерді таңдау және команда құру 23
2.4 Қызметтерді талдау және жоба командасын дамыту 26
2.5 Жобада қызметкерлерді басқаруды аяқтау 29
3 Жоба қызметкерлерін басқару есебі 31
3.1 Жоба қызметкерлерін басқару есебін MS Excel.де шығару 34
3.2 Жоба қызметкерлерін басқару есебін SimplexWin v3.1 программасында шығару 42
Қорытынды 48
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 49
Экономиканың нарықтық қатынастарға көшуіне байланысты жаңа типті басқару кадрлары дайындау және олардың жаңаша ойлау қабілеттерін қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Өткір бәсекелестік жағдайындағы кәсіпорынның өміршеңдігін қамтамасыз ету үшін фирманы “дәстүрлі түрде” емес, жаңаша басқарып үйрену қажет. Ең алдымен, адамдарды жаңаша басқара білу керек. Бұның өзі нарықтың конъюнктураны алдын-ала болжап бағалай білетін, дер кезінде стандартты емес басқару шешімдерін қабылдап, оларды іс жүзіне асыратын ұжымда алатын жаңа типті басшы –менеджерлерді дайындауды талап етеді.
1 Мaтeмaтичecкиe ocнoвы упpaвлeния пpoeктaми: Учeбнoe пocoбиe / C.A. Бapкaлoв, В.И. Вopoпaeв, Г.И. Ceклeтoв и дp. Пoд peд. В.Н. Буpкoвa. – М. Выcш. шк., 2005. – 17-33 с.
2 Управление высокотехнологичными программами и проектами /РасселД. Арчибальд ; Пер. с англ. Мамонтова Е. В . ; Под ред. Баженова А. Д., АрефьеваА. О. - М. : Компания АйТи ; ДМК Пресс,2010. – 57-59с.
3 Управление проектами: Учебное пособие / В.А. Заренков. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 21-22с.
4 Мaзуp, И. И. Упpaвлeниe пpoeктaми : учeб. пocoбиe / И. И. Мaзуp, В. Д. Шaпиpo, Н. Г. Oльдepoггe ; пoд peд. И. И. Мaзуpa. – 3-e изд. – М. : Oмeгa-Л, 2006. – 326 c.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР МАМАНДЫҒЫ
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:
Орындаушы
--------------------------------------------------------------------------------
(қолы)
Смаилова М.Н.
Ғылыми ... ... ... ... меңгерушісі,
м.а. PhD
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
(қолы)
Есенгалиева Ж.С.
Алматы 2015
РЕФЕРАТ
Дипломдық жұмыс 49 беттен, 18 суреттен, 5 кестеден, 9 формуладан, кіріспеден, 3 ... ... және 10 ... ... тізімінен тұрады.
Кілттік сөздер: ЖОБА, ЖОБАЛАР КЛАССИФИКАЦИЯСЫ, ӨМІРЛІК АЙНАЛЫМ, ЖОБА ФАЗАЛАРЫ, ЖОБАНЫ ... ЖОБА ... ... ... ... СИМПЛЕКС ӘДІСІ, MS EXCEL, SIMPLEXWIN.
Зерттеу нысаны: жоба қызметкерлерін басқару әдістері мен ... ... ... ... жоба ... ... әдістерді зерттеп, тиімді алгоритм құру және ұсыну.
Зерттеу әдісі: зерттеуді жүргізу барысында қойылған мәселелерді шешу үшін ... ... ... талдау тәсілі мен стратегиялық талдау, тиімді шешім табу әдістері қолданылды.
Нәтижелер: жобаны іске асыру барысында жоба қызметкерлерінің ... ... және ... ... ... алгоритм құрылды.
Ендіру дәрежесі: интернет желісіне қол жеткізу мүмкіндігі бар кез-келген ұйымда қолданылуы. ... ... ... ... ... ... ... қолдана алады.
РЕФЕРАТ
Дипломная работа состоит из 49 страниц, 18 рисунков, 5 ... 9 ... ... 3 ... ... и 10 использованных источников.
Ключевые слова: ПРОЕКТ, КЛАССИФИКАЦИЯ ... ... ... ФАЗЫ ПРОЕКТА, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТА, КАДРЫ, КОМАНДА, МЕТОД СИМПЛЕКСА, MS EXCEL, SIMPLEXWIN.
Объект исследования: методы и ... ... ... ... ... ... работы: исследование методов управление персоналом проекта и создание оптимального алгоритма ... ... ... для решения поставленных задач в дипломной работе использовались логические, ... ... и ... ... управления, методы решения оптимального результата.
Результаты: был разработан алгоритм управления ... ... ... ... ... и их заработной платы.
Степень внедрения: использование в любой организации с ... в ... ... ... можно использовать во всех проектах и проектно-программированных деятельностиях.
ABSTRACT
Thesis consists of 49 pages, 18 figures, 5 tables, 9 formula, ... 3 section, 10 ... and ... ... ... OF ... LIFE CYCLE PHASE OF THE PROJECT, PROJECT ... PERSONNEL MANAGEMENT PROJECT, FRAMES, TEAM, THE SIMPLEX METHOD, MS EXCEL, ... of ... methods and tools, ... ... ... ... to study methods of ... management of the project and an optimal control algorithm.
Methods: to solve the problems in the thesis work used logical, ... methods and ... analysis of ... methods for solving optimal ... the ... was ... personnel management determine the optimal number of staff and their ... of ... the use of any ... with access ... can be used in all projects and project ... ... Жоба ұғымы және анықтамасы 7
1.1 Жоба ұғымының түсініктемелері 7
1.2 Жобалар классификациясы және ерекшеліктері 9
1.2 Жобаның өмірлік айналымы 11
1.3 Жобаны басқару 17
2 Жобада қызметкерлерді басқару 21
2.1 Жобадағы ... ... ... ... ... Кадрлерді таңдау және команда құру 23
2.4 Қызметтерді талдау және жоба ... ... ... ... ... аяқтау 29
3 Жоба қызметкерлерін басқару есебі 31
3.1 Жоба қызметкерлерін басқару ... MS ... ... Жоба ... ... ... ... v3.1 программасында шығару 42
Қорытынды 48
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 49
Кіріспе
Экономиканың нарықтық қатынастарға көшуіне байланысты жаңа типті басқару кадрлары дайындау және ... ... ... қабілеттерін қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Өткір бәсекелестік жағдайындағы кәсіпорынның өміршеңдігін қамтамасыз ету үшін фирманы "дәстүрлі түрде" емес, жаңаша басқарып ... ... Ең ... адамдарды жаңаша басқара білу керек. Бұның өзі нарықтың ... ... ... ... білетін, дер кезінде стандартты емес басқару шешімдерін қабылдап, оларды іс жүзіне асыратын ұжымда алатын жаңа типті ... - ... ... ... ... жұмыстың мақсаты - жоба қызметкерлерін басқару әдістерін зерттеп, тиімді алгоритм құру және ұсыну.
Жoбaлapды ... ... мeн ... қoлдaну тaлaп eтілгeн caпaдaғы нәтижeлepгe қoл жeткізугe ғaнa мүмкіндік бepіп қaнa ... ... ... ... үнeмдeугe мүмкіндік бepeді жәнe тәуeкeлді aзaйтaды, ceнімділікті apттыpaды.
Дипломдық жұмыстың мазмұны. Жоба түрлері, объектілері мен субъектілері, өмірлік циклы, ... ... ... ... мен ... ... шешім қабылдау мысалы және т.б.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Жоба құру барысында жобы қызметкерлерін сапалы басқару қойылған мақсаттарын жылдам әрі ... ... ... мен ... ... және тиімді қолдануға мүмкіндік береді.
Бүгінгі күні жобаларды басқару бүкіл әлемде жобалық-бағдарланған қызметтің әдістемесі ретінде танымал болды. Соңғы 40 жыл ... ... ... ... ... жеке пән ... және нарықтық экономика жағдайында қызметтің ерекше кәсіби саласы ретінде құрылды.
Жобаларды ... ... ... ... ... ... қызмет етеді, ресурс факторлары шешуші рөл атқаратын басқарудың экономикалық әдістеріне жатады.
Біздің мемлекетіміздің көп жылдар бойы ... ... ... ... көптеген ірі бағдарламалар мен жобалар жүзеге асырылды. Сондықтан біздің республикамызда ... ... ... ... мен ... жинақталды.
Олай болса, жобаларды басқару - дамудағы нақты сапалы серпіліс. Бұған қалай қол жеткізуге ... ... мен ... ... буын басшыларының арасында өкілеттіліктің дәл бөлінуі. Бизнес - үдерістердің жеке ... ... жаңа ... ... ... жоспарлау. Жұмыстарды жоба негізінде ұйымдастыру қызметкерлердің жаңа мүмкіндіктері мен таланттарын ашады.
Оларға жобаларды басқаруда бастамашылдықтары мен жауапкершіліктерін, басқарушылық қабілеттіліктерін көрсетуге ... ... ... ... ... ... әдістемесімен танысу жеке жобаларды басқару дағдыларын меңгеруге жол ашады.
1 Жоба ... және ... Жоба ... ... - ... кездесетін өнімді жасауға бағытталған, уақытпен шектеулі, жоспарланған шараны айтамыз.Ол бір бірімен тығыз байланысты жұмыстардың жиынтығын, ондағы ... және ... ... ... табысын қамтамасыз етеді.
ұғымының қазіргі түсініктемелері.
Осы сәтке дейін отандық тәжірибеде түсінігін ғимаратты, құрылысты немесе ... ... ... ... ... ... топтамасы туралы түсінігімен байланыстырып келді. Жобаларды кәсіби басқаруда ... ... ... ... уақыт пен сапа шеңберінде жаңа өнімді жасау немесе қызметті ұсыну жөніндегі мақсатты іс-шаралар кешенін жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... деп атайды. Батыста мұндай процесске дизайн термині қолданылады, ал жоба ұғымы одан да кең ... ... ... ... тар ... ұғымы ресурстарды пайдаланудан белгілі бір пайда табуға ... адам ... кез ... түрі ... ... ... деп ... Жобаларға адамдардың банктерде еркін қаржысын орналастыру әрекетін, жаңа объектілердің құрылысы мен істегі объектілердің реконструкциясы, құнды қағаздарды сатып алу, сауда-делдалдық қызметті ... ... ... кең ... ... да бар. Жоғары да келтірілген анықтамада оны іске асырудағы мақсаттар анық белгіленбеген. Қоғам мүшелері қолда бар ... ... ... ... ... мүдделі екендігін ескеруі тиіс.
Ол уақытта әдебиетте жоба ұғымдары біртұтас белгілі анықтаулары ... ... ... ... ... ұғымның кейбір анықтамаларын қарастырайық.
* Вебстер сөздігі:
.
* Жобаларды басқару туралы білім басқармасы, PMI, США (A Guide to ... ... Body of ... Project Management Institute, 2000):
.
* Жобаныңменеджерлерінің Ағылшын Қауымдастығы:
.
* DIN 69901 (Германия) келесі нормативті анықтаманы береді:
.
* Әлемдік банк:

Осылайша, жоба ұғымының кең шеңбердегі ... ... ... қарқынды дамуына септігін тигізетін және қоғамның әлеуметтік жағдайының жақсаруының жоғарғы деңгейде қарқындататын кез ... шара ... ... ... ... ... жүргізуге болатын, жобаны іске асырудың нәтижесінде пайданы көбейтуді, компанияның пайдасын асыруды, шығындарды азайтып, өндіріс масштабын ... ... ... өнімнің көлемін көбейтуді мақсат тұтады.
Жобаның материалдық емес тиімділігі тұрғылықты халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуды, қоғамдағы саяси тұрақтылықты ... ... ... ... ... ... жаңа ... құруды, ғылымдағы жаңашылдықты қамтамасыз етуді, т.б. қарастырады.
Бағдарламаларды шартты түрде бөлуге болады:
Мультижобалар - ... ... ... ... ауқымды өнеркәсіптер мен фирмаларда орындалады.
Мұндай бағдарламалар сыртқы ортаға динамикалық өзгерістерге ыңғайлы жаңа әлеуметтік - экономикалық ... ... ... ... ... ... түсе ... қаржысы орнықты және әлеуметтік сәтті фирмаларына өзгеруімен стратегиялық дамыған тұжырымдамадан және бағыттардан анықтаумен сабақтас.
Мұндай бағдарламалар, мысалы: бірнеше жобаларды ... үшін ... ... ... және ... ... оның өндірістік, қаржы, уақытша мүмкіндіктермен және талаптармен шектелген фирмаларға өндірістік бағдарламаларға және тапсырыстар жиынын орындау үшін жасайды.
Ірі ... ... ... ... болады:
* Тығыз өзара байланысы және әр түрлі жобалардың түптеуі:
Экономикалық, әлеуметтік, ұйымдастыру және техникалық, > ... ... ... және инновациялық;
* Сыртқы нарық үшін ұйыммен іске ... ... әр ... ... > және > ... өзара байланысы.
Мұндай жобалардың жиынтықпен басқару тапсырма берушілердің ұйымы мен талаптардың есепке алуы, нақты мүмкіндіктері іске асуға тиісті және көпжобалаудың ... ... ... ... ... - орындаулар қорлармен және уақытпен, ортақ мақсатпен біріккен өзара байланысты жобалардың жиыны ... ... ... ... халықаралық, мемлекеттік, ұлттық, аймақтық, аралас бола алады.
Ереже бойынша, бағдарламалар басқаруларға жоғарғы ... ... ... : мемлекеттік (мемлекетаралық), республикалық, облыстық, муниципалдық және т.б.
Бағдарламалар макроэкономикалық сипат алады, халықтың ... ... ... ... және ... жүзеге асыруында басқарудың арнайы әдістерін талап етіп жатыр. Для осуществления этих ... ... ... ... ... ... Бұл бағдарламалардың жүзеге асуы үшін көпжобалы басқарудың әдістемелігі қажет болады. Жобаны басқарудың ... ... ... бөлек қайталанбаушылық, тұрақсыздықпен және өңірлерде, елде экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... қиын ... ... ... алғашқы және негізгі шешімдер қабылдау барысында жобаны әзірлеу ... ... ... [1].
1.2 Жобалар классификациясы және ерекшеліктері
Жобаның алуантүрлігі ... ... ... ... бола алады: пәндік обласпен, қаржы сұлбасымен, көлеммен, ұзақтығымен, қатысушылардың құрамымен, дәреженің күрделілігімен және т.б айырмашылықтары бола ... ... ... ... ... әрі ... үшін әр ... негіздер бойынша классификацияланады.
Жоба классификация негіздері:
* Жоба класы - құрамы мен құрылымы ... - әр ... ... және ... жеке ... техникалық, ұйымдастыру, экономикалық, әлеуметтік жобаларға қатысты бола алады.
Дәстүрді аймақтарда моножобалардың мәселелері мен тапсырмалары жеткілікті ... ... Бұл ... ... ... анықталған және жоба басқаруын техникалық, ұйымдастыру жобаларын дәстүрлі әдіспен табысты игерілген.
Мультижоба - ... ... және де ... басқаруын пайдалануды талап ететін жоба жиынтығы немесе бағдарлама.
Мегажоба - құрамына моно және мультижобалар ... ... ... ... және ... ... ... дамуы. Мәніне қарай экономикалық, әлеуметтік, техникалық немесе аралас болуы ... ... типі - жоба ... аймақ бойынша орындалады.
Әлеуметтік жоба. Осындай жобалардың жүзеге асуы келесі ерекшеліктермен көрсетіледі:
* Жоба мақсаттарына ... ... ... ... ... ... ... түзетуге тиісті, олардың сандық және сапалы бағасы қиындағаны айдан ... ... ала ... ... ... ... мен ... фактордың ықтималдылығына тәуелді;
* Жобадағы ақшалай шығысы бюджеттің қаржы бөлуінен тәуелді болады;
* Мүмкіндігінше қорлар бөлініп жатыр;
Әлеуметтік ... көп ... ... ие. Жобаның жетекшісіне уақытылы бітуіне арнайы әдіс қажет. ... ... ... жобалар келесі ерекшеліктерге ие:
* Жобаның мақсаты экономикалық көрсеткішті жақсарту, сондықтан оларды бағалау қиынға соғады; ең ... ... ... ала ... ... шектеулі жобаның үдерісін жөндеу талап етіледі;
* Жобаның мерзімі;
* Жобаға қажет шектеулі қорлар беріледі;
* Жобаның шығыны жоғардағы аталған шарттарға ... ... ... ... ... ... игерілген жоспарға қиын орындалатындығын білдіреді.
Техникалық жоба. ... ... ... ерекшеліктерге ие:
* Жобаның негізгі мақсаты айқын нақтылы, ... жеке ... ... ... ... бойынша анықталады;
* Аяқталу мерзімі мен жобаның ұзақтығы нақтылы, бірақ жобадан алған ... ... және ... ... ... ... алады;
* Негізгі шектеулер (техникадан және жабдықтан) адамгершілік ... және ... ... ... ... ... бар ... жобаға кеткен шығысты және оның дайын болу мерзімін анықтайды.
Аралас жоба. Жоба ... мен әр ... ... элементтерді қосатын күрделі жобалар.
* Жоба түрі - жобаның аймақтық обласы бойынша:
* Білім беру жобалары. Мұндай ... ... ... ... сәйкес келеді.
* Инвестициялық жоба ресурстардың негізгі қорларының көлемін арттыруға, олардың техникалық жаңаруына ... ... ... ... іске ... ... қоғамдық табысты пайдаланудың мақсатқа сәйкестігін дәлелдеуге қажетті қаржы-экономикалық, инженерлік-техникалық құжаттарды зерттеу мен ... ... ... ... ... ұзақ ... ...
* Инновациялық жобалар. Инновациялық жобаларға басты мақсаты жаңа технологиялар мен ... ... ашу ... ... ... типті жобалар жатады.
* Коммерциялық жоба - бұл қоғам ресурстары тауар сауда-саттығы арқылы пайда табуға бағытталған ... ... ... ... қысқа мерзімді болады.
Бұл жұмыс жобаны басқару саласындағы мамандарға, жаңадан бастап жүрген кеңесшілерге, басқарудың жоғарғы және орта буындарының ... ... ... өнімге бағытталған, қоғамның жаңа сапалы дамуын басқарудағы жобалық технологиялармен байланысты банктер, компаниялар мен ... ... ... ... ...
* ... ұзақтығы - басталған сәттен жоба ... ... ... ... (3 ... дейін);
* Орта мерзімді (3-тен 5 жылға дейін);
* Ұзақ мерзімді (5 жылдан жоғары).
* Жобаның күрделілігі:
* ... ... Өте ... ... масштабы:
* Ұсақ;
* Орта;
* Ауқымды;
* Өте ауқымды.
Сурет 1.1 - Жобалар классификациясы
1.2 ... ... ... ... ... (Project Life Cycle) - ... ... фазаларының толық жиынтығы. Олардың аты мен саны жұмыс жасау технолоиясы мен ұйым жақтан бақылау қажеттілігінен анықталады.
Жоба ... (Project Phase) - ... ... ... ... аяқталу процессінде негізгі нөтижелердің біреуіне жететін жұмыстарының жиыны.
Әрбір проект идеяның туындауынан бастап толық аяқталғанына дейін бірнеше ... ... даму ... ... ... даму фазаларының толық жиынтығы жобаның өмірлік айналымын құрады. Өмірлік айналымды - ... ал ... - ... ... ... ... ... және т.б. бөлу қабылданған.
Жобаның өмірлік айналымы уақыт бойынша өтеді. Оның ... және ... бар, осы ... ... ... да бір жұмсалуын талап етеді. 2-суретте жобаның өмірлік айналым фазаларынан даму процесінің ... ... ... ... көрсетілген.
Сурет 1.2 - Ұжым, жоба, өнімнің өмірлік айналымы
Суреттен көріп тұрғандай, ... ... ... ... ... ... ... басы) және нөлдік мәннен аяқталады (жоба аяқталуы). қисық сызығы жоба дамуының қарапайым динамикасын ... ... ... ... ... ... айналымының фазаларымен байланысты. Жалпы жағдайда, жоба 4 даму фазаларынан өтеді: концепция (бастапқы), өңдеу, іске асыру және ... ... ... ... айналымының жалпы схемасын 3-суреттен көруге болады.
Өмірлік ... ... ... ... ... ... ... түсініктердің бірі болып табылады. Оның негізінде:
* Жоба құрылымы құрылады және жоба ... ... ... Бірінші ретте жоба орындалуына тартылатын қызметкерлер қамтылуы және шығын динамикасы анықталады;
* Өмірлік айналым құрылымының ... ... өте ... ... мен ... ... ету үшін ... негізгі этаптары немесе вехалары анықталады [2].
Сурет 1.3 - Инвестициялық жобаның өмірлік айналымы
Ұжым, жоба, өнімнің өмірлік ... ... ... ... жобаның айналасы бар. Жақын айналасы ретінде, жоба құрамдас ... ... ... ... ... ... орын алатын ұжымның өмірлік айналымы ұсынатын өнімі мен қызметіне тікелей байланысты. Ұжымдарда жобалар ... ... ... компанияны және қоршаған ортаның өзгеруіне қызметінің адаптациясын дамыту ... ... ... Жоба ... да бір жаңа ... немесе қызметтің пайда болуымен және осы мақсатта керекті өзгертулердің орындалуымен тығыз байланысты болуы мүмкін. Осылайша, жоба де ... ... үш ... ... арасында нақты шекара мен байланыс бар. Бұл шекараларды құру қызмет ету сферасын, жобаны басқару құзіретін, жоба басшысы мен оның ... ... ... ... ... ... және ... басқару, жобалық басқару, техникалық басқару арасындағы байланысты құру үшін өте маңызды. ... ұжым ... оның ... және жобаның өмірлік айналымдары арасындағы байланыс көрсетілген.
Кесте 1.1 - Ұжым ... оның ... және ... ... ... ... байланыс
Ұжымның өмірлік айналымы
Саясат
Даму
Концепция және жобаны өңдеу
Жобаны іске асыру және аяқтау
Өнімді шығару
Өнім бойынша иемденушіні анықтау
Ұжым иемденушісін анықтау
Өнімнің өмірлік айналымы
Концепция және ... ... іске ... және ... ... бойынша иемденушіні анықтау
Жобаның өмірлік айналымы
Концепция және жобаны ... іске ... және ... ... жоба ... ... анықтау тұрақты қызметкерлерді алу және олардың басшылықпен байланысын орнатуға, тиімді дайындықты ұйымдастыруға мүмкіндік береді [2].
Жоба фазалары.
Жоба фазасы ... ... ... ... элементі болып табылады. Әрбір фазаның аяқталуы жобаның бір немесе бірнеше нәтижелеріне жетумен анықталады.
Фазалар санын, олардың құрамы, сондай-ақ, олардың ... ... ... ... әдіс жоқ және болуы мүмкін емес, себебі бұл қасиеттер нақты жобаға, орындалу шарттарына және негізгі қызметкерлердің тәжірибесіне байланысты. ... ... ... ... мазмұны мен логикасы барлық жағдайларда бірдей [3].
Енді өмірлік айналымның 4 фазасының құрамы мен мазмұнын қарастырайық.
Концептуалды фаза. Бұл фазада ... - ... ... жоба ... дайындау:
* Бастапқы және дәл сол кездегі мәліметтерді жинау (алдын-ала ... Жоба ... ... Инвестициялық ойды құру;
* Талап жайлы декларация дайындау;
* Жобаның өмір сүру қабілетін және қаржылай іске асырылуын бағалау;
* Альтернативаларды ... және ... ... ... ... ... апробациясы мен экспертизасын көрсету;
* Концепцияны бекіту және келесі фаза жұмыстарын бастауға рұқсат алу.
Өңдеу фазасы. Бұл фазаның басты ... - ... ... ...
* ... тапсырма;
* Технико-экономикалық негіздеуді әзірлеу (ТЭН);
* ТЭН сараптама;
* ТЭН бекіту;
* Жоба-смета және жоба құжаттамасын дайындау;
* Жоба-смета және жоба құжаттамасын ... ... ... бекіту.
Жобаны іске асыру фазасы. Бұл фазаның басты мағынасы оның атынан шығады - жобаның мақсатына жету ... ... ... орындау:
* Толық жобалау және техникалық ерекшелік;
* Жоба жұмыстарын материалды-техникалық қамту;
* Жобада қарастырылған жұмыстарды ... ... ... ... және ... фаза жұмыстарын бастауға рұқсат алу.
Фазаны аяқтау ... ... ... Бұл ... ... ... ... орындалады, қорытындылау, шиеленістерді шешу және жобаны аяқтау. Бұл фазаның негізгі жұмыстарының мағынасы келесіде:
* Жобаның ... ... ... ... ... ... ... Құрылып жатқан объектіні пайдалану үшін кадрлар дайындау;
* Объектіні пайдалануға беру және құжаттаманы дайындау;
* Жобаны аяқтау.
Осындай үлгілерді қолдану төмендегі жағдайларды анықтау және ... ... ... жүйелі жіктелген білім арқылы жобаны басқару;
* жүйені басқарудың жобалық кәсіби негіздері: ... ... ... және ... ... ... есептер шығару механизмі әртүрлі жүйені басқаруда жобалық бағдарлаған қызметті анықтайды;
* жобаны басқарудың әдістері және ... ... ... ... ... ... басқару мамандарын дайындауда біртұтас жүйелі білім, оқыту және сертификаттау негізі маңызды;
* жобаны басқару мамандары үшін ... тіл және ... мен ... басқару үш негізгі жүйелік үлгі блоктан объекттердің ... ... ... және ... ... ... ... жүйелерінен тұрады.
Басқару нысандары. Басқару нысандарына:
* Жүйелер;
* Мекемелермен компаниялардағы, жобалар мен бағдарламалар ... ... ... ... ... маңызды кезеңдері: тұжырымдама, әзірлеме, іске асыру, аяқтау;
* Жұмыс ... және ... ... ... ... жобаның іске асуында
басқару жүйесіне өзгеріс енгізу және шешім шығарудағы белсенді қатысушылар ... ... ... ... ... ... ... Тапсырыс беруші;
+ Генконтрактор;
+ Орындаушылар және басқалар.
* Жобаны басқару командасы:
+ Жобаны басқарушы;
+ Жобаны ... ... ... іске асырудың басқару жүйесі. Жобаны басқару шешімдеріне басқару субъектілері арқылы әсер ету.
Жобаны басқарудың ... ... ... жатады:
* Басқару жүйесінің кезендерінің құрамы:
* Басқару тұжырымдамасы,
* Жоба жұмысын жоспарлау,
* Жоба жұмысының ... ... және ... Жоба ... талдау және реттеу,
* Жобаны және оның бөліктерін жабу;
* Басқарудың функцияоналдық аймақтары:
* ... ... ... басқару,
* Жобаны уақытша параметр бойынша басқару,
* Құны мен басқару,
* Сапасымен басқару,
* Тәуекелмен басқару,
* Қызметшілермен басқару,
* Коммуникациямен басқару,
* ... ... ... ... Тағы ... саланы басқару - қызметтің маңызды түрі. Басқаруға қатыстылар:
* уақыт (бекітілген ... ... ... ... ететін іс-шараларды және операциялардың құрамы мен олардың өзара байланысын, ... ... ... ... кестені құру мен оны басқаруды анықтайды),
* құн ... ... ... ... ... ... ...
* сапа (жоба мақсатын қанағатандыруға бағытталған іс-шаралардың мазмұнын береді),
* ... ... ... ... ... ... ... (тәуекелдікке идентификация, талдау жасау және оны тану үдерістерін сипаттайды ),
* ақпараттық байланыс және т.б.
Басқарудың уақытша кезеңдеріне - ... ... ... ... ... уақытша кезеңде әртүрлі объектілер мен субъектілер басқару жатады:
* Стратегиялық деңгей жобаның ең негізгі жүйесін қамтиды;
* Басқарудың жылдық деңгейі - бір жыл ... ... ... ... ... ... ... деңгейі - квартал ішіндегі ішіндегі жоспарланған жұмыстардың ... ... ... жедел деңгейі - бір ай, он ... ... ... ауысымдағы жоспарланған жұмыстардың атқарылуын талдайжы [1].
1.3 Жобаны басқару
Жобаны басқару (ProjectManagement) дегеніміз - жобаны іске ... ... ... ... және құралдармен технологияларды қолдана отырып жоба қатысушылары күткендей жетістікке жету.
Көп жағдайда жобаны басқаруда жетістікке жету үшін кесіби шығармашылық қызмет ... ... ... іске ... ... басқару үшін жобаның келесі негізгі аспектілері қаралады:
* Мақсаттар және нәтижелер;
* Жұмыстың орындалу мерзімі;
* Жұмыстың құны;
* Жұмыстың сапасы;
* Тәуекел ... ... ... ... ... ... ... ету;
* Коммуникация;
* Жобадағы қажетті өзгерістер.
Аталған аспектілерге жобаны ... ... ... сай келеді:
* Жекелей басқару аймағы;
* Уақытша деңгейлер бойынша басқару;
* Жобаның құндылық деңгейі бойынша басқару;
* Жұмыс сапасы бойынша басқару;
* Тәуекел арқылы ... ... ... ... басқару;
* Коммуникациялармен басқару;
* Жобадағы өзгерістер арқылы басқару.
Жобаның әрбір қызметтік бөлімі келесі қызметтер арқылы ... ... ... - ... ... стратегиясы және негізгі міндеттерімен мақсатын анықтайтын құжаттар жинағы.
* Жоспарлау - қандай жағдай болмасын ... алға ... ... жету үшін ... әрбір кезеңіндегі іс - әрекеттерді анықтау.
Жобаны ... ... ... ... ... ... ... бүтін иерархиялық тізбекте жобаның негізгі мақсаты олардың орындауын анықтаумен жеке шараларға, жұмыстардың шешімін анықтау.
* ... ... ... нәтижесіне жету үшін ғылыми, жобалық, ұйымдастырушылық, өндірістік және басқада іс шаралардың нәтижесін қамту.
* ... ... ... орта ... ескере отырып жүйелеу. Жобаның ішінде және сыртында өзара байланыстарды анықтаумен, есепке алумен тұтастай жүйе ретінде қарау.
* ... ... ... ... ... сыртқы орта мен оның зардаптарының алдын ала болжау қабілеттілігі. Ол үшін ... ... жету үшін ... ... ... және ... жағдайлар, әртүрлі өлшемдер, шектеулер, басымдылықтар ұсына отырып, талдау ... және ... ... ...
* ... Таңдалған деңгейлер бойынша жүйені ұтымды және жақсы қолайлы ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы жетуге болады
* Бейімделгіштік. Тиімді жоспарлау арқылы ұйымдастыру мәселелерін есепке алу. Жоспар құру жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
* Қайшылықсыздық. Жоспарлы шешім шығаруда өзара байланыс және тұғырлықпен қамтамасыз ету.
* Үздіксіздік. Жоспарлы ... ... ... ... мен ... ... ... Жобаның негізгі мақсаты шектеулерінің өзгеріссіздігін, жүйенің тиімділігі мен бейімделгіштігін қамтиды.
Жобаның әрбір деңгейінде ... ... ... мен ... - жобадағы жұмыс пен бақылауды орындалуын іске асыруды ұйымдастыру.
Жобаның әрбір деңгейінде орындалған әрбір жұмысты талдау мен реттеу - ... ... ... пен жоспарланған жұмысты салыстыру, ауытқуларға талдау жасау, алтернативті және ... ... ... ... ... ... жағымсыз ауытқуларды жою үшін түзетулер енгізу.
Жобаны тұтастай және әрбір деңгейін жабу. Атқарылған жұмыстың қорытынды ... ... ... ... ... ... жоба іс құжаттарын мұрағатқа дайындау.
Жобалы-бағдарлы басқару
Жобалы-бағдарлы басқару(ManagementbyProjects) - ұжым мен кәсіпорын шеңберінде жекелей алынған тапсырыстармен ... жеке жоба ... ... отырып жобаны басқарудың тәсілдерімен әдістерән қолдана отырып басқару түрі.
Жобалы-бағдарлы басқару ... ... ... орындалатын көптеген жобаларының орталық тұжырымдамасымен іске асады.
Жобалық-бағдарлаған басқару мекемесінде жоба басшысы жобаға ... ... ... ... барлық қызметтер өз құзыретінде.
Жобалық-бағдарлаған ұйымдар параллель орындалу және біте ... жеке ... ... ... түрінде бәрінен бұрын өзіндік өндірістік есептерді жүзеге асырып жатыр, серіктестік қорлар қолдануы бойынша қақтығыс жағдайларын құруы арқылы. Серіктестіктер қорларыны ... ... ... жиындары жоспарлаулар қажеттілігі күрделі шарттарда ұйымдар қамтамасыз етіп жатыр және оның ... ... ... ... және ... ... ... жатыр, функционалдық жетекшілердің жауапкершілік орталықтары және ұйымдастыру өзгерістерге серіктестіктер дайындығы қамтамасыз етуде. ... ... - ... ... ... ... қадам. Бұған қалай қол жеткізуге болады? Ұйымның жоғарғы буыны мен ... ... ... ... бөлу ... ... процестерді жеке жобаларға бөлу, жаңа жобаларды құру; стратегиялық ... ... ... ... ... ... жаңа ... мен таланттарын ашады, оларға жауапкершілігін, ынтасы мен өзіндік бастамасын, ... ... ... қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік береді. Одан басқа жобаларды ұйымдастыру әдістемесіндегі танымдар тек корпоративті ғана емес, жеке ... ... ... ... да жағдай туғызады.
Нарықтық экономика жағдайында біз нарықтық категориялармен ойлана бастаймыз, басқару ... ... тану ... ... ... бар ... ресурстарды қалайша нәтижелі және тиімді пайдаланып, үстеме табысты табуға болады деген сұрақтарға жауап іздейміз. Бұл мақсат біздің мінез-құлықтарымызды ... ... ... пайдаланудың альтернативті тәсілдерін іздестіруге итермелейді. Мұндай тәсіл нақтылы бір жобалардың іске асырылуымен байланысты.
2 Жобада ... ... ... ... (Project Human Resour - ce ... -- ... қатыстырылған қызметкерлерді барынша тиімді пайдалану үшін қажетті мәселелер мен процедураларды қамтитын жобаны басқару бөлімі. Ол ... ... ... жоспарлау, қызметкерлерді таңдау, команда құру және дамыту. Жобаны орындау үшін оның өмірлік ... ... ... ... ... ... Ол қызметкерлердің саны жобаның өмірі барысында өзгеріске ұшырап ... ... ... жоба ... жету үшін ... ... ... пайдалануға бағытталуы қажет. Ол келесі сатылардан тұрады:
* Жобадағы қызметкерлерді басқару концепциясы;
* Ұйымдық жоспарлау;
* Қызметкерлерді таңдау мен команда ... ... ... және ... дамыту;
* Жобадағы қызметкерлерді басқаруды аяқтау [4].
2.1 Жобадағы қызметкерлерді басқару концепциясы
Жобадағы қызметкерлерді басқару концепциясы келесі негізгі бөлімдерден тұрады:
* ... ... ... ... ... ... ... анықталады және келісіледі, қызметкерлерді басқарудың негізгі мақсаттары мен мәселелері айқындалады, жобаның қызметкерлеріне қойылатын талаптары өңделеді, еңбек қорлары ... ... ... ... ... ... қажеттілігін анықтау. Мұнда жоба командасының негізгі функциялары мен құрылымы, команданың негізгі мүшелерінің жобада қатысу ұзақтығы анықталады.
* Жобаны керекті ... ... ету ... ... ... керекті мамандармен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін талдау жүргізіледі.
* Қызметкерлерді ... ... ... ... талаптар. Мұнда қызметкерлерді басқару жүйесіне қойылатын негізгі ... ...
* ... ... және ... Ұйымдық жоспарлар
Еңбек қорларын жоспарлау қызметкерлерді барынша тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін керекті процедуралардан тұрады. деген ұғым біздің жағдайда ... ... ... ... - демеуші, тапсырыс беруші, жеке салымшылар және т.б. Жобадағы ұйымдық жоспарлар келесі негізгі ... ...
* ... ... ... мен тәсілдерін таңдау;
* Жобаның ішкі қызметкерлерін анықтау;
* Жобаны және оның элементтерін құру ... ... ... ... ... Команданың кәсіптік-білікті құрамын анықтау;
* Жоба қызметкерлеріне рольдер мен жауапкершіліктерді бөлу;
* Қызметкерлерді басқару жоспарын ... ... ... 2.1-кестеде көрсетілген.
Кесте 2.1- міндетінің қойылуы
Берілген:
Қызметкерлерді басқару концепциясы;
Жоба жұмыстарының түрлері мен ... ... ... ... ... ... және олармен әрекеттесу.
Талап етіледі:
Команданың кәсіптік-білікті құрамын анықтау;
Жобаның ұйымдық құрылымын дайындау.
Мәселені шешу үшін қолданылатын әдістер мен тәсілдер:
* Ұйымдық модельдеу әдістері.
* Рольдер мен ... ... ... ... графигін анықтау.
* Типтік модельдер.
Ұйымдық жоспарлау кезінде қолданылатын ақпарат
Жоба жұмыстарының түрлері мен мінездемелері. Жобада орындалатын жұмыс түрлерінің тізімі. Жобаның құрылымдық декомпозициясы ... ... ... ... ... жоспары. Нақты маман иелеріне қажеттілікті анықтау үшін ... ... және ... ... ... байланыстар келесідей бөлінеді:
* Ұйымдар арасындағы байланыс;
* Әртүрлі қызметкерлер арасындағы жеке байланыс.
Байланыстар жоба ... мен ... ... жай ... ... ... ... формальді емес болуы мүмкін.
Ұйымдық жоспарлаудың әдістері мен тәсілдері
Ұйымдық модельдеу әдістері. Ұйымдық модельдеу әдістері мен тәсілдері ретінде ... ... ... ... әдістері мен типтік модельдері, орындаушы ұйым стандарты және т.б. ... ... ... құру жоба ... ... ... ... орындаушыны анықтау болып табылады. WBS-тің жоғарғы деңгейінің элементтерінің орындаушылары ұйымдар болуы мүмкін, ал ... ... ... ... - ... компания, кәсіпорын жұмыскерлері. WBS-тің әрбір элементі үшін орындаушыны анықтап, жобаның ұйымдық иерархиялық құрылымын аламыз (Organisational Breakdown Structure -- ... мен ... ... Рольдер мен жауапкершіліктер WBS және OBS элементтері ... WBS ... ... ал OBS элементтері көлденең орналасқанда анықталады. Осы элементтерді байланыстыру нәтижесінде орындаушылар ... ... бөлу (Task ... Matrix -- TRM) ... жоба ... ... ... жауапкершіліктерін бөлу (Responsibility Assignment Matrix -- RAM) ... ... ... ... Екі ... да жоба орындалуына қатысатын қызметкерлердің функциялары мен жауапкершіліктері ... Бұл бір ... екі ... болуы мүмкін. Ірі жобаларда жауапкершілік матрицасы басқарудың әртүрлі деңгейлеріне жасалады. ... ... ... ... бірегейлігіне қарамастан, көп жобалар қандай да бір деңгейге ... ... ... ... ... ... мен ... қолдану ұйымдық жоспарлау проецесстерін тездетуге көмектеседі.
Қызметкерлерге деген қажеттілік графигін анықтау. Қандай мамандар және қай уақытта жоба ... ... ... ... алу ... ... деген қажеттілік графигі тиісінше жұмыстардың орындалуының күнтізбелік графигі негізінде ... ... ... ... алатын нәтижелер
Жобаның ұйымдық құрылымы. Бұл жоба мақсаттарына табысты жету үшін ... және оның ... ... ... ең ... ... құрылымы.
Команданың кәсіптік-білікті құрамы. Штат кестесі - нақты мамандарға деген қажеттілікті және олардың санын ... ... ... басқару жоспары. Қызметкерлерді басқару жоспары қашан және қандай мамандар жоба командасының құрамына енддірілетінін немесе шығарылатынын сипаттайды. Жоспар команда ... ... ... мен ... ... Ол ... тұтынушылығына байланысты формальді немесе формальді емес, жете немесе ортақ ... ... Ол ... ... ... ... бөлігі болып табылады.
2.3 Кадрлерді таңдау және команда құру
Сәйкес мамандық және біліктілік бойынша, жобаның еңбек ресурстарына ... ... сай ... ... - ... ... орындалуы үшін міндетті шарт. Мұндай қажеттілік жобада орындалатын атқарымдық міндеттерімен анықталады.
міндетінің қойылуы 2.2-кестеде көрсетілген.
Кесте 2.2 - ... ... ... ...
Берілген:
Жобалардың ұйымдық құрылымы;
Жобаның кәсіптік-білікті команда құрамы;
Қызметкерлерді басқару жоспары;
Кадрлардың әлеуетті қоры.
Талап етіледі:
Қажетті мамандарды жұмысқа алу;
Жоба командасын құру.
Мәселені шешу үшін ... ... мен ... ... іздеу және таңдау.
* Келіссөздер.
* Белгілеу.
* Шақыру және жұмысқа ... ... ... ... ... және ... құру ... қолданылатын ақпарат
Мәселені шешу үшін келесі ақпараттар керек:
* Жобаның ұйымдық ... Жоба ... ... ... ... ... жоспары.
* Кадрлардың әлеуетті қоры. Бұл қор ретінде аналық ұйымның жұмыскерлері болуы мүмкін.
Кадрларды таңдау және команда құру әдістері мен ... ... және ... ... ... және ... ... келесілер есепке алынады:
+ Маман тәжірибесі. Тәжірибесі - маман осыған ұқсас ... ... ... ... бе? Ол ... ... атқарған ба?
Жеке қызығушылықтары -- осы жоба бойынша үміткерлерде жұмысқа деген қызығушылықтары бар ма? ... ... -- ... ... жақсы жұмыс жасау ықтималдығы бар ма?
Қол жетімділік -- қажетті уақыт аралығында керекті мамандар қол жетімді болады ма?
+ ... ... ... ... ... жоба ... ... басқарушының әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін есепке алған жөн. Үміткерлерде тек қана басшы емес, лидер қабілеттілігі бар екенін ... ... жөн.
* ... және лидерлік(Leadership) -- қандай да бір мақсатқа жетуге ниеттендіру үшін басқаларға ықпал ете білу ... ... ... ... және ... жүйе құру және дамыту іс-әрекеті деген мағына жатыр. Ол жүйеде жетекшінің өзі және қызметшілер жоба мақсатына жетеді және ... ... ... ... ... шығындар мәселесін шешеді немесе соган ұмтылады. Мұнда,сондай-ақ, жобаның кейбір мақсаттарына жету ықпалы, жоба командасындағы қызметкерлер және/немесе ... ... ... және ... ... мүшелерінің жүріс-тұрысы, мінез-құлқы жатады. Бұл еңбек ресурстарын басқарудың жалпы функцияларын (жоспарлау, ұйымдастыру, координациялар, ... және ... ... ... ... ... орындалады.
Жоба жетекшісінің негізгі міндеті - еңбек, қаржы, материалды-техникалық ресурстарды басқаруды жоспарлау
Лидерлік -- өзінің соңынан басқаларды ... Ол ... ... осы біліктілігі жоқ маманды жоба жетекшісі орнына тағайындау) және формалды емес (мысалы, көп кездесетін кәсіби лидерлік ситуация) болуы ... ... мен ... ... ... олардың мақсаттарының айырмашылығында.
Жоба жетекшісінің мақсаттары:
* Жоба жоспарын әзілірлеу және ... ... ... ... ... мүшелеріне уәждеме (мотивация).
Жоба лидерінің мақсаттары:
* Келешекті көру;
* Стратегия жасау;
* Команданың жоғары адамгершілік рухын ... ... және ... ... ... менеджменттің таңдалған концепциясымен анықталады және байланысты ұйымдастыру, іскерлік әкімшілік, уәждеме, мадақтау жүйесі, жазалау және т.б. ... [5].
* ... ... ... ... және таңдауға ұйымның саяси немесе жетекшілік принциптер мен ... әсер ... ... ... ... ... ... шектейді.
Келіссөздер. Көбінесе кадрларды таңдау кезінде кадрларды жүктеу және қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі жұмыстарына қатысса деген шартпен жұмысқа шақырылуы мүмкін. Бұл менеджерге бар қызметкерлерді жақсы бөлуге көмектеседі.
Тағайындау. Кейбір ... ... ... ... ... мүмкін. Бұл көбіне келесі жағдайларда болады:
+ жоба қандай да бір қызметкердің қатысуы ұйғарылған байқаулық ұсыныстың нәтижесі болса;
+ жоба ішкі ... жоба ... және ... ... жоба ... анықталса.
Жұмысқа шақыру және қабылдау. Жоба жұмыстарын орындау үшін арнайы адамдар немесе топтардың қызметін алу үшін қолданылуы мүмкін. Жұмысқа ... және ... ... ... үшін ... ... қызметкерлері жетпеген жағдайда қажетті.
Ұқсас жобалардағы тәжірибесі. Ұқсас жобалардағы ... ... ... ... ... ... және команда құру барысындағы алынатын нәтижелер
Қажетті мамандарды жұмысқа алу. Қызметкерді жұмысқа алу барысында команда ... ... оның жеке және ... икемі негізге алынады.
Жоба командасын құру. Барлық керекті мамандар жоба ... ... ... ... жоба командаса құрылған болып саналады. Қызметкер толық және толық емес жалақы бойынша немесе жоба қажеттілігіне байланысты басқа да ... ... ... ... ... ... құрамы барлық мүшелері және басқа да кілттік қызметкерлер жазылған тізіммен бекітіледі. Бұл ... ... ... ... және ... ... жете және ... болуы мүмкін [5].
2.4 Қызметтерді талдау және жоба ... ... ... ... жоба мүшелері жобаның орындалуына өз үлестерін енгізу мүмкіндіктерін арттыру үшін және команда ... ... ... үшін ... Жеке даму (басқарушылық және техникалық) команда дамуының негізі және жоба мақсаттарына табысты жету үшін ... шарт ... ...
... қойылуы 2.3-кестеде көрсетілген.
Кесте 2.3 - міндетінің қойылуы
міндетінің қойылуы
Берілгені:
Талап етіледі:
Жоба ... ... ... ... ... кәсіптік білікті құрамы;
Қызметкерлерді басқару жоспары.
Жоба командасының қызметін талдау;
Жоба командасының қызметін жақсарту.
Мәселені шешу үшін қолданылатын әдістер мен тәсілдер:
* Команда қызметін талдау;
* ... ... ... ... ... Мақтау және мадақтау жүйесі;
* Команданы үйрету;
Қызметті талдау және жоба командасын дамытуда ... ... ... шешу үшін келесі ақпарат керек:
* Жобаның құрылған командасы ... ... ... ... ( ... Жоба ... ... білікті құрамы (2.2).
* Қызметкерлерді басқару жоспары (2.3).
Қызметті талдау және жоба командасын дамыту әдістері мен ... ... ... ... ... ... ... өздерінің жұмыстары жөнінде құратын есебі негізінде орындалады. Жоба қызметкерлерінің есептілігі жобаны орындау ... ... ... ... ... және жобаны іске асыру жайлы есептілікпен салыстырылады. Жоба командасы, сондай-ақ, өзінің жұмысын талдап тұру қажет және оны жоба ... ... ... ... ... қажет.
Орындалуды бағалау үшін арнайы құрастырылған бағалау жүйелері қолданылады. Команда мүшелерінің жұмыстарының орындалуын бағалау ... ... ... ... ... ... шешім қабылданады.
Жоба командасын дамыту. Команда мүшелерін дамыту еңбек ресурстарын жоспарлаудың барлық аспектілерін: іздеу, ... ... ... ... бағалау және жұмысты модельдеуді қамтиды. Бұл жобаның барлық мүшелеріне қатысты: жоба менеджері, жоба командасының ... ... ... ... бақылаушылар мен делдал. Команда қызметкерлерімен жұмыс әрдайым жүргізіліп отыратын есептік жиналыстарда және кәсіптік тәжірибемен алмасу, қызметкерлер арасындағы ... ... ... үшін ... ... мәжілістерде өтуі мүмкін.
Мәселелерді шешу. Мәселелерді шеше алу жобаны басқару және команданы дамытуда маңызды ... ... ... ... ... ... ... бар:
* Мәселелерді шешу (Problem Solving) -- проблемалық жағдайлар шешілетін және ... ... ... процедураларды анықтау.
9394189-27432000Жобаны орындау барысында тиімді шешімін табу керек проблемалық жағдайлар туындауы мүмкін.
Мәселелерді шешу технологиясы ... ... ... шешім қабылдауға дейінгі жүйелік реттік процедуралар жиынымен анықталады. ... ... ... ... реті ... қадамдардан тұрады:
* Бастапқы талдау және жоспарлау;
* Жағдайды талдау, мақсаттарды ... ... ... ... синтездеу, генерациялау және талдау;
* Соңғы шешімді қабылдау;
* Қабылданған шешімді іске ... ... ... шешу үшін ... кәсіптік қызмет салаларда қолданылатын көбіне ортақ фундаментальді әдістер қолданылады. ... ... ... өту ... ... ... варианттарды жасау және бағалау;
* Жүйелік талдау;
* Шығармашылық тәсіл;
* Пішімдеу;
* Құндық талдау;
* Жалпы тиімділікті ... ... ... мен ... ... мүмкін. Пайда болған нақты мәселені тиімді (аз шығынмен және қысқа уақыт ішінде) және дұрыс шешу жалпы жоба ... үшін ... үлес ... табылады.
* Келіссөздер, іскерлік кездесулер -- бірнеше жақ ... ... ... болған мәселенің шешімін іздеу шарасы.
Пайда болған мәселе және проблемалық жаңдайлардың шешімін табу жоба орындалуына қатысатын бірнеше жақ бар ... ... ... ... ... ... Нәтиже немесе консенсус (бәтуалы шешім), немесе компромисс (келісім), немесе еріктік шешім болуы ... ... ... көп ... ... ... процесстерін ұйымдастыру арқылы құрылады. Іс-әрекеттің жалпы концепциясын құру және қатысатын жақтарды анықтау келіссөздерді (іскерлік жиналыстарды ) басқарудың маңызды мәселесі ... ... ... ... ... ... жиналыстардың ) да табысы тәуелді болады.
Келіссөздер мен іскерлік жиналыстар мәселені және ... іске ... ... ... ... шиеленіс жағдайларды шешудің негізгі құралына жатады.
Келіссөздер мен ... ... ... ... және ... этаптарынан тұрады.
Келіссөздер мен жиналыстарды басқару әдістері олардың құрамы (объективті және субъективті сұрақтар), ... ... ... мен ... байланысты. Бұл әдістер бір адаммен келіссөз жүргізуды басқару үшін де қолданылады.
Келіссөздердің пәні:
* Жоба ... ... ... ... ... ... және\немесе наразылығын талқылау;
* Жоба командасында қандай да бір ... ... ... ... ... ... шақыру, уақыт, алдын ала ақпарат және т.б. ), келісімді іске асыру және ... ... ... жоба ... ... жауапкершілігі болып табылады.
* Мақтау және мадақтау жүйесі. Бұл ... ... ... және сол ... ынталандыратын формальді басқарымдық іс-әрекет. Мұндай жүйе тиімді болу үшін орындау мен сыйақы арасындағы нақты байланысты қамтамасыз ету ... ... ұйым ... ... және мадақтау жүйесі болмауы мүмкін, сондықтан, жобада ол ... ... және ... ... ... ... жалақыдан бөлек сыйақы стандарты команда мүшелерінің жеке ... жоба ... ... ... ... ...
* Команданы үйрету. Команда мүшелерінің дағдысын, білімдері мен ... ... ... ... ... ... ... үйрететін қандай да бір ортақ рецепт жоқ, кез-келген типтегі оқытуларды жүргізуге болады: ... ... алу ... жоғарылату, тренингтік іс-шараларды жасау, тәжірибе алмасу.
Оқыту немесе үйрету формальді (класста оқыту, компьютерлік оқыту) немесе формальді емес ... ... ... қарым-қатынас және тәжірибе алмасу) болуы мүмкін.
Егер жоба командасының мүшелерінде ... ... ... ... ... ... ол дағдыны үйрену жоба орындалуы үшін қажетті процедура ретінде жоспарлануы керек немесе команда құрамын қайта қарастыру ... ... ... кеткен тікелей немесе жанама шығындарды орындаушы ұйым қамтамасыз етеді [6].
Қызметті талдау және жоба командасын дамыту кезіндегі алынатын нәтижелер ... ... ... ... және бағалау. Жоба жұмыстарының орындалу барысы және ... ... ... ... ... ... ...
Жоба командасының жақсартылған жұмысы. Команда жұмысын жақсарту жоба орындалуының әртүрлі аспектілеріне әсер етуі ... және ... ... тәуелді:
* Жеке дағдыны жақсарту және карьера жоспарлау ... ... ... өз ... тиімді атқаруға мүмкіндік береді;
* Команда тәртібін жақсарту ( командада психологиялық ахуалды ұстау) команда мүшелеріне уақытты нақты жоба жұмыстарын ... ... ... береді;
* Жеке, сондай-ақ, командалық дағдыларды жақсарту жоба жұмыстарын орындаудың ең жақсы тәсілдерін анықтап, дамытуға ... ...
2.5 ... қызметкерлерді басқаруды аяқтау
Аяқтау кезеңінде келесі мәселелер шешіледі:
* Команда қызметін талдау және бағалау;
* Жобаның орындалуы ... ... ... ... Қақтығыстарды шешу;
* Соңғы есептерді жүргізу;
* Архив құру;
* ... ... Жоба ... ... Жоба қызметкерлерін басқару есебі
Сызықтық программалау есебінің қойылымы.
Жалпы түрде сызықтық программалау есебінің математикалық жазылуы келесі түрде болады:
x1,x2,...,xn айнымалылары ... ... ... m ... ... (3.1), ... қажет болса, теріс емес шартын қанағаттандыратын (3.2),
xj>=0, j=1,2,...,n
(3.2)
F мақсат функциясының экстремал мәніне ұмтылатын (3.3)
Fx1,x2,...,xn=c1x1+c2x2+...+cnxn-->maxmin
(3.3)
айнымалылар ... табу ... ... әдісті іске асыру үшін 3 негізгі моментті меңгеру қажет.
* Бастапқы тірек жоспарын анықтау тәсілі;
* Жақсы немесе жаман емес шешімге ауысу ... ... ... ... ... критерилері немесе шешім жоқ деген қорытынды жасау.
Сызықтық программалау есептерін симплекс әдіспен ... әр түрі бар. ... атап ... ... симплекс әдіс
А) кестелік симплекс әдіс жай күйінде, егер барлық қойылған шарттар орындалса;
Ә) жанама базис әдісі ... шарт ... ... әрбір шартқа базистік айнымалы беру.
* Түрленген симплекс әдіс (кері матрица әдісі) [8].
Жоба қызметкерлерін басқару есебіне мысал.
банкінде күні бойы ... ... ... өзгеруіне байланысты қызметкерлер жұмысын жоспарлауда қиындықтар бар. Әдетте, клиенттердің ең көп ағымы кезінде олардың саны жабылар алдындағы санынан 5-6 есе көп ... ... ... ... ... ... ... үшін 9:00 бен 19:00 аралығындағы қажетті қызметкерлердің саны есептелді. Нәтижесі 3.1 кестеде көрсетілген.
Кесте 3.1. Қажетті ... ... ... ... ... саны ... ... күн жұмыс жасайтын қызметкерлер не 9:00-ден 17:00-ге дейін (түскі үзіліс 12:00 мен 13:00 аралығында), не 11:00-ден ... ... ... ... 14:00 мен 15:00 ... ... ... сағаттық бағасы 8$.
Сонымен қатар, жарты күн жұмыс жасайтын ... де бар ... 4 ... ... Ал ... сағаттық бағасы жұмыс жасайтын уақыт аралығына тәуелді (3.2 кестеден қараңыз).
Кесте 3.2. Қызметкерлердің ... ... ... ... баға ($)
8
8
6
7
9
10
8
6
6
Тапсырма:
а. Толық және жарты күн жұмыс жасайтын қызметкерлердің тиімді санын анықтап, олардың жұмыс ... ... ... қызметкерлердің күніне алатын жалпы жалақысы қанша?
ә. Басшылық есептеулер нәтижесімен қанағаттанбады және басқарушы банкте кез-келген уақытта толық күн жұмыс жасайтын ең кемі 4 ... ... ... ... ... ... Жаңа жұмыс кестесін құрыңыз. Енді барлық қызметкерлердің күніне алатын жалпы жалақысы қанша болды?
б. Жаңа нәтижелер де ... ... ... жалпы қызметкерлер саны 100 адамнан асып кетті. Олай болса, ұйым басқа салықтық топқа ауысады және жалпы салықтық төлемдер құны ... ... ... ... ... санын 94 адамға дейін қысқарту керек. Жаңа жұмыс кестесін құрыңыз. Енді барлық қызметкерлердің күніне ... ... ... ... ... [9]? ... ...
Есептің берілгенінен мақсат функция қызметкерлердің жалақысы екенін аңғарамыз, есептің шарттары бойыша күндердің бір ... ... жоқ және ... ... ... бір күндік жалақыны жұмыс күндеріне көбейту арқылы табылады. Есептің барлық шарттарын орындасақ, қызметкерлердің ... саны ... ... ... ... ... еңбекақы, өз кезегінде, толық күн жұмыс жасайтын қызметкерлердің санынан және ... ... ... аралығында жарты күн жұмыс жасайтын қызметкерлер санынан тәуелді. Сондықтан, есептің айнымалылары ... 9 ... ... жөн: Х1 жән Х2 - сәйкесінше 9:00-ден 17:00-ге дейін және 11:00-ден 19:00-ге дейін толық күн ... ... ... ... Х3,Х4,...,Х9 - сәйкесінше 9:00-ден 13:00-ге дейін, 10:00-ден 14:00-ге дейін, ..., 15:00-ден 19:00-ге дейін жарты күн жұмыс жасайтын қызметкерлер саны. ... де ... мәні ... ... ... ... ... көлемі келесі түрдегі мақсат функциясынан анықталар еді:
С=X1*64+X2*64+X3*24+X4*28+X5*36+X6*40+X7*32+X8*24+X9*24 ($) [9].
а) ... ... ...
F=64x1+64x2+24x3+28x4+36x5+40x6+32x7+24x8+24x9->min
(3.4)
x1+x3>=16x1+x3+x4>=30x1+x2+x3+x4+x5>=31x2+x3+x4+x5+x6>=45x1+x2+x4+x5+x6+x7>=66x1+x5+x6+x7+x8>=72x1+x2+x6+x7+x8+x9>=61x1+x2+x7+x8+x9>=34x2+x8+x9>=16x2+x9>=10
xi>=0 i=1,...,9
(3.5)
ә) есебінің математикалық моделі:
F=64x1+64x2+24x3+28x4+36x5+40x6+32x7+24x8+24x9->min
(3.6)
x1+x3>=16x1+x3+x4>=30x1+x2+x3+x4+x5>=31x2+x3+x4+x5+x6>=45x1+x2+x4+x5+x6+x7>=66x1+x5+x6+x7+x8>=72x1+x2+x6+x7+x8+x9>=61x1+x2+x7+x8+x9>=34x2+x8+x9>=16x2+x9>=10x1>=4x2>=4
xi>=0 i=1,...,9
(3.7)
б) есебінің ... ... ... ... Жоба қызметкерлерін басқару есебін MS Excel-де шығару
Есепті MS Excel-де ... ... ... ... жеке-жеке қызметкерлер санын тапсырса, біз айнымалылар мәнін қолдану арқылы кез-келген уақыт аралығындағы ... ... ... ... ... Ол ... 3.1-суретте көрсетілгендей, MS Excel парағына мәліметтерді енгіземіз.
Сурет 3.1. Алғашқы ... ... MS Excel ... ұяшықтарын Х1,...,Х9 айнымалыларынан тұрады, L15 ұяшығы - ... ... С2:К11 ... ... 0 және 1 екілік сандарынан тұрады (MS Excel-де бос ұяшықтар ... ... ... 1 деген сан сәйкес қызметкер сол уақыт аралығында (сол жақтағы 1-бағанда көрсетілген) жұмыс істейді, ал бос орын немесе 0 - ... ... ... F6 ... 1 ... жазу 10:00-ден 14:00-ге дейінгі уақыт аралығында жұмыс жасайтын қызметкер (F бағанында көрсетілген) 13:00-ден 14:00-ге дейін ... ... ... ... С5 және D7 ұяшықтарындағы 0-дер толық күн жұмыс жасайтын қызметкерлердің түскі ... ...
L2 ... ... функцияны жазамыз: =СУММПРОИЗВ(C2:K2;$C$15:$K$15). Яғни, L2 ұяшығында 9:00-ден 10:00-ге дейінгі уақыт аралығында қанша қызметкер ... ... ... ... L2:L11 ... ... ... аралығындағы қызметкерлер саны анықталады.
L15 мақсат ұяшығына келесі функцияны енгіземіз: =СУММПРОИЗВ(С15:K15;C13:K13), осылайша, барлық қызметкерлердің жалпы жалақысы ... Ол үшін ... ... әр ... қызметкерлері үшін күндік еңбекақы құнын енгіземіз.
Енді бізде Поиск решения қондырмасының жұмысына қажетті барлық мәліметтер мен функциялар бар. ... -> ... ... ... басып, мақсат функция ретінде - L15 ұяшығын, тиімділеу мақсаты ретінде - ... ... ... Содан соң, Изменяя ячейки терезесіне С15:К15 айнымалыларын көрсетеміз. Әрі қарай, Параметры ... ... ... ... және оң ... ... ...
Осыдан кейін, нәтиже қанағаттанатын шарттарды енгізу ғана қалды. Біздің жағдайда, бір ғана шарт бар - ... ... ... ... саны есеп ... ... ... аз емес болу қажет. Добавить кнопкасын басып, L2:L11 ұяшықтарындағы сандар В2:В11 ... ... ... не тең ... ... деп ... Сонымен қатар, қызметкерлер саны көп емес болғандықтан, айнымалылар бүтін болсын деген шарт енгіземіз ... ... ... ... көре ... Енді Найти решение батырмасын басуға болады (барлық шарттарды енгізгеннен кейінгі Поиск решения ... ... ... ...
Сурет 3.2. MS Excel-де шарттар енгізу терезесі
Сурет 3.3. MS Excel-де Поиск решения ... ... ... мен ... дұрыс енгізілсе, келесі нәтиже пайда болуы қажет (сурет 3.4).
Сурет 3.4. MS Excel-де а) ... ... біз а) ... ... ... ... ... еңбекақы құны 3220 долларды құрайды. Сондай-ақ, тек жарты күн жұмыс жасайтын қызметкерлер ғана жұмысқа алынады: 9:00-ден 13:00-ге дейін ... ... 16 ... ... ... ... жұмыс жасайтын 14 адам, 11:00-ден 15:00-ге дейін жұмыс жасайтын 15 адам, 13:00-ден 17:00-ге дейін жұмыс жасайтын 37 ... ... ... ... ... ... 20 адам, 15:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс жасайтын 10 адам. Сонымен қатар, 4 сағат жұмыс жасайтын қызметкерлер саны минималды қажетті қызметкерлер ... асып ... ... ... ... 31 ... ... 45 адам, 15:00-ден 16:00-ге дейін, 16:00-ден 17:00-ге дейін және 17:00-ден 18:00-ге дейін сәйкесінше 61, 34, 16 ... ... 67, 67, 30 ... ... жұмыс жасайтын жалпы қызметкерлер саны 112 адамға ...
ә. ... ... нәтиженің талдауы тек қана жарты күн жұмыс жасайтын қызметкерлерді жұмысқа алу тиімді екенін көрсетті. Егер де бұл ... ... ... сәйкес шарттар қосып есепті түрлендіру қажет. Бұл жағдайда, толық күн жұмыс жасайтын кем дегенде 4 қызметкер болу қажет. Берілген ... ... ... күн ... ... ... ... анықтау үшін келесі түрдегі функцияны қолданамыз: =СУММПРОИЗВ($C$15:$D$15;C2:D2). Бұл функция берілген уақыт аралығындағы барлық қызметкерлер санын ... ... ... ... ... тек екі ... х2 ... қарастырылады. Бізге қосымша М2:М11 бағанын енгізу керек, мұнда он уақыт аралығының ... ... күн ... ... ... саны ... Сәйкесінше, М2:М11>=4 деген шарт қосамыз (сурет 3.5).
Сурет 3.5. Поиск решения терезесінің ә) ... үшін ... ... ... ... соң ... нәтиже аламыз (сурет 3.6).
Сурет 3.6. MS Excel-де ә) сұрағының жауабы
Жалпы еңбекақы көлемі 3380 долларға дейін өсті (а)сұрағының ... 160 ... көп), ең аз ... ... болатын тұрақты 8 қызметкер жұмысқа алынды.
Жалпы ... саны 108 ... ... азайды.
б. Қызметкерлердің жалпы санымен байланысты шартты ескеру өте оңай. М15 ... ... ... ... ... ол барлық айнымалыларды қосып, жалпы қызметкерлердің санын анықтайды. Поиск решения терезесін ашып тағы бір шартты қосамыз: М15

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы келешек пен өткеннің аралығында5 бет
Мектептің оқу- тәрбие жұмысын жоспарлау. Құрылымы және мазмұны4 бет
Термиялық өңдеу арқылы жасалатын тетіктердің технологоиялық классификациясы30 бет
DES (Data Encryption Standard) алгоритмін талдау21 бет
ЕКОЕ-ті және ЕҮОБ-ті ЕВКЛИД алгоритмі арқылы табу5 бет
«9-қабатты офистік ғймарат» тақырыбына арналған дипломдық жобаның есептеу-конструкциялық бөлімі9 бет
«Март» ЖШС-гі қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалауды ұйымдастыруды талдау27 бет
«Мекеме қызметкерлерінің мәліметі» мәліметтер қорын құру31 бет
«Электрондық үкімет. Мемлекеттік қызметкерлерге электрондық қызмет»10 бет
Автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленгендігі үшін қылмыстық жауаптылық белгілеу мәселелері бойынша кездесетін сұрақтар мен кемшіліктерді толықтыру және оны құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тәжірибеде қолдану тиімділігін жетілдіру жолдарын теориялық тұрғыда анықтау101 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь