Құрылыс ұйымдарындағы қызметкерлерге берілетін сыйақылар есебін, аудитін және талдауды ұйымдастыру ерекшеліктерінің теориялық аспектілерін зерттеп, оны Алматы қаласы, «Многопрофильная компания «Достар» ЖШС-мысалында талдау, соның негізінде аудит жүргізу мен есебін жетілдіру

Республикамыздың экономикалық даму үрдісіне қарай Елбасының алға қойған талаптарына және де мемлекеттік бағдарламаға сәйкес бүгінгі күні халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында құрылыс өндірісінің ауқымы кеңіп, көлемі күннен күнге жоғарлауда. Осы құбылысқа байланысты заман талабына сай орындалуын талап етеді. Күрделі құрылыс халық шаруашылығының маңызды саласы болып табылады. Ол материалдық өндірістің дамуына, өндірістік күштердің орналасуына және болашақта инвестициялық процестерді басқаруды жетілдіруге шешуші әсер етеді.
Құрылыстың сапасын және тиімділігін жоғарылату бойынша міндеттердің орындалуына ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау және басқарудың маңызды ақпараттық базасы (негізі) ретінде бухгалтерлік есептің алатын орны өте зор. Соның ішінде, қызметкерлерге берілетін сыйақылар есебінің ұйымдастырылу ерекшеліктері жеке қарастырылатын мәселе болып табылады.
Еңбекақы есебі ең басты жұмысшылардың жұмыс нәтижесінің өсімінің көрсеткіші. Және де ол қызметкерлердің ең басты және негізгі түсім көзі болып есептеледі.
19-шы Халықаралық Қаржылық Есептіліктің Стандарты (IAS 19)
«Қызметкерлерге берілетін сыйақылар» бойынша қызметкерлерге берілетін сыйақы - ұйымның қызметкерлерге олар көрсеткен қызметтің орнына ұсынылатын сыйақылардың және төлемдердің барлық түрлері. Қызметкерлерге берілетін сыйақы төмендегілерден тұрады:
- егер олар кезең аяқталғаннан кейін 12 ай ішінде толығымен төленетін болса, қызметкерлерге келесідей қысқа мерзімді сыйақылар қарастырылады:
- жұмысшыларға және қызметкерлерге берілетін жалақы, еңбекақы және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған жарналар;
- жыл сайынғы ақы төленетін демалыс және ауруына байланысты ақылы демалыс;
- пайда және сыйлықақыларға қатысу ;
- ақшалай емес нысандағы сыйақылар сияқты (медициналық қызмет, үймен және көлікпен қамтамасыз ету, ақысыз немесе күні белгіленген тауарлар немесе қызметтер сияқты) қызметкерлерге берілетін қысқа мерзімді сыйақылар;
- зейнетке шыққаннан кейін берілетін басқа сыйақылар:
- еңбек қызметінің аяқталуына байланысты берілетін сыйақы(зейнетақы мен бір жолғы төлем); және
- еңбек қызметі аяқталған соң өмірді сақтандыру және медициналық қызмет көрсету сияқты еңбек қызметінің аяқталуына байланысты берілетін сыйақы;
- басқа да ұзақ мерзімді сыйақылар:
- жұмыс өтілі қызметкерлер үшін ақы төленетін демалыс немесе ақы төленетін шығармашылық демалыс;
- мерейтойларға арналған немесе ұзақ жұмыс өтілі үшін берілетін сыйақылар; және
- еңбекке жарамсыздығы үшін ұзақ мерзімді жәрдемақылар; және сондай-ақ пайдаға және сыйлықақыға қатысуға, егер көрсетілген төлемдер кезең аяқталғаннан кейінгі 12 айдан астам кезеңде жүзеге асырылмаса, қызметкерлерге берілетін; және
- қызметті аяқтау жәрдемақылары.
1. Толпаков Ж.С. Финансовый учет-1: Учебник І -Караганда, 2013
2. Толпаков Ж.С Финансовый учет-1: Учебник. ІІ.- Караганда, 2013
3. 19 (IAS) Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
4. А.К. Бейсенбаева Құрылыстағы бухгалтерлік есеп: Оқу құралы – Алматы 2013
5. Кеулімжаев Қ.К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп: Оқу құралы. -Алматы: Экономика, 2008.
6. Учет в строительстве, диск: «Издательство Lem» 2010
7. Попова Л.А. Финансовый учет (план счетов бухгалтерского учета, основанный на Международных стандартах финансовой отчетности ) - Караганда, 2007 г.
8. Кеулімжаев К.К., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері. Оқулық. – Алматы: Экономика, 2009жыл
9. Баймұханова, С.Б. Қаржылық есеп.- Алматы, 2007
10. Баймуханова, С.Б. Финансовый учет:.- Алматы, 2008
11. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» - Астана 2007 год.
12. Международные стандарты финансовой отчетности
13. Сейдахметова Ф.С. Современный бухгалтерский учет/ Под общ. ред.Н.К. Мамырова.- Алматы, 2008 г.
14. «Бухгалтерлік есеп негіздері» А.Ныйқанбаева, Л.Қуанышева, Астана 2008.
15. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 2014 ж.
16. З.Н. Әжібаева. Аудит: Оқулық. – Алматы: 2006
17. Нұрсейтова Г.Б. Персоналды басқару: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2011.
18. Основы организации, экономики и управления в строительстве [Текст]/А.Н. Бирюкова. – М. :Росстрой, 2012. – 426с. ISBN 978-5-7598-0645-2.
19. Аппакoва Г.Н. Cиcтема вoзнагpаждений pабoтникам как фактop пoвышения эффективнocти и иннoвациoннoгo pазвития гocудаpcтвенных opганизаций: теopия, метoдoлoгия и пpактика. Диccеpтация на coиcкание ученoй cтепени дoктopа филocoфии (PhD) Алматы, 2012. -175 cтp.
20. Дүйсенбаев «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау» Алматы, Экономика 2001.
21 Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері. (халықаралық стандарт) оқулық - Алматы 2006 жыл.
22 Мыpзалиев Б.C., Cәтмыpзаев А.А., Әбдішүкіpoв P.C.Бухгалтеpлік еcеп теopияcы және тәжіpибеcі: Oқу құpалы.-Алматы: Экoнoмика,2008. - 830б.
23 Управление затратами в строительстве [Текст] / под ред. д.э.н., профессора А.Н.Асаула. – СПб: ИПЭВ, 2009. -392 с.
24 Байбoлтаева Н.Ә. Бухгалтеpлік еcеп пpинциптеpі: Электpoнды oқулық. – Алматы, 2012.–355 бет.
25 Демеcінoв Т.Ж. Қаpжылық талдау, Алматы, 2011 ж
26 Абленoв Д.O. Қаpжылық бақылау және баcқаpушылық аудит: теopияcы, әдіcнамаcы ,тәжіpибеcі: Алматы ,2007 ж
        
        Кіріспе
Республикамыздың экономикалық даму үрдісіне қарай Елбасының алға қойған талаптарына және де ... ... ... ... күні ... ... ... көтеру мақсатында құрылыс өндірісінің ауқымы кеңіп, көлемі күннен күнге жоғарлауда. Осы ... ... ... ... сай ... талап етеді. Күрделі құрылыс халық шаруашылығының маңызды саласы болып табылады. Ол ... ... ... өндірістік күштердің орналасуына және болашақта инвестициялық процестерді ... ... ... әсер ... ... және тиімділігін жоғарылату бойынша міндеттердің орындалуына ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметін ... және ... ... ... базасы (негізі) ретінде бухгалтерлік есептің алатын орны өте зор. Соның ішінде, қызметкерлерге берілетін сыйақылар есебінің ұйымдастырылу ерекшеліктері жеке қарастырылатын мәселе ... ... ... ең ... ... жұмыс нәтижесінің өсімінің көрсеткіші. Және де ол қызметкерлердің ең ... және ... ... көзі болып есептеледі.
19-шы Халықаралық Қаржылық Есептіліктің ... (IAS 19) ... ... ... ... - ... қызметкерлерге олар көрсеткен қызметтің орнына ұсынылатын сыйақылардың және төлемдердің барлық түрлері. Қызметкерлерге ... ... ... ... егер олар ... ... ... 12 ай ішінде толығымен төленетін болса, қызметкерлерге келесідей қысқа мерзімді сыйақылар қарастырылады:
- ... және ... ... жалақы, еңбекақы және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған жарналар;
- жыл сайынғы ақы төленетін демалыс және ауруына байланысты ... ... ... және ... ... ;
- ... емес нысандағы сыйақылар сияқты (медициналық қызмет, үймен және көлікпен қамтамасыз ету, ақысыз немесе күні белгіленген тауарлар немесе ... ... ... ... ... ... сыйақылар;
- зейнетке шыққаннан кейін берілетін басқа сыйақылар:
- еңбек қызметінің аяқталуына байланысты берілетін сыйақы(зейнетақы мен бір ... ... ... ... ... ... соң ... сақтандыру және медициналық қызмет көрсету сияқты еңбек қызметінің аяқталуына байланысты берілетін сыйақы;
- басқа да ұзақ мерзімді сыйақылар:
- жұмыс өтілі ... үшін ақы ... ... ... ақы ... ... ... мерейтойларға арналған немесе ұзақ жұмыс өтілі үшін берілетін сыйақылар; және
- еңбекке жарамсыздығы үшін ұзақ мерзімді жәрдемақылар; және сондай-ақ ... және ... ... егер ... ... ... ... кейінгі 12 айдан астам кезеңде жүзеге асырылмаса, қызметкерлерге берілетін; ... ... ... жәрдемақылары.
Құрылыс ұйымдарында әрбір жұмысшының жалақысы орындалған жұмыстың санына, сапасына және күрделілігіне байланысты болады. Жұмысшылардың материалдық ... ... үшін ... жүйесі, жыл ішінде жұмыстың нәтижесі бойынша марапаттау және басқа да материалдық ынталандыру жүйелері енгізілуі мүмкін. ... ... ... ... ... және ... ... негізгі міндеттері болып мыналар саналады:
* Жеке құрамның және жұмыс уақытын ... ... ... еңбек өнімділігінің есебі;
* Еңбекақы есебі және еңбекақы ... ... ... ... ... бойынша есеп айырысу есебі.
Қарастырып отырған дипломдық жұмыстың тақырыбы - құрылыс ұйымдарындағы қызметкерлерге берілетін сыйақылар есебін, аудитін және талдауды ... ... ... ... ... жеке ... және жұмыс уақытын пайдаланудың есебі, тарифтік жүйе, еңбекақы төлеуді ұйымдастыру, ... ... ... мен сипаттамасы, еңбекақы бойынша есеп айырысудың есебі, еңбекақы төлеудің синтетикалық ... ... ... ... толықтай ашылып көрсетілуі тиіс.
Дипломдық жұмыстың мақсаты - құрылыс ... ... ... сыйақылар есебін, аудитін және талдауды ұйымдастыру ерекшеліктерінің теориялық аспектілерін зерттеп, оны Алматы қаласы,

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тауар қозғалысының бухгалтерлік есебі55 бет
Банк табыстарының жіктемесі19 бет
Корпорацияның кірісін қалыптастыру және бөлу5 бет
Несие бойынша пайыздарды есептеу және алу есебі3 бет
"Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде негізгі құралдардың есебі мен ішкі аудитін ұйымдастыру және оның жетілдіру жолдарын67 бет
«жергілікті бюджеттің қалыптасуы мен тиімді пайдалануының есебі мен аудитін ұйымдастыру»91 бет
«Электрондық үкімет. Мемлекеттік қызметкерлерге электрондық қызмет»10 бет
Автокөлік салалары бойынша қаржылық есеп және оны талдаудың теориялық негіздері50 бет
Айнымалылар, файлдар атауларын таңдау және оларға берілетін түсініктеме. Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару18 бет
Алаяқтық қылмысын тергеу ерекшеліктерінің кейбір мәселелері23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь