N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1 ӘДЕБИ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 N.винилкапролактам негізіндегі термосезімтал полимерлер ... ... ... ...
1.2Сополимерлердің поликарбонқышқылдарымен интерполимерлі комплексі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3 N.винилкапролактам негізіндегі сополимерлердің қолданылу аймағы...
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Бастапқы заттардың сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Сополимер синтезі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Физика.химиялық зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3 НӘТИЖЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... .
3.1 N.винилкапролактам мен 2.гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимер синтезі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2 N.винилкапролактам мен 2.гидроксиэтилакрилат сополимерінің физика.химиялық қасиеттерін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.3 N.винилкапролактам мен 2.гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимердің беттік белсенді заттармен әрекеттесуін зерттеу ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Жұмыстың өзектілігі: Соңғы жылдары сыртқы параметрлердің (қоршаған ортаның температурасы, рН-ы, жарық сәулесінің интенсивтілігі және т.б.) аздаған өзгеруінен өзінің физикалық күйін өзгертетін полимерлерге деген қызығушылық артуда. Ондай полимерлерді «стимул-сезімтал» деп атайды. Стимул - сезімтал полимерлер шумақ-глобулаға ауысуын зерттеудегі ыңғайлы модельді нысан болып табылады және хроматография, жасушаға дәрілік заттарды тасымалдау, мембрана жасау технологиясы, сондай-ақ иммобильденген катализаторлар дайындау саласында кеңінен қолданыс тапқан.
Бірақ, қазіргі таңда дифильді суда еритін, құрамында бір уақытта гидрофильді топтар және гидрофобты фрагменттері бар мономерлерді гомо- және сополимерлеумен алатын термосезімтал полимерлер аясы шектеулі. Осыған сәйкес өндірісте қол жетімді мономерлер негізінде жаңа термосезімтал полимерлер алу ғылыми, сондай-ақ практикалық жақтан маңызды мәселе болып келеді.
Сондай полимерлердің бірі – поливинилкапролактам. Бұл полимердің маңызды ерекшелігі – физиологиялық температурада тұнбаға түсу қабілеті. N-винилкапролактам негізіндегі сополимерлердің комплекстүзу қасиеті мен термосезімталдылығын макромолекуланың гидрофильді-гидрофобты балансын өзгерту арқылы түрлендіруге болатыны белгілі. Сонымен бірге маңызды қасиеттерінің бірі – сулы ерітіндіде әр түрлі органикалық және бейорганикалық төмен молекулалық компоненттермен комплекстүзуі.
Құрамында оңай ыдырайтын альдегидтік топтың болуынан биоыдырайтын қасиет көрсетеді. Осы қасиетіне байланысты капролактам негізіндегі биоыдырайтын қораптар алуда қолданылады. Сонымен бірге термосезімталдық қасиетті құрамындағы гидрофобты топ көрсетеді. Сол қасиетіне байланысты биомедицинада жасанды мүшелер мен терілер жасауда, дәрілік затты бақылап шығару жүйелерінде де кең қолданылады. Яғни, N-винилкапролактам негізіндегі сополимерлердің қасиеттерін зерттеу өзекті болып келеді.
Жұмыстың мақсаты: N-винилкапролактам негізіндегі (со)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттерін зерттеу.
Міндеттері:
• N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимерлерді алу және олардың термосезімталдық қасиетін зерттеу;
• N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимердің поликарбон қышқылымен комплекс түзу үрдісін зерттеу;
• N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат және поливинил спирті негізінде жалғанған сополимерлер және олардың негізінде үлдірлер алу.
Практикалық маңыздылығы: N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі жаңа сополимерлер термосезімтал қасиеттерінің болуына байланысты медицинада дәрілік заттарды полимерлік тасымалдағыш ретінде, тазалау технологиясында ауыр металдар сорбенттері ретінде, мембрана және биотехнологияда заттарды бөлу үшін қолдануда тиімді болып келеді.
Басылымдар: зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша «Ғылым әлемі» атты студенттер мен жас ғылымдардың Халықаралық ғылыми конференциясында баяндама жасалып, I дәрежелі дипломмен марапатталған және “ Әуезов оқулары -12: “ Ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық бағыттарын дамытудағы аймақтық университеттің рөлі”” атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясында баяндама жасалды және 1 баяндама тезисі, 1 мақала жарық көрген:
1. Шайхутдинов Е.М., Мун Г.А. «Новые термо-чувствительные сополимеры: макромолекулярный дизайн, характеристика, комплексообразование» // Материалы межд.конф. «Современные проблемы образования и науки в области химии и химической инженирии». – 2013. – C. 19-21.
2. Kirsh, Y.E.,Vorobiev, A.V., Yanul N.a., Fedotov Y.A., Timashev S.R.Sep.purif.. Technol.2001,22-23,559.
3. Yamato M., Utsumi M., Kushida A., Konno C., Kikuchi A., Okano T. Thermo-responsive culture dishes allow the intact harvest of multilayered keratinocyte sheets without dispase by reducing temperature// Tissue Eng. – 2001. – V.7. – P.473-480.
4. Ф.П. Сидельская. Химия N- винилпирролидона и его полимеров№ Наука, Москва1970
5. O.Fo Solomon, H.Corcievei, C. Boghina. J. Appl.Polym.Sci., 12,1843(1968)
6. A.A. Тагер, А.П. Сафронов, И.Ю.Галаев. Высокомол.соед,32 А,529(1990)
7. I.Yu. Galaev., B. Mattiason. Enzyme Microbiol. Technol., 15, 354 (1993)
8. Kirsh Y.E., Yanul N.A., Kalninsh Ê.K. Structural Transformation and Water Associate Interactions in Poly-N-vinylcaprolactam-Water System // European Polymer Journal. – 1999. – V. 35. – P. 305.
9. Kirsh Y.E., Yanul N.A., Kalninsh,Ê.K. Water Soluble Poly-N-Vinylamides // International Symposium: "New Approaches in Polymer Synthesis and Macromolecular Formation"., St. Petersburg, Russia. – 1997. – V. 23. - P 1961-1978.
10.Galaev I.Y., Mattiasson B., Smart polymers and what could they do in Biotechnology and Medicine TNerds in Biotechnology,17,335,1999
11. Kabanov V.I.,Radiation chemistry of smart polymers a revient, high Energy Chemistry,34,203-211, 2000
12 .Galaev I.Y., Mattiasson B., Smart polymers and what could they do in Biotechnology and Medicine TNerds in Biotechnology,17,335,1999
13.. Taylor,L.D. Ceranowski, J.Polym.Sci,Polym.Chem.Ed.,13,2551 (1975)
14.Shostakovski M.F., Sydelrovskaya F.P., Vesnik Acad. Nauk. SSSk,7,127,1957
15. Makhaeva E.E., Thanh L.Ò. M., Starodoubtsev S.G., Khoklov A.R., Thermo shrinking Behavior of Poly(vinylcaprolactam) Gels in Aqueous Solution // Makromolecular Chemistry and Physics. – 1996. – V.197. – P. 1973-1982.
16. . Lau A.C., Wu W.C., Thermally Sensitive and Biocompatible Poly(N- vinylcaprolactam): Synthesis and Characterization of High Molar Mass Linear Chains // Macromolecules. – 1999. – V. 32. P. 581-584.
17. Tager A.A., Safronov A.P., Berezyuk E.A., Galaev I. Yu. Lower Critical Solution Temperature and Hydrophobic Hydration in Aqueous Polymer Solutions // Colloid and Polymer Science. – 1994. – V. 272. P. 1234.
18. Makhaeva E.E., Tenhu H. and Khokhlov A.R, Behavior of Poly (N- vinylcaprolactam-co-methacrylic acid) Macromolecules in Aqueous Solution: Interplay Between Columbic and Hydrophobic Interaction// Macromolecules. – 2002. – V. 35. – P.1870-1876.
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Нұрбабаева Ж.Н.
N-винилкапролактам негізіндегі (со)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал ... - ... ... ... ... мамандығы
Алматы 2014
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Әл - Фараби атындағы Қазақ ... ... және ... ... ... ... ... қосылыстар мен полимерлер химиясы және технологиясы кафедрасы
" Қорғауға жіберілді"
кафедра меңгерушісі
__________________
х.ғ.д., профессор Ж.А. Әбілов
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: "N-винилкапролактам негізіндегі (со)полимерлердің ... және ... ... - ... ... химиялық технологиясы" мамандығы бойынша
Орындаған
4 курс студенті: Ж.Н. ... ... ... П.И. ... ... Н.Б. ... аға оқытушы
Алматы 2014
Реферат
Дипломдық жұмыс 52 беттен, 13 суреттен, 5 кестеден және 52 әдебиет көзінен ... ... ... ... (ВК), ... ... ... спирті (ПВС), сополимер (СПЛ), интерполимерлі комплекс (ИПК).
Жұмыстың мақсаты: жаңа термосезімтал сызықты, жалғанған құрылымды N-винилкапролактам мен ... және ... ... ... ... алу және ... қасиеттерін зерттеу.
Міндеттері:
* N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимерлерді алу және ... ... ... ... ... мен ... негізіндегі сополимердің поликарбон қышқылымен комплекс түзу үрдісін зерттеу;
* N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат және ... ... ... жалғанған сополимерлер және олардың негізінде үлдірлер алу. ... ... ... және ... ... УК-спектрофотометрия, термогравиметрия, ИК- және 1H ЯМР спектроскопия, микровискозиметр.
Алынған нәтижелер және олардың жаңалығы . ... , ... ... және 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимерлер радикалдық және жалғанған сополимерлеу ... ... ... мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимердің әртүрлі қатынастағы сулы ерітінділері дайындалып, олардың термосезімталдық қасиеті турбидиметрия және вискозиметрия әдістері арқылы зерттеледі. : ... ... ... суда ... биоүйлесімділік, улы емес, сулы ерітіндіде термосезімтал және комплекстүзу қабілеті сияқты ... ... оның ... ... ... ... N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі жаңа сополимерлер термосезімтал және биоыдырайтын қасиеттерінің болуына байланысты медицинада дәрілік заттарды полимерлік тасымалдағыш ... ... ... биоыдырайтын қораптар алуда маңызды қосылыс болып табылады.
РЕФЕРАТ
Дипломная работа состоит из 52 ... 13 ... 5 ... и 52 использованных литератур.
Основные слова: N-винилкапролактам (ВК), ... ... ... ... ... ... (СПЛ), интерполимерный комплекс (ИПК).
Цель работы: методами радикальной и привитой сополимеризации получить новые термочувствительные сополимеры на основе N-виникапролактама, 2-гидроксиэтилакрилата и ... ... и ... их ... ... ...
* Получить и изучить термочувствительные свойства сополимеров на основе N-винилкапролактам и 2-гидроксиэтилакрилата;
* Изучить комплексобразование сополимеров на основе N-винилкапролактам и 2-гидроксиэтилакрилата с ... ... ... ... на основе N-винилкапролактама , 2-гидроксиэтилакрилата и поливинилового спирта и получить пленки на их основе.
Методы исследования: ... и ... ... ... термогравиметрия, ИК- и 1H ЯМР спектроскопия, микровискозиметрия.
Полученные результаты и их новизна: методами радикальной и ... ... были ... ... термочувствительные сополимеры на основе N-виникапролактама, 2-гидроксиэтилакрилата и поливинилового спирта. М.етодам ИК-спектроскопии определены составы и методами ... и ... ... ... ... Так как сополимеры на основе N-виникапролактама не токсичны, водорастворимы, биоразлагаемые и биосовместимые они имеют очень важное практическое применение в ... и в ... ... ... and volume of diploma work. Thesis consists of 52 pages and includes ... 3 ... ... appendixes, 5 tables, 13 figures, 52 used literature sources.
Keywords: N-vinylcaprolactam (NVCL), 2-Hydroxyethyl acrylate (HEA), ... alcohol) (PVA), ... ... complex ... objective of study: Synthesis of new thermo-sensitive copolymers based on N-vinylcaprolactam, 2-hydroxyethyl acrylate and poly(vinyl alcohol) by free radical and grafting ... and study their ... of work:
* ... and study of thermo-sensitive properties of copolymers based on ... and ... ... Study of ... of ... based on ... and 2-hydroxyethyl acrylate with ... ... ... of ... film based on ... 2-hydroxyethyl acrylate and poly(vinyl alcohol) grafted copolymers.
Methods of investigation: free radical and grafting copolymerization, ... ... FTIR- and 1H-NMR ... microviscometry.
Results of study and their novelty: new thermo-sensitive copolymers based on N-vinylcaprolactam, 2-hydroxyethyl acrylate and poly(vinyl alcohol) have been synthesized by free radical and grafting ... and studied their ... The ... ... of obtained polymers were determined by FTIR and 1H-NMR spectra as well as their ... ... were studied by ... and ... methods.
The practical significance: Since the copolymers based on N-vinylcaprolactam are non-toxic, water-soluble, biocompatible and biodegradable, they have very ... ... ... in medicine and in the ... of biodegradable materials.
КІРІСПЕ.........................................................................................................
1 ӘДЕБИ ШОЛУ............................................................................................
1.1 N-винилкапролактам негізіндегі термосезімтал полимерлер...............
1.2Сополимерлердің поликарбонқышқылдарымен интерполимерлі комплексі.........................................................................................................
1.3 N-винилкапролактам негізіндегі сополимерлердің қолданылу аймағы...
2 ТӘЖІРИБЕЛІК ... ... ... ... ... ... Физика-химиялық зерттеу әдістері.........................................................
3 НӘТИЖЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ.............................
3.1 N-винилкапролактам мен ... ... ... ... ... мен 2-гидроксиэтилакрилат сополимерінің физика-химиялық қасиеттерін зерттеу.........................................................
3.3 N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимердің беттік белсенді ... ... ... ... ... сөздер
БМҚ - бастапқы мономерлік қоспа
ВК - винилкапролактам
ГЭА - 2-гидроксиэтилакрилат
ПВС - поливинилспирті
ДАҚ - ... ... ... - полиакрил қышқылы
НИПААМ - N-изопропилакриламид
ПВК - поливинилкапролактам
ПВС- поливинилспирті
ПНИПААМ - поли-N-изопропилакриламид
СПЛ - сополимер
ИПК- интерполимерлі комплекс
ТКЕТ - төменгікритикалық еру ... ... ... ... сыртқы параметрлердің (қоршаған ортаның температурасы, рН-ы, жарық сәулесінің интенсивтілігі және т.б.) ... ... ... ... ... ... ... деген қызығушылық артуда. Ондай полимерлерді деп атайды. Стимул - сезімтал полимерлер шумақ-глобулаға ауысуын зерттеудегі ыңғайлы модельді ... ... ... және ... ... ... заттарды тасымалдау, мембрана жасау технологиясы, сондай-ақ иммобильденген катализаторлар дайындау саласында кеңінен қолданыс тапқан. ... ... ... ... суда ... құрамында бір уақытта гидрофильді топтар және гидрофобты фрагменттері бар ... ... және ... алатын термосезімтал полимерлер аясы шектеулі. Осыған сәйкес өндірісте қол ... ... ... жаңа ... ... алу ... ... практикалық жақтан маңызды мәселе болып келеді.
Сондай полимерлердің бірі - ... Бұл ... ... ... - ... ... ... түсу қабілеті. N-винилкапролактам негізіндегі сополимерлердің комплекстүзу қасиеті мен термосезімталдылығын макромолекуланың гидрофильді-гидрофобты балансын өзгерту арқылы түрлендіруге болатыны белгілі. Сонымен бірге ... ... бірі - сулы ... әр ... органикалық және бейорганикалық төмен молекулалық компоненттермен комплекстүзуі.
Құрамында оңай ыдырайтын альдегидтік топтың болуынан ... ... ... Осы ... ... ... негізіндегі биоыдырайтын қораптар алуда қолданылады. Сонымен бірге термосезімталдық қасиетті құрамындағы гидрофобты топ көрсетеді. Сол ... ... ... ... ... мен терілер жасауда, дәрілік затты бақылап шығару жүйелерінде де кең ... ... ... негізіндегі сополимерлердің қасиеттерін зерттеу өзекті болып келеді.
Жұмыстың мақсаты: N-винилкапролактам негізіндегі (со)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал ... ... ... мен ... негізіндегі сополимерлерді алу және олардың термосезімталдық қасиетін зерттеу;
* N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат ... ... ... ... ... түзу ... зерттеу;
* N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат және поливинил спирті негізінде жалғанған сополимерлер және олардың негізінде үлдірлер алу.
Практикалық маңыздылығы: ... мен ... ... жаңа ... ... ... болуына байланысты медицинада дәрілік заттарды полимерлік тасымалдағыш ретінде, тазалау ... ауыр ... ... ретінде, мембрана және биотехнологияда заттарды бөлу үшін қолдануда тиімді болып келеді.
Басылымдар: зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша атты ... мен жас ... ... ... ... ... жасалып, I дәрежелі дипломмен марапатталған және " Әуезов оқулары -12: " Ғылым, білім және мәдениеттің ... ... ... ... ... рөлі"" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясында баяндама жасалды және 1 баяндама тезисі, 1 ... ... ...
* ... ... ... ... термосезімтал полимерлер
Соңғы жылдары сыртқы параметрлердің (температура, рН орта, жарық сәулесінің интенсивтілігі) аздаған өзгеруінен өзінің физикалық ... ... ... ... қызығушылық артуда. Ондай полимерлерді "сезімтал" деп атайды [1]. Бұндай жүйелер биотехнологи мен медицинада үлкен қызығушылыққа ие болатыны ... ... ... бұл ... ... ... ... бөлу және тазалауда, биокатализаторларды иммобилдеуде практикалық қолданыс тапқан. Олар ... ... ... ... ... алуда қолданылуы мүмкін.
Полимерлі жүйе "ақылды " болуы үшін, онда бірінші ретті фазалық ауысу жүруі, сондай - ақ, ... ... ... лезде кішіреуімен жүруі керек. Бұндай үрдістердің теориялық негіздерін Флори қалаған. Сызықты немесе ісінген полимерлі торларда критикалық көріністердің болуының негізі "нашар" ... ... Бұл ... ... ... сегменттері арасында тартылу күштері тебілу күштерін жеңе алу мүмкін.
Термосезімтал полимерлерді зерттеу аймағындағы болашағы бар ... бірі - ... ... ... мен бір ... әр түрлі сыртқы параметрлерге жауап беруін біріктіруге мүмкіндік беретін қосымша ... ... ... ... қасиеттерін түрлендіру. Функционалды топтарды сополимерлеу және полимераналогты түрлендіру арқылы енгізеді. Функционалды топтарды термосезімтал полимерлерге енгізу сезімтал полимерлердің қасиеттер ... ... ... жаңа ... ие ... ... ... перспективті болып келеді [2].
Синтетикалық полимерлер арасында көп зерттелгені термосезімтал ... ие ... ... табылады. Ол суда 32 оС температурада шумақталған глобула күйіне ... ... . ... ... ... полимерлер схемасы
Қазіргі таңда бірқатар ғалымдардың қызығушылығын термосезімтал полимер - поливинилкапролактам тартуда. Поливинилкапролактамның мономері N-винилкапролактам - ... ... және амид ... бар және амид тобы ... ... тобымен байланысқан амфифильді мономер. ВК-ды полимерлеу винил тобын тізбекті полимерлеу арқылы жүзеге ... ... ... ... - винил типті полимер болады [3]. ПВК- ды винилкапролактамды органикалық еріткіштерде [4] немесе ... ... ... ... ... ПВК ерітінділерінің фазалық ауысуының термодинамикасын Тагер және ... [6] ... ПВК ... ТКЕТ- сы молекулалық массасына байланысты молекулалық массасына байланысты 31 оС (1250000) пен 40 оС (15500) арасында болады[7]. Температура ... ... ... ... ПВК сулы ... ... гидрофобты - гидрофильді гидратациясы жүреді деген болжам бар. Бинодальға жақын температура мен құрамда гидрофобты гидратация басым ... ... ... судың араласуы төмендеп, фазалық бөліну жүреді[6].
ВК құрамында алты ... ... бар ... ... ... ол ... конформациялы болмайды. Жеті мүшелі ВК сақинасының қос байланыспен байланысқан қозғалмайтын амид тобынан құралуы, оған конформациясын ыңғайлы етеді. Кирш және ... ВК ... ... ... ... ... ... болатын. 3-сурет ВК-ның кванттық химия әдісімен анықталған құрылысын көрсетеді [8,9].
1.1.2-сурет . ... ... ... ... ... ... N - ... ионогенді емес,улылығы жоқ, суда еритін, жылуға сезімтал, биологиялық үйлесімді полимер. Ол карбоксилді және амидті топтардан тұрады. Поли N - ... ... ... ... ... ... еру ... көрсетеді. Осы қасиеттеріне байланысты биотехнологияда, оның ішінде жасанды ... мен ... ... ... тазалауда, сондай - ақ дәрілік заттарды шығару жүйесінде қолданылады. ... , ... , ... және ... [10] кең ... байланысты суда еритін, термосезімтал полимерлер интенсивті түрде зерттелуде. ... ... РН ... ... ионды күшке және электрлік өріске стимул - сезімтал [11,12]. Термосезімтал амфифильді суда еритін полимерлер қыздырғанда ... ... Поли N - ... ... ... қасиеттері бар, соған байланысты биотехнология мен биомедицинада кең қолданылады.
Тэйлор мен Церановский өздерінің жұмыстарында ереже ашқан, ол ереже бойынша полимерлі ерітінділерде ТКЕТ ... ... ... ... ... ... ... 1957 жылы анықтап, ТКЕТ мәні 32 оС шамасында екенін көрсеткен [14]. ПВК ... ... 1996 жылы ... синтезделген болатын [15]. ПВК-ның фазалық бөліну температурасы полимердің ... ... ... екені [16] жұмыста айтылады. Тагер және басқалары ПВК Мw=5·105г/моль болғанда фазалық бөліну температурасы полимердің ерітіндідегі концентрациясына ... 32 оС және 34 оС ... ... ... [17]. ... ... ВК және ... қышқылы (МАҚ) негізіндегі сызықты сополимердің рН және ББЗ концентрациясына байланысты ісінуін динамикалық жарықшашырату әдісімен зерттеген [18]
Галаев пен Маттиасонның ... ... бар ... ... тізімі көрсетілген. Әр түрлі ТКЕТ бар полимерлі жүйелер синтезделген [19]. Қазіргі кезде солардың көбісінің биотехнологияда қолданылу мүмкіндіктері ... ... ... поли - N - изопропилакриламид (поли-НИППА), поли - N - алкмлакриламидтер және басқада ... ... ... ... ... зерттеушілердің назарына ПВК, этилен және пропилен оксидтерінің сополимерлері түсуде.
Көптеген зерттеушілер поли N - ... ... ... зерттеген. Солардың ішінде Соломон және басқалары поли N - ... әр ... ... ... азот және ауа ... [20] полимерленуді жүргізген. Ең эффективті инициатор AIBN екені анықталған. Яғни, AIBN- ның аз концентрациясының өзінде 60-80 ºC ... ... ... ... ... болған.
[21] Жұмыста құрамында әртүрлі функционалды топтары бар термосезімтал полимерлердің судағы ерітінділерінің конформациялық және ... ... ... Мысалы, N-винилкапролактам мен метакрил қышқылының сополимері температураны және ... ... оның ... өзгеруіне құрамының әсерін келтіруге болады.
N-винилкапролактам мен әртүрлі құрамды метакрил қышқылының сополимерлері алынып,сулы ерітінділерінде РН және ... ... ... ... ... комплекстер әлсіз қышқылдық ортада түзілгенде РН-сезімтал қасиет ... ... ... ... ... ... көрсетеді,яғни,ерітіндінің температурасын арттырғанда кооперативті фазалық ауысуға ұшырайды.
Додецилсульфат ... ... ... ауысу температурасы жоғарылайды және әлсіз қышқылдық ортада полимер/БАЗ жүйесі пайда ... ... ... ... комплекстердің тұнуына кедергі жасалады.
ПВК-МАК сополимерін 2-аминоэтансульфон қышқылымен түрлендіру әдісі жасалған,бұл кезде түрленген полимер термосезімтал қасиетін сақтап,бірақ РН-сезімтал қасиет ... ... ... ... ... сополимерлердің сериясы синтезделген. Сополимер құрамындағы функционалды топтарға байланысты шумақ-глобулаға фазалық ауысуы зерттелген. Cинтезделген ... ... ... ... түрлендірілген. Термосезімтал түрленген матаны зерттегенде мынандай нәтижелер көрсеткен,бетке тігілген маталар термосезімталдық ... ... ... ауысуы тек суда ғана емес,сондай-ақ ауада да жүзеге асады және де бу өткізуі 30%-ға жақсарғаны ... ... ВК мен ... ... ... сополимерлеуі [23] инициатор - калий персульфаты және динитрил ... ... (ДАҚ) ... ... ... еріткішінде алынған. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей калий персульфаты қатысында хитозан тізбегінің деструкциясы байқалып, ДАҚ қатысында хитозан ... ... ... ... өндірістік глицеринді темір иондары, ақуыздар және акролеин қоспаларынан тазартуда жақсы сорбенттер ретінде, сондай-ақ жұмсақ контактты ... ... және ... қолданылатын ерітінділердің полимерлі компоненті ретінде қолданыла алатындығы анықталған.
[24] жұмыста ПВК және оның сополимерлерінің, поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилаттың сулы ерітіндісін қыздырғанда фазалық бөліну ... және ... ... ... ... ортаның қышқылдығының әсері зерттелген. ВК буындарымен байытылған ПВК және оның ... ... ... ... мен ... ... тәуелді емес екені көрсетілген. Полимердің рН- және термосезімтал қасиеттеріне ББЗ-ның әсер ету түрі ББЗ-мен байланысу механизмімен анықталған. ... ... ... ... ... бейтарап макромолекула мен ББЗ иондарының және полимер тізбегінде электрлік зарядталған полярлы топтар ерітіндінің ... ... ББЗ ... өзінің ионогенді топтарымен қарама-қарсы зарядталған полимермен ... ... ... ... ... Осындайда ПВК-ның мысалында көрсетілгендей ББЗ қатысынсыз рН-қа сезімтал емес полимердің рН- және термосезімтал қасиеттерін пайда болу ... ... И.М. және ... [25] ... мен ... ... ... N-этил-N'-(3-диметиламинопропил) карбомидінің қатысында 2-аминоэтансульфон қышқылын егу жолымен түрлендіруді ... ... ... ВК мен ... әр түрлі қатынастағы сополимерлері алынып, сулы ерітінділерінің рН- және термосезімтал қасиеттері зерттелген. 2-аминоэтансульфон қышқылымен түрлендіру, сондай-ақ ВК мен МАҚ ... ... ББЗ қосу ... ... ... ... ... Сополимердің рН-сезімтал қасиеттері ВК мен МАҚ буындарының амид және карбоксил топтары арасындағы сутектік байланыспен тұрақтанған ерімейтін макромолекулалы ... ... ... ... байқалатыны, ал термосезімтал қасиеттері рН-тың әлсіз қышқылды тар интервалында, ерімейтін комплекс түзу ... 0,2 ... ... ... ... ... сополимерін 2-аминоэтансулфон қышқылымен (таурин) түрлендіру барысында термосезімтал қасиеттері сақталып, ... ... ... ... ... ... ... N-винилкапролактам-винил спирті (ВК-ВС) және N-винилкапролактам-винилметилацетамидтің (ВК-ВМА) сополимерленуі зерттеліп, сополимерлеу константасы анықталған. ВК негізіндегі сополимерлердің сулы ерітіндісінің фенолды қосылыстармен, бояғыштармен, ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі байқалған. Температураның жоғарылауы комплекстүзуді күшейтетінін көрсетеді. ВК негізіндегі сополимердің фазалық бөліну температурасын сополимердегі буындар қатынасын және сомономердің табиғатын өзгерту ... ... ... ... және ... ... арқылы реттеуге болатыны анықталған. Сополимерге лактам буынымен байланысатын полярсыз гидрофобты фрагменттерді (ВА буындарын) ... ... ... ... ... ... су молекуласы жетпейді. Осыған байланысты сополимерлердің ТКЕТ мәні төмендейді. Лактам буындарымен байланысқа ... ... ... қосу ВК ... ... ... ... гидрофобты әрекеттесуді бәсеңдетіп, ТКЕТ мәнінің жоғарылауына алып келетіні туралы айтылады.
N-винилкапролактам мен полиэтиленгликольдің (ПЭГ) жалғанған блок-сополимері ТКЕТ төмен ... ... ... ... ... оның ... ... ядросын ПВК тізбектері, ал шетін ПЭГ жіптері құрайтын қабілеттілігі анықталынған [27]. Осы сополимерлердің: ПВК, ПНИПААМ, ... ПЭГ ... ... ... ... ПВК және ... ... әлдеқайда жоғары болып, жасушалық белсенділікті басатын белгілер ерітіндіде жасушаның инкубациясы ... 3 ... ... ... айтылады. ПНИПААМ және ПЭГ үшін, керісінше жасушалық белсенділікті жоятын эффект тән болған.
5 - ... мен N - ... ... ... ... ... ... 5- винилтетразол мен N- винилкапролактам сополимерінің сулы ерітінділері фазалық диаграммада төмен критикалық еру температурасымен сипатталады, және де олар рН және ... ... ... N- ... ... полимерлер суда ерігіштік, биоүйлесімділік, термосезімталдық және комплекстүзуші қасиеттері ... ... ... ... ... ... [28]. ... әр түрлі табиғаттағы мономерлермен полимерленудің жаңа өнімдері алынған, қасиеттерінің ... ... ... сополимерінің ішінде РН- термосезімтал полимерлері бар, олардың сулы ерітінділерінің фазалық бөліну Тф.б. температуралары ортаның РН- на байланысты. Бұл қасиетті ... ... емес ... ... Олар негізгі (N,N- диметиламиноэтилметакрилат [29] ) және қышқылды табиғатты ( акрил немесе метакрил [30] ... ... ). ... ... термосезімталдығы гидрофильді - гидрофобты ... және де ... ... буындарының иондалуынан (яғни, ортаның РН-на ) анықталады.
Чи Ву әріптестерімен [31] ВК мен АҚ микрогельдерінің Са2+-пен комплекстүзуін зерттеген. ... ... жоқ ... микрогельдің көлемі кішірейіп, коллапс байқалған. Кальций иондары тек коллапстан жоғары ... ... ... Оны Са2+ ... ... СОО- ... ... көпірілік байланыс түзіп, 30 оС -тан төмен температурада және осы температура аймағында ПВК үшін су ... ... ... ... ПВК тізбектерінің өзара тебісуінен көпірлік байланыс түзілмейді деп түсіндірген.
[32] жұмыста ПВК макромолекуласының температураға тәуелді фазалық ауысулары алифаттық және ... ... ... сулы ... сондай-ақ суда еритін органикалық қосылыстарда зерттелген. Көміртек атомдарының саны n>1 болатын аздаған спирт мөлшерін қосу (10%-ға ... ... тұну ... ... ... ... екі есе төмен концентрациясында фенолдар алифаттық спирттерге қарағанда термотұндыруды тудырады.
Радикалды сополимерлеумен алынған N-винилкапролактам мен N-винилпирролидонның сополимерінің сулы ... [33] ... ... ... ... ... ... салыстырғанда бұл сополимерлердің сулы ерітіндісінің фазалық бөліну температурасы ... ... ... ... ПВП мен ... ... ... бірі әр түрлі құрылысты молекулалармен, соның ішінде фенолдармен комплекстүзу қабілеті. Фенолды қосылыстар табиғат пен сарқынды су көздерін ластаушылар болып ... ... ... ... ВК мен ВП ... ... фенолды қосылыстардан сулы орталарды тазалауда қолданылатын, суда еритін, термотұндыратын полимерлер алуға мүмкіндік ... ... ... Е.В. және т.б. [34] әр ... ... ... ... сулы ерітіндідегі молекулаларының наносекундты динамикасы зерттелген. Жұмыста ПВК және ол негізіндегі сополимерлердің ерітіндідегі аз ... ... (0,01%) 60 ... молекулаүсті құрылысқа ие болатынын көрсетеді.
[35] жұмыста термосезімтал полимерлердің ББЗ-мен комплекстүзуімен олардың қасиеттерін түрлендіруге алғаш қол жеткізген ... ... ... ... ... ... ... ионсыз полимерлер полиэлектролиттерге тән қасиеттерге ие болатыны көрсетілген. Соның ішінде сызықты сополимерлердің сулы ерітінділері үшін тұтқырлықтың жоғарылауы байқалады, ал ... ... ... ісінуге ұшырайды. Комплекстүзудің тиімділігі сополимер құрамындағы гидрофобты буындардың, сондай-ақ ерітіндідегі ББЗ концентрациясының артуымен жоғарылайтыны, сәйкесінше термоиндуцирленген коллапс амплитудасы ... ... ... ... ВК мен МАҚ ... ... ... алғаш түрлендіру жүргізілгені туралы айтылған. 2-аминоэтансульфон қышқылымен түрлендіру, сондай-ақ анионды ББЗ қосу ВК мен МАҚ ... ... ... ... ... ... ВК мен ... әр түрлі қатынастағы сополимерлері алынып, сулы ерітінділерінің рН- және ... ... ... ... ДДС қосу ... сополимерінің фазалық ауысу температурасын жоғарлатып, аралас полимер/ББЗ мицелла түзу есебінен әлсіз қышқылды ортада ерімейтін макромолекулалы ... ... ... ... көрсетілген.
Поливинил спирті - жан жақты, ... ... ... ... масштабтағы қолданысқа ие. Сонымен бірге, ПВС-тің негізгі тізбегінде C-C байланыс тез ыдырауға мүмкіндік туғызады. Осы қасиетін ... ... ПВС- ты әр ... қосылыстармен түрлендіріп оның ауыл шаруашылығында қолданыс аумағының жаңа ... ... ... бар. ... ПВС - ... суда еритін, ермоиілгіш полимер. Поливинил спирті эмульгирлеуші, адгезиялық және жабын түзгіш қасиеттерге ие. Ол үзілуге берік, ... ... ... ... ... ... ... арқылы алынған қосылыстар кеңінен зерттеліп, шаруашылықтың әр түрлі салаларында қолданыс тапқан. [37] жұмыс барысында Румыния ғалымдары Р. Липса мен оның ... ... ... ... ПВС пен ... ... ... сополимер алған. Жалғанаған сополимерлеу қоспадағы компоненттердің бірігу ... ... ПBC ... ... оңай ... оның ... себебі , құрамында - ОН функционалдық тобы сутектік байланысқа тез түскіш. Синтездеп алынған сополимердің суды ... ... ... ... ... аясы ... бақылап шығару мақсатында да дамыған.
[38] жұмыста әр түрлі гидрофильді полимерлер поливинилпирролидон, поливинилкаппролактам, поливинил спирті және ... ... ... ... ... - ... икалық жүйенің құрылым түзу заңдылықтары, өзара ... ... ... ... ... ерітіндісінің және аталған ПВП, ПВК, ПВС полимерлерінің ерітінділерінің өзара ерітінді - золь - гель - ... ... өту ... ... түзу кинетикасы өарастырылған.
1.2 Сополимерлердің поликарбонқышқылдарымен интерполимерлі комплексі
Интерполимерлі комплекс - полимелі композициялық материалдардың жаңа класы, олар бастапқы ... ... және ... ... аса ... ... ие. Қазіргі кезде өндірістік процестерде, медицинада жаңа дәрі - дәрмектер асауда сонымен қатар күрделі биохимиялық процестерді ... осы ... ... ... ... ... болып табылатын, ИПК - нің түзілуіне әкелетін химиялық комплементарлығы болып табылады.. ИПК- лар полимер - ... ... ... ... ... ... ... топтарының болуымен және функционалы топтардың еріткішпен әрекеттесуі нәтижесінде анықталады. Бұл әрекеттесулердің өнімі ... ... ... ие. ... ... поликарбонқышқылдарымен белгілі, суда еритін, ионогенді емес полимерлермен (- ... ... ... ... ... ... ) комплекстері көп зерттелген
ИПК алу мақсатында жұмыста [41] ... рет ... ... жай эфир ... және ... топтары бар жай винил эфирлі гликолдердің сополимерлері қолданылған. Комплекстүзу реакциясының ... ... ... ... ортада зерттелді. Авторлар [42] винил спиртінің және винилацетатының негізіндегі сополимерлердің ПАҚ - пен ... ... ... және потенциометрлік титрлеу әдісімен зерттелді. Полимердің молекулалық массасының өсуі комплекс түзілуі қабілетінің жоғарылауына әкелетіні көрсетілген. Винил спирті және винилацетат ... ... ... ... ... өсуі кезінде вискозиметрия әдісімен гель тәрізді немесе компактты комплекс түзілуі көрсетілді. Судағы поликомплекстердің ... ... ... [43] ... ... ... ... жоғарылағанда теператураның төмендейтіні, яғни комплекстің ыдырайтыны ... ... ... ... қолданылу аймағы
N - винилкапролактам негізіндегі (со)полимерлердің суда ерігіштік, биоүйлесімділік, улылығы жоқ, термосезімтал және ... ... ... қасиеттерінің жиынтығы болғандықтан практикалық қоданыс аймағы кең. Алынған (со)полимерлер ... ... ... ... 1) N- ... сулы ерітнділерінде полистиролды латекстің термостимулденген флокуляциясы; 2) аминоқышқылдардың сорбенттерін ... 3) ... ... ... ... затты бақылап шығару жүйелерінде де қолданылады. Дәрілік ... ... ... ... ... ... дәрілік затты тез және белгіленген жерде босатуды басқаруға болады. Полимерлі материалдар мен конструкциялар бақыланып дәрілік затты тасымалдауда кең ... ... ... сулы ... ... ... анықтауда да ПВК көмегімен жүзеге асырылды. ПВК бақыланып шығарылатын белсенді қоспалары бар қатты фармацевтикалық және косметикалық препараттар алуда ... ... ... ... ПВК ... Luviskol & Plus ... шаш фиксаторы ретінде белгілі. Одан басқа шашқа арналған лак, бетті күтімдейтін ... ... ... ПВК ... ПВК-ның гидраттардың кристалдануын кинетикалық басу мүмкіндігі оның мұнай және газ ... ... ... ... ... сулы ... ... мен табиғи газды тасымалдау мен бөлу өндіріс аймақтарында қолданыла алады. Luvicap және Luvitec атты ... ... ... ПВК және оның ... ... қағаз, текстиль өндірісінде қолданылады. ПВК майлайтын композициялар, коллоидты ... ... және мата емес ... үшін ... ретінде полимерлі қоспа ретінде қолданылуы мүмкін. ПВК сулы ерітінділері ... ... ... ... заттарға қоспа ретінде, сусындар индустриясында ағартқыштар ретінде пайдаланылады. Сондай-ақ ауыл ... ... ... ... ... ... препараттар мен тыңайтқыштарды жайлап шығаруда және де ... ... ... ... ... ... ... полимерлердің бөлек фаза түзе алуы ақуыздардың бөлінуі мен тазалануы үшін ... Бұл ... ... ... ... деп атайды. Бастапқы қоспаға "ақылды" полимерлердің конъюгантын және берілген ақуызға ұқсас, ақуызбен комплекс үзетін лигандты қосады. Жағдайды ... (рН, ... ... күш, ... қоспалар)полимерлі конъюгант ақуызбен бірге полимерлі фаза түрінде бөлініп шығады. Ал қоспалар ... ... рет бұл жүйе ... және ... [44] ... ... бөлу үшін ... Жұмыста ферменттің (трипсин) N-винилкапролактам мен N-виниламин (ВАм) сополимеріне иммобильдену әдісі қарастырылған. Осы мақсатпен құрамында 80 мол.% ВК буындары бар және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретін Тф.б. 33,5 оС болатын сополимер таңдалып алынған. Трипсиннің сополимермен конъюгациясын 1-этил-3(3-диметиламинопропил) карбодиимид хлоридінің көмегімен ... амин ... ... ... ... ... ... асырған. Реакцияны тәулік бойында салқында сополимердің 1% және трипсиннің 0,5% масс. концентрациясында жүргізген. Реакция ... ... ... ... этил ... жылдамдығы бойынша анықталған трипсиннің белсенділігі өзгермеген. Бұл ВК-ВАм сополимерінің трипсинге тежеуші ... әсер ... ... ... ... ... жоғалтқан, ол ВК-ВАм макромолекуласының трипсинмен байланысуы оның конформациялық өзгеріске ұшырағанын айтады және де ... 1 ай ... ... ... жоғалтпайтыны дәлелденген.
[45] Жұмыста коллориметриялық әдіс арқылы N-винилкапролактам мен ... ... ... және ... ағынды суларды тазалау мүмкіндіктері зерттелген. Нәтижелеріне сүйенетін болсақ, судағы Fe иондарының ... ... ... ... Ол былай іске асады, сулы ерітіндіде темір иондары мен капролактамдағы циклды С=О топ арасында ион-дипольді әрекеттесу ... ... ... ... арттырғанда полимер - Fe жаңа фазасының термотұнуы жүріп, ары қарай фильтрлеу ... ... ... мен ... ... кең ... ... Ерітіндінің температурасы жоғарылағанда немесе әр түрлі денатурациялайтын агенттер суда болғанда ферменттер өз белсенділіктерін жояды. Мұны алдын-алу үшін ПВК ... бен ... ... ... ... ... ретінде немесе ол гель бөлшектері негізіндегі альгинаттағы басқа бір компоненттері ретінде қолданылуы мүмкін. ПВК көмегімен ферменттер термо-дезактивациялауға қарсы тұра ... ... ... ... ... жүзеге асқан болатын. ПВК негізіндегі гельдермен ферменттер тұрақтылығы артып, ферменттерді денатурациядан ... ... ВК және ... ... ... және ... сулы ерітіндіден фенолы және нитрофенолды экстракциялау жағдайлары мен заңдылықтарын зерттеген. ... ... және кең ... ... ... қатарына жатады [47]. Сулы ерітінділерден органикалық қосылыстарды тазартудың тиімді әдісіне полимерлі материалдармен экстракциялау жатады. N-винилазол ... ... ... ... және ауыр ... ... байланыстыру үшін тиімді комплекстүзуші болып табылады [48-49], ал ПВК синтетикалық және ... ... ... ... ... [50].
Полимерлі сорбенттер сарқынды суларды тазалауда және ерітіндіден металл иондарын бөлуде өндірісте қолданылатын дәстүрлі материалдарға қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие. ... [51] ... сулы ... ауыр ... ... бөлуде қолданылатын ПВК негізіндегі сорбент алуды қарастырады. Сорбенттерді ковалентті байланысқан және ... деп ... Бұл ... ... ... ... ... жасалған гранулалар, ал гранулаға енгізілетін комплексон ретінде этилендиаминтерасірке ... ... тұзы ... Б) ... Грануланы трилон Б мен ПВК-ның сулы ерітіндісін тұрақтандырғыш - ... ... ... ТКЕТ-тен төмен (50 оС) температурада қайнатумен алған. ... ... ... ... ... ерімейтін үлдір түзеді. Трилон Б-ны грануланың ішінде ұстау үшін құрамына уротропин (гексаметилентетрамин) қосылған. Уротропинді қыздыру барысында ол ... пен ... ... Нәтижесінде формальдегид резорцинмен әрекеттесіп, грануланың бетінде және ішінде резорцинформальдегидті шайыр (РФШ) торы түзіледі. РФШ торы ... ион ... ... ... орталықтарына өтуіне кедергі келтірмей,бір жағынан грануладан комплексонның ерітіндіге өтіп ... жол ... ... қасиеттері ең жақсысы ол - 10% масс. ПВК және 50% масс.трилон Б-дан жасалған гранулалар екені анықталған. Гранулалардың ... ... ... үшін ... ... Cu2+иондары бар ерітіндіге 30 минутқа салып қойған. Кейін гранулаларды алып тастап, ерітіндінің құрамын мыс иондарының болуына тексерген. Максималды сорбция ... 5% ... ... бар ... байқалған, сондай-ақ трилонның грануладан бөлініп шығуы байқалмаған.
ВК сополимерлерінің термосезімтал қасиеттері, сондай-ақ ... ... ... ... және биоматериал ретінде қолдану мүмкіндігін тудырды. Сызықты құрылымды ВК сополимерінің маңызды қасиетінің бірі - гидрофобты қосылыстардың, ... суда ... ... алып ... ... комплекстүзу қабілеті. Осыған байланысты оларды бағалы дәрілік препараттар алуда қолданады.
Биоматериалдарды тасымалдағыштарға ... ... және ... ... жасушаны механикалық зақымданудан қорғайды. Биоматериалдарды тасымалдағыштарға иммобильдеудің көптеген әдістері: әр түрлі гельдерге (агар-агар, каррагинан,т.б.); ПВС негізіндегі мембраналарға отырғызу; целлюлоза туындыларына ... ... ... ... ... ... әрбір әдістің өз кемшілігі бар.
[52] жұмыста сополимердің құрамын өзгерте отырып, термотұну температурасын ... ... ВК ... гель ... жаңа ... қарастырылған. Жаңа әдіс микроорганизм жасушаларының ВК-ның гель түзетін 3-10% гомо- және сополимерінің сулы ерітіндісінің араласуын және 29-40 оС ... ... ... ... 0,5+-1 масс.% тұрақтандырғышы бар буферлі ерітінді қосу арқылы жасушалармен иммобильденген гранула алуға негізделген. Тұрақтандырғыш (фенолды қосылыстар) ... ... ... ... ерімейтін фенол-полимер үлдірін түзеді. Бұл әдістің басқа белгілі әдістерден ерекшелігі - ... ... және ... ... қосу ... ... (рН, ... бірдей жағдайларда жүруі. Тәжірибе нәтижелері ВК негізіндегі сополимерлердің микроорганизмдерді иммобильдеу үрдісінде қолдану ферменттік белсенділігін жоғарылататынын көрсеткен.
2 ... ... ... ... ...
N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимерлердің синтезі және олардың ... ... ... ... - цетилпиридиний бромиді; анионды - натрий додецилсульфатымен әрекеттесуін зерттеу үшін келесі реагенттер мен ... ... (ВК) - ... ... ... ... ... 98% негізгі өнім құрайды, қосымша тазаланусыз қолданылды.
2-гидроксиэтилакрилат (ГЭА) - "ALDRICH" фирмасымен ... ... ... 98% негізгі өнім құрайды, қосымша тазаланусыз қолданылды.
Поливинил спирті (ПВС) - Fluka Chemie GmbH ... ... ... ... ... Mw = 205 000 кDa ... ... қолданылады.
Динитрил азо-бис-изомай қышқылы (ДАҚ) маркалы. Оны абсолютті этанолдан екі рет қайта кристалдадық. (Тбалқ= 372 К ... ... ... 374 К ... ... ... ... (АПС) - Aldrich фирмасымен өндірілген (АҚШ), өнімнің 99 % негізгі өнім құрайды, қосымша ... ... ... үшін дистильденген су қолданылды.
+ Сополимерлердің синтезі
1. ВК және ГЭА негізіндегі әр түрлі қатынастағы (90:10; 80:20; 70:30; 60:40; 50:50; 30:70) ... ... ... ... ... ... ... синтезделді. Синтез 60 оС температурада, инициатор - ДАҚ қатысында, этанол еріткішінде молибденді шыныдан жасалынған дәнекерленген ампулада ... Бұл ... ... ... газымен 10 мин. үрленді. Алынған сополимер реакцияға қатыспай қалған мономерлер мен олигомерлерден арылу мақсатында гександа тұндырылды. Содан кейін ... ... ... салмаққа дейін кептірілді.
2. ПВС, ВК және ГЭА негізіндегі әр түрлі қатынастағы (60:30:10, ... ... ... ... алу ... ... термометр және құйғымен жабдықталған 250 мл үш мойынды ... ... ... ... Сулы ... ... бар электрлі плитаға орналастырылды. 150 мл дистилденген су және ПВС-тің қажетті мөлшері (15 г) салынады. Қоспа 60 оС температурада ПВС ... ... ... ПВС ... еріп біткеннен соң 0,3 г аммоний персульфаты қосылады
3-сурет - ПВС, ВК және ГЭА ... ... ... арналған зертханалық қондырғы: 1-электроплитка, 2- штатив, 3-сулы монша, 4- үш мойынды колба, 5-бөлгіш құйғы, ... ... 7- кері ... 8,9- ... ... стақанға ВК мен ГЭА - ның қажетті мөлшерлері салынып, араластырылады. Толық араласқаннан кейін бөлгіш құйғы көмегімен реакциялық қоспаға қосылады. ... 3 ... бойы 75 оС ... ... ... ... уақыты аяқталғаннан кейін, түзілген қоспаны бөлме температурасына дейін суытып, Петри табақшаларына 5-6 г-нан құйып, ... ... ... ... ... қалдырдық.
+ Зерттеудің физика-химиялық әдістері
Үлгілердің ИҚ-спектрлері Фурье - ... ФСМ - 1201 ... ... 400-4000 ... ... . ... ИҚ талдауын жүргізу үшін, құрамындағы су мен басқа қосымша заттардан арылу мақсатында үлгілерді вакуум пешінде 40 оС температуралық жағдайда кептіріліп, ... ... ... ... ... ... - спектроскопия әдісімен және (АҚШ) ... ... ... ... сәйкес сигналдардың 1,87 p.p.m. (ВК-ның СН2-N- тобының сигналдары) және 1,00 p.p.m. (ГЭА-ның ОН-тобының ... ... ... ... ... Ядролық магниттік резонанс (ЯМР) - қатты, сұйық және газ ... ... ... ... ... ... ... жұтылуы. Зерттеу үлгілерін талдауға жіберу үшін, алдымен вакуум пешінде алдын-ала кептіріліп, 10 мг үлгі ... ... ... ... ... ерітіліп, арнайы ЯМР-спектрометріне арналған жұқа қабырғалы түтікшеге (ампулаға) енгізіледі. Түтікшені магнит өрісіне салғанда, ЯМР белсенді ядролары (1Н) электромагнитті өрісті сіңіріп ... ... ... ... ... және ... сигналдың қарқындылығы магнит өрісінің күшіне тура пропорционал.
ВК-ГЭА сополимерінің ерігіштік фазалық диаграммасы лайлану әдісімен ... ... =400 нм ... ... ... ... ... (Жапония) реттеуішінің көмегімен реттелді.
Сополимердің сулы ерітіндісінің тұтқырлығы микровискозиметрінде анықталынды. Бұл вискозиметрдің жұмыс істеу принципі Стокс әдісіне негізделген, яғни ... ... бар ... бойымен шардың (4- сурет) ағып өту уақытына негізделген. Өлшеу жүргізу үшін 400 мкл үлгі ... ... 20 оС, 30 оС, ,40 оС, 50 оС және 60 оС ... ... .
Өлшеу нәтижесінде салыстырмалы динамикалық және кинематикалық тұтқырлық мәндері алынады. Динамикалық тұтқырлық мәндерін өлшеу үшін ... 1,59, 1,8 және 2,5 мм ... ... ... - ... - шардың ағып өту әдісі арқылы тұтқырлықты өлшеудің принципиалды схемасы: 1 -- түтікше; 2 -- ... 3 -- ... ... А - ... ПАҚ- мен ... ... ... әдісімен, (Жапония) УК-спектрофотометрінде сәйкес λ = 400 нм толқын ұзындықтарында , ортаның рН- өзгерту арқылы жүзеге ... ... ... ... ... қондырғысында 50 К/мин жылдамдығымен қыздыра отырып, 25-5000С аралығында жүргізілді.
3. НӘТИЖЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ... ... мен ... ... ... синтезі
Соңғы жылдары полимерлер химиясының аясы қарқынды дамуда. ... ... ... және ... ... қоры өте көп. ... ... амид топтары бар карботізбекті, суда еритін, поли - N- виниламидті құрылысты полимерлерге деген қызығушылық артуда. Себебі, олар полимердің ... ... ... байланыстарды және сулы ерітінділердегі физико - химиялық қасиеттерін зерттеу үшін өте ынғайлы нысан болып табылады. ... ... мен ... - ... ... ... түрде жүруде және практикалық қолданыс аясы өте кең, мысалы, медицина, биотехнология, ... ... ... және т.б.
Суда еритін полимерлердің көптігіне қарамастан, ең көп ... поли - ... ... отыр. Олар медицинада кең қолданысқа ие. Бұл типтегі полимерлер көптеген дәрілік ... ... ... N - ... гомо- және сополимерлері биологиялық белсенді заттарды тасымалдағыш ретінде қолданылады. Олардың негізінде бөлгіш жарғақтар, сорбенттер, коагулянттар, флокулянттар және т.б. ... Бұл ... ... қолданыстар болашақта ұлғаюы мүмкін, себебі, құрылысын өзгерту арқылы, жаңа функционалды қасиеттері бар полимерлерді алуға болады. ... ... ... тек екі ... топқа ғана өзегеше ПВКЛ-ны айтуға болады. Бұл полимер суда ТКЕТ-ке (32 - 37 оС) ие. Осы ... ... ... ... ... тірі жасушаларды капсулдеуде заманауи технологиялардың дамуына өз үлесін қосады.
Әл-Фараби ат. ҚазҰУ-дың органикалық заттар, ... ... және ... ... мен ... ... ПВКЛ полимерін түрлендіру мақсатында, гидрофильді мономер - ГЭА-мен сополимерлері N-ВК ... ... ... олардың физика-химиялық және карбон қышқылдары мен беттік белсенді заттармен ... ... //. ... ... осы ... ... мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі жаңа сызықты құрылымды сополимер гидрофильді компонент - ... ... ... ... ... ... ... N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат сополимерлері еркін радикалды сополимерлеумен спиртті ерітіндіде, инициатор - ... ... ... ... ... ... ... мономерлік қоспаның құрамында 2-гидроксиэтилакрилаттың үлесі артқан сайын синтезді жүргізу температурасы мен ұстау уақытынының мәні төмендейтіні ... Бұл ... ... ... полимерлену әрқашан тізбекті реакциялар механизмімен жүреді. Сондықтан радикалдық полимерленудің белсенді орталығы еркін радикал болып табылады. Еркін ... ... - ... электроны бар белсенді бөлшек. Радикалдық полимерлену бірнеше химиялық сатылардан тұрады: иницирлеу, тізбектің өсуі, тізбектің үзілуі және берілуі .
І. Иницирлеу ... ... ... ... - тізбекті бастап кетуге қажет еркін радикалдар алу.
1.
2.
3.
ІІ. ... ... өсуі ... ... ... ... мономерлердің біртіндеп қосылуынан жүреді.
1.
2.
3.
4.
ІІІ. Тізбектің үзілуі
Үзілу реакциясы деп кинетикалық және материалдық тізбектің шектелу реакцияларын айтады. Тізбектің үзілуі жүйедегі белсенді радикалдардың ... ... ... активтігі төмен, мономер молекуласын өзіне қоса алмайтын радикалдың пайда болуына әкеледі.
Рекомбинациялану
1.
2.
3. ...
2.
3. ... ... ... суда ... қасиеттері зерттелген, алынған нәтижелер 1-кестеде берілген. Зерттеу барысында, NВК-ГЭА сополимерлерінің ... ... суда ... және тез ... тағайындалды, ал спиртте еруге сополимердің гидрофильді-гидрофобты қатынасы әсер етеді. NВК-ГЭА сополимерінің құрамында гидрофильді компонент ГЭА-ны 50 ... 70 ... ... ... ... еру уақытын 3.30 сағаттан 2.30 сағатқа қысқартады.
1-кесте - ВК-ГЭА сополимерлерінің ерігіштігі
СПЛ құрамы
[ВК]:[ГЭА], ... ... ...
Су (20оС)
Изопропил спирті + ацетон (1:1)
30:70
Сарғыш
Е
Ерм
Е
E ... ...
Е ...
Е
E ... ...
Е
Ерм
Е
E
Е - ериді, Ерм - ... ... ... әр ... ... ... ... сополимерлерінің құрамы ИҚ- (3.1.1 - сурет) және ЯМР 1(Н) - спектроскопия әдісі ... ... ... (3.1.2 - ... - ... . ... ... ИҚ - спектрлері
БМҚ құрамы [ВК]:[ГЭА] мол.% =50:50 (a), 40:60 (б), 30:70 (в).
2 - ... - ВК ... ... ИҚ ... ... ... топтар
толқын ұзындығының сипаттамалары, cм-1
БМҚ = [ВК]:[ГЭА] мол.%
100
50:50
40:60
30:70
п
Алифатты C-H
2972, 2924
2926
2974-2883
2974-2878
C=O
1633
1728-1620
C-N
1508
-CH2-
1450-1300
1390
1381
1460-1381
-OH
3450-3300
3670-3397
3312
3375
C-O
-
1064
1049
1091
C-O-C
-
Жұмыста синтезделіп алынған суда еритін сополимерлер ЯМР-де протондық (1H) әдіс ... ... ... ... (1H) әдіс ... ЯМР ... 300-400MHz аралығында, дейтерирленген ДМСО еріткішінде сополимерді еріту арқылы ... ... ... мол.% ... ... [ВК]:[ГЭА] мол.% =40:60
БМҚ құрамы [ВК]:[ГЭА] мол.% =30:70\
3.1.2 - сурет - ВК-ГЭА сополимерлерінің ЯМР 1(Н) - ... ... ... ВК-ГЭА сополимерінің функционалды топтарының мәніне сәйкес келеді. Мұнда ВК-дағы метилен топтарына (CH2) 1,56-1,53 ррm сәйкес келсе, С=O (He) және N (Hc) ... ... (CH2) ... ... ... 2,40 және 3,13 ррm ... сәйкес. ГЭА-ға тән гидроксил тобының (ОН) сигналдары 4,77 ррm ... ... ... ... ... спиртті ерітіндіде еркін радикалды сополимерлеуі жүзеге асырылып, сополимерлердің құрамы ИҚ- және ЯМР-спектроскопия әдістерімен ... ... - ... ... ЯМР 1(Н) - ... бойынша анықталған құрамы
БМҚ құрамы, мол.%
Сополимер құрамы, мол.%
90
10
49,21
50,79
80
20
44,68
55,32
70
30
41,26
58,74
60
40
36,71
63,29
50
50
32,80
67,20
40
60
28,72
71,28
30
70
24,62
75,38
3.2 N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат сополимерінің температураға сезімталдылығын зерттеу ... ... ... ... 24,62-75,38 мол.% құрамдарының судағы әр түрлі концентрациясының температура бойынша оптикалық тығыздығының өзгеруі 3.2.1-суретте көрсетілген. ... ... ... ... ... ... мәні ... жоғары аймақтарына қарай жылжыйды.
БМҚ [ВК]:[ГЭА]=32,80-67,20 мол.%
1 - 0,1; 2 - 0,05; 3 - 0,025%
БМҚ [ВК]:[ГЭА]=28,72-71,28 ... - 0,1; 2 - 0,05; 3 - ... ... ... - 0,1; 2 - 0,05; 3 - ... ... сополимерлері сулы ерітінділерінің концентрациясының оптикалық тығыздықтарына ортаның температурасының әсері
Термосезімтал полимерлердің макромолекуласы құрамында суда ... ... ... - ... ... топтар, сондай-ақ гидрофобты фрагменттер болуы тиіс екені бұрыннан белгілі. Температураның жоғарылауымен гидрофобты ... ... ... ... - су жүйесінде полимерге бай және аз екі фаза пайда болады ... ... сулы ... фазалық тепе-теңдігі әр түрлі температурада лайлану әдісімен зерттелді. 3.2.1-суретте ВК-ГЭА ... әр ... ... ... ... және ... мол.% ... бойынша оптикалық тығыздығының өзгеруі көрсетілген. Осы суреттен температура артқан сайын фазалық бөлінуі, яғни ... ... тар ... ... ... тұр, бұл ... термосезімтал қасиеті бар екенін көрсетеді. Бұл құбылыс тізбектің гидрофильді ... мен су ... ... ... ... ... ... сополимер макромолекуласының жиырылуына, олардың агрегациясына, соңында жаңа гетерогенді фазаның түзілуіне ... ... ... ... ... ... әрекеттесуінің күшеюімен түсіндіріледі . Сополимердің құрамында гидрофильді ВК мөлшері артқан сайын лайлану температурасының мәні температураның төмен аймақтарына қарай ... ... ... ... ... (3)
3.2.2-сурет - ВК-ГЭА сополимерлері сулы ерітінділерінің ... ... ... ... ... ... алынған мәліметтер бойынша сополимердің сулы ерітінділері үшін фазалық күй диаграммасы тұрғызылды. (3.2.3-cурет). Сополимердің құрамында N-винилкапролактам фрагменттерінің ... ТКЕТ мәні ... ... ... тұр.
3.2.3-сурет. ВК-ГЭА сополимерлерінің сулы ерітінділерінің фазалық күй диаграммасы
ПВК (1); сополимер құрамы ... = ... (2); ... ... жұмыс барысында сополимердің сулы ерітінділерінің фазалық күй диаграммасы ... ... ... ... тәуелділігі анықталды. Құрамында ВК фрагменттері артқан сайын сополимердің ТКЕТ мәні ... ... ... байланысты температураның 20 - 39 оС интервалында өзгереді.
3.2.1 N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат сополимерінің сулы ерітінділерінің тұтқырлығын зерттеу
Сополимердің сулы ерітіндісінің ... ... ... Бұл ... ... ... принципі Стокс әдісіне негізделген, яғни өлшенетін сұйықтығы бар капиллярдың бойымен шардың ағып өту уақытына ... ... ... ... ... әр түрлі қатынастағы және концентрациядағы сулы ... ... ... ... зерттелді. 3.1.2.1 - суретте сополимер құрамында ГЭА мөлшері ... ... ... мәні ... ... тұр. Бұл температураның жоғарылауы барысында гидрофильді байланыстардың артуының салдарынан сутектік байланыстар үзіліп гидрофобтық әсерлердің әлсіреуімен түсіндіріледі. Ал ... ... ... ... ... ... ... сұйылу заңына сәйкес сополимердің тұтқырлығының бірқалыпты төмендеуі байқалады, Ол гидрофобтық әрекеттесу ... ... ... ... ... ... ... өтетіндігін көрсетеді.
[ВК-ГЭА]=0,1%
БМҚ [ВК]:[ГЭА]= 32,80-67,20(1); 28,72-7128(2); 24,62-75,38 (3)
3.2.1.1 - сурет. ВК-ГЭА ... сулы ... ... ... ... [ВК]:[ГЭА]= 32,80-67,20мол.%
1 - 0,1; 2 - 0,05; 3 - ... ... ... - 0,1; 2 - 0,05; 3 - 0,025%
БМҚ [ВК]:[ГЭА]= 24,62-75,38 ... - 0,1; 2 - 0,05; 3 - ... ... . ВК-ГЭА сополимерлері сулы ерітінділері тұтқырлығына температураның әсері
3.2.3 NВК- ГЭА сополимерінің полиакрил ... ... ... ... ... ... қосылыстардың жаңа класына жатады. Қазіргі кезде өндірістік процестерде, медицинада жаңа дәрі - ... ... ... ... ... биохимиялық процестерді модельдеуде осы мәселеге арналған, жүйенің маңыздылығына дәлел болып табылатын, ИПК - нің ... ... ... ... деп ... ... ... әрекеттесуге қабілетті макромолекулаларды айтады. ИПК - лар 60 - жылдардан бастап ... ... ... ... ... ... ... ИПК - нің пайда болуына байланысты жаңа ғылыми бағыт қарқынды дамыды.
ИПК түзудің процестері көптеген критикалық көріністермен ... ... ... ... сулы ерітіндіде ИПК түзу тек рН төмен мәнінде ғана жүзеге асады, себебі, поликарбонды қышқылдардың құрамында сутектік ... тек ... ... ... ғана ... Алғаш рет комплекстүзудің критикалық рН мәнін Tsuchida және оның ... ... ... ... Кейін рНдағд мәнін Барановски және басқалары вискозиетрия әдісімен анықтаған. Сондай - ақ, рНдағд ... ... ... ... ... ... ... артып, яғни ИПК құрылысының бұзылуы жүретіні анықталған.
Мен өзімнің зерттеу жұмысымда рНдағд ... ... үшін ... ... қолдандым. 3.1.3.1 - cуреттен көрініп тұрғандай ВК - ГЭА сополимер ерітіндісінің және ПАҚ мен қоспасының рН критикалық ... ... ... ... ... ... алып ... оны гидрофобтылықтың артуымен түсіндіруге болады. Яғни полимерлер арасында комплекстүзу жүреді.
[ВК-ГЭА]=0,1%
БМҚ [ВК]:[ГЭА]= 32,80-67,20(1); 28,72-7128(2); 24,62-75,38 (3)
3.2.3.1- ... ... ... әр түрлі қатынастағы сулы ерітінділерінің оптикалық тығыздығының pH-қа тәуелділік ... ... рН мәні ... ... ... ... және иондық күшке байланысты. Төмендегі суретте әрекеттесетін полимерлі компоненттердің концентрациясының ... ... әсер ... көрсетілген. Полимер ерітіндісінің концентрациясын арттырғанда рНдағд мәні жоғары мәнді көрсетеді, яғни, ... ... ... қарқындылығы артады.
БМҚ [ВК]:[ГЭА]= 32,80-67,20мол.%,
1 - 0,1; 2 - 0,05 ; 3 - ... ИПК ВК - ГЭА /ПАҚ ... рН - на ... ... зерттедік. рН мәнін арттырғанда комплекс еритіні ... яғни рН 4-8 ... ИПК ... ... нәтижелер практикалық қызығушылыққа ие, себебі, ерігіштігін ортаның рН - на ... ... ... ... композициялық материалдар алуда өте маңызды.
3.3 N-ВК, ГЭА және ... ... ... ... ... байланыстар арқылы байланысқан, суда еритін жалғанған сополимерлерге деген қызығушылық құнды физика - ... ... ... ... назарында. Соған байланысты медицинада, биотехнология және мембраналық ... кең ... ... ... ... ... ... биоыдырайтын полимерлер аясы өте тар. Сол себепті өндірістік қолжетімді мономерлер мен полимерлер ... ... жаңа ... ... материалдар алу өзекті мәселе болып отыр.
Жұмыста поливинил спирті (ПВС), N-винилкапролактам (ВК) және ... (ГЭА) ... ... ... механикалық араластырғыш және термометрмен жабдықталған дөңгелек түпті колбада, сулы моншада алынды. Синтез 3 сағат бойы, 60-65 оС температурада жүреді
Құрамын ... ... ... ИҚ ... ... ПВС, ВК және ГЭА ... алынған сополимерлердің ИҚ талдауын жүргізудің маңыздылығы зор. Үлдірлердің ИҚ ... ... ... ... су мен ... қосымша заттардан арылу мақсатында үлгілерді вакуум пешінде 40 оС температуралық ... ... ... ... ... ... ... бейнесі арқылы қосылысқа талдау жасау мақсатында әдеби мәліметтерді пайдаланып, сополимер құрамында кездесетін функционалдық топтардың әрқайсысына сәйкес келетін толқын ұзындықтары (см-1) ... ... ... 3 - ... ... ... ... сай келетін ИҚ - спектріндегі шың мәндерімен сәйкестендірілді. ПВС, ВК және ГЭА ... ... ... үшін ... ... ... топтарына дәл келетін шың мәндері айқын бейнеленген.
[ПВС]:[ВК]:[ГЭА] = 60:30:10 мол.% , ... = 60:20:20 мол.% , ... = 60:10:30 мол.% , ... ... ПВС, ВК және ГЭА ... жалғанған сополимерлі үлдірлердің ИҚ спектрі
3- кесте - ВК ... ... ИҚ ... ... мәндері
Функцио-налдық топтар
Толқын ұзындығының сипаттамалары, cм-1
БМҚ = [ВК]:[ГЭА] мол.%
100
60:20:20
60:30:10
60:10:30
60:10:30
Алифатты C-H
2972, 2924
2926
2974-2883
2974-2878
C=O
1633
1728-1620
-CH2-
1450-1300
1390
1381
1460-1381
-OH
3450-3300
3670-3397
3312
3375
C-O
-
1064
1049
1091
ПВС құрамындағы негізгі ... топ - ОН тобы ... ... ... сай ... ... ... мәліметтерге сүйеніп) байқалу керек, ал аталған жағдайда - ОН ... тобы 3300 см-1 ... ... ... Бұл ... сополимер құрамындағы - ОН тобының бар екендігін растайды. Сол сияқты C=O тобы 1620,2 см-1 ... ... шың мәні ... ... ал 1700 см-1 ... ... аз ... аталған топтың бар екендігін дәлелдейді.
Сонымен ПВС, ВК және ГЭА ... ... ... ... ... ИҚ - ... ... олардың құрамында бастапқы мономерлік қоспадағы функционал топтардың бар екенін және жүйеде сополимерлену реакциясының жүргенін тағайындады.
3.4 ПВС, ВК және ГЭА ... ... ... ... - ... қасиеттерін зерттеу
Сополимерлерді үлдірлі формаға келтіргеннен кейін ең алдымен көзге көрінетін қасиеттерін зерттеуден басталады. Сополимерлердің мөлдірлігі әдебиеттерден қаралған мәліметтерге ... ... ... қасиеттеріне тікелей байланысты, яғни олардың жоғары дәрежедегі мөлдірлігі сополимер құрамындағы полимер мен мономердің өзара ... ... ... ... ... ... жоғары мөлдірлікке ие үлдірлерге жоғары беріктілік сәйкес келеді. Ұсынылып отырған жұмыста синтезделіп алынған ПВС, ВК және ГЭА ... ... ... ... қосылыс құрамындағы ВК мөлшерінің артуымен сәйкесінше төмендеп отырады.
4- кесте - ... ... ... ... ... ... мол.%
* Мөлдірлік дәрежесі
* 60:30:10
* ақшыл
* 60:20:20
* Мөлдірлеу
* 60:10:30
* Мөлдір
5 - ... - ПВС, ВК және ГЭА ... ... суда ... ... ... Ерігіштігі
* 60:30:10
* Ісініп, еріді
* 60:20:20
* Еріді
* 60:10:30
* Ерімейді
Полимерлердің жеке температуралық сипаттамалары мен ... ... ... ... ... ... Полимердің құрылымына қарап, оның термотұрақтылығы туралы қорытындылар жасауға болады. Жұмыста алынған ... ... ... (ТГТ) ... көмегімен термиялық талдауы жүргізіліп, термиялық ыдырау қисықтары алынды (3.4 - сурет).
[ПВС]:[ВК]:[ГЭА] = 60:10:30 ... = 60:20:20 ... = 60:30:10 ... - ... . ПВС, ВК және ГЭА негізінде алынған ... ... ... ТГТ ... - ... - Әр ... ... қатынастағы [ПВС]:[ВК]:[ГЭА] сополимерлерінің
деструкциялану үрдісі үшін термиялық көрсеткіштер
ПВС-ВК-ГЭА
Температура қатары, оС
Масса азаюы, г
Қалдық, %
Толық ... ... ... ... ... ...
58,88-119,42
160,52-289,45
321,64-480,56
-0,132
-2,624
-5,011
-1,233
-24,527
-46,833
2200С
4100С
60:20:20
63,43-120,20
170,20-280,54
391,08-480,48
-0,395
-3,013
-4,702
-2,613
-19,955
-31,141
2250С ... ... ...
180,76-307,44
370,88-480,29
-0,106
-2,958
-4,731
-0,792
-22,073
-35,309
3000С
4350С
Термогравиметриялық талдау (ТГТ) полимерлердің құрылымын дәлелдеу үшін ... ... ... ... ... ... болып табылады. ПВС балқу температурасы 220-230°С, ВК ... ... ... ал ГЭА балқу температурасы 60°С сәйкес келетіні әдебиеттерден белгілі [53]. Сополимер құрамындағы екі компоненттің ыдырау температурасына тән ... ... ... ... екі ... кірген деп қорытындылауға болады. Сонымен қатар сополимердің термиялық тұрақтылығының мәні де ... ... ... ... ... ... қорытындылар жасалынды:
* N-винилкапролактам (ВК) және гидроксиэтилакрилат (ГЭА) негізіндегі әр ... ... ... ... ерітіндіде еркін радикалды сополимерлеу әдісімен синтезделді, сонымен бірге алғаш рет ... ... ... ВК және ГЭА негізіндегі сополимер жалғанған сополимерлеу ... ... ... ... сополимерлердің ИК-спектрі 400-4000 см-1 аймағында жазылды;
* N-винилкапрлактам мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимердің әртүрлі қатынастағы сулы ерітінділері дайындалып, ... ... ... ... және ... ... ... зерттелді;
* N-винилкапролактам мен 2-гидроксиэтилакрилат негізіндегі сополимердің сулы ерітінділерімен ПАҚ-ң комплекс түзу қасиеті турбидиметрия әдісі ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Шайхутдинов Е.М., Мун Г.А. // Материалы межд.конф. . - 2013. - C. 19-21.
2. Kirsh, ... A.V., Yanul N.a., Fedotov Y.A., Timashev ... ... Yamato M., Utsumi M., Kushida A., Konno C., Kikuchi A., Okano T. ... culture dishes allow the intact harvest of ... keratinocyte sheets without dispase by reducing temperature// Tissue Eng. - 2001. - V.7. - ... Ф.П. ... ... N- винилпирролидона и его полимеров№ Наука, Москва1970
5. O.Fo Solomon, ... C. Boghina. J. ... ...
6. A.A. ... А.П. ... ... ... А,529(1990)
7. I.Yu. Galaev., B. Mattiason. Enzyme Microbiol. Technol., 15, 354 (1993)
8. Kirsh Y.E., Yanul N.A., Kalninsh Ê.K. ... ... and Water ... ... in ... System // European Polymer Journal. - 1999. - V. 35. - P. 305.
9. Kirsh Y.E., Yanul N.A., ... Water Soluble ... // ... Symposium: "New Approaches in Polymer Synthesis and Macromolecular Formation"., St. Petersburg, Russia. - 1997. - V. 23. - P ... ... I.Y., ... B., Smart polymers and what could they do in ... and Medicine TNerds in ... Kabanov ... chemistry of smart polymers a revient, high Energy Chemistry,34,203-211, 2000
12 .Galaev I.Y., Mattiasson B., Smart polymers and what could they do in ... and Medicine TNerds in ... ... ... J.Polym.Sci,Polym.Chem.Ed.,13,2551 (1975)
14.Shostakovski M.F., Sydelrovskaya F.P., Vesnik Acad. Nauk. ... Makhaeva E.E., Thanh L.Ò. M., ... S.G., Khoklov A.R., Thermo ... Behavior of ... Gels in Aqueous Solution // ... ... and Physics. - 1996. - V.197. - P. ... . Lau A.C., Wu W.C., Thermally Sensitive and Biocompatible Poly(N- vinylcaprolactam): Synthesis and ... of High Molar Mass Linear Chains // ... - 1999. - V. 32. P. ... Tager A.A., Safronov A.P., Berezyuk E.A., Galaev I. Yu. Lower Critical Solution ... and ... ... in Aqueous Polymer Solutions // Colloid and Polymer Science. - 1994. - V. 272. P. ... Makhaeva E.E., Tenhu H. and Khokhlov A.R, Behavior of Poly (N- ... acid) ... in Aqueous Solution: Interplay Between Columbic and Hydrophobic Interaction// Macromolecules. - 2002. - V. 35. - ... Y. Okahata, H. Noguchi, T. Seki. ... 19,493 ... Solomon O.F., ... M., Boghina C., Radical Bulk ... of N-vinylcaprolactam// Journal of Applied Polymer Science. - 1968 . - V. 12. - P. ... ... И.М. ... ... и каталитически активные сополимеры N-винилкапролактама. Дисс. канд. хим. наук - Москва, 2005. - 98 ... А.А. ... " ... ... на ... ... и модификация волокн",дип.работа,2007
23. . Lozinsky V.I., Simenel I.A., Kulakova V.K., Kurskaya E.A., Babushkina T.A., Klimova T.P., Burova T.V., Dubovik A.S., Grinberg V.Y., Galaev I.Y., ... В., Khokhlov A.R. pH- and Thermo- ... ... of ... acid) ... // Macromolecules. - 2003. - V. 37. - P. ... . ... А.М. ... и ... ... ... ... и хитозана. Дисс.канд. хим. Наук - Ташкент, 2011. - 122 с.
25. . Кирш Ю.Э., ... А.В., ... Т.А., ... Г.Г., ... И.И. ... поли-N-винилкапролактама в водно органических смесях // Ж. Физ. Химии. - 1996. - Т.70, №8. - ... ... Е.В., ... Г.В., ... П.Т, ... Я.И. ... водных растворов термочувствительных сополимеров N-винилкапролактама с N-винилпирролидоном // ... ... и ... ... - 2010. - Т.12, №4. - С. 411-413.
27. ... Е.В., ... Т.Д., ... М.Г., ... В.Б., ... Т.Н., ... Р.Ю., Шевелева Т.В. Формирование макромолекулярных глобул и растворимых ... в ... ... термочувствительных полимеров //Высокомолек. соед. - 2005. - Т.47А,. №2. - С.332-337.
28.Кирш Ю.Э. Поли - N- ... и ... N- ... ... ... ... В.Н., ... Т.В., Пояркова Т.Н.// Высоком.соед. А.2006.Т.48. №8.С.1482.
30. Shfu-Peng, Chi-Wu// Macromolecules,2001.V.34.№19.P.6795.
31.
32. Makhaeva E.E., Tenhu H., Khokhlov A.R. Behavior of ... acid) ... in Aqueous ... Interplay between Coulombic and Hydrophobic Interaction // Macromolecules . - 2002. - V.35. - P. ...
33. Zaripova A.R., ... R.R., ... O.I., Rizvanov I.Kh., Litvinov I.A., ... A.T., Samuilov Ya.D. ... of the product of interaction of N-vinylcaprolactam with 3-chlorophenylisocyanate // Journal of Sturtural Chemistry. - 2011. - Vol.52. - ...
34. ... A.T., ... N.M., Shendric I.V. ... of the Organic Chemistry of drugs - Moscow. - Khimiya, 2001. - ... ... И.М. ... ... и каталитически активные сополимеры N-винилкапролактама. Дисс. канд. хим. наук - Москва, 2005. - 98 с. 36. Ю.Э., ... А.В., ... Т.А., ... Г.Г., Пашкин И.И. Превращения поли-N-винилкапролактама в водно органических смесях // Ж. Физ. Химии. - 1996. - Т.70, №8. - ... Ivanov A., Galaev I., Kazakov S., ... B. ... copolymers of N- vinylimidazole as displacers of proteins in immobilised metal affinity chromatography // J.Chromatogr. - 2001. V. 907. - ... Jaleh ... and Niloufar Koopaie " ... ... alcohol) ... Study of Swelling and Drug Release ... Iran. ... Кулагина Г.С., Герасимов В.К., Чалых А.Е./ Фазовая структура в органо - неорганических гибридных гелех на основе поли - N- ... и ... ... // ... ... ... и ... технология, Т.49,Вып.2,2006,С.40-44
39. Bekturov E.A., Bimendina L.A., Interpolymer Complexes// Adv.Polym.Sci.- 1981.- V.41.-P.99-147.
40. Нуркеева З.С., Мун Г.А., ... В.В., ... А.Б., ... А.А., ... о ... на ... XXI века ... .
41.
42
43
44. M. Schneider.,C. Guillot, B.Lamy. Fun. N.Y. Acad.Sci., 369,257 (1981)
45. Чурилина Е.В., Коренман Я.И., Суханов П.Т., ... Г.В., ... В.М. ... ... поли-N-виниламидов для извлечения и концентрирования антоцианового красителя из водных сред // Журн. прикл. химии. - 2008. - Т. 81, № 4. - С. ... ... Е.Е., ... М.Қ. Жоғары молекулалық қосылыстар. -Алматы: , Print-S, 2008. - 407 б.
47. Холмберг К., Йенссон Б., Кронберг Б., ... Б. ... ... и ... в водных растворах: - М.: Бином.Лаборатория знаний, 2007. - 529 с.
48. ... М.А. ... и ... ... ... ... полимеров линейной и сетчатой структуры на основе 2-гидроксиэтилакрилата. Дисс. канд. хим. наук - Алматы, 2011. - 113 с.
49. Mun G.A., Nam I.K., ... R.R., Nurkeeva Z.S., ... P.I., Park K. Swelling behavior of ... hydrogels of copolymers of the vinyl ether of ethylene glycol and vinyl isobutyl ether, and their interaction with cationic ... // Colloid Polym Sci. - 2004. - V.282. - ...
50. ... М.А., Мун Г.А. ... ... на основе 2-гидроксиэтилакрилата с поверхностно активными веществами катионного типа. // Хабаршы - 2009. - ... - С.38
51. Goddard, E.D., Gruber, J.V., ... of Polymer Science and ... in ... and Personal Care // Marcel Dekker, New York, - 1999. - V.112. - ...
52. Чурилина Е.В., Шаталов Г.В., Суханова П.Т, Коренман Я.И. Свойства водных растворов термочувствительных сополимеров N-винилкапролактама с ... // ... ... и ... ... - 2010. - Т.12, №4. - С. ... SmithG.L., McCormickC.L. Interaction of microblocky twin-tailed acrylamido terpolymers with anionic, cationic, and nonionic surfactants. - L.: ... ... ... , ВК және ГЭА ... сополимер алуға арналған схема
1-ГЭА - қа арналған бункер; 2-ВК-ға ... ... ... ... 4-10 ... полимеризатор; 5-гексан; 6- тұндырғыш; 7-вакуум-кептіргіш; 8-ПВС ерітіндісін дайындау; 11-ВК мен ГЭА - ға арналған бункер;12- тоңазытқыш; 13-қалып.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Акриламид және метилакрилат негізіндегі жаңа термосезімтал сополимерлерін синтездеу және зерттеу36 бет
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары39 бет
Web User Interface (WUI) негізіндегі пайдаланушы интерфейсінің компоненттері3 бет
«Cүт сарысуы негізіндегі фитосироптың микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеу»45 бет
Банк тұрақтылығы негізіндегі банк өтімділігі34 бет
Буддизм негізіндегі дүниетаным11 бет
Винилхлоридтің негізіндегі өзекті сополимерлер19 бет
Генераторлар негізіндегі телекоммуникациялық жүйелер21 бет
Жеңілдіктер негізіндегі әлеуметтік салықтың экономикалық мәні25 бет
Композитті материалдардағы полиимид негізіндегі жоғары температуралы керамикаға физика – химиялық үрдістегі электронды сәулелендірудің әсері45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь