Саяси дискурстың ерекшіліктері (лингвомәдениетаралық талдау)

РЕФЕРАТ 2

КІРІСПЕ
5
1 ДИСКУРС, САЯСИ ДИСКУРС ЖӘНЕ ОЛАРҒА ТАЛДАУДЫҢ ҚАТЫСЫ
7
1.1 Саяси дискурстың маңыздылығы 8
1.2 Стилистика анықтамасы және стилистикалық талдау 9
1.3 Дискурс ұғымы мен құрылымы 11
1.4 Дискурстық талдаулар идеологиялық талдау ретінде 13
1.5 Дискурс әлеуметтік практиканың элемерті ретінде 14

2 САЯСИ ДИСКУРС ЖӘНЕ ХАЛЫҚ 17
2.1 Саяси дискурс теориясы 17
2.2 Саяси әлеумет 19
2.3 Конструктивті дау 21
2.4 Саяси науқандарға арналған басқару қағидалары 31
2.5 Заманауи саяси дискурс 35

3 «МЕНІҢ АРМАНЫМ БАР» АТТЫ МАҚАЛАҒА ЛИНГВОМӘДЕНИЕТ АРАЛЫҚ ТАЛДАУ
37
3.1 Martin Luther King, Jr сөйлеу мәнерінің ерекшелігі 37
3.2 Martin Luther King, Jr. Ұлттық мемориалдық шеру 37
3.3 Сөйлеу мәнеріне стилистикалық талдау 39

ҚОРЫТЫНДЫ 46

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 48

ҚОСЫМША А 52
Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алғаннан бері – өз алдына жеке басқару формасы, тілі, діні, шекарасы бар белгілі мемлекет. Басқару формасы бар елде – билік, ал, билік бар жерде саясат өмір сүреді. Саясат – ауқымды мәселе. Оның қыр-сыры мен саласы өте көп.
Сол саясаттың қамтитын салаларының ішінен біздің қарасған міселеміз – саяси дискурс.
Қазіргі таңда саяси лингвистика – лингвистика бағытында жетекші орын алады. Біздің зерттеулеріміздің қамту аймағы мына ғылымдармен тоғысады: лингвистика, риторика, мәдениеттану, әлеуметтану, әлеуметтік лингвистика, саясаттану, саяси психология және бұл ғылымдар зерттеу жұмысымыздағы саяси дискурстың белгілі бір бағыт алуына негіз болады.
Заманауи саяси лингвистикадағы ауқымды орын алатын ұғымдардың бірі – «дискурс». Ол әсіресе гуманитарлық бағытта өзінің бағасын таба білді.
Саяси дискурс, өз кезегінде дискурстың әр түрлілігін талдаумен айналымады. Саяси дискурстың қамтитын мәселесі өте көп, бірақ ең бастысы мәселені тыңдарманға дұрыс жеткізе білу жолын іздестіру. Оны дұрыс жүргізуге байланысты біраз зерттеулер жүргізіп, мысалдар келтірдік. Саяси дискурс – әлеуметтік мәселелерді шешу жолындағы жасалатын ресми қадамдар. Ол шешім қабылдау үшін бүкіл азаматтардың қатысуына, өзгелерді үгіттеуге (дәлелді ақпарат пен логика арқылы), сонымен қатар, әлеуметтік мәселелерді шешкенде қандай қадамдар тиімдірек екенін анықтауға арналған. Саяси дискурс тәуелсіздік жағдайда шешім қабылдайтын амал түрі. Сонымен қатар саяси дискурсты жүргізу барысында туындайтын түрлі мәселелерге: конструктивті дау, негативті сенімдер, деструктивті сенімдер, саяси әлеумет, идеологиямен байланысы, психологияның байланысы, дау мәселесі, келіспеушілік, бірін-бірі құрметтеулерге тоқталдық. Бұл өз кезегінде, біздің басты мақсатымыз болып табылатын саяси дискурстың ерекшеліктерін тереңірек аша білуге өз септігін тигізді. Саяси дискурста «сенім» мәселесі мен «дәлел» маңызды орын алады, себебі бұқара халық осылардың арқасында өз таңдауларын жасайды.
Зерттеу жұмысының ең басты мақсаттарының бірі болып – әйгілі оратор, саясаткер Martin Luther King-тің сөйлеу ерекшелігіне лингвомәдениетаралық талдау жасау болды. Ол өз дәуірінде сөйлеу мәнері бойынша, халықты сендіру мәселесі бойынша – жоғары дәрежеге жеткен танымал саясаткер.
Өркениетті адам тілдік қарым-қатынастың әртүрлі формаларын жете меңгеруі керек. Бұл – нарық пен демократияға бет бұрған заманның талабы.
Әсіресе нарық заманының адамы тілдік қатынаста тек өз саласымен шектеліп қалмай, шаршытоп алдында айтыс-тартысқа түсудің логикалық, әлеуметтік, психологиялық жақтарынан хабардар болуға тиіс. Ал тілдік құралдарды талғау, саралау айтыс-тартыстың логикалық, әлеуметтік, психологиялық жайттарына тәуелді. Осы жайттарды дұрыс аңғарғанда ғана тілдік құралдарды, стильдік амал-тәсілдерді мүмкіндігінше тиімді пайдалануға зор жәрдемі тиеді. Күнделікті өмір тәжірибесінде, жеке коммуникацияда, ұжымдық коммуникацияда, бұқаралық коммуникацияда жиі кездесетін дискурс мәселесіне қатысты зерттеулерді қарастырдық.
Сонымен, мемлекеттің қарқындап алға дамып, тыныш өмір сүруі үшін алғыр саясаткерлер мен президент керек десек, мемлекетті құрап, оларды қолдап отырған- қарапайым халық. Саясаткерлер көпшілік қолдауына ие болып, биліктен орын табам десе, оның әрбір айтқан сөзі түсінікті, терең мағынаға ие болуға тиіс. Мұның барлығы да саясат пен тілдің тығыз байланысты екендігінен мәлімет береді.
1 Бисималиева М. К. О понятиях «текст» и «дискурс» // Филологические науки. – 1999-№ 2 – С. 26-31.
2 Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика // Русский филологический портал // http://www.philology.ru/linguisticsl/ budaev-chudinov-06a.htm.
3 Буркитбаева Г.Г. Деловой дискурс: онтология, интеракция и жанры: дисс. ... докт. фил. наук. – А., 2005. – 321с.
4 Ворошилова М. Б. Креолизованный текст: аспекты изучения // Политическая лингвистика / Гл. ред. А.П. Чудинов. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 20. -С. 180-189.
5 Демьянков В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык
СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учебное пособие / Отв.ред. М.Н. Володина. – М.: Изд-во Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 2003. – С.116-133.
6 Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 591 с.
7 Карасик В.И. Этнокультурные типы институционального дискурса //
Этнокультурная специфика речевой деятельности: Сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – С.37-64.
8 Лазарева Э.А. Конституирующие особенности Интернет-рекламы // Политическая лингвистика / Гл. ред. А.П. Чудинов. – Екатеринбург, 2008. – Вып. 3. – С. 142-149.
9 Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: ИТД ГК «Гнозис», 2003. – 280с.
10 Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. -Тверь, 1998. – 200 с.
11 Нұргелді У. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері. – Алматы, 2007. 28б.
12 Руссо Ж.Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права. М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. -416 с.
13 Садуов Р.Т. Графическая литература как составляющая американского политического дискурса // Политическая лингвистика / Гл. ред. А.П. Чудинов. –Екатеринбург, 2009. – В ып. 3. – С. 101-109.
14 Слышкин Г.Г., Ефремова М.А. Кинотекст. Опыт лингвокультурологического анализа. – М.: Водолей Publishers, 2004, – 153с.
15 США: статистика религиозности населения // RJELIGARE // http://www.religare.ru/27928.html.
16 Фуко М. Археология знания. Киев: Ника- центр, 1996. – С. 208.
17 Ханкишиева Э.М. Особенности прецедентного текста в дискурсе сатирической прессы. // Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы дискурса: теория и практика». Алматы, 2006. – С.113-115.
18 Чернявская В.Е. От анализа текста к анализу дискурса: немецкая школа
дискурсивного анализа // НДВШ. Филологические науки. №3.,2003, – С. 68-76.
19 Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2006. — С. 136.
20 Чанышева 3.3. Средства создания скрытой информации в тексте (лингвокультурологический и когнитивный аспекты): Курс лекций. – Уфа: Башкирский университет, 2000. — С. 106.
21 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: Автореф. дис. .... докт. фил. наук. – Волгоград, 2000. – С. 32.
22 Якобсон P.O. Лингвистика и поэтика // http://philologos.narod.ru/ classics/jakobson-lp.htm.
23 Ames, G., & Murray, F. (1982). When two wrongs make a right: Promoting cognitive change by social conflict. Developmental Psychology, 18, 892-895.
24 Astin, A., Green, K., & Kohn, W. (1987). The American freshman: Twenty year trends 1966-1985. Los Angeles: University of California, Los Angeles, Higher Education Research Program.
25 Bachman, J., Johnston, L., & O’Malley, P. (1986). Recent findings from “Monitoring the future: A continuing study of the lifestyles and values f youth.” In F. Andrews (Ed.), Research on the quality of life (pp. 215-234). Ann Arbor: University of Michigan, Institute of Social Research.
26 Berlyne, D. (1966). Notes on intrinsic motivation and intrinsic reward in relation to instruction. In J.
27 Blommaert J. Discourse: A Critical Introduction (Key Topics in Sociolinguistics). New York: Cambridge University Press, 2005. - 299 p.
28 Bruner (Ed.), Learning about learning (Cooperative Research Monograph No. 15). Washington, D. C.: U. S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education.
29 Cook, H., & Murray, F. (1973, March). Acquisition of conservation through the observation of conserving models. Paper presented at the meetings of the American Educational Research Association, New Orleans.
30 Coovert, M., & Reeder, G. (1990). Negativity effects in impression formation: The role of unit formation and schematic expectations. Journal of Personality and Social Psychology, 26, 49-62.
31 Damon, W. (1998). Political development for a democratic future: A commentary Journal of Social Issues, 54(3), 621-627.
32 De Tocqueville, A. (1945). Democracy in America (Vol. 1, pp. 298-342). New York: Random House.
33 Deutsch, M. (1973). The resolution of conflict. New Haven, CT: Yale University Press.
34 Doise, W., Mugny, G., & Perret-Clermont, A. (1976). Social interaction and cognitive development: Further evidence. European Journal of Social Psychology, 6, 245-247.
35 Erikson, E. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton.
36 Farrand, M. (Ed.). (1966). Jared Sparks journal. Record of the Federal Convention of 1787 (Vol. 3, p. 479). New Haven, CN: Yale University Press.
37 Fiske, S. (1980). Attention and weight in person perception: The impact of negative and extreme behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 889-906.
38 Griffith, E., Plamenatz, J., Pennock, J. (1956). Cultural prerequisites to a successfully functioning democracy: A symposium. American Political Science Review, 50, 101-137.
39 Hammond, K. (1965). New directions in research on conflict resolution. Journal of Social Issues, 11, 44-66.
40 Johnson, D. W. (1970). Social psychology of education. New York: Holt.
41 Johnson, D. W. (1971). Role-reversal: A summary and review of the research. International Journal of Group Tensions, 1, 318-334.
42Johnson, D. W. (1974a). Communication and the inducement of cooperative behavior in conflicts: A critical review. Speech Monographs, 41, 64-78.
43 Johnson, D. W. (1975a). Cooperativeness and social perspective taking. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 241- 244.
44 Johnson, D. W. (1975b). Affective perspective-taking and cooperative predisposition. Developmental Psychology, 11, 869-870.
45 Johnson, D. W., & Falk, D. (1977). The effects of perspective-taking and egocentrism on problem solving in heterogeneous and homogeneous groups. Journal of Social Psychology, 102, 63-72.
46 Johnson D. W., & Johnson, F. (2000). Joining together: Group theory and group skills (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
47 Johnson, D. W., Johnson, F.,& Johnson, R. (1976). Promoting constructive conflict in the classroom. Notre Dame Journal of Education, 7, 163-168.
48 Johnson, D. W., & Johnson, R. (1979). Conflict in the classroom: Constructive controversy and learning. Review of Educational Research, 49, 51-61.
49 Johnson, D. W., & Johnson, R. (1985). Classroom conflict: Constructive controversy versus debate in learning groups. American Educational Research Journal, 22, 237-256.
50 Martin Luther King - I Have A Dream Speech - August 28, 1963 http://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs.
51 Minneapolis Tribune. (September 5, 1999). Back to college: The frustration of facing blank stares. Editorial.
52 Murray, F. (1972). Acquisition of conservation through social interaction. Development of Psychology, 6, 1-6.
53 Nemeth, C., & Kwan, J. (1985). Originality of word associations as a function of majority vs. minority influence. Social Psychology Quarterly, 48, 277-282.
54 Nemeth, C., & Kwan, J. (1987). Minority influence, divergent thinking, and detection of correct solutions. Journal of Applied Social Psychology, 17, 788-799.
55 Van Blerkom, M., & Tjosvold, D. (1981). The effects of social context on engaging in controversy. Journal of Psychology, 107, 141-145.
56 Van Dijk T.A. The Study of Discourse // Discourse as Structure and Process / Edited by Teun A. Van Dijk. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 1997.-P. 1-35.
57 Van Dijk T.A. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. New York: Cambridge University Press, 2008. - 267.
58 Verba, S., Schlozman, K., & Brady, H. (1995). Voice and equality: Civic voluntarism and American politics. Cambridge, MA: Harvard University Press.
59 Vonk, R. (1993). The negativity effect in trait ratings and in open-ended descriptions of persons. Personality and Social Psychology Bulletin, 19, 269-278.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ФИЛОЛОГИЯ, ӘДЕБИЕТТАНУ ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕР ФАКУЛЬТЕТІ
ШЕТЕЛ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ТІЛ БІЛІМІ КАФЕДРАСЫ
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Саяси дискурстың ерекшіліктері ... ... курс ... ... А.Н. ... ... ... ... А.К. ... ... доцент __________________ Ж.М. ... ... ... 2013 ... ... және ... тіл ... меңгерушісі:
филол.ғыл.докт., профессор ________________ Г.Б. ... ... ... тақырыбы: Саяси дискурстың ерекшіліктері (лингвомәдениетаралық талдау).
Диплом жұмысының көлемі: 54 бет
Диплом жұмысында пайдаланылған әдебиеттер саны: 59
Тірек сөздер: тілдік ... ... ... дискурс, саяси әлеумет, конструктивті дау, негативті саяси сенімдер, деструктивті саяси сенім, т.б.
Диплом жұмысының нысаны - ... ... ... саяси мәтіндерді құрастырудағы түбегейлі құбылыстар.
Диплом жұмысының пәні: сөйлеу ... ... ... ... жеке ... ... дискурста қолданылатын амалдар, дәлелдер мен сенім стратегиясы.
Диплом жұмысының мақсаты - саяси дискурста ... ... ... ... ... ... көрсету.
Осы мақсат негізінде келесі зерттеу міндеттері туындайды:
* ұғымын анықтау.
* Саяси дискурста көрініс табатын негізгі ерекшеліктер.
* және ... ... ... ... негізгі тілдік бірліктер мен сенімнің көрініс табуы.
Диплом жұмысының зерттеу əдістері. Зерттеу жұмысына қойылған міндеттерді шешу үшін ... ... ... ... ... ... ... баяндау, жүйелеу, стилистикалық талдау, саралау əдістері, жаппай іріктеу тəсілі пайдаланылды.
Зерттеу жұмысының материалы - 1960 жылдары сөйлеу мәнерімен ... ... ... ... Martin Luther ... ... ... ретінде қазақстандық 10-ға жуық басылым беттерінен жаппай іріктеп алынған 90-ға жуық ... ... ... ... ... ... себеп болды.
Алынған нəтижелер: Конструктивті дау - бір адамның ойы, ақпараты, шешімі, теориясы немесе ... ... бір ... ... келмегенде және бұл жағдайда екеуі де бір шешімге тоқтағысы келген сәтте пайда болады.
Дискурс - ... ... ... ... туғызушылар мақсатына сай күрделі əрі нақты коммуникативтік жағдайға айналуы, мəтін қызметтерінің
дискурс құзыреттілігіне көтерілуі.
Зерттеу ... ... ... - тіл ... ерекшелеп көрсету және саяси диалогтағы таңбалар аргументін бейнелеу. Алынған зерттеу нәтижелерін қоғамдағы саяси дискурсқа әсер ... ... ... ... ... бір дискурста идеологиялық жүйе жүргізу, ары қарайғы зерттеуде қойылатын сұрақ - саяси дискурстағы тыңдарман орны.
Зерттеу жұмысының ... ... - ... ... ... ... ... актісі теориясын және дискурстық талдау зерттеушілерінің бірі - Tejn Adrianus van Dejk ... ... ... ... Van Dejk, V. ... J. Petefi және т.б ... ... бірге негізгі американдық ұлттық тіл субъектілерін зерттеушілері - U. Labova, R. ... T. Givona, U. Chejfa ... ... ... ... құндылығы - зерттеуде қолданылған материалдар мен нәтижелер әлеуметтік лингвистикаға, шет тілдер факультетіне, университеттегі ... ... ... ... ... ... болып табылуы мүмкін. Олар өз қолданысын әлеуметтану, этно әлеуметтану, этно конфликтология, этно ... ... пән ... ... ... таба ... жұмысының құрылымы: Диплом жұмысы кіріспеден, негізгі үш бөлімнен, қорытындыдан, жəне ... ... ... пайдаланылған материалдар мен дереккөздерден тұрады.
МАЗМҰНЫ
РЕФЕРАТ
2
КІРІСПЕ
5
1
ДИСКУРС, САЯСИ ДИСКУРС ЖӘНЕ ОЛАРҒА ... ...
7 ... ... маңыздылығы
8
1.2
Стилистика анықтамасы және стилистикалық талдау
9
1.3
Дискурс ұғымы мен құрылымы
11
1.4
Дискурстық талдаулар идеологиялық талдау ретінде
13
1.5
Дискурс әлеуметтік практиканың элемерті ретінде
14
2
САЯСИ ДИСКУРС ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... басқару қағидалары
31
2.5
Заманауи саяси дискурс
35
3
АТТЫ МАҚАЛАҒА ЛИНГВОМӘДЕНИЕТ ... ... Luther King, Jr ... мәнерінің ерекшелігі
37
3.2
Martin Luther King, Jr. Ұлттық мемориалдық шеру
37
3.3
Сөйлеу мәнеріне стилистикалық талдау
39
ҚОРЫТЫНДЫ
46
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
48
ҚОСЫМША А
52
КІРІСПЕ
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Ұсынылып ... ... ... ... бағалаудағы түрлі зерттеулер болып табылатын жазбаша мәтінмен байланысты, ірі жобалардың бір бөлігі көрсетілген, ал саяси дискурс принциптілік бағалау функциясы ретінде ... ... ... ... ... зерттей келе, олардың халық сеніміне кіруінде қолданатын амалдары мен айла-тәсілдерін анықтауға болады. Сөйлеу мәнерін зерттеу - бір ... ... ... ... мен ойға алған тәсілін көрсетсе, екінші жағынан - тыңдарманда қалдырылатын әсерді өте ... етіп ... ... ... сөйлеу мәнерінде контент-талдау айрықша орын алады.
Дискурста билік атауы орын алатындықтан, саяси дискурсты - саяси күрес деп қарауға ... ... ... - ... ... шешу ... ... ресми қадамдар. Ол шешім қабылдау үшін бүкіл азаматтардың қатысуына, өзгелерді үгіттеуге (дәлелді ақпарат пен ... ... ... ... ... ... шешкенде қандай қадамдар тиімдірек екенін анықтауға арналған. Саяси дискурс тәуелсіздік жағдайда шешім қабылдайтын амал түрі.
Дәл, дөп ... ... өз ... ... және біз мұны ... ... қатігез әрекеттерге баратын азамат соғысында емес, сөздер күресіндегі тон және ... ... ... ... таңдағы саясаткерлер ұлттық ұқсастықтарына қарамастан, билік жүргізуде белгілі бір дәрежедегі тілдік механизмдерге ие (біз оны ... ... деп ... Осы лингвистикалық технологиялар арқылы билік жүргізушілер райынан қайтару немесе көндіру процестері арқылы өздерінің көздеген мақсаттарына жетеді. Екінші сөзбен айтқанда, тілдік ... деп ... ... ... біз ... ... және ... факторларды жүзеге асыру үшін қолданылатын әдістер мен амалдарды түсінеміз.
Алғыр саясаткерлер сөздің мәніне аса үлкен назар аударады. Сөз бен ... да ... ... ... ... ... бақылауда ұстап, дұрыс қолдана білетін маман саяси дискурсты сенімдірек етіп, қыздыра түседі.
Зерттеу жұмысының өзектілігі - қазіргі ... ... ... орны, саяси өтініштер және саясаткерлердің сөйлеу мәнерінде қолданатын дәлелдеу элементтері, амал- тәсілдері, сендіре білу ... ... ... - тілдік бірліктер жүйесі, саяси мәтіндерді ... ... ... ... пәні - ... ... қарым-қатынас болып табылады, жеке айтқанда, саяси дискурста қолданылатын амалдар, дәлелдер мен сенім стратегиясы. ... ... ... - 1960 ... ... ... ерекшеленген атақты американдық саясаткер Martin Luther King-тің шығармасы.
Зерттеудің дереккөздері ретінде қазақстандық 10-ға жуық басылым беттерінен жаппай ... ... 90-ға жуық ... ... ... талдау жұмысын жүргізуге себеп болды.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері - саяси дискурста көрініс табатын ... ... ... ... ... ... ... басты міндеттері төмендегілер:
* ұғымын анықтау.
* Саяси дискурста көрініс табатын негізгі ерекшеліктер.
* және ұғымдарын зерттеу.
* Саяси дискурста ... ... ... мен ... ... ... жұмысының зерттеу əдістері. Зерттеу жұмысына қойылған міндеттерді шешу үшін мағыналық-қатысымдық ... ... ... ... ... ... ... жүйелеу, стилистикалық талдау, саралау əдістері, жаппай іріктеу тəсілі пайдаланылды.
Зерттеу ... ... ... - тіл ... ерекшелеп көрсету және саяси диалогтағы таңбалар аргументін бейнелеу. Алынған ... ... ... ... ... әсер ... ... механизмдермен сәйкестендіру, белгілі бір дискурста идеологиялық жүйе жүргізу, ары ... ... ... ... - ... ... ... орны.
Зерттеу жұмысының әдіснамалық құрылымы: Нидерландық лингвист, мәтін ... ... ... ... және ... талдау зерттеушілерінің бірі - Tejn Adrianus van Dejk концепциясынан. Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негізін Van Dejk, V. ... J. Petefi және т.б ... ... ... ... ... ... тіл субъектілерін зерттеушілері - U. Labova, R. Langakera, T. Givona, U. Chejfa жұмыстарынан тұрады.
Алынған нəтижелер: Конструктивті дау - бір ... ойы, ... ... ... ... ... ... бір адаммен сәйкес келмегенде және бұл жағдайда екеуі де бір шешімге тоқтағысы келген ... ... ... - дайын мəтіннің сөйлеу əрекетін туғызушылар мақсатына сай күрделі əрі нақты коммуникативтік ... ... ... ... дискурс құзыреттілігіне көтерілуі.
Зерттеу жұмысының практикалық құндылығы - зерттеуде қолданылған материалдар мен нәтижелер ... ... шет ... ... ... журналистерге теоретикалық курстар жасау барысында пайдалы болып табылуы мүмкін. Олар өз ... ... этно ... этно ... этно психология облысында пән аралық деңгейде кеңінен таба ... ... ... Диплом жұмысы кіріспеден, негізгі үш бөлімнен, қорытындыдан, жəне пайдаланылған əдебиеттер тізімінен, пайдаланылған материалдар мен дереккөздерден ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... Саяси дискурстың маңыздылығы
Саяси дискурстың алға қойған міндеті: а) азаматтардың мәселені түсінуін анықтау; ә) қанағаттанарлықтай нәтижелерге жету үшін ... ... ... ... ... ... ... байланысты азаматтарға көмек көрсету; б) азаматтардың саяси процестерге белсенді қатысуын арттыру және в) ... ... ... ... яғни олар ... белсенді азаматтар болуы тиіс.
Тәуелсіз қоғамдағы психологияның саяси дискурсті конструктивті ... ... ... - ... дәлелдеу, қажеттіліктерді зерттеу болып табылады.
Конструктивті дау - бір адамның ойы, ақпараты, шешімі, ... ... ... ... бір адаммен сәйкес келмегенде және бұл жағдайда екеуі де бір шешімге тоқтағысы ... ... ... ... ... келесі тәсілдер арқылы табысқа жетіп жатады, яғни азаматтарға құқық қорғау топтарын ұсынады немесе кей жағдайларда алтернативтік қадам ... ... деп ... ... ... әр азамат өз мүддесін, ойын дұрыс деп санап, екінші тараптың мүддесіне қарсы ... ... ... ... ... сәтте туындайды.Саяси жетекшілер бұл жағдайға басқа қырынан қарап , келісімге келу мақсатымен көпшіліктің шешіміне ыңғайлана бір ... кері ... ... пен тіл бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл терминдердің байланысын ұғынуда ең бастысы адамның мінез-құлығы екендігін түсіну ... ... ... ... және ... ... сөйлем айтсақ, қандай жолмен және қай дәрежеде бұл екі мағына бір-бірімен байланысты деген сұрақ туындайды. Бұл ... осы ... ... зерттелмеген, зерттеуге қадам жасау үшін тілдің бір түрі қажет болады және ол ... біз жай ... ... деп атаймыз. Мұндай жол саясаткелер үшін ғана емес, адамзат ... де ... деп ... Ары ... біз өз ... тағы бір ... аударғымыз келеді. Бұл көптеген саяси науқандарда жиі қолданып келе жатқан саяси көріністің пайда болуы.
Жоғарыдан байқағанымыздай формалді риторикадағы өзгерістер ... ... ... ... және аса ... ... қолдануға алып келді, ал кейінірек саясат тетігін өзгертті. ... бұл ... ... өз ... тигізді, яғни әркім өзі қалаған саясаткерін қолдады.
Саяси дискурстың сипаттамасы. Саяси дискурстың табиғатында дискурстың барлық негізгі ерекшеліктері: ... ... ... ... ... ... және аяқталым категориялары кездеседі. Саяси тілдің қарапайым тілден айырмашылығы:
* терминологияға бейім, ал ... ... ... ... ... тілдегідей қолданылмайды;
* дискурстың ерекше құрылымы;
* кейде сөйлеу тәсілдерінің өте ерекше нәтижесі;
* дискурстың ... және ... ... де ерекше [1, 50].
Саяси дискурс жаңа лингвистикалық технология, радио, теледидар және ... ... ... ... ... ... кеңеюіне, дамуына және өсуіне мүмкіндік беретін жаңа дәуір пайда болады. Бір жағынан, ... ... ... саясаткерлерге кең ауқымды әлеуметке, екінші жағынан, саясаткер әр сөзіне абай болу ... ... ол ары ... ... өз ... ... Осылайша, лингвистикалық техниканы шебер қолдану өзіндік жеңіске алып келеді.
Барлық саясаткерлер бірдей технологияны қолданады, бірақ әр ... ... ... және ... ... ... Дискурстық сараптаманың нәтижесі ретінде, лингвистикалық техника саяси дискурста универсалды, ұлттық, тіпті жеке тұлға ... ие. ... ... ... сөздері, осы жағдайға ең лайықты мысал болып табылады. Дәстүрлі жағына қарамастан, әр ... ... есте ... сөз ... ... ... ... дискурстың анық емес жағы, белгісіз қауым алдында өте күшті және ... сөз ... ... ... ... сөз - бұл бір ... дискурс. Саяси көсем жайлы берілетін мәлімет олардың идеологиялық тұжырымдамасына сәйкес ... ... ... және ... талдау
Стилистиканың анықтамасына байланысты зерттеуші ғалымдар әр түрлі түсініктеме береді.
Wales ... жай ғана деп ... [28, 51] ... ... ... ... ... беру арқылы анықтайды. Яғни, , және бір жағынан стилистикалық әдебиеттен, лингвистикадан бөліп қарап, екінші жағынан екеуін ... ... [28,50]. Leech ... ... ... Ол ... деп ... де стилистиканы дейді [30, 50. 49-62]. Widdowson мен ... ... ... біз ... екі пән: ... мен лингвистика арасындағы нысаны екендігін көреміз.Әдеби дискурс (мәтін) зерттеудің нысаны ретінде ал лингвистика мақсатқа жету жолындағы құрал ретінде қажет.
Стилистикалық талдау ... ... ... бұл ... ... ... үшін көркем мәтіндерде тілдің көрініс табуы. Бұл өз ішіне дискурстың жай түрінде мәтін тілінің салыстырмалы ... ... ... Стилистика зерттеушілері көркем стильдегі мәтінді систематикалық салыстыру арқылы басқа мәтіндерде қолданып көргілері келуі мүмкін.
Halliday ... ... [44, 51]. Бұл ... ... де Halliday ... ой ... Ол: [44, 51]. Сонымен, стилистикалық талдауға салыстырмалылық тән деп қорытындылауға болады.
1.2 Дискурс анықтамасы
Соңғы кезде ұғымы бар ... ... да ... алып жүру байқалады. Дискурс - негіз етіп өрбитін нысаны адам болғандықтан қамтитын аясы өте кең, кешенді ұғым. Дискурс - ... сөз ... ... ... ... ... ... өздерінің когнитивтік, тілдік, аялық білімін, прагматикалық мүмкіндіктерін пайдалану арқылы коммуникативтік мақсатқа орай өз ... ... ... ... ... ... ... көшіруі, диалогқа түсу әрекеті.
Орыс тіл білімінде дискурсты Э.Бенвенист (1974), Т.М. Николаева (1978),
В.В. ... (1993), О.Г. ... (1999), М.Л. ... (2003) сынды ғалымдар зерттесе, қазақ тілінің мамандары да лингвистикадағы дискурс мәселесіне көп көңіл бөліп отыр Г. Әзімжанова (2003), Р.А. ... (2003), Г.Г. ... (2005), Б.А. ... ... (2007), ... (2008).
Ал ағылшын тілді ғалымдар дискурс пен мәтінді ажыратып қарастырмайды [4, 49]. Америкалық лингвистикада дискурс теориясын жүйелі (қисынды) ... ... speech) және ... ... ... ... ... бойынша адамның өмірлік тәжірибесінен жиналған білім жүйесін көрсетуден тұрады. [7, 49].
Тіл білімі саласында дискурс түрлі феномендер ... ... ... ол сөйлеу терминінің синонимі, байланысты сөйлеу, сөйлеу ағымы, күрделі синтаксистік тұтастық, ... ... ... ... ... ... жəне ... сөйлеу шығармасы түрінде, ал тағы бірде менталдықтың белгілі бір түрі, вербалды əрекет ететін сана, мəтінмен бірліктегі ... тыс, яғни оны ... жəне ... əсер ететін факторларды біріктіретін күрделі коммуникативтік құбылыс ретінде танылады.
Тіл білімінде дискурс мәселесін арнайы зерттеген ғалым Г.Г. Бүркітбаеваның анықтамасы ... [3, ... ... 60-70 ... ғана ... ... кеңірек қолданысқа түсуі қазіргі кезде ғана байқалады дей келе Г.Г. ... ... ... туу ... ... әрқилылығымен және көптілігімен түсіндіреді [1, 49]. 1) ... және ... 2) ... мәтін, функциональді стиль, тіл және сөйлеу; 3) мәтін, сөйлеу, және ... 4) ... ... ... және т.б. ... ... ... жүр.
Өз кезегінде ғалым В.Е. Чернявская дискурсты зерттеушілердің әрқилы
көзқарастарына қорытынды жасай ... оны ... 3 ... ... ағылшын-америкалық лингвистикалық дәстүрі дискурс жүйелі (қисынды) сөйлеу және ақпаратты жіберуші мен алушының арасындағы қарым-қатынас деген қағиданы ұстанады;
2) Т.ван Дейк және оның ... ... ... ... амстердамдық дәстүр. , журналдарын шығарумен кең танымал;
3) М. ... ... ... ... және тіл ... (У. Маас, З. Егер, Ю. Линк) дискурс концепциясы тұрғысынан құрылған неміс мектебі. Неміс мектебіндегі ерекше орынды Р. Водактың бастауымен дискурсқа ... ... ... ... ... Бұл ... үшін ... талдау- белгілі мәтіндік формадағы әлеуметтік-тарихи хабарлауды ашып көрсететін, идеологиялық бағыттағы дискурстық талдау. [2, ... У. ... ... ... ... дискурсты: көркем дискурс, ғылыми, публицистикалық, іскери, бейресми дискурс деп ... [11, 49]. ... З. ... ... ... ... XX ғ. ... көрсетіп берді. Бірақ ол дискурсты талдаудың қазіргі заманға сай анықтамасын ... ... мен ... ... ... талдау әдісін көрсетті [17, 49].
Дискурс, бір ... ... ... ... ... кеңістік пен уақытта жария ету процесі; екінші жағынан, дискурс - мәтінді ой-санадан өткізу процедурасы да ... оқу ... ... ... ... ... және ... көзқарасымыз бойынша, мәтінді дискурстың аралық сатысы ретінде сипаттаған жөн. Өйткені дискурс ретінде екі бірдей коммуниканттың ойлау, ... ... ... деп ... Сондай-ақ, мәтін шындықтың объективті факті ретінде дискурс нәтижесі, ... ... ... ... ... дискурс әлдене туралы ой саптау дегенді білдіретін мағынада қарастырылған. Дискурс - ерекше әлеуметтік шындық ретінде көрінетін тіл ... ... тіл ... де ... ... ... ең алдымен мәтіндерде кездеседі. Нәтижесінде мәтін сөздер мен ... бере ... ... ... ... Ендеше, мәтіннің қатысымдық қызметі дискурстық ақпарат беру болып табылады. Дискурстық ақпарат қабылдаушының рухани азығын өтеуге ... ... ... коммуникативтік белсенділігін қабылдаушы бағдары тұрғысында анықтауға арқау болады.
Ф. Оразбаеваның [3,49] деген пікірінде қатысымдық бірліктердің мәтін ішіндегі жұмсалымдық ерекшеліктері дискурс ... ... ... ... ... ... бірліктерді баяншы діттеген мақсатына сай іріктеп қолданады. Мысалы, күннің ... ... ... туралы ақпаратты автор ғылыми мәтінде күннің ішінде үлкен қысыммен жиырылған сутегі атомдары, гелийге ... ... отын бар. ... реакция кезінде күннен мол энергия бөлініп шығады түрінде ... ... ... ... ... кіріп кетті, аспан жерге түскендей ми қайнатқан ыстық күн түрінде сөз ... ... ... мен ... ... ... ... мүмкіндік береді. Баяншы дүниенің тілдік бейнесін, ұлттық дүниетанымды, таза ғылыми танымды, ғылыми көпшілік ... ... ... ... ... ... ... мәтінде автордың тілдік бейнесі, окказионализмдер, көріктеу тәсілдерінің қолданылуы, ... т.б ... ... ал ... ... терминдер, бата-тілекте сөз магиясының танымдық сипаты сияқты ұғымдар тілдегі ментальды әрекеттерді көрсетіп, мәтіндерді қатысымдық ... ... ... ... ... Нәтижесінде мәтін баяншы мен қабылдаушының когнитивтік санасын құрайтын әлеуметтік, мәдени, саяси, ұлттық, тарихи, діни, т.б. факторлардың барлығын тілдік санаға ... ... ... ... ... ... талдау - мұндай анықтама барлық пәндердегі сөйлеу жүйесінің зерттеулерінен құралуы керек, дәл осы қағида ... ... ... түрлі өлшемдері бар. Менің көзқарасым бойынша немесе сияқты терминдердің іргетас ретінде белгілі бір анықтамасы жоқ сияқты. Бұл ... ... үшін ... ... теорияны немесе жаратылысты білуіміз қажет. Сондықтан да, дискурс көпқырлы әлеуметтік көрініс болып қала ... Бұл, ... ... бір ... ... ... ... нысан (сөз,сөйлем), іс-әрекет (мәселен, мақұлдау немесе қауіп төндіру) әлеуметтік ... ... ... ... әлеуметтік практика (мәселен, лекция),психикалық таным (білім,пікір), коммуникативтік жағдайлар немесе әрекеттер (мысалы, парламенттік дебаттар). Басқа сөзбен ... ... және ... анықтамасы біраз зерттеулерді қажет ететін, көптеген іргетастық ұғымдардан тұрады және оларға анықтама керек, яғни, теория, мағына, ұғыну сияқты.
1.3 ... ... ... ... мен ... - жеке ... ... толғандыратыны баршамызға белгілі. Әсіресе, бұл зерттеу түрі систематикалық және формалді әдісті қолдана отырып, соңғы жиырма жылда ауыз толтырып айтарлықтай жетістікке ... ... ... бұл саладағы теоретикалық және эмпирикалық шектеулер маңызды мәселелер тудырды. ... бұл ... ... ... және синтактикалық жағынан ғана емес, сонымен қатар, өз ішіне семантикалық және прагматикалық қырлады да қамтитындығында. ... ... ... белгілі бір құрылымдық жүйесіз сөйлемдер бір-бірімен теңесе алмайды.
Екіншіден, зерттеудің маңыздылығы даралықты, қарым-қатынасты, әңгімедегі рөлдер тізбегінің ауысуы және т.б ... ... ... ... ... ... алуында.
Үшіншіден, тілді қолдану сөйлем немесе сөйлем тізбегі ретінде емес, дискурстағы мәтін бірлігі ретінде болуы тиіс. Басқаша айтқанда, лингвистикалық теория сөйлеу ... ... ... және ... ... сонымен бірге, дискурстағы тілді қолдану анықтамасына сәйкес келетін өзге де ... ... ... ... ... ... ... талдауынан және түрлі тілдік бірліктерден алынған маңызды нәтижелерді қысқаша санап көрелік. Критикалық дискурс талдауының қолданатын амалдары:
* болып жатқан әлеуметтік ... ... ... ... ... ... қатысушылар;
* кеңістіктегі уақытша өзгертулер.
Егер, тыңдаушының білім деңгейі дискурс талдауларына қарай әрдайым өзгеріп отырса, контекстік модел - ... ... ... ... моделдер дискурстың уақытша болып табылатын аспектілеріндегі (екпін, синтаксис, лексика т.б) өзгерістерді бақылап отырады және олар әрдайым жұмыс жасау жады көрінісінде ... ... ... ... ... олар өте қиын ... ... бола алмайды (коммуникативті жағдайларда ондаған немесе жүздеген аспектілерді көрсете алады).
Дискурсты ... әр ... ... ... ... ... те, дискурсты зерттеушілердің басым бөлігіне мынандай негізгі ... ... ... ... ... тым ... және өз табиғатына сай емес;
2)тілдің динамикалық қалпы қарым-қатынас негізінде құрылу керек, яғни адамдардың бірлесе жұмыс жасау негізінде көңіл-күйлерін көрсетуі, ... және ... ... ... ... әсер ... ... ... ... ... ... қатынас мәдени контекст көлемінде қарастырылады;
4) коммуникативті жағдайдағы негізгі қызметті қатынас құралдары емес
адамдар атқарады;
5) қарым-қатынас ... ... ... ... және ... ... кейінгі сатылардан тұрады;
6) мәтіннің қарым-қатынас жасаудың негізі ретінде бірнеше өлшемі бар,
мәтінді және оның ... ... ... болып табылады [12, 49].
Ғалым Г.Г. Бүркітбаева өз кезегінде, [3, 49].
Контекст зерттеушілердің көңілін, дискурсқа тән не айтылғанына және не ... ... ... және ... ... ... ... жағдайына аударады. Дискурстың жағдаяттық мағынасы қатынастың әлеуметтік, психологиялық және мәдени жағдайларын ескеру, яғни прагмалингвистикалық тұрғыдан зерттеу [11, 49]. ... ... ... дін, ... заң, ... әдебиет т.б. қамтитын дискурстар белгілі бір заңдылықтар көлемінде ... ... біз ... ... саясат, ғылым, дін, заң т.б. деп бөлеміз. Соған байланысты тіл әр ... ... ... ... ... соның ішінде болашағы зор бағыттардың бірі саяси ... деп ... ... барып оны жан-жақты зерттеу мақсаты туады. Қоғам мен дискурс үшін маңызды болып табылатын контекстік ... ... ... ... ... ... ... билік, басқарумен байланысты зерттеулерде де маңызды орын алады.
1.4 Дискурстық талдаулар идеологиялық талдау ретінде
Идеологиялық ... ... ... - ... ... ... концептуалдық негізді бере отырып, дискурстағы критикалық практикаларда, идеологиялық талдауларда қатысуымызға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... мағынада болса да, мәтінде көрініс тауып, дискурстың құрылымында жаңа жайттар ... ... ... ... ... ... Екі ... да, идеологиялық ұғымдардағы қарым-қатынастарда дискурс құрылымы болатынын білдіреді. Мысалы үшін, газет беттеріндегі өзіндік ортақ ... мен мәні бар ... ... жазылған тақырыптар - мәтіндегі үтір санынан қарағанда, адамға ой саларлықтай мазмұнға ие дискурстың ерекше категориясын білдіріп ... ... бір ... алып қарайтын болсақ, бізде идеологияның негізгі принциптерінен кез-келген мәтін құрылымын ойлап шығару үшін ... ... ... теориялық негізіміз жоқ. Шындығында, айтарлықтай дискурстың бүкіл макроқұрылымы ... ... ... ... бір ... ... ... көзқарастарда, оқиғалардың тілдік функцияларына қатысады.
Сөйлеуші қара нәсілдікке байланысты сөйлегенде, оның сөзіндегі екпіннің кішкене де болса дұрыс қойылмауы (өзі қаламаған жағдайда) қара ... ... ... ойын ... сөйлеушінің сөзі дәл сол уақытта дерліктей дөрекі, мәдениетсіз болып көрінеді (мұндай нәсілдікке байланысты мысалдар күнделікті өмірде жиі кездесіп жатады).
Енді ... осы ... мен ... және ... ... ... көріністе жеткізудің жолдарын қарастырайық. Бірақ идеологиялық мағынадағы өз ойын білдіру мен қарым-қатынас үшін дискурстың ... ... ... алдын, өзіміздің нені іздеп жатөанымызды толық білуіміз керек. Жоғарыда ұсынылған идеологияға байланысты теорияларды есепке ала ... біз ... ... ... өз көзқарасын білдіру, қызығушылық сияқты қырына кірісуіміз керек. Жеке алғанда, қызығушылықта даудың болуы - белгілі бір ... өз ... ... қарама-қайшы жолды таңдау сияқты оқиғалар.
1.5 Дискурс әлеуметтік практиканың элементі ретінде: жанрлар, дискурс және стильдер
Дискурс әлеуметтік практика ... 3 ... ... ... айта ... Ол ... ... пен әрекеттесудің негізгі жолы сөйлеу және жазу арқылы іске ... ... ... ... ... қаралады. Біз дискурсты әрекеттесудің түрлі жолдары ретінде ... ... ... сұхбат - бұл жанр. Екіншіден, дискурс әрқашан әлеуметтік дағдының көрінісі ... ... ... ... ... ... да ... тәжірибелер, өзіндік көріністің сұрақ ретіндегі дағдысы. Көрсетілім нағыз дискурсты мәселе, біз ұстанымдар мен жетістіктер әлеміне жақын саланы ... ... ... ажырата аламыз. екі түрлі салада қолданылып тұрғанын айта кетейік: абстрактілі, абстрактілі зат есім ретінде, тіл және ... ... ... ... әлеуметтік өмірдің элементі ретінде, нақты, сан есім ретінде, әлемнің бөліктерін ерекше жолдармен білдіру.
және ... әр ... ... пен теориялардың негізінде қолданылады. әлеуметтік зерттеу әлемінде міндетті болып табылады.
Көптеген бұрынғы академиялық топтамалардың тіл мен ... ... ... ... терең шоғырланған философиялық дәстүрінен туындаған.
Саяси әрекеттер тілді ... іске ... анық айта ... Басқа тәртіп, мәселен физикалық зорлық кездесетіні мәлім. Бірақ саяси әрекеттерде тіл арқылы ... ... ... ... ... ... ... дау тудыратын мәселе (немесе тілдік түйсікті өңдеудегі мәдени дағдарыс) адамгершілік қоғамында одақтардың құрылуы, топтық шекараны бөлу және ... да ... ... әрекеттер, өзара альтуризм атты көрініске ие. Бірақ тіл тек осы ... мен ... ... үшін ... деп айту қате ... қатар саясатты зерттеу (және саясатқа байланысты тіл) эмпирикалық шындық және субъективтілік немесе ... ... ... ... ... ... өзі ... эмпирикалық жағын, Платон нормативтік жағын қарастырған. Бірақ саяси философтар саясатты зерттеуді сипаттаудың нормативтік жағынан толықтай ... ... ... ... ... өзіндік шектеу қоюдағы кейбір шағым мен кейбір сәттіліктеріне қарамастан). Саяси философияның тәртібі осылайша екі түрлі болып келеді, бірақ ... екі ... ... ... ... ... ... немесе пайдакүнемдік секілді қасиеттерден аттап кете алмаймыз. Бұл шеңбер міндетті ... ... ... ... ... адамдар саясат жайлы сөйлейді және жазады, себебі жазу мен сөйлеу әлеуметтік жағынан да, саяси жағынан да бір бірімен шиеленіскен (Біз ... ... ... мен ... ... ... болмау керектігін ерекше атап өтуіміз қажет).
Лингвистика және дискурс, саяси философия секілді нормативтік ... ... ... ... және осы екеуін үйлестіріп отырады. Постмодернизм жүйесі ... ... ... ... ... жол ... ... формалар политикалық дискурс, этикалық көзқарастан, политикалық немесе философиялық (мысалы, әлеуметтанушы, неолибералды ... ... ... ... ... Саясаткер үшін лингвистика мен дискурс тәсілінің айырмашылығы қандай, бұл жағдай эмпирикалық дәлелдеу түріне алып ... бұл түр ... ... ... саяси философияда ескерілмейді, бірақ соңғысы саяси ұстанымдар мен лингвистикалық қағидаларға назар аударады. Алғышарт ретінде саясаткер сөзі ... болу ... ... ... ... дәлелдеулерді мәтініннен алуы керек. Расында, саяси ғылым дауыс беру ісінен, конституциялық келісушіліктен, партияның конфигурациясынан, экономикалық статистикалардан, әскери қордан, ... ... ... ... ... лингвистикалық дискурстың тұрақты легі эмпирикалық дәлелдеуден кем түспейді. Бұрында да осы қиындығы үшін аяғына дейін жетпеген. Бұл қалай ... және ... Бір ... ... көне ... ... ... формасына деген өзіндік тәсілі болған. Бірақ көптеген дау мен сенімдерден кейін ғылыми тұрғыдан өзіндік риториканы зерттеу құндылығын ... ... ... ... ... жан ... қарастырылған, XII ғасырдан бастап лингвистиканың теориялық дәуірі болған.
Жоғарыда келтірілген мысалдар саясатты ... ... ... бір- ... байланысты екенін білдіреді, бірақ саяси дискурстың сараптамасы өз алдына даму ... ... ... бір ... бір ... ... философ пен саяси ғалымдар, екінші жағынан лингвист сараптаушыларлардың саяси дискурс жайында негізігі тақырыптары кейде сәйкестіктерге ұшырасып жатады. Саясаттың академиялық ... ... тек ... ... ... ... ... осындай шеңберден әсер алады, бірақ саяси мәтін мен әңгімені зерттеудің нәтижесін балама ретінде табу керек, сонымен қатар саясатты түсінуде ескі ... де ... ... ... ... сұрақ туындайды - саясат қалай анықталады? Белгілі бір ... мен ... ... ... жауап табу негізгі жауабы болып табылады. Бірақ кейбіреулері саясатты зерттеудің екі жағынан қарап: ... және анық ... ... бұл ... да екі ... мағынаға ие. Бір жағынан, саясаткер билікке деген таласушылар мен оларға қарсы шығушылардың арасында. ... ... ... талас ретінде қалыптасқан, бұл жерде демократия даулы мәселе. Екінші жағынан, саясат ынтымақтастық секілді, ақша, билік, бостандық тағы ... ... ... ... айта ... жайт, демократия - күмәнді мәселе.
Осы екі бағдарда қарама-қарсы микро және макро деңгейдегі айырмашылық бар. ... ... ... ... ... жеке тұлғалар арасындағы қауымдастық күші, жанрлар арасында, және неше түрлі әлеуметтік ... ... ... ... ДИСКУРС ЖӘНЕ ХАЛЫҚ
2.1 Саяси дискурс теориясы
Thomas Jefferson және басқа да американ республикасының негізін қалаушылар - деп ... ... деп ... Ол деп жазады [40, 51].
Webster-дің сөздігіне сүйенсек, ... ... екі ... бар: а) ... ... ... ... түрде сөз арқылы жеткізу (ауызша немесе жазбаша) және ә) талқылай білуге деген тапқырлық.
Саяси дискурс - ... ... шешу ... ... ресми қадамдар. Ол шешім қабылдау үшін бүкіл азаматтардың қатысуына, өзгелерді ... ... ... пен ... ... сонымен қатар, әлеуметтік мәселелерді шешкенде қандай қадамдар тиімдірек екенін анықтауға арналған. Саяси дискурс тәуелсіздік жағдайда шешім қабылдайтын амал ... [37, 51]. ... ... үшін бір ғана ... ... ... ол ... қабылдауды жалпы қоғамға беру. Сұрақтарға жауап табылып, мәселе шешілген соң, әр бірінің кемшіліктері қаралып, қай ... іске ... ... анықталады. Ережеге сай, қабылданған шешім ең тиімдісі болып табылады. ... ... ең ... ... :
1) ... шешім өзінің жоғары деңгейлілігімен және азаматтар үшін тиімділігімен ... ... ... ... процесіне барлық азаматтар жұмылдырылады, яғни, шешімді жүзеге асыруда (олар мұнымен келіседі ме жоқ па);
3) ... ... ... ... ... ... ... құқық (шешіммен келіспегендер) келесі таңдауларда ешқандай мәселе туындамауы үшін қорғалады;
5) шешім қабылдау барысында тәуелсіздік мүмкіншіліктері көбейеді, ... ... ... да ... ... және басқа да құрама штаттың негізін қалаушылар, саяси дискурста кері көзқарасқа тап болу ... үшін ... ... ... мен ... қауымдасып шешім қабылдауының сапалы болуына алып келеді деп есептейді. Саяси дискурста әрбір әрекеттің нұсқасынан: а) ... ... сөз ... ә) ... туралы толық әрі шынайы ақпарат алу және б) ... ... алу ... ... ... жасауға дайын болу күтіледі.
James Madison саяси дискурсты а) басқа көзқарас тұрғысынан ... () және ә) ... ... ... ... алдын ала түрлі болжамдар жасай білу, яғни жалғыз рікір шындық болып табылмайды (). Jefferson-ның, Madison-ның және оның замандастарының ... ... ... ойлары сол дәуірдегі философияға негізделген. Мысалы үшін Edmund Burke: дейді [41, 51]. 1748 жылы Baron Charles de ... ... ... формалары мен адам арасындағы қарым-қатынасты зерттеген деп аталатын шығармасы басылып шықты. Ол сол уақытта деп ... ... өзін ... бір ... ... ... не ... сезінгенде - рақымшылдық көрініс табады. Рақымшыл болудың негізі басталады. Бұл адамилықтың негізгі кілті болып ... ... ... ... ... (қоғам үшін тиімді әрекетке бару және оның тағдыры үшін алаңдау): а) азаматтардың шешім қабылдауға белсенді ... және ә) ... ... ... етеді.
Белсенді қатысу деп - саяси дискурста белсенділік таныту және басқа азаматтардың ... ... ... көзқарастар екі ортада дау туғызса, шығу жолын іздестіру. ... ... өз ... ... ... Декларация мен Конституциядан алады (мысалы үшін, теңдік, еркіндік, шыншылдық).
De ... (1945): деп, бұл әдет ... ... атау ... қоғам құндылығы үшін өзіңе қалай жауапкершілік алуды, басқаларды да ... ... игі ... ... ... анықтайды [32, 51]. Біраз уақыттан соң, саяси теоретиктер деп аталатын топ 1950 ... ... ... айтты: [32, 51].
Негативті саяси сенімдер.Саяси дискурс демократияда маңызды орын алады деп ... ... ... ... ... ... ... мүмкін емес болады. Бірақ, саяси дискурссыз да тәуелсіз мемлекеттерде таңдау жасалынып, шешім қабылдануы мүмкін. Сонда, ... ... емес ... қауіп төнуі мүмкін. Деструктивті саяси сенім таңдау жолынан жаңылысқанда, мәселенің тек ... ... ... ... ... ... емес ақпар жетіп саяси процеске азаматтардың қатысуының көбеюінен туындайды. Мұндайда дискурс - сендірудің ... ... ... яғни ... ақпарат беру арқылы алдыу, маңызды мәселелерді жою және барлық назарды кандидатқа бұрғызу ... ... ... ... ... ... жалған сендіруге арналғын түрлі дәлелдер келтіру арқылы. Жалған сендіруге арналған дәлелдер - ... ... ... ... ... емес, іс-әрекеттеріне қарай бағытталады . [38, 51]. Қарсы тараптың ... және ... ... ... болатынына да назар аудырылып, жазылады. Сұрақтарға емес, кандидатқа баса назар аудырудағы іс-әрекеттер түсіндіріп отыру үшін пайдасыз. Мұндай жағдайда қоғам ... жол ... ... Жеке алып ... ... ... ... демократиялық байланыстың негізінде жатқан адамгершілік қасиеттерін әлсіретіп, ... ... ... ... және қоғамның жалпы белсенділігін төмендетеді. Саяси дискурс кейпінде жалған сендіруді қолдану - саяси ... ... ... ... ... азаматтардың көңілі қалады. Соңында, саяси дискурс еленбейтін немесе одан бас ... ... ... ... ... емес, биліктегі жеке беделді ойлау теріс әсер тудырады. [44, 51]. [47, 51]. [43, 51]. ... бұл ... ... ... деп ... ... басым. [48, 51]. Капитал негативтің билігіне айнала отырып, демократияның жағдайына қауіп төндіреді. Мәселен, Adlai ... (1952) деп ... ... ... ол деді [40, 52]. ... мен басқа да зерттеушілердің пайымдауынша [45, 52]. Жеке басты ... ... ... жала ... ... ... қолданылған сайын, соғұрлым азаматтардың саяси процесстерден көңілі қалып, оған ... ... азая ... ... ... жүйеде бір-біріне сенімділік көрсетіп, рақымшылық таныту - біздің мемелекетімізді қалағандар үшін жеткіліксіз, сонымен қоса, ... ... ... саяси жетекшілер үшін де. Кез-келген болашақ ұрпақ демократияның жолын ұстап өсіп, саяси дискурстарда ... ... шешу үшін ... ... білуі тиіс. Соған қарамастан, саяси әлеуметте дағдарыс деп аталатын термин бар. Minneapolis жақында басылып щыққан мақаласында: . Олар мұның басты ... деп ... тобы ... ... ... деп түсіндірсе, редакторлар [51, 52]. Құрама Штаттардағы ... ... ... ... ... ... он жыл ... күрт төмендеп кетті. Сонымен бірге, демократияның формалық ... ... ... ... ... ... ... Әлемнің көптеген елдерінде демократияға деген сенім - күн өткен сайын артып келе жатқанына қарамастан, ... ... бұл ... ... ... азаматтардың көп бөлігі - саясаткерлер жеке қызығушылықтарын көбірек ойлап, қоғам қызығушылығы құлдырап, қабылданған шешімдерде халық ... ... ... ... жағдайлар азайып барады деп ойлайды [51, 52]. Жастар қауымы бұл мәселеге бейтараптық танытады. 1960 жылдардың ортасы мен 1986 жылдар ... ... ... ... ... мен ... ... [53, 52] және бірінші курс студенттері [45, 51]. Зерттеулер нәтижесі қоғамның әл-ауқат жағдайының ... ... ... ... ... құндылықтарға көптеп қызығушылық таныта бастағандығы анықталды. Жас тұрғындар саясаттағы қоғам мәселелеріне қатысудан бас тартып, мемлекеттік ... ... ... ... мол ... ... бастады [49, 51]. Жастардың бүкіл назарын әл-ауқат жағдайына қаратуы алаңдайтын мәселе, а) себебі de Montesquieu-дің деп атаған ... ... ... ... үзіледі, ә) Erikson, Lovinger және Piaget көрсеткендей саясаттың жолын қуу мен политикалық идеологияны қолға алу жеке ... алуы мен ... ... алып келеді. Мысалы үшін Erikson (1968) - деп ескерткен. Біздің тәуелсіздігіміз бен ... әл ... ... ... ... ... көз ... елестете алатын, жанып тұрған жастарға тікелей байланысты. Саяси таңдаулар мен шешімдер кішкене де ... ... бой ... онда ... ... ... ... білмеуі, осыдан саяси процесстерге қатысуға деген көзқарасқа теріс ойлар туындай бастайды.
Психологияның міндеті. Демократиялық қоғамда психология (өзге де ... ... ... ... ... ... ... үшін - түсіне білу ұғымын арттыру үшін қарым-қатынас жасауда жаңа адамдырмен сөйлесудің сәтті ... үшін және ... ... ... мықтылығы үшін жауап береді. Мемлекетіміздің негізін қалаушылар саяси дискурстың қалай жұмыс істейтінін алдын ала ... ... ... ... өз ... ... ... қалай жұмыс жасап жатқаны, теорияларды зерттеу үшін систематикалық бағдарламалар жүргізуді және нормативтік ... ... а) ... дискурсқа қатысқанда азаматтар қолдануы үшін ә) саяси процессте ... ... ... ... үшін болашақ ұрпақты оқытып, үйретуді қамтиды. Психолгтардың жауапты әрекеттері ... ... ... ... ... ... ... жатады. Осындай жағдайлардың қатарында конструктивті айтыс та бар. Саяси дискурс - дау деп аталатын қақтығыстар түрінен ... ... ... даудың табиғаты мен теориясына, конструктивті айтыстың жасалу жүйесіне, сонымен бірге осындай процесстерге қатысудың нәтижесіне арналған.
2.3 ... ... дау - бір ... ойы, ... шешімі, теориясы, көзқарасы екінші бір адаммен сәйкес келмеуі, бірақ екеуі де ортақ келісімге келуді қалаған ... ... [42, ... дау Аристотельдің айтуы бойынша: . Констуктивті даулар көп ... бір ... ... ... жеке ... ... ... Даудағы кездейсоқ жағдайлар көбіне топ мүшелері түрлі көзқарастардан қашу мақсатымен және ... ... ... бет -бейнесі ашылмауы үшін келісім берген жағдайда орын алады. Janis (1982) бойынша > (Par. 5). 31) (Par. 5). 32) (Par. 6). 33) (Par. 7). 34) (Par. 10). 35) (Par. 11). 36) (Par. 12). 37) (Par. 17). 38) (Par. ... - Martin Luther ... ... ... ... тәсілдердің шебер қолданылуы
Айтылған сөздер
Талдаулар
I have a dream that one day
Арман сөзі болашақ үшін айтылып, ары қарай айтылатын сөзге үміттендіреді. Ол үміт отын ... ... сол ... ... ... ету үшін айтылады.
this nation will rise up
Төңкеріске деген белгі, ақ нәсілділерге деген төніп ... ... ... деу ... ... бірақ сөздің берер мағынасы осы.
And live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be ... that all men are created equal." ... тың 3-ші ... және Тәуелсіздік Декларациясының авторы Thomas Jefferson-ның сөзінен алынған. Барлық адамдардың қолдауына ие ... ... ие. Діни ... осы ... ... ... болмайтынын 150 жыл алдын айтылған.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia
... ... ... үміт ... ... қан, ауруларды, әділетсіздікпен күресті бейнелейді. ... деп ... ...
the sons of former slaves
... ... қара мен ақ ... жөнінде сөз қозғамақ (бірақ басқа да жолы болуы мүмкін). Десек те, құлдық мәселесі бүгінгі таңда да ... ... ... ... the sons of former slave-owners
Құл иеленушілер ақ нәсілділер болды. ... деп ... осы ... ... өткеннің ауытпашылығы мен жанұялық міндет.
Will be able to sit down together at a table of brotherhood.
жанұядай ұюға шақырады.
I have a dream that one day even the state of ...
... ... ... үшін мысал бола алатыны, бұл да оның армандар қатарынан орын алатыны. деп мемлекеттің формальді басқармалары жайында, расизм өз ... сол ... ... ... меңзейді.
5-кестенің жалғасы
a desert state, sweltering with the heat of injustice and ... ... штат өте ... деп - ... ... ... отыр.
Will be transformed into an oasis of freedom and justice. ... ... ... соң, оның ... ... ... ... have a dream that my four children
бұл жерде тағы да теңеу. сөзі де ... деп ... ... ... one day live in a nation ... ... ... бүкіл елге деген көзқарас.
where they will not be judged by the color of their skin
... ... ... ... ... have a dream today.
Бастаған істі аяғына жеткізу. Байқасаңыз, аяқталуды төмендету емес, жоғарылатып айтқан.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстан Республикасы өз ... ... бері - өз ... жеке ... формасы, тілі, діні, шекарасы бар белгілі мемлекет. Басқару формасы бар елде - билік, ал, билік бар жерде саясат өмір ... ... - ... ... Оның қыр-сыры мен саласы өте көп.
Сол саясаттың қамтитын салаларының ішінен біздің қарасған міселеміз - ... ... ... ... ... ... - ... бағытында жетекші орын алады. Біздің зерттеулеріміздің қамту аймағы мына ғылымдармен тоғысады: лингвистика, риторика, мәдениеттану, әлеуметтану, әлеуметтік ... ... ... ... және бұл ... зерттеу жұмысымыздағы саяси дискурстың белгілі бір бағыт алуына негіз болады.
Заманауи саяси лингвистикадағы ... орын ... ... бірі - . Ол ... гуманитарлық бағытта өзінің бағасын таба білді.
Саяси дискурс, өз кезегінде дискурстың әр ... ... ... ... ... ... ... өте көп, бірақ ең бастысы мәселені тыңдарманға дұрыс жеткізе білу ... ... Оны ... жүргізуге байланысты біраз зерттеулер жүргізіп, мысалдар келтірдік. Саяси дискурс - ... ... шешу ... ... ... ... Ол шешім қабылдау үшін бүкіл азаматтардың қатысуына, өзгелерді үгіттеуге (дәлелді ақпарат пен логика арқылы), сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... анықтауға арналған. Саяси дискурс тәуелсіздік жағдайда шешім қабылдайтын амал түрі. Сонымен қатар саяси дискурсты жүргізу барысында туындайтын ... ... ... дау, ... ... деструктивті сенімдер, саяси әлеумет, идеологиямен байланысы, психологияның байланысы, дау мәселесі, келіспеушілік, бірін-бірі құрметтеулерге тоқталдық. Бұл өз кезегінде, біздің басты ... ... ... саяси дискурстың ерекшеліктерін тереңірек аша білуге өз септігін тигізді. Саяси дискурста мәселесі мен ... орын ... ... ... ... ... арқасында өз таңдауларын жасайды.
Зерттеу жұмысының ең басты ... бірі ... - ... оратор, саясаткер Martin Luther King-тің сөйлеу ерекшелігіне лингвомәдениетаралық талдау жасау болды. Ол өз дәуірінде сөйлеу ... ... ... ... ... бойынша - жоғары дәрежеге жеткен танымал саясаткер.
Өркениетті адам ... ... ... ... жете меңгеруі керек. Бұл - нарық пен демократияға бет ... ... ... ... заманының адамы тілдік қатынаста тек өз саласымен шектеліп қалмай, шаршытоп алдында айтыс-тартысқа түсудің ... ... ... ... ... ... тиіс. Ал тілдік құралдарды талғау, саралау айтыс-тартыстың логикалық, әлеуметтік, психологиялық жайттарына тәуелді. Осы жайттарды дұрыс ... ғана ... ... ... ... ... ... пайдалануға зор жәрдемі тиеді. Күнделікті өмір тәжірибесінде, жеке коммуникацияда, ұжымдық ... ... ... жиі кездесетін дискурс мәселесіне қатысты зерттеулерді қарастырдық.
Сонымен, ... ... алға ... ... өмір ... үшін ... саясаткерлер мен президент керек десек, мемлекетті құрап, оларды қолдап отырған- ... ... ... ... қолдауына ие болып, биліктен орын табам десе, оның ... ... сөзі ... терең мағынаға ие болуға тиіс. Мұның барлығы да ... пен ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Бисималиева М. К. О понятиях и // Филологические науки. - 1999-№ 2 - С. ... ... Э.В., ... А.П. ... ... лингвистика // Русский филологический портал // http://www.philology.ru/linguisticsl/ budaev-chudinov-06a.htm.
3 Буркитбаева Г.Г. Деловой дискурс: ... ... и ... ... ... докт. фил. наук. - А., 2005. - 321с.
4 Ворошилова М. Б. Креолизованный текст: аспекты ... // ... ... / Гл. ред. А.П. ... - ... 2006. - Вып. 20. -С. ... ... В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык
СМИ как объект междисциплинарного ... ... ... / ... М.Н. ... - М.: ... ... государственного университета им. М.В. Ломоносова, 2003. - С.116-133.
6 Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебник для ... ... ... ... - М.: Аспект Пресс, 2000. - 591 с.
7 ... В.И. ... типы ... дискурса //
Этнокультурная специфика речевой деятельности: Сб. обзоров. - М.: ... РАН, 2000. - ... ... Э.А. ... ... ... // Политическая лингвистика / Гл. ред. А.П. Чудинов. - Екатеринбург, 2008. - Вып. 3. - С. ... ... М.Л. ... ... дискурса. - М.: ИТД ГК , 2003. - ... ... М.Л. ... ... ... в малой группе. -Тверь, 1998. - 200 с.
11 ... У. ... сөз ... ... ... - Алматы, 2007. 28б.
12 ... Ж.Ж. Об ... ... или ... политического Права. М.: , , 1998. -416 с.
13 ... Р.Т. ... ... как ... ... политического дискурса // Политическая лингвистика / Гл. ред. А.П. Чудинов. - Екатеринбург, 2009. - В ып. 3. - С. ... ... Г.Г., ... М.А. ... Опыт лингвокультурологического анализа. - М.: Водолей Publishers, 2004, - 153с.
15 США: статистика религиозности ... // ... // ... Фуко М. Археология знания. Киев: Ника- центр, 1996. - С. ... ... Э.М. ... ... ... в ... ... прессы. // Материалы международной научно-практической конференции . Алматы, 2006. - ... ... В.Е. От ... текста к анализу дискурса: немецкая школа
дискурсивного анализа // НДВШ. Филологические науки. №3.,2003, - С. ... ... В.Е. ... власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: ... ... - М.: ... ... 2006. -- С. 136.
20 Чанышева 3.3. Средства создания скрытой ... в ... ... и когнитивный аспекты): Курс лекций. - Уфа: Башкирский университет, 2000. -- С. 106.
21 Шейгал Е.И. ... ... ... ... дис. .... докт. фил. наук. - Волгоград, 2000. - С. ... ... P.O. ... и ... // http://philologos.narod.ru/ classics/jakobson-lp.htm.
23 Ames, G., & Murray, F. (1982). When two wrongs make a right: ... ... change by social ... ... ... 18, 892-895.
24 Astin, A., Green, K., & Kohn, W. (1987). The American ... Twenty year trends ... Los Angeles: ... of ... Los Angeles, Higher Education Research Program.
25 Bachman, J., Johnston, L., & O'Malley, P. (1986). Recent findings from ... the future: A ... study of the ... and values f youth." In F. Andrews (Ed.), Research on the quality of life (pp. ... Ann Arbor: University of Michigan, Institute of Social Research.
26 Berlyne, D. (1966). Notes on ... ... and ... reward in relation to instruction. In J.
27 Blommaert J. ... A Critical ... (Key Topics in ... New York: ... ... Press, 2005. - 299 ... Bruner (Ed.), Learning about learning ... Research Monograph No. 15). Washington, D. C.: U. S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of ... Cook, H., & Murray, F. (1973, March). ... of ... through the ... of conserving models. Paper presented at the meetings of the American Educational Research Association, New Orleans.
30 Coovert, M., & Reeder, G. (1990). ... effects in ... ... The role of unit ... and ... ... Journal of Personality and Social Psychology, 26, 49-62.
31 Damon, W. (1998). Political ... for a ... future: A ... Journal of Social Issues, 54(3), 621-627.
32 De Tocqueville, A. (1945). Democracy in America (Vol. 1, pp. ... New York: Random House.
33 Deutsch, M. (1973). The ... of ... New Haven, CT: Yale ... ... Doise, W., Mugny, G., & Perret-Clermont, A. (1976). Social interaction and cognitive development: Further evidence. European Journal of Social ... 6, ... Erikson, E. (1968). ... Youth and crisis. New York: W. W. Norton.
36 Farrand, M. (Ed.). (1966). Jared Sparks journal. Record of the Federal ... of 1787 (Vol. 3, p. 479). New Haven, CN: Yale ... ... Fiske, S. (1980). ... and weight in person ... The impact of negative and extreme behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 889-906.
38 Griffith, E., ... J., Pennock, J. (1956). Cultural ... to a ... ... ... A symposium. American Political Science Review, 50, 101-137.
39 Hammond, K. (1965). New ... in research on conflict ... Journal of Social Issues, 11, ... Johnson, D. W. (1970). Social ... of ... New York: Holt.
41 Johnson, D. W. (1971). ... A summary and review of the ... International Journal of Group Tensions, 1, 318-334.
42Johnson, D. W. (1974a). ... and the ... of ... behavior in ... A critical review. Speech ... 41, 64-78.
43 Johnson, D. W. (1975a). ... and social perspective taking. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 241- 244.
44 Johnson, D. W. (1975b). ... ... and ... ... ... ... 11, ... Johnson, D. W., & Falk, D. (1977). The effects of perspective-taking and egocentrism on problem solving in ... and ... groups. Journal of Social ... 102, 63-72.
46 Johnson D. W., & Johnson, F. (2000). Joining ... Group theory and group skills (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
47 Johnson, D. W., Johnson, F.,& Johnson, R. (1976). ... ... conflict in the ... Notre Dame Journal of Education, 7, 163-168.
48 Johnson, D. W., & Johnson, R. (1979). Conflict in the ... ... ... and learning. Review of Educational Research, 49, 51-61.
49 Johnson, D. W., & Johnson, R. (1985). Classroom conflict: ... ... versus debate in learning groups. American ... Research Journal, 22, ... Martin Luther King - I Have A Dream Speech - August 28, 1963 ... ... Tribune. ... 5, 1999). Back to college: The ... of facing blank stares. ...
52 Murray, F. (1972). ... of ... through social interaction. Development of Psychology, 6, 1-6.
53 Nemeth, C., & Kwan, J. (1985). Originality of word ... as a function of majority vs. minority ... Social ... ... 48, 277-282.
54 Nemeth, C., & Kwan, J. (1987). Minority ... ... ... and detection of correct solutions. Journal of Applied Social Psychology, 17, 788-799.
55 Van Blerkom, M., & ... D. (1981). The effects of social context on engaging in ... Journal of ... 107, 141-145.
56 Van Dijk T.A. The Study of ... // ... as ... and Process / Edited by Teun A. Van Dijk. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 1997.-P. 1-35.
57 Van Dijk T.A. ... and Context: A ... ... New York: ... ... Press, 2008. - ... Verba, S., ... K., & Brady, H. (1995). Voice and equality: Civic voluntarism and American politics. Cambridge, MA: Harvard University Press.
59 Vonk, R. (1993). The ... effect in trait ratings and in ... ... of persons. ... and Social ... Bulletin, 19, 269-278.
ҚОСЫМША А
Martin Luther King's Speech "I Have a ... am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest ... for freedom in the history of our ... score years ago, a great ... in whose symbolic shadow we stand today, signed the ... ... This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of ... ... It came as a joyous daybreak to end the long night of their ... one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of ... and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material ... One hundred years later, the Negro is still ... in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So we have come here today to ... a shameful ... a sense we have come to our nation's capital to cash a check. When the ... of our republic wrote the magnificent words of the ... and the ... of ... they were signing a ... note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be ... the ... rights of life, liberty, and the pursuit of ... is obvious today that America has ... on this ... note insofar as her citizens of color are ... Instead of honoring this sacred ... America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked ... funds." But we refuse to believe that the bank of justice is ... We refuse to believe that there are ... funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we have come to cash this check -- a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the ... drug of ... Now is the time to make real the promises of ... Now is the time to rise from the dark and desolate valley of ... to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quick sands of racial ... to the solid rock of ... Now is the time to make justice a reality for all of God's ... would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This ... summer of the Negro's ... discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and ... Nineteen ... is not an end, but a ... Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude ... if the nation returns to business as usual. There will be neither rest nor ... in America until the Negro is granted his ... rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice ... there is ... that I must say to my people who stand on the warm ... which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of ... and hatred.
We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to ... into physical ... Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The ... new ... which has engulfed the Negro ... must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white ... as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. They have come to realize that their freedom is ... bound to our freedom. We cannot walk ... we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, "When will you be ... We can never be ... as long as the Negro is the victim of the ... horrors of police brutality. We can never be ... as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be ... as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be ... as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating "For Whites Only". We cannot be ... as long as a Negro in ... cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not ... and we will not be ... until justice rolls down like waters and ... like a mighty stream.
I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of ... and ... by the winds of police ... You have been the veterans of creative ... Continue to work with the faith that unearned ... is redemptive.
Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South ... go back to Georgia, go back to ... go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this ... can and will be changed. Let us not wallow in the valley of ... say to you today, my friends, so even though we face the ... of today and ... I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American ... have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be ... that all men are created ... have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of ... have a dream that one day even the state of ... a state ... with the heat of ... ... with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their ... have a dream ... have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of ... and ... one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and ... have a dream today.
I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made ... and the glory of the Lord shall be ... and all flesh shall see it ... is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith we will be able to ... the jangling discords of our nation into a ... symphony of ... With this faith we will be able to work ... to pray ... to struggle ... to go to jail ... to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning, "My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the ... pride, from every ... let freedom ... if America is to be a great nation this must become true. So let freedom ring from the ... hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the ... ... of ... freedom ring from the ... Rockies of ... freedom ring from the ... slopes of ... not only that; let freedom ring from Stone Mountain of Georgia!
Let freedom ring from Lookout Mountain of ... freedom ring from every hill and molehill of ... From every ... let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's ... black men and white men, Jews and ... Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro ... "Free at last! free at last! thank God ... we are free at last!"

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бейнеөнімнің аудару ерекшеліктері» (“Monster-in-low” фильміне сүйене отырып)32 бет
Дискурс66 бет
Көп пропозициялы дискурс401 бет
Қазіргі қазақ тіліндегі қатысымдық бірліктер: когнитивтік аспектісі55 бет
Авторлық сана – мәтіннің базалық ұғымы56 бет
Аударма және өркениет30 бет
Міржақып Дулатұлы шығармаларындағы «Ғаламның тілдік бейнесі»24 бет
Сахна тілі интонациясының дискурстық сипаты24 бет
Симметриялық шифрлау кері шифрлау. “Базарбай Бектас” мәтінін вижинер кестесі арқылы шифрлау6 бет
Тіл және мәдениет6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь