Орамды коммутатор есебі


Бөлшектенген абоненттік концентраторды құрастырған кездегі орамды коммутатордың негізгі тапсырмасы орнатылған байланысты басқару мен қоңырау қызметінің ақпараттық сигналын өңдеу болып табылады.
NGN желісіне түрлі типтердің тұтынушылары қосылуы мүмкін. Сонымен қатар қоңырауларға қызмет көрсету дабылдың түрлі протоколдарын қолдануы мүмкін [19].
Келесідей айнымалыларды енгіземіз:
PTфОП – абоненттер тарапынан болған қоңыраулардың салыстырмалы өнімділігі. Бұл өнімділік ЧНН аналогты телефондық желісі бойынша қол жетімділікті пайдаланады. РТфОП = 5 қоңырау/чнн деп енгіземіз;
РРВХ – желі пакеттеріне қосатын УПАТС тарапынан болған қоңыраулардың салыстырмалы өнімділігі. PSHM мәнін РТфОП мәніне тең деп қарастыруға болады.
Онда барлық типтер көзінен орамды коммутаторға келіп түскен қоңыраулардың жалпы өнімділігі:

(5.1)

мұндағы, L – орамды коммутаторға қызмет көрсететін қол жетімділіктер шлюзінің саны, К – шлюзге қосылған УПАТС саны, РCALL = 5* (704+1152+3968+4096+5184+896+320) +10* (96+144 +384 +384+ +384+ 96+48) +35*130=101510 қоң/чнн – орамды ЧНН коммутаторға келіп түсетін қоңыраулардың жалпы өнімділігі.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
5. ОРАМДЫ КОММУТАТОР ЕСЕБІ

5.1 Қоңыраулар интенсивтілігінің есебі

Бөлшектенген абоненттік концентраторды құрастырған кездегі орамды коммутатордың негізгі тапсырмасы орнатылған байланысты басқару мен қоңырау қызметінің ақпараттық сигналын өңдеу болып табылады.
NGN желісіне түрлі типтердің тұтынушылары қосылуы мүмкін. Сонымен қатар қоңырауларға қызмет көрсету дабылдың түрлі протоколдарын қолдануы мүмкін [19].
Келесідей айнымалыларды енгіземіз:
PTфОП - абоненттер тарапынан болған қоңыраулардың салыстырмалы өнімділігі. Бұл өнімділік ЧНН аналогты телефондық желісі бойынша қол жетімділікті пайдаланады. РТфОП = 5 қоңыраучнн деп енгіземіз;
РРВХ - желі пакеттеріне қосатын УПАТС тарапынан болған қоңыраулардың салыстырмалы өнімділігі. PSHM мәнін РТфОП мәніне тең деп қарастыруға болады.
Онда барлық типтер көзінен орамды коммутаторға келіп түскен қоңыраулардың жалпы өнімділігі:

(5.1)

мұндағы, L - орамды коммутаторға қызмет көрсететін қол жетімділіктер шлюзінің саны, К - шлюзге қосылған УПАТС саны, РCALL = 5* (704+1152+3968+4096+5184+896+320) +10* (96+144 +384 +384+ +384+ 96+48) +35*130=101510 қоңчнн - орамды ЧНН коммутаторға келіп түсетін қоңыраулардың жалпы өнімділігі.
Коммутациялық құрылғының салыстырмалы өнімділігі қызмет көрсетіліп жатқан қоңыраудың типіне тәуелді болуы, яғни қызмет көрсету кезіндегі өнімділік. Мысалы, ТфОП және ADSL қоңыраулары түрліше болуы мүмкін. Құжаттарда коммутаторлық құрылғы ретінде анағұрлым қарапайым қоңырау түрі қарастырылады. Талаптардың неге байланысты болатынына орай өнімділік үшін коэффициент енгізуімізге болады. Бұл коэффициент идеалды типке қатысты қызмет көрсетіліп жатқан қоңырау типі бойынша жүйе мүмкіндіктерін сипаттайды.
Біздің жағдайымызда SIP 10 млнчнн, ал ТфОП қоңырауы - 8млн. қоңчнн болатын идеалды қоңырау үшін қарастырылатын жүйе өнімділігі кезінде өнімділікті к=1,25 мәнінде алу керек.
Осылайша, қоңыраулар ағымына Pcall өнімділігімен қызмет көрсететін орамды коммутатордың өнімділігінің төменгі шегі, төмендегі формуламен анықталуы мүмкін:

(5.2)

PSX =1.25*101510=126887.5 қоңчнн - түзету коэффициентімен алынған өнімділік шегі.
Өнімділік бойынша қойылатын талап, орамды коммутатордың жұмысын ұсынады. Бұл В және С жүктеме класы бойынша анықталатын ұсыныс Q.543 мәнінен төмен болмайтын, қайта қосу шартында жүзеге асады.
Орамды коммутатордың абоненттік базасының параметрлерінің сыйымдылығы, түрлі типтердегі барлық абоненттерге қызмет көрсетілуіне жол ашады. Мұндағы түрлі типтердің қосылуы, желіні құрастырып жатқан кезде жобаланады.
Пакеттік желіге қосылу, интерфейсінің параметрлері қоңырауларға қызмет көрсету кезіндегі сигналды хабарлардың ауысу өнімділігімен байланысты болады [20].
Келесідей айнымалыларды енгіземіз:
LMEGACO - MEGACO протокол хабарының орта ұзындық мәні (байт бойынша есептегенде). Бұл протоколдар абоненттік желілер бойынша дабыл ақпаратының жіберілуі кезінде қолданылады;
NMEGACO - қоңырауларға қызмет көрсету кезіндегі MEGACO протоколдар хабарының орта саны;
LV5UA - V5UA протокол хабарының орташа ұзындығы;
NV5UA - қоңырауларға қызмет көрсетілуі кезіндегі V5UA протокол хабарының орташа саны;
LIUA - IUA протокол хабарының орташа ұзындығы;
NIUA - қоңырауларға қызмет көрсету кезіндегі IUA протокол хабарының саны;
LSH - SIPH.323 протокол хабарының орташа ұзындығы;
NSH - қоңырауларға қызмет көрсету кезіндегі SIPH.323 протокол хабарының орташа саны;
LMGCP - шлюзде коммутация қолданғанда басқару кезіндегі MGCP протокол хабарының орташа ұзындығы;
NMGCP - қоңырауларға қызмет көрсету кезіндегі MGCP протокол хабарының орташа саны.
Онда:

(5.3)

мұндағы, VSX - минималды пайдалы транспорттық ресурс, битс. Демек мұнда, абоненттік концентратордағы инфрақұрылымдағы қоңыраулаға қызмет көрсету үшін орамды коммутатор пакеттік желіге қосылуы керек;
ksig - сигналдық жүктемелерді жіберген кездегі транспорттық ресурсты қолдану коэффициенті; ksig = 5 деп енгізсек, бұл 0,2 Эрл жүктемесіне сәйкес келеді; 1450 - байт сағатына және бит секундына өлшемдерінің келтірілген нәтижесі (83600 = 1450). Біздің жағдайымыз үшін барлық хабарлардың орташа ұзындығы 50 байт деп қарастырамыз. Ал қоңырауларға қызмет көрсету кезіндегі хабарлар санын - 10 деп аламыз, VSX=5*(11*NТфОП + 78*NPBX + 22*NADSL) = 5*(11*16320+78*130 + 22*1536)=1.12 Мбитс - қоңырауларға қызмет көрсету кезіндегі сигналды хабарды алмасу өнімділігі.

5.2 Шлюз параметрлерінің есебі

Қол жетімділік шлюзі құрылғысының орналасқан нүктелерін анықтау және қызмет көрсетудің қол жетімділік аясындағы шлюз бойынша бекіту нәтижесінде конфигурация алынды.

Кесте 5.1.
Шлюз параметрлерінің есебі
Қол жетімділік шлюзі
СТОП абоненттер саны
ADSL абоненттер саны
УПАТС қосылғандар саны әрқайсысы бойынша Е1 саны
Нәтижесі
RAGW 1
704
96
0
800
RAGW 2
1152
144
0
1296
RAGW 3
3968
384
0
4352
RAGW 4
4096
384
РВХ 15
4480
RAGW 5
5184
384
0
5568
RAGW 6
896
96
0
992
RAGW 8
320
48
0
368

Шлюз параметрлерінің есебі абоненттік желінің сын ұзындығына, алғашқы желі топологиясына (егер нақ осындай желі бұған дейін бар болған болса), құрылғы орналастыратын орынның көлеміне, қолдануға ұсынылған құрылғы типінің технологиялық көрсеткіштеріне байланысты есептеледі.
Абоненттік желі ұзындығының сындық талаптарына байланысты, қол жетімділік шлюзіне қызмет көрсету аймағы, абоненттік желінің максималды ұзындығы 3-4 км-ден аспайтындай болып жасалуы керек. Егер шлюз V5, LAN немесе УПАТС интерфейстер құрылғысына жалғанатын болса, онда шлюзге қызмет көрсету аясына қосылған объекттердің қызмет көрсету аясы да қоса есептеледі [21].
Қызмет көрсету аймағына байланысты шлюз көрсеткіштерінің сиымдылығы анықталады. Бұл сиымдылықтар абоненттердің жалпы көрсеткішін және қосылудың әр типінің сиымдылығын көрсетеді. Біздің жағдайымыз үшін келедсідей айнымалылар енгіземіз:
NТфОП - аналогты абоненттік желі бойынша қосылған абоненттер саны;
NADSL - ADSL абоненттерінің саны;
УСТОП - ЧНН-дегі СТОП абоненттерінің салыстырмалы жүктемесі, тапсырмаларға сәйкесінше УТфОП = 0,15 Эрл тең деп қарастырылады;
УADSL - ЧНН-дегі ADSL абоненттерінің салыстырмалы жүктемесі, тапсырмаларға сәйкесінше УADSL= 0,8 Эрл;
Nk_PBX - УПАТС қосылу интерфейсіндегі тұтынушылық каналдарының саны, мұнда к=УПАТС нөмірі;
Уk_PBX - УПАТС қосылу интерфейсінің бір тұтынушылық каналының салыстырмалық жүктемесі. Тапсырма бойынша Уk_PBX = 0.8 Эрл.
Жоғарыда айтылған айнымалыларды қолдана отырып, түрлі типтерден абоненттер тарапынан келіп түскен жүктеменің өлшемдерін есептеуге болады:
УТфОП = NТфОП * уТфОП = 4096*0,15 = 614,4 Эрл - СТОП абонентінен келіп түсетін жүктемелердің жалпы жүктемесі;
YADSL = NADSL * yADSL = 384*0.8 = 307.2 Эрл - ADSL абоненттерінен келіп түскен жалпы жүктеме;
YPBX1 = NPBX1*yPBX1 = 130*0.8 = 104 Эрл - УПАТС абоненттерінен шлюзге келіп түскен жалпы жүктеме;
YGW=YТфОП+YADSL + YPBX1= 614.4+307.2+104=1025.6 Эрл - шлюздегі жүктеме.
Шлюздердің шығыс жүктемелерінің есебі.
у4l=1025.6 Эрл - түрлі котегория абоненттерінен келіп түскен RAGW 4 шлюзінің кірісіндегі жүктеме;
У4 = 0,9*1025,6=922,5 Эрл - коммутациялық өрістегі жүктеме;
У4,сп.сл = 922,5*0,03 = 27,675 Эрл - арнайы қызметтер үшін жүктеме;
У4,4 = У4 *n 100% - станция ішілік жүктеме;
Nc=(N4Nжелі)*100%=(448017856)*100 %=25.02% = n=42.4% - станция ішілік хабардың коэффициенті;
У4.4 =922,5*42,4%100%=391.14 Эрл;
Умг = 0,003*4480 = 13,44 Эрл - АМТС жүктемесі;
У4,кір = У4 - У4,спсл - У4,4 - У4,мг = 9220,5 - 27,67 - 391,14 - 13,44 = 490,25 Эрл - кіріс жүктемесі;
у4l=1025,6*800№4480 = 183.14 Эрл - түрлі котегория абоненттерінен келіп түсетін RAGW1 шлюзінің кірісдегі жүктеме;
Y1 = 0,9*183,14=164,82 Эрл - коммутациялық өрістегі жүкеме;
Y1сп.сл = 164,82*0,03=4,94 Эрл - арнайы қызмет бойынша жүктеме;
Y1,1 = Y1*n100% - станция ішілік жүктеме;
nC = (N1Nжелі)*100% = 33.29 Эрл;
Y1,1 = 164,82*20,2%100%= 33,29 Эрл;
Yмг = 0,003*800һ2,4 Эрл - АМТС бойынша жүктеме;
Y1,кір= Y1 - Y1сп.сл - Y1,1 - Y1,мг = 164,82 - 4,94 - 33,29 -2,4 = 124,19 Эрл - кіріс жүктеме;
у2l=1025,6 * 12964480 = 296,5 Эрл - түрлі категория абоненттерінен келіп түсетін шлюздің RAGW2 кірісіндегі жүктеме;
Y2= 0,9*296,5 = 266,86 Эрл - коммутациялық өрістегі жүктеме;
Y2, сп,сл = 266,86*0,03=8 Эрл - арнайы қызмет жүктемесі;
Y2.2= Y2*n100% - станция ішілік жүктеме;
nC= (N2Nжелі )*100% = (129617856) * 100% = 7.26% = n=23%;
Y2.2= 266.86*23% 100% = 61.37 Эрл;
Yмг=0,003*1296 = 3,88 Эрл - АМТС бойынша жүктеме;
Y2.кір = Y2 - Y2.сп.сл - Y2.2 - Y2.мг = 266,86 - 8 - 61,37 - 3,88 = 193,61 Эрл - кіріс жүктемесі;
у3l= 1025,6 * 43524480 = 996,29 Эрл - түрлі категория абоненттерінен келіп түскен шлюздің RAGW3 кірісіндегі жүктеме;
Y3 = 0,9*996,29 = 896,66 Эрл - коммутациялық өрістегі жүктеме;
Y3, сп.сл = 896,66*0,03 = 26.9 Эрл - арнайы қызмет бойынша жүктеме;
Y3,3 = Y3 * n 100% - станция ішілік жүктеме;
nC= (N3Nжелі) * 100% = (435217856)*100% = 24.37 % = n = 35%;
Y3,3 = 896,66*35% 100% = 313.83 Эрл;
Yмг= 0,003*4352=13,05 Эрл - АМТС бойынша жүктеме;
Y3, кір= Y3 - Y3,сп.сл - Y3,3 - Y3,мг =896,66 - 26,9 - 313,83 - 13,05 = 515,97 Эрл - кіріс жүктеме;
у5l= 1025,6 * 55684480 = 1274,67 Эрл - түрлі категория абоненттерінен келіп түскен шлюздің RAGW5 кірісіндегі жүктеме;
Y5= 0,9*1274,67 = 1147,2 Эрл - коммутациялық өрістегі жүктеме;
Y5, сп.сл = 1147,2 * 0,03 = 34,41 Эрл - арнайы қызмет бойынша жүктеме;
Y5,5= Y5 *n 100% - станция ішілік жүктеме;
nC= (N5Nжелі) * 100% = (556817856) * 100% = 31,18% = n = 75,0%;
Y5,5 = 1147,2 * 75% 100% = 860,4 Эрл;
Yмг= 0,003*5568 = 16,70 Эрл - АМТС бойынша жүктеме;
Y5,кір= Y5 - Y5.сп,сл - Y5,5 -Yмг = 1147,2 - 34,41 - 86,04 - 16,7 = 235,68 Эрл - кіріс жүктеме;
у6l= түрлі категория абоненттерінен келіп түскен шлюздің RAGW6 кірісіндегі жүктеме;
Y6 = коммутациялық өрістегі жүктеме;
Y6,сп.сл = арнайы қызмет бойынша жүктеме;
Y6,6 = Y6 * n100% - станция ішілік жүктеме;
nC = (N6Nжелі) * 100% = (99217856) * 100% = 5.5% = n=20.7%;
Y6,6 = 204.38*20.7 % 100% = 42.3 Эрл;
Yмг = 0,003*992 = 2,97 Эрл - АМТС бойынша жүктеме;
Y6,кір ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бағдарламалық қамтамасыздандыру беріктігінің есебі
Инвестиция есебі. Қаржылық инвестиция есебі
Үстеме шығындар есебі және құрамы
Кезең шығындарының есебі
Практика есеби
Қорлар есебі
Инвестициялар есеби
Мүшел есебі
Өтімділік есебі
Бюджеттің есебі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь