Халықаралық оқу туризмінің теориялық аспектілері

Сіз бен біз керемет заманда - өзгерістер және армандардың орындалу уақытында өмір сүріп отырмыз! Бүгінде шетелде білім алу мүмкіндігіне әрбір оқушы, студент, сондай-ақ ересек адам ие болуда. Шетелде білім алудың жолдары сан-алуан түрлі.
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Бұл тек адамдардың өзіне қажет білімді алып қана қоймай, сонымен қатар халықаралық қатынастар арқылы өзіне тәжірибе жинақтау. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім».
Тақырыптың өзектілігі. Соңғы жылдары әлемдік нарықта қызмет көрсету саласының рөлі артып келе жатқандығы байқалады. Әлемдік қызмет көрсету нарығын мұқият жіктеп зерттеу мәселесінің маңыздылығы арта түсуде. Экономист ғалымдар жан-жақты дамып келе жатқан қызмет секторларын зерттеумен айналыса бастады. Сондықтан болар, қызметтің анықтамасы, оның түрлері сан алуан болып келеді, алайда оны басқарудың жетілген жүйесі жоқ. Сөз жоқ, ҒТП (ғылыми-техникалық прогресс) қызмет көрсету саласының дамуына үлкен ықпал жасады, жекелей алғанда, қызметтің жаңа түрлерінің пайда болуына, олардың атқарылу сапасының көтерілуіне әсер етті. Соңғы екі онжылдықта қызмет көрсету саласы әлемдік экономиканың ең қарқынды дамып келе жатқан секторы болып отыр.
Білім беру, туристік секторлардың қарқынды дамуы,сондай-ақ, Қазақстан Республикасының жарияланған мақсаттарға жақындау мен білім беру жүйесін үйлестіру мен Болон процесіне енуі, жоғарғы білімнің біртұтас еуропалық кеңістігінің жасалауы таңдалған тақырыптың өзекті екендігін көрсетеді, осыған байланысты, отандық оқу туризмінің теориялық қадамдарды ғылыми негіздеу ретінде экономикалық-әлеуметтік дамуының мынадай маңызды мәселелерін шешу қажеттілігі туындайды: саланың қалыптасуы, уақыттың перспективті кезеңінде олардың қызметінің экономикалық, әлеуметтік нәтижелеріне қажетті жетістіктерге бағытталған шаруашылық субъектілердің қызметінің тиімділігін арттыруы, тұтынушылардың таңдауын сараптаудың нәтижелерін алуы.
1 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Культурный обмен в системе международных отношений. - СПб.: Изд-во С.-Петербурского университета, 2003. - 190 с.
2 Галстян А.А. Образовательный туризм //AIEP. - 2008. - №24 - С.3
3 Погодина В.Л. Традиции и инновации в образовательном туризме //Известия РГПУ им. А.И.Герцена. - 2009. Вып. 112. - С. 54-62
4 Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 368 с.
5 Соломин В.П., Погодина В.Л. Современное состояние и перспективы развития образовательного туризма в России //Известия РГПУ им. А.И.Герцена. - 2007. Вып. 30. - С. 96-112.
6 Ritche B.W. Managing Educational Tourism (Aspects of Tourism). - Bristol: Channel View Publications, 2003. - 283 с.
7 Тихонова А.В. Исследование маркетинговых факторов, влияющих на перспективность образовательного туризма //Российское предпринимательство. - 2006. Вып. 12(84). - С.81-84
8 Погодина В.Л. Образовательный туризм и его роль в формировании профессиональной компетентности учителей географии: автореф. док. дисс. пед. наук: -СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2009. - 51 с.
9 Вирабова М.Р. Повышение конкурентоспособности и качества услуг учреждений сферы образования: автореф. кан. дисс. эк. наук: -Кисловодск: Кисловодский гуманитарно-технический институт, 2011. - 25 с.
10 Гедранович А.Б. Рынок международных образовательных услуг. //Материалы межд. конф. Что дает Беларуси глобализация? - Минск, 2004. С.83-100
11 Воскресенский В.Ю. Международный туризм. - М.: Юнити-Дана, 2006. -255 с.
13 Алефлев А.Л. Российское образование на экспорт //Демоскоп Weekly. - 2010. Вып. 441 - 442. - С.3-4
14 Усыскин Г. Очерки истории российского туризма. - СПб.: Герда, 2007. - 208 с.
15 Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 288 с.
16 Макогоненко Г.П. Николай Карамзин и его Письма русского путешественника. - М.: Правда, 1980. - 6 с.
17 Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. - Ростов на Дону.: Изд-во Ростовского университета, 1988. - 190 c.
18 Константинов Ю.С. Детский туризм в России: Очерки истории 1918-1998 годов. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998. - 176 с.
19 Артёмова Е.Н., Козлова В.А. Основы гостеприимства и туризма. Учебное пособие. - Орёл: ОрёлГТУ, 2005. - 104 с.
20 Соколова М.В. История туризма. Учебное пособие. - М.: Мастерство, 2002. - 352 с.
21 Погодина В.Л., Соломин В.П. Образовательный туризм как форма межкультурной коммуникации. //Труды IV межд. научно-практической конф. Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. - Москва, 2009. - 710 с.
26 Patrick O.M., Howard D.M., Roxana M.N. Changing Perspectives of International Education. - Bloomington: Indiana University Press, 2011. - 419 с.
28 Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. - Lissabon, 1997.
29 Asia-Pacific Regional Convention on the Recognition of Qualifications in Higher Education. - Tokyo, 2011.
30 Доклад 36-сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. - Париж, 2011.
31 Национальный доклад Казахстана о состоянии и развитии образования. - Астана, 2011.- 75 с.
33 Култуманова А.Ж., Ногайбаева Г.Р., Кусиденова Г.К., Есинбаева Ж.У., Садыкова Ж.Е. Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан. - Астана: НЦОСО, 2013. - 166 с.
37 Международное сотрудничество в области образования и науки. Доклад МОН Республики Казахстан. - Астана, 2011. - 14 с.
39 Сагинова О. В. Интернационализация высшего образования как фактор конкурентоспособности - М.: Логос, 2010. - 280 с.
40 Canadian Tourism Commission. China Market Profile. 2013. - 10 c.
41 Jia Y., Haiyan S. Tourism Education Programs in Mainland China. //AngloHigher. - 2011. - №6 - С. 8-9
43 Зорников И.Н. Экспорт образовательных услуг: зарубежный опыт и российская практики. //Вестник ВГУ. 2003. - №2 - С.59-65
44 Ашин Г.К. Мировое элитное образование. - М.: Анкил, 2008. - 360 с
45 Kurt Janson. UK Tourism Statistics. - London: 2012. - 8 c.
46 Riggal A., Sharp C. The Structure of primary education: England and other countries. - Cambridge: Primary Review, 2008. - 38 c.
        
        КІРІСПЕ
Сіз бен біз керемет заманда - өзгерістер және армандардың орындалу уақытында өмір сүріп отырмыз! Бүгінде шетелде білім алу мүмкіндігіне әрбір ... ... ... ... адам ие болуда. Шетелде білім алудың жолдары сан-алуан түрлі.
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті ... ... Бұл тек ... өзіне қажет білімді алып қана қоймай, сонымен қатар халықаралық қатынастар арқылы өзіне тәжірибе жинақтау. Қазақстан ... ... ... деп атап ... ... Н.Ә. ... ... айтқандай: .
Тақырыптың өзектілігі. Соңғы жылдары әлемдік нарықта қызмет көрсету саласының рөлі артып келе жатқандығы байқалады. Әлемдік қызмет ... ... ... жіктеп зерттеу мәселесінің маңыздылығы арта түсуде. Экономист ғалымдар жан-жақты ... келе ... ... ... ... ... ... Сондықтан болар, қызметтің анықтамасы, оның түрлері сан алуан болып келеді, алайда оны басқарудың жетілген жүйесі жоқ. Сөз жоқ, ҒТП ... ... ... көрсету саласының дамуына үлкен ықпал жасады, жекелей алғанда, қызметтің жаңа ... ... ... олардың атқарылу сапасының көтерілуіне әсер етті. Соңғы екі онжылдықта қызмет көрсету саласы әлемдік экономиканың ең қарқынды дамып келе ... ... ... ... ... беру, туристік секторлардың қарқынды дамуы,сондай-ақ, Қазақстан Республикасының жарияланған мақсаттарға жақындау мен білім беру ... ... мен ... процесіне енуі, жоғарғы білімнің біртұтас еуропалық кеңістігінің жасалауы таңдалған ... ... ... ... ... байланысты, отандық оқу туризмінің теориялық қадамдарды ғылыми негіздеу ретінде экономикалық-әлеуметтік дамуының мынадай маңызды мәселелерін шешу ... ... ... ... ... ... ... олардың қызметінің экономикалық, әлеуметтік нәтижелеріне қажетті жетістіктерге бағытталған ... ... ... ... ... ... таңдауын сараптаудың нәтижелерін алуы.
Дипломдық жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасындағы оқу туризмінің қазіргі ... және даму ... ... ... ...
- оқу туризмі нарығының қызмет етуінің теориялық негіздерін анықтау және оқу ... ... ...
- ... ... ... болатын негізгі күштер мен кедергілерді жасақтап, сараптау, ... ... мен ... ... ... ... жүйесіне және халықаралық оқу туризмі нарығының дамуына әлеуметтік-экономикалық әсерін анықтау;
- осы саладағы көшбасшы ... ... ... мен ... мысалында елдердің оқу туризмі нарығының салыстырмалы саратамасынын жүргізу;
- отандық оқу туризмінің ресурстық потенциалын және ... ... ...
- ... ... оқу ... ... дамыту шараларының бағдарламаларын ұсыну.
Зерттеу нысаны Қазақстан Республикасындағы оқу туризмі
Зерттеу пәні Қазақстан Республикасындағы оқу туризмінің даму жағдайы
Зерттеу тәсілдері ... ... ... ... ... жалпы ғылыми әдістерін қолдануға негізделді. Құрал ретінде салыстырмалы-сараптамалық, эксперттік сараптама, бастапқы ақпаратты статистикалық тұрғыдан өңдеу әдістері ... ... ... ... және ... негізін отандық және шетелдік ғалымдар мен практиктердің оқу туризмі ... ... және ... ... және ... ... сондай-ақ, заманауи қоғамдағы білім беру мәселелеріне арналған фундаменталды еңбектері құрады.
Дипломдық жұмыстың практикалық мәні Қазақстандағы білім саласын реформалаудың тұжырымдамасын жасақтауда ... ... ... ... ... және оқу туризмінің нарығын қалыптастырудың үлгілері мен кеңестерін Қазақстандағы білім беру ... ... ... ... білім беру саласын дамыту бағдарламаларын жасақтауда қолданыла алады.
Зерттеу қорытындыларының ғылыми жаңалығы ... ... ... оқу ... ... ... нарығының қалыптасуы бойынша теориялық мәселелер жалпыланды, ұғымының анықтамасына байланысты түрлі нұсқалар қарастырылды;
- оқу туризмін басқару тәжірибесі және ... мен ... ... беру ... ... ... жүргізілді;
- елдегі жоғарғы оқу орындарында білім берудің тиімділігін оқу туризмі арқылы арттыратын факторлар анықталып, сарапқа салынды;
- Қазақстан Республикасында оқу ... ... және ... дамыту шараларының бағдарламасы жасақталды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспе, үш бөлім, қорытынды және қолданылған әдебиеттердің тізімін қамтиды.8 суреттен, 6 кестеден тұрады
1 ... ОҚУ ... ... АСПЕКТІЛЕРІ
1.1Оқу туризмі және оның халықаралық туризмі нарығының ... ... ... жаңа ... ең ... ... ... айналды. Жыл сайын мемлекеттік шекараны кесіп өтетін туристердің саны млрд асып барады, ал барлық саяхаттаушылардың жалпы саны бес ... тең ... ... ... ... ... ... байланысты және жаңа өмір көріністерімен, ойын-сауықпен байланысты.Әр адамның саяхаттауға деген құлшынысының бар ... ол ... ... ол ... әр ... жаңа ... біліп, зерттеумен байланысты. Туризм бір жағынан сахаттаушыға өзінің жаңа нәрселерге деген қызығушылығын қанағаттандыру, жақсы көтеріңкі ... ... ... ... әсер ... жаңа ... ... білумен халықты қызықтырады. Саяхаттың кез келген түрі жаңа дүниемен байланысты: Әлемді, айналамыздағы адамдарды тану, өмірлік тәжірибе ... ... ... ... жас категория әрқашан және тәуелсіз демалғанды жөн көреді. Саяхаттаушылардың 85%-ы ... ... деп ... және өз ... ... ... жалғасатын қарапайым көңіл көтерумен шектелмей, көптеген жаңа дүниелермен танысу, сонымен қатар саяхат пен оқуды бірге алып жүруге ... ... ... ... ... ... Бұл ... саяхаттаушыларың 57%-ы 20-25 жастағыларды құрайды.
ұғымына туристік қажеттілік және ... ... өзін өзі ... ... өз ... тыс ... ... туризм сферасының қоршаған табиғи ортамен байланыста болуы және әлеуметтік-экономикалық ортамен, экономикалық ... ... пен ... ұсынушының арасындағы байланыстың болуы кіреді. Әлемде Туристік саяхаттаудың ... әр ... ... ... ... ... Әлемде саяхаттаудың 300 түрі бар, олар туристердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін және ... ... ... ... ... толықтырылып отырады.
Саяхаттаудың мақсаты бойынша классификациясы (танымдық,емдік,
паломнический). Танымдық туризмге жалпы түсініктеме ... ... ... көп ... пікірінше, ол жиі қолданылатын түсінік. Егерде турист саяхаттау кезінде ешқандай жаңа нәрселермен ... ... оны көз ... ... ... ... саяхат туристердің жаңа танымы (қоршаған ортаның объектілері, табиғи және әлеуметтік процесстер, олардың нәтижелері). Туризм ол танымдық процесстің бір ажырмас ... ... ... саяхаттың басты мақсаты танымдық болса, сөзсіз танымдық туризм болады.
Көптеген әлеуетті туристер өзін жаңа мәліметтермен қамтамасыз еткісі келеді, ... ... ... ... ... ... Бұл ... сапарды тарихи-мәдени деп бөліп қарастырсақ болады. Мысалы, этникалық ... бұл ... ... ... ... және материалдық мәдениетпен танысу барысында әсер алу, кез келген ұлттың салт-дәстүрлерімен таныс болу. Этникалық ... ол ... ... ... керекті ақпараттарды
қабылдау және сараптама жүргізу. Ол мәдениетпен, орналасумен, салт-дәстүрлермен, ... ... ... ... Осыған байланысты, бірінші жағдайда рекреациялық- просветительский, ал екіншісі туризмнің ғылыми түрлері екені белгілі.
Туристік бизнестің мамандары танымдық мақсатта саяхаттау ... ... ... ... ... ... ... дейді. Саяхаттардың бұл түрлерін таңдау ол әр түрлі факторларға байланысты болып ... ... ... туристің жасы және білім деңгейі, материалдық мүмкіндіктері және т.б). Әр туристің өз қажеттіліктеріне байланысты, ол ерікті түрде таңдай алады.Ол ... бір ... ... ... ... көрнекіліктерін немесе мәдени орындарын тамашалай алады. Кейбір туристер әлемдік танымал иконаларға байланысты да таңдау жасай алады.
Әр адам ... ... ... қабылдайды,яғни ол әр түрлі факторларға байланысты: жас ерекшеліктеріне, білім ... ... ... ... болуы немесе болмауы, кіріс деңгейіне байланысты.
Танымдық туризмге өзіміз білетіндей оқу туризімі де кіреді. Әр түрлі мамандықтың ғалымдары сапарларды белгілі бір ... ... әр ... ... байланысты жасайды. Оның зерттеу жұмыстарымен айналысады. Бұндай сапарлар белгілі бір ғалымның өз қаржысы есебінен немесе ғылыми ұйымның ... ... ... ... ... демеушілік қолдауы және т.б) немесе туристің өз қаржысы есебінен, ғылыми мақсатта сапарға шығушы (мысалы, ғылыми мәліметтер жинағы, ... ... ... ... ... алу) [1]
Қазіргі кезде кең етек алған сапардың түрі туристер тобының әр түрлі іс-шараларға ... ... ... ... симпозиумдар, съездтер, конгресстер, ғылыми кездесулер. Конгресстік туризм маусымдық ағымға байланысты емес. Конгресстік туризмнің бағдарламалары дәстүрлік туристің ұсыныстармен байланысты болып ... ... ... ... ... ... ... қатарының құрылуына түрткі болды. Бұл тек арнайы халықаралық іскерлік және ғылыми іс-шараларды өткізуге бағытталған. (Конгресстер ұйымдастырушыларының халықаралық бірлестігі).
Оқу туризімін танымдық ... бір ... деп ... ... Ол ерте ... бастау алған және тарихи замандарда да өзінің бір ... ... ... ... ... ... оқу туризмі әлемде бірінші пайда болған дүниелердің бірі,өйткені ежелгі саяхатшылардың мақсаты жаңа нәрселерді ашу, жаңа көзқарастарды қалыптастыру оларды зерттеу, жаңалық ашу. ... ... оқу ... ... ... ... ... отыр. Оқу туризімі ешқашан өзінің тізгінін жоғалтпайды, ол әр қашанда бүкіл әлемде талап етілетін туризмнің маңызды бір түрі болып қала ... ... ... ... ... ... ... бұл туризмнің түрі [3];
- (В.П. Соломин, В.Л. Погодина) [5].
Британдық ... ... Ричи ... атты ... айтылмыш туризмнің түріне мынадай сипаттама берген болатын:. Брент Ричи оқу туризімін екі сегментке бөледі: (`education first') және (`tourism first'). ... first' ... ... мақсаты білім және оқу болатын сапар. Оған мектеп экскурсиялары және тіл оқыту мектептерін, университеттерін жатқызады. `tourism first' сегментіне ... ... ... ... ... және танымдық туризмді жатқызады [3]
Заманауи білім жүйесі ... ... ... ... тым алыс. В. С. Леднев заманауи туризмнің ... ... ... ... ... оқу ... оның әр түрлі құраушылары пропорционалды емес
- Білімге практикалық түрде бағытталу жеткілікті емес;
- Оқып жатқандардың жас мөлшері ескерілмейді.
Оқу ... ... ... ... ... ... шет тілдерін оқумақсатында, арнайы пәндер/бағдарлмалар, белгілі бір ... ... ... және оқтағылымдарынан өту, Семинарларға, конференцияларға, съездтерге, конгресстерге, мастер-класстарға,шығармашылық көрсетілімдерге ... ... ... бір ... ... сапарлары,
кадрлардың білім деңгейін жоғарылату мақсатындағы сапарлар
Шет тілдерін оқу ... ... ... ... ... бір мекемелерде,бірлестіктерде,кәсіпорындарда ғылыми және оқу тағылымдарынан өту
Оқу сапарлары
Арнайы курстар, маркетинг курстары, менеджмент курстары және туристердің еріктері бойынша
Семинарларға,конференцияларға, ... ... ... ... қатысу
Әр түрлі қалаларға,
мемлекеттерге бару
және экскурсиялық саяхаттарға бару
Сурет 1. Оқу ... ... ... ... ... ... ... бір мәселелерді туғызатын бұл үрдістерді тереңірек егжей-тегжейлі саралау қажет болып ... ... ... пен ... ... туризмнің кең таралған түрі болып саналады. Ол төмендегі бағыттар бойынша кең ...
- Тіл ...
- ... үйрету
- Кәсіби оқыту
Білім алу қажеттілігі ол әр адамның білімге деген құштарлығының оянуынан болатын ... Ол ... ... Білім алуға деген құштарлықтың күшейе түсуі ол жаңа сапалы білім алудың негізінде қалыптасады немесе кәсіби ... ... ... ... ... ... алу ... пайда болады.Оқу туризімінің негізгі тұтынушылары болып көбіне 16-дан 40 жасқа дейінгі ересектер ... ... ... ... ... ... жасы ... категорияға қарағанда бірқатар ерекшеліктер байқалады.
Оқу қызметтері нарықта айналыста жүрген тауар секілді, оның да өзінің тұтынушылары бар. Ол да ... ... ... және ... ... ... ... алу үрдісі арқылы жүзеге асырылатын тауарлық-қаржылық байланысы бар сфера болып ... ... ... ... теқ ... ... ... сұраныстың пайда болуына байланысты арнайы билік ететін субъекттердің ықпалымен жүзеге асырылады (жеке тұлға, үй шаруашылығы, ... ... және ... ... ... ұсыныстары [6]
Екі жақтық келісім былайша жүзеге асырылады: оқу қызметін сатушы тұтынушымен оқу, үйрету қызметтерімен қамтамасыз етіп алған білімді ... ... ... ... суретте көрсетілгендей қызмет сфералары: туризм, оқу туризмі, білім. Яғни үшеуінің тығыз байланыстылығы. Ал қызметтертуристік қызмет, туристік-оқу қызметі және оқу ... ... ... ... ... туризімі
Туризм ... ... ... ... ... Оқу ...
Қызмет субъектілері
Турист Туризм Оқу тур. ... ... ... тырушысы
Мүмкін болатын қажеттілік
Рекреациялық ... ... ... ... Зерттеу жұмыстары
Креативтік Коммуникативті ... асу ... ... ... туры ... ... және ... Жеке және ... және ... ... нәтижесі
Туристердің
қажеттіліктерін
қанағаттандыру
Сурет 2. Интегративтік-қызметтік моделі ... ... ... ... келесі құндылықтарды сипаттайды:
1.Сатып алушылар үшін пайда. Тұтынушылар оқу қызметтерінен түсетін әр ... ... ... ... маңызды мәселерлерді шешу;іскерлік қатынастарда және жаңа қарым-қатынастарда болу.
2.Бірегейлік.Ұсынылып отырған құндылық бизнесті ұсынушылармен қарым қатынас үшін сатуып алушыларға ... ... болу ... ... эффектісі, иммдж және репутацияны күшейту, артықшылықтың болуы. Оқу элементтерінің бәсекеге ... ... ... ... бағдарламаларын зерттеу және жетілдіру
Қабылданған стандарттарға және нормативтерге сәйкес оқу қызметтерінің сапасы
Оқу қызметтерінің субъект және объект сфералары
Оқу туризімінің басқа экономика ... ... 3. Оқу ... ... ... ... ... элементтері [10]
Қазіргі кезде көптеген туристік компанияларға шет тілдерін оқытуға арналған әр түрлі бағдарламалар ұсынылады және олардың барлығы белгілі бір оқу ... ... Шет ... білім алу ол ұстаздық етудің ең сапалы түрі деп қарастырылады. Алынған білім болашақта сөзсіз кәсіби ... ... ... ... Шет ... оқу мақсатында яғни оқу сапарымен тіпті өз жанұясымен де баруға ... ... ... ... мүмкіншілікті қарай отырып, оқу туризімінің дамып келе жатқандығын байқауымызға болады.Көбіне қазақстандықтарды оқу туризімімен шет елдерде тіл оқу, ... бір ... ... ... ... шетел университеттеріне түсу байланыстырады. Бірақ оның барлығы жоғары дәрежелі адамдарға ғана қолжетімді деп есептейді. Шет елге тек ... ... ғана ... емтихан тапсыру, жақсы студенттік қарым - қатынаста болу, оқуға көбірек мән беру абзал. ... да ... ... нағыз орталығына барып оқу ол өте тиімді және нәтижесінде тілді жетік меңгеруі ... ... ... ... Ерте ... ... ... көп мән беретін болған. Ортағасырлар ваганттары,антикалық философтар оқу туризімімен айналысқан. Мысалы, Пифагор және Платон оқу тағылымына ... ... ... әр ... ... ... орталықтарына барып, білім алуға ұмтылып отырған.
Оқу қызметтерінің нарығын ұлттық (сыртқы) және халықаралық (ішкі) деп екі топқа ... ... ... бір ... өндірушілері және тұтынушылары, ал ішкі нарықта- әр мемлекеттің өкілдері ... ... оқу ... халықаралық нарығы өндіруші және тұтынушы арасында ұсыныс пен сұранысты ретке келтіреді. Оқу қызметтерінің нарығы көптеген әдістермен жүзеге ... Оқу ... ... төрт әдіс ... елде ... ... ... бір елге жеткізуші ретінде (студенттер,шет елде оқитындар);
2.Шет елге тұтынушысыз жеткізу (алыс қашықтықпен оқу бағдар-ламалары)
3.Тұтынушы елінде ... ... ... ... ... тұлға жеткізуші елден тұтынушы елге (профессорлар және зерттеушілер, шетелде жұмыс жасаушылар) [11].
Тіл үйренуді және білімді жетілдіруге негізі көп ... ... ... ... ... келеді. АҚШ білім саласы өте жақсы дамыған және басқа мемлекеттер жоқ өзінің ... ... ... ... ... қалайтындар көбіне Германияны таңдайды және оның мыңжылдық тарихы бар университеттерін атап кетпеу мүмкін емес. Испандық мектептерде өнер саласы онша ... ... ... ... ... ... ... графика, дизайн, декор сабақтары оқытылады. Итальяндық жоғарғы білім алу прагматикалық - - - - - - - - - - - - - ... ... ... сондықтан Италияны таңдайтын болса, гуманитарлық бағытты таңдау керек.
Францияда жоғары білім алу арзанға түседі. Өйткені оқуға ... көп ... ол ... үшін қол ... ... ... білім алу ол өте маңызды. Онда білімге өте қатал талап қояды. Бұл мемлкет нағыз ағылышын тілінде,неміс тілінде, француз тілінде,итальян ... ... ... ... ... ... білім беру нарығы динамикалық түрде дамып келеді. Оның қаржылық көрсеткіші,шетел ... тіл ... ... ... ... ... ... беру және т.б қосқанда 100 млрд АҚШ долларын құрайды. Шетелге әр түрлі оқу мақсатында сапарларға шығатындардың саны 5 ... ... ... ... оқу ... ең көп ... ... мектептер. Оның халықаралық қызметтері жылына 60 млрд. АҚШ доллар пайда түсіреді.Шетелдік студенттерден ең көп пайда түсіретін (2007/2008 ... ... 3,25 ... ... ол ... ... ... Штаттары (18 млрд. долл.)
Ұлыбритания (10 млрд жоғары), Австралия ( 14 млрд. австралиялық доллар), сонымен қатар Франция, Германия.Қызмет көрсету нарығының ... ... ... елдердің азаматтары үшін тіл оқыту курстары.2005 жылы ағылшын ... оқу үшін 10 елге 1,3 ... ... ... ... ... АҚШ, Ирландияға, Австралиға, Мальтаға, Жаңа Зеландиға, ОАР).
1.2 Оқу туризмінің қалыптасуы мен дамуы барысындағы әлеуметтік-тарихи ... және ... ... әр ... ... ... мен ... танымдық тиімділігін зерттеуде көптеген тәжірибе жинақталған. Бұл туризмнің ғылыми, танымдық әрі ескі ... Жас ... ... бір елге барып, сол елдің ғылымы мен мәдениетімен (көбінесе Греция) танысып және сол ... ... ... ... білім алмаса толық деп есептелінбеген.
Қазіргі түсініктегі жаппай танымдық туризм орта ғасырлардың соңғы ширегінде қалыптаса бастады. Ортағасырлық ... ... ... ... және ... ... айналған университеттердің пайда болуы еді. Алғашқы университеттер IX ғасырда Европада пайда болды. Осы кезеңде танымдық ... ... ... ... саяхат жасату ұйымдастырыла бастайды. Ортағасырлық университеттербелгілі бір ғылыми ... ... ... ... Мысалы, итальяндық университеттер медицина мен дінтану ... ... ... мен ... салаларында жақсы білім берсе, немістер Жаңа дәуірден бастап ... ... ... екенін көрсетті. XII ғасырдан бастап ортағасырлық магистрлер мен ұсталар өмірлерінің үзілмес бөлігі ... ... ... және ... ... тәжірибесі қалыптасады. Осы уақытта Европада ғылымның бірнеше бағытын қамтыған университеттер іргетасын қалайды. Бұл жағдай ұсталар мен магистрлердің сабақ бере ... ... ... сәйкес шетелде білім алуына әкеп соқтырады. Европада студенттік көші-қон (алмасу) кең етек ала бастады.
Ежелгі Грецияда балаларын ... ... ... ... баса назар аудартатын болған. Ежелгі Эллада жерінде гректер жастардың интеллектуалды және физикалық дамуына мән берді..
Грецияның солтүстік астанасы ... ... ... ... деп ... ең ... Аристотель атындағы университет орналасқан.Әлемнің түкпір - түкпірінен жылына 60000 студенттер келіп оқиды.Бұл ... ... ... ... ... ... жұмсақ мемелекетте білім алуға,қонақжай халықпен танысуға ,қаладағы тұратын жерлерді арзанырақ етіп ... ... ... ... пен ... киімдермен қамтамасыз етуге мол мүмкіндік береді.
Жастардың көпшілігі мәдени және тарихи ескерткіштерді зерттеу (гранд-тур) мақсатымен Италия, Франция елдеріне бару ... ... ... ... ... экскурсияның маңыздылығы туралы XVI ғасырда ағылшын мұғалімдерімен тіркелген. XVII ... ... ... бастап сапар шегудің әлеуметтік базасы кеңейе түседі. XVII ғасырда гран-турға ақсүйектерден басқа да экономикасы қалыстасқан ... мен ... ... өкілдері дебара алатын болды.
Туризмге деген қызығушылық Ағартушылық заманындағы философиялық ... ... ... ... өз ... ... ... тәрбиелеу үшін алыс сапарларға жіберуді жөн санайды. Ж. Ж. Руссоның и романдарында суреттелген әдемі ... ... ... кеңінен тарала бастады.
XVIII ғасырдың екінші жартысынан бастап Франция ағартушылықтың орталығы болғандықтан білім алу үшін әлеуметтік жағдайлары әр ... ... мен ... келе ... ... аяғы мен XVIII ... бірінші жартысында кейбір атақты ағартушылардың идеясы бойынша Европаның оқу орындарында білім алушыларға ... мен ... ... ... бастайды. Бұлар белгілі поляк педагогі Ян Амос Коменскийдің әдісі бойынша оқыту мен тәрбиелеу жүйесінде көрнекілік пен пәндік мақсатта ... ... соңы мен XIX ... басында европалық елдердің жастары арасында белгілі бір мансапқа ие болу мен ... ... ... үлкен қалаларына іссапарға бару кеңінен тарала бастайды. Жекешелендірілген тәрбие беретін білім ошақтарында тілді дамыту мен өмірлік тәжірибесі қалыптасу үшін ... ... ... ... ... ... ... ғасырда Англия елінің тұрғындары басқа елдерге қарағанда көп сапар шеккен. Европадағы туристік ағымдардың басты бағыттары Италия мен Швейцариямен байланысты болды. ... ... ... ... пен ... ескерткіштер мен Швейцарияның ертегідей табиғаты танытты. Бұл ресурстар XVIII ғасырдың соңы мен XIX ... ... ... ... ағымдардың нақты бір бағытын айқындады. Сол уақытта екі ел жоғары деңгейдегі туристік ... ... ... осы елдерге сапар шегуіне ішкі саяси жағдайдың жақсы болуы да септігін ... өте келе ... көру үшін ... мақсаттағы сапар шегулер көбейе түседі.XIX ғасырдағы Европа мен Американың ... оқу ... ... ... ... колледж) қалыптасуына мен студенттік мобильділіктің өсуіне септігін тигізді. Өткен ғасырдың ортасына таман туристердің көлемі ауқатты зиялы қауым өкілдері мен ... ... ... тарихта XVIII-XIX ғасырларда ресейлік жастардың шет елге барып білім алуы ... ... ... ... ... рөл ... ... император I Петрдің Голландияда болуы мен М.В. Ломоносовтың Германиядағы Маргбург университетінде білім алуы ресейдің әлеуметтік, ... ... ... ... әсер етті.
XVIII ғасырдың басынан бастап танымдық бағыттағы сапар шегу Ресейдегі туризмнің кең ... түрі бола ... ... ... ... жан-жақты зерттеумен байланысты сапарлар орыс мәдениетінің дамуына үлкен әсер етті. Сондай әсердің негізінде I Петр кезінде ақсүйек өкілдері ... ... ... ... оқи бастайды.
II Екатерины кезінде шетелдіктерді шақыруға қарсы ғылыми-танымдық мақсаттармен отандастардың ... ... ... ... тұтылатын. Санкт- Петербургтегі кадеттер бөлімін И.И. Бецкий ... ... ... жоқ ... ... оқып жатқанда, мынадай жағдай болған: медальмен битирген ... үш жыл бойы ... ... ... ... шегуіне мүмкіндік берілді. Осындай саяхатшылардың нұсқаулығында ... жазу ... ... ғасырдың соңынан бастап жекешелендірілген оқу орындарындарының бағдарламасына Европа бойынша қысқаша түрде саяхат жасау қосылады. Солардың ... ... 1777 жылы ... иесі В.Геншеммен құрастырылған, газетінде басылған . Бұл жоспарда европаның бір ... ... шегу үшін жас ... ... ... көрсетілген: . Университеттен кейін елдердің өнері мен ... ... ... ... ... ... ... бару көзделді. Бұл жоспарда сонымен бірге: [14].
XVIII ғасырдың екінші ... ... Н. И. ... Ф. И. ... В. Ф. Зуев және т.б. ... ... ... бағдарламасында экскурсия жүргізу көрсетілген.
XIX ғасырдан бастап экскурсия, жорық, экспедиция мектеп, арнайы мен жоғары оқу ... ... ... ... ... және ... әр түрлі аудандары туралы ғылыми-географиялық пен аймақтық ақпарат жинау үшін ұйымдастырылды[15]. Ресейдегі жастардың ... ... ... ... ... ... әсер ... авторы көзімен көрген европалық мәдениет ескерткіштерін сипаттап жазып береді. Француз революциясы қарсаңында Батыс ... ... ... ... ... бар энциклопедия болып келеді. Ресейлік оқырмандар Германия, Швейцария, Франция, Англия елдерінің әлеуметтік пен саяси жағдайлары мен ... ірі ... ... ... ... ... жасау кезеңі Ресейде жаңа қарым-қатынастардың қалыптасуына жол ашқан IIАлександрдың реформасы қарсаңында болады.
Ресейдегі танымдық туризмнің ұйымдастырушылары мен үгіттеушілері алдыңғы ... ... еді. ... болып экскурстік қызметін Ялуторовтағы әйелдер гимназиясында жұмыс жасағанИ.Д. Якушкин бастайды. Ресейде мұғалімдік ортада Тифлисдегі Александров мұғалімдер мектебі, кейін мұғалімдер институтына ... ... ... әйгілі болады. Бұл оқу орнын көп уақытша дейін ... ... ... ... ... ... екінші жартысында Ресейде алысқа саяхаттауды ұйымдастыратын алғашқы бөлімдер ашыла байтайды. Осы кезеңдері Петербургте, Мәскеуде, Қазанда, Екатеринбурга және Ресейдің басқа да ... ... бар ... ... Ұйымы қарқынды жұмыс жасайды.
XIX ғасырдың екінші жартысында Ресейде тауға сапар шегу атақты болды. XIX ... 80 ... ... ... ... ... Бұл ұйым отандық танымдық туризмнің дамуына үлкен септігін тигізді. Қырымның теңіздері мен тау жоталарының қол жетімділігі жас ерекшеліктеріне қарамастан ... ... ... Қырымға туристік сапарды алғашқы болып 1876 жылы Новоресей университетінің геолог профессорі Н.А.Головинский ұйымдастырды. Университет Одесса ... ... еді. ... ... ... шегуге 25 студентін шақырады. Ол студенттерінің Одессадан Қырымға және керісінше қайтуға кемеде тегін саяхаттауы үшін Ресейлік кеме мен ... ... ... сөз ... жылы елде алғаш рет Тифлисте Кавказдық жаратылыстану ұйымының жанынан ... клуб ... жылы ... Қырым таулы клубы пайда болады.1891 жыл мен 1915 жыл аралығында атты журнал ... Бұл ... ... пен ... ... ... есептері басылып тұрды. Басқарудың алғашқы меңгерушісі тау инженері, көптеген еңбектердің авторы Л.П. Долинский болып тағайындалады. ... ... ... ... ал ... ... мен Ялтада болды. Ұйым өз қызметін 1891 жылдың сәуірінде Қырымға ... ... ... ... қатысушылар Севастополь және Севастополь мен Гурзуф арасындағы Херсонестегі археологиялық қазбалармен, ескі Инкерман шіркеуімен, әкпен әрленген Алупкадағы сараймен, Айтодор мұнарасымен, Никита ... және ... ... да ... ... ... Сегіз күндік саяхат кезінде геологиялық, топырақ, ботаникалық және энтомологиялық шикізаттар жиналады. Бұл ... ... ... тау ... мұражайының негізін қалайды. Бұдан басқа, сапар шегушілер жеті жерде метеорологиялық зерттеулер жүргізген.
1902 жылдан бастап ұйым Қырым-Кавказ ... ... деп ... ... Ұйымның басты міндеті экскурсияларды ұйымдастыру еді. Уақыт өте келе ұйым ... ... ... ... 1910 жылы Кавказ, соның ішінде Қызыл алаң бен әскери-Грузия жолы секілді аймақтарға саяхат жасауға көңіл бөлінді. 1913 жылы ... ... ... ... Оралмен Днепр бойында көп күндік жолды дайындады. Кейбір саяхат 40 күнге шейін ... ... ... ... жақын аймақтар мен Балаклава, Херсенос, Инкерман жерлеріне сапар шегетін. Бакиндік бөлімше алыс және жақын жерлерге сапар ... ... ... ... ... Одесса, Жаңа Афон, Чиатура және Кавказдың басқа да жерлеріне танымдық ... ... ... ... даму тарихин зерттеуде Ялта бөлімінің қызметі қызығушылық ... Ялта ... Ялта ... ... орналастыру қоғамымен бірге тауға шығатын жаяу жүргіншілер жолын жасады. Алғашқы болып1899 жылы Учан-Су сарқырамасынан шығыс Яйлы жотасының әдемі жерлерінен ... ... жолы ... болады. Бұл жолдың ұзындығы 8 шақырым болды және физикалық ... әр ... ... ... ... Жол ... ... мен тастағы таңбалар жүрген қашықтықты және жүру бағыттарын көрсетіп тұрды. Бұл Ресейдегі алғашқы туристік жол табиғат пен туризмді байланыстыратын қазіргі ... ... ... ... ... ... ... Боткин жолы (профессор С.П.Боткинді құрметтеушілер қаржысы есебінен ... ... Бұл жол ... қайың ормандарымен ерекшелінген Яузлар сарқырамасына апарады. Боткин жолы бойынша жол көрсеткіштері мен демалу орындықтары қойылған. Кейіннен ... ... екі ... және ... ... жүргізілді(сонғысы Ялта бөлімінің бірінші меңгерушісі В.Н. Дмитриев атымен аталған).
Мәскеу, Петербург және Ресейдің ірі қалаларының оқу орындарынаплакат пен брошюра тарату арқылы, ... ... ... ... хабарлама беру, Ялтаның қонақүйлері, пансионаттары, емдік жерлерінде экскурсия кестесін апта сайын іліп қою арқылы экскурсияны ... ... ... Ялта ... ... ... ... шейін, Ресейдің батыс Европалық шекарасынан Сібір аймақтарынан ... ... ... келе ... ... шегушілердің көп бөлігі екі астанадан болатын, соның ішінде Санкт-Петербургтан және т.б қалалардан ... ... ... ... ... ... білім беру орындарының мұғалімдері мен оқушылары экскурсияның басты тобын құрайтын.
Қырым - Кавказ тау клубы оқушылар ... ... ... ... ... үш жыл ... клуб ... газетіндегі мақаласының бірінші бөлімінде жастардың экскурсияcының маңызы ... ... ... ... ой - ... мен қызығушылығын арттырумен қатар, салауатты өмір салтын құруға, таудың таза ауасымен демалуға, денсаулығын жақсартуға көмектеседі.
1982 жылы Қырымға алғаш оқушылардың экскурсияұйымдастырылды. ... тау ... ... ... ... ... 20 оқушысымен, Ялтада ер балалар мен қыздар гимназиясының оқушыларымен экскурсиясын ұйымдастырды. Ресейдің жүздеген оқушылары Қырымда демалды. Оқушылар ... ... ... хатымен Ялта мектептерінде тегін тұруға немесе бірқатар қонақ уйлерде бөлмелер өте арзанға ұсынылды.
Ялта ... ... ... ... ... оқушылары Қырымда ұзақ саяхатта болды. Бұдан да ... ... ... ... жол ... Ростов гимназиясы, Кишинев дін семинариясы, Москва эпархиялық училищесі, Петербург коммерциялық училищесі, Муромск училищесі оқушылары Қырымда экскурсияда болды. Ресейдің ... - кіші ... ... мың ... ... - ... тау клубы Қырымның тамаша табиғатымен танысуға мүмкіндік берді.
Туристтік - экскурсия ісін дамыту үшін көп мөлшердегі экскурсоводтар қажет ... 1902 жылы клуб ... ... мұғалімдерінен экскурсия жетекшілерін даярлай бастады. 1902 жылы шілдеде ... ... ... ... ... ... Қырымға жол тартты. Келесі жылы осы мұғалімдер өздеренің ондаған оқушыларымен Қырымға қайта оралды.
XIX ғасырдың соңы мен XX ... ... ... ... ... ... ... қоғамы мен Петербургтің халық университеттер қоғамы көңіл бөле ... жылы ... ... білім беретін мекемелерде гимназия оқушыларынан, училище студенттерінен экскурсия ұйымдастыруға тырысты.
Бұл кезде экскурсиядан басқа тауға өрлеу, жаяу ... ... ... сияқты салалар дами бастады. Туризмге көптеген оқу орындары көңіл бөле бастады. Осылайша орыс зиялыларының туризм мен саяхатқа деген қызығушылығы арта ... 1891 жылы ... - ... Ресей турстер қоғамы Мәскеудегі бөлімшесімен құрылды. 1901 жылы Петербургте тау туризм ... ... Екі ... қоғам да 1917 жылға дейін алдыңғы қатарлы жетекші қоғам болды.
Әсіресе, орыс тау туризмінің танымдық саяхаттарының ... оте ... Бұл ... қызметіне орыстың атақты оқымыстылары: географ, археолог, антрополог Д. Н. Анучин, дүниетанушы, геохимияның негізін салушы, биохимик, биосфера ғалымы В. И. ... ... ... орыс ... қоғамының төраға рынбасары П. П. Семенев - Тян - ... ... ... ... И. В. ... атсалысты. Құрылтайшылар жиналысында қоғам төрағасы Москва - Казан темір жолының ... А. К. ... ... қоры ... Қоғам жарғысы екі негізгі міндетті анықтады: 1. Таулы аймақтарды жан - жақты зерттеп, мәліметер жинау. 2. Тау ... ... мен ... ... арқылы танысу. Қоғам мүшелерінің жарияланған Ресейдің таулы аймақтарының тамаша табиғаты туралы жазылған ғылыми еңбектері халық ... ... ... ... ... Ресейдің тау туризмі қоғамы былай деп жазды: .Солтүстік Кавказдағы тау туризмінің дамуына 1902 жылы ... ... Р. Р. ... құрған Кавказ тау қоғамы ерекше рөл атқарды. Қоғамның жарғысында негізгі мақсаты Кавказ тауларына, тау жоталарына, ... мен ... жан - ... ... ... зерттеу жасау, Кавказ халқының тұрмыс - тіршілігімен танысу, жергілікті ... мен ... және ... ... салалары - бау - ... тау ... ... ... жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктерді қорғау, тарихи ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру т.б. ... ... ... деп көрсетілген. 1901 жылдан 1905 жыл аралығында қоғам мүшелерімен Солтүстік Кавказға және Бақсан шатқалының көрікті жерлеріне экскурсия ұйымдастырылған. Эльбрус пен ... ... ... (993 м), ... (1401 м) шыңына жол салынды.
Қоғамның қызметі жайлы оқушыларды мәліметтендіру мақсатында Р. Р. Лейцингер ... ... ... шығарды. Кітапшада Кавказ тауларында серуендеу және саяхаттаушыларға тегін пайдалану қызметтері көрсету ... 1905 жылы ... 8 ... ... ұйымдастырылған. Соның нәтижесі бойынша Р. Р. Лейцингер 1906 жылы деген кітапша шығарып, ... ... ... оқу ... және ... ... 640 оқу орнына жіберді. Нәтижесінде Пятигорск қаласына Мәскеуден, Санкт - Петербургтен, Киевтен, Архангельсктен басқа қалалардан оқушы - ... тобы келе ... 1907 жылы ... үй - жайында ашылған туристік базаға ұқсайтын және бірден 250 оқушы қабылдайтын мүмкіндігі бар оқушылар панасының ашылуы белгілі ... ... ... ... ... әр ... қосымша кеңестерді беру, тәжірибелі маманға тапсырылды. Р. Р. Лейцингердің кітапшасын алғаннан ... ... оқу ... қамқоршысы арнайы бұйрық берді. . Осы жерде айта кетуге болады 1996 жылы ... ... ... ... ... және ... балалар мен жасөспірімдер орталығы, Р. Р. Лейцингердің тарихи үй - ... ... ... ... ең бірінші рет 1900 жылы пайда болды. Арнайы қамқоршылық оқу аймақтарының серуендеуді өткізуді және саяхаттауды ... ... ... білімділік мақсатпен байланыстырды. 1902 жылы жергілікті топ серуендердің маңыздылығын енгізді, оқу жылында 7 күнге дейін.
XX ғасырдың басында тәртіптілігін ... және ... ... ... ... білімділік жоспар бойынша оқу экскурсиясының, саяхаттарының маңыздылығын Санкт - Петербургтің (Петроградтың) педагогикалық зерттеудің бастапқы кезеңі ретінде бағалауға болады. 1910 ... ... ... және ... жер ... ... сметасында жеке бір пункті белгіленді, кейбір жер иелену мекемелері топсеруеншілерін ... ... ... ... ... ... ... барудың төлемақысын жартылай төледі.
1904 жылдан бастап өз қызметін қала ... ... орта ... Петербургтік ата - аналар үйірмесінің көмегімен Санкт - Петербургтегі әскери - оқу ... ... ... ... ... ... комиссиясы, халықаралық университеттердің Петербургтік қоғамының экскурсиялық комиссиясы өз қызметін бастады.
1908 жылы Мәскеуде оқу бөлімінің техникалық білімді тарату қоғамымен экскурсия ... ... ... ... ... ... ол шет ... жеке экскурсия ұстаздар атағына ұйымдастырды. Білімділік экскурсияның Ресейде жүргізудің қажеттілігі көп болғандықтан, 1909 жылы ... ... ... ... бөлімінде бүкіл Ресей бойынша білімділік экскурсия комиссиясы құрастырылды. Оны Ресей бойынша білімділік топсеруендердің (экскурсия) басшысы, көшбасшысы екенін мойындау керек.
Комиссия ірі ... ... ... ... ... Кавказдың, Оралдың, Орта Азияның табиғатымен де таныстырды. Ол үшін ... ... ... арнайы оқулар ұйымдастырылды, арнайы курстарда жалпы білім циклы туралы лекциялар оқылды және болашақ маршрут жайлы білім берілді. Берілген ереженің бір ... ... ... . ... мүшелері материалды қамтамасыз етелмеген орыс зиялыларын ескереді. Жол жүруді мақсатында комиссия мүшелері кейде қонақ үйінің ... бас ... оқу ... оқушыларға көмек беру қоғамдарына жэне басқа мекемелерге, топсеруеншілірге жатын бөлмелерін ұсынуды сұранды.
Комиссия мүшелері Мәскеуді және оның көрікті ... 5 - 7 ... ... ұйымдастырды. Болашақ топсеруеншілер көктемде өтініштерін жіберіп, сұрақ парақшасын толтырады. Өтінішке сұрақ парақшасынан ... жеке ... ... ... орны ... жұмыс ақысы да ескеріледі. Жер иелену мекемелерінің, мектептерінің ұстаздарына, жер басқарудың куәлігі де жеткілікті болатыны, жұмыс ақылары міндетті емес. ... ... ... нені ... ... экскурсия комиссиясы кімді ескеретіні, жер иелену (жергілікті) мектеп пе, қалалық басқару мектеп пе, орта ... пе ... ... Одан басқа, болашақ топсеруеншілердің (экскурсия) тұрғылықты жері, жасы, отбасылық жағдайы, біржылдық төлем ақысы, неше жыл ... ... және ... ... ба ... ... ... Соңғы бөлімінде экскурсия жазылуда нені ұйғарасыздар? дегенді көрсету керек. Сұрақ парақшасын құрастырғандар оның авторына не жазу керектігін көрсете . ... ... бір ... жеткілікті, мектеп мұғалімдерінің және әр түрлі орта оқу орындарының мұғалімдерінің ақысына сай. Бастауыш ауылдық, қалалық орта оқу ... ... жол ... ... ... Жергілікті және қалалық басқармалардың жолдамасымен жіберілген халық ... ... ... ... ... ... ... Ресейде білімділік экскурсияды ұйымдастыру мекемелері жүзге жетті. Экскурсиялық бюролар Екатеринодарда, Харьковте белсенді жұмыс істеді. Ярославльде, Ростов пен Вятка да экскурсиялық ... тағы екі ... ... мен ... ... ... ... орта оқу орнымен ғасырдың басында білімділік экскурсиясымен керемет тәжірибе көрсетілді.
басылымында жол жүру туралы, сапар, жорық және 1901 жылдан 1911 ... ... ... он жыл ... ... ... - 1913 оқу ... Санкт - Петербургтік туристік білімділік қызметтің ұйымдастыруының ісі жергілікті мұғалімдер мектебінің жұмысы туралы есебінде ... Ол ... ... ... ... ... ... бөлігі болып табылады. Сол сияқты мұнда практикалық сабақтар мен экскурсия жалпы білімділік маңызы халық мұғалімдерінің қызметіне ... ... ... сыныптан 5 сыныпқа дейінгі оқушылар міндетті түрде көркем ... ... ... ... және көпшілік кітапханасына, Политехникалық институтқа барады.Жазғы демалыстарда оқушылар толық, сыныптарымен Ресей бойынша алыс ... ... ... 1 - ші сынып 3 - 4 күн Финляндияға, 2 - ші ... ... ... 8 - 9 ... 3 - ші ... 14 - 16 күнге Ресейдің орталық губерниясына, ал 4 - ші ... ... ... ... немесе Кавказға 3 апталық саяхат жасайды.
Өткен ғасырдың басында туризммен айналысатын қоғамдық мекемелердің пайда болуына байланысты білімділік мақсатында оқу ... ... ... көбейді. Қаралатын кезеңде оқушылардың топтарының жетекшілерімен жол сілтеушілері мұғалімдер болды.Педагогикалық ортада және жалпы қоғамда сапалы ... ... ... осы ... ... ... Мұнда ең маңызды болған мұғалімдер курсы мен туристік ... ... ... ... Германияға, Швейцарияға, Италияға, Францияға, Англия және Скандинавия елдеріне барудың ұйымдастырушылары ... ... ... коммерциялық және қазіргі кездегі орта оқу орындары мен мектептерге Мәскеуде педагогикалық ... ... ... ... экскурсияды ұйымдастыру комиссисы құрылды. Комиссиның жұмысы ол - ... ... ... су және ... ... жол жүру ... рәсімдеу, жол жүруді ұйымдастырубойынша кеңестер беру.
XX ғасырдың басындағы оқушыларға арналған экскурсияды ... ... ... ... және ... ... рөл И. М. Гревске жатады. Ол алыс экскурсиядың білімділік маңыздылығын XX ғасырдың басында ең бірінші ... бірі ... ол ... ... - ... мағынасын көрсетті. Ол деді. 1922 жылдағы № 4 - 6 ... ... И. М. ... жазды: . Алыс жол экскурсияды деп аталған, ол оны жаңа ... ... ... ... ... ... ... деп санады.Экскурсияның табиғатына талдау жасап, оның маңызын бағалай отырып И. М. Гревс мвнадай қорытындыға келді.
Оқушылар арасында экскурсияны ұйымдастыру мәселесімен ... ... ... ... мен ... көптеген мақалалар басылды. Оқушылар арасында экскурсияға байланысты алғашқы мақалалар , және журналдарында жариялана бастады.Экскурсиялық баспалардың ... ... ... ... Ярославль қаласында шығарылған. 1903 жылы Санкт - Петербургте шыққан кітабының алғы сөзінде былай деп ... ... Оқу ... ... ... алатын орны
Қазіргі уақыттағы халықаралық мәдени алмасудың маңызды және перспективалық бағыттары - бұл білім ... ... ... ... ... әсіресе оның жоғарғы сатысы. Студент контингенті үшін дәстүрлі түрде мобильділік және қарым-қатынас жасау ... жаңа ... мен ... іздеу тән. Осыған байланысты білімнің халықаралық қарым - қатынастарды гуманитарлық ынтымақтастықтың анағұрлым жылдам дамып келе жатқан және ... ... бірі деп ... ... ... немесе жартылай шет мемлекетте білім алуды көздейтін халықаралық білім алу практикасы орнығып бекітілуде. Халықаралық студенттік алмасу мемлекетік емес және жеке ... ... Ол ... келісімдер бекіту, қоғамдық және басқа ұйымдардың жеке алынған ... оқу ... ... ... ... ... жеке ... жүзеге асырылады.
Халықаралық білім алу халықаралық қарым-қатыстар жүйесінде маңызды орын алады, білім саласындағы заманауи тенденциялар ... ... ... ... мен ... көрнекі түрде көрсетеді. Халықаралық қарым-қатынастар жүйесіне тән жаһандану, интеграция мәселері халықаралық білім беру контактілері ... ... ... ... ... оқу ... білім беру және туристік қызмет саласынның бірден-бір жылдам дамып келе ... ... ... табылады. Бұған бірінші тарауда айтылғандай, жақсы маман ғана емес, белсенді адами тұрғыдағы, ... ... ... ... ... ... көздейтін білім беру ықпал етеді. Білім беру мазмұны тұрғысынан бұл оқу жоспарларын түрлендіруге және оқыту процесін анағұрлым ... ... ... ... ... Ол дегеніміз әлеуметтік шығу тегіне,
ұлттық, діндік және ... ... ... ... ... ... қол жеткізуін қамтамасыз етуі.
Оқу туризмінің дамуына ғылым мен ... ... ... ынтымақтастықты нығайту процестері де ықпал етеді. Қазіргі уақытта ғылыми тәжіребе алмасу халықаралық байланыссыз мүмкін ... ... ... ... халықаралық ғылми байланыстарды дамыту, ғылыми ақпаратты тарату, ... идея ... ... ... ... ... үшін маңызды фундаментальдік ғылыми дамыған елдерде ... ... ... ... ол ... ... туралы мемлекетаралық келісімдермен реттеледі.
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ғылым, білім және өндірісті біріктіру жылдам жүргізілді. Мұндай жағдай өмірде копжоспарлы ... ... ... мен ғылыми-білімдік өндірістік кешендер құру қажеттілігін тудырды. Бұл кезде ірі фирмалар мен корпарациялар өкілдерінің ЖО орындарында сабақ беру берілген ... ... ... ... білдірген студенттерді практикаға қабылдау өзекті болды. Ірі капиталдың бастамасы мен қатысуымен ... ... мен ... мен ... ұжымының зерттеулері жүзеге асырылады. Бүгінде студенттер қаржылық көмек көрсетудің маңыздылығын сезініп отыр. Гранттар, степендиялар, немесе болашақ ... ... ... үшін келісімшарт құру негізінде жүзеге асырылады. Бизнес пен білім арасындағы мұндай қарым ... ... ... ... ... ... Көптеген еуропа елдерінде және АҚШ-та ірі ЖОО-дары мен ғылыми - зеттеу орталықтарында фундаменталды ғылым өкілдері мен ірі өндірістік ... ірі ... ... ... ғылым-зерттеу топтары мен институттар қызмет етеді.
Халықаралық мәдени және ғылыми орталықтар ... ... ... ... ... бағдарламаларын жасақтау және әлемнің әртүрлі елдерінен мамандар дайындау мақсатында қызмет ... ... ... білімдік құрылымдарды жиі құруда. Мұндай орталықтар әдетте зерттеушілер мен ғылыми ұжымдарға ... мен ... бере ... ... және ... техникалық қолдау көрсетеді. Білімдік туризмнің дамуына халықаралық ғылыми айырбас, халықаралық бюроларды құру, зерттеулер мен технологиялық ынтымақтастықтың бірлескен оталыққтарын құру болып ... ... оқу ... ... кезеңде анағұрлым жылдам дамуда. Әлемдегі жоғары, кәсіби және орта білім беру ... ... ... бағыттары мен даму сипатына әсер етеді. Дәрежелері бойынша бұл ұйымдар қоғамдық және мелекеттік болып бөлінеді. ... беру мен ... ... ... ... орындау, координациялау ақпараттандыру, зерттеу, біріктіру, акредитациялау, қаржыландыру, тақырыптық бағдарламаларды жүзеге асыру т.б. мақсаттарға байланысты құрылған.
Заманауи әлемде білім беру ... ... ... ... ... жеке мемлекеттердің ұлттық білім аясын дамытуда да ерекше рөл атқаратын ЮНЕСКО білім, ғылым, мәдениет мәселелері бойынша БҰҰ болып табылады.ЮНЕСКО-ның негізгі ... ... ... ... ... дамуына әсер етеді. Білім беру мәселелерімен тікелей ... ... ... ... ... білім мүмкіндіктерін кооперацияның көмегіне бағытталған іс-шараларды үнемі жүргізіп отырады. Университеттердің халықаралық ассоциациясы - УАЙ 800-ге жуық университет пен 9 ... ... ... ... ете отырып, академиялық мобильділіктің дамуына ықпал ете отырып, университеттер арасындағы кооперацияға көмектеседі. Білім алудағы зерттеулер мен иновациялар орталығы білім ... ... ... ... ... ... ... көмектеседі.Жүзеге асырылатын бағдарламалар тізімінде-білім беру сапасын бақылау (оқу бағдарламаларын жасақтау,барлық деңгейдегі оқытушыларды дайындау және қайта даярлау). Әлемнің 50 ... ... аса ... ... ... зерттеулердің Дүниежүзілік ассоциациясына кіреді. Оның жұмысы педагогикалық ғылымдағы зерттеулерге конгресстер ұйымдастыру ,ғылыми жұмыстар басып шығару, ақпарат алмасу. ... беру мен ... ... ... ... халықаралық ассоциацияның негізгі міндеттері жоо-ның студенттері үшін ақпарат таратумен айналысатын ұлттық ұйымдардың кооперациясын іске ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарды құруға көмектеседі. Білім берудегі салыстырмалы зерттеулердің Европалық қоғамы халықаралық кәсіби ұйымы білім саласында зерттеулерді жүзеге асырып ... ... ... ... бағытталған.Өзінің мәжілістер мен конференциялар өткізу бойынша жұмысымен ол европадағы академиялық мобильділік пен кооперацияға әсер ... ... ... ... ... ... ... беру бойынша Европалық ақпараттық-құжаттық жүйенің жұмысы ықпал етеді. Бұл халықаралық ұйым 24 ... ... ... ... ... бойынша мәліметтер базасын қолдайды, білім беру бойынша ақпаратты индексациялау мүмкүндіктері үшін қолданады. Студенттік карталардың халықаралық жүйесін ... ... ... ... ... ... ... жарияланымдар мен басқа да ақпарат алмасу үшін ақпарат жинау мен компьютерлік өңдеу жұйесін ... ... ... білім беру мекемелерінің алдыңғы қатарлы мамандары мен басшыларымен бірлескен зерттеулерді ұйымдастырумен академиялық мобильділік пен оқу ... ... ... ... ... кординациялық агенттігі айналысады Еуропа университеттерінің басшыларының арасындағы кооперацияның дамуына Еуропа университеттерінің ректорларының, президенттерінің және вице ... ... ... көмектеседі. ЖОО оқытушыларының зерттеушілерінің арасындағы байланыстың нығаюына, сондай-ақ ЖОО қызметкерлерінің кәсіби құқықтарын қорғауға, оқу орындарының тәуелсіздігіне университет пен ЖОО ... ... ... күштері бағытталған. Европа кеңесі жанында түрлі елдердің мектептен ... ... алу ... өкілдерін біріктіретін университет білімі бойынша тұрақты конференция жұмыс істейді. Еуропалық университетаралық кооперация мен жоғары білім алудағы ... ... жаңа ... ... ... ... ... асырудың студенттік және академиялық туризмді ары қарай ... үшін ... зор. ... туризм үшін академиялық мобилділікке көмек берудің ақпараттық орталықтар желісін құруды қарастыратын жүзеге ... ... ... ... ... ... ерекше. Оқу бағдарламаларын жоспарлап, жасақтаумен, ЖОО-ға ... үшін ... ... ... ... ... ... жұмысына жағдай жасаумен бакалавр дәрежесін тағайындаудың халықаралық кәсіби ұйымы айналысады. Оның қызметі ,әсіресе ары қарай білім ... ... мен ... ... кезеңінде орта оқу орындарының түлектері үшін маңызды. 60 жылдан астам кәсіби дайындау мақсатында жұмыс орындарына студенттерге ... ... ... ... көмектесудің халықаралық ассоциациясы айналысады. Заманауи білім технологияларын қолдана отырып, сырттай оқытудың ролі артуда. Осыған байланысты сырттай оқытудың халықаралық ... ... ... кәсіби ұйымның жұмысын ерекше деп айтуымызға ... ... ... ... мен ... ... ... оқыту бағдарламаларын жасақтау мен қаржыландырумен сырттай білім алу бойынша халықаралық кеңсе айналысады. Бір қарағанда, қашықтықтан оқыту оқу ... ... ... деп ... ... ... , заманауи коммуникация құралдарының дамуы оқушыларға үнемі оқу орнымен байланыста ... ... ... ал бұл ... қол ... жеңілдетеді және білім беру қызметі мен қамтылған тұрғындар пайызын кеңейтеді. Қашықтықтан оқитын студенттер оқу ... ... бір ... ... пен ... жеке ... үшін келіп тұруға міндетті. Мұндай келулер сөзсіз, оқу мақсатындағы туризм ретінде қарастырылады. Бұрын айтылғандай ғылым мен білім саласындағы мемлекеттер ... ... ... ... ... ... оқу туризмінде дипломдардың эквивалиттілігі мәселесін шешу маңызды болып табылады. Мұндай шешімдер түрлі ... ... мен ... толғандырады. Қазіргі кезде мемлекетаралық деңгейдегі жоғары білім жүйелерінің байланыстарын заңды үйлестіру бойынша ауқымды тәжірибе жиналған. Мысалы ретінде 1974ж құрылған ... ... және ... ... ... оқу ... ,жоғары білім туралы дипломдарды,ғылыми дәрежелерді мойындау туралы аумақтық конвенцияны айтуға болады. Еуропаның бірыңғай білім аумағын қалыптастыру үшін 1916ж 17желтоқсандағы ... ... оқу ... ... ... ... ... және ғылыми дәрежелерді мойындау түрі 1976ж халықаралық конвенция маңызды қадам болды. (28 )Ұқсас конвенциялар 1981ж Азия мемлекеттеріне қатысты және 1983ж ... ... ... қатысты қабылданды.(29) 1993ж ЮНЕСКО-ның Генеральная конференциясының XX XIII сессиясы оқу курстары мен жоғарғы ... ... ... ... ... ұсыныстарды қабылдады. Дипломды мойындау саласындағы ЮНЕСКО-ның жұмысы білім ... өте ... ... ... ... ... Лиссабон конвенциясы, Сорбон және Болон декларациялары. Олар жоғары білім саласындағы халықаралық қарым-қатынастарды тұрақтандыру және ... үшін ... ... құрған, соның ішінде білім алу қызметін алу мақсатында академиялық мобильдік пен студенттер миграциясын күшейтуге ықпал етті (30). Түрлі бағдарламаларға ... ... мен ... алу ... ... академиялық айырбастың кең тараған түрі болып табылады. Академиялық мобилділіктің бағдарламалары халықаралық ... ... ... ... ... үлгісі бола алады. Бағдарламаға қатысатын мамандар алатын диплом дарының эквиваленттілігі бойынша мониторинг жүргізеді. Қатысушылар алатын дипломдар бағдарламаға ... ... ... ... ... Екі ... негізде жүзеге асырылатын аумақтық бағдарламалар да жұмыс істейді мысалы: ЮНЕСКО ЕС және басқа да халықаралық ұйымдар тарапынан, халықаралық білім беру ... ... ... ... мысалдарын келтірейік. Еуропалық интеграция аясында қабылданған университеттердің жоғарғы курс студенттеріне арналған заманауи кезеңідегі ең ... ... ERASMUS. ... ... ... ... 1986ж ... өзара келісімге отырды, олардың негізінде бір жобада оқу кезеңі екіншісінде оқу кезеңі болып ... ... ... ... ... ... ... жетілдіреді, коммуникациялық біліктіліктерін дамытады, өзіндік деңгейін көтереді, бұл студенттердің социомәдениеттік тәжірибесін қалыптастырып, ... ... ... ... Бағдарламаны игеру барысында студенттер Еуропа ЖОО-ның мамандары жасаған интеграциялық курстарды ... ... да ... дипломдарының қосымша расталусыз мойындалуы салмақты рөл ойнайды. Лингвистикалық кедергілер бірте-бірте жойылады да , студенттік және ... ... ... ... ... бола ... Осылайша мысалы, берілген мәдени ортаға ену арқылы шет тілін және шетел мәдениетін оқытуды лингва бағдарламасы көздейді. Оны жүзеге асыру студенттер мен ... ... ... ... ... ... ... жаңа ақпараттық технологияларды қолдануға еуропа университеттерінің студенттері үшін мобильдіктің транс еуропалық сызбасын қамтамассыз ететін темпус бағдарламасын орындау ... ... Бұл ... ... ... жеке студенттік айырбасқа субсидия қарастырмайды, бірақ ЖОО-аралық,университет арқылы байланысқа есептелген. Жеке тұлғаны өзгермелі ... ... ... ... өмір бойы ... ... алу ... ЖОО-дан кейінгі () өмірді анықтайды. Еуропада жас мамандар мен ... ... ... өз ... ... ... білім алмасуды қарастыратын білім беру бағдарламалары кешені жүзеге асырылуда. Осылайша, дамыған үздіксіз білім беру бағдарламасы пэйс болып табылады. Копярникус бағдарламасы ... ... ... және ... саласында жас мамандар, зерттеушілер мен магистрлар арасында айырбасты жүзеге асыруға бағытталған. Бұл бағдарламалар жобасын жүзеге асыру халықаралық оқу туризмін ... ... ... ... ... Бірнеше мемлекеттер қатары халықаралық білім қызметін көрсетуді коммерциялық негізде ұсынады, бұл ұлттық бюджетке едәуір ... ... ... табылады.
Неғұрлым белсенділікті ұстап тұрған елдер АҚШ, Ұлыбритания, Голландия. ХХ ғасырдың екінші жартысында таза ... ... ... ... ... коммерциялық типтегі университеттер жаңа формасы пайда болды. АҚШ білімдік ... ... ... ... ... приоритеттік бағыттарының бірі ретінде қарастырады. ... ... ... У. Фулбрайт бағдарламасы жақсы танымал болды, ол мемлекеттік емес деңгейде тығыз халықаралық ... ... үшін ... ... ... формаларын қолданады. Оқу мен ғылым саласындағы өзара айырбас халықаралық қарым-қатынастар негіздерінің түбегейлі жаңа ұйымдастырылуын ұсынған сенатор У.Фулбрайтты еске алу ... ... ... деп ... 1946 жылы ... қозғалыс америкалық студент, аспиратнтттар, ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінің шетелге шығуын, жақтарды қабылдаушы өкілдердің - АҚШ-қа ... ... ... ... ... ... ... негізделген.
ХХ ғасырдың аяғы ХХІ ғасырдың басында интерграциялық процестер мен білімді интегрализациялау бірыңғай білім кеңістігін құру ... ... ... ... саласында интеграцияны тенденциялаудың нәтижесі ретінде 2001 жылы 17 сәуірдегі Еуропа ... ... ... ... болды. Бұл декларацияның мағынасы мағынасы, Еуропа ұлттық, тілдік, діндік айырмашылығына қарамастан азаматтарға тең білім мүмкіндектерін ұсынатын ... ... ... ... қарастырылады. Болон келісімі мен Лиссабон конвенциясы бұл процесстерге қатысушы елдерге дипломдарды өзара ... ... Бұл ... ЖОО және олар жүзеге асыратын оқу бағдарламаларын аккредитациялау ... ... ... ... ұйымдар білім беру бағдарламаларын оқуға, оқытушылар құрамының біліктілік деңгейін, сондай-ақ оқу орнының инфрақұрылымын бағалауға мүмкіндік алады. ... ... ... ... Еуропалық білім стандарттарына сәйкестігі туралы қорытынды жасалады.
Қазақстан Республикасы жағдайында қазіргі кездегі білімдік мобильдікті қамтамасыз ету оқушының өз бастамасына ... ... ... Еуропаның жеке университтерімен жасалған келісім шарттарына негізделген. ... ... ... ... ... ... білім алуды жалғастыруда. Соңғы онбес жылда Еуропа мемлекеттерінен бізге келіп оқитын студенттер саны азайды. Бұрыңғы елдерінің ... ... ... кезде жоғары білім алу мақсатымен келушілердің негізгі ... ... ал ... ... Ұлыбритания, Германия, АҚШ университетеріне түсуге ұмтылады.
Оқу турларының таралуы , шет тілдерін үйрену, ... ... оқу ... ... ... ... ... айырбастардың өсуі күтіледі.
1-ші бөлімді қорытындылай келе халықаралық оқу туризмінің теориялы қ аспектілері анықталды, оқу ... және ... ... ... ... рөлі ... Оқу туризмінің халықаралық қатынастардағы алатын орны анықталды.
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ОҚУ ТУРИЗМІНІҢ ... ...
2.1 ... ... оқу ... ... жағдайы
1991 жылы қол жеткізілген егемендік ҚР алдына өте маңызды ... ... ... ... ... ... отандық білім жүйесінің алдына - халықаралық білімдік кеңістікпен үйлесімділік міндеті қойылды. Осыған байланысты білім саласындағы ... ... ... ... ... ... және қойылған міндеттер аясында білім беруді қаржыландыруды ... ... ... ... ... сапалы өзгерту мемлекет егемендігінің қалануының, оның шынайы саяси және ... ... ... ... бірі ... табылады.
Жоғары кәсіби білімнің дамуы қоғам дамуының мәселелерімен тығыз байланысты және келесі әлеуметтік - экономикалық заңдылықтармен түсіндіріледі.
- ... ... ... ... оның ... өндіріс күштерімен өндірістік қарым-қатынастардың сипаты өзгереді, өндіріс субьектілерінің әлеуметтік дәрежесі өзгереді;
- ғылыми және техникалық ақпарат көлемінің соңғы бес жылда екі есе өсуі және әр үш жыл ... ... ... күтілуде;
- өндірістік күштердің ескіруін тудырған және мамандар біліктілігінің жеткіліксіздігін көрсеткен технологиялардың тез өзгеруі;
- түрлі ғылымдардың түйіскен жерінде және ... ... ... ... ... ... зерттеулердің интеграциялық сипаты;
- ой еңбегі құралы ретінде ақпараттық-коммуникативтік заманауи технологияларды ... ... ... ... ... ... 1955 жылы ... қарқынды жүргізіле бастады, бірақ сонымен қатар оның тереңдігі мен қарқыны жеткіліксіз, ал экономикалық қиыншылықтар қажетті өзгертулерді ... ... ... ... ... ... ... жүргізіліп жатқан әлеуметтік-экономикалық реформалардың, оның ішінде жоғары білім беруде, нәтижесінде соңғы жылдары жеке оң ... ... ... ... беруде демократизация және басқаруды орталықтандыру;
- ЖОО желісі мен құрылымын диверсификациялау;
- Жаңа заңнамалық және нормативтік құқықтық база құру;
- Жоғары білім ... жаңа ... ... ... ... бюджет қаржысы есебінен оқымайтын студенттер санының өсуі;
Қазақстан тәуелсіздігі ... ... ... алу жүйесін реформалау кезеңдерін шартты түрде мынадай кезеңдерге бөлуге болады:
Бірінші кезең ... ж.ж. ... ... ... заңнамалық және нормативтік құқықтық базасын орнату.
Бұл кезеңнің негізгі міндеттері - ЖОО-ң желісін құру және кадр ... ... ... ... ... ету, ... мен аймақтардың нарықтық - экономикасының қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жоғары жоғары білім ... ... Бұл ... ... ... - ҚР ... ... заңнамалық түрде бекітілді. 1994 жылы ҚР жоғары білім берудің Мемлекеттік стандартты бекітілді. Ол алғаш рет елде жоғары білім алудың көп ... ... ... және ... ... ... ... анықтады.
Екінші кезең (1995-1998 ж.ж) жоғарғы білім жүйесін модернизациялау, оның мазмұнын жаңарту. Бұл кезеңде жоғары білім жүйесін дамытудың ... ... ... бұл 1995 жылы 4 ... ҚР ... ... ... саясат бойынша Ұлттық кеңеспен бекітілген білім саласындағы мемлекеттік саясаттың Тұжырымдамасында көрініс тапты. ЖОО жұмысын реттейтін жаңа ... ... ... қабылданды. 1995-1997 ж.ж. жоғары кәсіби білімнің 310 мамандығы бойынша алғашқы қазақстандық білім стнадарттары қабылданды. 1996 жылы ҚР ... ... ... тізімінің жаңа басылымы бекітілді. Ол 342 мамандық қарастырады. Білім алудың мемлекеттік емес секторы ... ... ... ... ... ... ... басқару және қаржыландыру орталықтандырмау, білім беру ұйымдарының ... ... ... ... ... білім беру ұйымдарын басқару жүйесін нақты орталықтандырмау жүреді. ЖОО-на қабылдау принциптері түбегейлі өзгерді, жоғары кәсіби білімді мамандарды мемлекеттік білім ... ... ... көшу ... ... 1999 ... бастап талапкерлерге мемлекеттік білім гранттары мен мемлекеттік білім кредиттері конкурсттық негізде ... ... ... ... контингентін қалыптастырудың жаңа моделі енгізілді. Төртінші кезең (басы 2001) жоғары кәсіби ... ... ... дамуы. ХХІ ғасырдағы жоғары кәсіби білімді дамытудың негізгі бағыттары анықталды.
2011-2020 ... ... ҚР ... беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жоғары және ... ... ... ... беру ... ... мақсат қойылды - еңбек нарығы қажеттіліктерін, елдің индустриалды-инновациялық дамуының міндеттерін қанағаттандыру, білім саласындағы ... ... ... ... жылы ... 2050 ... дейінгі Қазақстанның даму Стратегиясында айтылғандай, бұл кезеңдегі республика дамуының басымдылықтарының бірі - ... ... ... ... ... білім беруді дамыту, өткір әлеуметтік мәселерді шешу, кедейлік пен жұмыссыздықпен күресу т.б. ЖОО-да оң жоғары білікті кадрлар ... ... ... жасау керек.
ҚР білім беру жүйесін қалыптастыру мен дамыту білім ... ... ... ... ... негізінде жүзеге асырылады. Барлық сатылырға қол жеткізу, элементтері мен талаптарының бірлігі, барлық оқу сатысының сабақтастығы қамтамасыз етіледі. Жоғары білімді ... ... ... ... ... мемлекеттік монополиядан бас тарту, білім сапасын басқаруды қатаң орталықтандыруды және ЖОО жұмысын катаң реттеуді алып тастау. Нәтижесінде жоғары ... ... емес ... тең ... дами ... Ол сектор білім беру қызметінің нарығын құруды көрсетеді, кез келген нарық сияқты, олда ... заңы ... ... ... ЖОО ... ақылы негізде қабылдап оқуды жүзеге асыру құқығын алды, жоғары білімді қаржыландыру көздері диверсификацияланды. ҚР заңнамалы түрде жоғары кәсіптік ... беру ... ... ... ... азаматтарының шет елде оқуының негізгі бағыттары атап өтетін болсақ, ... ... ... ... ... ... халықаралық шәкіртақысы және жеке тәртіп бойынша (Сурет 3).
Халықаралық білімдік айырбастар
Жеке ... ... ... "шәкіртақысы бойынша
Шет мемлекеттердің Үкіметтерінің және халықаралық ұйымдардаң ... 3. ... ... ... шет елде оқуының негізгі бағыттары
Білім реформасының алғашқы кезеңі құрылды деп ... ... бұл ... ... ары ... ... мен дамытудың стратегиялық мақсаттары мен басты бағыттарын белгілеуге, жаңа ұлттық модель қалыптастыруға ... ... ... ... беру ... ... мен ... білім саласындағы әлемдік тенденциялармен ұлттық дәстүрлер негізінде жүзеге асырылады. Барлық сатылырға қол жеткізу, элементтері мен ... ... ... оқу ... ... ... ... Жоғары білімді дамытудың негізгі тенденциясы білімге деген мемлекеттік монополиядан бас тарту, білім сапасын басқаруды қатаң ... және ЖОО ... ... ... алып ... ... жоғары білімнің мемлекеттік емес сектор тең жағдайда дами бастады. Ол сектор білім беру қызметінің ... ... ... кез ... нарық сияқты, олда бәсекелестік заңы бойнша дамиды. ... ЖОО ... ... ... ... ... ... асыру құқығын алды, жоғары білімді қаржыландыру көздері диверсификацияланды. ҚР заңнамалы ... ... ... ... беру құрылымы бекітілді.
- Жоғары базалық білім (бакалаврат)
- Жоғары арнайы білім
- Жоғары ғылыми-педогокикалық ... ... ... көп ... құрылымын қалыптастыру мамандарды дайындаудың көпсатылығына, әмбебаптығына бағытталған. ҚП жоғары кәсіпағтік білімінің көпсатылы құрылымы ары қарай да жетілдіруді қажет етеді.Соңғы жылдары ... ... ... әлем ... деп ... 2014 жылы ... дамыған оқу орындарының қатарына Қазақ Ұлттық Университеті де кірген болатын және Гумилев ... ... ... ... 1. Әлемнің көшбасшы университеттерінің тізімі
Орын
Оқу орындары
1
Кембридж Университеті
2
Гарвард Университеті
3
Лондон Университетті ... ... ... ... ... Университеті
7
Чикаго Университеті
8
Принстон Университеті
9
Калифорния Технологиялық ... ... ... ... Ұлттық Университеті
369
.Н. Гумилева атындағы ... ... ... ... - бұл жаңа ... Бірақ қазіргі жалпы әлемдік эканомика, халық ... ... ... ... ... ... рөлі ... Соңғы 5 жылда демалыс пен оқиғаны өзінің дамуы үшін ... ... ... саны 40% ... ... оқуға немесе басқа да танымдық мақсаттармен Қазақстаннан шығып жүрген туристер 28% өсті. 2013 жылы қаңтарында ҚР статистика ... ... 2013 жылы ... ... ... 550 мың студент, 2013-2014 жылы басында 139 ЖОО, жалпы студенттер саны 571691 адам. ЖОО жалпы саны бойынша 53 мемлекеттік, ... 280422 ... ... ... ... әлемде уақытты үнемді пайдалану үшін пайдылы демалыс таңдайды.
Оқу туризмінің мемлекеттік деңгейдегі негізгі бағдарламасының бірі-халықаралық (Болашақ) стипендиясы. Оны 1993 жылы 5 ... ҚР ... ... ... ... ҚР ... ... жоғары білікті кадрлар қажет болды, ол реформалар өткізіп, елді әлемдік ... ... ... ... Жыл ... міндеттерлі жүзеге асыруға бейімделе бастайды. Білім мен ... ... ... мына заман еліміз үшін өте маңызды міндеттер қойып отыр. Алысқа ... ... мен ... елін алып ... адам ... яғни адам құндылығын дамыта отырып оны пайдану арқылы биік белесті ... қана ... өз ... ... халықтың тұрмыс-тіршілігін жақсартып, әлемдік деңгейде айтары бар елге айналды.
Клиникалық ординатура
Докторантура
Стажировка
Бакалавриат
Маман
Магистратура
Аспирантура
Бүгінгі таңда шет елде ... ... ... ... ... 4. Болашақ стипедианттарының оқу бағдарламаларының көрсеткіші [34]
Ғылыми-зерттеулер ... ... ... сүйене отырып,
тиімді әрі дұрыс шешім ... ... ... ... біздің елімізде жұмыстарының бағыттары, мақсаттары мен міндеттері, зерттеулер жүргізу салалары мен ... ... ... ... ... бар. Олар қоғамымызға қажет және қазіргі ... ... ... өте зор. ... орталықтар ғылыми негізге сүйене отыра, тиімді әрі ... ... ... ... ... әр ... ... жөнінде өз
ұсыныстарын айтады. Ғылыми зерттеулер орталықтары Қазақстанда 90шы
жылдардың басынан дамып келеді. Олар осы ... ... ... ... экономикалық, әлеуметтік реформаларға қатысты сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыруда. Қазақстан, ... өзге ... де өз ... ... ... ... өтеді. .
Бүгінгі жұмыс жасап жатқан ... ... ... ... ... ... нәтижесі бір жылда емес, бірнеше уақыттан кейін белгілі болады. Бірақ бір қорқыныш көңілге тыным бермейді. Сол мыңдаған ... ... 15-20 ... ... Қазақстан ғылымына қандай
жаңалық, өзгеріс алып келеді деген сауал. Расында, мұны ... айту үшін ... жеке ... мен істің нәтижесін бақылау қажет. Бұл үшін
мемлекеттен ... ... жағы ... ... ... жатады. Осы
Қазақстандағы ғылыми институттар мен ... ... ... оқу ... ... сай ... ... Қазақстандағы бір жоғары оқу орнының өзінде қаншама ғылыми зерттеу институттарының жұмыс жасап ... ... ... Елбасы негізін қалаған Лев ... ... ... ... университетінде 20-ға жуық ғылыми-зерттеу институттары жұмыс жасауда.
Елдiң келешегi үшiн жан ... ... ... ... ... болып шығуларыңызға тiлектеспiн>> деген болатын. Расында қарышты қадаммен дамып келе жатқан университеттерге ... оң ... ... ... олар ... ... болашағын тәрбиелеуде. Қазақстанда ғылымның тұтас мектебі қалыптасып келеді.
Елбасы ... ... ... биік ... ... ең жоғары жоғары оқу орындарымен тығыз қарым-қатынас жасауға септігін тигізді. Бұрын соңды ... ... ... ... өте аз болса, бүгінде бұл көрсеткіш гуманитарлық саламен теңесіп келеді.
Президентінің халықаралық стипендиясына үміткерлерді іріктеу ережесін ... ... 2000 ... 12 ... № 470 ... ... байланысты, инженерлік және техникалық білім алған үміткерлер шет тілінің біреуін еркін білу ... ... ... ... стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу құқығына ие болды.
Ғылымға ... ... ... - ... мен ... тең ... білу. Бұрын-соңды бізде ғылым тәжірибе жүзінде қолданылмай келді. Ал бұл деген сіз қаншама ... пен көз ... ... ... ... тер ... кетті дегенді білдіреді. Қазір жағдай басқаша. Білім мен ғылымға ... ... ... болмаса да біршама өзгеріске ұшырады. Елбасы Н.Назарбаевтың қазақтың елордасын бұрынғы ... ... ... ... ... ең ... мақсаты да - бас орданың халықтың, кең байтақ ... ... дәл ... болуын көздегендiк едi. [33]
Келешегi зор университеттерді де ... ... көп мән мен ... беруі де сондықтан. Соңғы кездерi жоғары оқу орындары ... ... ... ... бастан өткiздi. Елiмiздегi ең iрi сегiз
университет ... ... ие ... ... деп ... ... Болашақ стипендиаттарының географиясы әр түрлі мемлекеттерге бағытталады: Ұлыбритания, АҚШ, Ирландия, Малайзия, Канада, ... ... ... Ең көп баратын ел АҚШ және Ұлыбритания болып табылады (Сурет 5).
-134620194310
Сурет 5. Болашақ стипендиаттарының географиясы [35]
Ғылымға басты қажет ... - ... мен ... тең ... ... Бұрын-соңды бізде ғылым тәжірибе жүзінде қолданылмай келді. Ал бұл деген сіз қаншама еңбек пен көз майын тауыса жазған ... тер ... ... ... білдіреді. Қазір жағдай басқаша. Білім мен ғылымға деген көзқарас түпкілікті болмаса да ... ... ... ... ... қазақтың елордасын бұрынғы Ақмола, қазiргi Астана қаласына көшiргендегi ең негiзгi мақсаты да - бас орданың ... кең ... ... ... дәл ... ... көздегендiк едi.
Келешегi зор университеттерді де ... ... көп мән мен ... беруі де сондықтан. Соңғы кездерi жоғары оқу ... ... ... ... қиыншылығын бастан өткiздi. Елiмiздегi ең iрi сегiз
жоғары оқу орындарынан шетелде білім алуға, тәжірибе алмасуға баратын
стипендиаттар санын ... ... ... ... ... қалыптасқан нарықтық экономика жағдайында бәсекеге қабілетті экономика моделіне және ... ... ... және ... ... ... логистика, жаңа ақпараттық технологиялар, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын реформалау сынды саладағы мамандар қажеттілігі үнемі ... ... ... үшін басымды салалардың тұрақты өсуіне негізделген даму ... ... ... ... ... елдердің қай-қайсы да бұл дәрежеге ең алдымен ғылым мен білімін дамыту ... ... ... ... әлемдік деңгейдегі білім нәрімен сусындатуға ұмтылған Қазақстан да бұл көштен лайықты орнын алып келеді.
Елбасы ... ... үш аса ... ... бағдарламаның қабылданғанын атап өтті. Соның бірі Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың ... ... ... бағдарламасы білім беру жүйесін жаңа ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін арттыру, әлемдік білім беру ... ену ... ... ... ... ... талап етеді. Аталмыш бағдарламада жалпы білім беруде мониторингтік ... ... ... ... ... және ... ... моделін жетілдіруде маңызы зор.
Жыл сайын үш мың талантты азаматқа ... ... ... ... ... жоғары оқу орындарында білім алулары үшін ... ... ... ... ... ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаһандану туралы ақпарат5 бет
Мемлекетаралық экономикалық дауларды шешудің құқықтық аспектілері55 бет
Халықаралық бала асырап алудың түсінігі мен шарттары65 бет
Халықаралық дербес құқық пәні бойынша дәрістер кешені334 бет
Халықаралық маркетинг мәні, мағынасы және ролі28 бет
Халықаралық экономикалық қатынастың теориялық негізі21 бет
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы туралы36 бет
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құқықтық мәртебесі82 бет
Халықаралық құқық нормаларын қалыптастырудағы халықаралық ұйымдардың орны мен ролі81 бет
Халықаралық құқықта құқықбұзушылық жасаған жеке тұлғалардың жауапкершілігін халықаралық-құқықтық реттеу56 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь