Өскемен-Аягөз аумағында ҰАСМ бөлімін қайта жаңарту

Кіріспе 4
1 Мәселені талдамалы зерттеу және оны шешу жолдары 5
1.1 WDM, DWDM, СWDM технологиялары 5
1.2 Байланысты ұйымдастыру сызбасы және қолданыстағы трафик 7
1.3 Мақсатты қою 11
2 WDM технологиясы 13
2.1 WDM технологиясының жалпы сипаттамасы 14
2.2 Көлік технологиясының байланыс үлгісі 16
2.3 WDM.нің арна (жиілік) жоспарының негізінде жіктелуі 16
2.4 8 . арналықWDMмультиплексоры 18
2.5 WDM жүйесінің құрамдастары 19
2.6 Оптикалық талшық 24
3 WDMтехнологиясын жобалау 25
3.1 Оптикалық жүйедегі «нүкте.нүкте» желісінің өшуін есептеу 27
3.2 EDFA күшейткіштерін есептеу 35
3.3 Байланыс арналарының және ТОБЖ түрлерінің сандық 38
қажеттілігін негіздеу
3.4 Қабылдағыш оптоэлектрондық модулдің сезімталдық деңгейін 40
Анықтау
3.5 Талшықты.оптикалық шоғырсымның SZ.шиыршығын есептеу 45
3.6 Оптикалық талшық 47
3.7 Регенерациялық аумақтың максималды ұзындығын есептеу 52
3.8 ТОБЖ сенімділігін есептеу 54
Қорытынды 55
Қолданылған әдебиеттер тізімі 56
Қазіргі таңда байланыс жүйесі қоғамның ең басты даму бөлшегіне айналды. Қарапайым телефон байланысынан бастап жоғары жиілікті интернет байланысына дейінгі барлық байланыс түрлері қарқынды даму үстінде. Бұл байланыстың қазіргі заманғы желілік талабына, оның ішінде оның өткізгіш қабілеттілігіне, сенімділігіне, икемділігіне үлкен әсерін тигізуде. Қазір енді қоғамда адамзаттың ақпарат алмасуы тек талшықты-оптикалық байланыс негізінде жүзеге асырылады деп қабылдаған.
Оптикалық талшық үлкен өткізгіштік қабілеттілікке ие. Осыдан жиырма жыл бұрын осы жүйені қолдану жайлы адамдар тіпті ойламағанда. Бірақ уақыт өте келе адамзат қажеттілігі оны жобалауынан да қарқынды дамуда. Жиырма жыл алдын талшықты оптикалық байланыс желісі (ТОБЖ) тек магистральды байланыс желілерінде қолданған, яғни континенттерді және маңызды қалаларды байланыстыру мақсатында ғана қолданған. Ал бүгінгі күні талшықты оптикалық байланыс желісі әрбір кеңседе орнатылған. Заманауи көпдәрежелі тармақталған байланыстың оптикалық жүйесін күрделі «интеллектуалды» құрылғылармен және компоненттермен басқарады және үнемі қадағалауды, квалификациялық қызметті талап етеді.
ATM, IP, SDH (STM-16/64) технологиялары енді ақпарат таратудың қарқынды дамуында шамасы келмей жатыр. Бұл байланыс жүйесін өңдейшілерге осы бір өткізу жолағындағы ағаттылықтарды түзетуге және өткізу кезінде қосымша өткізу қорын ұлғайтуды талап етеді.
Өткізу жолағында ең тиімді әрі үлкен оптикалық жүйесі бар перспективалық технологиялардың бірі болып толқынды мультиплексорлық WDM (Wavelength Division Multiplexing) технолгиясы жатады. WDM технологиясының нақ мақсаты, онда бір оптикалық талшықтың бойымен бірнеше ақпараттық каналдар әр түрлі толқын ұзындықта таратылады, ол яғни оптикалық талшықты мейлінше кең пайдалануға жол ашады. WDM технологиясы жаңа кабельдер жалғамай-ақ және әрбір талшыққа жаңа құрылғылар орнатпай-ақ ТОБЖ-ның өткізу қабілетін бірнеше есе арттыра алады. Бір талшықта бірнеше каналмен жұмыс жасау ыңғайлы. Ол жерде каналдың кез келген санын өңдеу үшін бізге тек бір WDM мультиплексоры, бір WDM демультиплексоры және оптикалық күшейткіш қажет.
Алғашқы WDM жүйесі 2 каналдан 1330 және 1550нм тұратын. Содан 1550 нм терезесіндегі каналдар арасы 8-10нм болатын 4-каналды жүйе пайда болды. Уақыт өте келе WDM компонентін өңдеушілермен өндірушілердің арасында жарысу нәтижесінде тығыздалған талшықты мультиплексорлы DWDM (Dense WDM) технологиясын және 8, 16, 24, 32 каналды жүйені жасап шығарды. Қазіргі кезде каналдар арасындағы қалыпты ара қашықтық деп 0,8 нм алынған.
1 Жирар А. Руководство по технологии и тестированию систем WDM. – М.:EXFO, 2001.-240с.
2 Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети.-М.: Эко – Трендз,2000. -128 c.
3 Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. – М.: Радио и связь, 2000.-355c.
4 Свинцов А.Г. WDM в России: точка отсчета // Вестник связи, 2002. - С.71 -75.
5 Грогисман Ш.Л. Планирование оптического бюджета сети WDM // Вестник связи, 2002.- С. 22 – 25.
6 Шульцева В.К. Телекоммуникации Казахстана в фокусе национальных интересов // ИКС, 2003. – С. 49 – 53.
7 Алибаева С.А. Методические указания по дипломному проектированию (для студентов всех форм обучения направления 652400 – Радиоэлектроника и телекоммуникации). – Алматы: АИЭС, 2001. - 224 c.
8 Баклашов Н.И. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды. – М.: Радио и связь, 1989.-220 c.
9 Гроднев И.И., Мурадян А.Г., Шарафутдинов P.M. Волоконно-оптические системы передачи и кабели. – M.: Радио и связь, 1993.- 234 c.
10 Алексеев Е.Б. Принципы построения и технической эксплуатации фотонных сетей связи.–M.: Информсвязьиздат, 2000.-310 c.
11 Алексеев Е.Б., Заркевич Е.А., Скляров O.K., Устинов С.А. Эволюция сети доступа на основе применения волоконно-оптических технологий. –M.: Электросвязь, 2003.– 213c.
12 Долотов Д.В. Оптические технологии в сетях доступа, Технологии и средства связи. –T.:Системы абонентского доступа, 2004.–196c.
13 Скляров O.K., Заркевич Е.А., Устинов С.А. Волоконно-оптические технологии как основа развития широкополосных сетей доступа. – C.-Пб.: Технологии и средства и связи,2003.-167 c.
14 Гроднев И.И., Мурадян А.Г., Шарафутдинов P.M. - Волоконно-оптические системы передачи и кабели. – М.: Радио и связь, 1993.-344 c.
15 Хволес Е.А., Ходатай В.Г., Шмалько А.В. Волоконно-оптические линии связи и проблемы их надежности. – Т.: ВКСС. Connect,2000.-120 c.
16 Шмалько А.В. Планирование и построение современных цифровых корпоративных сетей связи. – М.: Вестник связи, 2000.-165 с.
17 Шмалько А.В. Построение современных цифровых сетей связи: основные понятия, принципы и вопросы терминологии. – М.: ВКСС. Connect, 2000. - 85 с.
18 Robert Pease, DWDM presses for continuous improvement in OSAs, Lightwave, 2000. – 200с.
        
        * Реферат
Дипломдық жұмыс 55 беттен, 20 суреттен, 6 кестеден тұрады
Бұл жобада ең жаңа талшықты-оптикалық DWDM ... ... ... ... Ақпараттық Супермагистраліне (ҰАСМ) кіретін Өскемен-Аякөз ТОБЖ бөлімін қазіргі жағдайға сәйкес өзгерту ұсыны-лады.
Жобада жобаның негіздемесі келтіріледі, DWDM технологиясы, жабдық-ты ... ... ... ... және ... жүйесінің өлшемдері есептеледі.
Бұдан басқа жобаның экономикалық есептелері жүргізіледі және еңбек пен айналадағы ортаны қорғау сұрақтары ... ... ... ... из 55 ... 20 рисунок, 6 таблиц.
В дипломном проекте предлагается модернизация участка ВОЛС Усть-Каменогорск-Аягуз, входящего в ... ... ... (НИСМ) Республики с использованием новейшей волоконно-оптической технологии DWDM.
В проекте проводится обоснование проектирования, ... ... DWDM и ... ... ... ... парамет-ры кабеля и системы передачи.
Кроме того, проводится экономический расчет проекта и рассматриваются вопросы охраны ... и ... ... dyplom work have 55 list, 20 ... 6 ... the degree project ... of site FOTL Ust-Kamenogorsk-Ayaguz entering into the National Information Superbus (NISB) of Republic with use of the newest ... ... DWDM is offered.
In the project the ... of ... is spent, ... DWDM and ... of a choice of the equipment are considered, pay off ... a cable and system of ... ... economic calculation of the project is spent and questions of a lab our safety and an environment are considered.
Мазмұны
Кіріспе
4
1
Мәселені ... ... және оны шешу ... DWDM, СWDM ... ... ... ... және қолданыстағы трафик
7
1.3
Мақсатты қою
11
2
WDM технологиясы
13
2.1
WDM технологиясының жалпы сипаттамасы
14
2.2
Көлік технологиясының байланыс ... арна ... ... ... жіктелуі
16
2.4
8 - арналық WDMмультиплексоры
18
2.5
WDM жүйесінің құрамдастары
19
2.6
Оптикалық талшық
24
3
WDMтехнологиясын ... ... ... ... ... күшейткіштерін есептеу
35
3.3
* Байланыс арналарының және ТОБЖ түрлерінің сандық
38
қажеттілігін негіздеу
3.4
Қабылдағыш оптоэлектрондық ... ... ... ... шоғырсымның SZ-шиыршығын есептеу
45
3.6
Оптикалық талшық
47
3.7
* Регенерациялық аумақтың максималды ұзындығын есептеу
52
3.8
ТОБЖ ... ... ... ... ... ... ... ... ... қоғамның ең басты даму бөлшегіне айналды. Қарапайым телефон байланысынан бастап жоғары ... ... ... дейінгі барлық байланыс түрлері қарқынды даму үстінде. Бұл байланыстың қазіргі заманғы желілік талабына, оның ... оның ... ... ... ... ... ... тигізуде. Қазір енді қоғамда адамзаттың ақпарат алмасуы тек талшықты-оптикалық байланыс негізінде жүзеге асырылады деп қабылдаған.
Оптикалық ... ... ... ... ие. ... ... жыл бұрын осы жүйені қолдану жайлы адамдар тіпті ойламағанда. Бірақ уақыт өте келе адамзат қажеттілігі оны ... да ... ... ... жыл ... талшықты оптикалық байланыс желісі (ТОБЖ) тек магистральды ... ... ... яғни ... және ... ... байланыстыру мақсатында ғана қолданған. Ал бүгінгі күні талшықты оптикалық байланыс желісі әрбір кеңседе орнатылған. ... ... ... ... оптикалық жүйесін күрделі құрылғылармен және компоненттермен басқарады және үнемі ... ... ... ... ... IP, SDH (STM-16/64) технологиялары енді ақпарат таратудың қарқынды дамуында шамасы келмей жатыр. Бұл ... ... ... осы бір ... ... ... ... және өткізу кезінде қосымша өткізу қорын ұлғайтуды талап ... ... ең ... әрі ... ... ... бар перспективалық технологиялардың бірі болып толқынды мультиплексорлық WDM (Wavelength Division Multiplexing) ... ... WDM ... нақ ... онда бір ... ... ... бірнеше ақпараттық каналдар әр түрлі толқын ... ... ол яғни ... ... ... кең ... жол ашады. WDM технологиясы жаңа кабельдер ... және ... ... жаңа ... ... ТОБЖ-ның өткізу қабілетін бірнеше есе арттыра алады. Бір талшықта бірнеше каналмен жұмыс ... ... Ол ... ... кез ... ... өңдеу үшін бізге тек бір WDM мультиплексоры, бір WDM демультиплексоры және оптикалық күшейткіш қажет.
Алғашқы WDM жүйесі 2 ... 1330 және 1550нм ... ... 1550 нм терезесіндегі каналдар арасы 8-10нм болатын 4-каналды жүйе пайда болды. Уақыт өте келе WDM ... ... ... арасында жарысу нәтижесінде тығыздалған талшықты мультиплексорлы DWDM (Dense WDM) ... және 8, 16, 24, 32 ... ... ... шығарды. Қазіргі кезде каналдар арасындағы қалыпты ара қашықтық деп 0,8 нм алынған.
* Мәселені талдамалы ... және оны шешу ... ... он ... ... ... ... қолданысы өте қарқынды өсуде. Желілерде ақпарат тарату жылдамдығы мен географиялық қамтулары бірнеше рет ұлғайтылды. Қазір адам ... ... ... ... және ... ... ... дауыс және ақпаратты жылдам әрі сенімді жіберуі өте маңызды рөл ... ... ... өткізу қабілеттілігін арттыруда Солтүстік Америка, Европа және Азия мемлекеттерінде айқын байқалуда.
1990 жылдың ... ... желі ... ... ... ең ... рөл ... бұйырды. World Wide Web атты бүкіл әлемдік желінің шығуы Интернетте шексіз көп ... ... ... әкелді, ол арқылы кез келген өткізу жолағындағы ақпарат айқын көрінетін болды.
Оптикалық талшық осындай ... алып ... ... ... ... ... ... байланыс каналының әрбір талшықтың үлкен өткізу жолағын бөлу үшін уақытша ТDM (Time Division ... ... ... ... ... ақпарат таратудың жылдамдығын арттыруда модульдеу және мультиплексорлеу кезінде қиындықтардың әсерінен бұл технологияны қолданы тиімсіз болды. Өткізу ... ... ... ... ретінде WDM (Wavelength Division Multiplexing) толқынды мультиплексрлеу қолданылды.
1.1 WDM, DWDM, CWDM ... ... ... ... ... ... арттыру әдісін дамытудың басты бағыттарының бірі ақпараттық оптикалық ағындарды толқынның ұзындығы бойынша ... ... ... ГОСТ ... сәйкес отандық сала құжаттары мен техникалық әдебиеттерде өткізу қасиеттерін ... ... ... ТОБЖ ... ... анықтамасы қабылданған: оптикалық канал толқынды-оптикалық беріліс жүйесінің спектрлік бөлумен - ТОБЖ СБ. Шет елдерде мұндай жүйелер WDM ... Division ... ... ... ... ... бөлу ... DWDM (Dense WDM) атауын алды. Бүгінгі күні осы әдіс ТОБЖ-нің өткізгіш қасиетін арттыру бойынша ... ... ... ... ... жылы NEC ... ... өткізгіш қасиеті 10,92 Тбит/с құрайтын DWDM жүйесін ұсынды. Бұл жүйе тығыздатылған мультиплексор әдісіні қолдану алқылы 273 спектрлік ... ... ... ... ал ... әр ... ақпаратты беру жылдамдығы 40 Гбит/с дейін жетеді. Барлық ұзындықтары бойынша тығыздатылған толқын ағындары үш спектрлік диапазонда орналастырылған: S (1447-1508 нм); С ... нм) и L ... нм). ... ... жиілік интервал 50 ГГц (немесе 0,4 нм) тең. Осы жылы басқа компания, яғни Alcatel ТОБЖ жүйесін аса тығыздалған мультиплексормен ... Ол 320 ... арна ... берілетін сигналды 10 Гбит/с жылдамдыққа дейін жеткізді, ал әр арнадағы ... 25ГГц ... Бұл ... 2 500 км ... С + L диапазоны арқылы іске асырылды.
Осы екі жүйенің параметрін салыстыру WDM технологиясын жетілдіруде екі ... ... ... ... ... ... ... санын үлкейтумен және арнада беріліс жылдамдығын бір мезетте ... ... ... ... ... қатар S-диапазонын С және L диапазондарын қолдану арқылы меңгерумен байланысты болса, екінші үрдіс игеріліп қойған С және L ... ... ... емес ... аралық жиілікті 25 ГГЦ дейін азайту арқылы спектрлік арналарды ары ... ... ... ... және OTDM ... оптикалық күштің қайнары ретінде синхронизация тәртібінде жұмыс істейтін шала ... ... ... ... ... ... оптикалық күштің реттілік сәулесін таратады, ал олардың жиілігі топтық сандық сигналдағы ырғақтық жиілікке тең. ETDM ... ... ... 40 ... сандық ағынды уақыт бойынша бөлу оптикалық желінің, сыртқы оптикалық ... және ... да ... ... көмегі арқылы іске асырылады. Алғашқы ғылыми тәжірибелік ТОБЖ және OTDM 2000-жылдары жасалынған болатын. Соңғы екі ... ... ... өте ... жасалына бастады [1].
NEC корпорациясы OTDM әдісі арқылы 300 км қашықтыққа дейін 160 Гбит/с жылдамдықпен сигнал беретін ТОБЖ ... ... Дәл осы ... 70 км ара ... OTDM әдісі арқылы жылдамдығы рекордтық 1,28 Тбит/с ... ... ... беру жүйесі жайлы айтып берді, сурет 1.1-де көрсетілген.
Сурет 1.1. Сиретілген спектрлық мультиплекстеу (CWDM)
OTDM (оптикалық уақыша ... ... ... жеткізу жылдамдығын шамамен 160 Гбит/с қамтамасыз етеді. Өте жылдам және өте қымбат.
Siemens ICN ... OTDM ... ... ... ... ... оптикалық желінің тығыздығына икемді болмаса және уақытша үзілістер кезінде бағдарлауды қолдай алмаса коммерциялық табысқа жете алмайды деп болжайды.
Сонымен қатар, ... ... ... ... ... әлем бойынша ғаламтор қолданушыларының тең жартысы байланыс арналарына толыққанды мүмкіндік алмаса қажет болмайды. Тағы да ... ... ... ... әлі 10 жыл ... болмайды деп көрсетілген. Оған дейін жоғары жылдамдық ұғымы 1,5 Мбит/с-тан 10 ... ... ... кетуі мүмкін [2].
+ Байланысты ұйымдастыру сызбасы және қолданыстағы ... ... ... ... А-да ... ... ... құрылғысының арқасында Ұлттық Ақпараттық Супермагистральдің Батыс бұтағы Транс-Азия-Европалық магистраль сияқты Европа мен Азияны байланыстыратын қысқа жол ... Ол өз ... ең ... ... ... және 10 000 ... ... бүгінгі күні ең тез өтуге болды. Байланысты ұйымдастыру сызбасы Қосымша А-да көрсетілген.
Менің дипломдық жобамның мақсаты - DWDM ... ... ... ... біз Қытай мен Ресей арасынағы транзитті ел болуымызға болады. Мұнда қосымша мультиплексор қою ұсынылады, ол Алматы-Астана арасындағы тіке жолда ... ... тым көп ... ... және ... ... ... қосылып отыратын болады. Бұл мультипликатор екі талшықпен жұмыс істейтін болады: шығыс және кіріс.
Бұдан біз үлкен пйда аламыз. Себебі, бұл ... тек қана ... ... ... ғана ... ... кезде мұндай жүйелердің өткізу қасиеті - 100 Мбит/с тең, ал ол тағы 40 ... ... өсуі ... ... ... WDM ATM, IP, ASDL және басқа келешегі бар технологиялармен және сандық ақпаратты тарату жүйелерімен ... ... ... бар және ... ... ... ... байланыс WDM технологиясы көптеген әлем елдерінде қолданысқа ие болуда.
1.2-суретте ақпаратты беру технологиялары қазіргі заманғы телекоммуникациялық желілерді ... үшін ... ... көрсетілген. Ол жерде әр технология пайдалы және экономикалық тиімді болып саналады.
Қазіргі ... ... сым ... ... ... қол ... ... үшін жиі қолданылады. Сондықтан офистік телефон станциялары (РВХ) бар тұтынушылар DS - 1 ... ... ... (Т1 ... ... ... немесе басқа құралдар арқылы, мысалы HDSL). Олар коммутациялық телефон желілеріне ... алу үшін ... ... ... ... ... үшін байланыс каналын қолданады [2].
Үлкен қалалар арасында жүйелі беріліс үшін, оператор WDM спектральды бөлу ... ... ... SONET жүйесінің мәліметтер ағынын жиі мультиплекстейді. WDM спектральды бөлу технологиясы операторға тез және көп ... ... ... ... ... жаңа ... ... төсемей-ақ арттыруға мүмкіндік береді.
Ақпаратты беру технологиясының бірігуі сурет 1.2-де көрсетілген.
WDM SONET ... 1.2. ... беру ... бірігуі
1.3 Мақсатты қою
Бітіру жұмысының мақсаты болып DWDM технологиясын Шығыс Қазақстан облысындағы Өскемен-Аягөз елді мекендерінің телекоммуникация-лық жүйелерінде қолдануды зерттеу саналады.
* ... ... және ... ... ... ... ... телекоммуникациялық жүйе жасау;
* әр-түрлі байланыс объектілерінің арасында ақпарат ... үшін ... ... ... ... маңызы бар автокөлік жолы арқылы өтеді. Оның ұзындығы 355 км құрайды. Жолдың өзін және ... ... ... ... ... ... ол ... іске асыру құнын төмендетеді және магистраль жолы бұрынғы елді мекендер арқылы өтетін болады. Магистраль Молодежный, Георгиевка, Жангизтобе елді мекендері ... ... Сол ... ... ... жатқан елді мекендерді де қосуды қарастыру қажет, ол оларды жаңа байланыс қызметімен қамтамасыз етуге және жергілікті ... ... ... ... желісі жүйесіне қосуға ықпалын тигізеді.
Дипломдық жобада төмендегілерді қарастыру керек:
* ... ... DWDM ... ... ... негіздеу керек;
* НИСМ Өскемен-Аягөз аймағында DWDM ТОБЖ жобасын жасау;
* беру жүйесінің құрылғыларын таңдауды жасау;
* ... ... беру ... ... ... ... яғни құрылғылардың электр шығындарын қоса есептеу және магистральдың сенімділік көрсеткіштерін;
* жобаның технико-экономикалық көрсеткіштерін есептеу;
* еңбекті және қоршаған ... ... ... ... біз Huawei Technologies (КНР) компаниясының DWDM- OptiX BWS 1600G құрылғысын қолданамыз.
2 WDM ... ... ... сипаттамасы
Толқын ұзындығы бойынша бөлінген оптикалық мультиплекстеу (толқындық немесе спектрлық мультиплекстеу деп те аталады) - ТҰБМ (WDM) - ... ... ... ... жаңа ... WDM ... 1980 ... бұрын жасалынғаны анық.
1985 жылы Bell Labs (AT&T) мамандары бірінші рет 1,3 нм аралықта 10 арнаны (2 Гбит/с) мультиплекстеу жасады. ... бері 15 жыл осы ... ... өз ... ие болуда. Бірақ 1995 жылға дейін аз таратылды. Алғашқы тәжірибелік жүйеде бір талшықта екі ... ... үшін ... ... ... ... кейін WDM мультиплексорын екі 1 310 және 1 550 нм бір толқында біріктіру үшін қолданыла бастады. Бұл тек қана ... ... ... үшін ғана ... сонымен қатар ескі желілерді бірмодолыққа ОВ (қолданылатын 1 310 нм) жаңаларымен (қолданылып жүрген 1 550 нм) тығып қоюғы мүмкіндік ... ... ... ... ... кең ... бес жыл бұрын ғана таныла бастады, яғни 800-400 ГГц құрайтын толық дуплексті 4 ... жүйе ... ... ... Олардың тез қолданысқа енуіне WDM құрылғысының қымбаттылығы және ... ... ... көп ... шығару кедергі келтірді. Бірақ соңғы үш жылда бұл технология өзінің таратылымын қашық байланыс желілерін қолданылатын ... күрт ... ... WDM ... ... 128-160 ... ... мүмкіндік береді. Сонымен қатар Bell Labs 2000 жылдың басында 1 024 арнаны бір ... ... ... ... ... мәлімдеді [3].
Бұл берілім технологиясы бір оптикалық талшықта әр ... ... ... бар ... ... ... Мұндай технология оптикалық талшықтың өткізу қабілетін арттырады, бірақ арнайы техникалық әдістерді талап етеді. WDM - бұл тез ... келе ... ... ... қысқа уақыт ішінде талшық сиымдылығын 64-тен 160-қа дейін және одан көп отпикалық арналарға (толқын ұзындықтар) арттыруға мүмкіндік берді. ... ... ... ... үшін ... ... саны емес, талшықты-оптикалық желілердің жалпы өткізу қасиеттері мен осы көрсеткіштердің ... ... яғни ... ... ... ... ТОБЖ-ның өткізу қабілеттілігін арттыру мүмкіндігі. Қазіргі уақытта мұндай жүйелердің өткізу қасиеті - 2 ... ... Тағы да ... технологиялардың артықшылығы - берілімнің сенімділігі. Опто талшық арқылы берілімнің электрлік немесе радиохабар ... ... ... жоқ. ... ... ... жоқ және қолданылған радиожиіліктерді лицензиялаудың қажеттілігі жоқ ... ... 2.1. ... ... технологиясын қолдану қолданыстағы желіде қосымша оптикалық шоғырсымдарды төсеуді жояды. Егер де болашақта жаңа технологияларды ... ... ... ... де, ... ... (төселген талшық және орнатылған құрылғы) әр қашан қымбат тұратын болады. Оны ... ... үшін ұзақ ... бойы ... ... ... ... және көрестілетін қызметтерді оптикалық шоғырсымды ауыстырмай-ақ өзгертуге мүмкіндік болу керек. WDM технологиясы дәл осы мүмкіндікті көрсетеді.
WDM тхнологиясы негізінен ... ұзақ ... ... ... Ол ... ... өткізгіш жолақтары қажет. Қалалық және аймақтық масштабтағы желілер мен кабельді теледидарлар жүйесі де WDM ... үшін ... ... болып саналады. Төселінген шоғырсымдарды тиімді қолдану бір талшық арқылы берілетін арналар санын арттыруға және ... ара ... ... ... ... ... ... арналар арасындағы жиілік 100 ГГц (~ 0,8 нм) жүйелер және одан ... ... ... DWDM ... ... деп ... технологиясының байланыс үлгісі
Ресми түрде WDM жүйесі үшін қандай кодтау әдісі мен ... ... ... ... ... ... емес. Әйткенмен де бұл жүйелерде бір типті трафик беріледі, бірақ олар синхронизация мен бір текті әдіс арқылы қолданылады. SDH ... ... ... ... ... ... және SDH ... құрылымына байланысты STM-N көлік модулін құру үшін өңдеуге алынбайды.
WDM жүйесінің пайда болғанына дейін ғаламдық сандық желілерде сигнал тасумен айналысатын ... ATM и IP (IP-ді ATM ... ... ... ... ... қарым-қатынас үлгісін 2-суретте көрсетілген. Үлгі үш деңгейден тұрады және ... ... ... (ATM, IP) ... орта арқылы тасымалдау үшін ол STM-N/STS-n(QC-n) көліктік модульге/сигналға капусладануы керек. Ол ... ... ... ... ... арқылы хабардың оптикалық ортасына физикалық деңгей арқылы өтуге қабілетті болу керек. Осыдан кейін АТМ ұящықтарының капсулдық технологияларының не үшін ... ... ... ... ... SDH (ATM over SDH) ... контейнерлеріне, SONET (ATM over SONET) виртуалды трибіне немесе ІР пакеттері SONET (IP over SONET) ... ... ... ... ... ANSI, ISO ITU-T ETS1 стандартизациясы бойынша осы технологияларға стандарттар құрастырды.
WDM ... ... ... ... үлгі ... ... түрді алады. Енді үлгі беріліс ортасын санамағанда үш немесе төрт деңгей алады. WDM ... ... ... ... енді ол ... ... ... интерфейсті қамтамасыз етеді. Ол арқылы тек қана SDH/SONET технологиясына ғана хабардың оптикалық ортасына физикалық деңгей арқылы шығып қоймай, ... ... АТМ және ІР ... да ... берді.
WDM технологиясы АТМ ұяшықтары мен ІР пакеттерін аралық көліктік модуль/сигналға капсулдауды ... ... Бұл ... тек қана АТМ және ІР ... өңдеу мен тасымалдау процесін жеңілдетіп қоймай, сонымен қатар басты сөздердің ұзындығын азайтып, трафиктің ақпараттық құндылығының пайызын арттырады, яғни ... ... ... де. ... АТМ және ІР ... SDH/SONET қолдану арқылы дәстүрлі сызбамен де беріле алады. Сонымен қатар трафик WDM жүйесі арқылы да беріле ... бұл ескі ... ... сақтап жалпы WDM-SDH/SONET жүйесінің икемділігін арттырады [4].
Қысқартылған WDM ... ... ... үшін төрт арна ... ... 2.3-те ... (бір ... арна көрсетілген).
Cурет 2.3. WDM жүйесінің блок-тәсімі
Жүйенің берілім ... n (n=4) ... ... ... ... ... ұзын толқынды λ реттілік) әр түрлі арналардан (мысал үшін ... SMUX SDH ... ... ал n-арнасында АТМ мультиплексоры) алады. Бұл ағындар Интi блок ... ... және ... ... Мi. ... ... ... сызықта өтеді) арқылы модульденеді. Ол күшейгеннен кейін (бустердің немесе МУ күшті күшейткішінің көмегімен) ... ... ... беріледі.
Жүйенің қабылдау бөлімі ағынды толқыннан шыққан кезде алып, алдын ала ПУ күшейткішімен күшейтеді, яғни демультиплекстейді. Ол жеткізуші λi ... ... ... олар өз кезегінде Дi детекторының көмегімен детекторланады (олардың кірісінде ... ... Фi ... ... ... ... үшін және ... кедергіге қарсылығын арттыруға қолданылуы мүмкін); соңында, ДМi демодуляторымен шығу кезінде бастапқы кодталған сандық импульстік жалғасытруларды қалпына келтірді, яғни ... ... ... кіру кезінде берілетін демультиплексорларды.
+ WDM-нің арна (жиілік) жоспарының негізінде жіктелуі
Әр түрлі басылымдарда WDM тақырыбына үш түрлі WDM мультиплексорының ... ... жай ... тығыз DWDM
- жоғары тығыздықтағы HDWDM
G652 стандартының негізінде ... ... олар тағы деп ... WDM ... - арналардың жиілік жүйелері >=200 ГГц, 18 арнаға дейін мультиплекстеуге мүмкіндік береді,
- DWDM жүйелері - арналардың ... ... 100 ГГц тең, 64 ... дейін мультиплекстеуге мүмкіндік береді,
- HDWDM жүйелері - ... ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
XVIII ғасырдың басындағы қазақ жерінің Ресей империясының құрамына қосылуының алғышарты7 бет
Жанама салықтардың рөлін, маңыздылығын және әрекет етуші механизмін зерттеу және осының негізінде қазіргі Қазақстан экономикасындағы өзгерістер мен қалыптасқан жағдайға сәйкес оны әрі қарай жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар105 бет
Жаңа индустриалдық елдер және олардың әлемдік экономикадағы рөлі63 бет
Педагогикалық инновация жайлы4 бет
Социалистік реализм3 бет
Түркі тілдерінің сөзжасам мәселелері6 бет
Шет тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және оны тәжірибеде тексеру34 бет
Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат. Бүгінгі Қазақстандағы дін және ұлт9 бет
Қазақстан Республикасы саяси жүйесіндегі өзгерістер40 бет
Қазақстанның Республикалық бюджетіндегі жанама салықтар қызметтерінің негізгі талаптарына сәйкес Республикалық бюджетіндегі жанама салықтардың қалыптасуы мен басқаруының өзекті мәселелер75 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь