Цехтың технологиялық өңдеу бөлімшелерін жобалау

Кіріспе
1 Технологиялық бөлім
1.1.1 Бәсеңдеткіш туралы мәлімет
1.1.2 Редуктордың құрастыру сұлбасы
1.1.3 Құрастыру дәлдігін қамтамасыз ететін әдісті таңдау
1.1.4 Құрастыру кезіндегі ұйымдастыру формасын таңдау
1.1.5 Құрастыру операциясынын технологиялық үрдісін жобалау
1.2 Тісті дөңгелектің механикалық өңдеу технологиясын құру
1.2.1 Конустық тісті дөңгелектің қызметі
1.2.2 Тісті дөңгелекке қойылатын техникалық шарттар
1.2 Қолданылатын материалдар және дайындамалар
1.2.4 Өңдіріс типін анықтау
1.2.5 База және базаларды таңдау
1.2.6 Өңдеу маршрутын құру
1.2.7 Бақылау операциялары
1.3 Механикалық өңдеу операциясы кезіндегі әдіпті есептеу
1.3.1 Әдіпті есептеу
1.4 Кесу режидерін, кесу күштерін, кесу қуатын және кесу
уақытын есептеу
1.4 .1 Техникалық уақыт нормасын есептеу
1.4.2 Кеулей жону және центірлеу операциясының уақыт нормасын
eсептеу
1.4.3 Жону операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.4 Жону (тазалай) операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.5 Жону операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.6 Жону (тазалай) операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.7 Жиек шығару операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.8 Жиек шығару операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.9 Тіс кесу операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.10 Ажарлау операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.11 Тіс ажарлау операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.12 Кілтек кесу операциясының уақыт нормасын есептеу
2 Конструкторлық бөлім
2.1 Қондырғының сипатты мен есебі
3 Ұйымдастыру бөлімі
3.1 Өндірістің негізгі жабдықтар саның анықтау
3.2 Цех жұмысшыларының санымен құрамын анықтау
3.3 Механикалық бөлімнің ауданын анықтау
3.4. Механикалық бөлімінің көмекші бөлігінің ауданын анықтау.
3.5 Материалдар мен дайындамаларды сақтайтын қойманың ауданың
анықтау
3.6 Құрал . жабдық қоймасының ауданын анықтау
3.7 Құрастыру стендінің санын анықтау
3.8 Құрастыру бөлімінің ауданың есептеу
3.8 Механикалық құрастыру бөліміндегі жұмысшылар санын
анықтау
3.10 Қызымет көрсету мекемесін жобалау
4 Экономикалық бөлім
4.1 Ғимарат және құрылыстардың негізгі өндірістік
қорларын есептеу
4.2 Өндірістік жабдық
4.3 Энергетикалық жабдықтар
4.4 Өнімнің өзіндік құнын есептеу
4.5 Цехтың техника. экономикалық көрсеткіштері
4.6 Экономикалық тиімділігінің бағасы
5 Еңбек қорғау бөлімі
5.1 Еңбек қорғаудағы ұйымдастыру шаралары
5.2 Еңбек қорғаудағы техникалық қорғау шаралары
5.3 Еңбек қорғаудағы өндірістік тазалық шаралары
5.4 Еңбек қорғаудағы өртке қарсылық шаралары
5.5 Бәсендеткішті шығару механикалық .құрастыру цехындағы
қауіпті және зиян факторларға анализ беру
5.6 Бәсендеткіш шығаратын механикалық құрастыру бөліміндегі
жабдықтар мен жұмыс орындары
5.7 Еңбек мен демалу режимдері
5.8 Техникалық амалдар
5.9 Жарықтандыруды есептеу
5.10 Өрт қауіпсіздігі ережелері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты, - атты Қазақстан халқына Жолдауында, ұлттық экономикамыздың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау деп қадап айтылған.
Машина жасау саласының өндірісі даму үшін Қазақстан Республикасына қолданылатын нарықтық экономика кезеңінде бәсекелесе алатын өнімді шығаруға мүмкіндік беретін дамағын әдістерді табу маңызды мәселе болып қала береді. Заман талабы ғылыми- техникалық прогресті және әлеуметтік міндеттердің ойдағыдай шешелуін қамтамассыз ететін салаларда неғұрлым жоғорғы қарқынмен дамыту,тұтыну мен қор жинаудың оңтайлы ара қатынасына,өндіріс құрал-жабдықтары мен тұтынузаттарын өндіруге машына жасау өнеркәсіптік кешендерінің арасындағы пропорцияларды жақсартуға күш салуды қажет етеді.Экономиканың әлеуметтік бағдар алуы күшейеді,қазақ халқының өскелен қажеттерін барған сайын толық қанағаттандыруға жағдай туғызады.
Жоғары сапалы көп көлемді өнімді аз шығындармен шығару мәселесі болған,сонымен қатар машина жасау саласында қамтиды. Қазақстан экономикасын дүние жүзіндегі бәсекеге қаблетті 50 елдің қатарына енгізу және қуатты экомикалық орталыққа айналдыру экономикалық күш қуаттың негізгі –ауыр индустрияны одан әрі дамытуды қажет етеді. барлық уақытта және халық шаруашылығының барлық саласында өзекті мәселе
Қазіргі өндіріс мемлекеттік тапсырыс берілмейтін және шығарылатын өнімге нақты баға қойылмайтын экономикалық қатынас жағдайларында бұл мәселе одан да күрделене түсуде. Шикізат қымбаттауда,ал ол дегеніміз шығарылатын өнімнің өзіндік құнының жоғарлауы, бұл әр тұтынушының сол өнімді сатып алуға әрқашан да мүмкіндігі бола бермейтін уақытта.
Ғылыми-техниканың даму кезеңінде техникалық жабдықтандыру негізінде өндірісті жаңарту, механизациялаудың және автоматизациялаудың деңгейін көтеру, техниканың энергия үнемдейтін түрлерін кең пайдалану, екінші реттік қорларды пайдалануды жақсарту, роботты-техникалы кешенді кеңінен енгізу қарастырылды. Машина жасау өндірісінде бұйымның қасиеттерін ұзақ тұрақтылығын және сенімділігін арттыруды технологиялық өңдеуге үлкен мән беріледі.
Ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудің шын мәніндегі тездеткіштері-білдек жасау, электротехника өнеркәсібі, микроэлектроника, есептеу техникасы мен аспап жасау, бүкіл информатика саласы басым дамытылатын болады.
Дипломдық жұмыстың тапсырмасы базалық тетікті дайындау үшін инжинерлік есептеудің көмегімен цехтың техника-экономикалық көрсеткіштерінің негізінде бұйымды өндіру үшін қажетті технологиялық іс- амалдарын жасай отырып технологиялық өңдеу бөлімшелерін жобалау.
1 Политехнический словарь. /Под ред. И.И. Артоболевского. – М.: Советская энциклопедия, 1997.
2 А.И. Кудрявцев. Элементы и устройства пневматики высокого давления. - М.: ВНИ ИТЭМР,1986.
3 В.И.Анурьев. Справочник конструктора машиностроителя. В 3-х т. ТЗ-М.: Машиностроения, 1980.
4 Справочник инсрументальщика./Под ред. И.А. Ординарцева. – Л.: Машиностроение,1987.
5 Справочник технолога машиностроителя. В2-х т. Т1./ Под общ. ред. А.Г.Касиловой, Р.К.Мещерякова.-М.: Машиностроение, 1986.
6 А.Г.Косилов, Р.К. Мещеряков. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х т. Т2./-М.: Машиностроение, 1986.
7 Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. – М.: Машиностроение , 1983.
8 Общемашиностроительные нормативы вренмени. В2-х ч. Ч1.-М.: Машиностроение, 1967.
9 Общемашиностроительные нормативы вренмени. В2-х ч. Ч2.-М.: Машиностроение, 1967.
10 Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник .- М.: Машиностроение, 1979.
11 Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов. – М.: Машиностроение,1978.
12 Долматовский Г.А. Справочник технолога по обработке металлов резанием. –М.: Магшгиз,1962.
13 Оброботка металлов резанием. Справочник технолога. / Под ред. А.А. Панова. –М.: Машиностроение, 1978.
14 Е.С. Ямпольской. Проектирование машиностройельных заводов и цехов. – М.: Машиностроение, 1975.
15 Технология машиностроения. Метод.указания к курсавому проетированию./Под общ.ред. Нуржанова А.- Алма-Ата.:КазПТИ,1986.
16 Мягков В.Д. Допуски и поадки. Справочник. В2-х ч. Ч1.-Л.: Машиностроение,1983.
17 Мягков В.Д. Допуски и поадки. Справочник. В2-х ч. Ч2-Л.: Машиностроение,1983.
18 Технология машиностроения. В2-х т. Т1./Под ред. А.М. Дальского.-М.: Изд.МГТУ,1999.
19 Технология машиностроения. В2-х т. Т2/Под ред. А.М. Дальского.-М.: Изд.МГТУ,1999.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1 Технологиялық бөлім
1.1.1 Бәсеңдеткіш туралы мәлімет
1.1.2 ... ... ... ... дәлдігін қамтамасыз ететін әдісті таңдау
1.1.4 ... ... ... ... ... ... ... технологиялық үрдісін жобалау
1.2 Тісті дөңгелектің механикалық өңдеу технологиясын құру
1.2.1 ... ... ... ... ... ... дөңгелекке қойылатын техникалық шарттар
1.2 Қолданылатын материалдар және дайындамалар
1.2.4 ... ... ... База және ... ... ... ... құру
o Бақылау операциялары
1.3 ... ... ... ... әдіпті есептеу
1.3.1 Әдіпті есептеу
+ Кесу ... кесу ... кесу ... және кесу ... ... .1 ... ... нормасын есептеу
1.4.2 Кеулей жону және центірлеу операциясының уақыт нормасын ... Жону ... ... ... ... Жону (тазалай) операциясының уақыт ... ... Жону ... уақыт нормасын есептеу
1.4.6 Жону (тазалай) операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.7 Жиек ... ... ... ... ... Жиек шығару операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.9 Тіс кесу ... ... ... ... ... операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.11 Тіс ажарлау операциясының уақыт нормасын есептеу
1.4.12 Кілтек кесу операциясының уақыт ... ... ... ... ... сипатты мен есебі
3 ... ... ... ... ... ... анықтау
3.2 Цех жұмысшыларының санымен құрамын анықтау
3.3 ... ... ... ... ... ... ... бөлігінің ауданын анықтау.
+ Материалдар мен дайындамаларды ... ... ... ... ... - ... ... ауданын анықтау
+ Құрастыру ... ... ... ... бөлімінің ауданың есептеу
+ Механикалық ... ... ... санын ... ... ... ... мекемесін жобалау
4 ... ... ... және ... ... ... ... Өндірістік жабдық
4.3 ... ... ... ... құнын есептеу
4.5 Цехтың техника- экономикалық көрсеткіштері
4.6 ... ... ... ... ... ... Еңбек қорғаудағы ұйымдастыру шаралары
5.2 ... ... ... ... ... ... ... өндірістік тазалық шаралары
5.4 Еңбек қорғаудағы өртке қарсылық ... ... ... ... -құрастыру цехындағы ... және зиян ... ... беру
5.6 Бәсендеткіш шығаратын механикалық құрастыру бөліміндегі ... мен ... ... ... мен ... ... Техникалық амалдар
5.9 ... ... Өрт ... ... ... ... Н.Ә. ... стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты, - атты Қазақстан халқына жолдауында, ұлттық экономикамыздың жетекші күші - ... ... ... деп ... айтылған.
Машина жасау саласының өндірісі даму үшін Қазақстан Республикасына қолданылатын нарықтық экономика кезеңінде бәсекелесе алатын өнімді шығаруға мүмкіндік беретін дамағын ... табу ... ... ... қала береді. Заман талабы ғылыми- техникалық прогресті және әлеуметтік міндеттердің ойдағыдай ... ... ... ... ... ... қарқынмен дамыту,тұтыну мен қор жинаудың оңтайлы ара ... ... мен ... ... ... жасау өнеркәсіптік кешендерінің арасындағы пропорцияларды жақсартуға күш салуды қажет етеді.Экономиканың әлеуметтік бағдар алуы күшейеді,қазақ халқының өскелен ... ... ... толық қанағаттандыруға жағдай туғызады.
Жоғары сапалы көп көлемді өнімді аз шығындармен шығару ... ... ... ... жасау саласында қамтиды. Қазақстан экономикасын дүние жүзіндегі бәсекеге қаблетті 50 елдің қатарына енгізу және қуатты ... ... ... ... күш ... ... - ауыр индустрияны одан әрі дамытуды қажет етеді. барлық уақытта және ... ... ... ... ... ... өндіріс мемлекеттік тапсырыс берілмейтін және шығарылатын өнімге нақты баға қойылмайтын экономикалық қатынас жағдайларында бұл мәселе одан да ... ... ... ... ол ... ... өнімнің өзіндік құнының жоғарлауы, бұл әр тұтынушының сол өнімді сатып алуға әрқашан да мүмкіндігі бола бермейтін уақытта.
Ғылыми-техниканың даму кезеңінде ... ... ... ... ... механизациялаудың және автоматизациялаудың деңгейін көтеру, техниканың энергия үнемдейтін түрлерін кең пайдалану, екінші реттік қорларды пайдалануды жақсарту, роботты-техникалы кешенді кеңінен ... ... ... ... ... ... қасиеттерін ұзақ тұрақтылығын және сенімділігін арттыруды технологиялық өңдеуге үлкен мән ... ... ... ... шын ... ... ... электротехника өнеркәсібі, микроэлектроника, есептеу техникасы мен аспап жасау, бүкіл информатика саласы ... ... ... ... ... ... базалық тетікті дайындау үшін инжинерлік есептеудің көмегімен цехтың техника-экономикалық көрсеткіштерінің негізінде бұйымды өндіру үшін ... ... іс- ... ... ... ... ... бөлімшелерін жобалау.
1 Технологиялық бөлім
1.1 Бәсеңдеткіш туралы мәлімет
К2Б типті бәсендеткіші машина ... ... ... ... Бәсендеткіш дегеніміз-белгілі бір айналу моментімен айналу жылдамдығымен қозғалысты беруге арналған құрылғы. Электрқозғалтқыш айналу қозғалысын береді. Ол ... ... ... ... ... ... дейін төмендейді.
Бәсендеткіштің шусыз, бірқалыпты жасау үшін оның ... ... ... ... өңделу және құрастыру операциялары жоғары сапалы жиналуы керек.
Конусты тісті дөнгелек өте көп ... ... ... саналады. Оның көп бөлігі бәсеңдеткіштерде қолданады. Бәсеңдеткіштердің қызметіне келсек олар ... ... ... жұмыс машинасына береді. Бәсеңдеткіш қызыметі бұрыштық жылдамдықтықты бәсеңдету және ... ... ... ... ... ... ... арқылы жоғарлату болып табылады. Тісті дөнгілектерді көптеген салада қолданады. Ең көп ... ... ... жасау саласы болып табылады.
1.1.1 Редуктордың құрастыру сұлбасы
1.1-сурет. ... ... ... ... ... қорапты (7) аламыз қорапқа келесідей кезекпен тетіктерді саламыз: реттегіш ... (22); ... ... (6) жеке жинап алып саламыз оған кілтек (42), ... ... (4), май ... ... (12), ... ... (25) ... жинақталған жетектегі білік (25); аралық білікті де (5) жеке ... ... ... кілтек (41), конустық тісті дөңгелек (2),дистанционное кальцо (45), май ... ... (17), ... ... мойынтірек (24) жинақталған тістігеріш білік; тезжүргіш тістігеріш білікті (1) де дәл солай жинаймыз алғашқыда май жібермейтін сақина (47), конустық ... ... (46), ... ... (48), конустық аунақшалы мойынтірек (23), төлке (9), төлке қақпағы (18) жинақталған ... ... ... ... (8) ... ... (26); ... (37) саламыз;серіппелі шайба (39); сосын сомынды бұраймыз (38); ... ... ... (18); ... шайба (36); бұрандама (35); манжет (26); мойынтрек қақпағы (22); серіппелі шайба (34); ... (34), ... (27), ... мойынтрек қақпағы (19); серіппелі шайба (33); бұрандама (34); тығын (13); аралық төсем (11); қарайтын терезе қақпағы (10); серіппелі ... (29); ... (28); ішкі ... ... ... (12); кілтек (40); кілтек (43) - ... ... ... ... дәлдігін қамтамасыз ететін әдісті таңдау
Бұйымнын дәлдігі негізінен оның құрамдағы ... ... ... ... әсер ... ... беріліс қатынасы мен осы беріліс отырған мойынтіректер егер мойынтірек дәлдігі бірнеше ретке жоғары болса, онда бәсендеткіш дәлдгіде жоғарлайды, бірақ осы ... ... ... тұрғыдан негізделу керек. Берілген жобада қарапайын дәлдіктегі бәсендеткіш берілген осы себеппен дәлдік тетіктердін ... ... ... ... ...
Машина жасау саласында беттін пішімін негізінен кесу операция арқылы жүргізіледі. Бұл әрекеттен кейін беттін ... - ... мен ... ... ... тұрғыдан және дәлдігі жоғары. Дайындаманы берілген тетік параметріне жеткізу үшін кесу режимі кезінде жоңқаға ... ... ... ... . Осы ... ... - әдіп ... Және осы әдіп мөлшері мейлінше оптималды болған жөн. Механикалық өңдеу операцияларында әдіпті таңдау көбінесе анықтамаық кестелер мен МЕСТ - тің ... ... ... Осы алынған әдіп технологиялық процеске, өңдеу жағдайларын байланыспай, артық мәнге ие болады. Бұл өздігінен материал ... мен ... ... ... ... Осы ... алға тартып біз, механикалық өңдеу кезінде В. М. Кован ұсынған әдіпті негізінде анықтадық. Бұл әдіс алдынғы өңделген бет пен ... ... ... ... факторларын анализдеу негізінде құрастырылған. Әдіптін мәні әдіпті құрайтын элементтерді дифференциалдап есептеу ... ... Әдіп ... ... ... тәсілі әдіп анықтауда әр технологиялық әрекеттін әдібін (аралық әдіп) және олардың қосындысы жалпы әдіпті табуға мүмкіндік ... ... ... ... ... таңдау
Құрастыру амалдарынын ұйымдастыру формасын таңдау негізінен бұйымнын конструкциялық ерекшеліктеріне, шығарылу көлеміне және өңдіріс типіне сәйкес анықталады. ... ... ... ... ... ... типін партиялы етіп жүргізген ең тиімді. өңдіріс программасы бұйым күрделілігі мен шығару данасына байланыстырып екі апталық программа ... ... ... ... ... ... ... операциясынын технологиялық процесін жобалау үшін төменде көрсетілген мәліметтерге сүйенеміз:
-Құрастырым сызбасы.
-Құрамға кіретін тетіктердін ... ... ... ... ... орталығынын технологиялық шарттарын.
-Шығару программасы - 30 000 дана.
Құрастырудын реттемесін қабылданған сұлбе ... ... Орта ... ... технологиялық процесті дәлірек жүргіземіз, керек жерлерінде аралық әрекетті көрсету тиімді.
1.2 Тісті дөңгелектің ... ... ... құру
1.2.1 Конустық тісті дөңгелектің қызметі
Конустық тісті берілістер (1.2-сурет) қиылысатын остері бар біліктердің арасында айналмалы қозғалысты және айналу ... беру үшін ... ... - ... Түзу тісті конустық (а), нөлдік конустық (б), қисық сызықты тістері бар ... (в), ... ... конустық (г) дөңгелектер
Түзу тісті конустық беріліс, қисық тісті, нөлдік көлбеу бұрышты және қисық сызықты ... бар деп ... ... ... ... беріліс (1.3-сурет) ойлап қарағанда дөңгелек осімен қиылысатын тістері бар. Олар ... ... және ... ... ... ... Оларды шудың жоқтығы және жүрістің салмақтылығы маңызды роль атқармайтын түйіндер мен механизмдерде кішігірім және тұрақты жүктемелерді беру үшін ... ... ... ... ... техникалық шарттар
(өлшем дәлдігі, пішін дәлдігі, беттердің өзара ... ... ... ... ... қарағанда тіс пішінінің қиын геометриясы болады. Түйіскен конустық жұптың бөлгіш (бастапқы) беті қиылған конус болып келеді, олар ... ... ... ... (1.3-сурет). Конустардың осьтері ось аралық бұрышта қиылысады. Ось аралық бұрышы Σ=90º ... ... ... ... кең ... Бұрыштық конустық берілістерде Σ!=90º (Σ>90º; Σ

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бәсеңдеткіш шығаратын механикалық құрастыру бөлімін жобалау және қораптың механикалық өңдеу технологиясын жасау77 бет
Қазақмыс корпорациясы ҚҚМЗ жағдайындағы жылына қуаттылығы 15 мың т. орташа болат құймаларын өндіру цехының жобасы76 бет
Кәсіпорын экономикасы туралы16 бет
Кәсіпорынның экономикасы10 бет
Қалыпты және патологиялық жағдайда ешкілермен саулықтарға акушерлік көмек көрсету. Шошқалардың желінсауын анықтау және емдеу3 бет
"Дәннің құрылымы мен оның анатомиялық бөліктерінің микроқұрылымының технологиялық маңызы"9 бет
"Технологиялық карта."12 бет
Windows жүйесінің негізгі технологиялық принциптері4 бет
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет
«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» оқу әдістемелік материалдар82 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь