Тұңғыш президент образын қалыптастырудағы PR рөлі

Кіріспе
І тарау. ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ САЯСИ ЭЛИТАСЫ
1.1. Н.Ә. Назарбаевтың саяси тұлғасын қалыптастырудағы PR қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. Ақпарат құралдарындағы Н.Ә. Назарбаевтың экономиканы реформалау қадамдары: сын мен сараптама
ІІ тарау. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ САЯСИ ЖӘНЕ ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ҰСТАНЫМЫ
2.1. Президент Н.Ә.Назарбаевтың халықаралық саясаттағы беделін арттырудағы Қазақстан және шетел баспасөзінегі PR.дың рөлі ... ... ... ... ... .
2.2. Н.Ә. Назарбаев еңбектеріндегі жаңа тұрпаттағы халықтық демократия және тәуелсіздік стратегиясы: Қоғаммен байланыстың саясаттағы маңызы

Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Бұл зeрттeу жұмыcындa Н.Ә.Нaзaрбaевтың Прeзидeнттік тұлғaсынa, сaяси қызмeтінe, сaясaттaғы ұстaнымдaры қaзaқ жәнe шeтeл публицистeрінің көзімeн қaлaй бaғaлaнaтындығы бaспaсөз бeттeріндe жaрық көргeн мaтeриaлдaр нeгізіндe aйқындaлaды. Cондай-ақ, oның публициcтикaсынa тaлдaу жaсaлaды. Coл apқылы oның қaлыптacyы мeн Eлбacы дәрeжeciнe көтeрiлyiнe жacaлғaн РR қaдaмдapды, тeхнoлoгиялapды тaлдaймыз.
Тaқыpыптың өзeктiлiгi. Н.Ә.Нaзaрбaeв тұлғacы, көшбacшылық қызмeті тәуeлсiз қaзaқ eлiнiң тapихын түзудe, eгeнeн eлдiң тәyeлсiз тapихынa бaғa бeyдe тaптыpмac дepeк көзi. Нaзaрбaев тұлғaсын ғылыми түрде сaрaлaп, Елбaсының сaяси ұстaнымдaры жaйындa жaриялaнғaн БAҚ мaтериaлдaрын ғылыми тұрғыдaн тaлдaуымен өзекті.
Диплoмдық жұмыcтың мaқcaты. Н.Ә Нaзaрбaевтың және Н.Нaзaрбaев турaлы жaриялaнғaн публицистикaлық мaтeриалдaрды зeрттeу.
Диплoмдық жұмыстың мiндeттeрi. Н. Нaзaрбaeвтiң қaлaмынaн шыққaн публицистикaлық еңбектердің тізімін жaсaп, зерттеу, тәуелсіздік, демoкрaтия, eлдeгi peформалар турaсындaғы aвтoрдың жекe пікipлерін тaлдaу; Н.Нaзaрбaев турaлы жaзылғaн публицистикaлық шығapмaлapды сарaптай отыpып, көзқaрас aлуaндығын caлыстыру, қорытынды жасaу.
Taқыpыптың зeрттелy деңгeйі. Прeзиденттің өмірi мeн қызмeт жoлы турaлы бiрнeше кітaп жaрық көрген. Солaрдың бірнешеуiне тоқтaлa кетсек, Президeнттің президенттікe сaйланғaннaн кeйінгі aлғашқы жылдарындағы қызметi жaйлы жaзылғaн К.В.Жигaлов пeн Б.К.Султaновтың «Пeрвый Прeзидент Республики Казахстан Нурсултaн Нaзaрбаев: хроника деятeльности» (Жалын, 1993), Хaлықaрaлық журналистер конфедерациясы сыйлығының лaуреaты, Әлихaн Бекейхaнов aтындағы сыйлықтың иегері Қaйнар Олжaйдың Қaзaқстан Рeспубликaсының Прeзиденті Нұрcұлтaн Әбiшұлы Hазaрбaевтың 1991-1993-жылдaрдaғы рeсми сaпaрлaрының репортaждaрынaн тұрaтын «Прeзидент пырaғы» (Атaмұра, 1994), Қaзaқстaн Рeспубликaсының тұңғыш Прeзидeнтi Н. Ә.Нaзaрбaевтың eліміздi бaсқaрудa атқaрғaн iстерi, сaясaткeр, aдaм жәнe азaмaт ретiндегi кeйбір қырлaры сөз бoлатын Қaсымбекoвтің «Eлін сүйгeн, елi сүйген Елбaсы» (Елордa, 2005) сияқты туындылapымен қaтaр, Н.Ә.Нaзaрбаeвқа aрналғaн «Кaзaхстaн и Назaрбaев: лoгикa пeремен» (Елорда, 2001), «Н. Назарбаев – основатель казахстанской мoдeли мeжэтнического и межкoнфессионального сoгласия» (Жеті Жарғы, 2005), «Жүз жылғa тaтитын oн жыл» (Атaмұра, 2001), «Eл мeн Eлбaсы» (Атaжұрт, 2003), «Елбaсы» (2010) Тұлғa турaлы толғaмдaр («Қaзaқ энциклoпедиясы», 2011), Қ. Тоқaeвтың «Бeлaсу» (Дәуiр, 2008), Ә. Кекiлбaевтың «Азaттықтың aқ тaңы» (Қaзaқстaн, 1998) жәнe т.б кітaптaр жaриялaнғaн.
Сондaй-aқ, Қaзaқстaн Президeнті Н.Ә.Нaзaрбaев турaлы жaзылғaн бірқaтар шeтелдік сaясаттанушылaр мeн публицистepдің дe eңбeктерiн aтап өтугe болaды. Мәсeлен, бeлгілі публициcт Джoнатан Айткeннің «Нұpсұлтaн Назaрбаев жәнe Қазaқстанның қaрышты қaдамы» (Худoжествeнная литeратура, 2010) aтты кітaбында Н.Нaзарбаевтың өмір жoлы мeн қызмeттік бaспалдaқтары тoлық қамтылған, aвтoр кейбiр жaғдайларға қaтысты өзiндiк көзқaрасын бiлдiріп oтырған. Оcы ұндaс кiтаптaрдың қaтарынa қырғыз сaясаттaнушысы Ж.Саaданбекoвтің «Нурсyлтан Нaзарбаев. Закoны лидeрствa» (Күлтeгін, 2005), Д. Вaловойдың «Крeмлевcкий тупик и Нaзaрбаев: очeрки-рaзмышления» (Мол.Гваpдия, 1993), А.Андpeeвтің «Фeномен Нaзарбаева нe разгaдан», М. Бaйкалдың «Нaстройщик Eвразий» сынды eңбектерін қoсуға бoлады.
1. Салқынов С. Назарбаев Н. Ә. еңбектері тәуелсіз Қазақстан мемлекеттігі тарихының дерек көзі.: 1990-2006 жж. : автореферат. – Алматы : Қазақ университеті, 2007. – 28 бет.
2.
2. Ел мен Елбасы. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы. "Атажұрт" баспасы. - 2003. 344 б.
3. «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 1998 ж. 5-том.
4. Жақып Б.Ө. Публицистикалық шығармашылық негіздері. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 487 бет.
5. Жүсіп Н. Елес пен белес. – Алматы: «ARNA – B», 2006. – 402 бет.
6. Жүсіп Н. Көкейді кескіліген көп сұрақ өз жауабын нақты істер мен шешімдерден күтеді // «СҚ» – 1991. – 15-ақпан, №39.
7. Жүсіп Н. Өмір талабы қатаң // «Егеменді Қазақстан» 26-ақпан,1991 ж.
8. Жүсіп Н. Жеке меншіктеу жөнінде заң керек // «СҚ». 11-сәуір, 1991.
9. Мұртаза Ш. Көп томдық шығармалар жинағы. – Алматы: «Қазығұрт», 2005. Т 6. – 432 бет.
10. Қамзин К. Қазақ көсемсөзі жанрларының кемелдену үдерісі: монография. –Алматы: Экономика, 2009. – 400 бет.
11. Жүз жылға татитын он жыл. – Алматы: Атамұра, 2001. – 112бет.
12. Саудабаев Қ. Тәуелсіз Қазақстан мен Тұңғыш Президент – егіз ұғым // Егемен Қазақстан. – 2012. – 29 қараша.
13. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. – Алматы, Өнер, 1996 – 272бет.
14. "Назарбаев – этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісінің негізін қалаушы". // [жалпы ред. басқ. Ж. Ә. Әлиев]. – Алматы: Жеті жарғы, 2006. – 210 б., 162 б.
15. Қалмырзаев Қ.Ә. Тәуелсздік және демократия. 23.02.2011ж.
16. .Рыскелдиев Т. Қазақ радиосындағы «Имандылық иірімдері» хабарының өзіндік ерекшеліктері мен принциптері// Еуразия университетінің хабаршысы. Журналистика сериясы. – 2000. -№2, 307 б.
17. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 2003. – 288 бет.
18. Назарбаев Н. Қазақстан жолы. – Астана, 2007 – 372 бет.
19. Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы. – Алматы, 1992 – 12 бет.
20. Кекілбаев Ә. Стратегиялық мақсаттарды іске асырайық // Егемен Қазақстан. – 1997. – 17 қараша.
21. Елбасы: эсселер, ой-толғамдар, өлең-жырлар, сұхбаттар. – Алматы: Ана тілі, 1996. – 544 бет.

22. Олжай Қ. Президент пырағы: репортаждар кітабы [Мәтін] / Қ. Олжай. - Алматы: Атамұра, 1994. - 208 бет.
23. Жанділдин Ж. Назарбаев – теңдессіз реформатор //Айқын. 4 сәуір 2011ж. 24. «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру Стратегиясы» атты Президенттің Қазақстан халқына Жолдауынан, Астана, 1 наурыз 2006 жыл.
25. Тұлға туралы толғамдар. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы». 2011. 440б.
26. Елбасы / ҚР Парламент Мәжілісі; ред. Басқ. О.Мұхамеджанов. – Астана, 2010. – 879 бет.
27. Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. Халыққа арнау: сөйлеген сөздері мен сұхбаттар жинағы / Қр Президенттік мәдениет орталығы; жоба авт. М.Ж. Жолдасбеков. – Астана: Күлтегін баспасы, 2007. – 592 бет.
28. Джонатан Айткен. Нұрсұлтан Назарбаев және Қазақстанның қарышты қадамы: «Художественная литература», 2010, – 370 бет.
29. Назарбаев Н. Қазақстан жолы. – Астана, 2007 – 372 бет.
        
        ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ ОБРАЗЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ PR РӨЛІ
Мазмұны
Кіріспе
І тарау. ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ САЯСИ ЭЛИТАСЫ
1.1. Н.Ә. Назарбаевтың саяси тұлғасын қалыптастырудағы PR қызметі..................................................................................
1.2. ... ... Н.Ә. ... ... ... ... сын мен сараптама
ІІ тарау. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ САЯСИ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... саясаттағы беделін арттырудағы Қазақстан және шетел баспасөзінегі ... ... ... Н.Ә. ... ... жаңа ... халықтық демократия және тәуелсіздік стратегиясы: Қоғаммен байланыстың саясаттағы маңызы
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе
Жұмыстың жалпы ... Бұл ... ... ... ... ... ... қызмeтінe, сaясaттaғы ұстaнымдaры қaзaқ жәнe шeтeл публицистeрінің көзімeн қaлaй бaғaлaнaтындығы бaспaсөз ... ... ... ... ... ... ... oның публициcтикaсынa тaлдaу жaсaлaды. Coл apқылы oның қaлыптacyы мeн Eлбacы дәрeжeciнe көтeрiлyiнe жacaлғaн РR қaдaмдapды, ... ... ... ... ... ... ... қызмeті тәуeлсiз қaзaқ eлiнiң тapихын түзудe, eгeнeн eлдiң тәyeлсiз тapихынa бaғa бeyдe тaптыpмac дepeк көзi. ... ... ... ... сaрaлaп, Елбaсының сaяси ұстaнымдaры жaйындa жaриялaнғaн БAҚ мaтериaлдaрын ғылыми тұрғыдaн тaлдaуымен өзекті.
Диплoмдық жұмыcтың ... Н.Ә ... және ... ... жaриялaнғaн публицистикaлық мaтeриалдaрды зeрттeу.
Диплoмдық жұмыстың мiндeттeрi. Н. Нaзaрбaeвтiң қaлaмынaн шыққaн ... ... ... жaсaп, зерттеу, тәуелсіздік, демoкрaтия, eлдeгi peформалар турaсындaғы aвтoрдың жекe пікipлерін тaлдaу; Н.Нaзaрбaев турaлы ... ... ... сарaптай отыpып, көзқaрас aлуaндығын caлыстыру, қорытынды жасaу.
Taқыpыптың зeрттелy деңгeйі. Прeзиденттің өмірi мeн қызмeт жoлы ... ... ... ... көрген. Солaрдың бірнешеуiне тоқтaлa кетсек, Президeнттің президенттікe сaйланғaннaн кeйінгі aлғашқы ... ... ... ... ... пeн Б.К.Султaновтың (Жалын, 1993), Хaлықaрaлық журналистер конфедерациясы сыйлығының лaуреaты, Әлихaн ... ... ... ... ... ... Қaзaқстан Рeспубликaсының Прeзиденті Нұрcұлтaн Әбiшұлы Hазaрбaевтың 1991-1993-жылдaрдaғы рeсми ... ... ... ... 1994), ... ... ... Прeзидeнтi Н. Ә.Нaзaрбaевтың eліміздi бaсқaрудa атқaрғaн iстерi, ... aдaм жәнe ... ... ... ... сөз ... ... (Елордa, 2005) сияқты туындылapымен қaтaр, Н.Ә.Нaзaрбаeвқа aрналғaн (Елорда, 2001), (Жеті Жарғы, 2005), ... 2001), ... 2003), (2010) ... ... ... (, 2011), Қ. Тоқaeвтың (Дәуiр, 2008), Ә. Кекiлбaевтың (Қaзaқстaн, 1998) жәнe т.б ... ... ... ... ... ... ... бірқaтар шeтелдік сaясаттанушылaр мeн публицистepдің дe eңбeктерiн aтап өтугe болaды. Мәсeлен, бeлгілі публициcт Джoнатан Айткeннің ... ... 2010) aтты ... ... өмір жoлы мeн ... ... ... қамтылған, aвтoр кейбiр жaғдайларға қaтысты өзiндiк көзқaрасын бiлдiріп oтырған. Оcы ... ... ... ... ... Ж.Саaданбекoвтің (Күлтeгін, 2005), Д. Вaловойдың (Мол.Гваpдия, 1993), А.Андpeeвтің , М. Бaйкалдың ... ... ... ... ... кiтаптaрдан бөлeк, осы тақыpыптағы мерзiмді бaспасөз беттерiнде жaрияланған публицистaк шығaрмалар тoптамaсын дa атaп өтугe болaды. Атaп өтeр болсaқ, (ЕҚ, ... 2009 жыл), (ЕҚ, ... 2010 жыл), ... ... (ЕҚ, ... 2010 жыл), (ЕҚ, ... 2010 жыл), (ЕҚ, ... 2010 жыл), (ЕҚ, 22-қаңтар, 2011 жыл), (ЕҚ, 2-сәуір, 2011 жыл), (ЕҚ, 17-шілде, 2012 жыл), (ЕҚ, ... 2012 жыл) ... ... атап ... ... ... бетіндегі дінаралық қатынас мәселесі терең талданған мақалалардың бірі ... ... ... М. ... ... ... 2011 ... сәуір айында жарияланған мақаласын атап өтуге болады. Мақалада ... ... өзге ... ... қатынасы дәйекті дәлелдермен дәріптелген. Автор ойының түйіні , - деген жолдарда жатыр.
деген тақырыппен ... 2006 ... ... айында философия ғылымдарының докторы Амангелді Айталының көлемді мақаласы ... Онда ... ... ... ... ... ... Мақалада толеранттылық идеясына қатысты автордың жеке көзқарасы былайша баяндалады: .
Дінаралық үнқатысуға арналған екінші бір ... ... ... А.Айталы ислам мен христиан, ислам мен иудаизм арасындағы өзара қатынастарды осы аталған діндердің тарихы негізінде қарастыра ... ... ... саясатына баға береді. Автор мақаласында дінаралыұ үнқатысудың мәні турасында: , -деген пікір ... ... ... ... діни толеранттылық тақырыптары республикалық басылымының басты ... ... ... ... ... дініндегі негізгі әдет-ғұрыптар мен діни ілімнің негіздері жайында мақала, сұхбаттар топтастырылса, Қазақстанның дінаралық қатынастарға байланысты саясаты турасында жазылған, ... ... ... ... осы саясатты насихаттайтын жарияланымдарды да басылым беттерінен оқуға болады. Бұл басылымда дінаралық үнқатысу мақсатында жүргізіліп жатқан түрлі шаралар жан-жақты ... ... ... мен ... 28-мамыр, 2011), (Дала мен қала, 25-маусым, 2011) (Дала мен қала, 2-шілде, 2011), ... мен ... ... 2011) ... мен ... 7-қаңтар, 2012), (28-сәуір, 2012), (Дала мен-қала, 2-маусым, 2012), ... мен ... ... 2012), ... мен ... ... 2012), ... мен қала, 29-қыркүйек, 2012) сынды тақырыптарда жарияланған мақала, кореспонденциял сөзімізге дәйек болмақ.
Айта кетерлігі, бұл басылымда ... ... ... ... дәрежедегі жиындар негізінде көтерілген. Осы тақырыпқа қатысты Танатар Табынұлының мақалаларын атап өтуге болады. Журналист өз мақалаларында ... ... ... мәнін нақты мысалдар келтіре отырып ашып береді. Десек те, осы мазмұндас терең әрі әр ... ... ... ... ... ... ... жариялануы тиіс.
Республикалық қоғамдық-саяси газетінде дінаралық үнқатысу ... , , , , және т.б. ... ... ... ... деген тақырыпта жарияланған мақаласында философ ғалым Е.Смағұлов Қазақстанның дінаралық қатынастарға қатысты саясатын ... ... - ... ... ...
Н. Ә. Назарбаевтың сыртқы саясатындағы шет елдермен қарым-қатынас парадигмалары. Тәуелсіз Қазақстан Республикасына өзіндік сыртқы саясаты ұстанымын қалыптастыру ... ... ... ... ... негізгі мақсаты сыртқы жағдайлардың Қазақстанның дамуына ықпалын іске ... ... Н. Ә. ... ... ... ... ... дамуына қолдана білу және жоғары жетістіктерге жету. ... ... ... ... егемендігін сыйлау принципі халқымыздың әлемдік тәртіпті сақтауда белсенділік. Азия мен Еуропаның түйіскен жерінде орналасқан ... ... ... және ... ... ... қол ... қуаты Қазақстанды қазіргі халықаралық қатынастарды өзінің айналасындағы елдермен ... ... ... тұтастығын құрметтеу принциптеріне негізделген тату көршілік аймағын құруға мүдделі ірі аймақтық мемлекет ретінде танытты.
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты белсенділігімен, тепе-теңдік ... ... ... ... сұхбат жүргізуге талпынысымен және көпжақты ынтымақтастыққа бағытталғандығымен ерекшеленеді. Халықаралық аренада мемлекетіміз өзінің тарихи, геосаясаттық және экономикалық факторларына ... көп ... бойы ... ... халықаралық ынтымақтастық, көршілес мемлекеттермен татуластық және олардың аймактық біртұтастығын кұрметтеу принципіне ... ... ... ... өзге ... тең ... және екі ... да тиімді қарым-қатынас құруға дайындығы оның бүгінгі күні ... ... ... шет ... ... көптігімен дәлелденіп отыр. 1991 жылы тәуелсіздік алған сәттен бастап біздің ... ... 130 ... ... қарым-қатынас орнатты. Көптеген себептерге байланысты Орталық Азия мен Қазақстан ... әлем ... ... ... ... назарға ие. Қазақстан екпінді даму қарқынының арқасында ipi ... ... өзге ... ... ... ие. Бұл ... де, ... Орталық Азиядағы географиялық сипаты бойынша ең ipi мемлекет болып табылады, оған қоса ... даму ... ... ... ... ... көшбасшы. Осы ретте еліміздің болашақта даму мүмкіндіктерінің мол екендігін ескере кету керек. Бүгінгі күні қазақстандық сыртқы саясат басымдылығы ең алдымен ... АҚШ, ЕО, ... Азия ... көршілес мемлекеттермен, ислам әлемімен тең құқылы қарым-қатынас құруга бағытталып отыр. Бұл тұрғыда 2006-2007 жылдары аталмыш ... және ... ей ... ... ... алға ... Ел ... қатысты бірталай маңызды құжатқа қол қойылған мемлекетбасшылығының Вашингтон, Мәскеу,Брюссел, Лондон, Бейжің, Каир, ... ... ... және тағы да ... ... ... ресми сапарларының қорытындылары да осыны айғақтай түсуде. Осылайша мeмлeкeтiмiздiң әлемнің жетекшi державалары мен көршілес ТМД мемлекеттepi арасындағы стратегиялық серіктестігі жаңа ... ... ... болады.
Бүгінгі әлем күрделі де жан-жақты. Бұрынғы кездегі идеологиялық қарама-қайшылық (соцалистік жүйе - капиталистік жүйе) енді жекелей мемлекеттердің ... және ... ... ... ... 13 ... Үкімет қаулысына сәйкес, ядросыз мемлекеттер қатарында Қазақстан қосылды. Дегенмен, республика ... ... ... бойы ядролық қару болып келді. Бірақ оны Қазақстан өз бақылауында ұстай алған жоқ. Ендігі бірден-бір шешім - ... ... бас ... еді. 1994 жыл үшін үш ... ... қауіпсіздік пен өзара достық қарым-қатынастар жөніндегі Будапеште өткен Кеңесінде ... ... ... Ұлыбритания, АҚШ және Ресей мемлекеттері өз кепілдіктерін берді. 1995 жылы оларға Қытай мен Франция қосылды. Сөйтіп, Қазақстанның тәуелсіздігі, дербестігі, ... ... мен ... ... ядролық державалар тарапынан кепілдікке алынды.
Ядролық қаруды өз жерінен көшіру үшін республика 84 млн. ... ... 1995 ... 26 мамырында ядролық қарудың соңғы бөлшектері республика аумағынан әкетілді. 1995 жылдың 30 мамырында Семей полигонында ... ең ... ... ... ... ... бірқатар аса маңызды геосаяси және экономикалық өзгерістер болды: КСРО-ның тарауы, бұдан кейінгі Ресей жағдайын анықтау, бірігуге бет алған Еуропа мен ... ... ... ... түсуі, бірқатар Азия аумағы мемлекеттерінің пайда болуы, жаңа халықаралық экономикалық жүйенің қалыптасуы, т.б. Осы ... ... ... ... ... саясатында мына төмендегі аймақтық саяси одақтарға сүйенеді:
- АБӘСШ (Азияда бірігіп әрекет ету және ... ... 1992 ... қазан айында, БҰҰ Бас Ассамблеясында Н.Назарбаев бұл ұйымды қолдап сөз сөйлеген.
- Еуразиялық Одақ (1994 жыдың наурыз айындағы ... ... ... ... бұл одақты құру жөнінде мәселе көтерді).
- 1992 жылдан бері Қазақстан экономикалық ... ... ... (оған Иран, Пәкстан, Түркия, Әзірбайжан, Қазақстан, Ауғанстан, Қырғызстан, ... ... ... ... мүше.
Қазақстанның геостратегиялық басымдылығы үш бірдей әлеуметтік - экономикалық және әлемдік қатынастардың саяси орталығына негізделеді. ... ... ... бірігу бағытындағы Еуропа және Тынық мұхит аймағы. Орталық Азияда орын тепкен жас мемлекетке дүниежүзілік экономикалық кеңістікке шығу әлдеқайда ... ... ... ... ... ... ... шығару жолдарын іздестіру қажеттігі жан-жақты халықаралық байланыстар орнатуға қосымша ... ... ... ... ... экономикалық және саяси ғаламдастыру үрдістері халықаралық құқықтың басты-басты принциптерін алға ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасында халықаралық құқықтың көпшілік таныған нормаларын сақтауды көздейді. Сондықтан да жас ... үшін БҰҰ, ... ... ... ... ... ЮНЕСКО, т.б. сияқты ірі-ірі халықаралық ұйымдарға мүше болу үлкен маңызға ие[17].
1992 жылы 2 наурыздағы БҰҰ Бас ... ... ... ... ... ... ... алу жөніндегі 46/224 резолюцияға қол қойылды. Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ерекше мән бере отырып Қазақстан БҰҰ-ның бейбітшілікке бағытталған ... ... ... ... ... жылы ... БҰҰ-ның бейбітшілікті қолдайтын қимылдарына қатыса алатын резервтік келісімдер ... ... 51-ші ... ... ... дамуына қатысты кең көлемді мәселелерді шешумен айналысады. БҰҰ бөліп көрсетуі бойынша адам қауіпсіздігіне қатер ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік, азық-түлік қауіпсіздігі, экологиялық қауіпсіздік, жеке адамның қауіпсіздігі, қоғамдық ... ... ... Бұлардың барлығы әр түрлі ұйымдар мен конференциялардың қызметінде көрініс тапқан. 1992 жылы ... ... 1993 жылы ... - адам ... 1994 жылы ... - халық саны мен дамуы, 1995 жылы Копенгагенде - әлеуметтік даму, 1996 жылы Пекинде - ... ... ... елді мекендер мен даму және басқалар жөнінде мәселелер қаралды. ... ... ... уақытынан бастап бұл конференциялардың жұмысына белсене ат салысты.
БҰҰБА-да қаралған ең басты мәселе келелі мәселелердің бірі ... ... ... ... ... 1998 жылы 16 ... ... 53-ші сессиясы деп аталған резолюция қабылдады. Қазақстан басқа да халықаралық ұйымдардың белсенді ... ... 1998 жылы ... БҰҰ-ның Экономикалық және әлеуметтік кеңесі (ЭӘК) жанындағы комиссия құрамына кірді. Қазақстанның БҰҰ-ның балаларға көмек қорымен (БКҚ) ынтымақтастығы кең ... даму ... ... , , және ... да бағдарламалар бойынша жұмыстар жүргізілді. 1997 жылы Қазақстан БҰҰ-ның балаларға көмек қорының Атқару Кеңесіне мүше ... жылы ... ... (БҰҰ- ның ... ... және ... мәселелерімен айналысатын ұйымы) делегациясының Алматыға сапары кезінде үлкен ғаламдық ЮНЕСКО бағдарламаларын (, ) жүзеге асыру жөнінде келісімдерге қол ... 1997 жылы ... ... Париждегі Бас конференциясында Қазақстан ЮНЕСКО-ның Атқару Кеңесінің мүшелігіне қабылданды.
1994-1995 жылдарда ОБСЕ-нің төмендегідей құрылымдары мен тұрақты ынтымақтастық байланыстар ... аз ... ... ... ... демократиялық институттармен адам құқы бюросы. 1999 жылдың ... ... ОБСЕ ... ... ... ... дипломатиялық қызметі 1991 жылдан 2001 жылға дейінгі он жыл ішінде күрделі даму жолынан өтті. 1991-1993 жылдары Қазақстан ... ... ... ... ... ... ену ... жүзеге асырды, дүние жүзіндегі жетекші елдермен ынтымақтастықтың келісімдік-құқықтық базасын қалыптастырды.
Халықаралық ... ... ... ... ... және оның халықаралық мәртебеге ие болуы сыртқы саясатты жүргізудегі республика басшылығының көрегендік шешімдерімен мүмкін болды. Бұл тұрғыда ядролық ... ... діни ... ... ... әлем діндері арасында толерантты қарым-қатынас құру мәселелерін атап ... ... ... ... ... ... және ғаламдық қауіпсіздік мүддесі турасында халықаралық аренаға өз бастамаларымен шығуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... және ... Ұйымына (ЕКЫҰ) бұрынғы кеңес кеңістігіндегі елдердің көшбасшысы ретінде төрағалық етуге 2003 жылы өз ... ... атап ... ... ... ... ... осы мақсатқа қол жеткізуде тиянақтылық пен қажырлық танытты. Төрағалыққа ұсынылған біздің мемлекетіміздің кандидатурасын ... ... ... ... сіңірген еңбегін бағалаған көптеген мемлекеттер қолдады. Қазақстанның ЕҚЫҰ-да төрағалық етуге өз кандидатурасын ұсынуының бір ceбeбі ... ... ... ... қазіргі таңда оның кеңестігінде пайда болған әpi көбейіп келе жатқан түрлі қауіпке төтеп бере алатын күшті, әpi ... ұйым ету ... ... ... ЕҚЫҰ төрағалық етуге ұмтылысының қортындысы 2007 жылдың қараша айында Мадрид қаласында өткен ... мүше ... ... icтep ... Кеңесінің қабылдаған шешімі болды. Бұл шешімнің нәтижесінде Қазақстан 2010 жылы ЕҚЫҰ төраға болуда. Мадрид құрылтайының шешімі ... ... ... ... ... ... соңгы 18 жылда қол жеткізген жетістіктерінің маңыздылығын мойындағанының бірден бір ... ... ... Бұл ... ... ... ... ұйымның төрағасы ретінде халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған өзекті мәселелерді шешу турасында ... ... ... ... ... кету ... ... қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық еткен Қазақстан Еуразия құрлығындағы қауіпсіздік пен ынтымақтастықты ... ... ... ... және ... мемлекеттердің рухани жағындасуына ықпал етті. Қазақстанның Ислам конференциясы ұйымындағыдағы төрағалық міндетіне кірісуі кезінде сөз ... ... ... ... ... ... атты мақаласында да ел Президенті атап өтті[18].
Қазақстанның ЕҚЫҰ-дағы төрағалығындағы ұраны төрт Т: Trust ... ... ... Transparency (транспаренттілік) және Tolerance (толеранттылық) болғаны белгілі. Бұл схемадағы төртінші компонент -толеранттылық - ... ... мен ... арасындағы диалогты нығайту қаншалықты маңызды екенін көрсетеді.
Төзімділік пен кемсітпеушілік мәселелері жөніндегі ЕҚЫҰ жоғары деңгейдегі конференциясы барысында ... Н. ... ... пен ... ... ... ЕҚЫҰ Орталығын құруды ұсынды. Мемлекет басшысы осындай бастама көтерді., - деді Н.Назарбаев., - деді ҚР Президенті.
[19].
Астанада алғаш рет 11 жыл ... ... ... ... өткен ЕҚЫҰ саммитінің қорытындысы негізінде Астаналық декларация қабылданған болатын. Аталған Декларация тағы да өзінің ЕҚЫҰ мен ... ... ... ... Хельсинки қорытынды актісінің нормалары мен принциптерін толық ... тағы да ... Мүше ... ... реттестіруде Астаналық декларация кезінде Хельсинки қортынды актісінде қарастырылған 10 қағидатқа ... ... ... ... ... тән ... ... күш көрсетпеу, шекараның бұзылмастығы, мемлекеттердің территориялық тұтастығы, дау-жанжал мәселелерін бейбіт жолмен ... ішкі іске ... адам ... және ... ой және ... ... қоса діни сенім мен еркіндігін мойындау, халықтар теңдігі және өз тағдырын айқындаудағы ... ... ... ... ... құқық бойынша алынған міндеттемелерді ұқыпты орындау.
Ислам Конференциясы Ұйымы - ... ... ... және ... ... құрлықтарындағы 57 мемлекеттің басын біріктіретін, ауқымы жағынан БҰҰ-дан кейінгі екінші ірі ұйым. Ұйым мұсылман елдерінің өзара қарым-қатынастарын ... ... ... жою, ... ... ... ... пен қауіпсіздікті сақтау шараларын қолдану, мұсылмандар үшін қасиетті жерлерді қорғау және мүше мемлекеттер ... ... ... саяси-экономикалық, әлеуметтік-мәдени және ғылыми салаларда ынтымақтастықты бекітуді өзіне мақсат етіп алды.
Ұйымның тетіктері мен рәсімдеріне келетін ... үш ... бір рет ... ... және үкімет басшыларының саммиті мен жыл сайын бас қосатын Сыртқы істер министрлерінің конференциясы барысында мұсылман елдердің ... ... ... ... ... пен ... ... қағидаты бойынша қабылданады. Қазақстан осы шараларға тиісті деңгейінде қатысып, оның ұйым ... ... оң ... ИКҰ ... көрініс беруде.
ИКҰ Сыртқы істер министрлерінің кеңесі саяси шешімдер қабылдап, саммиттер үшін құжаттар мен қарарлар дайындайтын Ұйымның негізгі әрекет ... ... ... ... Сол ... ИКҰ ... төрағалық ету маңызды әрі құрметті іс. ИКҰ Ұйым ... ... ... ... күн ... ... ... мәселелері бойынша мұсылман елдердің көпшілігінің топтастырылған ұстанымы болып табылатын саяси пікірді әзірлейді.
Бүгіндері ИКҰ - ... ... ... 2008 жылы ... ... - ... өткен ХІ Ислам саммитінде Ұйымның жаңа Жарғысы қабылданды. Бұл ... ... ... ... қадам болғанын сарапшылар күні бүгінге дейін айтып келеді. Ислам әлемімен белсенді әрі берік ... - ... ... ... ... ... бірі. Соның бір дәлелі, Қазақстан ИКҰ-ға 1995 жылдан бері мүше. Қазақстан халқының басым бөлігі ислам ... ... ... да ... ... ... Қазақстанды өзінің ажырамас бір бөлшегі ретінде қарайды. Ал Қазақстан делегациялары ИҚҰ-ның барлық ірі шараларына қатысып келеді. Атап айтқанда, 1997 жылғы ... ... ... ... VІІІ саммиті, 2000 жылғы Дохадағы (Катар) ІХ саммит, 2003 жылғы ... ... ... Х ... 2005 ... ... төтенше саммит, 2008 жылғы Дакардағы (Сенегал) ХІ саммит және тағысын тағылар.
Қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстанның салмақты тәжірибесі халықаралық ... ... ... ие ... келеді және де ЕКЫҰ дамуына жағымды серпіліс беретіндігі анық. Өйткені ЕКЫҰ-на ... ету - бұл ... ... ... ... жүйесіне интеграциялануының, ұйымның бас мүшелерімен жалпы еуропалық өзекті мәселелерді шешу турасындағы тең құқықты сұхбатты жалғастыру ... ... ... ... ... ipi ... бipi - ... Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Азиядағы Өзара Ықпалдастық және Сенім Шаралары жөніндегі Кеңесті (АӨСШК) жию ... ... ... ... ... Аталмыш идеяның Қазақстан басшысы 1992 жылдың қазанында айтқан болатын. Бұл кезден бepi Қазақстан ... мүше ... ... ... 2002 және 2006 ... екі ... ... үлгерді. Бұл басқосулар халықаралық деңгейде үлкен бағаға ие болды. 2006 жылдың 17 маусымында ... ... ... АӨСШК II саммитінде Азиядағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік негізгі мәселелерін ... ... ... ... сипатталған декларация және де аталмыш ұйымның хатшылығы жайлы келісімге қол қойылды. Қазіргі кезде АӨСШК-не азиялық 20 мемлекет мүше, 7 ... және 3 ... ұйым ... ... ие. Аталмыш форумның жұмысы Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған, бұл ұйым бейбіт ... және Азия ... ... ... мәселелерді шешу алаңына айналды. ЭСКАТО-ға мүше 62 мемлекеттен 400-ден астам делегат қатысқан Алматы қаласында өткен Азия мен Тынық мұхиты мемлекеттерінің ... және ... ... (БҰҰ ... 63-i ... ... мен бүкіл Орталық Азия үшін маңызды шараға айналды. Бұндай дәрежедегі шара Орталық Азияда тұңғыш рет өткенін атап өту ... ... келе ... ... ... ... және аймактық ұйымдармен қарым-қатынасты орнату ерекше маңызға ие болып келеді. Олардың басты қызметі ... ... ... ... ... бipi ... Ынтымақтастық Ұйымы болып табылады (ШЫҰ). 2001 жылдан бастап Қазақстан ... ... ... ... (ШЫҰ) құру ... ат ... және де дәл осы ұйым ... қызметі сыртқы саясаттағы негізгі бағыттардың біріне айналды. ... ... ШЫҰ ... ... ҚХР, ... ... және Өзбекстанның басын қосып отыр, ал бұл ... ... ... ... Иран, Үндістан және Пәкістан кіреді. ШЫҰ шеңберіндегі диалогарқасында Қазақстан саяси, сауда-экономикалық және гуманитарлық салалар бойынша көптеген ... ... ... сындарлы сұхбат жүргізу мүмкіндігіне ие және де бұл ұйым аясында терроризм, экстремизм және ... ... күш ... ... ... ШЫҰ ... тұрақтылық және қауіпсіздік қамтамасыз етудегі маңызды рөлі оны халыкаралық деңгейдегі ... ... ... ... ... ... кеткен фактілер Қазақстанның тәуелсіздік жылдар ішінде сыртқы ... ... ... ... ... ... айналғандығын көрсетіп отыр. Бұл мемлекет басшылығының сыртқы саясатты дұрыс және тиімді ... ... ... ... ... атап кету ... ... алтынвалюта қоры тұрақты көбеюде. 1995 жылдан 2005 жылға дейін алтынвалюта қорының ... 9 ... ... 2002 ... ... АҚШ ... деген дәрежені берді. Бұл республика жүргізген нарықтық ... ... ... ... ... форум жария еткен 2006-2007 жж. әлемдік бәсекелестік индексіне сәйкес Қазақстан Ресей, ... ... озып 56 ... ... Бұл ... бойынша ҚР Орталық-Азия мемлекеттері арасында көшбасшы. Кеңейген экономикалық мүмкіндіктер республика алдында жаңа сыртқысаяси ... ... ... ... ... ... ... қарқынды дамып жатқан экономикасы ретінде бүкіл аймақ экономикасының дамуының катализаторы болуы ... Бұл ... ... ... ... мен ... ... байлыкқары негіз бола алады. Мұнай мен газдың үлкен қорлары бар республика болашақта қалыптасып келе ... ... ... ... жүйесінде маңызды рөл атқаратын әлемдік нарыққа көмірсутегін жеткізетін жетекші мемлекетке айналуы әбден мүмкін.
От оранып, ... ... ... жұмысқа жігерлінің жігерлісі, төзімдінің төзімдісі ғана шыдаса ... ... ... ... үдесіне жеткендердің бірі Нұрсұлтан Назарбаев екен.
Қазір адамзат әлемінде озық елдердің қатарына қосылған Түркия ... ... ... ... Президентін қалай күтіп алғанының куәсі болдым. Қазақ қазақ болғалы оның бір де бір ... ... ... бұлай күтіп алуы тарихта кездескен емес. Түркияның Астанасы Анкара ... ... ... ... тең ... ... ретінде әскери шерумен, аса бір ыждағатты құрметпен қарсы алғаны Түркия Президенті ... ... оны ... ... ... ... де болса тебірентпей қойған жоқ.
Әскери салтанаттан соң Түркия үкіметінің ... ... ... Қазақстан Президентімен қол алысып тұрып амандасып жатты. Олардың соңын ала Түркияда тұратын қазақтың өкілдері: еңкейген кәрісінен бастап еңбектеген ... ... ... тебірене сәлемдесті.
Ататүрік әуежайындағы жағдай әлі ойымнан кетпейді, әлі көз алдымда. Мыңдаған түрік, қазақ , ұран ... ұзақ ... ... ... әлі ... ... үш қошқарды бастарын үкілеп: , , деп үшеуін бірдей бір ... ... ... ... сірә ... ... ме!
Мұның мәнін әуелгі ет қызудан соң, сабырмен саралап көрсем, ... ... ... атағы шетелдерде биіктеп кеткен екен. Әйтпесе, Түркия қай-қай ... ... да, ... тұрып сөйлесетін қайсар ел. Бұл Түркия дегеніңіз Осман империясы дәуірінде дүниені дүрілдеткен, арғы-бергі әлемді қалтыратқан қаһармен болған. Тек ... екі ... ғана ... бақ ... ... кәрі арыстандай қауқарсыз бола бастағанда едәуір кемістік көрді. Түріктер өздерін түрікпіз ... ... ... ... ... ... Өйткені түрік деген ұғым кедей, кембағал сияқты естілетін болды. 1920 жылдардың басында Мұстафа Кемал Ататүрік сұлтанатты ... ... ... рет ... болды. Тұңғыш Президент Ататүрік сонда түрік халқының рухын, еңсесін көтерц мақсатында: -деп ... ... ... ... ... болып желбіреп, жалындап, алаулап, қанатты сөзге айналды. Сол тәкаппар мінезді ... азат ... ... ... ... Назарбайды төбесіне көтеріп қарсы алды.
Неге?. Әлі күнге дейін бүкіл әлем Кеңес Одағының ... ... ... ... ішінен алып отыр. Аңысын аңдып жатыр. Жайшылықта капиталынан өсім түсірер саңылау іздейтін алпауыт банкілер бізге келгенде қалтасының аузын бүріп алған. ... ... соң ... Сол ... ... ... ... Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстандағы бағдарламаларды қажыландыратын мол несие алып қайтты. Назарбаевқа сенеді. Сенген соң береді.
Осы сапарда Стамбұлда ең көрнекті ... кең ... ... ... пен ... және ... ... тұратын қазақтардың өкілдері кездесті. Сонда сол қазақтар ... , - ... ... ... ... ... ... өткен Әз Тәукенің ісін жалғастырып, қазақтың басын қосып, біртұтас мызғымас мемлекетке айналдыру үшін арпалысты. Қазақтың басын ... бір ... ... сол ... елді ... ... ... қалу екі уайым еді. Қос өкпені қысып тұрған қос империя бар. Жүз жыл бойы жаға жыртысқан ата жау ... ... ... ... тұр. ... бәрімен кейде күшпен, кейде ақыл-айламен, дипломатиялық амалмен қазақты сақтап қалу саясатын ... ... ...
Түркиялықтар мұны білмейді емес. Біледі. Ал Нұрсұлтан Назарбаевтың қазіргі саясаты сол Абылайды еске салып тұрғаны сондықтан.
Мұны түсінбеген ... ... ... ... айыптауға бейім. Мәскеуге қарап жалтақтай бересің дейді. Ельцинмен неге ... ... Ал ... ... болса, Ельцинмен келісетін жерінде келіседі, келіспейтін жерінде бас имейді. Ельциннің жер ... ... ... ... ... ... өзінің қомақты да салмақты сөзін айтты. Мұнда ... ... ... ұлы ... ... ... құл емес, - демеуші ме еді.Президент бұл өсиетті ділінде сақтаған.
Енді біреулер Назарбаевқа аспандағы айды дәл қазір неге алып ... деп ... Өз ... өз ... ... ... қауым қырық-ақ процен болып қалғанын, сол қырық проецестің ішінде ұлттық ингилистер де, яғни бір кездегі кейбір түріктер сияқты қазақпын деп ... ... ... ... мәңгүрттер де бар екенін ескерге бермейді. Қазақстанда алпыс процент өзге ұлт болса, оның ішіндегі ең ірісімен қақтығыссаң, оның артында жүз ... ... ... ұмытуға бола ма? Ал қазақтардың қорған болар кімі бар?[21].
Қазақ журналистика ... ... ... ... халықаралық журналистер конференциясы сыйлығының лауреаты, Ә.Бөкейханов атындағы сыйлықтың иегері - Қайнар Олжай. Талантты ... ... ... ... оның атты репортаждар кітабы[22]. Қ.Олжайдың аталмыш еңбегі Елбасының 1991-1993 жылдардағы ресми іссапарларының репортаждарынан ... Бас аяғы он бір ... ... кітапта Т.Әубәкіров ғарышқа аттанған Байқоңыр, Ұлы қорғанымен әйгіленген ... елі, ... ... ... Бас ... тұманды Альбион еліндегі сапарларынан сыр шертіп, Елбасының парасаты мен пайымын танытады, Тәуелсіз Қазақстанның Елбасымен бірге жасаған алғашқы қадамдарымен ... ... ... Әр репортаж: желісі, жағырапиясы, жылнамасы деп таразыланады. Мәселен, Бірінші репортажда желісі: Ара ағайын, жағырапиясы; Баку - ... - ... - ... - ... жылнамасы: 20-24 қыркүйек 1991 жыл. Репортаж: . Публицист осы аз ғана сөйлем ішінде репортажға тән ... ... ... ... ... Оның тіркесі репортажға өң кірігізетін көркемдеуіш құрал - ... ... ... ... ... оның ... ... деталь, ал деген сөйлемі репортажда публицистің ... ... деп ... ... ... ... ... алдын тамаша суреттейді. Автор жиналған жұртты араға теңейді, Касспий бетіндегі толқынмен салыстырады. Жалпы Қ.Олжайдың қай репортажын алсақ та, ... ... ... ... ... ... стиль қалыптастырғанын байқаймыз. Публицист Елбасының саяси тұлға ретіндегі портеретін де шебер суреттейді. Мысалы: деп ... ... ... ... ... ... жолдаған үндеуі жайлы: деп тұжырымдайды. Мәтіннің бұл бөлігінен де репортер біліктілігін тану қиын емес. Мұнда авторлық : , , ... ... ... ... да ... ... тән қасиетпен автор көрген-түйгенін өз атынан баяндайды. Бұл ... жай, ... ... ... әр сөйлемде әр сөз өз орнын тапқан, әр сөздің мәтіндегі мағынасы айқын, әсерлі тілмен оқырман назарына ... Бұл ... тағы бір ... ... ... әр ... барғандағы бірінші көріністі, әуежайды міндетті түрде табиғатпен байланыстырады. Мысалы: . ... ... мен ... оқырман көз алдына әкелуде тамаша әдіс пайдалана білген - қаланы тірі жан ... ... ... ... Ал, бұл ... - ... репортажға қажет көркемдеуіш құрал. Репортаждың мына бөлігі табиғат суретіне арналған: . Оқырманға журналистің қиын да тынымсыз ... бұл жолы да ... ... Осы ... Қ.Олжайдың қазақ журналистикасындағы кәсіби репортер екенінің куәсі боламыз. Неге? Себебі, тікұшақ ішінде отырып, төмендегі көріністі оқырманға ... ... ... ... ... пен қаланы үйлестіру - тек ... мол ... тән ... ... сөйлемде автор теңеуді сәтті пайдаланған. ... ... ... жай ғана ... ... оны ... ... Публицистің өзі куә болған қала мен табиғат көрінісін сипаттай келіп, соңында репортаж өзегіне айналған проблеманы шешу ... ... ... де ... ... ... ойын ... сапардың мақсатын айту тек кәсіби репортердің қолынан келетін іс. Бұл тұста да Қ.Олжай өзін ... ... ... танытты. Қ.Олжа й бұл репортажда осы сапардан алған әсерін, репортерге тән ... ... ... ... халыққа жанашыр болады, олардың ауыр жағдайын көріп күйзеледі. Демек, өз эмоциясын айқын көрсетеді. ... . ... соңы ... ... ... ... оны: . ... өңір табиғатын оқырманға шынайы қалыпта жеткізе білген автор, табиғат тыныштығын елдің тыныштығымен салыстырады, осы ... ... ... өзін ... тағы бір ... ... ... табиғат тыныштығынан халық тыныштығымен салыстырып, сосын қазақ ... ... ... ... ... ... ... беттеп, соңғы түйінінде репортаж мәйегіне жетеді де: Қарабақ оқиғасын қаралы ... ... ... осы оқиғаның шешімін табудағы ролін айшықтайды. Сапарды осылайша оқырманның ұғуына жеңіл, түсінікті тілмен қорытындылайды. Репортажда артық ауыз ... ... ... шұбалаңқылығына жол берілмеген. Автор әр сөйлемінде, репортаж мәтінінің әр азат ... ... тән жазу ... ... ... бар ... көрсете білген.
2.2. Н.Ә. Назарбаев еңбектеріндегі жаңа тұрпаттағы халықтық демократия және ... ... ... ... ... ... Н.Ә. ... қаламынан туған еңбектерінің ішінде деген атпен жарық көрген кітабының орны бөлек. Кітапта ... жас ... ... ... ... қадамдары сөз болады. Алғы сөзінде: , - деп автор бұл еңбекті жазуға не түрткі болғандығына ... ... [22.1. 44 б.]. Сол ... оқырман кітаптың жалпы мазмұны нені меңзейтінін ұғынады.
Елбасының сөзімен айтсақ, . Ал тәуелсіздік философиясының басты ұғымы - ... ... ... ... өзі этностың, халықтың, ұлттық мемлекет құру туралы қиялынан, арманынан, мақсатынан, ... ... ... ... ... ... тәуелсіздіктің нақтылы саяси жетістігі, биігі - ... ... ... ... ... жоқ ... тәуелсіздік туралы тек арман, қиял, утопия ғана болмақ. Тәуелсіздікке жеткен халық, ұлт өз мемлкеттігінің іргетасын құрудан ... өзін жаңа сапа ... ... ... [23].
Егемен елдің дамуында түрлі реформалардың атқарған рөлі зор болды. Ол өз кезегінде тәуелсіз елді жаңа сапа ... ... ... болды. Бүгіндері Қазақстандағы реформалар тәжірибесінің нәтижелі екендігін халықаралық сарапшылар ғана ... ... ... ... ... ... ... өздері де мойындап отыр. Қазақстанның көшбасшылығы сәтті таңдап алынған өтпелі дәуірдің саяси-экономикалық үлгісіне негізделген. Ол - ... ... ... және оған қоса ... де ... ... ...
Н.Назарбаев аталмыш еңбегінде Қазақстан экономикасының нарықтық моделін құру ... ... ... ... ... пакетін жасап қана қоймай, оларды саяси ерік-жігер және дербестігімізді нығайту арқылы соларды дәйекті түрде жүзеге асыру ... ... сөз ... ... ... ... ... адамның мүддесіне сай жоспарлануы айнымас қағида болуы тиіс еді.
1992 жылдың басында тұңғыш рет жоспарланды. Ол ... ... , - деп ... ... құжатта былай жазылған еді: [24].
Бұл стратегиялық жоспарда ең бірінші мемлекет ретінде ... ... ішкі ... тұрақтылыққа қол жеткізе отырып, мемлекеттік институттарды құрып, әртүрлі дүниежүзілік ұйымдарға мүше болу жобасы жасалды. Стратегия қазақстандық ұлттың өзін-өзі танып білуі ... ... ... ... ... ... тұңғыш ресми құжаттардың бірі болды.
Стратегия екі экономикалық принципке негізделді. Біріншіден, ... ... ... ... экономиканы құру. Екіншіден, адамның экономикалық тұрғыдан өзін-өзі пайымдауы принципін жүзеге асыру үшін құқықтық және ... ... ... ... стратегияда көзделген басты мәселе жоспарлы экономикадан нарыққа, тоталитарлықтан либералдық саясатқа көшу ... ... [25]. ... ... жүзеге асуына сенгендерден күмәнданғандар санының басымырақ болғандығына тарих куә. Орынды-орынсыз сындарға да ... ... орын ...
Арада жылдар салып саралағанда автор бағыттардың жүйесі соншалықты айқын болып ұсынылғандығын, оның өте ықшамдалған бағдарлама болғандығын ... ... және ... ... төрт ... және ... ... саласында да төрт бағыт болды.
Бірінші. Формальді-құқықтық тәуелсіздіктен нақты тәуелсіздікке ... ... ... Екінші. Бұл кезеңде мемлекеттілікті нығайту стратегиялық бағыт болып таңдалды. Үшінші. Жүйелі және кең көлемді ... ... ... ... ... Төртінші. Сыртқы экономикалық әріптестерді таңдаудағы прагматизм және тұтастай прагматикалық сыртқы саясат.
Идеологиялық жаңарудың мән-мағынасы мынандай төрт бөліктен тұрды. Біріншіден, ... ... ... ішкі ұлттық бірлік. Үшіншіден, қазақстандық қоғамды жаңғыру идеологиясы жария етілді. Азаматтық қоғам институттарын, көппартиялылықты, тәуелсіз ақпарат құралдарын, үкіметтік емес ... құру - ... бәрі ... ... ... кірді. Соңғысы, діни төзімділік пен дін ұстанушылар бостандығы айқындалды.
Автордың өз сөзімен ... . ... ... қарамастан әлі де шешімін таппаған көптеген проблемалар жинақталып қалған еді. Автор ол турасында: , - деп ... ... ... мен ... ... ... ... Кеңестің отырсында деген атпен мәлім болған Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесіне Жолдаумен шығып сөйледі. ... ... ... ... ... ... эшелоны, сондай-ақ саяси партиялар мен бірлестіктер Қазақстанда қалыптасқан ахуалға нақтылықпен ... ... ... шығарса, және ақыр-соңында келісіп әрі сындарлы жұмыс істесе деген ой ... еді. ... жыл ... ... ... жылы болды. Меморандум ақша-несие және банк жүйелерін түбегейлі реформалауды көздеді. ... ... ... ... ... жалғыз ғана жолы ретінде қаржыны тұрақтандыруға жетуді негізгі міндет етіп қойды.
1996 жылдың басына қарай реформалау үрдісі толық қарқынмен жүрді. Бұл ... ... ... ... ету, заң ... базасын, қаржы жүйесін, әлеуметтік сала мен өндірістік секторды жетілдіру, бұған қоса кәсіпорындарды монополиялық үстемдіктен арылту, жекешелендіру, біреулерді банкротқа ұшырату енді ... ... ... ... - реформаның басты бағыты болды.
деп баяндалған еді ... атты ... ... ... ... жүргізілген реформалар турасында Президент былай деп еске алады: [26].
Елбасы 1997 ... 10 ... ... ... арналған ең алғашқы атты жыл сайынғы жолдауын арнады. 1997 жылы дамудың ұзақ ... ... ... ... ... іске ... ... жасалды. Даму стратегиясында халықтың өсіп-өркендеуін, қауіпсіздігін және әл-ауқатының артуын қамтамасыз ету үшін ұзақ ... жеті ... іске ... қажет болды: Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі, ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы, халқымыздың денсаулығы мен әл-ауқаты, ... ... ... әсіресе көлік және байланыс, кәсіби мемлекет.
Белгілі қоғам қайраткері Ә. Кекілбайдың пікірінше: [27].
Қазақстанның қазіргі ... ... да, ... да ... ... жыл ... айқындалған стратегиясы еді. Сол жылдардың бейберекет қиындығы өз алдына, келешекті ойлау да мүмкін болмайтын. Ілгерідегі осындай жағдайларды еске ала ... ... ... сол ... кезеңіне һәм стратегиялық құжатта қамтылып, мерзімінен бұрын орындалған дүниелерге де тоқталды.
, - дей келе ... ... сол ... жеті ... ... атқарылған шараларға тоқталды. Оның біріншісі - ұлттық қауіпсіздік. , - деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Елбасы ... ... ... - ішкі ... ... пен ... ... Бұл бағытта Қазақстанның өзінің саясатын нығайтып қана қоймай, әлемдік қауымдастыққа үлгі ел ... ... да ... ... ... ... мәдениетаралық және конфессияаралық үнқатысудың халықаралық орталығына айналғаны белгілі. Әлемдік және дәстүрлі діндердің алғашқы төрт съезі нақ ... ... ... Осы ... ... ... Әбішұлы - деп атап өтті. стратегиясында басты назар экономикалық өсуге ... ... ... 15 жыл ... ... ... ... 1997 жылғы 1,7 триллион теңгеден 2011 жылы 28 ... ... ... Елдің ЖІӨ 16 еседен астам өсті. 1999 жылдан ... ... ... жыл ... өсуі ... құрап, алдыңғы қатарлы елдерді басып озды. Жан басына шаққанда ЖІӨ 1998 ... 1500 ... 2012 жылы 12 мың ... ... 7 еседен астам өсті. Стратегиядағы тағы бір басымдық - ел азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқатын арттыру ... ... да ... ... ... көзге бірден түседі. Мәселен, орташа айлық ... 9,3 есе ... ... ... ... ... 10 есе ... Халықтың нақтылы ақшалай кірістері 16 есе ... ... 15 ... ... ... 14 ... 17 млн ... дейінгі өсімі де соның айғағы.
Ж.Жанділдин: , - деп атап өтеді[28].
деген ... ... ... ала ... ... ... бәсекеге түсуге және жеңіп шығуға үйренуіміз керек. Ал біздің жалпы ... ... ... ... ... ... ... жеткізуі тиіс. Мен бұл арада жаңағы айтылғандардың мағынасына неғұрлым тереңірек тоқталғым келеді, - деп ой ... ... - ... ... ... ... тек ... қана емес, рухани баюына да әкелуі тиіс. Экономиканың өркендеуімен бірге, соның ізінше ... пен ... ... ... халқымыздың дәстүрлері мен өмірлік философиясының гүлденуі жүруге тиіс.
Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі - бұл оның ... ... ... ... оның ... деңгейі, білімі мен жеке басының дамуы. Ал елдің бәсекеге қабілеттілігі - бұл халықтың жақсы тұрмысы және оның ... даму ... [28.1. 38 б]. ... ... ... ала отырып, өзінің алдына 10 жыл ішінде әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру жөнінде өршіл мақсат ... Ол биік ... ... ... келеді де.
Жолдауда: делінген..
Қазақстан бірінші болып поскеңестік кеңістікте ... ... ... құрумен қатар, мемлекеттік басқару және реттеу секілді әлемдік тәжірибеде мойындалған стратегиялық жоспарлауды таңдап алды. Аталмыш құжаттар тек ... ... ... мен ... ... қана ... олар ... мен бейберекеттіктің аумалы-төкпелі уақытында біздің жолымызды сызып берді және зәру де ... ... ... бой ... ... ... мүмкіндік бермеді.
Қазақстан табысындағы сенім мен оптимизмнің сәулесі болды. Ол халықтың өзіне деген сеніміне, мемлекеттен ... ... өз ... өзі шешуіне көмектеседі.
Сол уақытта деген сөз жұрттың көбінің құлағына түрпідей тиді. Мен 1997 жылы -ды жария ... ... ... дағдарыс жүйесінен енді-енді шыға бастаған, ал Оңтүстік-Шығыс Азия мен Ресейде қаржы дағдарысы әлдеқашан белең алған кез еді. Осымен бір ... біз ... ... ... ... ... ... болып көрмеген рекордтық төмендеуі салдарынан кейін ысырып ... ... бұл біз үшін ... ... бола ... ... әлемнің бірде-бір елі өзінің алдына дәл осындай қысқа мерзімде өршіл міндет қойған емес. Алайда күндердің күнінде дәл ... ... жол деп ... мен ...
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстан қарсыдан соққан жел мен ... ... ... ... мен қорқынышына, айналасындағы әр түрлі қиын жағдайларға қарамастан, тау асуларымен тайсалмай ... келе ... ... жағдайын көзге елестетеді>>, - деп ой ... ... ... атты ... [29]. ... сөз ... жастарға үндеу тастаған. Елімізге жауапкершілікті өз мойындарына толық ала ... ... және ... жағдайлардың өзгерістеріне бейімделіп, кез келген жағдайды өз мүдделеріне пайдалана алатын жас толқын ... ... тағы бір ... ... ... ел болашағының кепілі - мықты білім мен ... ... ... деген.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халқымыздың 2050 жылға дейінгі бағыт-бағдарын айқындайтын тарихи ... - ... ... ... Бұл ... маңызы зор құжат алдыңғы стратегиялық құжаттардың заңды жалғасы ғана емес, сонымен қатар болашаққа ... ... ... де. ... ... ... алыс болашаққа көз тастаған Елбасы жаңа дәуірдің талаптарына сай болу үшін Қазақстан халқы қандай қатерлерге қарсы тұруға дайын болуы қажеттігін, ... ... ... ... ... ... қол жеткізуі керектігін қолмен қойғандай етіп нақтылап, жіліктей отырып, өз ойын елдің ендігі жердегі даму көгіндегі темірқазығына айналар Стратегиясына ... ... ... ... нақты жауап берілді.
Стратегиясы деген жолайрықта тұрған шақта, айсыз түндегі темірқазықтай жолбасшымыз болды, барар бағытымызды белгілеп, ... ... ... Ол ... тұғырын бекітіп, мемлекеттілікті нығайтудың, бірнеше ондаған жылға болашақты ... ... ... ... ... ... ... болды. Көз жетпес көкжиектен арғыны, алысты көздеген елімізді соқтықпалы, соқпақсыз сүрлеуден сүріндірмей алып ... ... ... ... Нәтижесіне дүйім дүние куә: аз ғана жылда мемлекет пен қоғам қайта құрудың ұлы бетбұрысын жасады, дамудың ұлы ... ... ... ... 15 жыл ... тәуелсіздігін тұғырлы етіп, мемлекеттілігін нығайта түсу үшін қабылдаған стратегияның бағдарламасын мерзімінен бұрын орындап шықты. Бізбен деңгейлес ... ... ... о ... даму ... ... , яғни ... жоспарлау жолына түсу керек болғанын мойындауда. Стратегиялық ... ... ... ... ... ... айналды. Алға стратегиялық мақсат қою - біздің бүгінгі және болашақ ұлттық қауіпсіздігіміздің кепілі болды. Ендеше, біз осы ... ... ... ... ... ... осы ... алдағы уақытта да берік болуымыз қажеттігін атап көрсетті.
Нұрсұлтан Назарбаевтың , деген сөзі бар. Біз өркениет көгіндегі ... ... ... ең ... ... ... ... қана, жаһандық бәсекеде үздіктердің қатарынан табыла білсек қана тәуелсіздігіміз баянды болатынын Елбасы талмай айтумен ... ... бен ... ... бен ... технологиямыз бен инновациямыз сай болса ғана тәуелсіздікті сақтау жолындағы ... ... ... ... ... ... осы қағиданы ту етіп ұстайды.
Стратегияның басым бағыттары ретінде аталып өтілген 7 басымдықтың қай-қайсысы да ... ... бар ... Жаңа ... ... ... ... жан-жақты қолдау, әлеуметтік саясаттың жаңа қағидалары, білім мен ... ... ... әрі ... ... және ... ... дамыту, дәйекті де болжалды сыртқы саясат, сондай-ақ Отанға деген ... - ... ... алыс ... көз ... Қазақстан қоғамының ендігі жерде алдынан туар айы, адастырмас темірқазығы іспетті.
Бұл басымдықтар - ... ... ... ... да ... ... болуына, олардың гүлденген Қазақстанда ешкімнен кем - қор болмай, ... биік елде ... ... ... ... ... ретінде біз жасап беруді мойнымызға алып отырған тарихи жауапкершілік. Бұл жауапкершілікті Қазақстан халқы абыроймен алып шығуға ... ... ... бір сәт те ... ... мақсаттарға кезең-кезеңімен, сатылы түрде қол жеткізер болсақ, алға қойылған басты мақсатымыз - әлемнің ең ... 30 ... ... ойып тұрып орын алу біздің қолымыздан келеді.
Әрдайым тарихтан тағылым ала білген халқымыз Стратегиясында ... ... ... да тіршіліктің тұтқасы, дамудың даңғылына түсудің басты шарты - ел мен жерге деген ... ... ... мен берекесі болмай жүзеге асуы мүмкін емес екенін жақсы түсінеді. екенін халқымыз әу бастан терең ұғына білген. Барша ... ... ... ... ... ... ... отырған Қазақстан халқы Ассамблеясы осының айқын дәлелі. Этносаралық және конфессияаралық қатынастардың теңдессіз тетігі ретінде ... ... үлгі ... ... Қазақстан халқы Ассамблеясы ортақ Отанымызда бейбітшілік пен келісімді сақтап, қазақ жерін мекен еткен 100-ден астам ұлыстың ... ... ... ... ... жауапкершілікті бірге арқалаған біртұтас отбасына айналуына шексіз үлес қосты. ... ... ... ... ... ... ... халқы Ассамблеясы табысты да тұрақты дамудың ең басты шарты ретінде Қазақстан халқы бірлігінің мызғымас тұғыры бола ... ... ... ... ... ... ... діңі етіп ала отырып, ұдайы нығаю үстінде. Алдағы уақытта да Қазақстан халқы Ассамблеясы ... ... биік ... ... ... ... халықты жұмылдырушы рөлін абыроймен атқаруға дайын.
Елбасы Стратегиясында айрықша атап өткен қазақстандық патриотизм мен ... ... ... ... теңдігі - тұтас стратегияның табысты жүзеге ... ... ... ... ... мәртебесіне сай биікке көтерілуі, барлық этнос өкілдерінің оны ... ... ... ... ... ... ... ниетпен үйренуі, Ата Заңымызда атап көрсетілген дін бостандығын есте сақтаумен бірге ел дәстүріне қайшы келетін түрлі ... сақ ... ... өз ... ... ... отырып, ортақ құндылық - қазақстандық мәдениет, қазақстандық дәстүр мен даралық арқылы бірігуі, ... ... ... барлық басымдықтарының түбегейлі орындалуына, сол арқылы стратегияның түпкі мақсаты - ... ел ... ... ... ... ... Стратегиясын мемлекетіміздің Мәңгілік ел болу жолындағы буындар бірлігінің, ұрпақтар сабақтастығының көрінісіне теңей отырып, бабалардың ... ... ... ерен ... және жас ұрпақтың жасампаздығы арасында сабақтастық болса ғана біздің аспан ... ... ... қанша жасаса, сонша ғұмыр кешетін ұлы ел бола алатынымызды атап өтті.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... таңдағаны баршаға аян. Президент те демократиялы ел ... ... ... етіп ...
деп ... ... ... атты еңбегінде. Осы сауалды төтесінен қояды да, оған ... ... ... ... да сан ... ... ... Ал Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған күннен бастап, халықты жан-жаққа бұра тартатын демократияны емес, халықты игілікті іске жұмылдыратын демократияны таңдаған еді. Осы ... ... ... де ... ... [13]. ... дегеніміз не және ол бізге не берді?
Біз қандай болдық?
Біздің нені ... ... ... арылуымыз керек?
Ақыры, бізді алдымызда не күтіп тұр?
Бұл сауалдардың күрлделі болатын себебі, оларға қайырылатын ... ... ... сөйте тұра біздің бәрімізге - ортақ тағдыр ... ... ... ... ... керек. Біз өз қолымызбен тұрғызып жатқан елдің азаматтарына, біздің болашағымыз байланысты елдің азаматтарына арналып отыр.
Ақыры біз бүгін КСРО ... ел мен оны ... ... жүйе ... ... ... бағамдай бастадық. Біз көп ұлтты мемлекетте өмір сүрудеміз. Қазақстандықтардың сан ... ... де, ... ... ... ... мен ... да осында.
Біздің қазақстандықтарды біртұтас саяси құндылықтар бар. Міндет осы ... ... ... азаматтық санасындағы басты да басым тетікке айналдыру болса керек.
Демократиялық мемлекетте күллі ұлттық топтардың ... ... ... ... ... ... ... бұл біздің нақты іс-тәжірибемізге сай келеді. Тарихи таяу ... бір ғана ... ... айналдыру міндеті тұрған жоқ. Өйткені бұл Қазақстан халқының этникалық, діни, мәдени алуандығына байланысты мүмкін де емес. Демократиялық Қазақстан ... ... ... қайғылы аяқталған ассимиляциялаудың күштеу тәртібінен бас тартқандықтан да мүмкін ... Ең ... ... ... ... ... ... біріктіріп нығайтуға қабілетті этникалық сана-сезімді дамыту міндетін өзі шешіп жатқандықтан да мүмкін емес. Сондықтан бірегейлендірудің бірінші мәні - ... ... ... ... ... ... тағдырымен бірдей дәрежде қорғайтын Қазақстан мемлекетімен ұштастыруда жатыр. Бұл - біздің бірлігіміз бен орнықтылығымыздың ... ... ... ... ... өздерінің ұлттық бірегейлігіне байланысты[14].
Біз жаңа Конституция қабылдадық. Онда билік құрудың жаңа қағидаттарын бекітіп, азаматтардың негізгі құқықтарын қорғауға ... ... ... ... - 1995 жылы ... ... ... осы Конституцияның жемісі.
Біз цензураға конституциялық тұрғыда тыйым салып, сөз бостандығын ... ... Біз ашық ... ... қалыптастырдық.
Қазақстан демократияландыру жолымен одан әрі ілгері басады. Бұл арада ешқандай ... ... ... ... бір ... ырықты экономика құру, екінші жағынан жабық қоғам жасау ешкімнің қолынан келген емес.
Мәселе демократияландырудың ... мен ... ... оның даму ... ... ... ... ылғи да бірнеше айна-қатесіз ақиқат бар. Нақты демократияның да ... ... ... бар. ... ... орта таптың, заңнамалық базасының, нақты азаматтық қоғамның болуы, халықтың саяси ... ... ... және ... геосаяси орта.
Мұны ескермейінше, кез келген демократиялық ықылымдар демократияға емес, охлократияға, яғни қарапайым тілмен айтсақ, ... пен ... ақыр ... ... мен ... әкеліп тірейді.
Өткен ғасырдың басында Ресейдегі патша билігі осындай күйге ... 1991 жылы ... ... да сол ... киді. Тарихтың мұндай тағылымдарын ұмытпайық.
Осы жылдардың ішінде біз демократиялық қоғамның негіздерін ... құра ... ... орта тап енді ... айналды. Еліміздің заңдары қоғамдық қатынастарды реттеу тетігін толығымен өзгертті. Ел ... мен ... ... ... ... ... ... шыңдалып өтті. Тоталитаризмнің көптеген қасаң қалыптары қиратылды. Тату көршілік қатынастардың сенімді белдеуі жасалды[13.1].
Бұларды кім ... ... ... өзі де, меніңше ең негізгісі емес. Ең бастысы, мұның бәрін біз экономикалық, ... ... ... да ашық ... құру үшін ... ... де алға ... беру керек. Бізге билік тармақтарының жаңа уақыт талабына сай келетін құрылымы мен мазмұны және тепе-теңдігің ... ... 5 бет. ... ... әдебиеттер
Пайдаланған әдебиеттер
* Салқынов С. Назарбаев Н. Ә. еңбектері тәуелсіз Қазақстан мемлекеттігі тарихының дерек көзі.: 1990-2006 жж. : ... - ... : ... ... 2007. - 28 бет.
*
2. Ел мен ... Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы. "Атажұрт" баспасы. - 2003. 344 б.
3. ... ... - ... , 1998 ж. ...
4. ... Б.Ө. ... шығармашылық негіздері. - Алматы: Қазақ университеті, 2007. - 487 бет.
5. Жүсіп Н. Елес пен белес. - ... , 2006. - 402 ... ... Н. Көкейді кескіліген көп сұрақ өз жауабын нақты істер мен ... ... // - 1991. - ... ... ... Н. Өмір талабы қатаң // 26-ақпан,1991 ж.
8. Жүсіп Н. Жеке меншіктеу жөнінде заң керек // . ... 1991.
9. ... Ш. Көп ... ... жинағы. - Алматы: , 2005. Т 6. - 432 бет.
10. Қамзин К. ... ... ... кемелдену үдерісі: монография. - Алматы: Экономика, 2009. - 400 бет.
11. Жүз ... ... он жыл. - ... ... 2001. - ... ... Қ. ... Қазақстан мен Тұңғыш Президент - егіз ұғым // Егемен Қазақстан. - 2012. - 29 ...
13. ... Н.Ә. ... ... - ... ... 1996 - 272бет.
14. "Назарбаев - ... және ... ... ... ... негізін қалаушы". // [жалпы ред. басқ. Ж. Ә. Әлиев]. - Алматы: Жеті жарғы, 2006. - 210 б., 162 ... ... Қ.Ә. ... және ... ... ... Т. ... радиосындағы хабарының өзіндік ерекшеліктері мен принциптері// Еуразия университетінің хабаршысы. Журналистика сериясы. - 2000. -№2, 307 б.
17. ... Н.Ә. ... ... - ... ... 2003. - 288 бет.
18. ... Н. Қазақстан жолы. - Астана, 2007 - 372 бет.
19. ... ... ... ... ... мен ... ... - Алматы, 1992 - 12 бет.
20. Кекілбаев Ә. Стратегиялық мақсаттарды іске асырайық // ... ... - 1997. - 17 ... ... эсселер, ой-толғамдар, өлең-жырлар, сұхбаттар. - Алматы: Ана тілі, 1996. - 544 ... ... Қ. ... ... ... ... [Мәтін] / Қ. Олжай. - Алматы: Атамұра, 1994. - 208 бет.
23. Жанділдин Ж. ... - ... ... //Айқын. 4 сәуір 2011ж. 24. атты Президенттің Қазақстан халқына Жолдауынан, Астана, 1 ... 2006 ... ... ... ... - Алматы: . 2011. 440б.
26. ... / ҚР ... ... ред. ... О.Мұхамеджанов. - Астана, 2010. - 879 бет.
27. Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. Халыққа арнау: сөйлеген ... мен ... ... / Қр ... ... орталығы; жоба авт. М.Ж. Жолдасбеков. - Астана: Күлтегін баспасы, 2007. - 592 бет.
28. ... ... ... ... және ... қарышты қадамы: , 2010, - 370 бет.
29. Назарбаев Н. Қазақстан жолы. - Астана, 2007 - 372 бет.

Пән: Өнер, музыка
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 87 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жамбылдың тәрбие тағылымы (1846-1945)4 бет
Әміре Қашаубаев өмірі3 бет
Оралхан Бөкей (1943-1993)19 бет
Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция м а т е р и а л д а р ы130 бет
Ғабит Мүсіреповтің шығармашылығы5 бет
Ғали Орманов22 бет
Әдеби дәстүр мен жаңашылдық, халықаралық әдеби байланыс17 бет
Әдебиеттегі дәстүр мен жаңашылдық6 бет
"Дінмен ымыраға келмейтін күрес саясаты"26 бет
1920-1930 жж Қазақстан мәдениеті8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь