«Көлік шинасының резина үгіндісінің мұнай битумының сипаттамаларына әсерін зерттеу»

Кіріспе 6
1 Әдеби шолу 9
1.1 Мұнай битумды жыныстардан экстракция арқылы органикалық бөлігін алу 9
1.2 Мұнай битумды жыныстардың органикалық бөлігін термокаталитикалық және гидрокаталитикалық жолмен бөліп алу 12
2 Тәжірибені жүргізу әдістемесі 15
2.1 Зерттеу нысаны 15
2.2 МБЖ органикалық бөлігін экстракция әдісі арқылы бөліп алу лабораториялық қондырғысының сипаттамасы және экстрагирлеуді жүргізу әдістемесі 15
2.3 Мұнай шикізатын тотықтыру қондырғысы және процесті жүргізу әдістемесі 17
2.4 Мұнай битумды жыныстардың физика.химиялық сипаттамаларын және топтық құрамын анықтау әдістемесі 18
2.5 Тотығу өнімдерінің физика.химиялықисипаттамаларын анықтау әдістемесі 20
3 Нәтижелер және оларды талқылау 22
3.1 Мұнай битумды жыныстардың органикалық бөлігінің физика.химиялық сипаттамалары 22
3.2 Мұнай битумды жыныстардан битумды алу мүмкіндіктерін зерттеу 24
Қорытынды 32
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 33
Қосымша А . тақырып бойынша жарық көрген жұмыстар 33
Қосымша Б . Күнтізбелік жоспар 35
Қосымша В . рецензия 37
Қосымша Г . 29.10.2010 ж № 31/1 хаттамадан жазылған 40
Ескірген көлік дөңгелектері мен эксплуатациядан шыққан резеңке техникалық бұйымдарды қайта өңдеу бүкіл дамыған елдерде экологиялық және экономикалық мәселелерді туындатып отыр. Табиғи мұнай шикізатының сарқылатындығын ескере отырып, екіншілік ресурстарды максималды эффективті түрде пайдалануды талап етеді. Соңғы 10 жылда әлемде ескірген металдық және текстильдік корды бар көлік дөңгелектерін қайта өңдеудің ғылыми-технологиялық тәжірибесі жинақталды және нарықта өңделген көлік дөңгелектерінің сату және сатып алуы зерттелген.
Пайдаланған көлік дөңгелектерінің мөлшерінің күннен-күнге артуы күрделі экологиялық мәселелерді туындатып отыр. Ескірген көлік дөңгелектерін пайдалану бағыттарының бірі – ұнтақтау арқылы алынған резеңке үгіндісінен жол құрылысына, оқшаулағыш қаптамалар және басқа да салаларда қолдануға мүмкіндігі бар түрлендірілген битумды материалдар алуға болады. Резеңке үгіндісін жол құрылысында екіншілік композициялық шикізат ретінде пайдалану битумды үнемдеу, ескірген резеңке техникалық бұйымдарды жою және соған қатысты қоршаған ортаны қорғау мәселесін шешеді.
Асфальт-бетонды жабындының транспорттық-эксплуатациялық сипаттамаларына деген талаптардың өсуі қозғалыс жылдамдығы мен ауыр және өте ауыр көліктердің артуына байланысты болып отыр. Соның салдарынан, магистральді жолдардың қазіргі таңда жол битумдарының сапасы айтарлықтай деңгейде емес екендігінің көрсеткіші болып отыр. Еліміздің мұнай өңдейтін зауыттары өндіретін битумдар қасиеттері бойынша қалыптасқан жағдайға орай талаптарын қанағаттандыра алмайды. Мұнай битумдарын асфальт-бетондар үшін тұтқырғыштар ретінде қолдану мүмкіндіктері тіпті сарқылғандығы байқалады. Нәтижесінде асфальт-бетонды жабындының қызмет көрсету уақыты қысқарады, қарқынды қозғалыс, иілгіштік деформациясы, сызаттар түзілу салдарынан асфальт-бетонды жабындының алдын-ала істен шығу уақыты жылдамдайды. Қоршаған ортаның агрессивті шарттарының әсері, сонымен қоса техногенді және климаттық факторлары да айтарлықтай нұқсан келтіреді. Сондықтан асфальт-бетонды жабындының қызмет көрсету уақыты мен сапасын арттыру үшін кешенді тұтқырғыш материалдарды жасақтау мәселесіне үлкен мән беріліп отыр.
1. Горченина Г.И., Михайлов Н.В. Полимербитумные изоляционные материалы. - М.: Наука, 1967. – 240 с.
2. Методические рекомендации по строительству асфальтобетонных покрытий с применением дробленой резины. - Балашиха, 1985. – 22 с. ПреПринт.СоюздорНИИ.
3. Артемов В.М., Макаренкова Л.П., Купермидт М.Л. Изучение влияние природы резиновой крошки и температуры смешения на свойства резинобитумных композиций // Производство шин, резинотехнических изделий. – 1983. - № 7. - С. 4-7.
4. Овчаров В.И. и др. Свойства резиновых смесей и резин: оценка, регулирование, стабилизация Научное издание./ Под общ. ред. канд. техн. наук В.И.Овчарова. Москва. Изд. дом «САНТ-ТМ» - 2001. – 400 с.
5. Переработка изношенных шин: Монография / Э.М. Соколов и др.; Тул. гос. ун-т; Тула, 1999.- 134 с.
6. Касаткин М.М. Проблемы переработки амортизированных автомобильных шин и резино-технических изделий. – М., 1998.- 64 с
4. Суранкулов Ш.Ж. Резиновая крошка в асфальтобетонных композициях // Вестник КазНТУ. – 2010. - № 1. – С. 54-57.
5. Беляев П.С., Забавников М.В., Маликов О.Г., Волков Д.С. Исследование влияния резиновой крошки на физико-механические показатели нефтяного битума в процессе его модификации // Вестник Тамбовского государственного технического университета. - 2005. - Т.11. - № 4. - С.923-930.
6. Потапов Е.С., Соколов А.Р. Исследование возможности улучшения качества дорожного битума путем его модификации отходами полимерной тары и упаковки // Вестник ТГТУ. - 2010. - № 4. – С. 25-30.
7. Потапов Е.С., Соколов А.Р. Исследование технологического процесса модификации дорожных битумов полиэтиленом на смесителе турбинного типа // Новые идеи молодых учёных в науке XXI века. Интернет-форум магистрантов ВУЗов России. Сб. ст. магистрантов. Тамбов, 2006. Вып. IV. С. 73-75.
8. Печеный Б.Г. Битумы и битумные композиции. - М.: Химия, 1990. - С. 119.
9. Патент РФ № 2164927. Битумно-резиновая композиция и способ ее получения.
10. Патент США № 4211576. Pitch and asphalt compositions // Yan, Tsoung-Yuan. August 2, 1977.
11. Патент GB 2024245.
12. Патент WO № 9520623. Process for producing rubber modified rubber cement / Flanigan T.P.
13. Патент РФ № 2286998. Способ утилизации отработанных шин // Андрейков Е.И., Амосова И.С., Чупахин О.Н. 24.12.2004.
14. А.с. РФ № 1289872. Способ приготовления резинобитумного вяжущего для дорожных покрытий. 1987.
15. А.с. РФ № 1713921. Устройство для термической переработки полимерных отходов, изношенных шин, рубероида и др. 1992.
16. Никольский В.Г., Красоткина И.А. Модификатор нового поколения // Автомобильные дороги. – 2009. – С. 120-123.
17. Охапкин И., Лернер М. Удар резиной по бездорожью // Российские нанотехнологии. – 2010. – Т. 5, № 1-2. – С. 17-18.
18. Смирнов Н. Новая жизнь «выжатых» битумов // Дороги России XXI века. – 2002. - № 6. - С. 70-78.
19. Смирнов Н.В. Обзор проведенной работы по применению битумнорезиновых композиционных вяжущих материалов БИТРЭК в дорожном строительстве. – М., 2004. – 60 с.
20. Лабунский А. Оборудование для утилизации автомобильных шин и производства асфальта модифицированного резиновой крошки // Основные средства. – 2000. - № 6.
21. Рекомендации по применению битумно-резиновых композиционных вяжущих материалов для строительства и ремонта покрытий автомобильных дорог. М.: Минтранс России, 2003.
22. Рекомендации по применению резиновой крошки в дорожном строительстве. Р РК 218-2008.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ... ... ... ... және материалтану кафедрасы
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ

Орындаған 4 курс студенті ___________________ С.М. Козбакарова
Ғылыми ... ... ... Е.Қ. ... ... ... Б.У. ... физика және материалтану
кафедрасының меңгерушісі
х.ғ.д., профессор ____________________ З.А. ... ... ... ... мен ... ... ... кіріспеден, әдебиеттерді шолудан, тәжірибелік бөлімнен, нәтижелер мен оларды талқылаудан, қорытындыдан және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыс 40 бетке жазылып, 13 ... 6 ... және 35 ... әдебиеттер тізімін қамтиды.
Түйін сөздер: РЕЗЕҢКЕБИТУМДЫ ТҰТҚЫРҒЫШТАР, ТҮРЛЕНДІРГІШТЕР, АСФАЛЬТ-БЕТОН, ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ЖОЛ БИТУМЫ, РЕЗЕҢКЕ ҮГІНДІЛЕРІ, ЕСКІРГЕН КӨЛІК ДӨҢГЕЛЕКТЕРІ
Зерттеу ... - БНД 60/90 ... ... жол ... ескірген автокөлік дөңгелектерінен алынған резеңке үгіндісі.
Жұмыстың мақсаты - Ескірген көлік ... ... ... ... ... жол ... құрамы мен сипаттамаларына әсерін зерттеу.
Жұмыстың ғылыми-практикалық маңызы - битумдарды ескірген автокөлік дөңгелектерінен алынған резеңке ... ... ... ... физика-механикалық сипаттамаларын өзгертуге болатындығы көрсетілді және ескірген автокөлік дөңгелектерін залалсыздандырудың эффективті жолы болып табылады.
Жұмыстың ... ... - БНД 60/90 ... ... жол битумына резеңке үгіндісінің әсері зерттеліп, оның физика-механикалық сипаттамасына әсер ететін оңтайлы мөлшері анықталды.
Жұмыс апробациясы мен жарияланғандығы. Жұмыстың ... 2011 жылы ... Жас ... және студенттердің ғылыми-практикалық конференциясында баяндалып, баяндама бойынша 1 тезис жарыққа шықты.
РЕФЕРАТ
Обьем и структура выпускной работы. Работа ... из ... ... ... ... ... ... результатов экспериментальных исследований, заключения и списка использованной литературы. Материал работы изложен на 40 стр., ... 13 ... 6 ... и ... 35 ... ... ... РЕЗИНОБИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ, МОДИФИКАТОРЫ, АСФАЛЬТОБЕТОН, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ДОРОЖНЫЙ БИТУМ, РЕЗИНОВАЯ ... ... ... ... ... исследования использованы стандартный дорожный битум марки БНД 60/90, резиновая крошка, полученная из отработанных автомобильных шин.
Цель работы - ... ... ... ... из ... шин на ... и характеристики дорожного битума.
Научно-практическая значимость работы заключается в том, что показана возможность изменения физико-механических ... ... ... ... крошки и этот способ модификации битумов можно рекомендировать как один из путей утилизации отработанных автомобильных ... ... ... - было ... ... резиновой крошки на стандартный дорожный битум марки БНД 60/90 и установлено оптимальное количество вводимой в битум резиновой крошки.
Апробация и публикации по ... ... ... в 2011 году ... на ... ... ... студентов и молодых ученых и опубликован 1 тезис доклад.
ГЛОССАРИЙ
Асфальт-бетонды қоспа - ... бір ... ... және ... ... ... сәйкес келетін шағылтасты (қиыршықтасты) құмды, жолдың мұнайлы битумын, түрленімдік және адгезиялық үстемелерді (немесе оларсыз) араластырғыш ... ... ... ... арқылы алынған жол-құрылыс материалы.
Асфальт-бетон - нығыздалған асфальт-бетон қоспасы.
Резеңке үгінді - регенерацияланған шина ... және ... ... ... ... ... көп ... жүйе. Түйіршіктері қисық, беті үлкен үзілген пішінді болады, үгіту соққысымен ұсақталады.
Резеңкелі-битумды тұтқырғыш (РБТ) - ... ... ... ... ... ... ... көлік дөңгелектері резеңкелердің және іріктелген құрамның белгілі бір үстемелерінің қоспасы. Жолдың мұнайлы битумынан жоғарғы және төменгі температураларда ... ... ... ... (ҚР СТ 1212).
Е с к е р т у - ... ... ... ... қосу ... сол сияқты оларды қоспай да дайындауға рұқсат етіледі (ҚР СТ 1025).
МАЗМҰНЫ
бет
Кіріспе 6
1 ... шолу ... ... ... жыныстардан экстракция арқылы ... ... алу 9
1.2 ... ... жыныстардың органикалық бөлігін термокаталитикалық және гидрокаталитикалық жолмен бөліп алу 12
2 ... ... ... 15
2.1 ... ... ... МБЖ ... ... экстракция әдісі арқылы бөліп алу лабораториялық қондырғысының сипаттамасы және экстрагирлеуді ... ... ... ... ... тотықтыру қондырғысы және процесті ... ... ... ... ... жыныстардың физика-химиялық ... және ... ... ... ... ... Тотығу өнімдерінің физика-химиялықисипаттамаларын ... ... 20
3 ... және оларды талқылау ... ... ... ... органикалық бөлігінің ... ... ... ... ... жыныстардан битумды алу ... ... ... ... әдебиеттер тізімі ... А - ... ... ... көрген жұмыстар ... Б - ... ... ... В - ... ... Г - 29.10.2010 ж № 31/1 хаттамадан жазылған ... ... ... мен ... ... ... техникалық бұйымдарды қайта өңдеу бүкіл дамыған елдерде экологиялық және экономикалық мәселелерді туындатып отыр. Табиғи мұнай шикізатының сарқылатындығын ескере отырып, екіншілік ... ... ... түрде пайдалануды талап етеді. Соңғы 10 жылда әлемде ескірген металдық және текстильдік ... бар ... ... ... ... ғылыми-технологиялық тәжірибесі жинақталды және нарықта өңделген көлік дөңгелектерінің сату және ... алуы ... ... ... ... мөлшерінің күннен-күнге артуы күрделі экологиялық мәселелерді туындатып отыр. Ескірген көлік дөңгелектерін пайдалану бағыттарының бірі - ұнтақтау ... ... ... ... жол құрылысына, оқшаулағыш қаптамалар және басқа да салаларда қолдануға мүмкіндігі бар түрлендірілген битумды материалдар ... ... ... үгіндісін жол құрылысында екіншілік композициялық шикізат ретінде пайдалану битумды үнемдеу, ескірген резеңке ... ... жою және ... ... ... ортаны қорғау мәселесін шешеді.
Асфальт-бетонды жабындының транспорттық-эксплуатациялық сипаттамаларына деген талаптардың өсуі ... ... мен ауыр және өте ауыр ... ... ... ... отыр. Соның салдарынан, магистральді жолдардың қазіргі таңда жол ... ... ... ... емес ... көрсеткіші болып отыр. Еліміздің мұнай өңдейтін зауыттары өндіретін битумдар қасиеттері бойынша қалыптасқан жағдайға орай ... ... ... Мұнай битумдарын асфальт-бетондар үшін тұтқырғыштар ретінде қолдану мүмкіндіктері тіпті сарқылғандығы байқалады. Нәтижесінде асфальт-бетонды жабындының қызмет көрсету уақыты қысқарады, қарқынды ... ... ... ... түзілу салдарынан асфальт-бетонды жабындының алдын-ала істен шығу уақыты ... ... ... ... шарттарының әсері, сонымен қоса техногенді және климаттық факторлары да айтарлықтай нұқсан келтіреді. Сондықтан асфальт-бетонды жабындының қызмет көрсету уақыты мен ... ... үшін ... ... материалдарды жасақтау мәселесіне үлкен мән беріліп отыр.
Битумдарды әртүрлі тұтқырғыштармен түрлендіру олардың құрылымын өзгертеді, нәтижесінде иілгіштік интервалы ... ... ... ... интервалы артады, мұнда асфальт-бетонның ақаулар мен пластикалық бұзылуға деген тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... температураны айтады. Сонымен қоса пластикалық ақаулар түзілуге деген қарсылыған арттырады.
Битумға әртүрлі қосымшалар қосу арқылы түрлендіру оның ... ... ... ... ... ... нақтырақ айтқанда температуралық интервалын арттыру, онда тұтқырғыштар тұтқырлығын арттырады, ал бұл ... ... ... мен сызаттарға және әртүрлі пластикалық ақауларға қарсы тұру қабілеттігін арттырады, соның ішінде ең біріншісі - ... ... ... битумына түрлендіргіш қосымшаларды қосу арқылы оның стандартты ... ... +60 - 40°С ... ... ... да ... ... бұл асфальт-бетонды жабындысы бар жолдарға жөндеу жүргізу уақытын ұзартуға толық кепілдік бере алмайды. Битумды түрлендірумен қоса ... ... ... ... отыр. Осы салада ізденіс жұмыстары бірнеше жылдар қатарында жүргізілуде [1-3]. Асфальт-бетонның құрылымын өзгерту үшін оның құрамына күкірт, ... ... ... резеңке ұнтақтары және каучук грануляттары секілді материалдарды енгізу жолдары қарастырылған. Демпфер қасиетіне ие резеңке тәрізді түрлендіргішті асфальт-бетон қоспасына ... ... ... ... ... циклді қозғалысы мен температураның өзгерісі кезінде созылу және қысқарту кернеулерінің деңгейін біршама төмендететінін анықтады. Бұл ... жол ... кең ... ие бола ... тек қана ... ... бақылаулар нәтижесінде асфальт-бетон жабындыларында сызаттар мен ақаулардың пайда болу деңгейінің төмен екендігін анықтады.
Соңғы ... жол ... ... ... мен түрлендіргіштерді қарқынды пайдалану байқалып келеді: әртүрлі полимерлер, термоэластопласттар, каучуктер, резина үгінділері және т.б. Осы қосымшалардың арқасында асфальт-бетонды ... ... ... ... ие ... оның ... температуралық әсерлерге және қайтымды деформацияға тұрақтылығы, эксплуатациялық уақыты артады. ... ... ... үшін резеңке үгіндісін қолдану оң нәтижелер берді. Резеңке битумды тұтқырғыштарды - резеңкебитумды тұтқырғыштар ... ... ... шағылтасты-шайырлы асфальт-бетондар, кедір-бұдырлы бетін өңдейтін құрылғылар саласында қолдануға болады. Асфальт-бетондарды І және ІІ техникалық санаттағы көлік ... қала ... ... ... көпірлер, магистраль жолдарын жасау үшін ұсынылады.
Жұмыстың мақсаты - ескірген көлік дөңгелектерінен ... ... ... пайдалану арқылы асфальт-бетонды қоспаны дайындаудың технологиясын жасақтау және жүзеге асыру.
Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін жұмыстың ... ... ... ... қоспаны дайындау үшін процестің оңтайлы параметрлерін анықтау: резеңке үгіндісі мен жол битумының қатынасы, қосылатын түрлендіргіштің ... ... ... ... ... ... ... жұмсару температурасы, иненің ену тереңдігі, созылғыштығы.
1 Әдеби шолу
1.1 Ескірген көлік дөңгелектерінен алынған резеңке үгінділерін пайдалану тәсілдері
Соңғы жылдары резеңке үгінділері мен ... ... күрт ... ... Бұл ... құны біріншілік шикізат (каучуктер) құнына жақындап келді. Жоғарыда аталып өткен қасиеттер отандық және шетел фирмаларында дөңгелектерді қайта өңдеу технологиясы мен ... ... ... ... ... ... ... Ескірген көлік дөңгелектерін қайта өңдеу негізінде механикалық ұнтақтау жатыр, мұнда дөңгелектерді металдық және текстильдік кордтан ажыратып, ... ... ... ... ... кең ... қолданыс аймақтары [4]:
- өлшемдері 1,0 мм дейінгі ұнтақ резеңкені композициялық баспаналық материалдар (баспаналық орама және резеңке шифер), төсеме және ... ... және ... ... ... материалдар ретінде пайдаланады;
- өлшемдері 0,5-тен 1,0 мм-ге дейінгі ұнтақ резеңкені асфальт-бетонды қоспаларға мұнай битумына түрлендіруші ... ... жол ... ... олар ... ... және фрикциялық қасиеттерін арттырады. Осындай қосымшалар жол жабындыларының беріктілігін, сонымен қоса соққыға тұрақтылығын, ... ... ... ... мен ... тұрақтылығын арттырады. Ұсақталған резеңкенің осындай жетілдірілген жабындылар құрамында материалдық массаның 2% ... ... ... ... ... 1 км жол ... 60...70 ... ұнтақталған резеңке қажет. Соның нәтижесінде жол жабындысының эксплуатациялық уақыты 1,5-2 есе артады.
- өлшемдері ... 2,0 ... ... ... ... ... регенератын дайындау үшін қолданылады, сонымен қоса өндірістік құрылыс материалын, битуминозды баспана материалдарын, асфальт-бетонды ... ... және т.б. ... қолданады;
- өлшемдері 2,0-ден 5,0 мм-ге дейінгі резеңке үгінділерін жасанды талшықтардан жасалған футбол алаңын, едендік спорттық қондырғылар, жеңіл атлетикалық манеждер, тротуарлық ... ... ... ... ... жгуттар жасау үшін қолданады.
- өлшемдері 5,0-тен 10 мм-ге дейінгі резеңке үгінділерін ұзақ эуксплуатациялық уақытымен ерекшеленетін, жақсы атмосфераға ... шу ... ... және ... ... ... ... резеңке плиталарынан трамвай және теміржол өткелдерін, ыңғайлы және қауіпсіз спорт алаңдарын, мал бағатын алаңдар және т.б. ... үшін ... ... жол ... ... физика-механикалық сипаттамаларын арттыру үшін әртүрлі түрлендіргіштер қолданылады, соның ... ... ... ... ... ... иілгіштік қасиет береді. Түрлендіргіштер ретінде әртүрлі полимерлі материалдар болуы мүмкін: синтетикалық каучуктер, термоэластопластар, арнайы синтезделген полимерлер (этиленнің винилацетатпен ... және ... ... ... түрленуі 160-180°С температурада периодты немесе үздіксіз араласуына негізделген. Бұл кезде полимер ... ... ... бір ... ... [5]. ... полимерлі-битумды тұтқырғыштың (ПБТ) қасиеті түрленбеген битумға қарағанда әлдеқайда жақсы. SBS ... ... ... ПБТ ... көрсеткіштері 218.010-98 салалық стандартымен регламенттелген.
Полимерлі материалдармен түрлендіру технологиясының кемшілігіне түрлендіргіштің жоғары құндылығы, қолданылатын қондырғылардың қымбаттығы, энергия ... өте ... ... ... Е.С. және т.б. жұмысында [6,7] жол битумын полиэтиленді қапшық қалдықтарымен аз уақыт аралығында және энергия ... ең аз ... ... арқылы сапалы ПБТ алынған. Жол битумын полимерлі қапшықтар қалдықтарымен жоғары жылдамдықты, үздікті ... ... ... түрлендіру процесіне зерттеулер жүргізілген.
Жол битумына ұсақдисперсті резеңке үгіндісін қосымша ретінде ... ... ... ... негізінде резеңке үгіндісін сұйық битумға енгізу және жүйені 150-250°С температурада эффективті гомогенизациялау жатыр [8, 9].
Әдістің ... ... ... ... ... ... ұсақ дисперсті резеңке үгіндісін пайдалану қажет, бұл өз алдына қымбат және бастапқы үгінді мен композицияның гомогенизациялау режимінің ... ... әсер ... ... температуралық интервалдар арасында резеңкенің ісінуі мен пластификациясы, сонымен қоса оның жартылай деструкциясы жүреді. Осы ... ... ... ... ... ... көптеген факторларға тәуелді және қиын реттеледі.
Ескірген көлік дөңгелектерінен резеңке ... ... ... ... алу ... ... ... әдістері белгілі, мұнда өңделген резеңке 454°С-қа дейінгі ... ... ... ... ... ... түрде деполимерленеді, ол өз алдына көмірді сұйылту процесіне ұқсайды [10]. Патентте [11] 100-500°С температурада мұнай қалдықтарында резеңке үгіндісінің термиялық еруі ... ... ... - бастапқы шикізатты кокстеу процесіне пайдалану.
Осы әдістердің кемшілігі ... ... ... және ... ... ... ... еруі жатады, ол өз алдына тауарлы өнім алу үшін ... өнім ... ... ... [10], я ... ... ... кокстеу процесі болып табылады [11].
Жақсы гомогенизацияланған, сақтау кезінде тұрақты битумды материалдар алу үшін мұнайдың ауыр қалдықтары мен ... ... ... ауада өңдейді. Бұл әдетте [12] түрленген битумды ауыр мұнай қалдықтары мен резеңке үгінділерін 252°С (485 F) ... ауа ... 2-8 ... аралығында өңдеу арқылы алады. Ауаның шығыны 45 м3/т қоспа∙сағ, шектік мәні 57 м3/т қоспа∙сағ, резина үгіндісі мен ... ... ... ... Ірілігі 0,83 мм-ден үлкен емес резеңке үгіндісін пайдалануға болады. Процесс ... ... ... бар ... өнімді алу үшін есептейді, ал сапалы битумды жол құрылысына немесе ... ... ... қолдануға болады.
Бұл әдістің кемшілігіне ескірген көлік дөңгелектерінен алынған өзіндік ... ... ұсақ ... ... ... пайдалану жатады.
Ескірген көлік дөңгелектерін үгіту арқылы жоғары ... ... ... ... ... ... ... және ауада өңдеу арқылы пайдалану әдістері дайындалды [13]. Термиялық және ауада өңдеуді 250-300°С ... ... ... ... ... ... ... қатар жүргізеді. Сонымен қоса процесті екі сатыда жүргізеді: бірінші саты - 280-320°С температурада термиялық өңдейді, екінші саты - 230-270°С ... ... ... ... ... ... ауада өңдейді.
Жол қаптамаларын жасау үшін резеңкебитумды тұтқыр заттарды дайындау әдістері ... [14]. Бұл ... ... 1 ... кіші ... ... ... пластификатормен (сланецті немесе антраценді май) бірге алдымен 190-220oC температурада, кейін 240-260oC температурада термиялық өңдейді, ... ... ... ... да, ... түзгіштерді (полиэтиленді балауыз, күкірт және т.б.) қосады.
Бұл әдістің кемшілігіне бастапқы шикізаттың өлшемдерінің 1 мм-ден кіші мөлшерде ... ал ол ... ... ... мүмкін емес, себебі көлік дөңгелектерінде металдық корд және металл бөлшектері кездеседі. Сонымен қоса, алынған ... ... ... күйе және резеңкенің минералды компоненттері болады, бұл ... ... ... аясын едәуір тарылта түседі.
Полимерлі қалдықтар, ескірген көлік дөңгелектері, рубероид және т.б. ... ... ... ... [15]. Бұл ... ... ... газдармен қыздырылатын цилиндрлік аппаратқа салады, аппарат екі жүктеуші люк және шикізаттан ыдыраған газ бен сұйықтық шығатын арнайы ... ... ... ... ... ... ... оның үстінде биіктігі бойынша орналасқан бірнеше ажыратқыш сақиналар ... ... ... кейін сұйық өнімді жинап, ал қатты қалдықты тормен ... ... ... ... құрылғының кемшілігі болып, резеңкенің каучукты полимерінің термиялық ыдырауы нәтижесінде сұйық өнім алынады, бұл өнім ... ... ... ретінде қолданылмайды, мысалы, гидрооқшаулағыш немесе жол құрылысында пайдалануға болмайды. Алынатын қатты қалдық резеңкенің ыдырау өнімдерімен ластанған, сондықтан да оның ... ... аясы тар. ... ... де шығымы өте көп, оларды да жоюдың жолдарын қарастыру қажет. Сонымен қоса, берілген ... ... және жылу ... ... де ... ... шешілмеген, өңделетін заттардың жылу берілу бетінде күйіп кетуіне әкеледі, сондықтан аппаратты әрбір жұмыс циклінен кейін тазалауды қажет етеді. ... жылы жол ... ... асфальт-бетонды түрлендіргішін шығарады, оның негізі жоғары температуралық жылжыта ұсақтау арқылы ескірген көлік дөңгелектерінен алынған резеңке ... ... ... ... ... бір бөлігіне бір мезетте қарқынды сығу, жылжыту арқылы деформациялау және ... ... ... ... ... ... үгіндісін алуға болады. Роторлы диспергаторларда жоғары температура мен айтарлықтай ... ... ... ... ... 0,1-1,5 мм-ге дейін ұнтақталуы және резеңкенің жартылай девулканизациясы жүреді. Соның салдарынан барлық ... ... 15-30 % ... ал ... ... ... ... Осы ұнтақтың әрбір бөлшегі жеке агломерат болып табылады, өзара әлсіз байланысқан микроблоктардан және өлшемдері 5-10 микрон болатын кластерлерден тұрады. ... ... ... ... ... оның бөлшектері жеке микроблоктарға ыдырайды, соның салдарынан битумның адгезиялық қасиеттері жақсарады және оның шытынауға деген беріктілігі артады. Түрлендіргішті ... ... алу үшін ... және оны ... ... енгізеді, нақтырақ айтқанда, битум мен асфальттың минералды компоненттерінің ... ... ... ... және асфальт-бетонның қоспасының температуралық-уақыттық режимдерінің өзгерісінсіз жүреді.
ҒӨҚ, ГП РосдорҒЗИ және Ресейлік ҒА ұсақдисперсті резеңке үгіндісі ... ... ... ... және ... композициялық материалын алу технологиясы жасалды. БИТРЭК тұтқырғыштары Мәскеу МӨЗ-дағы маркасы БНД 60/90 битумынан ... ... ... ... ... РТБ ... және ... көлік дөңгелектерінен алынған ұсақ дисперсті резеңке үгіндісі 1:1 қатынаста қолданылды. Түрлендіргіштің битумдағы мөлшері ... ... 8-10 % ... ... резеңке үгіндісін қосу арнайы химиялық қосымшалар арқылы жүзеге асады, мұндағы жалпы шығыны 5-15 % резеңке үгіндісін енгізген кезде 1-2 %-дан ... ... үшін ... ... және ... ... ... тотықтырғыштар, органикалық пероксидтер, ауыспалы валентті координациялық байланыстары бар металдар және қол жетімді химиялық қосылыстан синтезделіп алынған ауыспалы металдар ... ... ... көлеміне девулканизация процесі арқылы катализдейді.
Бұл жұмыста [4] резеңке үгіндісі бар асфальт-бетонды дайындаудың технологиясы ұсынылды: ысытылған араластырғышқа толтырғышты салады, ... мен ... ... ... ... ... жеткізген кезде, резеңке үгіндісін қосады. Араластыру ұзақтығы 3-5 ... ... ... ... қоспаны араластырғышта 60 минут ұстайды. Араластыру температурасын 150-ден 225 ºС дейін арттыру және ... ... ... ... ... кейін ұстап тұру үлгілердің беріктілік көрсеткішінің жоғарылауын қамтамасыз етеді. Битумды минералды композицияларға резеңке үгіндісін қосу зерттеудің ... ... ... ... ... қарсылығының артуына алып келді және шытынау температурасының (15-25ºС) айтарлықтай төмендегендігі байқалды, бұл композициялардың ұзақтылық ... ... ... ... асфальт-бетонның эксплуатациялық қасиетін жақсартудың эффективті жолы - ... ... ... ... ... ол ... иілгіштік деформациясын және температуралық ауытқуларға сезімталдығын төмендетеді, көлік қозғалысы кезінде діріл деңгейі ... ... ... ... ... ... кеңейеді.
Эксплуатациядан шыққан ескірген көлік дөңгелектерін қайта өңдеуді ұйымдастыру тек қана ... ... ... ... қана ... ... жаңадан жұмыс орнымен қамтып, сол өндірістен түсетін қаржы бюджеттің мөлшерін толтыруға септігін тигізеді [20].
1.2 Резеңке ... ... ... мен қасиеті
Резеңке битумды тұтқырғыштар фазалық және химиялық құрамы бойынша біртекті емес және құрылымы бойынша типтік композициялық ... ... ... ... ... ... оның құраушыларымен және жалпы жүйеге әсерімен анықталады. Тұтқырғыш құрамында резеңке үгіндісі полимерлі ... ... ... атқарады, ол асфальт-бетонның дисперсті-иілімді армирленуін жүзеге асырады.
Резеңке битумды композициялық тұтқырғыштар тотыққан битумның ескірген көлік дөңгелектерінен алынған ұсақ дисперсті резеңке ... ... ... ... біртекті қоспасы болып табылады және дайындалу процесі кезінде арнайы химиялық өңдеуге ұшырайды. Осы кезде резеңке бөлшектері толық ... ... еріп ... ... ... компоненттерімен берік байланыс түзеді, бірақ химиялық байланыстары қозғалғыш келеді және өзінің қасиеттерін жаңа материалда ... ... ... ... ... жаңа ... екі ... қасиеттерді қамтиды (басты түрде, резеңкенің), фазалық және химиялық құрамы бойынша біртекті емес және өзінің табиғаты бойынша композициялық ... ... ... Қоспа құрамында битум сұйық немесе псевдосұйық термопластты матрица қызметін атқарады, ал резеңке бөлшектері тұтқырғыш көлемінде серпімді күштік ... ... ... ... ... тұтқырғыштың молекулалық құрылысы болған кезде, битум мен резеңкеде болатын қауіпті және улы ... ... ... ... және ... ... сондықтан олардың бөлінуі тежелген. Санитарлық-гигиеналық тәжірибелер осындай құрылымды тұтқырғыштар битуммен салыстырғанда бөлінетін улы ... ... ... ... және ... экологиялық талаптарға сай келетіндігін дәлелдеді.
Тұтқырғыштар өндірілетін химиялық технологияда битум мен резеңке үгіндісі қоспасына арнайы реагент-катализаторды енгізуге негізделген, олар ... ... ... ... және ... ... ... мен битумның жоғары молекулалы компоненттерін өзара тігеді. Бұл битумның көлемі мен резеңкенің бетінде, тізбек режимінде ... ... ... ... үшін ... шарт ... ... Нәтижесінде резеңке үгіндісінің бөлшектері өзара да, битумның жоғары молекулалы компоненттерімен де айтарлықтай ... ... ... ... ... ... ... кеңістікті құрылым түзе бірігеді. Бүкіл диспертік гетерогенді жүйенің тұрақтылығын, ... ... және ұзақ ... ... ... ... топтар, сонымен қоса дайындау процесі кезінде материалдың химиялық ... көп ... ... ... ... ... битумды тұтқырғыштарды (РБТ) дайындау екі әдіс арқылы жүзеге асырылады [21]:
* Концентрациясы қажетті мөлшердегі ерітінді дайындап алады да, резеңке үгіндісін ... ала ... ... ... битумға қосады. Компонеттерді біртекті күйге келгенше араластыру температурасы 150-170°С кезінде арнайы ... ... ... РБТ үшін ... ретінде 20799 стандарты бойынша маркасы И-20А, И-30А, И-40А, И-50А индустриалдық майлар алынды, ал ТШ 38101582 бойынша тұтқыр жол битумдары ... оның ... ...
* ... ... ... РБТ барлық компоненттерін бір ыдыста біртекті массаға келгенше араластырады. РБТ құрамында пластификатор болған кезде ... ... ... ... ... ... келгенше араластырады. Кейін тұрақты қыздыру және араластыру кезінде 145-190°С температура кезінде ... ... ... РБТ ... ... болмаған жағдайда битумды 160-170°С температураға дейін қыздырады, содан кейін порциялы түрде резеңке үгіндісін қосады. Тұрақты араластыру кезінде қоспа температурасын ... ... ... ... ... ... екі ... бар [22]:
* Резеңке үгіндісін минералды бөлігіне қосу. Салмақ бойынша мөлшері өлшенген резеңке үгіндісін температурасы 190°С-тан төмен емес қыздырылған тасты материалы бар ... ... ... Қоспаны 40-60 секунд аралығында араластырады. Кейін араластырғыш қондырғыға минералды ұнтақ, резеңке үгіндісі және битумды салады.
* Екінші әдіс ... ... ... ... ... ... қыздырады, оған активтелген минералды ұнтақ қосады, резеңке битумды ... ... ... және ... ... ... берілген түйіршікті минералды материалға қосады да, араластырады. Маркасы БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90 және ... ... ... ... әдіс ... ... Дайын қоспаның температурасы 165-180°С болуы тиіс.
2 Тәжірибені жүргізу әдістемесі
2.1 Зерттеу нысаны
Бұл жұмыста зерттеу нысаны ретінде ... БНД 60/90 ... жол ... және ... екі түрлі резеңке үгінділері пайдаланылды: фракция өлшемі 0,6-1,0 мм болатын активтелмеген және фракция өлшемі 0,6 ... кіші ... ... резеңке үгінділері.
+ Тотығу өнімдерінің физика-механикалық сипаттамаларын анықтау әдістемесі
Дайындалған резеңке битумды тұтқырғыштың сәйкестігін анықтау үшін келесі ... ... ... ... ... - бұл битумның салыстырмалы қатты күйінен сұйық күйге өту ... ... ... 11506-73 стандартына сәйкес әдісі бойынша анықтайды. Бүкіл тәжірибе барысында белгілі бір ... ... ... ... ... ... сақиналарға жинайды. Ауада немесе суда суығаннан кейін, сақинаны ұстағыштың саңылауына бекітеді. Битумның үстіне болаттан жасалған шарды қояды. Сақина мен ... ... ... және суы бар ... ... да, жылдамдығы минутына (50,5)С болатын плитада қыздырады. ... бар ... ... төменгі бөлігіне тиген температураны анықталатын температура деп қарастырады және басқа екі үлгі көмегімен орташа температурасын анықтайды.
* ... ену ... ... пенетрация битумның қаттылығын жанама түрде сипаттайды. Пенетрация - стандартты дененің (калибрленген ине) анықталған режимде ... ... және ... қатты өнімге ену тереңдігін сипаттайды. Мұнда дененің өнімге енуін, ал өнімнің енуге қарсылық көрсетуімен сипатталады. Ол 11501-78 стандартымен ... ... ... ... Термостатта 25С температурада 1 сағат ұстағаннан кейін, битум үлгісі бар ... ... 25С ... сулы ... ... және жүктемесі 100 г болатын иненің 5 секунд аралығында енуі арқылы анықтайды. Пенетрация ПНБ-02 пенетрометрі арқылы анықталды.
* Созылғыштығы ... - ... ... ... ... ... ол үзілу сәтінде түзілген жіптің ұзындығымен анықталады. Бұл көрсеткіш битумның жабысу (адгезия) қасиетін жанама түрде сипаттайды және компоненттердің ... ... ... 11505-75 стандарты бойынша ЦКБ-97 дуктилометрімен анықталды.
3 Нәтижелер және оларды талқылау
3.1 ... ... ... ... битумды тұтқырғыштарды алуға арналған тәжірибелер нәтижелері
Резеңке битумды тұтқырғыштарды дайындау тәжірибелері маркасы БНД 60/90 ... ... ... оның ... ... 22245-90 ... ... талаптарға сәйкес келеді: 25ºС температурадағы иненің ену тереңдігі - 78·0,1 мм, сақина және шар бойынша жұмсару температурасы 47°С, 25ºС ... ... - 96 ... Rubber Recycling LLP (Астана қ.) зауытынан алынған өлшемдері 0,6-1мм және 0,6 мм-ден кіші резеңке үгінділерінің суреттертері 1-суретте келтірілген. Суреттер ... ... ... ... ... ... ... лабораториясында Leica DM 6000 M оптикалық микроскопы көмегімен жарықты шағылыстыру арқылы түсірілген болатын.
а
б
Сурет 1. Бөлшектерінің өлшемдері 0,6 мм кіші (а) және 0,6-1,0 мм ... ... жол ... ... ... үздікті түрде 3-10%-ға дейінгі мөлшерде резеңке үгіндісі қосылды. 5 минут аралығында тұрақты араластыру арқылы қоспаның температурасы ... ... ... Үлгі суығаннан кейін олардың физика-механикалық көрсеткіштері анықталды.
1-кестеде БНД 60/90 жол битумына фракциясы 0,6-1,0 мм болатын резеңке үгіндісін қосу ... ... ... тұтқырғыштардың (РБТ) физика-механикалық қасиеттері көрсетілген. Көрсеткіштер ТШ 5718-004-05204776-01 талаптарымен салыстырылды. ... ... ... (0,6-1,0 мм) негізіндегі резеңкебитумды тұтқырғыштардың физика-механикалық сипаттамалары
Көрсеткіштер атауы
БНД
Үгінді қосылған РБТ ... ... ... %
5 %
7 %
10 ... ... ... ... С кезіндегі иненің ену тереңдігі, 0,1мм
78
92
70
63
52
91-130
61-90
40-60
Жұмсару температурасы, С
47
51
55
57
67
48-ден төмен емес
52-ден төмен емес
56-дан төмен емес
25 С кезіндегі созылғыштығы, см
96
17
10
8
7
14-тен
аз емес
12-ден аз ... аз ... ... ... ... 0,6-1,0 мм болатын резеңке үгіндісінің мөлшерін арттырған ... ... ену ... ... ... ... ... төмендеуі байқалады, ол материалдың қаттылығын сипаттайды. Резеңке үгіндісінің мөлшерін арттырған сайын резеңкебитумды тұтқырғыштың жұмсару ... ... ... ... күрт ... Бұл ... резеңке үгіндісін қосқан сайын жол битумының біртіндеп тығыздалуын көрсетеді. Дайындалған үлгілердің ішінде тек қана 3% резеңке үгіндісі бар РБТ 90/130 ТШ ... сай ... Ал ... ... ... ... мен иненің ену тереңдігі сәйкес келгенімен, созылғыштығы ТШ талаптарын қанағаттандырмайды.
2-кестеде фракциясы 0,6 мм-ге дейін болатын резеңке үгіндісі ... ... ... ... ... ... ... Фракциясы 0,6 мм-ге дейінгі резеңке үгіндісі негізіндегі ... ... ... ... ... ... ... РБТ
ТШ бойынша талаптар
60/90
3 %
5 %
7 %
10 %
РБТ 90/130
РБТ 60/90
РБТ 40/60
25 С ... ... ену ... ... ... ... ... емес
56-дан
төмен емес
25 С кезіндегі созылғыштығы, см
96
14
11
8
7
14-тен аз емес
12-ден аз емес
10-нан аз емес
Кестелік мәліметтердің ... ... ... үгіндісінің мөлшерін арттырып қосқан кезде битумға иненің ену ... аз ғана ... ... 7-10% ... ... ... ... температурасы үгіндіні қосқан сәтте біртіндеп артады. Бастапқы битумға үгіндіні қосқан сәтте созылғыштығы күрт ... Егер осы ... ТШ ... ... ... онда 3% ... қосылған тұтқырғыштар техникалық көрсеткіштер бойынша нормативтік мәндерге сәйкес келеді. Қалған үлгілер созылғыштығы бойынша ... ... ... ... ... өлшемдері әртүрлі резеңке үгінділері қосылған РБТ салыстыратын болсақ, айтарлықтай өзгерістер байқалмайды.
Кейін резеңке үгіндісімен салыстыру үшін ... ... ... (Ресей) КМА түрлендіргіші (Кешенді Асфальт-бетон Модификаторы) ... ... ... ... бойынша берілген түрлендіргіш резеңке үгіндісі мен волластониттен тұрады. Рентгенфазалық анализ нәтижелері бойынша (сутер 2) берілген модификатор үлгісі аморфты және ... ... ... Аморфты фаза резеңке болып табылады. Үлгіден кристалдық фазаны ажыратып, рентгенограмма алған кезде, осы фаза волластонит ... ... ... ... ... ... ... салыстырғанда қарқындылықтың ыдырауы байқалады, бұл өз алдына фазалық анализді қиындата түседі. Нақты анализ жүргізу үшін ... ... фаза ... және ... алу үшін (400) ... ... ... монокристалды табаншасына енгізілді. Содан кейін рентгендік деректері бар PDF-2 базасы қолданылды. Резеңкесіз үлгі ... ... ... ... CaSiO3 болып табылады.
Интенсивтілік, сал. бір.
Дифракция бұрышы, º
Интенсивтілік, сал. бір.
Дифракция бұрышы, º
Сурет 2. Резеңкемен (а) және резеңкесіз (б) КАТ ... ... ... ... ... КМА ... 5-тен 20 % дейінгі мөлшерін қосқан кезде иненің ену тереңдігінің төмендеуі мен жұмсару температурасының жоғарылауына алып келеді. Композицияның созылғыштығы та күрт ... КМА ... қосу ... ... ... ... барлығы резеңке битумды тұтқырғыштардың физика-механикалық сипаттамалары ТШ талаптарына сәйке келді.
3-кесте. Маркасы БНД 60/90 жол ... КМА ... ... ... қосымшасын қосу арқылы дайындалған резеңке битумды тұтқырғыштардың физика-механикалық сипаттамалары
Көрсеткіштер ... ... ... РБТ
ТШ бойынша талаптар
60/90
5 %
10 %
15 %
20 %
РБВ 90/130
РБВ 60/90
РБВ 40/60
25 С кезіндегі иненің ену ... ... ... ... ... емес
52-ден төмен емес
56-дан төмен емес
25 С кезіндегі созылғыштығы, см
96
18
21
15
13
14-тен төмен емес
12-ден төмен емес
10-нан төмен емес
3.2 Резеңке үгіндісі мен ... май ... ... битумды тұтқырғыштарды алуға арналған тәжірибелер нәтижелері
Бұл бөлімде битумға резеңке үгіндісі мен өңделген майдың әртүрлі қатынасы мен ... қосу ... ... битумды тұтқырғыштар дайындаудың тәжірибесі келтірілген.
4-кестеден көрініп тұрғандай, резеңке үгіндісі мен өңделген май қатынасы 1:2 болған ... май ... ... ... ... барлық фихика-механикалық сипаттамаларының артатындығы байқалады. Резеңке үгіндісі мен май ... ... ... 10 % болған кезде, композицияның физика-механикалық сипаттамасы маркасы 200/300 РБТ сәйкес келді. Кейінгі тәжірибелерде ... ... 10 %-ға ... ... ... композицияның пенетрация мен жұмсару температурасы артқанымен, созылғыштығының төмендеуіне алып келді. ... ... БНД 60/90 және оның ... ... ... (РБТ - фракциясы 0,6 мм ... ... ... ... маймен түрлендірілген) салыстырмалы физика-механикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер атауы
БНД
Резеңке үгіндісі (Р) мен май (М) ... ... ... ... ... ... ... %
РБТ 200/300
25 С кезіндегі иненің ену тереңдігі, 0,1мм
78
252
215
225
265
201-300
Жұмсару ... ... ... ... С кезіндегі созылғыштығы, см
96
68
15,5
12
12,5
22-ден төмен емес
5-кестеде резеңке үгіндісі мен майдың ... 2:3 ... ... ... ... ... ... мөлшері төмендеген кезде пенетрация мен жұмсару температурасының мәні төмендейді, ал созылғыштығы ... ... ... ... ... -қоспалар резеңке битумды тұтқырғыштар талаптарын қанағаттандырмайды.
5-кесте. Маркасы БНД 60/90 және оның негізіндегі резеңкебитумды тұтқырғыштардың (РБТ - ... 0,6 мм ... ... ... ... ... түрлендірілген) салыстырмалы физика-механикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер атауы
БНД
Резеңке үгіндісі (Р) мен май (М) қосылған ... ... ... ... ... ... ... 130/200
РБТ 200/300
25 С кезіндегі иненің ену тереңдігі, 0,1мм
78
190
207
218
258
131-200
201-300
Жұмсару температурасы, С
47
46
50
53
50
44-тен төмен емес
40-тан төмен емес
25 С ... ... ... ... ... ... үгіндісі мен майдың қатынасы 5:6 кезіндегі композицияның физика-механикалық ... 6 - ... ... ... ... ... майдың массасы бойынша мөлшері 15-20% болған кезде, сипаттамалары маркасы РБТ 60/90 және РБТ 90/130 ... ... ... ... ТШ талаптарына сай келді.
Резеңке үгіндісі мен өңделген майдың 1:1 қатынасы және битумға 15-тен 25 %-ға ... ... ... ... ... маркасы РБТ 90/130 және РБТ 130/200 талаптарына сәйкес келеді ... ... ... ... ... ... бұл жол ... сапасының артуына септігін тигізеді.
6-кесте. Маркасы БНД 60/90 және оның негізіндегі резеңкебитумды тұтқырғыштардың (РБТ - ... 0,6 мм ... ... ... ... ... түрлендірілген) салыстырмалы физика-механикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер атауы
БНД
Резеңке үгіндісі (Р) мен май (М) қосылған РБТ
ТШ бойынша талаптар
60/90
Р:М=5:6,
10 %
Р:М=5:6,
15 %
Р:М=5:6,
20 %
Р:М=5:6,
25 %
РБТ ... ... С ... ... ену ... ... ... С
47
52
54
48
53
48-ден төмен емес
52-ден төмен емес
25 С кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... БНД 60/90 және оның негізіндегі резеңкебитумды тұтқырғыштардың (РБТ - фракциясы 0,6 мм дейінгі резеңке үгінділері индустриалдық ... ... ... ... ... ... ... үгіндісі (Р) мен май (М) қосылған РБТ
ТШ ... ... ... ... ... ... ... 90/130
25 С кезіндегі иненің ену тереңдігі, 0,1мм
78
90
127
126
170
131-200
91-130
Жұмсару ... ... ... емес
48-ден төмен емес
25 С кезіндегі созылғыштығы, см
96
25
19
26,5
22
18-ден төмен ... ... ... қосымша ретінде қосылатын өңделген май мөлшерінің төмендеуі мен резеңке үгіндісінің қатынасы 3:2 болған кезде және қосымша мөлшері ... және 25%-ға ... қосу ... ену ... ... ... ... мен созылғыштықтың артуына алып келеді. Осы кезде резеңке-майлы қосымшалардан 10, 20 және 25% ... қосу ... ... ... ... ... зерттелген сипаттамалары бойынша ТШ талаптаптарына РБТ 60/90, РБТ 90/130 және РБТ 130/200 сәйкес келеді.
Кейінгі резеңке-майлы ... ... ... ... ... техникалық шарттар бойынша талаптарға сәйкес келмейтін композициялар түзіледі.
8-кесте. Маркасы БНД 60/90 және оның ... ... ... (РБТ - ... 0,6 мм ... ... үгінділері индустриалдық маймен түрлендірілген) салыстырмалы физика-механикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер атауы
БНД
Резеңке үгіндісі (Р) мен май (М) ... ... ... ... ... ... ... %
РБВ 130/200
РБВ 90/130
25 С кезіндегі иненің ену тереңдігі, 0,1мм
78
75
130
109
150
131-200
91-130
Жұмсару температурасы, С
47
58
47
55
46
44-тен төмен емес
48-ден төмен емес
25 С кезіндегі ... ... ... ... ... емес
Сурет 3. Пенетрацияның жол битумына енгізілетін резеңке үгіндісінің ... ... ... ... ... жол ... ... резеңкелі-майлы қоспаның әртүрлі қатнасындағы мөлшерінің тәуелділік графигі көрсетілген. Графиктен көрініп тұрғандай, битумды резеңке үгіндісімен түрлендірген кезде пенетрация мәні артады. Бұл ... ... ... енгізген кезде жүйенің тұтқырлығы төмендейді, нәтижесінде иненің ену ... ... таза ... ... ... ... 4. ... температурасының жол битумына енгізілетін резеңке үгіндісінің мөлшеріне тәуелділік графигі.
4-суретте жұмсару температурасының резеңкебитумды тұтқырғыштарға енгізілетін қосымшалардың мөлшеріне тәуелділігі көрсетілген. Жұмсару ... ... емес ... және ... ... мен май ... 5 және 15 пайыздық қатынаста болған кезде өзінің максималды мәніне жетеді.
Сурет 5. Созылғыштықтың жол ... ... ... ... ... ... ... резеңке битумды тұтқырғыштардың созылғыштығының резеңке-майлы қоспа мөлшеріне тәуелділігі келтірілген. ... ... ... кезде резеңкебитумды тұтқырғыштардың созылғыштығы төмендейді, ол резеңке ... ... ... ... ...
3.3 ... өлшемі 0,6-1,0 мм болатын резеңке үгіндісі мен өңделген майдан ... ... ... алу бойынша тәжірибелер нәтижелері
9-11 кестелерде фракцияның өлшемдері 0,6-дан 1 мм дейінгі резеңке ... қосу ... ... ... битумды тұтқырғыш композициясының негізгі физика-механикалық сипаттамалары келтірілген. Фракциясы 0,6 мм кіші ... ... ... ... 0,6-1,0 мм ... ... үгіндісінен алынған тұтқырқыштар көрсеткіші нашар нәтижелер берді. Мысалы, қосымшадағы ... ... мен ... май қатынасы 1:2 болған кезде иненің ену тереңдігі, жұмсару ... мен ... ... 0,6 мм ... ... ... ... дәл осы секілді композициямен салыстырғанда физика-механикалық сипаттамаларының төмендеуіне алып келді.
9-кесте. ... БНД 60/90 және оның ... ... ... (РБТ - ... 0,6-1,0 мм болатын резеңке үгінділері индустриалдық маймен түрлендірілген) салыстырмалы физика-механикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер атауы
БНД
Резеңке үгіндісі (Р) мен май (М) ... ... ... ... ... ... %
Р:М=1:2,
25 %
РБТ 130/200
25 С кезіндегі иненің ену тереңдігі, 0,1мм
78
178
200
188
190
131-200
Жұмсару температурасы, С
47
48
44
50
47
44-тен төмен емес
25 С кезіндегі созылғыштығы, см
96
22
13,5
13
10,5
18-ден төмен ... ... мен май ... 2:3 ... ... және тек қана 10 % ... ... қосымша ретінде қосқан кезде техникалық шарттар бойынша маркасы РБТ 130/200 болатын резеңкебитумды тұтқырғыштар түзіледі (кесте ... ... мен ... май ... 5:6 және жол ... 15 және 25 % ... қосқан кезде маркасы РБТ 90/130 болатын композициялар алуға мүмкіндік берді. Осы кезде иненің ену тереңдігі күрт төмендейді, ... ... ... ал созылғыштығы алдымен төмендейді, содан кейін жоғарылайды (кесте 11).
10-кесте. Маркасы БНД 60/90 және оның ... ... ... (РБТ - ... 0,6-1,0 мм ... ... ... индустриалдық маймен түрлендірілген) салыстырмалы физика-механикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер атауы
БНД
Резеңке үгіндісі (Р) мен май (М) қосылған РБТ
ТШ бойынша талаптар
60/90
Р:М=2:3,
10 %
Р:М=2:3,
15 ... ... ... 130/200
25 С кезіндегі иненің ену тереңдігі, 0,1мм
78
193
160
268
175
131-200
Жұмсару температурасы, С
47
47
50
46
51
44-тен төмен емес
25 С кезіндегі созылғыштығы, см
96
21
15,5
12
10
18-ден төмен емес
11-кесте. ... БНД 60/90 және оның ... ... ... (РБТ - ... 0,6-1,0 мм ... ... үгінділері индустриалдық маймен түрлендірілген) салыстырмалы физика-механикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер ... ... ... (Р) мен май (М) ... ... ... талаптар
60/90
Р:М=5:6,
10 %
Р:М=5:6,
15 %
Р:М=5:6,
20 %
Р:М=5:6,
25 %
РБТ 90/130
25 С кезіндегі иненің ену тереңдігі, 0,1мм
78
63
99
73
127
91-130
Жұмсару температурасы, С
47
51
48
54
48
44-тен төмен емес
25 С кезіндегі созылғыштығы, ... ... ... ... мен ... май қатынасы бірдей болған кезде пенетрация мен созылғыштықтың кейінгі төмендеуіне, ал жұмсару температурасының жоғарылауына алып келеді. 15 % ... ... мен ... дайындалған композиция маркасы РБТ 60/90 ТШ талаптарын қанағаттандырады (кесте 12).
12-кесте. Маркасы БНД 60/90 және оның негізіндегі резеңкебитумды тұтқырғыштардың (РБТ - ... 0,6-1,0 мм ... ... ... ... ... түрлендірілген) салыстырмалы физика-механикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер атауы
БНД
Резеңке үгіндісі (Р) мен май (М) қосылған РБТ
ТШ бойынша талаптар
60/90
Р:М=1:1,
10 %
Р:М=1:1,
15 %
Р:М=1:1,
20 ... ... ... С ... ... ену тереңдігі, 0,1мм
78
67
71
90
91
61-90
Жұмсару температурасы, С
47
50
59
51
58
52-ден төмен емес
25 С кезіндегі созылғыштығы, см
96
12
13,5
12,5
11,5
12-ден төмен емес
БНД 60/90 негізіндегі жол ... ... ... (0,6-1,0 мм) мен ... май ... 3:2 болған кезде, қосымша ретінде қосу арқылы алынған резеңкебитумды тұтқырғыштардың физика-механикалық сипаттамалары маркасы РБТ 130/200 және РБТ 90/130 ... ... ... сәйкес келеді. Осы кезде қосылатын резеңке-майлы қосымшаның мөлшері ... ... ... 20%-ға ... ... Маркасы БНД 60/90 және оның негізіндегі резеңкебитумды тұтқырғыштардың (РБТ - фракциясы 0,6-1,0 мм болатын резеңке үгінділері индустриалдық маймен ... ... ... көрсеткіштері
Көрсеткіштер атауы
БНД
Резеңке үгіндісі (Р) мен май (М) қосылған РБТ
ТШ бойынша талаптар
60/90
Р:М=3:2,
10 %
Р:М=3:2,
15 %
Р:М=3:2,
20 %
Р:М=3:2,
25 ... ... С ... ... ену ... ... ... С
47
53
45
45
52
44-тен төмен емес
25 С кезіндегі созылғыштығы, см
96
17
20
18
13
18-ден төмен емес
Сурет 6. Пенетрацияның жол битумына енгізілетін ... ... ... ... ... 7. ... ... жол битумына енгізілетін резеңке үгіндісінің мөлшеріне тәуелділік графигі.
Сурет 8. Созылғыштықтың жол битумына енгізілетін ... ... ... ... ... ... тұтқырғыштардан алынған физика-механикалық көрсеткіштер анализі бойынша, битумға 15-25 % мөлшерде фракциясы 0,6 мм дейінгі өңделген маймен ... 1:1 және 3:2 ... ... ... ... ... жол ... эксплуатациялық сипаттамаларын жақсартуға болатыны анықталды. Тұтқырғыш құрамындағы резеңке үгіндісі полимерлі компонент бөлшегі ... ... ол ... ... ... ... асырады. Осы кезде резеңке бөлшектері толығымен ыдырамайды және ... ... ... ... ... байланыс түзеді, бірақ химиялық байланыстары айтарлықтай қозғалғыш келеді және өзінің қасиеттерін жаңа материалда көрсете ... Жаңа ... ... ... сұйық және псевдосұйық термопластикалық матрица қызметін атқарады, ал резеңке бөлшектері тұтқырғыш көлемінде серпімді күштік каркас түзеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
* ... ... мен ... ... қосу арқылы жол битумы БНД 60/90 негізіндегі резеңкебитумды композициялар дайындалды.
* Резеңкебитумды тұтқырғыштарды дайындау процесінің оңтайлы параметрлері анықталды: ... ... мен ... май қатынасы 1:1 немесе 3:2; қосылатын резеңкебитумды қоспа 10-20 %.
* Резеңкебитумды тұтқырғыштардың физика-механикалық сипаттамалары ... ... ... ... ену ... ... және олардың РБТ маркасына техникалық шарттар бойынша сәйкестігі анықталды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Горченина Г.И., Михайлов Н.В. ... ... ... - М.: Наука, 1967. - 240 с.
2. Методические ... по ... ... ... с применением дробленой резины. - Балашиха, 1985. - 22 с. ... ... В.М., ... Л.П., Купермидт М.Л. Изучение влияние природы резиновой крошки и температуры смешения на свойства резинобитумных композиций // Производство шин, ... ... - 1983. - № 7. - С. ... ... В.И. и др. Свойства резиновых смесей и резин: оценка, регулирование, стабилизация ... ... Под общ. ред. ... ... наук ... ... Изд. дом - 2001. - 400 ... Переработка изношенных шин: Монография / Э.М. Соколов и др.; Тул. гос. ун-т; Тула, 1999.- 134 ... ... М.М. ... ... ... ... шин и резино-технических изделий. - М., 1998.- 64 с
4. Суранкулов Ш.Ж. ... ... в ... ... // ... ... - 2010. - № 1. - С. ... Беляев П.С., Забавников М.В., Маликов О.Г., Волков Д.С. Исследование ... ... ... на ... ... ... битума в процессе его модификации // Вестник Тамбовского государственного ... ... - 2005. - Т.11. - № 4. - ... Потапов Е.С., Соколов А.Р. Исследование возможности улучшения качества дорожного битума путем его модификации отходами ... тары и ... // ... ТГТУ. - 2010. - № 4. - С. ... ... Е.С., ... А.Р. Исследование технологического процесса модификации дорожных битумов полиэтиленом на смесителе турбинного типа // Новые идеи ... ... в ... XXI века. Интернет-форум магистрантов ВУЗов России. Сб. ст. магистрантов. Тамбов, 2006. Вып. IV. С. 73-75.
8. Печеный Б.Г. Битумы и ... ... - М.: ... 1990. - С. ... Патент РФ № 2164927. Битумно-резиновая композиция и способ ее получения.
10. Патент США № 4211576. Pitch and asphalt ... // Yan, ... August 2, ... ... GB 2024245.
12. Патент WO № 9520623. Process for producing rubber modified rubber cement / Flanigan T.P.
13. Патент РФ № 2286998. ... ... ... шин // ... Е.И., ... И.С., Чупахин О.Н. 24.12.2004.
14. А.с. РФ № 1289872. Способ приготовления резинобитумного вяжущего для дорожных покрытий. 1987.
15. А.с. РФ № 1713921. ... для ... ... ... ... ... шин, рубероида и др. 1992.
16. Никольский В.Г., Красоткина И.А. Модификатор ... ... // ... ... - 2009. - С. ... ... И., ... М. Удар резиной по бездорожью // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 1-2. - С. ... ... Н. ... ... ... // ... России XXI века. - 2002. - № 6. - С. 70-78.
19. Смирнов Н.В. ... ... ... по ... битумнорезиновых композиционных вяжущих материалов БИТРЭК в дорожном строительстве. - М., 2004. - 60 ... ... А. ... для ... ... шин и ... ... модифицированного резиновой крошки // Основные средства. - 2000. - № ... ... по ... ... ... вяжущих материалов для строительства и ремонта покрытий автомобильных дорог. М.: Минтранс России, 2003.
22. Рекомендации по применению резиновой крошки в ... ... Р РК ...

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көлік шиналарының құрылымы және жұмыс істеу ұстанымы19 бет
Иммобелизденген микроорганизмдерді сорбциялау технологиясы26 бет
Магниттер және олардың қасиеттері25 бет
Сүрлеу туралы түсінік. Сүрлеудің мақсаты6 бет
Ароматты нитроқосылыстар8 бет
Резинамен оқшауланған күштік кабельдердің типі және қолдану7 бет
Сиырдың тақия қарнына зонд енгізіп емдеу жайлы5 бет
Хлоропренді каучук8 бет
Қазақстандағы резина өндірісі10 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь