Алтын орда мемлекеті. Ақ Орда. Ноғай ордасы

Кіріспе

1. Алтын Орда мемлекеті
2. Ақ Орда
3. Ноғай ордасы
4. Моғолстан мемлекеті
5. Әбілхайр хандығы

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Татар-монғол тайпаларының саяси жағынан басын біріктіріп, монғол феодалдық мемлекетінің негізін салушы Тэмуджин болды. Ол 1155 ж. ірі ноян Есүхей батыр отбасында туылған.
Тэмуджин ер жете келе қол астына монғолдардың барлық тайпаларын біріктіреді. 1206 ж.ы көктемде Онан өзені жағасында Тэмуджинді жақтаушы монғол ақсүйектерінің құрылтайы болып оны Шыңғыс хан деген атпен монғолдардың әміршісі етіп жариялайды. Шыңғыс хан әскери-ұйымдастыру принципін мемлекеттік құрылыстың негізі етіп алады. Елдің бүкіл жері мен халқы он қанат (барунғар), сол қанат (жоңғар) және орталық (гол) атты үш әскери әкімшілік округке бөліп, әрбір округте он мың адамнан тұратын бірнеше түмгелер (түмендер) болды. Олар өз кезегінде «мыңдық», «жүздік», «ондықтан» тұрды.
1207—1208 жж. қысында Шыңғыс ханның үлкен баласы Жошы Енесей қырғыздарын және Сібірдің оңтүстігіндегі басқа да «орман халықтарын» бағындырды. 1208-1209 жж. Шыңғыс хан әскерлері тұтқиылдан шабуыл жасап, танпұттық Си ся мемлекетін күйретті. Шыңғыс ханның қахарынан сескенген қазіргі Шығыс Түркістан аймағындағы ұйғырлар монғолдарға өз еркімен берілді. 1211 ж. Шыңғыс хан қолы Солтүстік Қытайға бет алды. 1215 ж. олар сол кезде Цзинь мемлекетінің астанасы болған Чжундуды (Бейжінді) бағындырды.
1. Бартольд В.В Очерк истории Семиречье. Фрунзе, 1943. Бартольд В.В Сочинения II-IV.М, 1966.
2. Ибрагимов С.К истории Казахстана в XV в.- «Вопросы филологии и истории стран советского и зарубежного востока» М. 1961. Баилаков К.М. Раннесредневековые горада и поселения Северо- Восточного Семиречья. А, 1968. Ерзакович Л.Б. О позднесредневековом городище Аспара. А,1968. Сұлтанов Т.И «Записки» Бабура как источник по истории моголов Восточнего Туркестана и Средней Азии // TURGOLOGICA, Ленинград,1986.
3. Иванов П.П Очерки по истории Средней Азии (XXI-середина XIX в.) М, 1958, Ахмедов Б. А. Государство кочевых узбеков. М, 1965, Азимджанов С. А. К истории Ферганы второи половины XV в.Ташкент, 1957, Петров К. И. Киргизско-кипчакские отношение Известия Ан Кирг. ССР сер. Обществ. Наук. 1961 г.
4. Востров В.В, Муканов М.С. Родо-племенной состав и расселение казахов (конец XIX-начало XX в) А, 1968; Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. А, 1974; Юдин В.П. О роде племенном составе могулов Могулистана и Могулин и их этнических связах с казахскими и другими соседними народами // Известия Ан КазССР Сер. Обществ. Наук, 1965. вып 3.
5. Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV- начале XVI веков. А, 1977.
6. Караев О. К. Чачатайская область. Государства Хайду и Могулистан. Бишкек, 1995 г.
7. Строева Л. В. Сербедары Самарканда, Гуревич А. М. О классовой борьбе в Самарканде // У сен. Зал. Ленинград. Ун-та, 1949, № 98. вып.1
8. Акимушкин О.Ф. К вопросу о внешнеполитических связах Могольского государство с узбеками и казахами в 30-х гг. XXI 60гг. XVII// Палестинский сборник том I.М-Л, 1970. Акимушкин О.Ф. Хронология правителей восточной части Чачатайского улуча.// Восточный Туркестан и Средняя Азия. М,1984.
9. Жолдасбайұлы С. «Жетісу тарихы» (XVI-XVIIIғ)-А, 1996ж.
10. Атыгаев Н.А. Казахское ханство в XVIвека. Автореферат. А, 2003.
11. Мухаммед Хайдар Дулати «Тарих-и Рашиди» А,1999.
12. Жолдасбайұлы М.Х.Дулати XV-XVIғ. Қазақ хандығы.А. «Қазақ университеті».2000.5бет.
13. Шараф ад-Дин Али Йазди. Зараф-наме.//М.Х.Дулати «Тарих-и Рашиди» А,1999.57-78бет.
14. Бартольд В.В. Определение «Анонима Искандера». Соч.Т.VIII. М, 1973. 481-482,491-503 бет.
15. Материалы по истории казасхских ханств XV-XVIII веков.А, 1969.
16. В:П:Юдин. О родоплеменном составе могулов Могулистана и Могулине и их этнических связах с казахскими и другими соседними народами. //Известия АН КазССР сер.обшест.наук. вып 3. 53 бет: Султанов Т.И. «Записки» Бабура как источник по истории моголов восточного Туркестана и Средней Азии // TUR COLOGICA. Л, 1986. 261 бет.
17. Юдин В:П, А:М.Мугинов. Описание уйгурских рукописей институт народов Азии АН СССР. //Известие АН ССР. 1965. № 2 8 стр.
18. Акимушкин О.Ф.Хроника правителей восточной части Чагатайского улуса // Восточной Туркестан и Средняя Азия под ред. Б.А.Литвинского. М,84 165 бет.
19. Караев О.К. Чагатайская область. Государства Хайду и Могулистан. Бишкек, 1995 35 бет.
20. Бартольд В.В. Соченение том II. М, 1964 г. 25 бет.
        
        Жоспар
Кіріспе
* Алтын Орда мемлекеті
* Ақ Орда
* Ноғай ордасы
* Моғолстан мемлекеті
* Әбілхайр хандығы
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Татар-монғол тайпаларының саяси жағынан ... ... ... феодалдық мемлекетінің негізін салушы Тэмуджин болды. Ол 1155 ж. ірі ноян ... ... ... ... ер жете келе қол ... ... ... тайпаларын біріктіреді. 1206 ж.ы көктемде Онан өзені жағасында Тэмуджинді жақтаушы монғол ... ... ... оны Шыңғыс хан деген атпен монғолдардың әміршісі етіп жариялайды. Шыңғыс хан әскери-ұйымдастыру принципін мемлекеттік құрылыстың негізі етіп ... ... ... жері мен ... он ... ... сол қанат (жоңғар) және орталық (гол) атты үш әскери әкімшілік округке бөліп, әрбір округте он мың адамнан тұратын бірнеше ... ... ... Олар өз ... , , ... -- 1208 жж. қысында Шыңғыс ханның үлкен баласы Жошы Енесей қырғыздарын және Сібірдің оңтүстігіндегі ... да ... ... жж. ... хан әскерлері тұтқиылдан шабуыл жасап, танпұттық Си ся мемлекетін ... ... ... ... ... ... Шығыс Түркістан аймағындағы ұйғырлар монғолдарға өз еркімен берілді. 1211 ж. Шыңғыс хан қолы ... ... бет ... 1215 ж. олар сол ... ... ... ... болған Чжундуды (Бейжінді) бағындырды.
Қытайда монғолдар соғыс ісінің сол ... ... ... танысты. Қытайдан көптеген қару-жарақ, қамал бұзатын машиналарын, оны пайдалана білетін адамдарды алған Шыңғыс хан жауынгерлік дайындығын күшейте берді.
Сөйтіп, ол ... ... мен ... ... жол ... Орта Азия мен ... жаулап алуға дайындалды. Бұл үшін ол мұсылман көпестерінен, босқындардан мәлімет жинады.
Шыңғыс хан Қазақстан мен Орта Азияға ... ... ... ... ... Өз ... жауы ... найманның ханы Күшлік ханды талқандап, бай қалалары бар Жетісуды өзіне ... үшін оған Жебе ноян ... ... ... Жетісуды Шыңғыс хан көп қарсылықсыз басып алды. Оны бағындырғаннан кейін Шыңғыс ханның Мәуереннахрға, сол кезде Орта Азияны билеп отырған Хорезм ... ... жол ... ОРДА МЕМЛЕКЕТІ
Алтын Орда Мемлекеті тарихи әдебиетте деп аталды. Оның себебі бұл территорияны мекендеген халықтардың ... ... ... еді. ... ... ... ... алған Жошыхан 1227-жылы қайтыс болды. Орнына Жошының екінші ұлы Батый (Бату) хан отырды. Әкесінен қалған мұраны місе тұтпаған Бати хан ... ... ... ... Жайық өзенінен (Орал өзенінен) өтіп, Еділ өзені алқабындағы бұлғарларды бағындырды. 1237-жылы қалың қолды бастаған Бати хан орыс ... ... ... да, ол ... Рязань, Владимир, Москва сияқты қырық иелікке бөлініп қырқысып отырған орыс ... ... ... ... ... ... соң, маңғол армиясы үздіксіз ілгерілеп Киев қаласын алды, Польшаны, Венгрияны, Чехияны, Молдавияны, тағы басқаларды ойрандап, Еділ сағасына қайта оралды.
Батый хан ... ... ... ... алу ... ... Алтын Орданың территориясык кеңейтіп, Ертіс өзенінен Дунай дариясына ... ... ... қол ... қаратты. 1243-жылы Еділ сағасынан Сарай қаласын салдырды, бұл қалада алтынмен аптап, күміспен күптелген сән-салтанатты хан сарайы төңіректің төрт бұрышынан қелген ... ... ... ... ... Бати хан ... ... астана құрып, сарай салдырғанымен уақыттың көбін Дунайдың төменгі ағысындағы ұлан-байтақ қазақ ... ... ... ... ... Орданың астанасы алғашқы кезде Сарай-Бату қаласында (қазіргі Астрахань маңында) болды. Кейінірек Сарай Беркеге (Еділ бойымен ... ... ... хан ... ... ... жеті ... (1236 -- 1242) жорығынан кейін, Арал теңізінің шығыс ... ... ... ... ... ... Бұл ... Орда деп аталды. Арал теңізінің солтүстігіндегі жерлерді інісі Шайбанға берді, ол Көк орда деп ... ... ... төрт омақ ел: қосшы, найман, бұйрат және қарлық тайпалары еді.
Алтын Орданың жағдайы өзге ұлыстардың қай-қайсысынан да ... еді. Онда ... ... мал ... ... ... өңір, отырықшы егінші аймақтар, мәдениеті марқайған қалалар ... өмір ... Оты - ... ... мен қала-кенттерінде Еділ бұлғарлары, ежелгі хазарлар мен аландар, қала қыпшақтары, хорезмдіктер, орыстар, армяндар, гректер тұрды.
Алтын ... ... ... ... ... ... арғын; найман, қоңырат, керей, уақ, т. б. түркі тілдес ... ... ... мал ... ... айналысты. Алтын Орданың халқы этникалық әркелкі болғанымен, оның негізгі тұлғасы осы түркі тілдес тайпа - лар, негізгі ... күші ... ... Бұл ... тілдес тайпалар бастабында жеке-жеке яки одақтасып Шыңғыс-ханға қарсыласып көрді, нәтижеде бәрі де жеңіліске тап болды. Бұлар ... ... ... да, оның ... ... ... батысқа аттанған қалың қолдың басым көпшілігі осылар еді. Ол кезде деген сөз жоғарыда аталған түркі тілдес тайпалардың жалпы аты ... де ... Сол ... ... ... араб тарихшысы, маңғолдар туралы жазба хаттардың авторы Әл-Омари дешті қыпшақ ... ... ... ... Орда ... өз ... енген түркі тілдес тайпалар мен халықтардың ежелден келе жатқан ел ... ... ... ... қалпында қалдырды. Жергілікті басқару орындарының қызметін бұрынғыша жергілікті феодалдар атқарып отырды. Алтын Орда хандары жергілікті ... өз ... ... ... ... тілдес тайпалар мен халықтардың феодал-шонжарлары да өзінің халық бұқарасына үстемдігі мен төтенше құқығын сақтау және нығайту үшін Алтын Орда ... ... ... ... ... ... тілдес тайпалардың фердал-шонжарлары мен маңғолдардың әскери феодал шонжарлары арасындағы ауыз жаласқан одақ барған сайын күшейіп, олар өзара қудаласып қыз ... Маң - ... ... мен ... ... тайпа шонжарларының қудаласып қыз алысуы бұдан әлдеқайда бұрын басталған. Мысалы: Шыңғысханның шешесі Ұлан Еке ханым ... ... ... ... Бөрте де қоңырат қызы, екінші әйелі Хот ... ... ... Жошы ... бір әйелі Сартақ қоңырат қызы, енді бір әйелі Бектумыш ... қызы ... Ал ... бір ... ұйғыр идиқұтына, енді бірін қарлық Арсылан ханға берген. Жошы хан өзінің үлкен қызы Бикені қаңлының ұлысбегі Тұғырылдың ... ... ... ... Бұл барыс Алтын Орда дәуірінде одан әрі үдей түсті. Маңғол шонжарларының түркі тілдес тайпалардың қызынан туған балалары отбасында аналарының ... ... ... тілі ... бұл ... ... ... жергілікті халыққа сіңіп кетуін тездетті. Келе-келе маңғол хандары мен ... да ... ... ... болды. Сөйтіп, Алтын Орда мемлеқетінің ресми әдеби тілі -- ... осы ... ... ... тілі болды.
XIII-ғасырда Шыңғысхан ұлы маңғол патшалығының тәуелді үлесі болған Жошы ұлысы ұзамай-ақ өз алдына дербес мемлекетке ... Бұл ... ... ... ... , ... деректерінде , орыс жылнамаларында деп аталды. Бати (1256-жылы қайтыс болды), Берке (1257 -- 1266), Мөнкетемір (1266 -- 1280), Туда ... (1280 -- 1287), ... (1287 -- 1291), ... (1291 -- 1312), ... (1312 -- 1342), ... (1342 -- 1357) хандар тұсында Алтын Орданың қуаты кемеліне келіп, билігі мейлінше күшейді. Егер Жошы мен Батый Маңғолиядағы ұлы ... ... бір ... ... ... Беркеден бастап Алтын Орда хандары өздерін тәуелсізбіз деп есептеді>>.
Алтын Орда ... ... ... еді. ... Алтын Орда мемлеқетінде жасаған халықтардың даму дәрежесі әр келкі болды. Оның Еділ алқабы, Бұлғар, Хорезм, ... және ... ... ... дамыған отырықшы-егінші аймақтарында феодалдық қатынастар үстем болды. Ал далалық мекенді мекендеп, негізінен мал шаруашылығымен шұғылданған түркі тілдес ... мен ... ... ... ... ... патриархалдық, жартылай феодалдық қатынас өмір сүрді.
Алтын Орданың мемлекеттік құрылымы әскери негізде болды. Алтын Орданы ... хан ... ... ... күштердің бас қолбасшысы саналды. Мемлекет билігінің белді ұйымы -- әскери феодал-шонжарлар мен алпауыт бектердің ... ... ... ... осы ... ашылып, мемлекет тағдырына қатысты, маңызды саяси, әскери мәселелерді ақылдасып шешіп отырды. Алтын ... ... ... оң қол ... сол қол ... деп екі қолға (қанатқа) бөлінді. Шыңғыстың үлкен ұлы Жошы хан ... (1227) соң, оған ... ... ... ... ұлы Бати хан ... күштердің оң қанатын тікелей өзі басқарды да, сол қанатын ағасы (Жошының үлкен ұлы) Орда Еженнің басқаруына берді. ... ... ... ... ... мыңдық, жүздік және ондықтарға бөлінді, оларды түмен басы, мыңбасы, жүзбасы, және онбасылар басқарды. Қарулы күштердің жоғарғы қолбасшылық міндеттерін хан ... ... ... әскери феодалдық-шонжарлар -- нояндар атқарды. Олар өз қол астындағы әскерді басқарумен қабат сол ... ... ... да ... Аса ... ... ... басқаруға әмірлер, дарғы бектері белгіленді. Мемлекеттік мекемелердің басында атақты ... мен ... ... -- ... ... ... ... бітікші, тамғашы, тартынақ-шылар отырды. Алтын Ордаға бағынышты шеткері аймақтарды басқару үшін өкіл әкімдер -- ... ... мен ... және ... ... ... ... -- жергілікті халықтарды билеп-төстеу, олардан хан ... ... ... еді.
Алтын Орданың алғашқы мезгілдерінде оның құрамына кірген халықтардың көпшілігі мұсылман болғанымен, ... ... ... ... өздерінің байырғы діні шаманизм нанымын тұтынып келген еді, уақыт өте келе олар жергілікті халықтардың ислам мәдениетін қабылдады. Берке хан ... ... ... ... ... ... арасында ислам діні ене бастады. 1312 -- 1342-жылдары Алтын Орданы билеген Өзбек хан ... ... діні ... ... үстем дінге айналды. Өзбек хан ислам дінін жарлық арқылы жалпыластырды, қазақтың деген мақалы осыдан ... ... ... алғашында заңы жүргізілсе, ислам дінін қабылдау байланысымен шариғат ережелері енгізіле ... Орда ... көне ... ... қолданылды, Алтын Орда хандарының жарлықтары осы көне ұйғыр жазуымен жазылды. Ислам діні үстем орынға етіп, араб ... ... ... де, бұл жазу араб ... ... қолданылып 16-ғасырға дейін жетті.
Алтын Орда мемлекеті құрылу кұрсаңындағы жойқын жорық ... ... ... ... ... ... отырықшы өлкелерді ойрандап, жергілікті халықтардың шаруашылығына, мәдениетіне ауыр зардабын тигізді, алайда, ол Алтын Орда құрамына қосылған халықтардың ... ... жоя ... ... даму ... үзіп ... ... Сұрапыл соғыс тұманы айыққан соң халық шаруашылығы қайта жанданып өркендеп, мәдениет гүлдене бастады.
13 -- 14-расырда Алтын Орда дербес ... ... ... оның ... ... ... ... елдермен және жер жүзінің марқа мәдениетті елдерімен қарым-қатынасы күшейді. Алтын Орда мемлекетінің Жұңғонмен, Индиямен, ... кіші ... және ... ... ... ... өркендеді. Еділ сағасындағы Алтын Орданың астанасы -- Сарай қаласы Азиядан Европаға баратын керуен жолындағы аса ірі ... ... ... ... ... ... ... өрледі, бұрынғы көшпенді тайпалардың бір бөлігі отырықшылыққа айналды, көшпенді тайпалардан шыққан хандар мен ханзадалар және тайпа ... ... ... ... Енді олар ... қиратушы емес, қайта қалаларды құрушы, қорғаушы және қала мәдениетін ... ... Еділ ... ... Берке-Сарай (Сарай әл-Жадид) қалаларын осы Алтын Орда хандары ... ... ... ... ... ... келе ... Қала мәдениеті гүлденді, далалық өңірді мекендеген көшпенділердің егін - шілік өңірімен, қаламен байланысы нығайды. Бұлар сауда мен қолөнердің ... ... ... көркемөнердің көркеюіне қолайлы жағдай жасады.
Осы негізде Алтын Ордаға қарасты ... ... ... ... Керіш, Үргеніш, Хорезм, Сығанақ сияқты қала-кенттерде сауда мен қолөнер өркендеп, ғылым, мәдениет, әдебиет-көркемөнер ... .' Бұл ... ... ... асыл ... ... ... 1233-жылы Алтын Орда ақыны Әли дастанын жазды. 1303-жылы қыпшақ тілі сөздігі және әдеби мұра ... ... ... ... жазды. 1341 -- 1342-жылдары қыпшақ ақыны Құтбыттың дастаны дүниеге қелді. 1357-жылы ... ... ... ... Орданың астанасы Сарай қаласында өзінің прозалық көркем әдебиет шығармасы кітабын жазды. 1359-жылы Ахмет Хорезмидің ... ... ... -- жарыққа шықты. 1391-жылы Алтын Ордадағы әйгілі қыпшақ ақыны Саиф ... ... ... ... ... жазды. 1409-жылы Дүрбек акын дастанын жазды.
Қазақ халқының қырыққа тарта ... ... ... ... жуық ... тоғысқан кесек тұлғалы эпосы осы Алтын Орда дәуіріндегі ірі оқиғалардан басталған. Бұл эпоста тізбектеле жырланған дастандардың басты кейіпкерлерінің ... ... ... өмір ... тарихи адамдар. Мысалы: дастанындағы бас кейіпкерлер Орақ пен Мамай Алтын Орданың әйгілі қолбасылары. Мамай -- 1361-жылдан соң ... ... ... хан, 1380-жылы Куликов даласындағы орыс княздарымен болған зор ... ... ... Орда ... ... ... бас ... Едіге -- 1352 -- 1419-жыл-дары жасаған тарихи адам. Алтын Ордадан бөлінген Ақ Орданың әмірі, ол Алтын Орда ханы ... ... ... Асан -- Алтын Орда - ның 1445-жылы қайтыс ... ... ханы ұлы ... ... ... ықпалды билердің бірі, Сарай және Қазан қалаларында билік басында болған ... ... және ... Ол ... Орда ... соң қазақ ханы Әз Жәнібектің қасында болғандығы мәлім. Бұдан эпосының алғашқы ... ... Орда ... ... ... Орда ... -- өз кезінде Алтын Орда мемлекетінің құрамына енген түркі тілдес тайпалар мен қалмақтардың, соның ішінде қазақ. халқының да ... ... ... және дамуындағы аса маңызды белестердің бірі болғанын көреміз. Бұл ... ... ... ... Орда ... кезде сдан бөлінген халықтардың мәдениет корына косылды.
Алтын Орда хандығы орта ғасырлық феодалдық мемлекет болғандықтан, ... ... ... ... ... ... ... жуығы қат-қабат, жалпы аянышты болды. Алтын Ордада толассыз болып тұрған сыртқы соғыстар мен ішкі ... ... ... ... қатты күйзелтті. Халық бұқарасы әскер шығаруға. оларды атқылау, қару-жарақпен жабдықтауға, сойыс ... ауыр ... ... ... ... ... Орда мемлекетінде егіншілер мен малшылардан алынатын алым-салықтың екі турі және деп аталынды. салығы ... ... ... жыл ... ... ... ... салық ретінде қазынаға тапсырды. салығы тәртібі бойынша малшылар жыл сайын жуз ... бір бас ... ... Ал ... ... мен ... қаржы төледі. Отырықшы егіншілер феодалдарға еріксіз жұмыс істеді. Алғашқы кездерде салықтың дені хан қазынасына түсті. Кейіннен Алтын Орда хандары ... ... ... ... ... ... бұл ... билеушілердің халықты шексіз билеуіне және салықты қалағанынша ... ерік ... Олар ... ... ... ... ... салық - ты өздері пайдаланып отырды. Салық жинауға қарулы күш жұмсалды, бас тарқанды шауып алды. Сөйтіп, халық бұқарасы екі ... ... ... ... ... да, жергілікті алпауыттарға да төледі. Бұдан тыс, әскерге алау ат, алаушы берді. ... ... ... ... ... салу ... ... халық бұқарасы тегін еңбек етуге мәжбүр болды.
Алтын Орда хандығы берік мемлекеттік бірлестік болмады, оның халқы ала-құла, әлеуметтік және мәдени даму ... ... ... негізі әлсіз еді. Феодалдық қатынастар дамыған сайын ішкі-сыртқы қатынастар асқына ... 1342 -- ... ... Орданы билеген Жәнібек хан өлгеннен соң, Шыңғыс тұқымынан ... ... ... ... хан ... ... ... қырқыс өріс алып, бір кезде күшейіп дәуірлеген Алтын Орда мемлекетін жегідей жеді. Оның үстіне Алтын Орда үстемдігі ... ...

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
7-сынып. орта ғасырлардағы Қазақстан тарихынан сабақ жоспарлары67 бет
Хандықтардың құрылуы және шайқастары18 бет
Қазақ тарихы жайлы34 бет
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы166 бет
Қазақстан тарихы32 бет
Қазақстан тарихы курсынан дәрістер124 бет
Бабамыз Бейбарыстың ноғай ханымен жазысқан хаттары6 бет
Ноғай ордасы мен саяси тарихы16 бет
Халқымыздың ұлы ұландары жыраулар шығармашылығында6 бет
Қобыланды батыр жайлы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь