Мыңгүлді кермек (l. myrianthum) тамырының сапалық талдауы

АНЫҚТАМАЛАР, НОРМАЛЫҚ СІЛТЕМЕЛЕР
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР
КІРІСПЕ
1 ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Кермек туралы қысқаша мағлұматтар
1.2 Биологиялық белсенді заттардың негізгі топтарының физиологиялық белсенділігі
1.2.1 Табиғи полифенолдар туралы жалпы түсінік
1.2.2 Флавоноидтардың жалпы сипаттамасы
1.2.3 Флавоноидтардың физиологиялық әсері
1.2.4 Тері илегіш заттар
1.2.5 Аминқышқылдардың жалпы сипаттамасы
1.2.6 Өсімдік шикізаты құрамындағы минералды заттар
2 НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ
2.1 Өсімдік шикізатының сапалық көрсеткіштерін анықтау
2.2 L.myrianthum өсімдігі тамырының минералдық құрамы
2.3 L.myrianthum өсімдігінің тамырынан субстанция бөліп алудың оңтайлы технологиясын жасау
2.3.1 Оңтайлы еріткіш таңдау
2.3.2 Шикізат пен еріткіштің оңтайлы қатынасын анықтау
2.3.3 Экстракцияның оңтайлы уақытын анықтау
2.3.4 Экстракцияның оңтайлы температурасын анықтау
2.4 L.myrianthum өсімдігінің тамырынан алынған субстанцияны сапалық талдау
2.5 L.myrianthum өсімдігінің тамырынан алынған субстанцияны сандық талдау
2.6 Limonium Mill текті Limonium myrianthum өсімдігінің тамырынан полифенолдарды бөлу және фракциялаудың сызбанұсқасы
3 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
3.1 Зерттеу әдістері. Реагенттер мен еріткіштер
3.2 Заттарды фитохимиялық талдау және зерттеу
3.2.1 Шикізат сапасын анықтау
3.2.2 Шикізат құрамынан микроэлементтерді анықтау
3.2.3 Өсімдік шикізаты құрамындағы биологиялық белсенді заттардың сапалық талдауы
3.2.4 Өсімдік шикізаты құрамындағы биологиялық белсенді заттардың сандық талдауы
3.2.5 Шикізаттан субстанцияны бөліп алудың оңтайлы технологиясын жасау
3.2.6 L.myrianthum өсімдігінен алынған субстанцияны сапалық және сандық талдау
3.2.7 Limonium Mill текті Limonium myrianthum өсімдігінің тамырынан полифенолдарды бөлу және фракциялау
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША А1
ҚОСЫМША А2
ҚОСЫМША Б
Шешілетін мәселенің қазіргі жағдайын бағалау
Қазіргі уақытта Қазақстандағы дәрілік препараттарға сұраныстың 90 %-ы шетелден әкелінеді. Сондықтан Қазақстан Республикасының фармацевтикалық өндірісі қиын жағдайда тұр. Дәрілік шикізат жөніндегі мемлекеттік бағдарлама жоғарғы эффективті, қауіпсіз және қол жетімді дәрілік заттарды өндіруді, отанымыздағы өсімдік шикізат көзінен қолдануды қарастырады.
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмыс дәрілік өсімдік шикізатынан құрғақ күйінде субстанция бөлу технологиясын жасауға арналған.
Зерттеудің өзектілігі:
Қазіргі кезде өсімдік тектес дәрілік заттардың медицинада кеңінен қолданылуы және фитотерапияға деген қызығушылықтың артуында. Жоғары эффективті, экологиялық таза дәрілік препараттардың халық медицинасында өндіру және өндірістік қоры бар өсімдік шикізаты, өзіндік фармацевтикалық өндірістің ашылуына бағытталуы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық өсуінің бірден бір жолы.
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау мекемесінің ұсынысы бойынша әрбір мемлекет қауіпсіз стратегия орнату үшін өзінде шығарылатын дәрілік заттардың деңгейі 20%-дан кем болмауы керек. Соңғы онжылдықта дамыған елдер қатарына ену үшін, фармацевтикалық өндірісті дамыту ең маңызды және өзекті мәселе болып есептеледі.
Кермек өсімдігі әр түрлі дәрілік заттардың көзі бола алады, себебі мемлекет аймағында өндірістік қоры бар және ежелден халық медицинасында қолданылған.
Сондықтан Қазақстанда Limonium Mill текті L. myrianthum өсімдігі қызығушылыққа ие, ол галофиттерге жатады және оның құрамында әртүрлі биологиялық белсенді заттар көп. Limonium Mill текті L. myrianthum өсімдігінің құрамындағы жоғары эффективті антиоксиданттық қасиетке ие конденсирленген тері илегіш заттардың және тотыққан формадағы флавоноидтардың болуы көптеген зерттеушілердің қызығушылығын тудыруда.
1. Лекарственные растения Казахстана и их использование. - Алматы: Fылым, 1996. - 344 с.
2. Флора СССР. - М.: АН СССР, 1952. - Т. XVIII. - С. 411-467.
3. Флора Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1961. - Т. VII. - С. 79-80.
4. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений Казахстана. - Алматы: Fылым, 1994. - С. 41.
5. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. - Москва: Медицина, 2002. - 530 с.
6. Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т.1. - Алматы: Издательский дом «Жибек жолы», 2008. - 592 с.
7.Бердимуратова Г.Д., Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А., Тулегенова А.У. Биологически активные вещества растений: выделение, разделение, анализ. - Алматы: Атамұра, 2006.
8. Жусупова Г.Е., Абилькаева С.А. Флаваны Limonium Gmelinii. II // Химия п17. Михайлова В.П. Дубильные растения флоры Казахстана и их освоение. - Алма-Ата: Наука, 1968. - 326 с.
9. Жусупова Г.Е. Химический состав растений рода Limonium Mill и создание препаратов на их основе. Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук. - Республика Казахстан, 2007г.
10. Жусупова Г.Е., Артамонова Н.А., Абилов Ж.А., Оразбаева Ж.К. Липофильные пигменты и жирные кислоты надземной части некоторых видов растений рода Limonium// Химия природ. соед. - 2006. - № 5. - С. 412-414.
11. Султанова Н.А., Бурашева Г.Ш. Флавоноиды некоторых галофитов Казахстана. - Алматы, «Қазақ университеті», 2007. - 5-10с.
12. Рахимов К.Д., Жусупова Г.Е. Фитопрепарат противовоспалительного действия из корней кермека Гмелина. Материалы научно-практической конференции, посвященной году здоровья «Актуальные проблемы оздоровления населения природными факторами».- Алматы: 2002.- С.145-147.
13. Жусупова Г.Е., Абилькаева С.А. Димерные проантоцианидины из корней Limonium gmelinii III.Химия природ. Соедин. - 2006. - № 2. - С. 134-138 (translated: Chemistry of Natural Compounds. - 2006.- Р.134-138).
14. Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. «Основы химии природных соединений».- Алматы: Қазақ университеті, 2010. -564 с.
15. Гринкевич Н.И., Сафронич Л.Н. Химический анализ лекарственных растений. - М.: ВШ, 1983. - 83 с.
16. Чумбалов Т.К. Химические исследование дубильных и сопутствующих им веществ некоторых растений Казахстана: автореф. д-ра хим.наук. - Ташкент, 1966. - С.26.
17. Алюкина Л.С. Флавоноидоносные и танидоносные растения Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1977. - 152 с.
18. Клышев Л.К., Алюкина Л.С. Материалы к вопросу изучения дубильных промышленных видов кермека (Statice gmelinii Wild. Statice myrianthum Schrenk) //Вестн. АН КазССР. - 1951. - №5. - С. 99-104.
19. Чумбалов Т.К., Киль Т.А. Изучение химического состава корня кермека солончакового хроматографическим методом - В кн.: Сб. работ каф. органической химии по изучению хим. состава растительного сырья Казахского ун-та.- Алма-Ата. - 1962.- Вып.1.- С.6-19.
20. Корулькин Д.Ю. Природные флавоноиды. - Новосибирск, Академическое издательство «Гео», 2007. - 5с.
21. «Хроматография на бумаге» под ред. И.М. Хайса и Мацека. М.: ИЛ.1962.
22. Р. А. Музычкина, Д. Ю. Корулькин, Ж. А Абилов «Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах». - Алматы: Қазақ университеті, 2004. - 288 с.
23.Государственная Фармакопея СССР. Вып.1: Общие методы анализа. - М.: Медицина, 1987. - 336 с.
24.Государственная Фармакопея СССР. Вып.2: Общие методы анализа.
25. Киль Т.А. О химическом исследовании корней кермека (Statice GmeliniiWilld): дис. канд. хим. наук. - Алма-Ата, 1962. - 180 с.
26. Чуешов В.И., Чернов Н.Е, Хохлова Л.Н., Богуславская Л.И. и др. Промышленная технология лекарств. - Харьков: НФАУ МТК - Книга, 2002. - Т. 1, 2. - 560, 716 с.
        
        МАЗМҰНЫ
АНЫҚТАМАЛАР, НОРМАЛЫҚ СІЛТЕМЕЛЕР
6
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР
8
КІРІСПЕ
9
1
ӘДЕБИ ШОЛУ
11
1.1
Кермек туралы қысқаша мағлұматтар
11
1.2
Биологиялық белсенді заттардың негізгі ... ... ... ... ... ... ... жалпы сипаттамасы
14
1.2.3
Флавоноидтардың физиологиялық әсері
18
1.2.4
Тері илегіш заттар
20
1.2.5
Аминқышқылдардың жалпы сипаттамасы
22
1.2.6
Өсімдік шикізаты құрамындағы минералды заттар
23
2
НӘТИЖЕЛЕРДІ ... ... ... ... ... ... тамырының минералдық құрамы
29
2.3
L.myrianthum өсімдігінің тамырынан субстанция ... ... ... технологиясын жасау
31
2.3.1
Оңтайлы еріткіш таңдау
31
2.3.2
Шикізат пен еріткіштің оңтайлы қатынасын анықтау
31
2.3.3
Экстракцияның оңтайлы уақытын анықтау
32
2.3.4
Экстракцияның оңтайлы температурасын анықтау
32
2.4
L.myrianthum ... ... ... ... сапалық талдау
34
2.5
L.myrianthum өсімдігінің тамырынан алынған субстанцияны сандық талдау
37
2.6
Limonium Mill текті Limonium myrianthum өсімдігінің тамырынан полифенолдарды бөлу және ... ... ... ... ... мен ... ... талдау және зерттеу
42
3.2.1
Шикізат сапасын анықтау
42
3.2.2
Шикізат құрамынан микроэлементтерді анықтау
44
3.2.3
Өсімдік шикізаты ... ... ... ... ... талдауы
45
3.2.4
Өсімдік шикізаты құрамындағы биологиялық белсенді заттардың сандық талдауы
50
3.2.5
Шикізаттан субстанцияны бөліп алудың оңтайлы ... ... ... ... ... ... және сандық талдау
58
3.2.7
Limonium Mill текті Limonium myrianthum өсімдігінің тамырынан полифенолдарды бөлу және ... ... ... А1
ҚОСЫМША А2
ҚОСЫМША Б
АНЫҚТАМАЛАР, НОРМАЛЫҚ СІЛТЕМЕЛЕР
Қарастырылып отырған дипломдық жұмыста қолданылған анықтамалар мен сілтемелер стандартқа сәйкестендірілген.
Микроэлементтер - тірі ағзаларда, яғни адамдардың, ... және ... ... ... ... ... ... ағзада өте аз, дегенмен атқаратын рөлі зор.
Айқындағыштар - қосылыс құрамындағы арнай топтарды ... ... - ... ... екі фаза ... әр ... орналасуы негізінде бөлу, алу және идентификациялау.
Өсімдік шиізатының сапалылығы - шикізат сапасының келесідей техникалық шарттарға сай болуы: сапалық көрсеткіштер (ылғалдылығы, жалпы ... ... ... ... сыртқы көрінісі, қосылыстың сапасы мен биологиялық белсенді заттың сандық мөлшері.
Гидролиз - ... ... ... ... ... қабатты хроматография - затты хроматография пластинкасына бекітілген сорбент қабатымен (силикагель, алюминий қос тотығы, полиамид, т.б.) бөлуге ... ... бір ... Бұл әдіс ... ... және көмірсулардың, спирттердің, ақуыздардың, стероидтардың және т.б. әр түрлі зат топтарына талдау жасауда қолданылады.
Полиамид - ... ... ... ала ... бөлу үшін ... ... ... - құрамында екі фенилдік қалдықтар бар гамма-пирон сақинасымен қосылған органикалық зат.
Хроматография - қоспаның компоненттерінің араласпайтын екі фаза ... ... ... әр түрлілігіне негізделген әдіс.
Экстракция - қоспадан қатты еріткіш арқылы бөліп алу, бір ... ... және ... үшін ... қоспадағы барлық компоненттерді бөлу және тазалау үшін қолданады.
Аминқышқылдар - әр түрлі ақуыздардың молекулаларын түзететін мономерлі заттар.
Экстрагент - ... ... ... ... ... үшін ... еріткіш.
ББЗ экстракциясы - дәрілік шикізатқа полярлығы әр ... ... әсер ... ББЗ ... бөлу процесі.
Субстанция - өсімдік шикізатының экстракциясы кезіндегі бөлінетін биологиялық белсенді заттардың кешені.
Технологиялық сызбанұсқа - белгілі бір ... ... және ... ... сатыларының өзара байланысын білдіретін сызбанұсқа.
МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТТАР ТІЗІМІ
ГОСТ 2237-75 Сырье лекарственное растительное. Цветы, листья, трава. Часть 1. (Сборник) - М. - ... ... ... 2237-75 Сырье лекарственное растительное. Корни, плоды, сырье. Часть 2. (Сборник) - М. - ... ... 1994, ... ... ... ... ... Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 24027.1-80 Сырье лекарственное ... ... ... ... ... ... ... измельченности и содержание примесей
ГОСТ 24027.2-80 Сырье лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы, экстрактивных, дубильных ... ... ... ... ... - ... 6709-72 Вода ... 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР
Осы дипломдық жұмыста келесідей қысқартылған сөздер мен ... ... - ... ... ... ... - бутанол:сірке қышқылы:су
ДзПНА - диазотталған пара нитроанилин
ЖҚХ - жұқа қабатты ... - ... ... - ... ... - спектрофотометр
УК - ультра күлгін спектр ... - ... ... - ... ... ... ... gmelinii
* кермек гмелина
L. myrianthum
* кермек мыңгүлді
Rf - ... ... ... заттың жылжу жылдамдығын көрсетеді.
КІРІСПЕ
Шешілетін ... ... ... ... ... ... ... препараттарға сұраныстың 90 %-ы шетелден әкелінеді. Сондықтан Қазақстан Республикасының фармацевтикалық өндірісі қиын ... тұр. ... ... жөніндегі мемлекеттік бағдарлама жоғарғы эффективті, қауіпсіз және қол жетімді дәрілік заттарды өндіруді, ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы. Дипломдық жұмыс дәрілік өсімдік шикізатынан құрғақ күйінде субстанция бөлу технологиясын жасауға ... ... ... ... ... ... ... медицинада кеңінен қолданылуы және фитотерапияға деген қызығушылықтың артуында. Жоғары эффективті, экологиялық таза дәрілік препараттардың ... ... ... және өндірістік қоры бар өсімдік шикізаты, өзіндік фармацевтикалық өндірістің ашылуына бағытталуы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық өсуінің бірден бір ... ... ... ... ... ... бойынша әрбір мемлекет қауіпсіз стратегия орнату үшін өзінде шығарылатын дәрілік ... ... ... кем болмауы керек. Соңғы онжылдықта дамыған елдер қатарына ену үшін, фармацевтикалық өндірісті дамыту ең маңызды және ... ... ... ... өсімдігі әр түрлі дәрілік заттардың көзі бола алады, ... ... ... ... қоры бар және ежелден халық медицинасында қолданылған.
Сондықтан Қазақстанда Limonium Mill текті L. myrianthum өсімдігі ... ие, ол ... ... және оның ... әртүрлі биологиялық белсенді заттар көп. Limonium Mill текті L. ... ... ... ... эффективті антиоксиданттық қасиетке ие конденсирленген тері илегіш заттардың және ... ... ... ... ... зерттеушілердің қызығушылығын тудыруда.
Зерттеу нысаны:
Limonium Mill ... L. ... ... ... ... Мыңгүлді кермек (L. myrianthum) өсімдігі тамырының сапалық талдауын ҚР Мемлекеттік Фармакопеясындағы берілген мәліметтермен салыстыру.
2. L. myrianthum өсімдік ... ... ... ... негізгі топтарының сапалық және сандық құрамын сараптау.
3. L. ... ... ... ... ... ... ... экстракция уақытын, температурасын өзгерте отырып құрғақ экстракт түрінде субстанцияны бөлудің тиімді ... ... ... ... ... белсенді заттардың негізгі топтарына сапалық және сандық талдау жүргізу арқылы субстанция сапасын анықтау.
5. ... ... ... ... бөлудің оңтайлы жолдарын өңдеу.
Ғылыми жаңалығы: Зерттеу барысында шикізат пен оның негізінде бөлінген субстанцияның сапалылығы, ... ... ... ... ... ... ... және сапалық талдау жасадық, параметрлерді өзгерте отырып (еріткіш табиғаты, оның шикізатпен қатынасы, экстракция уақыты, температура) субстанция бөлудің оңтайлы жолын ... ... ... ... зерттеу жұмысында қолданылған қондырғылар мен әдістер: СФ, ФЭК, тұндыру қондырғысы (центрифуга) ... ... ... ... ... ... УК ... әдістері, KIKA. WERKE HB4 basic ротор-буландырғышы.
Теориялық маңызы. L. myrianthum өсімдігінің тамырынан ... ... ... ... ... ... технологиялық сызбасын жасау, оларды жеке қосылыстарға бөлу және идентификациялау.
Практикалық маңызы. L. ... ... ... ... ... ... белсенді заттардың, соның ішінде антиоксиданттық қасиетке ие флавоноидтардың, конденсирленген тері илегіш ... ... Осы ... медицинада жоғары эффективті эәрілік препараттар дайындауда қолданылуы.
Басылым. Берілген диплом бойынша тақырыбына ... ... ... қалыптасуына Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған атты ... мен жас ... ... ... ... 1 ... тезис жарияланды.
Дипломдық жұмыстың құрылысы мен көлемі: Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және әдебиеттер ... ... ... ... ... шолудан тұрады, онда да Limonium Mill текті L. ... ... ... ... ... және таралуы туралы жазылған. Екінші бөлімде зерттеу нәтижелері мен ... ... ... ... Limonium Mill ... L. ... өсімдігін зерттеуде қолданылған әдістер мен реактивтер келтірілген.
Дипломдық жұмыс 63 беттен, 14 кестеден, 2 сызбадан, 5 суреттен, 26 әдебиеттер тізімінен және ... ... ... ... ... туралы қысқаша мағлұматтар
Соңғы онжылдықта озық мемлекеттердің арасында өсімдік текті дәрілік заттардың медициналық практикада кең қолданыс тапқаны анық ... және ... ... ... ... ... препараттардың 50 % үлесін алып жатыр.
Өсімдік текті дәрілік заттардың ағзаның физиологиялық жүйелерімен үйлесімділігіне байланысты, ағза қорғаныс ... ... және ... ... дайындалған дәрілік препараттардың ерекшелігі - оның терапевтік әсердің жұмсақтығына және комплекстік түрде әсер етуіне, аз ... ... ... болмауына, аллергиялық реакциялардың сирек индуцирленуіне байланысты [1,2,3].
Қазақстан флорасында ... ... ... ... ... ... табылады. Осы өсімдіктер қорының үлкен бөлігін ұқыпты пайдаға асыратын болсақ, онда бұл шикізат Қазақстан Республикасы медицинасының сұранысын ... ... етер еді, ... осы ... ... ... ... бар 5%-ы ғана [3].
Бұл мемлекеттік маңыздылығы бар мәселені шешу үшін, перспективасы айқын байқалатын дәрілік өсімдіктердің ... ... ... және олардың биологиялық белсенділігін, Қазақстан территориясындағы шикізат ... ... ... ... және ... ... фитопрепарат алудың технологиялық процестерін экологиялық және экономикалық жағынан ескере ... ... ... территориясындағы экологиялық жағдай жылдан-жылға нашарлап бара жатқандықтан және тұзды жерлердің көбейіп бара жатқандығына байланысты Арал теңіз аумағы, Солтүстік-Шығыс ... және ... ... ... ... айналып бара жатыр.
Осындай жерде галофиттер сияқты өсімдіктер жақсы өседі. Олардың топырақтағы тұздың үлкен концентрациясына бейімділігі, өсімдік құрамындағы антиоксиданттық қасиеттерге ие ... ... ... ... ... оның ... ... факторы болып табылады және олардың экстремалды қоршаған ортаға бейімделу қасиетін арттырады. Физиологиялық концентрациялар шамасындағы фенол қосылыстары, көріп ... ... ... ... ал оның ... протекторлық белсенділігі мембраналардың зақымдалуына қарсы тұрақтылығын арттырады. Галофиттерге Plumbaginaceae тұқымдасына жататын Limonium Mill өсімдіктері кіреді. Олар экстремалды ... ... және ... ... ... қолданылады.
Осы уақытқа дейін белгілі әлемдік флорасындағы Limonium Mill өсімдігінің химиялық ... ... ... материалдарға жүйелендіру жүргізілді. Limonium Mill өсімдігінің фитохимиялық зерттеуі туралы салыстырмалы толық мағлұматты 1985 жылы шыққан атты көп ... ... ... томы ... ... бұл шолуға өсімдіктің L. siniathum және L. vulgare түрлерінің химиялық зерттеулері енбеген болатын, өсімдіктің бұл түрлері туралы ... 1980 ... ... басқа басылымдарда табылды.
1980 жылдан бүгінгі күнге дейін өсімдіктің L. siniathum,L. caspiums, L. bicolor, және L. sinence ... ... ... ... ... ... мақала жарияланды, олардың ішінен соңғысы терең зерттелді. Зерттелген ... және ... ... ... ... ... антивирустық және басқа да белсенділік түрлеріне ие болатыны анықталды.
Қазақстанда кермектің 18 түрі анықталған, оның ішінен төменде ... алты түрі ... ... ... ... Бұл түрлердің барлығы тері илегіш заттарға бай, бірақ бұл күнге дейін олар қолданылмай ... қор ... ... ... L. gmelinii ... кермегі) - шөлді алқаптарда, тұзды көлдер жағасында,балшықты теңіз жағалауларында, шөл мен ... ... ... ... ... ... өседі. Қазақстанның бүкіл аудандарында кездеседі, Батыс және Шығыс Сібірде, Ресейдің Еуропалық бөлігінде, Орталық Азияда, ... ... ... ... Батыс Қытайда және Монғолияда таралған.
2. L. myrianthum (Мыңгүлді кермегі) - ... ... ... ... ... ... сайларда, құрғап қалған көлдердің ойларында, ши мен ... ... ... тұзды топырақта, Бетпақдалада, Балқаш-Алакөл алқабында, Зайсанда, Аралда, Қызылорда облысында, Түркістанда, Жоңғар Алатауында, Іле Алатауында, Шу-Іле ... ... Азия мен ... ... ... L. popovii ... ... - топырақты алқаптарында және тауаралық сайларда, сексеуіл арасында, кейде арықтардың бойында өседі. Мойынқұм, Балқаш-Алакөл алқабында, Отырар, Шу ... ... L. otolepis ... ... - ши ... ну тоғайларда, құмды шөлейттердің қыратаралық сайларында және айналасында, кейде арамшөп ретінде суармалы егістіктерде, өзен ... және ... ... Ембіде, Аралда, Қызылорда облысында, Бетпақдалада, Балқаш-Алакөл алқабында, Мойынқұмда, Түркістанда, Шу-Іле тауларында, Орталық Азияда, Солтүстік Ауғанстанда және ... ... ... L. suffruticossum - тұзды көлдердің жағалауында, тақыр мен сорлардың шетінде, шөлді ... ... ... Каспий аймағында, Қызылорда облысында, Бетпақдалада, Балқаш-Алакөл алқабында, Мойынқұмда, Орталық Азияның оңтүстігінде, Кавказда, Иранда, ... ... ... ... L. ... - ... және ... шөлдерде, тақырлардың шетінде өседі. Арал өңірінде, Қызылорда облысында, Бетпақдалада, Балқаш-Алакөл алқабында,Мойынқұмда, Түркістанда, Шу-Іле ... ... ... ... ... ... қарқынды өсуіне және экологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты, шөлге айналған
жерлердің саны жылдан ... ... ... жерлерге айналып бара жатқан аумақтарға Арал теңізін, Солтүстік-Шығыс Каспий, Балқаш өңірін жатқызуға болады және қазіргі уақыттағы топырақтың деградациясы Республикамыздың 60%-дан ... ... алып ... [5;6].
Осындай топыраққа шөлді өсімдіктер икемді болып келеді. Оларға галофиттерге жататын (Limonium Mill) өсімдігі кіреді.
Өсімдіктің бұл түрлері күй ... ... ... ... ... ... мен ... тұздарының құрамын, олардың артық мөлшерін арнайы темірлер арқылы шығара отырып, реттеуге қабілетті болады. Кермектің биологиялық ерекшелігі, оның тұқым арқылы, сонымен ... ... ... ... ... ... ... өнімділігі және қоршаған ортаға жеңіл бейімделуінде танылады. Сондықтан да кермекті қолдан өсіру жеңіл, әрі экологиялық жағынан ... ... ... ... ... үш түрінің өндірістік қоры бар, солардың бірі - мыңгүлді кермек (L. myrianthum). ... ... ... бөлінген субстанция құрамына кіретін ББЗ комплексінің химиялық құрамын зерттеу, жекелеген қосылыстарды бөлу және идентификациялау, оны стандарттау мақсатында зерттелетін ... ... ... ... өте маңызды және өзекті болып табылады.
Органикалық химия және табиғи ... ... ... кермек гмелина (L. gmelinii) дәрілік заттар алынды. Субстанция түрінде сиробы мен тұндырмасы және жақпа ... ... ... (L. ... ... кермек гмелинаның тамыры сияқты өндірістік қорға ие. Осыдан келе, кермек мыңгүлді тамырын химиялық және фармакологиялық зерттеу қажет. Егер олардың ... ... ... онда оны ... ... ... ... практикалық медицинада шикізат базасын арттыру үшін қолдануға болады.
1.2 Биологиялық белсенді заттардың негізгі топтарының физиологиялық белсенділігі
1.2.1 Табиғи полифенолдар туралы ... ... ... ... ... кең ... және сандық жағынан көп класстарының бірі болып табылады және олар ... ... 1 ... ... ... ... жағынан ең көп табиғи полифенолдар топтарының бірі - ... ... ... ... ... ... флавоноидтардың 6000-нан астам түрі белгілі. Флавоноидтар өсімдік құрамында ... ... және бос ... ... ... кездеседі, құрылысында орынбасарлары ретінде алкил, ацил және басқа функционалдық ... ... ... Таза күйінде олар түссіз немесе боялған, суда және спиртте ... ... ... ... ... ... ... келеді. Өсімдіктер жасушаларында фенолды қосылыстар агликондар және гликозидтер түрінде, әсіресе, гүлдердің, жемістердің, жапырақтардың, сабақтардың және түбірлердің вакуолідерінің эпидермиялық ұлпаларында жиналады.
Табиғи ... ... ... ... ... сақина
Тері илегіш заттар (полимерлі фенолды қосылыстар)
С6
С6--
С6 - С3
С6-С=С-COOH
Флавоноид-тар
Изо-флавоноидтар
Ротено-идтар
Гидролизденген
Конденсирлен-ген
Корич қышқылы
Кумариндер
Галлота-ниндер
Эллагты тері илегіш заттар
Катехин-дер
Лейкоан-тоциани-диндер
Анто-циани-диндер
Флава-нондар
Флава-нолдар
Фла-вондар
Дигидро-халкондар
Халкон-дар
Аурон-дар
Флавонол-дар
Сурет 1. ... ... ... ... Флавоноидтардың жалпы сипаттамасы
Сандық жағынан ең үлкен ... ... ... бірі - ... ... ... әр түрлі құрылымы бар табиғи флавоноидтардың 6000-нан астам түрі белгілі. ... ... ... ... түрінде және бос жағдайда (агликондар) кездеседі және олардың құрылымындағы орынбасар ретінде алкил,ацил және ... ... ... ... ... Таза ... олар түссіз немесе боялған, суда еритін кристалдық немесе аморфтық заттар болып келеді [7,8]. Өсімдіктер жасушаларында флавоноидтар агликондар және ... ... ... ... ... ... сабақтар және эпидермиялық ұлпалардың вакуолінде жиналады. Флавоноидтар - өте көлемді және ... ... ... ... ... ... ... органикалық қосылыстар тобы. Олар С гетероциклдық ... ... ... бойынша ажыратылатын 2,3-дигидро бенз-γ-пиранның (флаван-3-ол немесе катехиндер, флаван-3,4-диолдар немесе лейкоантоцианидиндер, антоцианидиндер) және бенз-γ-пиронның (флавонондар ... ... ... ... дигидрофлавон-3-олдар, флавондар, флавон-3-олдар, халкондар, дигидрохалкондар, аурондар) туындысы ретінде белгілі (2-сурет).
Катехиндер ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 . ... классификациясы
Флавоноидтардың алуан түрлілігі С гетероциклдік сақинаның құрылымдық өзгерісіне ғана емес, сонымен қатар молекуланың ароматикалық ... А және В ... әр ... ... болуына, олардың табиғаты мен санына, гликозидтік байланыстар конфигурациясына, гликозидтік бөліктің ... ... ... және ... ... ... дәрежесіне байланысты болады.
Сутегі атомының кез келгені гидроксил тобына алмастырылуы ... ... С ... С=О ... ... түзілген сутектік байланыс С сақинасымен тұрақтандырылады. С6, С7, С8-де окситоптардың бар болатыны белгілі. Табиғатта кемпферол, кверцетин, мирицетин флавонолдары ең көп ... А және Б ... ... және ... ... ... болады.
Әдеби мәліметті сараптау нәтижесі көрсеткендей, Limonium Mill түрінің өсімдіктерінің құрамында, негізінен, мирицетин және оның туындылары бар. ... - ... ... ... және ... түрінде, метоксилденген, сирегірек ацилденген туынды ретінде кездесетін, көп таралған флавонолдарға жатады. Ең көп ... ... - ... ... құрамындағы флавонолдар жиі қанттармен байланысады, флавонолдық гликозидтердің құрамындағы моносахарид қалдықтардың мөлшері бір мен ... ... ... Ұзын ... ... бар ... туралы сирек айтылады [7].
Жиі кездесетін монозид өкілі - кверцетин деп аталатын ... ... ... ... үлкен маңызы бар рутин, оның молекуласындағы 3-гидрокси ... ... мен ... ... ... ... бар (сурет 3).
R1=R2=H - кемпферол
R1= ОН; R2=H - ... - ... ОСН3; R2=H - ... 3. Ең көп ... ... ... негізінен, тұрақты қосылыс болып келеді және оны құрғақ шикізаттан ыстық және салқын ... ... ... Еріткіш ретінде жиі су мен метанол, этанол немесе ацетон комбинациялары қолданылады. Метилденген немесе ацилденген флавонолдар эфир, гексан, дихлорметан және т.б. ... ... ... ... ... ... ... мөлшеріне және т.б. байланысты, экстракциялану мерзімі бірнеше минуттан бірнеше тәулікке дейін созылуы мүмкін.
Флавоноидтар фракциясын бөлу үшін ... ... ... ... силикагель, целлюлоза ұнтағын, полиамид қолданылады. Силикагель полярсыз (көбінесе жоғары алкилденген) флавоноидты агликондарды бөлу үшін қолданылады, силикагель бағанасының ... бөлу ... ... әр ... ... ... хлороформ-спирт қоспаларымен элюирлейді, кей жағдайда этилацетат қолданылады.
Бірақ силикагельдің кіші ... ... бар және ол жиі ... ... ... ... қолданылатын жүйелерде сияқты, фенол қосылыстарының барлық түрлерін целлюлоза ұнтағын пайдалана отырып бөледі.
Агликондарды моно-, ди-, тригликозидтерді бөлу үшін, элюент ретінде ... НАс, ... ... және БСС (4:1:5 және ... әр түрлі қатынастарда қолданылады.
Полиамид - фенол қосылыстарын алдын ала топтап бөлу үшін ... ... ... Бұл ... ... гидроксил мен амид топтарының арасында сутектік байланыстарының туу мүмкіншілігініне байланысты. Полиамид жоғары бөлгіштік касиетке ие болады. Полиамиді бар ... ... ... ... су және ... ... катар хлороформ-этанол жүйесі, хлороформның сатылы азаюымен колданылады. Агликондарды және гликозидтерді жаксы бөлу үшін әр түрлі маркалы ... ... ... LH-20 ... ... ... ... ретінде су-метанол жүйесі, соңғысының градиенті көбеюімен қолданылады.
Дәрілік өсімдік шикізатын фитохимиялык зерттеудін негізгі мақсаты - әсер ... ... ... топтарын анықтау ғана емес, сонымен қатар, сол топтардағы заттарды құрайтын компоненттерді идентификациялау.
Фракциялардың құрамы туралы алдын ала ... алу үшін ... ... реакцияларды қолданады:
- тұз қышқылы қатысында магний шие-қызыл түстен сарғылт түске дейін өзгеретін ... ... ... Егер С4-те бос ... тобы бар ... және ... ... түзілуі нәтижесінде, көк түс күлгін түске ауысады. Егер магнийді цинкпен алмастырсақ, онда флавонолдардың 3-гликозидтері оң реакция береді. Сондықтан бұл реакцияны ... ... ... үшін ... болады.
- флаван-3-ол және флавандиолдарды-3,4 ванилин реактивінің қатысында қызыл бояудың пайда болуымен анықтауға болады. Ондай кезде бояудың спектрі катехиндерде - ... ... - ... және ... ... - ... түске дейін өзгереді.
Әр түрлі металл иондарымен әрекеттесе отырып, флавоноидтар хелаттық ... бар ... ... ... ... С-3 атомының окситобы хлорлы темір ерітіндісінде қоңыр бояудың түзілуімен анықталады. Осы реакция жағдайында вицинальдық триокситуындылар - қара-көк, орто-диокситуындылар - ... түс ... ... сары ... алмастыратын натрий молибдатының ерітіндісі барлық фенол қосылыстарының орто-диокситоптасуына сілтейді.
Флавондарды флавонолдардан айыру үшін ... ... ... ... ... ... реакция үлкен қасиетке ие; реакция жағдайында флавондар флавонолдар ашық-жасыл түс береді, флавонондар - сары, халкондар және аурондар-қызыл түс ... ... ... ерітіндісінде флавонолдар қызыл түс, ал флавондар - сары түс береді. Сурьманың бес хлорлы қаныққан ерітіндісі ... және ... сары және ... түс, ... - ... ... ... түс береді. Бос 5-гидрокситобы бар флавоноидтардың ацетондағы бор қышқылының ... ... ... ... ... түсті тұздар түзеді. Сарғылт-қызыл бояу, жаңа дайындалған ... ... ... қатысында жүретін диазоттану реакциясындағы флавондарда, флавонолдарда, изофлавондарда
7-окситоп бар екенін білдіреді. Сонымен ... 1-2 ... ... ... болатын сарғылт немесе қызғылт түс - 7-оксифлавонондардың белгісі. Диазотталған ... ... ... ... ... түс, ал ... ... - сарғылт түс береді.
1.2.3 Флавоноидтардың физиологиялық әсері
Флавоноидтық қосылыстар ісікке қарсы, жоғарғы биологиялық белсенділік пен ... ... ... ... ... физиологиялық әсеріне бұрыннан көңіл бөлінген. Флавоноидтардың негізіндегі фармакологиялық препараттар жүрек қызметін ... қан ... ... бекітіп, олардың өтімділігін реттейді. Оксифлавондар рентген сәулелерінің ісікке қарсы эффектісін айтарлықтай күшейтеді. Мирицетин, кверцетин сияқты оксифлавондардың уыттылығы аз және аллергиялық ... ... ... ең ... қасиеттерінің бірі - құрамында фенолдық жүйенің болуына негізделген және тотығу-тотықсыздану процестеріне қатысу қабілеті.
Флавоноидтық құрылымның ... ... ... ... өсуін үлкен дәрежеде тежейді. Флавон трицин (5,7,4-үшгидрокси-3',5'-диметоксифлавон) және кемпферолдың 3-О-β-Д-глюкопиранозид флавонолы тышқандарда айтарлықтай белсенділік көрсетті. ... ... 5,6,7 ... ... ... бар ... ... бірқатар синтезделген және табиғи флавоноидтарда ісікке қарсы эффект көрсетті.
Флавоноидтар терінің қартаю үрдістерін баяулату үшін косметикалық заттардың бағалы ... ... ... целлюлит, купероза ауруларынан емдеуге қолданады. Олар сонымен қатар, ауруды жеңілдететін, антимикробтық көптеген пайдалы ... бай. ... - ... ... ... ... ... синтетикалық антиоксиданттардан басым түседі. Терінің қартаю үрдісі жасуша ... ... және ... ... ... ... ... перекисьті тотығуы әсерәнен жүреді. Олар тотығу стрессін және липидтердің перекисьпен тотығу ... ... ... ... ... ретінде тиімділігі оның терінің өз уақытынан ерте қартаю дефектілерінің пайда болуына себепші болатын бос оттегі радикалдарын ... ... ... және ... ... ... ... қолдану кезінде олардың белсенділігі С витаминнен 20 есе, Е витаминнен 50 есе ... ... тез ... ... ... (мысалы, С витамині) позитивті және негативті кофактор ретінде (мысалы, фосфодиэстераза,гиалуронидаза, эластаза, альдозаредуктаза, липоксигеназа үшін) көптеген ферменттерге ... әсер ... ... гепатопотективті белсенділігін бағалай отырып, кверцетин - әлсіз, ал кверцетрин - күшті эффект көрсететінін айта кетейік. ... ... ... ... биологиялық кең белсенділігінің негізінде антиоксидантты эффектінің болуымен түсіндіреді. Бос радикалдардың торы ретінде флавоноидтар әр түрлі факторлармен ... ... ... ... ... ... осыған байланысты олар потенциалдық антиоксиданттық құрал болып табылады. Сондықтан олардың негізінде ... ... ... ... ... аз ... асқын тотығы ингибиторлары, сөзсіз қызығушылық тудыруда. Ең анық антиоксиданттық белсенділікті флавондарға жататын қосылыстар көрсетеді. ... ... ... бос ... топтарынан тұратын, қосылыстардың бұл тобында липид асқын тотықты жеке флавондармен ингибирлену 80% ... ... қан ... ... ... ие, олар ... ... жүйесіне, эндокринді жүйеге, әр түрлі зиянды әсерлерге ағзаның қарсылығын көтере әсер етеді. Аз ... ... ... ... ... ... ойық жараларды емдеу кезінде жақсы әсер етеді.
Флавоноидтар ағзадағы иммундық және алмасу процесстеріне әсерін ... ... ... ... микробқа қарсы, антивирустық, антиоксиданттық қасиеттер көрсетеді.
Флавоноидтардың белсенділігі молекуладағы окситоптардың ... ... ... ... ... ... ... және олардың гликозидтелген түрлері өсімдіктердің құрамында тері илегіш заттармен болып, бір-бірінің физиологиялық қызметін толықтырады. Олар үшін ... ... және ... ... ... ... ... ауытқулары кезіндегі жүрек әлсіздігіне және гипертониялық аурулардың бастапқы түрлеріне Р-дәрумендік өт айдау, ... ... ... белсенділік, қақырық түсіретін, несеп айдағыш, жүрек ауруына әсер етеді.
Фармакологиялық зерттеулерде, медициналық практикада флавондар үлкен қызығушылық тудырады. Олар ... ... ... ... ісік ... ... ... әсер етеді. Соған байланысты, құрамында жеткілікті мөлшерде флавондар бар, өзекті, қажетті мәсәле болып табылады.
1.2.4 Тері илегіш ...
... ... поифенолдық табиғатқа ие болатын органикалық заттардың қасиеттерін айтады.
Фрейденберг классификациясы бойынша илегіш заттарды екі ... ... ... илегіш заттар:
а) галлотаниндер - галл қышқылы мен ... ... ... - ... ... мен қанттардың эфирлері;
в) фенолкарбон қышқылдарының қантсыз эфирлері;
2. конденсирленген илегіш заттар:
а) флаванол-3 ... ... ... ... ... тері ... заттар фенолкарбон қышқылдары мен қанттардың күрделі қосылысы ретінде ... ... ... ... ... ... ферменттер және сілтілер қатысында, илегіш заттар бастапқы ... ... ... ... ... ... ... қанттармен - галл қышқылын, ал эллаготаннин ... ... ... - ... қышқылы немесе қарапайым химиялық айналымдар арқылы галл қышқылынан түзіле алатын қышқылдар түзеді. ... мен ... ... келесі реакциялардан көрінеді. Қанттар бөлігін моносахаридтер түзеді - пентоза, гексоза және дисахаридтер. Тері ... ... екі ... ... ... және ... [8]. ... тері илегіш заттар жиі галл және
м- галлоилгаллқышқылдарының туындылары таниндер болып ... ... ... сия ... шәй ... емен ... анар ... тамырларының және т.б. өсімдіктердің құрамында болады. Әдетте, оны сия ... ... ... Галл қышқылды бұрыннан қара сия және бірқатар бояулар алу үшін қолданылған. Галл ... ... ... тұзы ... деп аталатын күшті антисептик ретінде пайдаланады.
Сурет 4. Гидролизденетін танин
Конденсирленген илегіш заттар минералды қышқылдар әсерінен ыдырамайды және ... ... ... ... Зерттеу нәтижесінде илегіш заттардың биогенетикалық алдынбасарлары деп айтуға келетін, бірқатар конденсирленген полиоксифенолдар бөлініп ... ... 5. ... ... тері ... заттарға ортақ қасиет - молекулалық масса, ароматтық табиғат және ... ... ... Илегіш заттардың қасиеттері практикалық қолданыс тапқан: ақуыздармен байланысуы оларды ерітіндіден ... ... ... теріге айналдыра илеуде қолданады. Күйген денеге жағылған танниннің ерітіндісі ұлпа ыдырауының улы ақуыздық өнімдерін байланыстырып, ұлпалардың жазылуына әсерін ... ... ... ... ... бифункционалды қосылыстар болып келеді және цвиттер иондар немесе биполярлы иондар түрінде кездеседі, ... ... ... балқу температуралары жоғары болады. Ақуыз бен ферменттердің полипептидтік тізбектері толық ... ... ... мономер ролін атқаратын бос аминқышқылдарға дейін ыдырайды. Ақуыз биосинтезі кезінде, аминқышқылдардың ... ... ... ... ... жазылған генетикалық кодымен беріледі.
Ақуыз және фермент құрамына кіретін 20 ... ... ... ... ... және ... барлығы оптикалық белсенді модификациялар түрінде кездеседі және көбінесе
L- қатарға ... ... ... ... бөлу сулы ... әр түрлі қатынастағы сулы спирт қоспаларымен экстракциялау арқылы жүргізіледі.
Аминқышқылдарды қағазда хроматографиялау үшін ... ... ... ... 4:1:5 және 40:12,5:29 қатынастағы н-бутанол-сірке қышқылы-су, ал сірке қышқылы 2-5%. Айқындағыш ретінде нингидрин қолданылады.
Аминқышқылдарын бөлу және ... үшін ... ... және ... ... ... әдістерін қолданады. Ионалмасу хроматографиясы үшін арналған құрал-жабдықтар қымбат және таза аминқышқылдарды ғана анализдеуге арналғанын ескерткен жөн; газды хроматографиялық анализ үшін ... ... ... алу ... аминқышқылдардың алдын ала модификациясы қажет, ал оны ... ... ... келе ... және ... ... мүмкін емес болып қалады.
ЖЭСХ әдісі еңэффективті және салоыстырмалы арзан құрал-жабдық көмегімен алуан түрлі проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Көбінесе, осы әдіспен ... ... ... ацетонитрил-фосфатты буферлі ерітінді қоспасымен градиентті элюирлеуді қолдана отырып, NH2 лихросорбпен (бөлшек ... 5 мкм) ... ... ... 30 минут ішінде 20 шақты аминқышқылдар бөлінеді. ... ... ... 200 ... ... бойынша жүргізіледі,ал олардың идентификациясы ұсталу уақыты бойынша анықталады.
Көптеген өсімдіктер және ... ... ... ... ... қарапайым бейорганикалық қосылыстардан синтездей алады. Көптеген аминқышқылдар адам және жануар ... зат ... ... ... және ... ... ... синтезделеді, ақуыздардың, сонымен қатар өмірлік қажеті бар заттардың - гормондар, аминдер, алколоидтар, коферменттер, пигменттер және т.б. ... ... үшін ... ... ... ... зат алмасудың соңғы өніміне дейін ыдырайды (адамда және сүтқоректілерде бұл - ... ... ... және су), ... ... ... ... ету процесстеріне қажетті энергия пайда болады.
Гистидин және аргинин тірі ағзада шектелген, кейбір кездерде, жеткіліксіз мөлшерде синтезделеді. Цистеин және ... ... ... ... ... метионин және фенилаланиннен түзіледі. Кейбір аминқышқылдар тірі ағзада қайта аминирлеу арқылы азотсыз ... ... 8 ... ... ... ... ... метионин, треонин, триптофан, фенилаланин) ауыстырылмайтын аминқышқылдар болып келеді де, адам және ... ... ... ... ағзаға тамақпен бірге енуі қажет. Ересек адамның ауыстырылмайтын аминқышқылдардағы тәуліктік қажеттілігі, орта есеппен 1 г шамасында. Бұл қышқылдардың жетіспеушілігі кезінде (В3 ... және ... ... ... бастапқы заттың бірі болып саналады. Триптофан сүтқоректілер жасушаларымен никотин қышқылы (РР дәрумені) және серотиннің биосинтезі үшін қолданылады; жәндіктер ... көз ... ... үшін ... өсімдіктер жасушаларымен гетероуксин, индиго және кейбір алколоидтарды биосинтездеу үшін қолданады. Ішекте болатын шіру процестері кезінде триптофаннан ... және ... ... ... ... және ... және т.б. ауруларында қолданылады. Лизиннің синтетикалық аналогын тамақ өнімдерін және жем байыту үшін ... ... ... ... ... кезінде, ағзадағы метил топтарының доноры, сонымен қатар ... ... ... көзі ... ... Метионин бауыр аурулары, анемия, күйік кезінде қолданылады. Глутамин қышқылы - жүйке-психикалық аурулар ... ... ... және емдеу мақсатында, аминқышқылдар мал шаруашылығында және ветеринарияда қолданылады, ... ... ... ... және тағам өндірісінде қолданыс тапқан.
1.2.6 Өсімдік шикізаты құрамындағы минералды заттар
Өсімдіктерде, соның ішінде дәрілік өсімдіктерде ... ... ... ... ... ... яғни күйдіруден кейін алынған күлден табылатын микроэлементтер мен макроэлементтер болады. Минералды заттар адам ағзасы терісінің, ферменттер мен ... ... ... Өз ... Д. И. ... ... кестесіндегі элементтердің көп бөлігін табуға болады. Адам ағзасының 60 % судан, 34 % органикалық заттардан, 6 % ... ... ... ... ... тірі ағзада және өсімдікте өтетін өмірлік үрдістердің негізі қан плазмасына әсер ете отырып, оның бағыттағышы болып келеді, осылайша дәрілік ... ... ... құрамындағы минералды заттардың мөлшері топырақтың құрамы мен ылғалдылығына байланысты. Минералды элементтер өсімдік ... ... ... ... ультраэлементтерге бөлінеді. Ғалымдардың зерттеулер бойынша егер ағзадағы элементтердің массалық үлесі дене ... 0,01 % ... ... ... деп ... Осы ... бойынша, бұдан басқа элементтер микроэлементтер (оның ағзадағы массалық ... 10-3-10 -5 %) мен ... ... ... ... ... 10 -5 %-дан ... үлесінде қалады. Осы кезде ағзаға қажет темір ... ... және ... ортасында қалады. Адам ағзасындағы негізгі элементтер - көміртегі, оттегі, сутегі, сонымен бірге, азот, фосфор, күкірт және ... ... ... 22 элемент міндетті түрде кездеседі, олар: Ca, P, O, Na, Mg, S, B, Cl, K, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cr, Si, I, F, Se. ... ... ... ... ... ... ... байқалады (мысалы, йодқа бай ламинарий тиреотоксикоз емдеуде; жараны жазушы ... т.б.). ... ... ... ... ... ... хлор, фосфор) - күл құрамында жүздік үлестермен, ал ... ... ... ... йод, бор және т.б.), күл ... мыңдық үлесті пайызбен өлшенеді [9].
Адам ағзасындағы өтетін өмірлік үрдістер үшін микроэлементтердің биологиялық рөлі барлық ... үшін ... ... ... кейбір мәліметтерге сүйенсек, микроэлементтер қатары иммунитетті нығайтуда оң әсер көрсетеді, ағзаның улы заттар мен токсиндерден ... (кей ... ... ... ... ағза үшін токсин болып табылады, бірақ бұл оның мөлшеріне байланысты).
Кальций - сүйек жасушасының негізгі ... ... ... ... ... ... жүйке жүйесін қоздыру үшін қажет, қан ұюының ең маңызды құрамдас бөлігі, ... ... және ... ... ... ... қышқылы) - энергия көзі және оны тасымалдаушы, ақуыздар синтезіне қатысады, фосфолипидтер мен фосфопротеидтердің құрамына кіреді, қан және басқа ... ... ... қамтамасыз етеді.
Магний - металды протеидтер мен күрделі ақуыздар құрамында кездеседі, ферменттердің активаторы болып табыылады, ... және ... ... сонымен қатар жүрек функциясы жұмыс істеу қабілетіне өз әсерін тигізеді, артериалды қысымның төмендеуін ... ... - ... ... ... жүйке және бұлшықеттің қозуында, қан буферінің қалыптасу және қан ... ... ... ... үрдістерінде маңызды рөл атқарады.
Калий - сулы-тұзды алмасу үрдістерінде, ағзаның қышқылдық-сілтілік жағдайын реттеуіші ретінде; бұлшықеттің қалыпты жұмыс ... ... рөл ... ... ... мен ... шығарылуына өз септігін тигізеді; ферменттерді активирлейді.
Күкірт - күкіртті аминқышқылдарының құрылысында болады (метионин, цистин). Гемоглобин құрамына енеді, тері құрылысын ... ... ... синтезіне қатысады; қартаю үрдісін баяулатады.
Хлор - жасушадағы және терідегі осмотикалық қысымында қатысады, сулы ... ... ... ... ... ... қан плазмасының түзілуінде маңызды рөл атқарады.
Темір - ферменттер құрамында хелатты қосылыстар түрінде кездеседі (органо-металлдық қосылыстар). ... ... ... ... ... мен ... ... иммунитетті тұрақты ұстап тұрады.
Мыс - электрон тасымалдаушы ақуыздардың құрамдас бөлігі ретінде биохимиялық үрдістерге, ... ... ... ... субстраттардың тотығу реакцияларына қатысады, күшті антиоксидант болып табылатын супероксиддисмутаза құрамына кіреді, тыныс алу, зат ... ... ... ... жүйке жүйесі мен буындар саулығына қажет.
Селен - иммунитетті ... ... ... қорғаныштық әсерін қамтамасыз етеді, хромосомды аппараттың бұзылуына кері әсер етеді, жасушалардың ұзақ өмір сүруін бақылайды. ... - ... ... ... кіреді. Тироксин және үш йодтиронин, олар гормондық белсенділік қасиетіне ие. ОЖЖ ... ... мен ... ... щитовидной железы, қан мен перифериялық жасушалардың, йодтиронионның гормондық белсенділігі мен синтезін реттейді. Зат алмасу үрдісін, соның ... ... мен жылу ... ... ... - қан құрамындағы глюкоза деңгейін реттейді, инсулин әсерін жоғарылатады, кейбір ферментті жүйелердің құрамдас бөлігі болып табылады, қарт ... ... ... ... ... артериалды қысымның тұрақталуына, жүйке жүйесінің тұрақты қалыпқа келуіне өз септігін тигізеді. ... - ... ағза мен ... құрамына кіреді. Полистің түзілуін стимулдейді, темірмен катализденетін еркін­радикалды тотығуды тежейді. Әртүрлі метаболикалық үрдістерге қатысатын ... ... ... ... ... ер ... ұрпақ жалғастыруын тоқтатады.
Фтор - гидросил ионын тек қана эмаль апатитінде, тіс дентинінде, сүйек ... ғана ... ... ... ... ... қорғайды. Ағзаның деминералдануының ескертеді.
Марганец - көптеген ферменттердің негізгі құрамдас ... ... ... мен ... ... ... - зат ... үрдістеріне қатысады, ақуыздар мен нуклеин қышқылдарының қасиетіне әсер етеді, көмірсулар мен май қышқылдар ... адам ... ... ... қатысады. Гипотензивті әсер береді, темірдің сіңірілуіне себеп болады, иммундық белсенділікті стимулдейді, ... ... ... ... ... ала ... - ... құрамына кіреді (сульфитоксидаза, альдегидогидрогеназа, ксантиноксидаза, нитратредуктаза); ағзадағы мочевина қышқылының түзілуін аяқтайтын пуриндердің алмасу үрдістеріне қатысады; детоксикация үрдістеріне, ферметтердің активтенуіне ... ... ... ... ... ... ағзада сіңірілуін қамтамасыз етеді.
Кремний - бүйректе, бауырда, бұлшықетте, лимфатикалық түйіндерде болады. Жасуша минерализациясында сүйек пен ... ... ... негізгі элемент; қабынуға қарсы, регенеративті қасиеттерге ие, ағзаның ауруға қарсыласуын жоғарылатады; иммунологиялық үрдістерде, ақуыз бен көмірсу алмасуына, коллагеннің түзілуіне қатысады. ... - бас ... ... тамырларының тежегіш үрдістерін таңдалмалы түрде күшейтеді, жүйке жүйесін қалыпты жұмыс жасауға икемдейді.
Күміс - антисептикалық, бактерицидтық, қабынуға ... ... ие, ... ... жоғарылатады, жасуша үрдістерін активтендіреді.
Бор - қалқанша без қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, кальций, ... ... ... ... ... ... ... синтезі үшін қажет. Остеопороз бен остеоартрит ауруларын емдеуде дәрілік зат ретінде ұсынылады.
Никель - элементі кобальт тәрізді, қан ... ... оң әсер ... ... активтендіреді; шаш құрамында, көз қарашығында жинақталады. Никельдің ағзада артық мөлшерде ... ... мен ... ... ... ... әкеледі, жүрек­қан тамыр жүйесін бұзылуына себепші болады, көмірсу мен азотты айналым жұмысы төмендейді, ұрықтандыру функциясы нашарлайды.
Ванадий - ... ... ... ... ... механизмге қатысады; ДНҚ синтезін күшейтеді, инсулин эффективтілігін жоғарылатады. Ферменттер қатарына өз әсерін тигізеді.
Германий - иммунитетті ... ... ... ... қан құрамындағы холестерин мөлшерін тұрақтандырады.
Қазіргі таңда ауыр сырқаттарда (мысалы, қан ... ісік т.б.) ... ... ... Ең ... ... бұл жағдайда дәрілік заттар тудырады, себебі, жалпы дәрілік заттар ретінде қолдану кезінде фармакологиялық белсенді заттар микроэлементтердің әсер ету ... ... ... ... құрамындағы минералдық заттарды күлділік бойынша анықтайды, ал ... ... ... ... байланысты өзгеріп отырады. Күлділікті жалпы және 10 % хлорлы су ерітіндісінде ерімейтін күл деп бөлінеді.
Жалпы күлділік - ... ... ... кейін алынған күлді қалдық. Күлдің ерімеген бөлігі кремнеземді және өсімдіктің шаңдалу деңгейін көрсетеді ( жоғары бөлігі ) немесе топырақтың дұрыс ... ( ... ... ). Қышқыл ерітіндісіне толықтай өткен күл өсімдіктің табиғи күлділігі деп аталады және тек осы ... ... ғана ... ... ... ... макро-, ең маңздысы микроэлементтерді бағалау үшін қажет.
Макроэлементтердің ішінде көп мөлшерде калий элементі кездеседі, ол ... күл ... ... ... өзіндік ерекшеліктері бар, сонымен қатар күлде анықталатын сирек кездесетін кейбір элементтер өсімдік өсетін топырақтың өзінді индикаторы ретінде қолданыста бола ... ... ... ... ... ... қажет элементтерді сіңіреді, яғни олардың концентраттары болып келеді. Микроэлементтердің өсімдіктерде аз мөлшерде болуы әртүрлі ... ... үшін ... және ... белсенділігін арттырады, биохимиялық үрдістерді катализдейді, көмірсулар, ақуыздар, дәрумендер мен ферменттердің алынуына қабілетті. Бұдан басқа, ... ... ... құрамында болады және олардың белсенділігіне әсер етеді.
2 НӘТИЖЕЛЕРДІ ... ... ... ... Plumbagenaceae тұқымдасы Limonium Mill текті L. myrianthum өсімдігі түрінің тамырынан биологиялық белсенді заттар ... ... ... ... ... ...
Алдымен тұндырынды алуда қолданылатын L. myrianthum өсімдігі шикізатының ... ... ... яғни сәйкесінше өсімдіктің ылғалдылығы, күлділігі, құрамындағы экстрактивті заттар ... ... ... ... өз ... шикізатты ұнтақтау, ылғалдылықты анықтау, жалпы күлділік, 10%-ды хлор қышқылында ерімейтін күл, сульфатты күл және ... ... ... әсер ... ... ... ... бөлінеді (кесте 1).
Бұл көрсеткіштер ҚР Мемлекеттік Фармакопея мен т.б. әдебиеттерде тізімделген белгілі әдістемелерге сүйеніп ... ... ... ... ... ... ... жерде жақсы сақталуына себеп болатын болып табылады. ... ... ... ... оның ... күлділік мөлшері болып табылады. шикізаттағы және оның қосылыстарындағы ... ... ... ... ...
, әдеттегідей, ерімейтін сульфатты қосылыстар түзетін өсімдіктер құрамындағы металдармен салыстыруға мүмкіндік ...
... ... ... көп мөлшерде кездесетін кремнезем қоспасын сипаттайды.
1 кесте. Limonium myrianthum өсімдігі тамырынан алынған шикізаттың сапалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер, %
L. ... ... ... ... %-тік HCl-да ... күл
0,5
Сульфатты күлділік
2,28
Экстрактивті заттар саны
15,70
Кестеде көрсетілгендей, зерттелінген үлгінің сапалық көрсеткіштері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Фармакопеялық құжаттарының
шамаларына сәйкес келеді. Өсімдік құрамында ... ... саны көп ...
L. ... ... ... ... төмен көрсеткіштеріне ие (5,17%). Бұл көрсеткіш фармакопеялық үлгілерден аспайды (тамырлар үшін 12-15%) [9;10].
Шикізат сапалығының тағы бір ... ... ... ... ... кету ... Шикізатты зерттеу нәтижесінде алынған жалпы күлділіктің көрсеткіші (8,83%), фармакопеялық үлгілердің максималды мәндерінен бірнеше есе төмен болып ... (~4-14% ... ... ... күлдің мөлшері өсімдік құрамында ерімкейтін сульфаттар түзетін металдар мөлшеріне пропорционалды болады. Мұндай металдарға кальцийді жатқызады.
L. myrianthum өсімдігінің тамырларындағы сульфатты күл ... ... ... ... ... ... кремнезем қоспасын сипаттайды және минералдық қоспалардың бар екендігін дәлелдейді. Зерттелген өсімдік ... бұл ... (0.5%) ... ... сай ... ... ... [9;10].
Бұл көрсеткіштер зерттелген өсімдікті сапалы дәрілік шикізат ретінде сипаттайды.
2.2 L. myrianthum ... ... ... ... ... қажет шамада болуы әртүрлі аурулардан сақтану үшін қажет және ферменттердің белсенділігін арттырады, биохимиялық ... ... ... ... дәрумендер мен ферменттердің алынуына қабілетті. Бұдан басқа, микроэлементтер өсімдікті дәрілердің құрамында кездесіп, олардың ... әсер ... күлі ... ... ... ... ... өңделді (1:3 қатынастағы HNO3-концентрлі HCl ), және ерітінді сулы моншада құрғағанша буландырады да, қалдық 0,1 н HNO3 азот ... ... 25 мл ... ... құйылды. Бұл кезде үлгіде ақ тұнбаның пайда болғаны байқалады. Ақ тұнбаның пайда болғаны күлде ауыр металдардың ... ... ... жолмен дайындалған үлгілер, атомдық-адсорбциялық спектроскопия әдісімен талданылды.
2 ... L. ... ... ... ... және ... ... мөлшері, мг/кг
Cu
Ni
Co
Mn
Fe
Pb
Cd
Zn
Ca
Mg
Na
K
5.04
2.77
1.12
17.91
2.75*10[2]
3.37
0.21
11.88
9.01*10[3]
2.15*10[3]
7.07*10[3]
3.1*10[3]
Тәжірибе нәтижелері көрсеткендей, өсімдік шикізатында кальций, магний, ... ... ... ... ... ... натрий мен магний элементтері ағзаның жасушаларында кездеседі, жүйке және ... ... қан ... қалыптасуы және қан қысымының, ағзадағы судың бағытталу үрдістерінде маңызды рөл атқарады. Ал, калий ... ... ... мен ... ... өз ... тигізеді; ферменттерді активирлейді. Ағза үшін қажетті темір, мыс, цинк т.б. элементтер анықталды. Темір, мыс, ... ... ... ... зат алмасу үрдістерімен бірге жүреді. Жалпы, темір элементі хелатты қосылыстар түрінде кездеседі және гемоглобин мен миоглобиннің құрамында; иммунитетті ... ... ... ... ... әсер береді, темірдің сіңірілуіне себеп болады, иммундық белсенділікті стимулдейді, ал цинк ... ... ... ... ... ... Әртүрлі метаболикалық үрдістерге қатысатын металлоферменттердің құрамына кіреді. Цинктің жетіспеушілігі ер адамның ұрпақ жалғастыруын тоқтатады. Марганец көптеген ... ... ... ... ферменттердің белсенділік қасиеті мен катализатор функциясын атқарады.
Никель элементі кобальт тәрізді, қан айналым жұмысына оң әсер етеді, ферменттерді активтендіреді; шаш ... көз ... ... ... ағзада артық мөлшерде жинақталуы бауыр мен бүйректе кейбір дистрофикалық өзгерістерге әкеледі, жүрек-қантамыр жүйесін бұзылуына себепші болады, көмірсу мен азот айналым ... ... ... ... ...
3 ... Limonium myrianthum өсімдігі тамырынан алынған шикізаттың сандық көрсеткіштері
Көрсеткіштер, %
L. myrianthum өсімдігінің тамыры
Тері илегіш заттар
6,10
Флавоноидтар ... ... ... ... ... ... ... тамыры тері илегіш заттарға, флавоноидтарға, бос органикалық қышқылдарға бай. Сонымен қорыта келе, ... ... мәні осы ... ... зерттелініп, фармакопеяға енгізілген өлшемдердің талаптарына сәйкес келеді және шикізат сапалылығының жақсы ... ... ... ...
2.3 L. ... ... тамырынан субстанция бөліп алудың оңтайлы технологиясын жасау
2.3.1 Оңтайлы еріткіш таңдау
Өсімдік шикізатын ... үшін сулы ... ... ... ... олар аз ... әсер етеді [10,12]. Бұл ерітінділерді медицинада қолданады. Оңтайлы еріткішті таңдау үшін этанол және сулы спирт ерітіндісі (30%, 50%, 70%, ) ... Бұл үшін 10 г Limonium Mill ... L. ... ... түрінің тамырының шикізатын алып, үстіне концентрациялары 30%, 50%, 70% 50 мл еріткіштерді құйдық. 24 сағатқа қалдырдық. Сосын ... ... ... ... ... фарфор чашкасында буландырдық. Массасын өлшеп, тұрақты массаға 105[0]С-да келтіріп,тағы да өлшедік ( кесте 4).
4 кесте. Оңтайлы еріткіш таңдау

Шикізат массасы, г
Су-спирт ... ... ... ... ... ... ... Limonium myrianthum өсімдігінің тамырынан биологиялық белсенді комплекстерін максимальды мөлшерде суырып алу үшін ... ... ... 50% ... жүйесі болып табылды. Сонымен, экстрагенттің көлемі ұлғайған ... ... да ... да ... Осыны есепке ала, экстрактивті заттардың максималды шығуын қамтамасыз ететін шикізат пен еріткіш көлемінің арасындағы оңтайлы ... ... ... ... Шикізат пен еріткіштің оңтайлы қатынасын анықтау [10;12]
Өсімдік шикізатын экстракциялау үшін сулы спирт ерітінділерін қолданады, өйткені олар аз ... әсер ... Бұл ... медицинада қолданады. Оңтайлы шикізат пен еріткішті таңдау үшін сулы спирт ерітіндісінің 50% алынды. Бұл үшін 10 г Limonium Mill ... L. ... ... түрінің тамырының шикізатын алып, үстіне концентрациясы 50% сулы-спиртті 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 қатынастарда 4 ... ... 24 ... ... Сосын оларды фильтрлеп, тұрақты массаға келтірілген фарфор чашкасында буландырдық. Массасын өлшеп, тұрақты массаға 105[0]С-да ... да ... ... ... ... пен ... оңтайлы қатынасын анықтау
Экстракция уақыты,сағ.
Экстрагент, %
Шикізат массасы, г
Экстрагент пен шикізат қатынасы
Экстрагент көлемі, мл
Субстанция шығымы, г
24
50
10
1:4
40
1,10
24
50
10
1:6
60
1,20
24
50
10
1:8
80
1,18
24
50
10
1:10
100
1,18
Кестеден көріп тұрғанымыздай, Limonium myrianthum өсімдігінің тамырынан ... ... ... ... пен шикізат қатынасы 1:6 қатынас ең тиімді екені анықталды. Сонымен, экстрагент пен шикізат қатынасы кеміген сайын ББЗ-дың концентрациясы артады.
2.3.3 ... ... ... ...
10 г шикізатты 6 колбаға салып, 50% сулы-спирт ерітіндісін 1:6 қатынаста құйып 4, 6, 8, 10, 24, 48 сағаттарға ... ... ... ... ... массаға келтірілген фарфор чашкасында буландырдық. Массасын өлшеп, тұрақты ... ... ... да ... (кесте 6).
6 кесте. Экстракцияның оңтайлы уақытын анықтау
Экстракция уақыты,сағ
Экстрагент, %
Экстрагент пен шикізат қатынасы
Экстрагент көлемі, мл
Субстанция шығымы, г
4
50
1:6
60
1,10
6
50
1:6
60
1,13
8
50
1:6
60
1,25
10
50
1:6
60
1,23
24
50
1:6
60
1,24
48
50
1:6
60
1,23
Кестеден көріп тұрғанымыздай, Limonium myrianthum ... ... ... ... ... ... ... 7 сағат екені анықталды.
2.3.4 Экстракцияның оңтайлы температурасын анықтау
10 г ... 4 ... ... ... 1:6 ... 50% ... ... құйып 8 сағатқа бөлме температурасында (20[0]С-25[0]С), 30[0]С, 50[0]С, 60[0]С температураларда қыздырдық. Сосын оларды ... соң ... ... ... ... фарфор чашкасында буландырдық. Массасын өлшеп, тұрақты массаға 105[0]С-да келтіріп,тағы да өлшедік (кесте ... ... ... ... ... ... уақыты,сағ
Экстрагент, %
Экстрагент пен шикізат қатынасы
Экстрагент көлемі, мл
Субстанция шығымы, г
20-25
8
50
1:6
60
1,33
30
8
50
1:6
60
1,20
50
8
50
1:6
60
1,19
60
8
50
1:6
60
1,15
Кестеден көріп тұрғанымыздай температура артқан сайын,ББЗ-дың концентрациялары кемиді. Сонымен субстанция алуға бөлме ... ... ... ... ... ... ... алудың технологиялық сызбасы төменде келтірілген (сызба 1). Сызбада көрініп тұрғандай екі экстрактты біріктіріп, роторлы-буландырғышта айдап, құрғақ экстракт түрінде субстанция алады.
Сызба 1. L. ... ... ... субстанция бөлудің принципиалды сызбасынұсқасы.
Сызбада көрініп тұрғандай, ұсақталған шикізатты алып, 50% ... ... ... ... ... шикізатты тағы да 50% этанолмен экстракциялап, оны фильтрлейміз. Екі экстрактты біріктіріп, роторлы-буландырғышта айдап, құрғақ экстракт ... ... ... L. ... өсімдігінің тамырынан алынған субстанцияны сапалық талдау
Алынған субстанцияға сандық және ... ... ... ... ... ... ... 10% HCl ерімейтін күлділік, сульфатты күлділік, экстрактивті заттар мөлшері, ... ... ... мен тері ... заттар мөлшері анықталды. Сонымен қатар бір жүйелі және екі жүйелі қағазды хроматограммалар да қойылды. Бұл көрсеткіштерді төменде келтірілген кестелерден ... ... ... L. ... ... ... алынған субстанцияның сапалық көрсеткіштері
Көрсет-кіштер
Ылғал-дылық,%
Жалпы күлділік,%
Сульфатты күлділік,%
10% HCl ... ... ... ... ... ... L. ... өсімдігінің тамырынан алынған субстанцияның сапалық көрсеткіштері L. myrianthum өсімдігінің сапалық көрсеткіштеріне сәйкес келеді. L. myrianthum өсімдігінің тамырынан алынған субстанцияның бұл ... ... ... ... ... ... Алдымен субстанция алудың оңтайлы жағдайларын қарастырып, қолайлы жағдайларды анықтаған соң субстанцияның ылғалдылығын, жалпы ... ... ... 10% HCl ... ... ... ... мөлшерін анықтадық.
L. myrianthum өсімдігі тамырынан алынған сустанцияның құрамындағы көмірсулардың сапалық құрамы
L. myrianthum өсімдігі тамырынан алынған субстанцияның сапалық құрамы ... ... ... бір ... ... ... жүзеге асты және олардың Rf өлшемдері төмендегі кестеде келтірілген.
D - галактоза
9 ... Көп ... ... Rf ... ... Rf ... ... кесте. L. myrianthum өсімдігі тамырынан алынған субстанцияның ... ...
L. ... ... ... ... ... көріп тұрғанымыздай, L. myrianthum субстанциясының құрамында глюкоза, галактоза, рамноза, ксилоза, арабиноза және ... ... ... ... саты ... ... анықтау болды. Флавоноидтық құрамды анықтау үшін стандартты үлгілерді пайдаландық. Стандартты үлгілер ретінде рутин, мирицетин, кверцетин алынды. ҚХ әдісі ... ... ... мен ... ББС (40:12,5:29) қойғанда субстанцияда рутин, кверцетин, мирицетин бар екенін ... ( ... ... ... L. ... ... ... флавоноидтардың Rf өлшемі, көзге көрінетін және ультракүлгін сәуледе олардың жарқырауы
(стандартты үлгілермен салыстыру)

Стандартты үлгілер және ... ... ... сәуле
УК-сәулесі
NH3
1
Рутин
0,64
Сары
Жарқырағыш сары
Ашық сары
2
Кверцетин
0,77
Ашық сары
Жарқырағыш сары
Сары
3
Мирицетин
0,74
Сары
Сары
Сарғыш жасыл
4
L. myrianthum
0,62
0,71
0,78
Сары
Сары
Ашық сары
Жарқ.-сары
Сары
Жарқ.-сары
Ашық ... L. ... ... ... ... субстанцияны сандық талдау
12 кесте. L. myrianthum өсімдігінен алынған субстанцияның сандық көрсеткіштері
Көрсеткіштер
Флавоноидтар
Тері илегіш заттар
Бос органикалық қышқылдар
L. myrianthum
7,38
36,81
0,71
12 кестедегі нәтижелерге қарап, ... ... тері ... ... көп ... болатынын көреміз. Сонымен қатар флавоноид мөлшері де көп мөлшерде. Бұл ... ... ... келтірілген әдіспен жасап, есептеулер арқылы алынды.
13 кесте. L. myrianthum ... ... ... ... ... ... саны

Амин қышқылдары
L. myrianthum
1
Аланин
1658
2
Глицин
504
3
Валин*
339
4
Лейцин*
532
5
Изолейцин*
318
6
Треонин*
105
7
Серин
830
8
Пролин ... ... ... ... ... ...
40
13
Фенилаланин*
326
14
Глутаминовая кислота
2604
15
Орнитин
33
16
Тирозин
389
17
Гистидин
140
18
Аргинин
278
19
Лизин*
359
20 ... ... ... амин қышқылдары
10896
Σ ауыстырылмайтын аминқышқылдары
2316
Ауыстырылмайтын амин қышқылдарының жалпы саны Σ , %
21,26
13 кестеде нәтижелері көрсетілгендей, өсімдік құрамындағы 20 аминқышқылдары көрсетілген. ... ... ... ... ... ... ... физиологиялық белсенділікке қабілетті.
Аргинин өсу гормоны мен инсулиннің өңделіп шығуына оң әсер береді, қант айналымын қалыпқа келтіреді. Аланин мен глицин ... бас ... ... ... ... ... ... аминқышқылдары ішінде глутамин қышқылы мен аланин, пролин, метионин қышқылдарының мөлшері көп ... Атап өту ... ... ... түзілуінде, соның ішінде флавоноидтар, ароматикалық аминқышқылдар - тирозин мен фенилаланиннің маңызы зор. ... мен ... ... ... полифенолды қосылыстар биосинтезіне қатысады.
14 кесте. L. myrianthum өсімдігі тамырынан алынған сустанциядағы май қышқылдарының ... ... ... ... ... көріп тұрғанымыздай субстанция құрамындағы май қышқылдардың мөлшері айтарлықтай көп мөлшерде болады.
2.6 Limonium Mill текті L. myrianthum ... ... ... бөлу мен ... сызбанұсқасы
Сулы ерітіндіні полярлығы бойынша айырмашылығы бар еріткіштермен экстракцияладық. Алғашында экстракцияны гексанмен, хлорлы метиленмен, ... ... ... ... аммиакка кері реакция бергенше жүргіземіз. Соңынан бутанолмен экстракциялаймыз. Оларды ... ... ... ... ең байы ... ... болды [11-13].
Хроматографиялық колонканы сорбентпен толтырудың екі әдісі бар:
* Құрғақ
* Сорбентті колонкаға еріткіш көмегімен енгізеді.
Біз бірінші ... ... 1 г ... ... ... ... суда ... Ерітіндіге полиамид сорбентін салып біркелкі қоймалжың масса болғанша араластырып, ауада кептірдік. Колонканың ... ... ... ... ... да оның ... 170 мм болатындай полиамид сорбентін салып, үстіне бутанолдың кепкен қоспасын саламыз. Оның үстіне тағы да мақта саламыз. Элюент ... ... ... мен ... қоспасы (7:3, 6:4, 5:5, 3:7, 2:7), одан кейін ... ... пен су ... (7:3, 4:6) ... Нәтижесінде 9 фракция алынды. Алынған фракцияларды ротор-буландырғышта аз мөлшерге дейін концентрледік. Концентрленген фракцияларды жеке жеке екі ... ... ... ... ... оны УК сәулесінде қарадық. Айқындағыш ретінде ЖАК және ванилин/HCl-ды пайдаландық. Нәтижесінде тері илегіш заттар аз ... ... мен ... ... көп мөлшерде болатындығы анықталды (сызба 2).
Рутин
шикізат Сулы-спирт ... ы Сулы ... ... ... ... экстракты, поли-амидТері илегіш заттар50% этанолКонцентрлеуББЗ-ң басқа топтарын зерттеу (тері илегіш заттар, ... ... ... 2. Limonium Mill ... L. ... ... тамырынан полифенолдарды бөлудің сызбанұсқасы.
3 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
3.1 Зерттеу әдістері. Реагенттер мен ... ... ... ... ... Plumbagenaceae тұқымдасы Limonium Mill текті L. myrianthum өсімдігі ... ... ... ... зат алуға негізделген.
Шикізатты экстракциялау үшін және одан әр түрлі фракциялық эксираки алу үшін қағазды хроматография, сапалық және сандық ... үшін ... ... мен ... ... [14;15]:
* аммиак , 6 н NH4OH;
* ацетон ;
* 1% ванилин HCl-да (конц);
* диазотталған п-нитроанилин ... 1%-ды ... ... сулы ... (ЖАК);
* 1%-ды темір (ІІІ) хлоридінің сулы ерітіндісі;
* ... ;
* ... ;
* тұз ... 5%, 10%, 6 н ... ... ... фенол қышқылдарының, флавоноидтардың және көмірсулардың стандартты үлгілері;
* күкірт қышқылы ;
* қорғасын ацетаты;
* 10%-дық натрий ... сулы ... ... ... ... ... ... спирттік нингидрин ерітіндісі;
* 0,1 н калий перманганаты (сулы ерітіндісі);
* мұзды сірке қышқылы ;
* алюминий хлориді , 1% сулы және ... этил ... ... ;
* этил ... ;
* ... ;
* ... сапалық құрамын,экстрактивті заттардың және сапалығын анықтау үшін, фракциялық бөлінудің құрамын зерттеу үшін келесі әдістер қолданылды:
* полярлығы әр түрлі еріткіштермен ... FN-3 ... ... бір ... және екі ... ... үшін еріткіштер жүйелері:
* н-бутил спирті - сірке қышқылы - су ... ... ... - ... ... - су ... сірке қышқылы (2%-15%)
* бензол - сірке қышқылы - су ... ... ... - ... - су ... ... заттардың әр түрлі кластарының болуын хроматограммаларда айқындау үшін ... және ... ... ... ... ... темір-аммоний ашудастары. NH4Fe(SO4)2*12H2O - 1 г темір-аммоний ашудасын суда ерітеді және көлемін 100 мл-ге дейін жеткізеді.
* Ванилинді ... 0,1 г ... 10 мл ... тұз ... ... ... жаңа дайындалған күйінде пайдаланады.
4) Алюминий хлоридінің ерітіндісі.
5) Нингидрин реактиві. ... * Н2О. 0,25 г ... суда ... және 100 мл дейін көлемін жеткізеді.
6) о-толуидин реактиві - 10 мл 96%-ды ... 0,4 г ... ... мен 0,5 мл жаңа дайындалған о-толуидинді қосады. Хроматограмманы
5 минут бойы біркелкі 105[0]С-да қыздырады. Альдопентозалар шие-қызыл түс ... ал ... ... ... ... түс ... Мочевина. Карбамид. СО(NH2)2 - 9 мл 96%-ды этанол, 1 мл 1 н HCl-дың сулы ... 0,1 г ... ... ... ... ... сұр-көгілдір түс береді, 105[0]С температурада 5 минут бойы кептіреді.
8) Диазотталған п-нитроанилин ... 1,5 мл 0,5% ... 2 н HCl ... 0,5 мл 5% NaNO2 және 20 мл 20% NaAc құяды.
9) 1%-ды темір (III) хлоридінің сулы ерітіндісі;
3.2 ... ... ... және ... Шикізат сапасын анықтау (ылғалдылық, күлділік, экстрактивті заттар)
Өсімдік шикізатының ылғалдылығын анықтау
Өсімдік шикізатының ылғалдылығын анықтау дегеніміз тұрақты массаға ... ... ... гигроскопиялық ылғалдылығы мен тұшқыш заттар әсерінен заттың өз массасынан айырылуы.
Ұсақталған шикізат мөлшерін (1 грамм) алдын ала ... ... ... 100-105[0]С-та кептіргіш шкафта массасы тұрақталғанша ұстайды. Кептіру мен суыту 30 ... ... ... ... ... шикізаттың массасы арасында айырмашылық 0,1 г-нан жоғары болмаған кезде шикізат массасы тұрақталды деп есептейді.
Шикізаттың ылғалдылығын Х пайыздық мөлшерде формуламен ... =М - М1 x 100М ...
М - ... ... г;
М1 - үлгінің кептірілгеннен кейінгі массасы, г;
Өсімдік шикізатындағы экстрактивті ... ... ...
0,2 г ... ... ... ... 50 мл конустық колбаға салады да, үстіне 30 мл 80% этил ... сулы ... ... ... ... ... ... және 1 сағатқа қояды [23]. Содан кейін колбаны кері тоңазытқышпен қосады, 2 сағат бойы ... жай ... ... ... ... ... қолданылған тығынмен жауып, өлшейді де, жоғалған массаны үрдіс барысында ... ... ... ... ... ... және ... фильтр қағазы арқылы 50 мл колбаға фильтрлейді. Фильтраттың 15 мл алдын ала ... ... ... келтірілген фарфор табақшасына пипетка көмегімен құйып, су моншасында құрғағанша ... ... ... ... температурада тұрақты массаға дейін кептіреді.
Экстарктивті заттардың пайыздық құрамын (X) абсолютті құрғақ шикізатқа мына төменде берілген формуламен есептейді:
Х = М x 200 x 100 x100М1 x (100 - W) ... - ... ... ... г;
М1 - шикізат массасы, г;
W - ылғалдылық, %
Өсімдік шикізатының күлділігін анықтау
1 г-ға жуық ... (дәл ... ... ала ... ... ... ... фарфор, кварц немесе платинадан жасалған тигель түбіне біркелкі салады. Содан кейін тигельдегі затты жандырады.
Күл бөлшектерін толық жанғаннан ... 500[0]С ... ... ... күйдіреміз. Күйдіру аяқталғаннан кейін тигельді эксикаторда суытып өлшейді. Күлдің шығымын келесі формула бойынша есептейді:
Х = Мк x 100 x 100 М1 x (100-W) ... - ... ... ... - ... ... г;
W - ылғалдылық, %
Тұз қышқылында ерімейтін күлді анықтау
Дәрілік шикізатты күйдіргеннен кейін тигельдегі күлге 15 мл 10% тұз ... ... ... ... ... ... ... 10 минут сулы моншада қыздырады. Әйнекті шая отырып, ... 5 мл ... су ... ... ... ... ... фильтр арқылы ыстық сумен аудара отырып фильтрлейді. Фильтр мен күл ... ... суда ... кері ... ... ... ... көмегімен жуады да жоғарыда қолданылған тигельге ауыстырып жандырады. Кейін күйдіріп өлшейді [23,24].
Сульфатты күлді анықтау
Өсімдік шикізатының 1 г алдын ала ... ... ... ... платинадан жасалған тигельге салады. Кейін 1 мл күкірт қышқылын қосады да ақырын торда немесе құм моншасында ... ... ... ... ... ... ... тұрақты массаға дейін (500[0]C-ға жуық) күлдің қабырғаларына жабысуын ... ... ... ... ... тигельді суытады және өлшейді. Сульфатты күлді келесі формула бойынша ... = Мк x 100 x 100 М1 x (100-W) ... - ... ... ... - ... ... г;
W - ылғалдылық, %
3.2.2 Шикізаттың құрамынан микроэлементтерді анықтау
Шикізаттың ... ... ... ... қара ... дейін жандырады, тигельді муфель пешіне 100 С температурада бір сағат ... 1 ... соң ... 400[0]С ... 3-4 ... бойы шикізат біркелкі ақшыл сұр түске ауысқанша қыздырады ( көмір болмауы керек).
Нәтиже ойдағыдай болмаған жағдайда қалдықты HNO3 (1:1) ... ... соң HNO3 ... үшін ... ... және 400[0]С ... 0,5 ... муфель пешіне қайта қояды.
Қалдықты муфель пешінен алып, 5 мл HNO3 (1:1) ерітіндісінде қыздыру арқылы ерітеді. Осы ерітіндіні ылғал ... ... ... ... ... оны 10-15 мл 1 н HCl ... 1 н HNO3-те ерітеді және 25 мл белгісі бар ... ... ... ... ... сол ... толтырады.
Сонымен қатар шикізатсыз дәл осындай 25 мл ерітінді дайындайды.
Алынған ерітінділерді токсикалық қасиетке ие элементтер құрамын анықтау үшін ... Кей ... ... ... ... не ... жағдайлары кездеседі.
Калибрлеуші ерітінділердің нақты элементтері мемлекеттік стандартты үлгілерден ... (ООО ... ... мен ... ... ... орталығы"). Элементтерді AAS 1N Карл Цейс Йенна атомды- абсорбционды спектрометрінде анықталынды. Осы кезде зерттелінетін элементтердің толқын ұзындығы ... ... ... ... ... ... ұзындықтары
Элемент
Na
K
Ca
Mg
Ag
Cd
, нм
589,5
766,5
422,7
285,2
328,1
228,8
Элемент
Co
Mn
Cu
Fe
Ni
Zn
, нм
240,7
279,5
324,7
248,3
232,0
213,8
3.2.3 Өсімдік шикізаты құрамындағы биологиялық белсенді заттардың сапалық талдауы
Тері илегіш заттар
Бөлу:
Шамамен 0,2 г ... 50% 100 мл этил ... ... ... кері ... ... сүзеді.
Сапалық реакциялар:
1. 1-3 тамшы 1% ЖАК ерітіндісін ... ... түс ... ... ... қара (конденсирленген) түс пайда болады.
2. Натрий нитритінің бірнеше кристаллдарын және 2 тамшы 0,1 н тұз ... ... ... түс ... 1-3 5% натрий нитритінің 2% сірке қышқылындағы ерітіндісін қосқанда қоңыр түс береді.
4. 1% ... тұз ... ... ... ... ... түс пайда болады.
Хроматографиялық әдіс:
Хроматография әдісі көбінесе өсімдіктегі тері илегіш заттардың құрылысын анықтауда және басқа да заттарды идентификациялауда қолданылады.
Осыған байланысты екі ... ... ... ... ... ... пайдаланылады: бір бағытта н-бутил спирті-сірке қышқылы-су 6:1:8, 4:1:5, 40:12,5:29 қатынаста, ал ... ... 2%, 6% және 15% ... ... Бір ... ... хроматографияда тұз қышқылы-сірке қышқылы-су (3:3:1), н-бутил спирті-сірке қышқылы-су-этиленгликоль (4:1:5:1), н-бутил спирті-тұз қышқылы-су (7:2:5) ерітінділер жүйесін қолданады.
Ал жұқа қабатты ... ... ... ... ... ... (1:1), ... (1:5, 1:4, 1:3) ерітінділер жүйесі тиімді болып табылады.
Фенол қышқылдары
Бөлу:
Шамамен 1 г шикізатты 10 мл ... ... этил ... салып 30-40 минут қайнатады да фильтрлейді.
Сапалық реакциялар:
1. 1-2 2% қорғасын ацетатын қосқанда тұнба түзіледі немесе сары немесе қызыл сары түс ... ... 3-5 ... 1% ... ... ... және 3-5 тамшы 1% калий ферроцианидін тамызғанда қара жасыл түс ... ... ... 3-5 тамшы концентрлі азот қышқылын қосса ерітінді түсі қою күлгін түске ауысады.
3. 1-2 тамшы концентрлі тұз қышқылын және 1-2 тамшы 10% ... ... ... ... ... түсі келесідей өзгереді: сары-жасыл --> сары-қызыл -->қан-қызыл.
Хроматографиялық әдіс:
Табиғаты әр түрлі ... ... ... зерттеуде келесі жүйелерді қолданады:
1. н-бутанол-сірке қышқылы-су (40:12,5:29)
2. 2,6% 15%Сірке қышқылы
3. Суда қаныққан этилацетат
Өсімдік экстрактісінен жалпы полифенолды ... ... ең ... жүйе ... ... YMC-pack ODS-AP ... ... және жылжымалы фаза ацетонитрил- су (4:1) жүйесі. Жұмыста толқын ұзындығы 254-276 нм аралығында УК ... ... ... ... 2 г ... ... 30 мл ... суға немесе 10-30% этил спиртіне салады да 10-12 ... ... ... ... ... сулы ... 30-40 минут бойы қыздырып, сүзеді.
Сапалық реакциялар:
1. 1-2 тамшы 1% йод ... ... ... ... түс ... ... (крахмал).
2. 20% резорцин ерітіндісін және концентрлі күкірт қышқылын тамызғанда қызыл түс ... ... ... 1-3 ... аммиак ерітіндісін немесе натрий гидроксидін қосқанда қанық сары түс түзіледі.
Хроматографиялық әдіс:
Мономерлі қанттарды қағазды хроматограммада анықтағанда жүйені ... ... ... ... ... ... ...
н-бутанол-сірке қышқылы-су (5:2:1), н-бутанол-этанол-су (4:1:5) немесе
н-пропанол-этилацетат-су (7:1:2) жүйелері қолданылады. ... ... ... ... тиімді ерітінділер жүйелері келесілер: н-бутанол-сірке қышқылы-су (4:1:5), ал лактондар үшін ... ... ... ... ... жүйе ... (4:1:5), ал қант ангидридтерін н-бутанол-пиридин-су (3:2:1) немесе этилацетат-пиридин-су (25:8:7) жүйесімен анықтайды. Аминоқанттарды бөлуде сілтілік ... ... Көп ... суға ... ... ... ол галактозаминнен глюкозаминді ажырататын негізгі жүйе болып табылады. Сонымен қатар пиридин-этилацетат-сірке ... ... ... де жиі қолданылады. Альдоза, кетоза және олардың метилді ... ... ... ... ... қатынаста пайдаланады [22,23].
Фенол қышқылдарын анықтау
Шамамен 100 г өсімдік шикізатын 50% сулы-спирт ерітіндісіне салып бір ... ... Осы ... әдісті екі рет жасайды.
Фенол қышқылдарын бөлу. Алынған экстрактіні минималды мөлшерге дейін концентрлейді де тең ... 5% ... ... ерітіндісін құяды. Осы кезде фенол қышқылдарының суда жақсы еритін тұздары түзіледі. Фенолды этилацетатпен экстракциялайды. Сулы ... 2% тұз ... ... ортаға дейін келтіреді және бос фенол қышқылдарын этилацетатпен экстракциялайды. Этилацетатты экстрактіні бөлгіш воронкада минералды қышқылдардан ... үшін ... рет ... ... ... ... ... мөлшерге дейін буландырып, қалғанын қағазды хроматография әдісімен зерттейді. ... ... ... ... ... зерттегенде әртүрлі еріткіштер жүйесі қолданылады.
Тасымалдағыш ретінде силикагель қолданылады. 25 г силикагельді құрғақ фарфор ... ... 35 мл ... суды ... ... ... ... масса пайда болғанша және ауа көпіршіктері жойылғанша араластырып, қалған 15 мл дистилденген суды құяды. ... соң ... түзу үшін жұқа етіп ... Пластинканы 12 сағат бойы 110[о]С температурада кептіргіш шкафта кептіреді. Кейін бензол: диоксан: ... ... ... ... ... 1) ... ... бар зат силикагель қолданғанда УҚ жарығында фенол қышқылдарының қара дақтары көрінеді. 2) Хроматографиялық қағазды фосфорлы молибден қышқылының ерітіндісімен бүркесе, көк түс ... Ал оны ... ... ұстаса түссізденіп кетеді.
Ванилин қышқылының физикалық және химиялық қасиеттері. Ванилин қышқылы (4-гидрокси-3- метоксибензой қышқылы) C8H8O4, ... ... ... ... ... ... кристалдану) ине тәрізді кристалдар, БСС жүйесінде Rf=0,878, УК спектрінде (EtOH, λmax, нм): 272. ... 2 г ... ... ... 20 мл 70-95% этил ... ... 30-40 минут бойы кері тоңазытқышта қайнап тұрған моншада экстракциялайды, фильтрлейді. Сапалық анализ үшін 2-3 мл фильтрат ... ... ... кумариндер УК- жарығында көк, көкшіл, күлгін, жасыл және сары флюоресценция береді.
1. >. ... ... КОН ... 10 тамшысын тамызып, 5 минут сулы моншада қыздырады. Араластыра отырып, 10%-дық тұз ... ... ... ... сол ... тұнба түзіледі немесе лайлану болады.
2. 1-3 мл пиридинді тамызып, үстіне 1-3 мл 0,1 н натрий гидроксидін қосады. 1-3 ... ... ... ... ... ... түсі ... көк түске ауысады.
3. 1% Темір хлориді оксидінің спирттегі ерітіндісінен 1-3 тамшы қосқанда кумариндер мен изокумариндер үшін көкшіл-күлгін түс ... ... 3-5 ... Драгендорф реактивін немесе 1% йодпен әсер еткенде қоңыр түс береді немесе тұнба түзіледі.
5. 1-3 тамшы натрий пруссидінің сілтілік ерітіндісін тамызғанда ... түс ... ... 1-3 мл ... ... ... түсі күлгін-қызыл түске ауысады.
Хроматографиялық әдіс:
Қағазды және жұқа қабатты хроматография әдістері өсімдіктегі кумариндерді зерттеуде экстракттыңбіртектілігін ... ... және ... сапалық анализ жүргізуге үлгі болады.
Кумариндердің суда нашар, ал полярсыз фазаларды жақсы еритінін ескере отырып, оларды ... ... ... әдісімен бөледі. Жылжымалы фаза ретінде бензин, петролейн эфирі ( ... ... ... эфирі: бензол: метил спирті (5:4:1). Ережеге сай хроматографиялық қағаз алдымен 20% этиленгликоль немесе пропиленгликольдің сулы ерітіндісімен, болмаса 10% формамидтің ... ... ... ... керек.
Қағазды хфроматографиядан басқа алюминий оксидіндегі немесе силикагельдегі жұқа қабатты ... ... бар. ... ... бөлінуі жұқа қабатты хроматографияның келесі жүйелерінде болды:
* Хлороформ-петролейн эфир (1:2)
* Петролейн эфир-этилацетат (2:1, 7:3, 8:2)
* н-гептан-бензол (4:1)
* н-гексан ... ... мен ... ... ... ... болады. Ол жылжымайтын фаза Kromasil C18 және жылжымалы фаза су:ацетонитрилден (1:3) тұрады. Жылжымалы фазаның 2 мл/ мин ... УК- ... (254 нм) ... ... ... Ең тиімді жүйе ODS RP18 сорбент/ метанол:су (8:2) болды.
Антоциандар
Бөлу:
Ұсақталған өсімдік шикізатына этил спиртін (хлороформ, этилацетат) ... ... 2-3 10% ... ... ... қосып, сулы моншада, 1 сағат көлемінде қыздырады да фильтрлейді.
Сапалық реакциялар:
1. 10% натрий гидроксидін тамызғанда қызғылт түстен қанық қызыл түске (1,8-диокситуындылар), ... түс ... ... түс ... қан ... ... ... келген формасы) ауысады.
2. Аммиак буында немесе аммияк ерітіндісінде ашық қызылдан қою қызыл түске ауысқаны ... 3% ... ... ... ерітіндісін тамызғанда ашық қызылдан қызыл күлгін түске ауысады. 1,6- және 1,8-диокситуындылар сары қызыл түс; 1,2-диокситуындылар күлгін түс; 1,4-диокситуындылар қызыл түс ... ... ... ең көп ... жүйелер:
1. толуол-н-бутанол-сірке қышқылы (1:1:1)
2. бензол-ацетон (8:2)
3. н-бутанол-сірке қышқылы-су (40:12,5:29)
Жұқа қабатты және силикагельдегі колонкалы хроматографияны қолдану күрделі оксиметилантрахинондарда бөлуде ... ... ... Осы ... ... ... зерттеуде екі жүйеліжұқа қабатты Silicagel LS 5/40 ... 18*18 ... 20*20 см ... ала 110[0]С ... бір ... ... активтелген хроматография немесе Silufol UV254 пластинкалы толуол-этилформиат-құмырсқа қышқылы (5:4:1), ... ... ... ... экстракциясын 70% спиртпен сулы моншада кері тоңазытқышпен 30, 20 және 10 ... бойы ... ... 1:1 ... жағдайда жүргізеді. Экстаркцияны осы жағдайда үш рет қайталайды. ... ... ... ... дейін қоюландырады да хроматограмманың бұрышына тамызады. Спиртті экстрактта агликондар мен ... ... ... күн ... сары , УК ... қызыл сары флюоресценция береді. Аммиакпен өңдегенде күн сәулесінде малина түске,ал УК жарығында ... сары ... ... 1 г ... өсімдік шикізатына 15-20 мл этилацетат немесе 70-80% этил ... ... 30-40 ... сулы ... ... арқылы экстракциялайды, сүзеді. Анализ жүргізу үшін фильтраттың 2-3 мл ... ... ... ... ... ... ннемесе хроматографиялық қағазға тамызғанда ақшыл сары түс пайда болады, ал УК жарығында қызыл-сары түс көрінеді.
2. 2-3 мл AlCl3 ... ... ... ... ... түс түзіледі.
Хроматографиялық әдіс:
Ксантондарды жұқа қабатты сорбентте бөлу және сараптау ... ... өте көп. ... ... ... зерттеуде жұқа қабатты хроматографияның ең негізгілері келесі жүйелер:
1. Хлороформ-петролейн эфир (9:1)
3. ... ... ... қышқылы-су(12:3:5)
Ксантондардың өсімдік объектісінде көп компонентті қоспа түрінде аз кездеседі. Оларды бөлу де ... ... ... мен олардың туындыларын зерттеу әдістері кең таралмаған. Соған қарамастан сараптама нәтижелерінен ксантондарды ... ... фаза ... ... ксантоны бар экстракттан uBondapak RP-C18 және uBondasphere C18 100-AE сорбенті арқылы бөлу тиімді әдіс ... ... ... фаза ретінде УК детекторы (237 нм) немесе фотодиодпен элюирленген ... ... ... (1:1, 2:3, 7:13, 9:1) жүйесі қолданылады.
3.2.4 Өсімдік ... ... ... ... заттардың сандық талдауы
Шикізаттағы тері илегіш заттардың перманганатометриялық әдісімен ... ... ... 1 г жуық ... конустық колбаға салып, шикізатты еріту үшін 100 мл суды құйып сулы моншада кері тоңазытқыш қатысында ... ... 75 мл ... ... ... ... 2,5 мл алып, 50 мл сумен 2,5 мл индигосульфоқышқылын құйып, ерітіндіні араластыра отырып, 0,1 н калий ... ... ... ... ... ... ... өңдеу: 1 мл 0,1 н калий перманганат ерітіндісін танинге есептегенде 0,004157 г ... 0,00582 г ... ... ... сәйкес келеді.
Салыстыру 2,5 мл индигосульфоқышқылының 50 мл судағы ерітіндісін титрлейді. Тері илегіш ... ... ... келесі формула бойынша анықтайды. Гидролизденген тері илегіш заттар үшін:
Х = V - V1 ... x100x100 x100М x2,5 x (100-W) ... тері ... ... үшін:
Х = V - V1 x0,00582 x100x100 x100М x2,5 x (100-W) ... - ... ... 0,1 н KMnO4 - ның ... ... - ... ... тәжірибе кезінде титрлеуге кеткен 0,1 н KMnO4 -ның көлемі, мл;
M - ... ... , ... - ... ... ... үлесін комплексонометрия әдісімен анықтау
Талдау барысы: 1 г шикізат массасын сыйымдылығы 150-200 мл ... ... да, ... 100 мл 30% сулы ... ерітіндісін құйып, колбаны кері тоңазытқышпен жалғанған қайнатулы су моншасында 30 минут қыздырады. Содан кейін суспензияны 10-15 минут тұндырып фильтр көмегімен 200 мл ... ... ... бөлу ... ... ... ... қайталанады. Суығаннан кейін алынған фильтратты 30% сулы спирт ерітіндісімен өлшеуіш колба ... ... ... ... ... талдау үшін өлшеуіш колбадан 10 мл фильтарт алынып, 25-50 мл центрифуга сынауығына салынады, үстіне 10 мл ... ... ... ... ... ... шыны таяқшамен араластырады,кейін 5 мл дистилденген сумен шайылып, негізгі массаға қосады. 30 минут ... соң ... ... ... 5-6 мың ... ... центрифуга құрылғысында 10-15 минут аралығында центрифугирлейді. Тұнба бетіндегі сұйықтықты бөліп алып, ал ... ... ... 20 мл 0,25%-ды аммиак ерітіндісін шыны таяқшамен араластыра отырып қосады, кейін шыны таяқшаны 5 мл 0,25% аммиак ерітіндісімен ... ... ... ... үстіне құяды. Центрифугадан соң бөлініп алынған тұнбаны 3 мл 30%-ды сірке ... ... ... ... ... сыйымдылығы 250 мл-лік колбаға 80-100 мл дистилденген су көмегімен ауыстырады. Сұйықтықты 25 мл 5%-ды ... ... ... ... ... 0,5 мл ксиленді қызыл-сары реактивін қосады да 0,01М трилон Б ерітіндісімен ... түс сары ... ... ... 0,01М ... Б ерітіндісінің 1 мл 0,0013 г танин массасына тең.
Нәтижелерді өңдеу: абсолютті құрғақ шикізатқа қатысты таниннің массалық үлесі келесі ... ... = V x Kx0,0013 x200 x100М x10 x (100 - W) ... - ... Б шығымы;
К - трилон Б ерітіндісінің титріне түзету;
m - шикізат ... ... - ... ... ... флавоноидтарды анықтау
2 г жуық (дәл өлшемі) өсімдік шикізатын сыйымдылығы 150 мл өлшеуіш колбаға салып, үстіне 30 мл құрамында 1% хлор ... бар 90% этил ... ... еріте отырып тоңазытқышқа жалғайды. Реакция 1 сағат бойы су моншасында қыздырылған соң фильтр қағазы көмегімен 100 мл ... ... ... аламыз. Экстракцияны 2 рет жоғарыда көрсетілген әдіспен қайталайды. Өлшеуіш белгісіне дейін ерітіндіні ...... 25 мл ... ... 2 мл А ерітіндісін құйып, үстіне 1 мл 95% этил спиртіндегі 1% ... ... ... ... ... ... дейін 95%-дық этил ерітіндісін құяды. 20 минуттан соң ерітіндінің оптикалық тығыздығын спектрофотометрге 430 нм ... ... ... 10 мм ... ... ... ретінде, көлемі 25 мл өлшегіш колбада 2 мл А ерітіндіден және 95% этил спирт ерітіндісімен белгісіне дейін келтірілген ерітіндіні қолданады.
Кверцетин ... ... ... ... және құрғақ шикізатты (%) мына формула бойынша есептеледі:
Х = D x25 x100 x100 x100764,6 xМ x2 x (100 - W) ... - ... ... ... ... - 430 спектр нм ұзындығында кверцетиннің алюминий хлоридімен ... ... ... - ... %
M - ... ... г
Бос органикалық қышқылдардың құрамын анықтау
Шикізатты диаметрі 2 мм ... етіп ... 25 г ... ... ... 250 мл ... ... үстіне 200 мл құйып, екі сағат сулы моншада қыздырады, оны ... ... 250 мл ... ... ... ... көлемін сумен белгіге дейін жеткізеді және араластырады.
Одан 10 мл алып, 500 мл колбаға ... 200-300 мл жаңа ... су ... 1 мл 1% фенолфталейннің спирттік ерітіндісін, 2 мл 0,1% метиленді көк ерітіндісін және қанық-қызыл түс түзілгенге ... ... ... титрлейді [23].
Алма қышқылы есебінен бос органикалық қышқылдар құрамын ... ... ... ... ... ... бойынша шығарады:
Х = D x25 x100 x100 x100764,6 xМ x2 x (100 - W) ... - 1 мл ... ... ... алма ... ... ... - титрлеуге кеткен күйдіргіш натрий ерітіндісінің (0.1 ... ... ... - ... массасы, г;
W - кептіру кезінде шикізаттың жоғалу массасы, %
Аминқышқылдарды фотометрлік әдіс арқылы анықтау
Калибрлеуші графикті тұрғызу:
Стандарт ... ... ... төрт ... ... аспарагин, пролин, глутамин қышқылы) қоспасы алынады. Бұл қоспаның күлгін түсі нингидрин реактиві қосылған зерттелетін обьектінің сулы ерітіндінің түсіне сәйкес келеді. Төрт ... ... ... 50 мг) 100 мл ... колбасында сумен ерітеді.
Әр тәжірибе үшін стандарт ерітіндінің 10 мл ... ... 10 мл ... ... ... 15 ... бойы температурасы 80-85[0]С болатын моншада қыздырып кейін суытады. Калибрлі графикті құру ... ... ... колбаларға 0,1;0,2;0,3;0,4 мл; т.с.с (0,8-ге дейін) стандарт үлгінің түсті ерітіндісін құяды да және ... ... 50 мл ... ... ... де, ... тығыздығын өлшейді.
Нингидрин реактиві: 4 г нингидрин, 150 мл диоксан, 50 мл ацетат буфері (pH=5.0) және 76 мг қалайы хлориді.
Препараттағы аминқышқылдардың ... ... г ... (дәл өлшем) 20 мл дистилденген суда 24 сағат бойы бөлме температурасында тұндырады. Фильтрленген ... 10 мл ... ... ... ды жоғарыда айтылған әдіс бойынша реакцияны жүргізеді. Содан кейін реакциялық қоспадан 2 мл ерітінді алып, сумен 50 мл ... ... ... ... ... ... ... 540 нм кювета қалыңдығы 10 мм, №9 светофильтр көмегімен ФЭК өлшейді. ... ... ... ... ... бар суды ... Одан ... үлгідегі аминқышқылдардың мөлшерін калибрлеуші график арқылы анықтайды.
Ацетат буфері (pH=5.0): 0,2М натрий ацетат ерітіндісінің 7 ... + 3 ... 0,2М ... ... ерітіндісін бірге араласьырады, 0,2М натрий ацетат ерітіндісі: 2,72 г натрий ацетатының 100 мл судағы ерітіндісі;
0,2М сірке қышқылының ерітіндісі: ... ... ... 58,5 ... 1 л-ге ... сұйылтады.
Препараттағы аминқышқылдардың құрамын мына формула бойынша анықтайды:
Х = Сx50x25x100V x10 xW ... - ... ... ... - ... ... ... - ылғалдылық, %
Гидроксиқабық қышқылдарының мөлшерін анықтау
1 г ... 100 мл ... бар ... ... 50 мл 40% этил ... ... кері тоңазытқышқа жалғап, 2 сағат сулы моншада қыздырады. Колбаны суытып, фильтрлейді.
5 мл фильтратты 100 мл өлшеуіш колбаға құйып, ... ... ... ... ... ... ... және араластырады [24].
Ерітіндінің оптикалық тығыздығын қалыңдығы 10 мм кюветада 330 нм толқын ұзындығында спектрофотометрде ... ... ... ... суды ... ... ... есебіне құрғақ шикізаттағы гидроксикорич қышқылдарының туындыларының құрамын (%) ... ... ... ... ... = D x50 x100 x100M x5 x782 x (100 -W) ... - ... ... ... ... тығыздығы;
782 - 330 нм толқын ұзындығындағы цикорий қышқылының меншікті ... ... - ... ... ... - шикізаттың ылғалдылығы, %.
Көмірсуларды анықтау
Шамамен 5 г ұнтақталған өсімдік шикізатын 100 мл ... ... ... 50 мл ... су ... кері ... ... сулы моншада1 сағат бойы қайнатады. Сумен экстракцияны дәл осындай жағдайда 30 минуттан екі рет қайталайды. Сулы экстрактыны ... 250 мл ... 3 ... дәке ... ... ... сумен шайып, ерітінді көлемін белгіге дейін дистильденген сумен келтіреді [22]. ... ... 25 мл ... ... ... құйып, үстіне 75 мл 95% этил ... ... ... ... соң оны 60[0]С температурада 5 минут сулы моншада ұстайды. 30 ... ... ... 5000 ... ... 30 ... ... Сұйықтықты алдын ала тұрақты массаға келтірілген шыны ПОР 16 фильтрі арқылы ... ... ... ... сол ... ... 15 мл 95% этил ... шайқайды. Фильтрді тұнбамен бірге 100-105[0]С температурада тұрақты массаға дейін кептіреді. ... ... ... ... ... полисахаридтердің мөлшері пайыз бойынша келесі формуламен анықтайды:
X=(m2- m1 )*250*100*100/ m*25(100-W) ...
m - ... ... ... - ... бар фильтрдін массасы, г
m2 - үлгінің массасы, г
W - кептіру кезінде жоғалған ... ... % ... ... анықтау
2 г шикізатты 100 мл өлшем колбасына салады, 70-80 мл ыстық су құяды және 1 ... ... сулы ... ... ... салқындатады. Ақуыздардың тұндыру үшін 5 мл Pb(Ac)2 қосады және араластырып, ерітіндіні белгіге дейін жеткізеді. Тұнбаны қағаз фильтр арқылы құрғақ ... ... 10 мл ... 100 мл спиртте тұндырады және центрифугирлейді. Тұнбаны аздаған мөлшермен 25 мл өлшеуіш колбасына ауыстырады, көлемін ... ... ... жеткізеді. Содан кейін сүзеді және осы ерітіндіден 1 мл алып, фенол және концентрлі ... ... ... ... етіп) қосады. 30 минуттан кейін алынған ерітіндінің оптикалық тығыздығын спектрофотометрде өлшейді.
Флавоноидтарды сандық анықтау
Шамамен 1 г ұсақ ... ... 100 мл ... ... ... ... ... 30 мл 70% сулы спирт қосады. Құтыны кері ... ... 1 ... сулы ... ... ... ... кейін оны 100 мл құтыға фильтр қағазы арқылы сүзеді. Дәл осындай жағдайда экстракцияны екі рет қайталайды да құтының белгісіне ... 70% ... ... [22]. ... 2 мл ... 2% ерітіндісі, 3 мл Na2CO3-тің 8% ерітіндісін 25 мл құтыға қосады. Белгіге дейін сумен жеткізеді. Алынған ерітіндінің ... ... 425 нм ... ... СФ-46 ... ... ... затқа есептегенде флавоноидтардың қосындысының үлестік мөлшерін Х стандартты үлгі (кверцетин, ... ... ... үшін ... калибрлік график бойынша есептейді.
Ерітіндінің стандартты үлгісін дайындау: шамамен 0,005 г стандартты затты 25 мл өлшемді ... ... ... ... ... дейін спиртпен жеткізеді.
Калибрлік график тұрғызу үшін стандартты ерітіндінің аликвотын алады. 0,1 ( 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 ) мл ... 2 мл AlCl3 және 3 мл Na2CO3 ... 25 мл ... ... қосып, белгіге дейін сумен жеткізеді.
Салыстыру реактиві: 25 мл өлшемді құтыда 2 мл AlCl3-тің 2% ерітіндісі мен 3 мл Na2CO3 ... ... ... ... сумен жеткізеді.
Кумариндерді сандық анықтау
2 г дәл өлшенген ұнтақталған шикізатты көлемі 100 мл құтыға салады. Үстіне 50 мл ... ... кері ... су ... 2 ... бойы ... ... қағаз фильтр арқылы сүзеді. Сүзілген фильтраттан 20 мл алып, бөлу воронкасына құяды. Оған 1 г NaCl ... да 5 ... ... фильтрлейді. Хлороформды ерітіндіні су моншасында кетіреді. Құрғақ қалдықты 10 мл 96% этил ... ... ... 25 мл өлшемді құтыға құяды да, 96% этил спиртімен ... ... ... ... 10 мм ... ... 272 нм толқын ұзындыңында оптикалық тығыздығын өлшейді.
Салыстырмалы ерітінді ретінде 96% этил ... ... ... ... ... ... ... құрғақ СО ретінде есептейді.
Х=D*25*100*100734*20*m*(100-W) ...
734 - ... 272 нм ... ұзындығы СО салмағының жұтылу көрсеткіші
M - шикізат салмағы, г
W - кептіру кезінде массаның ... ... және ... ... ... мөлшерін анықтау
2 г шикізатты 100 мл конусты колбаға салып, үстіне 50 мл 50 % ... ... кері ... сулы моншада 2 сағат қайнатады. Қоспаны суытып, 50 мл өлшеуіш колбаға ... ... ... ... жеткіземіз. 25 мл өлшеуіш колбаға 5 мл ерітіндіні құйып, 1 мл ... ... ... ... дейін 15% натрий карбонаты ерітіндісімен жеткіземіз. 2-3 минуттан кейін ... ... ... 715 нм ... ... және ... ... 10 мм, салыстырмалы ерітіндіге суды аламыз.СО пиррогаллолдың да оптикалық тығыздығын өлшейміз.
X=D1*m0*50*25*5*5*100*100D0*m1*5*100*100*50*(100-W) (14) ... - ... ... 715 нм ... ерітіндінің оптикалық тығыздығы;
D0 - СО пирогаллол ерітіндісінің оптикалық тығыздығы толқын ұзындығы 715 нм;
m1 - шикізат ... ... - СО ... ... - 0.0500 ... - ... %
Субстанциядағы фенолды анықтау
25 мл өлшеуіш колбаға 5 мл зерттелген ерітіндіні құйып, 10 мл 30% этил спиртін, 1,5 мл 3% ... ... ... 10 мл 5% натрий карбонатының ерітіндісін қосып, ... ... ... жеткіземіз. 20 минут бөлме температурасында қалдырамыз. Сосын оны центрифугалаймыз. 720 нм толқын ұзындығында ... ... ... ... - 720 нм ... ... ... оптикалық тығыздығы.
Сустанциядағы флавоноидты анықтау
10 мл препаратты 50 мл колбаға құйып, белгіге ... 70% этил ... ... (А ерітіндісі).
50 мл түбі домалақ колбаға дайын болған препараттан 5 мл алып, үстіне 5 мл 5% алюминий ... ... ... 3 ... сулы ... қайнатып,сосын оны суытамыз. 25 мл өлшеуіш колбаға 70 % 10 мл этил спиртін құйып, 2 мл ... ... ... ... 70% ... ... араластырамыз.
Алынған ерітіндіні 409 нм қалыңдығы 10 мм ... ... ... ... ... ... ретінде 2 мл А ерітіндісінен 2 мл буфер ерітіндісінен және 70% этил спиртінің қоспасын қолданамыз.
1 мл СО ... ... ... ... салыстырмалы ерітінді ретінде 1 мл СО ерітіндісі және 2 мл ... ... 25 мл ... ... ... 70% этил ... белгіге дейін жеткіземіз.
Препаратта флавоноидтың болуын мына формуламен анықтаймыз:
Х=D1*m0*50*25*5*100D0*5*10*100*25 ... - 409 нм ... ... ерітіндінің оптикалық тығыздығы;
D0 - max = 409 нм ... ... СО ... ... ... - СО ... г
3.2.5 Шикізаттан субстанцияны бөліп алудың оңтайлы технологиясын жасау
Оңтайлы еріткішті таңдау
Өсімдік шикізатын экстракциялау үшін сулы спирт ерітінділерін қолданады, ... олар аз ... әсер ... Бұл ... ... ... Оңтайлы еріткішті таңдау үшін этанол және сулы спирт ерітіндісі (30%, 50%, 70%, ) ... Бұл үшін 10 г Limonium Mill ... L. ... өсімдігі түрінің тамырының шикізатын алып, үстіне концентрациялары 30%, 50%, 70% 50 мл ... ... 24 ... ... ... ... ... тұрақты массаға келтірілген фарфор чашкасында буландырдық. Массасын өлшеп, тұрақты массаға 105[0]С-да ... да ... ... 5 ... ... пен еріткіштің оңтайлы қатынасын анықтау
Өсімдік шикізатын экстракциялау үшін сулы спирт ерітінділерін қолданады, өйткені олар аз токсикалық әсер етеді. Бұл ерітінділерді ... ... ... ... пен ... ... үшін сулы ... ерітіндісінің 50% алынды. Бұл үшін 10 г Limonium Mill текті L. myrianthum өсімдігі түрінің ... ... ... үстіне концентрациясы 50% сулы-спиртті 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 қатынастарда 4 ... ... 24 ... ... Сосын оларды фильтрлеп, тұрақты массаға келтірілген фарфор чашкасында буландырдық. Массасын өлшеп, тұрақты массаға 105[0]С-да келтіріп,тағы да өлшедік. Нәтижелері 6 ... ... ... уақытын таңдау
10 г шикізатты 6 колбаға салып, 50% сулы-спирт ... 1:6 ... ... 4, 6, 8, 10, 24, 48 ... ... Сосын оларды фильтрлеп, тұрақты массаға келтірілген фарфор чашкасында буландырдық. Массасын өлшеп, тұрақты массаға 105[0]С-да келтіріп,тағы да өлшедік. ... 7 ... ... ... ... ... г ... 4 колбаға салып, үстіне 1:6 қатынаста 50% сулы-спирт ерітіндісін құйып 8 сағатқа бөлме ... ... 30[0]С, ... ... ... ... ... суыған соң фильтрлеп, тұрақты массаға келтірілген фарфор чашкасында буландырдық. Массасын өлшеп, тұрақты массаға 105[0]С-да келтіріп,тағы да ... ... 8 ... ... L. ... ... ... субстанцияның сапалық және сандық талдауы
Алынған субстанцияға сандық және сапалық ... ... ... ... ... ... 10% HCl ... күлділік, сульфатты күлділік, экстрактивті заттар мөлшері, флавоноидтар, органикалық қышқылдар мен тері илегіш заттар анықталды. Сонымен қатар L. myrianthum өсімдігінің тамырынан ... ... ... ... ... ... мл ... колбаға 5 мл зерттелген ерітіндіні құйып, 10 мл 30% этил ... 1,5 мл 3% ... ... ... 10 мл 5% ... ... ... қосып, белгіге дейін сумен жеткіземіз. 20 минут бөлме температурасында қалдырамыз. Сосын оны центрифугалаймыз. 720 нм толқын ұзындығында ерітіндінің жұтылуын ... (17) ... - 720 нм ... ... ерітіндінің оптикалық тығыздығы.
Флавоноидты анықтау
10 мл препаратты 50 мл ... ... ... ... 70% этил ... ...... мл түбі домалақ колбаға дайын болған препараттан 5 мл ... ... 5 мл 5% ... хлориді ерітіндісін құйып, 3 минут сулы баняда қайнатып,сосын оны суытамыз. 25 мл өлшеуіш ... 70 % 10 мл этил ... ... 2 мл ... ... қосамыз,белгіге дейін 70% спиртиен жеткізіп, араластырамыз.
Алынған ерітіндіні 409 нм ... 10 мм ... ... ... ... ... ... ретінде 2 мл А ерітіндісінен 2 мл буфер ерітіндісінен және 70% этил спиртінің қоспасын қолданамыз.
1 мл СО ... ... ... ... салыстырмалы ерітінді ретінде 1 мл СО ерітіндісі және 2 мл ... ... 25 мл ... ... құйып 70% этил спиртімен белгіге дейін жеткіземіз.
Препаратта флавоноидтың болуын мына формуламен анықтаймыз:
Х=D1*m0*50*25*5*100D0*5*10*100*25 ... - 409 нм ... ... ... ... тығыздығы;
D0 - max = 409 нм толқын ұзындығындағы СО ерітіндісінің оптикалық тығыздығы;
m0 - СО салмағы, г
Жалпы L. ... ... ... ... бөлудің технологиялық сызбасы жоғарыда көрсетілген.
3.2.7 Limonium Mill текті L. myrianthum өсімдігінің ... ... бөлу және ... ... 50 г ... 1:6 ... 300 мл 50% сулы спирт құйып, 7 сағатқа қалдырамыз. Сосын оны Бюхнер сүзгішінде ... ... ... ... үшін сулы ... ... ... қыздырамыз. Қалған сулы ерітіндіні полярлығы бойынша айырмашылығы бар ... ... ... ... ... ... ... метиленмен, хлороформмен, сосын экстракцияны этилацетатпен аммиакка кері реакция бергенше ... ... ... ... ... этилацетатты, бутанолды, сулы экстракттар алынды, оларды ротор-буландырғышында құрғатамыз.
... ... ... қалдығын суда еріттік. Ерітіндіге полиамид сорбентін салып біркелкі қоймалжың масса болғанша араластырып, ауада кептірдік. Колонканың (h=560мм, d=30мм) ұшына мақта ... да оның ... 170 мм ... ... сорбентін салып, үстіне бутанолдың кепкен қоспасын саламыз. Элюент ... ... ... мен ... ... (7:3, 6:4, 5:5, 3:7, 2:7), одан кейін спирт, спирт пен су ... (7:3, 4:6) ... ... 9 ... алынды. Алынған фракцияларды ротор-буландырғышта аз мөлшерге дейін концентрледік. Концентрленген фракцияларды жеке жеке екі жүйелі қағазды хроматографияға қойдық. Сосын оны УК ... ... ... ... ЖАК және ... ... Нәтижесінде тері илегіш заттар аз мөлшерде, мирицетин мен кверцетин флавоноидтары көп ... ... ... ... Mill текті L. myrianthum өсімдігінің тамырынан ... бөлу және ... ... 2 ... ... ... ... (L. myrianthum) тамырының сапалық талдауын ҚР Мемлекеттік Фармакопеясындағы берілген мәліметтермен сәйкес келді.
2. L. myrianthum ... ... ... ... ... негізгі топтарының сапалық және сандық құрамы анықталды.
3. L. myrianthum ... ... ... ... ... ... ... уақытын, температурасын өзгерте отырып құрғақ экстракт түрінде субстанцияны бөлудің тиімді ... ... ... ... ... ... ... негізгі топтарына сапалық және сандық талдау жүргізу арқылы субстанция ... ... ... ... ... ... ... бөлудің оңтайлы жолдарын жасадық.
Алға қойылған міндеттердің толық орындалуы: дипломдық жұмыстың алға ... ... ... ... ... ... нәтижесінде кермек Мыңгүлді өсімдігінің құрамындағы биологиялық белсенді заттар анықталды. Субстанцияны бөліп алудың оңтайлы технологиясы ұсынылды. Алынған субстанцияның сапалық және ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Лекарственные растения Казахстана и их использование. - Алматы: Fылым, 1996. - 344 с.
* Флора СССР. - М.: АН ... 1952. - Т. XVIII. - С. ... ... ... - Алма-Ата: Наука, 1961. - Т. VII. - С. ... ... ... и ... ... ... ... - Алматы: Fылым, 1994. - С. 41.
* Муравьева Д.А. Фармакогнозия. - ... ... 2002. - 530 ... ... ... ... ... Т.1. - Алматы: Издательский дом , 2008. - 592 с.
7.Бердимуратова Г.Д., Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А., Тулегенова А.У. ... ... ... ... ... разделение, анализ. - Алматы: Атамұра, 2006.
8. Жусупова Г.Е., Абилькаева С.А. Флаваны Limonium Gmelinii. II // Химия п17. ... В.П. ... ... ... ... и их ... - Алма-Ата: Наука, 1968. - 326 с.
9. Жусупова Г.Е. Химический состав растений рода Limonium Mill и ... ... на их ... ... на ... ... ... доктора химических наук. - Республика Казахстан, 2007г.
10. Жусупова Г.Е., ... Н.А., ... Ж.А., ... Ж.К. Липофильные пигменты и жирные кислоты надземной части некоторых видов растений рода ... ... ... соед. - 2006. - № 5. - С. 412-414.
11. Султанова Н.А., ... Г.Ш. ... ... ... ... - ... , 2007. - 5-10с.
12. Рахимов К.Д., Жусупова Г.Е. Фитопрепарат противовоспалительного действия из корней кермека Гмелина. Материалы научно-практической конференции, ... году ... .- ... 2002.- ... ... Г.Е., Абилькаева С.А. Димерные проантоцианидины из корней Limonium gmelinii III.Химия ... ... - 2006. - № 2. - С. 134-138 ... ... of Natural ... - 2006.- ... ... Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. .- Алматы: Қазақ университеті, 2010. -564 ... ... Н.И., ... Л.Н. Химический анализ лекарственных растений. - М.: ВШ, 1983. - 83 ... ... Т.К. ... ... дубильных и сопутствующих им веществ некоторых растений Казахстана: автореф. д-ра хим.наук. - Ташкент, 1966. - С.26.
17. Алюкина Л.С. Флавоноидоносные и ... ... ... - ... ... 1977. - 152 ... ... Л.К., Алюкина Л.С. Материалы к вопросу изучения дубильных промышленных видов кермека (Statice gmelinii Wild. Statice ... Schrenk) ... АН ... - 1951. - №5. - С. 99-104.
19. Чумбалов Т.К., Киль Т.А. Изучение химического состава корня кермека солончакового хроматографическим методом - В кн.: Сб. ... каф. ... ... по ... хим. ... ... сырья Казахского ун-та.- Алма-Ата. - 1962.- Вып.1.- С.6-19.
20. Корулькин Д.Ю. Природные флавоноиды. - Новосибирск, ... ... , 2007. - ... под ред. И.М. ... и ... М.: ... Р. А. ... Д. Ю. Корулькин, Ж. А Абилов . - Алматы: Қазақ ... 2004. - 288 ... ... ... ... ... ... анализа. - М.: Медицина, 1987. - 336 с.
24.Государственная Фармакопея СССР. Вып.2: Общие методы анализа.
25. Киль Т.А. О ... ... ... ... (Statice ... дис. ... хим. наук. - Алма-Ата, 1962. - 180 с.
26. Чуешов В.И., Чернов Н.Е, Хохлова Л.Н., ... Л.И. и др. ... ... ... - Харьков: НФАУ МТК - Книга, 2002. - Т. 1, 2. - 560, 716 с.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
«Семей былғары-мех комбинаты» ЖШС-дегі өндірістік шығындардың аудиті және талдауы66 бет
Адам капиталы теориясы – білім роліне деген сапалық жаңа тәсілдің бастамасы12 бет
Айналым капиталының (қаражатының) мәні, құрылымы, айналысы, қалыптастыру көздері және талдауы23 бет
Акционерлік капитал есебі және талдауы71 бет
Ауыл-село мұғалімдерінің өсу жолдары, олардың құрамындағы сандық және сапалық өзгерістер13 бет
Ақ алабұта өсімдігі тамырының химиялық құрамы48 бет
Ақша қаражаттарының есебі,талдауы32 бет
Ақша-қаражатының аудиті және талдауы63 бет
Бірінші басымдық: Қазақстанның әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігуі – елдің экономикалық дамуының сапалық серпілісінің негізі23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь