Микробалдыр сhlorella vulgaris z-1 штамын ангидробиоз жағдайында сақтау нәтижелері


Микробалдырларды белсенді және тіршілікке қабілетті жағдайда ұзақ сақтау - биология ғылымдарының өзекті мәселелерінің бірі болып саналады. Мақалада Сhlorella vulgaris Z-1 штаммының тіршілікке қабілеттілігін ангидробиоз жағдайында зерттеу нәтижелері көрсетілген. Сақтау ұзақтығының жоғарлауымен микробалдырлардың тіршілікке қабілеттілігі төмендейтіні анықталды. Сhlorella vulgaris Z-1 клеткаларын сусызданған жағдайда сақтаудың оптимальды температурасы 300С болатыны нақтыланды. Температура 400С, 600С жағдайында микробалдырлар клеткаларының салыстырмалы төмен өміршеңдігі бақыланды. Клеткалар тіршілікке қабілеттілігін тек сусыздандыру кезінде ғана емес, сақтау кезінде де жоғалтуы мүмкін. Алынған нәтижелер сақтау ұзақтығы жоғарлаған сайын тіршілікке қабілетті клеткалар санының азаятынын көрсетеді. Клеткаларды сақтауда сусыздандырудың температура жағдайы маңызды, яғни сусыздандыру температурасы қаншалықты табиғи жағдайға жақын болса, сақтау барысында тіршілікке қабілетті клеткалар санының мәніде жоғары болатыны анықталды.
1. Бекер М.Е., Дамберг Б.Э., Рапопорт А.И. Анабиоз микроорганизмов - Рига: Зинатне, 1981. -326 с.
2. Харчук И.А. Способ реактивации цианобактерии Spirulina platensis (Nord.) из ангидробиоза // Экология моря. - 2003. - Вып. 64. - C. 86 - 89.
3. Нестеренко Т.В. Реактивация микроводорослей из состояния сухого анабиоза / Вопросы управления биосинтезом низших растений. -Новосибирск: Наука, 1982. -С.139.
4. Харчук И.А. Хранение микроводорослей в состоянии ангидробиоза // Микроводоросли Чёрного моря: проблемы сохранения биоразнообразия и биотехнологического использования. - Севастополь, 2008. - С. 237-267.
5. Харчук И.А. Анабиоз: основные понятия и сопровождающие его процессы. (Обзор) // Экология моря. - 2005. - Вып. 70. - C. 62-78.

Пән: Биология
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 9 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


УДК 582.232

Акмуханова Н.Р., Заядан Б.К., Садвакасова А.К., Кирбаева Д.К., Болатхан.К., Бауенова М.О.
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан
e.mail: Nurziya.Akmuhanova@kaznu.kz

Микробалдыр Сhlorella vulgaris Z-1 штамын ангидробиоз жағдайында сақтау нәтижелері
Микробалдырларды белсенді және тіршілікке қабілетті жағдайда ұзақ сақтау - биология ғылымдарының өзекті мәселелерінің бірі болып саналады. Мақалада Сhlorella vulgaris Z-1 штаммының тіршілікке қабілеттілігін ангидробиоз жағдайында зерттеу нәтижелері көрсетілген. Сақтау ұзақтығының жоғарлауымен микробалдырлардың тіршілікке қабілеттілігі төмендейтіні анықталды. Сhlorella vulgaris Z-1 клеткаларын сусызданған жағдайда сақтаудың оптимальды температурасы 300С болатыны нақтыланды. Температура 400С, 600С жағдайында микробалдырлар клеткаларының салыстырмалы төмен өміршеңдігі бақыланды. Клеткалар тіршілікке қабілеттілігін тек сусыздандыру кезінде ғана емес, сақтау кезінде де жоғалтуы мүмкін. Алынған нәтижелер сақтау ұзақтығы жоғарлаған сайын тіршілікке қабілетті клеткалар санының азаятынын көрсетеді. Клеткаларды сақтауда сусыздандырудың температура жағдайы маңызды, яғни сусыздандыру температурасы қаншалықты табиғи жағдайға жақын болса, сақтау барысында тіршілікке қабілетті клеткалар санының мәніде жоғары болатыны анықталды.
Түйін сөздер: Ангидробиоз, анабиоз, хлорелла, микробалдыр, дегидратация, реактивация, регидратация, тіршілікке қабілеттілік, морфометриялық көрсеткіш.

Акмуханова Н.Р., Заядан Б.К., Садвакасова А.К., Кирбаева Д.К., Болатхан.К., Бауенова М.О.
Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
e.mail: Nurziya.Akmuhanova@kaznu.kz

Результаты хранения штаммов микроводоросли Сhlorella vulgaris Z-1 в состоянии ангидробиоза
В статье представлены результаты изучения жизнеспособности штамма Сhlorella vulgaris Z-1 в условиях ангидробиоза. Установлено, что с увеличением времени хранения снижается жизнеспособность клеток микроводоросли. Определено, что оптимальная температура хранение клеток Сhlorella vulgaris Z-1 в обезвоженном состояний составило 300С. В условиях температуры 400С, 600С наблюдается сравнительная низкая выживаемость клеток микроводоросли. Клетки могут терять свою жизнеспособность не только в процессе обезвоживания, также и в процессе хранения. По результатам исследования по мере возрастания длительности хранения, уменьшается число жизнеспособных клеток. Таким образом, при хранении клеток важное значение имеет температура обезвоживания, то есть количество выживших клеток будет значительно высоким, если температура обезвоживание микроводоросли будет приблизительно равной к природным условиям.
Ключевые слова: Ангидробиоз, анабиоз, хлорелла, микроводоросль, дегидратация, реактивация, регидратация, жизнеспособность, морфометрические показатели.

Akmuhanova N.R., Zayadan B.K., Sadvakasaova A.K., Kirbaeva D.K., Bolatkhan K., Bauenova. M.O.
Al-Farabi Kazakh National University in Almaty, Kazakhstan
e.mail: Nurziya.Akmuhanova@kaznu.kz

Results of the storage of strains of microalgae Chlorella vulgaris Z-1 in the state of anhidrobiosis
In the article influence anhidrobiosis storage period on viability of cells Сhlorella vulgaris Z-1 is investigated. Dynamics of decrease in viability of cells with increase in a storage time are revealed. The optimum temperature storage cells Chlorella vulgaris Z-1 in dehydrated stateamounted to 300 C determined. Under the conditions of temperature 400C, 600C has a relatively low cell survival microalgae. Cells may lose its viability, not only in the process of dehydration during storage. Storage cell dehydration temperature is important, that is, the numbers viability cells would be high, if the temperature of the drying of the microalgae are approximately similar to natural conditions.
Keywords: Anhidrobiosis, cryostasis, chlorella, microalgae, dehydration, rehydration, reactivation, viability, morphometric indicators.

Микробалдырларды белсенді және тіршілікке қабілетті жағдайда ұзақ сақтау - биология ғылымдарының өзекті мәселелерінің бірі болып саналады. Микробалдырларды коллекцияда сақтаудың көптеген әдістері бар. Олардың барлығы белгілі -бір артықшылықтар мен кемшіліктерден тұрады. Микробалдырлардың дақылдарын сақтаудың дәстүрлі әдістері қоректік ортаға кезеңді егу болып саналады. Сонымен қатар, тіршілікке қабілетті жағдайда клеткаларды сақтаудың белгілі әдістері - микробалдырларды сұйық ортада ұзақ сақтау, агарда, альгинатта, криопротекторлар және қорғанышты орталар қолданып лиофилизация және криосақтау және т.б [1]. Бұл әдістердің барлығы клеткалардың максимальды тіршілікке қабілетті санын алуға бағытталған. Коллекция құрастыруда бұл әдістер тиімсіз, себебі сақталатын дақылға кезеңді қоректік орта дайындау және дақылдың тазалығын бақылауды қатар жүргізу қажет және қымбатқа түседі.
Биологиялық дақылдарды сақтау әдістерінің бірі ангидробиоз - дегидратация нәтижесінде метаболизмді терең және ұзақ тежеу. Бұл үдеріс табиғи жағдайда кең тараған және дақылға қолайлы жағдайда қайта қалпына келеді. Ангидробиоз әдісін микроорганизмдердің коллекциясы мен штаммдардың генетикалық банк мәліметтерін сақтауда қолданады.
Ангидробиоз сұрағы нақтылығында биологиялық құрылымдардың сумен қарым-қатынасын зерттеуге арналған. Клетка 25% байланысқан судан тұратыны белгілі. Су клеткада - ферментативті реакциялар өтетін орта ғана емес, сонымен қатар мембрана мен биополимерлердің құрылымды элементтері болып саналады. Су мембрана түзуші фактор, себебі фосфолипидтердің биомолекулярлы қабаты су ортасында пайда болады [2]. Клеткадағы қалдық ылғалдылық 10% төмен болса, биохимиялық реакциялар тоқтайды. Сусызданудың консервациялау тиімділігінің мәні ферменттердің реакциялық ортасынан айрылуы ғана емес, сонымен бірге олардың белсенділігін тежейтін жоғары концентрациядағы заттардың факторлар кешенінің әсері болып есептеледі. Ағзаның ангидробиотикалық жағдайға өту механизмі, одан қайта шығу және клетканың тіршілікке қабілеттілігінің толық қалпына келуі жалпы биологиялық қызығушылықты тудырады. Өндірістік маңызды фототрофты микроорганизмдердің тіршілікке қабілеттілігін дегидратацияланған жағдайда сақтау мүмкіншілігі практикалық мәнге ие, себебі сусызданған жасушаларды ұзақ уақыт сақтау, кейін қайта қалпына келтіру, оларды әртүрлі өндіріс және медицина саласында қолдануға мүмкіндік береді.
Сондықтан біздің зерттеу жұмысымыздың мақсаты биотехнологияның маңыздың объектілерінің бірі микробалдыр хлорелла жасушасын ангидробиоз жағдайында сақтау, және олардың тіршілікке қабілеттілігін қолайлы жағдайда қайта қалпына келтіру мүмкіншіліктерін зерттеу болып саналады.
Материалдар мен зерттеу әдістері
Зерттеу объектісі ретінде биотехнология кафедрасының фототрофты микроорганизмдер коллекциясының Сhlorella vulgaris Z-1 штаммы қолданылды. Микробалдырларды белсендi өсiру сұйық қоректiк ортада, арнайы шыны ыдыстарда залалсызданған жағдайда және қарқынды жарық көзінде бөлме температурасында жүргізілді. Белсенді Сhlorella vulgaris Z-1 штаммының концентрацияланған клеткаларын алу үшін 3000 айнмин центрифугалау жүргізілді. Алынған микробалдырлардың биомассасын 1:3 қатынасты (су:жасуша) дистиллденген сумен шайылады. Осылайша алынған Сhlorella vulgaris Z-1 штаммының биомассасын 300С, 400С, 600С температурада термостатқа салып сусыздандыруды 24 сағат жүргізілді. Сусызданған клеткаларды қараңғыда герметикалық жабық ыдыстарда сақталды.
Сhlorella vulgaris Z-1 штаммының клеткаларының морфометриялық өзгергіштігін және өлі тірі жасушалардың қатынасын зерттеу үшін тұздан тазартылған клетка биомассасын залалсызданған шыны бетіне 0,1 мл тамызып термостатта 300С, 400С, 600С температурада термостатқа салып сусыздандыруды 24 сағат жүргізілді.
Реактивация жүргізу үшін сусызданған клеткаларға 1:1 қатынасында су мен Тамия ортасының қоспасын қосып, белгілі бір уақыт өткен соң бақылау жүргізілді.
Өлі және тірі клеткаларды анықтау үшін метилен көгі немесе бейтарап қызыл бояуларының көмегімен дифференциаланған бояу әдісі қолданылды. 1 мл дақыл суспензиясына 1 мл 1:5000 ретті сұйылтылған метилен көгі немесе бейтарап қызыл бояуы тамызылды. Дақыл суспензиясы мен бояуды жақсылап араластырып, 20 минуттан кейін микроскоппен қаралды [3].
Зерттеу нәтижелері мен талқылау
Қазіргі таңдағы тұрақсыз экологиялық жағдайда организмдердің биоалуандылығын сақтау және қайта қалпына келтіру мәселелері өзекті болып саналады. Микробалдырлар қоректік тізбектің негізгі мүшесі ретінде белоктарға, аминқышқылдарына, витаминдерге, жартылай қанықпаған май қышқылдарына, пигментерге, эфир майларына, стеариндерге және басқада биологиялық белсенді заттарға бай.
Морфометриялық көрсеткіш әртүрлі температуралық жағдайда жасушалардың тіршілікке қабілеттілігін бағалаудың негізгі критерий болып саналады. Сhlorella vulgaris Z-1 штаммынның сусызданудан кейін қайта қалпына келу үдерісіндегі жасушалардың морфометриялық көрсеткіштерін бақылау нәтижесінде сусыздану үрдісінде және регидратация кезінде жасушалардың формасы мен өлшемі бойынша өзгерістер байқалды. Сhlorella vulgaris Z-1 дақылының жасушасының диаметрі бақылаумен салыстырғанда 300С температурада кептіру кезінде 10% кішірейген. Микроскоптау кезінде клеткалардың беті жиырылғаны бақыланды (Сурет 1).
300 температурада сусызданған клеткалардың қайта қалпына келу үдерісі 24 сағаттан кейін ені 2,22 мкм, ұзындығы 3,36 мкм дейін жетті (кесте-1). ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Сhlorella vulgaris клеткасының тіршілік ету қабілетіне сақтау ұзақтылығының әсері
Микробалдырлар туралы
Микробалдырлар негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың ауылшаруашылық жануарлардың ішек микрофлорасына әсерін зерттеу
Микробалдырлар туралы мәлімет
Микробалдыр chlorella vulgaris
Микробалдыр Chlorella vulgaris және Chlorella pyrenoidosa штамдарының аралас дақылдарының қоюланған суспензиясын алып, құс шаруашылығының өнімділігіне әсерін зерттеу
Протококк балдырлардың биохимиялық ерекшеліктері
Микробалдырлардың аралас өскен дақылдарының құрғақ биомассасын алу және олардың өнімділігін зерттеу
Кадмийге сезімтал CHLAMYDOMONAS REINHARDTII мутантты штамдарын алу және оларды қолдану
Хламидомонас маркерлі штамдарының көмегімен ауыр металдармен ластанған су экожүйелерді биологиялық бақылау
Пәндер