Қазіргі қазақ және орыс газет мәтіндердегі цитация

Диплом жұмысының жалпы сипаты. Қазіргі қазақ және орыс газет мәтіндерінде цитация қағидатымен мәтінге енгізілетін құрылымдардың (дыбыс, сөз, сөз тіркесі абзац, сөйлем) мағыналық тұтастығы, дыбыстық үйлесімі, пунктуациялық заңдылықтары сақтала бермейді. Жаңадан түзіліп отырған мәтінге басқа мәтіннің таңбасы ретінде енгізіліп, еске түсіру арқылы екі мәтін семантикасын қатар алып, салыстыру, қарсы қою нәтижесінде қосымша мағына үстейді, дамытады, суреттеп отырған оқиға не құбылысты жан-жақты толық танытады.
Диплом жұмысының өзектілігі. Публицистикалық мәтін – автордың өзін қоршаған ортаны, болмысты, қоғамдық-әлеуметтік формацияны өз тұрғысынан түсініп, сол өзі түсінген, елестеткен бейнені оқырманға эстетикалық өңдеп жеткізетін құрылым. Оның тілдік қабатында жалпыхалықтық қолданыстағы лексика-фразеологиялық бірліктермен қатар, ауызекі әдебиетіне тән мақал-мәтелдер, өзінен бұрын өмір сүрген ақын-жазушылардың сөзқолданысы кейде саналы түрде, кейде еріктен тыс ұшырасуы мүмкін. Тілдік қауымдастыққа жақсы таныс, көпке белгілі шығармалардан алынған түрлі көлемдегі, түрлі деңгейдегі үзінділерді қолдану автордың ой-өрісін, эрудициясын танытатын, өз алдындағы әдебиет қайраткерлерін бағалауын жеткізетін, сондай-ақ сол мәтінді оқитын оқырманның ұлттық әрі әлемдік мәдениет үлгілерімен таныстығын көрсететін тілдік дерек ретінде қарастырыла алады.
1 Сүлейменова Э.Д., Шәймерденова Н.Ж., Смағұлова Ж.С., Ақанова Д.Х. Әлеуметтік лингвистика терминдерінің сөздігі. – Астана: Арман-ПВ, 2008. – 392 б.
2 Әділова А.С.Көркем мәтін құбылысындағы цитация немесе мәтін ішіндегі мәтін. - Алматы: Ғылым, 20. – 184 б.
3 Ямпольский М.Б. Память Тиресия. Интертектуалность и кинематограф.- М: РИК Культура, 1993. – 427 с.
4 Арнольд И.В. Проблемы диологизма, интертектуальности и герменевтики.–СПб: Образование, 1995.–72 с.
5 Тынянов Ю.Н О пародии // Поэтика. История литературы. Кино.- М: Наука, 1977. –290 с.
6 Кристева Ю.Бахтин, слово, диалог и роман // Вестник Московского Университета. Серия Филология.1995. № 9.
7 Ташимханова Д.С. Инстертекстуальность и средства ее реализации в публицистическом тексте-Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы.Филология сериясы. 2010. № 4.
8 Фоменко И.Ю. Цитата. Литературоведческий словарь. – М:Изд. РДЛ, 2002. –208 с.
9 Земская Е.А. Цитация и виды ее трансформации текста современных газетах// Изд.МГУ.1996. № 7. 25-27 c.
10 Фатеева Н.А. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе// Известия РАН.Серия литературы и языка.1997. № 5.
11 Әділовва.А.С. Қазіргі қазақ көркем шығармаларындағы интертекстуалдылықтың репрезентациясы, семантикасы, құрылымы: Авторереферат. – Алматы, 2010.–55 б.
12 «Қазақстан»: Ұлттық энциклопедиясы – Алматы: «Аруна Ltd» ЖШС, 1998. – 304б.
13 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. – Алматы: «Дайк Пресс», 2008. – 968 б.
14 Вежбицкая.А.С. Дескрипция или цитация // Новое в зарубежной лингвистике. М.:Прогресс, 1982. – 237-262c.
15 Cеменова Н.В. Цитата в художественной прозе: диссер... филолог.наук.-М., 2004. – 330c
16 Сүлейменова Э.Д., Авакова Р.А., Мәдиева Г.Б. Қазақ тілі лексикалық қорындағы шетел сөздер // ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы. − №37. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 112-113 б.
17 Салқынбай А.Б., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. – Алматы: Сөздік-Словарь, 1998. – 118 б.
18 Байтұрсынов.А. Тіл тағылымы. – Алматы: Ана тілі, 1992. –253б.
19 Сыздық Р. Қазақ пунктуациясының ережелері.Алматы,1961. – 132 б
20 Адилова А. С. Вербализация визуального в художественной коммуникации научное издание/ Халықаралық Ғыл.практ. конф.мат. – Көкшетау. 2006. – 68c.
21. Есенова Қ.Б Қазіргі қазақ медиа-мәтінінің прагматикасы . Автореферат. – Алматы, 2007–50 б.
22. Әлкебаева Д. Қазақ тілінің прагмастилистикасы.Алматы: «Зият Пресс, 2007. –243б
23 Шапиро А.Б. Основы русской пунктуации.М: Изд. Академии Наук, 1995. – 324 с.
24 Греков В., Крючков С.Е., Русский язык 10-11 класс.М., «Академия» , 2002. – 267c.
25 Туманян Э.Г. Место и значение периодики в образовании литературных языков // Язык и массовая коммуникация. – М.: Наука, 1984. –14-35 c.
26 Исаев С. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. – Алматы: Мектеп, 1973. – 196 б.
27 Сепир.Э. Коммуникация / Избранные труды поязыкознанию и культурологии. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 656 с.
28 Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. М.: Изд. МГУ, 1971. – 266с.
29 Момынова Б. Газет лексикасы (жүйесі мен құрылымы). – Алматы: Арыс, 1999. – 228 б.
30 Ихсангалиева.Г.К. Функционально-праматический анализ загаловок // Павлодар мемлекеттік Университетінің хбаршысы. Филология сериясы. – 2009. –25б.
31 Алещанова И.В. Цитация в газетном тексте: Автореф. дисс филол. наук. – Волгоград, 2000. – 22с.
32 Егемен Қазақстан. – 21 ақпан. 2010. №15.
33 Алматы ақшамы. – 6 шілде. 2011. № 45.
34 Казахстанская правда. – 8 мамыр. 2012. № 57.
35 Жас Алаш 2013. – 2 наурыз. 2013. 34.
        
        РЕФЕРАТ
Диплом жұмысының тақырыбы: Қазіргі қазақ және орыс газет мәтіндердегі цитация
Диплом жұмысының көлемі: 55 бет
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... ... интертекст, интнертекстуалдылық, газет мәтіні, публицистикалық стиль, пунктуация.
Диплом жұмысының нысаны: Қазақ және орыс газет мәтіндеріндегі цитаталар.
Диплом жұмысының пәні: Газет мәтіндеріндегі цитация ... ... ... ... ... ... қазіргі қазақ және орыс газет мәтіндеріндегі цитаталардың контексттік сипатын талдау. Осы мақсатқа жету үшін ... ... ... ... контексте мәтін ұғымын анықтап, нақтылау, сол
арқылы зерттеу жолын бағдарлап алу;
* мәтін ұғымындағы ... және ... ... ара жігін
ажырату;
* цитаталық элемененттердің қазіргі газет мәтіндерінде атқаратын
қызметін анықтау;
* контекстте цитаталардың пунктуациялық заңдылықтар бойынша
жазылужолдарын көрсету.
Диплом ... ... ... ... ... ... сұрыптау, жинақтау, жүйелеу, тақырыптық топтау әдістері қолданылды.
Диплом жұмысының материалы: зертеу жұмысының негізгі нысаны газеттен 50-ге жуық ... ... 150 ... 100-ге жуық ... қаралды.
Диплом жұмысының дереккөздері: 2010-2013 жылдар аралығында жарық көрген қaзaқ жәнe opыс ... гaзeт ... (, , , , , ), жәнe ... peсми ... ... ... ... атты еңбегі. Сөздіктер: , Э.Д. Сүлейменова ... ... ... ... нәтижелері:Зерттеу жұмысы аясында мәтінаралық байланыс ұғымындағы интертекст ұғымына анықтама берілді. Қазіргі газет мәтіндеріндегі цитаталардың қызметі, орны, және негізгі пунктуациялық ... ... ... ... ... ... және орыс мәтініндегі цитация құбылысының айырмашылықтары мен ұқсастықтары салыстырылды. Сонымен қатар газет мәтіндерінен жиналған цитаталар бойынша Қ Р ... Н. ... ... жинағы құрастырылды.
Диплом жұмысының құрылымы: диплом жұмысы кіріспе, екі тараудан, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, қосымшадан ... ... text) ̶ бұл ... ... төңірігіндегі біріккен, сабақтастық пен тұтастық тән, ақпаратты жеткізетін мазмұнды сөйлемдердің тізбегі. Мәтін сөзінің ... ... ... ... ... ... ... осы істелген нәрсе элементтерінің ішкі байланыстылығы, істелген нәрсенің шеберлілігі және осы ... үш ... ... сай оны үш пән ... ... және ... зерттейді.
Интертекст - басқа мәтіндермен ... ... ... арқылы көрініп тұратын, уақыты жағынан кейін түзілген көркем шығарма және оған цитация ... ... ... ... ... ... ... келтірінді элемент-көркем туындының семантикасын түзуге, түрлі ассоциация тудыруға ықпал ... ... ... ... имлицитті, эксплицитті түрде әр қилы тілдік деңгейде вербалданған бөгде мәтін немесе прецедентті құбылыс.
Цитата (лат. cіto - ... ... - ... сөзбе-сөз алынған үзінді. Автордың ойын беделді пікірлермен тиянақтау үшін, біреудің пікіріне сын айту үшін, құнды дерек ретінде пайдалану үшін қолданылады. ... ... ... материалдарында, ғылыми еңбектерде, кітаптар мен әр түрлі қолжазбаларда, баяндамалар мен ... ... ... ... ... еңбектерде пайдаланғанда, сол еңбекте айтылатын оймен логикалық тұрғыдан қабысып, жарасым табуы тиіс. Айтылмақ ойды одан әрі дамытып, жаңа деректермен толықтырып тұру ... ... ғана ол өз ... ... ... ... еңбектерінде, көбінесе әдебиет, мәдениет, өнер, ғылым қайраткерлері пікірлерінен дәйексөздер алынып отырады.
Тіл ... language - ... ... ... ... үздіксіз, тығыз байланыстағы адам қарым-қатынасының әлеуметтік аса маңызды ... ... ... ... бар ... мен нышандардың жүйесі. Тіл - адамдар арасындағы саналы әлеуметтік ... ... ... ... мінез-құлқын реттеудің, қоғамды және оның әралуан құрылымдық элементтерін басқарудың маңызды ... - ... ... не бір рет қана ... ... Ежелгі Шығыс қалаларында көпшілік орындарға ілінетін хан жарлықтарынан ... ... 16 ... Венецияда құрылып, арнаулы ақпараттарын (италиянша gazzetta - ... ... ... ... сатып алуға арналған нұсқау) деп атаған. 1631 жылы француздық мерзімді басылымының шығуына байланысты ... осы ... ... ие ... ... (лат. ... -қоғамдық) - әдебиет пен журналистиканың қоғамдағы көкейкесті, өткір мәселелерді қозғайтын саласы. Публицист публицистикамен ... ... ... - ... - ... деген сөзінен шыққан, яғни өмірдің әлеуметтік, өндірістік, ғылыми, мәдени және бсқа құбылыстарын өмірдеректерін негіз ететін әдеби жанр. ... ... бір ... сол ... саясатымен, философиялық көзқарастарымен байланыстырады
Публицистикалық стиль (бұқаралық ақпарат құралдарының тілі )- функциональдық стильдердің бірі. Публицистикалық стиль қоғамдық ... ... ... ... ... ... қарым-қатынастарды көрсетуге қызммет етеді. Публицистикалық стильдің екінші бір түрі ерекшелігі бар: ол-ұлттық әдеби тілдің толығуына зор ... ... әрі ... ... ... ... даму ерекшеліктерін көрсете алады.
Пунктуация термині латынның - нүкте деген сөзінен алынған.Ол, ең алдымен, тілдегі алфавитке енбейтін графикалық таңбалар жиынтығы, жазу ... ... ... өз ... ... ... ... мүмкіндік беретін және оны графикалық жағынан ұйымдастыратын жазу тілінің негізгі құралы болып ... ... ... ... қою ... ережелерді; үшіншіден, тыныс белгілері деген мағынаны білдіреді.Пунктуация-жазу тіліне қызмет ететін ... ... ... ... - ... сөз) - ... жеке ... алдынан келтірілген үзінді, өнеге сөздер, не өлең жолдары. Әдетте жазушы айтайын деген ойын аңғарту үшін ... ... ... ... ... ... ... жұмысының жалпы сипаты. Қазіргі қазақ және орыс газет мәтіндерінде цитация қағидатымен мәтінге енгізілетін құрылымдардың (дыбыс, сөз, сөз тіркесі ... ... ... ... ... ... ... заңдылықтары сақтала бермейді. Жаңадан түзіліп отырған мәтінге ... ... ... ретінде енгізіліп, еске түсіру арқылы екі мәтін семантикасын ... ... ... ... қою нәтижесінде қосымша мағына үстейді, дамытады, суреттеп отырған оқиға не құбылысты жан-жақты толық танытады.
Диплом жұмысының өзектілігі. Публицистикалық ... - ... өзін ... ... ... ... ... өз тұрғысынан түсініп, сол өзі түсінген, елестеткен бейнені оқырманға эстетикалық өңдеп жеткізетін құрылым. Оның тілдік қабатында жалпыхалықтық ... ... ... ... ауызекі әдебиетіне тән мақал-мәтелдер, өзінен бұрын өмір сүрген ақын-жазушылардың сөзқолданысы кейде саналы түрде, кейде еріктен тыс ұшырасуы ... ... ... ... таныс, көпке белгілі шығармалардан алынған түрлі көлемдегі, түрлі деңгейдегі үзінділерді ... ... ... ... ... өз ... әдебиет қайраткерлерін бағалауын жеткізетін, сондай-ақ сол мәтінді оқитын оқырманның ұлттық әрі әлемдік мәдениет үлгілерімен таныстығын көрсететін тілдік ... ... ... ... ... ... ... алынған әр деңгейдегі үзінділерді қолдану постмодернисттік әдебиеттің бірден-бір белгісі деп есептеле ... ... ... ... мәтіндердің үзінділері ашық немесе жасырын түрде кездесуі цитатаның негізгі белгілерінің біріне сай ... ... ... мен тіл ... ғылымдарында цитатция, цитирование, цитатная речь терминдері айналымға кірді. ... ... ара жігі ... және ... тіл ... ... арналған белгілі бір заңдылықтардың, теориялық еңбектердің болмауы, мәтін ... ... ... ... ... айналып отыр.
Диплом жұмысының нысаны. Қазақ және орыс газет мәтіндеріндегі циататалар.
Диплом жұмысының пәні. Газет мәтіндеріндегі цитация құбылысы
Диплом ... ... мен ... ... жұмысының мақсаты қазіргі қазақ және орыс мәтіндеріндегі цитация құбылысының ерекшелігін көрсету. Енді осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер ... ... ... ... ... ... ... және цитация ұғымдарының ара жігін анықтау;
* цитаталардың газет мәтініндегі жұмсалу қызметін көрсету;
* цитаталарға қойылатын негізгі талаптарды ... ... ... ... ... ... қазіргі газет мәтіндерімен жұмыс жасау.
Диплом жұмысының материалы: зертеу жұмысының негізгі нысаны газеттен 50-ге жуық ... ... 150 ... 150-ге жуық ... қаралды.
Диплом жұмысының дереккөздері: 2010-2013 жылдар аралығында жарық көрген қaзaқ жәнe opыс ... гaзeт ... (, , , , , ), жәнe ... peсми ... ... Сөздіктер: , Э.Д. Сүлейменова басшылығымен шыққан .
Диплом жұмысының зертеу әдістері: жұмыс барысында жалпылама сұрыптау, салыстыру, жинақтау, ... ... ... ... ... ... теориялық-әдістемелік негіздері. Әлемдік лингвистикадағы мәтін мәселесіне арналған М. Ямпольский, И.Р. Гальперин, Ю. Тынянов,Н Б. Кристеева, А. Фатеева, И.П. ... А. ... ... ... теориясын зерттеуші отандық ғалым Әділова Алмагүл Советқызының , Б. Момынованың ... ... Бұл ... ... ... ... ... aнықтayғa мoл сeптігін тигізді.
Диплом жұмысының нәтижелері. Зерттеу жұмысы аясында мәтінаралық байланыс ... ... ... ... ... Қазіргі газет мәтіндеріндегі цитаталардың қызметі, орны, және негізгі пунктуациялық талаптары көрсетілді. Жұмыстың практикалық ... ... және орыс ... ... ... ... мен ұқсастықтары салыстырылды. Сонымен қатар газет мәтіндерінен жиналған цитаталар бойынша ҚР Президенті Н. Назарбаевтың ... ... ... ... ... ... ... кіріспе, екі тараудан, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, қосымшадан тұрады.
1 ... ... ... - ... ... ... ... бастауы
, , терминдері қазіргі әдебиеттану және лингвистикалық сөздіктерде толық орнықпаса да, ғылыми айналымға түскен соңғы қырық жыл ... ең жиі ... ... айналды. Аталған терминдерді құрайтын және лексемаларының мағынасы бұлардың бірнеше мәтінге ортақ құрылымдық, семантикалық бір ... ... ... ... ... - бір мәтіннің өзге мәтінге кіруі, мәтіндердің кірігуі. Бұл ұғымды ... ... көп ... ... ретіңде қарастырған М. Бахтиннің ықпалымен Ю. Кристева кіргізген. Кристева үшін мәтін дегеніміз мәтіндер мен таңбалардың өрімі, өзге мәтіндердің өзгеріске ... ... ... ... шекарасын бұлдыратып, оны жаңаша пайымдауға жол аша түседі. Интертекст негізгі қасиеті оның ішкі әртектілігі, ... көп ... ... өзге ... өзге мәтіндерге қатысты шығарылады. Және тек бұрынғы мәтіндерге қатысты емес. Интертекстілік аталатын құбылысқа шығармадан кейін жазылған мәтіндерді енгізу керек. Мәтіннің ... ... тек ... ... ... онан ... де тірлік етеді,-дейді Р. Барт. Бұл тұрғыда кез келген ... өзге ... ... ... ... мағына тудырады. Интертекстсемиотикалық жүйе ретінде бүкіл мәдениетті қамтиды. Интертекст тұрғысынан мәтін мен оқырман, оқу мен хат ... ... және ... тұру жоққа шығарылады [2,21].
Қазіргі зерттеушілердің ұстанған методологиясына сай бұл терминдер кең және тар мағынасында түсініледі. Ғылыми айналымда көркем мәтінді ... бір түрі ... ... ... теориясының бастауы, түп негізі туралы әр алуан пікірлер орныққан. Белгілі ғалым М.Б. Ямпольский [3], И. ... [4] ... Ю. ... пародия теориясы туралы пікірі, М. Бахтиннің полифониялық роман жөніндегі ойлары және Ф.Де ... ... ... ... ... ... ... кең мағынадағы түсінігін қалыптастыруға ықпал етті.
ХХ ғасырдың басында-ақ пародия ... ... ... Ю. ... ... бір ... ... негізінде жаңа текст туындайтыны және оның семиотикасы бұрынғы текстің семантикасын дамытатынын, яғни мүлде жаңа мазмұнды текст автордың өз сөзі мен ... ... ... нәтижесінде туындайтынын айтқан еді[5,102].
* Интертекстуалдылықты кең мағынада түсіну үшін осы терминді
ғылыми айналымға енгізген Ю. Кристеваның еңбектерімен тікелей байланысты. Оның ... ... ... ... ... беруге болады: Интертекстуалдылық әр шығармадан, текстен алынған цитаталардың жиынтығы емес, алайда ол түрлі цитатты сөздердің тоғысу ... Ал ... сөз ... - .
* ... тууы ... байланысты.
* Интертекcтік құрылым басқа бір құрылымға қатысты пайда болады,
яғни [6,14].
Осы пікірлерге байланысты әдебиеттануда интертекстуалдықты логика-cемантикалық ... ... ... Ал ... ... ... ... контаминациясы және бір мәтінде одан бөлек екінші бір мәтіннің сөзін құпиялап беретін анаграмма ретінде түсінеді.
Американдық ғалым М. Риффатер, оның ... И.В. ... ... ... ... ... яғни ... шығарманы оқып отырған адам оны өзі бұрын оқыған шығарманың оқиғасымен, композициясымен, контексімен деп түсіндіреді [5,104].
Тар мағынасында интертекстуалдылық деп ... Бұл ... ... ... ... профессоры М.Л. Лотманның семиотикаға байланысты еңбектері арқылы кірді. Лотманның пікірін лингвистер арасынан өзіндік ойларымен толықтырған Н.В. Арнольд болды. Олардың ... ... ... ішіндегі мәтін қаламгердің өз мәтініне бөгде мәтін элементтерін енгізуі арқылы ... ... ... шығарманың семантикасын толықтыруға, байытуға мүмкіндік беретін лингвокомпозициялық ... ... ... ... ... көлемі, нақтылығы, типі, жанры әр түрлі болуы мүмкін ... ... ... таза ... ... ... Б.М. ... та бұл терминді пайдаланбайды, алайда, оның ойынша, коммуникация барысында әр адам өз жадында бұрын оқыған мәтіннен сақталып қалған ... ... ... жаңа ... ... яғни бөгде сөз ретінде енгізуі мүмкін. Ол бөгде сөз арқылы енгізілген мағына мәтін ішіндегі ассоцияны ... оған ... мән ... ... осы ... ... талдауы да интертекстуалдылық байланыстарды анықтау болып табылады.
И.В. Арнольдтің ... ... ... ... ... цитаталық тақырып;
* эпиграф;
* қыстырынды романдар;
* хаттар;
* күнделіктер;
* цитаталар;
* аллюзия;
* реминисценция.
*
Осы классификация ішінен ресейлік зерттеуші В.П. ... ... ... ... ... пікірлерін баяндай келіп, цитацияны интертекстуалдылық тұрғысынан аморфты, яғни зерттеу нысаны ... және ... деп ... ... Москвинннің пікіріне Ямпольский былайша жауап береді.
[3,154].
Өткен ғасырдың алпысыншы жылдардың басында жазылған еңбектерде француз структуралист-ғалымы Жеррар Женнет Ю. Кристеваның интертекстуалдық ... ... ... ... 1982 жылы ... ... ... мәтінаралық байланыстардың жаңа топтамасын ұсынады:
1) интертекстуалдық, яғни бір мәтінде екі немесе одан да көп мәтіннің болуы (цитата, аллюзия, ... және ... ... яғни ... өз атауына, соңғы сөзіне, эпиграфына қатысты;
3) метатекстуалдық, яғни өзі негізге алған ... ... ... көбінесе оны сынау;
4) гиппертекстуалдық, демек, бір мәтін арқылы басқа мәтінді сықақтау немесе ... ... ... ... қай түрі ... интертекстуалдық деп аталуы орныққан. Дегенмен бұл терминге ғалымдар түрлі анықтамалар береді.
кітіабында бұл терминге Е. Земская: ... ... Н.А. ... өз еңбектерінде интертекстуалдылық мәселесін автор және оқырман тұрғысынан қарастыра келіп, мынадай тұжырымдар жасайды:
1. Говоря об интертекстуальности, кажеться, вполне обоснованно ... две ее ... - ... и ... С ... зрения читателья, интертекстуалность - это установка на более угубленное понимание текста или ... ... за счет ... ... ... с другими текстами связанными с данным референциальной ... ... Если ... в ... XX в ... ... ... интертекст в своем тексте, вплавить его в себя вплоть до полного растворения в нем, ввести мотивировку интетекстуализации, то ... века ... ... к ... к ... формальных маркеров межтекстовой связи, к метатестовой игре с текстом [10, 34].
Зерттеуші И.В. ... өз ... дей ... ... ішкі және сыртқы, мәтіндік және кодтық, синкретті типтеріне тән барлық ерекшеліктерінің 19 түрін көрсетеді [5].
Интертекстуалды ... ... ... ... ... ... ... Алмагүл Советқызы интертекстті қолданатын да, өзектендіретін де адам болғандықтан, ол ... ... кез ... ... да, кез ... ... еске түсіріліп, түрлі ассоциалар тудыра алады. Мәтінаралық ... адам - ... - ... ... ... ... ... қарастырыла алады дейді. Автор өз еңбегінде интертекстердің өздерін де бірнеше тұрғыда қарастыруға болады: интертекске негіз болған претекстер- прецендентті құбылыстар; күшті және ... ... ... ... ... ... тіл ... қамтуы- морфонологиялық, лексикалық, синтаксистіктік, құрылымдық деңгейлеріндегі цитация пунктуациялық, ... ... ... ... ... ... барлық пікірлерден байқалып отырғандай, интертекстуалдық - белгілі бір ... ... бір ... ... әр түрлі деңгейде тілдік бірліктер арқылы көрінуі. Ол тілдік бірліктердің құрамы, құрылымы, эмоционалды-экспрессивтілігі әр алуан болып келеді.
Интертекстуалдық мәселесін қарастырғанда интертекст ... өте жиі ... ... және ол ... да, ... ... ... бұл екі терминнің ара жігін ажыратпай, бірінің ... ... ... ... Сол ... де ... ғылыми айналымда интертекст термині төмендегі ұғымдарды қамтиды:
деп танылатын кез келген мәтін;
бірыңғай мәтіндер кеңістігін құрайтын және ортақ элементтері кездейсоқ емес ... ... ... бар мәтіндер, бұлар көбінесе постмодернизм бағытындағы көркем шығармаларға тән;
түзіліп отырған мәтінге енгізілген түпнұсқа мәтін;
көркем туындының семантикасын түзетін компонент-астарлы ой, яғни ... ... ... ... ... - ... мәтіндермен байланысы түрлі маркерлер арқылы көрініп тұратын, ... ... ... ... ... ... және оған цитация қағидатымен кіргізілген тілдік-семантикалық бірлік; интертекстуалды немесе ... ... ... ... ... ... ассоциация тудыруға ықпал ететін, басқа мәтіндермен байланысы имлицитті, эксплицитті ... әр қилы ... ... ... ... ... ... прецедентті құбылыс фрагментті; интертекстуалдық немесе интертекстуалды байланыстар - мәтінаралық байланыстардың ... ... ... ... ... ... жағынан бұрын түзілген көпке белгілі эталон деп есептелетін мәтін немесе ... [2, ... ... ... және ... ... (лат. ... шақырамын) - түпнұсқадан сөзбе-сөз алынған үзінді. Автордың ойын беделді ... ... ... ... ... сын айту үшін, құнды дерек ретінде пайдалану үшін қолданылады [12]. Қазақ тілінінің түсіндірме сөздігінде: - ... бір ... ... ... сөз алынған үзінді [13].
Цитата, негізінен, баспасөз материалдарында, ғылыми еңбектерде, кітаптар мен әр ... ... ... мен ... ... келтіріледі. Ғылыми еңбектерде пайдаланғанда, сол еңбекте айтылатын ... ... ... ... ... ... ... Айтылмақ ойды одан әрі дамытып, жаңа деректермен толықтырып тұру керек. Сонда ғана ол өз міндетін атқарады. Әдетте, ... ... ... ... ... өнер, ғылым қайраткерлері пікірлерінен дәйексөздер алынып отырады. Мұның өзі үлкен талғаммен, орынды алынса, еңбектің сапасын арттыруға ... ... ... көбінесе ықшам түрде алынады. Сөйлем ұзақ болған жағдайда керекті жерін ... ... ... ... көп нүкте қою шарты бар. Цитата әдетте, тырнақшаға алынып жазылады. Міндетті түрде цитата ... ... оның ... аты-жөні сілтемелерде анық, нақтылы көрсетілуі тиіс. Эпиграф та циататаның бір түріне жатады[12,189].
Цитата ғылыми әдебиетте ХVIII ғасыр соңында ... ... ... ... ... ... алынған үзінді қолданыстың қай түрінде болсын, дәл, еш өзгерссіз айтылуы қажеттігінен бастау алады[2,96].
Цитата келтіру мәселелері семантика саласында алғаш рет ... ... А. ... ... [14] ... ... ... көбінесе бағалау мақсатын көздейтіні дәлелденді.
Ауызекі сөйлеу тіліндегі және жазба тілдегі цитата келтіру ерекшеліктеріне байланысты Н.Д. ... ... және [2] ... ... ... орыс және ... ... прозалық шығармалары мен орыс тілдерде жазатын басқа да қаламгерлердің әңгіме, повесть, романдарындағы цитатаның пайдалануын, қызметін жан-жақты зерттеген Н.В. ... ... ... ... ... ... ... Ғалым: [15,192], дейді де, цитация деңгейлерін төмендегідей бөледі:
1) лексикалық;
2)мотивтік;
3) метрикалық және ... ... ... ... ... позицияларындағы цитаталарды жеке бөлімде қарастырады.
Александр Блоктың поэтикасындағы ... ... ... З. ... пікірінше,символистердің көркемдік сезінуінде ақиқат өмірдің кез келген хабар немесе кез келген мәдени дерек цитата деп ұғынылады, ... ... ... ... ... ... бар ... деп танылады [11,45].
сөзі қазақ тіліндегі ғылыми әдебиеттерде осы уақытқа дейін бөгде сөздің бір түрі ретінде саналып жүрді.
... ... ... ... ... ... яғни деп анықталады [12]. Ал төмендегідей анықтама беріледі:
Дәйексөз ... - төл ... бір түрі ... қарастырылады[17].
Дәйексөз басқа біреудің айтқан пікірінен үзінді алынып, өзгертілмей беріледі. ... ... ... ... түрлеріне байланысты әр түрлі болады. Ғылыми стильде автордың есімі, ... аты ... ... мен ... ... ... Публицистикалық стильде мұндай деректердің түзілуі шарт емес, сол пікірді айтқан адамның аты-жөні дұрыс аталса жеткілікті деген ... ... ... ... ... ... байқалатыны публицистикалық яғни, газет мәтіндеріндегі цитаталар жөнінде ештеңе айтылмаған. Солай бола тұрса да осы анықтамалар мәтін теоретиктерінің бірі И.Р. Гальпериннің ... ... ... барлық еңбектерде цитатаға берілген дефинициялар оның негізгі үш белгісін көрсетеді:
* ... бір ... ... ... басқа біреудің сөзі, оның сөзбе-сөз дәлдігі;
* түпнұсқаға сілтеме.
Ғалым өз зерттеулерінде цитатаны кең және тар мағынасында ... де, кең ... ... ... мен ... ... ... мағынасындағыдай қолданыстарда болмаса, кең мағынадағы цитата үшін тек цитация қағидаты сақталуы жеткілікті ... ... ... аса ... ... және ... ... отырған мәтіннің ғана болатынын айта отырып, ол , сөздерін қатар қолдана береді [11,32].
Біз цитата, цитатсөз деген терминдерді қолдануды жөн ... және ... ... ... ... ... ... терминмен жалпы цитация қағидатымен мәтінге енгізілген бөгде сөзді айтамыз.
Көркем әдебиетте цитация қағидатымен енгізілген фрагменттер көбінесе трансформацияға түсіп жататындықтан, бұл екі ... ара ... ... ... ... ... Цитата және цитация ұғымы
Цитата
Ортақ белгілер
Цитация
Цитата мәті белгілі бір шығармадан өзгертпей, сөзбе сөз алынған үзінді. Автордың ойын беделді пікірлермен тиянақтау ... ... ... сын айту үшін, құнды дерек ретінде пайдалану үшін қолданылады.
Мысалы,
(А. Байтұрсыноа)
Қазір бой таластыратын емес, ой ... ... ұғым ... бір ... ... сол қалпында жұмасалады.
Пунктуациялық заңдылықтар бойынша екеуіне де тырнақша қойылады. Баспасөз материалдарында, ғылыми еңбектерде, ... мен әр ... ... ... мен ... ... ... Ғылыми еңбектерде пайдаланғанда, сол еңбекте айтылатын оймен логикалық тұрғыдан қабысып, жарасым табуы тиіс.
Цитация цитатаның ... ... ... Цитатаның конттексттегі көрінісі цитация құбылысы деп аталады. Түпнұсқадан тікелей ... ... ... ... ... ... түседі.
Мысалы,
Ахмет Байтұрысынов айтқандай, .
Н.Назарбаев айтпақшы, қазір бой ... ... ... ой ... ... ... ... Советқызының еңбегінде көркем мәтіндегі цитаталарды жіті зерттеген. ... ... ... ... ... ... көпке белгілі шығармалардан алынған үзінділерді қолдану қаламгердің ой - ... ... ... да, сол ... ... оқырманның ұлттық әрі әлемдік мәдениет үлгілерімен таныстығын көрсететін де тілдік дерек ретінде қарастырылады. Түрлі түпнұсқа мәтіндерден алынған әр деңгейдегі үзінділерді ... ... ... ... деп есептеле бастады[2, 97].
Постмодернизм әдебиетінде басқа мәтіндердің үзінділері ашық немесе жасырын түрде кездесуі цитацияның негізгі белгілерінің біріне сай келетіндіктен, әлемдік ... мен тіл ... ... цитация, цитирование, цитатная речь терминдері айналымға кірді. Бұл құбылыс тек постмодернистік әдебиетке қатысты ғана емес, басқа да ... ... ... ... шығармаларда кездесетіні байқалады. Ресей және америкалық филологтардың зерттеулері бойынша орыстың көптеген ақын-жазушыларының шығармаларында цитатты сөздер жиі кездеседі. Бұл ... ... ... үрдісінде де байқалады.
Көркем мәтіндегі цитаталардың ерекшелігі жөнінде Алмагүл Советқызының еңбегіне жүгінеміз. Ғалымның эпиграфты цитаталардың бір түрі деп ... ... кез ... ... эпиграф претекске сілтеме жасайды, алайда эпиграфсыз да прецендентті құбылыстарға сілтейтін түрлі вербалды маркерлер болады. Ондай ... ... ... ... ... болса, енді бірде мезгіл қатынасты білдіретін лексика-грамматикалық құралдар екені байқалады [2,68].
Қазақ филологиясында әдебиетшілер цитата (әдебиетші З. Ахметов,Т. Бекниязов), (тілші Т. ... Ш. ... ... деп ... ... ... Ахмет Байтұрсынұлы кезінде келтірінді сөйлемдер деп атаған. [18,87-88].
Қазақ әдебиетіндегі мәтінаралық байланыстар типологиясында былайша көрсетіледі: ... ... сөз, ... ременисценция, пародия, символика, тексті аяқтау. Циататалы сөз кейде еш өзгеріссіз қолданылса, енді бірде кіргізілетін мәтіннің өзіне тән ерекшеліктеріне, автордың мақсатына ... ... ... ... ... ... эпиграфынан бастап, мәтіннің кез келген жерінде орналасуы және олардың, яғни мәтін мен цитатаның семантикалық арақатынасы түрліше болуы мүмкін. Кең ... ... ... мен ... ... ... ... болады деген пікір айтады [20,39].
Жалпы алғанда, цитатаны диалогтың философиялық теориясының негізгі көрінісі деп қарастыруға болады. Цитата арқылы қаламгер өз ... ... ... ... өз ойы мен ... ... персонаждың көзқарасындағы айырмашылық, қайшылық, ортақтықтарды даралап, оның контекстке бөтен екпін танытады. Цитатаның өзі мәтін ретінде өз бойында сақталған ақпарлардың бәрі ... ... ... жаңа ... ... ... ықпал етеді, бірақ осы контекссіз цитатаның келтірінді құрылым екені білінбейді [8]. Бұл, керісінше, цитата мен ол түскен жаңа контекстің бір-бірінен ... ... ... ... ... ... тіл білімінде көбінесе пунктуация ережелеріне қатысты ғана cөз болып келді [19,65]. Ғылыми мәтінде цитатаның қолданылуы мен ... ... ... ... ... еңбектердің қатарында Т. Есембековтың мен Ш. Жалмахановтың атты әдістемелік нұсқаулығын атауға болады.
Бастапқыда постмодернистік әдебиетте жиі қолданылу нәтижесінде назар аудартқан ... ... ... ... ... ... ... мәтінаралық байланыстарды вербалдайтыны дәлелденді. Әлемдік әдеби-мәдени үдерістің бір тармағы болып саналатын қазақ әдебиетінде постмодернизмнің жекелеген құраушылары болғанымен, цитатамен жазу аса көп ... ... ақын ... цитация қағидатымен енгізіліп, мәтінаралық байланыстарды көрсететін келтірінді ... ... және ... ... ... бола ... Сол себепті мұндай келтірінді құрылымдардың мәтін семантикасына әсерін, атқаратын қызметін лингвистер қарастыруы тиіс.
1.3 Цитаталардың қызметі
Цитата газет мәтіндерінде түрлі қызмет ... ... ... өзі ... отырған мәтінге кіргізгенде автор қандай мақсатты көздейтіні туралы зерттеушілер пікірінде шектеу жоқ.
Цитаталарды, әдетте, адам ... ... ... ойын ... ... ойын ... үшін, пікірін қорыту үшін, ойдың түрлі бөліктерін бір-бірімен біріктіру үшін немесе белгілі бір пікірге өзінің жақтастығын, қарсылығын, бағалауын білдіру үшін ... ... ... ... ... бөгде сөздердің цитата-дефениция, цитата-тұжырым, цитата- анықтама цитата - ... ... ... ... ... жаңа ... берілмейтіні, тек ой-пікірді қорытуға, дәлелдеуге, нақтылауға, дәйектеуге қолданылатыны айтылады. Бұл пікірлер қазақ ... ... ... кездесетін цитаталарға да қатысты деп есептейміз.
Ғылыми дискурстағы интертекстуалдылық мәселелерін қарастырған Е. ... өз ... ... 4 ... мақсатпен енгізеді:
- Референциялық немесе сілтеме мақсатымен - басқа бір мәтінді еске салу ... ... ... ... ... ... етеді, өз кезегінде адресат санасындағы таныс образдарды еске алғызып, аз ғана тілдік құралдар көмегімен көлемді ақпарды қабылдап, түсінуге ықпал жасайды;
- ... ... - ... ... оған өзінің эмпатикалық немесе сыни көзқарасын білдіру үшін пайдаланады;
- ... ... - ... ... ... ... ... белгілі бір қоғамда қалыптасқан талаптарға сай келу үшін оның мүшелеріне жақсы таныс тәсілдерді, формаларды, ... ... ... ... - сәтті табылған сөзқолданыс хабарды өзінен де анық бере алады, адресатқа эмоционалды тұрғыдан әсер етеді, мәтінді жандандырады, оған ... ... ... [8, ... ... ... зерттеген Г.Г Слышкин жалпы мәтіндердегі цитаталардың қызметін басқаша ... ... ... жоғарыда аталған мақсаттарға сай келеді:
* номинативті - цитата басқа мәтіннің ... ... ... ... - ... ... ... мен оның авторын сынау немесе
қадірлеуін көрсетеді;
* людикалық немесе гедоникалық - тілдік ойын құралы ...
* ... - өз ... мен ... ... ... ... яғни олардың тілдік құзіретін танытатын құрал бола алады [21,147].
Бұл зерттеушілер цитация құбылысын автор ... ... ... ... қаламгердің тілідік-мәдени құзіретінің нәтижесі ретінде қарастырылады. Алайда мәтінді оқу кезінде оның вербалды қабатында кез келген цитатаны ... - ... ... ... екі ... - ... және оқырман тарапынан қарастырған Н.А. Фатееваның пайымдауын да еске алмаса да болмайды. Ғалым интертекст, цитаталардың қызметін қоғамдағы ... ... ... ... кеңістікпен байланыстыру деп санайды. Автор цитата мен оның мәтіні өмір сүріп отырған ... ... ... ... ... ... ... қайтсе де байқалады деген тұжырымда [10,21-22].
Ал Г. Денисова мәтін ... ... ... ... топшылайды.
* Цитата - коммуникацияның алғашқы құралы;
* Ой мезетін құру құралы;
* Бағалаудың жасырын құралы;
* Реципенті сендіру құралы;
* Коммуникативтік әсер ету ... Ойды ... ... Өз ... ... ... ... тәсілі;
* Мәтінді айшықтау тәсілі [14,87].
Көркем мәті жүйесіндегі цитаталардыңзерттеуші Алмагүл Советқызы цитата қызметінің бес түрін ұсынады:
1.Сілтемелік қызметі;
2.Мәтін түзушілік ... ... ... қызметі [2, 56].
Интерекстуалдылық элементтердің бірі цитатаны автор көбінесе өз шығармасының семантикасын түсіну үшін қажетті басқа мәтінге ... ... ... ... ... ... түрліше вербалданады. Автор көбіне өз шығармасының семантикасын оқырманның толық түсінуі үшін қажетті басқа мәтінге ... ... ... ... сілтемелік қызметті эпиграф-цитата атқарады.
атты докторлық диссертация жазған ... ... өз ... ... ... бұрыннан таныс мәтіндерден алынып, өзгеріссіз немесе өзгертіліп (трансформацияланып) қолданылатын дәйексөздер мәтінде ... бір ... мән ... онда ... ... ... да бір баға береді. Әсіресе әдеби шығармалардан алынған логоэпистемалар қазіргі қазақ газеттерінде жиі ... ... ...
Мысалы,
Бандыны қуған Хамиттер қайда? (Егемен Қазақстан, ... ... (Жас ... ... ... ( деген жырау толғауынан) т.б.[21,62].
Цитаталарды стилистика ғылымының аясында салыстырсатын ... ... ... ... ... бар. ... тілдік бірліктердің бояулы көріністері болып табылады. Коннатация эксперессивті бағалаушы стилистикалық ... бола ... ... норманы құрудың негізгі тәсілі.
атты еңбекте автор Д.Әлкебаева цитаталарды аталмыш коннотациялардың бірі ретінде қарастырады. Автордың ойын бағамдасақ, цитатаны мәтінге бояу ... ... ... ... қарастырады. Стилистика ғылымының категорияларында цитатаның акценттік категориясын анықтауымызға болады. Акценттік категория (баса көңіл ... - ... ... ... ... ... ... тілдік бірліктердің мағыналық жақтан көңіл аударуды қажет етеді, адресат автордың көзқарасына көз жеткізу сенімділігін көрсетеді, сол арқылы ... мен ... ... түсінікке ие болуын қамтамасыз етеді [22,117].
Мысалы, беделді тұлғалардың цитаталарын қолдана отырып баяндалып отырған мәтінге тыңдаушының ... ... ... ... ... - біз үшін әлі ... ... (Ә. Қайдар)
Ана тілі Ахаң түрлеген сайын шынында да түрлене түсті. (З. Қабдолов)
Сонымен қатар цитата бағалауыштық ... ... ... ... ... публицистикалық стильде ақпарат тыңдаушыны иландыруға, сендіруге қызмет ететіндіктен, ... ... ... ... ие ... ... бағалау жағымды немесе жағымсыз болады[22,119].
Мысалы:
Аскеңнің алыптылығы, ақиықтығы - ... ... ... мен ... жетекшілігінде, ұлағатты ұстаз бола білетіндігінен екенін ел ... ... ... ... мына ... адал ... . , ... жеңген қаһарман. (Қазақ әдебиеті ,7 маусым 2013 жыл)
1.4 Цитаталарға қойылатын талаптар
Газет мәтініне қойылатын ... ... бірі ... ... ... ... ... газет мәтіндеріндегі цитаталардың пунктуациялық заңдылықтарын көрсету жұмыстың негізігі міндеті. Жұмыстың нәтижесі қазіргі газет ... ... яғни ... жазушы автордың дәйектеу жолдарын, цитаталаудың пунктуациялық жолдарын көрсету арқылы ерекшеленеді.
Қазіргі газет мәтіндеріндегі ең ... ... бірі ... ... ... ... яғни тыныс белгілерінің қойылмауы. Тыныс белгілері дұрыс қойылған сөйлемді оқу да, ұғыну да жеңіл. Тыныс белгісін дұрыс қою ... ... өз ... ... ... түрде дәл жеткізеді және айтпақ ойын екінші адамдардың сондай дәрежеде ... ... ... ... ... К.Белинскский мен М.Уваров: - деп, өте дұрыс айтқан.(Литер 2012, 17 ... ... ... - сөйлемнің мағынасын айқындаушы көрсеткіш. Сондықтан бір тыныс белгісінің орнына екінші тыныс белгісін қоя салсақ, бір сөйлемнен ... ... ... ... ... ... ... мағынаға қарай дұрыс қолданудың маңызы зор, себебі бір тыныс белгісінің ... ... ... ... М.Н. ...
- деп, өте дұрыс айтқан [8,47].
Тыныс белгілерін ... ... ... ... ... ... әрқайсысының қызметін даралап, оларға берілетін ережелерді бірыңғайластыру керек.
Цитата - мәтіннен сөзбе-сөз алынған үзінді ... ... ... ... ... ... ... Белгілі бір шығармадан алынған цитатаның барлық пунктуациялық ... ... ... қажет.
Ресей Федерациясының 1993 жылғы туралы заңында цитата туралы айтылады. Мәселен цитатаны ... ... және ... ... тек ... және ... ... бағыттарға ғана қолдануға рұқсат берілген. Автордың аты-жөні міндетті түрде көрсетілуі керек. Дәйектелген цитата арнаулы жазу ерекшелігімен айқындалуы ... ... ... тіл ... пунктуация саласын зерттеген Рабиға Сыздық еңбектерінде төл сөзге қойылатын тыныс белгілер цитаталарға да сол қалыпта сақталатынын атап көрсетеді [19].
Қазақ тіл ... ... ... төл ... бірі түрі ... таниды. Цитаталарға арналған белгілі заңдылық, талаптардың қазақ тілінде жоқтың қасы. Сондықтан орыс ... ... ... ... тура ... мәтінге кіріктірілген кезде әр түрлі қалыпта болуы мүмкін. Цитатаға қойылатын негізгі талаптар олар: реттілік және ... ... ... автордың бағытымен дәйектеледі. Нақты цитатаның әрбір сөзі алынған үзіндімен дәлме-дәл келеді және автор ойы ешбір өзгеріске ұшырамай нақты жеткізіледі. Егер ... ... ... дәйектемеген жағдайда көп нүкте қойылады. Бұл жағдайда дәйексөздің негізгі ... ... ... ... керек. Өлеңді сөйлемдерді дәйектегенде ол үзінді тырнақшаға алынбайды.
Ал орыс тіл білімінде цитаталарды рәсімдеудегі негізгі шарттары:
* ең танылған тәсілі - ... ... ... ... ... прецендентті мәтіннен шрифті кіші болу
керек;
* контекст ішінде цитата арнаулы курсивтермен айқындалуы керек.
Бұл жөнінде М. Горкийдің әр заманда, әр ортада ескі ... ... ... ... ... ... ... пікірін еске аламыз:
.(Қазақ әдебиеті, 2013 жыл 13 мамыр)
Цитата тырнақнашаға алынады. Алынған цитата бірнеше абзацтан құралған болса, әр абзац ... ... ... ... ... басталған жерінен ашылып, біткен жерінен бір-ақ жабылады.
Орыс тілінің толық академиялық орфографиялық және ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Олар:
а)У.М. Алигер есть строки: .
б) - ... Р. ... ... ... , - - ... В. ... ... писал: .
Негізінен, цитаталар

Пән: Полиграфия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Газет тілі және прецедентті мәтін81 бет
"Жетісу" газеті78 бет
«Ана тілі» газетінде термин мәселесінің жазылуы64 бет
«Ана тілі» газетіндегі қазақ әліпбиінің жазылуы бітіру жұмысы30 бет
«Дала уалаяты», «Түркістан уалаяты» газеттеріндегі қоғамдық-саяси және ағарту мәселелері30 бет
«Егемен Қазақстан» газетіндегі білім реформасы мәселесінің насихатталуы53 бет
«Еңбекші қазақ» газеті туралы63 бет
«Правда» газетiнiң қоғамға тигiзген үлесi9 бет
«Серке» газеті – қазақ қоғамындағы алғаш демократия жаршысы48 бет
«Түркістан» газетіндегі мәдени мәселелердің көрінісі51 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь