Қазақстан Республикасының салық жүйесінің қызметі

Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Белгілеулер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


3
4
5
Қазақстан Республикасының салық жүйесінің қызмет етуіндегі салықтардың теориялық аспектілері
Қазақстанның салық жүйесінің жұмыс істеуінің қалыптасу кезеңдері және салықтардың экономикалық мәні ... ... ... ...
9
Қазақстан Республикасы салық жүйесіндегі салық қызметі органдарының құрылымы және атқаратын қызметтері ... ... ..
Салық жүйесінің қызмет етуінің шет елдік тәжірибесін Қазақстанда қолдану мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

21

32
Қазақстан Республикасының салық жүйесінің жұмыс істеу барысында салықтық түсімдердің экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің қазіргі жағдайына талдау
Салық жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін ұйымдастыру мен бақылау әдiстерiн талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі салықтық түсімдердің экономикалық көрсеткіштерінің қазіргі жағдайына талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қазақстан Республикасы экономикасындағы салықтық реттеу құралдарын қадағалаудың салық жүйесіне тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

51


66

Қазақстан Республикасында салық жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін дамытуда кездесетін мәселелер және оны шешу жолдары мен салықтық әкімшілік жүргізу арқылы дамыту бағыттары


Салық жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін дамытуда кездесетін мәселелер және оны шешу жолдары ... ... ... ... ... ...
Қазақстан Республикасында салық жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін салықтық әкімшілік жүргізу арқылы дамыту бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
76


85

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96

99
Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпанда «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың мақсаты» атты Қазақстан халқына жолдауында «Салық жүйесін Қазақстанның жаңа сатыдағы дамуының міндеттері мен сәйкестендіру қажет. Жаңа кодекс салық қызметтерінің оның нормаларын өз қалауынша түсіндірулерінен қорғайтындай, салық төлеушілер мүдделері үйлесетіндей тікелей іс-әрекет ету заңы сипатына ие болуы керек деп айтып өткен [1].
Салық жүйесінің тиімді қызмет етуі арқылы (салық ставкаларының, салық түсімдерінің өзгеруі, салық жеңілдіктері, салық салу формасының басқасымен ауыстыру) мемлекет, экономиканы дағдарысты жағдайдан шығаруға және экономикалық жүйенің тұрақтылығына ықпал ететін өнеркәсіптің прогрессивті салаларының дамуына әсер ету мақсатымен, бюджеттің кірісін және шығыс бөлімдерін реттейді.
Салық салуды ұйымдастыру мемлекеттің өз функцияларын орындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді және ол экономиканы салықтық реттеудің қажеттілігі мен міндеттілігін айқындайды. Осыған байланысты, рационалды түрде құрылған салық салу жүйесі әлеуметтік экономикалық құрылымдардың қоршаған ортаның қолайсыз үрдістерінен тәуелділігін азайтуға мүмкіндік береді. Мәселенің былай қойылуы салық салуды бірінші кезеңдегі мәселелер қатарына қояды және қайта бөлу қатынастарын, жүргізіп отырған реформалардың теориялық және әдістемелік негізделуінде, болып жатқан процесстерге сәйкес өзгеруін білдіреді. Бұл мәселе салық базасын қалыптастыру мен салықтарды есептеу, сонымен бірге, салық салу механизімінің құқықтық аспектілерін қамтиды. Біздің ойымызша, бұл мәселе жалпы ұлттық қажеттіліктерге сәйкес, салық салудың ұйымдастыру-экономикалық механизмі арқылы, салық салу жүйесінің құрылымын реттеу негізінде шешілуші тиіс.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің халыққа Жолдауы.-Астана. Елорда, 13 ақпан 2008 ж.
2. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына Жолдауы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту-Қазақстан дамуының басты бағыты». Астана, 2012 ж. 28 қаңтар // Егемен Қазақстан, 1 наурыз 2012 ж.
3. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Салық кодексі (2011.24.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен), 2011ж.
4.ҚР Бюджет кодексі // Егемен Қазақстан, 2009.
5. Ильясов К.К, Исахова П.Б. Расходы государственного бюджета. Учебное пособие. – Алматы: Экономика баспасы, 2003.
6. С.Құлпыбаев, С.Ж.Ынтықбаева, В.Д. Мельников Қаржы: Оқулық. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.-784 бет.
7.К.К. Ильясов, С. Құлпыбаев Қаржы. Алматы, 2005, 552 б.
8. Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогообложения. Учебное пособие.- Алматы: ТОО « Издательство « НОРМА-К», -2002,392с.
9. Худяков А.И. Налоговое право РК. -Алматы: ТОО Баспа, 256-б.
10.Хабермарс Б.Г. Современная социальная теория. - Новосибирск, 1995. -
с14.
11.Смит.А. Исследование о природе и причине богатства народов.-М.,
1962.-6.587.
12.Нурумов А.А., Шойымбаева С.А. Салық және салық салу. Оқу құралы. – Астана, 2009ж
13. Майбурова И. А. Налоги и налогообложение: учебник . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 655 с.
14.Петти У. Трактат о налогах и сборах. Антология экономической
классики.-М„ 1991.-С.29.
15.Тривус А.А. Налоги как орудие экономической политики.- Баку, 1925.-
с.83.
16.Алексеенко М.М. Взгляд на учение о налоге.- Харьков, 1870.- С. 14.
17. Исаева А. Мемлекеттің әлеуметтік дамуына әсер ету тұрғысындағы Қазақстанның қазіргі кездегі салық жүйесінің ерекшеліктері// ҚазЭУ Жаршысы № 2, 2005 ж.
18. Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. Шет мемлекеттердің салықтары. Оқу құралы. А., 2004 ж. 16 б.
19.Салық жүйесіндегі оң өзгерістер// Қаржы қаражат № 8; 2008 .
20. Үмбеталиев А. Д., Керимбек Ғ.Е. « Салық және салық салу»: оқулық – Алматы, Экономика: 2006 ж.
21. Дарибекова А.С. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие для студентов экономического факультета. Караганда: Изд-во Карагандинского института актуального образования « Болашақ», 2006
22.Салық жүйесін реформалау, Б.Е. Ерданова., « Болашақ » университеті
23. Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы налогобложения.- Оқу құралы. Алматы. 2002 ж. 6-бет.
24. Б.Аймаков. Налоговая система в условиях рыночных отношений./ Финансы Казахстана. 2005ж. №9.47бет.
25. Нурумов А.А. ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі нәтижелері мен бағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 бет.
26. Сейсенова А. Некоторые аспекты правового знания налоговой политики РК.// Саясат -2009ж. №11.
27. Т.Белобородова.Основные задачи и правовая основа налоговой службы в РК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2009г.
28.Л.Бреннер. Автоматизация контроля для повышения качества государственных услуг по учету и отчетности.// Вестник налоговой службы РК. №2. 2008г.
29. Дробзина Л.А. «Финансы». Учебник для вузов Москва «ЮНИТИ» – 527с.
30. Крамаренко Т.Н., Қомбарова А.М. Салық және салық салу: Оқулық.-Астана: Фолиант, 2007ж [14].
31. Әубакиров Я. А. «Экономикалық теория». Оқу құралы, Алматы 2002 ж.
32.ҚР ҚМ Салық комитеті жөніндегі Ереже //www.minfin.kz
33. ҚР Үкіметінің 2009 - 2012 жылдарға арналған бағдарламасы
34.Алматы қаласы бойынша салық басқармасының ведомстволық статистикалық есептілігі, түсіндірме мәліметтері, 2011 ж
35. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің статистикалық бюллетені №12 (156), желтоқсан 2011 ж.
36. Раимкулов А.С. Контроль – как приоритетная направления в пополнении доходов бюджета // Финансы Казахстана -2006.№1-2.
37. С.А. Шырынбекова. Салық бақылауын ұйымдастырудың қажеттілігі мен негізгі принциптері. // ҚазЭУ хабаршысы. 2009.. №4. 144-147 беттер.
38. Н.Рахметов. ҚР салық қызметінің даму стратегиясы.//Вестник налоговой службы. №2.ақпан. 2009ж.
39. ҚР ҚМ СК Төрағасының № 934 бұйрығымен бекітілген салық қызметі органдырының стратегиясы. 12.10.2010 ж.
40. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 30.09.2008 жылғы №474 «Салық органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы туралы» жарлығы
41.А.Зейнельгабдин. Налоговый контроль –проблемы и пути совершенствования.// Налоги и финансы. №3.2008г.
42. «Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы» әлеуметтік және маркетингтік зерттеу Агенттігінің жүргізген салық қызметі органдарының қызметін бағалау көрсеткіштер. 2009ж.
43. Дунаев В.М., т.б. «Салықтар терминдерінің орысша – қазақша анықтама – сөздігі» / Дунаев В.М., Оспанов М.Т.: ред. Оспанов М.Т./ Алматы «Познание». 1998ж. – 490 б.
44. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Алматы.2003г. с.129.
45. Б.Аймаков. Налоговая система в условиях рыночных отношений./ Финансы Казахстана. 2005ж. №9.47бет.
46.Идирисова Э.К. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1999 – 136 б.
47.Найманбаев С.М. Салықтық құқық: Оқулық – Алматы: Жеті жарғы, 2005 – 400 б.
48.Р.Кыстаубаев.Анализ налоговых поступлений в компетенции Налогового Комитета за 2009-2012 годы.// Вестник налоговой службы Республики Казахстан. №4. апрель.2009г.
49.Қазақстан өңірлері (Қысқаша статистикалық анықтамалық) /Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, Алматы, 2010 ж.
50.Казахстан за годы независимости. ҚР Статистикалық Агенттігінің жинағы, Астана, 2010ж
        
        Мазмұны
Нормативтік сілтемелер.............................................................
Белгілеулер мен қысқартулар.......................................................
Кіріспе...........................................................................................
3
4
5
1
Қазақстан Республикасының салық жүйесінің қызмет етуіндегі ... ... ... ... ... ... ... қалыптасу кезеңдері және салықтардың экономикалық мәні................
9
1.2
1.3
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... құрылымы және атқаратын қызметтері..........
Салық жүйесінің қызмет етуінің шет елдік тәжірибесін ... ... ... ... ... ... жүйесінің жұмыс істеу барысында салықтық түсімдердің экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің қазіргі ... ... ... ... жұмыс істеу тиімділігін ұйымдастыру мен бақылау әдiстерiн талдау.................................................
42
2.2
2.3 ... ... ... жүйесіндегі салықтық түсімдердің экономикалық көрсеткіштерінің қазіргі жағдайына талдау.........................................................................
Қазақстан Республикасы экономикасындағы салықтық реттеу ... ... ... жүйесіне тиімділігі........................................................................................
51
66
3
Қазақстан Республикасында салық жүйесінің ... ... ... ... ... мәселелер және оны шешу жолдары мен салықтық әкімшілік жүргізу арқылы дамыту бағыттары
3.1
3.2
Салық жүйесінің жұмыс істеу ... ... ... ... және оны шешу жолдары.......................
Қазақстан Республикасында салық жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін салықтық әкімшілік жүргізу ... ... ...
76
85
Қорытынды.................................................................................
Пайдаланған әдебиеттер тізімі................................................
96
99
Нормативтік сілтемелер
1.. ҚР Үкіметінің отырысында мақұлданған 2009 жылғы 27 тамыздағы № 32 хаттама
2..Қазақстан Республикасы ... ... ... қалыптастыру және пайдалану туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 ... 2 ... № 962 ... ... заңы. 2011-2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңы. Егемен Қазақстан газеті, 7 желтоқсан 2010 ... ... ... ... ... және ерекше бөлімдер), - Алматы, , ... ... ... ... - ... ЮРИСТ, 2009.
5.Қазақстан Республикасының Конституциясы - ... , ... ... ... ... және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) - Алматы, 2011.
7.Қазақстан Республикасының Салық кодексi ... ... №99-IV ... ... ... 2010 - 2012 жылдарға арналған бағдарламасы
9.ҚР ҚМ СК ... № 734 ... ... салық қызметі органдарының стратегиясы. 12.10.2008 ж.
10.Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 30.09.2008 жылғы №474 ... ... ... 9 қазанында Қазақстан Республикасы Үкіметінің
Қаулысымен ... № 1102 ... ... ... ...
Белгілеулер мен қысқартулар
ҚР ... ... ... Министрлігі
СК ... ... ... ... ... ... ... Республикалар Одағы
АҚШ Америка ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігі
ҚҚС ... құн ... ... табыс салығы
ЖТС Жеке ... ... ... ішкі ... ... ... құралдары
ТКЖ ... ... ... ... ... ... ... өзектілігі. Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпанда атты Қазақстан халқына жолдауында

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 121 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салық салу теориясының негізгі концепциялары.Қазақстан Республикасының және дамыған мемлекеттердің салық салу жүйесінің ерекшеліктері55 бет
CDMA-450 технологиясының негізінде Жамбыл облысы Қаратау қаласында сымсыз желіні ұйымдастыру51 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
Windows операциялық жүйесінің бір-бірінен артықшылығы30 бет
«Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы» курсы бойынша лекция тезистері12 бет
Анд тау жүйесі30 бет
Ақпараттық-оқыту жүйесінің негізі46 бет
Ақпараты толық емес техникалық жүйенің басқару заңын синтездеу38 бет
Ақша жүйесі: экономикадағы маңызы22 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь