Adobe Flash-те «Информатика» курсы бойынша оқытудың электронды әдістемелік-оқыту кешенін құру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
Ібөлім. ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6
1.1 Жаңа буынның компьютерлік оқу.әдістемелік кешені ... ... ... ... ... ... .. 6
1.2 Электрондық басылымдар және олардың кәдімгі оқыту технологияларынан артықшылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13
1.3 Электрондық оқу.әдістемелік кешеннің құрамы мен құрылымы ... ... 20
II бөлім. ADOBE FLASH ОРТАСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕУ ... ... ... ... ... 41
2.1 Қолданбалы интерфейстің ұйымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
2.2 Интерактивті мультимедиялық қосымшаны құру мүмкіндігі ... ... ... .. 52
2.3 ActionScript жөнінде жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 67
2.4 «Информатика» пәні бойынша электрондық оқыту кешенін дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
71
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 76
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77
Қазіргі кездегі компьютерлік технологиялардың даму деңгейі дәуірдің коммуникациялық мүмкіндіктері мен артықшылықтарын көрсететін, толыққанды, сапалы және бәсекеге түсуге қабілетті білімді қамтамасыз ететін нақты алғы шарттары болып табылады. Қоғамды ақпараттандыру үрдісі болашақ мамандардан ұдайы ізденуді, ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды кәсіби салада қолдана білуге машықтандыруды, қажет ақпаратты, ақпарат көздерінен таба білу мен өңдеуді, шығармашықпен ойлауды және шешім қабылдауды талап етеді. Мультимедиялық технологиялар әртүрлі типті мәліметтерді дайындау, өңдеу, біріктіру, ұсыну әрекеттерін ақпараттық және бағдарламалық жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге асыратын құралдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы. Мультимедиялық технологиялардың дамуы бейнетехниканың және дербес компьютердің өркендеуі нәтижесінде жүзеге асуда. Мультимедия статикалық, динамикалық және дыбыстық ақпараттарды талапқа сай дәрежеде ұсынуды іске асырады.
Оқыту процесінде электронды оқыту құралдарын пайдаланып білім берудің әртүрлі аспектілерін дамытуға болады. Олар: ақпаратты өңдеудің когнитивті аспектілері, оқытудың танымдық аспектілері. Қазіргі кездегі ақпараттық қоғам жоғарғы оқу орындардың алдына төмендегідей қабілетті мамандарды тәрбиелеуді талап етеді:
- Өз бетінше керекті білімін ала алатын және оны практика жүзінде қолдана алатын;
- Өз бетінше сынмен ойлауға, нақты жағдайда туындайтын мәселелерді көре білетін және оларды шешу жолдарын іздей алатын;
- Ақпаратпен сауатты жұмыс істеуге қабілетті;
- Әр түрлі әлеуметтік топтарда, ұжымда жұмыс істей алатын;
- Өзінің өз бетінше ой – өрісін, мәдени деңгейін дамыта алатын маман болуы қажет.
Электрондық көмекші құралының практикадағы жасаған жұмыстарының маңыздылықтары дипломдық жұмысының маңыздылығы болып саналады.
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Компьютерлік жаңа технологиялардың жетістігі мол, графикалық мүмкіндігі жоғары анимациялық қозғалыстарды көркем бейнелей алатын Adobe Flash қолданбалы бағдарламасын пайдалана отырып Adobe Flash-те «Информатика» курсы бойынша оқытудың электронды әдістемелік-оқыту кешенін құру
Зерттеу мәселесі. Бүгінгі таңда технологияның қарқынды дамуына байланысты компьютерлердің графикалық мүмкіндіктері күннен-күнге үлкеюде. Қазіргі компьютерлердің мүмкіндігіне байланысты программалар да аз жасалып жатқан жоқ. Соның ішінде, анимация жасауда көп қолданысқа ие Adobe Flash программасы. Бұл программаны көбінесе Web сайттарды құруда көп қолданады. Соңғы кезде электронды оқыту өнімдері нарығында, Adobe Flash технологиясы ең жаңа және кең қолданылып жатқан технология болып табылады.
1. Литтлджон Бинджер. “Macromedia Flash MX 2004”, 2004, издательство “ BHV.Г. Миллер. “Сети и мультимедиа”. Издательство “Ноллидж”, 2003 г.
2. Р. Гардиан. “Мультимедия и коммуникация”, 1998 г., Киев, “КГУ-Диалог-Наука”.
3. «Глобальные сети: информация и средста доступа» — издательство ПГТУ.
4. Гиттель Э., Джеймс С., «ISDN просто и доступно» — 1999 г.
5. Олифер В.Г., Олифер Н.А., «Macromedia Flash 6» — Издательство «Питер» 2000 г.
6. Фролов А.В., Фролов Г.В., «Глобальные сети компьютеров. Практическое введение в Internet» — 1998 г.
7. Шафрин Ю. А., Основы компьютерной технологии. – М. АБФ.1997 г.
8. П.Лапин «Самоучитель Flash МХ» Москва - Санкт-Петербург, 2003г.
9. С.Каратягин, Л.Тихонова «Самоучитель Flash МХ» Москва: 2001г.
10. П.Лапин «Самоучитель Flash МХ» Москва - Санкт-Петербург, 2003г.
11. Action Script – Flash Group E – Documentation ,2001 г.
12. Современный самоучитель работы в сети Интернет.: Практ.пособ. –М.:Издательство ТРИУМФ, 1999 – 368с.:ил.
13. Нэд Снелл. Internet. Пер. с англ. –М.: «Вильямс», 2002, -384с.:ил.
14. Крупиянов Н. И. Рисуем на компьютере. Word, Photoshop, CorelDRAW, Flash. Москва, 2000.
15. Б. Г. Жадаев. 100% Самоучитель Macromedia Flash MX. “Технолоджи – 3000”. Москва, 2004
16. Крупиянов Н. И. Рисуем на компьютере. Word, Photoshop, Flash. Москва, 2000.
17. Б. Г. Жадаев. 100% Самоучитель Adobe Flash. “Технолоджи – 3000”. Москва, 2004
18. Бурлаков М. В. МастерМедиа Macromedia Flash MX 2004 Сборка видеоклипов. Москва
19. Чанг Т. К., Кларк Ш., Долецки Э. Е. И др. Популярны Web-приложения на Flash MX Игры, гостевые кн., чаты...
20. Артеменко Ю. Н. Macromedia Flash MX ActionScript 2.0. “ПИТЕР”. Санкт-Петербург, 2004
21. Розенкноп Д. Л. Создание анимационных эффектов в Macromedia Flash MX 2004.
22. Вогелир Д., Пицци М. Macromedia Flash MX Professional 2004.
23. Мук К. ActionScript д/Flash MX Подробное рук-во Секреты программирования во Flash.
24. Бхангал Ш. Flash Трюки 100 советов и рекомендация профессионала. Санкт-Петербург, 2003.
25. Б. Сандерс. Эффективная работа Flash5. “ПИТЕР”. Санкт-Петербург, 2002.
26. Л.А.Залогова. Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум. –М:Бином. Лаборатория занятий., 2005. – 264
27. Миронов Д. «Corel DRAW 12»: Учебный курс. –СПб.: Питер, 2004
28. ШукетаеваК.К., Белгожаева Ш.Д., Текесбаева Н.А. Компьютерная графика. Сorel Draw., 2008. -138с
29. Р.Рейнхардт., С.Дауд. Flash MX 2004.-М.СПБ.Киев., 2005.-1311 с.
30. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная графика. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 592 с.
31. Панкратова Т. PhotoShop 6. Учебный курс.
32. Давыдова Е.В. «Создание графики для WEB-страниц Журнал «Информатика и образование» 6.2001, 7.2001, 8. 2001 стр. 72.
33. Воздвиженский И. GRAPHING: Программа для построения графиков и анализа зависимости. Журнал «Информатика и образование» 2.2000.
34. Сафронова Н.В. Богомолов А.В. «Развитие воображения при изучении графических редакторов». Журнал «Информатика и образование» 6.2000.
35. Цветкова М.С. Интегрированный курс «Изобразительное искусство и информационные технологии».
36. Петров М.Н., В.П.Молчанов. Компьютерная графика. СПб.: Питер, 2002.
37. Мұхамбетжанова С. Т. Компьютерлік дизайн. – Алматы, 2007.
38. Балафанов Н., Бөрібаев Б. Информатикадан 30 сабақ. – Алматы, 2003.
39. Смирнова И. Е., Web-дизайн бастамасы. – Санкт-Петербург, 2003.
40. Гончаров А. Самоучитель HTML. – Москва, 2002.
41. Информатика негіздері журналы, № 5-6 2006 жыл. – Алматы.
42. Информатика и образование №2 2001 жыл. – Москва.
43. Левковец, Л. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS/, СПб.: Питер, 2005
44. Миронов Д. «Corel DRAW 12»: Учебный курс. –СПб.: Питер, 2004,
45. Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне. –СПб.: Питер, 2004,
46. Мюррей Д.Д., Райпер У. Энциклопедия форматов графических файлов. Пер. С анг. Киев: ВНҮ, 1997,
47. Панкратов Т. Photoshop7. СПб.: Питер, 2005
48. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Динамика, реалистичные изображения. - М.: Диалог-МИФИ, 2000.
49. Ньюмен У., Спрулл Р. Основы интерактивной машинной графики. – М.: Мир. 1976.
50. Иванов В.П., Батраков А.С. Трехмерная компьютерная графика./ Под. ред. К.М. Полищука, 1995.
51. Зегджа Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем.- М.:Горячая линия-Телеком.2000.-452с.,
52. Герасименко В. А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. Книга 1,2 М.; Энергоатомиздат, 1994 .-176 с.
53. Салома А. Криптография с открытым ключом. — М.: Мир, 1996.-304с.
54. Хоффман Л. Дж. Современные методы защиты информации / Пер. с англ. — М.: Сов. радио, 1980.-264с.
        
        Adobe Flash-те «Информатика» курсы бойынша оқытудың электронды
әдістемелік-оқыту кешенін құру
МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ..............................................................| 4|
|............................................ | ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... | ... |6 ... | ... |
|. | ... | ... |
|........................................................ | |
|1.3 ... ... ... ... мен ... |20 |
|II бөлім. ADOBE FLASH ОРТАСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕУ................... |41 ... ... ... |41 ... | ... ... мультимедиялық қосымшаны құру |52 ... | ... ... ... ... |67 ... | |
|2.4 | ... ... ... | ... ... | ... ... |76 ... | ... ... | ... ... компьютерлік технологиялардың даму деңгейі ... ... мен ... көрсететін, толыққанды,
сапалы және бәсекеге түсуге  қабілетті білімді қамтамасыз ететін нақты алғы
шарттары ... ... ... ... ... ... мамандардан
ұдайы ізденуді, ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды кәсіби
салада қолдана білуге машықтандыруды, ... ... ... көздерінен
таба білу мен өңдеуді, шығармашықпен ойлауды және шешім қабылдауды талап
етеді. ... ... ... ... ... дайындау,
өңдеу, біріктіру, ұсыну әрекеттерін ақпараттық және ... ... ... ... ... құралдар, әдістер мен тәсілдер
жиынтығы. Мультимедиялық технологиялардың дамуы бейнетехниканың және дербес
компьютердің өркендеуі нәтижесінде ... ... ... және ... ... талапқа сай дәрежеде ұсынуды іске
асырады.
Оқыту процесінде электронды оқыту құралдарын пайдаланып білім берудің
әртүрлі аспектілерін дамытуға болады. ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі кездегі ақпараттық
қоғам жоғарғы оқу орындардың ... ... ... мамандарды
тәрбиелеуді талап етеді: 
- Өз бетінше керекті білімін ала алатын және оны ... ... ... Өз ... ... ... нақты жағдайда туындайтын мәселелерді
көре білетін және оларды шешу жолдарын ... ... ... ... ... істеуге қабілетті;
- Әр түрлі әлеуметтік топтарда, ұжымда жұмыс істей алатын;
- ... өз ... ой – ... мәдени деңгейін дамыта алатын маман
болуы қажет.
Электрондық көмекші құралының практикадағы жасаған ... ... ... ... ... саналады.
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Компьютерлік жаңа ... мол, ... ... ... анимациялық қозғалыстарды
көркем бейнелей алатын Adobe Flash ... ... ... Adobe ... ... курсы бойынша оқытудың электронды
әдістемелік-оқыту кешенін құру
Зерттеу мәселесі. ... ... ... ... ... ... графикалық мүмкіндіктері күннен-күнге үлкеюде.
Қазіргі ... ... ... ... да аз ... жоқ. ... ішінде, анимация жасауда көп қолданысқа ие Adobe Flash
программасы. Бұл программаны көбінесе Web ... ... көп ... ... ... ... ... нарығында, Adobe Flash технологиясы
ең жаңа және кең ... ... ... ... ... ... Adobe Flash программасында «Информатика» ... ... ... мультимедиялық электронды көмекші
құралдарын пайдалана отырып жұмыс жасаудың негізі болып табылады.
Зерттеудің ... ... ... ... ... ... ... құралдарын және оларға
қойылатын талаптар кешенін анықтау.
Зерттеу ... ... ... Adobe Flash Professional CS5
бағдарламасын қолдану.
Зерттеудің ... Егер ... ... үшін ашық ... ... ... және оны қолданудың әдістемесі
жасалса, онда студенттің білімді ... ... ... ... ... жүйелі, жеке іс-әрекеттік және дербестік тәсілдер жүзеге асып,
олардың ... ... ... мен ... ... міндеттері. Білімді ақпараттандыру саласы бойынша
ақпараттық технологияларға негізделген білім беру ... ... мен оқу ... ... ... ... ... пәнін оқыту қызметін анықтау. Оқытуда білім берудің
дидактикалық ... ... ... студенттердіі танымдық іс-
әрекеттерін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде ұйымдастыру
мен басқарудың тәсілдерін айқындау.
Зерттеу ... Adobe Flash ... CS5 ... ... ... Оқытудың электронды әдістемелік-
оқыту құралын орта мектепте және ... ... ... ... ... жаңалығы. Электрондық оқыту құралдарын жасауда
дұрыс жолды пайдалану жағдайында тек ... ... ғана ... ... ... болып дұрыс қалыптасуы мен мотивацияны дамыту
үшін жағдай жасалатын педагогикалық тілдесу алынып, студентке ыңғайлы көңіл-
күй қамтамасыз ... ... - ... ... Электрондық оқыту
құралдарын жасауда пайдаланатын ақпараттық технология бірнеше ... ... ... ... оқу ... ... мен ... қамтамасыз
ететін көрнекілік, түсініктер мен ұғымдардың қалыптасуы;
... ... оқу ... - қандай да бір ақпаратты
тасымалдаушы білімнің негізгі көзі болып табылады;
• оқыту үдерісіне ыңғайлы ... ... ... ... ... ... ... жұмысының құрылымы мен көлемі. Дипломдық жұмыс екі
бөлімнен, қорытындыдан және ... ... ... тұрады.
Дипломдық жұмыс құрамында 3 кесте және 35 сурет бар.
I бөлім. ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ... Жаңа ... ... ... ... ... компьютерлік оқу-әдістемелік кешені - оқу ... ... ... ... ... біріңғай электрондық
құралдар оқу-әдістемелік кешенін құраушысы ... ... ... ... соның ішінде телекоммуникациялар жүйесінде таралатын
білім алушылардың психологиялық – жас ... ... және ... түрде шығармашылықпен айналысуға біліктілік пен дағдыны сондай-ақ
оқу процесін жүргізуге қажет педагогтарға практикалық ... ... оқу ... ... жаңа ... ... ... ақпараттық көптігімен ақпараттық және телекоммуникациялық
технологиялардың ең жоғарғы ... ... ... ... ... сипатында логикалылығымен,
реттілігімен, көрнекілігімен сипатталуы қажет.
Толығымен оқыту жүйесіне ... ... ... мен оның
құраушыларын келесі түрге бөлуге болады:
• Оқу-әдістемелік кешені ... оқу пәні ... ... ғылымы мен Білім беру министрлігінің бағдарламалары
мен стандарттарына сәйкес оқытуды ... ... ... ... ... ... жұмыста пән бойынша
білімін тереңдетуге арналған;
... ... ... ... ... кешенін оқу әрекетінің нәтижесін бағалаушы және
қадағалаушы;
• Оқу-әдістемелік кешені (оқу-әдістемелік ... ... және ... ... бағыттар бойынша жаңа буынның компьютерлік ОӘК және оның
құраушыларын келесі ... ... ... ... ... ... біліктілікті қалыптастырады, оқу немесе
практикалық әрекеттерге дағдыны меңгеруге қажетті деңгейімен
қамтамасыз ету);
... ... ... ... ... ... пен дағдылардың әртүрлі тегін өтеу үшін арналған);
• бақылаушы (оқу материалын меңгеруді бақылау мен ... ... үшін ... ... мен ... ... бойынша біліктілік пен дағдыны қалыптастырады,
мәліметтерді хабарлайды);
• демонстрациялық (зерттелетін объектілерді, құбылысты зерттеу ... ... ... көзкөрімдеу);
• имитациялау (нақтылықтың анықталған аспектісі, оның құрылымдық
немесе функционалдық ... ... ... береді);
• зертханалық (жойылған эксперименттерді нақтылы ... ... ... береді);
• модельдеуші (объектіні, құбылысты оны ... мен ... ... ... ... береді);
• есеп-қисаптың (әртүрлі есеп қисаптарды автоматтау және басқа ... ... ... әрекетін ойын түрінде жүзеге асыратын оқу
жағдайларын құру үшін ... ойын ... ... дамыту, реакцияны және де басқада сапаларды
бос уақытта ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... және ... конвекциялық, бағдарланған, ... ... ... бөлінуі мүмкін:
• конвекциялық оқу-әдістемелік кешені классикалық педагогика
дәстүрлерін бекітуге ... және ... ... ... ... ... ... кешені «стимул реакция»
жүйесі бойынша оқытуға негізделген. ... ... ... ... ... мен ... алу
негізімен әдісін және олардың мамандандырылған дағдымен өзара
әсерінің сырын алуға, ең әуелі оқытылғандармен өз ... ... ... көрсетеді.
Детерминделген оқу-әдістемелік кешенін өңдеушімен өзара әсерлесу
әдісімен мазмұны, параметрлері анықталатын, ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік кешені пайдаланушының дайындық
деңгейімен мақсатымен оның қызығушылығына сәйкес өзара ... ... ... параметрлерін тура немесе жанама қалыптастырады.
Барлық өзгерістер ақпараттар және ... ... ... ... кешені әр түрлері мен материалдары оларды құру үшін
қажетті, олардың ... ... ... шығатын, төрт негізгі
тобында біріккен болуы мүмкін.
Оқу-әдістемелік кешені пайдалану ... ... ... беру ... ... оқу ... түрлерін іздеу, жиын, сақтау, талдау, өңдеу ... ... ... ... эксперименттер нәтижесінің өңделуін автоматтандыру;
• курстық және түлектік жобалардың, бақылау тапсырмаларын орындау
процесіндегі ... ... ... мен ... автоматтандыру;
• жобалау мен конструкциялауды автоматтандыру;
• оқу процесіне қатынасушылар арасындағы оперативті ... ... ... ... ... және күрделі объектілердің жұмысын модельдеу, әртүрлі
құбылыстардың және нақты жеделдетілген немесе ... ... ... ағып ... ... ... ортадағы тренинг көмегімен болашақ мамандандыру
әрікетіне дайындық;
• оқу әрекеті нәтижелерінің бақылауын автоматтандыру.
Оқу-әдістемелік ... ... ... ... ... Алуан түрлі нақты техникалық жүйелер мен ... ... ... оқу ... ... ... ... байланысты, ойлаудың
әсерлік және ... ... ... ... ... ... ... тиіс;
2. Оқыту-әдістемелік кешені оқу пәндерін жоғарғы деңгейдегі
иерархиялық құрылым ... ... ... ... ... етуі ... ... деңгей абстракцияның анықталған
ішкі пәндік деңгейіне сәйкес келуі тиіс, сондай-ақ бірдеңгейлік
секілді, бұл ұғымның ... ... ... ... ... ... ... талаптарға жататындар:
1. Интернет-навигация ортасындағы функционалдау, MS Windows 98, ... және одан ... ... ... және ... ... ақпаратты
тасушыларға) және желілік ретінде қызмет ету;
3. Қазіргі ... ... және ... ... ... ... қабілеттілігінің орнықтылығы мен сенімділігі;
5. Көпсалылығы (спецификациясында қарастырылған әр түрлі ... ... ... құралдардағы тұрақты жұмыс);
6. Ақауларға тұрақтылығы;
7. Пайдаланушының рұқсатсыз әрекетінен қорғау;
8. Ресурстарды тиімді және өтемелі пайдалану;
9. Тестілеу;
10. Инсталяциялық және ... ... мен ... буын ... және ашық ... ... ... әртүрлі
формаларын пайдаланумен екі жақты қатынасты ұсына отырып, ИКТ құралын
қолданады(мәтін, графика, дыбыс, ... ... ... ... ... ... («бірмезгілде» бейнеконференция мен аудиографика),
сондай-ақ асинхронды (электронды ... ... және ... ... ИКТ ... ... студенттер мен мұғалімдер арасындағы
студенттердің өз арасында, сондай-ақ студенттермен ақпараттың ... ... ... ... ... деңгейін көтеруге себепші
болатынын айту маңызды. Қазіргі ИКТ құралдарының ашық және ... ... ... ... ... ең ... ... білім беретін
электрондық басылым болып табылады.
Білім беретін электрондық басылым ... ... ... негізгі бағытының бірі ретінде анықталған.
Электрондық оқу құралын пайдалану мен құру ең ... екі ... дами ... Бірінші бағыт төңірегінде әртүрлі оқу ... ... ... жүйені құрады және пайдаланады.
Білім берудің ашық және ... да ... ... қолданылатын
қазіргі заманғы ИКТ ең негізгі құралдарының бірі -білім беретін ... ... ... Білім беретін электрондық басылымды құру Ресейдегі
білім беру мен ... ... ... ... негізгі
бағытының бірі ретінде анықталған.
Білім беру сферасындағы ақпараттық ... ... ... ... ... ... мен ... программамен
қамтамассыз етуді өндіріске қосатын тұтас салалар мен жеке ... ... ... ... ... және құрылуымен
қатар, ... беру ... ... ... ... ... ... негізін құрайды. Оқыту процесін ... ... ... ... ... 30 жылдан астам тарихы
бар. Осы уақыт ішінде АҚШ, Канада да, ... ... ... және басқа да елдерде ақпараттық және коммуникациялық ... ... ... оқу орындарында компьютерлік жүйені көп
мөлшерде өңдеген болатын [1].
Шет елдерде әдістемелік ...... ... ... ... ... және жоғарғы дәрежелі мамандармен психологтар, пән
мұғалімдері, компьютерлік дизайнерлер және т.б. ... ... ... ... өте ... ... болып саналады. Соған қарамай көптеген шет
ел фирмалары компьютерлік оқу жүйесін құру ... ... ... осы аймақтағы жеке құруын жүргізеді.
Соңғы отыз жыл ішінде өзгертіліп болған, оқу электрондық ... ... ... ... ... ... электрондық басылым
ұғымы шығады. Бірінші программалық электрондық құралдарды құру үшін сол
уақыттағы тікелей программалау ... ... ... ... ... жүйе көбінде тек қоршам деген атауға сәйкес келеді: педагог-
құрушылар өзінің оқу әдістемелік ... ... ... және ... ... ... ... беретін авторлық жүйе деп
аталатын ... ... ... ... болып табылады.
Компьютерлік технологияны енгізудің екінші бағыты оқытуда адам қызметінің
әртүрлі салаларындағы информатикалау ... ... ... Бұл
бағыттың төңірегінде жеке оқу компьютерлік программасы, программа дестесі,
автоматтандырылған жүйе элементтері, ... ... ... ... ... ... ... Оқу процесінде мұндай
программалық жүйені қолдану аса массалық сипатқа ие ... беру ... ... – жаңа ... ... арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап ... ... ... отырып, оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі
мен сапасын жоғарылатуды ... ... ... ... ... ... – ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. Қазақстан Республикасы да
ғылыми - техникалық прогрестің ... ... ... ... жаңа ... ... ... біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, ... ... ... яғни ... ... мен оған ... ақпараттық - коммуникативтік технологиялар педагогтар қызметінің
барлық салаларына кірігіп, оның ... ... ... ... берудің ғылами ақпараттануы оқу үдерісін жаңа белеске көтеруді,
оқу-әдістемелік жұмыстарды жетілдіруді, оқу ... ... ... ... ... талап етеді. Оқулық оқытудың басты
жабдығының бірі болып табылатындықтан, өзіндік оқытуда оқу ... ... рөлі ... ... ... Республикасының жоғары білім беру жүйесі кредиттік жүйеге
көшкендіктен және осыған байланысты оқытудың жаңа ... ... ... оқыту жүйесінде ақпараттандырудың жаңа
әдістері мен ... ... ... ... ... да заманауи
ақпараттық және коммуникациялық технологиялар жоғарғы оқу орындарының ... ... ... ... айналды. Соңғы кездері электрондық
оқулықтардың санын көбейту жоғарғы оқу орындарының өзекті ... ... ... ... ... ... көп ... оқытуды
жеңілдетпейді, керісінше, қажетті оқу ақпаратын ... ... ... Электрондық оқулықтарды жасау мәселелері көптеген
зерттеулерде (Л.Х. Зайнутдинова, А.Ю.Уварова, А.И. Башмаков, И.А.Башмакова
және т.б.) ... ... де аян, ... ... оқулықтар
сын көтермейді, олардың дидактикалық сапасының төмендігі байқалады [2].
Электрондық оқулықты жасағанда студенттің оқу ... ... ... ... де ... ... бірі ... Ақпаратты еске сақтау қабілеті әр адамда әр ... ... ... мен зерттеулеріне (Д.Андерсон, Э.Лоарер және
т.б.) сүйенсек, көрнекті бейнелерді есте ... ... ... ... технологиясы» пәнінен электрондық оқулықты жасау кезінде осы
зерттеулерді ескере отырып, әр терминге қатысты суреттер орналастырылды.
Заман талабына сай жас ... ... ... ... ... ... жаңа ... бір түрі. Электрондық
оқулықтарды қолдану барысында студенттердің пәнге деген қызығушылығының
күрт артатыны ... ... ... ... ... ... көмекші құралдарды ала алады.
Электрондық оқулықтың ең басты ... ... пен ... арасындағы интерактивті өзара әрекеттесу мүмкіндігі.
Электрондық оқулықтың ... оқу ... ашық ... жүйе ... белгілі. Сонымен бірге электрондық оқулық оқу
ақпараттарын ... жаңа ... ... ... Онда оқу ... ... әртүрлі қосымшалар, анықтамалы материалдар, ... ... ... ... және тақырыптық ресурстарға
сілтемелер береді.
Ақпарат деп кей ... ... ... немесе материалдық
әлемнің белгілі заңдылық класына бағынатын, және оның адам ... ... ... үрдістердің, құбылыстардың тәуелділіктерін
айтамыз.
Ақпарат мәліметтерге тәуелділігіне, өздерімен жұмыс істеу ... ... бір ... сипатталады. Солардың маңызды түрлері
төменде көрсетілген:
• ақпарат қоршаған орта туралы өзі ... ... ... ... ... ... тасымалдаушыда өзінің белгілер мен сигнал түрінде
келетініне қарамастан ақпарат материалды ... ... мен ... тек оны ... қабылдай алатын алушы үшін
ғана ақпарат жеткізеді;
... ... ... ... ... ... бір тасымалдаушыға байланысты емес және белгілі бір ... ... ... ... – ол ... ... ... нақты
мәліметтерден тұрады;
• сонымен қатар, ақпарат үзіліссіз – ол жинақталып және біртіндеп
дамиды.
Ақпараттың сапасын көрсететін ... ... ...... ... және ... ... бара-бар құрылуы осылай аталады;
- мазмұндылығы – ... ... ... ... ақпараттың көлемінің қатынасына тең болатын ақпараттың
семантикалық көлемі;
- жеткіліктілігі – ... ... үшін ... ... ... тығыздығы;
- қол жеткізушілігі – ақпаратты көрсету формасының ыңғайлылығы;
- өзектілігі – ақпараттың сол сәтте қолданудағы құндылық деңгейі;
- ...... ... ... ... түсініктілігі – қолданушының білім деңгейіне ... ... ...... мәлімдемелердің баяндаулығының
сығылу деңгейі.
«Технология» сөзі өнер, шеберлік, істей алу дегенді білдіретін гректің
«techne» сөзінен шыққан, ... ... сөзі – ... оқу ... – бұл ... және ... білімнің жиынтығы. Ол өнім
немесе қызмет ... іске ... ... ... ... ... ... жиынтығы [3].
Ақпараттық технология – бұл ақпаратты сақтаумен, өңдеумен айналысатын
адамдардың еңбегін тиімді ... ... ... өзара
байланысқан ғылыми, технологиялық, инженерлік дисциплиналар кешені.
Жалпы, кез келген ақпараттық технологиялар ... ... ... сапа мен ... тасымалдаушымен жеткізуге бағытталған болып
табылады.
Ақпараттық технологиялар ... үш ... ... ... құралдар кешені – есептеуші, телекммуникациялы және
техникалық ұйымдастыру;
- программалық құралдар ...... ... ... ... программалық жабдықтама;
- ұйымдастырушылық – әдістемелік қамтамасыз ету жүйесі.
Жүйе бір мақсатқа жетуге бағытталған ... ... ... жиынтығы.
Қоғамның дамуының қазіргі жалпы ақпараттанумен ... ... ... мен техника салаларына компьютеризация мен ... ... ... Осыған байланысты негізгі мағынасы
болып, күнделікті қызметте ақпаратты өңдейтін ... мен ... ... Жаңа ... ... әсер етуімен өндірісте және
басқару процестерінде үлкен өзгерістер болып отырады. World Wide Web ... ... ... ... ... ... ақпарраттары бар
миллиондаған сайттардан тұрады. Адамдар Internet технологияларын ... сол ... қол ... кеңістігінде пайдалану үшін
арнайы программалар – Web техноглогиялары қолданады. Web браузердегі бүкіл
ақпарат WWW негізгі байт элементтері ... ... Web ... ... ... ... ... өзіне түрлі
ақпараттарды біріктіре алады: текст, графика, дыбыс, анимация, видео. Web-
беттердің ... ... және ... жасалуы көп жағдайда торапқа
байланысты [5].
Қолданушылар тартымды және графикамен, ... ... ... қоса, дұрыс, жылдам жүктелетін Web-беттерді қарайды.
WWW технологияларының кең мүмкіндіктері WWW серверінің өсу ... Internet ... ... ... ... ... ... бар
ақпараттарды сақтайтын,қолданушыларға гипермәтіндік ... ... ... ... ішкі ... ... ... WWW
серверімен қарым-қатынас жасау үшін арнайы программалық жабдықтама –
браузер ... browser) яғни көру ... деп ... ... ... жасау схемасы келесідей:
Торапты қолданушы браузер деп ... ... ... жібереді.Оның құрамына келесі функциялар кіреді:
- Сервермен байланыс орнатады
- қажет құжатты алады;
- алынған құжатты ... ... ... ... ... жаңа құжаттарға қол жеткізу.
Қолданушының әсер етуімен немесе браузерді жібергеннен кейін, WWW-
cерверімен байланыс ... және оған ... ... алу үшін ... сұраған құжатты іздейді және браузерге нәтижені қайтарады.
Браузер құжатты алып, қолданушыға көрсетеді және оның қозғалысын
күтеді ... ... ... және олардың кәдімгі оқыту
технологияларынан артықшылығы
Білім беру жүйесін ... ісі жаңа ... ... ... ... Бірінші кезекте оларға электрондық басылымдар:
электрондық оқулықтар, мультимедиялық оқу ... мен ... ... ... жазбалар (аудио-бейне құндақтар) жатады.
Қазіргі кезде электрондық басылымдарды әзірлеу және ... ... ... іске ... Көбінесе оқытуға арналған
программалық жүйелерді – электрондық басылымдарды жасау кәдімгі қағаздағы
оқулықтарды сұрақтармен және ... ала ... ... ... ... көшіру боп есептеледі. Мұндай түсінік – оның мәнін
терең ұғынбау деген сөз. Ол компьютерлік ... ... ... ... ... ... потенциалдық мүмкіндіктерін толық
бағаламаудан туындайды.
Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты: оқыту үрдісін үздіксіз
және толық деңгейде ... ... ... ... ізденіс қабілетін
дамыту. Білім берудің кез келген саласында ... ... ... танымдық балсенділігін арттырып қана қоймай ойлау
жүйесін ... ... ... ... жағдай жасайды.
Электрондық оқулықтың мазмұны оқушының интеллектiлiк ойлау қабiлетiн
дамытуға ... ... және оның мына ... ... ... ... ... көркемдiлiгi, жылдамдылығы
және т.б.
Электрондық оқулықты құрастырған кезде оның мәтiндiк ақпараттан гөрi
графиктiк ақпарат көбiрек қамтылуы керек, себебi ол ... ... ... ... ... қабылдауына жағдай жасайды.
Сонымен қатар, студенттердің ойлау қабілетінің белсенділенуіне
байланысты оқытушының жұмыс ... ... ... ... ... белгілі салада туындап жатқан жаңалықтарға байланысты лезде
толықтырулар енгізе ... Оның ... ... ... материалды үйде
игеруге мүмкіндік береді.
Электрондық оқу құралдарының негізгі артықшылығы – студент пен ... ... ... ... ... мүмкіндігі.
Электрондық оқу құралында материалдың фрагменттерге бөлінуінің
арқасында студент үздіксіз баяндалатын материалды оқып жалықпайды.
Электрондық оқу ... ... ... ... ... ... ... Студент тестілеуден өту нәтижесінде тақырыпты қаншалықты
меңгергенін анықтап, қажет болса, оны ... оқи ... Тест ... оқытушы әр студентпен жеке жұмыс істеуге мүмкіндік алады.
Сонымен, білім беру жүйесін ақпараттандыру – ... ... ... ... ... дара ... бағыттап оқыту мақсаттарын
жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық ... ... ... ... көздейді.
Бұрынғы оқыту технологиясының негізінен сөз арқылы мәлімет ... ... Ал ... адам ... кез ... ... ... жинақы
түрде сақталатынын ғалымдар ... ... онда олар ... ... оңай ... көрнекті бейнелер, дыбыстар немесе
схемалар тәрізді күйде ... ... орай ... ... ... ... онда
оқыту процесінде қолдануға ұсынылған электрондық ... ... оқу ... мен ... нұсқаулар болуы тиіс.
Қоғамның заманға сай әлеуметтік-экономикалық өмір сүру ... ... ... өз ... алға ... ... оқу
орындарында оқыту барысында студенттерде мамандыққа сәйкес білімдер аясына
жатпайтын білім мен біліктердің кең ... ... ... себепкерлікті
тудыру қажеттілігін профессор-оқытушылар құрамы түсіну ... Бір ... ... ... қазіргі кезде мүмкін болып қана қоймады, бұл
қажеттілікке айналды [7].
Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкестікті ... ету ... ... ... ... өзіндік жұмысын қамтамасыз ету,
ұйымдастыру және ... ... ... ... жылдары Қазақстан
Республикасы білім және ғылым Министрлігінің енгізген ... және 1997 жылы ... Н. Ә. ... ... ... ... ... қалыптастыру туралы» Жарлыққа
қол қоюы ЖОО-да оқу үрдісін қайта бағыттауға мүмкіндік берді. ... ... ... ету бөлімі заманауи ақпараттық технологияларды,
ең алдымен, комьютерлік технологияларды қолдануға бет бұрды.
Электронды оқулықтың мүмкіндіктері ... ... ... ... дайындалуына ерекше әсер етеді, адамды ақпараттық қоғам
жағдайында дағдыларын қалыптастырып, қамтамасыз етуі:
... ... алуы ... ... ... ... ... қолдану есебінен);
• қарым-қатынас қабілеттерін дамыту;
• күрделі жағдайда шешімдер ... ... ... ... ... ... ... тәжірибелік - зерттеу жұмыстарында іскерліктің дамуы;
• ақпараттық мәдениет пен ақпараттық жетістіктерді қалыптастыру.
Электрондық оқулықтар ... мен ... ... оқыту процесін іске асыратын оқу құралы ретінде ғана емес,
сонымен қатар оның сапасын арттырады:
... орта тану ... ... ... ... ... ... аймағы (мысалы, физика курсын меңгеру аймағы);
• ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету құралы;
• алдыңғы педагогикалық ... ... ... ... ... ... мен ... сараптама жасау, оқу
қызметінің нәтижелерін түзету, бақылау процестерін ... ... ... ... ... мен ... ... құралдары.
Электрондық оқулықтың негізгі қасиеттері:
• жинақылық – бұл үлкен ... ... аз ... ... ... жүйелілік – ақпараттың белгілі бір жүйеде берілуі;
• эстетикалық безендірілуі – ... ... ... ... ... қабылдауы;
• жылдамдылығы және т.б. – мұнда студенттің кез-келген
тақырыпты тез әрі жылдам іздеп таба алуы мен ... ... ... қазіргі кезеңінде электрондық білім беру
ресурсын ендіру оқытуды жаңа ... ... ... ізденісін,
танымдық қызығушылығын жоғарылатуға мүмкіндік жасайды.
Электрондық оқулықты терістейтін және оны қабылдамайтын ... ... ... ... ... байланысы,
жүйелілігі олар үшін оқу үдерісінде көмекші құрал екені сөзсіз. ... болу үшін ... ... ... ... қосқан жөн.
Электрондық оқулықты рәсімдеуге қойылатын талаптар:
1. Электрондық оқулықтың рәсімделуі оқу ... ... ... ... және ... түрде берілуіне мүмкіндік жасауы
керек. Мәтіндік материалдың көлемі студентті жалықтырмау ... саны ... болу ... ... ... ГОСТ 7.83-2001-на сәйкес эргономикалық
көрсеткіштердің талаптарын есепке ала отырып, ... ... түрі мен ... ... ... ... оқулықтағы ақпараттың оқылуына айтарлықтай әсер
етеді. Электрондық оқулықтың беті бір-бірінен ... ... ... шрифтерді аз қамту керек. Беттің негізгі мәтінінде
кертіксіз шрифттерді (Arial…) қолдану ұсынылады. Біркелкі және
сәндік шрифтерді ... тек қана ... ... ... ... ... ... ақпаратты жақсы және шаршамай
қабылдауды қамтамасыз және ... ... ... ... ... ұсынылуына көмектесу керек. Қара фондарда ашық
түсті мәтінді тек қана ол анық ... ... ... ал анық көріну үшін мәтінді түгелдей қалың шрифтпен
рәсімдеу ... Қара фон ... ... ... ... түсін стандартты қара, қою-жасыл немесе қою-көк қылып
жасау керек. Қызыл шрифті тек қана кейбір тақырыптарды және ... ... ... үшін ... ... ... ... мақсаты мен міндеттеріне қатысты негізгі
мазмұны ... ... болу ... ... ... ең ... аударылу керек. Оқу материалды көзбен қарап қабылдау жеңіл
болу үшін негізгі мазмұнда азат жолдар үлкен болмау керек.
5. ... ... ... ... ... ... ... меңгеруге көмектесу үшін қолданылу ... және ... ... байланысты діни, саяси
және басқа материалдарды жариялауда суреттерді өте мұқият
іріктеп алу ... ... мен ... ... ... ... ... ену керек.
6. Электронды оқулықтың басқару элементтері оқушының ... оқу ... ... ... ... ... ... керек.
7. Ашық ортада шығарылған электронды оқулықтар үшін графикалық
объекттердің және ... ... саны ... болу
керек, себебі олар компьютердің жадында көп орын ... ... алу ... желідегі компьютерлердің арасындағы байланыс
арнасының жылдамдығы кризистік параметр болып табылады
8. Электронды оқулықтарда көрсетілу жылдамдығы өте дәл ... ... кез ... анимация компьютердің стандартынан тәуелді
болмау керек.
Оқу үрдісін ақпараттық қамтамасыз етудің нәтижелі тәсілдерінің бірі
ЖОО-да ... ... (ОӘК) ... ... ... ... ... беру мекемелерінде әр түрлі пәндерден оқу-әдістемелік
жинақтарды (ОӘЖ) және т.б. ... ... ... бар. ... ... жеке ... модульдерден (ОӘМ) тұрды және алдын-ала әзірленген
жоспармен қатар, оқытушыға дайын модульдерден оқу ... өз ... ... ... ... және әдістемелік құралдардан құрылды
[8].
Кез-келген күрделі жүйелерді құру кезіндегідей, электрондық оқулықты
дайындаудың жетістігі ... ... ... Электрондық
оқулықтағы теориялық материалдар ... ... және ... ... керек. Қазіргі кезде электрондық оқулыққа қойылатын талаптар ... ... Оның ... ... ... Теориялық материал – электрондық оқулықтың негізгі элементі, ол
модулдік технология негізінде ... ... ... ... ... ... анимациялық
бейнелермен көркемделуі тиіс, динамикалық кестелер мен сызбалар
студенттің ... ... ... ... ... бір – ... ... элементтер жиынтығы ретінде
көрсетіледі. Теориялық материал таңдап ... оқу ... ... ... ... ... және ... болатын
көкейкесті ақпаратты қамтуы тиіс және бұрын өткен сабақта қабылданған
білімді ... ... оқу, ... ... және ... үшін ... болуы керек.
• Бақылау сұрақтары әр тақырыптың соңында ... ... ... ... ... бере отырып, өз алған білімін тексере алады.
• Тест – электрондық оқулықтың ең қарапайым ... ... ... үшін ... ... мен оларды құрау біраз қиындықтар
туындатады. Сұрақтар дұрыс ... және ... ... ... беру ... ... ... Глоссарий – электрондық оқулықтың базалық элементі, электрондық
оқулықтағы терминдерге ... ... ... ... ... мынадай жағадайларда тиімді:
• тез арадағы кері байланысты қамтамасыз етеді, яғни интерактивті ... ... ... тез ... ... ... жай ... қиынға
түседі;
• гипермәтіндік түсіндірмелерге бірнеше рет ... ... ... ... ... ... ғана қоймай, сонымен бірге көрсетеді ... және т.б. – ... ... технологиялардың
мүмкіндіктері мен артықшылықтары белгілі болады;
• нақты ... ... ... ... үшін ең ... келетін білімді
тексеру;
• интернет көмегімен қажетті ақпаратты жаңартуы мүмкін.
Компьютерлік ... ... ... ... ... ... ... саны көбеюде. Электрондық оқулықтың дәстүрлі құрамы:
оқу материалы, практика, тест, глоссарий.
Электрондық оқулықтар экран ... ... оның ... ... экранда оқулық мәтіні фреймдерде болғаны жөн. Фреймнің ... ... ... ... ... анықтамалар,
нұсқауыштар, түсініктемелер.
2. материалды түсіну, ... есте ... үшін ... ... ... дыбыс, түс, иллюстрациялар;
3. бөлімдер кітапқа қарағанда қысқа болуы ... Бір ... ... ... ... тақырыпқа тез ауысу үшін
мазмұны орналасқаны ... ... ... мен ... ... ... дұрыс,
себебі осы сөздердің мағынасын ашатын түсініктемелер көп ... ... ... ... жоғалтпас үшін электрондық беттерде
колонтитулалар мен тақырыптар болуы ... ... ОӘК – бұл ... ... ... ... ... үрдісін жүйелі сипаттаудың жобасы болатын барлық оқу-әдістемелік
құжаттардың (жоспарлар, ... ... оқу ... және ... ол ... ... ... дидактикалық құралы болып
табылады.
Ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты мектептер мен ... ... ... ... ... ... жоғарылату
және оқытушылардың жаңашылдық педагогикалық тәжірибесі мен әдістемелік
қолдауын тарату мақсатында ... ... ... ... ... ... ... [9].
Жоғарғы және дипломнан кейінгі білім ... ... ... сай шарттары оқу үрдісіне электрондық оқытудың кіріктірілуімен және
дамуымен сипатталады. Электрондық оқытуға ... ... ... ... ... ... ... әдеби ақпарат көздерінің мәліметтеріне ... ... (ЭО) ... ... ... ... желісі,
электрондық пошта немесе CD-ROM арқылы интерактивті, қашықтан білім алу
форматында оқытуды ... ... ... ... және ... ... болып саналады, бұл олардың жұмыстарының ерекшеліктері орталық
бөлімнен қашық орналасқан қызметкерлерді оқытуды талап ... ... ... ... ... ... ... үрдісін
“Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың ... ... ... ... ... ... туралы шаралар жоспарын”
орындау барысында жоғары оқу ... оқу ... 100 млн. ... ... ... . Оған 134 ... ... оның ішінде 65-і қазақ
тілінде әзірленіп, баспадан шығарылды. Аударма ... – 9, ... ... ... мен ... ... – 565 аталым,
оныңқазақ тіліндегісі – 81. Баспадан ... ... және ... ... ... ... оқу ... таратылып берілді.
Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты: оқыту үрдісін үздіксіз
және толық деңгейде бақылау, сонымен ... ... ... ... ... ... құрылымдық байланыстарын қарастырайық
(сурет 1).
Сурет 1. Компьютерлік оқыту үрдісінің құрылымдық байланыстары
Бұл құрылымның құраушы элементтері ... ... ... мен ... компьютер (сурет 1). Осы элементтердің барлығы да
бір-біріне өзара әсер ететін ақпараттар ағынымен байланысқан. Осы ... ... ... ролін мұғалім мен студенттің ... ... ... яғни олардың компьютермен және оныңсыртқы
құрылымдарымен жұмыс істей білу деңгейлері, компьютердің жалпы ... ... ... осы ... жалпы мүмкіндіктерін ұғынуы саналады.
Дәстүрлі оқыту меңгерудің 4 деңгейінің (репродуктивтік, алгоритмдік,
эвристикалық, шығармашылық) тек ... ... ғана ... ... ... дәреже меңгерілмейді, білімнің ... ... ... ... ... оқу, ... меңгеруді эвристикалық және шығармашылық деңгейге ... ... ... оқулықтан оқығанын, көргенін есіне түсіре
отырып отырып тақырыпқа берілген тест сұрақтарын шешеді. Ал ... тест ... ... тест және ... тест ... ... айтқанда компьютерді сабақта қолдану барысында студенттер:
1. Қарастырылып отырған тақырыптың мағынасын терең түсінеді;
2. Студент ... ... ... ... ... ... оның бойында зерттеушілік қабілет пен ынта қалыптаса
бастайды.
Электрондық оқулық жеткілікті ... ... ... болып
табылады. Сондықтан да қателерге тексеруге мұқтаж деп ... та ... ... екі түрі ... ... ...... алдында жүргізілетін
сынау түрі. Жүзеге асырылған модульдер мен ... ... табу ... ... ... ... Альфа-сынауға қатысушы программаны сынау жөніндегі
ешқандай ақпаратты ... ... ... ... ... ...... оқулықтың дайын нұсқасын
қарқынды түрде қолдану үшін оның технологиясының сатыларындағы
қателерді максималды түрде ... ... ... нарыққа
шықпас бұрын қателердің барлығын жою керек.
1.3 Электрондық оқу-әдістемелік кешеннің құрамы мен құрылымы
Электрондық оқыту құралдарын ... ... ... байланыстыру тек
оның қайта құрылуы мен түпкілікті ... ғана ... ... түрде
жаңа, әлдеқайда нәтижелі білім беру жүйесінің орнығуына алып келуі мүмкін.
Қалыптасқан жағдайда ... ... ... ... студенттер
мен тыңдармандарды әдістемелік және дидактикалық қамтамасыз ету мәселесінің
барынша толық шешімі және оқытудың ... ... ... толық
шешімі жергілікті, сондай-ақ желілік жағдайда электрондық оқу-әдістемелік
кешендерді (ЭОӘК) құру және жобалау болып табылады.
ЭОӘК электрондық ... ... және ... ... тұлғаға бағытталған оқытудың негізгі ... ... ... орындалатын нақты пәндік қызметті игеру құралы болып
табылатын ғылыми-педагогикалық, ... ... ... ... ... Берілген материалдардың
арналуы мен көлеміне байланысты ЖОО-да оқу-әдістемелік жабдықтауды ... ... ... жалпы мамандық үшін;
- пәндер тобы үшін;
- жеке пән бойынша және ... ... ... ... ... құрамына төмендегі
элементтер кіреді:
1. Типтік бағдарлама.
2. Жұмыс бағдарламасы:
- алғы сөз;
- дәріс сабақтарының мазмұны;
- СОӨЖ өткізудің әдістемелік жоспары;
- СӨЖ тапсырмалары;
- ... ... ... ... дайындалуға арналған бақылау сұрақатары;
- курс саясаты;
- бағалау критерийлері (рейтингтік бақылау жүйесі);
- ағымдық, аралық және қорытынды ... ... ... ... ... ... Демонстрациялық және қосалқы материалдар кешені.
5. СОӨЖ-нің (студенттердің оқытушы ... ... ... құ ... ... ... және ... бақылауды өткізуге арналған
материалдар.
7. Жобаларды орындауға ... ... ... ... қамтамасыз етілуінің картасы.
Пәннің типтік бағдарламасын Білім Министрлігі бекітеді, ол курстың
жұмыс бағдарламасын құруға ... ... ... ... бес жылда бір
рет бекітіледі. Ал ... ... ... ... ... алуы тиіс және ... әлеуметтік салада және бизнес-ортада
болып ... ... ... жыл ... ... ... ... жұмыс бағдарламасыноқытушы құрастырады. Бағдарлама ... ... ... ... ... алғы сөз бастайды. Ол келесі элементтерден тұрады:
- курсты оқудың өзектілігі мен қажеттілігі;
- курстың мақсаты мен міндеттері;
- курстың ... мен ... ... ұзақтығы.
Курстың өзектілігін сипаттағанда пәнді оқудың қажеттілігі мен уақыт
талабына сәйкестігінің студенттер қызығушылығын тудырарлық ... ... ... курс ... ... ... ... болашақ мамандар
ретінде қалыптасуында үлкен рөл атқаратынын және жалпы білім беретін ... ... ... баулитынын, кең дүниетаным қалыптастыратынын атап
өткен ерекше маңызды.
Курстың мақсаты мен міндеттерін сипаттау да аса маңызды. Олар ... ... ... мен ... меңгеретіні, олар қандай
экономикалық және әлеуметтік функцияларды өз ... ... ... болу ... сөздің келесі элементіпререквизиттер мен постреквизиттерді ... ... ... оқуға дейін және оқудан кейін меңгерілуі міндетті
пәндерді сипаттау болып табылады. Оларды ... ... ... ... ... мен қажеттігін ерекшелеуге мүмкіндік береді.
Алғы сөздің келесі элементі – курстың ұзақтығы, ол ... ... ... ... ... дәл ... ... кезең - СОӨЖ (Office Hours) құру. Әрбір СОӨЖ-ге дәріске
кірмеген және қандай да бір ... ... ... ... ... қабылдау біліктіліктерін қалыптастыруға септігін
тигізетін материалдар ... ... СОӨЖ ... ... өте маңызды [10].
СӨЖ-дің тиімділігі көп ... оның ... ... оқу әдебиетінің, әдістемелердің, ... ... және оқу ... ... ... ... ... жаңартылатын бөлігі әдебиеттер тізімі болып
табылады. Ол екі бөліктен тұрады: негізгі және қосымша әдебиеттер. Негізгі
әдебиеттер ... ... ... ... ... іргелі кітап және
нормативтік-құқықтық ... ... ... ... ... ... болу керек.
Әрбір пәнді оқу кредиттік технология ережелері ... ... Ол ... ... емтихан, т.б. түрде өткізілуі мүмкін. ... да ... ... ... ... арналған сұрақтармен
қамтамасыз етілуі керек.
Студенттерге қойылатын талаптар жүйесі(курс саясаты):
Электрондық оқу-әдістемелік кешендерді дайындау ... ... ... ... ... оқу ... ... жүзеге
асырылады.
Электрондық оқу-әдістемелік кешеннің негізін төмендегі бөлімдер құрау
керек:
1. басқару модулі ... ... оқу ... ... ... және ... ... тізімі, оқу үрдісінің
қатысушыларына нұсқаулар мен кеңестер, пән ... ... ... ... және ... ... модулі (қатты жинақтаушылардағы және электрондық түрдегі, оның
ішінде гипермәтіде жазылған ... мен оқу ... оқу ... ... ... ... ... курс
бойынша бағдар беретін және барлық ақпараттық қолдау құралдары бойынша
іздеуді ... ... ... ... ... ... мен тапсырмалар, лабораториялық, практикалық
жұмыстарды, міндетті типтік, курстық жұмыстар мен ... ... мен ... ... ... арналған есептер жинағы,
программалық-педагогикалық құралдар, сонымен ... ... ... ... ... мен модульдердің толық тізімі);
3. үлгерімді және оқу ... ... ... ... ... ... ... мен жауаптардың тізімдері, әдістемелік
нұсқаулар, түсініктемелер мен талаптар, сонымен ... ... ... ... және ... ... өзін-өзі
тексеруді техникалық қолдау құралдарының сипаттамалары);
4. ақпараттық-анықтамалық модуль (оқу құралдарына қосымша мақалалар, ... ... жеке ... ... ... қосымша
түсініктемелер мен жоғарыдағы аталған барлық оқу қызметі ... ... ... ... ... ... тасушысындағы
материалдар, сыртқы орталарға сілтемелер мен адрестер жүйесі,
технологиялық ... ... ... курс ... ... ... жөніндегі ақпараттық материалдар).
Оқу-әдістемелік кешен дегеніміз – ... ... ... ... жүйенің толықтығын қамтамасыз ететін оқу
құралдарының ... ... ... ... барлық сатысына
араналған бірыңғай коммуникативті-танымдық тұжырымдаманы есепке ала ... ... ... ... пайдаланудың тиімді және тиімсіз ... ... ... 1. Электрондық оқулықты пайдаланудың тиімді және тиімсіз
жақтары
|Тиімді ... ... ... ... ... үнемдейді, оқу |Психология-педагогикалық ... ... ... |талаптардың ... ... ... қажет етпей-ақ |Пән аралық байланыстың аздығы. ... ... кез ... |Көрнекілік материалдарда бірыңғай |
|мәліметті алып, оқып үйренуіне болады.|таңдау. ... ... қиын ... ... ... ... бойынша |
|өткенде қосымша бейнехабар, клиптер, |бағыты ескерілмеген. ... ... ... толық қамтуы немесе ... ... ... ... ... ... ... ... бар. ... жеке ерекшелігі, |
|Сарамандық жұмыстар жылдам ... ... ... ... ... ... ... меңгеруге арналған тест |санитарлық-гигиеналық нормалардың |
|сұрақтармен қамтамасыз етілген. ... ... ... ... ... ... ... азайтады. ... ... ... әр ... ... жеке ... және ... ... ... ... ... ... тіл мәдениетінің |
|Студенттің ой өрісін, дүниетанымын ... ... ... ... ... тану үрдісіне ықпал етеді. |түсе алмауы ... ... бар ... | ... | ... даярлаудағы тиімділігі жоғары | ... ... ЭОӘК мен оның ... ... ... ... қойылатын әдістемелік және программалық-техникалық
талаптарды ... ... ... ... ... ... ... үрдісінің белсенділігін арттыру;
жаңа материалды қабылдау мен түсінуде студенттердің танымдық қызметінің
белсенділігін қолдау;
автоматтандырылған ... ... ... ... ... оқу ... және қосымша материалдармен, сонымен қатар,
мультимедиалық негіздегі материалдармен қамтамасыз ету және оларды ... ... және ... ... ұйымдастыру түрлеріне
қатысты қолданудың дұрыс реттілігін ... ... ... ... ... жақын есептерді ... ... ... ... шешу арқылы олардың
себепкерлігін арттыру;
бірыңғай оқу-ақпараттық кеңістікті құру;
студенттердің оқу қызметінің барлық компоненттері мен бағыттарын ... ... ... ... ... үрдісін ақпараттық материалдармен қосымша ақпараттық қолдау.
Ақпараттық-білім беру ортасына кіріктірілген ОӘК-нің қызметі [12]:
- оқу орныныңақпараттық ресурстарына алыстан ену;
- студенттерді және ... ... ... оқу үрдісінде алғанбілімдерін тестілеу және бақылау;
- студенттердің оқу қызметінің барлық компоненттері мен ... және ... жеке ... ... орындауды қолдау (қажетті қосалқы
программалар пакеттері мен компьютерлік үлгілеу ... ... ... ену ... ... ... айтылған тиімсіз жақтарды болдырмау үшін ... ... ... ... ... белгілі бір кезеңдерінде ғана пайдалану;
2. Компьютерді пайдалану уақытын сақтау;
3. Компьютерді пайдалануда ... ... ... Дәстүрлі және электрондық оқытуды ... ... ... ... оқыту – оқу пәнінің негізгі ғылыми мазмұнын
қамтитын компьютерлік ... ... ... ... ... т.б. ... жиынтығы. Электрондық
оқулық жай оқулықтарға өте тиімді қосымша мүмкіндіктер береді.
Атап айтқанда:
- Кері байланысты іс жүзінде тез ... ... ... Жай ... ... ... ... электрондық
оқулықтардан қысқа уақытта табуға болады;
Гипермәтінді түсіндірмелерге өту арқылы уақытты үнемдеуге ... ... ... ... тоқталып айтсак.
Дидактикалық талаптар. Жаңа заманғы ЭОӘК-дер, сөзсіз, әдеттегі «қағаз»
оқулықтарға, оқу және ... ... ... ... ... қанағаттандыру керек. Оларға оқудың ғылымдығы, қол
жетімділігі, ... ... және ... ... ... ... ... мен саналылығын қамтамасыз ету
талаптары, ОӘК ... ... ... ... ... ... және
тәрбиелеу қызметтерінің бірлігі талаптары жатады.
Сонымен қатар, жаңа заманғы ОӘК-ді құру мен пайдалануда осы ... және ... ... ... ... ... дидактикалық талаптар қояды, мысалы, оқытудың индивидуалдылығын
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... қамтамасыз ету талабы, оқу материалын бейнелеудің жүйелілігі
мен ... ... ... ... ... бүтіндігі мен үздіксіздігін қамтамасыз ету, оқу
ақпаратын компьютерлік бейнелеу мүмкіндіктерін максималды ... ... ... қойылатын талаптар. ОӘК-нің контенті үш деңгейлі
семантикалық оқыту бірліктеріне бөліну керек: 1 – модульдер, 2 – ... ... ... ... ... элементтері болып теориялық ... ... ... және ... есептеледі, ал мiндеттi
емес элементтерге оқыту ... ... ... және еске ... ... және ... ... қамтамасыз ететін анықтамалық,
графика, аудио және видео жатады.
Теориялық материал таңдап алынған оқу курсы бойынша ... ... ... және ... ... көкейкесті ақпаратты қамтуы
тиіс және бұрын өткен сабақта ... ... ... ... ... ... және білімді бақылау үшін жеткілікті болуы керек. Теорияда
мәтіндердің астын сызу және ... ... ... ... ... қолдану керек.
Мысалдар теорияның жеке маңызды аспектілерiн жаттығуды орындау, есептi
шешу, сұрақтарға жауаптар тағайындау және т.б. түрiнде ... ... етуi ... ... объектілер, үрдістер мен құбылыстарының iшкi
байланысын анықтауға, олардың ... ... ... ... ... ... және ... орындау мен есептердi
шешудегi практикалық машықтарын қалыптастыруға бағытталу керек.
Тесттер сұрақтар мен олардың жауаптарының вариантарын қамтуы ... ... ... ... ... ... табу әдiсiн қолданбау үшiн
мағынасын түсiнбей жауап беретiн сұрақтарды қамтымауы керек.
Тезаурус ОӘК-нің пән аймағына байланысты ... және ... ... керек.
Функционалдық талаптар. Құрылатын ЭОӘК-нің мазмұны ЖОО-лардың оқу-
әдістемелік бірлігі ұсынған Мемлекеттік білім беру ... және ... ... талаптарына толыққанды сәйкес келу ... ... ... ... ... беру ... консультациялық қолдауымен өз
бетінше оқу үшін қажетті білім беру ресурстарының ... ... кіру ... ... ... ... құрылуы тиіс, оған сәйкес әрбір
модульдің құрамында бір пәнді меңгеруге қажетті білім беру ... ... ... ... ... ... интерфейс көрнекті, түсінікті,
бірмәнді болумен қатар, пайдаланушы қате ... ... үшін ... және оның жеке ... ... ... ... түсінуге
көмектесетін түрде болу керек.
ОӘК-нің рәсімделуі оқу материалын жеңіл ... үшін ... ... ... ... ... жасауы керек. Мәтіндік материалдың
көлемі оқушыны жалықтырмау үшін сөздердің саны ... болу ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз
етуі тиіс және материалдың жеңіл игерілуі мен эстетикалық түрде ұсынылуына
көмектесу керек. Қара фон ешқандай ... ... ... ... ... ... ... немесе қою-көк қылып жасау керек.
Ашық ортада шығарылған ОӘК-дер үшін графикалық ... ... ... саны минималды болу керек, себебі олар компьютердің
жадында көп орын алады және оларды алу ... ... ... ... ... ... кризистік параметр болып табылады.
Электрондық оқу құралдарының ... ... оқу ... артықшылықтары мен компьютерлік
технологиялардың мүмкіндіктерін ... жаңа буын ... ... қатар, электрондық оқу құралының типографиялық
тәсілмен даярланған оқу құралынан бірқатар өзгешеліктері бар:
1. мультимедиа мүмкіндігі;
2. ... ... ... ... жоғары деңгейі;
4. әрбір студентке жеке бағытталу.
Электрондық басылымның құрылымына мультимедиа элементтерін кірістіру
бір уақытта ақпараттың әркелкі ... ... ... ... ол ... ... ... анимация және бейнені тіркестіруді
білдіреді [13].
ЭОБ-да көптеген процестер мен ... даму ... ... 2 немесе 3 өлшемді үлгілер түрінде ... ... ... объектілердің табиғилығы сезімін тудырады.
Интерактивтілік ақпарат қолданушысынан (студенттен) ақпарат көзіне
(оқытушыға) кері байланысты орнатуға мүмкіндік ... ... ... ... себебі: оқу мақсатындағы
программалық өнімдердің құрушы ұжымына көп жағдайда педагогика ... ... ... және ... ... ... ... оқу құралдарының дәстүрлі оқу құралдарымен салыстырғандағы
артықшылықтары мен кемшіліктері 2-кестеде көрсетілген.
Кесте 2. Электрондық оқу құралдарының артықшылықтары мен кемшіліктері
|Артықшылықтары ... ... ... уақыт шектеріне |Электрондық тасушылардағы |
|(аудиториялық сабақтар кестесіне) ... ... ... ... ... ... ... ... ... бір ... |туындайтын кеміліктер (экраннан оқу|
|екіншісіне өтуге мүмкіндік ... ... ... оқуға қарағанда |
|гиперсілтемелерді ... ... көру ... |
|Тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін |шамадан тыс шаршауына алып келеді).|
|өткенде қосымша бейнехабар, клиптер,|Психология-педагогикалық ... ... ... ... ескерілмеуі. ... ... ... тест|Пәнаралық байланыстың аздығы. |
|сұрақтарымен қамтамасыз етілген. ... жеке ... ... ... ... ... ... |
|мұқтаждықты азайтады. ... ... ... әр ... дербес, жеке |мүмкіншілігінің қолданылуының |
|жұмыс жүргізуіне мүмкіндік туғызады.|нашарлығы және ... |
| ... тіл ... ... ... бар ... ... «тікелей» ... ... түсе ... ... ... көлемдерін сақтау |Көрнекілік материалдарды бірыңғай |
|жеңілдігі (CD-дискідегі ... ... ... ... том ... ... ... мамандану ... аз орын ... ... ... ... орындалуы | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... ... ... | ... ... ... педогог қызметкерлерден жоғары білім мен
практикалық ... ... ... Оған оқытушыларды даярлау және қайта
даярлау ... ... ... ... ... өз бетімен оқу арқылы
қол жеткізуге болады.
Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындарында оқтудың ... ... ... оқытушылармен, мамандармен академиялық
алмасу, сонымен қатар, отандық және ... ... ... ... ие ... ... шарттарды қанағаттандыратын бірыңғай
халықаралық өзара сынақ ... құру ... ... ... беру ... ... ... байланысты орындалады. Оқытудың
кредиттік технологиясы ҚР ұлттық білім беру ... ... ... оқу ... ... ... ... ықпал етеді
[14].
Жаңа білім беру технологияларына ауысу ... ... ... ... оқу ... мен ... жаңа ... білімді маманның сапалық жағынан өзгеше мінездемелерін ... ... ... ... енгізу білім беруге
көзқарасты түбегейлі өзгертеді. Енді оқытушы тек ... ... ... ... оқу, ... қалай меңгеру, біліктер мен дағдыларды игеру
және оларды өз бетімен ... ... ... ... ... үйретеді.
Осыған байланысты студенттің өзіндік жұмысының маңызы артады, оқыту
сапасына ... ... ... ... ... ... алып, оқытудың
ашықтығы және жастардың білімге тең қол жетімділігі ... ... ... ... ... ... ... бірлігі
ретінде академиялық білім беру кредиттерін құру болып табылады. Кредит ... ... оқу ... ... ... бірлігі. «Кредит» сөзі латын
тілінен аударғанда «ол ... ... ... ... Қазақстандық
кредиттік технологияның моделі АҚШ-тағы білім беру моделіне негізделген, ол
студенттердің өз бетімен ... ... ... ... ... ... дағдыларды меңгеруді талап етеді.
Кредиттік технология оқудың индивидуалдануына, оқу ... ... ... беру ... ... сүйенеді. Оның
әмбебаптығы пәндер блогы бойынша өзіндік жеке ... оқу ... және ... ... ... және ... элективтік
курстарды таңдауда көрініс табады. Жақсы ... ... ... ... ... ... ... курқа ауысу мүмкіндігі
беріледі. Тағы бір жаңашылдық – GPA (үлгерімнің ... ... және ... ... ... көпбалдық әріптік бағалау шегін енгізу.
Кредиттік оқыту технологиясының артықшылықтары:
- мамандарды әлемдік стандарттар деңгейінде даярлау мүмкіндігі;
- оқу үрдісін бейімді түрде жоспарлау;
- ... және ... ... тиімді арақатынасын бекіту;
- студентте өз бетімен білім алу және ... ... ... ... өз ... ... түрде білім алуға деген
қажеттіліктер мен дағдыларды дамыту;
- кредиттер мен дипломдарды өзара ... ... ... оқытуды
ұйымдастыру.
Электрондық оқулық күрделі компьютерлік программа болып табылады,
объектінің ... ... ... ... мен модельдерін жазу қажет.
Негізінен, электрондық оқулықтың сұлбасын алдын ала жасап алған жөн.
Электрондық ... ... ... ... ... да ең кең таралған ... ... мен ... ... емес ... қолдану қажеттілігі қандай да бір
нақты себептерге негізделуі тиіс, кейбір компонентерді құру стандартты ... ... ... қолданушыға түсінікті тілде болуы керек.
Бірінші сатыда электрондық оқулық тұжырымдамасы мен ... ... оның ... ... мен ... ... тұрғызылады, оқу материалының құрылымы мен мазмұны ... ... ... және ... шешімдер
қабылданады [15].
Электрондық оқулықты модельдеу үшін JavaScript, HTML, CSS және ... ... ... ... ... ... тез
қабылдауға және есте сақтауға мүмкіндік береді. Егер ... ... ... ... ... онда ... оқу материалын тез қабылдай
алады.
HTML-құжаттарда ... ... ... үшін мыналарды есте сақтаған
жөн: көптеген броузерлер тек GIF және JPEG ... ... ғана ... ... ... файлдар өте жай тасымалданады;
кейбір компьютерлерде графикалық броузер болмайды ... олар ... ... бір ... ... көрінетін графика екінші
компьютерде нашар ... ... ... ... ... ... ... тек
жас ерекшеліктерін ғана ескеріп қоймай, сонымен ... қай ... және ... ... оқулықтың басқа пәндермен байланысын да
ескеру қажет. Электрондық оқулықтың мазмұны осы ... ... ... ... ... ... оқулықтағы бақылау және
тест сұрақтары электрондық оқулықтың маңызды факторларының бірі ... ... ең ... және жауапты сатысы. Оның көлемінде
шешілетін есептердің нәтижесі құрастырушының ... ... ... байланысты болады. Концептуалды жобалау «қағаз»
түрінде беріледі, ал логикалық және физикалық жобалау ... ... ... ... ... ... диаграммалар және т.б.
Жоба құрылымы - бұл әр түрлі ... ... ... ... жобаның, яғни электрондық оқулықтың элементтерінің жиынтығы.
Жобалау кезінде құрастырушы ақпаратты тасушылармен ... ... ... ... жөн. ... ... жасамас
бұрын құрастырушы ұқсас жобаларды басқа құрастырушылардың қалай ... ... мен ... оқу ... деңгейін
анықтауға, оқытылатын объектілердің элементтерін бөліп көрсетуге көмектесе
алады. Содан кейін ғана электрондық оқулық элементтерін ... ... ... ... ... ... ... болады.
Жобалау кезінде кеткен қателіктер жобаның (электрондық оқулықты ... ... ... және оның ... ... алып келеді,
жоба нәтижесі төмендесе, онда жобаны іске асыру ... ... ... ... ... де ... мүмкін.
А.И.Башмаков атап өткендей, теріс нәтижелер оң ... ... ... ... ... өз ... ... өз жобаңыздың қателіктерін көруге болады. Нарықтағы
бәсекелес электрондық оқулықтардың оң, ... ... және ... ... талдау оң нәтижелер береді.
Жобалау және ақпаратты жинау сатысы ... ... ... ... бір ... ... Бұл ... техникалық тапсырма
қалыптастырылады, техникалық тапсырмада жұмыстың көлемі, орындалу мерзімі,
орындаушысы ... ... ... негізі ретінде
қарастырылатын электрондық оқулықты педагогикалық жобалау ... ... ... ... ... ... компьютерлендірілген оқыту мазмұнын контекстілік оқыту теориясының
негізінде жобалау;
- студенттердің оқу қызметінің түрлерін таңдау;
- контекстілік оқытудың педагогикалық ... ... ... құру;
- компьютерлендірілген контекстілік оқытудың әдістерін жобалау;
- компьютерлендірілген контекстілік оқытудың қосымша құралдарын құру;
- контекстілік оқытудың рейтингтік ... ... ... ... сәтті жобалаудың педагогикалық шарттары [16]:
- компьютерлендірілген оқытудың мазмұнын ... ... ... ... ... пәнаралық курстарды құру;
- ақпараттық-педагогикалық технологияларды негізгі технологиялар
ретінде қолданып, пәндік ... ... ... ... ... мамандықтың мемлекеттік білім беру стандартының көрсеткіші болатын
дайындаудың жалпы үлгісі негізінде оқытушының консультант ... ... ... ... оқу ... жобалауы.
Осыған қарамастан, жоғары маманданған қызметкерлерді дайындау
жүйесінің сапасы мен ... ... ... осы заманғы білім беру
технологияларын қолдану ... ... олар ... жаңа ақпараттық
технологиялармен қатар, дәстүрлі білім беру технологияларын да ... ... ... ... ... қызметтің
қолданылатын түрлерінің және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретіні айдан
анық.
Электрондық оқу құралын құру принциптері
ОӘК құру кезінде келесі принциптерді басшылыққа алу керек [17]:
1. Кванттау принципі:материалды ... ... ең ... бірақ мазмұны
бойынша тұйықталған модульдерден тұратын бөліктерге бөлу.
2. Толықтық ... ... ... талаптарда көрсетілген барлық
құрылымдық бөліктер қамтылу керек.
3. Көрнекілік принципі:әрбір модуль мүмкіндігінше аз мәтін көлемі мен жаңа
түсініктер, тұжырымдар мен ... ... мен есте ... көрнекіліктерден тұратын кадрлар коллекциясын құру керек.
4. Тармақталу принципі:бір модульден кез келген басқа модульге өту таңдауы
болатындай әрбір модуль ... ... ... ... ... ... ... принципі:студент кадрларды ауыстыруды өзі басқарады, экранға
мысалдардың кез ... ... ... ... ... ... есептер
мөлшерін шеше алады, сонымен қатар, бақылау сұрақтарына жауап беру мен
лабораториялық жұмыстарды орындау ... ... ... ... ... принципі:ОӘК әрбір жеке қолданушының ... ... ... оқу ... ... мен күрделілігін өзгертуге
мүмкіндік беруі керек, қолданушы қажеттілігне қарай ... ... және ... ... ... ... ... принципі:ОӘК оны жаңа тараулармен және тақырыптармен кеңейтуге
және толықтыруға болатындай форматта орындалу керек.
Аудиографика. Бұл мәліметтерді жіберудің таржолақты арналары бойынша
дауыстық, компьютерлік және ... ... ... ... ... ... ... стандартты аналогтық немесе цифрлық телефон желілері
алынуы ... ... ... ... ... ... дисплейлерінің және электрондық
тақталардың ... ... ... ... ... мен дыбыс
жаңғыртқыштар арқылы орындалады. Факсимильді аппараттар тесттер өткізу ... ... оқу ... ... үшін ... ... ... аналогтыққа қарағанда цифрлық ТВ
мәліметтерді жіберу арналарын әлдеқайда үнемді ... Осы ... сай ... ТВ-ң кеңжолақты арналарын қолдану – тым ... ... ... ... ... ... – жақын уақытта шешілетін
мәселе. Цифрлық видео аудио- және ... ... ... ... (Integrated Services Digital Network – ISDN) деп аталатын
арнайы телефон арналары арқылы жіберуге ... ... ... ... үшін ... ... қосылу адаптерімен,
бейнекамерамен, микрофонмен жабдықталады.
Телеконференциялар (teleconferencing). Бұл екі және одан да ... тобы ... ... ... үшін ... байланыс
арналарын пайдалану үрдісі. ... ... ... ... ... ... ... Жөнелтілетін хабарламаға
оның барлық қатысушылары қол жеткізе алады, осылайша, процесс дөңгелек
үстел басында әңгімелесуді еске ...... ... дауыстық
коммутациясы орындалатын телеконференциялардың бір түрі.
Видеоконференциялар – аудиовизуалды ... ... ... бір түрі ... видео (two-way video). Осы жүйелер физикалық түрде әртүрлі
жерде орналасқан оқытушылар мен студенттерді бір ... ... ... арналары ретінде ISDN цифрлық телефон арналары немесе
оптикалық талшықты арналар қолданылады. Сонымен қатар, спутниктік жүйелер
қолданылуы ... ... ... ... және ... үшін ... ... (decoder) – CODEC қолданылады. ... ... ... ... орны ... микрофонмен және монитормен
жабдықталған.
Біржақты видео (one-way video). ... кері ... бар ... ... ... ... студенттердің оқытушымен және өзара
әңгімелесу мүмкіндігімен толықтырылған “әдеттегі” ... ... ... ... байланыс құралы ретінде аудиоконференция
қолданылады. Әдетте мұндай жүйелер басқаруы ... ... ... ... Fixed Service – ITFS) мен ... ТВ ... Көру ... студенттер телефон немесе факс арқылы сұрақтар қоя
алады. Оқытушының жауаптары теледидар бойынша көрсетіледі.
Спутниктік ТВ (satellite TV). Бұл материалдарды бір ... ... ... үнемді жеткізу әдісі. Программа радиосигналға
түрлендіріледі, күшейтіледі және ... ... ... өз ... ... ... қозғалмайтын спутникке жіберіледі. Радиосигнал
спутникпен қабылданады және үлкен ... ... ... ... сигнал спутниктік тарелкалармен қабылданады.
Жабдықтардың құны төмендейді, бұл осындай жүйелерді белсенді ... ... мен ... ... ... ... ... нақты қадам болатын технология. Екі бағытты бөліп
қарастырады: теледидарды WWW және ... ... ... үшін ... компьютерді телебағдарламаларды қабылдау мен көруге арналған құрылғы
мен программалық жабдықтамамен жабдықтау.
Интернеттің қарыштап ... ... ... ... кез ... ғана ... желіде ресурстардың үлкен ... ... ... ... жүйесінің көмегімен түпкілікті жаңа оқыту кешендерін құруға
мүмкіндік береді. Бұл Интернетті даму ... ... ... және
арзан электрондық оқыту құралына айналдырады. ... ... ... ... арнайы студияларды немесе күрделі құрылғыларды талап етпейді.
Интернетке негізделген қашықтан білім берудің ... ... IRC, MOO, MUD, ... (Usenet, NetMeeting).Телеконференцияларда
Интернеттің ... және ... ... қатыса алады.
Конференцияға оның адресін теріп, оған қосылу ... ... ... ... ... ... қатысушыларының тұжырымдары
мен жауаптары көрсетіледі. Хабарландыру тақталарындағыдай, мұнда да ... ... ... ... оны ... қарап шығуға болады. Әрбір
конференцияда оның тақырыбы бұзылмауын және әдептің ... ... ... (ағ. ... Object Oriented – ... ... Бұл ... әлемде Интернет арқылы байланысты ... ... MOO ... ... ... ... ... (virtual
rooms) имитацияланатын алыстатылған негізгі (host) машинаның ... ... ... дәл ... бір ... машинаға және бір
уақытта қосылған адамдармен кездескендей боласыз. MOO ерекшелігі: ... құру ... (ағ. Multi User Domain – ... ... MOO-ға ... MUD қоршауы LCP программалау тілінің көмегімен құрылады. ... жеке ... ... ... кездесулерді де ұйымдастыруға
болады. MUD қоршауы MUD-поштаны – жеке қатысушылар арасындағы кіші-гірім
хабарламаларды және ... ... ... хабарламалар бюллетенін
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, MUD жағдайлық модельдерді құруға мүмкіндік
береді.
IRC (ағ. Interactive Relay Chat – «интерактивті ... ... ... ... Бұл ... ... нақты уақытта қысқа мәтіндік
хабарламаларды жіберуге және ... ... ... ... ... ... ... мен олардың авторларының координаталары
экранда көрсетіледі. IRC қолданушыларға әрбір жеке «сөйлесу» үшін ... ... ICQ ... ... “I seek you”, яғни “Мен сені ... ... ... Бұл Интернет желісінде қысқа хабарламалармен жедел алмасу
қызметі; интернет-пейджер программасы. Программаны ... оны ...... ... ... ... ... қолданушы
жеке идентификациялық номер – UIN алады. Осы номер ... ... ... ... Әр ... жеке ... басқа
қолданушыларды қоса алады, сонда программа олардың ... кіру ... ... ICQ ... бір-біріне мәтіндік және дыбыстық
хабарламаларды жіберуге, ... ... және ... ... береді.
Telnet. Бұл қолданушы компьютері Интернет желісі арқылы басқа
компьютер үшін ... ... ... ... қатар, бұл Интернет
желісінің қолданушыларына өздерінің ... ... ... (Telnet ... және ... ... ... компьютерінде орналасқандай пайдалануға мүмкіндік беретін команда
және программа (Telnet клиенті).
Интернет-технологияларға негізделген қашықтан ... ... WWW, FTP, E-mail, ... ... (ағ. World Wide Web – ... тор). ... дәл ... арқасында таңқаларлық даму қарқынын бастады. Осы сервистің
негізінде http ... және HTML ... жазу тілі ... ... электрондық оқу курстарын құруға шексіз мүмкіндіктерді ұсынады және
бұл үшін ТВ-дағы сияқты аса қымбатты ... ... ... Осы ... ... электрондық курстарды программалаушылардың
қатысуынсыз оқытушыларға құруға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... іске асыру Интернетке қосылған дербес
компьютерде MS Internet Explorer және Netscape ... ... ... ... орындалады. Компьютер дыбыстық картамен және
аккустикалық жүйемен, микрофонмен және кейбір ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді: мәтіндік және графикалық
ақпаратты орындау, дыбысты (сапасы бойынша ... ... тең ... ... файлдарды да), видеобейнелерді жіберу, имитациялық
модельдерді орындау, автоматты тәртіпте тестілеуді жүргізу, дауыстық ... ... ... ... (ағ. File Transfer Protocol – ... ... хаттамасы). Білім
беру жүйелерінде қосалқы орынға ие болады. ... ... ... ... ... программалық үлгілерді,
құжаттаманы (әдетте PDF форматында) сақтайтын үлкен файлдар ... ... ... үшін ... ... ... ... қажет
емес – барлық браузерлер құрамында автоматты түрде іске қосылатын ... бар. ... оқу ... ... ... ... үлкен мөлшерін орналастыруға болады.
IP-телефония (ағ. IP-phone). Интернет немесе кез ... ... ... ... қалааралық телефон арқылы сөйлесулерді ұйымдастыру мен
жүргізу және шынайы уақыт тәртібінде ... ... ... ... ... береді. Ол үшін дыбысты цифрлік ... ... ... оны ... мәліметтер сияқты жіберу керек.
Электрондық пошта (E-mail). Электрондық пошта арқылы күнделікті 20
млн.-нан астам адам ... ... ... ... ... ... мультимедиалық файлдарды жіберуге болады.
Алғашқы электрондық курстар толығымен материалдар мен тапсырманы e-
mail арқылы жіберуге ... ... ... орындап, оларды e-
mail арқылы кері жөнелткен.
Жаппай тарату тізімдері (Listservs). Бұл қызығушылық бойынша біріккен
топ ... ... ... ... ... арналған пакет.
Топтың әрбір қатысушысы жаппай тарату адресіне хабарлама жібере алады, осы
хабарлама топтың барлық қатысушыларына ... ... ... ... ... ... болады.
Forum. Бұл – сайтта әңгіме жүргізу құралы, талқылауды қарастыратын,
аудиториямен ... ... ... топ ... ұқсас оқу
пікірталасының формасы. Форумдағы хабарламалар пошталық хабарламаларға
ұқсас – олардың ... ... ... және ... бар. ... ... жіберу үшін қосымша программа қажет емес – жай ... ... ... ... керек. Форумдағы хабарламалар тредтерге (ағ.
thread – жіп) ... ... ... жіберілген хабарламалар шексіз ұзақ
уақыт сақталуы мүмкін, жауап та сұрақ ... күні ... ... емес.
Блог(қысқ. web log – желілік ... ... ... ... түрінде құрастырылған хронологиялық ұйымдастырылған ... ... ... ... Бұл жазбалар белгілі уақыт өткен сайын
бір адаммен ... ... ... жеңіл жаңартылып отырады. Әдетте блог
оқырмандары ертеректегі комментарийлерді өзгертпей-ақ, жаңаларын ... бұл ... мен ... ... көлемін тұжырымдауға мүмкіндік
береді. Қатысушыларға қарапайым мәтіндер түрінде тұжырым жасауға мүмкіндік
беретін ... ... ... кірістірілген
гиперсілтемелердің, суреттердің болуымен және өзінің жеке құрылымымен
тиімді ... ... ... ... «жылдам-жылдам»). Бірнеше автор online
тәртібінде контентті жылдам құру немесе өзгерту үшін бірге ... құру ... ... ... қызмет көрсететін компания оның
сарапшылары қиын мәселелерді ... осы ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін
викиді қолданады. Осы ... ... ... ... ... және ... Wiki-Wiki қолданушыға контентті
ұсынушыдан тәуелді болмай, қолданушы үшін не ... және ... ... оның
өзіне анықтауға мүмкіндік береді.
Оқу мақсатындағы негізгі электрондық ... ... ... мен ... ... ... көрсетілген.
Осы заманғы ақпараттық-білім беру ортасында электрондық ... ... ... жоғарыда аталған дәстүрлі оқыту формаларының өз
ерекшеліктері бар
Кесте 3. Оқу мақсатындағы ... ... ... ... ... ... ... |
| ... | ... |E-mail, ... WWW, ... ... ... |
| |CD-ROM, ... ... ... |
| | ... ... |E-mail, ... чат, IP ... ... ... |
| ... ... | ... беру |E-mail, ... ICQ, ... ... ... |
| ... | ... ... ... ... аудио, бейнеконференция|
| Жоба |E-mail, WWW, ... ... ... ... |
| ... ... |диаграммалар |
| ... | ... CD-ROM, ... |Диаграммалар, схемалар, |
|актикалық сабақ | ... ... ойын |Чат, ... ICQ ... ... диаграммалар,|
| | ... ... ... |WWW, CD-ROM, E-mail, ... ... ... |
| |Meeting Rooms ... бейнематериал |
Электрондық оқулық және оны ... ... ... ... – бұл ... ... оқу ... өз бетімен
немесе оқытушының көмегімен меңгеруді қамтамасыз ететін программалық
әдістемелік ... ... – бұл ... ... сондықтан электронды
оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Электронды оқулық
студенттің уақытын үнемдейді, оқу ... ... ... ... ... ... ... материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді.
Электрондық оқыту бейне, аудио, мультимедиа технологиясы мен ... ... ... ... ... ... отыр.
Электрондық оқытудың негізгі мәселелері ақпараттық-коммуникативтік
технология негізінде ... ... беру ... құру және оны тиімді
пайдалану болып табылады.
Электронды оқулық ... ... ... кері ... ... ... ете ... гипермәтіндік түсініктемелердің көп рет қолданған кезде, ... ... бір ... ... білімді тексере алады.
Электрондық оқулық пен оқытудың ... ... ... ... және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс
қабілетін ... ... беру ... ... ... ... ... белсенділігін арттырып қана қоймай, сонымен қатар
ойлау жүйесін калыптастыруға және ... ... ... ... ... оқыту әдістерін тиімді пайдалану, білім беру жүйесін
тұтастай ақпараттандырудың жаңа оқыту технологиясын енгізу оқыту ... ... ... ... ... жасау жабдықтарын мына критерийлер бойынша
топтарға бөлуге болады, мысалы, міндеті, мақсаты, ... ... ... ... Осы ... ... классификациясы:
• алгоритмдік тілдер;
... ... ... ... мультимедиа жабдықтары;
• гипермәтіндік және гипермедиа жабдықтары.
Программалау ... ... ... ... ... ... ... стилінің әртүрлілігі (түстік палитра, интерфейс,
электрондық оқулық құрылымы, материалды беру ... және ... ... мен іске ... ... ... ... және көп еңбек сіңіру қажеттілігі;
• техникалық базадан тәуелділігі.
Электрондық оқулықтарды құруда жалпы ... ... ... ... емес қолданушыларға арналған. Мына мүмкіндіктерді
қамтамасыз етеді:
• электрондық оқулықтың құрылымын қалыптастыру;
... ... ... ... ... ... суреті бар бөлігін дайындау (графиктік редактор);
... ... ... ... және анимация) және т.б.
Жалпы міндеттегі құралдық жабдықтардың артықшылықтары:
... ... емес ... электрондық оқулықты құру
мүмкіндігі;
• электрондық оқулықты құру ... ... және ... ... ... ... және ... жабдықтарға талаптың жоғары
еместігі.
Сонымен қатар жалпы міндеттегі құралдық жабдықтардың кемшіліктері де
кездеседі:
... және ... ... ... ... ... ... программаларын құру мүмкіндігінің жоқтығы.
Жаңа ақпараттық технологиялар пайда болғанға дейін сараптаушылар
көптеген тәжірибелер жүргізе отырып, ... ... мен ... ... ... ... ... еске түсіру қабілетінің арасындағы
тәуелділікті байқаған. Егер материал дыбыстық болса, онда адам оның ... есте ... Егер ... ... болса, онда 1\3 бөлігі есте
қалған. Екеуінің комбинациясы материалдың жартысын есте сақтауға мүмкіндік
береді. Оқу ... ... ... ... ... 75% дейін
көтерілген. .
Мультимедиа ақпаратты бірнеше тәсілмен бере алады: ... ... ... мен ... қозғалатын бейнелер (мультипликация
мен видео) және дыбыс.
Басқа өнімдерден мультимедианың ерекшелігі, ақпарат көлемінің ... - ... ... мағынасының кеңеюі, яғни ерекшеленген
мәтін бөлінділерінің арасына қиылысқан байланыстар орнатылады және басқа
бір ... ... ... ... ... Ол үшін құжаттың басқа бір
бөлігіне өтуді ұйымдастыратын, гипермәтіннің ... ... ... ... ... ... тиіс. Гипермедиа жүйесінде бейнелер,
дыбыстар, графиктер фрагменттер ретінде қолданылады.
Гипермәтіндік технологияларды ... ... ... ... ... Гипермәтіндік форматтарды (HTML, DHTML, PHP ... ... ... ... ... ... оқу ... құру принциптері. ОӘК құру кезінде келесі
принциптерді басшылыққа алу керек:
1. Кванттау принципі:материалды ... ... ең ... ... ... ... ... тұратын бөліктерге бөлу.
2. Толықтық принципі:ОӘК құрамына қойылатын талаптарда көрсетілген барлық
құрылымдық бөліктер қамтылу ... ... ... ... ... аз ... ... мен жаңа
түсініктер, тұжырымдар мен әдістерді түсіну мен есте ... ... ... ... коллекциясын құру керек.
4. Тармақталу принципі:бір модульден кез ... ... ... өту ... әрбір модуль басқа модульдермен гипермәтіндік ... ... ... ... ... ... ауыстыруды өзі басқарады, экранға
мысалдардың кез келген санын шығара алады, өзіне қажетті есептер мөлшерін
шеше алады, ... ... ... ... ... беру ... жұмыстарды орындау арқылы өзін-өзі тексере алады.
6. Бейімділік принципі:ОӘК әрбір жеке қолданушының қажеттілігіне қарай
бейімделу керек, оқу ... ... мен ... ... ... ... ... қажеттілігне қарай қосымша графикалық
көмекті және есептердің шешімін шақыра алады.
7. Жинақталу принципі:ОӘК оны жаңа тараулармен және ... ... ... ... ... орындалу керек.
Электрондық оқу-әдістемелік кешенді құру технологиясының кезеңдері
1. ОӘК құрудың мақсаты мен ... ... ОӘК ... ... ОӘК ... мен тақырыптары бойынша мазмұнын қалыптастыру.
4. ОӘК жеке ... ... ... ... ... өткізу.
7. Сынақ нәтижелері бойынша оқу-әдістемелік кешен ... ... ... ... ... ... ... кешенді құрудың мақсаты мен міндеттерін анықтау. ОӘК
құрастырудың бастапқы негізі дидактикалық мақсаттар мен ... ... ... жету және шешу үшін ақпараттық технологиялар қолданылады.
Оқыту ... ... ОӘК ... келесідей болу мүмкін:
- пәндік-бағытталған;
- нақты курста жалпы ... беру ... жеке ... ... ... беру ... ... жеке тарауларын оқытуға арналған пәндік-
бағытталған ОӘК;
- анықтамалық оқу материалы бар пәндік-бағытталған электрондық
тренажерлар;
- ... ... ... ... жүйелері.
ОӘК құрылымын қалыптастыру. Жалпы түсінікте құрылым ( лат. struktura ... ... рет) – ... ... ... ететін тұрақты
байланыстар тізімі. Осы анықтамаға ... ОӘК ... ... ... оқу ... ... ... тараулар бойынша ауысу түрін,
болашақ ОӘК-нің негізгі тірек нүктесін ... ... ОӘК ... ... ... ... ... меңгеруге және
білімдерін өздері ... ... ... ... ... мен ... компоненттері өзара байланысқан, олар ортақ
программалық қоршауда орналасады. ОӘК-нің көрсетілген ... ... ... кез ... ... ... қол ... алады. ОӘК
тараулары мен тақырыптары бойынша мазмұнын қалыптастыру. ОӘК ... ... ... беру мазмұны түсінігінің бір бөлігі болып табылады, білім беру
мазмұны түсінігінің өзі ... ... ... ... ... ... мен біліктер жүйесін білдіреді.
Жеке тақырыптардың мазмұнын қалыптастыру кезінде оқу материалын келесі
сипаттамаларына байланысты деңгейлерге бөлу керек:
- ... ... ... ... ақпараттың ұсынылу деңгейінің күрделілігі бойынша;
4. ОӘК жеке программаларының сценарилерін әзірлеу. Педагогикалық
тәжірибеде ... ... көп ... ... ... ... ... оқытушының тиімді құралы ретінде
қарастырады, ол ... ... ... ... ... мүмкін,
олардың ойлауын белсенділендіретін түйіндерді бөліп алуға мүмкіндік береді.
ОӘК сценариі – бұл оқу курсы мен оның процессуалдық бөлігінің ... мен ... ... ... ішінде кадрлық жіктелуі.
5. Программалау. ОӘК-ді программалауға қатысатындар: курс маманы,
программисттер, ... ... Бұл ... ... ... ... шаблондарын құрудан басталады; олар кадрдың арналуы
бойынша айырылады: онда ... ... ... оны ... ... және ... толықтыру. Басқа түрінде тапсырмалар,
тесттерге ... ... ... бар. ... ... ... кейін программалау үрдісі жеңілдейді.
6. Сынақтан өткізу. ОӘК құрылғаннан кейін онымен ... ... ... жақсы болатын еді. Ол алдымен ... ... ... ... ... ... ... ОӘК туралы сындары құрастырушылар үшін өте құнды; оларды есепке
алады, олардың ... ... ... ... ... бола ... ОӘК-ді
оқу орнындағы шынайы оқу үрдісі шарттарында сынақтан ... ... ... ... ... тыс ... жеке ... табылады.
7. Сынақ нәтижесі бойынша түзету. Сынақ ... ... ... ... ... Бұл ... ... құрылымына да,
тапсырмалармен жұмыста жауаптардың қате немесе дәл болмауына да ... ... ADOBE FLASH ... ... ... Қолданбалы интерфейстің ұйымы
Қолданбалы интерфейстің толық ұйымында редактор Windows қосымшасы үшін
жеткілікті, стандартты болып табылады. Сол меню ... сол ... ... пернелері көптеген жиі қолданылатын командаларға
шығарылған. Уақытша диаграмма панелі өзіндік ... ... ... бірінші қосылысымен экранда сіздердің қызығушылығыңызбен
сәйкес жұмыс ортасының конфигурациясын құрастыруды ... ... ... ... ... Бұл ... да ... функция. Бірақ
Интерфейсті құрастыруға ... ... ... ... ... ... Welcome ... жаба тұрыңыз. Алдымен неден таңдау
ұсынылатыны туралы сөйлесейік.
Flash негізгі ... ... ... ... 2-суретте
көрсетілген.
Сурет 2. Flash негізгі терезесінің құрылымы
Редакторлау аспаптардың панелі. Редакторлау аспаптарының ... сол жақ ... ... ... Ол ... ... құру үшін ... аспаптарға рұқсат беруді қамтамасыз
етеді. Мұндай ... ... ... ... ... жасайтын
оқырманға таныс болады. Аспаптар панелімен жұмыс ітеудің ыңғайлы болуы ... ... ... ... ... Tools ... мұнда нақты аспаптардың таңдау пернелері жиналған;
бұл аспаптар екі түрге ... ... және ... ... ... ... келесі тарауларда көрсетіледі,
• View (түр), үстелде табылатын бейнелеумен ... ... ие. Бұл ... екі перне орналасқан:
• Hand Tool (қол) - жылжу түймелерін қолданбай-ақ кез келген ... ... ... ... ... пернеге режим қосылады;
• Zoom Tool (масштаб) - пернедегі түйме жұмыстық ... тез ... ... қосады, Options жолында бұл режим қосылу кезінде
масштабта ... ... ... беретін екі қосымша перне пайда
болады.
• Colors (түс) ... және ... ... ... ... ... перне.
• Options (параметрлер) Options жолы бос қалатын қосымша параметрлері
жоқ аспаптар үшін таңдалған аспаптардың қосымша параметрлерін орнатуға
элементтер беріледі.
Алдыңғы ... ... ... бейнелеу аспаптар параметрлерін
қондыру қасиеттер инспекторы панелінің көмегімен орындалады. Әрбір аспаптың
айырмашылығы келесі тарауда қаралған.
Сурет 3. ... ... ... панелі қажет кезінде шекарадан және терезеден басылмайтын
және жүзушіге айналуы мүмкін.
Жұмыс аймағы. Жұмыс ... ... ... ... ... ... Жұмыс аймағы нысаналарды ... ... кез ... ... ... ... ... «кадрға» өңдеу үстелінде
оналасқан объектілер ғана кіреді. Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... бөлігі қажет?»
Жауап екеу:
• қарапайым жұмыс орындау үшін;
... ... ... кіру ... іске ... ... үшін,
толығырақ, жұмыс аймағының толық аспектісі ... ... ... ... ... ... аспаптар панелі орналасқан. Онда
интерфейстің келесі элементтері орналасқан:
• бағыттаушы бар перне барлық қойылымның ... ... ... ... егер сіз бөлек символдардың
редактірлеу режимінде жұмыс істесеңіз ... ... ... ... ... атты ... жол; ... қойылымына аттары
еніп, ол Scene сөзінің және қойылымның реттік нөмерінен тұрады.
• Символды түзетілген атты текстік жол; егер берілген ... ... ... бар ... онда ... ... ... атының тізегі панелге шығады.
• Қойылым таңдау пернесі; пернедегі батырма менюді ашады, ... ... ... ... ... ... пернесіне, фильм символының пернесінің тізімінен
тұратын менюді ашады; бұл туралы толығырақ ... және ... ... айтылған.
• Жұмыс аймағының бейнелеу масштабы таңдау көмегімен ашылатын
тізім; тізім ... ... ... жоқ ... ... ... енгізе аласыз.
Сурет 4. Жұмыс аймағының аспаптар панелі
Жұмыс аймағының кез келген нүктесінде, тышқан оң жақ ... ... ... ... болады. Онда фильмдерді түгелімен, жұмыс
аймағының параметрлерін ... ... ... ... ... Мұндай командалардың барлығы екі ондыққа жақын келеді. Әзірге ... ... ... ... Бұл ... ... ... таңдау
үшін арналған аттас панелді экранға шығарады.
Сурет 5. Scene панелі
Мұның көмегімен:
... ... ... ... ... тізімдегі
қойылымның орналасу реті, оның фильмде көрсетілуімен сәйкес
келуі керек.
• Оны тізімнен таңдаған соң, фильмнің кез ... ... ... ... ... көшірмесін жасау. Панелдің төменгі
бөлігінде, сәйкесінше кнопканы батыру арқылы көшіруге болады.
Көшірме оригинал қойылымның тізіміне ... Жаңа ... ... ... ... ... қойылым
тізіміне қосылады.
• Таңдалынған қойылымды өшіру.
Өңдеу үстелі. Жұмыс аймағы ортасында ... ... деп ... ... ... оны біз әрі қарай жай стол деп атауымызға болады. Үстел
өлшемі және оның түсі оның ... ... ... ... оның ... ... ... айтылғандай фильмді жүргізу кезінде экранға тек
қана үстелде орналасқан нысаналар көрінеді.
Уақыттың әрбір моментінде ... тек қана бір ... ... ... ... нақты бір фильмге тәуелді болады. Кез келген бір
фильмді ... ... ... Flash ... ... ... ... Ол
уақытша диаграммамен байланысты. Егер түзетілетін файл жоқ ... ... ... біз ... ... ... ... болсақ, онда негізгі
терезеде үстелдер және солармен байланысты ... ... көп ... интерфейс – MDI (Multi Document ... ... ... ... ... ата-аналық терезе ішінде бірнеше
түзетілетін файл ашылуы мүмкін. Мысалы Flash терезесінде екі файл ашылған,
екі әртүрлі ... ... ... ... кезінде кейбір пернелер
нақты фильмдердің жекеменшігі болған, ал түзетілген аспабының панелі жалпы
болып қалады.
Сурет 6. Бір ... екі ... ... ... ... ... ... бір фильмнің элементтерін басқа
фильмге тышқан көмегімен көшіреміз. ... ... ... ... ... оған тек визуалды қойылым ғана емес басқа да ... ... ... ... ... және ... да соған байланысты қозғалыстар
сақталады.
Нысананы бір фильмнен екіншісіне орналастыру үшін, тышқан батырмасын
басып, осы ... ... ... ... ... ... қажетті
позицияға нысананы орналастырамыз.Нысананы басқа ... ... ... ... пернесін басу арқылы орнатылады.
Уақыт диаграммаcы. Жұмыс аймағында уақытша диаграмма ... ... ... ... нақты фильм қойылымына жатады. Ол қойылымда,
қатарлардың орналасуына ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Уақыт диаграммасы-анимация жасау және фильмнің
интерактивті элементтерін жазған кездегі негізгі ... ... ... диаграмма панелі күрделі құрылымға ие және ... ... ... ... Сонымен қатар орнатылған
параметрлерге байланысты ... ... ... ... ... ... өзгертіледі. Сонымен қатар, уақыт диаграммамен жұ-
мыс жасай білу Flash-пен тиімді ұмыс істеу маңызды ... ... ... бір тек қана ... ... пенелінің негізгі
компаненттерін қарастырамыз. Келесі бөлімде соның ... ... ... ... ... ... панелінде келесі элементтер берілуі
мүмкін:
• Ағымды фильмнің қойылымының қабаттарының ... ... ... ... онда ... аты және олардың
атрибуттары көрсетілген; нақтырақ айтқанда, бұл ... ... ... ... ... ... ... Негізінде кадрлар шкаласында тұратын уақыт ... ... ... және уақыт диаграммасынан
тұрады.
• Уақыт диаграммасында кадрлардың қойылу форматын таңдауға
мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... жолында, фильмнің
кейбір параметрлері туралы ақпарат шығарылады, және де
үстелдегі анимация кадрларының ... ... ... ... ... 7. ... ... панелі
Уақыт диаграммасының сыртқы түрі ... ... ... ... Frame View ... меню ... орындалады. Команда
әрекеті уақытша диаграмманың барлық жолдарына таралған меню пунктерін төрт
топқа бөледі.
Біріншіден, ... ... ... ... өлшемін
орнатуға мүмкіндік береді, келесі нұсқалары бар.
• Tiny (ұсақталған)
• Small (ұсақ)
• Normal ... Medium ... Large ... ... ... ... ... қарастыру үшін
қолданылады
Сурет 8. Кадрлар форматының ... ... ... тек қана Short ... ... вертикал бойынша ұяшық
өлшемінің кішірейтуін қамтамасыз етеді. Мұндай өзгеріс уақытша диаграмманың
сол жақ бөлігінің форматына әсер етеді. ... ... ... ... қана бір ... ... Tinted Frame ... кадрлар) берілген
пунктті таңдау кезінде анимацияның әртүрлігі үшін, ... ... ...
Сурет 9. Short командасы бойынша уақыт диаграмма форматының өзгерісі.
Соңғы төртінші топ 2 ... ... Preview ... ала ... бұл ... ... ... кілтті кадрының кішірейтілген ... ... ... Preview In Context (контексті алдын ала қарау)- берілген
команданы мақсатты түрде қолдану тек қана ... ... ... ... ... екі немесе одан да көп нысаналар
өзгерсе, және ол ... ... ... ... кадр ... ... мүмкіндік берсе; бірақ
бұндай жағдайда кадрды ... ... ... ... аймағында, қасиеттер инспекторы
панелі орналасқан Егер жұмыс аймағында ешқандай ... ... ... ... жоқ болса, онда инспектор қасиеті фильмінің жалпы параметрлерін
береді. Қандай да нысананы таңдау кезінде қасиеттер ... ... ... ... ... ... үшін қасиеттер инспектор форматы
көрсетілген.Бұндай жағдайда, инспектор панелі келесі ... ... Document ... жол, ... түзетілетін файл аты бейнеленеді;
Сурет 10. Preview командасының қолдану нәтижесі
Сурет 11. Құжат инспекторының форматы ... Size ... ... ... ... ... немесе Flash фильмін
бейнелеу үшін бір уақытта қолданылады. Пернедегі батырма ... ... ... терезесін ашады және құжаттың басқа
параметр мәнін сұрыптайды. (11-сурет);
• Publish ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. SWF форматында және FLA форматында
Flash филімінің шығыс филімімен ... ... ... ... ... үшін Flash ... версиясы негізгі публикация
параметрлерінің бірі бейнеленеді;
• Background пернесінің ... - ... ... ... үшін ... ... ... Frame Rate текстік жолы анимация кадрының жиілігін беруге мүмкіндік
береді.
• Сұраулық белгісі бар ... HTML ... ... ... қамтамасыздандырады.
• Жұлдыз белгісі бар перненің батырмасы Accessibility ... ... Бұл ... ... барлық қосымша элементтері үшін
жеткілікті, қарапайым жағдайда, бұл қасиет альтернативті форманы
қолдануға ... ... ... ... ... сәйкес
текстпен ауысуы мүмкін.
Қасиеттер инспекторы сияқты басқа да панельдер контексті-меншікті
болып табылады. Солардың көмегімен берілгендер ... ... оны ... ашу қажет етілмейді, тек қана сізді қызықтыратын нысана ... ... ... 12. Document ... диалогты терезе
Movie Explorer – арнайы Flash компонентасы. Бұл ... ... кез ... ... тез ... және ... құрылымын қарауға
мүмкіндік бреді. Movie Explorer көмегімен келесі операцияларды ... ... ... аты бойынша іздеу;
• Таңдалған элементтерді модификация мақсатымен ... ... ... ... ... Flash ... құрылымын қарастыру;
• Шрифтті басқа шрифтпен ауыстыру;
• Дұрыс жазылған текстті тексеріп, сыртқы текстік редакторлар үшін
буферге ... ... 13. Movie Explorer ... ... ... ағым түрінде терезеде бейнеленеді. Жеңілдету
мақсатымен фильм құрылымында, ... ... ... өз ... ағымы екі бөлімнен тұрады. Оның біріншісі, нақаты ... ... Бұл ... сәйкесінше түпкі элментті болып қойылым аты
элемент табылады. ... ... ... ... ... барлық
фильм үшін ортақ болып табылады және Symbol ... деп ... ... қолданылатын барлық символдардың құрылымын және құрамын жазады.
Егер фильмде Actionscript тілінде қойылым қолданылса, онда ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Фильм құрылымының қарастыру аймағында Movie Explorer ... ... ... көрсетіледі:
Сурет 14. Фильм символының жазылу бөлімі
Сурет 15. Көрсеткіш терезесіндегі қойылымды қарау
Элементтерді таңдау нұсқалары пернелер ... ... ... Show Text ... ... ... ... элементтері
бейнеленеді;
• Show Buttons, Movie Clips and Graphics (пернелерді, клип
графикаларды ... ... ... ... Show Action Scripts ... ... Scripts тілінде
ағашта қойылым тексті бейнеленеді;
• Show Vidio, Sound and Bitmaps ... ... және ... ... сәйкесінше элементтері бейнеленген;
• Show Frames and Layers (кадрларды және ... ... ... және ... кілттік кадрлары бейнеленеді;
• Customize which items to show (бейнеленетін элементтерді таңдау)-
бұл перненің ... ... ... ... таңдауға мүмкіндік беретін қосымша диалогты терезені
ашады.
2.2 Интерактивті мультимедиялық қосымшаны құру мүмкіндігі
Flash ... ... Flash (SWF) ... ... ... ... бұл векторлық формат бірінші емес, SWF
құрастырушысына көптеген ... ... ... ... ... табылды. SWF қосымша мүлігі болып оның көшіруге
ыңғайлылығы яғни бұл формат кез-келген ... - ... ... ... ... қоластында Macintosh компьютерлерінде, IBM с ОС
Windows компьютерлерінде жұмыс істейтін). Тағы бір SWF ... ... ... ... тек анимациаланған ғана болмай, және
интерактивті элементтермен және дыбыстық сүйемелдеумен толықтырылған.
Web - ... ... SWF ... ... тез ... ... Internet Explorer и Netscape ... желілері
екі негізгі браузер үшін қолданылатын компоненттер Adobe фирмасымен
құрастырылған. Ал бұл өз ... ... да ... ... жүзілік желіде SWF
таралған. Нәтижесінде құрастырушылар өз өнімдерінің ұяшығына қатысты SWF
сүйемелін қосуды жариялады. Программалық ... Adobe ... ... ... форматы өзінің жанкүйерлерін көбейтерме еді, егер Adobe оны
қарапайым және ... ... ... ... ... ... ... тобы бар. Олардың бірі мультимедиялық презентацияны
құруға бағытталған (Adobe Director ... Studio), ал ... ... ... ... (Adobe FreeHand и Adobe
Fireworks), ал ... ... ... ... ... (Adobe
Authorware и Adobe CourseBuilder) қамтамасыз ... ... Web ... ... арасында Adobe Flash кеңінен қолданылады, және
тек қана осы Adobe Flash ... Web – ... ... ... ... ... SWF форматын жай ғана Flash деп атай ... Flash ... ... ... бірнеше түрін қолдану;
интерфейстің интерактивті элементін құру мүмкіндігі;
импорттаушы графикалық форматты қолдану;
синхронды ... ... қосу ... ... Flash – фильмін экспортпен қамтама, ... ... ... ... графикалық формат;
қабаттық тәуелсіздік;
Flash фильмдерін автономды режим сияқты Web-броузерде қарау
мүмкіндігі;
Визуалды өңдеудің ... ... Flash – ... аспектілерінің бөлшектеп оқудан шектеу.
Flash – технологиясын құрушыларды ... ... ... ... Web – беттерін безендіруден алда келе ... ... ... форматтары GIF (Graphics Interchange Format,
мәліметтермен ... ушін ... ... ... JPEG ... Experts Group – ... бойынша бірлескен сарапшылар тобы) және
PNG (Portable Network Graphics — көшіру ... ... ... ... ... ... ... бейне нүктелер жиынтығы ... ... бұл ... бір – бірімен ешқандай байланыспайды,
әрбіреуінің түсін және координатасын көрсету ... . ... ... ... ... жазу үшін бір екілік разряд жеткілікті: 0
– қара, 1 – ақ. Мұндай разрядтың 256 – ... ... үшін 8 ... (256=2 8 ... үшін ... Ең ... ... түрлі түсті беәне әрбір
пикселге 24 разрядқа дейін қажет етеді. Соған байланысты ... ... ... ... ... ... өте тез ... бір растрлық бейненің кемшілігі бейненің сапасы пиксель өлшеміне
байланысты, өз кезегіне, монитор қасиетіне байланысты анықталады. ... өте ... ... көрінеді, ал басқа мониторда нашар болып көрінуі
мүмкін. Растрлық бейненің өлшемін өзгертуіде оңай емес. ... ... ... ... ... Әртүрлі түс шекарасының аралығына
қандай түс ... ... ... облысының мамандары арасында
растрлық бейненің пикселін «көбейту» ... өте ... ... ... ... ... ... тапсырманы шеше алмайды.
Тіптен басқасы — векторлық графика. Векторлық графика — қисықтар
жиынтығының ... ... қою ... кез – ... ... жазу үшін 3 – 4 сан ... ... орта
координаты, сызық қалыңдығы. Осының арқасында ... ... ... ... ... жадында растровты бейненің суреттеуйіне қарағанда,
векторлық ... ... ... формулалар аз орын
алады;
шектелмеген масштабтау бейнесінің сапасын жаймау мүмкіндігі;
векторлық бейнені бір ... ... ... ... ... сондай – ақ анықталған кемшілігі бар. Мысалы,
векторлық форматта фотошығарушы бейнені қою өте қиын. ... ... ... ......... болып келеді. Тек ғана осы шешімді Flash
авторлары Web-беттерін осы құрал көмегімен өңдеу кезінде ... ... ... «мультикте» қолданылатын объектілер
қасиетінің өзгерісінде негізделген. Мысалы, жайылуы да ... ... ... өз ... ... де, формасын, өлшемін, түсін, таза көріну
деңгейін өзгерте алады.
Flash-те ... ... ... 3 ... ... ... анимация, автор өзі құрып ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі бар;
автоматты түрдегі анимациялау (немесе tweened-анима-ция),
автордың мультипликациялық кадрларда тек ғана ... және ... ... ал Flash ... ... барлық аралық кадрларды
генерациялайды; tweened-анимацияның екі түрі болады: анимация, ол
объектінің орналастыру кезіне негізделген (motion ... ... (shape ... ... ... ... анимация;
сценари негізіндегі анимация, ActionScript деп аталатын Flash
тіліндегі объекті әрекетін бейнелейтін қойылым; бұл тілдің ... ... ... ... еске ... олар Web-
басылымдарында қолданылады (мысалы, JavaScript и VBScript).
Әрбір бұл механизмдердің жетістіктері мен кемшіліктері бар. ... екі ... ... ... ... ... бөлек ө бөлек құра алады;
екіншіден, мұндай «мультикті» жүргізу үшін Flash–та бастапқы
және соңғы кадрларды сақтау ... ... ... ең ... ... құру ... мұнда объектілір қасиеттері бікелкі өзгереді.
ActionScript сценарияларының көмегімен объектінің әлде ... ... ... ... ... алайда...Алайда ол үшін ActionScript
тілін жақсылап меңгеру қажет.
Басқа сөзбен ... ең ... ... жеке ... ... оның ... механизмінің таңдауымен анықталу қажет.
Flash-те Web-беттерді құру үшін Disney ... ... ... ... компаниясының сайтында арнайы рубрика бар, ол «Күннің сайты»
(Site of the Day) деп ... Онда ... ... бар Adobe
компаниясының жұмысшыларының ... ... ... өте тиімді.
Интерактивтілік. Flash интерактивті фильмдерді құруға ... ... ... ... кіру ... ... мен тышқанның
көмегімен, фильмнің әртүрлі фрагментіне көшуге, объектілерді орнатуға,
формаға ақпарат енгізуге мүмкіндік береді.
Интерактивті ... ... ... жазылған командалар
тізбегі түрінде жазылу жолы іске асырылады. Әрекет ... ... ... ... ... фильм кадрларына көшуі мүмкін.
Батырмалар, фильм фрагменттері немесе бөлек кадрлар интерактивті болуы
мүмкін. ... ... ... ... сол ... ... ... ActionScript программалауына байланыссыздығымен қадағаланады.
Стандартты әрекетке фильмді қосу және ... ... ... қосу
немесе тоқтату, URL – берілгеніне ауысы және басқалары қатысады.Барлығы
оннан көбі ... ... ... ... ... күрделі сценарий құруға болады, онда сол және басқа да
шарттар өзгереді және содан соң ... ... ... Сондай сценари
құру программалауда кейбір жетістіктердің болуын қажет етеді.
Дыбыс. Flash фильм дыбысының қолданудың бірнеше әдісін ... ... ... ... ... және ... ... құрастыра
аласыз. Альтернативті вариант – анимацияны біркелкілік және ... ... ... ... олар оны интерактивті қылады. Соңында
тағы бір вариант дыбыспен жұмыс – бұл ActionScript – та сценарияға қатысты
дыбыстық сүйемелдеуді ... – та ... екі түрі ... (event ... ... топтық (stream sound).
Жаңалықты – басқару дыбысын жүргізу үшін сәйкес ... ... ... ... ... соң жүрзізілу тоқтатылғанға дейін жалғасады.
Топтық жүргізілуі тез арада басталады егер ... ... ... ... ... ... ... болған жағдайда.
Flash дыбысымен жұмыс жасау ыңғайлылығы ... ... ... ... бір ... дыбысты қолдануға мүмкіндік
беретін, бөлінуші дыбыс библиотекасын құру;
дыбыс сапасының ... ... ... ... қысу ... ... мұнда автор бөлек дыбыстар
үшін қысу параметрлерін таңдауға болады
Сонымен қатар сіз дыбыс ... үшін ... ... қолдана аламыз.
Сурет салу. Алдындағы тарауда айтылғандай, графикалық ... ... ... MS Paint немесе Paint Shop Pro ... ... ... ... Flash – ты ... ... ... қатар,
FLASH мүмкіндіктерін жаза отыра бейнені модификациялау және құру ... Flash ... ... болатынын ұмытпау керек.
Суретті салатын құралдар Tools панелінде ... ... ең ... Tool (Сызық) — бұл құрал түзу және сынық сызықтарды салуға
мүмкіндік ... олар ... ... ... ... ... ... модификатор-батырмасы болмайды; жөндеу параметрі
ретінде қоданушы сызықтың қалыңдығы мен түсін таңдай алады;
Сурет 16. ... салу ... Tool ... — бұл ... ... ... жасауға арналған: әр түрлі радиусты эллипстер мен
шеңберлер; жасалынған фигура бір – ... ... ... ... ... ... контуры және (Fill) құю; жөндеу
қасиеттер инспекторы көмегімен орындалады;
Rectangle Tool (Тік ... — бұл ... ... ... ... жасауга арналған; жасалынған фигура бір ... ... ... екі ... тұрады: контур және құю;
тік бұрыштың дөңгеленген бұрышының радиусын қосымша параметрі ретінде
көрсетуге болады, қоданушы сызықтың қалыңдығы мен ... ... ... ... ... ... көмегімен орнатылады;
құрал параметрлерінің орнатылуы туралы анығырақ төменде қарастырылады;
Pen Tool (Қауырсын) — бұл құрал ... ... ... негізінде түзу және тегіс қисық сызықтарды салуға мүмкіндік
береді; ең ... Flash ... салу ... (Anchor ... ... ... және ... кейін солардың үстінен салынған
сегмент құрады; бұл құрал қолдануда көбіне қиын ... ... ... ... Tool ... — бұл құрал еркін сызықтарды салуға
арналған, бірақ параметрлердің ... ... ... ол ... ... ... ... және автоматты түрде оларды
стандартты геометриялық фигураларға түрлендіру орындалады; құралдың
жөндеу параметрлері ... ... ... Tool (Бояу жаққыш) — бұл құрал сызықтарды салуға мүмкіндік
береді, бояу жаққыш арқылы ... еске ... ... қарапайым
қолданысына қарамастан, бояу жаққыш көптеген қосымша параметрлерден
тұрады, олардың барлығы бөлек қарастырылуда болады;
Eraser Tool (Өшіргіш) — бұл ... ... ... ... ол ... ... және ... параметрлерінің
терілімі бойынша Brush Tool – ға жақын болып келеді.
Міндетті түрде мынаны есте сақтау керек, жоғарда айтылған ... ... ... оны ... немесе түзетуге болады.
Мысалға, сызықтың формасын және ... ... ... үшін ... ... ... ... қолданылуын тереңірек қарастырайық.
Rectangle Tool құралы.
Бұл құралдың колдану технологиясы толық түсініктемені қажет етпейді,
сондықтан оның ... ... ... ... Rectangle құралының келесі жұмыс ... ... ... ... тік ... ... көлемі; бұл параметрді
өзгерту үшін Round Rectangle Radius(тік бұрышты – ... ... ... ... ... және көрсетілгендей ашылған
диалогты терезеге дөңгелектің(нүктемен) көлемін енгізіңіз;
контур түсі мен құю түсі, олар сәйкес ... ... ... ол қасиеттер инспекторының панелінде орналасқан;
контурдың сызығының стилі мен ... ... ... ... ... ... үндеу бойынша
контурдың қалыңдығы 0.25 (points) нүктелі дискреттімен өзгертіледі,
бірақ пертақтадан кез ... 0 мен 10 ... мән ... ... ... FLASH ... ... механизмді құрудың, қолданудың
және фильмдердің немесе оның жеке ... ... ... ... ... ... Бояу тақташасын қолдана
отырып, сіз өздігінен немесе таңдап алынған нақты ... ... ... контурын бояу үшін белгілі бір түсті таңдап ала аласыз.
Сызықты және контурды бояу үшін тек қорда бар ... ... ... ... сіз ... ... ... жеке сызықты,
жуандығын және стилін таңдап алуыңызға болады. Бояу үшін ... ... ... ... ... кескіндер қолданылуы мүмкін.
Көмкерілген түтерді қолдану үшін, сіз оны ... ... ... Flash ... мен бояуларды түссіз (көрінбейтін) түстерді
қолдануға мүмкіндік ... Бұл, ... бір ... не ... ... ғана бояусыз немесе, керісінше, боялған нысананың конурсыз ... ... ... қатар, Flash текстік символдардың түсті
сұлбаларын қолдады.
Flash та түстермен жұмыс істеу үшін ... ... ... ... құралдар Ink Bottle Tool (сия
шөлмегі), Paint Bucker (бояу ... Fill ... ... Dropper Tool ... ... Tools панелінде орналасқан Strocke Color (контур
түсі), Fill Color ... ... Defauit Color ( ... түс), ... ... және Swap Colors (түстерді өзгерту);
• Color Mixer (түстерді араластырғыш) панелі және Color Swatches (түс
үлгілері).
Сурет 17. ... ... ... ... Bottle Tool ... ... ... түстерді өзгерту үшін
арналған; тек қорда бар түстерді қолдану үшін пайдаланылады. Сонымен қатар,
мұның ... ... ... ... ... ... ... Bottle көмегімен түстерді өзгерту үшін, келесі әрекеттерді жасау
керек:
1. Аспапты іске қосу;
2. Strocke Color батырмасының көмегімен ... ... ... ... Қажетті сызыққа көрсеткіш сілтемені апарып, тышка батырмасын ... Ink Bottle ... ... не ... ... ... ... сипатындағы аспаптар параметрін лайықты етіп құру қажет,
содан ... ... басу ... ... ... ... сіз «бір басқаннан» кезкелген сызықтың стилін және
қалыңдығын өзгерте аласыз.
Сурет 18. Ink Bottle ... ... ... Bucker Tool ... ... ... ... түсін емесе
«жағу» қылқаламын, сонымен бірге үстелдегі еркін тұйық ... ... Бояу үшін ... бар ... ... және көмкерілген
кескіндерді қолдануға ... ... ... бұл ... ... ... да ... ескертеді. Бірақтан, бұл жағдайда, Flash
автоматты ... ... ... ... ... ... ... түрде рұқсат алу керек.
Paint Bucker Tool көмегімен түстерді ... үшін ... ... керек:
1. Инструментті іске қосу керек;
2. Fill Color-ң көмегімен қажетті түсті таңдау керек;
3. Көрсеткіш ... бояу ... ... ... ... бір басу керек;
Paint Bucker аспабы көмекші параметрлерді қамтиды. ... ... ... жүзеге асырылатын Options өрісінде Tool ... Size ... ... ... ... түрдегі нұсқаны
«оконтуривания» тұйықталмаған аймақты таңдап алуға ... ... ... 19. Paint Bucker аспабының түрлендіру пернесі
Сурет 20. «Oконтуривания» Тұйықталмаған аймағының автоматты нұсқасы
Don’t Close Gaps (аралықты жаппа) нұсқасын ... егер ... ... келсе, мұндай таңдау күрделірек суреттерге қарастырылған.
Себебі, біріншіден, Flash-та аралықтарды ... және ... көп ... етіледі, ал, екіншіден, мұндай әрекет, ... одан ... ... ... ... үш ... таңдалғаны (Close Small Gap-«кішкене
аралықтарды жабу», Close Medium Gap-«орташа аралықтарды жабу», және ... ... ... ... ... одан да көп ... контур
аймақтарын бояуды қамтамасыз етеді. Атап кететін жайт, ... ... ... ... ... Flash ... оны ... қабілетіне
байланысты болып келгендіктен, барлық жағдайда екі ... оны атап ... ... ... егер сіз ... ... ... онда орнықты түрде Close Large Gap нұсқасын
таңдап алуыңыз қажет.
Lock Fill (бояуды бұғаттау) түрлендіргіші, тек ... ... ... ... ғана ... ... Ол, бар кескіндерді бір
ғана бөліктің, барлық үстелде ... ... ... ... әр кескінге өз бояу аумағы беріледі. Оның түсі үстел үстіндегі
қалыпты нысанаға байланысты.
Fill Transform аспабы бұл ... ... және ... ... ... өзгертуге мүмкіндік береді.
Бояды таңдау режиміне өту үшін, Fill ... ... іске ... Мұнымен бірге, көрсеткіш сілтеменің пішімін ... ... ... бояуды таңдап, тышқанмен басу керек. Бұл әрекет, орталық боялымда
өзгерту нүктесін көрсетеді, ал, белгіленген рамкада- үш ... ... мен ... ... ... өзгеруін қамтамасыздандырады, ал
үшіншісі- жайын көрсетеді. Көрсеткіш сілтемені маркерге ... ... ... Ол ... ... ... тұрғаны.
Сурет 21. Lock Fill түрленгішін қолдану
Түрлендіргіш нүктесінің жылжуы, градиент бояуның түрін және ... ... ... көрсетеді. Градиент бояуының таңдалған
параметрі cуретте көрсетілген.
Сурет 22. Градиентті ... Fill ... ... ... ... кескіндермен жұмыс істегеннің ерекшелігі, сонымен бірге бояу
ретінде де, «импорттаулы кескінді қолдану» бөлімінде қарастырамыз.
Dropper Tool аспабы - бұл аспап, кейбір ... ... ... ... бояуларына көшіруге, жылжытуға көмектеседі. Бояу құру үшін
растворлы ... ... да, бұл ... ... ... ... ... бояуды көшіру үшін, келесі ... Dropper Tool ... іске қосу және сол ... немесе
фигураның үстін басу керек; бұл үлгі элементіне байланысты,
автоматты түрде қажетті ... ... ... Ink Bottle ... Paint Bucket Tool ... өзге, аспап үшін Paint Bucket
Tool, Lock Fill режимін қоса ... ... ... ... ... басу ... ... пернелері немесе Rectangle Tool
Бұл пернені басқанда, көрінбейтін түс бояу үшін ... ... ... ... ... Swap Colors пернесін қолданған жөн.
Сурет 23. Түссіз бояуды белгілеу
Default Colors пернесі, үнсіз түсті сұлбаның ауысуын, яғни ақ ... қара ... ... ... Mixer ... - бұл ... ... әрекеттерді жасауға мүмкіндік
береді:
• Таңдап алынған немесе құрастылп жатқан бояу ... ... ... ... ... ... ... Flash-та жаңадан не басты палитраларды құруға мүмкіндік
береді;
Мәтінмен жұмыс ... кез – ... ... ... ... мәтіндік редактормен жұмыс істеу сияқты, мәтін
үшін өлшемі, шрифті, стилі, интервалы, түсі, және түзету әдісі қолданылады.
Бұнда ... ... ... ... ...... ... Сонымен бірге оның символдарын редактелеу мүмкіндігі
сақталады.
Мәтін фрагменті негізінде ... ... ... ... ... ... тұру мүмкін, және де ... ... ... ... Flash-фильмінде редакталанатын
мәтіндік жол бағытталауы Web – бетіндегі формаға орналастырылатын мәтіндік
жол сияқты ... ... ... ... ... немесе клиенттік
сценариямен өңделуге жататын ақпарат алуға болады. Соңында Flash – те ... ... ... ... ... ... жағдайда мәтін графикалық объектке жиналуы мүмкін онда, оның
символдармен бөлек графикалық фигурамен ... ... ... ... ... жолға қосу үшін келесі ... ... ... Text Tool ... қосу ... жолды орнататын жерге терезеде көрініп тұрған күйінде
тышқанды басу; егер кезектегі символ ... ... ... бұнда жолда
автоматты ауыстыру орындалады; жолдың екі ... ... ... ... Web – ... фильмді публикациялаудан
кейін мұндай жолдың мазмұны сценария көмегімен өзгертілмейді;
Айрықшаланған рамканың оң жақ бұрышында ... жол ... ... бар: ... ... ... ... маркер, егер кезектегі
символ ағымдық ... ... ... ... ... ... орындала;
жолдың екі қолданушының маркерді пайдалануы арқылы ... Web ... ... ... ... ... жолдың мазмұны сценария
көмегімен өзгертілмейді;
Жоғарғы оң жақ ... ... ... ... ... сәйкес келеді; бұл бір жолдық мәтіндік жол, мұның ені мәтінге
кіру кезінде үлкейтіледі, берілген жол сценария немесе Web – ... ... ... 24. Текстік блок маркеры
Оң жақ төменгі бұрыштағы ақ тікбұрышты маркер текстік жолмен сәйкес
келеді, ол ... ... ... — Dynamic text block или ... block; енгізу үшін арналған; бірінші типті жолы ... ... ... жақ ... ... қара ... ... мәтіндік жолды
көрсетеді, ол вертикалды ... ... ... ... ... ... ішіне сияды.
Текстік блок атрибутын өзгерту үшін мыналар қажет:
Text инструменттін қосу.
Тышқанмен мәтін фрагментінің сәйкесін таңдау.
Text менюдан сәйкес ... ... ... ... ... таңдау.
Text менюінің барлық командалары 3 топқа бөлінеді:
Біріншісіне «дәстүрлі» мәтінмен (Font, Size, Style) жұмыс жасау
командалары кіреді, олар ... ... ... ... екі ... ... ... — Align және және
Tracking ... ... ... бір ...... ... ол ... сәйкес қондырғысымен қамтамасыз етеді.
Сурет 25. Text меню командасының құрамы
Мәтін параметрін өзгерту үшін қасиеттер инспектрі өте ... ... Оның ... ... ... типіне байланысты.
Статикалық мәтін (Static Text) — бұл фильмнің мәтіндік мазмұны, ... ... ... ... ... ... ... (26-сурет).
Сурет 26. Статикалық мәтіннің қасиеттер инспекторы
Элементтерді басқару ... ... ... ... ... ... (Universal Resources Locator) – ... ... ... ... ... және көрсетіп, бұл жолда толық Web-адрес, сіз
нағыз гиперсілтемені аласыз; басқа визуалды редакторларға ... ... ... шрифтпен берілмей штрихталған сызықты фрифтпен беріледі.
Flash қолданылатын механизмының гиперсілтемені құруда екі кемшілігі
бар: біріншіден URL – ді ... ... ... ... файл ... URL – дың түзулігін тексермейді;
Target ашылушы тізімі, ол браузердің қай терезесіне ресурстты
жіктеуге болатын ... ... ... ... URL – дың ... ... ... ... ... ... _blank – шақырушы құжат әрқашан жаңасына жүктеледі;
15 _self - шақырушы құжат әрқашан сол ... ... _parent - ... ... ата – ... ... ... егер берілген
терезенің «ата – анасы» жоқ болса;
17 _top – ... ... ең ... ... ... жүктеледі;
Selectable батырмасы; бұл жалау ретінде қолданылады: батырмадағы
шерту мәтіннің ... ... үшін ... ... ... ... мәтіннің айрықшаланған фрагменті оның редакталау
мүмкіндігін білдірмейді; таңдалған фрагмент көшірілу мүмкін мысалы
ауысу буфері;
Change ... of Text ... ... өзгерту) батырмасы
горизонтальды немесе вертикальды жазу көмегімен менюді ашуға мүмкіндік
береді, меню 3 командадан тұрады (27-сурет):
20 Horizontal ... ... Left to Right ... солдан оңға қарай);
22 Vertical, Right to Left (Вертикальды, оңнан солға қарай);
Мәтіннің вертикальды бағыттауын орнату ... ... ... және ... қоса Rotation ... оңай ... мүмкіндігі болады:
Rotation (Бұрылу) батырмасы жалау ролін ... және ... ... ... ... Device Font (құрылғының шрифтін қолдану) жалауы – егер жалау
орнатылса онда фильм жүргізілуі кезінде Flash-плеер ... ... бұл ... ... өлшемін кішірейтуге және үлкейтуге
мүмкіндік береді;
Сурет 27. Мәтін ... ... үшін ... ... 28. Rotation ... басу және баспау кезіндегі вертикальды
жазудың орналасу варианты
Динамикалық - (немесе өзгертілетін мәтін) Dynamic Text – бұл мәтіндік
жол, мазмұны ActionScript ... ... ... ... мүмкін.
Динамикалық мәтін жолымен жұмыс жасау ... ... ... ... болу себебі. Әрбір ондай жол TextField деп аталатын
ActionScript тілінің объектісінің арнайы ... ... ... ... ... ат ... осы жолдың форматын
өзгертуге немесе қондыруға болады. Мысалы, сіз символдық ... жолы ... ... ... өзгертуге болады.
Қарапайым анимацияланған (алдыңғы бөлімдерде қарастырылғанға ұқсас)
Flash фильмінде уақытша диаграмма ... ... ... ... ... фильмді қанша рет қайта қарап шықса да өзгеріссіз
қалады. Интерактивті ... ... ... ... ... ... басқа фрагментке немесе фильм ... ... ... ... ... сол сияқты басқа да көптеген интерактивті
операциялар орындау үшін пернетақтаны және тышқанды қолдану ... ... ... оған ... ... ... етіледі. Сценарий - ActionScript тіліндегі нұсқау ... ... ... ... ... оқиғамен дайындалынады. Оқиға әртүрлі болуы
мүмкін: нақты кадрдың санау басына жету, ... ... ... ... ... басу және ... ... талабына сай басқа сценарий тілдері сияқты (JavaScript
немесе VBScript түріндегі), ActionScript – бұл ... ... ... ... ... ... нақты
символ түріндегі олардың графикалық көрінісінен ... ... ... ... ... жаңа ... құру үшін программалаудың кейбір
мүмкіндіктерін білу ... ... ... күрделі емес интерактивті фильм
құру үшін ... ... оқып ... міндетті емес, оқиға және
процедуралар қасиеттер панелі мен сұқбаттық ... ... ... ... ... ... FLASH ... мүмкіндігі бар
сценарийлер редакторы, және сонымен ... ... ... ... ... кеткен қателерді көруге мүмкіндік береді.
2.3 ActionScript жөнінде жалпы мәліметтер Actions панелі
ActionScript ... ... ... Actions (Әрекет) сұқбаттық панелі
түрінде іске асырылған, оның ... ... ... ... FLASH ... ... ... айырмашылығы жоқ. Бірақ
онымен жақын танысқан кезде білетініміз, ... құру үшін ... ... ... Ол ... екі ... ... істей алады: жай ... ... ... үшін ... — Normal, және сарапшы
(«жетік білетін» пайдаланушылар үшін) — Expert.
Бірінші жағдайда пайдаланушыға жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... келтіріледі, болмаса нольге ... ... ... ... ... ... алады, бірақ кейбір
көмекші құралдардан айырылады. Айтылған алдын-ала көрініс ретінде ... ... сол бір ... ... тұратын «мини-сценарий» түрінде
көрсетілген. Төменде әр форматтың ерекшелігі толығымен қарастырылады.
Сурет 29. Actions панелінің сарапшы ... және жай ... ... мен ... нақты сипаттамасы осы
кітаптың шегіне шығады. Негізінен FLASH ... ... ... ... ... ... ... тіліне айналды.
Онда таратылған мүмкіндіктер сіздің ... ... ... бойынша
(алдыңғы қатарға шығуы мүмкін) қарағанда, жеке кітап бола ... ... ... ... күрделілігі өсті. Бірақ та бастауыш
программист меңгере алады, тіпті - ... ... ... ... ... пайдаланушысы өзін осылай санайды. Сондықтан біз ... ... ... және ... ... тұрғызудың
жалпы ережелерімен шектелеміз. Іс-тәжірибе көрсетеді, осындай ... ... ... ... ... жұмыс істейтін интерактивті фильм ... ... ... ... ... кадр үшін ... құруға мүмкіндік
береді. Мұндай әр сценарий (негізінен ActionScript тіліндегі программа)
фильмнің тиісті элементімен қатты ... ... ... шығарған кезде
сценарий мәтіні, сол сияқты фильмнің басқа ... ... ... ... сіз оны .as (бұл қарапайым мәтіндік файл)
кеңейтілуімен жеке файлда сақтай аласыз. Соңында кез келген ... ... ... ... ... ... сіз ... кез келген басқа объектісіне (батырма, клип
және кадр қатарынан) және тіпті басқа фильмге немесе ... бір ... ... ... ... ... Мысалы көрсетуге болады, 10 нөмірлі
санауыш басы бар кадрға жеткен ... ... ... ... файлды жүктеу қажет. Сондықтан Flash сценарийде кескінделетін
объектілер қандай «қатынаста» болатынын білу керек. ... ... ... ... ... ... сценарийде қате болуына әкеп соғады. Мысалы
айтсақ, нақты клиптің 10-шы кадрын дыбыстаудың орнына, ... ... ... уақытша диаграммасындағы 10 кадрында қайта шығарылады.
Жоғарыда көрсетілген шараларға байланысты, ... ... екі ... қарастыру керек: тілдің объектілік моделі және
сценраийдің орындалу контексті.  
ActionScript ... ... ... ... ... сценарийде
қолданылатын және олардың арасындағы бағыңынқы қатынастағы объектілер
типінің жиынтығы.
Еске түсіреміз, программалау тілдерінде осы ... ... ... ... ... және әдіс ... ... Объектінің әр класы үшін өз атрибуты мен ... ... ... ... үшін атрибут ретінде белгі, геометриялық
өлшемдер және координаттар ... әдіс ...... ... Нақты объект – бұл тиісті класс экземпляры. Сол бір кластың ... бір ... ... ... ерекшелінеді.
Объектілер әрекеттерін сипаттау үшін, сол сияқты объект бағыңынқысын
көрсету үшін көбінесе «нүктелік нотация» ... ... ... ... ... ... ... қолдану керек және мынадай
құрылым болады
Button_1. onPress(). Егер ... Button_1 ... Сliр_2 ... керек болса, онда жазба мынадай болады:
Clip_2. Button_1. ActionScript – те ... ... ... ... ... ... ... объектілік моделіне ұқсас.
Сонымен қатар, басқа ... да бар. ... ... объектілер иерархиясы Flash-плеерге сәйкес тұрғызылады, Web-
браузер терезесінде кескінделетін HTML-құжатқа тиісті емес.
Мысалы, егер HTML-құжат Input_1 ... бар Form_l ... онда ... – те ... «бағыңынқылығы» келесі түрде
сипатталады:
Documen t. Widow. Form_1. Input_1. Бұл жағдайда, браузер ... ... ... ... ... ... онда ... екі деңгейі көрсетілмейді, тек ескеріледі. Сол ... ... үшін ... конструкция қолданылуы мүмкін
Form_1. Input_1.
Осындай ұқсас ережелер ActionScript әрекет ... ... ... ... қойылған клипке қатынау үшін, былай жазуға болады: _root.
Clip_l.
_ root кілттік сөзі ... ... ... ... қолданылады және
бұл жағдайда түсірілуі мүмкін. Егер клип ... ... ... ... онда оның бағыңынқылығын көрсету үшін _parent, ... ... ... ... ... ... ActionScript объектілерінің адресация ... ... ... ... ... моделіне келейік.
Жоғарыда айтып кеткендей, түбір объектісі болып басқа ... ... ... ... ... объектілердің төрт
класы орналасады:
Movie (Фильм объектілері);
Core (Ядро объектілері);
Client/Server (Клиент-сервер орындалу ... ... ... құру ... ... объектілік моделі
Movie класының объектілері сценарийдегі фильм элементтері арасындағы
(болмаса фильм құрылымы) ... ... ... ... ... ... ... элементтерін параметрімен және тәртібімен басқару. Бұл класқа
негізінен келесі объектілер жатады:
Button ...... ... ... объект; мұндай
объект үшін динамикалық түрде өзгереді, мысалы, енгізу ... ... ... – сценарийде клипті ұсынатын объект; мұндай
объект үшін динамикалық түрде өзгереді, мысалы, енгізілген ... ...... ... ... ... объект;
ол көрсеткіш стилін және көріністі басқаруға мүмкіндік береді;
Key (Пернетақта) – фильмді ... үшін ... ... ұсынатын объект;
Color (Түс) – палитраны өзгертуге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... – клип немесе батырмамен байланысты сценарийде
дыбыстық символды ұсынатын объект;
Stage (Стол) – ... ... ... ... ... ... көрініс масштабы);
TextField (Мәтіндік өріс) – сценарийдегі динамикалық мәтіндік
өрісті немесе редактірлеу өрісі ұсынатын объект;
TextFormat (Мәтін ...... ... ... ... ... ... беретін объект.
ActionScript – те Button және MovieClip объект кластары арасындағы
бағыңынқылық қатынасты анықтау күрделі: олар бір ... ... ... бір ... ... ... өзгере алады. Мысалы, бір сахнада батырма
клип құрамына кіре ... ал ... клип ... ... үшін ... ал қалған Movie класс объектілері (TextField
басқасы) Button және MovieClip, объектілеріне қарағанда ... ... ... бірақ та олардың құрамына кіруі мүмкін және ... ... ... –те кадр үшін де, фильмнің сахнасы үшін
де тиісті ... ... ... ... ... ... ... ешбір қасиетін өзгертуге мүмкіндік бермейді. Сіз
сценарий көмегімен оның атауы немесе нөмірі арқылы тек ... ... ... сол ... оның жүктелген болмаса жүктелмегенін тексеруге
болады. ... ... кадр ... ... ... ... және ... ретінде қолданылады. Мысалы, 20-шы ... өту ... ... ... ... ... ... фильм объектілерінің жұмысы үшін арналған
және ... роль ... ... мынадай жағдайда қолдануға болады, егер
фильм объектілерін басқару үшін ... ... ... ... ... Core ... ... келесі объектілер кіреді:
Math (Математика) – санды шамалармен ... ... ... ... ... ActionScript тілінің басқа кластарынан
айырмашылығы, Math объектісі осы кластың жалғыз экземпляры болып
табылады. Ол дегеніміз осы ... ... Math ... ... мысалы, cos әдісі көмегімен косинус мәннің алу үшін былай
жазуға болады: ... (Сан) – ... ... ... ... операцияларды
орындау үшін қарастырылған объект; мысалы, оның көмегімен ... ... емес ... анықтауға болады;
String (Жол) – сценарийде жолмен жұмыс істеу үшін қолданылатын
объект;
Date (Күн) – сценарийде күнтізбе және ... ... ... ... ... класының объектілері XML тілінде жазылған құжаттармен
(Web-беттермен) жұмыс істеу үшін арналған. Осы объектілердің ... ... ... ... және ... жіберуді қамтамасыз етеді,
басқалары - сокеттер ... ... ... ... ... ... ActionScript Flash-фильмнен тұратын XML-құжатты серверлік өңдеудегі
ұстануды таратады.
Authoring класының объектісі Flash-фильмді құру ... ... үшін ... Ол үшін екі ... ... install және ... ... контексті қатынау мүмкіндігі мен объектілердің
қатысты адрестерін және ... ... ... ... ... ... есепке алу қажеттілігі пайда болады, егер сценарийде
бірнеше объектілер немесе ... ... бар ... ... ... сіз ... ... дауысын қайта шығару жылдамдығын сақтау үшін
framePS айнымалысын ... ... ... – нақты клип үшін осындай атаумен
айнымалы құрсаңыз, ерте ме кеш пе ... ... ... ... байланысты ActionScript – тің келесі ерекшелігін есепке алу
қажет. Қазіргі уақытта белсенді болып ... ... ... ... ... диаграммамен анықталынады.
Мысалы, егер негізгі фильмнің 10-ы кадрында сценаримен ... ... онда осы ... ... ... ... фильмнің емес, осы
клиптің уақытша диаграмма тәртібіне әсер етеді. Шарт бойынша, айнымалыға
үндеу кезінде өте ... ... ... ... сілтеме болмайды
(мұндай сілтеме қалай көрінеді, алдыңғы ... ... ... пәні бойынша электрондық оқыту кешенін дайындау
Сонымен жұмысты бастамас бұрын, кішкене электрондық құралға тоқталып
кетейік. Яғни, неден ... ол ... ... ... онда ... ... қандай мүмкіншіліктерін пайдаланамыз және ... ... ... ... ... ... құралдан
айырмашылығы қандай деген мәселелер қазір осы ... ... ... ... 31. ... ... беті ... кадр
Алдымен бұл жұмыстың бірінші қадамы ашылатын терезеден тұрады. Яғни,
бірінші кадрға суретін, пішінін салып аламыз.
Мұнда бірнеше ... ... ... бір ... ... ... да, анимацияны да қолдану қиын, тіпті мүмкін де емес. Өзіміздің
жұмыс жасауымызға жеңіл әрі ... ... үшін біз ... ... жерде бізге мәтін және мәтінді batton-ға ... ... ... ... бұл ... ... 8 сценадан, бірнеше қабаттан және
көптеген кадрлардан тұрады. Біздің жұмысымыздың алғашқы беті ... ... ... бет ... ... ... Жоғарыда айтып кеткендей бұл
суреттерді Adobe Photoshop графикалық редакторында салып аламыз да ... ... ... ... айналдыру үшін Adobe Flash -
те бас мәзірден Modify- Convert To Symbol командаларын орындаймыз. ... ... F9 – Actions ... ашып мына ... ... ... { ... сияқты басқа да батырмаларға сілтемелер жасаймыз. “Бағдарлама”
батырмасын басу ... ЭҚ – дың ... ... бас ... көшу үшін ... Actions ... ашып мына ... енгіземіз:
on (release) { loadMovie("modul_1.swf",0);
}
Осы команданы енгізу арқылы біз ЭҚ екінші беті Бас Мәзір терезесіне
көшеміз.
Көрсетілген, яғни 2 ... ... мен ... тек ... ... Бас мәзірге кіру үшін тышқан ... ... ... ... Stop ... ... ... 32. Мәзір орналасқан кадр
Мұнда Бас Мәзірдегі Дәріс, Тапсырма, ... ... ... ... ... ... ... басайық (сурет 33).
Сурет 33. Дәріс терезесі
Келесі Бас Мәзірдегі ... ... ... ... ... ... көруге болады.
Сурет 34. Тапсырмалар терезесі
Ал енді Бас ... ... ... ... ... ... ... барлығынан тесттік бақылаудан өте
алады. Жалпы тақырып бойынша 25 ... 25 ... ... 35. ... ... ... ... Adobe Flash арқылы жасалған ... пәні ... ... кешенін дайындаудың ... ... ... онда ... ... және т.б. ... алатын мүмкіншіліктермен қамтылып аяқталады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі кезде білім процесінің әртүрлі тұлғалары арасында қашықтан
мәлімет алмасу ісі мүмкін ... олар ... ашық ... компьютерлер
көмегімен өз пәндері айналасында пікірлесе алатын болды, мысалы, мұғалімдер
– мұғалімдермен, ...... ......... жазушылармен, т.б.
Электрондық оқулықтар студенттерінің сабақтан тыс өз ... ... ... ... туғызады. Электрондық ... ... ... ... оқулықтың тиімділігін айқындай
түседі. Сонымен қатар әртүрлі ... ... ... ... ... ... көп айналысады. Осындай оқу құралдарды білім беру
ортасына ... ... ... ... және ... ... технология бойынша оқыту - қазіргі кезде жаңа
ақпараттық технологиялармен қарым-қатынас ... ... ... ... беру – бұл ... ақыл ой иесі және ... ... ең ... шарт ... ... ... жұмыстық
тақырыбы білім беру саласындағы өзекті болып табылады және жұмыста қойылған
мәселелер ... ... ... уақытқа дейiнгi бiлiм беру саласында тек оқытушының айтқандарын
немесе оқулықты пайдалану қазiргi ... ... ... қазiргi ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды пайдаланбай алға
жылжу мүмкiн емес. Бiлiм ... ... ... ... ... ... танымдық белсендiлiгiн арттырып қана
қоймай, логикалық ... ... ... ... ... ... ... пәні жоғары оқу орындарында барлық мамандықтар ... ... пән ... пәнге қатысты ана ... ... ... дайындау қажеттігі туындауда.
Жұмыста электрондық оқу басылымдары, оларға ... ... ... ... ... қатысты тақырыптары қарастырылып, Adobe
Flash программасында электрондық ... ... ... ... осы
бағытта алғашқы дайындалғандықтан толықтыруды, тақырыптарды кеңейтуді қажет
етеді.
Құрал студенттердiң пәнге деген ... ... ... жасауына мүмкiндiк береді. Студент оқулықты қажет
етпей-ақ «Информатика» пәніне қатысты ... ... ... тауып алып, оқып-үйренуiне болады. Тәжірибелік жұмыстар компьютер
көмегiмен тез, жылдам түсiндiрiледi.
Қорыта ... ... ... ... барысында
студенттердiң сабаққа деген қызығушылығының күрт ... ... ... де өздерiне қажеттi әдiстемелiк, дидактикалық көмекшi
құралдарды молынан ала алады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Литтлджон ... ... Flash MX 2004”, 2004, ...
BHV.Г. Миллер. “Сети и мультимедиа”. Издательство “Ноллидж”, 2003 г.
2. Р. Гардиан. “Мультимедия и коммуникация”, 1998 г., Киев, “КГУ-Диалог-
Наука”.
3. ... ... ... и ... ... — издательство ПГТУ.
4. Гиттель Э., Джеймс С., «ISDN просто и ... — 1999 ... ... В.Г., ... Н.А., ... Flash 6» — Издательство «Питер»
2000 г.
6. Фролов А.В., Фролов Г.В., «Глобальные сети ... ... в ... — 1998 ... ... Ю. А., ... компьютерной технологии. – М. АБФ.1997 г.
8. П.Лапин «Самоучитель Flash МХ» ... - ... ... С.Каратягин, Л.Тихонова «Самоучитель Flash МХ» Москва: ... ... ... Flash МХ» ... - Санкт-Петербург, 2003г.
11. Action Script – Flash Group E – ... ,2001 ... ... ... ... в сети ... Практ.пособ.
–М.:Издательство ТРИУМФ, 1999 – 368с.:ил.
13. Нэд ... ... Пер. с ... –М.: ... 2002, -384с.:ил.
14. Крупиянов Н. И. Рисуем на компьютере. Word, ... ... ... 2000.
15. Б. Г. Жадаев. 100% Самоучитель Macromedia Flash MX. “Технолоджи –
3000”. Москва, 2004
16. Крупиянов Н. И. ... на ... Word, ... Flash. ... Б. Г. ... 100% Самоучитель Adobe Flash. “Технолоджи – 3000”.
Москва, 2004
18. Бурлаков М. В. ... ... Flash MX 2004 ... ... Чанг Т. К., ... Ш., Долецки Э. Е. И др. Популярны Web-приложения на
Flash MX Игры, гостевые кн., ... ... Ю. Н. ... Flash MX ... 2.0. ... ... 2004
21. Розенкноп Д. Л. Создание анимационных эффектов в Macromedia Flash ... ... Д., ... М. Macromedia Flash MX Professional 2004.
23. Мук К. ActionScript д/Flash MX ... ... ... во ... Бхангал Ш. Flash Трюки 100 советов и рекомендация профессионала. Санкт-
Петербург, 2003.
25. Б. Сандерс. Эффективная работа Flash5. ... ... ... ... ... ... Элективный курс. Практикум.
–М:Бином. Лаборатория занятий., 2005. – ... ... Д. «Corel DRAW 12»: ... ... ... ... ... ШукетаеваК.К., Белгожаева Ш.Д., Текесбаева Н.А. Компьютерная ... Draw., 2008. ... ... ... Flash MX 2004.-М.СПБ.Киев., 2005.-1311 с.
30. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., ... Г.Ф. ... ... ... – М.: ДМК ... 2001. – 592 с.
31. Панкратова Т. PhotoShop 6. ... ... ... Е.В. «Создание графики для WEB-страниц Журнал «Информатика
и образование» 6.2001, 7.2001, 8. 2001 стр. ... ... И. ... ... для ... ... и анализа
зависимости. Журнал «Информатика и образование» 2.2000.
34. Сафронова Н.В. Богомолов А.В. ... ... при ... ... ... «Информатика и образование» 6.2000.
35. Цветкова М.С. Интегрированный курс «Изобразительное искусство и
информационные технологии».
36. Петров М.Н., ... ... ... СПб.: ... ... Мұхамбетжанова С. Т. Компьютерлік дизайн. – Алматы, 2007.
38. Балафанов Н., Бөрібаев Б. ... 30 ...... ... ... И. Е., ... ... – Санкт-Петербург, 2003.
40. Гончаров А. Самоучитель HTML. – Москва, ... ... ... ... № 5-6 2006 жыл. – Алматы.
42. Информатика и образование №2 2001 жыл. – Москва.
43. Левковец, Л. Уроки компьютерной ... ... CS/, СПб.: ... ... Д. «Corel DRAW 12»: ... ... ... Питер, 2004,
45. Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне. ... ... ... ... Д.Д., ... У. Энциклопедия форматов графических файлов. Пер.
С анг. Киев: ВНҮ, 1997,
47. Панкратов Т. Photoshop7. СПб.: Питер, 2005
48. ... Е.В., ... А.В. ... графика. Динамика, реалистичные
изображения. - М.: Диалог-МИФИ, 2000.
49. Ньюмен У., Спрулл Р. Основы интерактивной машинной графики. – М.: Мир.
1976.
50. Иванов В.П., ... А.С. ... ... ... Под. ред.
К.М. Полищука, 1995.
51. Зегджа Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности ... ... ... Герасименко В. А. Защита информации в автоматизированных системах
обработки данных. Книга 1,2 М.; Энергоатомиздат, 1994 .-176 ... ... А. ... с ... ключом. — М.: Мир, 1996.-304с.
54. Хоффман Л. Дж. Современные методы защиты информации / Пер. с англ. —
М.: Сов. ... ... ... ... ... ... |

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану62 бет
Информатикада Adobe Photoshop программалық оқыту құралын үйрету технологиясы66 бет
Компьютерлік графика бағытының информатика пәнінде қамтылуы58 бет
"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі51 бет
"Полиграфиядағы дизайн" элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері61 бет
"Фиолософия" дәрістер курсы36 бет
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет
3d studio max, HTML тілі, Access, Macromedia Flash бағдарламалары21 бет
Adobe Dreamweaver бағдарламасында "Дәріхана" сайтын құру31 бет
Adobe pagemaker бағдарлмасының ерекшелігі5 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь