Информатикада ақпараттық технология мазмұндық желісін оқыту әдістемелері

КІРІСПЕ
1 БІЛІМ БЕРУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
1.1 Ақпараттық технология туралы түсінік
1.2 Ақпараттық технология тиімділігі және мүмкіндіктері
1.3 Ақпараттық технологияны қолданудағы қиындықтар және оны шешу жолдары
1.4 Ақпараттық технологияларды оқу үрдісінде қолдану
1.5 Жаңа компьютерлік технологиялар
1.6 Информатика пәнінде интерактивті тақтаны қолдану
2 БӨЛІМ. ИНФОРМАТИКАДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ МАЗМҰНДЫҚ ЖЕЛІСІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ
2.1 Электрондық оқыту
2.2 Мультимедиялық оқыту
2.3 Электрондық оқулық туралы мәліметтер
2.5 Электрондық оқулық жұмысының режимдері
2.6 Есептің қойылымы
3 АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ МАЗМҰНДЫҚ ЖЕЛІСІН ОҚЫТУ МАЗМҰНЫ
3.1 Қоғамдық ақпараттану. Ақпараттанудың әлеуметтік және экономикалық мақсаттары
3.2 Ақпараттық технология құралдары
3.3 Бірлескен ақпараттық жүйенің құрылу кезеңдері
3.5 “Ақпараттық технология” пәні бойынша электронды оқулықты дайындау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қоғамның бүгінгі басты бағыттарының бірі – білім беру үрдісін ақпараттандыру. Қазіргі таңда бұл үрдіс адамзат өркениеті дамуының қайталанбайтын кезеңі ретінде қарастырылып отыр. Білімді ақпараттандыру – қоғамды ақпараттандырудың негізгі шарты. Өйткені, жаңа ақпараттандырылған қоғам жағдайында өмір сүріп жұмыс жасай алатын болашақ ұрпақтың даярлығы жүзеге асады. Осы үрдістің дамуын болжауға бағытталған белгілі беталыс педагогика ғылымында өз орнын алуда.
Қазіргі кезде білім беру саласындағы өзекті мәселе – білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді, жаңа әдістерін іздестіру болып отыр. Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте оның білім деңгейімен анықталады» деген байламы мектептерге зор мақсаттар мен міндеттер жүктейтіні белгілі. Ал ақпараттарға сүйенер болсақ, кез-келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің жоғарылығы, дүниежүзілік қауымдастықтағы рөлі мен салмағы сол елдің техникалық даму деңгейімен анықталады.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты, әрі жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру оқытушының интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген қасиеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. [1]
Ақпараттық технологияны меңгеру саласында біраз ғылыми зерттеулер орындалған. Оларда болашақ мамандарды практикалық іс-әрекеттерде ақпараттық-компьютерлік технологияларды пайдалануға даярлау (Г.С.Базарбаева, Б.Т.Барсай, Ж.Ж.Жанабаев, В.В.Егоров, М.С.Мәлібекова, А.К.Мыңбаева, О.Ү.Мұсабеков, Қ.А.Сарбасова, Г.О.Тәжіғұлова, А.З.Тұрсынбаев және т.б.), іс-әрекетін дамыту, болашақ мамандардың ақпараттық және зерттеу мәдениетін қалыптастыру (Р.Ч.Бектұрғанова, Г.Г.Воробьев, С.Н.Лактионова, М.С.Мәлібекова, О.С.Сыздықов, А.Нұғысова, С.Маусымбаев және т.б.), мұғалімнің ақпараттық-әдістемелік іскерліктері мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру (С.Н.Лактионова, Л.Ю.Малай және т.б.), мұғалімдердің компьютерлік сауаттылығын қалыптастыру (С.Р.Доманова, Е.Н.Пасхин және т.б.), компьютерді қолдану арқылы оқушылардың шығармашылығын арттыру (В.М.Блинов, Н.Н.Диканская және т.б.) және т.б. қарастырылады.
1. Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» Егемен Қазақстан, 28 қаңтар 2011 ж.
2. Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» Егемен Қазақстан, 29 қаңтар 2010 ж.
3. «Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» Егемен Қазақстан, Астана, 2010 ж.
4. «ҚР Білім туралы заңы», Алматы, 2007 ж.
5. «ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты», Астана, 2007 ж.
6. Бөрібаев Б., Балапанов Е. «Жаңа ақпараттық технологиялар».– Алматы, 2001.
7. Баймұхамедиев С.Қ. «Жаңа ақпараттық технология».- Алматы, 2003.
8. Мұхаметжанова С.Т. Жартынова Ж.Ә. «Интерактивті жабдықтармен жұмыс жасаудың әдіс-тәсілдері», Алматы, 2008 ж.
9. Джеймс Л.Молер «Flash MX 2004» Руководство Web-дизайнера, М.: Эксмо, 2006.
10. Лещев Д. «Flash MX 2004» Теория и практика. Самоучитель. СПб., 2004.
11. Панкратова Т. «Flash MX 2004» Учебный курс. СПб., 2004.
12. «Macromedia Flash MX 2004 ActionScript 2.0 Справочник разработчика / Под ред. Артеменко Ю.Н. М., 2005.
13. А.Сахатова «Ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану», Математика в школе журналы, 2001 ж.
14. «Қазақстан мұғалімі» газеті, 2008 ж., 5 наурыз.
15. Н.Ермеков, Ж.Қараев, Н.Стифутина «Информатика» 10 сынып.- Aлматы: Жазушы, 2000 ж.
16. Н.Ермеков, Ж.Қараев, Н.Стифутина «Информатика» 7 сынып.- Aлматы: Жазушы, 2000 ж.
17. Нұрмұханова Г. «Жаңаша оқыту – уақыт талабы» Қазақстан мектебі - №10/2004
18. «Информатика негіздері» № 1,2,3,4,5,6 2006 ж., № 2,4,5,6 2007 ж., № 1,2,3,4,5,6 2008 ж., № 1,2,3,4,5,6 2010 ж.
19. «МИФ» (математика, информатика, физика) №1 – 2011.
20. «Интерактивті тақтаны пайдалану бойынша әдістемелік көмекші құрал» Тараз қ.
21. «Интернет материалдары: «Google» және «Mail.ru» сайттары, 2010-2011.
22. Теңгебаев Т., Мыңжасарова Т. «Электронды оқулықтар – оқыту үрдісінде» Қазақстан мектебі - №7/2004
23. Христочевский С.А. Электронные мультимедийные учебники и энциклопедии. Москва Информатика и образование, 2000. C. 7077.
24. Киселев Б.Г. «Архитектура электронного учебника» Образовательный центр «КУДИЦ» 107078, Россия, Москва
25. Егоров А.Ф., Капустин Ю.И., Щербаков. Некоторые аспекты создания электронного учебника. Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании. // Тезисы доклада семинара (7.09.2000 года, г. Москва) – М.: Изд. МЭСИ, 2000. С.7375.
26. Ясинский В.Б. «Интерактивные учебники и виртуальные лаборатории для дистанционного обучения с помощью Интернет» — Аналитический обзор: Караганда: ЦНТИ, 2000. 19с.
27. Егоров А.Ф. Основные направления информатизации университета. /Информационные технологии в учебном процессе университета. Сборник научных трудов. РХТУ им. Д.И. Менделеева. М., 2000,5с.
28. Власов Д.А., Кузина Л.С, Монахов В.М. и др. "Технологические процедуры создания электронного учебника". 2-я всероссийская конференция "Электронные учебники и электронные библиотеки в открытом образовании". М: "МЭСИ", 2001, 118с.
29. Зайнутдинова Л.Х.. Создание и применение электронных учебников. Астрахань, ООО "ЦНТЭП", 1999,364с.
30. Христочевский С.А. Информатизация образования. Почему так медленно? Информатика и образование, 1997, 3c.
31. Христочевский С.А.. Мультимедиа в образовании. Проблемы разработки и использования. Системы и средства информатики. Вып.8.
М.: Наука. Физматлит, 1996, стр. 166176c.
32. Христочевский С.А. Особенности электронных учебников на примере компьютерного задачника по истории Древнего мира. X конференция-выставка "Информационные технологии в образовании". - Сборник трудов. Часть IV. М.: МИФИ, 2000, 40 с.
        
        Информатикада ақпараттық технология мазмұндық желісін оқыту әдістемелері 
КІРІСПЕ
Қоғамның бүгінгі басты бағыттарының бірі - білім беру ... ... ... ... бұл ... адамзат өркениеті дамуының қайталанбайтын кезеңі ретінде қарастырылып отыр. Білімді ақпараттандыру - қоғамды ақпараттандырудың ... ... ... жаңа ... ... ... өмір ... жұмыс жасай алатын болашақ ұрпақтың даярлығы жүзеге асады. Осы ... ... ... ... ... беталыс педагогика ғылымында өз орнын алуда.
Қазіргі кезде білім беру саласындағы ... ... - ... мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді, жаңа әдістерін іздестіру болып отыр. Елбасымыз Н.Назарбаевтың ... ... ... зор ... мен ... ... ... Ал ақпараттарға сүйенер болсақ, кез-келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің жоғарылығы, дүниежүзілік қауымдастықтағы рөлі мен ... сол ... ... даму ... ... ... ... беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты, әрі жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру оқытушының ... ... ... ... азаматтық және басқа да көптеген қасиеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ... ... ... үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. [1]
Ақпараттық технологияны меңгеру саласында біраз ғылыми зерттеулер орындалған. ... ... ... ... ... ақпараттық-компьютерлік технологияларды пайдалануға даярлау (Г.С.Базарбаева, Б.Т.Барсай, Ж.Ж.Жанабаев, В.В.Егоров, М.С.Мәлібекова, А.К.Мыңбаева, ... ... ... ... және т.б.), ... ... болашақ мамандардың ақпараттық және зерттеу мәдениетін қалыптастыру (Р.Ч.Бектұрғанова, Г.Г.Воробьев, С.Н.Лактионова, М.С.Мәлібекова, ... ... ... және т.б.), ... ... ... мен ... мәдениетін қалыптастыру (С.Н.Лактионова, Л.Ю.Малай және т.б.), мұғалімдердің ... ... ... ... ... және т.б.), ... ... арқылы оқушылардың шығармашылығын арттыру (В.М.Блинов, Н.Н.Диканская және т.б.) және т.б. ... ... ... ... мән ... ... (оқытудың компьютерлік технологияларын пайдалану жағдайында оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру), А.Ә.Шәріпбаевтың (компьютердің бағдарламалық және ... ... ... дәлелдеу), С.М.Кеңесбаевтың (болашақ мұғалімдердің ақпараттық технологияны пайдалана білу проблемалары), М.Ф.Баймұхамедованың (компьютерлік оқытудың бейімделген технологиясын құрастырудың модельдері), Ж.Ж.Жаңабаевтың (ақпараттық ... даму ... ... инженерлік-сызба даярлығын жетілдіру) еңбектерінің кейбір бағыттары аса қызығушылық танытады.
Дипломдық жұмыстың көкейкестілігі. Ғылыми-техникалық прогресті жылдамдатып, өндірісті автоматтандыру мен ... ... мен ... ... аса ... факторының бірі болып информатикада ақпараттық технологияны пайдалану саналады. Қазақстанда жүріп жатқан өзгерістер білім беру жүйесінің алдына ... ... ... ... ... ... пайдалану арқылы даярлығын жетілдіру міндетін қойып отыр.
Жаңа заман мамандары ... ... ... ... ... ... да аясы ... кеңейіп, мазмұны толықтырылуда. Бұл кәсіптік және құзырлылық деңгейі жоғары, өндірістің қарқынды даму жағдайына тез бейімделе білетін, кездескен ... ... ... ... ... асыра алатын бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыру қажеттілігінен ... ... ... адам ... ... ... жетік меңгергенде ғана енуге болады. Өйткені халықтың іс-әрекеті барған сайын олардың ақпараттануына, компьютердің және телекоммуникацияның көмегімен алған ақпараттарын ... ... ... ... Бұл орта білім беру жүйесінің алдына оқушылардың компьютерлік технологияны практикалық әрекеттерде пайдалануға даярлығын қалыптастыру міндетін қояды. ... ... ... - ... ... ... кәсіби іс-әрекеттерде пайдалануға даярлаудың теориялық негіздерін айқындау және осы даярлықты ғылыми-әдістемелік тұрғыда қамтамасыздандыру. Ақпараттық технологиялар мазмұндық желісін оқудың ... ... ... пайдалану үрдісін үйрету.
Дипломдық жұмыстың міндеттері:
1. Информатикада ақпараттық технологияны пайдалануға даярлаудың әдіснамалық тәсілдерін негіздеу және тұжырымдау.
2. Информатикада ақпараттық технология ... ... және ... ... ... ... ... технология мазмұндық желісін оқыту құралын пайдалануға даярлау және оны тәжірибелі-эксперимент жүзінде тексерістен өткізу.
Дипломдық жұмыстың ғылыми болжамы - ... ... ... оқу ... ... ... әдістемелік тәсілдері айқындалып, тұжырымдамасы жасалса, оларды практикада жүзеге асырудың мазмұны негізделіп, ... ... және ... ... қамтамасыздандырылса, онда оқушылардың ақпараттық технологияны кәсіби іс-әрекеттерде пайдалануынан білім, іскерлік, дағдысы қалыптасады.
Жетекші идея: электронды оқу ... ... ... кәсіптік және құзырлылық деңгейі жоғары, бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыруда септігін тигізеді.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... көздері: дипломдық жұмыстың проблемасы бойынша педагогтардың еңбектері; Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми материалдары, Білім және ғылым министрлігінің орта ... беру ... ... ... ... мен оқу ... (тұжырымдамалар, стандарттар, типтік оқу бағдарламалары, оқулықтар және т.б.); педагогтардың ғылыми жетістіктері мен озық тәжірибелері; ғылыми-педагогикалық мерзімді басылымдар. [1, 2, 3, 4, 17, ... ... ... ... жұмыстың проблемасына қатысты әдебиеттерге теориялық талдау, орта білім беру жүйесінің ... ... ... озық ... ... ... әңгімелесу, практикалық тапсырма, дипломдық жұмыстың нәтижелерін қорытындылау.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы және ... ... ... ... ... ... ... құралын пайдалануға даярлаудың әдіснамалық тәсілдері негізделді.
* Оқу құралын пайдалануға даярлау мазмұны анықталды және оқу-әдістемелік кешен жасалды.
* Оқу ... ... ... ... ... және оның ... тәжірибелі-эксперимент жүзінде дәлелденді.
Дипломдық жұмыстың практикалық мәні. Оқу-тәрбие үрдісіне:
* оқушыларды компьютерлік технологияны кәсіби ... ... ... ... ... ,
* компьютерлік тапсырмалар, тест тапсырмалары, әдістемелік нұсқаулар
ендірілді.
Дипломдық жұмыстың нәтижелерін жоғары және арнайы оқу орындарында, орта ... беру ... ... ... ... ... пайдалануға болады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: дипломдық жұмыс кіріспеден, үш ... және ... ... ... ... ... тізімінен, қосымшадан тұрады.
Кіріспеде тақырыптың көкейкестілігі, мақсаты, міндеттері, ғылыми болжамы, жетекші идеясы, әдіснамалық-теориялық негіздері, көздері, әдістері, ғылыми жаңалығы мен ... ... мәні ... ... беріледі.
атты бірінші бөлімде қазіргі қоғамды ақпараттандыру, білім беру ... ... орта ... беру ... ... және оның ... ... баяндалады. Ақпараттық технологияның негізгі талаптары, ақпараттық технологияның түрлері ... ... ... ... ... ... технологиялардың қазіргі білім беру жүйесіндегі мәні жайлы ... ... атты ... ... оқыту түрлері, оның ішінде электронды оқу құралдары, оларды қолдану, мүмкіншіліктері туралы толық мағлұмат беріледі. ... ... ... ... пайдалануға даярлаудың мазмұны, өзіндік ерекшеліктері сипатталып, оқушыларды ақпараттық технологияны ... ... ... ... ... кешеннің мазмұны қарастырылады.
атты үшінші бөлімде оқыту үрдісінде сабақтарды ұйымдастыру жайлы айтылады. Мұнда оқушыларды ақпараттық технологияны ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологияны пайдалануға даярлаудың әдіснамалық тәсілдері негізделеді, ақпараттық технологияны білім беру жүйесінде пайдаланудың бүгінгі тәжірибесі мазмұндалып, оны жетілдіруге ... ... ... ... ... ... технологияны оқу үрдісінде және оқудан тыс жұмыстарда пайдалануға даярлау әдістері мен формалары беріледі, ... ... ... және ... ... ... ... технологияны кәсіби іс-әрекеттерде пайдалануға даярлаудың перспективасы беріліп, электронды оқыту жүйесі құрылды.
Қорытындыда дипломдық жұмыстың негізгі ... мен ... ... ... ... және ... ... байланысты ғылыми-әдістемелік ұсыныстар беріледі. Ақпараттық технологияларды пайдаланудың дидактикалық шарттары және проблеманың болашақта зерттелетін бағыттары көрсетіледі.
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... ... педагогикалық, психологиялық және әдістемелік әдебиеттер қамтылады.
Қосымшада зерттеу барысында қолданылған материалдар мен құжаттар келтіріледі.
1 БІЛІМ БЕРУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 1.1 ... ... ... ... ғасыр - жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры болғандықтан, адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Бүгінгі таңда мектеп пәндерін ... ... ... ... ... ... зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын алады. Бұған себеп оқыту үрдісінде туындайтын компьютерлендірудің педагогикалық-психологиялық жаңа проблемалары әлі ... ... ... ... ... ... ... қазіргі таңда компьютер өмірдің барлық ... ... ... Кез ... ... ... тіпті күнделікті тұрмыста барлығы компьютерге, компьютерлік жүйеге байланысты болып тұр. Қазіргі кезде сабаққа дайындалу барысында мұғалім сабақ ... ... үшін ... ... ... әрі жаңаша өтуі үшін өзінің бағалы уақытын қажетті материалды іздеу мен жүйелеуге жұмсайды. Ал жекелеген курс бойынша ... оқу ... ... ... ... жүйесінде ақпаратты беруді, өңдеуді және қайталауды жаңаша ұйымдастыруына мүмкіндік береді. Бірақ, ... ... ... асуы үшін ... компьютерлік оқыту технологиясы бойынша білімдер мен іскерліктерді игеруі қажет. Бұл дайындық дифференциалды болуы тиіс. Себебі, ... пән ... үшін ... ... ... пайдалану әр түрлі сипатқа ие. [21, 14]
Қазіргі кезде білім беру үрдісінде 50-ден астам жаңа технология түрін қолдануға ... Бұл ... ... бір ... ... мүмкін емес. Сондықтан, әр пәнді оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және оның ... ... ... ... ... жетістіктерін арттыруға болады. Мұнда, оқушының әрекеті - технологияны қабылдауы, ынтасы, құштарлығына көңіл бөлуі ... ... ... технологияландыру қазіргі нарықтық экономика жағдайында өмір талабынан туындап ... ... ... беру ... ... озық ... меңгермейінше, сауатты, әрі жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру оқытушының интеллектуалдық, ... ... ... ... және ... да ... қасиеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
Әрбір елдің технологиялық даму ... оның ... ... мен ... тұрмыс деңгейі ғана емес, сол елдің әлемдік қоғамдастықта алатын орны, басқа елдермен экономикалық және саяси ықпалдасу мүмкіндіктері, сондай-ақ ... ... ... шешуіне байланысты. Сонымен қатар, әлдебір елде қазіргі технологияның дамуы мен қолдануының деңгейі оның материалдық базасының дамуымен қатар емес, негізінен ... ... ... оның жаңа ... ... ... және қолдана білу қабілетімен де анықталады.
Қазіргі қоғамдық өзгерістердің қарқындылығы жаңа сипаттағы ... ... етіп ... Бұл ... ... өзгеріп отыратын әлеуметтік-экономикалық үдерістерді талдай білуге, нарықтық бәсеке жағдайына сай шешімдер қабылдап, жүзеге асыра ... ... пен жеке ... ... ... ... бағытын жасай білуіне тиіс. Осы жағдайларға байланысты жоғары оқу орнының ең ... ... - ... ... ... ... маман даярлау болып отыр. Қазақстан Республикасында білім беру ... ... ... оның ... мен ... арттыру, білім берудің ұлттық моделін жетілдіру, ақпараттық технологияларды ендіруге байланысты жаңаша педагогикалық көзқарасты туындатады. Дүние жүзі қоғамдастығы жаңа ақпараттық технологиялар ... өмір ... ... ... ... саясатында жаңа бағыт пайда болды. Сондықтан білімді игеру технологияларын меңгерген мамандарды даярлау бүгінгі күннің өзекті мәселесі. [1,2]
... ... ... түп тамыры және деген сөздерінен шыққан.
термині XX ғасырдың 40-50 жылдары пайда болды. Бұл термин тұрмыстық құрал-жабдықтарға (үнтаспа, ... және т.б.), сол ... оқу ... техникалық құрал-жабдықтарға байланысты қолданылып келген. 50-60 жылдары термині бағдарлама оқыту идеясын тарату мақсатында педагогикалық үрдісте әдіс-тәсіл жиынтығы ретінде қолданылған.
, ... ... ... ... ... емес, дегенмен бұл ұғымдарды оқыту үрдісіндегі жаңа ұғымдар деп айтуға ... ... ... ... ... тән ... оқыту технологиясы бар, олар оқытушы оқу үрдісін ұйымдастыру және ... ... ... әдістер мен құралдар арқылы сипатталады.
Оқыту технологиясы, бір жағынан оқу ақпаратын өңдеуге, бейнелеуге және өлшеуге арналған әдістер мен құралдардың жиынтығы ... ... ... оқыту технологиясы - оқытушының оқыту үрдісіне қажетті техникалық немесе ... ... ... ... әсер ету әдістері туралы ғылым. [21]
Қазіргі уақытта ұғымы әр түрлі мағынада ... Көп ... ... ... ... ... ... күні білім беру саласында жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану мұғалімге оқу үрдісінің құрылымын түбегейлі өзгертуге, оқытудағы пәнаралық байланысты күшейтуге, оқушылардың ... ... және жеке ... көре ... оны ... ... жағдай жасауға мүмкіндік береді.
Педагогика ғылымының бір ерекшелігі - баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы.
Педагогикалық ... - бұл ... ... ... ... пәндер мен әдістемелердің, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамамен байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен әдістерінің күрделі және ашық ... ... әр ... ... әсер ... ақыр ... оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды.
ҚР-ның Заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда көп нұсқалылық ... ... бұл ... ... мұғалімдеріне, педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануға, педагогикалық үрдісті кез келген үлгімен, тіпті ... ... де ... ... ... жылдары түсінігінің жаңа даму кезеңі жүріп жатыр. мұғалім мен оқушының іс-әрекеттерінің біріккен жүйесі ... іске ... ... ... беру нәтижесі және рефлексия негізінде білім алуға бағытталған, бір үлгідегі педагогикалық жүйе ... ... ... ... жүйе ...
* оқу және ... мақсатында нақты жүйелі дидактикалық,
педагогикалық жұмысты жүргізу;
* студент меңгеруге тиісті ақпарат мазмұнын толықтыра отырып,
жүйелеу; ... ... ... оқу ... ... қолдану және оны дұрыс қолдануын қадағалап отыру;
* тәрбиелеу және диагностикалық оқыту жүйесін дамыту;
* оқушыға жоғары деңгейде ... ... ... ... беру ... ... [17, 14]
Қарапайым ақпараттық технологиялардың пайда болуын ертеректегі ... ... ... Бұл ... ... ... ағаш қабығындағы, папирустағы белгілер мен суреттер және т.б. Ақпараттық технологиялардың дамуындағы қуатты қадам кітапты баспаға беруден басталды.
Адамзаттың ... ... және ... ... зор ... Егер ... ... жеделдету үшін от, курьерлер, содан соң пошта, семафорлы телеграф қолданылса, электрлік телеграф және телефон ойлап шығарылғаннан кейін ақпаратты тарату ... ... ... мен ... ... соң ... цифрлық байланыстар жүйесі мен есептеуіш желілерді ойлап шығару, 1978 жылы алғашқы дербес компьютерді жасау және оның тез таралуы мен ... ... ... және тасымалдаушы құрал ретінде дамуы, жаңа автоматтандырылған ақпараттық технологиялардың адам қызметінің ... ... ... ... берді. Адамзат жетістіктерінің байланыс, ақпаратты өңдеу, жинақтау және бейнелеу құралдары аймағында интеграциясы автоматтандырылған ақпараттық технологиялардың қалыптасуына себепші болды. ... ... ... ... ... ... ... құрайды:
* Үлкен көлемді ақпараттың машиналық тасымалдауышта, яғни
магниттік және оптикалық дискілерде жинақтау құралдарын жасау;
* Әртүрлі байланыс құралдарын, яғни радио және ... ... ... ... байланыстың цифрлық жүйелері, компьютерлік желілерді жасау;
* Белгілі бір алгоритм бойынша ... ... ... және ... ... ... ... ақпараттық технологиялар барлық ақпараттық операцияларды автоматтандыруға, яғни қоғамның ғылыми-техникалық прогресін жеделдетуге бағытталған. [18]
Бүгінгі күні ақпараттық ... кең ... ... мен ... ... ... барлық оқу орындарында қолданылады. Қоғамды ақпараттандыру үрдісі және олармен тығыз байланысты білім беру іс-әрекеттері түрлерін ақпараттандыру ақпараттық технологияларды жаппай тарату мен ... ... ... ... ... ... ... ашық және қашықтан білім беру жүйесінде ақпаратты таратуда және оқытушы мен оқушының бірлескен әрекетін қамтамасыз етуде ... ... ... ... Қазіргі заман оқытушысы ақпараттық технологияларды білімде ғана емес, сонымен қатар оны өзінің ... ... де ... мамандануы қажет. [3]
ЭЕМ-нің техникалық мүмкіндіктерін пайдаланып, ақпаратты жинақтау, өңдеу және оны пайдаланушыларға ... беру ... ... ... деп ... ... технологияны былай деп анықтайды: .
И.В.Роберттің анықтауы бойынша педагогикада ақпараттық технологиялардың құралдарына ... ... ... ... жұмыс істеуші бағдарламалы-ақпараттық құралдар мен құрылғылар, сонымен қатар ақпаратты жинау, жинақтау, ... ... және беру ... қамтамасыз ететін ақпараттық алмасудың қазіргі заманғы құралдары мен жүйелері жатады.
Ақпараттық-педагогикалық технологиялар құралдары ... ... ... қолдануды қамтамасыз ететін оқу-әдістемелік, нормативтік-техникалық және ұйымдастыру-инструктивтік материалдарымен бірге білім беруді ақпараттандыру құралдарын жасайды. [21]
ұғымын анықтауға әр түрлі ... ... ... ... берген анықтама толық қамтып көрсететіндігін аңғартады. Бұл анықтамада мазмұндық тұрғыдан ... ... ... ... ... ... ... жоспарлы және саналық түрде ұйымдастырылған оқыту үрдісін қарастырумен шұғылданатын дидактиканың саласы болып белгіленеді. [17]
Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың көмегімен оқытушы мен ... ... ... ... ... оқытудың ажырамайтын бөлігі болып табылады. Осындай қатынас жасау барысында оқушы оқытушыдан кеңес алуына, ... ... ... ... Бұл ... ... ... оқушының материалды меңгеру барысын бақылауға және оқытуды жекешелеп ... түрі ... ... мүмкіндік береді.
Ақпараттық технологияларды білім беру жүйесіне енгізу оқу процесін ұйымдастырудың тиімді ... ... ... ... ... технологиялар арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. Осыған байланысты ... ... ... ... үшін ... ... жасау керек. Оқу орындарында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану нәтижесінде, адам ... ... ... ... ... ... ... білім алу үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер береді. Сондықтан, мектепте ... ... ... ... ... ақпараттандыру оқу үрдісін ұйымдастырудың негізгі маңызды мәселелерінің бірі ... ... ... сай ... ... ... аудио қондырғылар мен теледидарды, компьютерді қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Ақпараттық қондырғылар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып тыңдауымен қатар, түсінбей қалған ... ... ... ... және ... ... нақтылауға мүмкіндік береді.
Қазіргі ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін іске ... оқу ісін ... ... ғана ... ... да көп ... оқытудың жаңаша түрлері мен тәсілдерін жетілдіруге, жаңартуға ... ... ... ... ... ... ... білім берудің төмендегідей жаңа түрлерін кеңінен пайдалануға мүмкіншіліктер тудырады:
* интерактивтік сұхбат - ол қолданушының ... ... ... ... ... Бұл ... ... мәтіндік бұйрықтар мен жауаптар арқылы қарқынды түрде жүзеге асып отырады;
* нақты объектілерді басқару;
* ... ... ... ... ... ...
үрдістердің үлгілерін басқару;
* оқу үрдісінің нәтижелеріне автоматтық бақылау, өзіндік бақылау
жасау және бақылаудың ... ... ... түзетулер енгізу. [2,3,4]
Ұрпақ үшін кітаптың маңызы қандай болса, компьютер де ... үшін ... ... ... ... ... болып отыр. Ал біз өмір сүріп отырған ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында компьютерлік техниканы, интернетті, ... ... ... ... тиімді пайдаланып, оқушылардың білімділігін күшейту және білім сапасын көтеру арқылы болашаққа деген сенімін оятып, кәсіби бағыттылығын қалыптастыру керек болып ... Олай ... ... сабақтарды ақпараттық технологияны пайдалану арқылы жүргізу бүгінгі күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі. Жаратылыстану - математика пәндерін оқытуда ақпараттық ... ... оқу ... ... ... ... оқушының өзін-өзі бақылауына мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар бұл кезде оқытудың мынандай технологиялық аспектісінің маңызы зор екендігін ... ... ... ... ... ... ... сәйкес талдаулармен және ұсыныстармен бірге көреді;
* интерактивті ... ... ... ... ... істеу оқушының шығармашылық қабілетін дамытып, жалпы мәдениетінің деңгейі мен ... ... ... ... пайдаланып оқыту мынандай нәтижелерге қол жеткізеді:
* оқу ... ... ... оқу ... ... алған білімінің ұзақ уақыт есте сақталуына;
* білім беруге жұмсалатын ... ... т.б. ... ... беру ... ... ... басты мақсаты - заман талабына ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық және кәсіптік өмір салаларына толық әрі тиімді түрде араластыру болып табылады. ... беру ... өзі ... ... ... жүйе ... ... Осындай күрделі жүйе бір-бірімен және қоғамдық өмірдің басқа аумақтарымен де тығыз байланысқан бес ... ... ... ... ... ... және технологиялық жүйелер.
Сондықтан да қазіргі кезде білім беру ... ... ... бірі - ... ... ... ... жағы емес, керісінше оны ұйымдастырушылық, әлеуметтік және педагогикалық жақтары болып отыр.
Ақпараттық технологияларды пайдаланудың ... ... ... Олар ... тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады.
2. Білімге бір-бірінен алыс ара қашықтықта орналасқан әр ... оқу ... ... қол ... болады.
3. Оқыту жүйесінің көп деңгейлігі оқу материалының сапасын арттырады.[13]
ұғымы Ресейде XX ғасырдың соңғы он жылдықтарында ... ... ... ... ... ... технологияның басты мақсаты - адамның ақпараттық технологияға талдау беруі үшін ақпаратты жасауы және соның негізінде белгілі бір әрекетті ... ... ... ... технологияны ақпараттың тараушылық түріне, оны өңдеудің құралына, әдістеріне қарай екі түрге бөліп қарастырады: дәстүрлі (қағаздағы - адамның жұмысындағы ... ... ... және жаңа ... - есептегіш техниканың құралдарын кең көлемде пайдалануға негізделген). [21]
ұғымы ... ... ... және кең ... білім беру жүйесіне ендірілуімен байланысты. Компьютерді кәсіби тапсырмаларды шешу үшін пайдалана білу маман даярлығының міндетті компонентінің біріне айнала бастады. Сондықтан ... ... ... ... ... технологияны кәсіби іс-әрекеттерде пайдалану міндеті қойылып отыр.
Жаңа ... ... ... ... ... мен ... компьютер арқылы жүзеге асыруды жылдамдатып, болашаққа қарай екпінді қадам жасатып ... Ол үшін ... күні ... ... жаңа ... жасау бағытында жақсы жұмыс істеу қажет, олар оқушылардың білім деңгейін, шығармашылық қабілеттерін арттырып, ... тез ... ... жасайды.
Оқыту үрдісінде жаңа ақпараттық технологияны пайдалану:
* оқу-тәрбие үрдісінің ... ... ... ... ... ... дамытуды;
* қоғамды ақпараттандыру жағдайында болашақ мамандарды өмірге
даярлауды;
* көлемді ақпарат үрдісіне негізделген әлеуметтік тапсырысты жүзеге
асыруды қамтамасыздандырады. ... ... ... ... және ... ... заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық ... ... ... еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып ... Осы ... ... қоғамымыздың мүшелері -- жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның алдында тұрған ең басты міндет. Ақпараттық технологияны пайдаланып, ... ... жаңа ... ... ... болуы, қағаз тасымалдауыштарда бастырылып шығарылған, дәстүрлі оқулықтарда қолданылған алдынғы ... ... бас ... ... Дәстүрлі оқу кітаптарын иллюстрациялау және полиграфиялық безеңдендіру аймақтарында едәуір тәжірибе жинақталған. ... ... ... өзі, басылымның элементтерін кеңістікте топтастыру ерекшеліктері, жеке элементтердің басым көрсетілуі (көзбен қарағанда), қабылдаудың физиологиялық жақтары (баспаның айқындығы, қаріп ерекшеліктері т.б.) ... ... ... ... ... ... құралдарын құру үрдісінде көптеген білім беру бағыттары мен оқу пәндері бойынша мультимедиалық энциклопедиялар жасалған. Оқытудың жаңа ... ... ... оқу ... ... мүмкіндігін беретін ойындық ситуациялық тренажерлар және мультимедиалық оқыту жүйелері құрастырылған.
Оқу жүйесіндегі ақпараттық технологиялар (АТ) -- ... ... мен ... құралдардың көмегімен оқушыға ақпаратты дайындауды және беруді жүзеге асыратын процесс. Оқу ... ... ... ... ... ... екі ... бөліп айтуға болады: техникалық құралдар, оған компьютерлік техника, байланыс жолы, және әртүрлі жүктеме ... ... ... ... (ПҚ). ... ... ... берілетін сабақты өңдеуде оның функционалдық мүмкіндіктерін және жоғарыда аталған компоненттердің әрқайсысын қолдану шартын білуі тиіс. Техникалық ... да ... ... да өз ... бар және оқу барысына айтарлықтай әсерін тигізеді.
Әуелі мына сұраққа жауап берсек, компьютерлік техниканы сабақта не үшін ... және ... ... құралдарын қолданып қандай әдістемелік мәселелерді шешуге болады? Ақпараттық технологияны пайдаланудың педагогикалық мақсаты мынада:
1. Жеке ... ... ... эстетикалық тәрбие
:: экспериментальды-зерттеу мүмкіндігін дамыту
:: ақпараттық мәдениетін қалыптастыру
2. Әлеуметтік тапсырысты орындау
:: пайдаланушының жалпы ақпараттық дайындығы ( деп аталатын)
:: белгілі бір ... ... Оқу- ... ... ... ... ... және сапасын күшейту
:: танымдық әрекетін қамтамасыздандыру
:: ақпараттық және пән бойынша ... ... ... ... ... ... жаңа өзгерістер және оның тез ақпараттандырылуы мен даму жылдамдығы білім беруге қойылатын талаптарды да түбегейлі өзгертіп, қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін ... беру ... ... ... ... ... Білім сапасын арттыру;
:: Әлемдік білім беру кеңістігіне ену;
:: Орта білімді ақпараттандыру;
:: Интернет жүйесін пайдалану;
:: Электрондық оқулықтар;
:: Қашықтықтан ... ... ... ... ... оқу пәніне деген танымдық қызығушылығын дамытудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Жаңа ақпараттық технология өзіндік ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Олар ... ... ... ... мен ... ... -- көпшілік журналының сайтына кіру;
:: Әлемнің кез-келген ... ... мен ... араласу;
:: Интернет- олимпиада мен шығармашылық байқауларға қатысу;
Жаңа ақпараттық ... ... ең ... ... оқытудың компьютерлік технологиясы, мультимедиялық технологиялар, презентациялық технологиялар, дистанциялық оқыту технологиялары кіреді.
Оқытудың компьютерлік технологиясы -- ақпаратты бейнелеу, ... және ... ... танымдық әрекетін бақылау және басқару сияқты педагогтың кейбір функцияларын модельдейтін компьютерлік техника, телекоммуникациялық байланыс ... және ... ... өнім ... ... ... шарттарын жасау тәсілдері, әдістері, құралдары жиыны.
Білім беруде компьютерлік технологияларды пайдалану оқыту процесін толық өзгертуге, оқытудың жеке ... ... ... ... ... ... ... қазіргі оқыту құралдары (компьютерлер, телекоммуникациялық байланыс құралдары, қажетті интерактивті программалық және әдістемелік жабдықтар) әр түрлі оқыту ... ... ... береді, оған қоса олардың оқушылардың өздігінен білім алуын ұйымдастырудағы өзіндік ... ... ... ... ... ... ... маңызы өте зор, әрине, қазіргі компьютер мен интерактивті программалық -- ... ... ... мен ... ... ... өзгертіп, мұғалімді оқытушыдан гөрі ақылдаса отырып көмектесетін кеңес беруші ретінде қарастырады. Ал мұндай өзгеріс оқушының білімге деген ... ... ... ... ... жаңа ... (баяндама, реферат) іздеуге итереді, оқытудың жеке адамға бағытталған ... ... ... ... ... ... ... бағытын айқындасақ:
Мультимедиялық технололиялар -- бейнелік және аудиоэффектілік, әр түрлі мультипрограммалық мүмкіндіктерді интерактивті ... ... ... ... ... ... құжаттарды дайындау тәсілдері.
Мультимедия құралдары деп әр түрлі орталарды: графиканы, гипермәтінді, дыбысты, анимацияны, бейнелік көріністерді пайдалана отырып, тұтынушының компьютермен әрекеттесуін ... ... ... және ... ... біріктірілген кешендерін айтады.
Презентациялық технологиялар. Бұл технология, бір жағынан , оқушыларға жаңа ... ... ... бейнелік, дидактикалық материялдар, т.с.с.) көрнекі түрде көрсету құралы болатын болса, екінші жағынан, ... осы ... ... және оны ... ... де жеңілдетеді. Алдын ала жүргізілген тәжірибелер презентациялар технологиясын пайдалану балалардың ... ... ... ... ... қызықты өтуін қамтамасыз етіп, оған дайындалу мерзімін (презентациялық сүйемелдеу жұмысын алдын ала мұғалім немесе басқа біреу ... ... ең ... -- ... жаңа ... ... пайдалануға дағдыландырады. Осыған қоса, оқу орнында жергілікті компьютерлік ... ... және бұл ... Интернет жүйесіне қосылуы мұғалімдердің жаңа технологияны игеруге үлкен мүмкіндік жасар еді.
Дистанциялық ... ... -- ... ... ... құралдар (компьютерлер, телекоммуникациялар, мультимедия құралдары) және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Бүгінгі ... осы ... ... ... өте кең тараған. Дистанциялық оқытудың артықшылықтары:
а) компьютерлік ... оқу ... ... ... жеткізеді;
ә) ақпараттық технологиялардың барлық қуатын оқытуға да, әрі оқушылармен кері байланыс ... да ... ... ... біздің елімізде әлі кең тарала қойған жоқ, өйткені толыққанды дистанциялық оқыту туралы айту үшін оқу ... және ... ... де ... ... және ... құралдар болуы тиіс.
Жаңа ақпараттық технология шеңберінде компьютерлер негізгі үш бағытта пайдаланылады:
:: Адамды мезі ететін есептеу жұмыстарын ... ... ... жеке ... ... ... ... зерттеулерді жүргізу үшін құралдармен толықтырылған автоматтандырылған дербес жұмыс ретінде;
:: ... ... ... ... ... ... жаттықтырушы ретінде қолданылады.
Ақпараттық технологияны сабақтарда пайдаланудың тиімділігі мен ерекшеліктерін қорытындылай келе, компьютерлік ... ... әр ... ... көз ... болады. Сонымен, компьютерлік технологияны сабақтарда пайдаланудың үш негізгі түрі бар
:: Ақпараттық технологияны сабақтарда үздіксіз ... ... ... ... ... тыс ... ... орындау барысында пайдалану.
:: Ақпараттық технологияны танымдық қабілетін дамытуға пайдалану. (дамытушылық ойындар, электрондық энциклопедия т.б) ... ... ... ... бір ғана ... ... істеу барлық бағыттарды кешенді түрде пайдаланумен саластырғанда төменгі нәтиже береді. Компьютерді пайдалану оқушылардың терең танып білуіне ғана емес сондай- ақ, ... ... ... істеу дағдысын қалыптастыру- уақыт талабы екенін сезінуіне жағдай жасайды. Жаңа ақпараттық технологияны ... ... ... ғана ... ... ... білім сапасының артуына әсер етеді.
1.3 Ақпараттық технологияны қолданудағы қиындықтар және оны шешу жолдары
ХХІ ғасыр - бұл ... ... ... ... ... дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір.
Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық технологиялардың кеңінен ... ... ... ... келе ... ... ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек қоғамымыздың мүшелері -- жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру ... ... ... ең ... ... ... технологияны пайдаланып, оқыту құралдарында жаңа иллюстрация түрлерінің пайда болуы, қағаз тасымалдауыштарда бастырылып шығарылған, дәстүрлі оқулықтарда қолданылған алдынғы ... ... бас ... білдірмейді.
Қазіргі уақытта арнайы бағыттағы ақпараттық коммуникативті технолгияның құралдарын құру үрдісінде көптеген білім беру бағыттары мен оқу ... ... ... ... ... ... жаңа әдістерін пайдалана отырып, оқу үрдісін ұйымдастыру мүмкіндігін беретін ойындық ситуациялық тренажерлар және ... ... ... ... ... ... ... (АТ) -- компьютерлік техника мен программалық құралдардың көмегімен оқушыға ақпаратты дайындауды және беруді жүзеге асыратын ... Оқу ... ... ... ақпаратты беріп үйренуде екі нәрсені бөліп айтуға болады: техникалық құралдар, оған компьютерлік техника, байланыс жолы, және ... ... ... ... программалық құралдар (ПҚ). Оқытушы компьютердің көмегімен берілетін сабақты өңдеуде оның функционалдық мүмкіндіктерін және жоғарыда аталған компоненттердің әрқайсысын қолдану шартын ... ... ... ... да ... ... да өз ... бар және оқу барысына айтарлықтай әсерін тигізеді.
Әуелі мына сұраққа жауап берсек, компьютерлік техниканы сабақта не үшін қолданады және ақпараттық ... ... ... ... ... мәселелерді шешуге болады? Ақпараттық технологияны пайдаланудың педагогикалық мақсаты мынада:
1.Жеке басының дамуы:
ойлану;
эстетикалық тәрбие;
экспериментальды-зерттеу ... ... ... ... ... ... жалпы ақпараттық дайындығы ( деп аталатын);
белгілі бір мамандықтарды дайындау.
* Оқу- тәрбиелік ... ... ... ... және ... ... ... әрекетін қамтамасыздандыру;
* ақпараттық және пән бойынша дайындықты ... ... ... байланысты тереңдету.
* Қоғамдағы жаңа өзгерістер және оның тез ақпараттандырылуы мен даму ... ... ... қойылатын талаптарды да түбегейлі өзгертіп, қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін ... беру ... ... ... қойып отыр:
* Білім сапасын арттыру;
* Әлемдік білім беру кеңістігіне ену;
* Орта білімді ақпараттандыру;
* Интернет жүйесін пайдалану;
* Электрондық ... ... ... ... технологияны пайдалану мұғалімге оқушының оқу пәніне деген танымдық қызығушылығын дамытудың жаңа мүмкіндіктерін ашады.
Жаңа ... ... ... ... ... Олар ... презентациясын жасау мен ұйымдастыру;
Ғылыми -- көпшілік журналының ... ... ... ... оқушылар мен еркін араласу; Интернет- олимпиада мен шығармашылық байқауларға ... ... ... ... ең ... технологияларға: оқытудың компьютерлік технологиясы, мультимедиялық технологиялар, презентациялық ... ... ... ... ... компьютерлік технологиясы -- ақпаратты бейнелеу, ... және ... ... ... ... ... және ... сияқты педагогтың кейбір функцияларын модельдейтін компьютерлік техника, телекоммуникациялық байланыс құралдары және интерактивті программалық өнім негізінде жұмыстың педагогикалық шарттарын ... ... ... ... ... ... компьютерлік технологияларды пайдалану оқыту процесін толық өзгертуге, оқытудың жеке тұлғаға бағытталған ... ... ... ... ... ... ... құралдары (компьютерлер, телекоммуникациялық байланыс құралдары, қажетті интерактивті программалық және әдістемелік жабдықтар) әр түрлі оқыту формаларын жетілдіруге мүмкіндік береді, оған қоса ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарды орындайтын әдістемелік құрал ретінде атқаратын жұмыстың маңызы өте зор, әрине, қазіргі компьютер мен ... ... -- ... ... ... мен ... ... формаларын өзгертіп, мұғалімді оқытушыдан гөрі ақылдаса отырып көмектесетін кеңес беруші ретінде қарастырады. Ал мұндай өзгеріс оқушының білімге деген ынтасын арттырып, ... ... ... жаңа ... ... ... ... итереді, оқытудың жеке адамға бағытталған қызықты түрлерін енгізуді керек етеді.
Бірнешеуін тізімдеп, бағытын айқындасақ:
Мультимедиялық технологиялар -- бейнелік және ... әр ... ... ... интерактивті программалық жабдықтың басқаруымен орындата алатын электрондық құжаттарды дайындау тәсілдері.
Мультимедия құралдары деп әр ... ... ... гипермәтінді, дыбысты, анимацияны, бейнелік көріністерді пайдалана отырып, тұтынушының компьютермен әрекеттесуін жүзеге асыратын ... және ... ... ... ... ... ... Бұл технология, бір жағынан, оқушыларға жаңа материалдарды (иллюстрациялар, фотографиялар, бейнелік, ... ... ... көрнекі түрде көрсету құралы болатын болса, екінші жағынан, мұғалімдерге осы ... ... және оны ... ... де жеңілдетеді. Алдын ала жүргізілген тәжірибелер презентациялар технологиясын пайдалану балалардың оқуға деген ынталылығын арттырып, сабақтың қызықты ... ... ... оған ... ... ... сүйемелдеу жұмысын алдын ала мұғалім немесе басқа біреу дайындағанда) қысқартады, ең бастысы -- ... жаңа ... ... ... дағдыландырады.
Осыған қоса, оқу орнында жергілікті компьютерлік желісі болуы және бұл желінің Интернет жүйесіне қосылуы мұғалімдердің жаңа технологияны игеруге үлкен ... ... ... ... ... -- ... ... технологиялық құралдар (компьютерлер, телекоммуникациялар, мультимедия құралдары) және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы білім алу ... ... ... осы ... жетілген елдерде өте кең тараған. Дистанциялық оқытудың артықшылықтары:
а) компьютерлік телекоммуникациялар оқу материалдарын тыңдаушыларға жылдам ... ... ... технологиялардың барлық қуатын оқытуға да, әрі оқушылармен кері байланыс жасауға да ... ... ... ... ... әлі кең ... қойған жоқ, өйткені толыққанды дистанциялық оқыту туралы айту үшін оқу орындарында және оқушының ... де ... ... және ... ... ... тиіс.
Жаңа ақпараттық технология шеңберінде компьютерлер негізгі үш бағытта пайдаланылады:
:: Адамды мезі ететін есептеу жұмыстарын орындауға мүмкіндік беретін жеке құрал ... ... ... ... жүргізу үшін құралдармен толықтырылған автоматтандырылған дербес жұмыс ретінде;
:: ... ... ... ... кешен немесе жаттықтырушы ретінде қолданылады.
Жаңа ақпараттық технологияны сабақтарда пайдаланудың тиімділігі мен ерекшеліктерін қорытындылай келе, компьютерлік ... ... әр ... ... көз ... ... ... компьютерлік технологияны сабақтарда пайдаланудың үш негізгі түрі бар:
:: Ақпараттық технологияны сабақтарда үздіксіз пайдалану.
:: ... ... ... ... тыс ... жұмыстарды орындау барысында пайдалану.
:: Ақпараттық технологияны танымдық қабілетін дамытуға пайдалану. (дамытушылық ойындар, электрондық энциклопедия т.б). Оқыту ... ... ... бір ғана ... ... ... барлық бағыттарды кешенді түрде пайдаланумен саластырғанда төменгі нәтиже береді. Компьютерді пайдалану оқушылардың терең танып білуіне ғана емес ... ақ, ... ... ... ... дағдысын қалыптастыру- уақыт талабы екенін сезінуіне жағдай жасайды.
Жаңа ақпараттық технологияны пайдалану оқушының ... ғана ... ... басты білім сапасының артуына әсер етеді.
Мектепті ақпараттандыруға мемлекет тарапынан қашанда үлкен экономикалық ... ... оны ... үйрету мәселесі бүкіл халықтық деңгейге көтерілсе ғана ... ... ... ... ... ... ... бәсекеге төтеп беретін, өндіріс өнімдерін өндіре алатын алдынғы ... ... ... даусыз. Өйткені, "Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет" деп, Ел басы атап ... жас ... ... беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы өте зор.
1.4 Ақпараттық технологияларды оқу ... ... ... беру ... ... ... пайдалану арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін интенсификациялау мен модернизациялаудың тиімді тәсілдерін іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл ... ... мен ... ... оқу ... психологиялық - педагогикалық мәселердің шешімін ғылыми түрде негіздеуде талап етеді.
Оларды бірнеше бағыттарға бөлуге болады:
- оқу ... ... ... іске ... жүйелі ғылыми - әдістемелік жолын анықтау;
- оқушылардың тәжірибелік іс - әрекетінде ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... меңгеру және оқу үрдісінде пайдалану бойынша кәсіби біліктерін жетілдіру;
- мектептің материалдық - техникалық базасын нығайту.
Ақпараттық технологияны ... ең ... жолы ... ... ... қол ... ... келеді. Оқушылар сыныптан шықпай-ақ ғылым аймағындағы жаңа құрылымдармен ... ... ... ... ... бір ... әр ... көзқараста қарастыруға мүмкіндік береді. Ақпараттық технологияның мүмкіндіктері оқушыларға мектеп зертханасында практика ... ... ... емес ... моделдеуге рұқсат береді. Бұл оқушыларға үрдістің толық болмысын түсінуге жол ашады және жаңа ... ... ... ... ... ... ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр: әрбір жоғары оқу ... ... беру ... ... технологиялар мен қатар компьютерлік техниканы, интернет, компьютерлік желі, электрондық және телекоммуникациялық ... ... ... ... пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.
Ақпараттық технологияны қолдануда оқушылардың шығармашылық дарындылығын қалыптастыру үшін ... ... ... ұстанған жөн:
- Оқушының дайындық деңгейін, ынтасын және қабылдау жылдамдығын ескеру арқылы жаңа материалды меңгеруге байланысты оқытуды ұйымдастыру және оқыту ... ... ... мүмкіндіктерін пайдалану;
- Оқытудың жаңа әдістері мен формаларын ... ... ... ... ... және т.б.) ... жиі ... Проблемалық зерттеу, аналитикалық және моделдеу әдістерін қолдану арқылы классикалық әдістерді жетілдіру. Жаңа ақпараттық технологиялардың құралдарын (жаңа типтегі компьютерлер, телекоммуникация, ... орта және ... ... арқылы оқу процесінің материалдық- техникалық базасын нығайту.
Ақпараттандыру жағдайында ... ... ... ... ... дағдысын жетілдіру үшін әрбір оқу орындары төмендегідей бағыттарды негізге алу керек:
- Оқу үрдісінде ақпараттық ... іске ... ... ... ... ... ... Оқушылардың тәжірбиелік іс әрекетінде ақпараттық технологияларды ... ... ... ... ... технологияларды меңгеру және оқу үрдісінде пайдалану бойынша кәсіби біліктерін жетілдіру.
- Мектептің ... - ... ... нығайту.
Ақпараттық технологияны қолданудағы қиындықтар және оны шешу жолдары. ХХІ ғасырдың басында, белгілі бір ... ... ... ... ... нақты оқу процесі жағдайында игеру, жалпы оқу орындарында қазіргі заманға сәйкес ақпараттық инфрақұрылымдар және жаңа ... ... ... ... ... ... аяқталып келеді деп айтуға болады. Осыдан барып, деген сияқты ... ... ... ... ... қолданудағы қиындықтар. Ақпараттық технологияны білім үрдісінде қолдану барысында жиі мынандай қиындықтар кездеседі, ... ... ... ... ... болу ... ... өзінің негізгі жұмысымен қоса лаборанттықты біріктіре алып жұретін бір адам ғана қызмет етеді.
- ... ... ... ... ... ... игеруде қосымша білім пайдаланылмайды.
- Көптеген басқа пән ұстаздары дербес компьютер мүмкіндіктерін қолдана білмейді.
Қиындықтарды шешу ... ... ... ... пәні ... көп ... мақсаты негізінде балалар үшін информатика және ақпараттық технологияның танымалдылығы және ... ... ... ... бос ... ... ... сыныбында яғни факультативтер, үйірмелер жеке өзіндік жұмыстармен өткізуге ... ... тез ... ... мына ... түсіндіріледі:
* Оқушыны қазіргі қоғам сұранымына сай өзінің өмірлік іс - әрекеттерінде дербес компьютерлердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан - ... ... дара ... ретінде тәрбиелеу;
* Жаппай компьютерлік сауаттылық мәселерін шешу, яғни оқушыға информатика мен коммуникациялық техниканың құрадарын пайдалану дағдысын қалыптастыру;
* ... ... ... ... ... ... Оқу тәрбие үрдісінің барлық деңгейін жетілдіру, тиімділігін мен сапасын жоғарлату мақсатында компьютерді жекеленген пәндерге оқыту құралы ретінде пайдалану.
Әрине, көп ... ... ... ... және ... ... кеңінен қолдануы мектеп басшыларының саясатына сай мектеп әкімшілігінің бұл мәселені түсіне және ұғына білуіне, информатика сыныбына жауапты оқытушылардың ... ... ... таңда республика мектептері түгелдей компьютерлендірілді. Бұл ұлт болашағы үшін маңызы зор. Сондықтан информатика пәні ... көп ... өз ... ... маман ретінде қалыптасу талаптары қойылады. Жалпы информатика пәні ... ... әлем ... ... ... ойлау қабілеттерін дамыту мүмкіндіктерін ашады. Оқушылар кез-келген уақытта интернет мүмкіндіктерін пайдалана ... ... ... ... ғылыми жаңалықтармен танысуға мүмкіндіктері туып отыр. Осы мүмкіндіктерді мектеп оқушылары әр ай сайын 40 сағат интернетке тегін шығып пайдаланып отыр. ... ... өз ... ... ... нұр үстіне нұр болар еді.
Жеке тұлғаның бүкіл өмірінің барлық кезеңдерінде жан-жақты дамуы туралы идея үздіксіз білім беру ... ... ... атап айтқанда, оның жүзеге асырылуына үлес қосатын педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру жүйесі үшін де жетекші мақсат болуы тиіс.
Адамның ... ... ... ... технологияны пайдалану қызметі , , , сияқты маңызды санаттардың ... мен ... ... ал одан ... екендігі баса айтқан жөн. Оларды жаппай компьютерлік сауаттылыққа баулу, өндірісті электрондандыру және кешенді автоматтандыру, адам қызметінің барлық ... ... ... ... ... жағдайларындағы оқу-тәрбие үрдісіндегі жалпы стратегияны сезіну деп түсінеміз. Бұл процес кәсіби денгейге дейінгі және мектеп, кәсіби және кәсіби деңгейден ... ... ... ... жүйеде іске асырыла алады.
Ақпараттық технологияны оқу үрдісінде тиімді, сапалы қолдану үшін компьютерді қолдану әдістерін және ... ... ... көп ... ... Осы мәселелер шешілгенде ғана бізде барлық мәселелер шешілер еді.
1.5 Жаңа компьютерлік технологиялар
Оқытудың жаңа компьютерлік технологияларының жоғары және арнаулы оқу ... оқу ... ... енуі ... ... және шығармашылық белсенділігін дамытады және өзіндік жұмыс түрлерін орындауға баулиды.
Жаңа компьютерлік технологияларды пайдаланып оқытудың ең тиімді ... ... ... ... ... Бұл ... бір жағынан, оқушыларға жаңа материалды (иллюстрация, фотографиялар, бейнелік, дидактикалық материалдар, т.с.с) ... ... ... ... ... ... ... мұғалімдерге жаңа материалдарды презентациялар технологиясы көмегімен дайындауды және оны қолдану үрдісін де ... ала ... ... ... ... ... ... оқуға деген ынталылығын арттырып, сабақтың қызықты өтуін қамтамасыз етіп, оған ... ... ... сүйемелдеу жұмысын алдын ала мұғалім немесе басқа біреу дайындағанда) қысқартады, ең бастысы - мұғалімдерді жаңа ... ... ... дағдыландырады.
Компьютерлік технологияларды үлгерімді тексеру және оқушылардың білімін жетілдіру мақсатында пайдалану, біріншіден, оқытушының жұмыс өнімділігін арттырып, оқу ... ... ... ... бөлуге көмектеседі; екіншіден, объективті түрде қадағалай отырып, балалардың алған білімін бағалауды жүзеге асырады; үшіншіден, бақылау технологиясына ғылыми ... ... оны ... де пайдалануға болатындай жағдай туғызады
Мультимедиалық технологиялар - әртүрлі типті мәліметтерді дайындау, өңдеу, біріктіру, ... ... ... және ... ... ... арқылы жүзеге асыратын құралдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы.
Мультимедиалық технологиялардың дамуы бейнетехниканың және ... ... ... ... жүзеге асуда.
термині латын тілінің (көп) және (орта) сөздерінің бірігуінен құралған, яғни ... ... ... ... ... - ... үрдісінің жоғарылауына септігін тигізетін, білім беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын, дидактикалық ақпаратты-бағдарламалық құрал.
Мультимедиа - ... ... ... ... біріктіріп ұсыну технологиясы. Зерттеушілердің пікірі бойынша дәстүрлі оқу әдісімен берілген материалдың 25%-ы, көру арқылы 33%-ы, көру-есту арқылы 50%-ы, ал ... ... ... бағдарламасы көмегімен берілген материалдаң 75%-ы есте сақталады екен. Мультимедианың ажырамас бөлігі болып табылатын лазерлік дискілерде жазылған электрондық энциклопедиялар, ... мен ... ... ... ерекше орынға ие.
Мультимедиалық презентациялар - бұл компьютер арқылы оқу кешенінің немесе оның кез келген бөлімін өз ... ... ... бағдарламалық-әдістемелік кешен.
Ал мұғалім үшін мультимедиалық презентациялар - күнбе-күн дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір мұғалім өз ... ... ... толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре алады. Сол себепті ... ... ... оны ... жүргізілетін жұмыстарға қайта оралып, келіп жатқан ұсыныстар мен пікірлер арқылы ... ... ... ... ... керек. Мұғалімнің бұрынғы рөлі өзгереді, енді мұғалім білім мен ақпарат беретін тұлға ... ол алға ... ... жету ... керекті мәліметтерді әр жерден тауып алуға көмектесетін кеңесші, әрі әріптеске айналып кетеді.
Мультимедиалық презентациялар - дисплей экранында көрінетін жай ғана ... ... ол ... ... өз жолымен керекті материалдарды жеке меңгеруге арналған күрделі, көп сатылы жүйе, оқулықтың қажетті бөлімдерін ... ... ... мен ... да ... тән етіп таңдап алып, осы сәтте ең керек деген материалдарды қарап шығуға мүмкіндік береді. Оның гипермәтіні нақты құрылымдардан ... да, ... ... ... ... ... жүйе болып табылады. Бұл жүйемен танысу арқылы ... ... ... алгоритмдік ойлау қабілетін дамыта алады. Ал өзіне қажетті мәліметті компьютер жадының керекті ұясынан іздеп таба біледі, әрбір адамның бүгін талап ... ... ... қабілетін қалыптастырады.
Мультимедиалық презантация өзінің мәтіндік құрылымын, сурет, қозғалыс, анимациялар, бейнекөрініс, дыбыстық таспаларын оқыту ... ... ... ... функцияларды атқарады:
* оқу пәнін игерудегі оқушының әрекетін тиімді басқару;
* оқу-танымдық қызметі;
* оқу материалын игеру нәтижелерін ескере отырып, түрлі оқу танымдық ... ... ... ... материалды ұсынудың түрлі технологияларын (мәтіндер, график, аудио, бейне, анимация) радикалды реттеу;
* желіге енгізгенде виртуалды семинарлар, ... ... ... ... ... ... ... пайдаланудың тиімді және тиімсіз жақтары да бар.
Тиімді жақтары:
* оқушының уақытын үнемдейді, оқу ... ... ... ... оқулықты қажет етпей-ақ кез келген мәліметті алып, оқып ... ... ... ... хабарды көшіруге мүмкіндік бар;
* бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтармен қамтамасыз етілген;
* көрнекілік құралдарға деген мұқтаждықты азайтады;
* мұғалім әр ... ... жеке ... ... ... ... ... психология-педагогикалық талаптардың жоқтығы;
* пән аралық байланыстың аздығы;
* көрнекілік материалдарда бірыңғай таңдау;
* оқып үйренудегі мамандық бойынша бағыты ескерілмеген;
* ... ... ... немесе оқулықтарды толық аудару;
* оқушының жеке ерекшелігі, денсаулық жағдайы ескерілмеген;
* материалдағы санитарлық-гигиеналық нормалардың сақталмауы;
* компьютердің ... ... ... ... және ... оқушының тіл мәдениетінің төмендеуі, қарым-қатынасқа түсе алмауы.
Жоғарыда айтылған тиімсіз жақтарды болдырмау үшін төмендегідей әрекеттерді жасауға болады:
* компьютерді сабақтың белгілі бір ... ғана ... ... ... ... сақтау;
* компьютерді пайдалануда қауіпсіздік ережесін сақтау.
1.6 Информатика пәнінде интерактивті тақтаны қолдану
Ақпараттық технологияның келешек ұрпақтың жан - ... ... ... ... әрі ... шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, ... ... ... үшін де ... ... аса мол. Бұл бағытта ақпараттық технологияны оқыту үрдісіне екпінді түрде енгізу бағытында және ... жаңа ... бірі - ... - ... ... болып саналатын болып табылады.
Қазіргі уақытта жаратылыстану - ғылыми білім беруде сабақ барысында интерактивті құралдарды қолдануда. Интерактивті құралдардың көмегімен ... ... ... ... ... жол ... ... берудегі интерактивті технология - мұндағы интерактивті сөзі- inter (бірлесу), act (әрекет жасау) ұғымын білдіреді, сабақ ... ... ... жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, бірін-бір толықтыратын, сабақ барысында барлық оқушылардың қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. ... ... ... ... ... таңда ACTIVstudio Professional Edition деп аталатын бағдарламалық ... ... мен ... ... байланысты құрылады. ACTIVstudio Professional Edition бағдарламасын қолдануда келесі маңыздылығын анықтауға болады:
* Оқушылардың жеке ... ... ... дайындауға болады;
* Оқыту стилінің кең диапазонын қолдануға ... ... ... ... ... түсініктерді ұғынуға, нақты өмірдегідей елестетуге көмектеседі;
* Оқушыларға ойындар мен ... ... ... ... көмектеседі.
ACTIVstudio Professional Edition бағдарламасында сабақтарды дайындауға көптеген функциялар және құрылғылар қолданылады. ACTIVstudio бағдарламасының ... өте көп. Атап ... ... ... ... ... арнайы эффектілер қосуға, негізгі кезеңдерді көрсетуге, көрсеткіштерді қосуға, тест белгілеу, қосымша ақпараттарды енгізуге және басқа да ... ... бар. ... ... пайдаланатын оқыту әдістемесі дәстүрлі оқыту әдістемесінен ерекшеленеді. Алайда, кез келген жағдайда, соның ішінде интерактивті құралдарды пайдалану ... ... ... ... ұйымдастыру үшін сабақтың жоспарын, құрылымын, оқытудың мақсаты мен нәтижесін анықтау қажет. Интерактивті құралдарды пайдалану, кез ... ... ... етеді, ал бұл сабақтың бірінші минутынан оқушылардың танымдық іс-әрекетінің ... ... ... ... - бұл ... ... құрылғыларының бірі және де дәріс берушіге немесе баяндаушыға екі түрлі құралдарды: ақпараттың кескіні мен ... ... ... біріктіретін құрал.
Флипчарт - бұл бірнеше қажетті беттерден тұратын негізгі жұмыс аймағы. Бұл ... ... ... және оны ... ... құралдардың барлығы көрсетіледі. Бірнеше флипчарттарды бірден ашып, бір флипчарттан келесі флипчартқа, объектілерге сілтемелер ... ... ... бір ... ... ... ... болады. Флипчартты басу құрылғысынан шығаруға немесе әр түрлі форматтарда экспорттауға болады.
... - ... ... ... ... ... ... олардың негізгі қызметі - жалпы ақпаратпен кәсіби біліктілікті жетілдіру бағытында қолданып, сонымен қатар бұл құралдың ... ... ойын ... және ... ... ... білу қабілетін, арттырып өз ойларын жаңа технология құралдары көмегімен жүзеге асыруын қалыптастыруды қамтамасыз ете алатыны ... ... Бұл ... ... ... іске ... CD-ROM, Web-түйін мазмұнын қарастыру, ақпарат сақтау, белгі жасау тышқанды ауыстыратын арнайы қалам арқылы жазулар жазу және т. б. ... ... ... алады.
Интерактивті тақтамен үш режимінде де жұмыс жасауға ... ... ... ақ ... режимі - ең қарапайым режим. Ақ тақта режимін қолданғанда оны ақ бет қағазбен жұмыс жасағандай және ... ... ... ... ... ... ... үшін түрлі түсті қаламды қолдануға болады. Ақ беттің артына фон ретінде ... ... ... болады. Тақтаның бұл қасиеті, мысалы географиядан, физика, биологиядан және т.б. пәндерден сабақ ... ... Фон ... географиялық картаны, физикалық аспаптардың суреттерін алуға болады және сабақ барысында қажет ... ... ... ... жазуға мүмкіншілік бар.
Екінші режим - Office ... Бұл ... ... ... ... ... яғни ... даярлауға ыңғайлы. Сабаққа дайындық жұмыстары Word мәтіндік редакторының, Excel электрондық кестесінің ... Power Point - ... ... ... ... ... Word ... төрт түрлі мәтіндік тапсырмаларды қамтитын құжат әзірлеуге болады. Осы құжатта тапсырмаларды қайталап, жауаптарының дұрыс нұсқаларын немесе ... ... ... ... ... ... тапсырмаларды сурет салу панелінің > объектілерімен жасырамыз. Сабақта қажет кезде бұл құжатты ... ... Office ... ашу ... Бұл ... ... Office - нің барлық мүмкіншілігін ... ... ... бірі - құрылған құжатқа мәтінді қосуға болады, яғни экраннан ... ... емес ... ... ... жасаймыз. Сонымен, мұғалім оқушыны тестілік тапсырмаға жазбаша жауап беруге тақтаға шығарып, оқушының жауабын дұрыс жауаптарымен салыстыра алады ( ... ... ... жою ... және ... ... шаблон ретінде келесі сабақтарды пайдалану үшін сақтап қоюға болады.
Үшінші режим - тақтаның интерактивті режимдегі жұмысы.
Сабақтарды жүргізуде өткен материалды ... ... ... ... ... ... ... жасауға арналған компонентін қолдануға болады. Бұл компонент арқылы Microsoft Office құралдары арқылы құрылған ... ... ... немесе бағдарламалау ортасының көмегімен құрылған файлдарға, Интернет беттеріне ... ... ... ... ... ИНФОРМАТИКАДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ МАЗМҰНДЫҚ ЖЕЛІСІН оқыту ӘДІСТЕМЕЛЕРІ
2.1 Электрондық оқыту
Электрондық оқыту - ... емес ... ... ... ... бағдарламалық жүйе және ол оқу материалынан кездесетін қиындықтарды артта ... әрі ... ... ... ... ... зерттеу әдістерін толықтырады. Бұл жерде оқытудың түсінікті, кең көлемде қарастырылған материалы ... ... ... ... ... ... аспектілер, арнайылап оқыту, негізгі пән немесе пәндер тобы және электрондық оқытудың бағдарламалық нақтылығымен өзара тығыз байланысты болады. Электрондық ... - ... ... ... ... ... ... білім курсындағы бөлімнің мүмкіңдігін электрондық түрде қамтиды.
Электрондық оқыту, негізінен, үш бөліктен құрастырылады: негізгі ақпараттық курс бөлімінен тұратын презентациялық ... ... ... ... ... жаттығулар, оқушының білімін көлемді түрде бағалау үшін тестер. Компьютерлік оқыту негізгі оқулықты, анықтаманы, есептеуішті, зертханалық ... ... ... ... - ... ... ... білімнің көрсеткішіне қарай біліммен жаттықтыруды қамтамасыз ететін, оқу үрдісін үзіліссіз дидактикалық материалдармен қамтамасыздаңдыратын, сонымен қатар ақпараттық ... ... және ... ... ... моделдеу интерактивті кері байланыстармен шарт бойынша функцияларды үйренуге арналған бағдарламалық кешендік жүйе. ... ... ... ... ... теориялық материалдарды көрсету, бірінші білімді алып қабылдауды көрсету, өзіндік білім алудың жаттығулары мен бақылау көрсеткіштерін ... ... ... цикл ... ... ... ... оку үрдісін ұйымдастырып, оқушылардың білім алуда уақыттарын үнемдеп, автоматты түрде дидактикалық ... бір ғана ... - ... оқулықпен орындау керек. Оқыту үрдісін жаңаша түрде орындау үшін компьютермен диалогтық қатынасты ... ... қою ... Мультимедианың әдістемелік күші оқушыны дыбыспен, көрермендік бейнемен тез қызықтырып, ақпараттық және көңіл күйіне де көмек береді. ... ... ... ... жағдайында ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы адам өмірінің әртүрлі саласына ... ... ... ... ісі ... ... беру жүйесінің даму жолына да ықпалын тигізуде. Ақпараттық технологияның қарқынды дамуына сәйкес электрондық оқыту деп аталатын оқытудың жаңа ... ... ... ... Сондықтан педагогика ғылымының алдында электрондық оқытудың жүйе құраушы факторлары мен ... ... ... анықтау және айқындауға байланысты бірқатар міңдеттер қойылды. Сонымен қатар электрондық оқыту құрылымы мен мазмұнына, оқыту әдістеріне, оқытудың формасына және ... ... ... ... ... ... электрондық оқытудың әдістемелік жүйесін қалыптастыру мақсаты туындап отыр.
Әдістемелік ... ... ... оқытуға сәйкес толығырақ қарастырсақ, оны мына сызбадан көруге ... ... ... мақсаты
Оқыту мақсаттары мен міндеттеріне білім беру, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру, тәжірибе алмасу, алынған білім, біліктілік пен ... ... ... ... ... ... жағдайында осы мақсат-міндеттерге жету келесі электрондық оқыту ... мен ... ... іске ... ... ... ... теория, білімді тәжірибелік бекіту және білімді тексеру кіреді.
Электрондық оқытудың әдістемелік оқыту моделіңде оқыту құралдарының орын алуы өзгерді. Олар ... ... мен ... ... және оқытудың формаларын анықтайды. Енді бүгінгі күнде электрондық ... ... жиі ... ... ... мен формаларына тоқтала кетейік. Электрондық оқытудың әдістеріне топтық әдіс және жеке дара оқыту ... ... ... кеңінен тараған оқыту формаларына жатқызуға болады.
Электрондық оқыту құралдарына оқытуды ұйымдастыру және жүргізу үшін арналған бағдарламалық өнімдерді ... ... ... ... әртүрлі оқыту формалары мен әдістеріне мазмұнын қалыптастыру мүмкіндіктерін анықтау үшін ... ... ... және ... ... негізгі бағыттарын ескеру қажет. Яғни, жасау және қолдану технологиясы, ұсынылатын аспаптар жиынтығы, ұсынылатын қызметтің іске асырылу деңгейі.
Оқушыларға ... ... жаңа ... ... ... ... бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап етілуде. Оқу ... ... ... ... және ... ... ... айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтсақ, мектеп оқушыларының өз бетімен ... ... ... ... ... ... ... оқу қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай ... ... ... ... ... ... электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен ... ... ... ... оқушы таңдалған тақырып бойынша тапсырмалар орындап, тестілер шешіп, карта және сызбалармен жұмыс жасауға дағдыланады.
Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, ... ... ... және ... ... ... ... Бұл, әрине, мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді әрі ... ... қиын ... ... ... ... ... жаңа тақырыпқа деген баланың құштарлығы оянады. [1]
+ ... ... ... ... ... оқу материалымен біріктіруге, практикумды компьютерлік қайталағыштық, тесттік жүйені және барлық қосымша материалдарды бір интерактивті компьютерлік оқулыққа біріктіруге мүмкіндік береді. Мультимедиялық ... ... әр ... ... жеңілдетіп қана қоймай, пәнге қызықтырады, оқуды тездетеді және білімді ... ... ... етеді. Бірақ мультимедиялық оқыту жүйелері сәйкесті жадыда біраз орын алатын аппараттық қамтаманы талап етеді, ... оның ... ... ... ақпаратты басқаруымен басқаларға қарағанда ерекшелігі онымен жұмыс кезінде қолданушының негізгі ісі қажет ақпаратты іздеу ғана емес, өзара мағынасы бойынша байланысқан ... ... көру ... нақты анықталған бір пәнмен танысу болып табылады. Танысу қолданушы мақсатына арналған белгілі бір тізбекпен жүреді. Гипермәтіннің ... ... ... ақпаратты фрагменттерге (тақырыптарға) бөлумен және олардың арасындағы байланыстарға байланысты болады. Яғни әр түрлі қолданушылар мақсатын орындау үшін тақырыптар ... ... көп ... ... ... байланысты гипертәсілдерді қолданамыз.
Гипертәсіл пакетін құру жүйесі - электрондық каталогтарды, ... және ... ... ... көмек және Internet-ке шығару, және тағы да басқа мультимедиалық орындалатын программаларды және ... ... ... ... ... және күрделі қазіргі заман стандарттарына сай, дыбыс, бейне, сурет, анимация, мәтін және ... ... ... ... ... ... ... береді.
Бұл пакет көмегімен көптеген профессиональды мультимедиа өнімдері, электрондық басылымдар, өнімдер каталогы, ақпараттық жүйелер жасалынған.
2.3 ... ... ... ... ... ... приоритеттерінің бірі-ұлттық білім модулін қалыптастыру тенденциясымен және Қазақстан білім жүйесін бүкіл әлемдік білім кеңістігіне енгізумен сипатталатын білім беру саласы болып ... ... ... ... ... қоғамнан интерактивті қатынас жасауға және оны жүзеге асыратын техникалық мүмкіндіктерді тұрақты түрде дамыта алатын ... ... яғни ... ... ... алу, ... ... тасымалдау, тасымалдау және пайдалану істерін атқаратын жаңа қоғамға көшу процесі жүріп жатыр.
Ақпараттық технологиялардың қоғамдық маңыздылығын ... келе ... ... ... болады:
* қазіргі ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар қоғамның ақпараттық қорын активтеуге және тиімді ... ... ... Ал бұл ... ... ең ... стратегиялық факторы болып саналады.
* ақпараттық процестер басқа қоғамдық және өндірістік процестердің маңызды бөлшегі болып табылады. ... орай ... ... ... компоненттері ретінде қарастырылады.
* ақпараттық оқыту құралдарын пайдалану өзін-өзі оқыту жүйесінде, сонымен қатар квалификацияны көтеру және мұғалімді ... ... ... ... кезде ашық және басқа да оқыту жүйесінде қолданылатын АКТ-қ құралдарға электронды оқыту басылымдары (ЭОБ) ... ... ... ҚР білім жүйесінің барлық түрлерімен деңгейлерін ақпараттандырудағы негізгі стратегиялық бағыты болып саналады. Электронды оқыту ... ... және ... екі бағыт бойынша дамиды:
+ әр түрлі оқыту дисциплиналары бойынша автоматтандырылған оқыту жүйелері құрылады. ... ... ... ... ... педогог - құрушыларға өздерінің әдістемелік материалдарын мәліметтер қорына енгізіп, арнайы тіл немесе инструментальдық құралдар арқылы оларды оқытудың алгоритімін ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі саласын ақпараттандырумен байланысты. Бұл бағытты компьютерлік оқыту программалары, программалар пакеті, көп ... ... ... ететін есептеулерді, оптимизациялауды, математикалық модельдерді жеңілдету үшін автоматтандыру жүйелерінің элементтері дамыған.
Қазіргі заманғы ЭОБ оқушыға ыңғайлы индивидуалды қарқынмен теорияны оқуға, эксперементалды ... ... ... ... ... өзін-өзі тексеруге мүмкіндік береді.
ЭОБ-ң компоненттері ретінде қарастыруға болатын компьютердің көмегімен оқытуға арналған түрлерінің ... ... ... сервистік программалық құралдар.
* оқушының білім деңгейін, дағдысын және іскерлігін бақылауға және бағалауға арналған программалық ... ... ... ... және ... ... арналған программалық құралдар.
* қашықтықтан лабораторияларды оқытуға арналған программалық құралдар.
* ақпараттық- іздеу анықтамалық жүйелері.
* электронды ... ... ... ... ... бойынша автоматтандыру құралдары (өндірістік жүйелер немесе оларды оқыту аналогтары).
* ортақ қолдануға арналған ... ... ... көп ... ... ... ... эксперименттік бақылаулардың берілгендерін өңдеуде автоматтандыру үшін қолданылады. Олар лабораториялық, практикалық сабақтарда, студенттік өзіндік жұмысын ұйымдастыруда қолданылады.
* ... ... ... ... арналған. Бұндай құралдар өте қиын және төтенше жағдайларда апатқа қарсы ... ... ... ... тиімді. Нақты құралдарды жаттығу үшін қолдану көптеген ... ... ... (тоқ ... ... ... ... туғызу қаупі, үлкен қауіптілік т.б). Сондай-ақ электронды жаттықтырушыны есептеулерде іскерлік пен дағдыны қалыптастыру үшін қолданылады.
* математикалық ... ... ... ... және ... ... ... кеңейтуге, физикалық экспериментті есептеуге мүмкіндік береді. Бұндай құралдар қымбат лабораториялық құрылғыларды алуды шектеуге көмектеседі, зертханаларда жұмыс істеу қаупі ... ... ... жүйелері қолданушыға әр түрлі ақпаратты енгізуге, сақтауға және беруге арналған. Оларға әр түрлі ... ... ... тез-тез табуға көмектесетін иерархиялық ұйымдастырылған гипертекстік және гипермедиялық программалар әр түрлі мәліметтер қорлары жатады.
* автоматтандырылған оқыту жүйелеріне, әдетте аз ... ... ... ... танысуды, жаттығуды және білім деңгейін тексеруді ұйымдастыратын оқыту программалары жатады.
Электронды оқыту құралдарын лекцияларда, лабораторияларда, лабораториялық және курстық және дипломдық ... өз ... ... ... ... ... жүргізгенде пайдалана беруге болады. Негізінен оқушының білім деңгейін бақылауға және ... ... ... ... құралдары, сондай-ақ өзінде сондай құралдары бар ЭОБ кең тараған. Олар оқытушыны көп вариантты ... ... ... ... және орындауын тексеруден босатады. Осындай жағдайдағы білімді жиі тексеру оқуға ынталануды көтереді. ... ... және ... ... ... ... қол ... болатын білім жүйесін құруға мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдің ... ... ... ... әр ... ... мекемелері үшін икемділігі мен бейімделгіштігі
+ жүйенің жеңіл өзгертілуі мен толықтырылуы (тестерді толықтыруға, ... ... ...
Қашықтан білім беру - алыстан (спутниктік теледидармен, радиомен, компьютерлік ... және т.б.) ... беру ... ... ... ... арнайы ақпараттық білім беру ортасы көмегімен ел және шет ел арасында кеңге жайылған білім беру ... ... ... берудің ақпараттық-білім беру жүйесі жүйелі түрде ұйымдастырылған қолданушының білім алу қажеттілігін қанағаттандыратын ... ... ... өзара байланыс протоколдарын, аппаратты-программалық және ұйымдастыру-әдістеме қамтамасын беру ... ... ... ... ... беру ... ... және ақпаратты алуды нақтыламалауға келген үздіксіз білім берудің бір түрі болып табылады.
Яғни қашықтан білім беруді үйренуші және үйретуші уақытқа ... ... ... кез келген білімді беру деп түсінеміз. Егер осы ... ... ... онда ... ... қашықтан білім беру бұрыңғы сырттай оқудың түрі болып қалады.
Қазіргі компьютерлер қазіргі уақытқа дейінгі ... ... ... ... беру ... өте ... тиімділікпен жасай алатындықтан, және де, бізге өте маңыздысы олар білім берудегі алгоритмдерді нақтылау және оқытушыны білім беру материалын ... ... ... және оперативті кері байланыспен қамтамасыз ету мүмкіндігі болғандықтан, қашықтан білім берудің әдеттегі сырттай оқудан принципиальды айырмашылығы - ... ... ... ... ... ... ... Мультимедиялық компьютер - бұл тек жаңа интегралданған ақпаратты тасымалдағыш емес, бұл - ... өте ... және ... ... ... ... табылады. Бұдан басқа, компьютерлерде ғана гипермедиалық сілтемелер негізінде жасалынатын ақпаратты-ізденгіш жүйелер нақтылана алады, бұл оқытудың жекеленуін маңызды бір құраушысы ... ... ... не және оның кәдімгі оқулықтан айырмашылығы неде? Әдетте, ... ... оқу ... ... ... ... ... ДЭЕМ-дердің магнитті тасымалдағыштарында (қатты немесе жұмсақ дискілерде) болатын білім беру, бақылау, модельдеу және басқа да программалардан ... ... ... ... Электрондық оқулық әдеттегіні толықтырады, ал мына кездерде ол ерекше тиімді:
* жылдам кері байланысты қамтамасыз етеді;
* әдеттегі оқулықта ізденіс қиын ... ... ... ... ... ... те) тез табуға көмектеседі;
* гипермәтіндік түсіндірулерге көп бағытталу кезінде ... ... ... мәтінмен бірге - көрсетеді, айтады, модельдейді және т.б. (дәл осы жерде ... ... мен ... ... нақты жеке тұлға үшін анықталған бөлімдегі білімін тез, бірақ оның темпіне байланысты тексереді.
Мультимедиялық ... ... ... ... ... шығуына байланысты программалау тілдерінен жеткілікті дәрежеде қарапайым скриптік жүйелерге өту басталды, программалық ... ... ... оңайлатылды. Енді мультимедиялық өнімдер құру көп пайдаланушыға мүмкін болды. Қарапайым ... ... ... ... ... кейбір жаңа мүмкіндіктерін түсіну үшін мысалдар келтіруге ... ... ... ... ... мүмкіндіктер болуы керек. Жай оқулыққа қарағанда онда көбірек иллюстрация пайдалануға болады, ... ... және де ... ... ... пайдалануға мұның көмегімен қоршаған ортаның толық бейнесін алуға, нақты заттардың анықтамасын тыңдауға болады.
Сонымен, электрондық оқулық жай оқулықтың барлық мүмкіндіктерін ... ... ... ... көрікті қылатын гипермедиа мен виртуальді шындық, интерактивтілік, өте жоғарғы ақпарат іздеу элементтерін ала отырып жаңалануы ... ... ... ... әр пәнге арнап шығаруды бастауымыз керек. Электрондық оқулықтың жақсы жасалуы өзінен өзі ... ... ... ... осы оқулықтарды пайдаланатын оқытушылардың, жасалған құралдарды жемісті пайдалануы мен олардың сапалы дайындалуына байланысты. Электрондық оқулықтың кемшілігіне ... ... ... ... ... ... ... кітапты оқудан қолайсыз және тиімсіз) және кітапқа қарағанда қымбат екенін жатқызуға болады. [3]
Электрондық оқулықтың құрылымы
Есептеу техникасының біртіндеп дамуы іс-әрекет ... ... ... ... Олар ... ... оқылатын технологиялық оқулықтарды және электрондық оқулықтарды ендіріп құрумен байланысты болады.
Қарапайым оқулықтардан ... ... ... ол бірнеше маңызды интелектерге ие болуы керек. Өйткені компьютер мұғалімнің сабақ беру мүмкіндіктерін электрондық ... ... ... ... ... пән ... барлық керекті (одан да көп) оқу материалдары электрондық оқулықтың құрамында болу керек. Электрондық оқулықта "интеллектуалды аспектілердің" болуы ... ... ... қана ... ... қатар жетістіктерін де (керекті ақпаратты шапшаң іздеу, жинақтылықты т.б.) көрсетеді.
Әрбір оқулық бір жағынан ... ... бір ... ... ал екінші жағынан құрамындағы ақпараттық мәліметтер формасы және өзінің ішкі құрылымы бойынша қандай да бір ... сай келу ... Бұл ... ... кешенінің бірыңғай оқыту жүйесіне (бұнда ақпаратты іздеу жүйесі, емтихан жүйесі т.б. болуы мүмкін) шапшаң және оңайлықпен ... ... ... ... ... қоғамымыздың бүгінгі талаптарына сай келетін жаңа кітап. Электронды оқулық- дисплей ... ... жай ғана ... ... ол ... өз жолымен керекті материалды жеке меңгеруге арналған күрделі, көп ... ... ... ... ... тыс өз ... ... істеуіне толық мүмкіндік туғызады. Сондай-ақ оқушылар қажетті бөлімдерін қайталап игеру тәсілімен керекті материалдарды қарап шығуға мүмкіндік беретін көмекші құрал.
Электронды ... - бұл ... күн ... ... ашық ... ... жүйе, оны әр бір оқытушы өз педагогикалық ... ... ... ... әрі ... ... ... Сол себепті электронды оқулықтарды Республикалық білім беруді ақпараттандыру ғылымы ... ... ... ... ... ... мен пікірлерге сай тиімділігін бірте - бірте арттыруға болатыны талас тудырмаса керек.
Электронды оқулық мына жағдайларда аса тиімді ... ... тез ... ... байланыс болуын қамтамасыз еткенде (интерактивті қасиеті).
+ қарапайым оқулықтарда іздеу қиыншылық тудыратын ақпаратты жылдам ... ... ... ... ... гипертекстік түсіндірмеге көп мәрте қарауда уақытты үнемдеуге көмектеседі.
+ сабақты иллюстрациялық материал ретінде жабдықтауға көмектеседі.
+ сабақта және ... тыс ... өз ... әр ... ... тапсырмалар орындауға мүмкіндік берілген.
+ емтиханға дайындық кезінде пайдаланылады.
+ тесті экранға шығарып қана қоймай, оны ... ... ... және т.б. ... ... ... мен ... қолдануға болады.
Сонымен, электронды оқулық жасау болашақ мұғалімдерге үлкен білім алқабына жол ашады.
Электрондық оқулықтарды құрастыру құралдарының сипаттамасы
Электрондық оқулықтарды құрастыру құралдарын топтарға ... ... ... ... ... және орындалу, техникалық қамтамаға талап қою, қолдану ерекшеліктерін тағайындау секілді ... ... ... ... пайдаланып. Көрсетілген критерийлерге сәйкес келесідей классификация келтіруге болады:
* әдеттегі алгоритмдік тілдер;
* жалпы қолданыстағы құралдар;
* мультимедиа ... ... және ... ... ... топтардың ерекшеліктері және оларға қысқа шолу келтірілген.
Әдеттегі алгоритмдік тілдер
Тікелей программалау құралдарымен құрылған электрондық оқулықтардың сипаттамалары:
* ... ... ... (түс ... интерфейс, электрондық оқулық құрылымы, материалды беру тәсілі және ... ... ... ... шығыны және көп еңбектің қажеттілігі;
* аппараттық шектеудің ... яғни ... бар ... негізге байланысты электрондық оқулық құрастыру мүмкіндігі.
Жалпы қолданыстағы құралдар
Жалпы қолданыстағы құралдар маман программашы емес қолданушылардың электрондық ... ... үшін ... ... ... ... кезінде бұл құралдар келесідей мүмкіндіктермен қамтамасыз етеді:
* электрондық оқулық құрылымын құрастыру;
* мәтінді енгізу, дұрыстау және ... ... ... ... ... ... ... (графикалық редактор);
* қозғалмалы иллюстративті бөлігін дайындау (дыбыстық және анимациялық фрагменттер);
* ... ... ... ... ... ... модульдерді қосу және т.с.с.
Жалпы қолданыстағы құралдардың артықшылықтарына мыналарды келтіруге болады:
* маман емес ... ... ... құру ... ... оқулықты жасау мерзімінің және көп еңбектіліктің қысқаруы;
* компьютерлерге және программалық қамтамаға қойылатын төмен ... ... ... ... ... ... кемшіліктерге ие:
* интерфейстің жақсы ұйымдастырылмауы;
* мультимедиа мен гипермедиа жүйелеріне қарағандағы аз мүмкіндіктер;
* ... ... беру ... құру ... болмауы. [4]
2.4 Мультимедиа құралдары
Жаңа ақпараттық технологиялар шықпас бұрын сарапшылар бірнеше зерттеулер жүргізіп, материалды қабылдау мен біраз ... ... ... ... ... білімін еске түсіру арасындағы байланысты жасады. Егер материал дыбысты болса, онда адам оның 1/4 көлемін есіне сақтаған. Егер ақпарат визуальды ... ... - 1/3-ке ... ... ... және ... арқылы болса, есіне сақтау жартыға дейін жеткен, ал егер адам оқу процесіне көңіл бөлсе, онда материалды қабылдау 75%-ке дейін ... ... ... - ... ... ... (суреттерді және фотоларды), қозғалмалы бейнелерді (мультипликацияны и видеоны) және дыбысты (цифрлық және MIDI) ... ... ... ... ... біріктіретінін білдіреді.
Аудио ақпаратқа сөз, музыка, дыбыстық эффектілер кіреді. Бұл кезде өте маңызды сұрақ болып тасымалдағыштың ... ... ... ... ... ... ... онда қолданушы элементтер көп мөлшерде болады. Алдымен бұған екі топқа бөлуге ... ... ... ... ... ... (салынған суреттер) және фото. Бірінші топқа әр түрлі суреттер, интерьерлер, беттер, ... ... ... ... Екіншіге - фотографиялар және сканерден түскен суреттер.
Динамикалық видеоқатар әрқашанда статикалық элементтер (кадрлар) тізбегінен тұрады. Бұл ... үш ... ... ... ... ... ... 24 фотоға жақын), квазивидео (секундына 6-12 фото), анимация. Мультиорта құрамында видеоқатарды пайдалану, аудионы қолданғаннан көрі, көп мәселені шешуді қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... рұқсат етілген қабілеті, түстер саны және ақпарат көлемі.
Мультимедиа өнімдерінің басқа ақпараттық ресурстар түрінен айырмашылығы ақпараттың көлемі үлкен болуында, ... ... ... бұл ... ... ... болып көлемі стандартты 640 Мбайт болатын оптикалық дискілер CD-ROM-дар болып табылады. Кәсіптік қолданыс үшін басқа құрылғылар да бар ... ... DVD және т.б.), ... ... ... өте ... ... және гипермедиа құралдары
Гипермәтін - белгілі мәтіндік фрагменттерге байланысқан қандай да бір жағдаймен ... ... бар ... бар мәтіндік материалдың сызықты емес берілу тәсілі. Сондықтан, қолданушы мәтіннің беттерін рет-ретімен ғана парақтап ... ол ... да бір ... ... ... ... кетіп қалуы мүмкін, яғни ақпаратты беру процесін өзі қоллға алады. Гипермедиа жүйесінде фрагменттер ретінде суреттер қолданылса, ал ... ... ... видеофрагменттерден, дыбыстардан тұруы мүмкін.
Гипермәтіндік технологияларды қолдану оған бағытталғандағы құрылымдылық, ыңғайлылық секілді оқулықтарға ... ... ... ... болған жағдайда мұндай оқулықты кез келген серверге және оны оңай дұрыстауға болады.
Қазіргі кезде көптеген әр ... ... ... (HTML, DHTML, PHP және т.б.) ... таңдау критериі
Құралды таңдау кезінде қолда бар нәрселерді бағалау қажет:
* анықталған конфигурациядағы аппараттық құралдарды;
* ... ... ... керек деңгейдегі мамандар.
Технологияның өте қарқынды дамуы мультимедиа және гипермедиа құралдарын көп дербес компьютерлерге орнату ... ... ... Және де, ... ... қуаты және тез жұмыс жасауы жоғарыда келтірілген құралдарды қолдануға мүмкіндік береді.
2.5 ... ... ... ... ... ... 3 негізгі режимін белгілеуге болады:
* тексерусіз оқыту;
* тексерумен оқыту - материалды қаншалықты қабылдағанын анықтау үшін әр бөлімнің ... ... ... ... жауап беру керек болады;
* тесттік бақылау - баға қою арқылы ... ... ... ... ... ... ... келесідей талаптар қойылады: құрылымдылық, қолданған кездегі ыңғайлылық, келтірілген материалдың көрінуі. Бұл талаптарды қанағаттандыру үшін гипермәтіндік технологияны ... ... ... ... ... өзі ... құралдарын қамтиды, өйткені білімді бақылау оқытудағы ең ... ... бірі ... табылады. Отандық кезде ұзақ уақыт бойы білімді бақылау ауызша түрде ... ... ... ... ... әр түрлі тәсілдері пайдаланылады. Көп адамдар мұны қолдамайды, олар сараптау, орнына қою және т.б. ... ... ... ... деп ... Қашықтан білім беру жүйесінде жаңа технологияларды қолдану бұл мәселені жаңа түрде шешуге ... ... Біз ... ... ... талпынысымыздың мақсаты - жаңа ақпараттық технологияларды ... ... ... тиімділігін арттыру, және де үйренушінің өз бетімен дайындалуының құралын ... ... бір ... ... ... ... үшін ... оқып қана қоймай тапсырмаларды шешу кезіндегі тәжірибелік дағдыларды құру ... ... ... Ол үшін ... процесстерінің және болмыстарының математикалық модельдерін құруды, шешімдер алгоритмдерін жобалап, оған ... ... ... ... Бұл ... жету үшін ... оқулық құрамына программалар мысалдарын келтіру керек. Бұлар үйренушінің образды ... ... ... ... ... ... кеткендей интернет күннен- күнге ұлғайып бара жатқандықтан қазіргі таңда көп ... шешу үшін ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты: информатикада ақпараттық жүйелер мазмұндық желісін оқыту ... ... ... электрондық оқулықты қолданып дәріс сабақтары, зертханалық жұмыстар, тест сұрақтары және глоссарийлердің flash-қосымшалары ... ... ... ... электрондық оқулықтар интернет желісінде ең көп таралған қызмет түрі ... ... ... ... ... ... ... жатады:
* қашықтықтан оқу жүйелеріне арналған электрондық оқулықты құрастыру және ... оқу ... ... үшін ... ... ... ... құрылымын жасау;
* тиімді және түсінікті қолданушылық интерфейсті ... ... ... ... ... ... оқулық қолданушыға қолайлы болуы керек.
Жалпы талаптарға интерактивті және графикалық элементтер минималды көлемде болуды жатқызуға болады. ... ... жаңа ... ... Corel Draw, Adobe Flash ... ... ... электрондық оқулық жасау, жүйені ары қарай дамытуға бағытталуы қажет.
3 АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ МАЗМҰНДЫҚ ЖЕЛІСІН ... ... ... ... Ақпараттанудың әлеуметтік және экономикалық мақсаттары
1981 ж. IBM фирмасының жасаған дербес ... ... ... ... ... ... әлеметтік және экономикалық сандар туындады. Бірінші орында көп әрі маңызды өзгерістерге ие болған, бұл ... ... ... ... ... ... ие болған үлкен бизнеспен үлкен бәсекелестін арқасында тепе-тең шешілетін кіші бизнестің дамуына ... ... ... ... кең ... енуі жаңа бірлескен ұйымдардың үлкен салаларда, кәсіпорындардың ... ... ... ... ие ... компьютердің пайда болуы жаңа мыңдаған жұмыс орнының пайда болуына, көптеген адамдарға сәттілік сыйлады. Дербес компьютердің өмірге енуі арқылы ауыр ... ... ... бір ... төмендеді, жаңа жұмыс орындары толысты. Дербес компьютер адам үшін дербес құрал болды.
Біз ақпараттану және ... бір ... ... ... ... жаңа фазасына аяқ бастық. Біздің тұрмысымызға күрделі технологияға байланысты, сол құрылысты дербес компьютер енді. Дербес компьютер технологиясы жақында ғана ғылыми ... ... ... ... есептеу және функция мүмкіндіктерін, ақпаратты өңдеуді іске асырады. Адам ақпаратты өңдеумен жұмыс жасауда сандық, мәтіндік, графикалық, аудио және видео ... ... ... ... ... сферасын қолдану бүкіл адамзат қызметтерінде барлық салаларында үлкен маңызға ие. Бұл сферада дамиды және кеңейеді, жаңа тапсырмалар пайда болып, ескі ... одан әрі ... ... Дербес компьютермен қолданбайтын инженер, академик, менеджер, брокер және ғалым жоқ.
Ешбір өндірістік технология, есептеу техникасының шығару технологиялары сияқты өте тез ... ... ... ... Бұның өзі ғылыми техникалық дәрежеге жеткен деңгейдегі адамзат қоғамының обьекті түрде қолдануынан көрінеді. Инфраструктураға үлкен масштабта компьютерлердің ... ... енуі ... жатқан түрлі құбылыстарға, процестерге әлеуметтік, экономикалық, технологиялық, ақпараттық ықпалын тигізеді. ... ... ... орындауда компьютерді қолдану бір-бірімен байланысты құбылыстар ақпараттану қоғамы болып табылады. Интенсивті ... - ... ... ... табылады, сондықтан да оның даму деңгейіне кез келген мемлекеттің экономикалық потенциалы бағынады. Есептеу ... ... және ... ... ... ететін арнайы дербес компьютер үшін жоғары дәрежеде өндіретін автоматты ... тез ... ... ... дербес компьютердің пайда болуы микроэлектроникадағы революцияға тең ... ... ... ... ... ету прогресінде дербес компьютер программмалық қамтамаға елеулі әсерін тигізді, оның өзі тұтынушылардың дербес компьютерді қолдануын одан әрі дамытады. ... ... ... ... ... заң ... ... ғылым, техника саласына дайындалған.
Дамыған мемелекеттер қуатты ақпараттың құрылым құрып, жоғары жылдамдықты біріңғай ... ... ... іске ... Әр мемлекет экономикалық, әлеуметтік жетістіктерге мемлекеттер арасындағы бәсекелестік жүргізуге, дамуына тек ... ... кең ... қолдану арқасында және ақпараттық жүйенің барлық өмірлік салаларда, ... ... ... ... ... қолдауда ғана іске асырады. Ақпараттану мүмкін болатын адам қызметінің ... ... ... да, ... де болу қажет. Ақпараттану ақпараттық технологияның барлық салаларда қолдануын көздейді. ... ... және ... орта құру ... ... ... сала және қызмет көрсетуде қамтиды:
* Өндірісті қамтамасыз ететін, ақпаратты таратуды және ... ... ... және техникалық құру;
* Қолдануды қамтамасыз ететін және құралдардың дамуын және ақпараттану процессінен тұратын инфраструктураны өңдеу.
* Ақпараттың өзін өңдеу, ақпараттық ... ... ... ... жүйесі, ақпараттық обьекті және технологияның өзара байланысын қамтамасыз ететін есептеу құралдары және ... ... ... ... ... және мәліметтер базасы (МБ);
* Кадрлар дайындау жүйесі;
* Ақпараттық процесстердің дамуына игі әсерін тигізетін экономикалық және заңды механизмдер.
Ақпараттанудың ... ... ... ... ... ... материалдық, энергетикалық, ақшалай, өндірістік және ресурстарын көтеру үшін қолдану және өңдеу ақпараттық ресурсы.
+ Ақпараттанудың әлеуметтік мақсаттары:
+ Ақпараттық ... ... ... қолданғандары үшін кейбір азаматтарға әлеуметтік қызмет және сапа жақсаруы;
+ Бос ... ... ... адамның өмірі;
+ Демократиялық тәуелсіздікті қамтамасыз ету кең қабатты қауым үшін, соның ішінде білім деңгейін көтеру, медициналық қызмет көрсетуді ... ... ... ... даму ... ... ... түсінігі грек тілінен (techne) аударғанда өнер, ічкерлік, білімпаздық дегенді ... ... өзі ... ... ... ... ... арнайы істер байланысын белгілі бір мақсатқа қарай бағытталған деп түсінуге болады. Әртүрлі құралдар және тәсілдер ... ... ... ... стратегиясы және іске асыруы негізінде процесс анықталады. Материалды технология өндірісі процессінен байланыс ... ... ... ... құрамын шикізатын немесе материалдарды өзгерту деп түсінеміз. Технология материалының сапасын, алғашқы ... ... ... ... алу үшін ... (1-сурет).
3-сурет. Материалды технология өндірісінің ақпараттық технологиясы
Материалдық ... ... ... бір ... ... үшін адамның ақпаратты саралай отырып қолдану.
Бұл материалды ресурсқа әртүрлі ... ... ... ... ... ... Сол ... ақпаратты өңдеуде де, технологияда да сол өзгеріс болды.
Ақпарат-мәліметтерді, процесстерді, сипаттаулардан тұратын құбылыс деп түсінеміз. ... ... ... ... ... ... ... ресурс болып табылады, оны қолдана, тарата, өңдей, таба аламыз. Ақпаратты өте құнды ресурс деп бағалауымызға ... ... ... газ, ... ... ... ... оларды өңдеу қолдану процесстерін технология деп түсіндіруімізге ... ... ... арқылы ақпараттың жаңа сапасын, процессін алуымызға ... ... - бұл ... ... ... ... ... тәсілдер және құралдар, жиындар, сақтамалар қолданушылар ақпарат көздерімен байланыс, ауыстыру.
Ақпараттық технология тәсілдер байланысы, өндірістік ... ... ... ... ... технологиялық тізбектер деп түсінеміз. Салыстыру 1-кестеде негізгі технология компонентері көрсетілген матреиалдық өндіріс және ... ... ... принциптері:
* ашықтық - ақпараттық технологияның икемделігін талап етеді, сол ... ... ... байланыстың дамуына себепкер болады;
* таралымы - есептеу машинасының қолданылуы;
* интеграция -өзара байланыс, қалыптасу және әсер ету функциональды ... ... ... ... аз ... ... шығарумен ақпараттық технологияларды үлкен көлемде енгізу;
* персонализация - соңғы қолданушыға интерфейстің қалыптасуы немесе оринтациялауы.
1-кесте - Технологияның ... ... ... ... ... технологиясының құрамы
Материалды
Ақпараттық
Шикізат және материалдарды дайындау
Ақпараттың алғашқы немесе барлық ... ... ... ... мәліметтерді өңдеу,қортынды мәліметтерін алу
Өндірістік, тұтынатын азықты өткізу
Ақпарат қорытындыларын қолданушы мәліметін алу үшін жіберу
Ақпараттық технологияға компьютерлік ... ... ... және ... ... тұрады.
Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшеліктері:
* Қолданушы мәліметтерін манипуляция режимінде жұмыс істеуін ... ... ... және , ... ... ... тышқан, сканер), және есте сақтап қана қоймай;
* Мәліметтерді сақтау, қайта құрй, бейнелеу, іздеу, таныстыру, бірдей унифицирленген форманы сақтауды қарастыратын ... ... ... дейінгі жылжуын қамтамасыз ететін көмекші ақпарат.
* Қағасыз мәліметтерді ... ... ... кейін ғана мәліметтердің соңғы қортындысын қағазға шығару;
* Қолданушыларға есептеулер кезінде көп үлкен мүмкіндік біретін ... ... ... ... мәліметтердің орындалу мүмкіндіктері;
* Тапсырманың шығарылу процессінде ақпаратты таныстырғандағы адапты құрылу формасының, тәсілінің мүмкіндіктері.
Ақпараттық технологияның даму ... ... даму ... ... технология ең алғаш жер бетінде индивудтардың арасындағы ... ... ... ... ... ... ол адамдарға бірлескен жады берді;
* Кітапбасқыштың шығуы;
* Электробайланысының пайда болуы;
* Есептеу ... және ... ... ... ... ... бөлу белгісі - өңдеу процесстерінің мақсат түрлері:
1- ші ... (60-70 - ы жж. ХХ-ы ... ... ... ... ... есептеуіштерді өңдеу. Ақпараттық технология дамуы негізі бағытымен адам әрекеттерінің операциялық ескішіл ... ...
2- ші ... (80 - х жж. ... ... бағытталған стратегиялық мақсаттардың шешіміне ақпараттық технологияларды жасау.
АТ бөлу белгісі - ... ... ... ші кезең ( 60 - жж. ақырына дейін. ... ... ) ... ... шек ... ... шарттарында тап осы үлкен көлемдердің өңдеу проблемасы сипатталады .
2- ші кезең ( 70 - жж. ... ... ... ... мына ... IBM/360, ... серия ЭВМ-ы таратумен - бағдарламалық қамтамасыз ету аппараттық құралдардың даму деңгейіне байланыстырылады.
3- ші кезең (80- ж ... ХХ- ... ... ... - ... оның ... компьютер кәсіпшіліксіз пайдаланушы аспабымен тұрады. Проблеманың - пайдаланушы қажеттіліктерінің ... көп ... және ... ортаға жұмыс интерфейс лайықты жасау
4- ші кезең (90-ж бастан ХХ-шы ғасыр)- ұйымдық байланыстардың және ақпараттық ... ... ... ... кезеңі өте көп. Ең маңыздылармен мыналар жатады:
· компьютерлік байланысқа арналған протоколдардың келісімдерін өндіру және стандарттарын құру ,
· ... ... ... ... ... ... ұйымы және ақпарат қауіпсіздігі.
АТ бөлу белгісі - компьютерлік технологияға артықшылық әкеледі :
1- ші кезең (60-ж ... ... ... ... ... ұжыммен қолдануына ескішіл операциялардың орындалуына нәтижелі өңдеуіне хабардар болуы сипатталады.
2- ші кезең (70-ж ортасында ХХ-шы ғасыр)- арнайы ... ... ... ... ... жақын келу өзгерді- оларға шешімдерді дара пайдаланушы ... ... ... кезеңге арналған, мінездемелі орталықтандырылған өңдеу, дәл осылай және децентрализацияланған, орналасушы жергілікті мақсаттардың шешімінде және жұмысқа жергілікті ... тап ... ... жұмысшы орынында осы кезеңде де қолданылады
3- ші кезең (90- жж бастап ХХ- ғасыр )- ... ... ... ... ... және ... ... өңдеулері телекоммуникациялық технология жетулерінде негізінде салынған. Басқарушыға өңдеу нәтижелілік арту және көмек ғана емес ақпараттық жүйелерінде өз мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарға тиісті көмектесіп артықшылықтарын алу.
Ақпараттық ... және ... ... ... мен ... ... ортасы тығыз байланысты.Бір қарағанда ақпараттық технология анықтамасы аралықтары өте ұқсас болу мүмкін.
Ақпараттық технология ... ... әр ... ... ... ... айқын қиындықтарының орындалуынан тұратын процесс болып табылады. Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты - ... ... ... ... хабар пайдаланушыға арналған қажетті мақсатқа бағытталған өңдеуілерін алады.
Ақпараттық ... ... ... - ... ... вирустар, бағдарламалық өнімдер, мәліметтер базасы, техникалық және бағдарламалық ортадағы әртүрлі адамдар және т.б. ... ... жүйе ... ... ... ... ... жүйе функцияларының орындалуы ақпараттық технология білім болмаса мүмкінсіз. Ақпараттық технология ақпараттық жүйе сферасы сыртында бар бола алады.
Осыған ... АТ ... ... ... ... ... ... Ақпараттық технология ақпараттық жүйеде табысты жұмыс кепілі бола алады.
Ақпараттық технологияларды құрастырушы
Ақпараттық технологияда сондай-ақ технологиялық ұғым ... ... ... ... норматив, технологиялық процес, технологиялық операция және т.б. өндірістереде қолданылады. Технология кез келгеніне ұғымнын өңдемес бұрын, соның ішінде ақпараттықта, да ... ... ... ... ... ... бағдарламалық инструменттерді барлық шамаланған әрекеттердің құрылымын өткізуге талаптануды ... ... ... ... ... ... өңдеу технологиялық процесі бірнеше деңгейде көрсетілген. Иерархия құрылым түрінде кезеңдерден құрылушы, әрекеттерден, операциялардан тұратын ақпараттық ... ... ... ...
* 1- ші ... - ... ... құрылушылар және келесі деңгейлердің әрекеттерінің қайда салыстырма ұзақ технологиялық процестерді іске асырады;
* 2- ші ... - ... ... ... ... 1- м ... нақтылы объекті орындалу нәтижесінде жасалған;
* 3- ші деңгей - әрекет - жиынтық стандарттылардың үшін ... ... ... ... ... үшін ... операциялық мақсат әрекеттерін өзгертеді.
4-сурет - АТ ... ... ... ... ... ... процестері құрастырады.
Ақпараттық технологиялар мысалы
Киенттермен тауарларды тапсырысын іске асырушы, АТ ... ... ... құрылым түрінде АТ - ны ұсынамыз:
1 - ші деңгей - кезеңдер, ұзақ ... ... ... іске ... - ші ... - ... ... нәтижесінде нақты объекті жасалынады;
3-ші деңгей - әрекеттің (операциялық элементтері) көрсетіледі.
АТ - ны ... ... ... ... ... ... ... Жаңа тауарларды мәліметтер базасына жіберу.
1.1.2 Мәліметтер базасында тауарлардың бар болуы.
1.2 Тапсырыстарды ... Жаңа ... ... ... жаңа ... дайындау.
1.2.3 Тапсырыс құрамын құру.
1.2.4 Тапсырыс құрамын үлгілеу.
2 Мәліметтерді өңдеу.
2.1 Топтау.
2.1.1 Клиенттердің тапсырыстарын топтау.
2.1.2 Тауар тапсырыстарын топтау.
2.3 Сұрыптау.
2.3.1 ... ... ... Клиенттер фамилиясын сұрыптау.
2.3.3 Тауар үлгілерін сұрыптау.
o Тауарлар атын сұрыптау.
3 Есеп беруді құру.
3.1 есептеу нәтиже >.
3.1.1 есеп беру.
3.1.2 ... ... есеп ... жылға есеп беру.
3.2 есеп беру.
3.2.1 есеп беру.
3.2.2 Ағымдағы жылға есеп беру.
3.2.3 Қазіргі жылға есеп беру.
3.3 ... ... есеп ... ... есеп ... ... есептеу нәтижесі.
4 Талдау және болжау.
4.1 Екі периодқа графикалық талдауы.
4.1.1 Бірінші периодқа тауар сатылымдарына графикасын шығару.
4.1.2 Екінші ... ... ... ... ... Екі ... ... көлемдерінің графигін салыстыру.
3.2 Ақпараттық технология құралдары
Аналогия бойынша ақпараттық технология үшінде сәйкес келуі тиіс. Мұндай ... ... ... өнімнің ішіндегі аппараттық, программалық және математикалық қамтама кіреді. Олардың көмегімен алғашқы ақпаратты өңдеп, ақпараттық жаңа сапасын алуға ... Бұл ... ... программалық өніммен бөліп және оны құралдар деп айтамыз, ал ... ... оны ... ... бар, оны ... ... ... программалық құрамы дейміз.
Ақпараттық технологияның құралы-бір немесе бірнеше программалық ... бір ... ... ... ... ... ... қолданушының алдына қойған мақсатына мүмкіндік береді.
Дербес компьютер үшін ... ... ... ... ... кең ... ... қолдануға болады: тексттік процессор (редактор), электрондық кестелер, МББЖ, үстелдік баспа жүйесі, электрондық күнтізбе, ақпараттық жүйелер, функционалдауға тағайындау (қаржы, бухгалтерлік және ... ... ... ... және ... ақпараттық технологияны құралдарының түрінің белгісі бойынша бөлеміз.
1-ші кезең (XIX ғ. Екінші жартысы) "қолдық" ақпараттық ... ... ... ... ... кітап.
2-ші кезең (XIX ғ. аяғы) "механикалық" технология, құралдар мыналардан тұрады: жазушы машина, телефон, ... ... ... ... - ақпаратты керекті формада өте ыңғайлы құралдармен ... ... ... (40-60 жж XX ғ.) - ... ... кезеңі. Бұл кезеңнің құралдарына ЭЕМ-ң үлкендік және оған сәйкес программалық қамтама, электрлік механикалар, ксерокстер және ... ... Бұл ... ... мақсаты ғана өзгереді. Ақпараттық технологияның акценті ақпараттың көрсетілген формасынан бастап орнын ауыстырады.
4-ші кезең (70 жж басында XX ғ.) - ... ... ... ... ... және ... іздеу жүйесін базада құру ЭЕМ-де ең негізгі құрал болып табылады. Ақпарат жағынан ... ... ... да әр ... ... ... ... әсіресе аналитикалық жұмыстың өндірісі технологияның ауыр ортасы болыр ... ... (80 жж ... XX ғ.) - ол ("жаңа") "компьютерлік" технология. Әртүрлі бағытталған стандартты программаның кең спектрі дербес компьютердің негізгі ... ... ... ... ... ... жүйесінде нақты мамандардың жүйені қолдау кезінде шешім қабылдауы, бұл кезеңде толығырақ қарастырылады. Глобальды және ... ... ... кең ... ... ... технология
Арнайы компьютер көмегімен ақпараттық технология даму жаңа кезеңі басталды. Тұрмыс үшін де кәсіптік сферада ... ... ... негізгі мақсаты бола алады.
80жж. аралығында Дж. Мартин (АҚШ) өзінің жобасын ... ... ... ... ... ... ... мөлшерде автоматтандырылған жүйелер жылдамдығы спецификасымен құрылу уақытын басып озды. ... ... ... ... және ... ... бастап, және оның тәжірибелі қолдануына дейін, талай уақыт өтті соның арасында қойылған талаптар ескіре түсті. Бұның ... ... ... оның ... ... ... болып табылады.
Кәсіптік программистер прототиптің жақсарта отырып, программалық қамтамасыз етудің жаңа жүйесін қалыптастыру қажет. Осының өзі ЖАТ-та ... ... ... ... - компьютерлерде тек есептеулер жүргізуге ғана емес, сонымен қатар практикалық тапсырмаларды өндірісте орындау: өнеркәсіптік басқару, салаларын, техникалық процесстерді ... ... ... ... жүргізу т.б.
Компьютерді маңызды істе қолданудың, қажеттілігінің себебі:
* өндірістік және ... ... ... ... қиындығы соншалық, үлкен көлемді ақпаратты өңдеу қажет болады және өндірістік емес сала ... ... ... әкеп ... ... ең көп ... құрал болды, ол гиганттық көлемдегі ақпаратты өңдеп соларды өзі ... ала ... ... ... ... бос ... ... қадам ЖАТ-қа - адамдарға арналған ... ... ... жоқ ... пайда болуы.
Ақпаратты өңдеу саласына дамыған елдердің барлығы тартылды.
Дербес компьютерлер қолданушының программалық қамтаманы өздері жасай алатын, автаматтандырылған білім сияқты феноменге әкеп ... ... өзі ... себептермен түсіндіріледі:
* Дербес компьютерлер халыққа қол жетерлік себебі басқа тұрмысқа қажетті техникалармен бағалары сәйкес келеді;
* Дербес компьютер ... ... және ... ... ... қолайлы;
* Программалық қамтаманың үлкен таңдауына қарамастан, көптеген қолданушылар өздерінің программасына бір нәрсе жетіспейтіндігін сезінеді;
* Бар программаның ... ... ... ... және ... ... ... ал-бір-бірін толтырып отыратын бағыт, әрқайсысы белгілі бір тапсырманы орындауға негізделіп отырады. ... ... ... ... ақпараттың интелектуальды партнері болғанда, білімін қайта жасау, жүргізу немесе дұрыстау.
Жаңа ... ... ... ... ... , бағдарламалық қамтамасыз ету және дамыған коммуникация негізін құрастырады.
Жаңа ақпараттық технология мінездемелерінің ... ... ... ... пайдаланушының тиісті: (экран, принтер) және (енгізу құралдары: клавиатура, тышқан, ... және білу ... ... база ... ... өтуі ... біріңғай сақтау түрін қарастыру, іздеу, бейнелеу, қалпына ... және ... ... ... ... ... ... түрін қағазға дейінгі құжат өңдеу үрдісі;
4) Қолданушыға арналған есеп шығарудың кең көлемді, интерактивті тәртібі;
5) Құжаттарды ... ... ... ... ... түрі мен мәселені шешу барысында ақпаратты ұсыну тәсілі;
Ақпараттық технология жүйесі
Ақпараттық технологиялар дегенде ... ... ... асатын жіберу, өңдеу, сақтау, жеткізу процесінің байланысын айтады. Ақпараттық технология жобасында өмірдегі көптеген салалардағы автоматтандыру мынандай сұрақтарға жауап беру ... ... ... ... ... ... ... құралдар негізінде жасалады?
* Қандай құрамнан тұру қажет?
* Ақпараттық технологияның қандай ... ... Әр ... өзі нені ... ... ... ... көрсетілген.
Заттық сала, ақпараттық технология жобаланатын шыншыл өмірдің бір ... ... ... ... мысал ретінде, деканат, мекеме, отдел кадров, аурухана т.б. сияқтылар жатады. Заттың салада мәліметтер базасы сақталған мәліметтер, функциялар, процесстер осы ... ... ... ... ... технология - түйіндер және жүйелік сақтау, ақпараттық өңдеу жүзеге асырылатын ақпараттық құралдар автоматизация жүйесі және ... ... ... ... ... ақпараттық технология таяныш технологияның білім базасында сипаттау ... ... ... ... болып заттың сала моделі болып табылады.
Мәлімет
тер базасы
Қолданбалы
Программалық қамтама
Ақпараттың технологиял
ық процесстере
Білім базасы
Ақпараттық технология
Таяныш (сенімді) технология
те
Заттың сал моделі
Жүйелік және ... ... ... ... сала ... ... технология құрылысы
Ақпараттық технологияларды сұрыптау
Үш аспектпен ерекшелінген ақпараттың сұрыпталуын қарастырамыз:
* Техникалық:
* универсальді компьютер, мини-компьютер, дербес компьютер және ... ... ... технологиялар, оған қоса ой танитын құрылғы;
* Оптикалық, есте ... ... ... Жетілген микросхемалар және басқа құрылғылар.
* программалық:
* программалаудың автаматтандырылған технологиясы;
* оперативті-календарлы жоспарлаудың программалық ... ... ... ... ... ... ақпараттарды қайта құрудың және ізденістің программалық қамтамасы;
* мәліметтер базасын басқару жүйесі;
* баспа жүйелер;
* эксперттік жүйелер және шығармашылық ... ... ... ... қабылдауды қолдаудың универсальді жүйесі;
* гипертекстпен жұмыс жасау жүйесі;
* статистикалық пакеттер;
* параллельді өңдеу;
* электронды кестелер;
* автоматты жобалаудың ... ... ... ... ойындар;
* коммуникациялы:
* телеконференц-байланыс;
* электронды почта;
* факсимальді ақпаратты беру;
* интегральді қызмет көрсетудің цифрлы желісі;
* локальді ... ... ... ... және жергілікті желі.
Ақпараттық технологиялардың түрлері
Мәліметтерді ... ... ... және ... басқару технологиясы.
Мәліметтерді өңдеудегі ақпараттық технологиясы жақсы құрылымды есептерге арналған, сол арқылы алгоритмі анық және басқа стандарттты ... ... бар. Бұл ... ... ... ... ... автоматтандырылуын мақсатындағы операциялық жоғары классификациясы жоқ персоналға қолданылады. Осы деңгейде ақпараттық ... және ... ... ... одан әрі ... мүмкін жұмысшылардың санының қысқаруына әкеп соғады.
Операциялық қызмет деңгейінде келесі тапсырмалар шешіледі:
* Фирма жүзеге асыратын, операцияны өңделуі ... ...
* ... ... ... ... ... есеп беру кезеңі
* Қолданыстағы сұраныстардың бәріне жауап алу және ... ... ... қорытынды есеп беру мысалы: Байланыстағы құралдарға бақылау қалыптастыру ретінде, күнделікті түскен және кеткен банк ... есеп ... ... ... ... ... базасына кадрлар жайлы, белгілі бір қызмет алуына байланысты кандидаттарға қойылатын талаптарды алуға мүмкіндік береді.
Мәліметтерді өңдеумен байланысты, қолданылатын технологияны басқалардан ... ... ... ... бар.
* ... ... ... фирмада қажетті тапсырмаларды орындау. Қамтамасыз құрал ретінде және фирмада тәртіпті қамтамасыз ету үшін заң жүзінде ... ... ... ... бар ... және сақталуы қажет. Сондықтан да әр фирмада міндетті түрде мәліметтерді ... ... жүйе және ... ... ... ... болу қажет.
* Алгоритм құра алатын, жақсы құрастырылған тапсырманы шешу.
* Стандартты өңдеу процедурасын орындау. Стандартты өңдеу процедурасының типін ... және ... ... ... орындауын жазады:
* Жұмыстың негізгі бөлігін автоматты режимде орындау адамның Минимальді түрде қатысуымен;
* Детальдандырылған мәліметтерді қолдану. Фирманың детальдылығы ... ... ... ... жіберетін детальды сипатқа ие. Фирманың детальдылық даму процессі хронологиялық ... ... ... және соңынан басына дейін тексеріледі;
* Хронологиялық оқиғаларға акцент;
* Басқа деңгейдегі мамандардың проблеманы шешуге минимальды ... ... ... ... ... ... негізгі компоненттерін көрсетеміз және оларға сипаттама береміз. (6-сурет).
Мәліметтер жиыны. Фирма өнімі немесе қызмет көрсетуіне байланысты, фирманың әр ісі ... ... ... ... ... ... ... ортаға қатысты болса, олар фирма жүргізген операция ретінде болады.
Мәліметтерді өңдеу. Түскен мәліметтерде фирманың қызметі жайлы, ... ... ... іске ... отырып ақпарат құру. Алғашқы мәліметтер код ретінде, бір ... ... ... ... түрде болады. Бұл кодттар обьектінің белгілі бір сипатын білдіреді, жазбаны идентификациялау және топтау үшін қолданылады. ... ... ... мәліметтерді операциялық қызметтен кейінде сақтау қажет, оны келесіде, осы жерде немесе басқа деңгейде қолдану үшін. Олардың сақталуы үшін мәліметтер ... ... - ... ... ... ... ... негізгі компоненттері
Осыған байланысты құжаттар периодты түрде ай аяғында немесе жыл аяғында фирманың жүргізген ... ... ... ... басқару технологиясының мақсаты болып фирманың шешім қабылдаумен жұмыс ... ... ... ақпараттық қажеттіліктерін орындауға байланысты. Ол басқарманың барлық деңгейінде қажет болуы мүмкін. Егер де ... ... ... ... ... шешілетін тапсырмалармен салыстыратын болсақ, бұл технология басқарма жүйе ... өте ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Ақпараттық жүйе жақсы жұмыстың қажеттіліктері мен әр түрлі функцияларды жүйелермен немесе фирманың болашағы жайлы мәліметтерден тұрады. Бұл ақпарат жүйе ... ... ... есеп беру ... ... ... шешім қабылдаудағы бақылау жүргізу агрегатты түрде болу керек, сол ... ... ... ... қиындықтар мен туындаған қайшылықтардың шығу себебін көреміз. Осы кезеңде мәліметтер өндеу тапсырмалары келесі түрде шешіледі:
* Жоспарланған басқару обьектісінің жағдайының ... ... ... ... ... Ауытқу себебін шығару
* Жасалатын әрекеттерге талдау жүргізу
Ақпараттық басқару технологиясы түрлі есептеулер жүргізуге бағытталған.
Жиі есеп беру ... ... ... ... ... сату ... ... график бойынша жүзеге асады.
Арнайы есеп беру басқарушылардың сұранысы бойынша немесе компанияда жоспарланбаған оқиға болғанда құрылады. Екі ... есеп те бір ... ... және ... есеп беру ... ене ... ... есеп беруге мәліметтер бөлек топтарға қосылған, сұрыпталған және аралық қорытынды шешім ретінде беріледі.
Салыстыру есебі әр түрлі көздерден ... ... ... ... ... және ... мақсатына арналған мәліметтерден тұрады. ... есеп беру ... ие. Есеп ... ... ... ... бола алады,қолдану тиімді.
Ауытқу желісіндегі басқару менеджерлермен алынған басты мазмұнды мәліметтер ... ... ... белгілеген стандарттармен ауытқу болады деп болжайды. (Мысалы:оның жоспарланған жағдайынан).
Фирмада басқару принциптерін қолданғанда ауытқулар кезінде есеп құруда келесі талаптар көрсетіледі:
* Есеп беру ... ... ... ғана ... ...
* Есеп беру ... мағынасына қарай сұрыпталу керек.
* Барлық ауытқуларды бәрін бірге көрсету қажет,менеджер олардың ... ... ... ... Есеп беру ... ... ... санын көрсету қажет.
Ақпараттық басқару технологиясының негізгі ... ... ... ... ... жүйе ... түседі.Шығатын ақпарат басқару есебі ретінде қолданысып,шешім қабылдауға ыңғайлы ... ... ... ... технология негізгі компонеттері.
Мәліметтер базасындағы мәліметтер. Сәйкес программалық қамтама көмегімен мамандарға ... және ... есеп беру ... ... ... ұйымда шешім қабылдауға қатысушыларға түсетін:
* Мәліметтерде, фирма жүргізетін операцияға баға негізінде жиналатын
* Жоспарларды, ... ... және ... ... жоспарланатын жағдайды анықтайтын мекеме басқаруының құжаты.
Бірлескен ақпараттық жүйе ... оның ... ... жүйе (БАЖ) - бұл қауырт және басқару есебін қолдаушы мекемеде және ақпаратты қауырт басқару шешімі. БАЖ - ... ... ... ақпарат дегеніміз - біріктірілетін басқарма идеология. Барлық ауырлық сонда ... ... ... ... ... ... ... роль қызметін атқарады. Ерекшеленген бизнесті басқару құрылымы 4 негізгі блоктан тұрады: басқару объектісінің өзі, ... ... ... және ... ... ... ... және соңғы жағдайларда. Қалғандары - олардың арасындағы байланыс ережелері. БАЖ терминіндегі "бірлестік" үлкен ... ... ... ... бар ... ... ... білдіреді. Сонымен қоса, фирманың құратын басқа бөлімдер ақпараттық жүйесі (финанстық, экономикалық, маркетингтік және т.б.) ... жата ... Тек ... ... жүйе ғана БАЖ ... ... алады.
БАЖ жұмыс топтары және мекеме көлеміне бағытталған үшін дамыған жүйе бола алады. Олар бірнеше деңгейден тұратын иерархиялық құрамынан тұруы ... Ең ... ... - ақпараттық фондсыз орталық немесе жойылған жұмыс группасының мекеме базасына қосыла алады. Осындай жүйелерге мамандырылған серверлермен ... - ... ... тән. Олар бірлескен SQL - серверлер мәліметтер базасынан (Oracle 7, Informix-Online, Informix-DSA, Sybase, CA-Ingress және т.б.) және ... ... ... ... ... ... ... дайындама құралдары интерфейстармен толықтырылған, драйверлермен және МББЖ үшін шлюз ... және ... көп ... ... ... ... қолдануды табады.
Осындай жүйеге функциональды сенімділік және мәліметтерді сақтауға транзакция және жіберу серверлер мәліметтер базасында талаптар жоғарлайды, соңғы ... ... ... ... етеді.
Транзакция мәліметтер базасындағы бөлінбейтін бар операцияны көрсетеді, барлық оператор ... ... ... кері ... кері кету ... ... транзакция орындауға көшеді.
ЖАТ-ң негізгі тапсырмасы мекеменің дамуы және ... ... ... ... ... ... бар болып, дамуы бәрімізге белгілі айналымның, пайданың түсуі. Мекемелердің қызмет салаларының (өндіріс, қызмет көрсету) әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... болып келеді. Олар ұйымға түсетін мекеме ресурстары үшін шығаруда қажетті шешімді алуды біріктіреді. Осы жолмен, шығару ... ... ... ... ... ... ... ақпарат құрылымы заң жүзінде басқару жүйесіне әсер ететіндей түрде ... ... ... ... адамның жоғары, орташа және қауырт функциялары сәйкес келетін оперативті, тактикалық,стратегиялық басқару ... ... ... Қрылымды шешімдер - қауырт деңгейде, жартылай құрылымдық тактикалықта, ... - ... ... ... деңгейі жоғары болған сайын, құрылымсыз шешімдер көп, сондықтан ақпаратты қалыптастыру құралдары мен тәсілдері барлық деңгей үшін бірдей емес. Стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... емес қорытынды есеп талап етіледі. Қауырт деңгейде қолдансытағы ... ... ... ... ішкі есеп беру ... ... Осыдан ақпараттық жүйелер сәйкес деңгейлердің талаптарына жауап беру міндетті және қажетті ақпарат жеткізу қажет.
8-сурет - БАЖ ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық талаптарын қарастырамыз. Менеджмент (басқару) функциясы кіретін жоспарлау, ұйымдастыру, қызмет атқару, бақылау ретіндегі дәстүрлі басқару процесі ... ... ЖАТ ... ... ... орындау үшін мәліметтермен қамтамасыз етеді.
ЖАТ-та жоспарлауда мәліметті және жоспарлау ... ... орта мен ішкі ... ... ... қамтамасыз етеді. Жоспарлау функциясы орындалуын қамтамасыз ету үшін міндетті түрде телекамуникациясының, арнайы оринтерлі - ... ... ... ... ... ... ... және СУБД тұратын офистік жүйе универсальді модулі болу қажет. Программаның құрал методта "не, егер" ... ... ... ... ... ... ... және тренд негізінде болжамдау, оптимизация құралдарымен қамтамасыз етілу қажет.
Персоналді басқарудың нәтижесі болып, ақпараттық жүйелер СУБД негізінде, ... ... ... ... ... және ... ... рұқсат береді және проффесиональді өсуін, ұйымдық кадр құрамындағы периодтық аттестация да тестілуге болады. Ұйымды басқару үшін ... ... ... ... таңдаудықамтамасыз ететін арнайы пакеттер және өзіндік менеджмент, бірлесіп араласы ушін мультимедиялық құралдар да бар.
БАЖ-ң шығу ... ... ... ... ... ... болып табылады (қаржылық, материалдық, ақпараттық, кадрлік), солар арқылы ... ... және ... шығу ... мекеменің негізгі қызметінің шешіміне трансформатталады. Бақару пирамидасының жоғары қозғалуына сәйкес пирамидада ... ... іске ... оның ... ... ... ... үлкен шешімдер қабылдауы үшін есептеулерден тұрады.
3.3 Бірлескен ақпараттық жүйенің құрылу кезеңдері
БАЖ құрылу ... ... ... анықталуынан басталады. Жобаны іске асыру үшін:
- жүйенің функционалдығы және функционалдау жағдайының өзгеруіне деңгейдің ... ... ... ... ... ... өту қабілеттері;
- сұраныс жасау үшін жүйеге қажетті реакция уақыты;
- жүйенің бастартусыз ... ... ... ... ... қолдауы және эксплутациялық қарапайымдылығы.
Қазіргі тәсілділікке сәйкес, БАЖ құру ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. ӨК-нің әрбір кезіңде спецификалық модельдер ұйым үшін ... ... БАЖ ... қосымшаларға талаптар т.б. құрылады. Модельдер жұмыс командасы жобасының топтарымен қалыптасады, сақталады, репозитарий жобасында жиналады. ... ... ... бақылау, қайта құру және бірлесе қолданыла таныстырылу арнайы программалық CASE-құрал аспабы арқылы жүзеге асады. БАЖ құру ... ... ... ... және соңғы негізгі азықтың шығуымен шектеледі (модельдер, программалық азықтар, құжаттар).
БАЖ құруының келесі кезеңдерін қарастыруға болады.
* Жүйеге ... ...
* Жоба ... Іске асыру
* Гиест өткізу
* Іске енгізу
* Эксплуатация және бірге іске асыру
Ақпраттық жүйенің ... ... ... ... ұйым ... іске асатын мақсаттар мен тапсырмалардан тұратын, бизнес-процестің модельдендірілуі жатады. Ұйым-моделі, терминдерде сипатталған бизнес-процесстерде және бизнес-ұйымдарда, ол ... ... ... ... ... ақпараттық жүйенің консептуальды жобасын сипаттайтын жүйелік модельге ... ... ... ... ... ... программалық қамтамаға және ақпараттық қамтамассыз етуге талап етіледі. Содан кейін ПО және ИО архитектурасы қалыптадаы, ... ... ... және ... ... ерекшеленеді, қосымшаларға модель талаптары қалыптасады және оладың дайындамалары жасалынады, тестілеу және интеграциялау өткізіледі. Ақпараттанудың ... ... ... ... ... қызметі кезіндегі іске асатын ақпараттану жүйесіне анық әрі дәл тапсырыс ... ... ... мен ... көрсететін талаптар болып табылады.
Ұйымның қажеттіліктеріне жауап беретін ақпараттану жүйесіне құрылу ... ... үшін оны дәл ... ... керек.. Сол үшін міндетті түрде ақпараттық жүйеге тапсырыс берушілердің талаптарын анықтап және ... ... мен ... ... ... ететін ақпараттық жүйе жобасының дайындамасына модельдеу тілінің талабында белгілеу. Ақпараттық жүйеге талап қалыптастыру тапсырмасы өте жауапты іс ... ... Жаңа ... құралдар және программалық өнімдер ақпараттық жүйені дайын ... тез ... ... ... Бірақ мұндай жұйелер тапсырыс берушіні қанағаттандырмайды және ақпараттық жүйенің өз бағасынан ... ... ... ... ... ... болып табылатын ақпараттық жүйеге деген талдау кезінде ... ... анық емес ... ... емес талаптардың анықталуынан болады. Жобалау кезінде ең басты мәліметтер модеі қалыптасады. Жобалаушылар бастапқы ақпарат негізінде талдау қорытындыларын алады. ... және ... ... мәліметтерінің құрыфлуы болып мәліметтер базасы жобасының бөлігі негізінде іске асады. Талдау прооцесінде алынған ақпараттық модель ең алдымен логикалық, ... ... ... ... ... ... ... базасын жобалап сызбасын сызғанда осымен қоса параллельді түрде процесстердің де жобалауы жүргізіледі,себебі барлық АЖ-ның модулінің сипатын білу үшін осы екі ... ... өте ... ... ... бизнес-логиканың жартысы көбінесе мәліметтер базасында жүзеге асады(шектеу,тригтер,сақтаулы процедуралар) Ең басты процесстерді жобалаудың мақсаты ... ... ... ... ... ... бейнелеу болып табылады. Модульді жобалаған кезде программаның интерфейсін анықтайды: меню белгісін,терезе түрлерін,ыстық пернелер және олармен ... ... ең ... ... кезеңі болып табылатындар:
* мәліметтер базасының сызбасы(ЕК модуліндегі, анализ кезеңінде шығатындар)
* жүйе модулінің сипаттау жиынтығы(олар функция модулінің базасында құрылады)
Бұдан ... , ... ... ... ... таңдайтын және операциялық жүйемен қоса АЖ-ның архитектурасының ... ... ... Біркелкі емес АЖ-де бірнеше компьютер әр түрлі ... ... және әр ... ... ... ... ... істеуі мүмкін. Платформа таңдауынан басқа, жобалау кезеңінде келесі архитектурасының мінездемесі анықталады.
* "файл-сервер" немесе "клиент-сервер" архитектурасы бола ма?
* ... ... ... ... бола ... ... клиенттік ПО.
* Орталықтандырылған немесе бөлінген мәліметтер базасы бола ма? Егер мәліметтер базасы бөлінген келісімді және өзекті мәліметтер пайдаланылады.
* Мәліметтер базасы ... бола ма? ... ... ... ... ... тек бір ғана шығарушыдан бола ма? (мысалы,барлық серверлер тек Oraclе-ден немесе ДВ2 ИДВ). Егер МБ ... ... онда МББЖ әр түлі ... ... ... ... үшін ... ПО қолданылады(арнайы проекттің жартысы болған немесе жасалған);
* Өнімдереде мәліметтер базасында сервердің параллельдігі қолданылса, нәтиже бола ма? ... Oracle Parallel Server, ДВ2 ИВД ... ... ... техникалық БАЖ жобасы дайындалғанда аяқталады. Жүйені программалық қамтамасыз етудің құрылуы кезең жүзеге асқан кезінде іске ... ... ... ... ... ... дайындалғанда. Тестілеу кезеңі көбінесе уақытқа бөлінген болады.
Жеке модуль жүйесінің дайындамасын аяқтағанда ол автономды тест орындайды, және ол екі ... ... ...
* ... бас ... ... ... модульмен сәйкестігі (барлық қажет функцияның бар болуы, керексіз функцияның жоқтығы) ... тест ... ... соң, ... ... жүйенің жартысына қосылады және генератталған модуль топтары байланыс тестілеріне өтеді, ал олар өзара ықпалды бақылауы мүмкін. Ары қарай модульдің топтары ... ... тест ... яғни ... біріншіден, иммтация тесттері жүйені қабылдамау, ал екіншіден, тесттер ... ... ... Тесттің бірінші тобы жүйенің дұрыс істемеуінен кейін қалай жақсы қалпына ... ... яғни ... ... ... апараттық қамтылуы бас тартқан жағдайда. Тесттің екінші тобы жүйенің шыдамдылығының ... ... ... ... және ... бас ... жұмыс істейтін уақытын бағалайды. Тесттің шыдамдылығының жиынтығына тесттер, жүйеге үлкен жүктеудің болуы кіреді. Осыдан кейін модульдердің барлық жиынтығы ... ... өтед ... іште ... ... оның ... ... көрсететін тест. Бұған кіретін тесттер: функционалдық тесттер және ... ... ... ... ... ... ең ... тестісі - тапсырмалы қабылдау сынағы. Бұндай тест ақпараттық жүйенің тапсырыс берушіге ... ... ... ... және ... ... бизнес-процесстерді моделдейтін тестінің тобын сақтауы керек, себебі тапсырыс берушінің талабына сай болу үшін.
БАЖ процессінің құрылуын бақылау қажеттігі, нәтежеге жету үшін алға ... ... ... және әр ... ... ... бұл ... программалық инженерияның құрылған және әдіс-тәсілдерді кең түрде қолдануға әкеледі: структуралық анализде, обьективті-бағдарланған моделдеу, CASE ... ... және ... ... ... (АЖ) мен ... қосымшаларды (АҚ) құру бұрыннан кең таралған мәселе ... Олар ... ... ... ... мен ... мекемелермен шешіледі. Қажетті мәліметтерді сақтау мен өңдеуді қамтамасыздандыратын мәліметтер базалары мен МББЖ-ды 0олдануда ақпараттық жүйелердің ... ... ... ... ... қте ... мәселелерді шешуге өздерінің үлестерін қосады, оларға масштабтандыру, ақпараттық жүйелердің тиімділгі мен сенімділігі жатады. Мәліметтер базаларында сақталатын және ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі семантикалық типтерді өзіне жатқызуы тиіс. Ақпараттық жүйелер стандартты ... ... мен ... ... маңызды айырмашылықтары бар. Пәндік облысына байланысты АЖ функцияларымен, архитектурасымен және іске ... ... ... ... қасиеттері:
* АЖ мәліметтерді сақтауға, жинақтауға және өңдеуге арналған, әрбір ақпараттық жүйенің негізінде мәліметке қол ... және ... ... ...
* АЖ ... ... қолданатын облыстарда оның жоғары квалификациясы жоқ ең соңғы қолданушыға арналған, сондықтан ақпараттық қосымшалар оңай, ыңғайлы және тез қабылданатын ... ... ... ... ... шешуде екі негізгі есеп бар:
1) ақпараттарды сақтауға арналған мәліметтер базасын құру есебі;
2) барлық клиенттік қосымшаларға арналған қолданушының графикалық интерфейсін құру ... ... ... ... ... атап өтейік:
- бастапқы шарттың анализі;
- мәліметтер базасын жобалау;
- мәліметтер базасымен жұмыс үшін қосымшаларды жобалау;
- қолданбалы қосымшаларды құру;
- қосымшаның соңғы ... ... ... жүйелерді жобалудағы алғашқы қадам пәндік облыста формальді сипатта алу. ... және ... ... ... және ... жүйелердің ақпараттық модельдерін құру болып табылады. Бұл күрделі логикалық, қиын және ... ... ұзақ ... және ол ... ... ... ... қосымша бұл әртүрлі ақпаратты өңдеу, іздеу, сақтау және жинақтауға бағытталған қолданбалы бағдарлама. Ақпараттық ... көбі ... мен ... ... ... ... ... қосымшаның типті программалық компоненттері мыналар:
- диалогтік енгізу/шығару;
- диалог логикасы;
- қолданбалы логикалық өңделуі;
- мәліметтерді басқару логикасы;
- мәліметтер базасын манипуляциялау операциялары.
Ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... библиотекаларда және құрылудың құралдық қамтамалар конструкциясында жатады. Бірақ әрбір ақпараттық қосымшаларға лайық болып диалог логикасын анықтайтын және ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты құрастыратын құрылымды атрибутиканы және мәліметтердің типтілігін ... және ... ... үшін ... бүтіндігі атқарады.
Ақпаратты құраушы мәліметтерді басқару логикасымен тығыз байланысты. Сондықтан да қосымшаларды автоматтандыру жобаларының қамтамасы диалогты қоса қалғаны ... ... ... ... орын ... ... ақпараттық қосымшалар үшін желілік түйіндердің қатынасын ақпараттық есептерді бәрге шешуді қамтамасыздандарытын коммуникациялық сервис маңызды элемент болып ... ... ... ... ... ... негізінде кез-келген қосымшаларды құрудағы жеткілікті типтік функционалдық компоненттерді атап өтейік.
PS (Presentation Services) - ұсыну қамтамасы. Қолданушыдан енгізуді ... және PL ... ... компонентінің хабарын көрсететін құрылғылармен қамтамасызданады. Мүмкін текстік терминал немесе Х-терминал бола алады және де ДК ... ... ... режимінде терминал және Х-терминал программалық эмуляциясы бола алады.
PL (Presentation Logic) - ұсыну логикасы. Қолданушы мен ЭЕМ арасында қатынасты ... ... меню ... ... ... басумен немесе тізімнен элементті таңдау кезінде іс-әрекетті өңдейді.
BL (Business or Application Logic) - қолданбалы логика. Қосымшаны орындауға ... ... ... ... үшін ... ... ... (Data Logic) - мәліметтерді басқару логикасы. Мәліметтер базасы мен операциялар, оларды қолданбалы мәліметтерді басқару логикасын іске асыру үшін ... ...
DS (Data ... - ... ... ... ... басқару логикасын орындау үшін шақырылатын, мәліметтерді манипуляциялау, мәліметтерді ... ... ... және ... т.б. ... МББЖ іс ... МББЖ-лерді SQL-қосымшалары компиляциялайды.
FS (File Services) - файлдық операциялар. МББЖ және басқа компоненттерге ... оқу және жазу ... ... ... ОЖ ... ... ... жүйелердің түрлері
Ақпараттық жүйенің негізгі типтері мен оған ... ... ... ... шұғыл түрде өңдеу пакеттік және шұғыл ақпараттық жүйесі болып табылады. Пакеттік өңдеудің ақпарттық жүйесін таза ... ... ... ... ... ... жүйедегі ұйымдастырылған басқаруды оперативтік өңдеу транзакции OLTP (Online Transaction Processing) кез келген ... ... ... бейнелеудің өзекті болуы үшін басымдылық режимінде пактеттік өңдеудің мүмкіндігі шектеулі төмендеу болады. OLTP жүйесі үшін транзакцияның ... ... ... ... ... ... т.б. ролін атқаруға реттеуге негізделген. Негізгі қойылатын талап: транзакциялық өңдеудің жоғары ... және ... ... құру арқылы телекомуникациялардың деректер базасына ақпараттардың кепілдік пен ... ... ... ... ... ету жүйесі - DSS (Decision Support System) ақпарттық жүйенің басқа түрін сұрақтар арқылы таңдап алынады және деректер ... ... ... географиялық және әртүрлі көрсеткіштер бойынша деректер базасын әр түрлі құралдардан басқа DSS жүйесін дамытуға мынадай ... ...
* ... ... ... шығарып алу;
* деректерді көптеп талдау арқылы;
* санауды ... ... ... ... мен ... ... талдаудың нәтижелік іскерлік графигін көрсету;
* неге солай талдау?;
* өнерлі ой-өрісі.
Өнердің ой-өрісі құралдары сұрыптаушы жүйеге негізделген ереже бойынша немесе ... ... ... және сәйкес механизмдер арқылы құрылады. Транзакция және аналитикалық өңдеуді есеп жүргізуге қиындық келтіретін осындай жүйе ... ... ... ... ... ету ... ... Кластар жүйесінде шешімді қабылдау үшін жедел аналитикалық өңдеу жүйесі OLAP жеке класы бөлінеді. ... ... көп ... ... ... ... OLAP ... дәріптелген әдістер көп мөлшерлі талдаулар және Data Warehouse ақпараттар жинағын (әр ... ұзақ ... ... ... ... ... ... және оларға жедел кіруге қамтамасыз етілген OLAP жүйесі үшін нақыт ... ... ... ... ... МББЖ базасында немесе OLAP сервер мәліметтер қоймасында тиімді қосымшаларды өңдеудің құралдар жиынтығы қамтылған. Гипертекстік және мултимедиялық негізделген ... ... ... көлемді класы болады. Гипертекстік (гипермедия) өзісен байланысты ... ... ... аудио және видео материалдар жиынтығын ұсынады. Көптеген программалық өнімдер ... ... ... ... ... ... үлгі ... ұйымдастырылып қойылады. Сондай-ақ оқытылатын программада гипертекст жиі қолданылады. Осындай ақпараттық жүйені одан әрі дамытуға гипертекстік желі ... желі WWW ... ... ... түсінік бойынша аударма кеңейтілген ауқымды желіге, ол түйін атына, файл атына және ішкі қосады. ... ... ... ... ... бар. WWW ... ... гипертекстер қоймасы болып саналады. Соңғы уақыттарда осы жүйенің әлсіз өзгешелігі өзгерді. Оларда өнімдерге тапсырыстарды қалыптастыру үшін және тауарға төлем ... үшін ... ... ... ... ... байланысты дамыту перспективалары гипертекст үшін ақпараттық қосымшаларды дайындамалар арқылы қалыптастыруға Java ... ... - ... ... өз ... ... жүйесі-географиялық ақпараттық жүйені CIS құрайды. Бұл жерде ақпарат картадағы немесе жергеілікті жердің нүктесіне байланысты болып тұр. Бір географиялық облысқа әр ... ... ... ... ... және осы ... ... әр түрлі ақпарат ұсынылуы мүмкін, мысалы қалалық коммуникациялар, көлік байланыстары, ормандық массивтер, сулы жерлер және т.б. Қабаттар картаны құра орналасуы ... ... ... ... ... ... ақпараттың бөлігі, мекемедегі бағыттау, өзінде қағазды документтердің құрылыссыз мәліметтер көрсетеді. Қазіргі электрондық документтерді басқару жүйесі EDMS қағазды ... ... ... ... ... ... және ... құралдарымен қамтылады, оның кейбіреуі гипертекстті құрамға ие болады. Жетілген офистік жүйелер Croupwane - дағы бірлескен электрондық почтаның ... ... ... басқаруды қамтамасыз етеді, бланктерді құралдар мен электрондық кестелер мәтіндік редакторларды толтыру.
Құжат айналымның басқарылуына және орындаушының тәртібінің басқарылуына Workflow-ң ... және ... ... ... ... ... ... жайлы тапсырмалар, құжаттарға және МБ, бағаналар қойылады. Осындай ... ... заты ... ... ... ... диалогтік формалар жатады. Дайындаушы тек қана талап етпейтін оқиғаларды ... Бұл ... ... ... ... ... қиындық әкеледі, ал ол мекемедегі іскерлік қызметті сипаттайды.
Ақпараттық қосымшалардың қатарға тұру ... ... ... ... жүйелер және осыған сәйкес қосымшалар әр түрлі тәсілдермен құрылуы мүмкін.
* көптерминалды орталықтандырылған есептеу жүйесі;
* жүйелер ... ... ... ... ... (файл-серверді қосымшала);
* архитектураның клиент сервердегі жүйесі;
* бөлінеген есептеулердегі жүйелер;
* офистік жүйелер;
* Internet/Intranet - технологиялар негізіндегі жүйелер.
Ақпараттық қосымшалардың ... ... ... ... Unix-ке тән, терминал мәліметтереі PS болатын функцияларды ... ... ... ... функциялар орталықтағы түйінді қамтамасыз етеді. Орталық (PL)-ң тұтынушысының сұрағының әрқайсысына әсер етуі ... (BL, DL)-ң ... ... ... және ... МБ-нан (DS,FS) шығарып алуы керек. Орталықтандырылған сызбада 2 үлкен ... бар: ... ... күрделілігін қамтамасыз ету; әрбір толық тұтынушы негізін күрделісерверге енгізеді; кең ауқымдылық жоғалады.
"Файл-сервер" ... ... ... ... онда ... ... компонентті диалогтар PS және PL болмайды, бейнелеу функциясына сәйкес дербес компьютер (ДК) ол графикалық интерфейстің ... ... ... тек ... ... ... сондықтан толық тұтынушылар және қосымшалар орталық процессорға шамалы ауырлық қосады. Файл-серверді қосымша дайындығының обьектісі ... ... PL-ді ... ... ... ... BL және ... басқаратын DL қосымша компоненттер болып табылады. Дайындалған қосымшалар ... ... ... ... ... ... арнайы коды ретінде жүзеге асады.
"Файл-сервер" архитектурасының орталықтанған жүесіне қарағанда оның PS және PL ... ... ... ... ... ... компьютерді көрсету функциялары үшін қолданады, ал ол ... ... ... ... ... ... файлдардан тек шығарады, сондықтан қосымша қолданушылар және қосымшалар орталық процессорға кішкене ғана күш түсіреді. әрбір жаңа клиент желіге есептеуіш қуат ... ... ... ... ... ... PL ... логикасын және BL қайта өңдеу логикасын, DL мәліметтермен басқару логикасын анықтайтын қосымша компоненттері ... ... ... ... ... жүктеуші модуль түрінде немесе интерпретация үшін арнайы код түрінде жүзеге асырылады. ... бұл ... ... екі кемшілігі бар: МБ-ның кейбір сұраныстары барлық МБ-ны клиентке желіні қосу арқылы алып бере алады және оның ... ... ... ... ... ... ... желілік график құрады және "толық клиенттің" пайда болатын Windows-интерфейс, қосымша кодтары, МББЖ мәселелері қуатты дербес ... де ... ... ... ... ... қосымшалардың мәселелерін қосымша компоненттерін бөлу арқылы және оларды ... ... ... ... ... шешуге арналған. Клиент-сервер архитектурасының ерекшелігі болып МБ-ның сұраныстарын SQL құрылымдық тілінде түсінетін және іздеуді, сұрыптауды, ақпаратты жұмыс істеу станцияларына ... ... ... ... ... серверлерін қолдану болып табылады. МБ серверлерінің басқа ерекше белгісі - МБ-ның құрылымы, мәліметтердің бүтіндік шектеулері, форматтары және ... ... ... ... серверлік процедуралары жазылған мәліметтер анықтамасының бар болуы болып табылады. Мұндай қосымшалардағы өңдеу обьектілері болып, диалогтан және ... ... ... басқа, мәліметтердің реляциялық моделі және онымен байланысқан SQL-операторларының осы МБ үшін типтік сұраныстарының жиыны болып ... ... ... ... ... ... ... клиентті және желіні де қатты қиналта алады. SQL-сұраныстың ... ... ... ... үшін ... керек, себебі онда шешім қабылдау теориясы жатыр.
Клиентке және желіге күш түсіруді BL компонентін толығымен серверге жіберу ... ... ... ... қатар барлық шешім қабылдаудың логикасы сақталған процедуралар түрінде бекітілген және МБ серверінде орындалады. Сақталынатын ... - ... кіру үшін SQL ... бар ... Ол ... параметрлерді беретін аты бойынша шақырылады және МБ серверінде орындалады. Компиляция сақталынатын процедуралардың орындау жылдамдығын жоғарылатады және ... күш ... ... ... ... ... қолданбалы логикамен қайта жүктеп өндіріс бойынша жетістіктерді жоғалтуға болады. Сақталынатын процедуралар ... және МБ ... ... коллективті қолданылатын операциялардың және есептеулердің актуалдығына гарантия ... ... ... бірге жүруі және қорғанысы (мәліметтерге тіке жол жоқ) жақсарады.
Қосымша логика бөлігін клиенттен серверге ауыстырып бөлінген логикасы бар клиент-сервер ... ... ... ... ... клиентте, ал қалған бөлігі логикада (оқиғаларды өңдеу түрінде (триггер) және МБ серверінде сақталынатын процедуралар түрінде) жүзеге асуы ... ... ... ... сәтті бөлгенде клиенттердің және сервердің балансталған жүктеуіне әкеледі, бірақ қосымшалардың бірге жүруі қиын болады.
Көпматериалды жүйе негізінде ... ... ... ... архитектурасын құру мүмкін. Бұл жағдайда қосымшалар серверінің көптапсырмалы ортасында қолданушылар ... ... ал ... түйіндер терминалдар түрінде көрсетілген. Күрделі қосымшада көптеген қолданушыларымен, ... ... ... емес ... және МБ-да әртүрлі кірістерімен екішақырымды сұлбалар кейбір мәселерге әкеп соқтырады:
* клиенттер конфигурациясында және басқарудың өзгеру ... ... жоқ ... ... ... ... саны үшін административтік қосымшаның қажеттігі;
* қолданбалы логиканың реализациясы үшін ... ... ... ... ... ... төмендетеді және қосымшаның тасымалдануына жол бермейді;
* серверде реакцияның ... ... ... ... үшін және ... ... ... қолданушыларға әсері үшін уақыты артады;
* бірыңғай емес ... ... ... ... ... қамтамасыз ету мәселесі.
Ақпараттық технологиядағы жаңа тенденциялары
Ақпаратты пайдалану жүзеге асатын орта:
* Банктік ... ... ... және ... ... ... ... орталықтар
* Коммуникация, әсіресе серік арқылы
* Құнды қағаздарды сату және өнімнің ... ... және ... ... безендіру
* Газеттік жұыстар, хабарды жинау
* Білім алу және бар білімді жоғарыландыру
* Лотереямен ойнатылатын ойындарды ... табу және ... ... ... ... ... Болжау және моделдеу
* Генная инженерия и биологический синтез.
АТ-ның ақпараттық фундаменті ... ... ... және ең алғашқы алған мәліметер технологиясы болып табылады:
o оперативті жұмыстың ... ... ... күнтізбе, электронды күнделік, электронды кітапша, өздік архив, және т.б.);
o ... ... ... және ... ... ... ... аналиткалық картотекалар, экранды графика жүйесі);
o экономикалық процесстерді моделдеу әдістері, экономико-математикалық әдістер, ... ... ... келу ... ... жүйелер;
o логикалық есептерді шешу;
o тексттік ақпаратты өңдеу түрлері.
Қазіргі уақыттағы басқа елдердің АТ-сын келесідей көрсетуге болады:
- әртүлі ... ... ... ... көптеген салалардың бар болуы;
- кез-келген базаға жол ... ... ... ьар ... оған ... ... ... бағыттарды алуға болады;
- ақпараттық технология мүмкіндіктерін арттыру;
- ... ... үшін ... көптеген жаңа программалар.
ЖАТ адамның қызметінің ұйымына арналған кейбір мысалдарды қарастырайық:
Редакциялық-баспа қызметінің автоматизациясы. Редакцияға ... ... ... ... ... және ... Одан ... газет жолағының монтажы жасалады. Осыдан соң материал автоматты терме машиналарына түсіп, терім басталады.
Ғылыми - ... ... ... ... ... және олардың нәтижелерінің үнделуін күрделі есептеулерімен байланысқан дедуктивті құрылуларды ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... тез және сапалы қан талдауы жүргізіледі, кардиограммалар мен энцефалограммалар талданады, сонымен қатар гистмологиялық зерттеулер жүргізіледі және емдеу тәсілін таңдау арқылы ... ... да ... ... ... ... ... да маңызды болып табылады.
Автоматтандырылған жобалардың жүйелері
Мұндай жүйелер барлық есептеу және сызба ... ... , ... құжаттардың автоматизациясын қарастырады. Ұшақтарды, тікұшақтарды, станоктарды конструкторлау кезінде, жолдарды комуникацияларды орнату кезінде градоқұрылыстарда және т.б. аймақтарда бұл жүйелер ... ... ... ... ... компьтердің жүйелік қолданысының әлемдік тәжірибедегі ең аймақтың ... Бұл ... ... байланысты барлық мүмкін операциялар автоматталады, яғни бұл банктердің рұхсат етуінің қабілетін жоғарылатуы: чектік кітапшалар, ақша беру автоматтары
Шешімдерді ... ... ... адамның қызметінің рөлінің өсуі, өз қызметіне деген жауапкершілігінің жоғарылауы, әрдайым ақпараттың көлемінің артуы және оның ... ... ... қабылдау үрдісі туралы білімнің формалары негізгі тапсырма ретінде қойды.
3.4 Бағдарламамен қамтамассыз ету. Adobe Flash бағдарламасы
Ақпараттық технология ... ... ... ... ... құру үшін программалау ортасын таңдаудағы негізгі критерийді атап өтейік. Ол - жұмыс істеу кезіндегі максимальды ыңғайлылық. Ол үшін ... ... ... және ... ... сай ... ... қажет. Осыларды сарапқа сала отырып, модульді нақтылау үшін ActionScript тілі таңдалды. Өйткені жасалынатын электрондық ... Adobe Flash ... ... және оны көру үшін ... кез ... ... ... жарайды. Сәйкесінше, бірінші модуль де оқулыққа қол жеткізу үшін броузерді шақыра алатын немесе броузермен басқарылатын ... ... ... программа мен браузер арасында өзара байланыстылықты нақтыламалайтын көптеген нұсқалар бар.
Қазіргі күштің ... сай, ... ... ... ... ... ... соның ішінде анимациялық (қозғалыстағы бейнелер қатары) ақпаратпен жұмыс істеу үлкен көлемді жадыны қажет етуіне байланысты, мәліметтердің көлемін қысқартуға ... ... Flash ... ... ... ... табылады. Flash технологиясының негізгі векторлық графикалық форматынан Shockwave Flash (SWF) құрылды. Бірақ бұл ең алғаш векторлық формат ... SWF ... ... ... ... бейнелеу мүмкіндігі арасындағы үйлесімді, онымен жұмыс жасайтын инструментальді құралдар және қорытындысында Web - парақтарының қосылуының механизмі. SWF ... ... оның ... ... яғни бұл ... әртүрлі аппараттық - программалық платформада қолданылады (сонымен қатар, ОЖ - сі Mac OS Macintosh ... және Windows ОЖ - мен ... IBM ... Тағы бір SWF - тың ... құрылған негізгі бейнелер тек анимацияланып ғана қоймай, сонымен қатар олар ... ... ... мен ... ... ... ... туғызады. Интербелсенді мультимедиялық қосымшалардың тасымалдауы мен құру мүмкіндігінің күрт өсуі танымал SWF форматының Web - дизайнерлердің ... ... ... бұл форматтың пайда болуы Macromedia фирмасында Plug_In ... қоса ... 2 ... желі ... үшін құрылған: Internet Explorer және Nestcape Communicator. SWF форматының тарауына Бүкіләлемдік компьютерлік желі көп ... ... SWF ... ... ... тағы бір ... ... фирмасы бұл форматтың жеңіл және оңай құрал - ... ... ... ... құру үшін - ... Director ... Studio, ал графикалық бейнелерді салу үшін - Macromedia Freehand, Macromedia Fireworks,интербелсенді оқытушы курстарын құру үшін - Macromedia Authorwave, Macromedia Course Builder. ... да Web - ... ... ең ... әрі жеңіл қолдануына ыңғайлы болып келетін - Macromedia Flash болып табылады. Macromedia Flash Web - ... ... ... және ... сайттың анимациясымен безендірілуіне мүмкіндік береді. SWF форматының көмегімен, оны әдетте Flash деп атап кетті.
Flash -те ... ... ... және ... нөмірленген Flash - тың нұсқасы тоқтап, оның орнына Adobe деп ... ... ... Flash ... ... ... аудару үшін, бұл программаның интерфейсін (жұмыс ортасын), қолданушының әртүрлі категориясына жеке бағытталған. Flash ортасын әрбір қолданушы қосқан кезде жұмыс облысының ... 3 ... ... мүмкіндік бар. Бұл :
+ designer - бұл ең алдымен графикалық редактормен жұмыс істейтін дизайнерлер үшін ... ... - ... құру үшін Flash ... ... жұмыс істейтін құрушылар үшін бағытталған;
+ general - жалпы жағдайлар үшін.
Adobe Flash технологиясы Shockwave Flash (SWF) ... ... ... ... ... бұл векторлық формат бірінші емес, SWF құрастырушысына көптеген ... ... ... мүмкіндігімен аспаптық құрылғылар табылды. SWF қосымша мүлігі ... оның ... ... яғни бұл ... кез-келген аппараттық - -бағдарламалық (көбіне, MacOS операциялық жүйенің қоластында Macintosh компьютерлерінде, IBM с ОС Windows компьютерлерінде жұмыс істейтін). Тағы бір SWF ... оның ... ... ... тек анимациаланған ғана болмай, және интерактивті элементтермен және дыбыстық сүйемелдеумен толықтырылған.
Web - ... ... SWF ... ... тез ... ... ... Internet Explorer и Netscape Communicator желілері екі негізгі браузер үшін қолданылатын компоненттер Adobe фирмасымен құрастырылған. Ал бұл өз ... ... да ... ... жүзілік желіде SWF таралған. Нәтижесінде құрастырушылар өз өнімдерінің ұяшығына қатысты SWF сүйемелін қосуды жариялады. ... ... Adobe ... ... ... ... Flash технологиясын құрушылар:
* векторлық графика;
* анимацияның бірнеше түрін қолдану;
* интерфейстің ... ... құру ...
* ... ... форматты қолдану;
* синхронды дыбыстық сүйемелдің қосу мүмкіндігі;
* HTML форматында Flash - ... ... ... ... қатар Интернетте қолданылатын кез-келген графикалық формат;
* қабаттық тәуелсіздік;
* Flash фильмдерін ... ... ... ... ... ...
* Визуалды өңдеудің құралдарының болуы; Flash - технологиясының техникалық аспектілерінің ... ... ...
Графика. Қазіргі кезде Web - беттерін безендіруден алда келе жатқан растрлі ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы болып жазылады. Бірақ бұл нүктелер бір - бірімен ... ... ... ... және координатасын көрсету қажет . Қарапайым жағадайда, әрбір пикселдің түсін жазу үшін бір ... ... ... 0 - ... 1 - ақ. Мұндай разрядтың 256 - түсті суреті үшін 8 әрбір (256=2 8 ) ... үшін ... Ең ... ... ... түсті беәне әрбір пикселге 24 разрядқа дейін қажет етеді. Соған байланысты ... ... ... ... ... ... ... өте тез өседі.
Тағы бір растрлық бейненің кемшілігі бейненің сапасы пиксель ... ... өз ... ... ... ... ... Сондықтан сурет өте тартымды болып көрінеді, ал басқа мониторда нашар болып көрінуі мүмкін. Растрлық бейненің өлшемін өзгертуіде оңай емес. ... ... ... ... ... ... Әртүрлі түс шекарасының аралығына қандай түс қосады? Компьютерлік графика ... ... ... ... ... ... алгоритмі өте күрделі өңделген, бірақ оларда кейде мұндай күрделі тапсырманы шеше алмайды.
Тіптен басқасы -- ... ... ... ... -- қисықтар жиынтығының көмегімен бейнені қою әдісі.
Мысалы, кез - келган бейнені жазу үшін 3 - 4 сан ... ... орта ... ... ... Осының арқасында ратровтықпен салыстырғанда графика көптеген қасиеттерге ие:
* компьютер жадында растровты бейненің суреттеуйіне қарағанда, векторлық бейнелерді суреттейтін математикалық ... аз орын ...
* ... ... ... ... ... мүмкіндігі;
* векторлық бейнені бір қабаттан басқасын ... ... ... ... - ақ ... кемшілігі бар. Мысалы, векторлық форматта фотошығарушы бейнені қою өте қиын. Осыған байланысты ең ыңғайлы шешім - ... - ... ... ... Тек ғана осы шешімді Flash авторлары Web-беттерін осы құрал көмегімен өңдеу ... ... ... Flash-те анимация қолданылатын объектілер қасиетінің өзгерісінде негізделген. Мысалы, жайылуы да пайда болуы да мүмкін, өз әрекетін өзгертуі де, ... ... ... таза ... ... ... ...
Flash-те объектілерді анимациялау кезінде 3 түрлі механизм қарастырылады:
* кадр бойынша ... ... өзі ... немесе болашақ әрбір кадрын басқа қосымшадан импорттауға мүмкіндігі бар;
* автоматты ... ... ... ... автордың мультипликациялық кадрларда тек ғана бастапқы және соңғы кадрларын белгілейді, ал Flash ... ... ... ... ... генерациялайды; tweened-анимацияның екі түрі болады: анимация, ол объектінің орналастыру кезіне ... (motion ... және ... (shape ... ... ... өзгеруі) негізделген анимация;
* сценари негізіндегі анимация, ActionScript деп аталатын Flash ... ... ... ... қойылым; бұл тілдің синтаксисі басқа тілдер қойылымының синтаксисін еске түсіртеді, олар Web-басылымдарында қолданылады (мысалы, JavaScript и VBScript). ... бұл ... ... мен ... бар. Көбіне, tweened-анимациясы екі жетістікке ие:
* біріншіден, автор әрбір кадрды бөлек ө бөлек құра алады;
* екіншіден, мұндай ... үшін Flash - та ... және ... ... ... ...
Сонымен қатар, tweened-анимация ең қарапайым көріністерді құру үшін жарамды, мұнда объектілір қасиеттері бікелкі өзгереді.
ActionScript сценарияларының ... ... әлде ... қиын мінез - құлқын жазуға мүмкіндік береді, алайда...Алайда ол үшін ActionScript тілін жақсылап меңгеру қажет.
Басқа сөзбен айтқанда, ең ... ... жеке ... ... оның ... ... таңдауымен анықталу қажет.
Flash-те Web-беттерді құру үшін Disney ... ... ... ... ... ... компаниясының сайтында арнайы рубрика бар, ол (Site of the Day) деп ... Онда ... ... бар Adobe компаниясының жұмысшыларының ойлауынша Flash-технологиясының мүмкін қолданған өте тиімді.
Интерактивтілік. Flash ... ... ... ... ... сайтты қолданушы сайтқа кіру кезінде пернетақта мен тышқанның ... ... ... фрагментіне көшуге, объектілерді орнатуға, формаға ақпарат енгізуге мүмкіндік береді.
Интерактивті Flash-фильмдері ActionScript тілінде жазылған командалар тізбегі түрінде жазылу жолы іске асырылады. ... ... ... орындалады. Ондай жаңалықтар анықталған фильм кадрларына көшуі ... ... ... немесе бөлек кадрлар интерактивті болуы мүмкін. Мұнда көптеген стандартты әрекеттер сол немесе басқа ... ... ... программалауына байланыссыздығымен қадағаланады. Стандартты әрекетке фильмді қосу және тоқтату, дыбыстық сүйемелді қосу немесе тоқтату, URL - берілгеніне ... және ... ... ... көбі ... ... ... табылады.
Қажет жағдайда күрделі сценарий құруға болады, онда сол және ... да ... ... және содан соң қажет әрекет орындалады. Сондай сценари құру программалауда кейбір жетістіктердің болуын ... ... ... ... ... қолданудың бірнеше әдісін ұсынады. Сіз дыбыстық сүйемелдеуді фильм сюжетімен және қолданушы әрекетінсіз құрастыра аласыз. ... ... - ... ... және ... ... бастауға мүмкіндік береді, олар оны интерактивті қылады. Соңында тағы бір вариант дыбыспен жұмыс - бұл ... - та ... ... ... ... ...
Flash - та сүйемелдеудің екі түрі қарастырылған: (event sound) жаңалықты ... ... (stream sound). ... - ... ... ... үшін сәйкес берілгендер толықтай жүктелген болуы қажет, сонан соң жүрзізілу тоқтатылғанға дейін жалғасады. Топтық жүргізілуі тез арада басталады егер ... ... ... ... үшін жүктелген берілгендер жеткілікті болған жағдайда.
Flash ... ... ... ... ... ... ... береді:
* бірнеше фильмде бір библиотекадан дыбысты қолдануға мүмкіндік беретін, бөлінуші дыбыс библиотекасын құру;
* дыбыс сапасының ... ... ... ... берілгендерді қысу переметрлерін басқару; мұнда автор бөлек дыбыстар үшін қысу параметрлерін таңдауға болады
Сонымен қатар сіз дыбыс модификациясы үшін әртүрлі ... ... ... аламыз.
Сурет салу. Алдындағы тарауда айтылғандай, графикалық объектілермен жұмыс ... ... MS Paint ... Paint Shop Pro типінің қарапайым графикалық редакторы ... Flash - ты ... ... ... қатар, FLASH мүмкіндіктерін жаза отыра бейнені модификациялау және құру ... ... Flash ... элементі болатынын ұмытпау керек.
Суретті салатын құралдар Tools панелінде орналасқан.
Олардың ... ең ...
* bine Tool ... -- бұл ... түзу және ... сызықтарды салуға мүмкіндік береді, олар керек кезде объектінің контуры ... ... ... ... болмайды; жөндеу параметрі ретінде қоданушы сызықтың қалыңдығы мен түсін таңдай алады;
* Oval Tool (Сопақ) -- бұл ... ... ... ... ... ... әр ... радиусты эллипстер мен шеңберлер; жасалынған фигура бір - бірінен ... ... екі ... ... (Outline) контуры және (Fill) құю; жөндеу қасиеттер ... ... ...
* ... Tool (Тік ... -- бұл құрал сәйкес келетін геометриялық ... ... ... жасалынған фигура бір - бірінен бөлек редакталынатын екі компоненттен тұрады: контур және құю; тік ... ... ... ... қосымша параметрі ретінде көрсетуге болады, қоданушы сызықтың қалыңдығы мен түсін таңдай алады; көрсетілген параметрлер қасиеттер инспекторы ... ... ... ... ... ... ... төменде қарастырылады;
* Pen Tool (Қауырсын) -- бұл құрал жоғары нақтылықпен Безье қисығының ... түзу және ... ... ... салуға мүмкіндік береді; ең алдымен Flash сурет салу процессінде (Anchor points) ... ... ... және содан кейін солардың үстінен салынған сегмент құрады; бұл ... ... ... қиын ... ... ... тереңірек қарастырылады;
* Pencil Tool (Қарындаш) -- бұл құрал еркін сызықтарды салуға арналған, бірақ параметрлердің сәйкес жөндеуінен ... ол ... ... ... орындалып және автоматты түрде оларды стандартты геометриялық ... ... ... құралдың жөндеу параметрлері төменде қарастырылатын болады;
* Brush Tool (Бояу жаққыш) -- бұл ... ... ... ... ... бояу ... ... мазканы еске түсіреді; өзінің қарапайым қолданысына қарамастан, бояу жаққыш ... ... ... тұрады, олардың барлығы бөлек қарастырылуда болады;
* Eraser Tool (Өшіргіш) -- бұл графикалық ... ... ... , ол ... ... және ... параметрлерінің терілімі бойынша Brush Tool - ға ... ... ... ... ... ... есте сақтау керек, жоғарда айтылған құралдардың әрқайсысын қолданғаннан ... оны ... ... ... ... ... ... формасын және объектінің контурын өзгерту үшін Arrow құралын қолданасыз.
Енді кейбір құралдардың қолданылуын тереңірек қарастырайық.
Rectangle Tool ... ... ... ... ... ... қажет етпейді, сондықтан оның жөндеу мүмкіндіктеріне тоқталамыз.
Жоғарыда айтылғандай, Rectangle құралының келесі жұмыс ... ... ... ... ...
* ... тік ... бұрышының көлемі; бұл параметрді өзгерту үшін Round Rectangle Radius(тік бұрышты - дөңгелектің радиусы) модификатор батырмасын шерту керек, және ... ... ... ... ... ... ...
* контур түсі мен құю түсі, олар сәйкес келетін батырма көмегімен таңдалады, ол ... ... ... ...
* контурдың сызығының стилі мен қалыңдығы, көрсетілген параметрлер қасиеттер инспекторы ... ... ... ... ... қалыңдығы 0.25 (points) нүктелі дискреттімен өзгертіледі, бірақ пертақтадан кез келген 0 мен 10 арасындағы мән ... ... ... FLASH әртүрлі қолдану механизмді құрудың, қолданудың және фильмдердің немесе оның жеке элеметтерін түрлі-түсті бояу тақтайшаларын түрлендіруді қамтамасыз етеді. Бояу ... ... ... сіз ... ... таңдап алынған нақты нысананың түсін немесе оның контурын бояу үшін ... бір ... ... ала ... және ... бояу үшін тек ... бар бояуларды падалануға болады. Сонымен қатар, сіз қосымша, контурдың немесе жеке сызықты, жуандығын және ... ... ... ... Бояу үшін ... ... ... градиент немесе көмкерілген кескіндер қолданылуы мүмкін. Көмкерілген түтерді қолдану үшін, сіз оны фильмнің файлына импорттауыңыз қажет. Flash сызықтар мен ... ... ... түстерді қолдануға мүмкіндік береді. Бұл, белгілі бір заттың не нысананың тек контурын ғана бояусыз ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Flash текстік символдардың түсті сұлбаларын қолдады.
Flash та түстермен жұмыс істеу үшін ... ...
* Tool ... ... ... Ink Bottle Tool (сия ... Paint Bucker ... банкісі), Fill Transform (бояу өзгерісі), Dropper Tool (тамызғыш);
* Color өрісінде Tools панелінде орналасқан Strocke Color ... ... Fill Color ... ... Defauit Color ( ... түс), No Color ... және Swap Colors ... өзгерту);
* Color Mixer (түстерді араластырғыш) панелі және Color Swatches (түс үлгілері).
* Аспапты іске қосу;
* Strocke Color батырмасының көмегімен қажетті ... ... алу ... ... ... көрсеткіш сілтемені апарып, тышка батырмасын басу керек;
* Ink Bottle көмегімен жуандықты не ... ... ... ... инспектор сипатындағы аспаптар параметрін лайықты етіп құру қажет, содан кейін сызыққа басу керек. Осылайша, инспектор сипатының арқасында сіз ... ... ... және қалыңдығын өзгерте аласыз.
Қарапайым анимацияланған (алдыңғы бөлімдерде қарастырылғанға ұқсас) Flash фильмінде уақытша диаграмма кадрлары ... ... ... ... ... ... қанша рет қайта қарап шықса да өзгеріссіз қалады. Интерактивті фильмде ... ... ... ... ... ... басқа фрагментке немесе фильм сахнасына өтуге, объектілерді орналастыруға, ақпарат енгізуге, сол ... ... да ... ... ... ... үшін ... және тышқанды қолдану мүмкіндігі бар.
Flash-фильмінің интерактивтілігі оған қосылатын сценарий есебінен қамтамасыз ... ... - ... ... нұсқау жиынтығы. Әр нұсқау онымен байланысты нақты оқиғамен дайындалынады. Оқиға әртүрлі болуы мүмкін: нақты кадрдың ... ... ... ... ... батырманы басу, тышқан батырмасын басу және т.б.
Қазіргі заман талабына сай басқа сценарий тілдері сияқты (JavaScript ... VBScript ... ... - бұл ... ... ... ActionScript-тегі объектілер деректерден немесе нақты символ түріндегі ... ... ... ... ... ... ... немесе объектілердің жаңа типін құру үшін программалаудың ... ... білу ... ... қатар, күрделі емес интерактивті фильм құру үшін ActionScript тілін оқып үйрену міндетті емес, оқиға және ... ... ... мен ... ... көмегімен фильм элементтеріне тағайындалынады.
Алдыңғы нұсқалардан айырмашылығы FLASH толығымен мүмкіндігі бар сценарийлер редакторы, және ... ... ... ... ... ... кезінде кеткен қателерді көруге мүмкіндік береді.
ActionScript ... ... ... Actions (Әрекет) сұқбаттық панелі түрінде іске асырылған, оның сыртқы интерфейсі алдыңғы бөлімде қарастырылған Flash басқа ... ... ... жоқ. ... ... жақын танысқан кезде білетініміз, сценарий құру үшін ActionScript нағыз қажетті редактор. Ол бірақ екі режимде жұмыс ... ... жай (ол ... пайдаланушылар үшін арналған) - Normal, және сарапшы ( ... ... - Expert. ... жағдайда пайдаланушыға жұмыстың көріністі режимі ұсынылады және қолмен кодтау еншісі минимумге келтіріледі, болмаса нольге тең. Екінші режимде пайдаланушы ... ... ... алады, бірақ кейбір көмекші құралдардан айырылады. Айтылған алдын-ала көрініс ретінде ... екі ... сол бір ... ... ... ... ... Төменде әр форматтың ерекшелігі толығымен қарастырылады.
ActionScript мүмкіндіктері мен ерекшеліктерінің нақты сипаттамасы осы кітаптың шегіне шығады. ... FLASH ... ... ... ... нәтижесінде ActionScript нағыз программалау тіліне айналды. Онда таратылған мүмкіндіктер сіздің алдыңыздағы кітап көлемі бойынша (алдыңғы ... ... ... ... жеке ... бола ... Расында, мүмкіндіктердің көбеюімен тілдің күрделілігі өсті. Бірақ та бастауыш ... ... ... ... - ... Сонымен бірге әрбір мықты компьютер пайдаланушысы өзін осылай санайды. Сондықтан біз тілдің негізгі концепцияларын сипаттаумен және ... ... ... ... ережелерімен шектелеміз. Іс-тәжірибе көрсетеді, осындай білім деңгейі күрделі емес, ... ... ... ... ... ... құру үшін жеткілікті.
ActionScript клип, батырма немесе кадр үшін ... ... ... ... ... әр ... ... ActionScript тіліндегі программа) фильмнің тиісті элементімен қатты байланысқан. Фильмді басып шығарған кезде сценарий мәтіні, сол ... ... ... ... ... ... ... бірге, сіз оны .as (бұл қарапайым мәтіндік файл) кеңейтілуімен жеке файлда сақтай аласыз. Соңында кез ... ... ... ... ... сыйлау) қолдануға болдаы.
Сценарийден сіз фильмнің кез келген басқа объектісіне (батырма, клип және кадр ... және ... ... ... ... ... бір ... желілік ресурсқа үндеу жасай аласыз. Мысалы көрсетуге болады, 10 нөмірлі санауыш басы бар ... ... ... www.sound.ru сайтында орналасқан дыбыстық файлды жүктеу қажет. Сондықтан Flash сценарийде кескінделетін объектілер қандай болатынын білу ... ... ... емес ... ... ... түрде сценарийде қате болуына әкеп соғады. Мысалы айтсақ, нақты клиптің 10-шы кадрын дыбыстаудың орнына, сұратылған ... файл ... ... ... 10 ... қайта шығарылады.
Жоғарыда көрсетілген шараларға байланысты, ActionScript жұмысының алдында екі ... ... ... ... ... ... және ... орындалу контексті.
ActionScript объектілік моделі. Объектілік модель дегеніміз сценарийде қолданылатын және олардың арасындағы бағыңынқы қатынастағы объектілер ... ... ... ... ... ... осы объектіге қолданылатын объект атрибут (қасиет) жиынымен және әдіс тізімімен ... ... ... әр ... үшін өз ... мен ... ... Мысалы, объектісі үшін атрибут ретінде белгі, геометриялық өлшемдер және координаттар қолданылады, әдіс ... - ... басу ... Нақты объект - бұл тиісті класс экземпляры. Сол бір кластың екі ... бір - ... ... ... ... ... әрекеттерін сипаттау үшін, сол сияқты объект бағыңынқысын көрсету үшін көбінесе қолданылады. Мысалы, Button_l батырмасын көрсету үшін, ... ... ... ... және ... ... ...
Button_1. onPress(). Егер батырма Button_1 жабдығын Сliр_2 клипке көрсету керек болса, онда жазба мынадай болады:
Clip_2. Button_1. ActionScript - те ... ... ... басқа сценарий тілдерінің (мысалы, JavaScript) объектілік моделіне ұқсас. Сонымен қатар, басқа айырмашылықтары да бар. ... ... ... ... ... Flash-плеерге сәйкес тұрғызылады, Web-браузер терезесінде кескінделетін HTML-құжатқа тиісті емес.
Мысалы, егер HTML-құжат Input_1 батырмасы бар Form_l формасынан тұрса, онда ... - те ... ... ... ... ... t. Widow. Form_1. Input_1. Бұл жағдайда, браузер терезесінде кескінделетін батырмаға қатынау ағымдағы құжаттан орындалса, онда ... ... екі ... ... тек ... Сол ... ... қатынау үшін мынадай конструкция қолданылуы мүмкін
Form_1. Input_1.
Осындай ... ... ... ... ... ... негізгі фильмнің кадрына қойылған клипке қатынау үшін, былай жазуға болады: _root. Clip_l.
_ root кілттік сөзі негізгі ... ... ... ... және бұл ... ... ... Егер клип басқасының клиптің жартысы болса, онда оның бағыңынқылығын көрсету үшін _parent, кілттік сөзі ... ... ... ... Clip_1. ... айтсақ, ActionScript объектілерінің адресация сұрақтары келесі бөлімдерде қарастыралады.
Енді ActionScript объектілік моделіне келейік.
Жоғарыда айтып кеткендей, түбір ... ... ... сценарийлерде қолданылатын Flash-плеер табылады. Келесі деңгейде объектілердің төрт ... ...
* Movie ... ...
* Core ... ...
* Client/Server (Клиент-сервер орындалу ортасының объектілері);
* Authoring (Ортаны құру ... ... ... ... ... ... элементтері арасындағы (болмаса фильм құрылымы) өзара қатынасты ұсынуға мүмкіндік береді, сол сияқты фильм элементтерін параметрімен және ... ... Бұл ... негізінен келесі объектілер жатады:
* Button (Батырма) -- сценарийде батырманы ұсынатын объект; мұндай объект үшін динамикалық түрде ... ... ... ... ... ...
* ... (Клип) - сценарийде клипті ұсынатын объект; мұндай объект үшін динамикалық түрде өзгереді, мысалы, енгізілген клиптер саны;
* Mouse ... - ... ... ... ... ... ол ... стилін және көріністі басқаруға мүмкіндік береді;
* Key (Пернетақта) - фильмді ... үшін ... ... ... ұсынатын объект;
* Color (Түс) - палитраны өзгертуге ... ... ... палитра клипін ұсынатын объект;
* Sound (Дыбыс) - клип немесе батырмамен байланысты сценарийде дыбыстық символды ұсынатын объект;
* Stage ... - ... ... ... ... үшін ... ... көрініс масштабы);
* TextField (Мәтіндік өріс) - сценарийдегі динамикалық ... ... ... ... ... ұсынатын объект;
* TextFormat (Мәтін форматы) - мәтіндік өрістің шрифт параметрлерін сценрийден басқаруға ... ... ... ... - те Button және ... ... ... арасындағы бағыңынқылық қатынасты анықтау күрделі: олар бір фильмнен екінші фильмге және бір сахнадан екінші сахнаға ... ... ... бір ... батырма клип құрамына кіре алады, ал екіншісінде клип батырмасын кескіндеу үшін қолданылады, ал қалған Movie ... ... ... ... Button және ... ... қарағанда бағыңынқы деп санауға болады, бірақ та олардың құрамына кіруі мүмкін және ... ... ... ... - те кадр үшін де, ... ... үшін де ... класс объектілері қарастырылмаған. Негізінен, ActionScript - те фильм элементтерінің ешбір қасиетін өзгертуге мүмкіндік бермейді. Сіз сценарий көмегімен оның ... ... ... ... тек ... ... ... алады, сол сияқты оның жүктелген болмаса жүктелмегенін тексеруге болады. Ереже бойынша, кадр ... ... ... ... және әдіс параметрі ретінде қолданылады. Мысалы, 20-шы кадрға өту үшін, gotoAndPlay(20) ... ... ... ... ... ... ... жұмысы үшін арналған және көмекші роль атқарады. Оларды мынадай жағдайда қолдануға болады, егер ... ... ... үшін ... өзгерту) стандартты әдістер жеткіліксіз болғанда. Core класына негізінен ... ... ...
* Math ... - ... шамалармен жұмыс істеу үшін сценарийде қолданылатын объект; ActionScript тілінің басқа кластарынан айырмашылығы, Math объектісі осы ... ... ... ... табылады. Ол дегеніміз осы кластың әдістері Math объектісіне тікелей ... ... cos ... ... ... ... алу үшін былай жазуға болады: Math.cos(3)\
* Number (Сан) - сандық ... ... ... ... ... үшін ... объект; мысалы, оның көмегімен кейбір аралықта үлкен емес санды анықтауға болады;
* String (Жол) - сценарийде жолмен ... ... үшін ... ...
* Date (Күн) - ... күнтізбе және уақытпен жұмыс істеу үшін қолданылатын объект.
Client/Server класының объектілері XML тілінде жазылған құжаттармен ... ... ... үшін ... Осы ... кейбіреулері XML- құжатты жүктеуді, өңдеуді және қайта жіберуді қамтамасыз етеді, басқалары - ... ... ... ... қызмет жасайды. Сонымен қатар, ActionScript Flash-фильмнен тұратын XML-құжатты серверлік өңдеудегі ұстануды таратады.
Authoring класының объектісі ... құру ... ... басқару үшін арналған. Ол үшін екі негізгі әдіс қарастырылған: install және uninstall.
Сценарий орындалуының контексті ... ... мен ... ... ... және ... қолданылатын басқа программалық шамаларды (айнымалыларды) анықтайды.
Контекстіні есепке алу қажеттілігі пайда болады, егер сценарийде бірнеше объектілер немесе ... ... бар ... қолданылса. Мысалы, егер сіз негізгі фильмнің дауысын қайта шығару жылдамдығын сақтау үшін framePS ... ... ... ... - ... клип үшін ... ... айнымалы құрсаңыз, ерте ме кеш пе сценарий күтпегенімізден жұмыс істеп кетеді.
Осыған байланысты ActionScript - тің келесі ... ... алу ... ... уақытта белсенді болып тұрған ондағы айнымалының көріну аймағы уақытша ... ... егер ... ... 10-ы ... сценаримен байланысты клип болса, онда осы сценаридегі барлық айнымалылар негізгі фильмнің емес, осы клиптің уақытша диаграмма тәртібіне әсер ... Шарт ... ... үндеу кезінде өте жоғары деңгейлі уақытша диаграммаға сілтеме болмайды (мұндай сілтеме қалай көрінеді, алдыңғы ... ...
3.5 ... ... пәні ... электронды оқулықты дайындау
"Ақпараттық технологиялар" пәнін оқытудағы мақсаты - ... ... ... ... ... отырып, студенттерді экономикада және техникада жобалауды оқып - ... ... ... ... оқу ... ... мәліметтерге ақпараттық технологиялар жүргізу түсінігін және теориялық негізін;
* ақпараттық технологияның функционалдық қолданулары мен принциптері мен әдістерін;
* ақпараттық жүйелердің негізгі ... ... мен ... бизнес-реинжинирнг әдісі мен негізгі принциптерін білуі қажет.
* ... ... ... ... мен жұмыс істеуін;
* қазіргі қолданбалы бағдарламалық пакеттер мен ақпараттық жүйелермен іс жүзінде пайдалана алу және өзінің кәсіптік қызметінде ... ... ...
Сонымен жұмысты бастамас бұрын, кішкене электрондық құралға тоқталып ... ... ... ... ол ... болуы керек, онда нелер қолданамыз, Flash - тің қандай мүмкіншіліктерін пайдаланамыз және бұл электрондық құралдың басқа программада жасалған электрондық ... ... ... деген мәселелер қазір осы жасалған жұмыстың түсініктемесі арқылы көрінеді.
9-сурет - ЭҚ-дың алғашқы беті ... ... бұл ... бірінші қадамы ашылатын терезеден тұрады. Яғни, бірінші кадрға суретін, пішінін салып аламыз. ... ... ... ... ... ... бір қабатға мәтінді де, батырманы да, анимацияны да қолдану қиын, тіпті мүмкін де емес. Өзіміздің жұмыс жасауымызға жеңіл әрі түсінікті ... үшін біз ... ... ... ... Adobe Photoshop графикалық редакторында салып аламыз да ... ... ... ... ... айналдыру үшін Adobe Flash - те бас мәзірден Modify- Convert To Symbol ... ... ... бұл ... F9 - Actions ... ашып мына ... ...
on (release) { loadMovie("batirma.swf",0);
}
Сол сияқты басқа да батырмаларға сілтемелер жасаймыз. ЭҚ - дың ... ... бас ... көшу үшін F9 - Actions ... ашып мына ... ...
on ... { loadMovie("modul_1.swf",0);
}
Осы команданы енгізу арқылы біз ЭҚ екінші беті Бас Мәзір терезесіне ... ... ... Stop ... енгізіп қойғанбыз.
Сонымен Дәріс батырмасын басайық (34-сурет).
10-сурет - Дәрістер терезесі
Осымен Adobe Flash арқылы жасалған ... ... ... ... жоғарыда қарастырылған пәндермен, онда қолданылған әдебиеттермен және т.б. ... ... ... мүмкіншіліктермен қамтылып аяқталады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі кезде білім процесінің әртүрлі ... ... ... ... алмасу ісі мүмкін болып, олар бір-бірімен ашық түрде компьютерлер көмегімен өз пәндері айналасында пікірлесе алатын болды, мысалы, ... - ... ... - ... мұғалімдер - ата-аналармен, мұғалімдер - оқулық жазушылармен, т.б.
Электрондық оқулықтар оқушының ... тыс өз ... ... ... ... ... ... Электрондық оқулықтың жаңа технологияларға негізделіп құрылғаны, оқулықтың тиімділігін айқындай түседі. Сонымен қатар әртүрлі салада электрондық оқулықтарды ... ... ... мамандар көп айналысады. Осындай оқулықтар білім беру ортасына арнап дайындау, оқушыларға, ұстаздарға өте ... ... ... бұл ... ақыл ой иесі және ... ... қалыптастыратын ең маңызды шарт болып табылдады. Түлектік ... ... ... беру ... өзекті болып табылады және жұмыста қойылған мәселелер шешімін тапты. .
Осы уақытқа дейiнгi бiлiм беру ... тек ... ... ... ... пайдалану қазiргi заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан қазiргi ақпараттандыру қоғамында бұл ... ... алға ... ... емес. Бiлiм берудiң кез-келген саласында "Электрондық оқулықтарды" пайдалану студенттердiң танымдық ... ... қана ... ... ойлау жүйесiн қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуiне жағдай жасайды.
Жұмыста электрондық оқу басылымдары, оларға қойылатын талаптар, құру жолдары, "Ақпараттық ... ... ... ... ... Adobe Flash программасында электрондық құрал нұсқасы дайындалды. Құрал осы бағытта алғашқы дайындалғандықтан толықтыруды, тақырыптарды кеңейтуді қажет етеді.
Құрал ... ... ... ... ... ... жұмыс жасауына мүмкiндiк береді. Оқушы оқулықты қажет етпей-ақ "Ақпараттық технология" пәніне қатысты тақырыптарына қатысты ... ... ... ... ... ... ... жұмыстар компьютер көмегiмен тез, жылдам түсiндiрiледi.
Қорыта келгенде, электрондық ... ... ... ... ... ... қызығушылығының күрт артқандығы байқалады. Сондай-ақ, мұғалiмдер де өздерiне қажеттi әдiстемелiк, дидактикалық көмекшi құралдарды молынан ала алады. Заман талабына сай жас ... ... бiлiм ... ... ... ... ... жаңа технологиясының бiр түрi ретiнде қарастыруға болады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы ... ... 28 ... 2011 ж.
2. ... ... халқына Жолдауы Егемен Қазақстан, 29 қаңтар 2010 ж.
3. Егемен Қазақстан, ... 2010 ж.
4. , ... 2007 ... , ... 2007 ж.
6. ... Б., Балапанов Е. . - Алматы, 2001.
7. Баймұхамедиев С.Қ. .- Алматы, 2003.
8. ... С.Т. ... Ж.Ә. , ... 2008 ... Джеймс Л.Молер Руководство Web-дизайнера, М.: Эксмо, 2006.
10. Лещев Д. ... и ... ... СПб., 2004.
11. Панкратова Т. Учебный курс. СПб., 2004.
12.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 95 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Информатиканы оқытудың мақсатты жүйесі25 бет
Компьютерлік графика бағытының информатика пәнінде қамтылуы58 бет
Информатика пәні бойынша критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларын жасау әдістері.24 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстар әдістемесі4 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру17 бет
Коммуникативтік акт шеңберіндегі төл сөздің семантика - интонациялық сипаты24 бет
Мектеп информатика курсы бойынша өткізілетін дәстүрден тыс сабақтың мақсаты18 бет
Экологиялық информатика міндеті және маңызы6 бет
Өзін-өзі тану пәні мен өзге оқу пәндерінің инновациялық әдіс-тәсілдер арқылы өзара сабақтасып, ықпалдасуы7 бет
"Физика пәнін оқыту әдістемелерінің негізі"63 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь