Бағалы қағаздар портфелін құрастырудың негіздері

КІРІСПЕ 3
1 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 4
1.1 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ САНДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 4
1.1.1 Акциялар 5
1.1.2 Облигациялар 8
1.1.3 Мемлекеттік бағалы қағаздар 11
1.2 Қазақстан Қор Нарығының қызмет етуі 13
2 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН ҚҰРАСТЫРУ МОДЕЛЬДЕРІ 17
2.1 Портфельді инвестициялау теориясының мағынасы 17
2.2Портфельдің теорияның негізгі прициптері мен ерекшеліктері 19
2.3 Тәуекелді портфельдің тиімді құрылымын анықтау. Марковиц моделі 20
3 ӘР ТҮРЛІ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДАН ҚҰРАЛҒАН ТИІМДІ ПОРТФЕЛЬ ҚҰРУ. ОНЫҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫ МЕН ТӘУЕКЕЛДІГІН ЕСЕПТЕУ 24
3.1 Қарапайым акияларға арналған портфельдің табыстылығы мен тәуекелдігін есептеу 24
3.2 Ерекшеленген акцияларға арналған портфельдің табыстылығы мен тәукелдігін есептеу 26
3.3 Купондық облигацияларға арналған портфельдің табыстылығы мен тәуекелдігін есептеу 27
3.4 Мемлекеттік бағалы қағаздарға арналған портфельдің табыстылығы мен тәуекелдігін есептеу 29
3.5 Әр түрлі бағалы қағаздан құралған портфельдің аддетивті моделі 29
4 SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO ПРОГРАММАСЫНДА МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ҚҰРУ 30
4.1 Sql management studio туралы түсінік 30
4.2 Sql management studio программасында мәліметтер қорын құру 33
5 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІ АВТОМАТИЗАЦИЯЛАУ. САЙТ ҚҰРУ 35
5.1 Есепті шешу алгоритмі 35
5.2 Html тілі және www.да клиент.сервер технологиясы 36
5.3 Сайттың құрылымын сипаттау 38
ҚОРЫТЫНДЫ 39
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 40
ҚОСЫМШАЛАР 61
Инвестициялық қызметте халықтар арасында базалық сауаттылық пен дағдысыз тәуекелді активтерді бағалау белсенділігі артты. Осыған сәйкес инвестициялық портфельде бағалы қағаздардың тәуекелділігін азайту мақсатында олардың бірнеше түрін қолдану қажттілігі туды. Әлбетте, әр түрлі бағалы қағаздарды қолдану принципі, сонын ішінде портфельді құру кезінде мемлекеттік бағалы қағаздарды қосу жалпы инвестициялау тәуекелін төмендетуге айтарлықтай маңызды әсер етеді. Бырақ қарапайым акцияларға, ерекшеленген акцияларға, мемелекеттік бағалы қағаздарға және купондық облигацияларға жататын қаржылық құралдар әр түрлі тәуекелділік деңгейіне және табыстылықты анықтаудың белгілі бір бағалы қағазға тән есептеу әдісіне ие. Осыған байланысты жалпы инвестициялық портфельдегі барлық активтердің үлес салмағын диверсификациялау қажеттілігі туындайды.
Инвестициялармен айналысқан кезде өз іс әрекетіңіздің белгілі бір саясатын және инвестициялаудың негізгі мақсаттары (оның стратегиялық немесе порфельдік мінездемесі) анықталады. Инвестициялық портфель құру кезінде қол жетімді бағалы қағаздардың түрлерін, сапасын, портфельдің диверсификациясын және т.б таңдау қажет. Нарықтың жай күйі және инвестордың мүмкіндіктері оның инвестициялық стратегияны таңдауын анықтайды. Осыған байланысты портфельдік инвестициялау отандық нарықта басымдыққа ие емес. Алайда барлық сатып алынған бағалы қағаздармен инвестициялық операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде белгілі бір амал тәсілдер қарастырылды.
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі негізінде біздің мемлекетімізде бағалы қағаздар қатарына акциялар, облигациялар, консаменттер және бағалы қағаздар жөнінде актте тіркелген немесе бағалы қағаздар қатарына кіретін басқа да құжаттар жатады. Бағалы қағаздар мүліктік құқықтармен қорғалған, мүліктік мазмұндағы, осы екеуі бір бірімен байланысқан және басқа адамдарға берілмейтін құжат болып табылады. Қағазда көрсетілген құқықтарға байланысты оның бірнеше түрін бөліп көрсетуге болады:
• Ақшалы қағаздар (облигациялар, векселдер, казначейлік міндеттемелер, чектер және т.б);
• Мүлікті иемдену құқығын бекітетін – көбінесе жеке меншік құқығы немесе тауарға кеплдік беретін тауарлық қағаздар (консаменттенр, деливериордерлер, қойма куәлктері және т.б.);
• Қандай да бір компанияға қатысу құқығын бекітетін қағаздар –(акциялар, акцияларға сертификаттар, қолданушылық куәліктер және т.б.)
• Тұлғаның лигимитация әдісіне байланысты иелік ету негізіне байланысты ажыратылады: құжатты көрсеткен тұлға иесі болып табылатын, көрсетушінің бағалы қағаздары; бағалы қағаздың өзінде иесі көрсетілген, атаулы қағаздар; басқа адамға арнайы табыстау қағазы (индоссамента) арқылы беру мүмкіндігіне ие ордерлі қағаздар.
1. Көшенова Б.А. Ақша, Несие, Банктер, Валюта қатынастары. А.: Экономика, 2000.
2. Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. А., 2000.
3. Мауленова С.С. Экономикалық теория. А., 2004.
4. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М., 1999.
5. Агарков М.М.Учение о ценных бумагах.-М.: Финстатинформ. 1993.
6. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. -М.: Финансы и статистика. 1992.
7. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг, введение в фондовые операции. -М.: Финансы и статистика. 1991.
8. Аристов Д.В., Гольтяев А.А., Горюхин Б.Н., Смарагдов И.А. Ценные бумаги в сберегательном банке России. Тула: Изд-во "Шар", 1996.
9. Биржевая деятельность/ Под ред. А.Г. Грязновой, Р.В, Корнеевой, В,А, Галанова -М.: Финансы и статистика, 1995.
10. Дефоссе Гастон. Фондовая биржа и биржевые операции/ пер. с франц. -М., 1995.
11. Инвестиционно-финансовый портфель/ Общ. ред. Н.Я. Петракова, -М.: "Соминтек". 1993.
12. Кузнецов М.В., Овчинников А.С. Технический анализ рынка ценных бумаг.- М.: ИНФРА-М, 1996.
13. Миловидов В.Д. Инвестиционные фонды и трасты: как управлять капиталом? (опыт США).- М.: 1992.
14. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.- М.: Изд-во "Перспектива". 1995.
15. Практикум по биржевым играм и финансовой деятельности западных банков. - М.: МП "Фоском", 1992.
16. Роде Э. Банки, биржи валюты современного капитализма/ пер. с нем.; Под редакцией ис предисловием В.Н. Шенаева.- М.: Финансы и статистика, 1986.
17. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика.- М.: Изд-во "Перспектива", 1995.
18. Финансовое исскуство предпринимателя: Учебно-практическое руководство/ Под ред. Стояновой.- М.: Изд-во "Перспектива", 1995.
19. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник/ под редакцией Стояновой Е.С.- М.: Изд-во "Перпектива", 1996.
20. Фондовый портфель/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И.- М.: "Соминтек", 1992.
21. Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: "Дело",1992.
22. Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. Прикладное пособие.- М.: ИНФРА-М, 1996.
23. Левина О. Взаимодействие компьютера и человека как социальное явление//Педагогический Вестник, 1998.
24. Майкөтов М., Омарова Г. НТМL тіліне кіріспе. Информатика негіздері: ғылыми-әдістемелік журналы, N2,3,4.2002.
25. Олейников М. Интернет для всех. Москва.,2000.
26. Федорчук А. Как создаются Веб-сайты: краткий курс. Санк-Петербург:Питер. 2000.
27. Харли Хан. Желтые страницы Іпtегпеt & WеЬ. 2001. Международные ресурсы. Санк-Петербург: Питер. 2001.
28. Холмогоров В. Основы Веб-мастерства: учебный курс. Санк-Петербург: Питер. 2002.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 4
1.1 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ САНДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 4
1.1.1 ... ... ... бағалы қағаздар 11
1.2 Қазақстан Қор Нарығының қызмет етуі 13
2 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН ҚҰРАСТЫРУ МОДЕЛЬДЕРІ 17
2.1 Портфельді инвестициялау теориясының мағынасы 17
2.2Портфельдің теорияның негізгі прициптері мен ... ... ... ... ... ... ... моделі 20
3 ӘР ТҮРЛІ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДАН ҚҰРАЛҒАН ТИІМДІ ПОРТФЕЛЬ ҚҰРУ. ОНЫҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫ МЕН ТӘУЕКЕЛДІГІН ЕСЕПТЕУ 24
3.1 Қарапайым акияларға арналған ... ... мен ... ... ... ... ... портфельдің табыстылығы мен тәукелдігін есептеу 26
3.3 Купондық облигацияларға арналған портфельдің табыстылығы мен тәуекелдігін ... ... ... ... ... портфельдің табыстылығы мен тәуекелдігін есептеу 29
3.5 Әр түрлі бағалы қағаздан ... ... ... ... SQL SERVER ... STUDIO ... ... ҚОРЫН ҚҰРУ 30
4.1 Sql management studio туралы түсінік 30
4.2 Sql management studio ... ... ... құру 33
5 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІ АВТОМАТИЗАЦИЯЛАУ. САЙТ ҚҰРУ 35
5.1 Есепті шешу алгоритмі 35
5.2 Html тілі және www-да клиент-сервер ... ... ... ... ... ... ... халықтар арасында базалық сауаттылық пен дағдысыз тәуекелді активтерді бағалау белсенділігі артты. Осыған сәйкес ... ... ... қағаздардың тәуекелділігін азайту мақсатында олардың ... ... ... ... туды. Әлбетте, әр түрлі бағалы қағаздарды қолдану принципі, сонын ішінде портфельді құру кезінде ... ... ... қосу ... ... тәуекелін төмендетуге айтарлықтай маңызды әсер етеді. Бырақ ... ... ... ... ... бағалы қағаздарға және купондық облигацияларға жататын қаржылық құралдар әр түрлі тәуекелділік деңгейіне және табыстылықты анықтаудың белгілі бір ... ... тән ... ... ие. Осыған байланысты жалпы инвестициялық портфельдегі барлық активтердің үлес салмағын диверсификациялау ... ... ... ... өз іс әрекетіңіздің белгілі бір саясатын және инвестициялаудың ... ... ... ... ... ... ... анықталады. Инвестициялық портфель құру кезінде қол жетімді бағалы қағаздардың түрлерін, сапасын, портфельдің диверсификациясын және т.б ... ... ... жай күйі және ... ... оның ... ... таңдауын анықтайды. Осыған байланысты портфельдік инвестициялау отандық нарықта басымдыққа ие емес. Алайда барлық сатып алынған бағалы қағаздармен инвестициялық ... ... ... ... ... бір амал тәсілдер қарастырылды.
1 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН ... ... ... ... қағаздың түрлері және олардың сандық сипаттамасы
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі негізінде біздің мемлекетімізде бағалы қағаздар қатарына акциялар, облигациялар, консаменттер және ... ... ... ... ... немесе бағалы қағаздар қатарына кіретін басқа да құжаттар жатады. Бағалы қағаздар мүліктік құқықтармен қорғалған, мүліктік мазмұндағы, осы ... бір ... ... және ... ... ... құжат болып табылады. Қағазда көрсетілген құқықтарға байланысты оның бірнеше түрін бөліп көрсетуге болады:
* Ақшалы қағаздар (облигациялар, ... ... ... ... және т.б);
* Мүлікті иемдену құқығын бекітетін - ... жеке ... ... немесе тауарға кеплдік беретін тауарлық қағаздар (консаменттенр, деливериордерлер, қойма куәлктері және т.б.);
* Қандай да бір компанияға ... ... ... ... - (акциялар, акцияларға сертификаттар, қолданушылық куәліктер және т.б.)
* Тұлғаның лигимитация ... ... ... ету ... ... ... құжатты көрсеткен тұлға иесі болып табылатын, көрсетушінің ... ... ... ... өзінде иесі көрсетілген, атаулы қағаздар; басқа адамға арнайы табыстау қағазы (индоссамента) арқылы беру мүмкіндігіне ие ордерлі қағаздар.
Бағалы ... ... ... ... оның ... мен ... болып табылады. Ережеге сай бұл қасиеттер қарама қарсы байланыста ... ... ... өтімділігі артқан сайын оның кірістілігі азая ... ... ... ... ... ... компания - иемденушінің айналымдағы капиталының бөлігін құрайтын және ... ... ... ... ... ... ... асырыла алады (қолма қол ақшаға айналатын). ... ... ... ... куәліктер (саудалық қағаздар, казначейлік вексельдер, қайта сатып алу жөніндегі келісімдер, депозиттік сертификаттар, евродолларлар, және т.б.); Ұзақ мерзімді міндеттемелер ... және ... ... кәсіпорындардың облигациялары); Уақытша бос қаржыны жеңіл орналастыру мақсатында жоғары өтімді қағаздардан кірісті қағаздарды ауқымды инвестордың сатып алуы басқа кәсіпорынды ... ... ... өтім ... ... алу ... ... асырылады.
1.1.1 Ациялар
Акция болып оның иемденушінің (акционерді) акционерлік қоғам табысының бір ... ... ... ... АҚ ... ... қатысуға, АҚ ликвидациясынан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне иелік етуге құқтарын куәләндыратын бағалы қағаз болып ... ... ... ... ... тек ... ... ие болады. Акциялар қолдану уақыты орнатылмаған түрінде шығарылады.
Акцияның негізгі сипаттамасы оның курстық бағасы ... ... ... ... Акция курсы мағынасында оның ағымдық ... ... ... ... алуға болатын) номиналдан неше есе үлкен екенін көрсетеді. Кейбір жағдайларда курсық баға пунктпен беріледі: бір ... бір ... ... келеді. Акцияның курсы одан алынатын дививденттермен тура тәуелділікте, ал сатып алушы үшін тәуекеліне пайыздар түрінде қосылатын ... ... ... ... тәуелдлікте болады. Сонымен қатар акцияның курсына бағалы қағаздар нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көлемі әсер етеді. Акцияның басқа бағалы ... ... ... ... оны ... ... ... акционерлер жиналысында жүзеге асатын қоғамды басқару құқығына ие болады. АҚ жұмыс барысына акционердің әсер ету деңгейі оның АҚ ... ... ... ... ... тура ... болады.
Жалпы алғанда қарапайым ациялар оның иесіне құқықтың үш түрін береді:
* АҚ табыс көлеміне байланысты дивиденттер алу ... АҚ ... ... ... АҚ ... ... ... есеп айырылысқаннан кейін мүліктің бір бөлігіне ие болу құқығы;
Ерекшеленген акциялар қарапайым акциялардан айырмашылығы бірінші кезекте оның иесі ... ... ... беруге қатысу құқығын бермейді, егер құқық оның атынан АҚ жарғысында бекітлмеген болса. Бірақ құқықтың бұл түрі ... ... ... ... ... дивиденттерд төлемеу жөнінде шешім қабылдаса немесе осы акциялар иесін қызықтыратын ... ... ... сұрақтар талқыланса, соның ішінде АҚ қайта құру ... ... ... ... қозғалса осы құқытар пайда болады. Ерекшеленген акциялар қарапайым ақциялармен ... оның ... ... және ... ... ... ... ликвидация құнын алудың басымдылық құқығына ие. Соңғы жағдайда оның дивиденттерінің құны ... ... ... аз бола ... Тағы да бір ... қарапайым акциялар бойынша дивиденд төленбеуі мүмкін. Ерекшеленген акциялар бойынша ережеде анықталған дивиденд көлемі толық төленбеуі мүмкін емес. Бұл ... ... ... ең ... бөліктеп төленуі тиіс. Қарапайым акцияларды шығару кезінде оның дивиденттерінің көлемі немесе ... құны ... ... ... ... ... ... құн белгіленген ақша сомасы немесе номиналдық құнның пайызы ретінде анықталады.
Акцияның инвестициялық құндылығын сипаттайтын ... ... оның ... ... ... табылады. Ол мына формуламен табылады:
(1.1.1.1)
(1.1.1.2)
Бұл жерде:
Д -жылдық қорытынды бойынша төленілетін дивидент сомасын тәуелді оның (%) ... ... = ... - ... ... озгеруі (ағымдағы К2 курсы мен акцияны сатып алған К1 курстарының айырмашылығы) бірлік бөлігінде: Н- акцияның ... ... ... нақты бір жылға есептелінеді, бұндай жағдайда курстық ... ... мына ... табылады:
(%), ... ... - ... ... ... ... - ... аяғындағы нарықтық құн.
Акцияның табыстылығы жалпылама сипаттамасы - таза сатып алу табысын есептеуге арналған бастапқы ... ... ... ... ...
PC - ... ... алу кезндегі нарықтық құны,
Акция курсы - бұл капиталданған ... ... ... ... ... ... берілген ақшалық капиталдың акциядан алынатын дивиденнд сомасына теңестіріледі. Сондықтан акцияның нақты құны ... мына ... ... ... ... - ... жылдағы дивидендтің мөлшерлемесі (%),
С6 - банктң есептк пайызының мөлшерлемесі (%).
Алайда әртүрлі эмитеттердің акциясының нақты курсы әрбір уақыт ... ... ... қор ... ... пен ... факторлары қосымша әсер еткендіктен айырмашылғы болады. Акцияның басқа да құндылықтарын есептеу үшін ... да ... ... ... Курс/таза табыс - (К/П);
* Дивиденттң акцияға- (ДВ/А);
* Табыстың акцияға - ... ... ... ... қажет ететін параметр көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Бұндай жағдайда акцияның шын бағасы мына формуламен табылады:
(1.1.1.6)
Бұл жерде:
Д - өткен жыл ... ... ... дивиденд мөлшерлемесі;
УП - берілген акцияның табыстылық деңгейі.
УП көлемі берілген акцияның сатып алу тәуекелділігі негізінде бағаланады:
(1.1.1.7)
Бұл жерде: ... - ... ... ... ... ... есептік мөлшерлемесі арқылы анықталады: БУ =Сб *100);
В - әрбір акцияның түрне ... ... ... ... ... есептелінетін (биржалық сводкалар бойынша табылады) "бета" коэффициент.
РУ - қазіргі таңда коэффициенті В =1 болатын жалпынарықтық табыстың ... ... ... ... ... салдарынан болашақта диидендтің өсуін күту әбден мүмкін. Дивиденд өсуінің ... ... ... ... жарияланатын эмиссияы аңдатпасында мзмұндалады. Осындай жағдайда акция құнының бағалауының нақтыланған формуласын қолдануға болады:
(1.1.1.8)
Мұндағы:
РД - ... ... ... ... жылдық өсімі.
Соңғы формула Батыста акцияның нақты құнын есептеу үшін жиі ... ... ... дивиденд өсімі салстырмалы тұрақты компаниялар берілген формуланы пайдалу мүмкіндігі бар. Берілген формуланы нәтижесі жалпы алғанда ... ... ... ... ... да ... ... Компания дивиденд төлемінің пайызын арттыру саясатын көп жағдайда тоқтатады, яғни ... ... ... ... реинвестициялау арқылы акцияның қапиталдық құнын арттырады. Сондықтан осындай жағдайда да акцияның нақты құны өседі (дивиденттердің емес, акцияның ... ... ... ... Облигациялар
"Облигация" латын тілінен сөзбе сөз аударғанда "міндеттеме" деген мағына береді. Ол міндеттеме ... ... ... ... яғни ... ... мағынасын береді. Облигацияны шығарушы мекеме (эмитент) ақшаны қарызға алушы, ал ... ... ... ... ... ... есебінде тұрады. Қатаң түрде айтқанда: облигация - оның иесіне ақша салғанын және оған бағалы қағазда бекітіленген ... ... ала ... ... ... қайтарып беруін куәландыратын бағалы қағаз.
Облигацияның акциядан негізігі айырмашылықтары:
* Облигация қатаң ... ... ... ... табыс әкеледі;
* Қарапайым акциялар бойынша ешқандай кепілдендірмеген дивиденттерге қарағанда әдетте облигация өзінің иесіне алдын ала номиналдық кұнның пайызы түрінде белгіленген ... ... АҚ ... оны ... ... ... ... ретінде, яғни акционерлер жиналысында дауыс беру құқығын ие болмайды.
Облигация бойынша табыс акцияға ... ... ... ол ... жағдайлар мен экономиканың құбылуына аз деңгейде тәуелді болғандықтан сенімді. Сондықтан облигация ... ... ... ... ... ... ойлайтын адамдарды қызықтыратын бағалы қағаз болып табылады.
1.1.2.1-кесте. Қолдану мерзімі бойынша облигацияның түрлері
Қазақстандық
Англосаксондық
Қысқа мерзімді
1 - 3 ... - 5 ... ... - 7 ... - 15 ... ... - 30 жыл
15 жылдан жоғары
Қазіргі таңда қазақстанда осы бағалы қағаздың бірнеше түрлерін кездестіруге болады: ішкі (мемлекеттік) және жергілікті ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен акционерлік қоғамдардың облигациялары.
Облигациялар келесі типтерде болады:
* атаулы - ... ... иесі ... кітапта тіркелгендіктен әдетте бұндай облигациялар купонсыз.
* `"көрсетушіге" - облигация ұстаушысына сәйкес мерзімінің келуіне байланысты ... ... ... куәландыратын арнайы купоны болады;
Сонымен қатар облигациялар еркін қолданыста болатын немесе шектелген қолданыс айналымында болатын ... бар. ... және ... ... облигациялары ұсынушыға шығарылады. Акционерлік қоғам және кәсіпорынның шығаратын облигациялары атаулы ... де және ... ... ... ... ... ... бағасы алдағы есептеулерде және пайызды аударғанда негіз ретінде алынады. Одан ... ... ... ... ... ... келетін немесе ерекшеленіп тұратын облигацияның сатып алу бағасы болады. Осы бағамен қарыздың мерзімінің аяқталуына байланысты эмитент ... ... ... ... ... ... займ ... және ағымдағы сәтте нарықта қалыптасқан жағдаймен анықталатын нарықтық бағасы бар. Облигация курсы - бұл номиналдан алынатын пайыз ... ... ... ... мәні. Егер облигация номиналдан төмен бағамен сатылып, номинал бойынша сатып алынса, онад ... ... ... ... деп ... ... жылдық пайыздың аударылуы дисконтпен немесе сыйақымен құрамдастырылады. Шығару шартына байланысты облигацияның купондық табысы әр тоқсан сайын, жарты жылда бір рет ... жыл ... ... ... Табыстың купондық төлемі қаншалықты жиі болса инвестор соншалықты жоғары ... ... ... бірдей жылдық дивидендте кварталдық төлемді облигация әрқашан жылдық төлемді облигациядан жоғары саналады. Облигацияның орташа курсы сұраныс пен ұсыныстың өзгерісі мен ... ... ... әсерінен ауытқып отырады. Басқаша айтканда, банк өзінің салушыларына ағымдағы сәтте көп пайыздық кепіл берген сайын тиянақталған пайызды облигацияның бағасы ... ... ... ... (нағыз баласы)мына формуламен табылады:
(1.1.2.1)
(тг), мұндағы:
Ск - облигация бойынша жылдық пайыз (купондық пайыз);
Сб - несие (банктік) пайызы;
То - ... ... ... (жыл ... - облигацияның номиналы (тг).
Есептік пайыз өзгерген кезде облигацияның курсы да өзгереді:
(1.1.2.2)
(тг), мұндағы: Т - ... ... ... ... ... - ескі ... ... (%);
Сб2 - жаңа есептік мөлшерлеме. Купондық кіріс әрқашан номиналға қатысты анықталады:
(1.1.2.3)
(тг.), мұндағы: Ск - ... ... ... ... ... ... облигацияны сатып алу бағасына қатынасы түрінде анықталады:
1.1.3 Мемлекеттік бағалы қағаздар
Мемлекеттік бағалы қағаздар (ары қарай МБҚ) - ... ... ... ... ... ... Эмитенті ҚР қаржы Министрлігі немесе ҚР Ұлттық банкі болып табылады. МБҚ ... ... - ... МБҚ әр түлі ... орналастырылуы мүмкін (аукциондар, сауда- саттық, ашық сату, жабық тарату және т.б.). МБҚ ... ... ... және жеке тұлғалар, соның ішінде резидент емес те тұлғалар бола алады.
МБҚ шығару мақсаты:
* Республикалық бюджет ... ... емес ... ... ... ... ақша шығарусыз).
* Мақсаттық мемлекеттк программаларды қаржыландыру (тұрғын үй құрылысы, әлеуметтік қамсыздандыру және басқалар).
* Эконмикалыкалық активтерді реттеу (қолданыстағы ақша ... ... мен ... ... экономикалық өсу, инвестициялау бағытын және т.б.).
* Барлық бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың ... ... ... және ... ... сақтау тәсілін ұсыну (МБҚ бойынша кіріс инфляция деңгейінен артық).
Қазақстан Респудбикасындағы МБҚ негізгі түрлеі:
* Қысқа мерзімді МҚКО (МЕККАМ). ... ... ... ... қолданыс уақыты 3, 6 және 12 ай болатын қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелер. Міндеттеменің номиналдық құны - 100 ... ... ... формада шығарылады және ҚР Орталық депозитарийында есепке алынады. Міндеттеме дисконтталған бағамен орналастырылады, яғни ҚР ... ... ... ҚР Ұлттық банкі өткізетін аукцион арқылы номиналдан төмен бағада орналастырылады. Аукционға қатысу құқығына тек ... ... - ... ... ... шартқа отырған және тендрден өткен банктер мен компаниялар ие бола алады. Бастапқы дилерлер қатарына жатпайтын барлық инвесторлар тек қана ... ... ... ... шартына отыру арқылы операцияларды жүзеге асыра алады. Бастапқы дилерлер қосалқы депозитарийлар қызметін атқарады. Аукцион өткізу мерзімдері мен эмиссия ... ... ... хабарландырылып отырады.
* Орта мерзімді МЕОКАМ
* ... ... ... ... ... ... міндеттемелер қолданыс мерзімі 3, 6, 9 және 12 айға ҚР Қаржы Министрлігімен шығарылады. Міндеттеменің ... құны - 100 АҚШ ... ... ... ... шығарылып ҚР Орталық депозитарийінда есепке алынады. МЕКАВМ қолданыс және ... реті ... ... ... ... ... ... күнінен бір күн бұрын Ұлттық Банк белгілеген курс бойынша тенгемен жүзеге ... Өтеу ... ... өтеу ... бір күн ... ... Банк белгілеген курс бойынша тенгемен жүзеге асырылады.
* Индекстелген МҚМ (МЕИКАМ)
Индекстелген қазынашылық міндеттемелер оны иелік етушілерге номиналдық құнды өтеу кезінде ... және ... ... пайыздық сыйақы алуға құқық береді. Индекстелген қазынашылық міндеттемелерге инвесторлармен салынған ақшалардың индексациясы соңғы үш айдағы қолданыс кезіндегі ... ... ... ... ... мөлшерлеме бойынша сыйақы төлеу арқылы жүзеге асады. Индекстелген қазынашылық ... ... құны - 1000 ... Индекстелген қазынашылық міндеттемер оларды иелік етушілер арасында номиналдық құнның сыйақы мөлшерлемесі бойынша, индекстелген ... ... ... ... ... ... кірістілік мөлшелемесі арқылы орналастырылады.
* ҚР Ұлттық банк ... ... ҚР ... банк ... 7күн мен 91 күн ... ҚР ... Банк арқылы шығарылады. ҚРХБ қысқа мерзімді ноталарын орналастыру мен қолданыс реті МЕККАМ шарттарымен бірдей. Аукциондарды өткізу ... мен ... ... ҚРХБ ... ... аукцион шарттарында хабарланады.
* Ұлттық жинақтағыш облигациялар (НСО)
Ұлттық жинақтағыш облигациялар (НСО) - үш ... ... ... ... ... тәуелді айнымалы тоқсандық купондық мөлшеремесі бар бір жылдық қолданыс мерзімімен ҚР Қаржы министрлігі арқылы шығарылады. Облигацияның ... құны - 1000 ... ... ... формада шығарылады. ҰЖО МЕККАМ мен Ноталардан ерекшелігі ... құн ... ... және ... ... бір рет ... ... инвесторлар облигацияны сатып алуға өтінішін көрсете отырып Қаржылық агенттер арқылы сатып ... ... ... ... НСО ... туралы басты шар жасасқан алғашқы дилерлер) субдепозитарийлер қызметін атқарады. Жазылым өткізу мерзімі мен шығарылым ... ҚР ... ... ... және жазылым шартында хабарландырылады. Қазіргі таңда НСО жазылу тоқсанына бір рет өткізіледі.
МБҚ басқа қаржылық құралдар алдындағы артықшылығы
МБҚ шығарылымы және ... ... ... ... ... ... сенімділік деңгейі жоғарғы және ысырап болу қатері мен сол арқылы ... табу ... ... ... бағалы қағаздар нарығында бастапқы дилер бола отырып бағалы қағаздармен әрекет етудің ... ... ... көрсетеді:
* МБҚ аукциондар мен екінші деңгейлі нарықта сатып алынуын;
* МБҚ екінші деңгейлі нарықта сатуын;
* МБҚ ... және оны ... ... қаражатты жаңа МБҚ реинвестициялау;
* Ақшалық қаражаттар мен бағалы қағаздарды есептеу және сақтау жөнінде кастодиалды қызметтер;
* Консультациялар, нұсқамалар, портфельді сенімді ... ... қор ... ... ... қор биржасының (KASE) негізі 1993 жылы қаланған. Айналымында акциялар, корпоративтік облигациялар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары мен ... ... ... қағаздар, вексельдер, мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздармен автоматтық және тікелей репо ... ... ... бар ... ... ең ірі, ... ... қаржы нарығының операторы болып табылады. Қазақстан қор биржасының (KASE) стратегиялық мақсаты - ... ... ... ... әр ... ... инструменттерін жетілген халықаралық тәжірибеге сәйкес сатып, сапалы қосымша биржа қызметтерін пайдалануға мүмкіндік беретін, жетекші ... ... ... ... ... ... ... жодауында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: [1] деген еді. Осы тұрғыдан Қазақстан үшін отандық қор ... ... ... ... ... ... уақыт жетті. Қазір Ұлттық әл-ауқат қоры ... ең ірі ... ... ... отыр. Оның құрамына кіретін атанып кеткен ірі компаниялардың акцияларын ел ішінде орналастыру - еліміз экономикасын дағдарыстан кейін ... ... және ... ... ... ... күшті ықпал ететін сөзсіз. Оған кәсіпорындардың қорландыру ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ шетелдік инвестициялар ағынының есебінен қол жеткізуге болады.
Бүгінгі күні ұлттық компаниялардың акцияларын КАSЕ-ге шығару арқылы Қазақстандық қор ... ... ... ... ... ... ... Десек те, сарапшылардың пікірінше, әзірге көптеген компаниялардың ақшаға деген зәрулікті кәсіпқой қаржылық кеңесшілердің ... ... ... шешу деректері көбірек кездеседі. Бұл көмекшілер әдетте Қазақстаннан инвестор ... ... ... ... ... үшін олар ... ... қаржы орталықтарынан іздейді. Кәсіпкерлік тұрғысынан бұл түсінікті, бірақ қаржыны жергілікті ... ... ... пайдаланбау - дұрыс емес. Қазір ішкі нарықта қаржысын қайда жіберерін білмей отырған компаниялар жеткілікті. Ал зейнетақы ... жаңа ... ... ... ... ... ... зәру болмай-ақ, акция шығаруға болады. Халыққа осы компанияларға қатысуға жол ашып, өздерін аз да болса меншік иесі ретінде сезіну ... ... ... ... Қор ... шығу дегеніміз - Қазақстан қор биржасындағы қазақстандық компаниялардың акциясын, облигациясын сатып алу ... ... ... қор ... ... ... сайтынан Қазақстанның өтімі жоғары компанияларының акциясын бақылауға болады. ... олар - ... ... ... ... ... ENRG, ... Қазақмыс, ҚазМұнайГаз компаниялары. Қазіргі кезде Центр Кредит Банктің бір акциясы - 555 ... ... ... - 305 ... ... - 420 ... шамасында. Мемлекеттік ... ... Ал, ... қор ... ... ... ... компаниялардың өзі, мәселен, ENRG-дің бір акциясы - 2200 теңге, Қазақмыстікі - 2500, ... - 14600 ... ... - 17300 ... ... ... әрине, Халық банкінен, Центр Кредит Банктен қымбат. Брокерлік компаниялар - жекеменшік [2]. ... ... ... өздерінің талаптарын қоя алады. Бірақ құжат жағынан бәрі бірдей.
Белгілі болғандай, 2010 жылғы 1 каңтардан бастап, жаңадан шығарылатын барлық ... ... ... КАSЕ ресми тізіміне енгізу үшін рейтингілік бағаға ие болуы тиіс. Несиелік рейтингілер борыштық бағалы қағаздардың және ... ... ... ... ... өлшемдерінің бірі ретіде болу тиіс. Жаңа оқылымдағы КАSЕ листингілік ережелерімен сондай-ақ рейтинг агенттіктерше бірқатар талаптар айқындалған, олардың бағалары листингілік рәсімдер ... ... ... Атап ... ... ... сәйкес, КАSЕ АӨҚО қызметін реттеу жөніндегі Уәкілетті органның нормативтік кесімімен айқындалған рейтинг агенттіктерінің рейтингілік бағаларын мойындайды. Бұрын рейтингілік бағаларын АӨҚО ... ... ... ... ... рейтинг агенттіктерінің тізбесіне үш халықаралық агенттік: Moody`s Investors, Standart & Poor`s және Fitch енгізілген болатын. Сондықтан,АӨҚО АРД ... ... ... қор ... ... ... бар [3]. ... олардың барлығы бірдей емес. Қор нарығында белгілі бір компанияның бағалы қағазын мынау ұнап тұр немесе мынау арзан екен деп ... ... ... ... ... мәлімет жинау керек. Басқа да шарттарын қарау керек. Біздің ұсынатынымыз, Қазақстан қор ... ұзақ ... ... бар ірі ... ... ... алу ... Өйткені, жүз немесе елу жылдан бері тұрақты жұмыс істеп келе жаткан компания аяқ астынан жоғалып кетпейтінін немесе банкротқа ... ... Ал, ... ... отырған инвестордың саны өте аз. Бүгінгі Қазақстан қор ... ... ... жеке ... саны 10 ... ... Он алты ... астам халқы бар Қазақстан үшін он мың деген өте аз. ... көп ... ... ... ... ... интернетке шығу мүмкіндігі бар.
Халықтың қолында аз болсын, көп болсын бос ақшаның бар екеніне сенімдіміз. Соны ... қор ... ... болсақ ол экономикаға да тиімді. Өйткені, олар қор нарығында ақшаны отандық компаниялардың акциясына салады, ... ... ... өз ... ... Олар сонда шетелден инвестиция тартпайды немесе банктен несие алмайды. Бағалы қағазын сату арқылы инвестиция ... ... ... ... қор нарығына шығатындар тек арнайы қаржы мамандығы барлар ғана деп ойлайды. Мұндай ойдан арылу керек. Қор ... шығу үшін ... ... ... болу міндетті емес. Қор нарығында толағай табысқа жеткен ... ... , - ... [4]. Ол ... көше кезіп газет сатқан ғой. Сондықтан, кез келген қарапайым адам қор ... шығу үшін оның ... ... ... ... жатыр.
2 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН ҚҰРАСТЫРУ МОДЕЛЬДЕРІ
2.1 Портфельді инвестициялау теориясының мағынасы
ХХ ғасырдың екінші жартысында дамыған елдердің экономикасында түбегейлі өзгерістер ... Олар ... ... ішінде жеке алғанда портфельдік инвестицияның қарқынды өсуімен байланысты болды. ... ... ... ... ... ... бірыңғай халықаралық қары нарығы құрылды. Дәстүрлі қаржылық құралдар жиынына (шет елдік валюта, кәсіпорыннын акциялары мен облигациялары, мемелекеттік облигациялар) ... ... өсіп ... жаңа ... ... ... - ... қолхаттар, форвардты келісімдер, товарларға фьючерстер, опциондар, варранттар, қор индекстері, пайыздық мөлшерлемеге айырбастар, және т.б. Бұл құралдар жекелеген инвестордың, қаржы нарығында ... ... ... ... келісім шарттардың тәуекелділік пен кірістілігін басқаруда күрделі және шебер стратегияларды жүзеге ... ... ... ... казіргі заманғы теориясына дейінгі орын алған инвестицияға дәстүрлі келу екі анықталған кемшілігі болды. Біріншіден, жекеленген активтердің (акциялар, облигациялар) қзін өзі ... ... ... ... ... ... активердің негізгі сипаттамасында оның тек қана кірістілігі кірді, сол ... ... ... - ... - ... ... нақты бағалау алмады. Казіргі порфельдік инвестициялар құрастыру теориясының деңгейі осы кемшіліктерді жояды. Осындай жаңаша көзқарас ұзақ уакыт аралығында аяқталды. (ХХ ғ. 20-шы ... ... Бұл ... ... "портфелдік теорияның дамуының бастапқы деңгейі" деп аталады.
Портфельдік инвестициялаудын осы заманғы теориясы өзінің бастауын Г. Марковицтің ... ... ... ... Бұл ... бағалы қағаздардың тиімді портфелін құрастырудың математикалық моделін ұсынды, сондай ақ осындай портфельдерді белгілі бір ... ... ... көрсетті. Портфельді диверсификациялаудың жалпы тәжірибесін қарастыра отырып, ол ... ... ... жолы ... ... төмендетуге болатындығын көрсетті.
Г. Марковицтің негізгі еңбегі болып оның осы статьяда "кірістілік" және "тәуекелділік" мағынасының ықтималдылықты - ... ... ... Онын ... ... ... мен оның ... кірістілігінің қатынасын есептеуде ықтималдық үлестірімі қолданылады. Бағалы қағаздар портфелінің күтілетін кірістілігі ықтималдық ... орта мәні ... ал ... - ... ... мәндерінің күтілетін мәнінен стандартты ауытқуы ретінде анықталады. Г. Марковицтің зерттеулерінің нәтижелері ... ... ... ... ... бірден нақты математикалық тілге аудару мүмкіндігін берді. Ол ең ... рет ... ... ... ... ... назар аударды және инвесторлар бағалары әртүрлі өзгеретін акцияларды ... ... ... азайта алатындылығын көрсетті. Математикалық көзқараспен алынған тиімділік саясаты сызықтық шектеулердегі квадраттық тиімділеу есебінің ... ... Осы ... ... сызықтық программалау есебімен бірге бұл эффективті алгоритмдер ... ... ... ... тиімділк есептебінің зерттелінген класының бірі болып саналады.
Г. ... ... ... - ол ... ... ... прициптерін жасауды жалғастырды. Осы прициптер табыстылық пен ... ... ... ... ... ... ... болды. Бірақ оның жұмысы экономистер-теоретиктер мен практиканттардың аса назарын аудартпады. ХХ ғ. 50 ... ... ... ... ... ... таң ... іс болды. Сонымен қатар есептеу техникасының дамымауы, сондай-ақ Г.Марковицтің ұсынылған алгоритмдер, процедуралар мен формулалардың ... оның ... ... жүзеге асуына жол бермеді. Ғалымның еңбегі оның жұмысының жариялануынан әлдекайда кеш бағалануы кедейсоқ емес, ал Нобель ... оған тек 1990 жылы ... ... ... ... әсері ХХ ғ. 50 ж аяғы мен 60-ж басында Дж. Тобинның осы мәселеге байланысты жұмысының шығуымен айтарлықтай күшейе ... Осы ... ... пен ... жұмыстарының кейбір айырмашылықтарын атап өту керек. Бірінші подходтардың ішінде оның көзқарасы бойынша өзінің ... ... ... ... ... мен ... есептеу негізінде жекелеген инвестордың жай күйіне баса назар аударатын тиімді портфель құру микроэкономикалық анализде жатыр. Сонымен қатар бұл ... ... ... ... ... ... яғни тәуекелділікті активтерге. Дж.Тобин де анализге тәуекелділігі жок активтерді (мысалы, мемлекеттік облигациялар) қосуды ... ... ... оның ... ... ... ... өйткені бұл жағдайда зерттеудің басты объектісі болып экономикада капиталдың екі формада үлестірімі: қолма-қол (ақшалық) және қолма қол емес ... ... ... ... ... басты назар ағымдық теория постулаттарының экономикалық анализіне емес, алда ... ... ... ... және ... ... шешу алгоритімін құрастыруға аударылды. Дж.Тобин келуінде негізгі тақырыбы инвесаторларға активтер портфелін құрастыруға, бырақ капиталды бір ғана ... ... ... ... ... анализі болып табылады. Одан басқа Дж.Тобин Г.Марковиц теориясында бастапқы мәліметтер болып табылатын активтердің және портфельдің сандық сипаттамасының жайын ... ... ... ... Нобель сыйлығын Г.Марковицке қарағанда 9 жыл ерте алуы.
2.2 Портфельдік теориясының негізгі принциптері мен ерекшеліктері
Г.Марковиц нақтыламасы ... ... ... тиімді портфельге қатысты таңдауын тек қана күтілетін табыстылық пен ... ... ... ... ... ... Бұл ... инвестор күтілетін табыстылық пен табыстылықтың стандартты ауытқуын әр бір портфель үшін есептеп, сосын ... ... екі ... ... ... ала ... "жақсысын" таңдау болып табылады. Сонымен қатар интуиция белгілі бір роль атқарады. Күтілетін табыстылық потенциалды сыйақы мөлшері ретінде, ал ... ... ... - осы ... ... тәуекелділік өлшемі ретінде көрсетілуі мүмкін. Сонымен, әрбір портфель сыйақы мен тәуекел тұрғысынан ... ... ... ... сәйкес келетін портфельді таңдау керек.
Портфельдік ... ... ... ... төмендегідей құрастыруға болады:
* Эффективті көпшілік бір уақытта белгіленген тәуекел деңгейінде максималды кірістілікті де, белгіленген ... ... ... тәуекелділікті де қамтамассыз ететін портфельдерден құралады;
* инвестор эффективті көпшіліктен ... ... ... ... ... деп ... ... тиімді портфелі эжффективті көпшіліктің инвестордың бырсыпыран қисығының ... ... ... ... бойынша, диверсификация өзімен бірге тәуекелділіктің азаюын алып ... ... ... ... ... стандартты ауытқуы бағалы қағаздың табыстылығынан орташа стандартты ауытқуынан аз болады;
* Бағалы қағаздың табыстылығы мен нарықтағы индекстің табыстылығының ... ... ... ... белгілі;
* нарықтың индексіндегі табыстылық бағалы қағаздың табыстылығын толығымен сипаттамайды;
* нарықтық моделге сәйкес, бағалы қағаздың жалпы тәуекелділігі нарықтық ... пен жеке ... ... ... ... ... усреднению алып келеді;
* диверсификация жеке тәуекелділікті айтарлықтай төмендетуі мүмкін;
* ... ... ... ... осы ... теориясы жасалған негізгі ережелерді құрастыруқа болады:
* Нарық белгіленген мерзімде кірістілігі кездейсоқ өлшем болып саналатын ақырлы активтер ... ... ... ... ... ... күтілетін кірістіліктің мәнін және олардың жұптық ковариациясын - тәуекелділікті дивесификациялау мүмкіндігін есептеуге мүмкіндігі бар.
* ... ... ... ... ... әр ... ... етілген портфельдерді құрастыра алады.
* Таңдалынатын портфельдердің қарама қарсы қойылуы екі критерийге - орташа табыстылық пен ... ... ... ... ... екі ... ... міндетті түрде тәуекелділігі аз портфельді таңдау мағынасында ол тәуекелділікке ... ... ... ... ... мәселесі оптимальді портфельді таңдау, яғни ең жоғарғы табыстылық деңгейін ең төменгі немесе белгіленген ... ... ... жиынын анықтау болып табылады.
2.3 Тәуекелді портфельдің тиімді құрылымын анықтау. Марковиц моделі
Марковиц бойынша эффективті диверсификациясы берілген ... ... ең аз ... деңгейін камтамасыз ететіндей бағалы қағаздардың бір портфельге жинақталуын алдын ала қарастырады. Тәуекелді j-ші түрдегі бағалы қағазға салған ... ... - j=1,..., n ... ... n - ... ... ... Онда, портфельдің дисперсиясы мен күтілетін табыстылығын ескере отырып, тәуекелді портфельдің тиімді құрылымын келесі түрде жинақтауға ... ... ... ... вектор табу."Т" белішесімен транспонерлеу операциясы анықталған.
Vp=i=1nj=1n Vijxiyj-->min ... ... ... мәні төмендегіге тең болатын шарт орындалса:
ERp=j=1nmjxj=mp ... ... ... Марковиц есебі шартты экстремумның есебін көрсетеді. Есеп лагранж әдісімен шешіледі. (4.16) - (4.18) ... ... ... қолдана отырып матрицалық түрде жазамыз:
V= Vij - nxn ... ... ... - n x1 өлшемді күтілетін ... ... ... - ... - n x1 ... ... - ... - n x 1 өлшемді белгісіз үлестердің вектор - бағаны .
Марковиц есебінің матрицалық түрде жинақталуы: ... ... Х ... ... ... ITX=1 ... ... функиясын құрамыз:
LX,λ1,λ2=XTVX+λ1mTX-mP+λ2ITX-1 ... ... XTVX - ... ... (потфельдің дисперсиясы), экстремумы анықталатын;
λ=(λ1,λ2)T - Лагранж көбейткіштерінің вектор-бағаны (λ векторларының элементтерінің саны есептің шектеулерінің ... ... ... ... шартты экстремумы Лагранж фнкциясының арнайы құрылған шартсыз экстремумына сәйкес келеді. Лагранж функциясы есептің мақсат функциясының және Лагранж ... ... ... ... мен ... шектеулердің арасындағы айырмашылық арасындағы суммасын береді. ... ... ... ... ... ... өзгерісіне сезімталдық деңгейін анықтайды. Мысалы, Марковиц есебі үшін,
λ1 = dVPdmP≈∆VP∆mP .
Лагранж функциясының шартсыз экстремумын анықтау үшін оны ... ... ... ... және ... нөлге теңестіреміз:
dLdX=2VX+λ1m+λ2I=0;
dLdλ1=mTX-mP=0;
dLdλ1=ITX-1=0; ... ... ... ... ... ... ... координат бойынша
2V11 2V21⋯2Vn1 m11 2V12 ... m21 ... 2V1n 2V2n⋯ 2Vnn mn1 m1 ... 1 1 ⋯100 ... ... ... ... жүйесі (n+2) x (n+2) өлшемге ие және келесі блоктадан тұрады:
* Элементтері болып 2-ге көбейтілген ковариациялық матрицаның n x n ... ... ... ... Портфельге кіретін бағалы қағаздардың күтілетін табысы n- ... ... және n- ... ... n- өлшемді бірлік баған және n-өлшемді бірлік жол;
* 2 x 2 ... ... ... (4.21) ... ... А ... матрицасы) арқылы, белгісіздердің вектор-бағанын X =(X, λ)T арқылы, оң жақ бөліктің векторын В арқылы белгілесек, онда біз мына ... шешу ... ... :X=A-1B ... - ... А ... кері ... Осы шешім n түрлі тәуекелді бағалы қағаздар портфелінің тиімді құрылымын анықтайды. Ол ... ... ... ... ... деңгейін жүзеге асырады.
Марковиц есебін шешу арқылы алынған портфельдің тиімді ... ... ... ... ... ∙mpI∙J12-m∙J1+mJ12-I∙J2J122-J1J2 (2.3.11)
Бұл жерде,
J1=ITVI, J2=mTV-1, ... ... бұл ... ... яғни ... ... ... табыстылығының өсуімен әр бір бағалы қағазға салған салымның көлемі сызықты түрде өзгереді. Тиімді ... ... ... ... ... ... артады.
Табыстылықтың әр түрлі мәнін бере отырып, портфельдің табыстылығы мен тәуекелдігі арасындағы эффективті тәуелдлікті ... ... Бұл ... ... - ... қисық1. Портфельдің табыстылығы мен тәуекелдігі арасындағы эффективті тәуелділік дөңес формаға ие екендігін қарапайым мысалда ... m1, m2 ... ... және σ1 , σ2 ... ... ауытқуы, V12 - ковариациясы сәйкес келетін екі бағалы қағаз бар дейік. 1 түрден х және 2 ... - (1-x) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (2.3.13) ... ... ... көрсету үшін Иенсен теңсіздігі 0< x

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалы қағаздар инвестицияның объектісі ретінде32 бет
Бағалы қағаздар портфелін басқару30 бет
Бағалы қағаздар портфельдік инвестицияның объектісі ретінде35 бет
Бағалы қағаздарды басқару портфелі67 бет
Корпоративтік бағалы қағаздар портфелін басқару67 бет
«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша негізгі дәріс материалдары75 бет
Акция нарығының ағымдық жағдайы8 бет
Коммерциялық банктердің бағалы қағаздарменен операциялары61 бет
Корпоративті бағалы қағаздар28 бет
Корпоративті бағалы қағаздар мен қор нарығы87 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь