ҚР жастар субмәдениетін зерттеу

КІРІСПЕ 3
1. ЖАСТАР СУБМӘДЕНИЕТІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Мәдениет және субмәдениет ұғымдарының сәйкестігі және оның қазіргі замандағы мәні 5
1.2 Жастар арасындағы субмәдениет,оның түрлері және пайда болу себептері 12
1.3 Қазіргі жастар субмәдениетін әлеуметтік тұрғыда қарастыру 25
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС НЫСАНЫ РЕТІНДЕ ТАЛДАУ
2.1 Жастар мінез.құлқының өзгеру кезеңіндегі ауытқушылықтарын талдау 33
2.2 Жастар субмәдениетінің ерекшеліктерін талдау 40
2.3 Қазақстан Республикасындағы жастар саясатының жүзеге асу мүмкіндіктері 46
3. ЖАСТАР СУБМӘДЕНИЕТІНІҢ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІН АЛДЫН АЛУ
3.1 Жастарды рухани, ұлттық салт дәстүр негізінде тәрбиелеу 54
3.2 Жастармен әлеуметтік жұмысты жетілдіру жолдары 65
ҚОРТЫНДЫ 76
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 79
Тақырыптың өзектілігі. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының жеке ел болып, төл шаңырағының астына көптеген ұлттар мен ұлыстарды біріктіріп, өркениетті даму жолына түскеніне де жиырма жылдан астам уақыт болды. Әрине, қазіргі жағдайына ғасырлап жеткен өзге өркениетті елдерге қарағанда бұл тым аз уақыт арасында келе жатқан Қазақстан Республикасының бүгінгі экономикалық, әлеуметтік және саяси салаларда жеткен жетістіктері аз емес. Біз аға ұрпақты, ана мен баланы, жастарды қамқорлық пен ілтипатқа бөлейтін әлеуметтік бағдарланған қоғам, ел халқының барлық жолдары тұрмысының жоғары сапасы мен алдыңғы қатарлы әлеуметтік стандарттарын қамтамасыз ететін қоғам құруымыз қажет. Бұл, яғни бәсекеге қабілетті ел болу үшін жас ұрпақты тәрбиелей білуіміз керектігі.
Жастар - еліміздің ертеңгі болашағы. Сондықтан да жастар мәселесі мемлекеттің стратегиялық маңызды бағыттарының бірін құрайды. Жастарға қарап ертеңгі мемлекетіміздің даму бағытын, бейнесін көруге болады. Жастар ең прогресшіл, жасампаз топтың өкілдері. Елімізде жүргізіліп жатқан реформалар қалай да болмасын белгілі кезеңдер өткеннен кейін жастардың бойында өзінің жақсы және жаман қырынан өзіндік ізін қалдыратындығы айқын. Бүгiнгi тәуелсiз мемлекетiмiздегi жаңа қоғам мүддесiне лайықты, жан-жақты жетiлген, бойында ұлттық сана мен ұлттық психологиясы қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу отбасының, бiлiм беру ошақтары мен барша халықтың мiндетi. Өзiмiздiң өркениеттi ел қатарына қосылу бағытындағы үлкен мәселелердiң бiрi келешек ұрпақтың рухани дамуы.
Соңғы кезде жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізуде мемлекет тарапынан атқарылып жатқан істер аз емес. Қоғамға қажетті, кәсіби біліктілігін көтеремін деген, жоғарғы білім алам деушілерге мемлекет тарапынан жыл сайын мыңдаған мемлекеттік гранттар тағайындалуда. Дегенмен, әлеуметтік жұмыс сияқты күрделі істі атқару үшін еліміздің экономикалық жағдайының артуының үстіне бүкілқоғамдық белсенділік қажет-ақ және де бұл белсенділік тұтас бір арнада өрбіп, нақты нәтижелер беруі шарт. Олай дейтініміз, бүгінгі күні қоғамның, әсіресе жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу, олардың келер күнге деген сенімін нығайту және патриоттық тәрбиесі, жалпы отансүйгіштік қасиет туралы айту да, жазу да күрделі мәселеге айналып отыр. Сондықтан да осы тақырыптың дипломдық жұмыс объектісіне айналып отыруы кездейсоқтық емес әрі өте зәру болып табылады.
Дипломдық жұмысының әдіснамалық-теориялық негізі: субмәдениетке мәдени бағыт беретін, жастар субмәдениетінің мәдениеттегі рөлін көрсеткен американдық социолог т.б ғалымдар Дэвид Рисмен, С.Фрис, Т.Роззак, Левиков Л.И, Заярная, О.Г. Мазурова, А.И. Разин, П.В. Уайт, В.У. А.Беккер және де Карабаш Д.В анализ жасаған Малахова Е.В. Корженко А.Л. Волков Ю. К.Ясперс және т.б еңбектерінің маңызы зор.
Диплом жұмыстың мақсаты: Әлеуметтік зерттеулер мәліметтеріне сүйене отырып, Қазақстандағы жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу барысына ой жүгірту, басым бағыттары мен өзекті мәселелерін айқындау, әлеуметтік жұмыс жүргізудің тың технологияларын ұсыну.
1. Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры / Е.Л. Омельченко. - М.: Ин-т социологии РАН, 2000. – 298 с.
2. Карабаш. Д.В. Молодежь в современном российском социуме: проблемы деструктивного поведения / Д.В. Карабаш // Вестник Адыгейского государственного университета. - 2011. - Вып. 1. - с. 69-73.
3. Левикова С.И. Молодежная субкультура: учебное пособие С.И. Левикова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 608 с.
4. Гришин В.А. Субкультура и ее проявления в молодежной среде / В.А. Гришин. - М.: НИИ культуры, 1990. – 311 c.
5. Социология молодежи: учебник / отв.ред. В.Т. Лисовский. - СПб.: Издательство Санкт – Петербургского университета, 1996. – 308 c.
6. Андреева Г.М Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Гардарики, 1998. – 324 с.
7. Әбдірайымова Г.С. Ценностные ориентации современной молодежи (социологический анализ): монография. – Алматы: изд.БАУР, 2005.– 302с.
8. Социологическая энциклопедия / научн. рук-ль проекта Г.Ю. Семигин. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2003. – 674 c.
9. Корженко. А.Л. Молодежная субкультура как альтернативная форма социализации личности в юношеском возрасте / А.Л. Корженко // Социология образования. - 2010. - N 7. - с. 93-94.
10. Kashmira Lad. History of Hip Hop: [Электронный ресурс] / Kashmira Lad.- режим доступа: http://www.buzzle.com/articles/history-of-hip-hop.html, . - Загл. С экрана. – Яз. Англ.
11. Петрова. Ю.А. Молодежный сленг как языковая составляющая субкультуры / Ю.А. Петрова // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2010. - N 3. - с. 64-67.
12. Лойко. О.Т. Молодежная субкультура в поисках идентичности / О.Т. Лойко, Е.А. Лексина // Философия образования. - 2010. - N 4 (33). - с. 155-160.
13. Keithpenn. Two opinions of hip-hop culture: [Электронный ресурс] / Keithpenn. - режим доступа: http://socyberty.com/subcultures/subculture/, . - Загл. С экрана. – Яз. Англ
14. Мосиенко. Л.В. Исследования молодежной субкультуры: аксиологический аспект / Л.В. Мосиенко // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2011. - N 2, февраль. - с. 236-242.
15. Фролов С.С. Социология: учебник / С.С. Фролов. – 3-е изд М.: Гардарики, 2000. – 186 с.
16. Гирц К. Влияние концепции культуры на концепцию человека. // Антология исследований культуры., - С-Пб, 1997
17. Мердок Дж. П. Фундаментальные характеристики культуры. // Антология исследований культуры., - С-Пб, 1997
18. Ядов В. А. Стратегия социологических исследований., - М., 1997.
19. Уайт Л. А. Понятие культуры. // Антология исследований культуры., - С-Пб, 1997
20. Выготский Л.С. Проблема возраста. Собр. Соч. в 6 томах. – М., 1984. – Т.2. – 340 с.
21. Боряз В.Н. Государственная молодежная политика: мировой опыт, разработка и реализация. – М., 1991.
22. Зейгарник Б. В. Теория личности в зарубежной психологии. МГУ, 1982. - 66 с.
23. Хухлаева О.В. Психология подростка. - М., 2004. - 55 с.
24. Бороздина Л.В. Динамика самооценки от подросткового возраста к взрослости. // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. 1990, № 1(3), 25 с.
25. Нысанбаев. Ә. «Социология» Алматы, 2002
26. Социология молодежи / Отв. Ред. В.Т Лисовский. – СПб., 2007.- С.32.
27. Антонович И. И. После современности., - М., 1997.
28. Крапивенский П. С. Социокультурная детерминанта исторического процесса. // Общественные науки и современность №4, 1997.
29. Кравченко А.И. Социология девиантности / А.И. Кравченко.- М., 1998. – 384 с.
30. Кішібеков Д. Культура и цивилизация. Вообще и в частности. – Алматы: Карасай, 2009. – 5 б.
31. Фрадкин Ф.А. Введение в педагогическую специальность: лекции-диалоги / Ф.А. Фрадкин, Л. И. Богомолова. - М.: Сфера, 1996. – 214 с.
32. А.Н. Агафонов, Қ.Н. Меңлібаев «Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс» // Астана-2005жыл
33. Орынбеков М.С. Қазақстан философиясының көкжиегі // Ақиқат. – 1994. -№6. -63-67 бб.
34. Р.Әбсаттаров, М.Дәкенов, «Әлеуметтану», Алматы «Ғылым» ғылыми баспа орталығы; 2003. – 376 б.
35. Гуревич П.С. Субкультура: культурология ХХвек / П.С. Гуревич. - СПб.,1998. – 650 с.
36. Жаназарова З.Ж. Непрерывное образование и его роль в современном обществе // ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және социлогия сериясы. -№1(24). –С.90-93.
37. Чибисова. О.В. Молодежные субкультуры и контркультуры / О.В. Чибисова // Вестник Бурятского государственного университета. - 2010. - Вып. 6. - с. 280-283.
38. Чирун С.Н. Молодежная политика и молодежное движение: учеб. пособие / С.Н. Чирун. – Кемерово: Кузбассвузиздат,2006. – 186 с.
39. 2007-2011 жылдарға арналған жастар бағдарламасы, ҚР үкіметінің жылғы ақпанындағы қаулысы

40. Қазақстан Республикасының Президент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы (2012 ж.14.12.)
41. ҚР Статистика агенттігі www.stat.kz
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
3
1.
ЖАСТАР СУБМӘДЕНИЕТІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... және ... ... ... және оның ... ... ... арасындағы субмәдениет,оның түрлері және пайда болу себептері
12
1.3
Қазіргі жастар субмәдениетін әлеуметтік тұрғыда қарастыру
25
2.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАСТАРДЫҢ ... ... ... ... ... ... өзгеру кезеңіндегі ауытқушылықтарын талдау
33
2.2
Жастар субмәдениетінің ерекшеліктерін талдау
40
2.3
Қазақстан Республикасындағы жастар саясатының жүзеге асу мүмкіндіктері
46
3.
ЖАСТАР СУБМӘДЕНИЕТІНІҢ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІН АЛДЫН АЛУ ... ... ... салт ... ... тәрбиелеу
54
3.2
Жастармен әлеуметтік жұмысты жетілдіру жолдары
65
ҚОРТЫНДЫ
76
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
79
КІРІСПЕ
Тақырыптың ... ... күні ... ... жеке ел ... төл ... астына көптеген ұлттар мен ұлыстарды біріктіріп, өркениетті даму жолына түскеніне де жиырма жылдан астам уақыт болды. Әрине, ... ... ... ... өзге ... ... қарағанда бұл тым аз уақыт арасында келе жатқан Қазақстан Республикасының бүгінгі экономикалық, әлеуметтік және саяси ... ... ... аз ... Біз аға ұрпақты, ана мен баланы, жастарды қамқорлық пен ... ... ... ... ... ел халқының барлық жолдары тұрмысының жоғары сапасы мен алдыңғы ... ... ... ... ... ... ... қажет. Бұл, яғни бәсекеге қабілетті ел болу үшін жас ұрпақты тәрбиелей білуіміз керектігі.
Жастар - еліміздің ертеңгі болашағы. ... да ... ... ... ... маңызды бағыттарының бірін құрайды. Жастарға қарап ертеңгі мемлекетіміздің даму бағытын, бейнесін ... ... ... ең прогресшіл, жасампаз топтың өкілдері. Елімізде жүргізіліп жатқан реформалар қалай да ... ... ... ... ... ... ... өзінің жақсы және жаман қырынан өзіндік ізін ... ... ... ... ... жаңа ... ... лайықты, жан-жақты жетiлген, бойында ұлттық сана мен ұлттық психологиясы ... ... ... ... бiлiм беру ошақтары мен барша халықтың мiндетi. Өзiмiздiң өркениеттi ел қатарына қосылу бағытындағы үлкен мәселелердiң бiрi ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік жұмыс жүргізуде мемлекет тарапынан атқарылып жатқан істер аз емес. Қоғамға қажетті, ... ... ... ... ... ... алам ... мемлекет тарапынан жыл сайын мыңдаған мемлекеттік гранттар ... ... ... ... ... ... істі ... үшін еліміздің экономикалық жағдайының артуының үстіне бүкілқоғамдық ... ... және де бұл ... ... бір ... ... нақты нәтижелер беруі шарт. Олай дейтініміз, бүгінгі күні қоғамның, әсіресе жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу, олардың келер күнге деген сенімін нығайту және ... ... ... ... ... ... айту да, жазу да ... мәселеге айналып отыр. Сондықтан да осы тақырыптың дипломдық жұмыс объектісіне ... ... ... емес әрі өте зәру ... ... ... ... негізі: субмәдениетке мәдени бағыт беретін, жастар субмәдениетінің мәдениеттегі рөлін көрсеткен американдық социолог т.б ғалымдар Дэвид Рисмен, С.Фрис, Т.Роззак, ... Л.И, ... О.Г. ... А.И. ... П.В. ... В.У. ... және де ... Д.В анализ жасаған Малахова Е.В. Корженко А.Л. Волков Ю. К.Ясперс және т.б еңбектерінің маңызы зор.
Диплом жұмыстың мақсаты: ... ... ... ... ... ... жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу барысына ой жүгірту, басым бағыттары мен өзекті мәселелерін айқындау, әлеуметтік жұмыс жүргізудің тың технологияларын ұсыну. ... ... қол ... үшін ... міндеттер қойылып отыр:
* жұмыс тәжірибесін игеру үшін отандық және шетелдік авторолардың еңбектеріндегі деректерді шолып, өзіндік тұжырымдар ... ... ... ... ... жүргізудің теориялық және методологиялық негіздеріне ғылыми талдау жүргізу;
* ... ... ... бүгіні мен болашағына, олардың қазіргі саяси-әлеуметтік ахуалын, экономикалық жай-күйін талдау;
* ... ... ... ... ... және ... ұлттық құндылықтарды бағалау деңгейін сараптау
* жастардың субмәдениетін қалыптастыру оларды рухани, ұлттық салт дәстүр негізінде тәрбиелеуді тиімді жолдары мен механизмдерін ... ... ... және ... ... ... технологияларын қарастыру.
Отандық және шетелдік ғалымдар еңбектері негізінде жастар субмәдениетімен әлеуметтік жұмыс жүргізудің теориялық-методологиялық негіздері, олардың жалпы жай-күйі, жұмыспен қамтылу деңгейі, ... ... ... ... ... проблемалары мен оларды шешу жолдары жан-жақты қарастырылды.
Дипломдық жұмыстың зерттеу нысаны: Қазақстан Республикасы жастары, ... ... ... ... ... ... ... жұмысты жетілдіру және мәдени сауатын арттырудағы әлеуметтік жұмыстың ... ... ... ... пәні - жастар субмәдениетімен әлеуметтік жұмыс, олардың мәдени өсіп ... ... ... ... кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен ... ... ... жұмыс тақырыбының өзектілігі, жұмыстың мақсаты мен міндеттері, зерттеу ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері мен нышандары, түрлері, мінез-құлқының өзгеруі, субмәдениетінің ерекшеліктерін талдау мен қатар рухани дәстүрлі тәрбиелену жағдайын қарастыру мен қызығушылығын ... және ... ... әлеуметтік жұмыстың басты нышан ретінде жастар субмәдениетін теориялық-әдістемелік негізінде, мемлекеттегі жастар саясатының жүзеге асу ... ... ... ... жүйесінің түрлерін қарастырып, жастардың бүгінгі жай-күйіне, олардың белсенді шығармашылығы Қазақстанның иновациялық дамуына жастардың басты ... ... ... ... ... қамтудың проблемалары қарастырылғын.
1 ЖАСТАР СУБМӘДЕНИЕТІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Мәдениет және субмәдениет ұғымдарының сәйкестігі және оның ... ... ... ... Қазақстан Республикасы қоғамның барлық салаларында: экономикалық, саяси және әлеуметтік жағынан қарыштап дамып, жемісті еңбек ... ... ел ... оның әр ... ... ... айқындалмайды. Ата-бабаларымыздан мұра боп келе жатқан төл мәдениетіміз бен рухани болмысымызды жоғалтып алмау қажет. Ол үшін ... ... ... жас ұрпаққа түсіндіріп қана қоймай, ананың сүтімен, әкенің қанымен бойларына дарыту. Рухани ... ... ... ... ... ... жан дүниелерін рухпен нәрлендіру.
Қоғам дамуының жаңа арнаға түсуі, яғни еліміздің ... алуы ... ... ... жол ... ... күллі бағыт-бағдары, ізгі мұраттары, қажеттіліктері мен себеп-салдары түбегейлі өзгерді. Мұның өзі жастардың ой-санасы на, өмірлік ұстанымдарына әсер ... ... ... ... ... толқын інілерге көзқарасы әр алуан болмақ. Ұлы ... ... ... өсиет еткендей, бесігімізді түзедік, бірақ балаларымыз қандай болмақ? Ғаламтор арқылы әлемнен хабардар ... ... ... отырғаны да жетерлік. Ендеше дүниенің төрт бұрышын танып, біліп отырған ұрпақ қайда бармақ? Бұндай сұрақтардың ... ... ... беру өте ... Біз қызықты да керемет уақытта өмір сүріп отырмыз. ... ... ... ... ... ... орасан зор өзгерістер ересектерді таңғалдыруда. Жоғарыдағы сұрақтардың да туындауына жастардың танымдылығы ықпал етуде. Жастар ... ... ... топ ... ... қасиеттерге ие болып табылады. Ол қасиеттерінің бірі бірнеше , ... сын ... ... ... ... ... келмейтін , ақиқаттан, тіпті қоғамнан іргесін аулақ салуы талпынуы, қарақан бастарының қамын бәрінен артық қоюы.
Жастар қанша өзгеше ... ие ... ол - ... ... өмір сүре ... ... топ. ... да жастар мәселесі барша қоғамға қозғау салатын кең көлемдегі әлеуметтік проблемалардан да күрделі болып табылады.
Субмәдениет - ... ... ... алайда әр құбылыстың өзіндік ерекшеліктері мен қасиеттері әр қашанда бойында болады.
Субмәдениет (латын - ... ... - екі ... не ... мағынада қолданылады
* белгілі бір әлеуметтік, демографиялық ... ... ... ... мәдениет жүйесіндегі әлеуметтік қауымдастықтың шектеулі мәдениеті, сол ... өмір ... және ... ... қоғамдағы негізгі мәдениеттен өз құндылықтарымен, өзіндік тілі, мәнерімен, тіпті өзіне тән киіну стилімен де ... ... ... ... өктем болып тұрған мәдениет пен әлеуметтік құрылымға және қалыптасуына оң немесе теріс қатынас нәтижесінде ... ... ... ... ... әр түрлі жас ерекшеліктеріне байланысты топтар, бейресми бірлестіктер т.б. құрайды [1].
Американдық социолог Дэвид Рисмен 1995 жылы ... ... ... ... ... ... жастар тобы өздеріне тән қызығушылықты мақсатты түрде таңдап дәстүрі мен әдет-ғұрыпы, стилін тек шағын қағамға қабылданып ... ұйым деп ... ... ... субмәдениетті тереңірек зерттеп танып білген британ социолыгі Дик Хэбдидж өз кітабында "Субмәдениет:стиль мағынасы"оның ойынша субмәдениет адамдардың бір-біріне ... ... мен ... бір және ... не ... ортаға стандартталған дәстүрлі мәдени нормалар қанағаттандырмай одан қашу деп ... Ал ... ... ... ... өз ... мына ... қолданған "қала тайпасы" жастар субмәдениетінің орнына.
Жаңадан белең алған субмәдениет ХХ ғасырдың 80-ші жылы әдебиетке ... ... ... 30-шы жылы ... енсе ... жүз ... ... әлеуметтанушы Т.Роззак субмәдениетті мәдени бағыт беретін,қиын жағдайдағы қарсы ойлардың әлеуметтік әлемдегі ... ... ... ... ... ... топ ... көбінде жастарды жатқызатын. Оларды өз қоғамындағы әлеуметтік рөлін,орнын ізденуші деп ... ... ... ... ... жағынан терең зерттеліп толықтырылды [2].
Қазіргі уақытта субмәдениет жағымсыздан өз алдына тәуелсіз мәдениетке айналды. Ғалымдардың көзқарасы өзгерді, ... ... ... ... не ... Басқа мәденитке қарағанда салыстырмалы түрде ол мәдениет ұзақ және беделділерден ерекшелігі мен өзінің дәстүрі және ереже, ... бар. ... ... ... дегеніміз - бұл әлеуметтік, этникалық не экономикалық топ өзінше ерекшеленетін мінез-құлқымен жалпы мәдени қауым ретінде ... ... ... жастардың мінез-құлқы осылай түсіндірілген. Әлеуметтік ортада әлеуметтанушылар қолданған.
Мәдениеттің үстем немесе көпшілікке таралғаны жайлы айтар болсақ, ондағы мәдениеттің дәстүрлі ұзақ ... ... ... ... Ол ... тікелей шешімі болып табылмайды, оны тек сол қоғамда өмір сүріп өзіне сіңіреді. Оның өз ... тек қай ... ... соны ... не ... Тағы бір ... ... қажет, қарсы мәдениет пен субмәдениет арасында ұқсастығы болу ... ... ... ... ... ғажап емес. Олардың көпшілікке қарсы болуы бірдей болғандығы емес. ... ... ... не ... ... мүмкін.
Субмәдениет дегеніміз,"өзіндік өмір",өзінде бірнеше қасиеттерді бойына сіңірген ерекшеленетін ой сана ... ... ол ... әр қилы өзгеше болып келеді. Сол уақытта ол өз арасында бірлік пен сенімділікті және топтағы азаматтардың бір мақсатта ... ... ... ... ... ... дәстүр мен бағалау жастарға тән болса, ондағы демалу, көңіл көтеру жұмысы шектен ... ... деп ... ... ... ... тән ... тұрыс,киім киіс түрі, шаш үлгісі және күнделікті күн көрісі т.б
* Жастар субмәдениеті - бұл эзотерикалық, эскапистік, урбандық ... ... ... ... ... ... тек жастар қоғамына арналған,мұндағы бұл мәдениеттің ішіндегі қалаптасқан дәстүрлі базалық негізгі қоғамның иерархиялық және менталитетіне ... ... жүйе ... ішіндегі бөлігі болып қалады.
Жастар субмәдениет тақырыбының негізгі механизімі ретінде ғалымдардың бізге мәлім ережелері қалыптасқанымен ... ... ... ... әлі ... ... ... ашылмаған. Халыққа дәстүрлі бекітілген ережелерді жойып ,жаңа ой қосып, жастардың заман ағымына байланысты өзгерістер енуде. Осы ... ... ... және ... ... зерттеулерінде түрлі өзгерістер еніп, жаңа бой алуда.
Жастар субмәдениеті контрмәдениетке айналу мүмкін, оның ... көп ... ... та ... адам ... әлеуметтік топ болмайды.
Жастар субмәдениеті әлеуметтік тұтастықты көрсетеді. Өйткені әрбір мүшесі өзі таңдап, соның ... ... ... Осы ... не ... қауымның топ ретінде қалыптасуына әкеледі. Мысалы, қауымдастық, виртуалдық қарым-қатынас немесе киберпан деген бірлестікке айналуы мүмкін.
Кейінгі кезде ... ... ... осы ... ... ... іс жүзінде іске асырып, жазуға мақсат қоюда. Осы ... ... Л.И ... ... болады. Бұл маманның осы сала бойынша, толығырақ айтқанда, биресми жастар субмәденитінің жан- жақты ... ... және ... түсінігі әлеуметтік феномен ретінде танытуда. Осы жастардың мәдениетіне зерттеу жүргізген Е.Омельченко Англия мен Американың және ... ... ... және ... қиындықтарына анализ жасап көрсеткен.
Осы жастардың мәдениетіннің ерекшеліктірін зерттеген ғалымдарға тоқталып өтейік. Олар О.Г. Заярная, А.И. Мазурова, П.В.Разин және де ... ... олар ... ... ... көп үлес ... Әр мәдениттің түрлеріне анализ жасап, бір- бірімен байланысын таба білген. Малахова Е.В. ... ... ... ... атап ... ... А.Л. зерттеуінде жастар субмәдениетінің келешектегі жастарға берер әсерін зерттеп көрсеткен [3].
Қазіргі ... ... ... ... тақырыпты социолог-ғалымдар, журналистер жастардың психологиясын танып білу үшін және де ... ... ... ұсынуда жиі көтеруді мақсат етуде.Жастар ең бастысы қоғам ортасында ... ... ... алға ... ... болып саналады. Индивид ойлаушы не іске асырушы субъект ретінде қарастырады. Ондағы адамның өзіне өмір және оған ... ... ... ... және ... ... түсінік береді.Былай айтқанда, қоғамның ойын көрсетеді. Соның ... ... ... ... және ... ... әсерін тигізеді.
Әлеуметтік ортаны этнографиялық әдіс арқылы ... ... Оның ... ... ... ... ... болып табылады. Осы тәсілдің басты маманы болып Романов П.В келеді. Осы әдіс- тәсілдің ерекшелігі мынада: қиын не ... ... ... ... Сол ... ... жағынан анықтап, олардың сандық амал арқылы анықтауға болмайтындығын табуға көмектеседі.
Субмәдениет - бұл ... орта кіру ... ғана ... ... ... да ... ... Алғашында оны бір көзбен танып біле алмайсыз. Оның сөйлеу мәнерінде, ... не ... ... ... ... ... болады. Сондықтанда осы субмәдениеттерді танып білу үшін солардың ұяшықтарында болу керек, не болмаса, солардың арасында зерттеу ... ... Осы кіру ... не ... ... ...
70 жылдары Батыстың көптеген қоғамтанушылары жастар арасында деп аталатын ... тез ... ... ... ... Сол ... американдық журналдың бір санында осы тақырыпқа әр қырынан ... 200 ... ... АҚШ ... Декларациясы жарияланды. Содан үзінді келтірсек: делінген. Ал тағы бір жайт 80 жылдары Батыста ... ... ... ... ... Оның ... себебі: қоғамға тән қажеттіліктің жоқтығынан, бәрінен бұрын, күллі жүйедегі бұрынғы құндылықтың алмасуынан. ... ... ... ... ... ... ... молырақ. Олай дейтініміз, қазір жастар Батыс замандастарының іс-әрекеттерін ... ... ... ... алып отыр. Бұның арты жастардың оларға ... ... ... ... ... итермелеуде. Батыстың қорқынышты не шын шытырман оқиғалары, ... ... зор. ... бәрі ... ... оның құдіреттілігі сол албыртта аңғал жастардың санасын ұлғайды. деген қазақ мақалының салмағы мол, тәрбиелік мәні зор. ... ... ой ... ... ... ... ... өнеге көрсете алмаған ата-ана уысынан баланың қалай ... ... де ... ... ... ... білуге құштар жас басқа бағытты, басқа құндылықты тез қабылдайды. Мұның өзі де үлкендер әлеміне ... ... ... ... Дейл ... керемет кітаптарында бірнеше маңызды ойылар бар. Дәрігер Джонсонның айтуы ... ... өзі ... ... диін ... ... ... қаншалықты жазалап не болмаса түзетулер енгізіп сын білдіріп жат қылықтарын соттасақ ештеңе шықпас. Керсінше жастардың ызасы пайда болады. Жастардың ... ... ... не ... ... және ... қылмыстық топтар қатарына қосылуының себі бар. Зигмунд ... ... ... іс ... жасалуына екі мотив бар. Соның ішінде жыныстық қызығушылық және ұлы болудың мақсаты. Ал Джон Дьюи американдық философ осы ойларды ... ... ... ... ойы ... ... болуын қалауы" сол мақсатта түрлі қылмысқа не болмаса жаңалық ашуға т.б бастысы өз атын не ... іске ... ... ... ... Соның арқасында жануармен адам ерекшеленеді тек адам өзін қажетті болуын қалайды. Сол себепті ... не ... ... ... ... ... осы ... болып табылады. Сондықтанда жастардың маңызды болуын қалайды. Ұлы адамдардың ... жол ... осы ... ... да жастарды шектеу қай жақтан қарағанда да дұрыс болмас.
Қазіргі жастар бір кездері ата-аналары бой алдыра қоймаған ақшаға әуес, ... мол ... ... көріп мақсат қойған. Бұл арада,сірә, сәйкестік те жоқ. Дегенімен көптеген жан сол мол ... ... ... ақы, адал терден емес, ақша табудың жеңіл, кейде заңсыз жолдарын табуға тырысады. Бұл - әрине алаңдатарлық жағдай. Тағы да ... ... ... ... батыста әркімнің жеке табысы тікелей әлеуметтік статусына парапар, ... ... ... ... бала өмір ... ... шындықтан аттап кете алмайды. Батыстың осы психологиясы бүгінгі біздің жастарымыздан жиі байқалып, ... ... ... ... ... ... орын алып ... Субмәдениет жастарға тән жаңа заманнауи мәдени топ,ұйым не қоғам ретінде бірігіп ұйымдасып әлеуметтік ... ... ... паш етіп ... Ол ... ... танып білу тек теориялық тұрғыдан ондағы жастар психологиясын ұғынып ... ... ... ... не болмаса әлеуметтік көмек көрсету қиынға соғар. ... ... ... ... ... ... оның ішінде жастар арасындағы әлеуметтік процестер мен құбылыстарды зерттейді. Бұл бағыттың классикалық үлгісі неміс социологы К. ... ... ... ... Ұрпақтар бірлігі феноменін зерттей отырып ол әлеуметтік мұрагерлік механизмін анықтады: материалдық және рухани тәжірибені меңгеру мен ... ... аса ... ... ... ... феноменінде жаңа адамдық толқындарға келіп тіреледі. Бұл жас ... ... ... ... үздіксіз ұмтылысы қоғам үшін маңызды, сондықтан да жаңа бағытқа қозғалысы мен ... ... ... жол ...
Ұрпақтар ауысымы - адамзат өміріндегі биологиялық қарқынға негізделген тамаша процесс, оның нәтижесі: мәдени процесте оның жаңа мүшелері ... ... онда ескі ... ... ... ... кез - келген мүшесі тарихи процестің хронологиялық шектеулі бөлігінде ғана қатыса ... ... да ... жинақты үнемі мұрагерлік ретінде беріп отыру керек, ұрпақтан ... ... ... ... ... әлеуметтенуі болып табылады.
Ұрпақтардың өзара қарым-қатынасындағы аса маңызды аспектілердің бірі - балалар мен ... ... ... ... ... белгілі бір білім, нормалар, құндылықтар, жүйесін меңгере отырып қоғамның толық құқығы бар азаматы ретінде қызмет ... әсер ... ... ... процесстер жиынтығын білдіреді.
Жастар мәдениеті әлеуметтанушылардың он жылдан бері, шамамен, XX ғасырдың 60-жылдары зерттеле ... ... бірі ... ... Осы кезеңде Батыста мен оған біріккен капиталистік қоғамның өмір сүру қалпы мен құндылықтарын мойындамай, оны ... мен ... ... ... өзгертуге ұмтылған студентттер мен жас интеллигенция бөлігінің қозғалысы кең етек жая ... Дәл осы ... ... ... ... ... кірді. Олар осы кезден бастап индивидтер мінез-құлқын реттеуге ... жас ... ... ... құндылықтар, моральдық және эстетикалық нормалар алгоритмдерін сипаттау үшін кеңінен қолданады
Жаңашыл қоғам белгілі мәдени айырмашылықтары бар ... ... ... ... жас адам ... құндылықтық ұстанымына белгілі бір ретпен әсер етпегендіктен, бір ... ... ... ... Сонымен бірге, бір субмәдениеттер жоғалып кетіп, басқалары оның орнына келуі мүмкін. Бұл ... ... ... топ әсерінен пайда болған субмәдениет үстемдік етуші мәдениеттің құндылықты нормалары мен стеоретиптерін бейнелеп қана қоймай, оларға қарсы келе алады, әлеуметтік-мәдени ... үшін ... ... шешуге өзіндік әдіс-құралдарды іздеуге, белгілі мағыналар жүйесін бекітуге ұмтылады [4].
Жаңару және қалыптасу үстіндегі мәдениетке бейімделу кезеңін бастан кешіретін жас ... ... ... өмір ... субмәдениетке бағдарланған ұстанымдарда елеулі өзгерістерге ұшырайды. Жастар субмәдениеті мәнін ашуда ұлттық мәдениет, нақты тарихи ... мен ... ... ... ... жөн. Адам өмірге келген сәттен бастап үлкен ... ... тап ... Оның осы ... өзін нық, ... ... мен үйлесімді дамуы үшін көптеген факторлар қажет. Қазіргі көп мәдениетті қоғамда балаға сырттан әсер ... ... оның жаңа ... келе ... ... ауқымды әсерін тигізеді. Ст.Холл деп ... ... ... ... >.
Жастар мәдениеті деген ұғымның даусыз, бірізді айқындамасы жоқ. Әдетте, біз жастар мәдениеті дегенге ... ... ... жас деп аталынатын адамдар тобының ... ... ... және ... ... туындыларының жиынтығын сыйдырамыз. Демек, (кейде 16-30 жас) 15 пен 29 жас аралығындағылардың мәдениет туындыларына сұранысы мен ... ... ... ... отыр деп ... керек. Жастар мәдениеті мәселелерінің басын ашып алу үшін ... ... ... ... ... ... мәдениеті деп макромәдениет ішіндегі жастардың өздерінің бейнесі, қылықтары, стильдері көрініс беретін; олардың санасына сыйымды, қабылдауына жақын, моральдық, ... ... ... ... ... Екінші сөзбен айтқанда, жастардың өзіндік мәдениеті (субмәдениет) дегеніміз- олардың эстетикалық талғамдарына сай ... ... ... ... деңгейде қанағаттандыратын, ұлттық және жалпы адамзаттық мәдениеттің құрамдас бөлігі болып табылады. Олардың ... шаш қою ... де ... өз ... арнайы сөздікті қолдануға әуестікті танытады.
Әлеуметтік-мәдениеттану тәсіліне жастардың нақты мәселелерін қоғамда жүріп жатқан ... ... ... ... Осы бағытты ұстанып жүрген әлеуметтанушылар жастардың ішкі дүниесін нақты ұғымдармен, идеялармен, мақсаттармен және жас адамдардың мінез-құлқымен салыстырып пайымдауға ... Осы ... ... ... ... белгілі бір түрлерінде көрінетін үдерістердің салдарлары ретінде белгіленеді. Жастардың мән-мағыналық анықтамалары субмәдениеттің ... ... ... ... ... ... бірнеше мағынада пайымдалады: мәдениет әлеуметтік нормаларды меңгерудің ... ... ... ... байлықтың қосындысы, адам қызметінің тәсілі.
Субмәдениет өкілдерін, қала көшелеріне шықсаңыз, міндетті түрде көресіз және бірден танисыз. Өйткені ... киім ... де, ... ... да, сөйлеулері де өзгеше. Жастар оларды көргенде деп тамсанады, қызығып, еліктейді, ал ... деп ... енді ... деп ... да жатады. Осылайша, сан қырлы пікірлер кете береді. Егер сіз, көшеден жүріс-тұрысы мен киім ... ... ... ... оғаш көрініп тұратын өзгеше жандарды байқасаңыз, қандай пікір ұстанып, нендей ой түйер болсақ Мұны ... ... ... ... ... ... деп табуға болады. Қазіргі күнде тек ұғы - мына ғана ... ... ... қа - тар , тү - ... де ... талдау, түсіндірулердің көбейіп кет - кендігінен туып тұр. Жалпы, субмәде - ниет - жас адамдардың ресми емес қаты - нас - ... ... ... өмір сүру ... мен ... ... бір қағи - ... мен құндылықтарының нәтижесі және жүйесіндегі өздерін көр - - се - ту - дің, дамытудың бір ... ... ... ... ... ... жалғастырушылар. Жастар қашанда жалпы мәдениеттің ішінен құрып алады. Олардың кейбіреулері мәдениетті мектеп бітіру, жоғары оқу орнында оқу, ... тіл ... ... мен ... ... бару деп ... Кейбіреулері денсаулықтарын жақсарту мақсатында шейпингпен айналысып, түрлі спорттық ... ... ... оқу, көрмелер мен мұражайларға бару арқылы рухани мәдениетін дамытады. Субмәдениет ерекшелігін ғалымдардың ... әр ... ... ... өзгеруіне және заманауи дамуының әсерінен моральдық нормаларда өзгеріске ұшырайды.
1.2 ... ... ... оның түрлері және пайда болу себептері
Жастарды әлеуметтік топ ретінде талдау алдыңғы ұрпақтың сіңіретін әлеуметтік тетігі арқылы, екінші жағынан дербес және ... ... ... мен ... ... ... жеке тәжірибесі негізінде қоғамның әлеуметтік құрылымының тұрып, қоғамдық қатынастар қалыптасып қалаған әлеуметтік-стратификациялық тәртібіне әсер ... ... ... ... ... ... Жалпы, жастар өздерінің жас ерекшеліктеріне байланысты әлеуметтік ұстаным мен ... ... ... әкелуі және әр түрлі девианттық іс-әрекеттерге тез ұшырайды. Жастардың әлеуметтік, мәдени топ ретінде белсенділігінің субмәдени тұстарын зерттеуде Чикаго ... ... ... ... ат ... В.У. ... А. ... Г. Беккер секілді ғалымдар XXI ғасырдың 20-жылдары қала жастарының ерекше топтарын зерттеуде үлкен үлес қосты. Ал, ... ... суб ... ... ... ... Г. Парсонс алды. Ол деген терминді ғылымға енгізді. Карват және В. Маляновскийдің теорияларының басты негізі жастардың әлеуметтік ... Олар ... ... ... ... ... жастардың ерекшелігі бір мезгілде әлеуметтенудің объектісі және субъектісі ... ... топ ... ... ... әлеуметтік топтардың барлық атрибуттарына ие болып, сонымен қатар қоғамның негізгі әлеуметтік топтарына тән статусты иемденбей, жастар болады;
* жастардың әлеуметтік топ ... ... ... ... ... оны даярлау сатылары қоғамдық практикаға толық дайын еместігін ерекшелеп көрсетеді;
* жастардың әлеуметтік қажеттіліктерінің және ... ... ... ... ... ... салдарынан қозғалысы ұйымдастырылады;
* әлеуметтік қажеттіліктердің жүзеге асуының негізгі факторы жастардың ... ... ... ... болып табылады [6].
Жастардың ойлары мен олардың жоспарлары - бұл болашақтағы әлуметтік, саяси және мәдени үрдістердің даму ... ... ... ... ерекше топ [7, 7 б.]. Ал жастарға байланысты осындай ой тұжырымды А.И.Тесленко мен Д.А. ... ... ... ... саралай келе жастардың ғылыми әдебиеттерде қалыптасқан мына төмендегі объективтік өзіндік белгілерін бөліп ... ... ... Г.С. ... ... ... ... деп анықталып, жастарды қоғамның ең негізгі қозғаушы күші ретінде көрсетеді. Сонымен бірге Г.С. ... осы ... ... ... ... ... топ екендігін және олардың әмбебаптылығын өзінің жастар категориясына берген анықтамасында растап кетеді [7, 6-7 бб.]. Ол жастарға деген ... ... Бұл - ... ... ... табиғатын толық ашуға мүмкіндік беретін және қазіргі кезеңде осы саланы зерттеушілер тарапынан қолдауға ие тұжырымдардың бірі [7, 93 ... ... ... ең ... ... ... процестердің ішінде жастар мәдениеті жас адамның мәдени қызметінде мәдени дамудың мазмұндық жағының бағытталу денгейіне тең. В.Я.Суртаев ... ... ... ... белгілейді:
1. КСРО құлағаннан кейінгі ... ... ... қайта құрудың негізгі басталуы мен байланыстың шиеленісін нарықтық экономикаға ... ... ... занды түрде әлеуметтік бейімделудің ... ... ... ... алып ... ... ұлттық және рухани жастардың "батыстық" құндылықтарға деген ... ... сана - ... ... ... ... анемиясы мен өзгерісіне алып келмеуі мүмкін емес, жастардың құндылықтар ... әсер етіп ... ... ... ... ... ... нормаға қарсы келетін өзгеше қылықтардың сол кезеңінде шектеулердің әсерінен адамдардың не қоғамның босанып еркін ... және ... ... т.б ... рөл ... ... ... жағдайдың жаңа жолдарын қарастыру мен жылдамдатылған статустық өзгеше ынтамен қозғалыс ретінде қаралды, бейімделудің жаңа ... ... ... өз ... ... ... ... институционалдық, субъективті қызметтік деңгейі коғам секілді дағдарыс жағдайында. Бір жағынан ... ... даму ... ... шығу ... әлеуметтік проектілері сәтті жүзеге асуы үшін басқару органдарымен мойындалады, ... ... ... мәденилігі жоғарғы мәдениеттен орта ашулы мәдениетке ауысты. Оның ең көрнекті түрі бұқаралық ақпарат құралдары ... ... ... ... ... ... ... тұтас орындалуын қамтамасыз етуге тырысқанымен сәтсіз аяқталды. Бүгінгі ортақ гуманитарлық тәрбие ... жоқ ... ... Ал бұл ... жеке мемлекеттік жоғарғы оқу орындарындағы жастар тобының ұмтылыстары тек кейбіреулерін ғана қамтиды, ... ... ... ... ... ... стандартты түрде шектеп "оқудан тыс" деп аталатын мәдени құндылықтармен жас адамдарды біріктіретін топтар кейде ... ... ... ... ... ... ... жасырын емес, мәселен "элиталық білім". Гуманитарлық әлеуметтену оқушының немесе жас адамның ... ... ... ... ... жас (15-18 жас) ... бір ... ашушаңдық тілектер тұрақсыздығы, шыдамсыздық, бірбеткейлік мінездерімен ерекшеленіп әлеуметтік статустық көңіл-күйіне әсер етуі шиелінісе түсетін кезең ... ... (ол бала да ... де жоқ). Дәл осы ... ... ... іс-әрекет стилі. Мода көркем сұлулық (сән) өзара қарым-қатынас, байлығы қанағаттандырылмайды. Құрдастар тобы ... ... ... - ... ... ... ... бұл топтарда не ұйымдарда өзіндік мәдени ... мен ... ең ... ... ... ... ... қалыптасады [8].
Жастар субмәдениеті жастарға өзінің даралығын анықтап табуға көмектеседі. Өмірде өз орнын тауып оны іс жүзінде іске ... ... ... ... ... ... өзіне тән адамдарды іздеп,оның мақсаттары, ойы, өмірге деген көзқарасы бір болғандықтан тез тіл табысып, тез қарым-қатынасқа түседі. Сол ... ... ... олар ... ... ... ... Жастардың барлығы әр түрлі болғандықтан олардың түсініктері мен өмірге ... ... ... ... ... ... ... көп болып келеді.
Бұл тақырыптың осы заманда өзекті болуына бірнеше себеп бар:
* Біріншіден, бұл тақырыпта ғылыми қызығушылық қана емес және де ... ... оның ... ... осы сала ... қызығушылық танытып қана қоймай, белсенді ат салысуда.Осы бағыт бойынша түрлі ән, би т.б ... оны ... ... ... ... да осы тақырып бойынша мол ақпаратты таратуда жауапты болып ... Бұл ... біз ... ... түрі ... және де өзін ... ... жастар мәдениті болып табылады.
* Екіншіден, жастардың субмәдениеті қоғамда кең таралып қызығушылық танытуда. ... ... ... әрине ол тек біздің мемлекетімізде ғана емес, әлемдегі барлық мемлекеттерінде көптеген жастар белсенді қызығушылығын танытып қана қоймай сол мәдениетке кіруде. Біз ... әр қилы ... ... ... ... ... ... қажет. Сол мәдениетпен өзара қатынасқа дайын болу қажет.
* Үшіншіден, адамдарды түсіне білу және ... ... ... ... ... ... іс- ... жан -жақты қарастырып, түсінуіміз қажет.
* Төртіншіден, әр субмәдениеттің ... тән ... ... Ол ... элементтері музыкада болсын, киім үлгісінде,киісінің, қимыл-қозғалыс мәнерінің ерекшелігі, сөйлеу мәнері және т.б. ... ... ... ... адамның не жасөспірімнің таңдаған әнді таңдауы (мысалы хип-хоп мәдениеті). Бірнеше зерттеулер жүргізу кезінде теледидардағы хип-хоп жағымсыз ұнамайтын ... ... ... әр ... ... ... ... өте жағымсыз көзқарас өзгеруде, оның ішінде біздің мемлекетімізде бар. Басқа шет елдерде бұл ән түрі жақсы дамыған және таралған ... ... ... туындайды:оның себебі адамдардың не қоғамның дұрыс танып білмеуі. Сондықтан субмәдениетке қарсы ойлар және ... ... ... ... ... ең ерекшесі болып хип-хоп саналады. Оның ерекшелігі ... ... ... ... ... ... әр ... өзінің "лексиконын" қосады. Кәзіргі уақытта шоу-бизнес күннен күнге хип-хоп жанырындағы әуендерді тартуда. Оның әр ... ... бар және оны жаңа жаңа ... ... ... ... естуімізге болады.Бұл ырғақ әуенге нақты заңды түрде түсіндіру қиынға соғады. Бірақта осы мәдениет жаңа қоғамға және заманына сай түрінде қарауымыз қате ... Әлі ... ... ... әлем ... ... ... берер адамның саны өсіп ерекше мәдениетке айналып үлгерді. Хип-хоп өте ерекше және көп түрлі жан-жақты болып келуі ... ... ... бұл ... ... жақтаушылары білдей мемлекет басшылары, актерлер, өнер адамдары т.б болып табылады. Хип-хоптың ... өсу мен ... ... ... ... ... ... [10].
Жастар субмәдениеті динамикалық болып табылғандықтан, белгілі зерттеулер жүргізгенімен тез өзінің актуалдылығын жоғалтады. Бұл тақырыптың ерекшелігіне байланысты әрине әлі күнге дейін ... ... ... ... бұл тақырыптың қиындығы және қызықтығы тартымды қылуда.
Осы ... ... ... танып білуі аз болғандықтан, көп материал ұсынуымыз қажет. Қоғамға осы феномен жайлы білу өте ... ... кең ... ... дұрыс. Қазіргі жастар талғамдары жағынан өзіндік стильдерімен ерекшеленеді.
Стильдің үш ... ... бар:
* ... келбеті (бұған киіну стилі, шаш қою, әшекейлер, бояну жатады);
* өзін ... ... ... ... ишара, жүрісі);
* сөйлеу ерекшелігі (арнайы сөздік қоры).
Өз ... сай, ... ... ... ... түрлі бейресми бірлестіктерге қатысады. Олардың арасынан өзінше сәнді роккерлер, шашын тақырлап алып тастағандар мен ... де ... ... ... әрекеттері еліктеуден шығады. Сонымен олар өздерінің еркін ... ... ... ... ... ... қандайда бір субмәдениетке қосылуына байланысты сол мәдениеттің ... ... ... ... ... өздеріне тән қылықтарын т.с.с мәдениетке тән қасиеттерді өз бойына толықтай сіңіріп қабылдауы қажет. Жастардың көбі "орта" қарамағында ... не ... ... ... ... ... ... Сол адам жетекшілік етіп бағыт бағдар көрсетеді. Оладың ерекше ұранмен бас көтеріп, бірігіп атсалыса топтың өте берік болуына үлес ... ... ... ... қатарына жастар көптеп қосылып, сандық жағынан өсуіне мүмкіндік береді.
* Соның арқасында жастар "бір-бірін" таниды;
* Жастарды басқалардан ерекшелендіріп ... Ол тек ... ... ғана ... ... ... ... жастардың өз мүддесін қорғауға және оны жариялауға мүмкіндік болады.
Жастардың ... - ... ... ... ... ... бір бөлшегі болып табылады. Оның пайда болуы жастардың қоғамда ... ... ... және ... ... ... Сонымен жастардың субмәдениеті - жас ... ... ... және ... ... ... Ер ... және кәрі адамдардың өз қауымдастығы субмәдениет құраған жағдайда, жастарға ... олар бір ... ... ... ... ... жастарға тән қасиет жоқ. Жастар заманына сай ... ... ... арқылы жаңаланып, өзгеріп, шыңданып отырады.
Профессор С.Эйзенштадтың ойынша: ,- деп көрсетілген. Сол жағдайда субмәдениет бұрынғыша қажеттілігін ... ... мен ... ... ... мәдениет бар. Олар паралельді түрде кездеседі, бірақта олар ешқашан қосылмайды. Олар бір-біріне ұқсағанымен, басқаша түсінік бар. ... ... ... ... емес "әкесі" және "балаға" арналған. "Жастарға арналған" мәдениет ол әрқайсына не барлығына арналған болса, ал жастар субмәдениеті ... ол ... ... өзінің таңдауымен сол ортаға кіреді.
Жастар субмәдениетіне бірнеше түсінік-анықтама жүргіздік. Солардың арқасында ерекшелігін және мінез-құлқын ... ... ... ... ... ... тән емес;
* Өзіне көз аудару;
* Прюрализм, көпшілік, децентрация, белгісіздік, екіұштылық, өзгергіштік;
* Жалпылық өзін-өзі иденфикациялап ... ... ... ... ... ережесі не қағидасын қабылдау немесе бөліну қатысушыларға байланысты. Өмір танушылық, өмірге көзқарасы,
белгіленген тәртібі, өмірлік салты, мәнер, үлгі және сыртқы ... ... және ... жаңа ... ... немесе үлкен мәртебелі өмірге, ондағы қиын үдеріс ... ... ... ... жәрдем;
* Уақыт шегі және ұшы-қиырсыз тежеу не шектеу;
* Жасына байланысты бөлініп сол аралығындағы ерекшеленетін берік әлеуметтік қауымдастық;
* Өзінің ... ... сай ... ... бар;
* Өмірдің салты және өзін көрсету құралы мен түсінігіне сай жүйе;
* Мәдени контекстке ... ... ... бөлігі элитарлық көрініс арқылы өтеді;
* Жастар өздеріне арнап шығарған урбандық мәдениет болып табылады;
* Әлеуметтік ... ... бұл - ... Көше ... - ... ... ... Сленг - бір субмәдениеттің басты ... ... ... - төл ... көбінде иеленушілік етеді.
Жастардың субмәдениеті әр түрлі жағдайда көріністер арқылы түрлі пішіннің көпшілігіне ... оның әр қилы ... ... ... ... ... типологизациялық шара жүргізуге ат салысады.
Жастар субмәдениетінің типологизациясы ХХ ғасырдың 70-жылы басталды. Бұл жағдай мүмкін болып, жаңағы ... ... ... ... ... ... Әр түрлі пішінге айналып, өзінің тұтас қалпынан тысқары кезеңнен өтті. Бұл пішін ретінде "индивидуалдық ... жас ... бір ... ... жиналып бірігу. Сол кезеңнен бастап әр түрлі типологиялық жастар субмәдениеті әр түрлі ... ... ... ... ... ... арасында типологиялық жат қарсы неоформалды ұйымдар бар, ... ойын ... ашып білу ... емес. Әдебиеттерде жастар субмәдениетінің типологиясы жеткілікті кездеседі. Бірақ та олар ... ... тек ... қостап тұрады [12].
Жастар субмәдениетінің феномині бірнеше топтарда көрініс алады. С.С.Фролов әлеуметтік бастауды ... ... ... ... ... тән ... ... қай ортаға жататынына не сезінетініне байланысты. Сондықтан олар ингруппа және ... ... ... ... ... ... өзін қай ... идентификациялап (теңестіріп ұқсату) жатқызатынын айтамыз. Мысалы, әр субмәдениет қатарындағылар өздерін не басқа топтағы адамдарды атрибуттары ... ... ... - бұл ... топтар индивиттің жатпайтын және оларға қалай қарайтынын анықтап түсіну.
Хип-хоперлер үшін мына топтар жатады эмо, готтар және т.б. Топтардың ... ... ... және ... ... ... ... және екінші болып бөлінеді.
Біріншіден, топтар өз тобындағы адамдарды тұлға ретінде қалыптасқан деп қарайды. Индивидуалды тұлғаның қарым-қатынасқа түсуі де ... ... ... Мысалы, бұл топқа отбасы немесе жора-жолдастар ретінде қарап, әлеуметтік қарым-қатынасы жеңілдетілген неформалды түрде жүргізіледі. Бір-біріне құрметпен ... ... ... Тағы бір ... ... ... мәдениетіндегі би өнерінің индивттері бір-бірін қоштап, отбасы ретінде санайды.
Екіншіден, индивиттердің бір-біріне суық жақтырмай ... Олар көп ... ... не ұйым ... ... Өйткені олар тек мақсат не қажеттілік үшін бірлескен және бір ерекшелік олардың басшысы болады.
Субмәдениет күнделікті өзгеру үстінде, сондықтан да басқа ... ... ... қажет. Ф.А.Фрадкиннің типологиялық жастар субмәдениеті негізгі зерттеушілерінің бірі болып ... ... ... деген қоғамдық нормаларға қарсы шықпай оны қолдап тұрады. Олардың ... ... ... соны ... ... Олар ешқашан өзіндік ой білдірмейді. Мысалы: норкоман, гопниктер т.б топтар секілді. Біз оларды ... ... ат ... ... ... т.б қөре аламыз. Жастар субмәдениетінің түрлері және оларды топтастыру бірнеше түрден ... ... ... ... ... да бар, ... ... растофарлар, металист және панктер т.б ағымдар осы мәдениетті құраушы өкілдерге жатады. Жастардың субмәдениетіне сондай-ақ протест, эскапизм тән боп ... ... ... - шындықтан қашу, яки, басына түскен қиындықтан қашқандар көбіне осы мәдениет өкілдеріне еріксіз еріп кететінге ұқсайды. Тағы осы ... ... ... ... түрі бар ... Ол ... ... бірнеше топты құрайды, олар төмендегідей бөлінеді:
1. Музыкалық субмәдениет - ... бір ... не әуен ... ... ... қарай біріккен топ. Оларға:
Готтар-бірнеше түрге бөлінеді готик-рок, готик-метала және ... ... ... ... болып табылады. Шетелдерден келген ағымдардың бірі - готтардың қозғалысы болып табылады. Оны кім, қашан ойлап тапқаны белгісіз, ... ... ... бесіктен белі шықпаған жасөспірімдер арасында барынша кең таралған сатаналық ұйым болып саналатын бұл ағым ... ... ... өркен жаюда. Ресейге келген кесапаттың көп ұзамай біздің елімізге де жететіндігі құпия емес. Мұндай сойқан ұйымның бүгінгі күні ... ... да ... ... ... жайы бар сондықтан әлеуметтік жағынан бақылау қажет.
Ал енді готтар деген субмәдениттке көңіл аударсақ. Готтар - ... ... ... ... яғни тағылар деген мағынаны білдіреді екен. Жасөспірімдер арасында кең таралған бұл ағымды ... ... ... ... салынған, өмірдің көлеңкелі жағына бейім тұратын жандар болып ... ... ... көбіне өліммен байланысты. Осыған орай, готтар белгілі күндерде қорымның басында кездесіп, сонда өздерінің түрлі шараларын ... ... бір ... түріндегі готтар сезімдерін тежемей, ойларына не келсе, соны істеуге бейім тұрады. Қара киім киіп, шаштарын тікірейген ... ... ... алдырып, көздерін, беттерін қара бояумен бояп алатын олардың сыртқы кескін-келбетінің өзі сұрқай, адамның көңілін құлазытатындай болып келеді. Готтардың орташа ... ... 15-19 жас ... ұстанатын олардың арасында гомосексуалистер мен бисексуалистер де көп ... ... ... ... ... гот қыздар мен көгілдір жасөспірімдер де аз емес. Мәскеуде, басқа да ірі қалаларда готтардың киім үлгілерін ... ... ... де бар ... ... ... музыкалары ақыл-естен айыратын даңғаза әндер немесе қорқыныш туғызатын үрейлі ... ... ... ... ... бұл ағымның өкілдері жиналып алып, музыка тыңдайтын ешкімге залалсыз жандар сияқты көрінгенімен, іс жүзінде олай емес. Готтардың жекелеген топтары қорымдарда ... ... ... жасайтындығы жайлы мәліметтер бар. Олар өлілердің тыныштығын алып, қабірлерді қиратып, қорым басында ойларына келгенді істеп жатады. Готтар арасында жиі ... тағы бір ... - ... қол ... ... тұратындығы. Бұл қозғалыстың басты мақсаты да жастарды депрессия күйге түсіріп, сарыуайымға салдыратын және өліммен байланысты түсінікті санаға сіңіретіндігін ескерсек, ... қол ... көп ... ... ... қиын ... ... -- джангл, драм энд бейстің табынушылары;
* Инди -- инди-рок табынушылары;
* Металлисттер -- хэви-метал және оның ... ... ... -- ... және ... ... ... -- индастриал жанырындағы әндерді жақтаушылар;
* Растамандар -- ... ... ... ... ... ... -- ... табынушылары;
* Рэперлер -- рэп және хип-хоп табынушылары;
* Ғұрыптық скинхедтер -- ска және регги табынушылары;
* Эмо -- эмо және ... ... Эмо -- ... сезiм, көңiл-күй; кид -- бала, нәресте. Екеуiн қосқанда ... пен ... ... ... тұр. Бұл ... өздерiне берген атауы. Астарында қоршаған ортаны сәбилерше сезiнiп, көрсете бiлетiн адам деген тұжырым ... Олар ... ... ... ... жүрегiне жақын қабылдайды. Мәселен, дүкенде жақсы көретiн кәмпиттерi таусылып қалды делiк, эмо үшiн сол күн қайғы-қасiретке, жылауға толы күн болады-мыс. ... ... ... сөзге келiп қалса, бұл жылау айдан жылға ұласатын көрiнедi. Махаббатта бiрiн-бiрi құлай сүйсе, Қозы Көрпеш пен Баян сұлудай қабiрге бiрге ... ... ... ... ... қол тамырларын кесiп, өздерiн өлiмге қиюшылық та жиi орын алады. Эмолықтар жаңбырлы күнi ... ... ... ... ... жастарымен қоса, жаңбыр суы шайып, "әдемi" сезiмге бөлейдi. Мұндай күндерi олар кiл қара ... ... ... ... орнығып, қуанышқа бөленгенде -- қараға күлгiн-қызғылт, сондай-ақ, өзге де ... ... ашық ... ... ... ... рок ... елiтiп жүру де эмолықтарға тән қасиет. Негiзiнен эмо тарихы да ... ... ... 1985 ... ... ... ... әуендерде ойнай бастаған вашингтондық топты жұрт "Эмо" деп ... Бұл ... бiр ... сол ... ... ... онда вокал мен лириканы эмоциямен орындау басым болған. Эмо да басқа ... ... ... ... ... ... ... әнұранына айналған музыкалық стиль -- рок. Олар әр кеш ... ... ... ... ... ән ... Дәл қазiргi таңда Батыста жеткiншектердiң 25%-ы эмолардың қатарын толықтырыпты. Бiздiң ... ... ... пайыздық көрсеткiш анықталған жоқ. Қазақстанда 90-жылдардың екiншi жартысынан бастап пайда болған эмолықтар өздерiне негiзгi ... ... ... ... ... ... - ... басқа да өнер түріне, анимация, жалпы хобби турасында қауымдасқан топ. Оларға:
* Отаку -- аниме ... ... ... ... -- ... жаргонын қолданушылар;
* Тарихи реконструкторлар;
* Териантроптар
* Фурри -- ... ... ... Киім үлгісіне, имиджіне байланысты құралған субмәдениеттер:
* Вижуал кидс ;
* Кибер-готтар;
* Модтар;
* Нудисттер;
* Риветхедтар;
* Стилягалар;
* Тедди-боилар;
* Милитарлар;
* Фриктар;
* Позитифтер.
4. Индустриалды және ... ... - ... ... байланысты және футбол секілді спорт түріндегі ұстанған көзқарастарына қарай біріккен топ.
* Байкерлер -- мотоцикл ... ... -- ... ... ... -- паркур табынушылары.
5. Саясатқа және өмірлік көзқарасына байланысты құралған субмәдениет ... ... ... НС-панктар;
* Неформалдар,
* Нью-Эйдждар,
* НС-скинхедтер,
* Cтрейт-эджерлар;
* Хиппилар,
* Яппалар.
Сонымен қатар субмәдениет туралы айтылған бірнеше ойлар айтылуда. Сол субмәдениеттің жағымды және жағымсыз түрлері өте көп саны ... ... ... ... ... ... жағынан белеңі үстем болып табылады. Жағымды жағынан бірігіп өз мүмкіндіктерін әлемге не қоғамға паш етіп ... не ... ... ... болып табылады. Мысалы "футбол" теңбіл доп ойынының не басқа да бір ойындардың фанаттары "фэн" дері бірнеше түрге топқа ... ... доп ... ... ... өте көп және бұл ... жатқандықтан жат жағымсыз деу өте қате шешім оған ... ... адам тік ... қарсы ойларын білдірер. Бірнеше ізденіс кезінде барысында атты газетінде ... ... ... Сол ... ... ... атты ... бірнеше анық көрсетіп берілген. Мақала сумәдениет жайлы екен. Қатты толғындырғаны мақаланың өзінің ойлары жинақы және тақырыпқа сай көрініс тапқаны ... ... де, ... ... ... кейбір жас өспірімдер қоғаммен, ата-анасымен тіл табысуда қиыншылықтар бар болғаны не т.б себептерден, жағдайлардан ушыға түсуде. Мүмкін біз ... күнә ... ... ... кінә жастардан емес зиялы қауымнан болар, сол себепті шынын айтсақ, дәл ... ... ... ... ... Жастар ұйымдарының саны бар да, сапасы жоқ. Өмiршең емес. Бүгiн ашылып, ертең жабылып ... ... ... мемлекеттiк мәселелердi емес, жеке бастың мүддесiн көздеудi мақсат еткендей. Тiптi ... ... ... керi әсерiн тигiзетiн, мысық табандап келген субмәдениеттiң республикамызда дамуына шектеу қоятындай арнайы заң жоқ. ... ... ... ... қадағалайтын мемлекеттiк орган тағы жоқ. Бұл жағдайда кім кінәлі деген сұраққа дәл жауап табу қиын ... неде де ... ... жас өспірімдер тура жолдан адасуы аңыз емес ... Оның ... ... ... ... ... ... [14].
Ғаламдық жастар арасында жасына, жынысына қарамастан бір-бірін сабақтастырып, біріктіріп тұратын өзгешелеу толқын ... ... ... ... ... жаңа леп, жаңа дем ... ... Өйткені, әлемнің бір шетінде пайда болған құбылыс, көп ... ... ... бір ... оңай ... онда орын тебе ... ... субмәдениеттер турасында. Соның ішінде, көше мәдениеті деген атау ... ... ... субмәдениеттер туралы. Бұл толқын біздің елге де келіп жетті, көп кешікпей. Көше ... ... ... ... аты ... ... ... оңай табасыз. Сонымен қатар, олардың киген киімі, ұстау мәнері, тіптен сөйлеген сөзі арқылы жақсы тануға болады. Аға буын ... ... ... ... ... келе ... ... деп бастайды әңгімелерін. Негізінен субмәдениетті контрмәдениетпен ... ... ... -- деп ... ... ... ... жастарына, тек дұрыс бағыт бере білу керек. Олар жеке пікірін қай жерде болсын батыл да еркін айта ... ... ... ... те өз ... ... ... 1990 жылдардан бастап хип-хоп деген субмәдениет әлем жастар мәдениетінің ажырамас ... ... ... жастардың негізгі әлемдік бренді деп кең футболка, кең балақты шалбар, бастарына әр ... ... ... ... ... ... кең жейделерін айтамыз. Арқалаған сөмкелері де, өз стильдеріне тән болып саналатындай. Жастар субмәдениетінің өзіндік құн - ды - ... мен ... ... ... - қа айналдыруға уақыты жеткілікті жас адам - - дар аса көп шоғырланған үлкен мега - по - ... тән ... ... айта кет - кен жөн. Мұны ... ... ... ... кө - те - ру, бизнес, сән, телехикаялар т.б.) пен жас ... ... (дәс - түр - лі ... ... тұру ... ша - ... жөн. ... алғанда, Қазақстандағы ресми емес қозғалыстарға белгілі бір стильдер мен ... ... ... тән. ... біркелкіліктің қаншалықты бол - мағандығына байланысты мәдени мұ - ралар элементтерінің де соншалықты сан - қыр - ... ... ... ... ... музыкалық суб - мә - дениет (поп, рок, рэп), гедонистік субмә - де - ниет (байкерлер, рейверлер және т.б.), ... - тық ... ... сноу - ... ... ай - рық - ша даму үстінде. Готика, эмо, анимэ та - - бынушылары секілді спецификалық суб - - ... ... ... бар бол - ға - нымен, Ресей және басқа да шетелдермен са - лыстырғанда өте сирек кездеседі. Соңғы аталған ресми емес ... ... ... ... ... пси - хо - ло - гиялық қалыптасу кезеңі мен ата-ана та - ра - пынан ... ... қа - тар - ... ... орын ... Жастар субмәдениеті - жастардың үлкендер әлеміне толықтай бейімделуі жүр - геннен соң, әрі қарай өз мәнін жоятын да - ... ... бір ... яғни жеке адам ... ... ... Жастардың рес - ми емес қатынастары және олардың өз - ... ғана тән ... ... жеке суб - ... қалыптасуының себебіне ай - налады. Жастар субмәдениеті - киген киімнен, сөй - леу мәнерінен, жаргондардан және ай - р - ықша ... ... ... үл - ... әлеміне, қоғамның ережелері мен құндылықтарына деген өзіндік қар - сы - лық. Белгілі бір ... ... ... та - - былатын жастардың психологиялық ерек - - ... ... ... ол мына бір ... ... ... ... - ла - ры мен мектеп тарапынан болатын ба - қы - лау - лардан босауға ... ... эмо - - ... аса берілгіштіктен, жасөспірімдік әсі - - релеушіліктен, өмірге қатысты ой - ла - ры - ның тым ... ... ұс - та - ным - - ... тұрақсыздығынан, жеке ада - ми құндылықтарының қалыптас - па - уы - нан. ... өмір сүру ... және тір - ... ... ... шең - бе - - рін - де ... мүмкін емес сияқты. Ай - талық, хиппи құбылыс ретінде алғаш АҚШ-та 60-жылдардың басында өзгеріп кеткен қажеттіліктер мен оны ... - дыра ал - мау - ... ... ... ... - мә - ... көңіл күйдің көрінісі ретінде пай - да болды. Ал Батыс және Шығыс Еу - ро - па ... ... қоз - ... ... болуы, оның Ре - сей - дегі қатыгездену және сая - сат - тану ... - бұл да ... ... - ние - ... емес, кон - тр - мәдениетінің көрінісі [15]. Қазақстан - бел - гілі дәстүрлер мен жа - ңа - шыл - ... өзі - не ... ... мем - ... Біздің жас - тар, бір жағынан, қоғамның ин - но - ва - циялық потенциалы ... ... жә - не ... ... ... қа - был - дау - да, ... бойынша өсіп-өр - кен - деу - де және өмірдің басқа да салаларында жеткілікті ... ... ... қатар тәрбие мен құнды - лықтарды мұра ретінде қабылдаудағы дәстүрлерді де ұмытпайды. Дәл осы са - надағы ... пен діл ерек - ... жас - ... ерекше суб - мә - де - ниетінің қа - лып - ... ... тұр. ... жас ... ... өмір, бақыт, туыстарына деген махаббат, ден - саулық, отбасы секілді құндылықтарға қа - ... оның ... - ... ішкі күйзелісі мен өмірлік мақ - сат - та - рын асыра бағалауымен байланысты. Біріншіден, жастар субмәдениеті жас ... өз ... ... үшін құрылады. Одан барлық адам бірдей өт - пейді және субмәдениет қазіргі әлеу - меттік-мәдени ұстанымдарды жоюға емес, ... ... сол ... бөл - - шегі етуге негізделеді. Бүгінде мектеп, университет және от - басы ... жай по - зи - ция - сын ... ... ... же - ке ... ... ... мүддесін игеру үшін жарыс мүмкіншілігіне тең дәрежеде ұм - - тылу позициясын қамтамасыз ету керек. Көшенің сәні -- көше биі көше ... ... ... 70 ... ... ... ... бүгін бүкіл әлемді жаулап, өнердің осы түріне табынушылардың қатары күн санап көбеюде. Хип-хоп, локкинг, брейк-данс, тектоник, техно, нью стаил деп ... ... кете ... ... лектің бұл биді үйренгендеріне 8-9 жыл болған. Бірнеше жасөспірімдер мен жастардың басын ... ... сан ... ... дайындық жасайтын би мектебінің жетекшісі Ерболат Рыспаев жас та болса, өзінше заманауи бастама көтеріп жүр. Міне, өзіңіз көргендей бас - аяғы 9 ... ... 100-ге ... жастар осында би үйреніп, топтың мүшесі атанып жүр. Шығармашылық қорымызға көше биі ... ... ... ... ... ... ... би бағыты бүгінде сәнге айналып барады. Ұлттық өнерімізді жоймай, заманауи биді қатар алып жүру ... ... деп ... Көше мәдениетінің бұл түрі бишілердің көзқарасы бойынша жастардың бос уақытын тиімді пайдалануын әрі ... ... тіл ... ... ... Жат ... бой ұрғанша осындай дене қозғалысына өте пайдалы ... ... ... болар. Қазақша рэпіне көңіл бөлсек бастауын қара құрлықтан алатын өнердің бұл жанрын білмейтін жан жоқ ... деп ... ... қарайтын, деп жастар тамсана мақтайтын өнердің бұл түрі ... ... де күн ... сайын даму үстінде. Рэп атамыздан қалған терме секілді мұра болмаса да, жастар ағымының заманауи өнер ... ... ... рэп - ... ... орта ... қара нәсілділердің шығарған өнері. Яғни, әуен ырғағына ілесе отырып, тақпақ сынды оқылатын жанр. Алғашында көше стилінде айтылатын рэп, бүгінде ... ... ... ... ... мойындаймыз. Тіпті, қазіргі кезде қай әнші болмасын, өз әніне осы жанрды қосып, ... ... ... Оның ... ... бары да, құр ... та жеткілікті. Өйткені біздің қазақы өмірімізге, өнерімізге сай ... ... ... таңда түрлі топтар сынды рэперлерді жақсы білеміз. Өйткені мұнда бастан кешкен оқиғалар баяндалып жатады. Ырғағы өзгеше және біздің эмоциялық ... ... ... ... ... ... бөлиді.Рэп бұл жастарға арналған, жастар тыңдайтын жанр. Ішінде жақсы сөздер айтылып, жөнді сазы болып жатса неге ... ... ... біз ... 80-ші ... ... сол заманның үлкендеріне ұнамайтын. Ал бүгінгі жастарды да сол уақытпен салыстырып, түсінуге болатындай. Иә, әркімнің өзіндік пікірі бар, оған ... ... жоқ. тобы осы рэп ... айналысып жүрген қаламыздағы топтардың бірегейі. Олар облыс деңгейінде өтетін байқаулар мен ... ... ... алып ... ... Топ орындайтын негізгі тақырыптары әр қилы өз қаласына, оқушылық ... ... ... ... үш ... өз ... шыңдау үстінде және осы топтардың не болмаса басқада шығармашылық ұйымдардың бірлесіп жаңа музыкалық әлемге ... ... ... үлес ... даму ... осы мемлекетіміздің атын шығуына жастардың дұрыс тәрбиеленіп өсуіне үлесін қоссын ... Бұл ... не ... да ... өнер ... ... ... және ат салысуына үлесін қосуына ынта ретінде сандарын көбейткен дұрыс.

Пән: Мәдениеттану
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жастар субмәдениетінің рухани адамгершілік құндылығына әлеуметтанулық талдау20 бет
Мәдениет және ұлтаралық қатынастардың әлеуметтануы. Жастар және дін18 бет
Қазіргі жастардың құндылықтары50 бет
Қазіргі заман жастарының рухани-адамгершілік құндылық мәселесінің өзектілігі157 бет
Жастар субмәдениеті6 бет
Жастар әлеуметтануы17 бет
Қазіргі қазақ жастары79 бет
Қазақстан балаларының құндылықтық бағыт жүйесіндегі дүниетанымдық, саяси, адамгершілік сенімдері48 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь