Қазпошта АҚ ұйымдастырушылық - экономикалық сипаттамасы

М А З М Ұ Н Ы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

Бөлім 1. Ақша құралдарының экономикалық мазмұны және тәжірибиешілер мен ғалымдардың жетілдіру жолындағы еңбектері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.1. Ақша құралдарының экономикалық мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2. Тәжірибешілер мен ғалымдардың еңбектеріндегі ақша құралдары есебінің жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3. Ақша құралдары есебінің маңызы мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ...14

Бөлім 2. «Қазпошта» АҚ ұйымдастырушылық .экономикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
2.1. «Қазпошта» АҚ экономикалық.шаруашылық сипаттамасы.. ... ...18
2.2. «Қазпошта» АҚ есеп және қаржылық жұмыстарының ұйымдастырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24

Бөлім 3. «Қазпошта» АҚ ақша құралдарының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
3.1. Кассадағы ақша құралдарының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
3.2. Ақша құралдары есебін компьютерлендіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39

Қорытынды мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 51

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
Кіріспе

Кәсіпорынның қалыпты жұмыс істеуі үшін, бухгалтерлік есеп арқылы қалыптасқан обьективті экономикалық ақпарат қажет.
Бухгалтерлік есептің дұрыс жүргізілуі мүліктің бар болуы мен қозғалысына бақылау жасауды қамтамасыз етіп, шаруашылық жүргізудегі жағымсыз теріс фактілерді уақытылы дер кезінде ескертуді, кәсіпорынның қаржылық қорытындылары мен шаруашылық жүргізу ісінен нақты да толық ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Нарықтық экономика – экономикалық ортаның үнемі өзгеріп отыруымен сипатталады. Бухгалтерлік есеп жүргізуге мүдделі тұлғаларды ақпараттық қамту мақсатында, осы өзгерістерге сәйкесінше ұйымдағы нақты істің жайымен және жұмысының нәтижесімен қамтиды.
Халықаралық Қаржылық Есеп Стандартына (ХҚЕС) көшудің маңыздылығы, есепті бүкіл дүние жүзінде жүйенің унификациялануына көшірілуінде ғана емес. Оның маңыздылығы ХҚЕС ашықтық және нақты экономикалық жағдайдың көрінісі арқылы есеп берушінің дұрыс экономикалық шешім қабылдауын қамтамасыз етуге бағытталған.
Уақыт талабына сай бүкіл дүние жүзінде ХҚЕС тілінде сөйлеу қажеттілігі туды. Ұлттық кәсіпорындарымызға халықаралық қаржы рыноктарынан акционерлік немесе қарыздық капиталдарды тарту үшін қаржылық есептерін ХҚЕС (немесе осыған ұқсас стандарттармен, мысалға GAAP АҚШ) сай жүргізулері қажет.Сонымен қатар, кейбір жетекші институттар (мысалы: Еуропалық қайта құру және даму банкі мен Халықаралық қаржы корпорациясы) қаржылық есептер ХҚЕС сай жасалғанға дейін, инвестициялық жобаларды қараудан бас тартады.
Сондықтанда тиімді бағамен қарыздық немесе акционерлік капитал тартуға мүдделі қазақстандық кәсіпорындар қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттарымен және ХҚЕС сай екі жиынтық есептер толтырып, екі қайтара аудит өткізулеріне байланысты, екі қайтара ауыртпалықпен шығынға кездесіп келеді.
Қазақстандық мекемелердің ХҚЕС көшуі бизнеспен жұмыстың сапасын арттырады. Сонымен қатар, ХҚЕС көшу халықаралық нарық капталына ену мүмкіндігін кеңейтіп қана қоймай, ақпараттық ашықтығы мен пайдалылығын, бухгалтердің білім деңгейінің кеңейіп, жауапкершілігі, өкілеттілігі мен машықтығы арқылы есептің маңызы мен сенімділігін арттыруға мүмкіндік туады.
Ең алдымен қаржыгерлер мен бухгалтерлердің менталитетін қайта құруға әзірлеуіміз керек. Экономикалық түсініктер мен категориялардың принциалды басқа көзқарастармен қайшы келуі. Активтер классификациясы мен мідеттемелерге де көптеген өзгерітер енгізуге тура келеді.
ХҚЕС әділ бағасы және бухгалтердің кәсіби талқылауы мен түсініктері кеңінен қолданылады. Ұйымның есеп саясаты мен кадрларды даярлау жұмыстарын қайта қарау қажет. Бухгалтерлік есеп жүргізу заңнамаларына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есеп берумен қатар, талапқа сай есеп жүргізудің қажеттілігінде ескеруіміз қажет.
Есеп жүргізу жүйесінде, ақша қаражатының есебін жүргізу ерекше орын алады, өйткені субьектілердің ағымдағы, қаржылық және инвестициялық қызметтері ақшалай есептесу негізінде құрылады.
Ақша қаражаты мен операциялар тұрақты атқарылып тұрады, олар ұтқыр әрі бұзылуларға бейім болады, сондықтан да ақша қаражатының тиімді пайдаланылуының проблемасын шешуде, есеп жүргізу мен аудитті жетілдіруді қажет етеді. Осы аталған жағдайлар диплом жұмысының актуальдығын анықтайды.
Курстық жұмысының мақсаты – қазіргі кездегі ақша қаражатының есебін жүргізудің жайы және оны жетілдірудің ұсынбаларын әзірлеу болып табылады.
- тәжірибиешілер мен ғалымдар атап көрсеткендей ақша қаражатының экономикалық мазұмыны ашылып, олардың есебін жүргізудегі проблемалар атап өтілді.
- «Қазпошта» АҚ қаржылық-экономикалық сипаттамасы беріліп, ондағы есеп жүргізуді ұйымдастыру мен қаржы жұмыстарының жағдайы қаралды.
- ақша қаражатының есебін жүргізуді ұйымдастырудың жайы және оны жетілдірудің бағыттары зерделенді.
- ақша қаражатына аудиторлық тексеруді жүргізудің әдістері ашылды.
- ақша қаражаты туралы ақпараттық есеп беру және есеп жүргізуді жетілдірудің ұсынбалары әзірленіп, зерттеулердің қортындылары жинақталды.
Курстық жұмысының теориялық және әдістемелік негізі болып аудит және есеп жөніндегі нормативтік актілер, осы зерттеліп отырған мәселе бойынша оқулықтар мен ғылыми еңбектер алынды. Ақша қаражаттарының есебін жүргізудің жай үйі «Қазпошта» АҚ мысалы ретінде алынды. Сонымен қатар қаржылық есеп берудегі алғашқы құжаттары мен есеп жүргізу жөніндегі тізім көрсеткіштері пайдаланылды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. № 2732, 26 желтоқсан 1995 жылғы Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлік есеп жөнінде ” жарлығы. 28 ақпан 2007 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен
2. Әбдіманапов Ә.З. “Бухгалтерлік есеп теориясы және принциптері” Алматы-2001 ж.
3. Бухгалтерлік есеп стандарты. Алматы - 1996 ж.
4. Би Вандер Вил «Управленческий учет» Москва, Аудит 1997 ж.
5. Девид Мидитон «Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений» Москва. Аудит 1997 г.
6. Друри К. «Введение в управленческий и пройзводственный учет» Москва. Аудит 1994 г.
7. Дюсенбаев К.Ш. “Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау” Алматы - 2004 ж.
8. Ефимова О.В. “Как анализировать финансовое положение предприятия” Москва 1994 г.
9. Карпова Т.П. «Управленческий учет» Москва, Аудит 1994 г.
10. Кеулімжаев Қ.И. “Бухгалтерлік есеп принциптері” Алматы - 2003ж.
11. Керьянова З.В. “Теория бухгалтерского учета ” Москва 1999 г.
12. Ковалев.В.В. “Финансовый анализ” Москва-1996
13. Кондраков И.П. “Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит” Москва 1994 г.
14. КлейнерГ.Б. “Оценка финансового состояния предприятия” Москва 1995г.
15. Любушин С. “Анализ хозяйственной деятельности предприятия” Москва 2000 г.
16. Нидлз Б. “Принципы бухгалтерского учета” Москва 2000 г.
17. Радостовец В.К. “Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп” Алматы 2003 ж.
18. Сейдахметов А. “Современный бухгалтерский учет” Алматы 2000 г.
19. Соколов П.В. «Основы теорий бухгалтерского учета» Москва 2000 г.
20. Абишева Ж.А. Отчет о движений денежных средств – важнейшая форма финансовой отчетности. // Бух. Учет и аудит. 1999 г. -№5-ст 17-19.
21. Кинхузова К.К. Отчет о движений денежных средств исползуем. прямой метод. // Бюллетень бухгалтера. 2000 г. №7. ст. 14-16.
22. Бухгалтер бюллетені №7, 2000 жыл. 14-17 бет.
23. Бухгалтерлік есеп және аудит, №3, 2003 жыл. 3-11 бет.
24. Заочная школа бухгалтера. №6, 2004 г.
25. Бухгалтер. №2, 2000 г.
26. Весник предпринимателя. №8, 2002 г. ст. 5-9. Синдрикова Г.С.
27. Учет расходов и доходов. // заочная школа бухгалтера: 2000 г.
№4. ст. 2-30.
        
        М А З М Ұ Н Ы
Кіріспе
............................................................................
............................ 4
Бөлім 1. Ақша құралдарының ... ... және ... ... ... ... ... Ақша ... ... ... мен ... еңбектеріндегі ақша құралдары
есебінің ... Ақша ... ... ... мен
міндеттері...........................14
Бөлім 2. ... АҚ ... ... «Қазпошта» АҚ экономикалық-шаруашылық сипаттамасы.. .......18
2.2. «Қазпошта» АҚ есеп және ... ... 3. ... АҚ ақша ... ... ақша ... 30
3.2. Ақша ... ... ... ... ... ... ... қалыпты жұмыс істеуі үшін, бухгалтерлік есеп ... ... ... ақпарат қажет.
Бухгалтерлік есептің дұрыс жүргізілуі ... бар ... ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізудегі
жағымсыз теріс ... ... дер ... ... ... қорытындылары мен шаруашылық жүргізу ісінен нақты да толық ақпарат
алуға мүмкіндік береді.
Нарықтық экономика – экономикалық ортаның үнемі ... ... ... есеп ... мүдделі тұлғаларды ақпараттық
қамту мақсатында, осы өзгерістерге сәйкесінше ұйымдағы нақты істің жайымен
және жұмысының нәтижесімен қамтиды.
Халықаралық ... Есеп ... ... ... маңыздылығы,
есепті бүкіл дүние жүзінде жүйенің унификациялануына көшірілуінде ... Оның ... ХҚЕС ... және ... ... жағдайдың
көрінісі арқылы есеп берушінің дұрыс экономикалық шешім қабылдауын
қамтамасыз ... ... ... сай бүкіл дүние жүзінде ХҚЕС тілінде сөйлеу қажеттілігі
туды. Ұлттық ... ... ... ... ... ... капиталдарды тарту үшін қаржылық есептерін ХҚЕС (немесе
осыған ұқсас ... ... GAAP АҚШ) сай ... қатар, кейбір жетекші институттар (мысалы: Еуропалық қайта
құру және даму банкі мен ... ... ... ... есептер
ХҚЕС сай жасалғанға дейін, инвестициялық жобаларды қараудан бас тартады.
Сондықтанда тиімді бағамен қарыздық немесе ... ... ... қазақстандық кәсіпорындар қазақстандық бухгалтерлік есеп
стандарттарымен және ХҚЕС сай екі ... ... ... екі ... ... байланысты, екі қайтара ауыртпалықпен шығынға кездесіп
келеді.
Қазақстандық мекемелердің ХҚЕС көшуі бизнеспен ... ... ... ... ХҚЕС көшу ... ... ... ену
мүмкіндігін кеңейтіп қана қоймай, ақпараттық ашықтығы мен пайдалылығын,
бухгалтердің білім деңгейінің ... ... ... ... ... ... маңызы мен сенімділігін арттыруға мүмкіндік туады.
Ең алдымен қаржыгерлер мен бухгалтерлердің менталитетін ... ... ... ... ... мен ... принциалды
басқа көзқарастармен ... ... ... ... мен
мідеттемелерге де көптеген өзгерітер енгізуге тура келеді.
ХҚЕС әділ бағасы және ... ... ... мен ... ... Ұйымның есеп саясаты мен кадрларды даярлау жұмыстарын
қайта қарау қажет. Бухгалтерлік есеп ... ... ... есеп жүргізу және қаржылық есеп берумен қатар, ... ... ... ... ... қажет.
Есеп жүргізу жүйесінде, ақша қаражатының есебін жүргізу ерекше ... ... ... ... қаржылық және инвестициялық
қызметтері ақшалай есептесу ... ... ... мен операциялар тұрақты атқарылып тұрады, олар ұтқыр әрі
бұзылуларға бейім болады, ... да ақша ... ... ... ... есеп жүргізу мен аудитті жетілдіруді
қажет ... Осы ... ... ... жұмысының актуальдығын анықтайды.
Курстық жұмысының мақсаты – қазіргі кездегі ақша қаражатының есебін
жүргізудің жайы және оны ... ... ... ... ... тәжірибиешілер мен ғалымдар атап көрсеткендей ақша ... ... ... ... есебін жүргізудегі проблемалар
атап өтілді.
- «Қазпошта» АҚ ... ... ... ... ... ... мен қаржы жұмыстарының жағдайы қаралды.
- ақша қаражатының ... ... ... жайы және ... ... ... ақша қаражатына аудиторлық тексеруді жүргізудің әдістері ашылды.
- ақша қаражаты туралы ақпараттық есеп беру және есеп ... ... ... ... ... жұмысының теориялық және әдістемелік негізі болып аудит және
есеп ... ... ... осы ... ... ... ... мен ғылыми еңбектер алынды. Ақша қаражаттарының есебін жүргізудің
жай үйі «Қазпошта» АҚ ... ... ... ... қатар қаржылық есеп
берудегі алғашқы құжаттары мен есеп ... ... ... ... 1. Ақша ... ... мазмұны және
тәжірибиешілер мен ... ... ... ... Ақша ... ... мазмұны
Кез-келген кәсіпорынға өндірістік қызметін жүзеге асыруы үшін ... ... ... ... ... ... ... ақша қаражаты
ерекше орын алады. Олар матералдар мен шикізат алуға, жұмысшылардың еңбек
ақыларын ... ... да ... ... ... - ... ерекше қасиеті, оның кез-келген басқа тауарлардың
құнын көрсете алатындығы, оның жалпыға бірдей ... ... ... ... ... құралы екендігі белгілі.
Ақшаның әрбір қызметі ақшаның тауар тауар ... ... ... ... ... байланысының формасы ретіндегі
әлеуметтік-экономикалық мазмұнының белгілі бір жағын мінездейді. Ақша ... ... ... құн ... айналыс құралы, төлем құралы, қор және
қазына жинау құралы, дүниежүзілік ақша.
Ақша құн ... ... ... ... ... тауар өндірісі
жағдайында туындайды. Бұл ақшаның барлық тауарлар құнының өлшемі ... ... ... ... ... қызметін атқарады. Өзінің
жеке құны бар тауар ғана, құн бола ... ... ... ... ... ... ... құнды құрайтын алтын саналады. Яғни бұл қызметті
ақшалар атқарады. Ақша еңбек өлшемі – ол ... ... ... осы ... ... ... тауар бағасын өлшеу үшін қолма-қол ақшаның болуы
қажет емес, себебі ... ... ... ойша ... Тауарларды
ақшаның көмегімен өлшеуге болады, олар адам еңбегінің өнімі.
Ақша айналыс құралы. Бұл қызметінде тауарларды ... ... ... бір қолдан екінші қолға ауыса отыра, өзінің тұтынушысын
тапқанға дейін ақша ... ... ... ... ... кезінде ақша
делдал ролін атқарады, ал бұл ... ... алу және сату ... ... мен ... ... сай ... Сатушы тауарын
сатқаннан кейін, басқа тауарды сатып алуға әр уақытта асықпайды. Ол тауарды
бір ... ... ал ... нарықтан сатып алуы мүмкін. ... ... ақша ... ... ... тауар мен ақшаның қарама-қарсы қозғалысы;
- оны идеалды ақшалар емес, нақты ақшалар орындайды;
- ааақшаның бұл қызметінде тауарларды айырбастау өте тез ... оны ... ... ... оны ... – ақша
белгілері орындайды.
Ақша айналыс құралы ... ... ... ... ... саны өткізілуі тиіс тауарлардың бағасы мен массасы
негізінде, яғни өткізілуі тиіс тауарлар бағасының ... мен ... ... бір ақша ... бір – ... ... мәмілелеріне қвзмет ететін
болғандықтан ақша айналысы қанша көп болса, айналыс үшін олардың қажетті
саны сонша аз болады. Егер ақшаның айналыстағы ... ... ... ... онда бұл ... ... яғни инфляцияға алып келеді.
Ақша төлем құралы. Тауар айналысы ақша қозғалысымен байланысты. ... ... ... түрде тауар қозғалысы мен бір ... ... ... ... мен ... ... қозғалысы болмаса, яғни тауар
төлемақы түскенге дейін сатып алынған ... ... ... онда ... ақшалар төлем құралы қызметін атқарады.
Ақшалар төлем құралы ... тек қана ... ... ғана ... бірге қаржы-несие қатынастарына да қызмет етеді. Барлық ақшалай
төлемдерді төмендегідей етіп ... ... ... және қызметтерді төлеуге байланысты міндеттемелер;
- еңбек ақы төлеуге байланысты міндеттемелер;
- мемлекетке қатысты қаржылық міндеттемелер;
- ... ... ... және ... ... бойынша борыштық
мідеттеме;
- сақтандыру міндеттемелері;
- әкімшілік-сот міндеттемелері;
Ақша төлем құралы ретінде ... ... ... ... Бұл ... ... ... болып табылмайды, ол тек қана сату-сатып
алуды аяқтайды. Нәтижесінде тауарларға қатынасты ақшаның өз ... ... ... ... несиеге сатып ала отырып сатып алушы сатушыға
ақшаны берудің орнына, борыштық ... ... ... Бұл ... ... ақша ... құралы ретінде қызмет атқарады.
Төлем құралы қызметін толық бағалы емес нақты ақшалар, ал борыштық
міндеттемелерді ... ... ... ... атқарады. Ақшаның төлем құралы
қызметін атқаруына байланысты ақша айналысы заңы ... ... ... ... Егер ... ... ... онда қолма-қол ақша ұажет
емес. Бұл айналыстың қолма-ұол ақшаға ... ... ... Бірақ
төлем мерзімі жақындаған сайын ... жабу үшін ақша ... ... төлем құралы қызметі, оның құн өлшемі және айналыс құралы
ретінде қызмет етуінің дамуы резервтік қор құрудың, яғни ... қор ... ... қызметтерінің туындауының қажет екенін көрсетеді.
Ақша қор жинау құралы ретінде ... ... ақша ... ... ... ... ғана пайда болады. Ол ақшалар алдағы кезде орын алатын
көлемді шығындардың қоры ... ... ... бұл ... ... ... ... болуына, оның әрі қарай дами түсуіне әсер ... ... ... ... ... жеке ... ... артық
аұшасы, басқа шаруашылыұтарға, жеке ... ... ... ... ... бос ... ... сонымен бірге оның
инфляцияның әсерінен құнсызданып кетуіне жол берілмейді.
Ақша қаражаты дегеніміз – шаруашылық жүргізуші субьектінің ... ... есеп ... ... ... ... қаражаттар. Ақша
қаражатының қажеттілігі тауар өндірісі мен тауар айналымынан туындайды.
Кәсіпорынның ... ... ... айналымда болады: ақшалай түрінен
тауарға айналып, ал тауардан - ... одан ... ... ... ... айналады. Алғашқы түпнұсқада ақшаның көмегімен өндіріске қажетті
материалдық құндылықтар алынса, екінші сатысында өндіріс шеңберінде ... ... ... ... үшінші сатысында өндірілген ... ... ... ақшалай түрінде алады. Осы сатыда ақшалай
түрде ... ... ... төлемдерді, зейнетақы қорына және тағы ... ... ... ақша ... адамдар арсындағы экономикалық қатынастарды
көрсете отырып, ... ... ... ... дүние жүзілік ақша
функцияларын атқарады.
Дүние жүзінде тарихи қалыптасып, заңдармен бекітілген ақша айналымының
әртүрлі жүйелері бар.
Ақша жүйесінің құрамдас бөлігін ... ... ... ... пен ... бағасын білдіретін ұлттық ақша
бірлігі.
2. Ақшаның эмиссия жүйесі, ... ... ... ақшаның
шығарылуы мен айналымы.
3. Әртүрлі деңгейде заңды төлем қаблеті бар ... ... мен ... ... Ақша ... ... ... (жүргізіп) отыратын
мемлекеттік органдар.
Ақша айналымы жүйесінің екі түрін бөліп ... ... ... ақшалардың айналым жүйесі, бұл жағдайда толық құнды алтын
және ... ... ... болып, ақшаның барлық ... ал ... ... ... және ... ... металл
ақшаларға еркін айырбасталынады.
2. Несиелер мен қағаз ақшалардың айналым жүйесі алтынға айырбасталмай,
бұл жағдайда алтынды айналымнан ... ... пен ... және жеке ... ... тауар
айналымымен қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін төлем қаражаты қолма қол
ақшамен және ... ... ... – ақшаның көлемі деп аталады.
Ақша көлемінің құрамы негізгі бөліктерге бөлінеді, оған шаруашылыққа
қызмет көрсету айналымының нақты ақша ... және ... ... ... ... бола ... есеп ... қалдық ақша мен ақша жиынтығынан
тұратын шығыстар бөлігі (пассивтік бөлім) жатады.
Сүйтіп ақша ... ...... ... қаражатының
негізгі элементтерінің бірі болып табылады, оны ... ... ... өсуіне әсер етеді.
1.2. Тәжірибешілер мен ғалымдардың ... ақша ... ... ... ... ... қалаушылар К.Маркс пен Ф.Энгельс өздерінің
еңбектерінде ақшаның шығу тегін, оның ... ... ... экономика жағдайындағы ролін қарадстырды. Олар капитализмнен
социализмге өту кезеңінде ... ... ... обьективті
қажеттілігін дәлелдеді.
В.И.Ленин марксизмді шығармашылықпен дамыта отырып, ... ... ... өту ... өтпелі кезеңіндегі өтпелі
кезеңде ғана емес, коммунизмнің бірінші сатысында пайдаланудың ... ... жаңа ... ... ... В.И.Ленин шаруашылықты жүргізуде ұқыптылықтың, ... ... ... ... ... иелік жасаудың қажеттілігін атап
өтті.
Жаңа экономикалық саясатты жасақтай отырып, В.И.Ленин тауар ... оның жаңа ... ... ... ... ... ... одағын нығайтудағы әлеуметтік ... ... ... ... талаптарын ұсынды.
Коммунизм құрылысында тауар-ақша қатынасы социализм кезеңіне сай жаңа
мазмұнға ие болды. Соның ішінде әлеуметтік-экономикалық міндеттерді ... ... ... ... ең ... мән берілді: ақша,
баға, өзіндік құн, таза пайда, сауда, қаржы.
Ақша қаражатының есебін жүргізу, ақша ... есеп ... ... ... ... бухгалтерлік есеп жүргізудің
жауапты учаскісі болып табылады. Сондықтан да осы ... ... ... есеп ... өте ... есеп ... ... бойы басқа ғылымдар сияқты дамып,
қоғамның экономикалық-әлеуметтік жағдайларына сай өзгерістерге ... ... ... өмірде өзінің ерекшелігімен оқшауланатын ... ... ... ғалым Абишнва Ж.А. осы ғылым туралы «Бухгалтерлік есеп
ғылымдар мен өнердің ең алдында ... ... ... өмір сүре алмаса,
бухгалтерлік есеп үшін олардың ешқайсысы қажет емес» - деген ... ... ... ... – бұл ... бизнестің тілі, яғни философиясы» -
деп атаған. ... ... ... ... ... ... есеп ... жүйесін төмендегіше жетідіру ... ... ... ... ... есеп ... шетел
валюталарын пайдалану қажеттігін туындатады. Конверттік валюта жүйесі (КВЖ)
бойынша есеп ... үшін ... ... ... бар ... есеп шот ... ... қозғалысы және олармен қолма қол есеп
айырысу операцияларына есеп ... есеп шоты ... 43 ... ақша қаражаттары» бөлімшесінде көрініс табады. Есеп айырысу ... ... ... ... ... (АҚШ ... евро және т.б.)
субшоттар ашуға болады, өйткені шетел валютасының ... ... ... доллары) болады. Бірінші жағдайда кәсіпорын банкіден валютаның әр ... ... ... ал ... – тек қана ... есеп шот бойынша
валюта айырбас ... ... ... қате ... үшін,
халықаралық стандарттар мен қолданыстағы нормативтік актілерді жетік ... Осы ... ... ақша ... ... ... талдауды
жетілдіруге мүмкіндік беруінде».(18)
Қаз АМУ бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... аға ... ... пікірі бойынша, валюталармен
жүргізілетін бухгалтерлік есеп жүргізу ... ... ... есеп ... Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасы түрінде
операция жүргізу барысында Ұлттық банктегі валюта ... ... ... ... ... ... белгілі бір операциялар
нәтижесінде, бухгалтерлік ... ... ... алуға құқығы пайда
болады. Осы кезде курстық бағамдар айырмашылығын, курстық ... ... ... есеп шоттарында бухгалтерлік есепте дұрыс көрсете
білудің маңызы зор. Сыртқы экономикалық жұмысты тәртіпке ... ... ... ... ... ... енгізу, Республикада қаржылық
тұрақтандыру шарттарының бірі болуы керек. Біз ... ... ... ... ... ... ... жиынтық табысқа
салық салудың өзіндік ерекшелігі бар.
Бизнес жүйелері бойынша сараптамашы Кинхузова К.К. ... ... одан әрі ... ... оны ... қажет етеді. Тығырықтан шығудың жалғыз жолы – болашағы
бар бағдарламалық - өнімдерді мейлінше пайдалану болып табылады.» (21)
И.А.Белобежейский ақша ... ... ... ... ... ... ішкі ... бақылауды ұйымдастырудыжақсарту, оның
ішінде кассадағы ақша ... мен ... да ... ... ... және ... жүргізу ұажет деп есептейді.
Экономика ғылымдарының кандидаты Г.С.Синдрикованың пікірінше: «Ақша
қаражатының есебін ... шет ... ... ... ... жаңа әдістерін енгізіп, ... ... ... Ақша ... түсу ... болжам жасау, онда
ақша қаражатының кіріс түсімдері мен шығыстарының барлық ... ... ... ... ... жетпейтін және артық ақша қаражаттарын пайда
болуына дейін көре ... ... ... ... ала көре ... мүмкіндік
береді». (26)
Бөлім 2. БҚОФ «Қазпошта» АҚ ... ... ... ... ... «Қазпошта» АҚ Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан ... ... ... ... ... ... Ғ. Құрмағалиев көшесі 17
мекен жайында орналасқан. Қоғамда қазақ және орыс тілдерінде өз ... ... ... ... ... өзінің балансы, банктердегі есеп және басқа
да шоттары бар. Қоғамның ... және ... ... ... ... т.б. ... тарату;
- Банктік қызмет көрсету;
- Редакциялық-баспа іс-әрекеті;
- Тұрғындарға ... хат, ... ... ... ... ... нарығын, қызметтермен қамтамасыз етіп, пайда табу;
- Тұрғындарға байланыс қызметін көрсету;
-Жеке және заңды тұлғаларға есептік кассалық ... ... ... ... және ... ... төлемдерді төлеу;
-Күнделікті қажетті тауарларды сату мен лотореялық билеттерді тарату;
-Зейнетақы қорлары, сақтандыру ұйымдарының ... ... ... ... ... ... ... төлеу;
Өз мақсаттарына жету үшін қоғам өзінің атынан келісім шарт жасауға,
мүліктік және мүліктік емес құқықтар, міндеттемелерді атқаруға ... ... және оны ... ... жаңа ... ғылыми жұмыстарды ұйымдастыруға, өндірісті, өнімнің өзіндік құны
деңгейін жоғарлатуға ісер етеді. Оларды негізгі өндіріс ... ... ... ... саны сияқты көрсеткіштер сипаттайды.
Кесте 1.
БҚОФ «Қазпошта» АҚ өндіріс көлемі 2004-2006 ... | ... |Өсу ... |Көрсеткіштер | ... |
| | | ... |
| | | | | | |
| | |2004 |2005 |2006 | |
| | | | | | |
|1 ... өнім құны (мың ... ... |1769985,0 |102,3 |
| |тг.) | | | | |
|2 ... ... ... | | | |
| ... (мың тг.) ... ... ... |244 |
| | | | | | |
|3 ... саны |400 |480 |560 |140 |
|4 ... ... (мың тенге ) |60837,0 |58496,0 |54306,0 |89,2 ... ... ... ... біз ... ... ұлғайғандығын көріп
отырмыз. 2006 жылы тауарлы өнім құны 2004 ... ... 2,3 ... өсіпті. Ал тенгемен есептегенде 41175 мың тенгеге өскен. Ал 2006
жылы ол 2004 жылға ... 2,4 ... ... яғни 403950 мың ... Бұл ... ... ... жасап отырған жылдар
аралығында негізгі өндіріс қорларынымен жабдықталғанын көруге болады. . Бұл
жаңа ... ... ... алғандығын көрсетеді, сәйкес ... ... ... ... жұмысшылар саны да 2006
жылы 2004 жылмен салыстырғанды 40 ... ... яғни 160 ... ... ... үшін негізгі құралдардың ... мен ... мәні бар. әрі ... ... құралдардың құрамы мен құрылымын 2
кестеде көреміз.
Кесте 2.
БҚОФ «Қазпошта» АҚ негізгі құралдарының құрамы
мен құрылымы 2004-2006 ж.
| | | | | ... ... |2004 жыл |2005 жыл |2006 жыл |
| | |мың тг. |% |мың тг. |% |мың тг. |% |
| | | | | | | | |
|1 |Жер |10650,0 |4 |10650,0 |3 |10650,0 |2 |
|2 ... мен ... | | | | | | |
| ... ... |50 ... |50 |161190, |24 |
|3 ... мен құралдар | | | | | | |
| | |58950,0 |21 |81210,0 |23 ... |65 |
|4 ... ... | | | | | | |
| ... |70020,0 |25 |86010,0 |24 |68235,0 |9 |
| | | | | | | | |
| ... ... |100 ... |100 |683715,0 |100 |
2 - кесте мәліметтері бойынша талдау жасалып отырған ... ... ... ... ... неғұрлым көп үлесін машиналар мен
құралдар - 65% құрайды. 2006 жылды 2004 жылмен салыстырғанда 502590 ... ... ... екі ... көп ... ғимараттар мен құрылыс
жайлар - 50% алған. ... жылы ... да ... ... құны 25% -дан ... ... ... Негізгі құралдардың жалпы құны 403950 мың теңгеге
немесе 2,4 ... ... бұл ... көлемін ұлғайту үшін құрал
жабдықтардың сатып алынуымен түсіндіріледі.
Мамандандырылуын сипаттайтын негізгі ... ... ... ... табылады. Бұл көрсеткішті 3- кестеде қарастырамыз.
3. кесте
БҚОФ ... АҚ ... өнім ... және ... ... | | | ... | |2004 |2005 |2006 |ар |
| | | | | |(+;-) |
| | |мың тг. |% |мың тг. |% |мың тг. |% | |
|1 ... кітап | | | | | | | |
| |т.б. ... |55 ... ... ... ... | | | | | | |0 |
|2 ... ... | | | | | | |
| ... ... |20 ... |15 ... |10 ... | | | | | | | |0 |
|3 ... | | | | | | |
| |спа ... |15 |181500,0 |10 |265500,0 |15 |+6180,0 |
|4 |Басқа да | | | | | | | |
| ... ... |10 |90750,0 |5 ... |10 |+1125,0 |
| ... ... ... |1769985,0|100 |41175,0 |
Талдау кезеңіндегі тауарлы өнім ... мен ... ... жоқ. Үш жыл ... көп үлесті баспа, кітап өнімдерін тарату алып
отыр, жылдарға сәйкес 55%, 70%, 65%. Осы ... құны ... 2006 ... мың ... ... ... ... құны 2006 жылы 165765,0 мыңға
төмендеді, өйткені негізгі іс-қызмет түрлерін, басқа да ... ... ... ... 1125,0 мың теңгеге көбейді. Осы кестеден көріп
отырғанымыздай кәсіпорын ... ... ... таратумен айналысады екен.
Ал банктік қызмет түрінің алатын үлес салмағы 20 пайыздан 10 ... ... Бұл ... ... ... ... да банкілердің қызметіне
жүгінетіндігінің айғағы. Дегенмен кәсіпорын соңғы жылдары осы қызмет түрін
алға қарай жылжыту мақсатында ХОМ-КРЕДИТ ... ... ... жатыр.
Тұрғындарға тауаларды кредитке беріп, сол арқылы пайыздар алады. Ал жалпы
алсақ ... ... өнім ... жылдан жылға 2,3 пайызбен ... Бұл ... ... ... айғағы.
Алдыңғы қарастырылған көрсеткіштердің барлығы БҚОФ ... ... ... ... ... ... Қоғамның қаржылық-
экономикалық сипаттамаларын қорыта келе, ... ... ... ... 4- кесте көрсеткіштері БҚОФ «Қазпошта» ... ... ... ... 2006 жылғы өнімді сатудан түскен
табыс 2004 ... ... 2,3 ... ... ... Ал ... ... құны 38,9 пайызға ... Бұл ... ... ... ... ... екендігін көрсетеді. Ал төмендегі
көрсеткіштерді талдасақ жалпы табыстың ең көп ... 2005 жылы ... ... ... Ал 2006 жылы 43,9 ... ... ... шығындарында
көп үлесті жалпы және әкімшілік шығындар алып отыр, мысалы, 2004 жылы ... тең. 2006 жылы ... ... да 47,9 ... ... Негізгі
емес қызметтен түсетін табыс жылдан жылға көбеюде.2006 жылы оның көлемі 8,8
есеге көбейген. Салық салынғаннан ... де ... ... оның ең көп
мөлшері 2005 жылы 83565,0 мың тенге алынған. Таза табыс 2006 жылы ... ... 11,8 ... ... Бұл өндіріс көлемі соған
сәйкес өнімді сату көлемінің ... ... ... 676845,0 ... ... ... экономика жағдайында шаруашылық субьектілерінің қаржылық
жағдайын талдау ролі маңызды. Бұл кәсіпорынның ... ... ... ... алдында өздерінің іс-қызметі нәтижесі үшін
толық жауапкершілікте болуы мен байланысты.
4. кесте
БҚОФ «Қазпошта» АҚ ... ... ... нәтижесі, мың тенге
|№ | ... ... |
| ... | |% |
| | | | | | |
| | |2004 |2005 |2006 | |
|1 ... (қызмет, жұмыс) | | | | |
| ... ... ... ... ... |102,3 |
|2 ... өнімнің | | | | |
| ... құны ... ... ... |138,9 |
|3 ... ... ... ... ... |56,1 |
|4 ... шығындары, соның | | | | |
| ... ... және | | | | |
| ... шығын, сату |676845,0 |732195,0 |353310,0 |52,1 |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | | |
|5 ... ... ... |83160,0 |75285,0 |86,8 |
|6 ... емес ... |225,0 |405,0 |1995,0 |886 |
| ... | | | | |
|7 ... ... ... | | | | |
| ... қызметтен |86910,0 |83565,0 |77580,0 |88,9 |
| ... | | | | |
|8 ... ... | | | | |
| ... ... ... |25069,0 |23274,0 |89,2 |
| | | | | | |
|9 ... ... кейінгі |60837,0 |58496,0 |54306,0 |89,2 |
| ... | | | | ... ... ... |60837,0 |58496,0 |54306,0 |89,2 ... есеп мәліметтері бойынша қаржылық талдаудың басты мақсаты
шаруашылық субьектінің ... ... ... ... ... ... негізінде келесі сұрақтарға жауап алу: оның тиімділігі қандай,
шаруашылық субьектінің қаржы тұрақтылығын бекіту және ... ... ... ... ... Сол мақсатта ликвидтілік коэфиценті
бойынша қоғамның қаржылық ... ... ... ... ... өтеу ... ... анықталады. Активтің
ликвидтілігіне байланысты оның төлем қабілеттілігі анықталады.
Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын жоғарлату ... ... ... ... ... ... бойынша шараларды ұйымдастыру
керек. Мұнда үлкен ролді «Қазпошта» АҚ есеп және ... ... ... ... АҚ есеп және ... ... ... жұмысты ұйымдастыру үшін шаруашылық субьектісі өзінің арнайы
қаржылық қызметін қалыптастырады. Ол ... ... ... ... бөлімдері түрінде көрініс табады. Қаржылық қызметтің
іс-әрекеттерінің басты мақсаты кәсіпорынның ... ... ... ... өсу және ... ... ... тұрақты алғы
шарттарды құру болып табылады.
Қаржылық жұмыстың ... ... ... ... ... ... ресурстармен қамтамасыз ету;
- қаржылық несие жүйесімен және басқа да шаруашылық субьектілермен
өзара ... ... ... ... және айналым капиталын сақтап қалу және пайдалану
рационалдылығ;
- ... ... ... және ... ... ... ... төлемдердің уақытылы болуын қамтамасыз ету.
Басқаша айтсақ қаржылық жұмыстың мәні коммерциялық әс-әрекеттің жүзеге
асырылуына әсер ететін негізгі және ... ... ... айналымын
қамтамасыз етуден және қаржылық қатынастарды қолданудан тұрады.
«Қазпошта» АҚ қаржылық жұмыстың маңызды бағыттары ... ... ... ... ... жұмыс;
- бақылау-аналитикалық жұмыс.
Қаржылық жоспарлау шаруашылық субьектісінің ... ... ... орын ... ... ... ... әрбір
кәсіпорын өзінің қаржылық жағдайын жан-жақты ... ... ... мүмкіндігін анықтайды және оларды неғұрлым тиімді
пайдалану бағыттарын айқындайды.
Қаржылық жоспарлау бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... ... ... талдау негізінде іске
асырылады.
Жоспарлау саласында қаржылық қызмет келесідей міндеттерді орындайды:
- барлық керекті есептеулері бар ... және ... ... жасап шығару;
- өзіндік айналым капиталына деген қажеттілікті анықтау;
- шаруашылық іс-әрекеттерді қаржыландыру көздерін айқындау;
- керекті есептеулері бар ... ... ... ... ... бизнес жоспарды дайындауға қатысу;
- кассалық жоспарды құрастыру;
- жоспарды құрастыруға, ақшалай көріністегі қызмет көрсетулерге ... ... ... және ... ... ... сомаларын
анықтау, рентабельділік көрсеткіштерін есептеу.
Оперативті жұмыс ... ... ... көптеген міндеттерді
орындайды. Негізгілері болып келесілері табылады:
■ бекітілген уақытта бюджетке төлемдердің ... ... және ұзақ ... банк ... ... ... ... еңбек ақының берілуін және басқа ... ... ... ету, ... көрсетулер және
жұмыстар үшін жабдықтаушының шоттарына төлемдерді аудару;
... ... ... ... ... ... ... сәйкесті түрде рәсімдеу;
■ түскен табысты және қаржылық жоспардың басқа да көрсеткіштерін
күнделікті оперативті есепке алуды енгізу.
Кәсіпорында бақылау-аналитикалық жұмысына ... ... ... себебі
оның тиімділігі көп жағдайда қаржылық іс-әрекеттің нәтижесін анықтайды.
Қаржылық ... ... ... бойынша қаржылық, кассалық және
несие жоспарлары көрсеткіштерінің орындалуына ... ... ... ... ... бағытталуы бойынша пайдаланылуын, банк несиесінің
мақсатты пайдаланылуын ... ... ... – аналитикалық жұмысының
іске асырылуына бухгалтерия бөлімі көмектеседі. Олар ... ... ... ... капитало салымдарының өтімдігін есептеуді
тексереді, есеп берудің барлық түрлеріне талдау ... ... ... ... сақталуына бақылау жүргізеді.
Қаржылық қызмет ... ... ... бірегей
механизмінің бірі болып табылады және сондықтан да ол кәсіпорынның ... ... мен ... ... ... ... ... тығыз байланыста болуы нәтижесінде қаржылық қызметке өндіріс
жоспарлары, кредитор мен дебиторлар тізімдері, ... ... ... бойынша құжаттар пайдалануға беріледі. Өз кезегінде қаржылық қызмет
бухгалтерия бөлімін қаржылық жоспарлармен және олардың ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп әдістемесі
департаментінің және ... ... ... ... ... 31 ... №2455 бұйрығымен бекітілген 24 ... ... ... ... ... ... іске асырылады.
Бухгалтерлік есепті жүргізу барысында әр жұмысшы өз ... ... АҚ ... ... мен міндеттерін
қарастырайық:
1. Бас бухгалтердің міндеттері мен құқықтары. Бухгалтерия бөлімін ... ... Ол ... ... ... ... ... іске асырады, ұжым жұмысын ұйымдастырады, лауазымдық
міндеттерді бөліп таратады, олардың ... ... Бас ... ... ... Ол ... негізгі құралдарды,
жинақтаушы кассамен есеп айырысу және ... желі ... ... ... ... ... ... Негізігі құралдарды
күрделі жөндеуден, құрылыстан амортизация есептегенде құжаттарды
өңдеу. Негізгі құралдарға аналитикалық есепті енгізу. Қорға, ... ... ... Бас ... ... ... бақылау.
3. Материалдық столдың бухгалтерлік есеп жүргізушінің құқықтары мен
міндеттері. Төлеу қызыметіне есеп және ... ... ... ... ... шешімді келтірудің қозғалысын, тауарлы
материалдық құндылықтарды және олардың берілгенін салыстыруды құру.
4. Есептеу столының жүргізуші ... ... ... ... ... ... ... зейнет ақы есептеудегі, барлық
еңбек ақы түрлерін келістіруді есептеу. ... ақы ... ... ... арқылы төлеуді және ... да ... ... салықты, зейнетақыны есептеуді, еңбек ақыны есептеуді және
айлық бухгалтерлік жазуларды көрсету. Еңбек ... ... ... ... қарыздарды аналитикалық есеп арқылы есептеуді енгізу.
5. Салық есебін жүргізуші ... ... ... ... ... есеп айырысудың аналитикалық есебін жүргізеді,
салық органдарына, салық ... және ... ... ... ... ... ... Олардың уақытында төленуін бақылайды.
6. Бухгалтер-кассирдің міндеттері. Құрылған құжаттар бойынша бойынша ақша
қаражаттарын береді және қабылдайды. Кассадағы ақша ... ... ... және кассалық есепті құрайды.
Қаржылық жұмыстың негізгі міндеттері болып келесілер табылады: ... және ... ... жолдарын іздестіру, негізгі іс-
әрекетті қажетті қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету, қаржылық органдар
алдында ... ... ақы ... ... міндеттемелерін уақытылы
және толық орындау.
«Қазпошта» АҚ жұмысының қорытындылары бойынша баланстық ... ... ... ... жылға қаржылық –шаруашылық іс-
әрекетінің қорытындылары қаралады және бекітіледі. Баланс бекітіледі, ... даму ... ... ... 3. «Қазпошта» АҚ ақша құралдарының есебі
3.1. Кассадағы ақша құралдарының есебі
Жалпы ақша ... ... есеп ... ... сақталады. Тек
күнделікті шаруашылыққа қажетті қолма-қол ақша қаражаты кассада сақталады.
Кәсіпорындардағы кассалық операцияларды жүргізу ... ... ... ... ... ... ... беру және қабылдау жұмыстарын ережеге сәйкес арнайы
тұлға – кассир жүзеге асырады. Кассир ... ... ... ... қабылданған материалдық құндылықтарға жауапты.
Шаруашылықта кассирдің қолапайсыздығынан, жауапсыздығынан және ... ... ... ... оның ... ... ... өз жұмысын басқа қызметкерлерге орындауға сеніп тапсыруға
болмайды. Белгілі жағдайларға байланысты ... ... ... ... құндылықтар акт бойынша басқа қызметкерге беріледі.
Кассалық құжаттарға қол ... ... ... ... атқаруға болмайды. Еңбек ақы беру жауапкершілігін осы ... ... ... ... ... Кәсіпорын басшылығы кассадағы
құндылықтардың сақталуына қолайлы жағдай туғызуы қажет. Касса ... ... ... сай ... ... операциялар
жүргізілген кезде есіктері ішінен құлыптаулы болуы керек. ... ... ... де құндылықтардың барлығы отқа жанбайтын шкафтарда
сақталады. ... ... ... ... құндылықтар шкафтарға салынып,
мөрленіп құлыптанады.
Шкафтарда кәсіпорындарға тиесілі емес құндылықтарды сақтауға тиым
салынады.
Құндылықтардың түгелдігін ... ... ... ревизиялық
тексерулер де маңызды рол атқарады. Ревизия барысында қолма-қол ақшалай
қаражаттар мен басқалай құндылықтар түгелдей ... ... ... ... үшін ... бір ... артық емес күтпеген жағдайда
жүргізіледі.
Ақшалай қаражаттың лимиттен асуы тек еңбек ақы ... ... ... ... ... ... Ал, пайдаланылмаған жағдайда сол күндер ішінде
банктегі есеп айырсу ... ... ... ... ақша ... тапсырылуы «хабарлама » рәсімделеді.
Банк «хабараламаны» қабылдған кезде сол сомға түбітек ... ... ... ... ... береді. Сонымен қатар кассаға
пайдаланылмаған ақшалар, өткізілген ... ... ... ... және ... ... үшін ... түседі.
Кәсіпорындарға есеп айырысу шотына ақша қаражаттарын алу үшін барілген
арыздан соң арнайы чек кітапшасы. Чекте алатын соманы міндетті ... ... ... жазбаша түрде көрсетеді. Кәсіпорынның ақша қаражаттарын
кассаға қабылдауы мен ... ... ... ... ... ақша
берілген жағдайда кассир қолдардың, мөрдің дұрыстығын, құжаттың дұрыс
толтырылуын тексеру қажет кассир ... ... ... ақша ... ... жеке ... немесе паспортын талап ету қажет.
Егер ақша қаражаты сенім хат арқылы берілген жағдайда ... ... ақша ... ... аты жөні ... сенім хат шығыс касса
ордеріне жалғанады.
Барлық шығыс және кіріс касса ордерлері бухгалтерияда ... ... ... ... және шығыс ордерлеріне жалғанатын ... ... ... ... ... ... сол күнгі датамен
көрсетіледі.
Кәсіпорынның барлық шығыстары мен кірістерінің ... ... ... Кез ... кәсіпорында бір «касса кітабы»
жүргізіліп, ол номерленіп, тігіліп, мөр басылуы ... ... ... ... ... ... 2 дана болып жүргізіледі. Екінші даналары
алынып кассирдің есеп беруі үшін пайданылады.
«Касса ... жаңа ... ... ... ... соң жүргізіліп
отырады. Күн соңында болған операцияларды есептеп қалдық шығарылады да,
«Касса кітабының» ... ... ... және ... ... ... ... аз болған жағдайда 3-5 күн ... да ... ... ... ... жазылуын бағалау және қадалау кәсіпорының бас
бухгалтеріне жүктеледі.
Кассалық тәртіптің сақталуы жауапкершілігі кәсіпорын ... ... ... ... ақша ... ... ... шоттарда
жүргізіледі.
451-кассадағы ұлтық валютадағы қолма қол ақшалар.
452- кассада шетел валютасындағы қолма-қол ақшалар.
Субъектілерге ақша қаражаттары ... ... 451 ... ... ... ақшалай қаражаттар»; 452 «Кассада шетел валютасындағы
қолма-қол ақшалай ... ... ... ... де, ал ... ... ... операциялар «№1 журнал ордердің» «№1 ведомостілерде
көрінеді» .
452 шот бойынша операциялар «1/1 ... ... «1/1 ... ... ... ... және ... бойынша соңғы қалдық есептеліп,
сол арқылы келесі айдың бастапқы қалдығы анықталады (ай басындағы бастапқы
қалдық кассадағы ... ... ... ... ... ... бастапқы және соңғы қалдық көрінеді.Журнал ... ... ... бас ... ... ведомосты мәліметі тікелей
түрде, ал журнал ордер мәліметі жалпы бір цифрмен.
Мысал: ретінде №1 журнал ордерінің, №1 ... дата ... 451 Кт 333 ... 5000 ... Есеп ... ... кассаға қайтарылды.
Дт 451 Кт 441.1. ... 4371000 ... ... ... ... ... түсті.
Дт 451 Кт 639 ... 163 ... 451 Кт 301 ... 5670 ... Сатып
алушылар мен заказ берушілерден кассаға келіп түсті.
451 шотта дебет ... ... 69063 ... 333 Кт 681 ... 4252900 ... 333 Кт821 ... 60000 ... бойынша 4381963 тенге.
3.2. Ақша құралдарының есебін компьютерлендіру
Кез келген кәсіпорын билік және меншік ... ... ... ... ... ... ... барысында мұқияттылық пен
нақтылықтың болмауы кәсіпорынға белгілі мөлшерде зиянын тигізеді.
Алғашқы құжаттардың үлкен ... ... ... ... ... ... ... бәрі
автоматтандырылған жүйе бухгалтерлік есепті жүргізуде компьютер арқылы оңай
атқарылуда. Сонымен қатар алғашқы құжаттар мен ... ... ... ... қағаз бетіне шығарып және арифметикалық операциялардың
барлығын компьютер жүргізуде. Компьютерлер кез келген салада жұмыстар жасай
алмайды, ол ... ... үшін әр сала ... ... ... ... жүргізеді. Компьютерді тиімді әрі ... үшін ... ... ... ... ... ... жасайтын программаларды үш категорияға бөлуге
болады:
- күнделікті жұмыс барысында жиі қолданылатын программалар: ... ... салу және ... ... көмекші функцияларды атқаратын жүйелік ... ... ... ... ... жөнінде ақпараттар алу,
компьютердің жұмыс қаблеттілігін тексеру.
Аспаптық жүйе – ... ... ... ... ... қайта құру жұмыстарын іске асыратын
программа;
- программалар жиынтығы;
- басқалай көмекші программалар.
Қазіргі уақытта ... ... Windows ... ... ... ... ... жұмыстар атқаруда,
ол жетістіктер бухгалтерлік есепті жүргізумен ... оны ... ... ... ... ... ... жүргізуде максимальды пайдаланылатын
Windows жүйесінің «1С бухгалтерия» программасы. ... ... ... үшін ... ... 2 ... ие, ... өнім түрлі учаскілерде бухгалтерлік есепті икемдеп жүргізуге мүмкіндік
береді, және аз шығын мен ... ... ... ... ... ... береді.
Бұл программалық өнім бірнеше нұсқада таратылады:
1. Базалық мәлімет.
2. Профессионалдық мәлімет.
3. Профессионалдық мәліметтің жүйелік нұсқасы.
Қаржылық-шаруашылық жұмыстары ... ... ... ... ... отырып, қондырғылардан алуға болады.
Бухгалтерлік есеп бұл программада есептің орталығымен ... ... ... ... ... ... екі түрі бар: біріншісі
кассадағы ақша қаражаттарының есебін жүргізуге арналған, екішісі қолма-қол
ақшасыз есеп айырысуға ... ... Бұл ... ... барысында
журнал ордер №1, ведомості №1, журнал ордер №2, ведомості №2 автоматты
түрде ... ... шот ... ... қолдануға, шот бойынша
айналым ведомостісін, субконт бойынша айналым ведомостісін және т.б. ... Бұл ... ... ... және ... ... ... Программа қарыз сомаларының қатынасы бар ... ... ... қарыздың мөлшерін анықтай алады.
Осындай мүмкіндіктермен ақша қаражаттарының есебін компьютерлендіру
программалары ... ... және ... есеп ... мен ... ... іске ... Республикасының «Бюджетке төленетін салық және басқалай
төлемдер» 2002 жылдың 12 маусымдағы Кодексіне сәйкес салық төлеуші ... ... ... ... 69 ... ... есеп беруді белгіленген
мерзімге дейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс министрінің ... 14 ... №221 ... сай ... ... ... форматқа
сәйкес тапсыруы қажет. «Е-tax-report клиенттің салықтық есе беру элетрондық
формаларын беру және ... ... ... ... ... кіріс министрлігіне салықтық есеп берудің электрондық
формаларын электрондық ... ... мен ... ... ... ... ... электрондық формаларды енгізу үщін ... ... ... ... ... форматты-логикалық бақылап,
енгізілген ақпараттарды сақтап, хаттаманы ... ... ... ... ... сообщений) клиенттің қаралған ... ... ... мемлекеттік кіріс министрлігіне)
криптографиялық операциялар ... үшін ... ... деңгейіне салықтық
есептің электрондық формаларының қабылданып, өңдеуге жеткізуге арналған.
Оның көмегімен хаттаманы кепілді жеткізу жүйесінен ... ... ... ... ... ... енгізілетін ақпараттар мен
олардың сақталуын автоматты түрде бақылап ... ... ... жүйесінің бірнеше артықшылықтары бар,
солардың бірі салықтық есеп ... ... ... ... ... тез әрі уақытылы жеткізілуі, және салықтық есеп беру
жергілікті органдарына түспей, ... ... ... ... ... ... ... программаны пайдалану үшін «Салықтық кодекске жол
көрсетуші» электрондық анықтама түрі компакт дискіде ... Бұл ... ... материалдармен толықтырылған, бұл материалдар салықтық
нормаларын дұрыс пайдаланып оны тереңрек түсінуге көмек береді.
Компьютерлік программалар ... ... ақша ... ... ... есеп жұмысының оперативті жүргізілуі мен
сапасын жоғарлатуға және бухгалтерлік есептің ... жол ашып ... мен ... ... ... жүргізілген зерттеулермен төмендегідей қорытынды
жасауға болады.
Тұтас шаруашылық механизмі құрамында ақша ... ... ... ... табылады. Кәсіпорынға ақша қаражаттары өндіріске,
бюжеттік төлемдер үшін, жабдықтаушылармен есеп ... ... ақы ... және ... ... ... ... бірі қаржылық операцияларды
жүргізу үшін қажет. Кәсіпорынның ақша қаражаттарын басқаруда бухгалтерлік
есебі маңызды орын ... АҚ есеп ... ... ... есеп ... ... ... талаптарына, ал банктік операциялары Қазақстан
Республикасы Ұлттық ... ... №58 ... 2001 жылдың 3
наурызында ... ... ... ... ... ... ... жүргізу және ұйымдастыру ережелеріне»
толықтай сай жүргізілуде.
«Қазпошта» АҚ ... ... ... ... ... ... ақшасыз түде төлем талаптары мен төлем тапсырмалары
арқылы ... АҚ ... ақша ... ... активтік шоттарда
жүргізіледі. 451 «Кассадағы ұлттық валютадағы ақшалай қаражаттар», 452
«Кассадағы ... ... ... ... 441 ... ... ... ұлттық валютадағы ақшалай қаражаттар», 431
«Ағымдағы және корреспонденттік шоттардағы ... ... ... 908 ... есеп айырысу шоты».
Жиынтық құжаттар мен есеп регистрларын, алғашқы құжаттарды талдау
барысында кассалық ... ... ... ... ... ... нормативиік талаптардың сақталып отырғанын айта
кетуге болады.
«Қазпошта» АҚ аудан бойынша ауылдық елді мекендерде 11 бөлімшесі бар.
Соған сәйкесті шығындар да ... ... ... ... ... ... АҚ кассалық операциялардың жүргізілуімен қатар барлық
қажетті регистрлармен ... ... ... ... ... есеп ... және ... шоттардың операциялары тексерілді,
яғни төлем құжаттарындағы ... ... ақша ... ... есеп ... шоты ... бойынша кассалық кіріс
және шығыс құжаттарын тексеру жұмыстары жүргізілді.
Осыдан соң ... АҚ ақша ... ... ... толығымен сай жүргізілуде деген пікірге келуге болады. ... есеп ... мен ... есеп ... АҚ-на зерттеу жүргізу сізге өз пікіріңізді ұсынуға толық
негіз бола алады.
Ақша ... ... ... ... ... шетел валюталарының айырма бағаларының ауытқуын ескере отырып
«Қазпошта» АҚ таурларды (қызметтер, жұмыстарды және т.б.) ... ... ... ... ... ... есеп айырысуға келісімдер жүргізу,
келісім шартқа отыру;
■ бантік және кассалық операцияларға жиі түгелдеу жүргізіп отыру;
■ жеке және ... ... ... ... (Альянс Банк, Хоум кредит
және т.б.) арасында делдалдық қызмет атқарып пайыздық комиссиондық сыйақы
алу;
■ «Қазпошта» АҚ ... мен ... ... жақсарту
мақсатындағы саясатты ұстану:
- тұтынушы талаптарын максимальды ... ... ... және тұраұты сапаны қамтамасыз ету;
- тұтынушылардың үздіксіз қажеттіліктерін қанағаттандыру ... ... ... ... ... оны ... жетілдіруді
ұйымдастыру;
- қызметкерлердің кәсіптік біліктілігін жоғарлату, жұмысшыларды
оқыту;
- «Қазпошта» АҚ ... ... ... қамтамасыз
ету;
- өнімдерді (қызметтерді) жеткізу уақыттарын оптимизациялау.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. № 2732, 26 ... 1995 ... ... ... ... ... ” жарлығы. 28 ақпан 2007 жылғы өзгерістерімен және
толықтыруларымен
2. Әбдіманапов Ә.З. ... есеп ... және ... Алматы-
2001 ж.
3. Бухгалтерлік есеп стандарты. Алматы - 1996 ... Би ... Вил ... учет» Москва, Аудит 1997 ж.
5. Девид Мидитон «Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений» ... 1997 ... ... К. ... в ... и ... ... Москва.
Аудит 1994 г.
7. Дюсенбаев К.Ш. “Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау” Алматы ... ... ... О.В. ... анализировать финансовое положение предприятия” Москва
1994 г.
9. ... Т.П. ... ... ... ... 1994 г.
10. Кеулімжаев Қ.И. “Бухгалтерлік есеп принциптері” Алматы - 2003ж.
11. Керьянова З.В. ... ... ...... 1999 г.
12. Ковалев.В.В. “Финансовый анализ” Москва-1996
13. Кондраков И.П. “Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и
аудит” Москва 1994 ... ... ... ... состояния предприятия” Москва 1995г.
15. Любушин С. “Анализ хозяйственной деятельности предприятия” Москва 2000
г.
16. ... Б. ... ... ... ... 2000 г.
17. Радостовец В.К. “Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп” Алматы 2003 ж.
18. Сейдахметов А. “Современный ... ... ... 2000 г.
19. Соколов П.В. «Основы теорий бухгалтерского учета» Москва 2000 ... ... Ж.А. ... о ... ... ...... форма
финансовой отчетности. // Бух. Учет и аудит. 1999 г. ... ... ... К.К. ... о движений денежных средств ... ... // ... ... 2000 г. №7. ст. ... Бухгалтер бюллетені №7, 2000 жыл. 14-17 бет.
23. Бухгалтерлік есеп және ... №3, 2003 жыл. 3-11 ... ... ... ... №6, 2004 ... Бухгалтер. №2, 2000 г.
26. Весник предпринимателя. №8, 2002 г. ст. 5-9. ... ... Учет ... и ... // ... ... ... 2000 г.
№4. ст. 2-30.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақша қаражаттары39 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
«КАЗПЛАСТ» акционерлік қоғамы12 бет
«Казпочта» АҚ акцияларды шығару проспектісі21 бет
«Қазпочта» Акционерлік Қоғамының Батыс Қазақстан Облыстық филиалына жалпы сипаттама25 бет
«Қазпочта» ақ компаниясына жалпы сипаттама61 бет
«Қазпочта» АҚ құрылымдылық ұйымы30 бет
АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-на экономикалық сипаттама47 бет
ЕСЕП БЕРУ “ҚАЗПОШТА” АҚ-на жалпы тәжірибелік сипаттама10 бет
Қазпошта ақ-дағы дебиторлық қарыздарды аудиторлық тексеру29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь