Қашықтан оқыту жүйесі

КІРІСПЕ 8
1. ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 10
1.1 Қашықтан оқытудың білім беру саласындағы рөлі 10
1.2 Қашықтан оқытудың тиімділігі 12
1.3 Үзіліссіз кәсіби білім беру жүйесіндегі қашықтан оқыту 13
1.4 Қашықтан оқытудың негізгі ерекшеліктері 14
1.5 Қашықтан оқыту жүйесіндегі мүмкіндіктер 16
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 18
2.1 Қашықтан оқыту мен сырттай оқытуды салыстыру 18
2.2 Қашықтан оқыту жүйелерінің жіктелуі 20
2.3 Қашықтан оқытуды ұйымдастыру модельдері 21
2.4 Қашықтан оқытудың негізгі модельдері 24
2.5 Қашықтан оқыту технологиясын сараптау 26
3. ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ 28
3.1 Қашықтан оқытудың жаңа технологиялары 28
3.3 HTML ортасында құрылған оқулықтың программалық жабдықталуы 31
3.3.1 JavaScript тілі туралы түсінік 31
3.3.2 Электрондық оқу құралын HTML ортасында жасау 32
3.4 «Web технология» пәнінің оқу.әдістемесін құрастыру 34
3.5 Электрондық оқулықтың құрылымы 34
4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 38
4.1 Қашықтан оқыту үшін құрылған программалық қамсыздандырудың технико.экономикалық негізі 38
4.2 ПҚ енгізудегі экономикалық тиімділікті есептеу 38
4.3 Бағдарламаны енгізуге дейінгі шығындарды есептеу 43
4.4 Программаны енгізгеннен кейінгі шығындарды есептеу 44
4.5 Жылдық экономикалық тиімділікті есептеу 45
5. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 46
5.1 Еңбек қауіпсіздігі түсінігі 46
5.2 Жұмыс орнындағы техника қауіпсіздігі 46
5.3 Электромагниттік өрістер 49
5.4 Өрт қауіпсіздігі 49
5.5 Жарықтандыру 50
5.6 Электр қауіпсіздігі 52
ҚОРЫТЫНДЫ 53
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 54
ҚОСЫМШАЛАР
Адамзат баласы ХХІ ғасырға аяқ басқаннан ақпараттық технология мен телекоммуникация құралдарының жедел түрде дамып, әлемде ақпараттың жыл сайын еселеніп өсуді салдарынан білім және технологияның жаңа салалары қарқынды дами бастады. Жаңа ғасыр адамзаттан оның кәсіби қызметіндегі барлық өзгерістерді біліп, үнемі білім деңгейін жетілдіріп отыруды, қажет болса өз қызметіне жақын, тіпті жаңа мамандықты игеріп отыруды талап етеді. Орта мектепте оқушылар білімдерінің негізі қаланатын болғандықтан, олар жан-жақты білімді болу, әлемде болып жатқан өзгерістерден тыс қалмау үшін, ауқымды желіге қосылу, қажетті ақпаратты іздеп табуға дағдылануы, ақпараттарды қажеттілігіне қарай қолдана алуды үйренуі тиіс. Бүгінгі күніде әлемнің қай түкпірінде болса да, ауқымды желі болған жағдайда өз бетінше білім алуға мүмкіндік беретін, ізденуді қажет ететін ерекше жүйе «Қашықтан білім алу жүйесі» мүмкін болып отыр. «Қашықтан білім алу » әр адамның өзіндік жеке қажеттілігін ұғынуға, өзіне қажетті білімді іздене отырып үйренуге мүмкіндік береді.
Диплом жұмысы тақырыбының өзектілігі. Оқу орындарында да қашықтан оқыту жүйесі қазір қарқындап дамуда. Басқа оқыту жүйелерімен салыстырғанда, бұл өте маңызды, пайдалы оқыту жүйесі болып табылады. Сонымен қатар демократиялық оқыту жүйесіне жатқызуға болады, себебі кез - келген адам осы жүйенің арқасында салыстырмалы түрде аз ғана материалды жұмсау арқылы өзіне мамандық ала алады, біліктілігін көтере алады, өзінің білімін жаңа білім орталықтарымен толықтыра алады.
Қашықтан оқыту жүйесінің негізгі мақсаты – жеке адамды интеллектуалды дамыту, ақпаратпен жұмыс жасай білуге үйрету және оның ерекшелігі – ол өзіндік оқыту жүйесіне жатады. Себебі мұғалімнің мұнда сабаққа қатысуы міндетті емес. Яғни оқушы бейнекассеталармен, компакт дискілермен жұмыс жасайтын бағдарламалармен өзі сабақ өтеді. Бұдан педагогикалық жүйені ешбір мәні өзгермейді. Тек айырмашылық – оқытушымен оқушының арасындағы алшақтық. Бұл жүйеде басқа білім беру жүйесіндегі сияқты барлық компоненттер қарастырылады (мақсат, тапсырмалар, мазмұны, әдісі, оқыту құралдары), бірақ олар арнайы интернет – технология құралдары арқылы жүзеге асады.
Қашықтан оқыту бұл – оқытудың сырттай, күндізгі түрлерімен қатар келе жатқан оқытудың жаңа түрі. Оқытуда, адамды тәрбиелеуде қандай форма қолданылса да, ол педагогика ғылымының заңдылықтарына, педагогикалық психологияға сай болу керек. Сондықтан қашықтағы педагогиканы ғылым орталығынынан бөлек қарастыру дұрыс емес. Қашықтан білім алу немесе оқыту ол базалық және қосымша болуы мүмкін (қашықтағы семинарлар ұйымы, конференциялар, олимпиадалар). Егер қашықтан оқыту жүйені өзіндік жүйе ретінде қарасақ, онда логикалық түрде бірегей ақпараттық білім беру жүйесін міндетті түрде құру керек деп қорытындылауға болады.
1. Жамашева Ж. Қашықтан оқыту – ақпаратты тиімді таратудың жаңа нысандарының бірі // Қазақ тілі мен әдебиеті, 2007. – № 9. – 118-120 бет.
2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы – 27 шілде 2007 ж. №319-III ҚРЗ // http://www.edu.gov.kz/
3. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында Н.Ә.Назарбаев 01.03.2006
4. Наурызова М. Қашықтан оқытудың құралы электрондық оқулық. Начальная школа Казахстана -2007 №7
5. Б.Бөрібаев «HTML тілінде web-құжаттар жасау негіздері». -Алматы: ҚБТУ, 2004. -88 б.
6. Е.С. Полат. Дистанционное обучение. Учебное пособие для вузов. – М.: 1998.
7. Дузбаева Р.М. Основы создания HTML-документов. Уч. пособ. для студентов. -Алматы: КБТУ, 2003. -152 с.
8. Қатаев Н. Электрондық оқулықтың ерекшеліктері және оның оқыту үрдісіне тигізетін пайдасы. Білім берудегі менеджмент¬2007 №3 145-148 б.
9. Николенко Д. Практические занятия по JavaScript.СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -264 с.
10. Поленская Е.Л. Язык HTML.Самоучитель-М.Вильямс, 2003. -356 с.
11. Коротеева Е. Маслов В. Щербаков С. Электронная библиотека учебни¬ков по информатике – http:// books. kulichki.ru
12. Шауцукова Л. Электронный учебник “Информатика” –http://www.kbsu.ru
13. Дуванов А.А. WEB-конструирование DHTML. Санкт-Петербург: 2003. -264 c.
14. Телешова Н.Ф. Повышение эффективности профессионального образования студентов-заочников в условиях дистанционного обучения: дис. … канд. Пед. Наук: 13.00.01; 13.00.08. – Красноярск, 2003. – С.69.
15. Энциклопедия пользователя Интернет [Электронный ресурс]: [интерактив. Учеб.]. – Электрон, интерактив, мультимедиа. – М.: ЗАО «Демос-Интернет», 2000. – 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM).
16. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / под ред. М.В. Моисеевой. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – С.135-136.
17. Новиков С. В. Принципы разработки интернет-учебников /Информатика и образование, 2001. – № 10. – С.61-65.
18. Зимина О.В. Печатные и электронные учебные издания в современном высшем образовании: Теория, методика, практика. – М.: Изд-во МЭИ, 2003.
19. Гречихин А.А., Древс Ю.Г. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация. //М.: Логос, 2000.
20. Агеев В.Н. Электронная книга: Новое средство соц. коммуникации. М.: 1997.
21. Кручинин В.В. Разработка компьютерных учебных прорамм – Томск, 1998
22. Адров Д. Стиль //Компьютер Пресс. – 1998. – № 2. – С.32-34.
23. Бидайбеков Е.Ы., Гриншкун В.В. Теоретико-технологический подход к разработке электронных средств обучения. // Вестник АГУ им. Абая. Физико-математическая серия. – Алма-Ата, 2001. – № 2(4). – С.32 - 37.
24. Смағұлова Л.А. Орта мектептегі информатика курсында компьютерлік модельдеуді оқыту әдістемесін жетілдіру. /Автореферат-Алматы, 2002-27б
25. Есекеев К.Б.,Г.Қ.Нұрғалиеваның редакциясымен. ҚР ақпараттық теңсіздікті төмендету бағдарламасы бойынша халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту жөніндегі оқу-әдістемелік құрал-Алматы,ҰАО АҚ, 2007-136 б.
26. Ширшов Е.В. Организация учебной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. – М.: Лотос, 2006. – С.29-93.
27. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы – 27 шілде 2007 ж. №319-III ҚРЗ // http://www.edu.gov.kz/
28. Дистанционное обучение и его развития. –М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. -294 с.
29. Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша типтік оқу бағдар-ламалары. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ./Оқу-әдістемелік құрал, Алматы, 2005
30. Сейілова З.Т. Негізгі мектеп оқушыларына математикалық білім беруді ізгілендірудің әдістемелік ерекшеліктері / Диссертация-Алматы, 2001-120 б.
31. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында Н.Ә.Назарбаев 01.03.2006ж
32. Медеуов Е.Ө., Наурызова Н.Қ. Қашықтан оқытуды ұйымдастыру //ҚазҰПУ хабаршысы. – Физика-математика ғылымдар сериясы. – 2007. – № 2. – 172-174 бет.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 8
1. ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 10
1.1 Қашықтан оқытудың білім беру саласындағы рөлі 10
1.2 Қашықтан оқытудың тиімділігі 12
1.3 Үзіліссіз кәсіби білім беру ... ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі мүмкіндіктер 16
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 18
2.1 Қашықтан оқыту мен сырттай оқытуды салыстыру 18
2.2 Қашықтан оқыту жүйелерінің жіктелуі 20
2.3 Қашықтан оқытуды ұйымдастыру модельдері 21
2.4 Қашықтан оқытудың негізгі модельдері 24
2.5 Қашықтан оқыту технологиясын сараптау 26
3. ТЕХНИКАЛЫҚ ... ... жаңа ... ... құрылған оқулықтың программалық жабдықталуы 31
3.3.1 JavaScript тілі туралы түсінік 31
3.3.2 Электрондық оқу құралын HTML ортасында жасау 32
3.4 ... ... ... оқулықтың құрылымы 34
4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 38
4.1 Қашықтан оқыту үшін құрылған программалық қамсыздандырудың технико-экономикалық негізі 38
4.2 ПҚ енгізудегі экономикалық тиімділікті есептеу 38
4.3 Бағдарламаны енгізуге дейінгі шығындарды есептеу 43
4.4 Программаны енгізгеннен ... ... ... экономикалық тиімділікті есептеу 45
5. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 46
5.1 Еңбек қауіпсіздігі түсінігі 46
5.2 Жұмыс орнындағы техника қауіпсіздігі 46
5.3 Электромагниттік өрістер 49
5.4 Өрт ... ... ... ... ... ХХІ ... аяқ басқаннан ақпараттық технология мен телекоммуникация құралдарының жедел түрде дамып, әлемде ақпараттың жыл сайын еселеніп өсуді салдарынан ... және ... жаңа ... ... дами ... Жаңа ... ... оның кәсіби қызметіндегі барлық өзгерістерді біліп, үнемі білім деңгейін жетілдіріп отыруды, қажет болса өз қызметіне жақын, тіпті жаңа ... ... ... талап етеді. Орта мектепте оқушылар білімдерінің негізі қаланатын болғандықтан, олар ... ... ... әлемде болып жатқан өзгерістерден тыс қалмау үшін, ауқымды желіге қосылу, қажетті ақпаратты іздеп табуға дағдылануы, ақпараттарды қажеттілігіне қарай қолдана ... ... ... ... күніде әлемнің қай түкпірінде болса да, ауқымды желі болған жағдайда өз бетінше білім алуға ... ... ... ... ететін ерекше жүйе мүмкін болып отыр. әр адамның өзіндік жеке қажеттілігін ұғынуға, ... ... ... ... ... ... ... береді.
Диплом жұмысы тақырыбының өзектілігі. Оқу орындарында да қашықтан оқыту жүйесі қазір қарқындап дамуда. Басқа оқыту ... ... бұл өте ... пайдалы оқыту жүйесі болып табылады. Сонымен қатар демократиялық оқыту жүйесіне жатқызуға болады, себебі кез - ... адам осы ... ... ... ... аз ғана материалды жұмсау арқылы өзіне мамандық ала алады, біліктілігін көтере алады, ... ... жаңа ... ... ... ... ... жүйесінің негізгі мақсаты - жеке адамды интеллектуалды дамыту, ақпаратпен жұмыс жасай білуге үйрету және оның ерекшелігі - ол ... ... ... ... ... ... мұнда сабаққа қатысуы міндетті емес. Яғни оқушы бейнекассеталармен, компакт дискілермен жұмыс жасайтын бағдарламалармен өзі сабақ өтеді. Бұдан ... ... ... мәні өзгермейді. Тек айырмашылық - оқытушымен оқушының арасындағы алшақтық. Бұл жүйеде басқа білім беру жүйесіндегі сияқты барлық компоненттер ... ... ... ... әдісі, оқыту құралдары), бірақ олар арнайы интернет - ... ... ... ... ... оқыту бұл - оқытудың сырттай, күндізгі түрлерімен қатар келе ... ... жаңа ... ... адамды тәрбиелеуде қандай форма қолданылса да, ол педагогика ғылымының заңдылықтарына, ... ... сай болу ... Сондықтан қашықтағы педагогиканы ғылым орталығынынан бөлек қарастыру дұрыс емес. Қашықтан ... алу ... ... ол ... және ... болуы мүмкін (қашықтағы семинарлар ұйымы, конференциялар, олимпиадалар). Егер қашықтан оқыту ... ... жүйе ... ... онда ... ... бірегей ақпараттық білім беру жүйесін міндетті түрде құру керек деп ... ... ... ол барлық мүмкіндіктегі электронды ақпарат көздерін өзіне бағындырады: виртуалды кітапханалар, әр түрлі мәліметтер қорын, электронды оқыту жүйелері, ... ... біз ... елмен, шетел мемлекеттері қашықтан оқыту жүйесін толық қолдап отыр деп анық айта ... ... біз ... ... дидактикалық қамтамасыз етуіміз қажет: электрондық курстар құру, оқулықтар, оқу ... ... ... ... ... өндіру, яғни педогог - координаторларды немесе тьютер дайындау, оқыту түрлері мен ... ... ... ... ... ... ... негізгі себебі - әлемдік экономиканың ғаламдануымен итермеленетін білім алуға деген өсіп жат - қан сұраныс. Бұл сұранысты дәстүрлі ... беру ... және дәс - ... ... ... қанағаттандыра алмайды, компьютерлік технологияларға негізделген қашықтан оқытудың кең қолданылуы, онлайн тәртібінде ... ... ... қызметке маманданған жаңа құрылымдардың пайда болуы осы жағдаймен түсіндіріледі.
Қашықтан оқытуды жоғарғы білім алу ... ... ... ... және ... ... ... қызметкерлердің білімін тексеріп отыру үшін пайдалануға болады. Тыңдаушының өз үйінде, жұмыс орнында немесе өз ... ... ... ... алуға мүмкіндігі бар, ендеше ол оқу орнына баруға уақыт пен ақша ... ... ... ... оқу ... кез ... ... және өзіне тиімді жылдамдықпен өте алады. Осының бәрі қашықтан оқытуды дәстүрлі оқытуға қарағанда сапалы, қол жетерлік және әлдеқайда арзан ... ... ... қозғалу қиынға соғатын белгілі бір адамдар тобы - мүгедектер бар, олар үшін ... ... ... ... жалғыз мүмкін формасы болуы ықтимал [5, 7].
Қашықтан оқытудың негізгі ақпараттық ... ... ... (ОӘК) ... ... ОӘК оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету үшін құрылады және ол ... ... сай болу ... ОӘК деп негізі оқулық болып саналатын дидактикалық-әдістемелік құралдар жиынтығын атай - ды. ... ... ... қызметін басқарудың әдістемелік жүйесінің (оқыту-жоспарлаушы құжаттар, сабақ жоспарлары, оқытушыға арналған әдісте - мелік нұсқаулар, теориялық және практикалық сабақтардың мазмұны, көрнекі - ... ... ... ... ... ... ... етеді
Диплом жұмысының тәжірибиелік құндылығы: HTML, CSS, JavaScript және PHP тілдерінің мүмкіндіктерін кеңінен пайдалана отырып, пайдалануға ... ... ... ... электрондық оқулық жасап шығарылды.
* ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
+ Қашықтан оқытудың білім беру саласындағы рөлі
Қашықтан оқытуды ... ... ... Республика - сы - ның 2030 жылға дейін даму Тұжырымдамасында ашық оқу кеңістігі идеясы атап көрсетілген: .
Білім ... жаңа ... ... ... басты назар білім алушыға аударылады. Қашықтан оқытуда білім алушылар курс ... оқу ... - ... мен ... ... ... және бақылауда кең мүмкіндікке ие.
Қашықтан ... ... (ҚОЖ) - ... ... ... және кеңістікте тағайындалуға бейтарап, оқытушы мен студенттер арасында оқыту құрал - да - рымен интерактивті (сұхбаттық), асинхронды және ... ... ... ... ... ... Қашықтан оқытудың негізгі сипаттамалары 1.1-суретте берілген [12].
Студент пен оқытушының және, ең болмағанда, олар арасындағы келісімнің болуы
Студент пен ... ... ... тән ... пен оқу ... кеңістікте алшақтатылуы
Оқытуды ұйымдастырудың, оқу үрдісін және оқытуды басқарудң жаңа формалары
Студент пен оқытушының екіжақты ... ... ... таңдау (ЭОӘК, оқытушы программалар, т.б.
1.1-сурет. Қашықтан оқытуға тән сипаттамалар
Қашықтан оқытуды енгізудің мақсаты. Қашықтан оқыту жүйесін құрудың мақсаты ақпараттық компьютерлік технологияларды ... ... ҚР ... және ... беру жүйесінің жұмыс істеу тиімділілгін көтеру мақсатында географиялық, физикалық орыннан тәуелсіз халықты қашықтан оқытумен қамтамасыз ету. Қашықтан оқыту жүйесін құру оқу ... ... - ді - ... ... ететін қашықтан оқыту мәселелерін, мақсаттарын іске асырады, бұл білім алушының өз бетімен жұмыс істеу уақытының көлемі ... және ... ... оқу ... қолдауына мүмкіндік береді. Салдар ретінде оқытушының кәсіпқойлығының сапасына жоғары талап қойы - лып, оның жұмысы кеңейеді, ... ... өту ... ... технологияларды қолдану арқылы жетілдіріледі [22].
Қашықтан оқытудың мәселелері. Қашықтан оқытуды ұйымдастыруда төмендегі мәселелерге ... ... ... ... ... ... ... уақытын үнемдеу және ақпараттық қызмет көрсетуді жақсарту;
* ақпараттарды тарату, өңдеу, жинау сатыларын қамтитын міндетті стандарттарды қолдана отырып, ... ... ... және ... - тық қорлар жүйелік интеграциясы үшін жағдай жасау;
* веб мазмұнда жарияланған ақпараттардың жетуінің шапшандығын, нақытылығын, ... және ... ... ету;
* ... ... өзара әрекеттесуді ақпараттық қамтамасыз етудің тиімді механизмін құру;
* ақпараттарды өңдеу және жинауда процедуралардың көшірмелерін жібермеу;
* нақты уақытта ... ... ... құра - мы - на ... ...
* ашық ... ... жағдайында педагогикалық ұйымда және білім беру мекемелерінде қалыптық құқықтық және методологиялық қор құру;
* халықаралық және ұлттық индикаторлар бойынша ... беру ... ... ... ...
* ... компьютерлік технологияларды, қашықтан оқыту жүйесін және электрондық оқыту қызметін қолдана отырып жастар мен педагогикалық ұжымды жаппай оқыту;
* ... ... ... ... ... жүзеге асыру кезеңдері [22]:
* электрондық оқыту басылымын өңдеу және қолдау;
* оқу ... ...
* ... ... ... және жою;
* ... үрдісін қолдау;
* электрондық кітапхананы және тест қорын құру, ... ... ...
* ... жүйеге, оқыту бағдарламасына сын пікірлер, ұсыныстар алу және жұмыс сапасын жақсарту мақсатында барлық қолданушылар үшін кері байланысты қамту.
+ ... ... ... ... көрсеткендей, оқитындардың кем дегенде 80 пайызы оқу материалдарын кез келген формада нәтижелі қабылдай алады. Бұл адамдардың басым бөлігі сапалы түрде ... оқи ... ... ... ... ... компаниялар қызметкерлерімен жүргізілген сауалнама нәтижесіне сүйенсек: 87% - жұмыс уақытында оқуды қалайды, 84% - оқуды ... ... ... ... келеді, 52% - арнайы компьютерлік класта емес, өз жұмыс орнында оқуды жөн көреді. 38% - ... ... ... ... ... ... деп ... [24].
Қашықтан оқытуды қолдану білім алу тәртібіне бірқатар өзгешеліктер енгізеді (1.2-сурет). Қашықтан оқуды өз бетімен немесе on-line класта ... ... ... адам оқу ... өзі таңдай алады - таңертең бе, әлде кешке ме, ... ... ... болсын. Ол өзі үйінде оқуды немесе Қашықтан ... ... ... ... ... ... ҚО ... оқыту сияқты нәтижелі болуы мүмкін, әсіресе, оқыту технологиясы мен әдісі студент пен оқытушының мақсаттарына, қалауларына және мүмкіндіктеріне жауап берген ... ... ... ... ... мен ... мен студенттердің уақытылы қарым-қатынастары тиімді болады.
Технологиялардың бір уақытта көптүрлілігінің ... және ... ... ... ... ... ... және т.б.
Тұрақты дәстүрлердің пайда болуы
ҚО-дың дамуындағы негізгі тенденциялар
Студенттер мен оқытушылар қарым-қатынасының өзгеруі
Оқу орындары арасындағы қарым-қатынастардың өзгеруі ... ... ашық ... Қашықтан оқытудың дамуындағы негізгі тенденциялар
Қашықтан оқыту күнделікті уақытының басым бөлігін жұмыста өткізетін, балаларымен немесе отбасымен болатын, немесе қозғалу мүмкіндігі ... ... ... үшін жаңа ... мен ... ... ... мүмкін тәсілі болып есептеледі. Қазіргі кезде ҚО арқасында өз пәтеріңнен шықпай, тіпті орныңнан тұрмай-ақ кез ... ... ... ... ... ... [25].
+ Үзіліссіз кәсіби білім беру жүйесіндегі қашықтан оқыту
ҚО-ның құрылуы мен ... ... ... ... бүгінгі күнде әлемде ара қашықтан оқыту жүйесін іске асыру тәжірибесінің (ҚОЖ) жинақталғанын көрсетті. Білім берудің дәстүрлі емес формасына көшудің әлемдік ... ... жаңа ... ... жүргізетін ЖОО-лардың санының өсуінен көрініс табады [1]. Егер 1980 жылы олардың саны 187 ... онда ... 700-ге жуық ... ... ҚО ... 1 миллионға жуық адам оқиды. 40 инженерлік ... ... ... Технологиялық Университеті 90-жылдардың басында магистр дәрежесінде қашықп оқыту әдісінің көмегімен 1100-ден аса студенттерді даярлауды қамтамасыз ... ... ... ... ... оқытуда АО технологиясы пайдаланылады. АО үшін теледидар кеңінен пайдаланылады. Ересектерді оқыту программасы ғылым, бизнес және ... ... ...
20 ... аса уақыт Ұлттық Университет АО (UNED)-ны Испанияда жасады. Ол өзіне елдің ішінде 58 және шет елдерде 9 оқу орталығын ... ... үшін ... ... ... ... ... мақсатында 1998 жылы құрылған. Ол білім беру министрлігінің бөлімшесінің бірі болып табылады және тікелей жоғары білім беру жөніндегі ... ... ... Оның ... ... дәрежесін жетілдіру жүйесі, жеке жағдайда, орта мектептердің оқытушылары бар. ... ҚО ... ... ... 120 елде қашықтан оқытуда 35000 пайдаланушыны қамтамасыз етеді.
ГФР-дің Хаген қаласындағы (1976 жылы құрылған) ашық университет сырттай ... алу мен ... ... мүмкіндік береді. Университет диплом береді және ғылым докторын қоса алғанда әртүрлі дәреже тағайындайды. Тюбинген қаласындағы ҚО институты оқыту үшін ... мен ... ... ... ... 2500 оқу ... дайындауда 5000 оқытушы қатысады. Швециядағы Балтық Университеті балтық аймағындағы елуден аса университеттердің күшін біріктіреді. ҚО ... ... ... ... ... Умео және ... қалаларындағы университеттерде білім алуға болады. барлық оқу ғимараттары оқытушылардың консультациялары мен арнайы құрастырулар негізінде ... тыс ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады [2,3].
70-жылдардан Финляндияда 10 университеттің жанында ҚО Орталықтары, сонымен қатар студенттер саны 30 000 адам ... ... аса ... ... құрыла бастады.
Турцияда 1974-жылдан алыс аудандардың тұрғындарына білім алуға көмек беру мақсатымен ашық университет жұмыс істейді. Тыңдаушылар университеттен қажетті оқу ... ... ... және ... олар үшін оқу ... және ... өткізіледі, жазғы курстар ұйымдастырылады, оларда кешке және демалыс күндері де оқу ... ... ... ... 120 ... аса ... ...
ҚО-ға ұқсас білім беретін мекемелер Австралияда жұмыс істейді және Швейцарияда тұрғызылу стадиясында орналасқан[2]. Европадағы Андорра ... ... елде ҚО ... құру ... бар. ... әлемнің басқа аймақтарында да дамып жатыр. ҚО дамыған мегауниверситтетің мысалы ретінде, Қытай телеуниверситетін (Қытай), Индира Ганди атындағы ... ашық ... ... ... Ноор ... ... ... Ұлттық ашық университетін (Корея), Оңтүстік ашық университетін, Сукотай Тампариат ашық университетін (Таиланд) келтіруге болады [64]. ... ... ... ... эфирде" жұмыс жасайды. Бұл бюджетте орналасқан және сауаттандыру министрлігінің қатал бақылауындағы, бірнеше гуманитарлық және ... ... ие ... ... ... Белгілі уақыттарда теледидар мен радио арқылы лекция аударылады. Әрбір таңдалған пән бойынша ... ... ... ... екі рет ... тиіс. Әрбір префектурада құрылған арнаулы оқу орталықтарында консультациялар беріледі. Тыңдаушылардың негізгі бөлігі бес жыл оқытылады және емтиханды табысты аяқтаған соң ... ... ... Ашық ... сынақ бірліктері басқа университтердің сынақ бірліктерімен тең болады[2].
Тұрғындарының білім деңгейі төмендеу және білім үрдісінің техникалық жабдықталуы жеткіліксіз Таяу Шығыс пен ... ... ... ... ... ... ... аймақтардағы ҚО-ның дамуына қарағанда артта қалып келе жатқаны назар аудартады.
+ Қашықтан оқытудың негізгі ... ... және шет ... ... ... ... ... тән ерекшеліктерді атап көрсетуге мүмкіндік берді. Олардың ішінде:
* "Иілгіштік". Оқитындар өзіне ыңғайлы жерде, қолайлы уақытта және екпінді жұмыс жасайды. ... ... ... ... мен ... пән ... қажетті білім ала алады.
* "Модульдік". ҚО программасының негізіне модульдік принцип жатады. ... ... ... жеке пән (оқу ... белгілі пәндік аймақтың мазмұны бойынша теңбе-тең. Бұл тәуелсіз оқу ... ... жеке және ... ... ... ... оқу жоспарын құруға мүмкіндік береді.
* "Параллельдік". Оқу негізгі кәсіби іс-әрекет оқумен бірге, басқаша айтқанда ... қол ... ... мүмкін.
* "Алыстан әрекет жасау". Оқушының орналасқан жерден білім беру мекемесіне дейінгі (байланыстың сапалы жұмысы ... ара ... ... ... беру ... үшін ... ...
* "Асинхрондылық". Оқу үрдісінде оқушы мен оқытушы әрбір сабақ кестесі үшін ыңғайлы жұмыс істейді.
* ... Бұл ... ... ... деп ... Оқытушылардың саны сынды параметр емес.
* "Тиімділік". Бұл ҚО-ның экономикалық тиімділігімен түсіндіріледі.
* "Оқытушы". ... жаңа ролі мен ... ... сөз ...
* ... ... ... талап дәстүрліден ерекше болады.
* "ЖАТ" (жаңа ақпараттық технология). ҚОЖ-да ақпараттық технологияның барлық түрі пайдаланылады, бірақ ерекше жаңа ... ... ... ... ... мен ... жүйелері және т.б құралдар болып табылады.
* "Әлеуметтік". ҚО белгілі дәрежеде тұрғылықты жері мен материалдық жағдайына тәуелсіз білім ... тең ... ... ете ... ... ... ...
* "Интернационалдық". ҚО білім беру қызметіндегі импорт пен экспорттың қолайлы мүмкіндігін қамтамасыз етеді. ... ... ... алудың басқа формаларының алдында оның артықшылығын көрсетеді. Бірақ ... мен ... бір ... ... ... еңбек шығынын өсіре отырып, белгілі спецификалық талаптар қоятындығын анықтайды.
ҚО-ға ғылыми-педагогикалық қоғамдастықтың ... ... ... ... ... ... ... ҚОбойынша конференцияға қатысушылардың ішіндегі әлеуметтік сұрау нәтижелерінен байқауға болады. Сарапшылар орта есеппен 4.45 бес баллдық ... ... ... ... баға ... ... ... бойынша ҚО-ның айналымына ең көп қолдау көрсететін жоо жетекшілері (ректорат, оқу кеңесі)-(орташа балл 4.24) болды, олардан кейін студенттер (орташа балл 3.78), ... ... ... ... балл 3.67) ... 1.3).
1.3 - сурет. Педагогикалық тәжірибеге қашықтан оқытуды енгізудің жинақылығы туралы сарапшылардың пікірі.
Оқытушылардың ҚО-ға "кері" ... ... ... ... ... тәжірибеге тән және біздің ойымызша, ҚО-ға қатысты шиеленісшілігін төмендетуге болса да, сәйкес ... және ... ... ҚОЖ-де педагогикалық тіршіліктің әлдеқайда күрделенуі болып отыр. Жоғарғы оқу орындары аралық ҚО орталығы өткізген әлеуметтік сұрау, ... ... ... деген жауап алғанда кері пікір 1998 жылы 38, ал 1999 жылы 30 ...
+ ... ... жүйесіндегі мүмкіндіктер
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында білім алу формасының эволюциясына талдау жасау, жаңашылдандыру мен даму ... ... ... ... ... ... ... формалары, соның ішінде қазіргі замандағы ҚО-да асимптотикалық, эволюциялық ілгерілейтін кейбір интегралды, синтетикалық ... ... ... Бұл ... ... ... ... және болашақта пайда болуы мүмкін бар формалардың ең жақсысын жинақтаған идеал деп ойлаймыз. Бұл туралы сарапшылар ҚО-ны XXІ ғасырдағы оқыту ... деп ... ҚО ... ... ... беру ... пікірін мысалға келтірейік. Г.А.Ягодин "Ресейдегі қашықтан оқыту бірыңғай жүйесін құру перспективасы мен күйі туралы" сұрағы ... 1995 ... ... ... оқу ... ... комитетінің жиналысында: "Егер әлемде ең жақын 10 жылда әлеуметтік катаклизм ... онда ... ... жер ... ... ... ... формасы болады"-деп атап көрсетті. В.ГКинелев осы жайлы былай дейді: "Қашықтан оқытуды XXІ ... ... беру ... деп атаған дұрыс". Біз оны әлемде және біздің елімізде болып жатқан глобальды білім беру реформасының ... ... бірі ... ... XXІ ... ... біз қашықтан басқарудың ресейлік барлығын қамту жүйесіне кездесуіміз керек. А:Н.Тихонов ҚО-ны "Жоғарғы ... ... ... ... ... сияқты анықтама береді. ҚО-ның мәні мен ролі ол Ресей тұрғындрының ЖАТ құралдарымен базаланған сапалы әрі жеке ... алу ... ... Осы ... сәйкес басқа да көптеген айтылымдар келтіруге болады.
Осылайша, қисынды талқылау жиынтығы, белгілі сарапшылардың ой-пікірі мен дәстүрлі оқу үрдісіне ҚО ... ... ... ... ... ... заңдылықпен білім алудың барлық формалары қазіргі замандағы изоморфты ҚО-ның нағыз гуманистикалық, әмбебап, синтетикалық, интегралды формасына асимптотикалық түрде ... ... ... ... олар ... алудың бір формасына қосылады.
Қорыта келгенде, қашықтан оқытуды идеалды жағдайда ... ... ... ... үрдісінде және тұрғылықты жерін тастап кетпей-ақ оқу мүмкіндігін береді;
* білім беру, отандық және әлемдік ... кең ... ... етеді;
* өзін-өзі оқыту үрдісін тиімдірек жасау мен ол үшін барлық қажетті құралдарды алуға мүмкіндік береді;
* жеке мүмкіндіктер мен ... ... ... ... ... мен үзуге мүмкіндік береді;
* өспелі шектеусіз білім беру ресурстарының барлық түрлеріне қол ... ... ... ... әлдеқайда кеңейтеді;
* білім беру ресурстарына мүмкіндік алу есебінен оқыту құнын ... ... беру ... ... ... ... есебінен ерекше білім беру программаларын құруға мүмкіндік береді;
* қоғамның ... беру ... ... мен ... ... арттыруға мүмкіндік береді;
* елдің қажеттілігін сапалы даярланған мамандар мен мамандандырылған жұмысшылармен қанағаттандыру;
* тұрғындардың әлеуметтік және ... ... оның ... және ... активтілігін, дүниетанымын және өзін-өзі тану деңгейін арттырады;
* отандық білім беру жүйесінде жинақталған білім, кадрлік және материалдық потенциалдың көбеюін сақтауға қабілеттендіреді.
* ҚР ... мен ... ... ... ... шет елдерде бірыңғай білім кеңістігін сақтайды және дамытады.
* ... ... ... ... мен ... оқытуды салыстыру
Қашықтан оқыту мен сырттай оқыту бірдей емес екенін білген ... ... ... 1999 ... ... ... ... (1-тарау, 1-бап) қашықтан оқыту мен сырттай оқыту тәуелсіз оқыту формалары ретінде ажыратылған [26]. Енді осы екі оқыту ... ... ... қарастырамыз (2.1-кесте).
Электрондық оқытуда барлық элементтердің дәстүрлі оқытудан айтарлық - тай ... бар ... ал оның өзі ... ... ... және ... ... тасушыларын қолдану негізінде оқыту құралдарын пайдалану арқылы ... ... ... ... ... ұйымдасқан, интерактивті үрдісі ретінде анықталады [5]. Бұл үрдістің өтуі ... мен ... ... пен ... орналасуына тәуелді болмайды.
2.1-кесте. Қашықтан оқыту формаларының артықшылықтары
ҚО
СО
* Ашықтық, аумалы оқу ... оқу ... ... тек
бекітілген мерзімде қабылдау
* Интерактивтілік, телекоммуникация
құралдарының көмегімен оқытушы - лар - мен тұрақты қарым-қатынас
Оқытушылармен қарым-қатынас тек бекітілген ... ... іске ... ... - оқу ... ... өтілетін курстардың аумалылық принци - пі - нің орындалуы, тәуелсіз курс-модуль - ... оқу ... ... ... ... ... ... қарым-қатынас - та болатын тьюторлардың болуы
Тьюторлар жоқ
* Үнемділік
Оқу шығындары жолақы, тұрғын жер, оқу үшін ақша төлеумен байланысты, бұл ... оқу ... ... ... ... ... өту
Мүмкіндігі
Мұндай мүмкіндік жоқ
* Иілгіштік - кез келген ... ... ... және ... оқу ... ... мен ... шектеу қойылады
* Озық білім беру концепциясының
орындалуына бейімделген
Бұл концепцияның орындалуы қиынға соғады
2.1 - ... ... ... ... ... ... үшін қол ... алу мүмкіндігі бекітілген сессияларға қатысу міндеттілігімен шектеледі және қиындатылады
* Параллельдік - кәсіби іс-әрекет
оқумен бірге, "өндірістен қол ... ... ... ... ... - ... Дәстүрлі және қашықтан оқытудың мүмкіндіктерін салыстыру
Оқыту түрі
Аудиториялық оқыту
Қашықтан оқыту
Білімдер
Дәрістер
Конференциялар
Мультимедиялық оқулықтар
Виртуалды байланыс
Дағдылар
Практикалық сабақтар
Лабораториялық сабақтар
Семинарлық сабақтар
Курстық ... ... ... (жобалар)
Виртуалды тренажерлар
Интерактивті тәжірибелер
Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар
Білік
Өндірістік практика
Жұмыс орнында ағымдағы міндеттерді орындау
Бақылау
Теориялық материал бойынша ауызша тексеру
Оқытушының тапсырмаларды ... ... ... ... тренажерлармен жұмыс бойынша;
* интерактивті тәжірибелерді орындау бойынша;
* өздік тапсырмаларды орындау бойынша
* Тесттер
* Тапсырмаларды автоматты тексеру
Қосымша ақпарат ... ашық ... беру ... ... сілтемелер
Пәндік көрсеткіштер
Электрондық тізбелер
Білім беру порталы
Қазіргі кезде көптеген оқыту мекемелерімен құрылуы және Интернет желісі ... ... ену ... қолданылуы мүмкін таратылған білім беру ресурстарын пайдалану қажеттігі туындап келеді. Құрылған жағдайларда ... жеке оқу ... пән үшін ... материалдарды құруға кешендік тұрғыдан қарау идеясы дамуының жалғасын тапты [27].
Электрондық оқыту дәстүрлі ... ... ... оқу ... таңдау, қайта құру және ұйымдастыру үрдісіне қатыстырылуымен, олардың кітапханалардың ... ... ... енуге мүмкіндік алуымен, өзара ақпарат алмасуымен және т.с.с. дидактикалық ерекшеленеді.
Сырттай оқуда жұмыстарды ... ... ... ... ... ... тапсыруды қарастырады. Студенттер оқу жылында екі рет ЖОО-ға сессияға келіп, аудиторияларда ... ... ... ... ... кеңес берулерді ұйымдастырады, жеке немесе топтық сабақтар өтеді. Қазіргі жағдайда сырттай ... алу ... ... ... ... ... компьютерлік оқытушы программалар сияқты әртүрлі заманға сай технологиялармен жабдықтармен қамтамасыз етілуі мүмкін. Алайда сырттай оқу ... ... оқу ... ... ұйымдастырылуында қандай технологиялардың қолданылғанына қарамастан, оларды қашықтан оқыту деп атауға болмайды [26]. ... ... ... ... ... оның кемшіліктері жоқ деп ойлауға болмайды. Жүйе мінсіз емесі анық. Оның келесі кемшіліктері бар:
* Ең бастысы, студентті идентификациялау қиынға соғады - ... кім ... ... ... ... ... ... Алайда ҚО-ды пайдаланатын кейбір оқу орындары оқу курсына студенттердің қатысуы міндетті, оқу орнында тапсырылатын ... ... ... ... оқыту орталықтарына өздері баруы мүмкін.
* Оқу және емтихандық телеконференцияларды ұйымдастыру үшін мемлекеттің Интернет арналарының өткізгіштігі жеткіліксіз болуы мүмкін.
* ... мен ... ... ... қарым-қатынас жоғалады.
Аталған кемшіліктердің барлығын осы заманғы ақпараттық-коммуни - кациялық технологияларды (АКТ) және жаңа ... ... ... арқылы біртіндеп жоюға болады.
+ Қашықтан оқыту жүйелерінің жіктелуі
Қашықтан оқыту жүйелері күрделілік деңгейлеріне ... ... ... оқыту жүйелерінің иерархиясын пирамида түрінде көрсетуге болады (2.1-сурет).
LCMS
Learning Management Systems
Learning Object Repositories
немесе
Content Management Systems
Authoring Tools
Оқуды және оқу ... ... ... ... ... ... ... басқару құралдары
Электрондық курстарды құру құралдары
2.1-сурет. Қашықтан оқыту жүйелерін жіктеу
Пирамида негізінде курстарды құру құралдары орналасқан. Бұл жүйелер визуалды программалау немесе мәтіндік ... ... ... ... ... әзірлеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Екінші деңгейде графикалық, дыбыстық, бейне- және мәтіндік файлдар бумаларын ... ... ... ... басқару жүйелері (LOR немесе CMS) орналасады. Мұндай жүйе кілттік сөздер бойынша іздеу, оқу контентін, құжат айналымын ... ... ... ... ... ... ...
Үшінші деңгейде оқуды басқару жүйелері (LMS) тұрады, олар оқыту үрдісін - ... ... және ... ену ... ... - ... ... бекітуді, қолданушылар әрекеттері туралы (оқу статистикасы, қатысу, ресурстарды қолдану) ... ... мен ... басқаруға мүмкіндік береді.
Пирамиданың жоғарғы деңгейінде оқу мен контентті (LCMS) ... ... ... олар өздеріне оқу үрдісін басқару жүйесі мен оқу контентін басқару жүйесін жинақтайды [5, 28].
+ Қашықтан оқытуды ... ... беру ... ... ... ... ... көрсетілген барлық білім алу формаларында немесе олардың араласу жағ - ... ... ... Осыған байланысты қашықтан оқыту элементтері бар күндізгі және ... оқу ... ... ... техно - ло - гия - ларын іске асырудың екі моделі құрылды [29].
1. Күндізгі оқыту формасына арналған ... ... ... - ды - рыл - ған ... алудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес күндізгі ... ... оқу ... ... ... аудиториялық және өздік жұмыс арасында теңдей етіп бөлінеді (2.2-сурет). Күндізгі оқу форма - сында аудиториялық ... ... ... ... ... оқы - ту ... негізінде оқыту формаларының элементтерін студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру үшін немесе дәстүрлі оқытуда программа-педагогикалық ... (ППҚ) ... ... ұсынылады. Көрсетілген жағдайда ҚО формаларын қолданудың тиімді және тиімсіз жақтарын бөліп көрсетейік.
ҚО технологияларын ... ... ... ... ... бақылау;
* білімдерді игеруде көмек көрсету;
* аралық тестілеу;
* оқу материалдарының ... ... ... ЭОӘК;
* ЭОӘК-де әртүрлі мамандықтар үшін ақпараттың бөлектенуі;
* оқыту ... ... ... ... ПӘК ... және ЭОӘК үшін ... ... оқытушылардың төленетін жүктемесіне қосылмайды;
* студент аудиториялық сабақтарға қатыспауы мүмкін.
2. Сырттай оқу ... ... ... оқу формасы күндізгіден оқу мерімімен және студенттің өзіндік жұмысы пайдасына аудиториялық жүктеме көлемінің қысқартылуымен ... ... да ... ... ... ... болмайтындықтан, ҚО элементтерін студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда қолдану ұсынылады. Әдетте, сырттай оқу ... ... ... ... ... ... сабақтар өткізуде әртүрлі пәндерден күрделі, әрі айтарлықтай үлкен көлемдегі оқу материалын қысқа ... ... ... ... ... Осы ... ... студенттер сәйкес пәндер бойынша сынақтар мен емтихандар тапсыру керек. ... ... ... оқу үрдісін ұйымдастырудың осы түрінде білім беру ... ... ... ... ... ... практ. саб-р
Сессия
ҚОТ элементтері
Семинар - лар
Есептерді шығару
Бітіру жұмысы
Сабақтарға дайындық
Аудиториялық
Аудиториялық оқу ... ... ... ... ... оқу, өнд. ... жұм. орындау
КЖ қорғау
Ұйымдастыры - латын
Басқа
50%
Сынақтар, емтихандар
Аудиториядан тыс
Ұйымдастырыл - ... ... ... ... ... элементтері бар күндізгі оқудың дәстүрлі моделі
Өздік жұмыс
Дәрістер
Лаб. жұмыстар, ... ... ... ... жұмысы
Сабақтарға дайындық
Аудиториялық
Аудиториялық оқу жұмысы
Кеңес берулер
Маман дипломы
Компьютер - лік тестілеу
Әдебиет - пен жұмыс
ҒЗЖ, оқу, өнд. практика
Бақылау ... ... - ... ... ... ... қорғау
Жалпы жүктеме
2.3-сурет. Қашықтан оқыту технологиясының элементтері бар сырттай оқытудың дәстүрлі моделі
+ Қашықтан оқытудың ... ... ... ... екі ... бар. ... - ... студенттерді қабылдайтын, сабақ беру тек қашықтан оқыту тәсілдерімен жүргізілетін ашық университет. Мұндай университеттер көбінесе қоғамдық ... ... - ... ... оқу орындары ретінде құрылады, мысалы, Үндістанда Индира Ганди ... ... ашық ... ... ... ... Ашық ... Индонезияда Тербука университеті, Корея - лық ұлттық ашық университет және Қытайдағы ашық радиотелеуниверситеттер жүйесі. Бұл елдердегі үкімет ... ... ... ... мен ... дамытудың негізгі әлеуметтік-экономикалық стратегиясы ретінде қарайды, олардың қызметінің тиімділік масштабтары айтарлықтай. Бұл ... - лек - ... ... ... ... ... университеттер емес, бұқаралық университеттер (2.1-кесте).
2.3-кесте. Әлемдегі қашықтан оқытудың ең ірі тоғыз ұйымдастырушысы
Мемлекет, оқу ... ... ... ... шарттары
Франция
Centre National d'enseignement a distance (CNED)
1939
350 мың (1995 ... 70 ... ... пен ... дең - ... ... ... - ты - лады
Оңтүстік Африка University of South Africa ... мың (1995 ... ... ... ... соған сәйкес куәлік
Ұлыбритания
Open University
1969
160 мың (1998 ж.)
ЕО мемлекеттері үшін 18 жас - қа толу. Басқа мем - ле - кет - тер үшін ... ... National Open ... ... 175 (1995 ж.)
Гимназияны бітіру туралы немесе соған сәйкес куәлік
Испания
Universidad National de ... a ... ... 651 (1994 ... ... ... немесе соған сәйкес куәлік, 25 жасқа толу, дайындық курстары
2.3-кесте. Жалғасы.
Таиланд
1978
250 мың
Гимназияны ... ... ... соған сәйкес куәлік
Қытай
China Central TV and Broadcasting University (CCRTVU)
1979
-
Гимназияны ... ... ... түсу ... жұ - мыс ... ... 18 ... толу
Индонезия
University Terburka UT
1984
353 мың (1995 ж.)
Гимназияны бітіру туралы немесе соған сәйкес куәлік
Үндістан
Indira Gandhi National Open ... ... мың (1995 ... ... ... ... ... тұр - ғындары, жеке емтихандар, дайындық курстары
Қашықтан оқытуды ... ... ... ... ... of the World) деп ... эксклюзивті топқа бірігеді. Олардың ең атақтысы - Ұлыбританиядағы Ашық университет.
"МЕГА-университеттер" тобындағы оқу ... жыл ... 100 ... астам студенттер оқиды. 1995 жылы ең ірі тоғыз оқу орнындағы студенттер саны 2500 мыңға жуық болды. Басып шығарылған материал, ... мен ... ... ... ... - осы оқу орын - да - рын - дағы ... негізі. Сонымен қатар, материалды ұсыну және студенттер мен оқытушылар қарым-қатынасы үшін алдыңғы қатарлы ақпараттық технологиялар қолданылады.
Австралия, АҚШ, ... ... және т.б. ... ... ... ... ... моделінде оқыту университетте немесе колледжде, олардың ішінде ... ... тыс ... ... ... ... ... диплом беру жөнінен қашықтан және күндізгі оқыту арасында ажырату жоқ, студенттер бір оқыту формасынан екіншісіне ауыса ... Оқу ... ... ... ... беру моделін толықтыру немесе алмастыру үшін қашықтан оқытуға арналған материалдарды қолдана алады.
Сонымен, жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келгенде, қашықтан ... ... ... ... беру ... ... түрде кірік - тірілгенін дәлелді түрде тұжырымдауға болады. Келесі кезекте тұрған маңызды мәселе - ... ... ... ... ... қамта - масыз ету. Ол үшін оқу құралдарын әзірлеу үрдісінде әртүрлі сала мамандарының (программисттер, дизайнерлер, педагогтар, т.б.) қатысуын және ... және ... ... ... ... ... ... керек. Оқу құралдарын құруда тек техникалық алғышарттар ғана емес, педагогикалық талаптар да ескерілуі тиіс [27, 28].
+ ... ... ... ... ... заманғы ҚОЖ екі тәсіл арқылы білім алуда:
* синхронды оқу - ... мен ... ... ... ... ... ... уақыт аймағында өтетін оқу. Оқытушы (тьютор) мен оқушы ... ... ... ... оқу - web-технология көмегімен оқушы мен оқу материалдар арасындағы қатынас оқушының өзіне ыңғайлы уақыттағы ... оқу. ... оқу ... инструктор мен оқушы арасындағы барлық арақатынас сессия кезінде болады. Оқушылар бірге жұмыс істеп, өзара араласып, топ құрып, ақпараттарымен ... ... және ... оқу үрдістерін талдау нәтижелері:
* дәстүрлі оқу үрдісінде оқытушыдан оқушыға көп мағлұмат тарайды.(оқу материалы), ал оқушыдан оқытушыға көп ақпарат ... ... ... ... ... ... ... Егер оқушы жеке дайындалатын болса, (асинхронды оқу) оларға өздері игере алатын көптеген ақпараттар алу мүмкіндігі болу керек. Көбіне ... ... ... гөрі аз ... ... оқу ... бір мезгілде болатын арақатынасқа жатпайды. Сессия кезінде оқушы материалдарды қарауға, web-технологияларын қолдануға, ... ... ... материалдармен танысуына (Интернет), өз жұмыстарын жіберуге, оқытушысына сұрақтар мен жауап жіберуге, басқа оқушылармен ақпараттармен ... ... Әр адам өз ... ... ... ... ... және асинхронды оқуды үйрететін бірден-бір жалғыз жүйе. ҚОЖ ... оқу ... ... оқу сабақтарына келтіре алады.
Білім беру ұйымдарының білім алушылары мен қызметкерлері қашық - тан ... ... ... ... ... ... оқытудағы жал - пы - ға қолданылатын педагогикалық жүйенің үлгісін көре аласыз.
Қазіргі кезде педагогика ғылымының жаңа даму ... ... бо - лып және ... жатыр, электрондық педагогика деп аталатын бағыт ақ - па - - рат - тық білім ортасында педагогикалық бағыттарды ... айна - ... ... ... ... ... ... қызметiн атқарады. Дәстүрлi оқу құралдарынан басқа тыңдаушыға мына ... мате - риал - дар ... ... үйрету бағдарламалары
* электрондық оқу құралдары
* компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау
* ... ... мен ... ... және ... ... ... ақпараттық материалдар
2.4-кесте. Қашықтан оқыту жүйе құралдарының салыстырмалы сипаттамалары
ҚО құралдары
Сипаттамасы
Аудио-визуалды тасығыштар
(баспа материалдар, аудио- видео - кассеталар).
1) Төмен коммуникациялық интер - ... ... ... ... ... ... ... жақсы таныс әдістер;
4) Ұзақ өміршеңдік.
Компьютерлік білім алу, асинхронды электрондық пошта.
1) Интерактивтілігі ... ... ... дамыған
3) Бағасы төмен.
Нақты уақыт мезетіндегі Internet компьютерлік желісіндегі ви - - - - део- - ... ... ... ... ... едәуір дамыған;
3) Компьютерлер платформаларының кеңінен таралуы;
4) Бағасы төмен.
Видеокомпрессияны қолдана - тын цифрлік спутниктік канал - ға бө - ... ... - ... ... ең ... ... ... деңгейі сапалы;
3) Теледидарлық сигнал мүмкіндігі
4) не қарағанда өту қабілеттілігі
5) екі ... ... ; ... ... ... оқу материалдарын жеделдетiп меңгеруге және оқытудың сапасын арттыруға игi әсерiн тигiзедi. Қашықтан оқыту материал - ... ... осы ... негiзге алуы қажет. Оқу құрал - дарын жа - сақ - тау ұзақ ... Оқу ... ... қашықтан оқыту фор - масының тиiмдiлiгiн арттырудың негiзгi көзi болып табылады.
* ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ
+ Қашықтан оқытудың жаңа технологиялары
Қашықтан оқытуды ... әр ... ... ... технология (ағылшынның case - портфель, оқытуда жасалған әдістемелік материалдармен жүзеге асырылады) - ... ... өзге де ... ... және ... ... оқитын білім алушылар үшін жіберілетін мультимедиялық оқу-әдістемелік материалдар жиынтығы негізінде жинақталған технология.
Оқытушы-тьюторлардың дәстүрлі және ... ... ... ... ... ... және ... оқу-әдістемелік материалдарды жинау және оларды пайдаланушылардың өз бетінше меңгеруі үшін ... ... ... ... материалдардың келесі түрлері бар:
* Әдістемелі нұсқаулар. Оқу құралдары мен глоссарий. ... оқу ... ... ... электрондық тасмалдаушыда (CD-ROM) оқу әдістемелік материалдардың кешені (кейс) беріледі. Кешенді даярлауда ұжымдық әдістер, жобалау әдістері пайдаланылады. Мұндай әдістер оқушылардың ... ... ... қабілеттерін арттыруға болады.
* Жұмыс дәптері.
* Анықтама.
* Оқу, аудио, бейне ... ... және ... ... ... арналған кейстердің сапалық қасиеттері:
* Терминдермен ұғымдарына арналған гипертекстік құрылымы;
* Пайдаланушыға ыңғайлы құрылым - ... ... беру реті мен ... ... ... ... алады. Сол арқылы бір оқу материалдарын әр түрлі аудитория үшін әдістемелік ... ... әр ... ... беру ... ... Кең ... құжаттар мен дыбыс, анимация, графикалық кірістірулер, слад - шоу ... ... ... ... ... ... шығара лады;
* Оқушы оқу материалдарына кез-келген әдіспен қол жеткізе алады (Интернет, CD-ROM);
* Оқулыққа енгізілген білімді тексеру жүйесі бар;
* Оқулық ... ... ... қол ... ... технология - білім алушы, оқытушылар арасындағы интерактивті өзара ... мен оның оқу - ... ... ... қамтамасыз етеуде телекоммуникациялық желінен қолдану негізделген.
Оқытудың желілік - технологиясына:
* Интернет желісін пайдалану;
* Электрондық поштаны ... ... ... пайдалану;
* Мультимедиамен жабдықталған, Интернетке шығу мүмкіндігі бар желілік компьютерлік класс.
Электрондық пошта арқылы ... ... ... ... ... арқасында оқушыға көмек дер кезінде, сұранысты алған соң бірден көрсетіледі. Интернет көмегімен оқушылармен кері байланыс орнатып қана қоймай, ... оқу ... ... ... ... ... - оқытушымен оқушының оқыту құралдары ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретін жаңа ақпараттық-педагогикалық технология (ереже бойынша компьютерлік техника).
Қашықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі міндеті білім алушының келесі түрдегі орындалатын өз ... ... ... болып табылады: туындайтын мәселелерді қарастыру; мақсат пен ... қою; ... ... ... ... ... білім алушылардың арасында өзара байланысты орналастыру; оқу процесін бақылау.
Қашықтықтан оқыту технологиясын пайдалана білім беру үрдісінің негізіне ... ... ... ... ... ... ... және бақыланатын өзіндік жұмыс жасауы алынған.
Қашықтықтан оқытудың компонеттері мен әдістемелік тәсілдері оқытуды мүмкіндігінше ыңғайлы және тиімді ... ... ... - ... ... ... және ... интерактивті қарым-қатынас түрінде, сондай-ақ интернет жүйесін колдану негізінде оқу үрдісін басқаруда оқу-әдістемелік материалдармен қамтасыз ету технологиясы.
Жаңа ... ... ... ... өз мүмкіндіктерін есепке ала отырып, соны іс жүзінде көрсету мен ... ... ... ... ... ... ... алғанын көрсетеді. Бұл оқушылардың және мұғалімдердің өздерінің әртүрлі жеке мүмкіндіктеріне сәйкес алуан түрлі білім беру ... ... ... іске ... ... ... ... осы бағытындағы маңызды фактор болып оқушылардың қазіргі және болашакта қолданылатын информациялық коммуникациялық технологияларды (ИКТ) пайдалану арқылы оқуға деген өз ... ... ... жеке басының когнитивті іс-әрекет жасауға икемділігін қалыптастыру ісі саналады.
Бұдан бұрынырақ көркем етіп қолмен жаза ... өзі ... қам ... ... өмір ... кепілдік бере алатын еді. Соңғы онжылдықта әр түрлі қызмет салаларында технологиялар мен білім түрлерінің жаңаруының ... ... ала ... ... ... ... ... оку орнынан алған білімнің өзі ұзақ уақыт өмірге тірек бола ... ... ... ... ... көмектеседі, әсіресе егер оған үйренуді емес, оны құрал ретінде пайдалануды игерсе, яғни ИКТ-ның ... ... ғана ... оның ... жағына көңіл бөлу керек. Мұндайда оны дұрыс пайдаланса, компьютер білімді жетілдіру құралы рөлін жақсы атқара алады.
Қашықтықтан оқыту ақпараттық мәдениет деңгейі ... ... ... ... ... басқару мен бақылауды автоматтандыру, оқушыға өз бетінше қайталанбайтын көпнұсқалы, көпдеңгейді дидактикалық шарттар негізінде тапсырмалар беру, білім мен дағдыны ... ... ... ... ... ... формада беру, виртуалды өмірге енгізу т.с.с. жаңа мүмкіндіктер ұсынылады. Сонымен қатар, мұндай бағдарламалар ... ... ... өз ... ... жетілдірілген психологиялық - педагогикалык әдістерді пайдалану, қашықтықтан оқытуды оқушыларға жеке психофизиологиялық ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... өз ... жұмыстың техникасымен әдістемесін, жоғары деңгейде білімді өз бетімен толықтыру негіздерін меңгеруі қажет. ... ... ... оқу үшін жаңа ... ... ... істей білуі керек.
Келешекте ауқымды желі арқылы оқушылардың, сонымен бірге ... да ... ... білім алу арқылы жетілдіруге мүмкіндік туатынына сенімдіміз және болашақта бағалы нәтиже алатын секілді сезінеміз.
Келесі 3.1-суретте on-line сабақ кезінде ... ... ... Онда 4 ... ... ... оқу ... оқытушыдан дәріс алу үстінде. Дәріс берушінің рұқсатымен кез келген уақытта студент сұрақ қоя алады. Сұрақ қойған студентті оқытушы ... ... ... ...
+ - сурет. on-line сабақ кезінде экран бейнесі
+ HTML ортасында құрылған оқулықтың программалық жабдықталуы
o ... тілі ... ... 1995 ... ... ... ... кезде өте танымал, көпшілік броузерлермен қолданады. Java Script тілі Netscape Communication Corporation ... Sun Micro - systems ... бі - ріге ... ... ... тілінің бастапқы атауы Live Script болды. Одан ке - йін Java тілі әлемге танымал болғаннан кейін, ... ... ... ата - уына ... Бұл шараларды Netscape компа - ниясы, коммерциялық тұ - рғыдан ала отырып жасаған болу керек. Java ... ... да ... қызы - ... ... ... ... тілін жасау кезінде, басында, ол маман еместерге ар - налған болатын. JavaScript ... ... ... ... ол Basic ... ұқсас келеді, бірақ оның көмегімен мамандар өте күрделі, әрі пай - далы ... шеше ... ... ... ... мен аплеттерге ар - нал - маған, сондықтан, ол Си және Java тілінен біршама айырықшаланады. JavaScript құрылымдары HTML ... ... ... тура енгі - ... жә - не бұл құжаттарды жүктеу барысында броузермен интерпрета - ... Со - ны - мен ... ... ... ... HTML ... жүктелінетін мә - тіндердің динамикасын құрып, және оны өзгерте аласыз. Java Script тілінің та - ғы бір ... ... ол оның ... ... ... С++ ... Java қарағанда, JavaScript тілінің объектілік бағдарлану төмендеу болғанымен, ол бірақ бұл тілде де бар. Программистерге көптеген объектілер мүмкін броу - ... ... және оған HTML ... ... HTML құжаттары, фрейм - дер, формалар, сілтемелерді басқа құжаттарға, ... ... ... жа - сау, сонымен қатар, объектілерді топтастыру және негізгі кластарды кеңейтуге ар - налған мәліметтер құрылымын топтастыру ... HTML ... ен - - ... ... ... ... ... да өңдеуге болады. Бұл ша - - ра - лар қолданушы броузер терезесіне енгізілген HTML құжаттарына бірқатар әр - ... ... ... пайда болады. Бұл әртүрлі визуалды әсер алу - ға мүмкіндік береді, ... ... ... ... ... ... бас - қару ... сырт пішінінің өзгеруі. Web серверіне өңдеу үшін, оған жө - ... ... ... шеттеріне қолданушы енгізген, мәліметтерді ал - дын-ала тексеруге болады, сонымен қатар, броузер терезесіне HTML ... жүк - ... ... ... ... ... болады, және басқа да пайдалы жұ - мыстарды атқаруға болады. JavaScript күрделі прог - ... ... үшін жа - са - ... ... ... ... ... прог - раммалау тілімен жасаған дұ - рыс, ... Java тілі ... ... Java Script ... сіз ... күр - делі ... бар, белсенді беттерді жасай аласыз. Бұл тілді ... қиын ... ал оның ... жасалған программалар, оңай кейінге қал - ды - ры - ла - - ды [26].
o ... оқу ... HTML ... ...
тілі туралы жасалынған электрондық оқу құралы HTML ті - лін - де жасалды. HyperText Markup Language (HTML) - ... ... тілі ... ... ... ... құжат - тарды жазуға арналған тіл. Бұл әлемге әйгілі, сұранысқа ие ... тіл. HTML тілі - ... - тін - - - ді ... ... - ... құруға және оларды браузер - ... - ла - ма - лары бо - йын - ша ... ... қалыпқа келтіруге ар - налады, мысалы Netscape Navigator немесе MS Explorer. Оны құру кезіндегі не - ... ... бо - лып, доку - ... қарастырған кезде, компьютердің түріне тә - уелді болмай - тын, оның ... ... ... ... құ - ... жаңа бір түрін жасау болды[22].
HTML-ді Тим Бернерс - Ли CERN-де жұмыс істеп жүргенде ... шы - ... және оны NCSA ... Mosaic броузері таратты. 1990 жылдары ол Web қар - ... ... ... ... жетістіктерге жетті. Осы кезде HTML ке - ңейтіліп, толықтырылды. Бүкіл әлемдік торда Web ... HTML ... - ... және өн - дірушілердің бір келісімдерін қолдану өте маңызды болып та - бы - ... ... ... ... бар. Intenet ... Task Forse (IETF) бас - ... 1994 жылдың аяғындағы жалпы қабылданған қаулыларды реттеу үшін, HTML 2.0.(1995 жылдың қарашасы) құрылды. HTML+ (1993) және HTML 3.0. (1995) - ... HTML ... бай ... Жай ... еш - ... келісім орнамағандығына қарамастан, бұл черновиктерді бірқатар жаңа қа - бі - ... ... ... HTML бойынша 1996 жылдағы жалпы қа - былданған қаулыларды реттеу үшін, World Wide Web Consortium ... то - ... ... ... HTML 3.2. (1997 ... қаңтар айы) түрі пай - да болды. Көптеген адамдар, HTML құжаттары әртүрлі броузерлер мен әртүрлі плат - ... ... ... тиіс екендігін мойындайды. Олар тек бір құ - жат ... құра ... ... ... ... шы - ғын - ... азайтады. Ал керісінше болса, Web бірнеше өзара сыйымсыз пішімнен тұ - ра - ды да, ... ... ... үшін Web ... ... де - ген ... ... төнеді. HTML әрбір болжамында, авторлардың жұмысы бос - қа кетпес үшін, ал олардың құжаттары қысқа ... ... ... болып та - ны - лудан сақтау үшін, бұл саланың қызметкерлері мен тұтынушылар ара - сын - дағы қарым - ... ... ... әрекеті жасалған болатын. HTML тілі - бар - лық ... ... Webте ... қолдану мүмкіндігін алу керек деген оймен жа - сал - ды, олар: графикалық дисплейы бар, ... ... мен түс саны бар жеке ... ұялы ... ... ... ... ен - гі - зуге немесе шығаруға арналған құрылғылар, төменгі және жоғары жиіліктегі компьютерлер, және т.б. ... өзі, ... ... ... ... World Wide Web - құжат негізінде, дескрипторлар жатады. Дескрипторлар, бұрыштық жақ - шаларға бекітіледі, ... ... мен ... ... Деск - ... ... ... қарай, төрт топқа жатқызуға болады, олар: анықтау дескрипторлары, сипаттау дескрипторлары, байланыс деск - рип - торлары, және мультимедия ... ... ... ... қа - - - тар, HTML ... ... ... ... ... ол - ... бо - ла - ды. Оны ... программалау тілі деп те айтуға болмайды. Ол Web бетінде мә - тін, суреттерді ... ... ... ... ту - дыр - ... ол Web бетін белсенді қыла алмайды.
Электрондық оқулық - бұл электрондық түрдегі оқулық. Ол көбіне exe, pdf, chm форматтарында қолданылады. Жаңа ... ... сай тех - ... ... ... ... әр уақыт сайын білім жүйесі де дамып келе ... ... да ... ... да сұраныс артуда. Элек - трондық оқулыққа жеке тоқталсақ, жетістік жағын да және ... ... да ... ... Жетістігі сол, қолданушыға бұл тілді үйренем деушіге жұмыс істеу оңай. Дегенмен кемшілігі осы электрондық оқулықты жасап шыға - ... ... ... ... ... өйткені шығарылған электрондық құрал сапасын ұзақ уақыт бойы ... ... ... ... жиі ... ... тұрған сайын қай салада болмасын сұраныс та өзгеріп ... ... ... ... жан-жақты талқылану керек. Сұранысқа ие болу үшін білім жағынан да технология жағынан да артта қалмауы керек.
Әрбір маманның біліктілігін ... ... ... ... жа - са - - лынған.Программалау тілдерін оқытудың типтік бағдарламасында JavaScript программалау тілі ... үш пән ... ... [15]. ... , , ... оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің 2005 жылдың 11-мамырдағы №289 бұйрығымен бекітіл - ген және іс - ке ... ... оқу ... ... ... ... - ғы ... мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзір - лен - ген.
пәнінің мақсаты технологияларды, ұйымдастыру прин - - ... ... ... меңгеру және интернет ортасында пайдалануға арналған қосымшаларды жобалауды оқыту болып табылады. Бұл пән , , пәндерімен байланысты. пәні ... мына ... ... Web-технологияның негіздері
* Web-қосымшаларын құру технологиялары
* Зертханалық жұмыстар
* Практикалық сабақтар
* Өзіндік жұмыстар
Электрондық оқулық жасар алдында, алдын-ала барлығын ... - лап алу ... ... ... әр ... ... ... болады. Элек - трондық оқу құралының негізгі беті төрт негізгі бөлімдерден тұра - ды .
+ ... ... ... ... жұмысының тақырыбы электрондық оқулықтармен байланысты болғандықтан, оқулық дәрістерге бөлінген. Алғашқы дәрістер HTML гипермәтіндік белгілеу ... ... Оның ... ... белгілеу тәсілдерімен және web-парақ жасайтын басқа құралдарымен танысамыз. 6-8 ... HTML ... ... ... және оған ... ... ... CSS тілі жайында сөз болады. Ал соңғы дәрістер JavaScript тілінне арналған. Бұл JavaScript тілінің оқиғаларын, ... ... ... мен ... ... қарастырады. Дипломдық жобада жоғарыда аталған тілдер бойынша дәрістер мен ... ... ... құру ... қарастырылған.
Оқу құралы негiзiнен жоғары оқу орындарының , мамандықтарында мемлекеттiк тiлде оқитын студенттерге арналған.
+ Электрондық ... ... ... ... ... ... ... келесі web-парақтардан тұрады:
1. Титулдық экран
2. ішкі беті
3. ішкі ... ішкі ... ішкі ... ішкі беті
7. ішкі беті
Электрондық оқулықтың алғашқы парағында: дәрістер, лабораториялық жұмыстар, тест сұрақтары, өзіндік жұмыстар, түсіндірме ... ... ... ... ... ... (3.2 - сурет).
Ол сілтемелердің көмегімен алғашқы парақтан оқулықтың кез келген ішкі парағына жылдам өтуге болады.
3.2 - сурет. Оқулықтың ... ... ... ... ... ... шертсеңіз, Web-технологиялар пәні бойынша дайындалған дәрістердің мазмұны ... ... ... (3.3 - ... 14 ... ... Олар:
* HTML тіліне кіріспе
* HTML тілінің негізгі тәгтері
* ... ... ... ... HTML ... ... және ... Стильдердің сатылы кестелері
* CSS құру негіздері
* Объектіні белгіленген орынға қою
* JavaScript тілі
* JavaScript тілі. Тармақталу ...
* ... ... ... ... ... Браузер объектілері мен оқиғалары
* JavaScript тілі. Формалар
* ... ... бар ... - ... Оқулықтың web-беті
Алғашқы бес дәрісте HTML тілінің мүмкіндіктері, кейінгі үш ... HTML ... ... ... және оған ... мүмкіндіктер беретін CSS тілі жайында сөз болады. Ал соңғы дәрістерде JavaScript тілінің оқиғаларын, объект ... ... мен ... ... ... ... пәнінен білім деңгейін бақылау мүмкіндігі бар электрондық оқулық деректер базасы арқылы, яғни PHP программалық тілі арқылы құрылған.Бұл электрондық ... ... ... ... лабораториялық жұмыстар мен өзіндік жұмыстарға толығымен тоқталғанмын, олар модальдық терезелер арқылы жасалған, әр лабораториялық жұмыстар web беттерінде ... ... ... Осы ... оқулықтағы мәліметтермен танысып, оқып, үйренгеннен кейін білім деңгейін тексеретін тест жұмысы енгізілген. Тест ... ену үшін ... ... ... Егер ... электронды оқулықпен танысып шыққан соң, білімін бағалағысы келсе тіркеліп болған соң кіреді. Тексеру жұмысында 50 cұраққа 25 ... ... ... ... ... уақыт берілген. Бір сұрақтың бес түрлі жауабы бар, бірақ оның тек біреуін ғана белгілей аласыз. Тест соңында жауаптардың нәтижесін ала ... Егер ... ... аз ... ... ... - ... 15 пен 25 аралығында дұрыс жауап берсеңіз қанағаттанарлық, дұрыс жауаптардың саны 25-35 аралығында болса, онда жақсы, ал егер ... ... саны 35-50 ... ... өте жақсы деген баға аласыз.
+ - сурет. Оқулықтың web-бетінің алғашқы ... ... ... ... оқыту үшін құрылған программалық қамсыздандырудың технико-экономикалық негізі
Бағдарламалық қамсыздандырудың құрылуы күрделі ғылыми-техникалық және ... ... ... ... Оның ... ... ... және финанстық ресурстар шығынының айтарлықтай көбейгендігі жөнінде болуы ... ... ... ... міндеттерге бағдарламалық қамсыздандыруды құру үшін ресурстардың неғұрлым тиімді пайдалануын, бағытты дұрыс таңдау, бағдарламалық ... құру ... ... мен ... ... ... ... болады.
Қашықтан оқыту тәжірибесі күннен күнге өзінің пайдалылығын, тиімділігін, иілгіштігін дәлелдеп келе жатыр. Білім берудің халыққа ыңғайлы бір түрі екені ... Неге ... ... ... ... белгілі бір уақыт тәртібіне "байланып" қалған емес, белгілі бір уақытта белгілі бір жерде болуға тиіс емес. Ол ... қай ... қай ... ... да өзі біледі. Әрине, бұл жаңалықтың әсіресе уақыт қоры шамалы іскер ... ... мол ... ...
Ақпарат ағымын жөнге салу және оның дұрыстығын ... үшін ... ... ... ... экономикалық тиімділік көздері:
* анық, тез және функционалды-агригирленген мәліметтер арқылы басқарушылардың еңбегінің сапасы мен жылдамдығын арттыру;
* алғашқы мәліметтерді, сұрақтар мен жауаптарды ... ... ... және ... үшін ... ... ... енгізудің технико-экономикалық тиімділігінің негізгі көрсеткіштері төмендегідей:
* жылдық экономикалық тиімділік;
* жылдық үнемдеу;
* ПҚ құрудағы капитал жұмсау тиімділік коэффициенті;
* ПҚ құрудағы ... ... ... ... ПҚ енгізудегі экономикалық тиімділікті есептеу
Программалық құралдарды (ПҚ) құрудың ... ... ... (НДС) ... ... (БҚ) ... сметалық құны 4.2 формуламен есептелінеді.
СПҚ= СМ+СЕА+СА+СБАСҚА+СҚ ... СМ - ... ... - ... ақы және әлеуметтік
сақтандыруға есептеу;
СА - ... ... - ... ... ... - ... ...
Материалдарға кеткен шығындар:
Бұл шығындарға компьютер, MS Office 2007 бағдарламасы, деректерді магнитті тасымалдаушылар (ДМТ), БҚ құру үшін ... ... мен ... ... ... ... бойынша шығындар 4.1-кестеде келтірілген.
4.1 - кесте. Материалдарға қажеттілік
Материалдардың аталуы
Материал-дың жылдық шығын-дарының
Нормасы
Бір дананың құны (тенге)
Жалпы құны (тенге)
1
Компьютер
1 дана
85000
85000
2
Деректерді магнитті ... ... ... Office ... дана
12500
12500
4
Баспа қағаздары (А4)
2 бума
660
1320
5
Принтердің картриджі
1 дана
1100
1100
Барлығы:
100140
Еңбекақыны есептеу:
Сз ұйым қызметкерінің тікелей БҚ ... ... ... ... келесі формулалармен жүзеге асырылады:
(4.3)
мұндағы, Кз - БҚ құрумен айналысатын ұйымдағы маманның орташа тарифтік қойылымы, ... ... - БҚ ... ... ... адам ... ҚЕА - өткен жылы БҚ құрумен айналысқан ұйымдағы бір қызметкердің еңбек ақысының қоры, тг;
Фжу - БҚ ... ... ... бір қызметкерінің бір айлығы, тг/ай;
N - өткен жылы БҚ құрумен айналысқан ұйымның орташа тізімді есептелімі;
ЕА- бір қызметкердің айлығы,(50000 ... - ... ... саны ... ... (тенге)
(тенге/адам күн)
Есептеуге қажеті барлық коэффициенттер келесі 4.2-кестеге ... - ... ... ... коэффициенттер
Коэффициенттің аталуы
Коэффициенттің мәні
Жаңалық енгізу коэффициенті, Кж
0,70
Күрделілік коэффициенті, Кк
0,25
БҚ, ЕТ, Кт пайдалану коэффициенті
0,9
Бағдарламалау тілін есепке алатын коэффициент, ... ЕТ ... ... ... ... ... Олар құрастырылған БҚ, ЕТ күрделілігін есепке алғанда (мың шартты машиналық командалар) БҚ, ЕТ көмегімен анықталады. БҚ, ЕТ-нің жалпы көлемі техникалық ... ... ... ... дейінгі барлық функциялардың көлемінің қосындысымен анықталады.
4.3 - кесте. Еңбек сыйымдылығын анықтау
Еңбек ... ... ... ... ... ЕТ, Тр құрудағы еңбек шығындары
Vф * 0,2489 * Кбт
1169,83
2
Жалпы еңбексиымдылық, То
Кк * Тр
292,47
3
Техникалық тапсырмалар бойынша еңбек сиымдылығы, ... * Кж * ... жоба ... ... ... ... * Кж *То
18,43
5
техникалық жоба бойынша еңбек сиымдылығы, Т3
0,11* Кж *То
22,52
6
Жұмыс жобасы бойынша еңбек сиымдылығы, Т4
0,55* Кж *То
101,34
7
енгізу бойынша еңбек сиымдылығы, ... Кж ... ЕТ, Т ... ... ... ... қойылым мен БҚ, ЕТ құрудың еңбек сиымдылығы ... ... Сз ... ... ... ... 1643,8 * ... (тенге)
"Әлеуметтік салықтар" бойынша шығындарды есептеу:
* Әлеуметтік қажеттіліктерді есептеу бойынша ... ... ақы ... 11 ... *0,11= 34982,86 ... ... ... бөлінетін шығын еңбек ақы шығындарының 10 құрайды:
318025,9*0,1=31802,59(тенге)
Сонымен әлеуметтік және зейнетақылық алымдар:
34982,86 + 31802,59 = 66785,45 ... ... ... ... шығындарды есептеу:
Дербес компьютердің амортизациясының нормасы:
НА=25%
(4.5)
Амортизация шығындары СА құрайды:
СА= 0,25 * 85000=21250 (тенге)
"Басқа шығындар" бойынша шығындар:
Ақпаратты беру бойынша ... ... ... ... кеткен шығындарды есептеу келесі формуламен жүзеге асырылады:
Сбқ=N*t*Ct+CM*12 ... N - ... ... ... - ... қажет ақпаратты іздеу мақсатымен Іnternet-ті пайдалану уақыты; 1 сағ/күн,
Ct - ... ... 200 ... болады;
CM - абоненттік төлем 3600,00 теңге/ай болады.
Машиналық уақыт шығындарын есептеу келесі формуламен ... ... KM - ... уақыттың бір сағатының тарифтік құны (ЖШС "ҚазСофт" тарифтік қойылымына сәйкес 200 тг/сағ) БҚ құрумен айналысатын ұйымда ... ... ... жоспарлық өз құны бойынша қабылданады.
ЗМ - БҚ құруға пайдаланылатын машиналық уақыт (1152 сағ)
БҚ ... ... ... ... техникалық ақпарат матириалдарын табу мен дайындау шығындарына бағдарламалау ... ... оқу ... табу ... және 3500 тг болады. Басқа шығындар бойынша шығындар 4.4-кестеге енгізілген.
4.4 - кесте. Басқа шығындар
Шығындардың ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық ақпарат материалдарын табу мен дайындауға кеткен шығындар, Скн
3500,00
3
Ақпаратты беру ... ... ... ... ... ... Сбқ
4400,00
Барлығы
18460 теңге
Есептеу нәтижелері 4.5 - кестеге енгізілген.
4.5 - ... БҚ ... ... ... ... ... ... ақысы
318025,9
3
Әлеуметтік және зейнетақылық қажеттіліктерге төлемдер
66785,45
4
Амортизация
21250
5
Басқа шығындар
18460
Сметалық шығындар
524661,35
ҚҚС (12%)
62959,36
Коммерциялық құны
587620,71
+ Бағдарламаны енгізуге дейінгі шығындарды ... есеп 6 адам ... ... және ... ...
1 бас ... және 5 ... бағдарламалаушы. ТЭЕ қабылдау есептерінің шешімінің шығындары төментегі формуламен шешіледі:
ШЕнД=ЕАШҚА+ ТӘҚ ... ... ... ... ... қажеттіліктерге төлемдер (11% еңбек ақы қорына).
ШҚА еңбекақысы төмендегі формуламен анықталады:
ЕАШҚА= QШҚА*M*N*ТАй ... QШҚА- ШҚА ... ай ... ... ... ... ... адам;
M - жылдағы айлар саны (М=12);
осыдан QШҚА=150 (тг/сағ) бас бағдарламалаушы үшін,
100 (тг/сағ) бағдарламашы үшін.
ТАй=176 (сағ/ай), N= 6 ... ... ... (тг)
ШЕнД=1372800+288288=1661088 (тг)
+ Программаны енгізгеннен кейінгі шығындарды есептеу
Берілген есепті бағдарламалық құралды пайдалануды есепке алғандағы шешуге кеткен шығындар келесі формуламен анықталады:
ШПВ=СМ+СБ+ҚЕА+ТӘС ... См - ... ... ... ... шығыны, теңге/жыл, (4.5-кесте, n=1)
СБ - шығыс құжаттарды ... ... ... ... - ... ақы қоры ... n=2)
Шығыс құжаттарды басуға кеткен шығындар келесі формуламен анықталады:
СБ=ШБ*КЭ*КМ ... ШБ - ... ... бір ... ... уақыт, сағ;
СЭ - бір жылда шығатын (экзаменнің) дананың
саны, дана;
КМ - ... ... бір ... құны
(ҚазИТУ-да 60,00 теңге).
Бағдарламалық құралды пайдаланып есепті шешетін атқарушының еңбек ақы қоры (4.10) ... ... ... 800 ... ... ... ... ... ... пайдаланушыдан алынған Ү жыл жылдық үнемі келесі формуламен анықталады:
Үжыл=Шед-Шпв ... Шед - ... ... дейінгі есепті шешуге
кеткен шығындар, теңге/жыл;
Шпв - осы ... ... ... ... кеткен шығындар, теңге/жыл.
Бұдан,
Үжыл=1661088-547555,3 =1113532,7 (теңге)
+ Жылдық экономикалық тиімділікті есептеу
Жылдық экономикалық тиімділік ЭТ жыл құрайды:
ЭТжыл=Эж-Ен*Сбқ ... Ен - ... ... ... үшін ... - ... ... енгізуге кеткен
шығындар,тг.
Бұдан,
ЭТжыл=1113532,7 -0,35*214978,83=1 038 290 (теңге)
Шығындардың өтелу мерзімін есептеу:
Шығындардың өтеу ... ... ... ... ... ... ... негізінде автоматтандырылған жүйені енгізу, енгізүден құрастырылған бағдарламалық құрал экономикалық тиімділік алуға мүмкіндік береді деп ... ... және осы ... қамтама нарығында өз орнын табады. Енгізу нәтижесінде кәсіпорында негізгі жабдықтарды тіркеуге байланысты шығындар азаяды. Жылдық тиімділік 1 038 290 ... ... ал бұл ... ... ... ... ... көрсетіп тұр. Ақпараттың альтернативті пакетін қорғауда бәсеке туғызары сөзсіз.
* ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
+ Еңбек ... ... ... ... ету проблемалары - Қазақстанда көкейкесті мәселелердің бірі. Республиканың ұйымдарындағы еңбекті корғаудың жай-күйі Үкіметтің және уәкілетті мемлекеттік органдардың ... ... ... ... табылады.
Жұмыс орындарындағы жазатайым оқиғалардың өсуіне жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне деген тиісті бақылаудың ... ... ... ... ... ... үйретпеу, қауіпсіздік талаптарының, еңбек және өндірістік тәртіптің орындалмауы да теріс ыкпалын тигізіп келеді. Өндірістегі жазатайым оқиғаларға қатысты құбылыстардың ... көп ... ... ... мен ... қорғау саласындағы нормативтік-қүқықтық базаның жеткіліксіздігіне, оның экономикалық реформалар қарқынына үлгермей, артта қалып қоюына да байланысты. Сондықтан еңбек қатынастарын реттеу ... ... ... бірі - ... ... тиімді басқару жүйесін әзірлеу және жүзеге асыру болып табылады.
Жұмыс орындарында қызмет көрсетуші және пайдаланушы адамдарға мынадай қауіпті және ... әсер ... ... ... тогы ... ... ... 3-30 МГц болатын СВЧ электромагнит сәулесі;
* Рентген сәулесі;
* Әлсіз жарық;
* Желдетудің аздығы;
* Дұрыс емес микроклимат;
* ... ... ... ... Шу;
* Психофизиологиялық әсерлер.
Электростатикалық өрістердің негізгі көзі монитор ... ... ... ... ... ... орны төңірегіндегі шаң түйіршіктерін электрлетіп, олардың тығыздығын арттырады. Бұл демалу жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... бірге пайдаланушы денсаулығына теріс әсерін тигізеді.
СВЧ сәулесінің көзі болып синхропульс генераторы ... ... ... ... эндокриндік, жүрек-тамыр жүйелерінің бұзылуымен білінеді.
+ Жұмыс орнындағы техника қауіпсіздігі
Әрбір ... ... ... ... ... ... ол ... болсын, немесе бірінші рет компьютерде отырса да, міндетті түрде техника қауіпсіздігін сақтауы керек. Жұмыс кезінде монитордың жарық ... ... ... ... болады. Аппаратураны, сым жүйелері мен мониторды дұрыс ... ... ... ... ... және ... ... кетуіне әкеп соғады.
Тыйым салынатын жағдайлар:
* байланыстағы сым жүйелерінің айырғыштарына тиіспеу;
* экранға қол тигізбеу және монитор мен пернетақтаның ... ... ... ... аппаратураны оқытушының рұқсатынсыз қоспау және сөндірмеу;
* дәптерлер мен кітаптарды монитор мен пернетақтаның үстіне қоймау;
* су қолмен және дымқыл киіммен ... ... ... 60-70 см қашықтықта бүкшімей, еңкеймей, денені тік ұстап, жұмыс істеу ... ... ... киіп ... ... ғана ... істеу керек.
* Дисплейде 20 минут жұмыс істеген соң, 5 минут демалған жөн.
Жұмыс уақытында:
* аппаратураның дұрыстығын тексеру керек, ал егер ... ... ... ... немесе пернетақтаның өзінен-өзі сөніп қалу жағдайы болса, жұмысты дереу тоқтатып, оқытушыны алдын-ала ескертіңіз;
* Пернетақтаны ақырын басып, қауырт соққылардың болмауын қадағалау;
* ... ... ... ... таза ... ... жұмыс кезінде шығып жатқан ақауларын өздігінен дұрыстауға тырыспаңыз.
Жүйелі блок. ... ... ... ... және ... (вибрациялар) компьютерге зақым тигізуі мүмкін. Жүйелі блокты басқа құралдармен қосып тұратын сымдар тек, компьютер сөніп тұрған уақытта ғана ... ... ... ... ... орналасқан бөлмеде темекі шегуге болмайды.
Монитор. Компьютермен эффектілі жұмыс істеу үшін ең ... ... ... қолдану керек. Төменде солардың кейбір мысалдары келтірілген:
* Біліп қойыңыздар, монитор, бұл - сезімтал құрал. Егер сіз оны ... ... ... онда ... ... ... алу ... болады. Мониторды үстелдің шетіне емес, нық, орнында қозғалмай тұратындай қылып қою керек.
* Мониторды ... ... ... болатын жерге орналастыру керек. Мониторды қырынан емес, тік бұрышпен көретіндей қылып бұрып ... Сіз, ... ... жоғарыдан төмен қарап отырғаныңыз жақсы болады. Сондықтан экран аздап шалқайып тұруы тиіс - астыңғы жағы сізге ... ... ... ... ... салынуы дұрыс берілу керек. Өйткені сіз монитордың экранына көп уақыт бойы - үңіліп, қарап ... ... егер оның ... ... ... сіз жақын арада көздеріңізге зақым келтіресіз. Ең алдымен ағартқыш-қарайтқышты дұрыстап алу ... ... ... ... ... болмайды - одан сіздің көздеріңіз тез шаршайды, оны былай ... ... қара түс ... ... ... қара болуы керек. Егер сіздің мониторыңызда фокусировка батырмасы болса, онда оны, ... ... ... болатындай етіп бұраңыз.
* көптеген мониторларды шаң басып, олар тез кірлейді. Бұл шаңды әрдайым дымқыл шүберекпен сүртіп ... ... ... ... болған соң, мониторда да шаң жиналып қалмас үшін, шүберек жапқышпен ... ... ... Бірақта, жапқышты, монитор қызып кетпеуі үшін, мониторды іске қосардыңалдында алып тастау керек.
* егер монитор, ... ... тым ... ... болып, орналасса, онда көздуріңізді бүлдірмеңіз - немесе мониторды жарық тым қатты шықпайтындай қылып ... ... ... ... қорғаныш фильтрін орнатыңыз. Бірақ та, қазіргі заманғы ... ... ... ... ... - антиотражающий, артирассеивающий және антистатический, сондықтан оларға қорғаушы ... ... жоқ ( ... ол ... да ... ... ... осы фильтр бейнелерді қараңғылатып көрсетіп, түстерін бұзады және т.б.) .
* монитор ішінде орналасқан кинескоп, өте жоғары ... ... ... ... ешуақытта , еш-қашан монитордың қақпағын ашуға болмайды немесе қақпақтың ... ... ... қолмен ұстауға болмайды.мұны тек монитор жөндейтін оқымысты специалистер ғана істеуі тиіс.
Клавиатура. ... ... ... ... ... да оған зақым келтіруге болмайды. Көбінесе,клавиатураның үстіне бутерброд қоюға және оның ... шай ... ... - қоқым және су оны жұмыс істеу қалпынан шығарып тастауы мүмкін.компьютермер жұмыс істеп бітерде клавиатураны ... ... ... - бұл оған шаң ... кір ... қорғайды.
Дискеталар. Дискеталармен ұқыпты айналысу керек: оларды дисководқа дұрыс (түзу) салып, оларды майыстыруға, қысуға, ... ашық ... бар ... ... ... болмайды. Шаңның және дымқыл нәрселердің дискеталарға тиіп кетуінен сақтану керек. өлшемі 5,25 дюйм болатын дискеталарды ... ... ... Дискеталарды вертикальды түрде арнайы жабық қорапшаларда сақтаған жөн.Компакт дискілер. Компьютерлік дискілердің үстіңгі жағын саусақтарыңызбен ұстамаңыз ( әсіресе майлы ) -- ... ол ... ... ... ... Компакт дискіні қырынан ұстаңыз. Компакт дискілерді шашыраңқы емес, арнайы қорапшаларда сақтаңыз ( оларды дүкендерде сатып алуға ... ... ... ... ... ... тигізетін әсерін төмендету жұмыстары өте маңызды болады. Монитор электромагниттік сәулеленудің негізгі көзі болып табылады. Осы ... ... ... үшін ... ... ... бөлігін жұтатын арнайы қабымен (покрытие) болуы қажет, және де ... ... ... ... сәулеленуін адамдарға тигізбеу үшін компьютерлер бөлменің периметрі бойымен орналастырылады. 5.1 ... ... ... ... 5.1 - Радиожиіліктің ЭМА әсерінің шекті деңгейі ... ... ... ... ... диапазонында шекті деңгей, МГц
0,05-3
3-30
30-300
0,05-3
3-30
30-300
ЕПД, В/м
500
300
80
ЭНЕпд, (В/м)2ч
20000
7000
800
НПД, А/м
50
-
-
ЭННпд, (А/м)2ч
200
-
-
ЕПД, НПД және ... ... ... ... пайдаланушылары арасында ең көп тараған ақпараттық дисплей түрлеріне электронды сәулесі трубка негізінде жасалғандар жатады. Электромагниттік электр ... ... ... ... ... ... ... сақтау үшін сәулелену деңгейінің қалыпты жағдайын ұстап тұру үшін мынадай құралдар мен ... ... ... орнын экрандау;
* жұмыс орнын электромагниттік өрістер көзінен алыс орналастыру (алдынан - 70 см, бүйірінен және ... - 120 ... ... ... сәулесін шашатын жабдықтардың жұмыс істеуінің тиімді режимін орнату (жұмыс - 5 ... ... 1 ... үзіліс).
+ Өрт қауіпсіздігі
Өрттің пайда болуы құрылғылардың бұзылуынан, өртпен қателік жібергеннен болады.
Жұмыс орны өрт қауіптілігі жағынан ΙΙ ... ... ... Ғимаратты өрт шыдамдылығы жағынан Ι не ΙΙ дәрежеліге жатқызуға болады. Мұндай ғимарат үшін негізгі құрылыстық конструкциялардың нормалары келесі кестеде берілген:
5.2-кесте. ... ... ... және ... өрт ... ... ... конструкциялар
Ұстаушы қабырғалар, баспалдақтық қабырғалар, колонналар
Баспалдақтық аландар, баспалдақтық клеткалардағы балкалар мен марштар
Ілінетін панельден жасалынған сыртқы қабырғалар
Ішкі ... ... ... ... конструкциялар
Плиталар және т.б.
Минималды талаптар
Ι
2,5
1
0,5
0,5
1
0,5
ΙΙ
2
1
0,5
0,25
0,75
0,25
Максималды талаптар
Ι
Қойылмайды
ΙΙ
Қойылмайды
50
қойылмайды
Жергілікті өрт ошақтарын сөндіру үшін өрт сөндіргіштері қолданылады. Бөлмеде ... ... ... ... ОУ-5 ... өрт сөндіргіші ілулі тұр. Ол көмірқышқылдық өрт сөндіргіштерін әрбір 100 м2 ... ... ... ... ... қарсы щит және ұзындығы 20м өрт краны орналасқан. Щит ішінде екі ОХП-10 өрт сөндіргіші және екі шелек бар.
Қарастырылып отырған ғимарат бір ... ... ... ... ... баспалдақ алаңына апаратын екі эвакуациялық шығыс бар. Эвакуациялық шығыстардағы есіктің ені 1м мен ... 2м және олар ... екі ... ... ... баспалдақ алаңына шығарады. Баспалдақтар ені 2м. Ғимараттың ішіндегі өрт ... ... ... ... ... ... Жарықтандыру
СНиП ІІ - 5 - 89 құжаты негізінде табиғи емес ... ... ... ... көз ... ... ... жұмыстарға, адамдардың физикалық және моральдік көңіл - күйіне көп әсер ... ... ... жоғары болуы жұмыс жағдайына дұрыс әсерін тигізеді.
Авариялық жарықтану, жалпы жарықтанудан 5% - ға аз жарықтануды қамтамасыз етуі ... ... ... ... оның ... 2 лк - дан аз болмауы керек.
Эвакуациялық жарықтану, адамнның қауіпті деген өтетін ... ... ол ... ... ... ... ... оның деңгейі ғимарат ішінде 0,1 лк, ал ашық территорияда 0,2 лк болу ... - ... ... ... ... ... ... еденнен биіктігі
Жарықтану нормасы, лк
Кп, %
артық емес
Комбинациялық жарықтану
Жалпы жарықтану
Машиналық зал
ДК эксплуатациялық зал
Техникалық қызмет көрсету залы
Ақпарат тасығыш құралдарды сақтау залы
Г - ... - ... - ... ... ... орынның жасанды жарықталуы
Өндірістік кәсіпорындарындағы жасанды жарықталуының шарттары адамның көру ... ... ... және ... күйіне үлкен әсер етеді, ал бұл еңбек өнімділігіне және өнімнің сапасына әсер ... ... ... ... ... құру үшін өндірістік жарықталуы келесі талаптарға сай болу ... ... ... ... ... ... ... болу керек;
* жұмыс бетіндегі және қоршаған кеңістіктің шектегі жарық мүмкіндігінше біркелкі ... ... ... ... кенет көленкенің болуы жарықтың біркелкі емес таратылуына әкеледі, сондықтан оларды ... жою ... көру ... ... ... ... шағылысқан) болмау керек.
+ Электр қауіпсіздігі
Жұмыс орнында өмірге қауіпті жағдайлар болмас үшін, электр қауіпсіздігін сақтау әр ... ... ... ... ... оның ... аппарттарын бір ток желісіне немесе оларды қосуға арналмаған сымдарды қосу салдарынан ... ... ... ... болдырмас үшін келесідей амалдарды қолдану керек:
* Қолданылатын сымдардың сапасын және зақымдалмағандығын ... ... ... оның ... ... қажетті электр қуатын ескере отырып қажетті кабельдер алу.
* Сымдардың өз ара оралмауын немесе түйіліп ... ... ... ... барлық электр қуатын түтынатын приборларды толығымен ток ... ... ... ... ... сай келуін қадағалау.
ҚОРЫТЫНДЫ
Үзіліссіз білім беру жүйесіне ауысқан сайын қашықтан оқытудың атқаратын ролі артып ... ... ... АҚШ пен ... ... беру ... ... білім мен сәйкесінше құжат алуға мүмкіндік беретін қашықтан оқыту жүйесі кең етек алып бара ... ... ... ... ... ... ғана пайда болды, оған бірден бір себеп - 90 жылдардың ортасында Интернет торабының WWW-сервисінің пайда болуы, соның ... ... ... жаңа ... ... ... оқытудың білім беру үрдісінің негізін өзіне ыңғайлы жерде, жеке бас кестесі бойынша ... ... ... ... алу құралдары бар және оқытушымен өзара келісілген сұхбатқа телефон, электрондық немесе жай пошта арқылы, болмаса көзбе-көз кездесе алатын ... ... және ... отыратын қарқынды еңбегі құрайды.
Қашықтан оқытудың концепциясын жүзеге асыратын бағдарламалық жүйелердің енгізілуі білім берудің осы саласының келешегі зор екендігін айқын ... ... ... ... ... ... болады: барлық оқушылардың бір уақытта бір жерде болуын ... ... және ... салдарынан шығыны көп дәстүрлі білім беру үрдісінің жанында үнемді және ... ... беру ... ... байланысты өзгеруінің салдары болып табылатын сабақ берудің өте жоғары деңгейі, оқушылардың терең білім деңгейіне жетуі; оқушылардың сұхбаттар мен бәсеке дауларға ... ... ... ... да ... ойлы ... ... беру тәртібінің иілгіш болады; оқушылар білімді қатаң реттелген уақыт пен ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі болады; аудиторияның кең қамтылуы, т. с. с. Білім берудің осы саласының қажетілігі ... ... ... ... ... анық.
Бұл жұмыста HTML, CSS, JavaScript және PHP тілдерінің мүмкіндіктерін кеңінен пайдалана отырып, пайдалануға жеңіл қарапайым құрылымдағы кешенді электрондық ... ... ... ... негіздеріне арналған кешенді электрондық оқулықты жасау барысында келесі жұмыстар атқарылды:
+ WEB-технолгия пәнінің ... мен курс ... ... ... ... ... арналған электрондық оқулықтың құрамы анықталып, оның құрылымды алгоритмдік схемасы жасалды;
+ Құрылған алгоритмдік схемасына ... HTML, CSS, ... және PHP ... пайдалана отырып пәніне арналған электрондық оқулықтың программасы құрылды;
Мұнда электрондық ... ... ... ... моделі жасалып, оның программалары жазылды. Жұмыс нәтижелерін оқу үрдісінде пайдалануға әбден болады деген ойдамыз.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... Ж. ... ... - ... тиімді таратудың жаңа нысандарының бірі // Қазақ тілі мен әдебиеті, 2007. - № 9. - 118-120 бет.
* ... ... заңы - 27 ... 2007 ж. ... ҚРЗ // ... ... өз ... жаңа серпіліс жасау қарсаңында Н.Ә.Назарбаев 01.03.2006
* Наурызова М. Қашықтан оқытудың құралы электрондық оқулық. Начальная школа Казахстана -2007 ... ... . ... ... 2004. -88 ... Е.С. ... ... обучение. Учебное пособие для вузов. - М.: ... ... Р.М. ... создания HTML-документов. Уч. пособ. для студентов. -Алматы: КБТУ, 2003. -152 с.
* ... Н. ... ... ... және оның ... ... ... пайдасы. Білім берудегі менеджмент - 2007 №3 145-148 б.
* Николенко Д. Практические занятия по JavaScript.СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -264 ... ... Е.Л. Язык ... 2003. -356 ... ... Е. ... В. ... С. Электронная библиотека учебни - ков по информатике - http:// books. ... ... Л. ... ... ... - ... Дуванов А.А. WEB-конструирование DHTML. Санкт-Петербург: 2003. -264 c.
* Телешова Н.Ф. ... ... ... ... студентов-заочников в условиях дистанционного обучения: дис. ... канд. Пед. Наук: 13.00.01; 13.00.08. - ... 2003. - С.69.
* ... ... ... ... ресурс]: [интерактив. Учеб.]. - Электрон, ... ... - М.: ЗАО , 2000. - 1 ... опт. Диск ... ... ... педагогического дизайна / под ред. М.В. Моисеевой. - М.: Издательский дом , 2004. - ... ... С. В. ... ... ... /Информатика и образование, 2001. - № 10. - С.61-65.
* Зимина О.В. Печатные и электронные учебные ... в ... ... ... ... методика, практика. - М.: Изд-во МЭИ, 2003.
* Гречихин А.А., Древс Ю.Г. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, ... //М.: ... ... Агеев В.Н. Электронная книга: Новое средство соц. коммуникации. М.: 1997.
* Кручинин В.В. Разработка компьютерных учебных ... - ... ... ... Д. Стиль //Компьютер Пресс. - 1998. - № 2. - ... ... Е.Ы., ... В.В. ... ... к ... ... средств обучения. // Вестник АГУ им. Абая. Физико-математическая серия. - Алма-Ата, 2001. - № 2(4). - С.32 - ... ... Л.А. Орта ... информатика курсында компьютерлік модельдеуді оқыту әдістемесін жетілдіру. /Автореферат-Алматы, 2002-27б
* Есекеев К.Б.,Г.Қ.Нұрғалиеваның редакциясымен. ҚР ақпараттық теңсіздікті төмендету бағдарламасы ... ... ... сауаттылыққа оқыту жөніндегі оқу-әдістемелік құрал-Алматы,ҰАО АҚ, 2007-136 б.
* Ширшов Е.В. Организация ... ... на ... информационно-коммуникационных технологий. - М.: Лотос, 2006. - ... ... ... заңы - 27 ... 2007 ж. ... ҚРЗ // ... ... обучение и его развития. - М.: Издательско-торговая корпорация , 2006. -294 ... ... ... мамандығы бойынша типтік оқу бағдар - ламалары. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ./Оқу-әдістемелік құрал, Алматы, 2005
* Сейілова З.Т. ... ... ... ... ... беруді ізгілендірудің әдістемелік ерекшеліктері / Диссертация-Алматы, 2001-120 б.
* Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс ... ... ... ... ... Е.Ө., Наурызова Н.Қ. Қашықтан оқытуды ұйымдастыру //ҚазҰПУ хабаршысы. - ... ... ... - 2007. - № 2. - 172-174 ... ... - ... ... технологиялар

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жерді қашықтан зондтау және гиперспектральді бейнелерді өңдеу алгоритмдері733 бет
Жерді қашықтан зондылау ҒА6 бет
Мемлекеттік тілді (қазақ тілін) қашықтан оқыту10 бет
Мемлекеттік тілде іс-қағаздарды қашықтан оқыту технологиясы27 бет
Қашықтан окыту жайлы31 бет
Қашықтан оқу технологиясы63 бет
Қашықтан оқыту10 бет
"Білім беру жүйесі" лекция тезистері56 бет
Delphi программалау ортасында Қазақстан туралы мәліметтер қорын даярлау 51 бет
Internet желісімен жұмыс істеу тәсілдері29 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь