Қылмыс және қылмыстық құқық жайлы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

Тарау I. Қылмыс және қылмыстық құқық қағидалары.
1.1. «Қылмыс» ұғымы және оның белгілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2. Қылмыстық құқық және оның қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18

Тарау ІІ. Қылмысты саралау және оның мәні мен маңызы.
2 .1.Қылмысты саралаудың түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
2 .2.Қылмыс құрамы қылмысты саралаудың заңи негіздемесі ... ... ... ... ... ...34

Тарау IІІ . Қылмысты құрамы бойынша саралау.

3 .1.Қылмыс объектісінің түсінігі және оның қылмысты саралаудағы рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
3 .2.Қылмыстың объективтік жағының түсінгі және қылмысты саралау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47
3 .3.Қылмыс субъектісі, арнайы субъектісі бар қылмысты саралау ... ... ... ...51
3.4.Кінә нысандарының және қылмыстың субьективтік жағының өзге белгілерінің қылмысты саралауға ықпалы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57

Тарау ІV. Қатысушылықпен жасалған қылмыстарды және қылмысты.құқылық нормалардың бәсекелестігі барысында қылмысты саралау.

4.1.Қылмысқа қатысушылық түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63

4.2.Нормалар бәсекелестігі ұғымы және қылмысты саралау ... ... ... ... ... ... ..67

Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .71


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72
Тақырыптың өзектілігі: Қазақстан Республикасы егемен мемлекет ретінде құрылғалы жиырма жылға аяқ басты. Осы жылдар ішінде еліміз талай жетістіктерге қол жеткізді . Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес біздің мемлекетіміз демоқратиялық, құқықтық, әлеуметтік, зайырлы мемлекет болып табылады. Еліміздің өркендеуіне, мемлекетіміздің нығаюына құқық нормаларын, құқық саласы ғылымын жетілдірудің маңызы ерекше. Құқық нормалары барлық қоғамдык катынастардың реттеуші тетігі, кез-келген қоғамдық қатынастар жалпыға бірдей, әділ заң нормалары арқылы жүзеге асырылуы қажет. Тәуелсіз Қазақстанның саяси-құқықтық дамуының қа -зіргі кезеңі қоғамымыз бен оның институттарының одан әрі демо -кратияландырылуына, қоғам мен тұлға арасында конституциялық-құқық тық қарым-қатынастың нығаюына бағытталған. Алайда қандай мемлекет болмасын, қандай кезең болмасын қылмыс мәселесі әркез өзекті болып қала беретіні сөзсіз. Өз дипломдық жұмысымды қылмыс тақы рыбымен бай- ланысты таңдағанымның себебі де осы. Қоғамдық қатынастарды түбегейлі қайта құруды жүзеге асыру барысындағы мемлекеттің ең басты міндет -терінің бірі ол өзгерістердің құқықтық базасын жасақтау болып табылады. Осы бағытта Қазақстан Республикасында мемлекеттік маңызы бар көп -теген шаралар жасақталып жүзеге асырылды. Құқықтану тарихының дәлел -деуі бойынша қоғамдық құбылыс ретіндегі құқықтың қайнар көздері бо -лып: өзінің мақсаттары, қажеттіліктері және іс-әрекеттерімен адам және тұлғаның көрініс беру өрісі ретінде қоғам танылады. Адам өмірінің барлық үрдісінде құқық нормалары адамдар, қоғам мен мемлекет арасын- дағы әртүрлі қатынастарды реттейді белгілі бір құқықтар мен міндеттерді орната отырып олардың мүдделерін ажыратады.
Мемлекеттің жоғары заң шығарушы органымен қабылданған құқықтық акт, қылмыстық заң қылмыстық құқықтың бірден-бір бастауы болып табылады. Басқа заңдардан оның айырмашылығы ол қылмыстылық пен қоғамдық-қауіпті іс-әрекеттердің жазаланушылығын анықтайды. Жекелеген қыл- мыстық-құқылық нормалардың болуының өзі ескертпелік маңызға ие бо- лады, яғни позитивтік сипатқа ие. Қылмыстық құқықтық нормалар өзінің әлеуметтік функциясын орындауы үшін ол жүзеге асырылуы тиіс. Құқықты жүзеге асырудың сақтау,орындау,пайдалану және қолдану сияқты нысандары болатындығы бізге жалпы құқық теориясынан белгілі. Сонымен қатар құқық қолданудың тек соған өкілетті мемлекеттік органдар арқылы о рындалатын құқықты жүзеге асырудың ерекше формасы екендігін біз білеміз.Ендеше қыл мыстық құқықтық нормаларды жүзеге асыру үшін оларды дұрыс қолдана бі -лудің маңызы жоғары екендігі айтпасада түсінікті. Ол заңдылықпен ажыра -мас байланыста, себебі заңдылықтың нақтылығы мен өміршеңдігінің саяси және құқықтық кепілдемесі болып табылып, заңдардың дәл және бұлжытпай орындалуын қамтамасыз етеді.
1. ҚР Конституциясы. 30.08.1995 ж. Өзгерістер мен толықтырулар 21.05.2007 ж. енгізілген. Алматы 2007ж
2. ҚР Қылмыстық iс жүргiзу Кодексі. 13.12.1997 ж. Өзгерістер мен толықтырулар 13.12.2005 ж. енгізілген.
3. ҚР Азаматтық iс жүргiзу Кодексі. 13.07.2007 ж. Өзгерістер мен толықтырулар 12.07.2005 ж. енгізілген.
4. ҚР Қылмыстық атқару Кодексі. 13.12.1997 ж. Өзгерістер мен толықтырулар 01.01.2007 ж. енгізілген, Алматы, 2007 ж.
5. «ҚР Бас прокурорының бұйрығымен бекітілген «прокуратура органдарын көтеру үшін кадр резервтерімен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық» /
6. Қазақстан Республикасының Бас прокурорының 2006 жылғы 27 желтоқсандағы № 76 «Азаматтық істер бойынша сот актілерінің заңдылығына прокурорлық қадағалау туралы» бұйрығы. Астана. 2008 ж. - 340 б.
7. «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» атты Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауы // Справочная правовая система «Юрист». – 2009. - 6 наурыз

Арнайы әдебиеттер:

1. «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» атты Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауы // Справочная правовая система «Юрист». – 2009. - 6 наурыз
2. Яковлев А.М. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву – М.: Гос. Юрид. Изда-во, 2007. – 120 с.
3. Ткешелиадзе Г.Т. Ответственность при совокупности преступлений по советскому уголовному праву: автореф. канд. дисс. - Тбилиси, 1985. - 25 с.
4. Уголовное право. Общая часть. - М., 2005. – 120 с.
5. Куринов Б.А. Научные основы квалификции преступлений – М.: Издательство МГУ, 2003. – 124 с.
6. Загородников Н.И., Стручков Н.А. Направления изучения советского уголовного права // государство и право – 2005. - №7. – С.10-14
7. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім: оқулық – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 352 б.
8. Каиржанов Е.И. Уголовное право. (Общая часть) – Алматы: Арда, 2006. – 248 с.
9. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. – Алматы: «Норма-К», 2008. – 172 б.
10. Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – М.: ИНФРА М – НОРМА, 2007. – 516 с.
11. Ткачевский Ю.М., Крылова Н.Е. Амнистия, помилование, судимость // Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. - М.: «Зерцало», 2007. – 400 с.
12. Қазақстан Республикасының Қылмыстық істер жүргізу кодексі (өзгерістер және толықтырулармен) // Справочная правовая система «Юрист»
13. Курский Д.И. Избранные статьи и речи. – М., 1948. – 86 с.
14. Крылова Н.Е. // Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. – М.: Издательство Зерцало,2005. – С. 592
15. Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства (1917-1937гг.) – М.: Юридическое издательство НКЮ, 2008. – 371 с.
16. Уголовное право. Общая часть – М.: Юридическое издательство, 2006. – 575 с.
17. Уголовное законодательство – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – 531 с.
18. Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья – М.: Юридическое издаельство Министерства юстиции, 2007. – 511с.
19. Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс уголовного права. Особенная часть. Том 1. – М.: Государственное издательство Юридической литературы, 2003. – 799 с.
20. Уголовное законодательство. В двух томах. – М.: Государсвенное издательство юридической литературы, 2005. - Т.:1. – 655 с.
21. Курс уголовного права. Часть Общая / Под ред. Н.А.Беляева, М.Д. Шаргородского. - Л.: – Издательство Ленинградского университета, 1999. – 671 с.
22. Свинкин А.И., Юшков Ю.Н. Особо опасный рецидив как квалифицирующий признак // Правоведение – 1975. - №5. – С. 5-8
23. Словарь синонимов. - Ленинград: издательство Академии наук, 1999. – 250 с.
24. Горелик И.И. Ответственность за оставление в опасности по уголовному праву. - Минск: Высшая школа, 2002. – 150 с.
25. Некипелов П.Т. Актуальные вопросы уголовно – правовой охраны природных богатств // Проблемы социалистического законодательства на совеременном этапе развитя государства: Межвузовксая научная конференция . – Харьков,2005. - С. 199.
26. Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д., Чхиквадзе В.М. Курс уголовного права. Особенная часть. – М.: Госюриздат, 2006. - Т.2 - 811 с.
27. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 4-е издание. - М., 1961. – 850 с.
28. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 2006. – 600 с.
29. Уголовное право. Общая часть – М.: Манускрипт, 1992. - 200 с.
30. Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности. – М., 1958. – 200 с.
31. Кригер Г.А. Квалификация хищения имущества. – М: Государственное юридическое издательство, 2002. – 120 с.
32. Кругликов Л.Л., Савинов В.Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений. – Ярославль, 2007. – 120 с.
33. Стручков Н.А. Назначение наказания при совокупности преступлений. – М.: Госюриздат, 1999. – 56 с.
34. Блум М.И. Понятие и признаки совокупности преступления / В сб.: Вопросы уголовного права и процесса. - Рига, 2004. – С.52-54
35. «Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын және жиынтығын саралау туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 11 Нормативтік қаулысы // Егемен Қазақстан. – 2006. – 26 желтоқсан.
36. Пионтковский А.А. Уголовное право. Часть общая. - М., 2007. –С.624.
37. Ткачевский Ю.М. Давность в уголовном праве. - М., 1999. –С. 13.
38. Гернет М.Н. Избранное произведения. – М., год.2004 - С. 610
39. Корнецкий // Еженедельник юстиции. – 2009. - №5
    
    М А З М Ұ Н ЫКіріспе.......................................................... ...........................................................3Тарау I. ...  және ... ... ... ... және оның ... ... Қылмыстық құқық және оның қағидалары ..............................................18
Тарау ІІ. Қылмысты саралау және оның мәні мен ... ... ... түсінігі.....................................................................28
2 .2.Қылмыс құрамы қылмысты саралаудың заңи негіздемесі.......................34
Тарау IІІ . Қылмысты құрамы бойынша саралау.3 ... ... ... және оның қылмысты саралаудағы рөлі................................................................ .........................................................433 .2.Қылмыстың ... ... ... және ... ... .........................................................47
3 .3.Қылмыс субъектісі, арнайы субъектісі бар қылмысты саралау...............513.4.Кінә нысандарының және қылмыстың субьективтік жағының өзге белгілерінің ... ... ... ІV. Қатысушылықпен жасалған қылмыстарды және қылмысты-құқылық нормалардың бәсекелестігі барысында қылмысты саралау.4.1.Қылмысқа қатысушылық түсінігі................................................................634.2.Нормалар бәсекелестігі ұғымы және қылмысты саралау..........................67Қортынды.............................................................................................................71
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі................................................................... 72 ... ... ... Республикасы егемен мемлекет ретінде құрылғалы жиырма жылға аяқ ... Осы ... ... ... ... жетістіктерге қол жеткізді . Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес біздің мемлекетіміз ... ... ... ... ... ... ... Еліміздің өркендеуіне, мемлекетіміздің нығаюына құқық нормаларын, құқық саласы ғылымын жетілдірудің маңызы ерекше. Құқық нормалары барлық ... ... ... ... ... қоғамдық қатынастар жалпыға бірдей, әділ заң нормалары арқылы жүзеге асырылуы қажет. Тәуелсіз ... ... ... қа ... ... ... бен оның ... одан әрі демо -кратияландырылуына, қоғам мен тұлға ... ... тық ... ... бағытталған. Алайда қандай мемлекет болмасын, қандай кезең болмасын қылмыс мәселесі әркез ... ... қала ... сөзсіз. Өз ... ... ... тақы рыбымен бай- ланысты таңдағанымның себебі де осы. ... ... ... ... құруды жүзеге асыру барысындағы мемлекеттің ең басты міндет ... бірі ол ... ... ... ... болып табылады. Осы бағытта ... ... ... маңызы бар көп -теген шаралар жасақталып ... ... ... тарихының дәлел -деуі бойынша қоғамдық құбылыс ... ... ... ... бо -лып: ... мақсаттары, қажеттіліктері және іс-әрекеттерімен адам және тұлғаның көрініс беру ... ... ... танылады. Адам өмірінің барлық үрдісінде құқық нормалары адамдар, қоғам мен ... ... дағы ... ... ... белгілі бір құқықтар мен міндеттерді орната отырып олардың ... ... ... ... заң ... органымен қабылданған құқықтық акт, қылмыстық заң қылмыстық құқықтың бірден-бір бастауы болып табылады. Басқа заңдардан оның ... ол ... пен ... ... ... ... Жекелеген қыл- мыстық-құқылық нормалардың болуының өзі ескертпелік маңызға ие бо- ... яғни ... ... ие. ... ... нормалар өзінің әлеуметтік функциясын орындауы үшін ол жүзеге ... ... ... ... асырудың сақтау,орындау,пайдалану және қолдану сияқты нысандары болатындығы бізге жалпы құқық теориясынан белгілі. Сонымен қатар құқық ... тек ... ... мемлекеттік органдар арқылы о рындалатын құқықты жүзеге асырудың ерекше формасы екендігін біз ... қыл ... ... ... ... ... үшін ... дұрыс қолдана бі -лудің маңызы жоғары екендігі айтпасада ... Ол ... ... -мас ... ... заңдылықтың нақтылығы мен өміршеңдігінің саяси және құқықтық кепілдемесі болып табылып, заңдардың дәл және ... ... ... етеді. Қылмыстық құқықта заңдылық үшін күрес, ең алдымен қылмыстың заңи ... ... дәл ... мен ... ... ... ... түсіну және осының негізінде қылмыстық қуда ... тек ... ... ... ... ... қылмыс құрамы белгілері бар адамдарға ғана қолдану үшін күрес болып табылады. Қылмыс -тық-құқықтық нормаларды қолдану үрдісі, ... ... істе ... ... ... құқық қолдану актілерінде көрініс табады. Қылмыстық заңды дұрыс ... білу оны ... ... ... ... ... ... құқықты түсіндіру деп ... ... ... да ... бір ... ие екі ... ... , біріншіден бұл құқық нормасының ... ... ... ... бір ойлау процессі болып табылса, екіншіден түсіндірілетін нормалардың мазмұнын ашуға ... ... ... ... ... ... процессінің нәтижесі болып табылады. Бұдан шығатын қортынды түсіндіру құқықты танудың әдісі ретінде құқық -тық реттеудің барлық сатысында орын ... ... ... ... ... нуда ... ... ие болады.Жалпы құқықтық әдебиетте қылмыстық заң -ды түсіндіру әрдайым оны қолданумен байланыстырылады және заңды қол ... ... ... белгілі бір кезеңі ретінде қарастырылады.
Аталған түсініктер бір тектес, тығыз байланысты және түпкі негізінде бір мемлекеттік міндетті шешуге ... ол ... ... ... ликасының Конституциясымен және басқада заң актілерімен бекітілген құ -қық тәртібін сақтау және күшейту болып ... ... ... ... ... деп ... Аталған та- қырыптың маңыздылығы менің пікірімше төмендегілерден айырықша бай - қалады. Біріншіден ... ... ... ... ... ... қолданумен ұштастырылады ал, қылмыстық жазаны қолданудың кез келген тұлға үшін туғызатын құқылық салдары ... ... ие ... ... ... саралаудың теориялық мәселелерін жеткілікті меңгермеу құқық қолданушының тарапынан болуы ықтимал заң талаптарын бұзушылықтың ... ... ... ... ... заңның дұрыс қолданыл- мауы қоғам үшін ерекше қауіпті құбылыс болып табылатын қылмысты әділ ... жол ... ал ол өз ... ... салтанат құруы тиіс әді- леттілік, заңдылық қағидаларына қарама ... ... ... ... мемлекетке, заңнамаға деген сенімін жоғалтуға бастау болады. Менің ойым- ша такырыптың тағы бір өзектілігі отандық заң тану ... ... ... оның ... болып табылады. Дипломдық жұмысты орындау барысындағы шешімі қиын мәселенің бірі қылмысты саралау тақы -рыбының ... ... ... ... барынша толық -қанды зерттеген ғылыми еңбектердің ... ... ... ... ... -дығының және оларды тауып жұмысты орындау барысында пайдалану мүм- кіндігінің тым шектеулі екендігі. Аталған тақырыпқа біршама толық зерттеу жүргізген ... ... В. Н. ... оның орыс ... ... -ған ...атты еңбегін жә -не аталған автордың деп атала- тын еңбектерін мен өз жұмысыма ... ... В.Н. ... -тің жұмысында қылмыс жасалуының нақты оқиғаларына қылмыстық заңның ... ... және ... ... ... ... -ған. Атап ... тұрарлық келесі зерттеу жұмысы Б. А. Куриновтың деп аталатын еңбегі. Отандық ғалымдардан мен ... ... ... В. ... мен С. ... атты еңбегін пайдаландым. Солармен бірге дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... А.Н. Ағыбаевтың; Н.И. Ветров пен Ю.И. Ляпуновтың; Н.Н. Смирнованың; Н.А. Беляев пен М.И. Ковалевтың оқулықтары пайдаланылды. атты ... ... ... ... ... ... сара ... қылмыс құрамының маңыздылығын барынша толық ашып көрсету және қылмыстың жекелеген түрлерін саралау барысында қылмыс құрамының жекелеген ... ... ... қандай маңызға ие болатын -дығына толыққанды зерттеу жүргізу. Жоғарыда көрсетілген ... шешу үшін ... төрт т ... ... олардың мазмұнын тиісті бөлімдерге жіктеуді дұрыс деп ... ... ... ... негізін отандық және шетелдік, негізінен ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың негізгі базасы ретінде Қазақстан Республика - ... ... ... ... заңы 1998 ... 1-қаңтарынан күшіне енген Қылмыстық Кодексі табылады. (1997 ж., 16 шілде, N 167) (2011.02.08. берілген ... мен ... ... ... мен ... ... мұнда қозғалатын мә -селелерді әзірлеу деңгейінің есебіне сәйкес кіріспе, төрт тарау, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . Өз ... орындау барысында осы уақытқа дейін теориялық жағынан жеткілікті дәрежеде тұжырымдалған, зерттеуші ғалымдардың ... ... ... ие ... ... мен концепцияларды басшылыққа алдым.
Дипломның тақырыбының ғылыми зерттелу деңгейі. Қылмыстық құқық қағидаларының қылмысты саралаудағы маңыздылығының ғылымын ... Д.И. ... И.А. ... Г.Ф. Шершеневич сияқты цивилистердің еңбектері ерекше үлес қосты.
Дипломдық зерттеудің объектісі мен пәні. Зерттеудің обьектісі қылмыстық құқық қағидаларының ... ... ... ... ... пәні ... құқық қағидаларының қылмысты саралаудағы маңыздылығының бүгінгі жағдайы мен келешегі, пайда болатын қатынастарды анықтау мәселелері болып табылады.
Дипломдық зерттеудің ... ... ... ... ... ... зерттеудің мақсаты қылмыстық құқық қағидаларының қылмысты саралаудағы маңыздылығының даму тенденциясын білу болып ... яғни ... ... даму кезеңі мен кеңес дәуіріндегі қылмыстық құқық қағидаларының қылмысты саралаудағы маңыздылығының және мәселелері жан-жақты талдап зерттеледі.
Зерттеудің әдістемелік, теориялық және нормативтік ... ... ... ... негізін қылмыстық құқық ғылымының дамуына елеулі үлес қосқан отандық және ... ... ... ... ... ... және ... тәжірибелік еңбектері, бұрынғы Кеңес Одағы тұсындағы ғалымдардың қылмыстық құқық саласы бойынша жазылған ғылыми еңбектері қалады.
Зерттеудің ... ... ... қылмыстық құқық қағидаларының қылмысты саралаудағы маңыздылығының ҚР-ның ... ... ... өзге де заң ... ... ... ... Қазақстанда қылмыстық құқық қағидаларының қылмысты саралаудағы маңыздылығының ұзақ уақыт бойы құқықтық ғылыми зерттеудің белсенді, өзекті ... ... мұны ... ... ... ... ... шолудан байқауға болады. Сондықтан, қазір Қазақстанда қылмыстық құқық қағидаларының қылмысты саралаудағы маңыздылығының мәселелеріне қатысты ... ... және ... үшін ... жұмыстар тапшы болып отыр. Зерттеуде қылмыстық құқықтың ғылыми позициясы тұрғысынан қылмыстық құқық қағидаларының негізгі ... ... ... сонымен қатар оның пайда болу себептері мен кемшіліктерін түзету жолдары сарапталады. ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-зерттеу қызметінде қолданыла алады, ал зерттеудің өзі және ... ... ... ... ... және онымен байланысты арнайы курстарды оқыту кезінде пайдаланылуы мүмкін.
Дипломдық құрылымы және ... ... ... ... төрт ... ... және ... әдебиеттер тізімінен тұрады.
Тарау I. Қылмыс және ... ... ... ... және оның ... Қылмыс - бұл құқық бұзушылықтың бір ... ... ... ... бұзу -шылықтардан, оның қылмыстық заңмен белгіленетіндігімен және оны жаса -ғанда қылмыстық жауапкершіліктің болуымен ерекшеленеді. ұғы- мы ... ... ... ... 9 - ... ... -ген: . ... төмендегідей белгілерін атап өтейік.Қылмыс әрқашан іс - ... ... ... ... ол ... де, ... сіздікпен де жасалуы мүмкін. Әрекет - бұл ... ... ... ... ... кінәлі адамөзі жасай алатын әрекетті және жасалуы тиіс әрекетті жасамайды.Адам -ның ... ... ... ... ол ... ... ... қылық жа- сауға алып келмейді. Қылмыс - бұл ... ... ... ол қылмыстық заңмен қ орғала -тын қоғамдық ... зиян ... ... зиян ... нақты қауіп төндіреді. Қылмыс - ... ... ... ... ... қайшылық - бұл қыл- мыстық заңның әрекетке тыйым салуы. Құқыққа қайшылық деп қылмыстық кодексте бекітілген ... ... ... ... бұзуын айтады. Қылмыстың міндетті белгісінің бірі адамның кінәсінің болуы. Қасақана не- месе абайсызда жасалған әрекет қылмыс ... ... Егер ... ... ... онда ол ... ... қарас -тырылмайды. Әрбір қылмыс үшін қылмыстық кодексте жаза қарастырылған. Біздің қоғамымызда қылмыс ... ҚР ҚК ... ... ... ... ... қоғамдық қаты -настарға, мүделлер мен игіліктерге қол сұғушылық болып танылады. Бұл қа -шанда адам ... ... мен ... ... ... және ... -ген адам (жәбірленуші) мүдделеріне жоғары санаған жағдайда қалыптасқан адамгершілік пен құқықтық нормаларға қарсы тұру болып көрінеді. Дегенмен, қылмысты ... ... ... деп қарай беруге болмайды. Қылмыстылық ақыр соңында тіршілік әрекетінің түрлі салаларында байқалған осы ... ... ... тән ... ... ... Қылмыстылық пен қылмыстың табиғаты әлеуметтік сипатқа ие болғандықтан бұл құбылыстар әлеуметтік қарама-қайшылықтармен байланыссыз қарастырыла алмайды.
Қылмыстық ... жеке ... ... ... ... оның ... мен бостандықтарын, қоғамды және мемлекетті қылмыстық қолсұғушылықтан қорғауға бағытталған қоғамдық қатынастарды реттейді. Мұндай ... үш ... ... жүзеге асырылады. Оның біріншісі, қылмыстық құқық нормасы арқылы қоғамдық қатынастарды реттеу функциясы болып табылады. Ол ... ... ... қылмыс жасаған адам мен (субъекті мен) мемлекет арасында пайда болады. Мұндай құқықтық ... ... ... ... тән ... ... ... болады. Субъект қылмыс істеуге байланысты қылмыстық жауапқа және ... ... ... болса, екінші субъект әділ сот органдары (сот, тергеу, прокуратура) қылмыс істеген адамды сол міндетті орындауға күшпен міндеттейді. Сонымен, қылмыстық құқықтық ... ... бұл ... орын ... қылмыс оқиғасына байланысты қылмыстық жауаптылықты және жазаны қолдану немесе қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату сияқты мәселелерді ... ... ... ... нормасы арқылы жазамен қорқытып, тыйым салынған іс-әрекеттерді істеуге байланысты ... - дық ... ... ... ... болуы және оны бұзған адамдарға қолданылатын жазаның қылмыстық құқықтық нормаларда көрініс алуы осы ... ... ... ... жүзе - ге ... ... туғызады. Үшіншіден, қылмыстық құқық қылмыстық құқықтың нормасы арқылы азаматтарға қылмыстық жолмен ... ... ... одан ... ... ... ... келтіреді. Мысалы, қажетті ... ... ... ... қылмыскерді ұстауда әрбір азамат заңда белгіленген тәртіппен қорғануға құқылы. Бұл ... тек ... ... ... ... ... ... туралы сөз болғанда оның үш түрлі мағынасын ескеруіміз қажет. ... ... -- бұл ... құқық жүйесінің негізгі бір саласы және пән болып табылады. Осы ұғымдардыңбәрінің жиынтығы қосылып қылмыстық құқық курсы деген түсінікті білдіреді.
Қылмыстық ... ... ... ... ... ... жалпы құқық теориясына тән белгілердің, негізіг қағидаларыдің осы құқық саласына да тән екендігін ескеру қажет. Сонымен бірге қылмыстық құқық өзінің ... ... және өзін жеке ... ... ... негіз болатын өзіндік мазмұн, өзгешелік белгілері мен қағидалары бар құқық саласы болып ... ... ... қылмыстық құқық заң шығарушы органдар қабылдаған қылмыс пен жаза, қылмыстық жауаптылық ... жаза ... ... тағайындаудың тәртібі мен шарттарын, сондай - ақ қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатуды белгілейтін ... ... ... ... ... ... ... сияқты қылмыстық құқықтың да негізгі заңдылық базасы - Қазақстан Республикасының Конституциясы болып табылады. Қылмыстық құқықтың ережелері мен институттарының ... ... ... ... ... ... анық ... Қылмыстық құқық нормалары мазмұнына қарай екі түрлі ... ... ... Оның біріншісі қылмыстық құқықтың жалпы ережелерін, қағидалары мен институттарын белгілеу ... ... екі ұғым - ... пен ... ... ... нормалар қылмыстық құқықтың Жалпы бөлімінің мазмұнын құрайды.
Екінші бір нормалар қоғамға қауіпті әрекеттің немесе ... ... ... жататын белгілерін, шеңберін және оны істегені үшін тағайындайтын жазаның түрлері мен шегін белгілейді. Мұндай нормалар қылмыстық құқықтың ... ... ... құрайды.
Қылмыстық құқық жеке құқық саласы ретінде мынандай өзіндік ерекшелік белгілерімен көрініс ... ... пәні ... істеуге байланысты пайда болатын қоғамдық қатынастарды ретке келтіреді. Ал мұндай ретте қылмыстық ... ... ... ... бір ... ... ... адам және қылмысы үшін соларға мемлекет атынан шара қолданатын ... ... ... және ... ... ... ... бір әрекеті немесе әрекетсіздікті қылмыс қатарына жатқызып, оған жаза ... ... жеке ... және мемлекетке қарсы қылмыстық іс - әрекетке тыйым салып, оны бұзғаны үшін қылмыстық ... және ... ... ... ... - ... ... Осы тұрғыдағы қоғамдық қатынастарды ретке келтіру қылмыстық құқыққа ғана тән әдіс болып табылады.
Қылмыстық құқық ... және ... ... ... пен жаза ... ... қылмыстық заңның түсінігі, міндеттері, қылмыстық жауаптылықтың негізі және одан босату, қылмыс құрамының түсінігі, қылмыстық заңның кеңістіктегі және ... ... іс - ... ... ... ... мән - жайлар туралы түсініктер, сондай - ақ қылмыс істеу сатылары туралы ұғыммен, қылмысқа бірге қатысу, ... ... және ... жаза ... ... ... жауаптылықтан және жазадан босатудың мәселелері осы Жалпы бөлімде зерттеледі.
Ерекше бөлімде ... ... ... және ... ... үшін ... жаза ... көрсетіледі. Жалпы және Ерекше бөлім өзара тығыз байланысты, осы екі бөлімнің жиынтығы ... ... ... Жалпы және Ерекше бөлімнің бірлігі олардың алға ... ... ... ... ... және құқық тәртібін қылмысты қол сұғушылықтан қорғау арқылы айқын көрінеді. Қылмыстық құқықтың Жалпы бөлімінің нормаларын қолдану арқылы Ерекше бөлімнің ... ... ... ... ... ... мен ... Ерекше бөлімдегі нақты нормаларды қолданғанда негізгі басшылыққа алынады. Сол себепті осы екі бөлім нормалары бір - ... ... ... қажет. Мысалы, бөтеннің мүлкін тонау деген не ... білу ... ... делік. Бұл үшін Қылмыстық кодекстің 178 - бабына жүгінеміз. Бұл бапта тонаудың заңдылық ... ... ... Бірақ та осы бап бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту мәселесін шешу үшін міндетті түрде қылмыс құрамы, жас ... ... ... мен ... ... істеу сатыларын, қылмысты бірлесіп істеу мәселелерін анықтау қажет. Ол үшін міндетті түрде Қылмыстық кодекстің жалпы ... ... ... ... сонда көрсетілген заңдылық ұғымдарды басшылыққа алу керек. Егер тонау туралы осы қылмыстық іс сотта ... ... онда сот ... ... (немесе жазадан босату), жазаның түрі мен мөлшерін ... үшін де ... ... ... ... осы ... арналған III, IV,V бөлімдерінің тиісті баптарына сөз жоқ жүгінеді.
Қылмыстық құқық құқық саласының жеке саласы ... ... ол ... ... салаларымен де тығыз байланысты. Сонымен бірге қылмыстық құқық өзінің бағыты, атқаратын рөлі, мәні мен құқықтық реттеу әдісінің ерекшелігіне байланысты басқа ... ... ... ажыратылады.
Қылмыстық құқықпен қылмыстық істер жүргізу құқығы өзара тығыз байланыста болады. Қылмыстық құқық қандай іс-әрекеттердің қылмыс екендігін және оған ... жаза ... ... ... ... жүргізу құқығы қылмыс - тық жауапқа тартуды жүзеге асырады, қылмыстық істі тергеудін және сотта қараудың тәртібін белгілейді, яғни бұл ... ... ... пен ... ... жүргізу құқығы өзара ... оның ... ... ... көрсетіліп отыр.
Қылмыстық құқық қылмыстық атқару құқығымен де тығыз ... ... ... ... пәні ... сот үкімі бойынша күшіне енген қылмыстық жазаны орындау, сотталғандарға түзеу ықпалын ... ... ... ... ... сақтандыруға байланысты қоғамдық қатынастарды ретке келтіру болып табылады және олар айыптау үкімінін заңды күшіне енген уақыттан ... ... ... Яғни, қылмыстық құқықтық ... ... ... ... ... ... ал қылмыстық атқару құқығы қатынасының пайда болуының негізі ... ... ... ... ... ... ... қатынастардың субъектілерінде де айырмашылықтар бар. Қылмыстық құқықтық қатынастар субъектісі болып қылмыс істеген, есі дұрыс, заңда белгіленген белгілі бір ... ... адам ... сот ... ... ... қылмыстық орындау құқығының субъектісі болып саналады.
Қылмыстық құқық әкімшілік құқықпен де етене байланыс - ты. Бұл екі құқық саласы ортақ міндет -- ... ... ... -- ... ... қарсы күрес жүргізеді. Қылмысқа қарағанда әкімшілік құқық бұзушылықта іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесі төмен болады. Ондай ... ... ... адамға арнаулы әкімшілік органдар қылмыстық жаза емес, әкімшілік шара қолданады. ... шара ... атақ ... табылмайды, ал қылмыстық жазаны қолдану атаққа ұрындырады. Оның заңдылық салдары бар. ... ... ... ... болып азаматтардан басқа заңды тұлғалар болуы да мүмкін. Ал қылмыстың субъектісі ... тек қана ... ... ... ... ... ... істеген, есі дұрыс кінәлі адам ғана болады.
Қылмыстық құқық криминология пәнімен де тікелей байла - нысты. Бірақ бұл екеуінің бір-бірінен елеулі ... ... ... ... ... пен ... ... ерекше құқық саласы болса, криминология қылмыстылық, оны туғызатын себептер мен жағдайлар, қылмыскердің тұлғасы, қылмыстылықтан сақтандыру шараларын белгілейтін ғылым саласы бо - лып ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін, оны жетілдіру жолдарын, қылмыстан сақтандырудың негізгі бағыттарын ... ... ... ... ... ... ... зандар - дың міндеттері болып:
1. Адам мен ... ... ... мен ... ... меншікті, ұйымдардың құқықтары мен занды мүдделерін, қоғамдық тәртіппен қауіпсіздікті, қоршаған ортаны, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен аумақтық ... ... мен ... ... ... - тын мүдделерін қылмыстық ... ... ... пен ... ... ... сондай-ақ қылмыстардың алдын алу болып табылады.
2. Бұл міндеттерді ... ... үшін осы ... ... - тық ... ... ... жеке адам, қоғам немесе мемлекет үшін қауіпті қандай әрекеттер қылмыс болып табылатыны айқындалады, оларды жасағаны үшін ... мен өзге де ... ... ... ету ... белгіленеді делінген.
Жаңа Қылмыстық кодексте қоғамның саяси, экономикалық және әлеуметтік өмірінде орын алған сапалық өзгерістер еске алынған. Яғни, азаматтардың жеке ... ... ... мен бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғау бірінші кезекке қойылған. Қылмыстық-құқылық қорғау объектісінің қатарына қоғам - дық ... пен ... ... ... қорғау, Республиканың Конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығын, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау, бейбітшілік пен ... ... ... ... ету ... ... ... қылмыстық құқықтың негізгі міндеті қылмыстық құқықтық құралдардың көмегімен заңда ... осы ... ... ... қылмыстылықпен барынша пәрменді күрес жүргізу болып табылады. Қылмыстық заңдарда ... ... ... асыру үшін Қылмыстық кодекс қылмыстық жауаптылықтың негізін белгілейді. Яғни, қылмыстық ... ... ... ... адам осы ... ... негізде ғана жауапқа тартылады. Ол үшін қылмыстық заң жеке адам, қоғам немесе мемлекет үшін қандай ... ... ... ... ... белгілейді және оларды кінәлі түрде істегендерге жазалар мен өзгеде қылмыстық-құқылық ықпал ету шараларын белгілейді. Жаңа Қылмыстық кодекс бұрынғы кодекске қарағанда ... ... ... ... ... ... онша қауіпті емес іс-әрекеттер жасағандарға оларды қоғамнан оқшауламайтын жаза түрлерін (түзеу жұмысы, шартты ... ... ... шын жүректен өкінуіне немесе тараптардың келісімге келуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату) қолдануға кең жол ашылған. Мұндай ізгілік қағидалар ... ... ... әрі ... ... ... кұқықтың міндеттері қылмыстылықтың жағдайы мен деңгейіне де тікелей байланысты. Ұзақ жылдар бойы орын алған әміршілдік-әкімшілік, ... ... жеке ... табыну, тоқырау және қайта құру кезеңдерінде қылмыстылық өрши ... ... ... көшудің қиын процестері, экономикалық кризистер, коғам мүшелерінің едәуір ... өмір сүру ... ... ... кезеңге байланысты қоғамдағы орын алып отырған жұмыссыздық, ... ... ... ... ... ... да жұмысын қиындата түсті, қылмыстылықтың сандық және сапалық ... өсу ... ... ... ... ... ... кәсіптік, банк жүйесіндегі қылмыстар кең белес алды. Жалпы қылмыстылық құрылымында тұрақты ұйымдасқан қылмысты құрылымдар жетекші роль атқаруда. Ұйымдасқан топ пен ... ... ... ауыр ... саны өсе ... ... қасақана өлтіру, денеге ауыр жарақат түсіру, бөтеннің мүлкін қарақшылықпен тонау, ұрлау немесе алаяқтық жолмен талан-таражға салу, бандитизм, контрабанда ... ... саны арта ... ... азайтуда мемлекет тарапынан жүзеге асырылып жатқан кең көлемдегі саяси, экономикалық және әлеуметтік шаралардың маңызы зор. ... ... ... ... ... ... кең жол ... өндірістің құлдырауын тоқтатып, еңбекті дұрыс ұйымдастыру, оның өнімділігін арттыру, жұмыссыздықты жою, қоғам мүшелерінің өмір сүру ... ... ... ... ... реформаны заман талабына сай іске асыру мемлекеттің алға қойған осы саладағы міндеттерін жүзеге асыруына кепілдік берді.
Қылмыстық заңның басты ... бірі -- ... ... болып табылады. Қылмыстық құқық жалпы және арнаулы сақтандыру функцияларын ... ... ... сақтандыру қылмыстық заң арқылы кез келген қылмысты істеуге тыиым салу, нақты қылмысты істеген адамдарға әділ жаза тағайындауды белгілеу арқылы жүзеге ... ... ... - дыру қылмыстық заң тыйым салған әрекет немесе әрекетсіздіктерді істеген адамға қылмыстық-құқықтық нормалар арқы - лы белгіленген тиісті ықпал ету ... ... ... іске ... ... ... тәрбиелік функция да тән. Қажетті қылмыстық заңдардың болуы, оның іс ... әділ ... ... ... құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы, қылмыс істеген адамның лайықты қылмыстық жауаптылыққа тартылуы азаматтарды заңды құрметтеуге тәрбиелейді және олардың заңға ... ... ... ... тән тағы бір ... бар. Ол - көтермелеу функциясы. Мұндай функция азаматтардың қылмысқа қарсы күрес саласындағы белсенділігін арттырады. Қылмыстық заңдарда мемлекеттің, ... ... ... ... басқаның мүддесін қорғауға, мысалы, қажетті қорғану, мәжбүрлі қорғану, сондай-ақ пара берген адамның осы жайында шын ... ... ... мәлімдемесі болса, олар қылмыстық жауапқа тартылмайды деген ... бар. Бұл ... ... ... ... ... ... Қылмыстық заң, сондай-ақ, қылмыстық саясатты жүзеге асырудың да құралы болып табылады. Қылмыстық саясат әлеуметтік саясаттың бір бөлігі, оның ... ... -- ... ... қолданудың міндеттерін, қылмыстан сақтандырудың тиімді жолдарын табу, қылмыспен күресуде заңдылық ринциптерін қатаң сақтау. Ауыр қылмыс істегендерге ... ... ... ... шараларды жетілдіру, ал керісінше қоғамға онша қауіпті емес қылмыстарды істегендерге қоғамнан оқшауламай-ақ қолдануға ... ... ... ... ... Қылмыстық құқық және оның қағидалары .
Қазақстан Республикасының қылмыстық ғылымы да басқа ғылым салалары ... ... ... зор, ... ... ... ... ғылымның негізгі зерттеу объектісі қыл - мыстық заң және оның құқық қолдану органдары ... ... ... жаза ... ... ... ... ғылыми негіздерін белгілеп беру болып табылады.
Осы күрделі мәселелерді зерттеуде қылмыстық құқық ғылы - мы қылмыстылықпен қүрес жүргізетін криминология, құқыктық ... ... ... ... сот ... сот ... және ... ғылым салаларымен тығыз байланыста болады. Осы ғылым салаларының ортақ міндеті қылмыстылықпен күрес проблемаларын белгілеу, оны азайтудың, одан сақтандырудьщ жолдарын, әдістерін және ... ... ... табылады. Аталған ғылым салалары осы міндеттерді жүзеге асыруда әрқайсысы өзіне тән ... ... ... құқық ғылымы қылмыстық заңдарды, қылмыстық институттар мен түсініктерді, нақты қылмыс құрамдарын, яғни қылмыстық-құқықтық нормаларын зерттейді.
Сонымен ... ... ... ... ... ... қылмыстық құқық ғылымының тарихын, даму кезеңдерін, шет ... де ... ... ... терең талдайды. Дамыған, өркениетті елдердің қылмыстық заңдарының ғылыми жетістіктерінің пайдалы жақтарын елімізде ... ... ... да қылмыстық құқық ғылымы болып табылады.
Қылмыстық құқық ... ... ... ... -- оның ... ... құқық қолдану органдары тәжірибесімен тығыз байланысында.
Ішкі істер, тергеу, прокуратура, сот органдарының қылмыстық-құқықтық нормаларды қолдану тәжірибесінің қорытындысын зерттеуге, сондай қорытындыларды іріктеуге ... ... ... ... мен ... біртұтастығын көрсетеді. Осы салада еңбек ететін ғалымдар қылмыстық зандардыңжобаларын дайындау, заңдарды жетілдіру саласындағы ғылыми ... ... ... ... ... ... ... және методикалык кеңестері қызметіне қатысу арқылы да құқық қолдану ... ... ... ... ... заманда қыл - мыстық құқық ғылымының негізгі міндеттері болып, қолданылып жүрген заңдарға жүйелі талдау жасап, оның пәрменділігін. ... ... ... ... оның институттарын, жекелеген қылмыстық құқықтық нормаларын жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды жасау, қылмыс қатарына жататып ... ... ... ... ... ... құбылыстарды дер кезінде анықтап отыру; қылмыстық заңдарды әзірлейтін мемлекеттік органдардың қызметіне кеңінен араласып, олардың заңды қолдану, қылмысты саралау жөніндегі ... ... ... ... қатысу; шет мемлекеттердің қылмыстық заңдарының және олардың іс ... ... ... ... жеке адамды, нарықтық экономиканы, тұтынушыларды қылмыстық құқықтық қол сұғушылықтан қорғау саласындағы үздік тәжірибелерін ... ... оның ... - лы ... ... мемлекетінің қылмыстық заңдарын дайындағанда еске алу, құқықтық мемлекет құрудың мақсатына сәйкес келетін ... ... ... ... ... ... ... жолдарын айқындайтын ғылыми болжамдар жасау болып табылады.
Қылмыстық құқық өзінің алға қойған қорғаушылық, сақтандырушылық және тәрбиелік міндеттерін тек қана белгілі бір ... ... ... ... ғана ... ... ... қағидалары -- заң шығарушыға, ғылымға, құқық қорғау және қолдану органдары мен азаматтарға қылмыспен қарсы күрес жүргізу саласындағы қажетті, ... және ... ... ... ... ... қағидасы Парламент немесе Президент қабылдаған қылмыстық заңның құқық қолдану тәжірибесінде де, заң норма - ... ... ... да, сөз жоқ, ... ету ... көрініс табады. Бұл көрініс бірнеше құқықтық талаптардың жиынтығынан құралады. Оның біріншісі -- ... ... - тық ... халықаралық қылмыстық құқықтың жұрт таныған қағидалары мен нормаларын басшылыққа алуы болып табы - лады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабының үшінші тармағында Республика ... ... ... ... ... ... болады деп көрсетілген. Адам құқықтары жөніндегі 1948 ... ... ... ... - ция, 1986 -- 1989 жылғы Вена келісімі, наркоманияға және террорлық ... ... ... ... ... ... және осы сияқты басқа да халықаралық құжаттар халықаралық аймақта істелетін қылмыстар үшін ... ... ... 1986 жылғы Вена келісімінде көптеген халықаралық қылмыстық-құқықтық нормалар белгіленіп, ... ... ... ... Осы келісімнің деген тарауының 106, 107 баптарында ... ... ... ... БҰҰ ... тұтқындармен қарым-қатынастың төменгі стандартты ережелерін сақтау; сондай-ақ БҰҰ бекіткен лауазымды адамдардың құқық тәртібін сақтаудағы ... ... ... ... 23б ... ... оның құқығын бұзатын психиатриялық немесе басқадай дәрігерлік тәжірибеден қорғау; 24-бабында өлім жазасын қолдану туралы қылмыстық заңды қолдану жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... халықаралық құқық нормаларын қастерлейді және осындай халықаралық шарттар Республикада бекітілген уақыттан бастап басшылыққа ... ... ... ... бір талабы -- қылмыстық заңның Конституциялық заңға негізделуі болып табылады. Конституцияда көрсетілген негізгі ережелерді қылмыстық заң ... ... алуы ... ... ... ең ... заңдық күші бар және Республиканың бүкіл аумағында ол тікелей қолданылады (4-бап, 2-тармақ). Мысалы, Конституцияның 15-бабының ... өлім ... ... ауыр ... ... үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді, делінген. 17-бапта ... ... қол ... ал ... ... жеке ... бостандығына құқы бар екендігі көрсетілген. Қылмыстық кодекстің көптеген баптары осы Конституциялық заңдарға негізделіп қабылданған. Заңдылық қағидаларынің тағы бір ... ... ... ... ... ... осы талабына сәйкес жазба, жария түрде қабылданған қылмыстық заң қылмыстық құқықтың негізгі қайнар көзі болуға тиіс. Барлық ... ... ... ... келтіріліп, Қылмыстық кодекске біріктірілуі қажет. Қылмыстық жауаптылықты көздейтін өзге заңдар оларды осы Кодекске енгізгеннен кейін ғана қолданылуға тиіс (ҚК-тің ... ... ... ... ... жол ... ... 9-бабы 1-бөлігі). Адамның ойы, пиғылы, дүниетанымы, көзқарасы Конституциялық нормаға қаншалықты қайшы келсе де ол ... бір ... ... ... қылмыс ретінде қаралуға тиіс емес. Қоғамға қауіпті, қылмыстық заңға қайшы, кінәлі іс-әрекеттер заң шығарушы орган ... ... деп ... ... пен жаза ... ... қыл - ... заңдарда тікелей көрсетіледі және оларға тиісінше заңдылық ... ... ... ... ... ... ретте адамның іс-әрекеті қылмысқа жатпайды. Қылмыс жоқ жерде жаза да болмайды.
Қылмыстық құқықтың екінші бір ... -- ... заң ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-бабының 1-тармағында -- заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең деп аталған. Қылмыс жасаған адам оның ... ... ... және ... жағдайына, нәсіліне, ұлтына, саяси сеніміне, жынысына, біліміне, тіліне, дінге қатынасына, кәсібінің түрі мен сипатына, ... ... ... және басқа да жағдайларға қарамастан жауаптылыққа тартылады. Азаматтардың қылмыстық заң алдындағы теңдігі істеген қылмысы үшін қылмыстық жауаптылыққа және жазаға ... ... ... Бұл ... заң алдындағы теңдікті бір түрлі қылмыс істеген кінәлі адамдардың барлығына бірдей етіп жаза тағайындау деп ... ... Жаза ... ... ... мен түріне, оның жеке басынын қасиеттеріне, жауаптылықты ауырлататын немесе жеңілдететін мән-жайларға байланысты дараланып тағайындалады. Қылмыс істеген адам тек қана қылмыстық ... ... ... ... ... жауаптылықтан немесе жазадан босатылуы мүмкін. Жасы кәмелетке толмағандар және жүкті немесе емшекте жас балалары бар ... кәрі ... ... ... ... ... қарағанда ізгілік қағидасы басшылыққа алына отырып, жеңілдеу жаза тағайындалуы мүмкін.
Қылмыстық құқықтың үшінші бір принципі -- ... - тан ... ... Бұл принцип бойынша әрбір кез келген адам лауазымдық, басқа да жағдайларға қарамастан өзі ... ... үшін ... ... түрде жауапты болады. Яғни, қолымен істеген қылмысты мойнымен көтереді. Бұл үшін қылмыстық-құқықтық жауаптылықты белгілейтін заң нормалары тайға ... ... анық ... болуы керек. Сөйтіп, ол істелген қылмыс үшін нақты ... ... ... ... ... ... ... асырылуы үшін бұл өте керек. Сондай-ақ осы принциптің жүзеге асырылуы құқық қорғау және құқық қолдану органдарына үлкен міндет ... ... ... ... ... ... ашылмай, кінәлі адамдардың жазасыз қалуы, жасалған қылмыстардың тіркелмеуі, тіркелген ... ... ... осы ... ... ... ... көріністерді көрсетеді. Мұның өзі құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіптік ... ... ... ... ... ... қолданылып жүрген заңдардың әлі де болса пәрменділігінің жеткіліксіздігінің көрінісі болып табылады.
Қылмыстық құқықтағы негізгі мәселелердің бірі ... ... ... ... ... Жеке адам мен ... арасындағы қақтығыстардың қайсысының қоғамға қауіптілік дәрежесінің басым екендігін анықтау және оған осы мәселеде ... ... ... ... ... осы ... ... -- қылмыстық заңның негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Қылмыс әр ... да ... бір ... ... ... ... ... болып табылады. Заң шығарушы осындай тұжырымдарға келе отырып, қылмыстың әр уақытта да адамның нақты ... ... ... шыққан көрінісі екенін атап көрсетеді.
Адамның құқыққа қайшы мінез-құлқы белсенді әрекет күйінде немесе әрекетсіздік күйде болуы мүмкін. Бұл жерде әрекет ... ... ... заң тыйым салған нәрселерді істеуі, ал әрекетсіздік дегеніміз адамның заң, нормативтік актілер, нұсқаулар немесе арнаулы жарлықтар, бұйрықтар бойынша ... ... ... ... ... табылады. Адамның қылмысқа қайшы немесе оған қайшы емес мінез-құлқы оның ойлау жүйелері арқылы, содан соң белгілі бір іс-әрекеттер арқылы көрініс ... ... ... ... арқылы көрініс таппаған жүзеге аспаған ойлар, пікірлер соншалықты қатерлі болғанына қарамастан, қылмыс болып ... ... бір ... ... жүзеге асырылмаған адамның ниет-мақсаттары қоғамға қауіп туғызбайтындықтан қылмыстық құқық реттеу саласына жатпайды.Қылмыстық құқық ғылымында бұл мәселе туралы бірауыздан ... ... ... ... құбылыс ретінде осы құбылыстың мәнді жақтарын бейнелейтін белгілі бір белгілермен сипатталады. Қолданылып жүрген қылмыстық заңға сәйкес ... ... ... өзінде көрсетіледі.
Бұрынғы кеңестік жүйеде қылмыстың ұғымы алғаш рет 1919 жылы РСФСР-дың Қылмыстық құқық жөніндегі ... ... ... ... ... 1922 ... ... кодексінде

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 93 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қылмыс» ұғымы және оның белгіері қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы17 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгіері. қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы9 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгілері. Қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы7 бет
«ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖӘНЕ ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ МЕН АШУ»70 бет
«Қылмыстық атқару-құқығы» пәнінен лекциялар37 бет
Адвокат - қорғаушының алдын ала тергеуге қатысуы5 бет
Алдын ала тергеу барысында кылмыстык істі қысқарту40 бет
Ескіру мерзіміне байланысты жауаптылықтан босату24 бет
Жаза және оның мақсаты туралы10 бет
Кінәліге әділ жаза таңдау72 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь