Сақтандыру компаниялары қызметі

Кіріспе

1.САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1Сақтандыру қызметінің түсінігі және Қазақстандық моделінің ерекшелігі
1.2Сақтандыру компанияларының қызметін басқару және қадағалау мәселері
1.3Сақтандыру компанияларының қызметінің құқықтық мазмұны және
мемлекеттік реттеу тетіктері

2.САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫН ТАЛДАУ АО СК «AMANAT INSURANCE» МЫСАЛЫНДА
2.1 АО СК «Amanat Insurance» сақтандыру компаниясының технико.экономикалық көрсеткіштері
2.2 Сақтандыру компанияларының Қазақстан Республикасында қызметтері мен дамуын талдау
2.3 Ұлттық сақтандыру компанияларының экономикалық көрсеткіштеріне талдау

3.САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстандағы сақтандыру компанияларының дамуына әсер ететін негізгі тұжырдамалық шешімдер
3.2 Сақтандыру компанияларының қызметін жүзеге асырудағы мемлекеттік бақылаудың рөлі
3.3 Сақтандыру ұйымының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуі бойынша мемлекеттік реттеу

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Сақтандыру - ісі кең мағынада бір нәрсенің жағымсыз салдарынан қорғау дегенді білдіреді. Бұл мағынада сақтандыру қоғаммен яғни, мемлектпен бірге пайда болып, оның табиғаттың ажырамас бір элементі болып табылады.
Уақыт өте сақтандыру қоғамдық өндіріске қызмет көрсететін арнайы салаға айналды. Осы орайда, сақтандырумен кәсіби айналысатын адамдар мен ұйымдар пайда болды.
Қазіргі таңда сақтандыру ісінің алатын орны ерекше зор болып отыр. Соған байланысты сақтандыру дегеніміз, сақтандыру ұйымы өз активтері есебінен жүзеге асыратын сақтандыру төлемі арқылы сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру жағдайы немесе өзге де оқиғалар туындаған кезде жеке немесе заңды тұлғаның заңды мүліктік мүдделерін қорғауға байланысты қатынастар кешені болып табылады.
Бүгінде сақтандыру ісі мен сақтандыру қызметін және сақтандыру заңнамасының мәселелерін зерделеу, зерттеумен айналысатын ғалымдармен практик мамандар осы сақтандыру құқығын сақтандырудың экономикалық, заңы, ұйымдастыру, техникалық және әлеуметтік проблемелар тығыз араласқан, өзекті теориялық практикалық мәселелері әлі де болса зерттелмеген, көп қырлы әрі аса күрделі құқықтық құрылым ретінде сипаттауда. Осыған орай сақтандыру құқығының ғылымы қазіргі заманғы ұлттық заңы зерттеудің басымда әрі іргелі бағдарына-мағынасына айналуға тиіс.
Сақтандыру шарты бойынша бір тарап (сақтанушы) сақтандыру сыйлықақысын төлеуге міндеттенеді, ал екінші тарап (сақтандырушы) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушыға немесе шартта белгіленген сома (сақтандыру сомасы) шегінде өзінің пайдасына шарт жасалған өзге тұлғаға (пайда алушыға) сақтандыру төлемін төлеуге міндеттенеді.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Сақтандыру компанияларының қызметінің мемлекеттік реттеуді көптеген ғалымдармен қарастырылған. Оның ішінде, Сман Б.У., С.М Найманбаев, О.Қағазов, Тагиев Г.М. және т.б. басқалар зерттеген.
Дипломдық жұмысының мақсаты мен міндеттері. Зерттеу жұмысының мақсаты еліміздегі сақтандыру компанияларының қызметінің мемлекеттік реттеуді жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау. Мақсатқа байланысты келіседі, міндеттер қойылды:
- Сақтандырудың мәнің,оның іс әрекет аясын зерттеу;
- Сақтандыру нысандарын ұйымдастыру негіздеріне баға беру
- Сақтандыру қызметін басқару және қадағалау мәселерінің қарастыру
- Сақтандыру қызметін жүзеге асырудағы мемлекеттік реттеу рөліне баға беру;
1. Қазақ ұлттық энциклопедиясы 10 том 660-661 б.
2. Сман Б.У. «Понятие и система страхового дела».Вестник КазНУ, серия юридическая, 2008. -№3.-С.32-37.
3. Қазақстан Республикасының Президентінің жарлығы. «Қазақстан
аумағында құрылыс саласын сақтандыру» 2009. -20 ақпан/ Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
4. Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы Заң./ Егемен Қазақстан. 2000.- 22- желтоқсан.-№ 6.
5. ҚР Ұлттық Банкінің Директорлар кеңесінің Қаулысымен 4 желтоқсан 1998 жылы бекітілген. «ҚР Ұлттық банкінің сақтандыруды қадағалау департаменті туралы» Ережесі.
6. Қазақстан Республикасының Президентінің жарлығы «Ана мен баланың өмірін сақтандыру». – 2008.- 12 сәуір.
7. Шахов В.В. «Страхование» учебник для вузов М.: Юнити, 1997.
8. Найманбаев С.М. Салықтық құқық. А.,Юрист.- 2007 ж., 15-бет.
9. Страховое дело. Учебник : под редакцией Л.И. Рейтмана. М.-1992.- С.91-92.
10. Қазақстанда іс қағаздарын жүргізу № 10 2009ж /Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
11. Брагинский М. И. Договор старования, - М.: Статут. – 2000. – 230с.
12. Қазақстан Республикасының Конститутциясы. 1995жылы 30 тамызда қабылданған/ Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
13. «Cтрахование». Гвозденко.А.А 56-57 бет. Москва 2004г.
14. Жук И.Н «Автомобилыные страхование» Москва 2001г. 33-34 бет
15. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. 9 қантар 2009ж./ Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
16. Қазақстан Республикасының «Әлеуметтік сақтандыру туралы» заңының. Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
17. «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» заңына соңғы өзгерістер 2006 жыл 31 қаңтардағы Қ.Р заңына сәйкес енгзілді./ Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
18. «Туроператордың және тур агенттің азаматтық -құққықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2004 10-наурыздағы заңына 2006ж. 31- қаңтарындағы толықтырулар./ Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
19. «Жекеше нотариустардың азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы», ҚР 2003 жылғы 11 маусымдағы заңы./ Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
20. «Қызметкер, еңбек міндеттерін атқарған кезде, оның өмірімен денсаулығына зиян келтіргені үшін, жұмыс берушінің азаматтық құққықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» заң ҚР 2005 жылдың 7 ақпанындағы заңы./ Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
21. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 1994 ж./ Параграф Ақпарат жүйісі 2012ж.
22. Тагиев Г.М. «Развитие государственного страхования в СССР». М.: Правовая политика.- 1978.- С. 6 –8.
23. Сман Б.Ө. «ҚР Сақтандыру құқық қатынастардың мемлекеттік реттеудің тиімділігін арттыру» - Алматы, Вестник КазНУ, серия юридическая. 2002.-№ 2. – 47-50б.
24. «Страховое дело». Учебник : /под редакцией Л.И. Рейтмана. М.: Юникс.-1992.- С.91-92
25. Жуйриков К., Назарчук В., Жуйриков Р. «Страхование: теория, практика, зарубежный опыт». - Алматы, 2000. - С. 313-318.
26. Арзакова Т. «Услуги по страхованию при перевозках (внешняя торговля)», 1992.- С. 11-12.
27. Брюзгалов М. «Страхование грузов». М.:Закон.- 1994.- С.5.
28. О.Қағазов «Сақтандыру құқығы». Тараз, 2003.- 6 б.
29. С.М Найманбаев «Сақтандыру құқығы». Алматы, 2005.- 256 б.
30. Жүйріков К.Қ «Нарыққа өту жағдайында сақтандыру». Алматы, Жеты жарғы.- 2003.- 15б.
31. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 31 қаңтардағы 15 қаулысымен бекітілген «сақтандыру ұйымдарының филиалдары мен өкілдіктерін ашуға келісім беру және келісім беруден бас тарту ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» қаулысы.
32. Худяков. А.И «Страховое право». Алматы, «Жеті жарғы», 1997.- 275б.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1.Сақтандыру компанияларының қызметін мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілері
1.1Сақтандыру қызметінің түсінігі және Қазақстандық моделінің ерекшелігі
1.2Сақтандыру ... ... ... және ... мәселері
1.3 Сақтандыру компанияларының қызметінің құқықтық мазмұны және
мемлекеттік реттеу тетіктері
2. Сақтандыру компанияларының қызметін ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫН Талдау АО СК ... АО СК ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында қызметтері мен дамуын талдау
2.3 Ұлттық ... ... ... ... талдау
3.Сақтандыру компанияларының қызметін мемлекеттік реттеуді жетілдіру жолдары
3.1 Қазақстандағы ... ... ... әсер ... ... тұжырдамалық шешімдер
3.2 Сақтандыру компанияларының қызметін жүзеге асырудағы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... етуі бойынша мемлекеттік реттеу
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Сақтандыру - ісі кең мағынада бір нәрсенің жағымсыз салдарынан ... ... ... Бұл ... сақтандыру қоғаммен яғни, мемлектпен бірге пайда болып, оның табиғаттың ажырамас бір элементі болып табылады.
Уақыт өте сақтандыру қоғамдық өндіріске ... ... ... ... ... Осы ... сақтандырумен кәсіби айналысатын адамдар мен ұйымдар пайда болды. ... ... ... ... ... орны ... зор ... отыр. Соған байланысты сақтандыру дегеніміз, сақтандыру ұйымы өз активтері есебінен жүзеге асыратын сақтандыру төлемі ... ... ... белгіленген сақтандыру жағдайы немесе өзге де оқиғалар туындаған кезде жеке ... ... ... ... ... ... ... байланысты қатынастар кешені болып табылады.
Бүгінде сақтандыру ісі мен сақтандыру қызметін және сақтандыру ... ... ... ... айналысатын ғалымдармен практик мамандар осы сақтандыру құқығын сақтандырудың экономикалық, ... ... ... және ... проблемелар тығыз араласқан, өзекті теориялық практикалық мәселелері әлі де ... ... көп ... әрі аса күрделі құқықтық құрылым ретінде сипаттауда. Осыған орай сақтандыру құқығының ... ... ... ... заңы зерттеудің басымда әрі іргелі бағдарына-мағынасына ... ... ... ... бойынша бір тарап (сақтанушы) сақтандыру сыйлықақысын төлеуге ... ал ... ... ... ... жағдайы басталған кезде сақтанушыға немесе шартта белгіленген сома (сақтандыру сомасы) ... ... ... шарт ... өзге ... (пайда алушыға) сақтандыру төлемін төлеуге міндеттенеді.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Сақтандыру компанияларының қызметінің ... ... ... ... ... Оның ішінде, Сман Б.У., С.М Найманбаев, О.Қағазов, ... Г.М. және т.б. ... ... ... ... мен ... ... жұмысының мақсаты еліміздегі сақтандыру компанияларының қызметінің мемлекеттік реттеуді жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау. Мақсатқа ... ... ... ... ... ... іс ... аясын зерттеу;
- Сақтандыру нысандарын ұйымдастыру негіздеріне баға беру
- Сақтандыру қызметін ... және ... ... ...
- ... қызметін жүзеге асырудағы мемлекеттік ... ... баға ... ... жұмыс пәні, бұл сақтандыру қызметінің объектісі болып табылатын материалдық құндылықтар.
Сақтандырудың пәні:
-Сақтандыру компанияларының қызметінің мемлекеттік реттеуді анықтау
-Сақтандыру компанияларының қызметінің мемлекеттік реттеуді ... ... ... АО СК ... басты қызметі, бұл орнын толтырушы қызмет, яғни сақтандырылған тұлғаға сақтандыру төлемін төлеу арқылы сақтандыру жағдайының ... оның ... ... ... ... ... ... толтырады.
Мемлекеттік сақтандыруға сақтандырудың алдын алу қызметі тән, яғни сақтандырушы мен сақтандырылушы сақтандыру жағдайының пайда болуының немесе оның жағымсыз нәтижелерінің ... ... ... ... ... ... ... қауіпті және күтпеген сәттерге толы. Кез келген кезде ... ... қоса ... ... ... көзі - ... да айырылып қалуға болады. Өмір сүрудің негізгі және көп жағдайда жалғыз көзі болып табылатын жалақыны жоғалту қызметкерді және оның отбасын аса ауыр ... ... алып ... ал бұл, өз кезегінде, кедейшілікке, қайыршылыққа, әртүрлі ... ... ... ... ... жатады: науқас, кәрілік, мүгедектік, асыраушысынан айырылу және т.б. Аталған қиындықтарды өз бетімен дербес жеңу көп жағдайда ... ... ... ... көмекке мемлекет келеді. Халықтың экономикалық тұрғыдан бәсең бөлігінің (қарт адамдардың, еңбекке қабілеттігі жоқ және жұмыссыз тұлғалардың) материалдық қамтамасыз ... ... күрт ... ... шешуді мемлекет өз мойнына алды. Ол әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін жасап, әлеуметтік оқиғалар - кәрілік, өлім, науқастық, мүгедектік, ана ... ... ... кезде зейнетақылар, әлеуметтік жәрдемақылар береді және қызмет көрсетеді. Елдің халқын әлеуметтік қамсыздандыруды дамыту ... ... ... және ... ... бағыттарының бірі болған және болып қала береді.
Жоғарыда атап өткеніміздей, нарықтық қатынастар орын алған кез келген өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктері жүйесін де маңызды орынды иеленеді. ... ... ... өз ... халықты әлеуметтік қорғау механизмін туындатпайды. Халықты әлеуметтік сақтандырудың ерекшелігі оның аса көп ... ... ... ... және ешқандай пайда әкелмейтінен шешу мәселесін мемлекет өз мойнына алады.
Байқағанымыздай, әлеуметтік сақтандыру тарихы жүз жылдам астам уақытты ... Бұл ... ... ... ... ... және ... талай рет өзгерді. Бірақ, әлеуметтік қамсыздандырудың мақсаты - адамдардың өмірін жақсарту ешқашан өзгерген жоқ.
Жұмыстың теориялық маңызы - ... ... ісі ... ... істейтін білім беру мекемелері үшін және де бұл саладағы зерттеулердің сапасын көтеруге себебін тигізу ... ... ... ... қызметін мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілері
+ Сақтандыру қызметінің ... және ... ... ... ... ... ежелгі санаттарының бірі болып табылады.Адамдар мүліктердің иелелері ретінде сақтандыруды өздерінің ... ... ... ... тонаудан, басқада күтпеген жағдайда болатын шығындардан қорғану әдісі ретінде қолданып келеді.
Сақтандырудың әлеуметтік ... ... ... ... ... ... мағынасын ашып өткен жөн болар.
Әлеумет,социум (латынша ... ... ... - ... ... өмір сүру ... ... сипатталатын тұрақты да үлкен қауым.Әлеуметтің ең жоғарғы түрі тұтас әлеуметтік жүйе ... ... ... ... ... ... жамағат, қауым, жұртшылық мағынасында қолданылған ұғым ол ... ... ... ... ... ел жұрт мағынасына дейін қамтиды.
Қоғам деп аталаттын адамдар қауымының күрделілігі көп ... ... ... ... оны ... жүйе ... қарастыру қажеттігін алға тартады. Қоғам бір текті емес, оның алуан реттегі, әр қилы сипаттағы ... ... мен ... бір сыпырасын қамтитын өзіндік түзілімімен құрылымы бар. Әлеуметтік жүйенің құрамдас элементтері адамдар, әлеуметтік байланыстар мен іс ... ... ... мен өзара әрекеттесулер,әлеуметтік институттар мен мен ұйымдар, әлеуметтік топтар,қауымдар,әлеуметтік нормалар мен ... тағы ... ... ... ... ... ... тікелей байланыс құрып,қоғам өмірінде ерекше орын алады әрі өзіне лайықты рөл атқарады. Осы орайда, ең алдымен, ... ... ... маңызды элементтерін ғылыми тұрғыдан саралау,сондай-ақ әлеуметтік жүйе ретінде қарастырылатын қоғам. Олардың орны мен рөлін,өзара байланыстары мен ... ... ... ... ... ... құрылымы арқасында ғана қоғам емін еркін бейберекет жиылған тобырдан да ... ... ... ... бар өзге ... ... мүлдем ерекше тұрады,демек, басқаша сапалық қасиеттерге ие болады.Ал әлеуметтік құрылым көп жағдайларда жуйе ретіндегі бүкіл қоғамның табандылығы мен тұрақтылығын айқындайды. ... ... ... ... мен ... өзара іс-әректтері мен қарым-қатынастарының жай ғана ... ... бір ... жүйе ал ... ... жаңа интегралды, жүйелік сапаны туындататын болғандықтан, ол жекелеген адамдардың ие олардың қосындысының сапалық қасиеттеріне ... ... жуйе ... ... ... заңы ... ... атқарып, дами беретін әлеуметтік организм. Өзара табиғи байланыстарына қарамастан әлеуметтік құрылымдарға әлеуметтік жүйе атауы әлде қайда кең ... Егер ... жүйе ... ... ... ... ... жиынтығын бір-бірімен тұтастай қоғаммен әрекеттесуін ұйымдастыру тәсілі болса,онда әлеуметтік құрылым-жүйенің және ... ... ... ... баянды, қалыпқа тускен әрі ұдайы өніп отыратын, сондай-ақ әлеуметтік жүйенің тұрақтылығымен қызмет атқаруының қамтамассыз ету тетітгін ... ... ... ... ... тұрғыдан алғанда әлеуметтік құрылым-қоғамдағы әлеуметтік статуспен рөлдің нығаюына ықпал ететін әлеуеметтік жүйенің аса маңызды бөлігі, ұйытқысы, ... ... ... ... жүйе ... ... өзара байланысып, әрекет етуші және бірегей әлкуметтік ... ... ... ... тәртіптелген ауқымды жиынтығы.Қоғамды әлеуметтік жүйе ретін дезерттеу ісі ... ... ... ... ... зерттеуді, яғни қоғамның жалпыға бірдей, әмбебап қасиеттерін, байланыстары мен жағдайларын әлеуметтік философиямен етене байланысты әрі оның ... ... ... ... ... ... даму ... жетілдіреді.[1,660-б]
Зерттеуді жекелеген нақты қоғамды, яғни нақты өмір сүруші елдермен халықтар қоғамын зерттеуді қамтиды. ... ... ... жеке ... ... арасындағы сондай-ақ, сақтандыру ұйымдарының өздерінің арасындағы жеке және заңды тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау жөніндегі құқтық қатынастар.
Нарықтық даму ... ... ісі ... ... ... ... формацияларда тиісінше дамып қалыптасатын және асқан қажеттілігімен ... әрі ... ... ... ... жұмыс істейтін, қоғамдық пайдалы шаруашылық жүргізуге, тұлғалардың еңбек қызметтік міндеттерін атқаруына, қоршаған ортаға байланысты орын алуы ықтимал орын алатын тәуекелдерге орай ... ... ... ... пайда алушылары нақтылы айқындалып, құқықтары мен міндеттері белгіленген материалдық мазмұнды қоғамдық қатынастар ауқымында мақсатты сақтандыру қорын және сақтандыру резервтерін ... ... ... ... ... өтеу ... іске қосатын сақтандыру оқиғалары туындаған кезде ... ... және шарт ... ... ... ... етілуін нысалайтын кәсіпкерлік сипатты - бағдарлы құқықтық институт болып табылады.
... ... 2000 ... ... ... деп ... ... 1-тармағында: деген түсіндірме берілген. Осы заңның ... ... ... ... бір ... орай орын алуы ... сақтандыру жағдайы оқиғалары басталған кезде заңды немесе жеке ... ... ... ... ... ... қалыптастырылған мақсатты ақшалай сақтандыру қор есебінен сақтандыру қорғауымен қамтуды қамтамасыз етуге ... ... мен ... ... ... ... ... қоғамдық қатынастарды білдіреді. Сақтандыру сақтанушының мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды ақшалай нысанда өтеуді қарастырады. Сақтанушы мен сақтандырушы ... ... ... сақтанушының өз қарамағындағы меншігіндегі мүліктерін немесе өзге де мүліктік мүдделерін сақтандыру қорғауымен қамтамасыз етуге ... ... ... ... орай ... Бүгінде өркениет тарихында жинақталған әрі сынақтан өткен сақтандыру ісінің тәжірибесін және қалыптасқан сақтандыру құқығының механизмін қоғамдық-мемлекеттік ... орай ... ... ... ... ... даму кезеңіндегі шаруашылық жүргізу және өндірістік катынастар денгейіне, меншік нысандарына, басқа елдермен экономикалық байланыстарды жандандыру дәрежесіне, коршаған ... орта ... ... ... ... жүргізіліп жатқан реформаларға және т. б. Факторларға байланысты Қазақстаның әлеуметтік-экономикалық жүйесіндегі сақтандыруды және сақтандыру қызметін өркендетуге, ... ... ... ... ... сақтандыру жүйесін құруға, құқық саласы ретіндегі сақтандыру құқығының ... ... ... ... ... ... мүліктік мүлдесін қорғауды тиісті заңнама және сақтандыру ... ... ... ... ... ... алдын алу арқылы сақтанушыға, сақтандырыған тұлғаға, үшінші тұлғаларға немесе қоршаған ортаға ... ... ... ... ... ... ... қызметы - сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының сақтандыру қайта сақтандыру шарттарын ... мен ... ... ... ... заңдарының талаптарына сәйкес уәкілетті мемелекеттік органның лицензиясы негізінде ... ... ... ... ... сақтандыру қайта сақтандыру ұйымы жүзеге асыратын қызметтің негізгі түрі ... ... ... ... сақтандыру ұйымы сақтандыру қызметін қайта сақтандыру жөніндегі ... ... ... ... ... , сақтандыруды белгілі бір түрі бойынша жүзеге ... ... ... ... сақтандыру ережелері және ішкі ережелер болғанда ғана сақтандыру қызметін ... ... ... қызметін ұйымдастыру және мемлекеттік реттеу мен лицензияларды жүзеге асыру үшін сақтандыру салаларға, ... мен ... ... ... ұйымының сақтандыру қызметі саласы және > ... ... ... ... . Ерікті сақтандыру нысанындағы сақтандырудың жекелеген сыныбын жүргізу жағдайлары бойынша қосымша талаптар, оның ... ... ... ... ... пруденциялдық нормативтер уәкілетті органның нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... ... шартын жасау арқылы сақтандырудың бір немесе бірнеше сыныбы ... ... және ... сақтандыру өнімі болып табылады.
Сақтандыру ұйымы сақтанушыға сақтандыру полисін бере ... ... ... ... ... ... жасасу жөніндегі қызметті уәкілетті органмен сақтандыру ережелерін келіскеннен кейін ғана жүзеге асыруға құқылы.
Өмірді ... ... ... болған немесе ол сақтандыру мерзімі біткенге дейін не сақтандыру шартында ... ... ... өмір сүрген жағдайда сақтандыру төлемін жүзеге асыруды көздейтін сақтандыру түрлерінің жиынтығы болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... сақтандырылған мүліктік мүдделеріне зиян келтіруі ықтимал сақтандыру тәуекелінің ықтимал қауіпті оқиғаның немесе орын алуы ықтималдығына орай сақтандыру жүргізілетін ... ... ... ... байланысты сақтандыру жағдайының басталуы кезінде көрініс табатын келеңсіз экономикалық салдар залалын өтеуді нысаналайтын әрі әрқайсысы өз ... ... ... мен ... ... ... ... сәйкес жасалған ерікті сақтандыру шартына, сондай-ақ міндетті сақтандыру заңнамалық актілеріне ие оларға сәйкес жасасылған міндетті ... ... ... ... ... ... ... және еңбекке қабілеттілігіне байланысты, мүліктік сақтандырудағы мүлікті иеленуге, пайдалануға әрі оған ... ... ... ... ... ... немесе жеке тұлғаның өміріне, денсаулығына ие мүлкіне келтірілген ... ... ... ... ... ... қорғауымен қамтылады. Демек, сақтанушы, өзінің не ... ... ... ... ... ... ... байланысты сақтандыру мүддесін білдіретін мүліктік мүддесін сақтандыратын жеке немесе заңды тұлға ретінде заңнамалық актіге не жасалған ... ... орай ... ... екі арадағы азаматтық кұқықтық қатынастарға қатысады. Осы орайда ескеретін маңызды жайт, сақтандырушымен жасалған ерікті немесе міндетті ... ... ... көзделмесе, сақтанушы бір мезгілде сақтандырылушы өзіне қатысты сақтандыру жүзеге асырылған, былайша айтқанда сақтандырылған тұлға болып табылады. ... ... ... өз қызметтерін атқару процесінде материалдық игіліктерді жасау үшін өнім ... әр ... ... қызмет көсетуде адамдар бір-бірімен қоғамдық қатынаста болады. Бұлардың бірқалыпты дамуы үшін оларды реттеу қажеттігінің керек етеді. Былайша ... ... ... ... келісім жолымен үйлестіру тәртібі болып табылыды. Бұл қағида толығынан сақтандыру мәселесіне де тікелей ... ... ... ... ... ... бекітуді және реттеуді қажет етеді. Басқа сөзбен айтқанда сақтандыру қорын құру мен ... ... ... ... ... немесе сақтандыру қатынасы болып табылады. Ал сақтандыру қатынасы мемлекеттік тәртіппен үйлестіріліп ... ... ... Сақтандыру құқығының қайнар көздері әр мемлекетте сақтандыру қатынасы сол мемлекеттің ... ... ... көздері мен жүйелерімен реттелінеді заң ғылымында құқтың қайнар көздеріне мемлекеттік тұрғыдан ... ... ... ... әр ... ... ... қабылданатын құқық нормасының жиынтығы жатады. Сақтандыру құқығының қайнар көздері жалпы құқықтық және арнайы құқықтық болып екіге ... ... ... ... ... жалпы құқықтық және оның бір саласы ретінде саналатын сақтандыру құқығының ... ... ... ... ... конститутциясы. Екінші Қазақстан республикасының конститутциясына өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... ... ... екінші бабының үшінші тармағында белгіленген тәртіппен қабылданған заң.Үшіншісі ... заң, ... ... Конститутциясы екінші бабының төртінші тармағымен белгіленген тәртіппен қабылданған заң. Төртіншісі заң актісі Конститутциялық заң Қазақстан Республикасының президентінің Конститутциялық күші бар ... және ... ... ... қаулысы. Бесіншісі Қазақстан Республикасының заңы сенатпен мәжілістің ... ... ... ... заңы; конституциясы сақтандыру құқын реттеудің негізгі принципі және ол барлық сақтандыру ... ... ... ... ... ... нормаларының барлық жүйесін қамтып, басшылыққа алынады. Принциптер нормативтік мәнге ие болды және оны қолдану ... ... ... ... ... заң нормаларында арнайы термин немесе тиянақты ... ... ... еді, тек ... жалпылама тұжырымдарымен шектелетін. Қазіргі кезде сақтандыру құқық принциптері нормативтік роль ... ... ... ең жоғары заңды күшке ие. Қандай да ... заң және ... ... органдар шығаратын құқы нормалары Қазақстан Республикасының Конституциясына сай болып қайшы кемеуі тиіс. Бұлай болмаған жағдайда олар құқытық ... ... ... ... ... ... ұйымы ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен, тиісті сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия ... ... ... басталған кезде келтірілген зиянды өтеу жөніндегі өзіне жүктелген міндеттемеге орай сақтанушыға немесе өзге тұлғаға пайда алушыға - заңда не ... ... ... ... ... ... ... алуға құқығы бар тұлғаға шартта белгіленген сақтандыру соммасы шегінде сақтандыру сомасы шегінде сақтандыру төлемін ... ... ... түлға болып саналады.
Сақтандыру құқықтық қызметтің айрықша түрі ретінде сақтандыру сыйлықақыларын жұмылдыру ... ... ... әрі сақтандыру резервтерін құру және сақтандырылған мүліктік мүделерге келтірілген зиянды сақтандыру төлемін жүзеге асыру жолымен өтеу ... ... ... ... ... бүгінгі таңда қалай болмасын өндірістік аяда, ... және ... ... ... ... әрі ... өтеу есебінен қоғамдағы әлеуметтік және құқықтық тұрақтылықты қамтамасыз етуге, мақсатты сақтандыру ... ... бос ... сақтандыру ұйымының инвестициялық қызметінде пайдалануға, сақтандыру өнімдерін өткізуге байланысты сақтандыру операцияларының ... ... ... ... ... жаңа сақтандыру түрлерінің, оның ішінде кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандырудың заңнамалық және ... ... ... ... ... ... ісін ... реттейтін арнайы құқықтық нормалар тізімін көрсететін болсақ оның біріншісі Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заң, ... ... ... ... заң актілеріне сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі мәселелері бойынша өзгерістермен толықтырулар енгізу туралы заң.Үшінші Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... 40-тарауы.Төртінші Сақтандыру мекемелерінің немесе компанияларының ... және ... ... ... ... Сақтандыру ісін қадағалау және өзгеде ықпал ету шаралары. Сақтандыру шарты болып табылады. Осы көрсетілген сақтандыру ісін ... ... ... ... нормалары Қазақстан Республикасының Конститутциялық негізделеді
Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы Заң 2000 жылдың желтоқсан айында қабылданып күшіне енді. Заң ... және 78 ... ... ... ... қызметі туралы заң Қазақстан Республикасының Конститутциясына негізделеді.
Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заң кәсіпкерлік қызмет түрі ... ... ... ... ... ... ... қайта сақтандыру ұйымдарын,сақтандыру брокерлерін құру, лицензиялау, реттеу, олардың қызметін тоқтату ерекшеліктерін, өзгеде жеке және заңды тұлғалардың сақтандыру ... ... ... ... рыногын мемлекеттік реттеу міндеттерін және сақтандыру қызметі қадағалауды қамтамассыз ету принцептерін белгілейді.Уәкілетті мемлекеттік орган осы ... ... ... ... ... ... мен қадағалау жөніндегі нормативтік құқықтық актілері сақтандыру рыногының барлық барлық қатынастары үшін міндетті болады Қазақстан ... ... ... ... заң 2-бап. [4,120]
Қазақстан Республикасының сақтандыру қатынасы ... ... ... ... ... ... 40-шы тарауында 803 пен 845 баптар аралығынан тұрады .Осы Кодекстің сақтандыру тарауындағы баптар 2000 жылы ... ... ... ... ... заң ... ... ісі және сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістнр мен толықтырулар енгізу туралы заңға сәйкес өзгерістермен ... ... ... - ... ... ... мен даму принциптері өзінің бейнесін экономикалық теория мен ағымдарында табатын қазіргі экономикалық қызметтің дербес және спецификалық саласы болып ... ... заңы ... сақтандыру өтеуінің міндеттілігін үшін жасалатын ерікті ие ... ... ... ... ... заңнамалық акті негізінде тұлғалардың мүліктік ... ... ... ... ... ... мен ... қатысатын құқықтық қатынастарын білдіреді. Сақтандырудың кұқықтық ... ... ақша ... ... ... және ... әр ... төтенше әрі қолайсыз құбылыстар салдарынан келтірілген зиянды өтеу үшін пайдалану жөніндегі нысандар мен әдістердің жиынтығынан ... ... ... ... ... жұмылдыру, өтемдік және қорғау алдын алу ... ... ... ... Осы ... сақтандыру: сақтандыру тәуекелінің болуына байланысты материалдық зиян ... ... ... орын ... ... және жеке ... сақтанушылардың өздеріне келтірілуі ықтимал зиянды өтеуге деген мұқтаждықтарының қанағаттандырылуы, сақтанушы ... ... мен ... ... ... ... сақтандыру қоры қаражаттарының сақтандыру өтеуінің нысанында қайтарылуы сияқты және тағы ... ... тән ... ... ... ... ... ұғымын ашар болсақ ол тараптардың арақатынасымен құқыртарымен міндеттерімен байланыстырады. Былайша айтқанда, құықтық қатынастың мазмұны ... ... мен ... ... ... ... құқығына екінші жақтың сақтандырушының міндетіне сай, керісінші сақтандыру шының құқығына ... ... ... ... сай ... тиіс.Сақтандыру мен сақтанушының негізгі құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының азаматтық ... 826-831 ... ... [5,78]
Сақтандыру қызметі туралы Қазақстан Республикасының Заңы оның 2-бабының 1-тармағында көрсетілгендей ... ... түрі ... ... ... асырудың ережелерін, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымдарын, сақтандыру брокерлерін ... ... ... олардың қызметін тоқтату ерекшеліктерін, өзге де жеке және ... ... ... ... қызметінің талаптарын, сақтандыру рыногын мемлекеттік реттеу міндеттерін және сақтандыру қызметін қадағалауды ... ету ... ... ... ... ... реттелген сақтандыру қатынастарын қоспағанда, сақтандыруға байланысты туындайтын және өзге де заңнамалық актілер қолданылатын аядағы қоғамдық қатынастар Қазақстан ... ... ... ... ісі және ... ... ... заңдармен, Қазақстан Республиксының Азаматтық кодексімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... қалыптастыру , оның ауқымындағы ... ісі мен ... ... ... ... ... ... компанияларының ұлттық сақтандыру рыногында ерікті және міндетті нысандағы ... ... ... ... ... құру және бөлу , ... рыногы мен
сақтандыру ұйымдарын мемлекеттік реттеу әрі ... ... ... ... ... ... ... реттейтін құкық саласы ретінде көрініс табады. [6,63]
Мемлекеттің, азаматтардың және шаруашылык жүргізуші субъектілердің мүдделерін қаржылық, әлеуметтік және өзге де ... ... ... ... сондай-ақ ұзақ мерзімді ішкі инвестициялардың сенімді көзі ретіндегі сақтандырудың ролін нығайтуға бағытталған ... ... ... ... жалғастыру және оның басымды бағыттырын одан әрі дамытуды қамтамасыз ету ... ... ... ... 2006 ... 1 шілдедегі №729 қаулысымен бекітілген болатын.
Сақтандыру рыногы сақтандыру өнімін сату және ... алу, ... ... ... ... ... жүзеге асыру нәтижесінде сақтанушылар, сақтандырушылар, үшінші тұлғалар арасында туындайтын, біртекті сақтандыру қызметтерін көрсететін ... ... ... орай ... ... қатынастардың жүйесі ретінде өзіне тән сақтандыруды қамтиды. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... 10- сәйкес сақтандыру қайта сақтандыру ұйымы; сақтандыру брокері, сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... қоғамы, сақтандыруға байланысты қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар жатады.[7,88]
Сонымен қысқаша қортындылағанда сақтандырудың әлеуметтік ... ... ... ... қайнап жатқан қазіргі қоғамда адамның жеке өміріне қауіп төндіретін және ондай ... ... өзі ... ... ... ... ... міне осындай жағдайларда оларға елімізде қалыптасқан әлеуметтік қорғаудың бір саласы болып табылатын әлеуметтік сақтандыру жүйесі көмекке келеді. Әлеуметтік ... ... ... ... ... Сақтандыру құқығы азаматтардың болашағы кепілдігі. Әлеуметтік ... ... ... ... ... оның себебін мен былай түсінемін, егер азаматтар өздерін сақтандырса олар өздерін түрлі қоғамдық қауіп-қатедің ... ... ... ... ... ... ... адамдарды материалдық және тұрмыстық жағынан қамтамассыз етуге бағытталған ... ... ... ... көз ... болсақ әлеметтік қамсызданды жүйесі әр кезеңде әр елде түрлі жағдайлар ... ... ... ... үлгілерге сәйкес сұрыпталған. Әлеуметтік қамсыздандыру нышандары дәстүрлі қазақ қоғамында қоғамында да ... ... ... ие әр қилы ... ... ... мал ... айырылып, жоқшылыққа ұшыраған кедей кепшіктерді, жетім жесірлерді аталас ағайындары, ауылдастары көрші-қолаңдары қамқарлыққа алған. Асар асу тарату сауын ... ат ... қию ... ... бөлу ылау ... ... ... тағы басқа шаралар ұйымдастыру арқылы жоқ-жітік туыстарының күнелтісін жұтапай, тұтас деңгейін көтеруге көмектескен. ... ... ... ... ... біртіндеп мемлекеттік жүйеге толық ауысты. Яғни мемлекет тарапынан әлеуметтік сақтандыру жүзеге асады.
Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес 2007 жылғы 1 қаңтарынан бастап ... ... ... ... ... ... төлемдер беріліп келеді:
1-Енбек қабілетіне айырылу,2-асыраушысына айырылған,3-жұмысынан айырылу. Осы негізде әлеуметтік ... ... ... ... әлеуметтік саласының бірқатар проблемаларын шешуге және ... ... ... көмектеседі. Көптеген сақтандыру ұйымдарының капиталдарының төмен деңгейі ірі тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... бір ... қайта сақтандыру сақтандыру жүйесі болып табылады.
Қазіргі өркениеттілік ретінде жиі ... ... ... ... ... ... даму қарқыны жылдан-жылға өсіп келетіні бәрімізге мәлім оның себебі нарық заңдылығына сай сұраныс болса, ұсыныста болады. ... ... ... ... ... және ... жер-жерде өндірістерге енгізілуі, апат аумағының көбею мүмкіндігін және осымен байлнысты сақтандыру тәукелдерінің мүмкіндігі көп ... ... ... көз ... ... ... қарапайым мезгілді және мезгілсіз болып жатқан үкен апаттар мен статистикасымен және төтенше жағдайлар мысылы: ... ... ... мен жарақаттар жөніндегі оқиғаларды айтуға болады. Сақтандыру институтына тән ерекшелік ол күні бұрын алдын ала не ... ... зиян ... оның ... ... ... ... кімге залал болады. Осындай жағдайлардың бәрі күтпеген жерлерден болатыны анық сондықтан сақтансан сақтайды ұыммен мен толық-қанды келісемін. Сақтандыру ... ... өте кең ... ... ... аясы ... ... қызмет көрсетуді де адам өмірі мен ... ... ... ... ... ол қалай жүзеге асады бугінгі қоғамның тіршілігінде адамның жеке өміріне қауіп төндіргендіктен ... ... ... Төнген қатерді жеке адам түзете алмайтын жағдайлар болады осындай жағдайлардан зардап шеккен азаматтар үшін елімізде қалыптасқан ... ... бір ... болып табылатын әлеуметтік сақтандыру жүйесі реттейді
Елімізде ... ... ... ... енгізілуіне байланысты құрылған. Міндетті әлеуметтік сақтау ... - ... әрі қор деп ... биыл алты жыл ... отыр нақты бір қызметтерді атқарған ерекше әлеуметтік сақтандыру жүйесіне уақытындада ... ... ол ... ... ... белгілерімен ғана сақтандыру болды, мысалы ол арқылы ... ... ... жөніндегі параққа төленді, өндірістегі бақытсыз жағдайларға, кәсіби ауруларға немесе басқада бір жағдайларға байланысты жәрдем ... ... ... мәні ... бұл жүйе ... ... емес ... қамсыздан дыру болды Сақтандыру ол әлеуметтік немесе комерциялық болғанына қарамастан маңызды принципке ... ... ... яғни ... жарналарға сәйкес болуы керек. Біздің мемлекетіміздің әлеуметтік саясаты елімізде әлеуметтік қорғаудың мықты жуйесін құруға бағытталған.Әдетте жеке ... ... ... ... түрлері көп. Соның көпшілігі экономикалық жағдайлардан. Яғни адамның тіршілік әрекетінен туындап жатады. ... ... ... ... ... де бірінші кезекте экономикалық жағдайдан туындайтын қатерлерді ... ... ... ... ... қайта құрылуы мен оңтайландырылуы және осыған ұқсас басқа да салдарлар нәтижесінде жұмыс күшін ұсыну мен ... ... ... ... адамы өзінің жұмыс орынан айырлып қалуы әбден мүмкүн. Сондай-ақ жұмыс берушілердің қолайлы еңбек ... мен ... ... ... ... қабілетсіздігі немесе бұл мәселеге енжар қарауы салдарынан да кәсіптік аурулар пайда ... ... ... алу жағдайлары жиі кездеседі. Ал ауруға ... ... ... ауыр ... ... ... ... еңбек ету қабілетін жоғалтады. Міне. Осылардың барлығын біз экономикалық қатынастар барысында туындайтын қатерлер деп есептейміз. ... ... ... ... ... заң бойынша қорғалды. Яғни әлеуметтік тұрғыдан сақтандырылады.[8,78]
Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә Назарбаевтың атты 2007 ... ... ... ... ... үш деңгейлі әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік реформаның тереңдетілген үш ... ... ... үш жылдық бағдарламасын жүзеге асыруын реформа жылдарында халықты әлеуметік қорғаудың үш деңгейлі жүйесі басталғанын атап өткен ... осы ... ... ... ... ... болсақ.
Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңмен белгілеген мынадай ставкалар бойынша төлеушілердің Қорға аударған ... ... ... және ... ... қайта бөлу жолымен қалыптастырылады, стататистикаға ... ... ... 1 ... ... әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінен 1.5 пайыз:
2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік аударымдарды есептеу ... 2 ... ... 1 ... ... ... ... есептеу обьектісінен 3 пайыз:
2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік аударымдарды ... ... 4 ... жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік аудармдарды есептеу объектісінен 5 пайыз:
Әлеуметтік аударымдарды есептеу және төлеуді ... ... ... ... ... өзін-өзі жұмыспен қамтыған түлғалар жеке кәсіпкер. Жеке нотариус адвокат әлеуметтік аударымдарды төлеушілер болып табылады.
Қор өзінің негізгі ... ... ... өз активтерімен жауап беретін сақтандыру ұйымдары сияқты сақтандыру қағидаттары бойынша жүзеге асырады.
МӘСҚ мемлекеттің бюджет жүйесіне ... және ... тыс ұйым ... ... Қор ... ... сәйкес ұйымдастырылғандықтан ол коммерциялық ұйымдар қатарына жатпайды. Оның негізгі міндетті - ... ... ... ... - МӘСЖ ... ... қатер туған жағдайда әлеуметтік төлем төлеуді жүргізу.
Қор тарапынан әлеметтік төлемдер қандай жағдаларда төленетінін қарастырайық.
Әлеуметтік аударымдар жүргізілген ... ... ... ... ... МӘСҚ әлеуметтік төлем алуға құқық мынадай жағдайларда туындайды:
1. Еңбек ету қабілетінен айырылған жағдайда-уәкілетті орған медициналық-сараптама қортындысы негізінде ... ету ... ... ... ... ... бастап.
2. Асыраушысынан айырылған жағдайда - қайтыс болы ... ... ... ... сот ... ... деп ... шешімде көрсетілген күнен бастап.
3. Жұмысынан айрылған жағдайда - міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушының жұмыспен ... ... ... ... ... ... Жүктілігі және бала тууы жағдайына байланысты табысын жоғалтқан жағдайда-еңбекке қабілетсіздігі ... ... ... ... және ... жөніндегі демалыстың басталған күнінен бастап.
5. Жаңа туған баланы асырап алуына байланысты табысын жоғалтқан жағдайда - ... ... ... ... ... жаңа ... ... асырап алған қызметкердің, демалысты басталған күнңнен бастап.
6. Бір жасқа толғанға дейінгі нәресте күтімі үшін табысын жоғалтқан жағдайда-баланың тууы туралы ... ... ... ... бастап .
Екі не одан да көп бала туған жағдайда бір жасқа ... ... бала ... үшін ... төлем әр балаға жеке тағайындалады.
Бұл ретте бір жасқа толғанға дейінгі бала ... үшін ... ... төлемнің ең төменгі мөлшері республикалық бюджеттен төленетін мемлекеттік жәрдемақы ... тууы ... ... ... ... ең жоғары мөлшер сол жылғы республикалық бюджет туралы заңмен белгілеген 10 еселеген ең кіші еңбек ақы ... 40 ... ... ... ... ... қор ... әлеуметтік төлемдердің жалпы есебіне көз жүгіртетін болсақ 2007 жылдан бері, яғни МӘСЖ қолданысқа енген ... ... 2011 ... 1 ... ... ... мемлекеттік әлеуметтік сақтау қорына жүргізілген ... ... ... 21 314 млн.тенгені құрады. Оның 20 491,3 млн теңгесі тек қана ағымдағы жылдың 9 ... ... ... ... ... ... Назарбаевтың атты Қазақстан халқына арналған жолдауында қазақстандық өмір сапасын арттыруға ерекше көніл аударылды ... ... ... әлеуметтік қорғауға айрықша мән бере отырып 2010 ... 1 ... ... МӘСЖ-ге қатысушысы-жұмыс істей тін әйелдер үшін жүктілік бала тууы және аналық кезеңінің міндетті әлеуметтік ... ... ... ... ... ... әлеуметтік төлемдердің күрт өсуі себеп болды . Сөйтіп 2010 жылы қор ... ... ... төлемдер соммасының көлемі бірден көбейді.Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің ... ... ... ... 2009 ... 1 сәуіріндегі жағдай бойынша Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жүргізілген әлеуметтік төлемдердің соммасы 309,548,6 мың теңгені құрайды оның ... ... ету ... ... ... - 203 ... теңге асыраушысынан айырылған бойынша 102 293,3 мың ... ... ... ... ... ... 2009 ... ақпан айының Қордан 10 840 алушыға алушыға әлеуметтік ... ... оның ... ... ету ... ... ... 7 926 алушыға асыраушысынан айырылу бойынша 2 877 ... ... ... ... 37 алушыларға әлеуметтік төлемдер берілді.[9,122]
Әлеуметтік төлем алушылар санының былтырғы ... ... төрт есе ... ... ... ... төлемдер мөлшерімен алушылар саны болжаған көрсеткіштен едәуір аз. Әлеуметтік төлем алушылар ... ... ... біз халықтың әлеуметтік төлем тағайындауға өтініш беруге құқысы бар екендігін білмеуінен болар деп ... ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаты базалық мемлекеттік жәрдем ақылар ... ... ... ... қатер туған жағдайда әлеуметтік аударымдар жүргізілген жұмыс істейтін азаматтарды қамтамассыз ету болып табылытынын атап ... ... ... үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінен төленетін әлеуметтік төлемдердің Қорға түскен әлеуметтік ... ... ... және ... байланысты болады.
Сөйтіп республика бойынша әлеуметтік төлемдер құрылымына 2010 жылдын 9 айының қорытындысы бойынша.Жоғарыда айтып кеткен дегіміздей. негізгі үлесті ... және ... ... ... ... ... ... көлемі - 10484,4млн.теңгені құрады (жалпының 51.2пайызы). Ал бала күтімі үшін 8998,8млн.тенге ( жалпының 43,9 ... ) ...
- Ал енді осы ... ... төлемдер облыстар бойынша бөліп көрсек.
- Бұл көрсеткіш халықтың жалпы санына және ... етіп ... ... бала туу корсеткішіне байланысты болып келеді.Мәселен.республикамызда 2010 жылдың 9 айы бойынша төленген ... ... ... бір ... (18 ... ... ... үлесіне тиеді. Осы көрсеткіш Оңтүстік Қазақстан облысында 10 пайызды, Астана қаласында -9%, Алматы облысында - 8%. ... ... ... 7%, ... облысында 7 пайызды құрайды.Ал ең аз үлес Ақмола.Батыс ... ... ... ( ... 3 ... ) еншісінде.
- Алдағы уақытта әлеуметтік сақтандыру жүйесін жетілдірудің жолдарын дамытуымыз керек. Бұл мәселеге тек мемлекет қана мән ... ... ... ... ... ... етер. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры қызметіне жүргізілген талдаулар нәтижесі ... ... ісі ... ... бірдей әлеуметтік қорғаудың әмбебап тетігі болып табылмайтындығын көрсетіп отыр. Өйткені сақтандыру ісінің ... ... ... ... рыногына ,қоғамның демографиялық даму негіздеріне және тағы басқа факторларға байланысты болып келеді.Мысалы экономиканың құрылымдық ... ... ... ... ... өсуі. Ұзақ мерзімді демографиялық өзгерітер халықтың өмір сүру ұзақтығы секілді ... да ... ... алдағы уақытта әлеуметтік сақтау институттарының экономикалық құқықтық және ұйымдастыру тетіктерін одан ары ... ... етуі ... . ... ... ... қорғау ісі бірте-бірте тек мемлекеттің монополиясы болудан қалып,көп ... ... ала ... ... және ... ... ... қоғамымызда жүріпте жатыр. Атап айтсақ мемлекеттен басқа (Үкімет және жергілікті тақарушы органдар) жұмыс берушілер,қызметкерлердің өздері, қоғамдық ұйымдар, ... ... ... ... ... ... бола ... қазіргі өмір шындығы мен шетелдік қалыптасқан тәжірибелер көрсетуде. Оның үстіне бизнестің әлеуметтік жауап кершілігі ... ... ... ... ... күш ала ... мәні бар. ... әлеуметтік қорғауды тек мемлекет міндетіндегі ғана мәселе деп ойласақ онда біздің ... ... ... уақытта бұл мәселе жұмысшылар мен жұмыс берушілердің және мемлекеттің бірігіп күш салуының нәтижесінде ғана ... ... бола ... ...
Әлеуметтік сақтандыру қорынан берілетін әлеуметтік төлемдер жоғырада айтқаныда мынадай ... ... ... : ... ... ... жағдайда, асыраушысынан айырылған жағдайда, жұмысынан айырылған жағдайда.
Әлеуметтік төлем тағайындау үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысы тұрғылықты ... жайы ... ... ақы ... жөніндегі мемлекеттік орталыққа өтініш жазады.
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру ... ... ... ... ... есептеу және арттыру ережесі, дәлірек айтсақ Әлеуметтік төлемдердің ... ... ... тәртібі. Әлеуметтік төлем алуға құқы бар ... ... ... құжаттарды қоса бере отырып, белгіленген үлгідегі өтінішімен орталықтың құрылымдық бөлімшелеріне жүгінеді.
Орталықтың құрылымдық бөлімшелері ұсынылған ... ... бес ... күні ... ... ... ... алушы бойынша әлеуметтік төлем алушы іс қағазының макетін қалыптастырады ;
2. алушының міндетті ... ... ... ... ... ... ... анықтаманы 1-қосымша сәйкес нысан бойынша толтырады;
3. әлеуметтік төлемнің мөлшерін ... ... ... ... ... ... бас тарту туралы шешімнің жобасын толтырады және оларды әлеуметтік ... ... ... ... ... бекітуге жібереді.
Әлеуметтік төлемдердің ай сайынғы мөлшерін есептеу ,айқындау ... ... ... ... ... ... аударымдарды есептеу обьектісі ретінде ескерілген орташа айлық табысын жән тиісті коэфиценттерді негізге ала отырылып ... ... ... ... ... көрсетілген айда келіп түскен әлеуметтік аударымдар соммасын осында қолданылған әлеуметтік аударым ставкасы бөлу және алынған ... ... ... ... есептеледі. Әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушының пайдасына бір айдың ішінде бір жұмыс ... өзін өзі ... ... адамнан бір-неше рет әлеуметтік аударымдар ... ... ... осы айға ... ... ... үшін алынатын жиынтық табысы ең төмен он еселеген ... ... ... ... ... қатысушының пайдасына бір айдың ішінде екі не ... көп ... ... ... ... ... ... әрбір жұмыс берушіден келіп түскен әлеуметтік аударымдар бойынша ай сайынғы ... ең ... ... он ... ... аспайтын мөлшерде есептелді, кейін олар жинақталады ... ... ... ... ... ... ... соғы жиырма төрт айдағы әлеметік аударымдарды есепту объектісі ретінде ескерілген орташа айлық табыс мөлшерін тиісі табысты ... және ... ... козффициенттерін көбейту жолымен айқындалады.
Жұмысынан айырылуына байланысты табысынан да айырылуы бойынша берілетін әлеметтік төлемдерді есептеу үшін ... ... ... объектісі ретінде ескерілген орташа айлық табыс мөлшері, егер осы айдағы әлеуметтік аударымдар қорға түскен болса, әлеуметтік ... ... айды ... ... ... ... төрт ... бұл кезеңде әлеуметтік аударымдарыда үілістер болғанына қарамастан ай сайынғы табысты қосу және нәтижесін жиырма төртке бөлу жолымен айқындалады. ... ... ... ... ол ... аударымдар он екі айдан кем жүргізілген қатысушысы үшін орташа айлық табыс мөлшері әлеуметтік аударымдар жүргізілген ... ... ... осы ... Қорға келіп түскен айлардың санына бөлу жолымен айқындалады. әлеуметтік сақтандыру жүйесіне ... ... бір ... ... екі және одан да көп жұмыс берушілден міндетті зейнетақы жарналары келіп түскен жағдайда, әр жұмыс беруші бойынша табыс жеке есептеледі, ... ... Бұл ... бір ... ... тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен жалақының жетпіс бес ... ... ... ... ... сақтандыру жүйесіне қатысу стажы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу ... ... ... ... ... ... сәйкес нысан бойынша, әлеуметтік қатер жағдайда басталған айға дейын қорға әлеуметтік аударымдар түскен айлардың саның қосу ... ... Егер сол ай үшін ... ... ... ... болса, әлеуметтік қатер жағдайы басталған ай қатысу стажының есебіне қосылады. еңбек ету қабілетінен айырылған жағдайда берілетін әлеуметтік төлемдерді ... ... ... тиынмен есептелген барлық сома тиындардың сомасына қарамастаған, бір теңгеге дейін дөңгелектенуге тиіс. Еңбек ету қабілетіне айырылған жағдайда берілетін ... ... ... ... жарналары ұсталады және қазақстан республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес алушының жинақтаушы ... ... ... ... ... берілетін әлеуметтік төлемді тағайындау және оның мөлшері туралы айтар ... бұл, ... ... ... ... берілетін әлеуметтік төлем міндетті ... ... ... ... ... ... мәселелері жөніндегі өкілетті органға жұмыссыз ретінде тіркеу туралы өтініш берген ... ... ... ... ... ... байланысты әлеуметтік төлем тағайындату үшін өтінішке мынадай құқжаттар қоса тіркеледі:
1. Жеке басты куәландыратын ...
2. ... ... жайы ... ... ... тіркеу кітапшасының көшірмесі немесе адрес бюросынан анықтама, әйтпесе ... ... ...
3. ... ... ... ... орган анықтамасы;
4. СТН;
5. ӘЖК;
6. екінші дәрежелі банктерден алынған бет есеп ... ... ... ... ... ... әлеуметтік төлемнің мөлшері жиыр төрт айдағы әлеуметтік ... ... ... ... ескерілген орташа айлық мөлшерін тиісті табысты алмастыру және қатысу ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік аударымдар жасалған міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі қатысушысының стаж коэфицентінің алты ... ... - 0,1 алты ... екі айға дейін - 0,7 он екі ... ... төрт айға ... - 0,75 ... төрт ... отыз алты айға дейін 0.85 отыз алты ... ... ... ... ... айға ... - 0,95 ... айдан бастап бастап жоғары қарай - 1,0
Міндетті әлеуметтік сақтандыру ... ... ... ... жасалған болса, ол жұмысына айырылу жағдайына байланысты берілетін әлеуметтік төлемді күнтізбелік ... ... ... ... ... оған алты ... он екі айға дейінгі әлеуметтік аударым қаржысы жіберілген - екі айлығын. Он екі айдан жиырма төрт айға ... ... ... айлығын. Жиырма төрт айдан отыз отыз алты айға ... ... - бес ... ... алты ... ... мерзімді қамтитын аударымдарды жолданса - алты айлығы беріледі. Әлеуметтік аударымдар жасалған ... ... ... жүйесіне қатысушысы жұмысынан айрылу жағдайына байланысты әлеуметтік ... алып ... ... ... ... оны алу құқынан ажыраған болса кезекті әлеуметтік төлемдер белгілеген нормативтік шегімдер ... ... ... ... өкіметінің 2003 27 маусымдағы №886 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының халықты Әлеуметтік қорғаудың ... ... ... ... және ... ... болатын әлеуметтік қатер туған жағдайда халықты әлеуметтік қорғаудың көп деңгейлі ... ... ... ... ... Нарықтық экономика жағдайында әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмектерден басқа ... ... ... ... ... бірі - әлеуметтік сақтандыру болып табылады.Қазақстандан 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру жуйесінің енгізілуіне 2006 ... 27 ... ... ... ... ... сақтандыру қорының құрылуы құрылуы себеп болды және оның жұмыс істеуіне бүгінде алты жыл ... ... ... ... ... қысқа уақыт ішінде әлеуметтік сақтандырудың Қазақстандық моделінің негізгі ерекшеліктерін атап өтуге болады. ... ... ... ... ... ... ... бөлу.
Әлеуметтік сақтандырудың Қазақстан моделінің бір ерекшелігі міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушылары ... ... бөлу ... ... ... ... және ... әлеметтік қорғау министрлігіне қордың қызметіне бақылау және қадағалау жұмыстары бекітілген. Қорға әлеуметтік аударымдар шоғырландыру әлеуметтік ... ... ... ақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық ЗТМО өтінішін уақытында орындау әлеуметтік ... ... ... ... ... банк ... ... қызмет бекітілген. Резервтік әдіс халық ... ... ... ... ... отырып Қазақстандық әлеуметтік сақтандыру жүйесін ... ... ... ... ... әдіске беріледі. Мемлекеттің әлеуметтік сақтау қоры қызметінің тәжірибеде бұл әдіс ... ... ... ... қабілетінен жүзеге асады Еңбек ету қабілетінен айырылу асырау шысына айырылу ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді сипатта болды. Мыс: еңбек ету ... ... ... ... ... ... ... алған балалар кәмілеттік жасқа толғанша төленеді мүмкін өз кезегінде ... ... ... ... ... жасқа толғанша төленеді не олар оқу орындарында күндізгі бөлімінде коледждерде, Жоғарғы оқу ... ... ... жағдайда сол оқу орнындарын бітіргенше төленеді. [11,55]
Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы әлеуметтік сақтандырудың құқықтық ... мен ... ... ... мәнімен оның қолдану аясының мазмұнын ашқанбыз енді сол сақтандыру құқығының нормаларының қолдану аясын ... ... ... кез ... ... саласында алатын орны ерекше себебі құқтық нормаларда заңдарда мемлекетпен танылатын ... ... ... ... тапқан құқылы рұқсатты сондай-ақ тыиым салынған жүріс тұрыстың жалпыға міндетті ... ... ... яғни ... ... нормалар жүйесі.
Сақтандыру құқық ... ... аясы өте кең ... ... бар. ... сақтандыру заңы өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге ... ... ... ... ... ... сақтандыру заңы. Шетелдік жеке және заңды тұлғалармен азаматтығы жоқ адамдарға да бірдей қолданады. Осылай, Қазақстан ... ... ... ... ... 5-бабына көрсетілгендей, шетелдік азаматтар, азаматтығы жоқ адамдар , ... ... ... оның ... өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын сақтандыру арқылы қорғану құқығын Қазақстан Республикасының азаматтарымен және ... ... ... пайдаланады. [12,78]
Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан заңды тұлғалардың немесе оның ... ... ... ... сақтандыруды тек қана Қазақстан ... ... ... мемлекеттік органның тиісті лицензиясы бар сақтандыру ұйымы жүзеге асырыладын.
Сақтандыру заңнамасы туралы айтар болсақ бүгінгі таңда Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... тиісінше жұмыс істеуін ұйымдастыру әрі сақтандыру қызметін жүзеге асыру барысында мемлекеттің ұлттық ... ... ... ... сай туындайтын кешенді сипатты қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған сақтандыру қызметі туралы, ... ... ... беру ... ... ... ... сақтандыру туралы, міндетті экологиялық сақтандыру туралы, қызметкер еңбек кызметкерлерін міндеттерін атқарған кезде оның ... ... зиян ... үшін жұмыс берушінің ... ... ... ... сақтандыру туралы, міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... қайнар көзі Конститутция болып табылады, сондықтан осы орайда сақтандыру ісімен сақтандыру құқығына конститутциямен берілетін құқытармен кепілдіктер Қазақстан Республикасының Конститутциясы 1995 ... 30 ... ... ... ... қабылданған Қазақстан Республикасының Конститутциясы Қазақстан республикасының бүкіл аумағында өзінің жоғары заңы күшімен тікелей қамтитын ... ... ... болып табылады. Қазақстан Республикасының Конститутциясының ережелері адамның және азаматтың ... ... ... ... ету ... меншік субьектілерімен обьектілеріне, кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, мүлікті кез келген кәсіпкерлік қызмет ауқымында пайдалануға, әлеуметтік қамсыздандыруға, қоршаған ортаны ... ... ... ... ... принциптерін белгілеуге сақтандыру саласындағы мемлекет саясат басымдықтарын айқындауға, сондай-ақ ... ... ... ... бір түрі ... қызметінің Конститутциялық негіздерін құруға және сақтандыру туралы заңдарды қабылдауға байланысты мән ... ... бір ... регламенттейді. Осы орайда сақтандыру ісі мен сақтандыру қызметінің конститутциялық негізін құруға ат салысатын ... ... ... ... 1-бап, 1-тармағы, Қазақстан республикасы өзін зайырлы, ... және ... ... ... орнықтырады оның ең қымбат қазынасы - адам және ... ... , ... ... ... ... Конституция ең жоғарғы заңдық күші бар және Республикалық бүкіл аумағында ол ... ... ... ... меншік міндеті жүктейді, оны пайдалану сонымен қатар қоғам игілігіне де қызмет етуге ... ... ... мен объектілерін меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге асыру көлемімен шектері, оларды ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбегі үшін нендей бір ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғалуға құқы бар. 28-бап Қазақстан Республикасының азаматы жасына ... ... ... ... асыраушысынан айырылған жағдайда және өзгеде жағдайда және өзгеде заңды негіздерде оған ең ... ... ... ... ... қамсыздандырылуына кепілдік береді. 2. ерікті әлеуметтік сақтандыру, ... ... ... нысандарын жасау және қайырымдылық көтермеленіп отырады.
Жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру-халықтың әлеуметтік қорғау жүйесінің маңызды бір ... ... ... ... шамасымен 2000 жыл бұрын басталады.
Көне Үндістандағы қайырымдылық мақсаттарға ... ақша ... көне ... ... ... Рим империсындағы коллегиялар - бұның бәрі сақтандырудың бастапқы нысандары. Сақтандыру ұйымдарға ұқсас орта ғасырларда бөлек цехтар мен ... ... Бұл ... ... ... өздерінің мүшелеріне материалды көмек көрсетіп, қайтыс болған адамның отбасына қамқорлық ететін. ... ... ... ... ... ... да, өмір ... экономикаға деген инвестициялар мен қоғамның әлеуметтік мәселелерінің шешуін қамтамасыз ... ... ... ... банкетрге қарағанда өмір сақтандыру компанияларға деген сенімділігі арта түсетіні батыс елдеріне тән құбылыс, қашан Қазақстандықтар да осылай ... ... ... ... ... деген саналы актуалды сұрақ, туындайды Халықтың сақтандыру компанияларға деген сенім деңгейі жылдан жылға өсуде. Мынадай сандарды атай ... 2008 жылы ... ... ... активтері 79,1 пайызға өсіп, 120,2 млрд теңге құрды. Жалпы ... ... өмір ... ... де өсті - 3,1 ... былтырғы 2,1 пайызға қарағанда. Әр түрлі елдердегі жеке сақтандыру дамуының ұқсастығы болса да, әр мемлекетке тән ... де ... ... ... үшін бұл ... ... біздің елімізде халықтың әлеуметтік қорғауының мүлдем жаңа ... ... ... Еске ... 90-жылдары еліміз бұрынғы жүйені сақтау немесе деген таңдау алдында болды. Бұрынғы жүйе құрып бара жатып, және ең ... ... ... ... ... алып, нарықтық экономика жағдайына лайықты әлеуметтік қорғаудың жаңа үлгісін құруға бағыт ... ... ... ... ... жұмыс істеген әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесімен салыстырғанда, оның бірнеше деңгейі бар. Бірінші деңгейі - мемлекеттік ... ... ... ... ақша, мекен-жайлық әлеуметтік көмек ретіндегі төлемдер, жұмысқа орналастыруға ... ... ... ... - ... ... ... жүйесі арқылы жүргізілетін төлемдер (еңбекке жарамдылығын жоғалтқан, асыраушысын жоғалтқан, жұмысын жоғалтқан сәттегі) мен жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру арқылы ... ... ... ... ... ... ... орындаған кезде оның өміріне және денсаулығына зиян келтірген үшін). Және ... ... - өз ... өмір ... есебінен төлемдер-жүргізу.
Мемлекеттік аннуитеттік компания Қазақстан Республикасындағы халықтың әлеуметтік қорғау жүйесінде ... орын ... ... ... ... ... ... бағыттарының бірі - Қазақстан Республикасының Заңын іске асыруды қолдау. Бұл Заң 2007 ... ... ... күш ... ... және оның ... адамдардың мүделерін қорғауға бағытталған. Елімізде кен шығару өндірісі өсіп келе жатыр, көлік, ... ... ... өндеу, химия, құрылыс, агроөнеркәсіптік секторы даму жолында. Сонымен қатар өнеркәсіптік дене жарақаттанудың өсуі де әлі ... ... ... бойынша жыл сайын елімізде өндірісте 300 адамдай қаза табады, 1000-ға жуығы мүгедек ... ... 3000 ... дене ... келтіріледі. Аталған Заң еңбектен жарақат алған жұмыскерлердің әлеуметтік кепілдіктері мен қорғауына негіз беріп, ... ... мен ... ... ... ... ... ауыртпалығын жеңілдетеді.
Мемлекеттік аннуитеттік компания мемлекет жүктеген міндеттерін қалай жатыр деген сұрақ туындайды осы сұрақтың мәнін ашссақ,Өз жұмысын ... бері ... ... ... Қазақстанның көптеген ірі компанияларымен келісім жасаған. Олардың ішінде - АҚ, АҚ, АҚ, АҚ, ... ... ЖШС, ... АҚ, АҚ және тағы ... Осылайша, 2008 жылдың қыркүйек айында Ленин атындағы кең шығару орнында зардап шеккендер мен қаза тапқан кеншілердің асырауындағы адамдардың пайдасына орай ... ... 150 ... ... ... ... ... жалпы сақтандыру компанияларымен жүргізілген ұзақ мерзімді серіктестік қатынастары аннуитет келісімдерінің дамуына жол ... ... ... маусым айында Мемлекеттік аннуитеттік компания ИСО 9001:2000 сериясының халықаралық стандарт талаптарына сәйкес келетін Сапа менеджменті ... ... ... ... ... ... бойынша өмір сақтандыру компаниясы>> АҚ бүгін аннуитеттің қай түрлерін ұсына алады, деген ... ... ... сақтандырушылар жұмыс берушілер үшін, істегі заңдарға толығымен сәйкес қазақстандық сақтандыру нарығы үшін жаңа сақтандыру өнімі жасалды. Зардап шеккен ... ... ... ... жоғалтқан уақытта төленеді. Жұмыскер қайтыс болған кезде аннуитет төлемдері оның 18 ... ... ... ... 18 ... оқушыларға - күндізгі оқу орындардағы оқуы аяқталмағанша, бірақ 23 жастан аспау керек, 58 ... ... ... және 63 ... ... еркектерге - өмір бойы, мүгедектерге - мүгедектік берілген мерзім бойы, мүгедек ... ... ... ... немерелерін, інілерін, қарындастарын қарап жүрген ата-анасының біреуіне, жұбайына ... ... ... ... - 14 ... ... немесе денсаулық өзгерістеріне байланысты төленеді. Төлемақысының көлемі жеке түрде, сақтанушының жынысы, жасы, жоғалтқан еңбек ... мен оған ... зиян ... байланысты белгіленеді. Аннуитет келісімдері бойынша төлемдер индекстелінеді, яғни жыл сайын айлық есеп ... ... өсіп ... ... ... ... ... қандай мәселелерді жақын арада шешу керек.
Әдеттегідей, кәмелеттік жасқа толмаған балаларға арналған аннуитет келісімдері бала мектептен кейін ... ... ... ЖОО - нда ... ... деп есептер 23 жасқа дейін жасалады. Осындай ... ... ... ... ... ... ... адамдарының қамын ойлаған жұмыс берушілер және жалпы сақтандыру компаниялардың көбі қолданады. Бірақ, кей кездерде жалпы ... ... ... ... болып, 23 жасқа дейін асыраудағы тұлға пайдасына орай жасалған аннуитет келісімін төлегісі келмей, оны бала 18 ... ... ... ... түрі ... оқығысы келмеуі мүмкін деп дәлелдейтін қарауы да болады. Сонымен қатар жалпы сақтандырушы компания жұмыс берушімен ... ... ... 18 ... ... ... ... етеді. Өзінің осындай талабын сақтандырушылар алғашқы келісімді 18 жасқа дейін жасап, бала 18 жасқа толып оқуға түскен кезде қосымша ... ... ... деп ... ... бала 18 жасқа келгенде жұмыс беруші мен алғашқы сақтандырушының бар болуына күмән салуға болады. Оның салдарынан ең алдымен ... ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты аталған мәселенің шешілуінің әлеуметтік маңызы зор, өйткені ол асыраушысын ... ... ... ... толмағандар мен оқушыларды тәрбиелеуге және оқытуға қаражат алуға кепілдік береді. Жұмыс ... ... ... бүгін сақтанушылардың кәсіби ортасында қызба даулардың тақырыбы болып келеді. Даулы сәттерді реттеу ... ... ... бар ма? Мәселе мынада: сақтандырудың бұл түрін іске ... екі ... ... ... ... компаниясы мен өмір сақтандыру компаниясы. Заң бойынша жұмыс берушінің АҚЖ сақтандырудың ... ... ... ... ... жинайды. Бірақ, жауапкершілік келген уақытта, еңбекке жарамдығын жоғалтқан ... ... ... ... ... сәтте оның асырауындағы адамдарға төлемдерді аннуитеттік компания жүргізу керек. Сондықтан сақтандырушылық оқиға болғанда жалпы сақтандыру ... ... ... аннуитетті компанияға жібереді. Бұның салдарында - екі сақтандырушы арасында сыйақы көлеміне қатысты даулар пайда ... Бұны ... ... біз ... ... ... осы механизмнен шығаруды қолдаймыз. Халықаралық тәжірибеге сәйкес жұмыс ... АҚЖ жеке ... ... жатады, сондықтан тәуекелге life компаниялары барады. Жұмыс берушінің АҚЖ міндетті сақтандыруы туралы Заңда белгіленген ... ... ... ... ... де, ... де пайдалы болады
+ Сақтандыру компанияларының қызметін басқару және қадағалау мәселері
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның және шығарылатын негізде қадағалау ... ... ... ... ... мен ... тұрақтылығын қадағалау уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтердің және сақталуға міндетті өзге де ... мен ... ... немесе сақталуын бақылау арқылы жүргізіледі.
+ Пруденциялық нормативтерді: 1)жарғылық ... ең аз ...
2) ... ... ең аз ... 3) ... қабілеттігі маржасының ең аз мөлшері; 4) төлем қабілеттігі маржасының және кепілдік қорының жеткілікті нормативі; 5) жоғары өтімді ... ... ... 6) активтерді әртараптандыру нормативі құрайды. Уәкілетті орган қосымша пруденциалық ... ... ...
+ ... ... ... сапасы мен өтімділігі бойынша сыныптамасы ескеріліп есептелген активтердің сақтандыру ... ... ... ... асуы болып табылады.
+ Кепілдік қоры сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылығын және ... ... ... ету ... ... ... маржасын белгіленген ең аз мөлшерден төмендету нәтижесінде құрылады.
+ Жекелеген сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарты бойынша ... ... ... ұйымының өздігінен ұстап қалуының ең көп мөлшері актуариймен есептеледі және төлем қабілеттілігі маржасының нақты мөлшерінен аспауға тиіс. Бұл ретте сақтандыру ... осы ... ... ... ... ... ұйымы осы тармақта көрсетілген нормативтен асатын сақтандыру тәуекелінің тек қана бір бөлігін қайта сақтандыруға беруге құқылы. өздігінен ұстап қалудың ең көп ... ... ... ... ... қайта сақтандыру шартын жасасу күнінің алдында екі ай бұрын есептеледі және осы ... және ... ... нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын ескере отырып, сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарты қолданыста болған барлық ... ... ... ... есептік күнге сақталіға тиіс.
+ Тотап сақтандыру кезінде осы баптың 5-тармағында аталған норма әрбір ... жеке ...
+ ... ... кезінде осы баптың 5-тармағында аталған норма әрбір ортақ сақтандырушының сақтандыру сомасынан түскен үлес негізінде есептеледі.
+ Уәкілетті орган төлем ... ... ең аз ... және ... сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы үшін сақтандыру резервтерін ... ... ... ... белгілеуге құқылы.
+ Қазақстан Республикасының резиденті емес қайта сақтандыру ұйымдарының цеденттің алуы үшін ... ... ... ... ... ... ... комиссиялық алымдар шегерілгендегі жиынтық мөлшері толық - қаржы жылы ... ... ... ... ... ... ... алуға есептелген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық мөлшерінің сексен бес процентінен аспауға тиіс.
+ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қаржылық есеп беруіне ... ... ... ... ... және ... пайдалануды шектеу туралы мәліметтерді уәкілетті органға береді.
Пруденциялық нормативтерді есептеудің нормативтік мәндері мен әдістемелері, ... ... ... және ... ... өзге де нормалар мен лимиттерді есептеу үшін сапасы және өтімділігі белгіленеді. бойынша сыныптамасын ескере отырып, активтер құнын есептеу ... ... ... ... ... ... ... актілерімен
Мемлекеттік уәкілетті орган, яғни Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк сақтандыруды қадағалау департаментінің лицензиялау ... ... ... ... жоқ ... өз ... сақтандыру, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға, негізгі немесе қосымша қызмет ... ... ... уәкілетті аудитордың, актуарийдің қызметін атқаруға құқығы жоқ тұлға болып есептелінеді. Осы аталған лицензияның "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... естен шығаруға болмайды. Мемлекеттік уәкілетті орган сақтандыру ұйымына сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына ... ... ... ... бас ... ... ықтимал:
* егер сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен ... алты ай ... ... алу үшін ... ... органға өтініш жасамаса;
* егер сақтандыру ұйымы сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына сақтандырудың қосымша сыныбын ... ... ... берген күнге дейінгі соңғы алты ай ішінде сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңдардың талаптарын ...
б) ... ... жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензияға сақтандырудың қосымша сыныптарын енгізу уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік ... ... ... ... ... ... Қазіргі уақытта сақтандыру қызметін реттеуді және ... одан әрі ... ... ... ... қызметін реттеудің ұлттық режимі мен халықаралық принциптердің әрі стандарттардың жақындасуын Қазақстанның Дүние жүзілік Сауда Ұйымына интеграциялануы қажеттілігін, оның ішінде ... ... ... ... ... арқылы шектеуді ескере отырып қамтамасыз ету; сақтандыру ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру жөніндегі ... ... ... ... резиденті емес сақтандыру брокерлерінде міндетті түрде кредиттік рейтингтердің болуын талап етуді белгілеу жолымен күшейту; сақтандыру рыногы қатысушылары ... ... ... ... сюрвейерлердің, диспашерлердің және басқаларының) қызметінің құқықтық негізін нақтылау, сондай-ақ сақтандыру брокерлері мен ... ... ... ... және нақтылау; сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қаржылық орнықтылығына және төлем қабілеттілігіне қойылатын талаптарды одан әрі дамыту; актуарийлердің, ішкі және ... ... ... ... ... ... сондай-ақ сақтандыру ұйымының делдалдар мен сақтандыру агенттерінің өзара қарым-қатынасын реттейтін ішкі ... ... ... ... ... ... және тәуекелдерді басқару жүйесіне, оның ішінде нақтылы жүзеге асырылатын сақтандыру операцияларына қойылатын талаптарды әзірлеу; сақтандыру операцияларының ... ... алу ... ... және ... ... (мөлдірлігін) арттыру; сақтандыру тарифтерінің есептелу тәртібіне қойылатын талаптарды белгілеу; сақтандыру рыногының кәсіби қатысушыларын құру, лицензиялау әрі келісімдеу кезінде белгіленетін талаптарды ... ... ... қойылатын тәуекелдерді бағалау жүйесіне негізделген алдын ала ескерту тестерін ... ... ... жинау және өндеу жүйесін автоматтындыру тәрізді талаптармен салыстыра отырып бірегейлендіру әрі стандарттау жоспарлануда.
1.3 Сақтандыру ... ... ... ... және ... ... ... компанияларының құқықтық қатынасы жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларды сақтандыруға байланысты әртүрлі құқықтық қатынастарды ... ... ... - құқықтық нормалармен реттеу нәтижесінде олар заңды сипат алып, сақтандыру құқықтық ... ... ... ... ... ... тін ... мен белгілері бар. Оларға байланысты бұл қызметтерді орындауға қабілеті болады. Барлық құқықтық қатынастар қатысушылары нақыт анықталып, белгіленеді. ... ... ... мемлекетпен белгіленген және бекітілген құқықтық нормалармен реттеледі. Және бұл құқықтық ... ... ... ... ... ... түрде іске асырады.
ҚР сақтандыру жүйесінің құқықтық ... ... үш ... саты бар:
* Азаматтық құқық
* Сақтандыру қызметіндегі арнайы заңдар
3. Президент, Үкімет, Парламент.
Жалпы және нақты заңдар нормаларымен ... ... ... ... заңдық шеңберін арнайы мемлекет тарапынан тексеруші органдар: ... ... ... ... органдары.
Барлық құқықтық қатынас өмір сүру барысында мемлекеттік күштеу шарасымен де қамтамасыз етіледі. Мысалы, міндетті сақтандыру - заң ... ... ... ... заң ... ... ... асырылады. Сондықтан да құқықтық қатынас ретінде қалыптасып, қатысушылардың әрқайсысына белгіленген ... ... ... ... нормаларымен реттеледі.
Өз өмірін немесе денсаулығын сақтандыру міндетін ... заң ... де, ... де ... ... Сондықтан да азаматтың өз өмірін немесе денсаулығын сақтау сыртқы ықпал ету функцияларынан тыс іске ... Егер де ... ... ... ... мен тәртібі тараптардың өзара келісімдерімен белгілі құқықтық аясында қатынасқа түседі. Себебі екі жақты келісім-шарт құқық нормасы ретінде саналып, тараптардың міндеттері мен ... ... ... ... ... ... құқықпен реттелетін нақыт тұлғалар арасындағы өзара іс-әрекеті ... ... және ... ... ... мемлекеттің күштеу шарасымен қамтамасыз етілетін қатынас. Құқықтық қатынас, бұл - мемлекет немесе шарттасқан ... ... ... ... ... ... құқық пен міндетке негізделген қатынасы.
Сақтандыру заңына сәйкес сақтандыру қатынастарының қатысушылары сақтандырушылар, сақтандырушы тұлғалар яғни сақтандыру ... ... ... қоғамы, сақтандыру агенттері, сақтандыру брокерлері, сақтандыру актуарлары және сақтандыруды қадағалау органдары болып табылады. Сақтандыру ұйымдары өзара сақтандыру қоғамы сақтандыру брокерлері және ... ... ... ісінің тұлғалары.
Сонымен, сақтандыру - сақтандыру ұйымының активтері есебінен, сақтандыру төлемдері арқылы, сақтандыру келісімінде ... ... ... ... болуы кезінде жеке немесе заңды тұлғалардың , яғни олардың заңды мүдделерін , мүліктерін қорғауға байланысты кешенді қатынастардың жиынтығы ... ... (2000ж. ... № 126- II. ... Республикасының заңы және өзгертулер мен толықтырулар 2005 жыл ... №483 II ... 4 бап). ... ... еңбек келісімінің негізінде іске асырылатын және біліктілігі жоғары кәсіп жайында аттестаты бар ... ... ... ... ... ... ... бойынша актуарлы есептеуді пайдалана отырып инвестициялық жобалар бағалау бойынша сақтандырушы қызметімен азаматтық-құқықтық келісімді іске асыратын азаматты айтамыз. ... ... ... ... маңызды рөл атқаратын сақтандырушы агент және сақтандырушы брокерлер қызметі сақтандыру келісіміне байланысты жеке пайыздық мөлшерлемеге жұмыс ... ... ... ... ... ҚР-ң заңына сәйкес индивидуалды кәсіпкер ретінде бекітіледі немесе заңды тұлғалар ретінде (коммерциялық ... ... мен ... арасында делдалдық қызметті атқаратын азамат болып табылады [25,89].
Сақтандыру агентінің басты қызметті сақтандыру өнімдерін сатумен ... ... ... ... Сақтандыру сыйақысын береді. Сақтандыру агентімен сақтанушының өзара байланыстары келісіммен жүзеге асырылады. Өзара құқықтары мен міндеттері келісіледі. Сақтандыру агентінің ... ... ... ... ... төленеді. Сақтандыру сыйақысының көлемі бойынша пайыз есебінде иемденеді.Жалақысы шектеулі емес, жемісті жұмыс жасаған жағдайда сақтандыру компаниясындағы ең жоғарғы жалақы алуы ... ... ... компанияларының жеке корпаративті, этикалық кодекстері бар.Қоғамның этика қағидаттарына негізделген. Әрине бұл қағидаттар компанияның жемісті жұмыс істеуіне мүмкіндік ... Атап ... ... ... ... ... мол және тиянақты, адами сапалы қасиеттерге ие болуы тиіс. Әлемдік тәжірибеде сақтандыру жарналарының 50% сақтандыру брокерлеріне, ал 20% сақтандыру ... ... ... ... ... және ... ... болып келеді. Сақтандыру брокерінің лицензиясы болу керек.Заңды тұлға жеке қызметімен кез-келген ұйымдық-құқық формада жұмыс атқара алады [26.93].
Құзіретті орган - сақтандыру ... ... ... ... сәйкестігін бақылау және сақтандыру нарығын реттеу бойынша құзіреттіліктер мен функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган. ... ... ... ... ... Республикасының заңдық актілерімен анықталады. Келесі жағдайларда тұлға құзіретті органның ... ... ... қызметкері бола алмай: сақтандыру ұйымының жоғары дәрежелі ... ... ... немесе сақтандыру ұйымының дауыс беруші акцияларының 5 пайызынан артық акцияларды иемденуші және басқарушы тұлғалар, сақтандыру брокерлері.
Сақтандыру саласындағы мемлекеттік реттеудің ... ... ... ... ... ... сақтандыру жүйесін жасау, әрі ұстап тұру және ұлттық ... ... ... қалыптастыру;
* сақтандыру нарығын реттеу және сақтандыру қызметін бақылау;
* сақтандыру негіздерін заңдық тұрғыдан күшейту, міндетті сақтандыру ... ... ... ... ... ... жүйесіне қатысу принциптерін жасау;
* сақтандыру процесіне қатысушы барлық жақтардың құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... тарапынан бақылауды қамтамасыз ету және сақтандыру саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру құзіретті ... және ... да ... органдар көмегімен жүргізіледі.
Басқа мемлекеттік органдардың аталған заңмен айқындалмаған ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Мемлекеттік органдар мен олардың жоғары дәрежелі ... ... ... заңдық актілерінде тура қарастырылған жағдайлардан басқа кезде ... ... мен ... ... ... ... ... салынады.
Құзіретті орган:
* Қазақстан Республикасында сақтандыру жүйесінің қызмет етуін қамтамасыз ... ... ... инфрақұрылымын қалыптастыруға және сақтандыру нарығының барлық қатысушыларының заңды ... ... ... ... саясатты жүргізеді;
* сақтандыру нарығын реттеудің әдістері мен принциптерін, сақтандыру ... ... ... ... анықтайды;
* сақтандыру ұйымдарын құруға рұқсат береді;
* аталған заң талаптарын ескере ... ... ... ірі ... ... иемденуге рұқсат беру және рұқсатты қайтарып алу тәртібін анықтайды. Ірі ... ... ... ... беруші акцияларын тура немесе жанама түрде иемдену үлестерін анықтайды.
* сақтандыру ұйымының акцияларына қатысты келісім ... ... ... ... ... ... ерікті түрде қайта құру мен ликвидациялауға рұқсат етеді;
* жарғылық капиталға заңды тұлғалардың ... ... ... аталған Заң талаптарына сәйкес сақтандыру қызметін, сақтандыру брокерлерінің қызметін, ... ... ... ... ... асыру құқығына лицензия беру тәртібін анықтыйды және лицензия береді.
* сақтандыру портфелін беру ... ... ... ұйымының пруденциалды нормативтерін, міндетті түрде сақталу керек нормаларды және міндеттемелерді, сонымен қатар, жарғылық капиталдың, ... ... ... ... ... минималды мөлшерін анықтап, олардың сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді;
* ... ... ... ликвидациялық комиссияларының қызметін бақылауды жүзеге асырады;
* сақтандыру ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің жетекші қызметкерлерін ... ... ... ... ... сақтандыру ұйымының қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігін талдау мен бағалауды жүзеге асырады;
* сақтандыру ұйымының сақтандыру полистерін есептеу тәртібін орнатады;
* ... ... ... түрлері бойынша сақтандыру тарифтерін есептеу принциптері мен әдістеріне ... ... ... ұйымының шығын коэффициентін есептеу тәртібін анықтайды;
* сақтандыру ұйымдарының, ... ... және ... ... мен ... реестрін жүргізеді;
* Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 11.06.2006 бастап алынып тасталынға. №562-11
* сақтандыру ұйымын автоматтандыруға қойылатын талаптарды орнатады;
* Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... №483-11
* сақтандыру ұйымы мен сақтандыру нарығының басқа да мүшелеріне міндетті нормативтік-құқықтық актілерді қабылдайды;
* сақтандыру қызметінің ... ... ... және олардың бөлімшелерінің тексеруін жүргізеді;
* сақтандыру нарығының ... ... ... жариялайды;
* сақтандыру нарығының кәсіби мүшелеріне берілген лицензиялардың қызметін уақытша тоқтату және ... ... ... ... ... ... ... Заңында қарастырылған жағдайлар негізінде сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін тоқтату туралы шағыммен сот ... ... ... ... ... ұйымының қызметі, оның мүшелері және бөлімшелерінің құқықтық мәртебесі және қаржылық ... ... ... ... ... ... Республикасының Заңына сәйкес сақтандыру нарығының кәсіби мүшелерінен, оның бірлестіктерінен, сақтандыру агенттерінен ... ... ... ... ... ... ... Заңына сәйкес 11.06.2006 бастап алынып тасталынға. №562-11
* мемлекеттік органдар мен мекемелерден бақылауға қажетті, соның ... ... және ... ... ... ... ... пайдалануға құқылы;
* міндетті сақтандырудың жеке түрлері бойынша сақтандыру ... ... ... және оның ... ... ... орнатады;
* сақтандыру нарығының кәсіби мүшелеріне шектелген шаралар қолдануға құқылы;
* ... ... ... ... ... ... ... күштеп сатып алуға байланысты шаралар қолданады;
* Қазақстан Республикасының қаржылық нарығының субъектілерін бақылаушы басқа да ... ... ... пен ... ... алмасуды жүзеге асырады;
* өзге елдердің сақтандыруды бақылаушы органдарымен қарым-қатынаста немесе сақтандыру нарыған реттеу және сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының мүддесін қорғайды; [9.54].
Қазақстан Республикасының Заңдық актілеріне сәйкес басқа да қызметтер, құзіреттер және құқықтарды жүзеге асырады.
2. Сақтандыру компанияларының қызметін ДАМУ ... ... АО СК ... АО СК ... ... ... ... Біріккен кәсіпорын Акционерлік қоғамы 1997 жылы 24 мауысымда құрылған. Компания заңды тұлғаларды сақтандыруға бағытталған.
СК АҚ Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... 2011 жылдың 06 қаңтарында берілген мемлекеттік лицензия негізінде қызмет атқарады.
> Сақтандыру компаниясы ... сай болу ... әр ... ... және жеке ... ... жоғары деңгейімен бірге жүретін сақтандыру қорғанышымен қамтамасыз етеді.
Сақтандыру ... ... ең ... ... жабудың сенімділігіне бағытталған. > Сақтандыру компаниясы барлық келісім шарттарды халықаралық қайта сақтандыру рыногында орналастырады.
Меншікті сақтандыру портфелін қорғау мақсатында компания катастрофалық ... ... 40 ... ... ... CAT XOL ... ... алды. Басқаша айтқанда, компания портфелі катастрофалық шығындар жағдайында тәуекелдің барлық түрінен ... ... CAT XOL ... ... ... ... ... жағдайда да клиенттерге сақтандыру өтемінің 100% төленетінін кепілдендіреді. ... ... ... ... портфелі ТМД территориясындағы ең үлкен лимитпен Облигаторлы келісім шарт бойынша қайта сақтандырылады. > ... ... ... сақтандырудың облигаторлы келісімшарттың көшбасшысы, халықаралық қайта сақтандыру нарығының ірі және атақты қатысушысы Swiss Re компаниясы болып ... Бұл тағы > ... ... ... ... ... ... сенімді артырады.
Компанияда Disaster Recovery Plan жасалынған және енгізілген, бұл катастрофалық апат жағдайында клиенттердің мүдделерін толық қорғауға арналған ерекше механизм. ... ... 70 ... бар, ... ... ... 1-де көрсетілген.
> сақтандыру компаниясы Қазақстан сақтандыру нарығының ... ... келе ... ... ... мақсаттары мен олардың орындалуы компанияға деген сенімділікті арттырады (1-кесте).
Кесте-1. > сақтандыру компаниясының мақсаттары мен ... (млн. ... ... мың ... 130 000 ... 272 725 213
113%
> СК рынок үлесі
2.8% кем емес
3.18%
Позициялану
Лидерлік ондық құрамына ену
Рынокта тоғызыншы орын
Таза пайда
14 311
-21 892
-153%
Болашақ табыс
119 910
126 ... ... ... ... компаниясының 2011 жылға жылдық есебінен
Кестеде көрсетілгендей > сақтандыру ... 2011 ... ... ... он ең үздік компаниялары тізімінде тоғызыншы орынға ие болды. Сату көлемі жоспарды артық орындалып - ... ... ... ... жоспарланған 2.8%-дан асып 3.18%-ға жетті. Болашақ табыс 106%-ға ... және ... ... 55%-ға ... СК ... ... ... Міндетті сақтандыру түрлері:
-Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
-Қызметі үшінші тұлғаға зиян келтірумен байланысты обьектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
-Тасымалдаушының жолаушылар ... ... ... сақтандыру;
-Міндетті экологиялық сақтандыру;
-Жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру.
* Ерікті ... ... және ... ... ... ... қоса, жылжымайтын мүлікті сақтандыру;
-Медициналық сақтандыру;
-Опасыз жағдайлары мен аурудан сақтандыру;
-Авто көлікті сақтандыру;
-Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру;
-Авто көлік иелерінің азаматтық-құқықтық ... ... Шарт ... ... жауапкершілігін сақтандыру;
-Теміржол көліктерін сақтандыру;
-Жүкті сақтандыру;
-Теміржол көлік иерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
-Әуе көліктерін сақтандыру;
-Әуе көлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
-Су ... ... ... ... ... ... сақтандыру;
-Тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру.
2013 жылдың мауысымында > сақтандыру компаниясына 16 жыл толады. Осы мерзімде > СК келесі жетістіктерге ...
-> СК 2011 ... ... ... ... он ең ... ... компанияларының құрамына кірді.
-> СК БҰҰ инициативасымен құрылған корпоративтік және әлеуметтік жауапкершілік бойынша ... ... ... ... ... ...
-Қазақстанның Қаржыгерлер Ассоциацияның мүшесі.
-Америкалық Сауда Палатасының (American Chamber of ... ... ... кепілдік беру Қорының қатысушысы.
-Хабаровск қаласының коммерциялық емес бірлестіктің мүшесі болып табылады.
> сақтандыру компаниясының ... ... ...
> сақтандыру компаниясы Қазақстан сақтандыру рыногында капиталы үлесі мен активтері бойынша алғашқы ондықтағы орындарға ие.
-Жарғылық капиталы - 1 500 000 000 ... - 3 орын ... ... ... ... - 4 018 724 000 теңге - 6 орын
-Жиналған ... ... - 6 996 221 000 ... - 7 ... - 6 856 265 000 теңге - 7 орын
Кесте-2. Меншікті капитал
Көрсеткіштер
2013 ... ... ... 500 000
295 450
Резервтер
4 379
2 134
Бөлінбеген табыс/(жиналған дефицит)
37 411
(39 796)
Меншікті капитал, барлығы
1 541 790
257 788
Міндеттемелер мен ... ... ...
3 014 ... ... ... ... 2011 жылға жылдық есебінен
Компанияның инвестициялық қызметінен түсетін табыстары мен шығындар 3-кестеде келтірілген.
Кесте-3. Инвестициялық қызметтен табыс пен шығындар
(мың теңге)
Инвестициялық және ... да ... ... ... ... қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон/дисконт) табыс
18 858
Бағалы қағаздарды сату/сатып алудан табыс (шығын) (нетто)
-760
Сауда мен сатуға арналған бағалы қағаздар құны өзгергеннен ... ... ... ... ... ... түріндегі табыс
2 972
Өзге
-1 194
> сақтандыру компаниясының 2011 жылға жылдық есебінен
> сақтандыру компаниясының инвестициялық қызметтен түсетін ... ... 15 112 мың ... ... қағаздар бойынша сыйақы түріндегі табыс 18 858 мың теңге болса, оларды сатып алудан табыс 760 мың ... ... ... мен ... ... бағалы қағаздар құны өзгергеннен табыс 4 764 мың теңгеге кеміді.
Компанияның меншікті капитал үлесі 4-кестелерде келтірілген. ... > ... ... үш ... ... (2011-2013 ж.ж.), (мың теңге)
Негізгі көрсеткіштер
01.01.11
01.01.12
(+)
(-)
01.01.13
Жарияланған капитал, оның ішінде
200 000
200 000
100 000
300 000
Төленбеген капитал
-4 550
-4 550
Өткен ... ... ... ... ... ... ... төленбеген капитал
-14 934
-21 891
-21 891
Қайта бағалаудың қорытындылары
-154
-358
-358
Барлығы меншікті ... ... ... ... ... ... сақтандыру компаниясының 2011 жылға жылдық есебінен
Кесте-5. Қорытындылар
Бөлімі
Қозғалысы
Мүмкіндіктер
Операциялық қызмет
Жалпы ... ... ... төлемдер бойынша жоспарды орындау 76%
Жүйелі төлемдер үлесін ұлғайту
Экономика және ... ... ... ... ... табыс-орындалу 106%
Инвестициялық портфель табыстылығын көтеру. Есепті автоматизациялау. Халықаралық стандарттар бойынша аудит жүргізу
Рынок
Жиналған сақтандыру ... ... 28-ші ... 9-шы орынға өту
Лидерлер тізімінде тіркеу.
Жүйелік даму
Компанияның бизнес-процестері жасалып енгіздірілген, мамандар штаты жасақталған
Компанияның бизнес-процестерін ... ... ... ... бухгалтерия (7 версия) енгізу және қолдану
Мәліметтер есебін автоматтандыру негізін енгізу
Бухгалтерлік баланс
Активтер ... 31 ... ... ... және оның ... пен ... туралы есепке қосылған әділ құны бойынша қаржылық ... ... ... мен ... ... ... ... қарыз
8
92.701
57.022
Алынбаған сақтандыру сыйақылары, қайта сақтандырушының үлесі
9
871.634
361.115
Сақтандыру шығыстары мен жөндеу табыстары бойынша резервтер, қайта сақтандырушының үлесі
10,16
40.438
8.226
Негізгі құралдар
23.548
15.635
Салық активтері
12
9.284
4.151
Өзге активтер
9.130
13.395
Активтер барлығы
3.014.105
954.145
Міндеттемелер ... және ... ... ... ... қарыз
11
231.245
70.358
Алынбаған сақтандыру сыйақылары
9
1.098.768
554.921
Сақтандыру шығыстары мен жөндеу табыстары бойынша резервтер, қайта ... ... ... ... ... ... мен шығыстар туралы есеп
2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға
Прим.
2013 жыл
2012 жыл
Аударылған сақтандыру сыйақылары, жалпы сомасы
15
2.949.763
1.272.725
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйақылары
15
(2.526.197)
(907.816)
Қайта сақтандыруға ... ... ... сақтандыру сыйақылары
423.566
364.909
Жиналмаған сақтандыру сыйақыларының резервінде өзгерістер, нетто
9,15
(33.328)
(167.160)
Қайта сақтандыруды шығарып тастағандағы жиналған сақтандыру сыйақылары
390.238
197.749
Ауыстырылған ... ... ... ... қайта сақтандыру бойынша
46.735
16.451
Аударылған шығындар, қайта сақтандыруды шығарып тастағанда
10,16
118.415
(104.769)
Сақтандыру бойынша комиссиялық шығыстар
123.790
(107.177)
Қайта сақтандыру бойынша комиссиялық табыстар
78.458
65.940
Комиссиялық шығыстар ... ақы мен ... ... ... ... ... бойынша шығыстарды алып тастағандағы табыстар
28.687
(10.179)
Әкімшілік және операциялық шығыстар
17
97.593
(56.954)
Амортизация
3.231
(1.845)
Өзге операциялық шығыс/табыс
1.346
342
Операциялық табыс
128.080
(89.598)
Табысқа салынатын салық бойынша шығысқа дейінгі табыс/шығын
98.411
(37.855)
Табысқа ... ... ... ... ... ... өзгерістер туралы есеп
Жарғылық капитал
Негізгі құралдарды қайта бағалау қоры
Бөлін
беген табыс
Мен
шікті ... ... 31 ... алып ... ... құралдарды қайта бағалау
-
2.134
-
2.134
Тікелей меншікті капиталда танылған табыс пен шығыстың ... ... ... ... ... жылға табыс пен шығыс, барлығы
2.134
(53.072)
50.938
Жарғылық капиталға төлемдер
95.450
-
-
95.450
2012 жылдың 31 желтоқсан
295.450
2.134
(39.796)
257.788
Салықтарды алып тастағанда негізгі құралдарды қайта бағалау
-
2.392
-
2.392
Қайта бағалау қорының амортизациясы
-
(147)
147
-
Тікелей ... ... ... табыс пен шығыстың жалпы сомасы
2.245
147
2.392
Бір жылға табыс
-
-
77.060
77.060
Бір жылға табыс пен шығыс, барлығы
2.245
77.207
79.452
Жарғылық капиталға төлемдер
1.124.550
-
-
1.204.550
2013 жылдың 31 желтоқсаны
1.500.000
4.379
37.411
1.541.790
Өткен жыл ... ҚР ... ... ... ... ... ... операциялары (сақтандыру сыйақылары мен төлемдер) көлемінің өсуінде анық көрінеді.
2013 жылы ... ... ... ... факторы ұлттық экономиканың тұрақты өсуі, ІОӨ-нің 9,4% өсуімен сипатталады. Сақтандыру нарығы өсуінің тағы бір ... ... ... ... ... заңдағы өзгерістер - жұмыс берушінің жауапкершілігін Міндетті сақтандыру мен қызметі үшінші ... зиян ... ... ... ... иелерінің АҚЖ Міндетті сақтандыру туралы Заң қабылданған. Бұл ... ... ... ... ... сыйақыларының жиынтық көлемі 2013 жылы 6,7 млрд. теңге, яғни жиналған сақтандыру валды көлемінен 10%.
Республика Үкіметі елдің сақтандыру секторының дамуына үлкен ... ... ... ... жарғысы, соған байланысты отандық сақтандыру компанияларының кезеңдік капитализациясының үш жылдық жоспары енгізілді.
Бұл шарттарда > Сақтандыру Компаниясы өз ... ... және ... ... ... үздіксіз дамып келеді. Компанияның даму қарқыны сақтандыру нарығының даму қарқынынан алға шығып кетті, бұл ары қарай дамуға тұрақты ... бере ... ... ... 4,4% тең ... ... мүмкіндік берді (6-кесте).
Кесте-6. > сақтандыру компаниясы ... ... жж. ... ... көрсеткіштері, (мың теңге)
2011
2012
2013
Активтер
262 130
954 145
3 014 105
Меншікті капитал
213 276
257 ... 541 ... ... 000
295 450
1 500 000
Резервтер, жалпы
50 573
619 487
1 197 954
Сыйақылар, жалпы
97 824
1 272 ... 949 ... ... ... ... ... сақтандыруға берілген сыйақылар
47 142
907 816
2 526 197
> сақтандыру компаниясының 2011 жылға жылдық есебінен
Сонымен, ... ... ... ... > ... компаниясымен жиналған сақтандыру сыйақыларының көлемі 2013 жылы 2 949 млрд. теңгені құрады және 2012 жылмен салыстырғанда 132% өсті. Сақтандыру төлемдерінің ... өз ... 78% өсті және 130 млн. ... ... жылы өз ... ... асыра отырып, компания жарғылық капиталын әрбірі 1000 теңге болатын 1,5 млн. дана ... ... ... ... ... 1,5 млрд. теңгеге ұлғайтты.
Біз сақтандыруға келетін тәуекелді дұрыс бағалауға үлкен көңіл бөлеміз, сол ... 2013 жылы ... ... ... орны ... оның ... сақтандырғанға дейінгі клиент обьектісін техникалық бағалау. Берілген маманды қосу ... ... ... ... ... бағалауға мүмкіндік береді.
Компания бизнесті әлеуметті-жауапты жүргізу қағидатын ұстанады.
2013 жылы сақтандыру ... ... өсуі ... - шамамен 68%, бәсекелестік өсті, бұған ... оң ... ... сақтандыру компаниясының өсуі бірқалыпты. Бұл компанияның жол басында дұрыс таңдалған стратегияның нәтижесі. Оның мәні қысқа аралықтарда бірінші болу ... ... ... ... ... ... өз құндылықтары туралы ойланады - ол клиенттері үшін жаңа қызмет ... ... ... > сақтандыру компаниясының стратегиясы мүлтіксіз құндылықтарды құруға бағытталған.
Таңдалған қағидалар компанияның корпоративтік мәдениетіне сай келеді. Адамдар - ... ... ... және ... ... ... мен ... үлкен инвестициялар орындайды. Қызметкерлердің 80% ағылшын тілін ... ... > ... ... ... ... ... талабы өсіп тұрады. Топ жұмысының тиімділігін көтеру бойынша тренингтер жиі өтеді. Компанияда сақтандырудан, менеджмент, маркетинг, актуарлы математика, персоналды және ... ... сапа ... т.б. ... ... ... ... бар кітапхана қызмет атқарады. Компанияда жұмыс істеу қызықты болу үшін барлық жағдайлар жасалған.
Компания жұмыста қызметкерлердің іскерлігінің деңгейі мен ... ... ... ... ... ... ... ескеріп отырады. Сол себепті > сақтандыру компаниясы қызметкерлерін жоғары табыстылық пен ... ... ... ... және ... біліктілігін арттыру мақсатында Германия, Англия мен Швейцарияның сақтандыру саласында білім беретін ірі сақтандыру орталықтарында қызметкерлерін оқуға жіберуге ерекше көңіл ... ... ... ... ... ... компания қызметкерлері жағынан қайтарымдылық деңгейі жоғары.
Компанияда
халықаралық стандарттарға сай және ... баға ... ... обьектілерінің инженерлік зерттеуін қамтамасыз ете алатын және жоғары білікті мамандар қызмет етеді. Компания ... ... ... ... құжаттарды жинауға көмек көрсете алады, бұл клиент қызметкерлерінің уақытын үнемдейді. Қызметкерлер клиенттердің мүдделерін толық қорғайтын және клиент ... ... ... ... ұйымдастыра алады
. қызметкерлер жергілікті заңға сәйкес сақтандырудың барлық аспектілері бойынша білікті заңи кеңес бере алады.
> ... ... ... тек керемет қызмет көрсету стратегиясына сүйенеді.
> сақтандыру компаниясы қызметкерлеріне келетін сату ... ... ... ... көрсеткіштері 7-кестеде келтірілген.
Кесте-7. > сақтандыру компаниясының қызметкерлер үлесі
Негізгі көрсеткіштер
2013 мәліметі
13/12
салыст.
2011
АОР
факт
Исп.к. АОР
1 қызметкерге сату көлемі
7 795
38%
8 321
10 784
130%
1 ... ... ... ... 594
1 966
123%
1 қызметкерге ЖӨ-де тұрақты шығындар үлесі
28%
-45%
18%
15%
86%
Қызметкерлер саны
98
-56%
55
43
78%
Менеджемент
2
0%
2
2
100%
операциялық
68
-100%
әкімшілік
28
46%
53
41
77%
Кадрлардың ауысымдылығы
4%
46%
11%
5%
49%
> сақтандыру компаниясының 2011 жылға жылдық есебінен
Кестеде ... ... әр ... ... ... өнімін сату көлемі 130%-ды құрайды. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда 38%-ға артқан. Ал бір қызметкерге жұмсалатын ... ... ... - 123%, бұл ... ... ... 10%-ға кем. Бір қызметкерге жалпы өнімде тұрақты шығындар үлесі 15%-ды құрады, өткен жылдармен салыстырғанда 45%-ға кеміген. ... ... саны ... ... 56%-ға ... ... ... ауысымдылығы 46%-ға артқан.
Осы аталғандардың барлығы және басқалар компанияға тек ... ... ... ... өнім ... ... ... 2013 жылдың нәтижелері бойынша Қазақстандық сақтандыру компаниялары арасында > ... ... ... ... ... жетінші орынға көтерілді. Даму қарқынын кемітпей және болашақ өсуді мақсат етіп, компания болашаққа үлкен сенімділікпен қарайды.
> сақтандыру компаниясының құндылықтары:
* ... ... ... Тиімді ішкі бизнес-процестер
* Жоғары білікті мамандар
* Заң алаңы шегінде қызмет атқару
* Минутты табыс емес стартегиялық ... ... ... мен ... жылы ISO ... сапа ... халықаралық стандартын енгізуді бастады, бұл компанияның барлық деңгейінде тиімді басқару жүйесін жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... қайта сақтандырудың сапалы және тұрақты саясатын ұстана отырып, тұрақты ішкі процестерді қолдап, > Сақтандыру ... ... ... сақтандыру қызметінің кеңістігін ұлғайтты және компанияның қаржылық тұрақтылығы мен сенімділігін қамтамасыз етті.
> Сақтандыру Компаниясы Қазақстанның ... ... ... ... ... қайта сақтандыруды қамтамасыз етеді және сақтанушының мүддесін қорғайды.
Қызметкерлердің ... ... ... ... келесілерге мүмкіндік береді:
* Тәуекелді бағалауда субьектизмді минимизациялау
* Тәуекелді қайта ... ... ... оптимизациялау
* Әр және жиынтық тәуекелді қайта сақтандыруда қауіпсіздіктің оңтайлы деңгейін қамтамасыз ету
* Халықаралық қайта сақтандыру нарығында қайта сақтандырушылар ... кең ... ... ... ... ... ... үлесін қайтаруды қамтамамыз ету
Осы барлық факторлар табыстылық пен портфель қауіпсіздігіне және сақтандыру операцияларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ... ... және ... әсер етеді.
Көрсетілетін қызмет сапасын ары қарай жақсарту, жұмыс тиімділігі мен қызметкерлердің біліктілігін көтеру мақсатында 2013 жылдан бастап Менеджмент Сапасының ... ISO ... ... ... ... ... ... қазіргі заманға сай рыноктық экономиканың ең негізгі инфрақұрылымы ұлттық сақтандыру жүйесін құру ... ... ... өткізілді.
Ұлттық банктің 2011-2013 жылдарда сақтандыру рыногын дамыту бойынша атап өтетін негізгі міндеттерінің бірі сақтандыру нарығының инфрақұрылымын дамыту ... ... ... ... және оның ... ... ... брокерлері, актуарилер мен аудиторлардың сенімді өкілдері) қызметін дамыту. Бағалы қағаздар рыногы, оның ішінде ... ... ... ... ... ... ... тәуекелді сақтандыру тиісті дәрежеде өз дамуына жетеді.
Міндетті сақтандыру түрлерінің тізімі кеңейту жоспарлануда, оның ішінде бұқаралық және ... ... ... ... ... ... ... бағыттар.
Сақтандыру келісім шарттары бойынша клиенттер мүддесін қорғау мақсатында 2011 жылдың күзінде сақтандырушыларға (сақтандырылғандарға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін кепілдендіру Қоры ... ... ... сақтандырудың негізгі түрлері бойынша кепілдендіру енгізілген. Кейіннен қалған барлық түрлеріне, оған қоса ерікті ... ... ... ... ... ... ... белгіленген жалпы тенденденцияларының ішінде тәуекел сапасы көтерілгеннен жылдамдықтың төменлеуі, ... мен ... ... ... сақтандыру көлемінің төмендеуінен және тағы басқалар бұл кезеңге сай келеді. Ең алдымен көзге түсетіні сақтандырушылардың қызмет көрсету ... мен ... ... Бұл Қазақстан Республикасындағы сақтандыру мәдениетін және де сақтандыру имиджінің деңгейін көтеруге мүмкіндігі бар актуалды шаралардың бірі ... ... Егер ... іскер альянстарды құру немесе кіру күнделікті болса, онда Қазақстан үшін бұл жиі кездесетін жай емес. Бұл жоспар үшін қызығы 2011 ... ... ... ... ... бұл ... мен ... қамтамасыз ету саласындағы, бірден екі сақтандыру компаниясы мен бір ЗЖҚ, қаржылық қызмет көрсетудің ... ... ... қатар, айта кететіні Қазақстандық сақтандырушылардың өнім ассортиментінің кеңеюі. Мысалы, ... ... ... ... ... ... ... шығыннан сақтандыру (көршінің терезесін сындыру және т.б.). Ал бір компания сақтандырудың кең мүмкіндігін көрсету үшін зоопарктегі пілдерді сақтандырған.
Қазақстандағы барлық 37 ... ... ... кредиттер мен инвестицияларды жүзеге асырмайды.
Бұл жағдайға байланысты 2011 жылдың қарашасында инвестицияның экспорттық несиелерді сақтандыру бойынша. ... ... ... ол өз ... 2012 жылы 01 ... бастады. ( лицензия 2012 жылдың 01 қаңтарынан). Оның ... ... бар, ... оны ... ... бәсеке ретінде емес, локальді мәселелерді шешуге арналған, бұл жағдайда шетелге инвестиция мен ... ... ... ... ... ... болады, бұл әлі біздің рынокқа үйреншікті емес. Бұл Корпорацияның басты ... ... - ... Республикасында 2011-2013 жылдарға индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыруға ат салысу.
Корпорацияның басты міндеттеріне келесілерді ... ... ... және ... ... ... тауар мен қызметті экспортқа ынталандыру;
-тәуекелді сақтандыру және қайта сақтандыру жолымен шетелге инвестицияны ынталандыру;
-сыртқы экономикалық ... ... ... ... ... кәсіпкерлікпен байланысты арнайы кеңес беру, маркетингтік және ... ... ... Сақтандыру компанияларының Қазақстан Республикасында қызметтері мен дамуын талдау
Өкінішке орай, біздің ел азаматтарының кіріс өсімінің ... ... ... үміт ... Бұл ... даму ... да анық ... себебі билік көбінесе жарқын болашақ жайлы декларативті сөз берулермен ғана шектеліп қояды. Біздің пікірімізше, халықтың ... ... ... ... ... ... нарығындағы түбегейлі өзгерістерге үміттенуге болмайды. Мүмкін, өкілетті органның бұл мәселеге байланысты көзқарсының өзгеруінің себебі де осы ... ол енді ... ... нарығының дамуына біршама көп уақыт керек деп ... ... ... ... ... нарығының даму қарқыны бүгіннің өзінде уақыт талаптарына жауап бермейді. Қазақстанның сақтандыру компанияларының ұйымдарының бүгінгі күнгі ... ... ... ... ... ... ... отыр. Айталық олардың банк депозиттерін сақтандыру компанияларының ғана немесе зейнетақылық аннуитет келісім шарттары негізіндегі зейнетақылық жинақтаулар ... ... ... ... ... ... ... шамасы келмейді. Сонымен қоса, экологиялық сақтандыру компанияларының , ауылшаруашылық саласындағы тәуекелділіктерді сақтандыру компанияларының және өзге ... ... ... мәселелері де өзекті болып отыр. Қазақстандық сақтандыру компанияларының нарығы өз қалыптасуының бастапқы кезеңінде тұр ... те, ... ... бұл ... ... ... ... дәрежеде жоғары деп бағалауға болады : жақын бес жылдықта оның даму қарқыны 25% -тен асуы қажет екен. ... ... ... ... ... қарқынмен де қолданып келеді. Осылайша, Қазақстандық сақтандыру компанияларының ұйымдарының 2012 - ... ... ... ... ... ... көлемі 76 млрд. теңгеге жеткен, бұл одан алдыңғы жылдың дәл осы көрсеткішінен 80 %-ке ... ... ... ... бірге бір мезгілде сақтандыру компанияларының ұйыдарының ... ... 52% ... ... ... 111 млрд. теңгені құрады. Ал жалпы өзіндік капитал 40%-ке өсті және 63,4 млрд.-қа жетті. Және сақтандыру ... ... ... 62,3 млрд. теңгені құрады. [31.77]
Сарапшылардың пікірінше, қазір ... ... ... ... ... алты жыл ... АО СК ... сияқты аса қарқынды даму кезеңін бастан өткізіп жатыр және ... ... ... ... ... білдіріп отыр.
Қазіргі таңда нарықта 39 сақтандыру компанияларының компаниясы тұрақты қызмет көрсетіп отыр, олар екі ... - ... ... компанияларының (бұл түрді тағы non life деп те атайды) және өмірді сақтандыру компанияларының ... life) ... ... ... компаниялары. Атап өту керек, Қазақстан Республикасының заңнамалары бойынша, бір сақтандыру компанияларының компаниясы екі бағытта да іс қызмет жүргізе алмайды. Бұл ... да, ... ... да сақтандыру компанияларының қызметін реттеттеуші өкілетті орган сақтандыру компанияларының шылық бақылаулардың халықаралық ассоциациясының принциптері мен стандарттарын ұстанады.
Қазақстанда өмірді ... ... ... төрт қана ... ... ... көрсетеді. Олардың ішінде АО СК (бұл сегментте көшбасшы ... ... және ... ... . ... өзге ... міндетті және ерікті сақтандыру компанияларының ды қосатын ... ... дың ... ... ... Өз ... соңғылары мүліктік және жеке топтарға бөлінеді.
Сақтандыру компанияларының шылармен қатар, сақтандыру компанияларының ... ... ... 11 ... ... ... де жатқызуға болады екен, олардың негізгі іс ... ... ... және ... ... ... ... арасындағы делдалдықты жүзеге асыру болып табылады. Нарық қатысушыларына, сонымен ... ... ... тәеукелділіктерін есептейтін мамандар 33 актуарий де саналады. Мұнымен ... ... ... ... ... ... да құрамына бүгінгі таңда 31 сақтандыру компанияларының компаниясы кіретін. Сақтандыру компанияларының төлемдерін ... ... Қоры да ... етеді.
Сурет-1 2012 жылғы- компаниялардың сақтандыру компанияларының сыйақылары мен төлемдері
2012-жылдың 1-қыркүйегіндегі жағдай ... ... ... компанияларының нарығының жартысынан асық бөлігі 5 ірі компанияларының үлесіне келіп отыр екен. Олар (13,2%), АО СК ... ... >> (13%), (10%), (8,2%), >> ... 8 айы ... ... ... ... сақтандыру компанияларының бұл түрінің үлесі 14% құраған. Мұнда көшбасшы орындарды (2 млрд. теңге), (1,3 млрд.теңге) және (1 млрд.теңге) ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау Агенттігінің (ҚБА) 2012 - жылдың 1- ... ... ... сақтанлырудың бұл түріндегі анағұрлым үлкен орын жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық ... (АҚЖ) және ... ... АҚЖ ... компанияларының үлкен орын алады екен.
Жалпы алғанда, қазіргі таңда Қазақстанда міндетті сақтандыру компанияларының дың 9 түрі бар. ... ... ... ... 2009- ж ... ... бекітуінше, сақтандыру компанияларының міндетті түрлерінің саны уақыт өте 11-ге ... ... ... компанияларының дың пайыздық мөлшерлемесі
Сурет-3 Сақтандыру компанияларының қаржылық көрсеткіштері
Мемлекет нарықтық экономика жағдайында өзінің әлеуметтік жауапкер-шіліктерінің бір бөлігі жекеменшік институттарға берілуі ... деп ... ... бұл саясатты ессіз ұстануға да болмайды, осындай саясатты ұстануынан 2010 - жылы Украинада міндетті сақтандыру компанияларының түрлерінің саны 42 - ге ... ... ... пікірінше, бұған себеп болған салалық лоббизм. Нәтижесінде, тіпті, сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... болатын.
Егер Қазақстанға қатысты айтатын болсақ, сақтандыру компанияларының сыйақыларының жалпы бумасында міндетті сақтандыру компанияларының үлесінің азаю тенденциясы ... Егер ... ... 20%-ті ... ... ... 14%-ке қысқарған. Сонымен бір уақытта, бұл сегменттегі сақтандыру компанияларының сыйақысының абсалютті мәні екі ... ... - 4 ... 8 ... тенгеге өскен. Яғни міндетті сақтандыру компанияларының түрінің жинаушы ... ... ... отыр, тек қана олардың жалпы сыйақы құрылымындағы үлесі ғана ... ... ... ... парламентінде міндетті сақтандыру компанияларының түрлеріне қатысты заңнамалық актілерге толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы заң жобасы қаралуда. Қайта қарауды ... етіп ... ... ... АҚЖ - і, өсімдік өсірудің міндетті сақтандыру компанияларының жайлы заңдар.Дегенмен, сақтандыру компанияларының компаниялары үшін ең маңызды болып ... ... ... ... ... ... ... болып отыр. Сақтандыру компанияларының бұл түрі бойынша тиімсіздіктің жылдан ... өсуі ... ... ... үшін бұл ... ... етіп отыр. Кез келген коммерциялық ұйым сияқты сақтандыру компанияларының компаниялары өз іс қызметінен белгілі бір кіріс алғысы келеді. Бірақ, ... ... орын алып ... ... ... ... ... шыларкіріс алмақ түгілі, өз қақтандыру резервтерін қалыптастыра алмай отыр. [30.87] ... ... ... ... ... ... - ... өздері де автокөлік иелері болып табылатын және ... ... ... бағасының өсуінде мүдделі емес депутатардың шешімен әрі шыдамсыздықпен, әрі ... ... ... ... ... ... қарағанда ерікті сақтандыру компанияларының нарығының өсім үлесі көп болып отыр. Мысалы, 2012 - ... ... ... ... ... сыйақысының көлемі, өткен жылмен салыстырғанда дәл осы көрсеткіш 28%-ке өскен болса, ал ... жеке ... ... да өсім 46% ... ал ... ... ... компанияларының - 102,8% -ке жеткен. Мүліктік сыйақылар абсалютті ... де ... ... ие. ... егер жеке ... компанияларының бумасында 7,5 млн. теңге болса, мүліктікте - 57 млн. теңгені ... жеке ... көп ... ... ... ... ... ға келеді - 3 млрд. теңге (44%). Науқастанған жағдайдағы сақтандырылу 1 млрд. теңгені құрайды. Сонымен қатар, ... ... ... және ... ... ... ... сақтандыру компанияларының бумасында сәйкесінше, 21% және 8,7% ... ... ... сақтандыру компанияларының бойынша көшбасшылық етіп келе жатқан : ... жыл ... ... ... ... ішінде аталмыш сақтандыру компанияларының түрі бойынша сыйақы көлемі 2 млрд. жуық жиналған. Одан кейін үлкен айырмашылықпен (190 млн. ... және (175 млн. ... ... өту ... ерікті сақтандыру компанияларының түрінің өсуі банк өнімдеріне деген сұраныстың өсуімен тікелей байланысты. төрағасының орынбасары ... ... ... ... ... ... бар ерікті сақтандыру компанияларының түрінің өсуі несиелендірілу ... ... ... ... ... ... өз ... алушыларынан бақытсыз жағдайдан сақтандырылуды талап етеді және ерікті сақтандыру компанияларының ғана ... өз ... өте аз ... ... ... ... дағы ... бумаға қатысты айтар болсақ, мұнда бірінші орынды түрлі қаржылық шығындардан сақтандыру компанияларының алады -37% немесе 21 млрд. ... АЖҚ ... ... ына 30% немесе 17 млрд. теңге келеді. Мүліктік сақтандыру компанияларының мен автомобильдік транспортты ... ... ... 20% (11 ... ... және 5% (3 млрд. теңге).
Соңғы сегіз ай ішінде ... ... ... ... түрлері бойынша сыйақы ең көп жинаған компаниясы болып отыр - 10 млрд. ... 8 ... ... асық ... ... одан ... ... сақтандыру компанияларының компаниясы тұр, ал ... 6,6 ... ... ... ... үшін мұнай-газ саласының кең мүмкіндіктерді ашып отыр. ... ... ... ... ... ... Қазақстандық сектордың мұнайын ары қарай игеру, мұнай құбырларының салынуы мен жаңа мұнай игеру орындарын зерттеу мүлікті сақтандыру компанияларының көлемінің және ... мен ... ... ... пен ... ... компанияларының дың өсіміне әкеледі. Осылайша, мұнай орнының игеріле бастауы мүліктік сақтандыру компанияларының ... ... ... ... алып ... компанияларының және жалпы қаржылық сектордың іс қызметін реттеумен және ... ҚБА ... Ал ... ... мен ... ... ... қарым-қатынас Заңмен қарастырылады. Және өз кезегінде, сақтандырылушылар мен сақтандыру компанияларының шылардың қарым - ... ... ... кодексі реттейді.
Бұл саланың реформалануы Үкіметтің 2010 жылдың 1- маусымынан (№ 729) бекітілуімен ... ... ... нарығының 2010-2012 жылдарға арналған Бағдарламасына сәйкес жүзеге ... Оның ... ... ... күштер Еуропалық Одақ директивалары мен ... ... ... ҚБА сақтандыру компанияларының түрлерінің жіктелуін өзгертіп, өзіндік қаражаттың ... ... ... ... ... Ғани ... атап өтуінше, сақтандыру компанияларының нарығын дамытудың маңызды бағыттарының бірі оның реттеу әдістерінің ... ... ... ... ... Яғни бұл ... ... компанияларының қаржыландырылу дәрежесін жоғарылату, қызмет етіп тұрған міндетті сақтандыру компанияларының механизмдерін ... ... ... оның ... ... сақтандыру компанияларының ды ынталындыру және сонымен қоса, қаржы нарығының осы сегменті қатысушыларының нормативтік - құқықтық актілері мен сйкес ... ... ... ... тиімдірек ету.
Нарық сыйымдылығын арттыру және шет елдік қайта сақтандыру компанияларының дың үлесін азайту үшін ... ... ... ... ... ... ұйымдарын кезеңдеп капитали-зациялау жоспары жасалған болатын. Ол сақтандырушылардың өзіндік жеткіліктілік көрсеткіштерін әлемдік стандарттармен сәйкестендіруге әкелуді ... 2011 - ... 1- ... яғни капитализацияны көтерудің бірінші кезеңінде саласында жұмыс істейтін сақтандыру компанияларының шылардың минималды жарғылық капиталы 80 млн. - 180 ... ... ал өмір ... ... - 300 ... - 430 млн. - ға ... ...
Ағымдағы жылдың 1-маусымында ҚБА тарапынан жаңа ырықсыз нормативтер енгізілді, ол бойынша компанияның капитализациясына деген талаптар қатысты болуы ... ... ... 2012 - жылдың 29-желтоқсанынан басталған ... ... ... ... ... ... ... деңгейі 250 млн. теңгеден, ал өмір сақтандыру компанияларының ұйымдар үшін 400 млн ... кем ... ... Және ... кезеңде, яғни 2012 жылдың 31- желтоқсанынан басталатын үшінші кезеңде жалпы сақтандыру компанияларының компаниялары үшін бұл көрсеткіш 350 млн. ... ал өмір ... ... ... кем ... - 500 млн теңге болуы қажет. Нәтижесінде отандық ... ... ... 2010 ... ... ең кіші ... ... Еуропалық Одақ орнатқан директивалармен тең болады. Бұл дегеніміз non life салада қызмет ететін ... ... ... үшін 3 млн. ... ал life саласында іс қызмет ететін компанияларға 4 млн. евро. [26.98] Кепілдік қор - бұл өзіндік капиталдың белгіленген ең аз ... ... ... ... ... түгелге жуық компаниялар орындады. Реттеушіге белгілі бір алаңдатулар ... тек және ... ... ... ... минималды көлеміне деген талаптардың орындалмауынан лицензияның тоқтатылуына дейін барған жоқ. Ғ. Узбековтың болжамы бойынша, капитализацияның екінші кезеңі де аса бір ... ... өтуі ... ... - жылдың 1-қыркүйегіндегі мәліметтер бойынша, қайта сақтандырылуға берілген сақтандыру компанияларының дың сыйақылары 30 ... ... ... ал бұл ... ... ... компанияларының алымдарының 40% -ке жуығы. Тек ... ... ... ұйымдары ғана отандық қайта сақтандыру компанияларының ұйымдарымен ... ... ... ... ... негізінде жұмыс істейді. Осылайша 2012 - ... ... ... айында Қазақстанның ішкі нарығында қайта сақтандыру компанияларының 3,6 млрд теңгеге жүзеге асырылған немесе жалпы сақтандыру компанияларының сый ақылары көлемінің 4,7% ... ... ... ... ... қайта сақтандыру компанияларының 26 млрд. теңге немесе жалпы сақтандыру компанияларының сыйақылырының 36% -тен астамы берілген болатын. Қазіргі ... ... ... ... сақтандыру компанияларының мына елдер - АҚШ -20%, Ресей ... -12,8%, ... - 12,9 % ... ... ... ... мамыр айына дейін қайта сақтандыру компанияларының саласындағы ресейлік компаниялардың үлесі ... ... ... ... бірдей болды. Және Ресей Федерациясынының компанияларында тәуекелдіктерді қайта сақтандыру компанияларының батыс елдеріне қарағанда анағұрлым арзанға ... ... Бұл ... екінші реттік қайта сақтандыру компанияларының нарығындағы көлемінің үлкендігінен Ресейлік ірі қайта сақтандыру компанияларының шылар үшін тарифтер Қазақстандық ... ... ... кіші ... ... 2012 ... 1- маусымындағы ҚБА нормативтерімен қайта сақтандыру компанияларының ғана жаңа талаптар енгізілген болатын. Енді, егер отандық сақтандыру компанияларының ... ... ... ... & Poor's ... ... қайта сақтандыру компанияларының ұйыммен қызметтес болғысы келетін болса, онда оған ... ... ... 100%-ке, яғни өзі қайта сақтандырылып жатқан көлемге дейін көтеру керек. Ал бұл өте қымбат болады. Мұның нәтижесінде, бұл рейтингке ... ... ... ... компанилар Қазақстандағы өз клиенттерін жоғалтып алды.
Дей тұрсақ та, резидент емес қайта ... ... ... ... ... сыйақылар көлемі жылдан жылға өсіп келеді. Егер, бір жыл ... шет елге ... ... ... сыйақыларының көлемі 11,7 млрд. теңгені құраса (2011 жылдың жалпы сақтандыру ... сый ... 28%-і), ... бұл ... 26 ... теңгені құраған. Нарықтың қатысушылары мұндай өсімді ірі мұнай газ жобалары бойынша тәуекелділіктің өсуімен және мұны олардың өз қолдарында ... ... ... ... ... сақтандыру компанияларының нарығының салыстырмалы көрсеткіштері өсіп келеді. Егер 2011-жылда сақтандыру ... сый ... ... ... 0,56%- ті ... бүгінгі күні бұл көрсеткіш 0,87%-ті құрайды (кестені қараңыз).
Қазіргі таңда Қазақстанда 7 сақтандыру компанияларының ... ... емес ... ... өз ... жүзеге асыруда. Шет елдік акционерлері бар сақтандыру ... ... ... ... ... ... үлесі 2012 - жылыдың 1- қыркүйегінде 13,7% -ті немесе 10,4 млрд. теңгені құраған.
Қазақстандық ... ... ... ... салу ... , ... ... сақтандыру компанияларының бизнесінің алыптары бірнеше рет білдірген болатын. Ceska Pojostovna чехтік сақтандыру компанияларының компаниясы Қазақстанның сақтандыру компанияларының ... ену ... ... ... ... ... болатын. Қазір аталмыш компанияның ұсыныстары және лицензия ... ... ... ҚБА - де ... ... Ендігі жылы сақтандыру компанияларының нарығында тағы бір жаңа ойыншы ... ... ... ... да, дәл осы ... компанияларының түрін, яғни өмірді сақтандыру компанияларының ды болашақта анағұрлым тиімді ... салу түрі деп ... ... Шындығында да: Қазақстанда ең аз дегенде экономикалық белсенді халық 5 млн.-ды ... ... ... life ... ... ... клиенттік базасы 70 мың адам ғана. [11.78]
сақтандыру компанияларының компаниясының төреайымы Айман Мухтабаеваның пікірінше шет ... ... саны ... көп өсе ... ... ... ... компанияларының нарығының сыйымдылығы ресейлік немесе украиндық нарықтармен салыстырарлықтай емес. Халық саны тұрғысынан алып ... ... ... ... ... үшін Қазақстанның жалпы мүмкіншіліктерін тек бір ғана Мәскеу мүмкіншіліктері мен қатар қойып салыстыруға ... Ал егер ... ... шет ... ... ... ... отандық сақтандыру компанияларының алдында анағұрлым бәсекеге қабілетті болады. сақтандыру компанияларының компаниясының қайта сақтандыру компанияларының департаменті директоры ... ... life ... ... істейтін қазақстандық компаниялар өте жас. Және мұндай жағдай шет елдік инвесторлар өз брендімен ... ... ... ... және кең ... ... ... арқылы сақтандырылушының сенімін тез жаулап алуы мүмкін. Бүгін біздің компанияларға, сонымен қатар, алдыңғы қатарлы сату технолгиялары мен ... ... ... ... де ... ал бұл ... ... негізгі мақтаныштарының бірі болып табылады.
Басқа бір сұрақ: өзіңнің компанияңды ашқан ба, әлде жұмыс істеп тұрған бизнесті ... алу ма. ... ... ... ұйымын құру үшін акционерлер лицензия алуы керек, ал ... ... ... ... лицензия алуға деген талаптарды жұмсақ деп айтуға болмайды. Егер компания тек халықаралық рейттгтік төрт агенттіктің (Standard & Poor's, Moody's, Fitch ... AM Best) ... ... ... ... ... төмен емес не одан жоғары болған жағдайда ғана, ол өз сақтандыру ... ... аша ... немесе Қазақстандық сақтандыру компанияларының шыдан белгілі бір үлес сатып ала алады. Қазақстанның Еуропалық Одақ директиваларына сәйкестендірілген өте жақсы ... ... ... ... ... ... ... мүмкін потенциалды инвесторлар, әлі де болса, Қазақстанда лицензия алу ... ... ... белгілі бір қиындықтар туғызып отырғанын және бұл елдің сақтандыру компанияларының саласына келетін жағымда капитал ағымына кері әсерін тигізіп отырғанын ... ... ... ... шет ел компанияларына өз бөлімшелерін біздің елде ашуға мүмкіндік береді. Бұл біздің нарығымызға енуді анағұрлым жеңілдетеді, себебі жарғылық ... ... ... ... келу ... емес ... ... Қазір Қазақстан дайындық кезеңіне қатысты келіссөздер жүргізу барысында, ол бойынша дайындық кезеңінде шетел компаниялары өз бөлімдерін біздің елде аша ... ... тағы бір 5-8 ... ... ... ... ... түгелімен, сәйкесінше сақтандыру компанияларының саласы да шетел компанияларына үшін кез келген нысандағы инвестициялауға толығымен ашық ... ... ... ... ... ... ... кеткен 2012 жыл республиканың сақтандыру нарығының дамуының кезекті сатысы ... ... ... ... негізгі көрсеткіштерін талдау сақтандыру ұйымдарының, сақтандыру резевтерінің, меншік капиталының және активтерінің өсуімен ... ... ... ... тұрақтылық деңгейінің жоғарылағанын көрсетеді.
Сақтандыру сыйақылары мен сақтандыру төлемдер көлемінің өсуі, ... ... ... ... Жұмыс жасауға жаңа қағидаларды енгізу сақтандыру ұйымдарының қызметінің белсендірілген және ... ... ... ... ... ... рыногының субъектілерінің мүдделеріне деген қауіп қашан да бар, бірақ ол ... ... ... ... ... бары ... ... оның болуы мәніне қарай. Әрбір сақтандыру өнімі сақтандырудың нақты объектісімен сәйкестендіріледі, сақтандыру себептерін, оның құнын, бағасын, ақша төлемдерінің ... ... ... ... ... өнімінің куәлігі ретінде сақтандыру полисі деп аталатын құжат жүреді. ... ... ... ... ... ... ол ... да заттық дәлелдеме бола алады және де сақтандырудың ... ... онда ... негізгі сандық параметрлері болады, сондай-ақ заңдық құжат болып табылады.
Өтпелі әкономика шарттарында көп көлемдегі сақтандыру ... ... ... ... қызметі бойынша жеткілікті тәжірибесі жоқ, сенімді статистиканың болмауы, ал қолда бар статистиканың сенімділігі жоқ, яғни ... ... ... ... ... ... сақтандыруға алынатын тәуекелдер зерттелмейді, тәуекелді бағалау және талдау ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның сақтандыру нарығы ең серпінді дамуда. Соңғы жылдары нарықтың барлық негізгі көрсеткіштерінің тұрақты даму тенденциясы байқалды. ... бұл ... ... ... оның ... банк ... ... отырғанын атаймыз. Бүкіл дамыған омірде сақтандыру компаниялары тек ірі инвесторлар ... ... ... экономиканың негізгі индикаторлары.
Қазақстан сақтандыру нарығының тағы бір ерекшелігі, сақтандырушылар арасында дамыған бәсеке бола түра, олдардың ішінде 10 -шақтысы алдыңғы ... ... ... 80% ... (5 ... 60% ... ... азаматтық -құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру нарыққа көптеген компанияларды тарты. Азаматтық -құқықтық жауапкершілік нарығы (90% міндетті сақтандыру) - өз ... ең бір ... ... Ол ... ... тартты, қоғамның көңілін аудартты, нарықтың субъектілерінің санын көбейтті, сонымен қатар ол жеке тұлғалардың ойларында дискредитация туындатты. Бұл ... ... ... ... қайталанды. Бұрын, міндетті медициналық сақтандырумен байланысты оқиға, мемлекетімізде ... ... ... (ММС) ... кедергі жасап отыр. Келтірме есептеулер көрсеткендей, 1 адам басына орташа сақтандыру сыйақысын 1 жылға есептегенде, 2011ж. ММС нарығының көлемі 128,6 ... ... тең ... ... ... ... орташа сыйақы - 15475тн? жүмыс істемейтін адамға -2604тн.). 2012 жылы бұл нарық 144,8 млрд. тн. өсті ... мен ... яғни ... 1 ... $ асып ... еді. Бірақ сақтандырушы компаниялардың қаражаты. Бұл нарықты игеру үшін жете ... еді. ... ... ... ММС -ті ... ... ... Қазақстанда сақтандыру нарығы көптеген t қарама -қайшылықтармен дамып келеді.
2013 жылы 1 ... ... ... ... алып ... етіп ... 40 сақтандыру компаниясы (қайта сақтандырумен) бар, оның ішінде 35 - "жалпы ... ... 5 - ... ... ... жылы - АҚ ... сақтандыру бойынша компанияға" Агенттікпен "жалпы сақтандыру" бойынша ... ... ... ... ... ... ... денсаулығына зиян келтіру жағдайында жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ... ... ... сай 27 ... ... ... берілді.
2012 жылы 1 қаңтар айына сақтандыру ұйымдарының 129 филиалдары қызмет атқарады. 2011ж. 5 ... ... 10 ... ... ... берілді.
Мемлекетімізде 2 шет елдік компания қызмет көрсетеді: ОС АО "Ингострах" пен "Казахстан-Росно" ААҚ "Ресейлік ұлттық сақтандыру қоғамы ".
Сонымен ... ... 12 ... брокеры, 30 актуарилер, 36 аудиторлық ұйымдар мен 70 аудитор қызмет көрсетеді (01.01.2011ж. - 34 ... ұйым мен 68 ... ... ... ... 3 ... ... ету лицензиясы тоқтатылды және ЖШС "Страховой брокер

Пән: Сақтандыру
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 112 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сақтандыру компаниялары18 бет
Сақтандыру компанияларын қайта ұйымдастыру және олардың банкроттығы және Қазақстанда сақтандыру ісінің тиімділігіне олардың әсері44 бет
Сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық қызметтерің басқару61 бет
Қазақстан сақтандыру компаниялары: инвестициялық қызметінің басымдықтары және жетілдіру механизмі87 бет
Қазақстандық сақтандыру компанияларының инвестициялық қызметіндегі механизмді жетілдірудің болашағы21 бет
«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша негізгі дәріс материалдары75 бет
Автокөлікті сақтандыру туралы45 бет
Банктік емес кредиттік ұйымдар23 бет
Валюталық нарықтар12 бет
Институционалды инвесторлардың мәні жане олардың қызымет ету механизмдері126 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь