Құқықтық мәдениет жайлы

Кіріспе

1.ЖАЛПЫ МӘДЕНИЕТТІҢ ТҮСІНІГІ
1.1 Құқықтық мәдениеттің мазмұны
1.2 Құқықтық мәдениет қоғамның құқықтық санасынын айнасы

2. ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ ТҮРЛЕРІ
2.1 Құқықтық мәдениеттің субъектісіне қарай бөлінуі
2.2 Құқықтық нигилизм мазмұны

3. ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ
3.1. Құқықтық мәдениет және оның деформацияға ұшырауы
3.2. Құқықтық мәдениет жетілдіру жолдары

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
Құқық туралы көзқарастың әлеуметтік мәні мен құрылымы туралы айтатын болсақ, құқықтық сананы көбінесе адамдардың құқыққа деген қатынасы және ол туралы білім ретінде зерттейді. Осыған орай құқық нормасына деген қатынас деп қарастырылуда. Бірақ осындай объектілерді заң және құқықтық сананы бір-біріне теңестіруге болады ма деген сұрақ туындайды. Олардың құрылымы соншама бірдей ме, яғни олардың мазмұнын теңестіргенде бірі, екіншісі құқықтық мәдениет санасы туралы шешім оның толықтығы және зиянын қарайды.
Жеке адам бойында құқықтық сананың қалыптасуы және оған әлеуметтік ортаның әсерін зерттеудің өзектілігі оларды қылмыс, құқық нормалары туралы әлеуметтік көзқарастарының жүйесі ретінде жаңаша қарастыру, қылмыстың алғы түрткісін танып, оның алдын-алу жұмыстарының мемлекеттік дәрежедегі маңыздылығымен сипатталады.
Құқық бұл- мемлекет орнататын қажетті нормалармен ережелер. Егер мұндай ережелер болмағанда, қоғам өте көп бір-бірімен кектесіп жүретін топтарға бөлініп, өмірге деген қауіпсіздік қамтамасыз болмайтын еді. Бұл ережелер бүгін жасалынған жоқ, олар әр тарихи уақытта әртүрлі болған.
Құқықтық мәдениет - өз құқықтарын білу ғана емес, өзін-өзі бақылау, жауапкершілік. Кімнің алдындағы жауапкершілік? Жауапкершіліктің ең жоғарғы деңгейі - өзіңнің алдыңдағы жауапкершілік. Бұл ұжданның дауысы.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы (2007 жылғы 21 мамырдағы №254-ІІІ Заңымен енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) – Алматы: «Юрист» баспасы, 2007. – 40 бет
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері) – Алматы: ЮРИСТ, 2006. – 296 бет
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (2007 жылғы 15 мамырдағы №253-ІІІ Заңымен енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) – Алматы: ЮРИСТ, 2007. – 144 бет
4. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі (2006 жылғы 2 наурыздағы №123-ІІІ Заңымен енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) – Алматы: Юрист, 2006. – 280 бет
5. 1996 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының «Құқық шығармашылық және сабақтас құқықтар туралы» Заңы (2007 жылы 7 шілдеде енгізілген өзгертулер және толықтырулармен) //Источник: Справочная правовая система ЮРИСТ
6. 1998 жылғы 10 қарашадағы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Әдеби және көркем шығармаларды қорғау туралы Берн конвенциясына қосылуы туралы» Заңы //Источник: Справочная правовая система ЮРИСТ
7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 наурыздағы №411 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Санаткерлік меншік құқықтары бойынша Комитеті мәселелері» Қаулысы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы №1120 Қаулысымен енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) //Әділет министрлігінің құжаттары, 2004, 20 желтоқсан, №1120
8. Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің 2002 жылғы 27 қыркүйектегі №146 «Құқық және сабақтас құқықтармен қорғалатын туындыларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы Нұсқаулықты бекіту туралы» Бұйрығы //Әділет Министрлігінің құжаттары, 2003, 9 ақпан, №146. – 35-97 беттер

Негізгі әдебиеттер тізімі:
1. Ратинов, А.Р., Ефремова, Г.Х. Правовая психология и преступное поведение // Психологический журнал. - 2001. - №1. – С. 32-39.
2. Ратинов, А.Р. Актуальные задачи психологии права // Психологический журнал. - 2000. - Т.8, №1. - С.14-18.
3. Кудрявцева, В.Н. Правовое поведение: норма и паталогия. - М., 2002. С. 88-106.
4. Васильев, В.Л. Юридическая психология. - М., 1991. - С. 47-76.
5. Еникеев, М.И. Основы общей и юридической психологии. - М., 1996. – С. 387-396.
6. Чуфаровский, Ю.Ф. Юридическая психология. - М., 1995. - С. 37-96.
7. Романов, В.В. Юридическая психология. - М., 2000. - С. 117-196.
8. Ратинов, А.Р., Ефремова, Г.Х. Психологическая защита и самооправдание в генезисе преступного поведения //Личность преступника как объект психологического исследования. - М., 1979. - С. 137-146.
9. Васильев, В.Л. Юридическая психология. - СПб., 2000. - С. 387-396.
10. Ремшидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. Москва 1991 г.
11. Горшенин Л.Г. Подросток, характер, проблемы. Москва 1993 г.
12. Братусь Б.С. Аномалии личности. Москва 1988 г.
13. Психологическая сущность агрессивности и ее проявления у детей подросткового возраста. Москва 1991 г.
14. Бегалиев К.Р. Рядом с тобой подросток. Алматы 1969 г.
15. Бегалиев К.Р. Неправомерные действия подростков и их последствия. Алматы 2001г.
16. Патохарактериологические исследования у подростков. //Под ред. А.Е. Личко и Н.Я. Иванова Ленинград 2001 г.
17. Иванов Н.Я. Личко А.Е. Патохарактериологический опросник для подростков. СПб, 1992 г.
18. Джаманболаева Ш.Е. Социальные проблемы девиантного поведения. /Канд. дисс./ Алматы 1996 г.
19. Клее М. Психология подростка: психосексуальное развитие. М, 1991 г.
20. Керимов Л.К. Қиын жасөспірімдерді жеке-дара қайта тәрбиелеу теориясы мен практикасы. Алматы 1992 г. /Докт. дисс./ с.12-15
21. Горшенин Л.Г. Подросток, характер, проблемы. Москва 1993 г.
22. Грищенко А.А. Дети не оправдывающие ожиданий. Свердловск 1991 г.
23. Дети с девиантным поведением, психолого-педагогическая реабилитация и коррекция. Москва 1992 г.
24. Драгунов Т.В. Особенности подростка. Москва 2001 г.
25. Заврошин С.С. Картанович К.В. Новое поколение на периферии: конформисты или девианты? /Соц. Исследования №3. 1993 г./
26. Илешева Р.Г. Нарушение поведения у детей-подростков. Алматы 1990 г.
27. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. /Вопросы психологии №5, 1998 г./
28. Кондрашенко В.П. Девиантное поведение подростков: социально-психологические и психиатрические аспекты. Минск 1988 г.
29. Механизм формирования личности и пердупреждение антиобщественного поведения молодежи. Москва 2001 г.
30. Жадбаев С.К. Правопорядок и поведение несовершеннолетних. А. 1988 г.
31. Нарикбаев М.С. Подросток и закон. Алматы 2001 г.
32. Ланцова А.А. Шурупова Л.Ф. Социальная теория девиантного поведения. /социально-политический журнал №4. 1993 г./
33. Кудиярова Ғ.М. Жасөспірімдердің мінез-құлқындағы ауытқушылықтар. Алматы 1986 г.
34. Молодцова Т.Д. Психолого-педагогические проблемы предупреждения и преодоления дезадаптации подростков. Ростов 1997 г.
35. Отклоняющееся поведение моллодежи: краткий словарь-спавочник. Владимир 1994 г.
36. Плоткин М.М. Ширинский В.И. Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения детей. /Семья Росси №2 1997 г./
37. Прихожин А.М. Толстых Н.Н. Подросток в учебнике и в жизни.М,1990г.
38. Проблемы изучения детей с отклонениями в поведении. М,2001 г.
39. Психология и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. Тюмень 2001 г.
40. Тәртібі нашарланған оқушылармен тәрбие жұмысының ерекшеліктері. Алматы 2000ж. с.25-28
41. Психология, клиника и профилактика отклоняющегося поведения у детей и подростков. Чернигов 1991г.
        
        Жоспар
Кіріспе
1.Жалпы мәдениеттің түсінігі
1.1 Құқықтық мәдениеттің мазмұны
1.2 Құқықтық мәдениет қоғамның құқықтық санасынын айнасы
2. Құқықтық мәдениеттің ... ... ... ... ... ... ... нигилизм мазмұны
3. Құқықтық мәдениет және құқық қолдану
3.1. Құқықтық мәдениет және оның деформацияға ұшырауы
3.2. Құқықтық мәдениет ... ... ... ... ... көзқарастың әлеуметтік мәні мен құрылымы туралы айтатын болсақ, құқықтық сананы көбінесе адамдардың ... ... ... және ол ... білім ретінде зерттейді. Осыған орай құқық нормасына деген қатынас деп қарастырылуда. Бірақ осындай объектілерді заң және ... ... ... ... ... ма деген сұрақ туындайды. Олардың құрылымы соншама бірдей ме, яғни олардың мазмұнын теңестіргенде ... ... ... ... санасы туралы шешім оның толықтығы және зиянын қарайды.
Жеке адам бойында құқықтық сананың қалыптасуы және оған әлеуметтік ... ... ... ... ... ... құқық нормалары туралы әлеуметтік көзқарастарының жүйесі ретінде жаңаша қарастыру, қылмыстың алғы түрткісін танып, оның алдын-алу жұмыстарының мемлекеттік дәрежедегі ... ... бұл- ... орнататын қажетті нормалармен ережелер. Егер мұндай ережелер болмағанда, қоғам өте көп бір-бірімен кектесіп жүретін топтарға бөлініп, өмірге ... ... ... ... еді. Бұл ... бүгін жасалынған жоқ, олар әр тарихи уақытта ... ... ... - өз құқықтарын білу ғана емес, өзін-өзі бақылау, жауапкершілік. Кімнің алдындағы жауапкершілік? Жауапкершіліктің ең жоғарғы деңгейі - ... ... ... Бұл ұжданның дауысы.
Құқықтық пайымдаулар - күрделі психоәлеуметтік құбылыстар. Олар - ... ... ... Құқықтық сананың қалыптасуының негізгі 3 жағдайын бөліп көрсетуге болады:
* Макроәлеуметтік жағдайлар - қоғамның шынайы әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктері, құқықтық жүйе, ... ... және ... ... ... - ... формалды және формалды емес топтардағы: отбасы, мектеп, жасөспірімдік бірлестіктер, референтті топтардағы субмәдениеттік құқықтық бағдарлар.
* Тұлғалық жағдайлар - ... ... ... Егер бұл тұлға болса, қоршаған ортасына қарамастан, адам ... да өзі ... ... және де ... отбасында тәртіпті адам өсіп шығады. Оларға тоқтала кетейік. ... ... ... ... ... ерекше ментальділіктің әсері туралы жиі айтылуда. Ол құқықтың құндылықтарын дұрыс бағаламауға (құқықтық ... ... заң ... жеңіл, жауапкершіліксіз қарауға (құқықтық инфантилизм), құқық нормаларын белсенді түрде қабылдамауға ... ... ... ... ... түсінігі
1.1 Құқықтық мәдениеттің мазмұны
Заң психологиясының аясында құқықтық сананы таным процессінің қорытындысы, шешімі ретінде (көпшілік және қоғамдық сана ретіндегі жағдайда) және оған сай ... ... (бұл ... көзқарасы кезінде) қарастырады.
Құқық психологиясы - ... ... ... ие ... өз ... ... ... және психологиялық механизмдер мен құқықтық сананың қалыптасу ... ... заң ... ... ... ... ... күнделікті құқықтық санаға қосатын бірнеше қасиеттермен байланыстырады: мысалы - қоғамдық сана, көпшілік сана, әлеуметтік көзқарас. Бірақ ... ... тек бір ғана ... ... ... ... сана - ... туралы әлеуметтік көзқарас, басқа сөзбен айтқанда қоғамдық немесе жеке ... сана ... яғни ол ... құқық туралы білім, құқыққа ... ... және ... ... ... кіргізеді. Құқықтық мәдениет - құқты нормалары жоқ және әрекеттеуші құқ туралы көзқарастар жиынтығы ретінде қарастырады.
Қазіргі кезде құқықтық ... ... ... сана қалмыс деңгейін бағалау, қылмыс алдына қорқыныш, қылмысқа, ... ... ... ... ... ... ... асырылуда. Жеке даралық құқықтық мәдениет тәрбие, білім, әдет, сол ортаның адамгершілік климаты, яғни ... ... ... ... қалыптасады. Заң мен құқықтық сананың мазмұнын салыстыру үшін және ... ... ... ... үшін ... құрылымдарының сәйкестілігін білуі керек, бұған қарсы ... олар ... ... Зерттеу мақсатына байланысты бұл мақала күнделікті құқықтық мәдениет құрылымын талдайды.Зерттеу мақсатына байланысты негізі ретінде құқықтық сананың әртүрлі ... және ... ол ... ... ретінде қарастырады.
Құқықтық сананың компонентттері туралы айтатын болсақ, құқықтық мәдениет үш немесе төрт компоненттерді ... ... ... ... оның ... аттитюд құрылымына ұқсас, ол өзіне когнитивті (білім, ... ... ( баға және ... ... жүру), және еріктік (түрткі және мақсат, бір жағынан дағды, басқа мен әрекет тәсілдері) компоненттерін өзіне қосады. Төрт компоненті құрылымды ... ... ... ... ... бөлінеді: жеке бағалаулығы (бұл құқықтық нормаларға және құбылыстарға адамдардың баға ... және ... ( ... құқықтық мінез-қылықта эмоцияның қатар жүруі) жатады.
Құқықтық сананың мағынасын білу ... ... ... және ... ... Бұнда кейбір объективті шыңайлықты адамның бейнелеуінің маңыздығын, соның ішінде әлеуметтік экономика, саяси, құқықтық және т.б. акцент өте жиі ... ... ... ... ... білімін және көзқарасының келісім мінезін атап көрсетіп, яғни бұнда ... ... ... ... жеке ... ретінде. Сонымен топтық деңгейде зейін орталығында болады, назарға алынады.
Құқықтық мәдениет субъектісі қасиетінде бөлек адам ретінде, сонымен ... топ ... ... ... сана ретінде құқықтық сананы зерттеу, бұнда екі мүмкіншіліктер назарға алынады, яғни ... ... ... атап ... ... сананы бөлек адамдардың жетістігі болып саналады. Ол әлеуметтік топқа қосылуы, яғни ... кіші ... ... ... оған ... әсер ... Осыған мысал ретінде заңгерлердің, мұғалімдердің, дәрігерлердің кәсіби құқықтық санасы болып табылады.
Құқықтық сананың субъектісі - ... ... ... ... ... ... көзқарасының жиынтығы ретінде, бұнда үлкен әлеуметтік топ, ұлт немесе нәсіл ерекшеліктерінің негізінде бөлініп шығуы, бұл ... ... ... іс-әрекеті, тегі және т.б. қарастырылады.
Құқықтық сананың тұтастылығы және қайшылықсыздығын қарасақ. Қоғамдық сананы қарағанда ... яғни оның ... ... ... түрі, элементінің алшықтау процессі жиі айтылады. Бұнда ... ... атап ... ... ол, құқықтық сана, саяси сана, моральді сана және т.б. түрлер болса: ол, ... ... ... ... ... ... және элементі, ал құқықтық мәдениет өз-өзімен жеткілікті қайшылықсыз құрылымы ретінде бағаланады.
Көпшілік сана терминін пайдалансақ, оның ... ... ... ... ... ... оның қайшылығы және әртүрлі элементтердің өзара келіспеушіліктері жиі еске алынып отырады. Және, қорытындылай ... ... ... байланысында құрылымы ядролық және перифериялық элементтері бар және оны ... қосу ... сөз ... ... ... ... ... мәдениет өзінің өзгеруінің қозғалысының деңгейімен ажыратыла алады. Жеке түрде қарағанда ... ... ... және жай ... ... ретінде қолданады, ал көпшілік сана түрінде - мобилді эәне тез, оңай ... ... ... деп ... Ал ... ... олардың ортасында орналасқан сияқты. Таным процессіне қатынасы: құқықытық сананы таным процессінің қорытынды, нәтижесі ретінде қарастырылады, яғни сонымен бірге көпшілік, ... ... ... ретінде және әлеуметтік көзқарастағы оған тән құрылым ретінде.
Құқықтық мәдениет бізге өзінді бағалы ретінде қызықтырады (ол біріншіден қоғамдық санада байқалады) немесе ... ... (ол ... сана және ... көзқарас жағдайы ретінде). Құқықтық сананың субъектісі - бұл ... топ, ... ... бар және жасына байланысты. Құқықтық сананың пайда болуына үлкен үлес қосқан - қарым-қатынас. Ол қандай да болмасын, яғни ... жеке ... ... ... көпшілік ақпарат құралы деңгейінде жүзеге асады. Құқықтық сананы бөлек-бөлек элементтердің ... деп ... ... оны тұтас бір жүйе ретінде қарастырып, одан орталық және перифериялық элементтерді бөліп шығаруға болады.
Осыған орай оның бір компоненті ... ... ... ... ... Содан кейін бір процесс арқылы адамдардың қимыл-қозғалысын, істеген ісін реттейді, сонымен қатар бөлшекті түрде қолданылған тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... компоненет қана емес, сонымен бірге образды бейнелі компонент бар. Құқықтық сананың мінездемесі ... екі ... ... жоқ. ... ... ... ... түсіндіру, анықтау үшін деген терминді қолданамыз.
Құқықтық мәдениет - қоғамның құқықтық тәртіп жайлы білімі. Бірақ бұл ... ... болу ... ... ... ... не ... болатынын болатынын, я болмайтынын біледі емес пе?. Білімдер интериоризацияланбай жүріс-тұрысты анықтамайды және өмірдің тұлғалық регуляторларына айналмайды. ... ... адам еш ... ... ... өзін ұстайды, бұл оның бәрін жатқа білуімен байланысты емес, ал шын мәнісінде оның ... ... ... Құқық және мораль адамға ұялап, жазылып, және онда өмір сүреді. Бұл этапта бұл процесс тереңге - қажеттілік-мотивациялық ... ... ал адам ... мәдениеті мен эталонын өзіне қалыптастырған.
Тоталитарлы режим адамдардың құқықтық санасын өте көп уақыт деформацияланған, ал заңдардың өзі тұлғаның ... ... ... ... ... ... құқықтық бірлік ретінде есепке алынбаған. Нақты адам құқықтарына қарағанда, ... және ... ... ... ... ... бақалардан жақсы өмір сүрді. Адам ешқашан өз қызығушылығымен бірнәрсе істей алмайтын, міндетті ... ... ... ... ... Егер бір ... болса > Ал шын мәнісінде біреуден рұқсат алу қажет емес. Құқықтың кең ауқымды ... ... адам өзін ... ... ... және көп нәрсе азаматтың ынтасынан пайда болуы керек.
Құқықтарды адамдар қалыптастырады. Eгер бұл жерде адам емес компьютер ... ол ... ... шешім шығаратын еді. Бірақ құқықтық белсенділік құжаттарға тәуелді емес, ал қалыптасқан құқықтық ментальділікке тәуелді. Бұл менталбділік құқықтық нормалар әр адамда ... ... ие ... ... ... жеке азамат өзіне маңызды өз үшін маңызды нормаларды орындайды. Мәселен, ұрламау, өлтірмеу керек және т.б. ... да ... деп ... бірақ оларды орындау ол үшін қиын деп айтады. Және ол әйелге, ... қол ... Және ... құқықтық институттар жағынан әлсіз бақылауынан ол олардыелемеуі мүмкін.
Сонымен, әр адамның өз ынтасынан ... пен ... ... ... ... ... ... туындату керек. Мұндай позитивті әлеуми-құқықты белсенділік орын алуы үшін, адамда құқыққа деген қызығушылық және құрметтің болуы, құқықтық мекемелердің ... ... ... Ал ... жағдайда индивидуалды құқықтық санада алдыңғы тұлғалық құқықтық деформациясынан қалған, әлеуметтік әдеттер консерватизмі, бағдарлар ... ... ... ... ... ... ... деген түсініктер бар.
Құқықтық қоғамды құрудың бірден-бір жолы деген жол, ... өз ... ... қабілеттілік, басқалармен қарым-қатынасты басқару, және сол уақытта басқаларға көңіл аудару, және өз қызығушылықтарына нұқсан келтірмеу. Микроәлеуми шарт - ... ... ... ... ... айна ... ... өмір шарттарын бейнелендіреді. Құқықтық сананың жоғарғы деңгейі жағымды өмір жағдайында қол ... ... ... ... ... мектепте және жоғарғы оқу орында оқуға мүмкіншілік, жасөспірімдік кезңде жақсы қарым-қатынас жасау). Бұл өмірлік перспективаны сезінуге жол жасайды. Құқықтық сананың ... ... ... ... ... ... ... түсініктердің, білімдердің соммасы.құқықтық нормаларға эмоционалды баға мен қарым-қатынастың жағымды, жағымсыз, бейтарап болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... заңды орындауға әдеттену, заң бұзушыларға жағымсыз қарым-қатынасты туындатады. Ғылыми зерттеулер бойынша құқықтық ... ... ... ... ... болады: ата-анамен конфликт, әлеуми нашар жанұяда тәрбиелену (криминогенді, ... ... ... ... өтірік сәтті), мектепте өз-өзін реттеудегі қиыншылықтар, неформалды аморальді топтармен жақындасу.
Сонымен, құқықтық мәдениет - бұл ... жеке ... ... Ол ... ... ... құрылымы ең азы дегенде 3 элементтен тұрады:
-құқықтық хабардар болу ... ... ... ... оған ... ... ... процесстің қалай жүретінін толықтырақ қарастырсақ. Құқықтық мәдениетпен танысу балалық шақтан басталады. Ештеңе білмейтін бала мен өрениет ... оның ... яғни ... ... ол ... ... құдылықтарды тұрмыстық ережелер ретінде, үлкендердің қағида есебінде береді. ... ... пен ... ... ... түсініктер қалыптасады, рольдік ойындардан құқықтың функциялар, өмірден, әңгімелесуден, фильидерден, кітаптардан пайда болады. Сонымен қатар құқықтық сананың ... ... ... - ... ... ... сендіру.
Еліктеу - адамдардың біріне-бірі әсер ету, мұның нәтижесінде бейсаналық түрде тұлғалық жақтар ... ... ерте ... ... яғни ... тұллғалық жақтары қалыптаспаған кезде жүреді, ал конформды адамдарда бұл өмір бойы жүреді.
Жұғу бұл - ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде басқа адамның ойлары, сезімдері өндіріледі. ... ... ... өте көп ... бойы ... ... ... болады. Балалар үшін идентификацияның фигуралары болып ата-аналары болып табылады. Егер қарым-қатынас жақсы болған жағдайда тек жүріс-тұрыстың сыртқы көріністері ғана ... ... ... ... де қалыптастырылады. Ал егер ата-ана мен бала арасында қарым-қатынас жаман болған ... тек ... ... ғана емес ... ... құндылықтары да кері қайтарылады. Жаман қарым-қатынас нәтижесінде бала ата-анасына былай айтуы мүмкін:

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Болашақ заңгерлердің экологиялық-құқықтық мәдениетін оқу-тәрбие үдерісінде қалыптастыру30 бет
Жастардың құқықтық мәдениеті58 бет
Жоғары сынып оқушыларының құқықтық мәдениетін қалыптастыру32 бет
Мектептегі құқықтық тәрбие беру арқылы жас ұрпақтың бойындағы адами құндылықтар мен мәдениеттілікті жетілдіру31 бет
Мемлекеттің дамуын нығайтудағы құқықтық сана мен құқықтық мәдениеттің ролі74 бет
Сыныптан тыс тәрбие жұмыстары негізінде оқушылардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру27 бет
Құқықтық мәдениет25 бет
Құқықтық мәдениет - қоғам мәдениетінің негізгі салаларының бірі14 бет
Құқықтық мәдениеттің жастардың құқықтық белсенділігін қалыптастырудағы ролі119 бет
Құқықтық сана және мәдениет8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь