Кәсіпорынның негізгі құралдарын пайдаланудың теориялық негіздері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Негізгі құралдарды тиімді пайдаланудың мәні, құрылымы мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Негізгі құралдарды пайдалану көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
1.3 Негізгі құралдарды тиімді пайдалануға әсер ететін факторлар ... ... ... ... ... ..16

2 «ЖАРКЕНТ АУДАНДЫҚ ЭЛЕКТРЖҮЙЕСІ» АҚ.НЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.1. «Жаркент аудандық электржүйесі» АҚ.ның экономикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.2. «Жаркент аудандық электр жүйесі» АҚ.ның қаржы.экономикалық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
2.3 Кәсіпорында негізгі құралдарды тиімді пайдалануын талдау ... ... ... ... ... ..36

3 КӘСІПОРЫНДА НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1. Кәсіпорында негізгі құралдарды ұтымды пайдалану іс.шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
3.2 “Жаркент аудандық электр жүйесі” АҚ.ның негізгі құралдарды жаңарту тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
Нарықтық қатынастарға өтумен байланысты әр бір қоғам даму жолдарын таңдау алдында тұрады. Нарықтық экономикада шынайы экономикалық процестердің қиындығы, олардың қайшылығы және біртекті еместігі қоғамның прогрессивті тенденциялардың дамуына жауап беретін экономикалық саясаттың бағыттарын таңдау үшін айтарлықтай қиындықтар туғызады.
Қазіргі экономика – бұл бір-біріне қайшы келетін топтар қатынасы: нарықтық қатынастар жүйесі және барлық экономиканың саналы реттелуі.
Бұл мәселелерді шешу үшін кәсіпорынды тек қана техникалық потенциалмен қамтамасыз етіп қоймай сонымен қатар оларды пайдаланудың тиімділігін көтеру қажет.
Өнім өндірісі және қызмет көрсету процессінде келесі экономикалық ресурстардың түрлері пайдаланылады: табиғи ресурстар (жер, сулы және тоғайлы, жер қойнауы); еңбек ресурстары (адамдар және олардың қызмет көрсету және тауарларды шығару мүмкіндігі); өндіріс қорлары (өндірістік ғимараттар, құрылыстар, станоктар, тасымал құралдары, материалдар, шикізат, энергия, запас бөлшектер және т.б.), адамдардың кәсіпкерлік қабілеттілігі.
Өндірістің заттанған құралдары кәсіпорын құралдары деп аталады. Құралдар өндіріс құралы ретінде өнімді шығаруға қатысатын, бірақ өндіріс процесінде олардың функциясы бойынша ажыратылатын еңбек құралдары және еңбек заттары болып бөлінеді.
1. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақсатанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» ҚР-ның Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы // Егемен Қазақстан 2010жыл.
2. Қазақстан Республикасының 2007-2015 жылдарға арналған индустриялды-инновациялық даму стратегиясы // 2007жыл,17 мамыр
3. Сергеев .Экономика педпиятия.:Учеб – М,2007
4. Кәсіпорын экономикасы. Под. ред. В.М. Семенова, - М., 1998 ж.
5. Құрылыс экономикасы. Под. ред. И.С. Степанова, - М., 1998 ж.
6. «Жаркент аудандық электржүйесі» АҚ-ның мәліметтері бойынша.
6. Экономика предприятия. В.Я. Горфинкеля В.А. Швандара. Москва 2004
7. Экономика учебная.А.П. Казанов.Москва 1999 г.
8. Экономика предприятия С.Т. Купешова
9. Снитко Х.Ф. Өнеркәсіптік кәсіпорында негізгі құралдар есебі, конспект шолуы. – Минск: Экаунт, 1993 ж.
10. Ашимбаев Т. Қазақстанның нарық жолындағы экономикасы, Қазақстан, 1994 ж.
11. Шмолен Г. Кәсіпорын экономикасының негіздері және проблемалары – М., 1996 ж.
12. Окаев О., Дюкова Е.М. Нарық жағдайындағы өнеркәсіптік кәсіпорын экономикасы. Алматы, 1994 ж.
13. Хамзин С.К. Құрылыс өндірісінің экономикасы. Алматы:«Баспа», 2006 ж.
14. Бухгалтерлік есептің Қазақстандық үлгілері және оларға методикаалық ұсыныстар. Бөлім 1. Журнал. Алматы: «Бико», 2006 ж.
15. Статистикалық есептеме, форма 11 «Кәсіпорын негізгі құралдарының қозғалысы және бар болуы» 2004-2005 ж.ж
16. Кәсіпорынның жылдық жиынтық табысының декларациясы, форма 100.
17. Кәсіпорынның 2009 жылғы негізгі құралдар амортизациясының журналы.
18. Экономика предприятия В.Я. Хрипач Г.З. Сума. Экономпресс 1999 г.
19. Экономика предприятия. Н.В. Минеева.
20. Нарықтық экономика негіздері. Б. Жүнісов.У. Байжомартов.Ү. Мамбетов А-ты 1999 ж.
21. Жалпы экономикалық теория.Ө.Қ. Шеденов.Б.А.Жүнісов.
22. Шоқаманов А.Н. ҚР негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтер. 1999-2008жыл: Статистикалық жинақ – Алматы,2008
23. Абдуллина А.Ш. Управление эффективном исползованием основных фондов в условиях формиравания рыночного отношениях.:автореферат - Алматы, 1993
24. Булатова А.С., Экономика.- Экономист,2008
25. Бергольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития. - М.: Финансы и статистика, 1994
26. Воронина Е.В. Формированияя эффективной структуры құралдара корпораций нефтегазового комплекса.: Афтореферат - Тюмень, 2008
27. Волков И.М. Экономика предприятия: Учебное для вузов.-М:ЮНИТИ, 1999
28. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М. Экономика предприятия: Учебное для вузов.-М:ЮНИТИ, 1999
29. Гиляровский Экономический анализ: Учебник - М: Проспект,2008г
30. Горфинкель В.Я., Экономика фирмы- М:ЮНИТИ,2008г
31. Дюйсенбаев К.Ш. Анализ хозяйственной деятельности педпреятия: Учебное пособие.- Алматы: Экономика, 1998.-с.184
32. Ержанова М.С., Ержанова С.М. Учетная политика на Казахстанском предприятии.(практический аспект). – Алматы: Издателской дом «БИКО»,2008.-54с
33. Зайцев Н.К. Экономика промышленного педприятия: Учебное пособие. – М.: Проспект,2008
34. Каволев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М: Проспект,2008
35. Кенжегузина М.Б. Экономика Казахстана в условиях глоболизации: механизм модернизации функционорования. - Алматы, 2009
36. Мельник М.В. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности.- М:ЮНИТИ,2008г
37. Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций. – М. 2008г
38. Пельиха А. С. Экономика предприятия и отрасли промышленности, - М.:Феникс 2007
39. Прыкина Л.Н. Экономический анализ педприятия: Учебник – М.:ЮНИТИ,2009
40. Протасов В.Ф. Анализ деятельности предприятия(фирмы): пройзводства, экономика, финансы, инвестиция, маркетинг.- М:2008г
41. Ростов П.Р., Экономика педприятия и отрасли промышленности.: Учеб.пособие -М:, 2005г
42. Ротштейн. Фонд развития: функция, образование, исползования. – Экономика,1989
43. Савицкая Г.В. Экономический анализ.-М:ИНФРА-М, 2008
44. Оспанов М.Т., Мухамбетов Т.И. Инностранной құралдар и инвестиция. - Алматы: Факсинформ, 1997.-с.293
45. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа.: Учебник – М: ИНФРА,2005
46. Чалдаева Л.А. Экономика педприятия: курс в схемах,-М:2007г
47. Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің үкімі 21.10.1994 ж. 48. Цай Т.Н. Құрылыс өндірісін ұйымдастыру М.1999 ж Радостовец
49. К. Бухгалтерлік есеп, Алматы: Бико 1998 ж
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ....................................................................................................................... 3
1 КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ... ... ... тиімді пайдаланудың мәні, құрылымы мен ... ... ... ... ... ... Негізгі құралдарды тиімді пайдалануға әсер ететін факторлар......................16
2 ... ... ЖӘНЕ ... ... ПАЙДАЛАНУЫН ТАЛДАУ............................................................................................................24
+ АҚ-ның экономикалық сипаттамасы....................................................................................................... 24
+ АҚ-ның ... ... ... ... ... құралдарды тиімді пайдалануын талдау ......................36
3 КӘСІПОРЫНДА НЕГІЗГІ ... ... ... ... ... ... ... құралдарды ұтымды пайдалану іс-шаралары............................................................................................................42
+ "Жаркент аудандық электр жүйесі" АҚ-ның ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗДЕРІ..........................................................54
Кіріспе
Нарықтық қатынастарға өтумен байланысты әр бір қоғам даму жолдарын таңдау алдында тұрады. Нарықтық экономикада ... ... ... қиындығы, олардың қайшылығы және біртекті еместігі қоғамның прогрессивті тенденциялардың дамуына жауап беретін экономикалық саясаттың ... ... үшін ... ... туғызады.
Қазіргі экономика - бұл бір-біріне қайшы келетін топтар қатынасы: нарықтық қатынастар жүйесі және ... ... ... реттелуі.
Бұл мәселелерді шешу үшін кәсіпорынды тек қана ... ... ... етіп ... сонымен қатар оларды пайдаланудың тиімділігін көтеру қажет.
Өнім өндірісі және қызмет көрсету процессінде ... ... ... ... ... ... ресурстар (жер, сулы және тоғайлы, жер қойнауы); еңбек ресурстары (адамдар және олардың ... ... және ... ... мүмкіндігі); өндіріс қорлары (өндірістік ғимараттар, құрылыстар, станоктар, тасымал құралдары, материалдар, шикізат, энергия, запас бөлшектер және т.б.), адамдардың ... ... ... ... ... құралдары деп аталады. Құралдар өндіріс құралы ретінде өнімді шығаруға қатысатын, бірақ өндіріс процесінде олардың функциясы бойынша ... ... ... және еңбек заттары болып бөлінеді.
Еңбек құралдары негізгі ... ... ... мағынасын құрайды, яғни негізгі құралдарды, ал еңбек заттары айналым ... ... ... ... ... ... етеді және республиканың ұлттық байлығының басты бөлігін құрайды. Олар республиканың, кәсіпорынның техникалық потенциалын анықтайды, олардың құрамының ... және ... ... өсу ... өсуі ... ... ... басты орнықтырушысы - өнеркәсіпті тұрақтандыру тенденциясының қалыптасуы. Өнеркәсіпте жеделдете кері ... және ... ... ... және ... қабілеті бар өнеркәсіптік топтар құруға кірісу керек. Мұнсыз дүниежүзілік рынокта бізде болашақ жоқ. ... ... ... ... ... мен ... нарық талабына сай келмейді. Сондықтан да оны өндірістің өнімділігін, тиімділігін қамтамасыз етуге тұтынушылардың, өнім берушілердің, өнер тапқыштардың және тағы ... әр ... ... ... етіп қайта құру қажет.
Нарықтық жағдайда кәсіпорын меншік ... ... ... ... ... ... кредиттерінің есебінен құрал-жабдықтарды алады, цехтер салады. Өндіріс тиімді болу үшін, ол негізгі өндірістік қорларды құруға және сатып алуға жұмсалған ... ... ... үшін ... ... толық және тиімді пайдалануы қажет. Кәсіпорын негізгі құралдарын қалай пайдалануына қарай олардың пайдасы байланысты болады, демек кәсіпорынның ары ... ... да ... ... анализі және негізгі құралдар есебінің мәселесіне келесі Ресей экономист ғалымдардың И.С. Степанова, Л.А. ... Г.В. ... және тағы ... ... ... О.Окаев, Т. Ашимбаев , С.К. Хамзин және тағы басқа экономист ғалымдардың жұмыстары арналған, олардың ... осы ... ... ашу үшін ... Осы ... ... құралдардың есебі және анализі облысында теориялық және методологиялық сұрақтарға айтарлықтай еңбектерін енгізген.
Еліміздің ... ел басы Н.Ә. ... 2010 ... жолдауында "Қазақстанның индустриалды-инновациялық стратегиясында" атап көрсетілгендей Қазақстанның болашақта экономикасын мықты дамыту жоспарлары жасалуда, ал бұл жоспарлар ... ... ... ... ... ... қарапайым технологияларды қолданатын ел қатарынан шығып, дамыған прогрессивті технология қолданатын елге айналуы үшін экономикалық ... ... ... Осы және көптеген басқа реттеуге келетін факторларды қолдану (сыртқы байланыстарда белгілі мемлекеттерге ерекше назар ... , ... ... ... ... ... арқылы сыртқы күштерге қосылу) экономиканы тұрақтандыруға, Қазақстанның дамуына және ... ... шарт ... ... 1, 2. ... жұмыстың ғылыми жаңалығы кәсіпорынның негізгі құралдар түсінігі,негізгі құралдарды тиімді пайдалануды жетілдіру бойынша ұсыныстар келтірілді.
Жазылып отырған жұмыстың мақсаты - жалпы кәсіпорынның ... ... ... ... пайдалану тиімділігін талдау жүргізу және алдағы уақытта жоғарылату. Зерттеу объектісі - "Жаркент аудандық электржүйесі" АҚ-ның ... ... ... ... ... Яғни, оның келешекте экономикалық нәтижелігін дамытып, арттыруға негізделген әдістер, шаралар анықталады. Дипломдық жұмыстың міндеті - ... ... ... ... ... ... ... анықтап оның тиімділігін арттыру жолдарын анықтау, жөндеу ... ... ... ... ... тарауында: негізгі құралдардың жіктелімі, құрамы және құрылымы зерттеледі. Қазіргі жағдайға негізгі құралдардың мағынасы және мақсаттары келтірілген. Негізгі ... ... оның ... ... келу ... ретінде зерттеледі. Кәсіпорынның негізгі құралдарының әр түрлі бағалануы қарастырылады.
Дипломдық жұмыстың екінші тарауы талдау жасауда және дипломдық жұмысты жазуда база ... ... АҚ ... ... ... арналған. Талданып отырған кәсіпорын қызметін толықтай көрсету үшін екінші тараудың бірінші бөлігінде оның экономикалық ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның екі жылдық мәліметтерін пайдаланып олардың абсолютті өзгеруін, көрсеткіштердің өсу темпін, оларды ... ... және т.б. ... ... ... ... ... болатын оның техникалық мүмкіншілігін тереңірек зерттеу үшін, олардың пайдалануындағы әлсіз жақтарын шығару ... ... ... ... ... жағдайына талдау жүргізіледі. Негізгі құралдардың тиімді пайдалану көрсеткіштерінің талдауы, олардың ішінде бізде негізгі құралдардың қорқайтарым және қор сыйымдылық ... ... ... ... ... ... негізгі құралдарын тиімді пайдаланудың негізгі жолдары және бағыттары келтірілген. ... ... ... және ... ... ... Кәсіпорынның негізгі құралдарының активті бөлігін құрайтын және оларды тиімді пайдалануды арттыру кәсіпорынның экономикалық жағдайын ... және оның ... алып ... ... ... үшін ... техникасын дамыту мүмкіншіліктері және сатылары қарастырылады.
Дипломдық жұмыстың методологиялық негізгі болып кәсіпорында негізгі құралдардың есебі және талдау сұрақтарын қамтитын ... ... ... ... ... табылады.
1 КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Негізгі құралдарды ... ... ... ... мен ... ... ... - оның меншігінде, шаруа жүргізуінде немесе жедел басқаруында жекешеленген мүлкінің бар болуы. Ол кәсіпорынның қызмет етуінің ... ... оның ... сенімділігін және дербестігін қамтамасыз етеді. Белгілі бір мүліксіз ірі, кіші ... ... жеке ... өзінің қызметін жүзеге асыра алмайды.
Негізгі құралдар - бұл ... ... ... ... және ұзақ ... бойы ... ... өзгертпей сақтайтын материалды заттар құндылықтар.
Негізгі құралдардың кеңейтілген қайта өндіріс процесіне қатысу сипатына байланысты олар өндірістік және өндірістік емес негізгі құралдар ... ... ... ... ... құралдарының қатысуымен жүзеге асырылады, олар келесідей болып бөлінеді:
1. Еңбек заттары (материалдар, жанармай,салярка т.б ... ... ... (станоктар, машиналар,столбтар,сым темірлер,счетчик,электр шамдар т.б).
Еңбек құралдарын басқару нәтижесінде адам еңбек затына ... әсер ... және ... ... ... ... ... үрдісінде ресурстарға және оларды тұтыну қатынасынан көпшілігінде шығарылатын өнім ... ... ... ... оның ... ... және өмір сүру деңгейі, ал ақырғысында ел халқының терең экономикалық дағдарысын ... ... ... ... адам ... ... ... ресурстардың тиімсіз пайдалануы табылады.
Ресурстар болып жоғарыда айтылғандай мемлекет оның әкімшілік орталықтары, кәсіпорындар, қоғамдық ... ... ... жай адам ... өндіріс құралдары, барлық мүмкін байлық қорлары, құндылықтар табылады. Ресурстар материалдық, адамдық, қаржылық және ... ... ... Осы ... ... ... ... қарастырылған.
Негізгі құралдар - бұл еңбек құралдарына заттай айналған өндірістік қорлардың бөлігі, ұзақ кезең бойы өзінің натуралды формасын ... ... өз ... ... ... және тек қана ... ... циклдарды жүргізгеннен кейін өтеледі.
Ресурстарды негізгі және айналымға бөлудің негізіне өндірісте жүргізетін, және өз құнын шығарылатын өнімге, қызметке ... әр ... ... әр ... принцип қойылған. Негізгі құралдар өзінің әлеуметтік мәніне қарай меншік ... ... ... және ... құн, пайдалы заттар, сонымен қатар еңбекте тұрып қалған құн секілді натуралды түрде көрінеді.
Элекртжүйе кәсіпорындарының негізгі ... ... ... ... мүлік (жер бөлімшелері, ғимараттар, құрылыстар және т.б. жылжуы мүмкін емес жермен байланысты объектілер), көлік құралдары, құрал-жабдықтар, өндірістік және ... ... ... инструменттер және басқа да құрал-жабдықтар.
Элекртжүйе кәсіпорындарының ... ... ... ... ... ... құрайды, олардың өсімі және жетілуі өнімнің сапасын көтеруінің және бәсеке қабілеттілігінің негізгі шарты ... ... ... көптеген өндірістік циклдар ішінде пайдаланады, олар біртіндеп тозады, қасиетін және қалпын сақтап өзінің құнын жаңа шыққан ... ... ... ... айналым қорлары бір өндірістік процеске қатысады және өзінің құнын шыққан өнімге толықтай ауыстырады ... ... ... ... ... байланысты негізгі құралдар есебінде, құрамында, тауарлы-материалдық қорларда немесе қаржылық инвестицияларда көрінеді, ал қайта сату мақсатымен сатып алынған болса - ... ... қор ... ұзақ уақыт бойы қаржы салу мақсатымен сатып алынған болса қаржылық инвестиция болып көрінеді.
Негізгі құралдар өндіріс процесіне қатысу ... ... ... ... ... - бұл өндіріс процесіне тікелей қатысатын немесе оған ... ... ... құралдар. Оның құрамына өндірістік ғимараттар және құрылыстар, машиналар және құрал-жабдықтар, өлшейтін және ... ... және ... ... ... көлік құралдары, инструменттер, көпжылдық отырғызулар. Негізгі өндірістік ... ... ... ... жалпылығын көрсеткіш болып қорқайтарым табылады, ол натуралды немесе ақша өлшеміндегі негізгі ... ... өнім ... сипаттайды;
- өндірістік емес - тұтынуға белгіленген негізгі құралдар. Олар өндіріс процесіне қатыспайды, ... ... ... ... ... үшін ... ... негізгі құралдар келесідей бөлінеді:
- меншікті - ол субъектке тиесілі және оның ... ... ... ...
- ... алынған - ол басқа бір субъекттен аренда шартымен белгіленген бір мерзімге алынған негізгі құралдар. Ағымды аренда кезеңде оны ... ... ... ... ал ... ... шотында 001 көрсетіледі. Арендаға берілген негізгі құралдар қатарына ұзақ мерзімге жалға берілген негізгі ... ... егер ... ... ... ... белгіленген сатып алу құнын аренда уақыты біткеннен кейін немесе бітпей тұрып ... онда ол ... ... меншігіне өтеді. Оларды сәйкесінше 121, 122, 123, 124, 125 ... ... ... - ... және ... ... пайдаланылатын негізгі құралдар;
- тоқтап тұрған - уақытша пайдаланылмайтын негізгі құралдар;
- құралдар қоры - ... ... ... жөндеуде, аварияда немесе жойылып кеткенде ауыстыруға арналып қойылған негізгі құралдар.
Заттай ... ... ... ... ... - заттай құрамы бар объектілер (ғимараттар, құрылыстар, машиналар, құрал-жабдықтар);
- мүліксіз - заттай формасы жоқ ... (жер ... ... ... алынған негізгі құралдарға құралдардық шығындар және т.б.).
Өндірілген өнім және көрсетілген қызмет қай экономика саласына және қызмет түріне жатса, соған қатысқан ... ... сол ... ... және ... ... жатады.
негізгі құралдар
Материалды емес
материалды
Жер
Ғимараттар
Құрылыстар
Таратқыш құрылғылар
Машина және құрал-жабдықтар
Тасымалдау құралдары
Көп жылдық отырғызулар
Станоктар
Сым ... ... ... жұмыстары, компьютерлі-программалық қамтамасыз ету.
Ғылымға сыйымды технологиялар.
1 сурет- Кәсіпорынның негізгі құралдары
Негізгі құралдар жасайтын функциясына және мақсатты белгілеуіне байланысты келесі түрлерге ... Жер - ... ... ... ... ... жер ... және құны. Жерге деген меншік құқығы мен бекітілуі тиіс. Инвентарлы болып жер бөлімшесіне меншік құқығы актісі ... ... жер ... ... - ... ... ... халыққа әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету, баспана және материалды құндылықтарды сақтауға ... ... ... Инвентарлы объект болып әрбір бөлек тұрған ғимарат саналады.
3. Құрылыстар - еңбек затын өзгертпейтін қызметтерді ... ... ө ... ... асыру үшін арналған инженерлі объектілер.
Мүкаммалар (инвентарь) болып әрбір бөлек ... ... ... Өткізгіш құрылғылар - электро, жылу және механикалық энергияны тасымалдауға арналған құрылғылар (электроөткізу линиялары, жылу желісі, құбырлар).
5. ... және ... ... ... ... әрбір машина саналады, егер ол басқа бір объектінің бөлігі болмаса, ... ... ... ... ... ... негізгі құралдардың бұл тобы 5-ке бөлінеді:
- күш машиналары және құрал-жабдықтар - жылу және электржүйе машиналары, генераторлар; әр ... ... ... ... ... ... ... және өзі жүретін шассилер,кран-машиналар).
- күш машиналары және құрал-жабдықтар - еңбек өнімін шығару процесінде ... ... ... ... және ... әсер етуге арналған машиналар, аппараттар және құрал-жабдықтар (токарлы станоктар, насостар, электромоторлары, эксковаторлар, грейдерлер).
- өлшегіш және ... ... ... және ... ... - бұл ... реттеу және өлшеу үшін арналған құрал-жабдықтар (дизаторлар, амперметрлер, электрөлшегіштер, монометрлер).
- есептеуіш техника - бұл процестерді ... және ... ... машиналар, құрал-жабдықтар (компьютерлер және т.б. есептеуіш құралдар).
- басқа да машиналар және құрал-жабдықтар - ... ... және ... да ... ... ... ... Көлік құралдары - адамдарды және электр құралдарды тасуға арналған жүру құралдары (машина түрлері). Инвентарлы ... ... ... оған ... ... және ... ... бөлек объектілер табылады.
7. Аспаптар (құралдар) - бұл ... және ... қол ... ... немесе металдарды, ағаштарды және т.б. өңдеуге арналған машинаға бекітілген жабдықтар (кесетін, соғатын,қазатын, жұқартатын ... ... - ... ... электро вибраторлар және т.б.). Инвентарлы объектісі болып тек қана басқа инвентарлық ... ... ... құралдар жатады.
8. Өндірістік жабдықтар және құралдар - өндірістік операцияларды жасауға немесе ... ... ... - жұмыс столы, шкафтар, және т.б.
10. Көпжылдық отырғызулар - ... ... ... ... ... және ... экономикаға өту жағдайында бухгалтерлік есептің мақсаты негізгі құралдардың қозғалысын, шығуын, түсімін дұрыс және уақытылы қадағалау; ... ... ... бар ... және ... ... ... құралдардың тозуын уақытылы және дәл есептеу, сонымен қатар оның есепте дұрыс айқындалуы; жөндеуге кеткен шығындарды анықтау және осы ... ... ... ... ... басқару; тиімді пайдалануды басқару, машиналардың, құрал-жабдықтардың, көлік құралдарының және ... да ... ... ... көтеру үшін қорларды табу, сонымен қатар өнім шығаруын көтеру үшін өндірістік алаңдарды қолдану; негізгі құралдардың пайдаланбайтын, артық объектілерін шығару; кәіспорын ... ... ... құралдары базасында есептеп шығару жұмыстарын автоматтандыру жолымен негізгі құралдардың жағдайы туралы қажетті ... ... ... ету ... ... қандай да болмасын өндірістің маңызды факторы ... ... ... ... және ... ... кәсіпорынның шаурашылық қызметінің ақырғы нәтижесінде тікелей әсерін тигізеді.
Нарықтық экономикаға өту шарттары еңбек коллективін өндірістің барлық материалды-құндық ... ... ... ... ... тиімді пайдалануды көтеру қорларын тұрақты іздеуге ниеттейді. Бұл қорларды мұқият экономикалық талдау жүргізудің арқасында тауып және іс жүзінде ... ... ... жағдайы және оларды пайдалану - талдамалық жұмыстың негізгі бір аспектісі болып табылады, себебі дәл ... әр бір ... ... ... ... ... - ғылыми-техникалық прогрестің материалды айналуы болып ... ... ... және ... ... ... және тиімді пайдалану оның баруына әсерін тигізеді: оның еңбек өнімділігінің өсуіне, қорқайтарымның, өнім шығарудың көбеюіне, оның өзіндік құнының төмендеуіне, құралдар ... ... ... ... ... және ... ... мақсаты болып: кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшілерінің негізгі құралдармен қамтамасыз етілуін анықтау, оларға деген қажеттілігін анықтау, олардың өсу ... ... ... және ... ... ... құралдардың техникалық жағдайын әсіресе активті бөлігін зерттеу, негізгі құралдардың пайдалану дәрежесін және оған әсер ... ... ... ... ... ... ... және комплекттігін анықтау, қорқайтарым өсімінің резервтерін шығару, негізгі құралдарды тиімді пайдалану есебінен өнім көлемін және пайданы көтеру.
Негізгі құралдар ... ... ... қордағы және тоқтатылғандар болып, тиістілігі бойынша - жеке ... және ... ... ... ... - пайдаланудағы негізгі құралдар (жұмыстағы, жөндеудегі немесе тоқтаудағылар).
Қордағы негізгі құралдарға қорда тұрған құрал-жабдықтар және көлік құралдары (складтағы резервте ... ... ... ... ... ауыстыруға арналған.
Тоқтатылған негізгі құралдар кәсіпорынның немесе бөлек цехтардың уақытша қолданысын тоқтатуын белгіленген тәртіппен құжатты хатталғандар.
Жеке меншіктегі сол кәсіпорынға тиесілі негізгі ... ... ... ... бір ... ... ... пайдалануға алынған негізгі құралдар.
Негізгі құралдар қандай да ... ... ... факторы болып табылады. Олардың жағдайы және тиімді пайдаланылуы кәсіпорынның қызметінің ақырғы нәтижесіне тікелей әсерін тигізеді.
2 сурет - Негізгі ... бір ... ... ... үлесі
Негізгі құралдар кәсіпорында 100 пайызды үлеспен алғанда әр келкі қолданылады. Мысалға, жоғарыдағы суретте бір көшеге электржүйесін орнатуда керекті негізгі құралдар ... қор бұл ... ... ... ... материалды заттай бағалау құнында, ағымдық ұзақ кезеңін жиі жоғалтады. Олар ... ұзақ ... ... ... ... өндірген өнімге аударады. Негізгі құралдар қозғалыстық ұлттық байлықтың негізгі бөлімі ... ... және қай ... ... болмасын анықтаушы рөлінде ойнайды. Негізгі құралды тиімді немесе дұрыс ... ... ... ... ... ... ... келеді.
Қазіргі нарық жағдайында ұдайы өндіріс тұсында жүріп жатқан саясат аса маңызды мәнге ие, өйткені негізгі құралдардың сапалық және сандық жағдайына ... ... ... тек ... ... ғана ... сонымен қатар микро деңгейде де қолданылу керек. Ұдайы өндіріс саясатының негізгі мақсаты - ... ... ... ... ... өндіріс, жаңа техникамен мүліктену, реконструкциялар, өндірісті техникалық қайтақаруландыру, ұдайы өндірістің жай және кеңейтілген түрлеріне қолайлы жағдай жасау. Бұл міндеттердің ... да ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Негізгі құралдардың ұдайы өндірісі - жаңа құралдарды мүліктену, реконструкциялар, ... ... ... және ... жөндеулер жолымен оларды үздіксіз жаңарту үрдісі.
Ұдайы өндірістің екі нысаны бар:
- жай ұдайы өндіріс, негізгі құралдардың тозу шығындары ... ... ... ... ... өндіріс, негізгі құралдардың тозу шығындары амортизация ... ... ... ... ... ... ... өндірісінің басты мақсаты - кәсіпорында ... ... ... және ... ... қамтамасыз ету, сонымен қатар оларды жұмысқа қабілетті жағдайда ұстау. Негізгі қорлардың ұдайы өндірісі ... ... ... ... әр түрлі жағдайларға байланысты істеп шыққан негізгі ... ... ... ... көлемін ұлғайту мақсатында негізгі қорларды көбейту;
- негізгі қорлардың түрлі ... ... ... ... ... өндірістің техникалық жағдайын көтеру.
Негізгі құралдардың ұдайы өндіріс үрдісі түрлі көздер арқылы ... ... ... ... ... ... өндірісі үшін негізгі құралдар келесі арналар бойынша келуі мүмкін:
* кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... міндетсіз беру нәтижесінде;
* жалдау ретінде.
Негізгі құралдардың ұдайы өндірісі сандық жағынан жыл бойы негізгі құралдардың балансында толық бастапқы құны ... мына ... ... = Фн + Фв - Фл ... Фк - ... құралдардың жыл соңындағы құны;
Фн - негізгі құралдардың жыл басындағы құны;
Фв - негізгі құралдардың жыл ... ... ... ... ... - негізгі құралдардың жыл бойына жою құны 3.
Модернизация (жаңғырту) - бұл жаңа құрал-жабдықтардың қатарына дейін негізгі құралдарды ... және ... ... ... ... ... ... болып табылады. Жаңарту дәрежесіне байланысты модернизация бөлікті және кешенді ... ... деп ... ... ... мен ... ... модернизацияны типтік және мақсаттық деп бөледі.
Типтік модернизация - бұл сериялық құрылыста топтық біртипті өзгерістер;
Мақсаттық модернизация - ... ... ... ... ... ... ... үнемдеу немесе қосымша түсімдердің өткізілуі мына формуламен анықтауға болады:
С = П = (C1 - C2) V2 , ... С - ... ... ... ... - ... ... модернизациядан кейінгі және алдыңғы өнімнің 1 ... ... ... ...
V2 - ... кейінгі өнімнің шығару көлемі.
СМ СССР-ң 22 қазан 1990 ж. № 1072 қаулысымен

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның қаржы ресурстарын пайдаланудың теориялық және әдістемелік негіздері66 бет
Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын ұйымдастыру және оларды пайдалану тиімділігі71 бет
“Өндіріс экономикасы” пәнінен дәрістер44 бет
Кәсіпорындағы негізгі капиталды пайдаланудың теориялық негіздері85 бет
2006 жылдың 11 мен 16-желтоқсан айында жарық көрген қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарындағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің қызметі туралы жарияланымдарға шолу52 бет
MS Access программасының программалық құралдарын қолдана отырып тауарлардың қоймалық есебін автоматтандыру есебін шешу52 бет
Ms access-ті үйренуде компьютерді пайдаланудың алғышарттары58 бет
«Сервир Компании» ЖШС-нің негізгі құралдарының есебі және оның тиімділі пайдалануын талдау53 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автокөлік құралдарын шығындық тәсілмен бағалау11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь