«Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы: мәселелері және қамтамасыз ету жолдары»

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы экономикалық мәні мен негізгі түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына әсер етуші факторлар ... ... ... ... .
1.3 Қаржылық тұрақтылықты бағалаудың негізгі әдістері мен критерийлері ...

2. «KAZTAULTD» ЖШС.НІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ МЕН БАҒАЛАУ
2.1 «KAZTAULTD” ЖШС.нің техникалық.экономикалық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 «KAZTAULTD» ЖШС активтер құрамы мен құрылымын және қалыптасу көздерін талдау ... ... ... ... ... ... .
2.3 Серіктестіктің активтерінің өтімділігі мен төлемқабілеттілігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын жетілдіру жолдары ... ... ... ... ...
3.2 Кәсіпорнының қаржылық жағдайын бақылауды жақсарту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДИБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Диплом жұмысы тақырыбының өзектілігі. Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршеңдігінің кепілі мен жай-күйінің орнықтылығының негізі оның қаржы тұрақтылығы болып табылады. Ол ақша қаражатын еркін қолданып, тиімді пайдалану жолымен өнімді өндіру мен сатудың үздіксіз үдерісін қамтамасыз ете алатын өзінің қаржы ресурстары жағдайын көрсетеді.
Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау, объективті, ғылыми негізделген және үйлесімді басқару, өндірістік, әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау үшін оның қаржылық жағдайын талдау қажет. Терең және ұқыпты талдау негізінде ғана оның қызметін объективті бағалап, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын нығайту немесе жақсарту және оның іскерлік белсенділігін арттыруға бағытталған басқару шешімдерін қабылдау үшін, басшылыққа нақты ұсыныстар беруге болады.
Кәсіпорын қаржылық жағдайының тұрақтылығын талдау экономикалық ахуал болған кезде ғана емес, сонымен қатар оларды алдын-ала болжау, қашқақтау, ұзақ мерзімді, материалдық емес, ағымдық активтерді, меншікті және қарыз капиталын неғұрлым тиімді қолдану үшін жүргізіледі. Нарықтық қатынастар жағдайында шаруашылық субъектісінің шаруашылық, инвестициялық және басқа да кәсіпкерлік қызметтерінің негізгі талаптары капиталдың нақты құнын сақтау мен көбейту, экономикалық әлеуетінің тиімді қолданылуын жоғарлату болып табылатыны белгілі.
1. Бараненко С.П., Шеметов В.В. Стратегическая устойчивость предприятия.─ М.: Центрполиграф, 2004.─ 575;
2. Дружинин А.И., Дунаев О.Н. Управление финансовой устойчивостью.─ Екатеренбург: ИПК УГТУ, 2005.─ с. 363;
3. Нестеров В.О., Карпенко С.Н. Финансовый анализ и учет.─ М.: Финансы и статистика, 2005.─ с. 341;
4. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организациий.─ М.: ИНФРА-М, 2005.
5. Лупей Н.А. Методические рекомендации по учету финансовых результатов деятельности организаций: практическое пособие.─ СПб.: Книжник, 2003.─ с. 258;
6. Гиляровская Л.Т., Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия.─ СПб.: Питер, 2003 ─ 256 с.: ил.─ (Серия «Бухгалтеру и аудитору»)
7. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости и процедуры, связанные с банкротством.─ М.: Ось-89, 2005.─ с. 163;
8. Илясов Г. Оценка финансового состояния предприятия: Методология и методика// Экономист.─ 2004.─ №6.─ с. 49-55;
9. Гребенщикова Е.В. Альтернативный расчет запаса финансовой прочности предприятия// Финансы.─ 2006.─ №8.─ с. 69-70;
10. Жук И.Н.,Киреева Е.Ф.,.Международные финансы.-Учеб. пособие под ред. И.Н.Жук.-Мн.:БГЭУ,2001.-С. 356
11. Дронов Р.И.Оценка финансового состояния предприятия/Дронов Р.И.,Резник А.И.,Бунина Е.М.//Финансы.-2001.№4.-С.16
12. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы: -М.: Ось-89, 2000. – С.80.
13. Козлова Е.П., Галинина Е.Н. Финансовый анализ и аудит.─ М.: Финансы и статистика, 2004.─ с. 285;
14. Ириков В.А., Ириков И.В. Технология финансо*экономического планирования на фирме.─ М.: Финансы и статистика, 2006.─ с. 249;
15. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов─ 2-ое изд., доп.─ М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.─ 615с
16. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.─ М.: Финансы и статистика, 2003.─ с. 512;
17. Никольская Э.В., Лозинская В.Б. Финансовый анализ.─ М.: МГАП Мир книги, 2003.─ с. 316;
18. Чернышева Ю.Г., Гузей В.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.─ Изд. 2-е.─ Ростов н/Д.: Феникс, 2005.─ 156 с.─ (Шпаргалки);
19. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа.─ М.: Инфра-М, 1999.─ с. 512;
20. Лябушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.─ М.: Финансы и кредит, 2000, с.375;
21. Федорова Г.В. Фианасовый анализ предприятия при угрозе банкротства. Учебное пособие.─ М.: Омега─ Л, 2003.─ 272 с.
22. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Финансы предприятий.─ М., ИНФРА─ М, 1998.─ 343 с.
23. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: учебник.─ М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2006.─ 624с.
24. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс. В2-х т./ Пер. С англ. под. ред. В.В. Ковалева. Спб.: Экономическая щкола, 2004г. Т. 2. 669с.
25. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер): 2001 жылғы 15 қаңтарға дейінгі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген.─ Алматы: ЖШС «Баспа», 2001-368б.
26. Под. ред. Таль Г.К. Антикризисное управление: Учебное пособие: В 2 т. Т. 2.: экономические основы.─ М.: ИНФРА─ М, 2004.─ 1027с
27. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. – Алматы: Экономика, 2001.
28. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРАМ, 2008.
29. Русак Н.А. Анализ финансового положения предприятия. В учебнике «Анализ хозяйственной деятельности в промышленности». Под общ. Ред. В.И. Стражева – Минск: Вышэйшая школа, 2005.
30. Радионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Изд-во «Перспектива», 2005.
31. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: АО «ДИС», «МВ-Центр», 2009.
32. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2008.
33. Демесинов Т.Ж. Қаржылық талдау. Өскемен, 2011
34. «KAZTAULTD» ЖШС-нің 2011-2012жж қаржылық есебі
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕБІ
КАФЕДРАСЫ
мамандығы
3 курс ... ... ... Д.А.
атты ... ... ... орындауға арналған
ТАПСЫРМА
11 2013 ж. № 4-3430 ... ... ... тапсыру мерзімі _____мамыр 2014 ж._____
Жұмыстың бастапқы мәліметтері: Кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын реттеуге ... ... ... мен ... ... ҚР ... ... ЖШС мәліметтері.
Диплом жұмысындағы толықтырылуы қажет сұрақтар тізімі немесе жұмыстың қысқаша мазмұны:
a) Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдаудың теориялық ... ... ... ... ... ... төлемдерді жүзеге асыру, кең дәрежеде өз қызметін қаржыландыра алу, кездейсоқ күйзеліс жағдайларды төзу және жағымсыз жағдайларда өз төлемқабілеттілігін сақтап қалу ... Осы ... ... ... ... ... ... болып табылады.
ә) ЖШС-нің қаржылық тұрақтылығын талдау мен бағалау.
б) Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын жетілдіру жолдары. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының ... - бұл ... ... болатын деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты ... ... ... ... мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын көрсететін қаржы реурсының жағдайы.
Диплом жұмысын ... ... ... ... ... ... жетекшіге тапсыру мерзімі
Ескертулер
1.
Әдебиеттерді іріктеу, оларды өңдеу және зерделеу. Негізгі әдебиеттер бойынша ... ... ... ... құру және оны ... келісу
20.02.2014
Диплом жұмысының жоспарын бекіту
3.
Бірінші тарауды дайындау және ұсыну.
20.02.2014
Бірінші тарауды толықтыру
4.
Практикалық материалды жинау, жүйелеу, талдау және т.б.
28.02.2014
Екінші ... ... ... ... ... ... мен тұжырымдарды келісу
15.03.2014
Кестелер, суреттер және диаграммалармен толықтыру
6.
Ескертуге сәйкес ... ... ... ... ... ... ... ұсыну.
9.04.2014
Әдістемелік нұсқаулықтарға сай жұмысты өңдеу
7.
Пікір және сын пікірмен танысу.
28.05.2014
Рецензенттің сын ... ... мен сын ... ... ... ... ... дайындау
30.05.2014
Презентация даярлау
Тапсырманың берілген күні ________________
Кафедра меңгерушісі
э.ғ.к., ... ... ... М.Ж.
(қолы)
Жұмыс жетекшісі
аға оқытушы ... ... ... ... ... ... ... ... Д.А. ... ... КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы экономикалық мәні мен негізгі түрлері ......................................................................................................................
1.2 Кәсіпорынның ... ... әсер ... ... Қаржылық тұрақтылықты бағалаудың негізгі әдістері мен критерийлері....
2. ЖШС-НІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ МЕН БАҒАЛАУ
2.1

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 100 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету39 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау18 бет
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы41 бет
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы жайлы81 бет
Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты31 бет
2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасы туралы56 бет
ААҚ сынау зертханасы жағдайында құрлыс өнімдерінің сапасын талдау40 бет
Автоматты технологиялық және химиялық реакторлы процесс51 бет
Аграрлық саясат9 бет
Азық құрамындағы қоректі заттардың рөлі мен маңызы малды толық құрамды азықтандыру оған қажетті қоректік заттарды анықтайтын факторлар10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь