Туристік сала мамандарын даярлау тарихы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 ТУРИСТІК САЛА МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУ ТАРИХЫ ... ... ... ... 5
1.1 КСРО және Қазақстандағы туризм мамандарын даярлау
жүйесінің қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Шетелдегі туризм мамандарын даярлау жүйесіне сипаттама ... ... ..9
2 ТУРИСТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ..17
2.1 Туризм мамандарын даярлау алғышарттары ... ... ... ... ... ... ...17
2.2 Жоғары оқу орындарының кредиттік білім жүйесіне өтуі ... ... .24
2.3 Туристік оқу үрдісін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.4 әл.Фараби атындағы ҚазҰУ мен «Тұран» университтері туристік
кадрларды даярлау жетекшілері ретінде ... ... ... ... ... ... ... .34

3 ТУРИСТІК БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА ҚАЛЫПТАСҚАН МӘСЕЛЕЛЕР МЕН БОЛАШАҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
3.1 Туристік білім беру мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
3.2 Қашықтан оқу жүйесінің енгізілу алғышарттары ... ... ... ... ... ...47
3.3 Туристік сала мамандарын даярлауды мемлекеттік қолдау ... ... .51

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..55

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
Қазақстан Республикасының экономикасында тәуелсіздік алған жылдардан бері көптеген түбегейлі өзгерістер болды. Қазіргі қалыптасқан жаңа экономикалық қатынастар барлық салаға жаңа көзқарастар қалыптастыру керектігін көрсетеді. Бұрынғы экономиканың басты салаларына айналған салалар өз орындарынан кетіп, жаңа табыс көздері ашылып жатыр. Солардың бірі туризм деп айтсақ болады.
Қазіргі күні туризм Қазақстан экономикасында ең тиімді дамушы салалардың бірі. Оны Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында атап өтті. Жаңарып жатқан туризм индустриясы көптеген мәселелер мен сұрақтарды шеше алатын мамандандырылған кадрларды талап етеді.
Қазіргі қоғам өміріндегі туризмнің әлеуметтік-экономикалық маңызының артуы мен туристік қызметтердің қалыптасуы мамандарды даярлау кезеңінің жетілдірілуін, яғни маманданған білімнің мазмұнын қайта қарап, мамандарды даярлаудың тиімді формаларын жасауды қажет етеді.
Бүгінгі туристік нарық туризм мамандарын даярлау жүйесіне өзгерістер енгізуді талап етеді, яғни маман туристік салада қажетті заманға сай технологияларды қолдана және пайдалана білуі керек. Және де тек ана тілінде ғана емес, шет тілде де кәсіби білімімен қатар коммуникацияны жетік меңгерген, мәдениеттілігін білуі қажет бола бастады. Бұл тек туристік нарық талабы ғана емес, студенттердің өздерінің де жеке қажеттіліктері мен қызығушылықтары өзгерді, олар тек өз мамандықтарына ғана қатысты білімді игеріп қана қоймай, халықаралық талаптардың жоғары деңгейіне жауап бере алатындай және елдің ішкі туристік нарығында күннен күнге өзгеріп жатқан талаптарға сәйкес келе алумен қатар, заманға сай технологияларды, коммуникацияны меңгергісі келеді.
1 Сайт Министерства Туризма и Спорта. www. mtc.kz.
2 Вуколов В. Н. Теория и практика подготовки специалистов туристской индустрии в высших учебных заведениях. – Алматы: Университет «Туран», 1999. – 268 б.
3 Никитинский Е.С. Этапы становления и современное состояние туристской индустрии Республики Казахстан: Учебное пособие для ВУЗов. – Астана. 2007. – 169 б.
4 Общие сведения о системе высшего образования во Франции. www.edu-cip.kz
5 Волошин Н.И. Правовое регулирование туристской деятельности. М.: РМАТ, 1997. - 64-106 б.
6 Туристское образование в Швейцарии. www.swissboard.ru
7 Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира. - Киев: МАУП, 2004. - 399 б.
8 Летникова Н.Б. Современные подходы к подготовке кадров ля работы в сфере туризма. Тезисы докладов Первая Российская научно-практическая конференция. Туризм: подготовка кадров, проблемы и перспективы развития. – М: ГАСБУ. 1999. – 22-24 б.
9 Калинкин Л.А., Шкляев Н.А., Жолдак В.И. и др. Маркетинговые аспекты развития туризма//Теория и практика физической культуры, 1997. - № 6, 48-51 б.
10 Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Т.1. Гуманитарные проблемы развития туризма: история и современность. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 192 с.
11 Сайт Министерства Образования и Науки. www.edu.gov.kz
12 Ердавлетов С.Р. Кафедре туризма 10 лет. // Кафедре туризма 10 лет. Алматы: - 2006. – 13-15 б.
13 Национальная квалификационная структура Республики Казахстан и подготовка кадров в сфере туризма и сервиса.- Астана: - 2008. www.mtc.kz
14 Абишева З.М., Ердавлетов С.Р. Особенности внедрения кредитной технологии по специальности «Туризм» на географическом факультете КазНУ им. аль-Фараби. // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: труды II Международной научно-практической конференции. МГУ им. М. В. Ломоносова, географический факультет, Москва, 20 апреля 2007. – М.: РИБ «Турист», 2007. – 366 б.
15 Фролова Т.А. Экономика и предпринимательство в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Конспект лекций по курсу. http://tourlib.net
16 Ердавлетов С.Р. Кафедре туризма – 12 лет. Современная, экономическая, социальная и политическая география Казахстана: проблемы и перспективы. – Алматы. - 2009.
17 Сайт университета Туран. www.turan.kz
18 Минаева А.Г. Почем диплом? – Мы выбираем Караван, Караван выбирает нас. – 3.10.2008. - №40.
19 Сайт агенства Статистики Республики Казахстан. www.stat.kz
20 Жақаев М. Қашықтан оқыту. www.bibliofond.ru
21 әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің сайты. www.kaznu.kz
22 Околесов О. П. Системный подход к построению электронного курса для дистанционного обучения // Педагогика. -1999. -№ 6. - 50-56 б.
23 Полат Е. С. Петров А.Е. Дистанционное обучение: каким ему быть? // Педагогика. - 1999. -№7. - 29-34 б.
24 Пидкасистый П.И. Тыщенко О.Б. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения // Педагогика. - 2000. - №5.- 7-12 б.
25 Актымбаева А.С., Зиадина А.З. Профессиональная подготовка менеджеров туризма с использованием Internet-технологий.// «География Ғылым және Білім» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары 11-12.12.08. Алматы: -2008. – 329 б.
26 Лапин А.Ю. Принципы отбора содержания образования и построения модели начальной профессиональной подготовки /"Актуальные проблемы туризма-98". II Всероссийская конференция. Сб. научн. тр. - М.: РМАТ, 1998, 21-27 б.
27 Лубышева Л.И., Косихин В.П. Кадровая поддержка развития инновационных процессов в физическом воспитании//Теория и практика физической культуры, 1997, №1, 2-6 б.
28 Вуколов В. Н. Теория и практика подготовки специалистов туристской индустрии в высших учебных заведениях. – Алматы: Университет «Туран», 1999. – 268 б.
29 Вуколов В. Н. введение в специальность «Туризм». Алматы: - 2004. – 45 б.
30 Козлов А.А Туризм как важнейший фактор экономики. // Тезисы докладов. Первая Российская научно- практическая конференция. Туризм: подгатовка кадров, проблемы и перспективы развития. – М. : ГАСБУ. 1995 – 112-113 б.
31 Резников Е.Н. Профессиональная подготовка сотрудников, занятых в сфере туризма. Психология туризма. – М: РМАТ. - 1999. 48-63 б..
32 Морозов М.А. Направления подготовки специалистов для туриндустрий.//Тезисы докладов. Первая Российская научно-практическая конференция. Туризм: подготовка кадров, проблемы и перспективы развития. – Алматы. 2003. – 215 б.
33 Квартальнов А.В. Дидактические основы профессиональной подготовки менеджеров туристско-спортивного обучения. Автореф. Канд. дис. М., 1999. - 24 б.
34 . Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира. - Киев: - МАУП, 2004. - 399 б.
35 Дихтяр С.В. Аудио-визуальные средства в подготовке специалистов для сферы туризма. // Тезисы докладов Первая Российская научно-практическая конференция. Туризм: подготовка кадров, проблемы и перспективы развития. – М: ГАСБУ. 1999. – 25-26 б.
36 А.И.Сесёлкин. компетентностный подход и профессиональное туристкое образование. // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: труды II Международной научно-практической конференции. МГУ им. М. В. Ломоносова, географический факультет, Москва, 20 апреля 2007. – М.: РИБ «Турист», 2007. – 345 б.
37 Школьников М.А. Совершенствование системы подготовки кадров для индустрии туризма. www.kadry.ru
38 www.wikipedia.org
39 www.edu-cip.kz
40 www.turizm.ru
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ......................................................................................3
* ТУРИСТІК САЛА МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУ ТАРИХЫ ................5
+ КСРО және ... ... ... ... ... ... Шетелдегі туризм мамандарын даярлау жүйесіне сипаттама ..........9
2 ТУРИСТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ..17
2.1 ... ... ... ... ... оқу ... кредиттік білім жүйесіне өтуі .........24
2.3 Туристік оқу үрдісін ұйымдастыру .........................................30
2.4 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен ... ... ... ... ... ретінде .............................34
* ТУРИСТІК БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА ҚАЛЫПТАСҚАН ... МЕН ... ... ... ... беру ... ... Қашықтан оқу жүйесінің енгізілу алғышарттары .......................47
3.3 Туристік сала мамандарын даярлауды мемлекеттік қолдау .........51
ҚОРЫТЫНДЫ ..........................................................................55
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ..............................................57
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... жылдардан бері көптеген түбегейлі өзгерістер болды. Қазіргі қалыптасқан жаңа ... ... ... ... жаңа көзқарастар қалыптастыру керектігін көрсетеді. Бұрынғы экономиканың ... ... ... ... өз орындарынан кетіп, жаңа табыс көздері ашылып жатыр. Солардың бірі туризм деп айтсақ болады. ... күні ... ... ... ең ... дамушы салалардың бірі. Оны Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында атап өтті. Жаңарып ... ... ... ... ... мен сұрақтарды шеше алатын мамандандырылған кадрларды талап етеді.
Қазіргі қоғам өміріндегі туризмнің әлеуметтік-экономикалық маңызының артуы мен туристік қызметтердің қалыптасуы ... ... ... ... яғни маманданған білімнің мазмұнын қайта қарап, мамандарды даярлаудың ... ... ... ... ...
Бүгінгі туристік нарық туризм мамандарын даярлау жүйесіне өзгерістер енгізуді талап ... яғни ... ... салада қажетті заманға сай технологияларды қолдана және пайдалана білуі керек. Және де тек ана ... ғана ... шет ... де ... ... ... ... жетік меңгерген, мәдениеттілігін білуі қажет бола бастады. Бұл тек туристік нарық талабы ғана емес, студенттердің өздерінің де жеке ... мен ... ... олар тек өз ... ғана ... ... ... қана қоймай, халықаралық талаптардың жоғары деңгейіне жауап бере алатындай және елдің ішкі туристік нарығында күннен күнге өзгеріп ... ... ... келе ... ... ... сай ... коммуникацияны меңгергісі келеді.
Қазақстанда туризм менеджерлерін даярлау 1992 ... ... алса да, ... ... ... ... ... әзірге көңіл толарлық емес. Қазіргі күні мемлекеттік, жекеменшік және шетел университеттерінің филиалдарын қоса санағанда шамамен 19 ... оқу орны ... ... ... ... [1]. ... олардың көбінің түлектерінің білім және дайындық деңгейі халықаралық талаптарға сай келмейді. Еліміздің алға қойған мақсаттарының бірі ... ... ... елу ... қатарына ену болса , туризм бәсекелестікке төтеп бере алатын саланың бірі болуы тиіс. Ал ол ... ... ... үшін оның барлық жүйелері тиімді жұмыс істеуі қажет. Ол жүйенің бірі кадрлар мәселесі. Сондықтан да кадрларды даярлау жүйесіне ... ... бұл ... ... ... мәселесі өзекті болып келеді.
Осыған байланысты дипломдық жұмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы туристік білім жүйесіне талдау жасау. Алға ... ... жету үшін ... ... ... ... ... Республикасындағы туристік білім білімнің даму деңгейін сипаттау ;
* Туристік білімнің ... ... ... мен ... сараптау;
* Еліміздегі туристік кадрларды даярлау орталықтары ретінде әл-Фараби атындағы ... ... ... мен ... даярлау ерекшеліктеріне сипаттама беру;
* Туристік сала білімінің даму болашағы мен мәселелерін зерттеу;
Қорғауға ұсынылған қағидалар:
* әл-Фараби ... ... мен ... ... беру ... салыстырмалы түрде зерттеу;
* Жаңа білім беру ... ... оқу ... ... ... ... ... Жоғары оқу орындардың кредиттік білім жүйесіне өту үрдісін, оның ерекшеліктерін баяндау;
Дипломдық жұмысты жазу барысында әдеби, статистикалық, логикалық, тарихи, салыстырмалы тәсілдер ... ... ... ... ... ... қайнар көздер мен статистика агенттігінің деректерін, мерзімді басылымдар, интернет жүйесінен алынған ақпараттар мен жеке ... ... ... САЛА ... ... ... КСРО және ... туризм мамандарын даярлау
жүйесінің қалыптасуы
Кеңес одағының жоғарғы оқу ... ... ... ... білім беру 50-жылдары алға қойылды. Сол кезде педагогикалық институттардың дене шынықтыру факультетінің студенттеріне ... ... пән ... ... рет ... ... кейінгі отыз жыл бойында туризм негіздерін үйрету барысында болашақ дене шынықтыру ұстаздары үшін оқу бағдарламасы бірнеше рет өзгерді. 70 жылдардың ... ... ... бағдарлау пәні қосылды, кейінірек КСРО ағарту министрлігі пәнін енгізді.
Жалпы 130 сағатқа тең уақытта студенттер туризм техникасын, спорттық ... ... ... ... ... бірге ұйымдастырылатын туристік жорықтар тәсілін, топография негіздерін, туризм мен спорттық бағдарлау бойынша жарыстар ұйымдастыруды, өлкетану жұмыстарын игеріп ... ... ... Студенттердің теориялық білімдері сегіз күнге созылған I-дәрежелі оқу-жаттығу ... ... ... ... нығаятын. Нәтижесінде дене шынықтыру факультетінің түлектері мектептер мен мектептен тыс білім беру орындарында туризм мен спорттық бағдарлау бойынша педагогикалық және ... ... ... ... ... ... ... мен спорттық бағдарлауды өзінің спорттық шыңдалуының бір түрі ретінде таңдағандар үшін ... ... ... ... осы ... факультатив сабақтар ұйымдастырылатын. Факультатив барысында студенттер II- спорттық разряд пен ... ... ... алу үшін ... ... ... еді.
60 ... басында педагогикалық институттардың тәжірибесін дене шынықтыру институттары қайталады. Олардың педагогикалық факультеттерін оқу ... пәні ... Оның ... ... ... дене ... мамандары туризмнің теориясымен танысып, 5 күнге созылған оқу жорығына қатысатын. Осылайша олар туристік жорықты ұйымдастыру мен жүргізудің алғашқы әдістерін ... ... ... ... ... ... жорықтар мен демалыс күнгі жорықтардың жетекшілері бола алатындай еді.
Дене шынықтыру институттарында туризмнің оқу пәні ретінде қалыптасуының тағы бір ... ... өзге де ... ... туризмнің өзіндік мамандық ретінде танылуымен байланысты. Бұл қадам С.М.Киров атындағы Әзірбайжан мемлекеттік дене шынықтыру институтында жасалды: педагогикалық факультетте ... ... жылы ... ... ... алғаш алған түлектер туризм мен экскурсия бойынша кеңестер туристік клубтарына және Әзірбайжанның туристік ... ... ... кейін КСРО-ның жоғарғы және орта білім Министрлігі дене шынықтыру инстуттарында ... ... ... ... ... ... ... қолға алынды. 1968 жылы Ростов мемлекеттік университетінің геология-география факультетінің география бөліміне сырттай оқу түрімен мамандығына студенттер ... 5 ... соң ... ... енгізді, оған студенттер екәінші курстан соң қабылдана беретін.
Ростов университетінен басқа бұл мамандықты Белорусс, Киев, Симферополь, Тбилиси, Әзірбайжан, Ташкент ... ... ... оқу ... экскурсия мамандарын даярлау бағдарламасында экскурсия, өлкетану, туристік және рекреациялық пәндер үйлестірілді. Экскурсияны жүргізу ерекшелігіне, ... ... ... ... Ростов университетінде баса назар аударылды [2].
мамандығының пәндер негізін экскурсиялық істің ұйымдастырылуына және ... , , ... ... курстар құрайтын.
Болашақ экскурсия маманын даярлауда өлкенің тарихымен, мұражай жұмысымен, өнер ... ... ... баса ... аударылатын, мысалы: , , . Сонымен қатар студенттер , сынды пәндерді оқитын.
Үшінші курстан кейін Ростов облысының ... және ... ... өндірістік практика ұйымдастырылатын, ал төртінші курстан соң елдің алдыңғы қатарлы экскурсия орталықтарына ... ... ... жұмысқа студенттерді тарту үшін геология-география факультетінде экскурсия бюросын ашты, ал экскурсия және туризм бойынша Ростов кеңесінде мамандықтың таяныш ... ... ... ... студенттер жоғары географиялық дипломмен бірге II- дәрежелі экскурсовод квалификациясын ... ... ... ... пен ... ... жұмысқа жіберілетін. Алайда, рекреациялық зерттеулер жүргізе алатын мүмкіндіктері, географиялық білімдері оларға демалыс орындарын жоспарлау және туризмді бағалау зерттеулерін ... ... да ... істеуге мүмкіндік беретін.
ВЦСПС профсоюз қозғалысының Жоғарғы мектебінің санаторий-курорт және туристік-экскурсиялық ұйымдарға мамандар даярлау факультеті туристік-экскурсиялық ... ... ... еді. 1977 жылы ... 23 түлек туризм және экскурсия жөніндегі Кеңестің Орталық жүйесіне кіретін турбаза, қонақүй, ... ... ... ... ... ... ... 1970 жылдардың аяғында-1980 жылдардың басында көптеген жоғарғы оқу орындарының қоғамдық мамандықтар факультетінде экскурсия ... ... ...
Қазіргі күні нарықтық экономика жағдайында туристік кадрларды даярлау жүйесінің қайта құру керек, ... да ... ... ... ... ... ... қажет. Алайда, шетелдің тәжірибесін өз еліңе әкеліп пайдалану, көп жағдайда теріс нәтиже әкелетіні де мәлім. Сондықтан да ... үшін ... ... және ... ... тәжірибесін пайдалануға болатын шетелдік мамандандырылған оқу орындарының ... ... ... ... ... экономика жағдайында дамыған туристік индустриясының болуы;
* Туристік-рекреациялық ресурстардың ұқсастығы;
* Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында пайдаланылатын тіл;
* Осы ... ... оқу ... ... ... ... ... филиалдарын ашылуын қамтамасыз ету.
Аталған критерийлердің бірі болмаса ... ... ... ... ... ... ...
Ресей қазіргі күні де құрамына туристік кадрларды даярлайтын оқу орындары кіретін мықты туристік индустриясы бар ұлы держава ... ... ... сүйенсек, Ресейден өзге бұрынғы КСРО құрамындағы елдерге де тән туризм үшжақты бағытта дамуда:
* Ресей ... алыс ... ... ... ... ... ұйымдастыру;
* Саяхаттың белсенді түрлерін таңдау арқылы шетелдік туристерге турлар ұйымдастыру;
Қазақстандағы сынды Ресейдегі туристік фирмалардың көбісі аталған туристік қызмет ... ... бір ... ... ... Және де ... ... аймақ ретінде сәйкес қызмет түрлерімен айналысатын шетелдік фирмалардың қызығушылығын тудырады. 1995 жылы ... ... ... ... Бұл ... ... рет өткізіліп, оған қырықтан астам елден мыңдаған туристік фирмалар қатысты. Көрмеден басқа туристік қызметтер көрсету облысындағы жетістікке ... ... ... жәрмеңке, семинарлар, тәжірибемен алмасуды жатқызуға болады. Туристік бизнестің ерекшелігі бәсекелес туристік фирмалардың бір-бірімен клиент алмастыруда, қызмет көрсету тәжірибесімен алмасуда, мерзімдерімен, ... ... ... ... ... ... да ... акцияларға барлық дәрежелі фирмалар қатысу керек.
КСРО-да ішкі туризм ВЦСПС-тің туризм мен ... ... ... ... ... ... іске асыратын, ал шетелдік туризмді ВКЛСМ Орталық Комитеті жанындағы жастар туризмі Бюросы ұйымдастыратын. КСРО тарағаннан кейін аталған екі ұйым ... ... ... ол ресей туристік индустриясының басым бөлігін қадағалайды. АҚ қарамағындағы ЦСТЭ квалификацияны көтеру институтында Ресей халықаралық ... ... ... ... ол ... ... индустриясы мен шетелдік туризм мамандарын даярлайды.
РХТА-дағы туризм кадрларын даярлау жүйесі өзіндік, яғни ресейлік тәжірибемен шетел тәжірибесін ұштастырған. Сондықтан да ... ... ... ... ... ... жоғары білімнің қалыптасу кезеңі (сонымен бірге туризмнің де даму кезеңі) 5 негізгі кезеңнен тұрады. ... ... ... III мыңжылдық - 15 ғасыр). Бұл кезең екі бөлімнен тұрады. Б.д.д. III мыңжылдықтан XIII ғасыр аралығында ... ... ... ... даярлау (қазіргі заманғы менеджерлер), керуендерді құрастырушы мен басқарушыларды (қазіргі гидтер) даярлау эмпирикалық деңгейде және жанұя-әулет негізінде жүзеге асатын. Дәл осы ... ... ... ... оқу құралдары шығарыла бастады. Мысалы, атақты ғалым философ, ... Ибн Сина (980 - 1037 жж.) атты ... ... ... ондағы басты тараулардың бірі саяхатшылар күнтізбесіне арналған.
Екінші бөлім (XIII - XV ғғ.) ... ... ... ... ... ... ... Бұл уақытта жоғары даярлық мектептерінде саяхатшыларды орналастыру, тамақтандыру орындарында - керуен сарайлар, ... ... ... ... үшін ... ... ... кезеңде (XV ғ. - 1731 жыл), жоғары даярлық мектебінің дағдарысы кезінде Мекке, Медине, Түркістан қалаларына тәу етушілерді апаратын және діни ... ... ... жинайтын мамандар даярлау қолға алынды.
Үшінші кезең (1731 - 1917 жж.), ... ... ... ... ... уақытымен байланысты. Ол кезде өлкетанушылар даярлау қолға алынды, Верный қаласындағы Орыс тау қоғамының (ОТҚ) тау гидтерін даярлау бөлімі және ... ... ОТҚ ... ... ... ... ... кезең (1917 - 1991 жж.) - . Ол екі бөлімнен тұрады, бірінші бөлім , ал екінші ... . ... ... ... ... ... ... жолсілтемелері шығып, мұғалімдер туристік дайындықтан өтті, Кеңес Әскерінің атты әскеріне нұсқаушылар ... ... ... тау ... ... ... Жалпы Кеңестік (ВЦСПС) және республикалық (Казсовпроф) жиылыстар ұйымдастырылып, жоғарғы оқу орындарында туризм нұсқаушыларын даярлайтын факультативтер ашылып, дене шынықтыру институттарында ... және ... ... ... ... ... түлектер 1986 жылы шықты).
Бесінші кезең - (1991 - бүгінге дейін) бұл кезең де екі бөлімнен ... ... ... ... жж.), туризмнің дағдарыс уақытындағы дамуы, 1992 жылдан бастап Қазақстан ЖОО 0611 мамандығы ашылды. 1998 жылдан ... ЖОО 0902 - ... 0618 - , 0619 - ... ... ... ... ... 2001 жылдан бері ЖОО менеджерлер даярлау 080100 - мамандығы бойынша жүзеге ... ... (2004 ... ... ... ... ... кейінгі даму кезеңінде менеджерлерді даярлау 050902 - мамандығы бойынша және кредиттік жүйе бойынша жүргізіледі.
1999 ... ... ... ... ... ... 23 оқу орны даярлайтын. Алғашқы туризм кафедрасы университеті мен Абай атындағы Қазақ Педагогикалық Университетінде ... ... ... ... ... ... ... сипаттама
Франция дамыған туристік индустрия елі. Қымбат отельдері, қолайлы отельдері бар Лазурный жағалаумен (Ницца, Канн, Сен-Тропез) қатар Солтүстік теңіз, ... ... ... ... өте ... ... Туристерді жыл бойына Француз Альпілері, олардың курорттары жыл бойына қызықтырады. Қонақүй шаруашылығы мен туристік сервис өте жоғары деңгейде, ... да олар көп ... ... ... ... тек ... ... туристік инфрақұрылымы бар деп қана емес, сонымен қатар туристік білім беру жөнінен де қызықты. ... ... беру ... ... Оқу ... ... ... әлем таныған ұлттық диплом немесе ішкі диплом (Франциядан басқа елдерде айтарлықтай маңызы жоқ) беріледі. Францияда білім алу тегін, ... ... ... ... ... ... бөліп отырады.
Францияда 70-ке жуық мемлекеттік университеттер мен 300-ге жуық жоғары мектептер мен зерттеу орталықтары бар. ... ... ... ... ... мен "зертханалар" кірген, ал бүгінде Unites de Formation et de ... (U.F.R.) деп ... ... бөлімдер, яғни 800 факультет жатады.
Кішігірім университеттерге тәртіптің әртүрлі түрі мен бірінші оқу циклінің көптеген студенттер саны тән. ... ... ... ... ... ... ... шет аймақтық ірі қалалардың университеттерінде мамандандыру жүйесі тар, онда екінші және үшінші цикл студенттері көбірек. Студенттердің ... бірі ... ... факультет, бағдарлама мен мамандандырудың кез-келген түрін кездестіруге болады.
Францияның жоғары білім беру жүйесі ... ... ... екі ... ... бөлінеді:
-"Ориентация" жоғары оқу орны ретінде қарастырылатын университеттер
-"Мамандандыру" жоғары оқу орны ... ... ... мен жоғары мектептер/"Grandes ecoles". Институттар мен жоғары мектептерде қабылдау конкурсы (емтиханы) немесе қабылдау комиссияға ұсынылған ... ... ... ... ... беделді жоғары оқу орындары жоғары мемлекеттік әкімшілік, ірі кәсіпорындар мен оқытушылық салада мамандар даярлайтын Жоғары мектептер болып табылады (Grandes Ecoles). ... ... ... құжаттарын қарастырып, конкурстар мен іріктеу емтихандарын қатаң түрде өткізетін инженерлік-техникалық, педагогикалық және коммерциялық топтарға бөлінеді [4].
Францияда 3 деңгейлі білім беру ... ... ... цикл 2 ... ... ... ... білім беру туралы ғылыми-техникалық немесе жалпы диплом алу мақсатында өткізілетін емтиханмен аяқталады. Көпшілігі осы сатыда тұрақтап қалады. Себебі, бұл құжат ... ... ... ... береді.
Магистратура. Екінші цикл университетте алған екі жылдық білімді ... мен ... ... Бір ... ... лиценциат дипломы, екі жылдан кейін магистр дипломы, үш жылдан кейін инженер ... ... ... ... де ... түрде танылған диплом болып есептеледі. Екінші циклға студенттер қабылдау бос орындарға байланысты кейде құжаттар конкурсы, кейде қабылдау ... ... ... жүзеге асырылады. Екінші циклдің кезеңдерінің барлығын біртіндеп мына түрде ... ... ... ... ... екіжылдық немесе үшжылдық курстарға түсуге болады.
Докторантура. Үшінші цикл таңдаған мамандықты тереңдетіп оқытуға арналған және ... ... ... ... ... ... ... ғылыми жұмыстары болуы керек. Осы кезеңді табысты аяқтағандарға арнайы жоғары білім (DESS) ... ... ... (DEA) ... ... беріледі.
Қазақстандағы туристік менеджерлерді даярлауда француз институтының тәжірибесін пайдалануға ... ол Парк ... ... ... ... 1990 ... қаңтарында құрылды. 15 эксперт-кеңесшілерді біріктіреді, олардың әрқайсысының өзіндік біліктілігі бар. негізгі оқыту жүйесі ... ... ... ... ... мүмкіндіктері бар тұлғаларды қызықтыру; мамандардың жаңа ағымын қалыптастыру, олар туризмді ... ... ... және ... алатын, жаңа құрылымдарды игере алатын болып маманданады; сондай ақ ... шет ... ... ... ... басқару өнеріне, нарықтың жаңа сұраныстарына орай туристік өнімді көркейте білуге, ... ... жаңа ... мен ... ... болуға үйретеді. туризм Министрлігімен, еңбекпен қамту аймақтық басқармасымен, туристік ... ... ... ... ... ... мен жеке ... (отель, мейрамхана, турагенттік, демалыс саябақтары) тығыз қарымқатынаста.
туризмдегі басқарма және коммерциялық қызметшілерді даярлайды. Басқарма кадрларын даярлауға 8 ай ... 1365 ... ... оның 312-сі ... ... Курс ВАС+5 ... дәрежелі кандидаттарға немесе маман ретіндегі тәжірибесі 5 жылдан кем емес тұлғаларға ұсынылады. Білім берудегі ... ... ... мамандарын зерттеуге үйрету, үздіксіз өзгерісте және үлкен қоғамда өз ісін табуға, туризм экономикасын да Еуропа нарығы ... ... ... ... маркетинг, экономика, қаржы, эксплтациялық басқару саласындағы қоршаған ортаның тәжірибесін пайдалануға үйрету. Курстан түлектер жоба директорлары, жеке, ... ... ... ... ... туристік кәсіпорындардың директоры немесе оның орынбасары қызметін атқара алатын болып шығады.
Басқарма кадрларын ... оқу ... ... ... ... ... семинарлар (31сағ.), туристік индустрия (129сағ.), туристік фирманың микроэкономикасы (39сағ.), маркетинг стратегиясы (94 ... ... ... (109 ... ... және ... ... (203 сағ.), жобалау (62 сағ.), адам ресурстарын басқару (78 сағ.), жаңа технологиялар (70 сағ.), ағылшы тілі (70 сағ.), оқу бағдарламасының ... ... ... ... (312 ... ... ... 8 ай, 1287 сағат (оның ішінде 312 сағат өндірістік) ... Курс ВАС+2 ... ... бар ... және 2 ... 3 ... ... жұмыс тәжірибесі бар тұлғаларға ұсынылады. Және де олардың жұмысы саудамен, зерттеулер жүргізе ... ... ... қарым қатынас орната алатын болу керек. Сондай ақ екі шет тілін, әсіресе ... ... білу ... Оқу ... туристік тауарларды ойлап тауып, ұсынуға және сатуға қабілетті, еуропа нарығы сияқты кез келген нарық жағдайына бейімделе алатындай, кәсіпорынға керекті табыс пен ... ... ... ету ... ... ... ... сататын маман даярлау. Курсты аяқтаған соң түлектер туристік құрылымның, қонақүй, отель, туристік станциялар, агенттіктерде коммерциялық ... ... ... ... болып шығады.
Коммерциялық қызметкерлерді даярлаудың оқу бағдарламасына кіріспе семинарлар, туризмнің ішкі ортасы мен ұйымдастырылуы, кәсіпорынды ... ... ... сауда бөлгіштік стратегия, қаржылық басқару, адам ресурстарын басқару, жаңа технологиялар, ағылшын тілі, оқу кезеңінің ... ... ... кіреді.
Кипр Жерорта теңізінің солтүстік шығыс жағалауында Еуропа, Азия, Африка құрлықтарының түйіскен жерінде орналасқан. Арал аса бай мәдени тарихи жәдігерлері ... ... ... ... бірі. Бұл жерде бірнеше уақыт бойы билік құрған ... ... ... ... ... ... ... фракиялықтар және түріктер қазіргі келушілерді таң қалдыратын өзіндік іздерін қалдырған. Кипр алтын жағалаулы, жасыл орманды және ... өзге де ... бар ... ... ортасы әлемдегі еш ластанбаған, өндірістік елдердің зиянды ... таза ... ... Бұл ... ... жоқ деп ... да ... Арал туризммен қатар, халықаралық білімнің де орталығы саналады, сондықтан бұл жерге дүние жүзінен ... ... ... ... ... қалыптастырады.
1980 жылы салынған Интерколледж білім орны Кипрдің грек ... ... ... ... фирманың өткізген сұранысына сәйкес ол Кипрдегі ең беделді білім орны. Бұл оқу орны ... ... ... ... ... ғылымдардың саласында жоғарғы білімі жоқ тұлғалар үшін де ашық. Оқу тілі ағылшын.
Интерколледж студенттері әлемнің 30 елінен ... оның ... ... және Қазақстан бар. Студент қалашықтары (кампустар) Никосия, Лимассоле, Ларнак қалаларында орналасқан. Туризмнің қарқынды өсімі, ... ... мен ... ... ... қалаларды туризм мен қонақүй саласын зерттейтін студенттер үшін таптырмас орынға айналдырған.
Барлық талапкерлер колледжге түсу үшін өзімен бірге 12 жылдық ... ... ... сертификат және оның нәтижесі сыныптағы жарты студенттің балынан асу ... ... ақ ... ... TOEFL ... ... ... құжат керек. Туризм бакалаврларын 4 жылдық мерзімде және ... ... ... оқу ... төмендегідей пәндер кіреді: менеджментке кіріспе, бухгалтерлік есеп, микро және макроэкономика ... ... ... ... ... құқық, зерттеу жұмыстары, маркетинг, бизнестегі ойын жағдайлары, бизнестегі саясат, дипломды жоба, отельдер ... ... ... ... ... қоғамдық ғылымдар факультативтері, саяхаттар мен шет тілдер факультативтері.
... ... ... ... және ... ... Студенттер мейрамханада тамақты таңдау және даярлау сынды істерді шын ... ... ... сол ... үйренеді. Ал жазда Кипрдің алдыңғы қатарлы отельдеріне жұмысқа тұра алады.
мамандығының оқу бағдарламасына негізгі әуежолдар бойынша курс, саяхат және ... ... ... ... сату және ... ... агенттіктердегі практика, жергілікті туристік үлестер, туризм құрылымы, саяхатты ұйымдастыру, менеджментке кіріспе, маркетинг, хаттар практикасы, шет ... ... ... ... ... ... кіреді.
Туристік саланың алдыңғы қатарлы мамандарын даярлайтын тағы бір мемлекет, Швейцария ертеден өзінің сапалы ... ... Оның ... ... ... ... ... менеджменті мектептері, мемлекеттік университеттері әлемнің үздік білім орындары санатында. Жалпы, Швейцарияның барлық құрылымында жоғары сапалық ... роль ... Ол ... білім жүйесіне де қатысты. Швейцарияда білім беру жеке меншік мектептерде, әлемге танымал қонақүй шаруашылығы мектептерінде, университеттерде, колледждерде ... ... күні ... 1,1 ... ... ... құрайды. Швейцарияның білім жүйесіне интернационалисттік пен космополитизм әсері зор. Осы елде ... бірі ... ... мектептер, университеттер, халықаралық білім бағдарламалары (International Baccalaureate) пайда болды. Швейцарияның жоғарғы оқу орындары өзара жиналыстарда жиі кездесіп, ... ... ... оқу ... тәжірибе алмасып тұрады.
Швейцария 23 үштілді кантондардан тұрады, сондықтан да білім жүйесі осы ... де ... ... ... ... Тек осы елде ғана ... ... білім бағдарламаларын кездестіруге болады.
Швейцарияның білім жүйесіне келер болсақ, міндетті орта білім 9 жылдан тұрады. Оның 4-6 жылы (кантонға байланысты) ... ... ал 3-5 жылы орта ... өтеді. Осы 9 жылдық мектептің алдында төрт жасқа толған ... орта ... ... 2 ... ... ... Тоғыз жылдық мектептен кейін университетке түскісі келетіндер 4 жылдық гимназия типтес мектептерде білімін жалғастырады ... ... тағы ... Оны бітіргеннен кейін орта маманданған білім туралы сертификатымен емтихансыз университетке түсе алады.
Швейцарияның 250 ... ... ... 100 ... ұлт ... ... ... жүйесінің тарихы ертеден келеді. Көптеген мектептер Иоганна Песталоцци, Мария Монтесорри, Рудольф Штайнер сынды атақты мұғалімдердің оқыту ... ... ... ... кантондарындағы мектептерде британ мектептеріндегідей білімі салмақты және күрделі, ... ол ... ... ... ... орынға оқушының тұлға ретінде қалыптасуы мен шығармашылық мүмкіндіктері тұрады.
Швейцарияда жоғарғы білімді колледждер мен ... ... ... ... 120 ... бар. Олар ... аз ғана мамандықтар санын ұсынып, сапалы білімді қамтамасыз етеді. Мұнда көбінесе бухгалтерлік ... ... және ... шаруашылығын оқытады. Бұл курс үш төрт жылға есептелген. Бір ... ... ... ... ... ... ... жұмыссыздық аз кездеседі, статистика мәліметтеріне қарағанда олардың ... 6,1% /7,6%. ... ... (1/4) ... ...
Швейцарияда білім алғысы келетін Еуропа менеджерлерінің арасында беделді Institute for ... ... (IMD) ... ... Ол ... ... қатарлы 15 бизнес мектебінің ішіне кіріп, Францияның INSEAD бизнес мектебінен кейінгі Еуропа бойынша екінші ... ... Бұл ... ... ... атақты, оның түлектерінің 68%-ы өз саласында жұмысқа орналасады. Осындай ерекшеліктерінің арқасында ол негізінен жасы ересек адамдарды қызықтырады (орташа 31 жас). ... 80 адам ... бір ... 8-10 ... ... IMD түлектерінің орташа жалақылары 130 мың $ болады, осындай көрсеткіштерімен Ескі ... ... ... ... ... ... ағылшын тілінде жүреді, топпен жұмыс тәсілдеріне, жобалардың презентацияларын жасауға бейімделген. ... ... 12 ... бар, ... ... мемлекеттік. Олар: Базель, Берн, Фрибург, Женева, Лозанна, Невшатель, Санкт - Галлен Люцерн, Лугано, Цюрих ... және ... ... ... Елде өзге де ... ... бар, алайда швейцариялықтар оларға сенімсіздікпен қарап, дипломдарын ... тіл ... ... ... ... тек ... университетінде ресми түрде екі тіл танылған.
Қазіргі уақытта Швейцария университеттерінде 90000 астам студент оқиды. Ең үлкен Цюрих ... 20000 ... бар. Ал ... политехникалық университетінде 18000 студент білім алуда. Университеттердегі шетелдіктер саны 5-20% аралығында болады.
Университетте факультетіне байланысты 4-6 жыл оқиды. Оқу жылы екі ... ... ... тән ... ... ... жоқ, тек қабылданғаннан кейін бір жылдан соң студент негізгі пәні ... ... ... алады, келесі дәл сол уақытта екінші басты ... ... ... ... үш жыл ... ... алғаннан кейін лиценциат атағын немесе диплом алады. Бұл деңгей американдық магистр деңгейіне сәйкес келеді [6].
Сараптамашылардың ... ... 2020 ... қарай туризм дүниежүзіндегі ең ірі бизнеске айналады. Сондықтан да бұл сала мамандарына сұраныс жоғарыламақ. ... ... ... ... ... ол сол күйінде алдыңғы орынды әлі күнге дейін бермей келеді. Одан кейінгі ... ... ... АҚШ, ... ... алады Туризмдегі қонақүй шаруашылығы кез келген уақытта тиімді қаржы көзі болып саналатын. Отель қызметкерлері алтынға тең бағаланады. Туризм ... ... ... ... асып түсе ... Сондай оқу орындарының бірі IMI мектебі, ол ... ... ... 1990 жылы ашылған, бүгін әр елден келген 200 астам студент оқиды. Мектептің басты ұраны - сапа және ... ... ... жеке ... ... [34].
1893 жылы Лозанна қаласындағы бір қонақүйдің Жак Чуми атты иесі елге келуші ... ... ол ... де көбейетінін сезіп, соған сәйкес қызмет көрсетуші персоналдың да қажеттілігі артатынын ... оқу ... ... Қазіргі күні бұл оқу орны Лозанна қонақүй менеджменті мектебі деп аталады және әлемдегі қонақүй ... ... ... ... ... ... Ағылшын тілінде төрт жылдық білім ұсынады. Мектепте қазіргі күні 44 елден келген 800-астам студент оқиды. Бір ... ... 9300 ... ... ... көбінесе танымал. Себебі алғашқылардың бірі болып, Швейцария ... ... ... беру ... ... оның ... мен ... үлгі саналады, дипломдары құрметтеледі. Сондықтан да Швейцарияда қонақүй бойынша білім ... саны жыл ... ... ... ерекшеліктері:
* Практика молдығы. Практика маманға оның болашақ жұмыс ортасын таныстырып, білімін ... және жаңа ... ... ... береді.
* Дипломның көпжақтылығы, яғни мейрамхана, әуекомпаниясы, казино, тау курорты және кеме круизінде де ... ... ... ... SEG (Swiss ... Group) ... жұмыс істейді, ол қоластына бірнеше оқу орындарын біріктіреді. Оның негізгі концепциясы - көшбасшылық, көрегенділік, әрқашан да даму және ... Ол ... ... жаңа ... ... ... 2004 жылы ассоциация құрамына 4 қонақүй саласындағы ... ... және ... ... ... IHTTI, SHMS) кірді. SEG міндеті - қонақүй және ... ... ... ... ... ... ... бірі Hotel Institute Montreux (HIM). Ол 1984 жылы ашылған. Швейцарияның ескі ... ... ... ... ... ... оқу орындарының бірі. 2004 жылы SEG құрамына кірді. Сонымен қатар туризм ... ... ... студенттерді біріктіретін халықаралық ассоциацияларға, ұйымдарға және ASEH (Швейцарияның қонақүй мектептері ассоциациясы) аккредитацияланған ... ... ... тек ... ... бере ... мектептерге беріледі. Бұл өзіндік сапа мен қызметтердің көрсеткіші.
HIM Женева көлі аймағында, Монтре қаласында, XIX ... ... ... ... орналасқан. Өткен ғасыр интерьері толықтай сақталған, олар оқу үрдісінің бөлінбес бөлшегі. Бірінші қабатында орналасқан француз мейрамханасында студенттер стажировкадан өтіп, керекті ... ... Ал ... ... бес ... ... Мирамонте отелінде орналасқан. Асханаларында мұғалімдер қарауында студенттер өздері дайындап, болашақ мамандықтарына ... ... Ал, ... үстелді рәсімдеудің қиын өнерін және қызмет көрсетуді үйренеді [5].
Жатақхананың астыңғы қабатының бір бөлігін демалыс бөлмелері және компьютер ... ... онда ... ... ... бойы ... ... болады. Өзге қабаттарында оқу бағдарламасы сынды нақты ойластырылған жатын бөлмелері бар. Nestle атты ең үлкен ... ... ... лекциялар оқылып, олар көрнекі құрал ретінде де көрсетіледі. 25 адамға есептелген әрбір сынып компьютер, видео, ... ... ... мен ... ... ... ... жарақталған. Студенттерге оқу құралдарын мектеп өзі қамтамасыз етеді. ... ... жыл: Swiss Diploma - ... отель менеджменті швейцариялық дипломы;
2,5 жыл: Swiss Higher Diploma - халықаралық отель менеджментінің ... ... ... жыл: American BBA Degree - Американдық іскерлік әкімшілік және курорттар мен ... ... ... ... жыл: MBA алдыңғы қатарлы студенттер мен жұмыс тәжірибесі бар мамандарға арналған бағдарлама;
1 жыл: Swiss ... Diploma ... ... ... ... ... Ritz Carlton қонақүй жүйесін құрушы швейцариялық отельер Цезарь Ритц арқасында Ритц сөзі және сөздерімен синонимдес болды. Ол алғаш рет ... ... ... енді ғана ... келе ... Ритц ... қалай қарау керектігін, оның тілектерін алдын ала сезу, келесі жолы айтқызбай орындау, қызмет түрлерінің үздік көрсеткіштерін енгізді. Оның қонақүйлерінің үздік ... ... ... де ... еді. ... ұстанымда 1982 жылы Cesar Ritz атында қонақүй менеджменті институты ашылды. Швейцарияның франкотілді бөлігі Вале кантонында, Альпі тауларының ... ... ... оның ... 2 ... бар.
Cesar Ritz бағдарламалары жоғары сапалығымен ерекшеленеді. Ол Швейцариядағы американ ... мен ... ... ... ... ... білім орны. Бірнеше ассоциациялармен аккредитацияланған:
* Вале кантонының білім, мәдениет, ... ... ASEH ... ... ілім ... ... EduQua ассоциациясымен;
* ДТҰ TedQual сертификатын алғашқы алғандардың бірі;
* CoFRU университет білімі және зерттеулер кеңесімен;
Институттың Австралия мен Жаңа ... ... бар. Оның ... ... ... ... Турин-2006, Пекин-2008 Олимпиада ойындарындағы қызмет көрсетуге институттың студенттері мен мамандарына Швейцария үкіметінің таңдап ... ... ... стажировка оқу бағдарламасының бөлінбес бөлшегі. Ал жыл сайын институт қабырғасында жұмыс жәрмеңкесі өтеді, онда студенттер болашақ мамандықтарының иелерімен, туристік фирмалармен, ... ... ... ... лайнерлер иелерімен тікелей сөйлесуге мүмкіндік алады. Стажировка кезінде студент 2050 швейцар франкы ... ... ... ... ... және ... Швейцария білімі жоғары бағаланады, елде бұл салада сапалы білім беретін оқу ... өте көп.
* ... ... БЕРУ ... ... ЖАҒДАЙЫ
2.1 Туризм мамандарын даярлау алғышарттары
XX ғасыр аяғына таман туристік фирмалардың іс-әрекеттерінде тұрақты беталыс байқалды: бір жағынан менеджерлер мен қызметкерлердің ... ... ... ... ... екінші жағынан факторлардың өзі күрделі және қарама-қайшы бола бастады. Бұл біріншіден кәсіпорын ішіндегі ... ... ... кәсіпорын құрылымы, менеджерлердің алатын орны, кәсіпорынның өзін-өзі дамыту қажеттілігі), кәсіпорынның сыртқы қоршаған ортасына (күрделі нарықтық орта, тұтынушылармен байланыс, бәсекелестермен ... ... ... әлеуметтенуіне деген қоғам сұранысы және тағы басқалары) байланысты.
Бұл өз кезегінде менеджерлердің ... ... ... қажет етті, яғни жаңа тәсілдер, мысалы ыңғайлылық, инновацияға, серіктестікке, қызметкерлерді дамытуға деген қажеттілік. Менеджер қызметкерлерін тек басқарумен ғана ... ... ... ... барлық ресурстарын (адам ресурстарын да) тиімді қолдана білуімен айналысу керек. Және де ... ... ... ... білуі керек.
Қазіргі дамыған технологиялар мен қарым - қатынастар ... ... ... ... ... негізгі экономикалық талдау әдістерінде және туристік кәсіпкерлік ... ... ... ... туристік нарық жұмысы туралы, банкілік және салық жүйелерді, туристік сұрақтарда туристік жүйе мен ... ... ... ... ... әлеуметтік, технологиялық, ақпараттық, саяси, экологиялық) сенімді әрекеттестіктердің құбылыстарында, нақты өмір үрдістеріндегі нақты ... және ... ... өзара байланыста; мемлекеттің экономикадағы негізгі функциялары мен ролін, ... ... ... ... жүзеге асыруды, туризмдегі, сонымен бірге жалпы нарықтық қатынастарды түсіну. Сондай ақ нарықты және жоспарлы экономика дамуының ... ... ... шет ... ... және шет елге ... ережелерін; әуе, теміржол, автомобиль және аралас саяхаттарын ұйымдастыру; туристік мекемелер әрекетін ұйымдастыру қағидалары; туристік мотивациясының психологиясын, әсіресе ... мен ... ... ... ... ... әдістері. Сонымен қатар қоғамдық-саяси динамикасында әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды және үрдістерді талдауды, келешекке болжауларды құрастыру, өз көзқарасын дәлелдеп қорғау; табиғатты ... және ... ... ... ... ... және құқық сұрақтарын шешкенде ғылыми әдістемелерді қолдануды білуді, ... ... ... ... үшін олардың мінез-құлқын танып білу, маңызды істердің жоспарын жазбаша түрде әзірлеу, ұжым алдында сөз ... білу ... ... ... яғни, адамдарды іске қызықтыра білу; сөйлей де, тыңдай да білу, серіктесті, қазір ұтымды ... да, ... оң ... ... шешімді қабылдауға көндіру, дағдысы болу керек; туристік әрекетін бизнес-жоспарлау; туристік құжаттарын құрастыру және жүргізу; туристік қызметті жоспарлау; ... ... ... ... топтың жұмысын ұйымдастыру; туризмдегі зерттеулік әрекеттерді ұйымдастыра алуы керек. Менеджерлерді даярлауда диспозициялы ерекшеліктерін (темперамент, мінез, интеллект) және жағдай ... ... ... ... ... ... ... жөн. Сондықтан да басқару біліктілігін таңдау тәсілдері өзекті, ол екі түрлі болуы ... ... ... ... ... ... психологиялық мінездемесі негізінде адам ресурсын басқаруға болады.
Нақты біліктілік үлгісіне қарамастан ... ... ... ... және ... ... ... алу керек.
Менеджердің іс-әрекеттерінің тиімділігі жеке мінездемесіне байланысты, ол ... ... және ... ... ... ... тиімділігі жағдай факторларына да байланысты (Фидлер). Сондықтан да менеджерлерді тұлғаның тұрақты мінездемесі арқылы да, ... да бір ... ... қолайлы өзгерте білу жеке қабілетін үйрену арқылы да оқыту керек.
Менеджерлерді дайындау барысында жеке және ... ... да ... жөн. ... ... бірі ... ... мақсатты болуы, мақсаттарға тек оқу формасы мен стилін нақты таңдаумен ғана жетеді.
Қазір дүниежүзінде оқытудың төрт стилі анықталған (авторлары Питер Хани және Алан ... ... ... ... ... прагматиктер. Олардың әрқайсысының өзіндік мүмкіндігі, шектеулері, ерекшелігі және кемшілігі бар.
Белсенді жаңашыл, көзі ашық, әрдайым жаңалыққа жаны құмар. Ол үшін ... іс, ... оның ... ... тән. ... да бір іске ... ... жоғала бастаса, бірден екіншісіне ауысады. Жаңа ойлар енгізу мен іске ... ол үшін ... да ... Ол ... қызметтестерінен көмек сұрап жүреді, дегенмен әрдайым көз алдында жүргенді ұнатады. Сондықтан да мұндай қызметкерге үнемі тапсырмалар ... ... ала ... ... ... Ол ... ... жан-жақты қарап, тексергенді ұнатады. Өзінің тәжірибесін, болған оқиғаларды ... ... ... шешімін неғұрлым кеш айтуға тырысады. Ол іске көшпес бұрын қадамдарының бәрін ... ... ... ... ... көп ойланады. Пікір-талас, жиналыс кездерінде араласпай, сырттан ... ... ... топ ... ... ... оның мүмкін шешімдерді ойластырып, дұрыс шешім қабылдауына мүмкіндік беру керек.
Теоретик бақылауларын ... ... ... логикалық шешім қабылдайды. Ол сараптама, теория, үлгі, жүйелі ойлауды ... ... ... ... Ол ... біртіндеп, логикалық тәртіппен шешеді. Ол түсініксіздікті, субьективті көзқарасты ұнатпайды. Барлық жерде тәртіп болғанын ұнатады. Оған барлығын зерттеп, сұрақ қою ... ... ... ... қойып жұмыс істеуіне мүмкіндік беру керек.
Прагматик. Әрқашан теориялардың тәжірибеде жұмыс істейтінін ... ... ... мәселелердің шешімін тапқанды ұнататын адам. Созылмалы пікір таластарды ұнатпайды. Прагматиктер теорияға емес, тәжірибеге көп ... Оның ... ... тәсілдерін ойланып, жаттығып, жұмыстың тәсілдері мен нәтижелерін жасауға мүмкіндік беру керек.
Мысалы, бір топ менеджерлердің оқу ... ... 26 ... 5-уі ... 7-уі ... 3-уі ... 11 - і ... болып шыққан. Әрбір оқыту стилі дайындықта әртүрлі ... ... ... ... ... ... іс - әрекеттеріне де әсер етеді. ... ... ... ... дамыту және қызметкерлерін оқытуда білінеді. Стильдердің әртүрлігін оқу бағдарламасын жасау ... ... ... ... ... заманғы менеджерлерді дайындауда жеке қабілеттері мен қалыптасқан жағдай факторларының өзара ... ... ... ... бағдарламалары екі бағытты да қарастыруы керек: жеке ... ... ... жеке ... ... ... және ... әлеуметтік қызметтер орындай алуы.
Туристік фирмаларда менеджерлердің ұжым ... оны ... алу ... ... ... ... ... бір тиімді ұжым құрып, олардың қызметтерін дұрыс бөліп, серіктестік қарым - қатынаста бірге жұмыс жасай білуі ... ... ... ... ... шығармашылығы, инновациялығы, бастамашылдығын дамытып, оны қадағалау керек [8].
Менеджерлерді дайындауда басты ... бірі ... ... таңдау. Кәсіпорынның тіршілігіне жүйелі қарасақ кадрларды даярлауда да дәл осы бағытты ұстану керек. Оқыту жүйесіне жеке және әлеуметтік қабілеттерін ... ... ... ... тәсілдер, мысалы тренингтер (тұлға ретінде дамытуға бағытталған және ролдік тренингтер), іскерлік ойындар және біздің оқыту жүйесі үшін жаңа тәсіл - , ... ... ... ... ... көп мән ... ... жылдардағы туризм облысындағы жеткен жетістіктеріне қарамастан туристік саладағы ең әлсіз жеріміз қызмет көрсету болып табылады. Бұл мәселенің түптамырын оқытудан іздеу ... ... оқу ... ... ... ... ... саласында білімінің жеткіліксіздігі, қажетті практикалық машықтың жоқтығы, туризм саласын арнайы зерттемеген бірнеше ғана ... ... ... ... ... ... ... білімді маманын даярлау оқытушылардан тек шеберлікті ғана емес, бар мәліметті қызықты, шағын, ақпаратты етіп жеткізуді қажет ... ... ... ... ... бірі үлкен көлемді ақпаратты шағын етіп жеткізу болса да, біздің оқыту үрдісімізде бұл әлі ... ... ... ... ... ... үрдісі өзіндік оқыту құралдарын және тәсілін қажет етеді, оларды ... ... ... ... ... ... ... ортаны қорғауға байланысты шектеулер, студенттік топтардың құрамы тағы басқалары. Осылардың ішіндегі ең икемдісі компьютер. Үлкен экранда тамашалау мүмкіндігі болған ... ол ... ... киноэкранның орнын баса береді - тек оқытушының дарындылығы мен оқу ... ... ... үйлесуі болса болды.
Аудио-визуалды құралдарды пайдалануды көздегендегі мақсат - ... ... ... ... көрнекі етіп жеткізу. Әртүрлі суреттер, схемалар, диаграммалар тек ... ... ... ... ... үшін қолданылады. Оларды пайдалану артық ақпараттан арылып, сөз етіп ... ... ... ... ... ... ... аудио-визуалдық құралдарды студенттердің қажетті машықтары мен қабілеттерін дамыту үшін пайдаланылады. Мысалы, туризм облысындағы ақпараттық технологияларды түсіндіру ... ... ... ... (Galileo, Amadeus, Fidelio) тек сипаттап қоймай, студенттердің осы жүйелермен жұмыс істеуін машықтандыру керек.
Аудио-визуалдық құралдарды пайдаланудың тиімділігін тағы да ... ... ... ... ... ... көлемі мен жылдамдығы жоғары;
* Көрнекі құралдарды дұрыс пайдалану оқу үрдісін қызықты, түсінікті етіп және көптеген қиындықтардан арылтады;
* ... ... ... ... мен ... ... да, ... де материалды дұрыс игеруіне көмектеседі; түсіндіруді жеңілдетіп, студенттің ... ... ... ... Қысқаша жасалған материалдар оқытушыға көп мәрте көмектеседі;
* Компьютерлік материалдарға тез өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болады;
Әрине ақпаратты ... бір ... ... ... ... ... да ... Дұрыс таңдалған аудио-визуалды құралдар уақытты үнемдеп, қызықтырып, ақпаратты есте сақтау мүмкіндігін көбейтіп, ... ... ... ... ... да ... ... күнгі оқу үрдісінде практикаға компьютерлік техниканың соңғы ... кең еніп ... ... мультимедиялық бағдарламалардың көп түрімен қатар бүкіләлемдік Интернет жүйесі ... ... ... ... ... орталықтары мен қорларынан ақпарат алу мүмкіндігі бар. Бұл мүмкіндіктердің барлығы туризм және ... ... үшін ... ... зор ... бар. ... күні оперативті түрде және кең көлемде әлемнің рекреациялық аудандары, олардың мәдениеті, туристік ресурстары, ... ... ... тура да нақты ақпарат алу мүмкіндігі туристік бизнестің 70% сәттілігін қамтамасыз етеді. Барлық материалдарды мұқият зерттеу мен жаңа ... ... және оны ... ... ... ... шешу жолдарын құру болашақ табыстың кепілі болып табылады. Мұндай бағытта Жер ... ... ... ... әртүрлі ақпараттардың үлкен көлемін жылдам алу және өңдеу үшін кең ... ... ... лазым. Интернет бұл мәселелерді шешуге негіз болып отыр.
Қалыптасқан тәжірибе студенттерді Интернет жүйесімен серіктестермен қарым-қатынас ... тұру үшін ... ... ... ... ... оқу ... дәл өзгертулер мен толықтырулар енгізуді қажет етеді.
Мысалы, Ресей ... ... және ... ... ... арнайы Институт серверін құруға негіз болатын ақпараттық бағдарламаны ... Бұл ... ... оқу ... ... ... жаңа озық ... енгізу. Сервердің ашылуы курстық және дипломдық бітіру жұмыстарын басқаша дайындау мәселесіне, салалас ғылыми және білім орталықтарыментығыз ... - ... ... ... ... Экстернат және сырттай оқуды ұйымдастырудың жаңа мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... тұрғылықты жерінен курстық жұмысты даярлау немесе тапсырмаларды орындау үшін кез келген кеңес түрін алуына мүмкіндік береді.
Оқу үрдісі үшін де, ... үшін де ... және ... телеконфренцияларға қатысудың маңызы өте зор. Интернетте жеке сервердің болуы студенттерге оқу үрдісі барысында ағымдағы жағдайлар мен ... ... ... ... мониторингін жасауына болады, бұл әрине оның кәсіби ... оң әсер ... ... ... ... барысында студенттер туристік кәсіпорын үшін қажетті заманға сай офистік бағдарламаларды игеріп, үйренеді.
Оқыту үрдісінде орын алып отырған өзекті мәселелердің бірі ... ... ... ... оның ішінде мемлекеттік міндетті стандарттар мен оқу бағдарламалары, оқулықтар және оқу құралдарын шығару.
Іскерлік және біліми ақпараттар күннен күнге жаңаратын заманда ... оқу ... ... ... ... мәселелермен ұшырасып отыр: жетілдірілген оқу көрнекі құралдарын, жасау, шығару, тарату; студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытатын іскерлік ... ... оқу ... ... ... мен ... өзара қарым қатынас жағдайларын біріктіру; білім және ілім игеруде студенттердің шығармашылық еркіндігіне барынша жағдай жасалуы, ... оқу ... тек ... беру және алудан ғана тұрмау керек.
Оқу ақпараттарының мазмұны; оқыту тәсілдері, яғни кәсіби білім мақсатына жету үшін оқытушы мен ... ... ... ... ... ... оқу ... пайдалануды жетілдіру мен жасау да маңызды. Жоғары оқу орындарын қажетті оқу құралдарымен ... ету ... ... ... ... да ... экономика жағдайында күшейе түсті. Және де жүйенің барлық элементтері, ... ... ... ... ... ... ... мазмұнына, құрылымына, әрленуіне және таралымына назар аудару қажет. Мазмұны пәндердің ғылыми концепцияларына, мемлекеттік ... жеке ... ... ... ... ... мазмұны логикалық ретпен, барынша қысқа, әмбебап, әртүрлі деңгейлі мамандарды даярлағанға жарамды болу керек.
Кәсіби туристік білімнің мазмұнына қазіргі туризм мен ... ... ... ... ... мен ... көздері, туристік кәіпорындар мен кеңселерінің жұмыс принциптері, технологиялық үрдістер және олардың ерекшеліктері, туристік шаралар және туризм индустриясының қызметкерлерінің ... ... ... ... Бұл ... жалпы ортақ білім, кәсіби, таңдау пәндерін зерттегенде, өндірістік тәжірибе немесе тәжрибелік жұмыстар барысында шешіледі. Әрленуі рухани, интеллектуалды және ... ... ... ... ... ... ету керек.
Туристік білім беру саласында бұрыннан келе жатқан мәселелердің бірі - туристік жоғары оқу орындарында оқытылатын пәндер ... ... ... құру және оларды жетілдіру. Мұндай жағдайда оқу-әдістемелік кешендерді жасау және жетілдіру үрдісін келесідей кезеңдерге бөлген дұрыс:
ТМД елдерінде туристік білім және ... ... ... ... ... орын ... ... білім маңызының артуы туризмнің технологиялы және байланыс ... ... ... үздіксіз бағалау және қатынастардың тиімді тәсілдері туристік секторға ене бастады.
Швейцариялық мамандар . Осылайша, ... ... ... және ... халықаралық туризмнің дамуына әсер ететін негізгі фактор болып табылады [8].
Қазақстан Республикасының дүниежүзілік білім жүйесіне әлі ... кіре ... жоқ. ... ... ... кадрларды даярлауды халықаралық тәжірибемен үйлестіру жұмыстары жасалып жатыр. Әсіресе, жақын шетелдерге қатысты.
Осылайша, туристік кадрларды даярлаудың стандарттау және жоспарлау ... ... ... шеңберінде өзекті болады. Бұл мәселелерді шешпейінше ТМД елдерінің ғаламдық интеграциялы үрдістерге қосылуы кейінге қалдырылуы мүмкін.
1992 жылға дейін Қазақстан және өзге де ... ... ... ... ... экономика жағдайында басқара алатын туристік және қонақүй кешен ... ... ... болмады. Сондықтан да туризм менеджерлерін даярлаған алғашқы ЖОО оқу ... ... ... ... ... ... негізінен эмпирикалық жолмен жүзеге асты, яғни қандай да бір ғылыми негіз болмады.
Қазіргі ... ... де ... компоненттерінің ғылыми негізінің, теориялық және практикалық дайындықтың, әлеуметтік-гуманитарлы, жаратылыстану, жалпы кәсіби, арнайы пәндердің жоқтығы тән.
Қазіргі туризм ... ... ... ... ... ... ... төтеп бере алмайды, басқару және ұйымдастыру жағынан болсын, білім жағынан болсын.
Сондықтан да ... ... ... ... ... ... жоғарғы оқу орындарының саны көбейді.
Негізінен шетелдік туристер Қазақстанға ... ... ... үшін ... атап өткеніміз жөн, яғни велосипед, тау, су туризмі дегендей. Яғни, дәл осы сала экономика үшін ең тиімді табыс көзі ... ... ... сәйкес мамандардан үлкен теориялық, практикалық білімдерді, әсіресе турифирма ... ... ... ... ... ... да ... өкілетті органдар туристік жоғары білімді дамытуды қолға алып жатыр.
Өкінішке орай, республикамыздағы туристік кадрларды даярлау нақты нарықтық қатынастардың ... ... Және де ... ... ... және ... тәсілдерінің жоқтығы.
нені білдіреді? Кез келген сферада жоспаралау мен жобалаудың жоқтығы қандай жағдайларға әкеледі? ... алға ... ... мен ... ... ... бос әуре сарсаңға әкеледі. Жобалаудан бас тарту деген еңбектің нәтижесінен, өз кәсіпорныңнан, өз салаңнан бас тарту дегенді ... ... да егер ... ... орын алған мәселелерді шеше алатын квалификациялы мамандар қажет болса, онда оларды даярлау үрдісі ... ... ... ... ... өндірістегі қызмет көрсетушілердің нақты саны мен сапасын жоспарлау үшін кем дегенде екі факторды есептеу керек:
* Шетелдік туристерді қызықтыратын республикамыздың басты ... ... ... Болашақтағы туризмді дамыту мақсатары;
Қазіргі туризм индустриясының жағдайын есепке ала отырып, кадрларды даярлауды жоспарлаудың үш деңгейін ажыратып алу керек:
* Мемлекеттік ... ... ... бұл ... ... заң ... орындаушы органдарымен орындалады;
* Салалық немесе тактикалық деңгей, туристік саланы ... ... ... ... ... ... және ... Министрлігі;
* Ағымдағы жоспарлау деңгейі, ол мамандарды даярлаумен айналысатын ... оқу ... ... ... ... мемлекеттік деңгейі белгілі бір мезгілдегі ұлттық табыстағы туризмнен түскен табыстың көлемі мен туристік саланы қаржыландыруынан көрінеді.
Қазіргі ... ... ... негізгі өлшемі студенттер саны немесе жоғарғы оқу орындар саны емес, алған білімді салада қолдану, яғни жұмыс істеу болып ... ... ... ЖОО ... мамандығы бойынша жұмыс істемей, ал оның жоғары білімі арнайыдан жалпыға айналуы, ал дайындық нәтижелерінің жоққа шығарылуы сынды жағдайдың орын ... ... ... ... кестеден 2000 жылдан бері қарайғы ЖОО түлектерінің жалпы санын ҚОСЫМША А-дан көре аламыз.
Білім ... ... ... профессор Правдинның Д.Н. пікірі бойынша оқушылардың білімінің деңгейі оқу үрдісінің аралық кезеңдерінде ғана ... бар, ал ... ... ... ... білімді практикада қолдана білумен ұштастырған жағдайда ғана көрінеді ... ... ... ... ... ... менеджерін қандай бағдарламамен болсын даярласын, соңында ол бәрібір қазіргі туризмнің барлық бағыттары бойынша ... ... ... ... туристік нарықта бір ғана бағытта жұмыс істейтін туристік фирма немесе агенттік жоқ. ... да ... ... менеджер керек [10].
2.2 Жоғары оқу орындарының кредиттік білім жүйесіне өтуі
1999 жылдың 19 шілдесінде Италияның Болонья қаласында 29 еуропалық елдің ... ... ... Болон декларациясын қабылдады. Болон үрдісі дегеніміз - жоғарғы білімнің бірыңғай еуропалық кеңістігін құру ... ... ... білім жүйесін бір-біріне жақындату және үйлестіру. Оның бастамасын 1970 жылдарға жатқызса ... ол ... ... ... ... ... білім саласындағы серіктестік туралы алғашқы бағдарламаның Резолюциясы қабылданды. Болон үрдісіне өзге елдердің де қосылуына рұқсат. ... ... ... (2001), ... (2003), Лондонда (2007) өтті. Қазіргі күні құрамында 46 мемлекетті біріктіреді. Құрамында Қазақстан, ... ... бар. ... ... оқу ... бойынша 2002 жылдан бері 49 жоғары оқу орны білім береді. Жалпы Болон декларациясына қол қойылғанымен, біздің қазақстандық ... оқу ... ... ... ... ... ... еуропалық және американдық жүйені алар болсақ, АҚШтың кредиттік жүйесіне қарағанда ... ... ... саны жиналмайды, олар оның дамуы үшін тасымалданып тұрады. Сондықтан да Еуропада ... саны ... ... ... ... ... емес, жалпы оқу уақытындағы кредиттердің үлесінен тұрады. Кей елдерде ұлттық немесе университеттік ... ... ... жүйесі бар. Еуропа кредиттік жүйеге толық өте қойған жоқ себебі оның кері ... бар деп ... Ал, ... ... ... еніп ... кредиттік жүйе АҚШ жүйесімен бірдей.
Болон декларациясы жеті негізгі жағдайдан құралған, олардың ішінде студенттердің бүкілдүниежүзінде жұмысқа тұру мүмкіндігі, кредиттік жүйе қамтылған [11]. ... ... қол ... ... ... ... екіжылдық жоғары білім деңгейіне өтуге тиіс. Бірінші деңгей 3-4 жылға созылады. Оны бітірген соң ... ... ... ... өз ... ... істеуге мүмкіндік береді. Екінші деңгейді бітірушіге магистр (1-2 жыл) ... ... ... (3-4 жыл) ... Бакалавриат мамандықтар тізімінің ауқымы өте кең болса, керісінше магистратура мамандықтарының аясы тар. ... ... ... ... - ... білімнен кейінгі білім, оның екі бағыты болады: бірі кәсіби магистратурадан кейін 3 жыл, екіншісі ... ... ... 2 жыл. Қазақстанда биылғы жылдан бастап PhD бағдарламасымен алмастырылды. Магистратура базасында екі бөлімше болады: ғылыми және ... ... ... ... ... ... жүйе ... Әрбір пән үшін, оның жұмыс көлеміне және болашақ ... ... ... ... ... - баға ... Әрбір пәнді өте жақсы меңгерген сайын студент өзіне бекітілген көлемде балл жинап, бакалавр немесе магистр дәрежесін ала алады ... ... ... өту ... ... білім жүйесінің дәрежелерін дәл бағалауға мүмкіндік береді. Бұл біздің әлемдік білім кеңістігіне енуіміздің алғашқы қадамы.Кредиттік оқыту жүйесі - оқу ... ... бір ... онда ... ... белгіленген шектеулер аумағында білім траекториясының ізбасарлығын жеке жобалай алады.
Кредит (Credit, Credit-hour) - ... оқу ... ... өлшеу бірлігінің бірыңғайлануы. Кредиттік жүйе бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ... 1 ... 3 ... тең. Ал 1 ... сағат студенттің 2 сағаттық өзіндік жұмысына тең.
Кредиттік ... ... ... студенттердің білім көлемін бірыңғайландыру;
* оқудың барынша жекешеленген ... ие ... жеке ... ... ... ... маңызының артуы шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерді дамытуға мүмкіндік береді.
Жеке жұмыстың өзін-өзі қалыптастыру ... ... ... ... бар. ... ... ... болашақтағы маман ретінде біліктілігін үнемі жақсарып ... ... бола ... ... ... ... жұмысы оның жаңа жағдайларға бейімделуіне, мәселелерді өзі көріп, шеше алуына негіз болады.
Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) - ... және ... ... қамтамысыз етілген меңгерілетін тақырыптарды белгілі бір тәртіппен орындау жұмысы. СӨЖ-ді тексеру тест, бақылау жұмыстары, коллоквиум, ... ... және ... ... жүргізіледі. Кредиттік жүйеде студенттің өзіндік жұмысы екі құрамнан ... ... ... ... өзіндік жұмысы;
-студенттің толықтай өзі орындайтын өзіндік жұмысы;
Білім сапасы балды-рейтингпен бағаланады, ол оқудың барлық кезеңінде (ағымдағы, аралық, үй) білімді ... ... ... ... студентке белгілі балл береді, нәтижесінде оның қортынды бақылауларға жіберілетін рейтингі анықталады. Оқу курсының соңында емтихан түрінде қорытынды бақылау жүргізіледі. ... ... ... ... алған баллдары оқу материалын игерген мүмкіндігіне қарай -дан -ке ... ... баға ... [12]. Бұл көрсеткішті 1 кестеден бақылай аламыз.
1-бағанада - бағаның пайыздық көрсеткіші;
2-бағанада - бағаның әріптік көрсеткіші;
3-бағанада - ... ... ... - ... жүйе ... бағалау;
1 кесте
Кредиттік оқу жүйесінде баға қою өлшемі*
1
2
3
4
95-100
90-94
A
A-
4,0
3,67
Өте жақсы
85-89
80-84
75-79
B+
B
B-
3,33
3,0
2,67
Жақсы
70-74
65-59
60-64
55-59
50-54
C+
C
C-
D+
D
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
Қанағаттанарлық
0-49
F
Нашар
*Дерек көзі: 2008-2009 оқу жылына арналған аттестациялық ведомость
Студент 1-аралық бақылаудан (1 АБ) ... ең ... ... ... 30% тең. ... ... (2 АБ) да 30% ... деңгейін ала алады. Аралық аттестациядан 40% максималды үлгерім деңгейін ала алады. Қорытындысында студент пән бойынша 100% ... ... ... ... курсындағы үлгерімінің қорытындыларына қарап орташа аударма балл GPA қойылады, ол әрбір жыл сайын өсіп, студенттің кәсіби пәндерден білім сапасын ... ... ... ... ... ... бұрынғы бесжылдық оқу бағдарламасында күрделі өзгерістер болды. Ол өзгерістерді 2 кестеден көруге болады.
2 кесте
Кредиттік ... ... ... оқу ... ... мен ... өзгерістер*
Оқу үрдісінің сипаттамасы
Қажетті өзгертулер
Студенттердің оқу траекторияларының жекелендірілуі
* Таңдау пәндерді және ... ... ... ... ... өзі ... және жеке оқу ... жасауы;
* Таңдау пәндердің кей бөлігін басқа жоғарғы оқу орнында зерттеу мүмкіндігі;
* Әрбір студентке анықтама- жолсілтеуші, таңдау пәндердің каталогы (ТПК), ... ... ... ... ... жүйесіне қол жеткізуі, қашықтан оқыту;
* кесте ... ... ... өзгертулер
Деканат және оқытушы-профессор құрамының (ОПҚ) функцияларының өзгеруі
ОПҚ дәрежелері: лектор, тьютор, эдвайзер, офис-тіркеушісі
Оқу траекторияларының ... ... ... топтардың құрылуы
Студенттер құрамы тұрақты емес, таңдау пәндеріне байланысты жиі өзгеріп тұрады
Оқу үрдісін ұйымдастырудың принциптерінің өзгеруі, аудиториялық сағаттардың жаңа ... енуі - ... ... магистранттың оқытушымен жеке жұмысы (СОӨЖ немесе МОӨЖ)
* 15 апталық семестрдің енгізілуі, оқу жоспарлары мен ... ... 1 ... 1 аудит.сағат+ 1 сағ. СӨЖ+ 1 сағ. СОӨЖ
* 1 академиялық сағат = 50 ... 2 ... ... ... - ... және магистратура.
* Қарыз болғандар үшін жазғы семестр енгізу.
Мамандықтар мен пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің өзгеруі (ОӘК)
* ОӘК ... ... ... ... ... ... және типтік оқу жоспарлары, ТПК.
* ТПК пәндер туралы қысқаша мәлімет беріп, студенттер пайдалана алады.
* ОӘК ... ... және ... ... ... ... мазмұны, практикалық және зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары, СӨЖ, СОӨЖ, силлибус
* ОӘК студенттерге ... ... ... нұсқада беріледі.
* кесте жалғасы
Оқу үрдісінің сипаттамасы
Қажетті өзгертулер
Студенттердің өзіндік жұмысының маңызы артты
Студенттің шығармашылық қабілетін, зерттеу жұмысына және танымдық ... ... ... СӨЖ ... артуы.
СӨЖ тапсырмаларының тапсыру мерзімі, бақылау ... ... ... болуы
СОӨЖ аудиториялық сағаттарға парапар кеңес беруші және бақылаушы функцияларын атқарады.
Оқыту әдістерінің өзгеруі
Оқу бағдарламасында оқытудың ... ... ... ... ... артуы;
Зерттеушілік, шығармашылық оқу іс-әрекеттерінің артуы;
Тәжірибелік сабақ жүргізу тәсілдерінің артуы, теориялық және тәжірибелік сағаттар арақатынасы өзгерді (1+2+0 немесе 1+1+1)
Студенттердің оқу-әдістемелік қамтамасыз ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз етілуі.
Әрбір студентте ОӘК болуы.
Оқытушылардың оқыту жүктемесінің және ... ... ... ... ... керісінше аудиториядан тыс және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың артуы;
Жалпы жұмыстың 1584 сағаттық көлемінің ( 44 аптаx36 сағат) 1/3 - ... ... 1/3 - СОӨЖ және өзге ... тыс ... 1/3 - ... құмыстар;
Оқу жүктемесін сағатпен емес, кредитпен өлшеу;
Дифференцияланған еңбек төлемі (бонустар, ... ... ... СОӨЖ үшін ... үстемелер;
Студент білімін бақылау
* Аралық, қорытынды бақылау
* Бақылау-өлшеуіш құралдары
Аралық және ... ... ... ... ... З.М., ... Особенности внедрения кредитной технологии по специальности на географическом факультете КазНу ... ... и ... - ... ... Республикасының Заңын іске асыру мақсатында 2007 ... 27 ... ... ... бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру Ережелері бекітілді. Оқу жоспарларын жетілдіру, интеграцияланған оқу курстарының, оқу бағдарламалары мен ... ... ... қазақстандық білімнің халықаралық нарықта бәсекелестікке қабілетті болуы арқылы жоғары білім беру жүйесін ұйымдастыруға ... ... үшін ... ... ... енгізу негіз болды.
Студенттердің шетелдердің барлық білім деңгейіне және кез-келген елде жұмысқа орналаса алатын бакалавр және магистр құқығы ... ... ... ... ... ... ... жұмысқа орналасатын кезде шетелдік инвесторлардың кәсіби біліктілігіне деген талаптары орындалады. Кредиттік жүйенің негізі ерекшелігі ... оның ... ... ... ... көлемін айтарлықтай қысқартып, оқушының қосымша білімге деген құлшынысын ... ... ... ... ... кредиттік жүйесіне өту аудиториялық сағаттардың азайып, оқытушылардың және оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз етуге деген (оқулық пен оқу-әдістемелік ... ... ... ... ... студенттерге кеңес беру, тест құралдарын жасау) жұмыстың күшейгенімен сипатталады.
Сонымен қатар егер ... ... жүйе ... ... мен ... қайта жабуға мүмкіндік берілсе, кредиттік жүйе бойынша қайта жауап беруге тек курсты ... ... және ... да бір ... ақы төлегеннен кейін ғана мүмкіндік беріледі.
Кредиттік технологияның енуі оқу үрдісінің құрылымына және ... ... ... ... ... ... кредиттік технологияны енгізу мәселесі бойынша көптеген сұрақтар қазіргі уақытта шешімін тапты. Олар ... оқу ... ... ... :
* Екідеңгейлі білім жүйесіне өтті;
* Кредиттік технологияның талаптарына сәйкес мамандықтар мен ... ... ... ... ... мен ... ... мен мерзімі жасалды;
* Таңдау пәндердің каталогы жасалды;
* Білімді рейтингті бағалау, аралық және қорытынды бақылаулар ... ... ... ... ... ... ... жасалды, оның ішіне оқу бағдарламалары, глоссарий, дәрістердің конспектілері, практикалық және зертханалық, өзіндік жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулықтар, тест тапсырмалары, ... ... ... тағы ... ... сабақтардың жаңа түрі - студенттің оқытушымен ... ... ... ... білім беру жүйесінің енгізілуі ЖОО-нан оқу-әдістемелік, материалды-техникалық және ғылыми ... оның ... ... ... (тек баспа деректерінің ғана емес, электронды деректердің де көбеюін), студентті дер кезінде оқу-әдістемелік пәндер кешенімен қамтамасыз ете алатын полиграфиялық ... ... on-line ... ... оқу ... пайдалана алуына мүмкіндік беретін компьютерлік база мен технологияның молаюын талап етеді.
Жүйе оқу құралдарының барлық кешеніне ... қол ... ... ... ал ол ... дәстүрлі (зертханалық құралдар, компьютерлер, видео, слайдпроекторлар, аудиоқұрылғылар) және ... ... ... және тағы ... ... беру жүйесі оқытушымен қатар студентке де өте жоғары талаптар қояды. Студент оқу үрдісінің ... ... ... ... ... Оқытушыдан әрбір студентпен жұмыс істей алатындай қабілет, ерекше машық пен шеберлік қажет. Осыған байланысты ... ... және де жаңа ... ... ... тағы бір ... оқытушы құрамының үнемі ұстаздық шеберлігін, оқу үрдісін ұйымдастырушылардың кәсіби біліктілігін жетілдіріп отыру ... ... ... ... алмасу [14].
2.3 Туристік оқу үрдісін ұйымдастыру
Қазақстандағы туризм ... ... ... ... үшін ... ... басты міндет болып табылады, өйткені осы мамандарға болашақта атқарылатын жұмыстар, мақсаттарға жету міндеттері жүктеледі. Атқарылатын жұмыстар: туризм және демалыс ... ... ... ... ... және ... аймақтардың туристік - рекреациялық ресурстарын анықтау және бағалау; туризмді ... және ... ... ... ... концепциялар және елдегі туризм даму схемаларын жасау; ізденіс - ... ... ... және туристік - рекрациялық зоналарды жобалау; жарнама - ақпараттық және картографиялық өнімдер шығару және тағы ... ... ... ... ... ... туризмнің кез - келген сферасында жұмыс істей алу [15].
Қазақстанда біртұтас туристік индустрия әлі ... ... жоқ, оны құру ... ... бастау керектігін есепке ала отырсақ, туризм облысында мамандарды ... ... ... сай төрт ... ... ... ... дамуын ғылыми қамтамасыз ету, туризм облысында ізденіс-жобалау жұмыстарын ... ... ... және ... ... туризм облысында оқытушылық. Осыған байланысты 1992 жылдан бастап, мамандықтың квалификациялық сипаттамасының негізінде студенттерді бесжылдық оқу бағдарламасымен ... ... ... ... ... 1) ... ... ұйымдастыру; 2) халықаралық туризм; 3) қонақүй шаруашылығы; 4) туризм және география оқытушысы;
Оқылған негізгі пәндер: Туризмология ... ... ... ... ... және тактикасы, Экскурсиятану, Туризм тарихы, Туристік бизнесті ұйымдастыру және экономикасы, Туризм менеджменті, Туризм маркетингі, Қонақүй менеджменті, Туризм ... ... ... ... ... ... ... ресурстары, Әлемнің рекреациялық аймақтары, Қазақстан туризмі географиясы, Саяси география мен геосаясат негізі, Халықаралық шаруашылық ... жылы ... ... ... ... ... енгізілді. Осыған байланысты жоғары оқу орындары төртжылдық білім беру мерзіміне көшу керек болды. Бұдан кейін ... ... ... беру стандарты жыл сайын өзгеріп, оған толықтырулар енгізіліп отырды.
2002 жылдан бастап кредиттік технология енді. Осыған ... оқу ... ... ... ... болды. Енді студенттер төртжылдық білім жүйесіне көшіп, оны бітіргенде ... ... ... ... ... ... көрсетілді. Оқу мерзімі 4 жылға қысқарды. Оқу жоспары төрт ... ... олар ... ... және ... ... компоненті. Әрбір компонентке сағаттар орнына кредиттер енгізілді. 3 кестеде 2006 жылғы жалпыға міндетті білім беру стандарты бекіткен ... оқу ... ... ... ... ... және қосымша білім бағдарламаларына бөлінген кредиттер санын көрсетілген.
3 ... оқу ... ... ... аталуы
Кредиттер саны
Семестр
Бақылау түрі
ЖБП 1
МК 1.1
Жалпы білім беру пәндері 32 кредит (1440 ... ... - 22 ... (720 ... 1101
Казахстан тарихы
3
1
Мем.емтих
ЖБП02
K(О) Т1102
Казақ (орыс) тілі
6
1,2
емтихан
ЖБП03
ShT 1(2)103
Шетел тілі
6
1,2,3
емтихан
ЖБП04
Inf 1104
Информатика
3
1
емтихан
ЖБП05
Eco 1105
Экология
1
2
емтихан
ЖБП06
Fil 2106
Философия
3
2
емтихан
ТК 1.2
Таңдау бойынша компонент - 10 кредит (450 сағат)
БП ... ... ... (БП) - 64 ... (2880сағат) (2880 сағат)
Міндетті компонент - 32 кредит (1440 ... (1440 ... ... ... ... ... ... кесте жалғасы
БП03
OPD 2203
Туризмнің кәсіпкерлік қыз-метінің негіздері
3
3
Емтихан
БП04
IMT2204
Халықаралық туризмнің тарихы
4
3
Емтихан
БП05
BUT 2205
Туризмдегі бухалтерлік есеп
3
3
Емтихан
БП06
MT 2206
Туризм менеджменті
4
4
Емтихан
БП07
MT2207
Туризм маркетингі
3
4
Емтихан
П08
MESST 2208
Әлеуметтік сфераның ... және ... ... ... ... ... ... географиясы
3
6
Емтихан
ТК 2.2
Таңдауы бойынша компонент - 32 кредит (1440 сағат)
П 3
МК 3.1
Профилдік пәндердің дайындау бағыттары (ПП) - 32 ... (1440 ... ... - 18 ... (810 ... белсенді түрлерінің техника мен тактикасының негіздері
3
2
Емтихан
КП02
OTKR2302
Туристік-өлкетану жұмысының негіздері
3
3
Емтихан
КП03
EKS 2303
Экскурсиятану
3
4
Емтихан
* кесте жалғасы
КП04
POTB 3304
Туристстік бизнесті ... және ... ... ... ... үй ... ... компонент - 14 кредит (630 ... ... ... ... (ОҚТ)
ЖБП
DSh 1101-
2101
Дене шынықтыру
әскери дайындық
Практика
Оқу практикасы
14
2,6
Өндірістік практика
4
7,8
МАБ
Мемлекеттік
аралық бақылау
Мемлекеттік
қорытынды аттестация
* ... ... ... жазу және ... ... бойынша мемлекеттік емтихан (пән)
8
8
8
Барлығы
26 (1170)
*Дерек көзі: Қазақстан республикасының мемлекеттік жалпыға ... ... беру ... ... ... ... ... 050902 - Туризм мамандығы. 3.08.2006
Жоғары оқу орындары бакалавриат білім беру бағдарламаларын іске асыру барысында ЖБП циклы үшін 10 ... ... ... БП және КП ... үшін 20 пайызға дейінгі шамада оқу материалдарын меңгеруге бөленген сағат көлемін ... ... ... беру ... меңгеру логикасын бұзбай, пәндерді оқытуды бір семестрдан келесі ... ... ... ... әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және университеттері
туристік кадрлар ... ... ... ... сапасын қалыптастыруда негізгі білім басты орын алады. Осы қатынаста туризм облысында болашақ мамандарды даярлауда бүгінгі заман талаптарын ... ... ... туристік кадрларды даярлайтын 19 жоғарғы оқу орындарының ішінен материалды-техникалық жабдықталуы және квалификациялы оқытушы-профессорлар құрамы бар деп ... оқу ... айта ... ... ... ... Ұлттық Университеті
2) Қазақ спорт және туризм академиясы
3) Абай атындағы Қазақ Педагогикалық Университеті
4) ... ... ... ... және ... білім беретін ордалар өте көп. салыстырмалы әлеуметтік зерттеулер институты ... ... ... ... тапсырысымен 90-нан астам жоғарғы оқу орындарының рейтінгін жасаған. Сонда әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті 7 ... ... 300 балл ... 2008 ... ... ... жоғарғы оқу орны саналды. Ал, университеті 66,10 баллмен 28 орынды алды.
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті (ҚазҰУ) Қазақстандағы ірі ... және ... ... ... ... 1934 жылы 15 ... ... қаланған. Елдің көпсалалы университеттерінің ішінен бірінші орында тұр. Оның ... ... бар - ... ... ... ... ... жоғарғы, жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім мен ғылымның ... ... ... лидер, елдегі жоғарғы оқу орындарының ішінен алғашқы болып Президенттің ... ... ... Қазақстандағы жүйесін және дүниежүзінде танылған кредиттік технология бойынша білім беруді ... ... ... оқу ... 2005 жылдан бастап университет әлемдік стандарт бойынша докторлар дайындауды бастады, оларға Ph.D. атағы берілетін ... ... ... ... АҚШ, Еуропа және Азияның алдыңғы қатарлы білім орталықтарының ұстаздары шақырылады.
Қазіргі күні ... 418 - ден ... ... университеттерімен серіктестік қарым-қатынаста, Халықаралық, Еуропалық және Еуразиялық университтер ассоциацияларының мүшесі. 2003 жылы Болонья қаласында (Италия) Университтердің Ұлы Хартиясына қол қойып, ... Орта Азия және ... ... ... ... ... әлемдік және Еуропалық білім қоғамына жол ашты. Университет әлі де дамып жаңаруда. Университетте 15 факультет бар, ... ... 1947 ... ... ашылды.
Ал, туризм кафедрасы география факультеті құрамында 1996 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының туризм ... ... ... ... ... Оның ... ... ашылуы тегін емес, өйткені туризм күрделі әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде территориялық кеңістікпен тығыз байланысты, ал ол өз кезегінде тек ... ... және ... зерттеледі. Және кафедраның еліміздің алдыңғы қатарлы университетінде ашылуы да тегін емес, өйткені әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нде туризмолог, географ, экономистер, әлеуметтанушылар, ... тіл ... ... және өзге де пәндердің үздік ұстаздары жиналған.
Сол кездегі, яғни Қазақстандағы ... ... ... ... және оны құру ... ... ... болғандықтан кадрларды туризм облысының заманға сай барлық бағыттары бойынша дайындау керек болды. Ол бағыттар: ғылыми, жобалау, ... және ... ... үшін ... ... ... ... заманғы туризм индустриясын құрудағы маңызды шешуші мәселе болып ... ... ... еліміздегі кешенді жұмыстарды ұйымдастыру жауапкершілігі жүктеледі. Ол жұмыстарға туризм және демалыс облысындағы үкіметтің ... ... ... толықтай және жеке аудандарының туристік-рекреациялық потенциалы мен табиғи жағдайларын анықтау мен бағалау; туризм даму схемасын ... және оны ... мен ... ... ... ... жобалау - зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және туристік-рекреациялық зоналар мен аудандардың жобаларын жасау; картографиялық және ... өнім құру және тағы да ... ... ... ... кафедра түлектері жан-жақты, туризмнің кез-келген облысында жұмыс істей алатындай маман болып шығу керек. ... ... ... және ... ... география ғылымдарының докторы, профессор Ердавлетов Станислав Рамазанович ... Ол ... ... Сонымен қатар атақты кеңес географы және туризмологы, туризм бойынша Қазақстан және Орта Азияда ... ... ... ... Ердавлетов С.Р. Қазақстандағы туризм географиясы бойынша алғашқы теориялық жұмыстар мен оқу ... ... ... ғылыми еңбектерінің қорына келсек, 250 астам ғылыми жұмыстары бар, оның ішіне 6 ... 7 ... пен ... 12 ... 1 ... 14 ... ... 8 оқу пособиелерінің, 190 астам мақала мен ... Ол ... ... жаңа және ... бар осы ... ағымның негізін салушылардың бірі болып саналады. Ол ... 2000) ... ... 2003) атты оқу ... ... ... ... бастап, бесжылдық бағдарлама бойынша төмендегідей мамандықтарды даярлады: , , . 2001 жылдан бастап мемлекеттік стандартының енгізілуіне байланысты кафедра ... ... ... көшті.
Қазіргі күні кафедра бакалавриат (мамандық: 050902- Туризм) - магистратура (мамандық: 6N0902 - ... - PhD ... ... білім береді. Соңғы екі стандарт әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің туризм кафедрасы ұжымымен жасалған.
2001 жылы 38 ... ... ал 2002 жылы - 44 ... 2003 ... 27 ... 2004 жылы - 23 ... 2005 жылы - 85 ... 2006 жылы - 26 түлек жоғарыда аталған мамандықтар бойынша шығарылды. Нәтижесінде жалпы 250 дипломды маман шығарылды. 2006 жылдың 1 ... ... 300 ... ... оқып ... ... ... кафедрадан білім алып жатқан студенттер санын 4 кестеден ... ... ... ... атындағы ҚазҰУ туризм кафедрасының 2008/09 оқу жылындағы студенттер саны*
Курс
Бөлім
Грант
Келісім-шарт бойынша
Қорытынды
Жалпы студенттер саны
1курс
қ/б
97
44
88
131
о/б
43
2 курс
қ/б
86
29
115
175
о/б
39
21
60
3 курс
қ/б
56
15
71
97
о/б
18
8
26
4 курс
қ/б
35
22
57
83
о/б
18
8
26
Дерек ... ... ... ... құрамы: Профессор, г.ғ.д. Ердавлетов С.Р. Доценттер: г.ғ.к. Искакова К.А.; г.ғ.к. Алиева Ж.Н; г.ғ.к. Абишева З.М.; г.ғ.к. ... Ш.Т.; ... ... Ә.С.; ... ... А.Г.. Аға оқытушылар:Жылқыбаева М.І.; Жұмаділов А.Р.; Уварова А.К.; Көшкімбаева Ү.Т.; САбиров Д.К.; Тойымбаева Ж.Х.; Шәкен А.Ш. Кафедрада негізгі оқытылатын дәрістер: ... ... ... туризмнің техникасы мен тактикасы, Экскурсиятану, Халықаралық туризм тарихы, Туристік бизнесті жоспарлау мен ұйымдастыру, Туризм менеджементі, Туризм маркетингі, Қонақүй ... ... ... ... ... ... ... географиясы, Дүниежүзінің рекреациялық аудандары, Қазақстан туризм географиясы, Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы, Туризмдегі кәсіпкерлік негіздері, Туризмдегі бухгалтерлік есеп, Туристік шаруашылық ... ... ... ... ақпараттық қамтамасыз ету.
Барлық курс студенттері (қазақ және орыс бөлімі) толықтай оқу - әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілген. Оқу ... орыс ... ... 100% ... ... бөлімінің қамтылуы 50-60% шамасында. Бұл негізгі өзекті ... ... ... жылы С.Р.Ердавлетов бастаған кафедра қызметкерлері Вуколов В.Н. (ҚазТСА) және Тілеубердинова А.Т. (ҚарМУ) қатысуымен 050902- (бакалавриат) және 6N0902 - ... ... ... ... ... ... олар 2005 ... республикалық стандарттар конкурсында жеңіп, Қазақстан Республикасы территориясында жалпыға міндетті ... ... ... ... ... ... бакалавриат және магистратурадан мемлекеттк стандартқа сәйкес міндетті пәндерден 22 типтік бағдарлама жасалды. Кафедра үжымымен барлығы 1 ... ... ... ... ... ... ...
Кафедрада оқу бағдарламасы мен ғылыми ізденістер арасында тығыз байланыс орнатылған. Кафедра ұстаздарының ғылыми еңбектері ... ... ... ...
Мысалы, фундаменталдық зерттеулердің 3 жылдық гранттық тақырыбының нәтижесі кафедрада оқылатын төмендегідей ... ... ... ... ... ... ортасы.
* Территорияны рекреациялық бағалау.
* Қазақстанның туризм географиясы.
Туризм кафедрасы жанында ҒСҰ және туристік бюро жұмыс істейді.
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық ... ... ... ... ... ашылуымен республика туризмнің территориалды ұйымдастыруы мен даму облысындағы ғылыми ... ... осы ... оқу ... көшу ... Оның ... ретінде 1999 жылғы көпсалалы туризмнің ғылыми-оқу орталығының ашылуын айтуға болады. Бұл орталықтың негізгі міндеттері туризм ... ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік, жарнама-ақпараттық өнімдер және тағы басқаларын шығару.
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары сәйкес жүргізіледі. Оның ... ... ҚР ... ... ... және ғылыми зерттеу;
* ҚР туризм территориалды дамуының ғылыми қамтамасыз етілуі мәселелерін
* Туризм дамуының педагогико-психологиялық ... ... мен ... ... ... жылдан бастап мемлекеттік бюджеттік тақырып жолға қойылды: . Бұл зерттеулердің негізгі мәселелері, бұл: туризм және демалыс облысындағы ... ... ... ... және ішкі ... территориялық ұйымдастыру және экономикасы; ҚР туристік рекреациялық ресурстарын бағалау және ғылыми ... ... ... ... және рекреациялық аудандарды жобалау; туризм облысына рекреациялық картография және ... ... ... ... ... үшін ... даярлау және қайта даярлау саясатын жүргізу;
Жоғарыдағы тақырыптардан күткен нәтижелер мен есептердің өзіндік бар және әрине қаржыландыруға да байланысты. Егер ... ... ... ... ... онда ... төмендегідей болады: туристік карталар, атластар, маршрут схемалары, буклеттер, анықтама-жолкөрсеткіштер, туристік-рекреациялық зоналардың аудандық жобалары, ғылыми монографиялар, мақалалар, тезистер, оқулықтар, оқу ... ... және тағы ... ... ... 31 желтоқсанында кафедрамен үшжылдық (2000-2002) атты гранттық тақырып аяқталды. Есеп ҚР Білім және ... ... ... бағаланып қабылданды. Бұл жобаның негізгі мақсаты туризмнің территориалдық ұйымдастырылуы мен дамуы үшін ҚР рекреациялық ресурстарын пайдалануды ғылыми қамтамасыз ... ... және ... негіздерін жасау болды [15].
Қазіргі күні туризм кафедрасы Қазақстан туризмінің маңызды мәселелерін зерттейтін ғылыми орталыққа ... ... Дәл осы ... 1998 жылы ... ... ... ... саяси географиядан (туризм бұл саланың бір бөлігі саналады) алғашқы кандидаттық диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық кеңес құрылды. Қазіргі күні бұл ... ... ...
Кафедра Мәскеу мемлекеттік университеті, Варшава, Познань, Лодзин (Польша) сынды алдыңғы қатарлы университеттерімен тұрақты қарым-қатынаста. Бұл ... ... ... ... ... ... алмастырумен, осы конференцияларға қатысумен, студенттік жұмыстармен байланысты.
университеті 1992 жылы құрылды. Ол ... ... және ірі ... оқу орны. университеті бірнеше білім кешенінен құралған: лицей, колледж, университет, аспирантура, кадрларды даярлау және қайта ... ... ... ... ... және ... ... Орталығы, Қазақстан қоғамдық жүйелік зерттеулер Орталығы, бизнес мектебі, орталығы, университет түлектерінің ассоциациясы.
Университ территориясында ... ... ... қоғамдық бірлестігі, Халықаралық Туризм Академиясы, Қазақстан Маркетинг Ассоциациясы орналасқан.
Университте 100-астам жоғары квалификацияла ... бар, ... ... 18 ғылым докторы, 56 ғылым кандидаты мен доценттері, 22 ғылыми қызметкер бар. Солармен қоса, 150 шетелдік ... ... ... да бар. ... және ... ... қазіргі күні 3000 астам студент оқиды. Туризм кафедрасында оқитын студенттер санын төмендегі 5 кестеден ... ...
5 ... ... ... ... 2008/09 оқу жылындағы студенттер саны*
Қазақ бөлімі
Орыс бөлімі
Сырттан оқитын студенттер
Қорытынды
1-курс
8
35
13
56
2-курс
4
19
20
43
3-курс
5
23
41
69
4-курс
8
26
50
84
*Дерек көзі:құрастырған автор
Бірінші курстан бастап студенттің өзін ... ... ... өзін ... мүмкіндік беріледі. Көптеген студенттер әртүрлі бизнес-жобалардың жасалуына қатысып, оны ... ... ... ... және ... ... мамандар даярлайды. Оқудың күндізгі және сырттай бөлімі бар. ... ... 3 ... ... ... ... 99%-ы ... қамтамасыз етіледі.
Туризм кафедрасы гуманитарлы-құқық факультетінде университет құрылған күнінен бастап ашылды. Кафедраның негізін салушы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің туризм кафедра меңгерушісі, география ... ... ... ... Профессор-оқытушылар құрамы 11адамнан тұрады. Олар: Профессор г.ғ.д. Благовещенский В.П., Профессор г.ғ.д. ... А.П ... ... ... және өнер ... ... ... б.ғ.д. Науменко А.А, профессор г.ғ.к., Петровский атындағы ғылым және өнер ... ... ... ҚР еңбек сіңірген инструкторы, ҚР кафедра меңгерушісі Кораблев В.А., ... ... М.К., ... ... туризм нұсқаушысы Мазбаев О.Б., доцент Рахимбекова М. Ж, ... А.С., ... Д., ... А.Е., және өзге де ... ... бар. ... ... инструкторлары мен гид-жолбастаушыларды даярлайтын мектеп бар, жетекшісі Кораблев В.А.. Сонымен бірге экскурсоводтарды даярлайтын ... бар. ... ... мен оқытушылары тек ғылым шыңын ғана бағындырмайды, 2004 жылы тау туризмі нұсқаушыларын даярлайтын мектептің түлектері мен ... ... ... биік нүктесі - Семенов Тянь-Шанский шыңына (4500 м) көтерілді, ал үшінші курс студенті Артем Рычков Гималай ... шыңы - ... (8475 м) ... 2005-2007 жылдар аралығында туризм кафедрасының ұстаздары мен студенттері ( 3970 м), ... ... ... ... ... ... ... Мәншүк Маметова шыңдарына бағындырды.
Кафедра жанында альпинизм, жартасқа өрмелеу, рафтинг, парусты туризм, автотуризм, велотуризмнен қосымша сабақтар мен үйірмелер ашылған. 2000 ... бері ... және атты ... ... ... ... ... жұмыс істейді.
Студенттердің көмегімен университеттік газеті шығарылып тұрады.
Халықаралық практика АҚШ, ... ... ... ... ... ... университеттермен байлынысына келер болсақ, Варшава туризм және қонақжайлық университеті, Ресей ... ... ... ... ғылым және өнер институты, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық ... ... ... қоғамы, Ресей жасөспірімдер және балалар туризмі орталығы, Қырғызстан туристік-спорттық орталығымен серіктестік қарым-қатынастарда.
Профессор-оқытушы құрамы Қазастан Республикасында туризмді дамыту ... (ҚР ... 2001 жыл, 6 ... №333 ... ... 2003-2005 жылдарға туристік саланы дамыту бағдарламасы ( ҚР Үкіметінің 2002 жыл, 29 ... №1445 ... ... ... ... 2004-2010 жылдарға арналған туризмді дамыту бағдарламасы (Алматы қалалық Мәслихатының 2004 ... 9 ... XI ... №94 ... Алматы қаласының 2007-2011 жылдарға арналған туризмді дамыту кластерінің жоспары; Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша халықаралық ... ... ... ету сынды жобаларға қатысты.
Қазіргі күні профессор-оқытушы құрамы Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт Министрілігінің тапсырмасымен жасау жұмыстарына қатысуда. ... ... ... , дәстүрлі Іле-Балқаш парусты және экологиялық регате, туристік ... ... ... қатысып тұрады. Және де театрына университеттің оқу-демалыс лагерінде жылдық авторлық әндер фестивалін ұйымдастыруға көмектеседі [17].
Жалпы оқу ... ... ... ... ... ... беру ... бойынша жүргізіледі.
Жоғарыда сипатталған екі ЖОО туризм кафедраларының салыстырмалы кестесін Қосымша А-дан көруге болады. Жалпы екі университет те профессор-оқытушы ... ... ... ... қамтамасыз етілгендігі жөнінен Қазақстан бойынша алдыңғы орында. Туристік білім саласындағы жаңашыл, студенттердің жан-жақты, ғылыми, шығармашылық дамуларына үлестерін қосып, сапалы ... ... ... ... ... БЕРУ ... ҚАЛЫПТАСҚАН МӘСЕЛЕЛЕР МЕН БОЛАШАҒЫ
3.1 Туристік білім беру мәселелері
Туризм сферасы үшін мамандарды даярлау туристік кешеннің тиімді жұмыс істеуі үшін өте ... ... ... маман кәсіпорынның табыстылығына әсер етіп, нарықта көшбасшылық шепті ұстап тұруына себепші факторлардың бірі. Туристік ... ... ... қызметтер сұранысын қанағаттандыра алатын квалификациялы мамандар санын көбейтуді керек етеді. Туризм үшін мамандар мәселесі өте өзекті. 2007 жылы Душанбе ... ... ... ... ... ... ... есебінде туристік саладағы уақыт оздырмай шешуді талап ететін төмендегідей мәселелер көрсетілді:
* Туристік қызметтер сервис сапасының төмендігі;
* Туристік және көліктік ... ... ... ... ... стандарттарға сай келмеуі;
* Виза және тіркеу үрдісі оңайлатылған елдер санын көбейту ... ... ... ... ... қаражаттандыру;
* Туристік индустрия үшін квалификациялы мамандар даярлау деңгейі мен білім жүйесінің халықаралық стандарттарға сай келмеуі;
Яғни, бұл мәселелерді шешу үшін ... ... ... ... ... ... ... жүйеге өтумен байланысты туындаған қиындықтар.
Қазіргі күні кредиттік технологияның негізгі талаптарын орындау қажет, олар - оқыту траекториясының жекелендірілуі, ... ... ... деңгейі және студенттердің оқу іс-әрекеттерінің өзіндік сипатқа ие болуы. Және де енгізілген жүйеде оқытушы-профессорлар құрамының оқу ... ... ... ... ... топтардың болмауы, Офис-тіркеушісі қызметінің жоқтығы, студенттер өзінің жеке оқу жоспарын жасауға қатыспауы және оқытушынын таңдай алмауы, таңдау пәндерді тек өзге ЖОО ғана ... өз оқу ... ... ... зерттей алмауы бар. Бұл мәселелер тек университеттердің әкімщілік бөлімшелерінің құрылымын өзгерткенде ғана ... ... ... жүйеге өтудің өзіндік қиыншылықтары бар. Бұл қазақ бөліміне ... ... ... және оның ... ... және оқулықтармен қажетті деңгейде қамтамасыз етілмегендігі болып отыр. Бұл мәселені шешу оқытушы-профессор құрамының (ОПҚ) оқыту ... ... ... ... ... тиіміділігін арттырумен тығыз байланысты. Әкімшілік әдіс-тәсілдермен бұл мәселе шешілмейді, оған ... ... және ... мотивациясы қажет.
Қазіргі уақытта ОПҚ-ның жеке жүктемелерінде аудиториялық сағаттардың үлесі жоғары, ал ол өз кезегінде оқу-әдістемелік жұмыстардың сапасын арттыруға кедергі ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік және аудиториядан тыс жұмыстардың артуына қол ... ... ... ... ... және ... өзгертулер, коммуникациялық мүмкіндіктердің артуы қызметкерлерді үнемі оқытып тұруды талап ... ОПҚ ... ... ... ... жұмыс жүйесін өзгертіп, оқытушылар үшін заманға сай тренингтер мен семинарлар (әдістемелік, ... ... ... ... қол ... ... ... факторы болып еңбек жағдайын жақсарту саналады, яғни дәрістер мен практикаларды өткізу үшін кафедралардың материалды-техникалық жабдықталуы, жұмыс орнында жеке комьпютер беру, ... және ... ... жеке қосылу мүмкіндігі, көшіру-көбейту техникаларымен қамтамасыз ету.
Сонымен қатар факультеттерге қаржыны жиі бөліп тұру оқу үрдісінің заманға сай материалды-техникалық және ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарының сапасын арттыру үшін: жаңа пәндерді енгізу немесе зерттеу, оқулықтар мен оқу ... ... ... ... ... қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарын басқарудың күрделі иерархиялық жүйесі, ОПҚ оқу жүктемелерін есептеудің ескірген тәсілдері кредиттік ... ... ... ... Жоғарғы оқу орындарының бөлімдері (факультет, кафедра) оқушылар санына пропорционал материалды-техникалық және ... ... ... ету үшін ... ... болуы керек.
Жоғары білім беру саласында соңғы жылдары орын алған тағы бір маңызды мәселе, бұл - ... ... ... ... ... 2008/2009 оқу жылында бүкіл Қазақстан бойынша білім бағасы 30%-ға артқан[18]. Бағаның күрт көтерілуі ... ... ... ... ... ... жағдай туғызды және де бәсекелестік күшейіп келе жатыр. Талапкер үшін күрес - табыс үшін ... ... ЖОО ... көрсетілген қызметтердің соңғы алты жылдағы көлемін төмендегі кестеден көруге болады [6 ...
6 ... ... ... қызметтер көлемі, мың тенге*
2003
2004
2005
2006
2007
Қазақстан
Республикасы
173202308,1
219485111,8
2819613,8
352294002,3
463463049,1
Ақмола облысы
8374091
10567255,3
14242054,5
17236626,7
22503050,7
Ақтөбе облысы
8549379,4
10552564,8
143415548
18411162,9
23986534,2
6 кесте ... ... ... ... ... ... ... облысы
8716725,7
10322117,7
14952044
16585114,6
22648426,4
Қарағанды облысы
14572466,5
19303578,7
23506087,6
28037804,5
36763343,5
Қостанай облысы
8382425,5
10699853,3
13847539,8
17324493,9
24657170,3
Қызылорда облысы
6510064,8
8189748,6
10613309,2
12631210,8
19110957
Маңғыстау облысы
4278346,8
5526944,9
5691360,9
8777437,9
12010974,1
Павлодар облысы
8035992
10071278,6
12915414,2
15851961,7
20305238,6
Солтүстік Қазақстан облысы
7650434,3
10143658,3
12932407,7
15335905,9
20078367,5
Оңтүстік Қазақстан облысы
20432732
25061120,1
31885994,7
41155511,3
54902591,2
Астана қаласы
7632824,8
11161365
17245606,8
25232184
27686473,9
Алматы қаласы
30513710,1
37423880,7
48168239,3
60780716,2
78698951,8
*Дерек көз: , ... ... жыл ... ... ... ... ... табыстың жартысы жекеменшік оқу орындарынан түскен.
Жоғарыда автор мысалға алып ... ... оқу орны ... атындағы ҚазҰУ туризм мамандығының соңғы төрт жылда ... ... ... 190 000 ... 400 000 ... ... көтерілген. Соңғы төрт жылдағы бағаның өзгеріс мониторингін төменгі 1 суреттен бақылай аласыздар.
1 сурет. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ... ... ... ... ... [құрастырған автор]
Салыстырмалы түрде алған университетінде баға өзгеріссіз, туристік білім соңғы төрт жылда тұрақты 220 000 теңге тұрады. Бұл ... ... баға қою ... ... ... ... отыр.
Өкінішке орай, біршама оқу орындары меншік түріне қарамастан білім сапасына кедергі келтіретін ... ... ... ... түсіп кетті, ол әсіресе танымал мамандықтар арасында жиі байқалады. Мұндай жағдайды байқаған Елбасымыздың тапсырмасымен Мемлекеттік Комиссия 2007 жылдың ... оқу ... ... ... нәтижесінде 26 жоғарғы оқу орны және олардың 50 бөлімшелерін ... ... ... ... оқу ... ... болды. Олардың студенттері басқа жоғарғы оқу орындарына ... ... ... ...
* ... ... ... сақталмауы;
* Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің жүргізілмеуі;
* Оқытушылар құрамының төмен деңгейі;
* Материалды-техникалық ... ... ... ... ... Студенттерді қабылдау, ауыстыру, оқуда қалпына келтіру
* тәртіптері сақталмауда;
* Студенттердің ... мен оның ... тек ... сала ... ... ... ... шығатын күрделі мәселе жұмыс табу мәселесі. Қонақүй және туристік салада іргелі білімі, оның ішінде менеджмент туралы, экономика ... ... ... маманның орнында көп жағдайда тіл маманы немесе экономика ... ... ... ... орай, бұл біздің еліміздің туристік нарығында кең орын алған жағдай. Бұл мәселені шешу үшін оған ... ... ... ... ... ... кадрлармен қамтамасыз етілуіне назар аударуы керек. Сонда ғана аймақтағы қызмет көрсету ... ... Тағы бір ... ... ... мен ... ... деген қызығушылық танытпайтындығы, оның негізгі себебі ЖОО мен туристік ... ... ... қарым-қатынастың жоқтығында жатыр. Шетел тәжірибесінен көріп тұрғанымыздай, шетелдік туристік индустрияның табысты болуының негізгі себептерінің бірі теориялық сабақтар мен тәжірибелік ... ... ... ... ... болашақ мамандығын іс жүзінде көре алып, оның жұмысымен таныса ... ... ғана есте ... әрі ... қызықты өтеді. Қазақстандағы 2000 жылдан бергі түлектер санын Қосымша В-дан бақылай аламыз. Дегенмен, жұмыссыздық жағдайына қарамастан жастардың ... ... ... ... құлшыныстары қазақстандық қоғамның ілгері даму беталысының көрсеткіші. Соңғы жылдары бұл үрдіс ... әрі ... ... ... Бұл ... оқу орындарының студенттер санының жыл сайын артуынан көрінеді. 2007 жылға дейін студенттер саны ... одан бері ... кему ... [2 сурет].
2 сурет. Астана және Алматы қалаларының студенттер динамикасы, адам ... оқу ... ... ... ... бойынша 591464 студент білім алса, кестеден көріп отырғанымыздай оларды пайыздық үлеске шаққанда 33% - ... ... ал 7% - ... ... студенттері. Биыл студенттер санының күрт түсуіне дүниежүзінде болып жатқан дағдарыс пен ЖОО ақылы бөлім бағасының ... ... ... ... Еліміздің негізгі бөлігін құрайтын орта шаруалы тұлғалар, мемлекеттік қызметкерлер айлық жалақысына балаларын оқытуға қаржылай шамасы ... ... ... орын алып ... Ал 2005 ... бергі жекелей туристік сала студенттерінің динамикасын жоғарыда келтірілген әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен ... ... ... санынан көре аламыз [3 сурет].
* сурет. ҚазҰУ және университеттерінің туризм кафедрасына қабылданған студенттер саны, адам [құрастырған автор].
Сонымен, ... ... ... ... саны ... бұл ... ... білім саласына деген қызығушылықтың керісінше артып бара жатқанын көрсетеді. 2007/2008 оқу жылына дейін екі университетке ... саны ... ... келген, содан кейін ҚазҰУ-да күрт көтеріліс байқалады.
3.2 Қашықтан оқу жүйесінің енгізілу алғышарттары
Еліміздің табысты әлеуметтік-экономикалық дамуы білім беру жүйесінде анықталған ... ... ... атап ... ... ... бағытта қиын да күрделі мәселелердің шешімін таба білетін жоғары маманданған мамандарды дайындау. Бұл ... жету кең ... және әр ... ... үшін жаңа ... және ... ... енгізуді қажет етеді. Бұл мәселенің жетістікпен шешілуі білім беру орындары жаңа заман талабына сай білім беруді қамтып және бірыңғай оқыту ... ... ... ...
21 ... білім беру жүйесі деп танылып келе жатқан қашықтықтықтан оқыту жүйесіне (ҚОЖ) бүгінде ... мән ... ... ... ... тез ескіретіндіктен оны тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек. Қашықтықтықтан оқыту формасы бүгінде, уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз, ... өз ... ... жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат алмасуын қалыптастырады және жүзеге асырады. Одан басқа, қашықтықтан ... ... ... ... ... студентке, азаматтар мен әскерилерге, жұмыссыздарға) қарамастан және еліміз бен шетелдің кез-келген ауданында тұрса да адамның білім және ақпарат алу ... ... ... Ел ... ... алу құқығын қамтамасыз етуде және қоғам қажеттілігін ... тек осы жүйе ... ... әрі ... ... ... факторларға сүйеніп айтқанда, мамандарды дайындау мен олардың жоғары квалификациялық деңгейін ұстап тұруда қашықтықтан оқыту 21 ғасырдағы ең әсерлі ... ... ... ... ... 2030 ... дейінгі даму Тұжырымдамасында ашық оқу кеңістігі мәселесі атап көрсетілген: . Қашықтықтан ... ... ... ... ... және ... ... бейтарап, оқытушы мен студенттер арасында оқыту құралдарымен интерактивті(сұхбаттық), асинхронды және синхронды өзара әрекеттесу мақсатына бағытталған үрдіс. Телекоммуникациялық ... мен ... ... ... ғана ... ... ... оқыту кезіндегі барлық оқу жүйесіндегі компоненттер кіреді, яғни қашықтықтан оқыту кезінде мақсаты, мазмұны, ұйымдастыру түрлері, ... ... ... ... ... ... оқыту жүйесінде басты назар білім алушыға аударылады. Қашықтықтықтан оқытуда ... ... курс ... оқу ... мен ... ... таңдауда және бақылауда кең мүмкіндікке ие. Қашықтықтықтан оқытудың көптеген қырларын ашатын анықтамалардың біреуінде .
Қашықтықтықтан оқытудан қазіргі қалыптасқан оқыту ... ... ... ... ... ... (дәстүрлі оқытудан білім алушының дәл ортада болуына көшу);
оқытудағы ... ... ... (баспалық технологиядан мультимедияны қолдануға көшу);
оқытудағы ақпараттарды беру және оқу ... ... ... ( ... ... арқылы коммуникацияларға өту).
Сырттай оқу мен қашықтықтан оқуды шатастырмау керек. Олардың басты айырмашылығы сонда, қашықтықтан ... ... әрі ... ... ... ... ... Қашықтықтан оқыту да күндізгі оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде ... ... ... беру түрі мен ... - ... ... қатынастары басқаша болады. Қашықтықтан оқытудың дидактикалық ұстанымдары да (ғылыми, жүйелік және жүйелілік, белсенділік принциптері, дамыта оқыту, ... ... ... мен жекелей оқыту принциптері т.с.с) күндізгі оқудағыдай. Бірақ, Интернеттің ақпараттық ортасының және оның қызметінің мүмкіндіктеріне байланысты, қашықтықтан білім ... ... ... ерекше болады. Қашықтықтан оқытудың бірнеше түрлері бар:
* Интерактивті теледидар арқылы
* Компьютерлік телекоммуникациялық желі (аймақтық, ғаламдық), қолданыстағы конфигурацияның (мәтіндік файлдар, ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктеріне қарай;
* Интернет желісі мен компакт-диск бірлігі технологиясы.
Интерактивті теледидар арқылы жүргізілетін оқытудың артықшылығы, ондағы оқытушыдан әртүрлі қашықтықтықтағы ... ... ... ... ... Оқытушылар мен студенттердің жаңа білім игерудің, өзіне қажет әдістердің, жаңа ... ... ... немесе қатысушысы боларда, пікірталастарға қатысарда, тамаша бір әдістеме немесе зертханалық жұмыс көрерде осы ... ... ... зор. Қашықтықтан оқытудың осы формасы интерактивті және мамандар дайындау мен квалификациясын көтеруде болашағы зор. ... ... ... бұл өте ... ... болып отыр.
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың келесі тәсілі компьютерлік телекоммуникацияны электрондық пошта, ... ... ... ... ... тәртібінде пайдалануды ұсынады. Бұл қашықтықтан оқытудың кең тараған және арзан түрі. Оны ұйымдастыруда телекоммуникациялық технологияның жаңа құралдарын ... ... ... ... ... ... ... ретінде компакт-дискілерді пайдалану ұсынылады. Ол ЖОО-ры мен мектепте білім беруге және мамандардың білімін ... ... зор ... ... ие. ... ... мультимедиялық, ақпараттың үлкен көлемін қамтиды және осының есебінен қашықтықтан ... ... ... ... Бұл оның негізгі артықшылығы.
Қашықтықтан оқытудың қалыптасқан бірнеше үлгілері бар:
Бірінші үлгі - ... ... ... ... бір ... ... оқу орнында оқи алмайтын студенттерге арналған, мектептің және ЖОО-ның (емтихандық) талабына ыңғайластырылған оқыту;
Екінші үлгі - бір ... ... ... ... түрде оқытылмайтын, оқу орнынан қашықтықта орналасқан, сырттай немесе қашықтықтан оқытатын, яғни компьютерлік телекоммуникациялы мен ақпараттық технологияны қамтыған, ... ... ... оқу ... ... ... ... білім аттестаттарын алу үшін пайдаланылады.
Үшінші үлгі - бірнеше оқу орындарының бірігіп жұмыс істеуіне негізделген оқыту. Жетекші пәндерді ... ... шет ... ... ... оқытуда бірнеше оқу орнының, сырттай қашықтықтан оқытудың бағдарламасын бірігіп дайындауына негізделген. ... ... ... ... ... бірігіп қызмет ету оның сапасын арттырады және ... ... ... ... ... - ... ... кез-келген азаматына, өз елінен немесе үйінен алысқа ұзамай ақ, осы елдердегі колледждер мен ... ... ... ... ... ... беру.
Төртінші үлгі - Студенттер мен оқытушылар әр бағытта білім алатын, ашық немесе қашықтықтан оқытуға арнайы ... ... ... беру ... Олар ... курстар жасауға маманданады. Осындай ең ірі мекеме Лондондағы Ашық ... ... ... Оның ... негізінде соңғы жылдары Ұлыбританияның ғана емес Достастық елдерінің де көптеген студенттері қашықтықтан оқытылып ... үлгі - ... ... жүйесімен оқыту. Бұған ұқсас жүйелерде оқыту толығымен теледидардағы бейнежазу немесе радиобағдарлама, сонымен қатар баспа құралдары арқылы жүргізіледі. ... ... ... ... ... америка - самоан тележобасын жатқызуға болады.
Қашықтықтан оқытудың ... ... ... ... ... ішкі пошта, форум, электронды деканат, есеп берулер жатады.
Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері:
* қашықтықтықтан оқытуда студенттердің уақытын ... және ... ... ... ...
* ... тарату, өңдеу, жинау сатыларын қамтитын міндетті стандарттарды қолдана отырып, мемлекеттік органдар жүйесіне және ақпараттық қорлар жүйелік интеграциясы үшін жағдай ...
* веб ... ... ... ... шапшандығын, нақтылығын, өзектілігін және қайшылықсыздығын қамтамасыз ету;
* ... ... ... ... ... қамтамасыз етудің тиімді механизмін құру;
* ақпараттарды өңдеу және жинауда процедуралардың көшірмелерін жібермеу;
* реалды уақытта оқу-әдістемелік ... ... ... ... ...
* ашық ... ... жағдайында педагогикалық ұйымда және білім беру мекемелерінде қалыптық құқықтық және методологиялық қор құру;
* халықаралық және ... ... ... білім беру жүйесінің дамуына мониторинг жасау;
* ақпараттық компьютерлік технологияларды, қашықтықтықтан оқыту ... және ... ... қызметін қолдана отырып жастар мен педагогикалық ұжымды жаппай оқыту;
* жоғарғы білімді компьютерлендіру;
Қашықтықтан оқыту жүйесін құру және оны ... ... ... ... кәсіби туристік білімі жоқ туристік фирма, қонақүй, мейрамхана қызметкерлерін оқытуға мүмкіндік береді. Кәсіпорын ... ... ақ ... алу ... тек ... ... жоғары оқу орындарының студенттері арасында да танымал болып келеді.
Қашықтан оқыту жүйесінің студенттері көрмелер ұйымдастыру кезеңіне қатысып, күндізгі бөлім ... ... ... ... ... өте ... (бітіру) жұмысының тақырыбы бітіруші-студенттің тұрғылықты жерімен байланысты таңдалады. Бұл диплом алдындағы тәжірибені жұмысымен ұштастырып, ... ... ... көп ... ... [21].
Профессор-оқытушы құрамы арнайы осы бөлім үшін оқу-әдістемелік құралдар жасап және де университет қабырғасында баспа бөлімінің болғаны студенттердің ... ... ... ... ... ... ... күнделікті жұмысында көптеген жағдайлармен ұшырасатын студенттерге арналған, сонымен ... ... ... және ... ... үшін ... мамандарды даярлауға бағытталған. Бұл оқыту жүйесі кезінде оқи алмаған немесе ... өте келе ... ... жоғалтқан тұлғаларға, белгілі бір себептермен ЖОО орналасқан қалада оқи алмайтын студенттерге және де шетелдік білім алуға зор мүмкіндік ... Бұл ... ... ... ... ... ... өзінің зор септігін тигізетін туристік индустриямен тығыз байланысты. Қазақстанда туристік индустрияның тиімді жұмыс ... үшін ... ... туристік дамуы керек. Облыстардағы туризмнің дамуын қамтамасыз етіп ... ... ... да ... ... ... білімдерін толықтырып, заман талабына сай дамуларының негізі ҚОЖ болмақ.
Қазақстанда қашықтықтан оқыту жүйесін құру және оны ... ... ... ... Бұл ... ... ... сапасы күшті, кәсіби деңгейі дамыған, халықаралық деңгейдегі бәсекелестікке төзімді қоғам құруға зор көмегін тигізеді.
3.3 Туристік сала мамандарын ... ... ... - өте ... және ішкі ... ... ... құбылыс. Әлемде алдыңғы қатарлы индустрия саналатын туризм аймақтың экономикасына, шаруашылығына, әлеуметтік және гуманитарлы ... ... ... ... өте мол. Дегенмен де туризмге мемлекеттік қолдау әрқашан қажет. Әсіресе, туризм саласының мамандарын даярлау мәселесінде.
Қазіргі күні Қазақстан Республикасының Үкіметі және ... және ... ... елімізде бірқатар жобаларды іске ойға алып отыр. Соның бірі Қапшағай су қоймасының оң ... ... деп ... ... ... ... көңіл көтеру және ойын обьектілері орталығы . Бұл жоба үшін 11 мың га жер бөлінген. Жобаның салыну уақыты екі ... ... 2012 ... ... ... ... ... және 2020 жылға дейін салынатындар. Бұл Қазақстандағы ірі ойын ... ... ... ... деп отыр. Сонымен қатар Шортанды көлінің солтүстік жағалауларында арнайы экономикалық ... салу ... ... бар. ... 2019 ... дейін бес кезеңге бөліп салу жоспарланып отыр. Жалпы инвестиция құны 3 млрд $ көлемінде. Жоба аясында 3-6 ... 4-5 ... 7-4 ... отельдер, 7 казино, көңіл көтеру және сауда орталықтары, тұрғын үйлер, гольф клубтар, ат спорты ... ... [25]. ... ... ... ... ... бері жобасының құрылысы басталып кетті. Түркістан қаласының діни орталық ретіндегі маңызын күшейту үшін ... ... ... ... ... ... ... мұражай, сувенирлер дайындайтын өнідіріс орнын, алпыс орындық қонақүй ... және ... ... ... ... ашу және салу жоспарланып отыр. Жоғарыда айтылған жобалардың барлығы көптеген аймақтарда жұмыссыздық мәселесін жойып, туристік кадрларды көптеп ... ... 15 ... ... ... ... сөздерінде ,- деді [26].
даму стратегиясында және Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 ... ... ... да ... білім жүйесін қалыптастыру мәселесі көтерілген. Қазақстан Республикасының ... және ... 2005 - 2010 ... ... даму бағдарламасының басты міндеттері экономика салаларын бәсекелестікке төтеп бере алатын және білімін ... ... ... дайындау, адам ресурстарын даярлау сапасын көтеру болып табылады.
Осы аталған маңызды міндеттерге байланысты Қазақстан Республикасында 2008 - 2012 жылдарға арналған ... және ... ... ... ... ... Оның басты мақсаты - білімнің осы саласын еліміздің экономикасын халықаралық деңгейдегі квалификациялы ... ... ету үшін ... ... күні ... даярлау деңгейін көтеру жұмыстарына айрықша көңіл бөлінеді. Министрлік туристік кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын өткізіп тұрады.
Туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік ... ... бес ... ішінде халықты жұмыспен қамту үшін, сыртқы және ішкі туризм көлемінің артуы есебінен кірістің тұрақты өсімі үшін, сонымен қатар Қазақстанды 2011 жылы ... ... ... ... ... үшін ... қабілетті туристік индустрия құру қарастырылған. Аталмыш бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджеттен 59 млрд. теңгеден астам сома ... ... бөлу ... ... ... ... ... бірі сапалы туристік кадрларды даярлау. Сол мақсаттарға жету үшін төмендегідей іс-шараларды ұйымдастыру қажет:
* Халықаралық тәжірибеге сәйкес ... ... ұйым ... ... бойынша мамандықтарды ҚРМЖ08-2004 Мемлекеттік жіктегішке енгізу;
* ... сала үшін ... ... ... оқу ... ... білім беру сапасының сертификатын енгізу;
* республикада ғылыми-практикалық конференциялар өткізуді және кадр дайындау мен туристік индустрияны дамытудың ... ... ... халықаралық туристік іс-шараларға Қазақстанның қатысуын ұйымдастыру;
* туристік кадрлар даярлауды жүзеге ... ... және орта оқу ... үшін оқу ... ... құралдарды, оқулықтар мен көрнекі материалдарды әзірлеуге қатысу;
* гидтар, экскурсияшылар, туризм нұсқаушыларын қоса алғанда, туристік индустрия мамандарын, оның ... ... ... ... мен ... ... ... үшін, оқытып-үйрету семинарлары мен біліктілігін арттыру курстарын тұрақты негізде жүргізу;
* Еуропа білім беру қорымен халықаралық ... ... ... (ҰБҚ) ... жобасын іске асыруды және Алматы қаласында ҰБҚ әзірлеу жөніндегі Үйлестіру орталығын және орталықазиялық өңір елдері үшін ... да ... ... ... ... жүзеге асыру сынды жұмыстар қолға алынып отыр.
Бұдан басқа, халықаралық сарапшылардың ... ... ... саланы дамыту жөніндегі маңызды шаралардың бірі оның ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етілуі болып табылады. Республикада саланың ғылыми-әдістемелік базасы жоқтың қасы, ал осы ... ... ... ... ... ... елдерінде мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ұлттық туризмнің даму болашағын зерттеу және болжамдау жөніндегі орталықтар бар. Сондықтан Астана қаласында бірінші республикалық ақпараттық ... ... ... алда Алматы, Түркістан, Атырау және Ақтау қалаларында ашу жоспарланып отыр. Сонымен қатар, Алматы қаласы және Шортанды-Бурабай курорттық зонасында ашылады деп ... ... ... ... ҚР ... ... бағдарламасы шеңберінде туризм саласына мамандығы бойынша кадрлар ... ... тек ... ... ... ... ҚР Туризм және спорт министрлігі мен Білім және ғылым министрлігімен бірлесе отырып жоғарыда аталған ... ... ... ... арналған квотаны арттыратын болады. Негізгі ұсынылатын елдер 2007 жылы АҚШ, Ұлыбритания, Австралия, Малайзия, Испания, Швейцария ... 2008/09 ... ... мен ... ... ... тасталды. Жылына 1-5 орын бөініп тұрады, 2009 жылы 3 ... 2008 жылы 5 ... ал 2007 жылы 1 ... ... ... ... Биыл ... Азиада-2011 олимпиадасына дайындық ретінде туризм бакалаврлары арасында ... ... ... ... ... ... бизнестің сәттілігін қамтамасыз ететін жаңа технологияларды игеруді талап етеді. Ал жаңа технологияларды игеру зерттеулерді, қызметкерлердің үйренуін, өнім шығаруға ... ... ... ... итермелейді. Бұл дегеніміз, кәсіби біліктілікке, туризм облысындағы көп кешенді қабілеттер мен білімге деген сұранысты туғызады және ол да туризм индустриясымен ... ... ... ... ... жазуда алға қойылған мақсаттар мен міндеттер толық орындалды. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде төмендегідей шешімдерге келдік:
Бұрынғы КСРО құрамындағы Қазақстанның туристік білім жүйесі ... ... ... ... ... да ... қалыптасқан білім жүйесіне талдау жасамас КСРОда туристік білім берудің даму үрдісіне, оқу орындарына сипаттама беріп ... КСРО ... ... ... ... ... РХТА, Ростов және Әзірбайжан университеттерінің білім беру жүйесі ... ... ... ... ... ... ... табысының негізгі бөлігін туризмнен алып отырған Франция, Швейцария алынды. Жалпы шетелдік білімнің ерекшелігі, теориялық сабақтармен қатар тәжірибелік жұмыстардың оқу үрдісіндегі ... тең, ... ... ... ... яғни қонақүй немесе мейрамханада, өзге де қызмет көрсету сфераларында. Тәжірибеде ... ... тек ... ... ғана, есте қалуы 98%-ға тең.
Туристік индустрияның қарқынды дамуы жаңа ... адам ... ... ... Алайда, Қазақстанда туризм кадрларын даярлау маманданбаған оқу орындарында жүргізіледі, соның нәтижесінде түлектер туризм және демалыс сферасының кәсіби талаптарына сай ... оның ... ... арнайы пәндер және кәсіби пәндерді оқытатын профессор-оқытушы құрамының жеткіліксіздігі. Сондықтан туризм мамандарын даярлау алғышарттарына тоқталып, қазіргі Қазақстанда қалыптасқан білім жүйесіне ... ... ... ... беру жүйесіне өтумен байланысты болған өзгерістер, соған байланысты туристік білім беру үрдісін ұйымдастыру сипатталды. Қазақстандағы туристік ... ... ... бірі ... ... ... мен ... туристік нарыққа білікті мамандар даярлайды. Бірі ұлттық, ... ... ... ... ... беруде қолданылатын тәсілдері, оқу үрдісін ұйымдастырулары ұқсас. Бұл Қазақстанда бірыңғай туристік білім беру жүйесінің қалыптасып келе жатқанын көрсетеді.
Аталған оқу ... жаңа ... ... ... ... оқу ... ... тәсілі, мамандықтар атауы, номері өзгертілді. Бірақ, кәсіби пәндер өзгеріссіз қалды, сандары азайғанымен, ақпарат көлемі шағын әрі ... ... ... ... ... екі ... ... тұрады. Оқу үрдісінде жыл сайын жаңатулар мен өзгерістер енгізіліп тұрады.
Туризм мамандарын даярлау жүйесінің сараптамасы мамандардың қазіргі туристік ... ... ... ... бере алатындай дайындығының жоқтығын көрсетті. Әсіресе, қазіргі туризм нарығында ... ... ... ... ... кәсіптердің атаулары мен туризм облысы мамандарының білімі мен біліктілігіне қойылатын талаптарға өзгерістер енгізуді қажет. Осыған ... ... оқу ... бітірушіні жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында ЖОО мен туристік кәсіпорындар арасында серіктестік қарым-қатынастарды дамыту ... Бұл ... ... ... мен ... ... ... қойылған негізгі міндет болуы керек. Өйткені бәсекелестікке қабілетті жаңа туризм нарығының дамуына байланысты кәсіпорынды басқару ... де ... ... ... ... ... ... да өзгерді.
Сараптама қорытындысы негізгі білім және қабілеттерінің ішінен болашақ маман бойында келесідей қабілеттерді ... ... ... ... ... ... білім (туризм экономикасын және басқару тәсілдерін білу); туризм облысында қолданылатын компьютер және өзге де ... ... ... жетік білу; брондау жүйесінде машықтану; адамдармен қарым-қатынас мәдениеттілігін білу; шет тілдерін білу; ... және ... ... ... ... ... үшін құқықтық және экономикалық білімі.
Қазақстанда туризм экономиканың табысты көзі ... ... ... бұл сала ... ... ... ие ... Туризм индустриясының табысты жұмыс істеуі үшін оның барлық салалары дамытылуы қажет. сондықтан да туристік кадрларды даярлау мәселесі өзекті ... ... ... Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасында да кәсіби білім жүйесін қалыптастыру мәселесі көтерілген. Қазақстан Республикасының ... және ... 2005 - 2010 ... арналған даму бағдарламасының басты міндеттері экономика салаларын бәсекелестікке төтеп бере алатын және ... ... ... ... ... адам ресурстарын даярлау сапасын көтеру болып табылады. Президенттің халықаралық бағдарламасы шетелде туристік білім алуға мүмкіндік береді, студенттерге арнайы ... ... ... үшін ... ... мақсатында бағдарлама аясында биылғы жылы байқау ұйымдастырылып отыр.
Жалпы дипломдық жұмысты жазу ... алға ... ... мен міндеттер толық орындалды деуге болады. Талдау ... ... ... ... ... ... қажетті маман даярлауда қандай пәндерді енгізу керектігін, оқу үрдісін ұйымдастыруда ұстанатын бағыттарды айқындауға болады. Бұл Қазақстан туризмінің сәтті дамуына себепші ... ... ... ... ... кепілі.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
* Сайт Министерства Туризма и Спорта. www. mtc.kz.
* Вуколов В. Н. ... и ... ... ... ... индустрии в высших учебных заведениях. - Алматы: Университет , 1999. - 268 б.
* ... Е.С. ... ... и ... ... ... индустрии Республики Казахстан: Учебное пособие для ВУЗов. - Астана. 2007. - 169 б.
* ... ... о ... высшего образования во Франции. www.edu-cip.kz
* Волошин Н.И. Правовое регулирование туристской деятельности. М.: РМАТ, 1997. - 64-106 ... ... ... в ... ... ... Л.В. ... и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира. - Киев: МАУП, 2004. - 399 б.
* Летникова Н.Б. ... ... к ... ... ля работы в сфере туризма. Тезисы докладов Первая Российская научно-практическая конференция. ... ... ... ... и ... ... - М: ГАСБУ. 1999. - 22-24 б.
* ... Л.А., ... Н.А., ... В.И. и др. ... ... ... туризма//Теория и практика физической культуры, 1997. - № 6, 48-51 ... ... В.А. ... теория и практика: Т.1. Гуманитарные проблемы развития ... ... и ... - М.: ... и статистика, 1998. - 192 с.
* Сайт Министерства Образования и Науки. www.edu.gov.kz
* ... С.Р. ... ... 10 лет. // ... ... 10 лет. Алматы: - 2006. - 13-15 б.
* Национальная квалификационная структура Республики Казахстан и ... ... в ... туризма и сервиса.- Астана: - 2008. www.mtc.kz
* Абишева З.М., ... С.Р. ... ... ... технологии по специальности на географическом факультете КазНУ им. аль-Фараби. // ... и ... ... и ... исследования: труды II Международной научно-практической конференции. МГУ им. М. В. ... ... ... ... 20 апреля 2007. - М.: РИБ , 2007. - 366 б.
* ... Т.А. ... и ... в ... ... ... и ... Конспект лекций по курсу. http://tourlib.net
* Ердавлетов С.Р. Кафедре туризма - 12 лет. ... ... ... и политическая география Казахстана: проблемы и перспективы. - Алматы. - 2009.
* Сайт университета Туран. www.turan.kz
* Минаева А.Г. ... ... - Мы ... ... ... выбирает нас. - 3.10.2008. - №40.
* Сайт агенства Статистики Республики Казахстан. www.stat.kz
* Жақаев М. Қашықтан ... ...
* ... ... ... ... ... сайты. www.kaznu.kz
* Околесов О. П. Системный подход к ... ... ... для ... ... // ... -1999. -№ 6. - 50-56 б.
* Полат Е. С. Петров А.Е. Дистанционное обучение: каким ему ... // ... - 1999. -№7. - 29-34 ... ... П.И. Тыщенко О.Б. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения // Педагогика. - 2000. - №5.- 7-12 б.
* Актымбаева А.С., ... А.З. ... ... менеджеров туризма с использованием Internet-технологий.// атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары 11-12.12.08. Алматы: -2008. - 329 ... ... А.Ю. ... ... ... ... и ... модели начальной профессиональной подготовки /"Актуальные проблемы туризма-98". II Всероссийская конференция. Сб. ... тр. - М.: ... 1998, 21-27 ... Лубышева Л.И., Косихин В.П. Кадровая поддержка развития инновационных процессов в ... ... и ... ... ... 1997, №1, 2-6 б.
* Вуколов В. Н. ... и ... ... ... туристской индустрии в высших учебных заведениях. - ... ... , 1999. - 268 ... Вуколов В. Н. введение в специальность . Алматы: - 2004. - 45 б.
* Козлов А.А Туризм как ... ... ... // Тезисы докладов. Первая Российская научно- практическая конференция. Туризм: подгатовка кадров, ... и ... ... - М. : ... 1995 - 112-113 б.
* ... Е.Н. ... подготовка сотрудников, занятых в сфере туризма. Психология туризма. - М: ... - 1999. 48-63 б..
* ... М.А. ... подготовки специалистов для туриндустрий.//Тезисы докладов. Первая Российская научно-практическая ... ... ... ... проблемы и перспективы развития. - ... 2003. - 215 ... ... А.В. ... ... ... подготовки менеджеров туристско-спортивного обучения. Автореф. Канд. дис. М., 1999. - 24 б.
* . Сакун Л.В. Теория и практика подготовки ... ... ... в ... странах мира. - Киев: - МАУП, 2004. - 399 б.
* Дихтяр С.В. Аудио-визуальные средства в ... ... для ... ... // ... докладов Первая Российская научно-практическая конференция. Туризм: подготовка ... ... и ... ... - М: ГАСБУ. 1999. - 25-26 б.
* ... ... ... и ... туристкое образование. // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: труды II ... ... ... МГУ им. М. В. Ломоносова, географический факультет, Москва, 20 апреля 2007. - М.: РИБ , 2007. - 345 ... ... М.А. ... системы подготовки кадров для индустрии туризма. www.kadry.ru
* www.wikipedia.org
* www.edu-cip.kz
* www.turizm.ru
ҚОСЫМША А
әл-Фараби атындағы Қазақ ... ... мен ... салыстыру кестесі*
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің туризм ... ... ... ... (Алматы қаласы)
Меншік құқығы
Мемлекеттік
Жекеменшік
Оқыту
Грант/ ақылы
Грант/ ақылы
Оқыту формасы
Күндізгі
Күндізгі/ сырттай
Құрылған ... ... ... - ... саны
486 (2008 жыл)
252 (2008 жыл)
*Дерек көзі: құрастырған автор
ҚОСЫМША В
2000-2007 жылдар аралығындағы жоғары оқу ... ... ... мың ... көзі: Выпуск из ВУЗов. www.stat.kz

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек қорғау8 бет
Туризм саласындағы мамандарды даярлау69 бет
Дара организамдер экологиясы – аутэкология128 бет
Мемлекеттік тілді қолдау саясатының болашақ заңгер мамандарының қазақ тілінде сөйлеу мәдениетін қалыптастыруына ықпалы4 бет
Қазақстан үшін мәдениет пен өнер мамандарын даярлаудағы ресей өнер оқу орындарының рөлі (30-50жж.)9 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде мектепалды даярлау114 бет
1946-1970 жылдардағы Қазақстан ауыр өнеркәсібіне инженер кардларды даярлау63 бет
5-6 жасар балаларды мектепке даярлау әдістері7 бет
Delphi программалау ортасында Қазақстан туралы мәліметтер қорын даярлау 51 бет
Microsoft Word мәтіндік процессорының көмегімен мәтіндік құжаттарды даярлау5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь