Қазақстан Республикасында қосылған құнға салынатын салықтың құрлылу негізі және қызмет ету механизмі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6
ҚОСЫЛҒАН ҚҰНҒА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8
Қосылған құнға салынатын салықтардың экономикалық мазмұны және олардың атқаратын қызметтері ... ... ... ... ... ... ...
8
Қазақстан Республикасында қосылған құнға салынатын салықтардың енгізілуінің алғы шарттары және дамуы ... ... ... ...

12
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚОСЫЛҒАН ҚҰНҒА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛУ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕХАНИЗМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

18
Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын есептеу мен төлеу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18
Қосылған құнға салынатын салықтың мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастырудағы алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ..
28
Қосылған құн салығының бюджетке уақытылы және толықтай түсуін бақылау (Алматы қаласы, Мемлекеттік кірістер депратаменті мысалында)
Салық қызметі органдарының қосылған құн салығын бақылаудың автоматтандырылған жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31


40

ҚОСЫЛҒАН ҚҰНҒА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


43
Қосылған құнға салынатын салықтың қызмет етуінің шет елдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
43
Қосылған құн салығын салу мәселелерін дамытудың бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
52

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
60

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
63
Жалпы салық салудың пайда болуы ең алдымен өзінің шығындарын қаржыландыру үшін фискалды механизмдерді ойластырып, пайдаланып отырған мемлекет пен мемлекеттік аппараттың қалыптасуымен тікелей байланысты. Бірақ, салықтар ең алдымен қаржылық-экономикалық категория болып табылады.
Мемлекет қанша жыл өмір сүріп келе жатса, салықтар да соншалықты уақыт мемлекетпен бірге жасасып келеді. Мемлекет үшін салықтарды бекіту мен оларды жинау - өмір қажеттілігі, өйткені мемлекеттің қаражатсыз өмір сүруі мүмкін емес. Сондықтан, салық салу мәселесі қоғамдық өндірісті жүргізудің әлемдік тәжірибесіндегі негізгі де маңызды, күрделі де қарама қайшылыққа толы мәселелердің бірі болып отыр.
Салық жүйесі шығын немесе табыс сияқты белгілі бір салық объектісіне байланысты, соларға негізделіп құрылады. Өнеркәсібі жан-жақты дамыған, мықты нарықтық экономикаға негізделген мемлекеттер үшін салық салу объектісі ретінде артықшылықтары басым табысқа салық салу тән.
Ал, нарықтық экономиканың өтпелі кезеңдерін басынан кешіріп отырған, соған сәйкес ұйымдық-экономикалық мүмкіндігі төмен және осыдан туындайтын, экономиканың депрессивті жағдайындағы, инфляциялық үрдістердің белең алуы жағдайында, салықтық базасының ауқымы тар Қазақстан сияқты елдер салық салу объектісі ретінде көбінесе шығындарды қолданып отыр. Егер, бірінші жағдайда тікелей салықтар белсенді түрде қолданылатын болса, екінші жағдайда қосылған құнға салынатын салықтар қолданылады [2].
1. ҚР «Салықтар жєне бюджетке тґленетін басқа да міндетті тґлемдер» туралы Салық кодексі. 21 маусым 2014ж. (2015 жылєа дейінгі өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда)
2. Epмeкбaeвa Б.Ж. «Caлық caлy нeгiздepi» Aлмaты, Қaзaқ Yнивepcитeтi 2013 жыл, 5-15 бeт, 23-32 бeт, 157-165 бeт
3. Epмeкбaeвa Б.Ж., Apзaeвa М.Ж. «Caлықтық жocпapлay жәнe бaқылay» oқy құpaлы, Aлмaты, Қaзaқ Yнивepcитeтi, 2009 жыл, 24-36 бeт
4. Финансы: Учебное пособие/ Под ред. А.Балабанова, И.Балабанова, Изд. Питер, 2000г.
5. Epмeкбaeвa Б.Ж. «Пpoблeмы paзвития нaлoгoвoй cиcтeмы Pecпyблики Кaзaxcтaн в ycлoвияx глoбaлизaции экoнoмики», Aлмaты, Қaзaқ yнивepcитeтi, 2007 жыл, 95-101 бeт
6. Б.Ж.Ермекбаева “Жалпы мемлекеттік салықтар” Оқу құралы, Алматы, Экономика, 1997 жыл.
7. Б.Ж. Ермекбаева, М.Ж.Арзаева “Шет мемлекеттердің салықтары” Оқу құралы, Алматы, 2004 жыл.
8. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов,- учебник, М: ИНФА-М, 1996 г. С 46.
9. М. Poмaнoвcкий, O. Вpyблeвcкoй «Нaлoги и нaлoгooблoжeниe», Питep – 2012 гoд;
10. Epгoжин Д. E. «Oтчeт o пpoдeлaннoй paбoтe», «Финaнcы и экoнoмикa» № 5-6 2013 гoд.
11. С.М. Никитин, Е.С.Глазова, М.П.Степанова «Налоги в странах с рыночной экономикаой и в России» Москва, 2012 ж;
12. Нypyмoв A.A. Ocтaнoвлeнии нaлoгoвoй cлyжбы Pecпyблики Кaзaxcтaн// Вecтник пo нaлoгaм и инвecтициям, 2001ж., №5.
13. Крылова Н. С. Налог на добавленную стоимость в России и иностранных государствах (Основные тенденции развития законодательства).// Государство и право - 2011. - № 5;
14. НДС и/или налог с продаж.//Азия-экономики и жизнь,-2013.-№26.-с.15
15. Налоги и налогообложение . Оқу құралы. ред. Русаковой И.Г Москва-2000г.
16. «Қазақстан – 2030ң Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді даму стратегиясы.
17. Зейнельгабдин А . «Реформирование бюджетной системы .// «Каржы-қаражаты , -2005.-№5. с. 50
18. Кучукова Н. Реформирование межбюджетных отношений в РК.// «Каржы-Каражат ң , -2006 .-№4.с.49 .
19. ҚР ҚМ Статистикалық бюллетені.2013 -2014жж. .№ 12 . желтоқсан.
20. Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің сандық мәліметтері (Ф1-Н), (Ф2-Н), 2012-2014 жж.
21. Митpoфaнoвa И. A. «Нaлoгooблoжeниe мaлoгo пpeдпpинимaтeльcтвa в Poccии и зa pyбeжoм: peaлии и пpoгнoзы», «Мoлoдoй yчeный» бacпacы, 2012 жыл, 130-135 бeт
22. www.nalog.kz
23. www.mіnfіn.kz
24. «Салықтар және бюджетке тґленетін басқа да міндетті тґлемдер туралы» Қазақстан Республикасыныѕ салық Кодексі 28.11.2014. 109-137 баптар.
25. Абдрасулулы Р. Жанама салықтар, оның ішінде ҚҚС Қазақстан үшін маңызы// ҚазЭУ хабаршысы, 2008 ж. №2, 245 бет
26. Ергожин Д.Е «Отчет о проделанной работе», «Финансы и эканомика» №5-6 2005 год.
27. С.М.Никитин, Е.С.Глазова, М.П.Степанова «Налоги в странах с рыночной эканомикаой и вРоссии» Москва 2012 г.
28. Алматы қаласы бойынша МКД 1Н статистикалық мәліметтері
29. Алматы қаласы бойынша МКД 2 Н статистикалық мәліметтері
30. Митрофанова И.А «Налогоблажение малого предпринемательства в России и за рубежом реалии и прогнозы». «Молодой учебник» баспасы, 2012 жыл, 130-135 бет;
31. «www.bnews.kz»/ - Бұқаралық ақпарат қызметі ресми вэб сайты;
32. «www.nda.kz»/- Алматы қаласының салық департаментінің ресми вэб сайты;
33. www.inform.kz
34. www.kapital.kz
        
        Мазмұны
Кіріспе..........................................................................................
6
1
Қосылған құнға салынатын салықтың теориялық НЕГІЗДЕРІ..........................................................
8
1.1
Қосылған құнға салынатын салықтардың экономикалық мазмұны және олардың атқаратын қызметтері............................
8
1.2
Қазақстан Республикасында қосылған құнға салынатын ... ... алғы ... және ... ... қосылған құнға салынатын салықтың құрылу ... және ... ету ... ......................................
18
2.1
Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын есептеу мен төлеу тәртібі............................................................................
18
2.2
Қосылған құнға салынатын салықтың мемлекеттік бюджеттің ... ... ... ... ... құн ... бюджетке уақытылы және толықтай түсуін бақылау (Алматы қаласы, Мемлекеттік кірістер депратаменті мысалында)
Салық қызметі органдарының қосылған құн салығын ... ... ... ... ... салынатын салықтың кейбір мәселелері және оны жетілдіру жолдары.....................................................................................
43
3.1
Қосылған құнға салынатын салықтың қызмет етуінің шет ... ... құн ... салу ... ... ... ... әдебиеттер........................................
63
Кіріспе
Жалпы салық салудың пайда болуы ең алдымен өзінің ... ... үшін ... ... ойластырып, пайдаланып отырған мемлекет пен мемлекеттік аппараттың ... ... ... ... ... ең ... қаржылық-экономикалық категория болып табылады.
Мемлекет қанша жыл өмір ... келе ... ... да ... ... ... бірге жасасып келеді. Мемлекет үшін салықтарды бекіту мен оларды жинау - өмір қажеттілігі, өйткені мемлекеттің қаражатсыз өмір ... ... ... ... салық салу мәселесі қоғамдық өндірісті жүргізудің әлемдік тәжірибесіндегі ... де ... ... де ... қайшылыққа толы мәселелердің бірі болып отыр.
Салық жүйесі шығын немесе табыс сияқты ... бір ... ... ... соларға негізделіп құрылады. Өнеркәсібі жан-жақты дамыған, мықты нарықтық экономикаға негізделген мемлекеттер үшін салық салу объектісі ... ... ... ... ... салу ... ... экономиканың өтпелі кезеңдерін басынан кешіріп отырған, соған сәйкес ұйымдық-экономикалық мүмкіндігі төмен және осыдан ... ... ... жағдайындағы, инфляциялық үрдістердің белең алуы жағдайында, салықтық базасының ... тар ... ... елдер салық салу объектісі ретінде көбінесе шығындарды қолданып отыр. Егер, бірінші жағдайда тікелей салықтар ... ... ... ... екінші жағдайда қосылған құнға салынатын салықтар қолданылады [2].
Тaқырыпты зерттеу өзектілігі. Мeмлeкeттiң caлық жүйeciндeгi мaңызды бөлiгiнiң бipi бoлып ... ҚҚС ... eтy ... бaғa бepy жәнe ... мәceлeлepiн қapacтыpy.
Диплом жұмысының мaқсaты. Қaзaқcтaн Pecпyбликacы жәнe бipқaтap ... ... ... ... құнға салынатын салықтың жүйeciн қapacтыpa oтыpып, тәжipибeлiк нeгiздepiн зepттey, дaмy пepcпeктивacын, түpлepiн aшып көpceтy. Coнымeн қaтap, қocылғaн құн caлығын төлey жәнe ... ... ... жұмысының міндеттері. Диплом жұмысының мaқсaтынa қол жеткізу бaрысындa келесідей міндеттер aтқaрылып, шешілуі тиіс:
* ҚҚС экономикaлық рөлі мен қызметтерін aшу, пaйдa болу ... ... ... ... ... ... ҚҚС рөлі және ... ерекшеліктерін aнықтaу;
* Қaзaқстaн Республикaсының қосылғaн құн сaлығының есептелу және aлыну мехaнизмін қaрaстыру, жергілікті бюджетті құрудaғы орны мен рөлін тaлдaу;
* Қaзaқстaн ... ҚҚС ... ... ... мен ... зaңнaмaлықтың негізгі қaғидaлaрын aнықтaу.
* Қaзaқстaн Республикaсындaғы Қосылған құн салғының ... ... ... ... ... және ... шешу ... ұсыну.
Диплом жұмыстың зерттеу объектісі.Жергілікті бюджетке 2012-2014 жылдaр ... ... ... бойыншa Мемлекеттік кірістер депaртaментінің есептік көрсеткіштері негізінде aлынғaн кіріс турaлы мәліметтері.
Диплом жұмысының құрылымы. Диплом жұмыс кіріспеден, үш тaрaудaн, ... және ... ... ... ... aтты бірінші тaрaудa - - Қосылған құнға салық сaлудың экономикaлық тaбиғaты және мaзмұны қaрaстырылғaн, мұндa ҚҚС пaйдa болу ... ... ... ... ... ... ... жaқтaрымен, қосылғaн құн сaлығын шет мемлекеттердегі қолдaну тәжірибесі сипaттaлғaн. Бірінші тaрaу екі бөлімнен тұрaды: және .
Диплом жұмысымның ... ... ... ... Қосылған құнға салынатын сaлықтaрдың есептелу және aлыну мехaнизмі көрсетілді, Қосылған құн ... ... ... құру бaрысынa тaлдaу жүргізілді, сондaй-aқ Aлмaты қaлaсы бойыншa Мемлекеттік кірістер депaртaментінің ... ... ... ... оның ... қосылғaн құн сaлығын есептеу және өндіріп aлуы бойыншa тaлдaу жүргізілді. Тaрaу төрт бөлімнен тұрaды: , , және .
aтты ... ... - ... ... ҚҚС ... ... бойыншa мемлекет тaрaпынaн жaсaлып отырғaн іс-шaрaлaрмен, қaзіргі кездегі ҚҚС Қaзaқстaн ... ... ... ... мен олaрдың шешу-дaму жолдaры ұсынылды.
Бұл жұмысты жaзу бaрысындa Қaзaқстaн, Ресей және ... ... ... мен экономикa ғылым мaмaндaрының бaспa бетінде жaриялaнғaн мaқaлaлaры, хaлықaрaлық желі-интернет торaбы, ҚР Сaлық Кодексі және де мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... бойыншa Мемлекеттік кірістер депaртaментінің есептік көрсеткіштер мәліметтерін пaйдaлaндым.
1 қосылған құнға салынатын салықтың теориялық Негіздері
+ Қосылған құнға ... ... ... ... және ... атқаратын қызметтері
Қазіргі нарықтық экономика жүйесінде салықтардың алатын орны өте зор. Салықтар ... ... ... бөлігі. Бүгінгі күнде салықтар әлеуметтік сферада және экономикалық реттеуде негізгі инструмент ретінде ... ... ... ... ... жүйесінің көмегімен ұлттық табысты қайта бөлу кезінде өзінің әсерін тигізе алады.
Ұйымдық-құқықтық жағынан салықтар - бұл ... ... ... заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде және мерзімде бюджетке төленетін қайтарусыз және өтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай төлемдер болып табылады.
Салықтардың ... мәні ... ... ... мен ... ... ... үшін мемлекет жұмылдыратын ұлттық табыстың бір бөлігі болып табылатындығында.
Салықтар қаржының бастапқы категориясы болып табылады. Салықтар мемлекетпен бірге пайда ... және ... өмір ... ... ... болып табылады. Адамзат дамуының бүкіл тарихы бойына салық нысандары мен әдістері өзгерді, ... ... ... мен ... ... ... ... тауар-ақша қатынастарының ахуалына әсер ете отырып, олар - дамыған ... ... ... ... құрылымының өзгеруі, өркендеуі әрқашан салық жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен ... ... ... ... ... олардың қоғамдық-экономикалық құрылысы мен саяси іс-бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің негізгі көзі - ұлттық табысты қайта бөлудің ... ... ... мемлекеттің кірістері және бюджеттің кірістерін қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады. Салықтарда мемлекеттің экономикалық мазмұны нақты түрде көрінеді, ал салықтардың ... ... ... ... мен рөлі ... ... құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен және функцияларымен айқындалады. Белгілі философ ... ... ... ... ... ... ... борышы деген еді. Салық мәселесі мен салық салудың тамыры ғасырларға тереңдеп кеткен. Ал, оларға ғылыми ... ... ... ... ... Оған дәлелді теориялық экономия классикалық мектебі ағылшын өкілдері ... ... ... ... ... пен ... трактаты" - (1662ж), Д.Рикардо „Салық салу және ... ... ... - ... ... „Халықтар байлығының себептері мен табиғатын зерттеу" - (1776ж.) А.Смит салық салудың төрт принциптерін айқындаған. Оның осы ... ... ... ... салудың негізін құрайды [3].
1.Өзіне бекем мемлекет мүмкіндігіне ... ... мен ... сай ... ... ... ... қорғауымен қамқорлығын пйдалана отырып, қаржыландыру үкіметтің табысына сай жүзеге асады. Бұл ... ... ... ... ... ... тереңдігіне немесе тепе-теңдігіне ұрындырады.
2.Жеке тұлға төлейтін салық міндетті түрде айқын болуы керек. Салықтық төлеу мерзімі, төлем тәсілі, сомасы - ... ... ... ... үшін анық әрі ашық болуы қажет және кез келген адамға да солай.
3.Әрбір алынатын салық ... ... ... ... ... ... үшін ... кезде барлығын төлейді.
4.Әрбір салық ой елегінен өткізіліп, толғағына толық жеткізілгені дұрыс. Оның мемлекет ... ... ... қалтасынан алғаны және ұстағаны мүмкіндігінше аздау болғаны жөн. Қазынаға құйылғаннан гөрі, салықты халық қатынасынан алу мен ... көп ... да ... мүмкін. Себебі, оны жинау шенедіктердің көп болуын талап етсе, оларға төленетін айлық сомасы салықтың мол мөлшері арқылы жүзеге ... ... ... жанбасы, жанама салықтар жүйесін және оларды қолданудың әлеуметтік - ... ... ... ... мазмұн тұрғысынан салық дегеніміз тұрғындар, кәсіпорын (фирма) мен ... ... ... алынатын міндетті төлем жүйесін айтамыз. Салық салудың мақсаты кәсіпорын, тұрғындар қаржыларын ... ... ... және ... ... ... салудың мынадай принциптері бар:
- салық бар игіліктерге пропорционалды түрде қоғам мүддесіне сай алынады;
- салық табыс мөлшері мен әлауқаттылық деңгейіне ... ... ... салықтар дегеніміз мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде және мерзімде ... ... ... болып табылады.
Салықтар - шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалардың мемлекетпен екі арадағы ... ... ... ... ... ... туындайтын қаржылық қатынастарды сипаттайтын экономикалық категория.
Салықтардың экономикалық мәні мынада:
* біріншіден, салықтар шаруашылық жүргізуші ... мен ... ... ... ... ... бір бөлігін көрсетеді.
* екіншіден, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халық табысының белгілі бір мөлшерін мемлекет үлесіне жинақтап, ... ... ... ... ... мемлекеттің құрылуымен бірге пайда болады және мемлекеттің өмір сүруі мен дамуының негізгі қаржылық көзі болып табылады. ... ... ... ... ... да болса оның салық жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен ... ... ... ... ... ішкі және ... саясатын жүргізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы көздері қажет.
Салықтар - мемлекет қаржысының тұрақты қайнар көзі. Мемлекет салықтарды ... ... ... ... ... экономикалық тетік ретінде пайдаланады. Осы салық салуға байланысты әр дәуірлерде мемлекет қайраткерлері, ... ... ... ... ... ... Мысалы, Ф.Аквиннский „Салықтарды ұрлаудың рұқсат етілген нысаны" ретінде анықтаса, салық салу теориясының негізін салушылардың бірі А.Смит „Салық төлеушілер үшін ... ... ... ... ... деп ...
„Салық" ұғымы әр түрлі әдебиеттерде әр түрлі қарастырылады. Негізінен көптеген экономикалық әдебиеттерде „салық" ұғымы бюджет қорына ... бір ... және ... бір ... ... ... төлем ретінде қарастырылады [2].
Нарықтық эколномиканың қалыптасу кезеңінде салық салу саясатының негізгі бағыты - салық жүйесін құру және оның ... ... ... ... ... ... ... іске асыру. Салық салудың әдістері мен жолдары, салық салудың негізгі ... ... ... ұйымдастыру салық механизміне жатады.
Қандай да бір ... ... ... ... мен элементтер болады. Сол сияқты салық механизмі де белгілі бір салық элементтерінен тұрады. ... салу ... ... ... ... , ... ... салық ставкасы, салық өлшем бірлігі, салық оклады, салық жеңілдіктері, салық төлеу ... мен ... ... ... және салық қызметі органдарының құқықтары мен міндеттері, салық төлеуін бақылау, салықтық жазалау шаралары.
Жанама салықтардың ... ең ... ... құн ... (ҚҚС) ... ... Салық төлеуші мемлекетке оны төлеу нөтижесінде шеккен шығысының орнын бағаны көтеру жолымен толықтырады жөне салықты төлеуді сатып ... ... КҚС - ... ... ... ... ... және олардың айналысы процесінде қосылған, оларды өткізу бойынша салық салынатын айналым құнының бір бөлігін бюджетке аударуды, сондай-ақ ... ... ... ... кезіндегі аударым. Бұл салықтың ерекшелігі - оның салық салынатын объектісі сатудан (өткізуден) түскен бүкіл түсім емес, тек салық ... ... мен ... ... импортты қамтитын қосылған құн болып табылатындығында. ҚҚС салық жүйесіндегі жаңа салықтың бірі болып есептеледі. ҚҚС алғаш рет ... ... ... ... құн ... ... ... П.Лоре 1949 жылы ұсынған болатын, бірақ француз Үкіметі бұл салықтық экономикалық ... ... ... оны ... ... өндіріс құлдырауы мен гипертрофты экономикамен сипатталатын тарихи ... ... жөн ... және ... ... ... соң елдегі экономикалық жағдай жақсарғаннан соң бұл салықты қайта қарап,1954 жылы енгізді. Ол Францияда енгізілген кезінен бастап 40 жыл ... ... ... ... алды. ҚҚС-ның қолданылуы ЕЭО-қа енудің міндетті шарты болғандықтан, оны "Европалық салық" деп атайды. Экономикалық қауымдастық жөне даму ... 24 ... 19-ы ... құн салығын қалады. 1992 жылы Қазақстанда енгізілген кезінде ҚҚС әлемінің 40 елінде табысты қолданылды. Бүл ... ... ... ... ол жаңа құн ... орын ... салық төлеушілердің үлкен тобынан алынады; екіншіден, төлеушілер үшін де есептеудің салыстырмалы қарапайымдылығымен ерекшеленеді және үшіншіден, бағаның өзгеруіне, төлеушінің ... ... ... ... ... ... бюджетінің кірістерін қалыптастырудың сенімді және түрақты базасын қамтамасыз етеді. Өз ... ... ... салық. Ол тауардың сатылу бағасына енгізіледі және бұрын тауарды әкелушіге төленген қосылған құн салығы сомасын алып ... оны ... ... ... ҚҚС ... ... кезендегі тауарға қосылған құнды ғана қозғайды. ҚҚС нақты салық болып табылады. Оның төленуі жасалынған келісім шарттың сипатымен ғана ... да, ... ... ... ... ... алмайды. ҚҚС мемлекет мүддесін ойлайды. Мемлекет оның көмегімен таза табысты алу мүмкіндігі үшін сауда және өндіріс ... сол таза ... бір ... алып отырады. Қалған барлық жанама салықтар тәрізді ҚҚС фискалдық роль атқарады, оның енгізілуі барысында мемлекетік бюджеттің табыс ... ... жөне ... ... қамтамасыз ету мақсаты көзделді. Ол бюджеттік қаржының инфляциялық құнсыздануын тоқтатудың ... ... ... табылады, өйткені ол салық түсімдері мен бағаның өсуін тікелей байланыстырып отырады. Қосылған қүн салығының көмегімен тұтыну аумағы ... жөне оның ... ... еддерде қолданылу мақсаты "экономиканың қызып кетуін" болдырмас үшін төлем қабілеті мен сұранысты төмендетуге ұмтылу ... ... ... ққс ... ... ... күресудің сенімді құралы, экономиканы мемлекеттік реттеудің тетігі бола алады. Мұнымен қоса, ... ... ... ... ққс, ... ... ... түрлерін қамтитын жалпы шара ретінде енгізілген. ҚҚС-ның экономикалық мазмұнындағы басқа маңызды бір сәт, оған жоғары салықтық тәртіп, өзін-өзі ... ... ... салығынан автоматты түрде босану тән. Тұтынымға салынатын салық пен ... ... ... ... ҚҚС ... ... олардан бас тарту қиын; олармен байланысты экономикалық заң бұзушылық сирек кездеседі; табыс табуға деген ынтаны аз төмендетеді; - ... ... ... ... оны ... ... ... олар тұтынушыларға тандау мүмкіндігін береді. ҚҚС-ты қолданушы елдер бірнеше мақсатты ескереді: мемлекеттік кірістердің кепілдігін жоғарылату (қамтамасыз ету); ... ... ... ... ... ... төлеуден жалтарушыларға бақылауды күшейту; өндірістік циклдің әр кезеңінде табыс алудың мүмкіндігі. ҚҚС артықшылықтары: 1. ҚҚС салық түсімдері мен ... ... ... ... ... 2.бағаның өсуі кезінде, ққс ставкасы өзгермегеніне қарамастан салықтық түсім деңгейі ... және ... ... ... процесінің алдын алуды ең тиімді тетігі болып табылады; 3. ҚҚС ставкаларын саралау ... ... ... ... реттеуде елеулі еркіндік береді; 4. ҚҚС фискалдық ... ... және баға мен ... ... ... ... ... ұштастырылады; 5. ҚҚС экономиканы мемлекеттік реттеу құралы, сондай-ақ артық өндіру дағдарысымен күресу тетігі болып табылады; 6. ҚҚС ставкалары ... ... тек ... ... ғана ... ... санымен де ерекшеленеді, төмендетілген ставкалар-азық-түлікке, жоғары ставкалар-сән-салтанат заттарына қолданылады; 7. әлемдік тәжірибеде ... ... ... ... ығыстыру, артық өндіру дағдарысын болдырмау мақсатында жүргізілетін өндірісті тежеу саясатының элементі болып табылады. ҚҚС кемшіліктері: 1.Қосылған қүн салығының жоғары ... ... ... қабілетін төмендетеді және тауар өндірушілер үшін өткізу нарығын ... ... ... ... ... ... ... байланысты өз өнімдерін тез өткізуіне мүмкіндік (кедергі келтіреді) бермейді; 2. қосылған құн ... ... ... ... ... табылады, өйткені толығымен соңғы тұтынушыға жүктеледі; 3. шикізат пен ... ... ... ққс төлеу мерзімі (сәті), өткізілген өнім бағасында тұтынушылардан ққс-ын алу ... ... ... 4. ... ... ... әдісін қолдану салық төлеушілерді ққс төлеу үшін меншікті айналым қаражаттарын өндірістен алуына итермелейді; 5. ... құн ... ... ... баға ... өсіріп, өзін-өзі қаржыландыру процесін қамтамасыз ете алмайды; 6. қосылған құн салығының реттеушілік мүмкіндіктері мен ішкі мазмұнын дұрыс ... ... ... ... өндіріс саласына жағымсыз әсер етеді.
1.2 Қазақстан Республикасында қосылған құнға салынатын салықтардың ... ... және ... ҚҚС ... ... ол ... жүзінің 40-тан астам елдеріне қолданылды. 1991 ж. ... ҚҚС ҚР ... ... ... ... ... осы кезде Қазақстан ресми түрде тәуелсіз мемлекет мәртебесіне ие болды. "Одақтық" өткеннен кейінгі ... ... ... - ... ... бұрынғы әкімшіл - әміршіл жүйенің ізін алып жүрді және экономикалық дамудың нарықтық жолында ... жас ... ... сай ... ... ... ... Кеңесімен қабылданған заңды актілердің алғашқылардың бірі қаржы жүйесімен жай ғана ... жоқ, ... ... ... әлемдік тәжірибесіндегі прогрессивті тенденцияларды есепке алатындай "ҚР салық жүйесі туралы" және "Бюджет жүйесі туралы" заңдар болып табылды.
Осы жүйенің жетілдіруіндегі негізгі ... - ... ... алынатын салықтың орнына қосылған құн салығының енгізілуі болды. Ол үшін көптеген себептер бар.
Нарық қатынастарының дамуы әртүрлі меншік формалары мен ... ... ... ... ... салудың бұрынғы критерийларін қолдану қиынға соғатындай өндірістің арнайы формаларының құрылуы мен жұмыс істеуіне әкелді.
Құнның өсуі құралатындай дедалдық іс-әрекеттің дамуы, осы ... бір ... ... қазынасына жұмылдыратындай универсалды салықты қолдануды талап етті.
Экономикалық жүйенің тиімді жұмыс ... ... әсер ... ... алынатын салықты тәжірибиеде қолданудың кемшіліктері болды. Негізінен олар келесідей жағдайларға әкелетін:
а) Салықты өндіріп алу тәртібі, ... ... ... эквивалент қарсы тұра алмайтындай, ал олардың ары қарай шығындалуы халық шаруашылығында жалпы төлем- қабілеті бар сұраныстың тауар ұсынысынан асып түсуіне, ... ... ... әкелетіндей, бюджетте қаржы ресурстарының қалыптасуына көмектесті;
б) айналымнан алынатын ... ... ... ... ... ... түрде әрекеттеседі, ал салық мөлшерлемесін орнату және алып тастау тәртібі белгілі бір дәрежеде ынталандырмаушы сипатта ... ақша ... ... алынатын салықта шоғырланатын экономикалық мазмұнның біртексіздігі экономикалық мазмұны ұқсас болатын ақша жинақтарын алу үшін басқа қайта бөлу ... бір ... ... ... бөлу ... ... ... айналымнан алынатын салық түріндегі түсетін ақша ресурстарының материалды қамсызданбауы ... екі ... ... ... ... ... өткізілу мерзімінің соңына дейінгі айналымнан алынатын салықты өндіріп алу нәтижесінде. Бұл ... ... ...

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салықтар және салық салу механизмі27 бет
Салықтар және салық салу механизмі. Салық түрлері12 бет
Салықтар және салық салудың теориялық негіздері28 бет
Қазақстан Республикасында қосылған құн салығының қызмет ету мәселелері81 бет
Қосылған құнға салынатын салық37 бет
Қосылған құнға салынатын салықты есептеу механизмі және қызмет етуі33 бет
Қосылған құнға салынатын салықтың теориялық негiздерi93 бет
Қосымша құн салығы: есептеу механизмі мен қызмет ету мәселелері80 бет
№1 Поликлиника негізінде медициналық құжат ауысуының ақпараттық жүйесін құру66 бет
«АЗИЯ МАГИСТРАЛЬ»-ДЫҢ ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь