Сұйық сәуле өткізгіштің спектралдық қасиеттері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
1 СӘУЛЕ ӨТКІЗГІШ ЖӘНЕ СӘУЛЕ ӨТКІЗГІШТІҢ ТҮРЛЕРІ ... ... 5
1.1 Сәуле өткізгіш, талшықты сәуле өткізгіштің сипаттамалары ... ... .. 5
1.2 Екі диэлектрлі ортаның бөлінген шегіндегі жарықтың сыну көрсеткіші мен шағылысуы және толық ішкі шағылысу ... ... ... ... ..
8
1.3 Сандық апертура ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.4 Сыну көрсеткішінің жиіліктік және кеңістіктік өзгерісі ... ... ... ... ... 13
1.5 Сатылы профильді, градиентті профильді және көпсатылы профильді сыну көрсеткішінің оптикалық талшығы ... ... ... ... ... ...
16
1.6 Оптикалық талшық және оптикалық талшықтың түрлері ... ... ... ... 21
1.7 Сұйықтықпен толтырылған шыны жүрекшелі микроқұрылымды талшықтың оптикалық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25
1.8 Талшықты.оптикалық байланыс жүйесінің структурасы ... ... ... ... . 29
1.9 Талшықты.оптикалық байланыс және оптикалық жүйенің артықшылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
31
1.10 Оптикалық сигналдардың таралуын волноводты талдау ... ... ... ... . 33
1.11 Оптикалық кабельдердегі ортақ функция мен әлсіреу классификациялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
36
1.12 Өзіндік әлсіреу, әлсіреуді өлшеу әдісі, жарық өткізгіш әдіс және кері шашырау әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
39
2 СҰЙЫҚ СӘУЛЕ ӨТКІЗГІШТІҢ СПЕКТРАЛДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. 43
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 49
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50
Опто-талшықты зерттеудің бастапқы стадиясында, алғаш зерттелген материалдардың бірі әр түрлі сұйықтықтар болды. Көп жылдар бойы кварцты талшық технологиясын жасауды зерттеу, әр түрлі аз шығынды опто-талшықтар құрылуына алып келді. Опто-талшық нөлдік дисперсиясымен, аралас дисперсиясымен, бірмодалы, аз модалы және көпмодалы талшықтар құрылды. Талшық сатылы немесе градиентті профилді сыну көрсеткішті. Жаңадан түрлі опто-талшықтарды жасау мен зерттеу мұнымен тоқталған жоқ.
Талшықтардың дамуы бойынша жаңа бағыттар солитонды байланыс жүйесін құру үшін, бейсызықты эффектілер тарта отырып байланыстырады. Кварцты талшықта бейсызықты эффектілер әлсіз болып келеді. Фотонды-кристалды немесе тесік волноводтарда бейсызықты эффектілер күштірек болады. Микроқұрылымды талшық немесе екі өлшемді фотонды кристалдар негізіндегі опто-талшық, оптикалық материалдардың жаңа бөлімін қарастырады, яғни геометрия құрылымының өзгеруі есебінен, оның қасиеттері үлкен шекте өзгеруі мүмкін.
Келесі қызығы тесік құрылымды толықтыру мүмкіндігі сұйықтықтар болып табылады. Әр түрлі сұйықтықтармен толтыру тесік волноводтың параметрлерін өзгертуі мүмкін. Егер сыну көрсеткіші үлкен болса, онда жарық сұйықтыққа енеді. Егер сұйықтықтың сыну көрсеткіші аз болса, онда сұйық оптикалық барьер болады. Сұйықтықтың сыну көрсеткішін өзгерту арқылы, бірмодалық режимде үлкен диаметрде тесік волноводтарды жүзеге асыру үшін шарттар құруға болады. Шыны талшық пен сұйықтықтың спектралды және бейсызықты қасиеттерін біріктіруге болады.
Опто-талшықта қолдану үшін маңызды болатын сұйықтықтың негізгі оптикалық параметрлеріне жұтылудың спектралды тәуелді коэффициенттері және сыну көрсеткіштің бейсызықтығы жатады.
Осы жұмыста сұйық сәуле өткізгіштің спектралдық қасиеттерін зерттеу бойынша тәжірибелік зерттеулер жүргізілген.
1. Быстров, Ю.А. Оптоэлектронные приборы и устройства: Учеб. пособие/ Ю.А. Быстров. – М.: ИП РадиоСофт, 2001. – 256 с.1
2. Листвин А. В., Листвин В. Н., Швырков Д. В. Оптические волокна для линий связи. М.: ЛЕСАРарт, 2003
3.Иванов А.Б. Контроль соответствия в телекоммуникациях и связи. Часть 1 – М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 2000г. – 376с.
4.Гюнтер Мальке, Петер Гёссинг «Волоконно-оптические кабели», 2001 Новосибирск, Издательский дом «Вояж»
5. Дудник, П. И. Многофункциональные радиолокационные системы: учеб. пособие для вузов / П. И. Дудник, А. Р. Ильчук [и др.]. — М.: Дрофа, 2007. — 283с.
6. Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения – М: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 1999г. – 672с. 1.10
7. "Волоконно-оптические системы передачи и кабели" Справочник. под ред. Гроднева И.И., Мурадяна А.Г., Шарафутдинова Р.М. и др.,М., Радио и связь, 1993
8. Коробейников А. Г., Гатчин Ю. А., Дукельский К. В., Тер-Нерсесянц Е. В.//Проблемы производства высокопрочного оптического волокна.- Статья. - УДК 681.7.- Научно-технический вестник ИТМО. - выпуск 2(84). - март-апрель 2013
9. Иоргачев Д.В. Бондаренко О.В. Волоконно-оптические кабели и линии связи. – М.: Эко-трендз, 2002 г. – 284 с. 1.12 блоксхема
10. Козелев А.И. "Анализ состояния и перспектив развития цифровых сетей связи на основе наземных и подводных волоконно-оптических систем передачи с учетом строительства ТСЛ", Зарубежная радиоэлектроника, 1993
11. Гитин В.Я., Кочановский Л.Н. Волоконно-оптические системы передачи.Учебное пособие для техникумов связи. – М.: Радио и связь, 2003. – 128с.: ил.
12. Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкции и характеристики. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 232 с.: ил.
13. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных систем связи. – М.: Радио и связь, 2000. – 486 с.: ил.
14. K.K. Svidzinskiy. «Silicon-based optical integrated circuits for terabit-rate optical networks» - Microelectronic Engineering, p.221-227, №69, 2003.
15. С.К. Турицын. «Распределенное усиление с использованием сверхдлинныхволоконных лазеров: передающая среда с незатухающим сигналом» LightwaveRussianEdition, с. 8-10, №2, 2007.
16. Скляров О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи, аппаратура и элементы.-М.: «Солон-Р», 2001г. – 240с.
18. Мальке Г., Гессинг П. Волоконно-оптические кабели (Основы, проектирование кабелей, планирование систем). Перевод с немецкого. Издание второе, переработанное и дополненное, 2001г. – 352с
20. Мальке Г., Гессинг П. Волоконно-оптические кабели. Планирование систем. Siemens Aktiengesellscaft. Перевод с англ. – Novosibirsk, 1997г. – 228с.
        
        Қaзaқстaн Рeспубликaсының бiлiм жәнe ғылым министрлiгi
Әл - Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық унивeрситeтi
Калымбек Ш.Б.
СҰЙЫҚ СӘУЛЕ ӨТКІЗГІШТІҢ СПЕКТРАЛДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
ДИПЛOМДЫҚ ЖҰМЫС
5B071900 - ... ... ... бiлiм жәнe ... министрлiгi
Әл - Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық унивeрситeтi
Физика-техникалық факультеті
Қатты дене ... және ... ... ... ... ... Приходько О.Ю.
ДИПЛOМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:
5B071900 - мaмaндығы бoйыншa
Oрындaғaн
Калымбек Ш.Б.
Ғылыми жeтeкшi
ф.-м.ғ.к., доцент
Сванбаев Е.А.
Нoрмa бaқылaушы
Толегенова А.А
Aлмaты, ... ... 51 ... 22 ... 4 ... 27 әдeбиeт көздeрiнeн тұрaды.
Кiлт сөздeр: сәуле өткізгіш, сұйық сәуле өткізгіш, сыну ... ... ... көпмодалы профилі.
Жұмыстың мaқсaты: сұйық сәуле өткізгіштің спектралдық қасиетін анықтау.
Жұмыстың мiндeттeрi:
1. Сәуле өткізгіш арқылы өткен ... ... ... ... ... ... ... өткен жарықтың спектрін зерттеу.
РEФEРAТ
Диплoмнaя рaбoтa излoжeнa нa 51 стрaницaх и сoстoит из 22 рисункoв,4 тaблиц и сoдeржит 27 ... ... ... ... ... ... световод, показатель преломления, одномодовый профиль, многомодовый профиль.
Цeль рaбoты: измерить спектральные характеристики жидкого световода.
Зaдaчи исслeдoвaния:
1. измерить спектр света проникающий через ... ... ... света проникающий через жидкого световода.
ABSTRACT
The diploma project is presented on 51 pages and consists of 22 figures, 4 tables and contains 27 list of ... ... ... ... human, ... ... ... psychological assistance.
The purpose of work: ways to reduce impact emergencies ... on ... state of ... research of ... ... with psychological activities of the Ministry emergencies of RK.
2. Identify general ... action and human behavior in ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ТҮРЛЕРІ........
5
1.1
Сәуле өткізгіш, талшықты сәуле өткізгіштің сипаттамалары..........
5
1.2
Екі диэлектрлі ортаның бөлінген шегіндегі ... сыну ... мен ... және ... ішкі ... ... ... жиіліктік және кеңістіктік өзгерісі...................
13
1.5
Сатылы профильді, градиентті профильді және ... ... сыну ... ... ... ... және ... талшықтың түрлері................
21
1.7
Сұйықтықпен толтырылған шыны жүрекшелі микроқұрылымды талшықтың оптикалық ... ... ... ... ... және ... ... артықшылықтары..................................................................................
31
1.10
Оптикалық сигналдардың таралуын волноводты талдау.................
33
1.11
Оптикалық кабельдердегі ортақ функция мен әлсіреу классификациялары..............................................................................
36
1.12
Өзіндік әлсіреу, әлсіреуді ... ... ... ... әдіс және кері ... ... СӘУЛЕ ӨТКІЗГІШТІҢ СПЕКТРАЛДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ.
43
ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................
49
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................
50
КІРІСПЕ
Опто-талшықты зерттеудің бастапқы стадиясында, алғаш зерттелген материалдардың бірі әр түрлі сұйықтықтар болды. Көп ... бойы ... ... ... ... ... әр ... аз шығынды опто-талшықтар құрылуына алып келді. Опто-талшық нөлдік дисперсиясымен, аралас дисперсиясымен, бірмодалы, аз модалы және көпмодалы талшықтар құрылды. Талшық ... ... ... профилді сыну көрсеткішті. Жаңадан түрлі опто-талшықтарды жасау мен зерттеу мұнымен ... ... ... бойынша жаңа бағыттар солитонды байланыс жүйесін құру үшін, бейсызықты эффектілер тарта отырып байланыстырады. Кварцты талшықта бейсызықты эффектілер әлсіз болып келеді. ... ... ... ... ... ... ... болады. Микроқұрылымды талшық немесе екі өлшемді фотонды кристалдар негізіндегі опто-талшық, оптикалық материалдардың жаңа бөлімін ... яғни ... ... ... есебінен, оның қасиеттері үлкен шекте өзгеруі мүмкін.
Келесі қызығы тесік құрылымды толықтыру мүмкіндігі сұйықтықтар ... ... Әр ... ... толтыру тесік волноводтың параметрлерін өзгертуі мүмкін. Егер сыну көрсеткіші үлкен болса, онда ... ... ... Егер сұйықтықтың сыну көрсеткіші аз болса, онда сұйық оптикалық барьер болады. Сұйықтықтың сыну көрсеткішін өзгерту арқылы, бірмодалық ... ... ... ... ... ... ... үшін шарттар құруға болады. Шыны талшық пен ... ... және ... ... ... ... ... үшін маңызды болатын сұйықтықтың негізгі оптикалық параметрлеріне жұтылудың ... ... ... және сыну ... бейсызықтығы жатады.
Осы жұмыста сұйық сәуле өткізгіштің спектралдық ... ... ... ... ... ... СӘУЛЕ ӨТКІЗГІШ ЖӘНЕ СӘУЛЕ ӨТКІЗГІШТІҢ ТҮРЛЕРІ
1.1 Сәуле өткізгіш, талшықты ... ... ... ... - бағытталған жарықты жіберу үшін ... ... ... Ашық кеңістікте жарықтың жіберілуі тура бағытталу көрінісінде мүмкін және бастапқы сәуленің таратылуымен, жұтылуымен және атмосферада таратылуымен шектеледі. ... ... өту оны ... ... ... кезіндегі сәуле өткізгіш энергиясының шығынын әлде қайда төмендетеді, сонымен қатар қисық сызықты ... ... ... ... ... жібереді.
Сәуле өткізгіштің бірнеше түрлері жасалған, олардың ішіндегі линзалы сәуле өткізгіш, ол трубада бекітілген жүйені және белгілі бір ... ... ... түсіндіреді. Бірақ бұл кең қолданыс таппады.
Қазіргі уақытта кең қолданыс тапқан сәуле өткізгіштің бір түрі ... ... ... ... ... бұл оптикалық шығыны аз, үлкен қашықтықта жарықты жіберуге мүмкіндік бере алады. Қарапайым жағдайда ол оптикалық көрінетін материалдан жасалған жіңішке жіп ... ... оның ... a1 сыну ... ... n1, ал а2 ... қабықшасы сыну көрсеткіші келесідей болады п21,3 мкм, 1.2, б сурет). Идеалды сәуле ... ... ... ... ... формасын өзертпей таралады. Сондықтан, солитондар кеңжолақты және талшықты-оптикалық байланыс жүйелерінде ақпарат тасушы ретінде қолданған ыңғайлы. Лабораторияда солитонды байланыс жүйелері ... яғни ... желі ... ... ... талшықты сәуле өткізгіштерді қолданудың маңызды сипаттамаларының бірі механикалық беріктік болып табылады. ... ... ... ... ... ... беріктігі 20-25 ГПа құрайды, сәуле өткізгіштің максимум беріктігі, кварцты шыны негізінде, қорғалған полимерлі ... 5-6 ГПа тең. ... ... ... ... өткізгіштердің беріктілігі шыны ақауларының үстіңгі бетіне байланысты, яғни сәуле өткізгіш әрекетіне дымқыл түскенде, сәуле өткізгіштің бұзылуына алып келетін ... ... ... ... ... ... беріктілігін жоғарылатудың эффективті тәсілдерінің бірі сәуле өткізгішке герметикалық жабынмен келтіріп, оларды ... ... ... ... жабу ... беріктігі 12-ден 15 ГПа аралығында болатын сәуле өткізгіш түрлерін алды. 1.3-ші суретте полимерлі (а) және металды (б) ... ... ... өткізгіштердің беріктілігінің орналасу функциялары көрсетілген
Сурет 1.3. Талшықты сәуле өткізгіштердің беріктілігінің ... ... ... Екі ... ортаның бөлінген шегіндегі жарықтың сыну көрсеткіші мен шағылысуы және толық ішкі шағылысу
Жарықтың шағылысуы. Егер екі ... ... ... ... ... белгілі бір бөлігі шағылысады. Шағылысқан жарықтың шамасы құлайтын жарық көзі мен жарық ... ... бет ... ... α1 ... ... ... термин жарық энергиясы өтетін жолды анықтау үшін қолданылады. Шағылысқан жарық көзі мен жарық құлайтын үстіңгі бет ... ... ... α2 ... мен ... ... көзі үшін ... 1.4), келесі талаптар күшіне енеді.
Сурет 1.4. Жарықтың шағылысуы [2].
Шағылысқан ... ... ... көзі мен ... көзі ... ... бет нормалі арасында түзілетін, жазықтықта калып кояды;
-құлайтын жарық көзіне қатысты жарық көзі құлайтын үстіңгі бет нормаліне қарама-қарсы бетте ... көзі ... ... ... қатысты шағылысу бұрышы болады, құлау бұрышына тең.
, ... ... ... Оптикасы төмен тығыз ортадан (мысалы, ауа) оптикасы жоғары тығыз ортаға (мысалы, шыны немесе су) өткендегі α ... ... ... көзі ... онда оның ... ... жарық көзі құлайтын үстіңгі бет нормаліне байланысты өзгереді, ол басқа ... β ... орта ... яғни ... ... қасиеттері бірдей материалда немесе затта, Снеллиустың сыну заңын қолданамыз: құлау ... сыну ... ... ... ... шама ... ... және с1/с2 жарық жалдамдығының қатынасына тең, мұнда с1 бірінші орта және с2 ... орта ... ... ... ... - құлау бұрышы; с1 - ... ... ... β - сыну ... с2 - екінші жарық жылдамдығы.
Сурет 1.5. Жарықтың сынуы
Екі оптикалық орта ... ... деп, ... жылдамдығы азын айтамыз.
С0 жылдамдықпен таралатын жарық вакуумнан ... с ... ... кезде келесі қатынас болады:
, ... с0 ... ... ... ... ... ... ортаға байланысты n сыну көрсеткіші деп аталады (толығырақ, фазалық сыну көрсеткіш). Вакуумның (ауа) сыну көрсеткіші no=1 ... екі орта n1 және n2 сыну ... және ... С1 және С2 ... ... ... ... ... ... тағы бір заңы ...... ... ... сыну ... синусына қатынасы сыну көрсеткішіне сәйкес кері қатынасқа тең:
, ... ... n1 сыну ... орта ... ... және жаймен төмендететін бұрыштың n2

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Білім беру тәжірбиесі туралы №1 «Электротехниканың теориялық негіздері» пәнінен14 бет
Жартылай өткізгішті диодтар28 бет
Жартылай өткізгіштік құралдардың өрістегі өткізгіштері3 бет
Жартылай өткізгіштер19 бет
Жартылай өткізгіштердің зоналық теориясы15 бет
Кабелдік байланыс жолдары18 бет
Конденсатор9 бет
Конденсаторлар, олардың түрлері және сыйымдылықтары8 бет
Магнит өрісі3 бет
Магнит өрісін оқытудың әдістемесі40 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь