Мемлекеттік сатып алуларды басқарудың ақпараттық жүйесін жобалау және құру

Кіріспе 10
1 Университеттегі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру зерттеу объектісі ретінде 12
1.1 Мемлекетті ақпараттандыру стратегиясы 13
1.2 Мемлекеттік сатып алу жүйесі және оны автоматтандыру аспектісі 16
1.2.1 Электронды мемлекеттік сатып алу 20
1.2.2 Электронды сандық қолтаңба 21
1.3 Жоғары оқу орнын ақпараттандыру саясаты 23
1.4 Мемлекеттік сатып алуды басқару ақпараттық жүйесінің функционалдық моделі 26
1 тарау бойынша тұжырымдама 32
2 Жоғары оқу орнында мемлекеттік сатып алуды басқару процесі 33
2.1 Модель түсінігі және ақпараттық жүйеге қойылатын негізгі талаптарды талдау 33
2.2 Мемлекеттік сатып алу бөлімі мен оның жұмыс жасау әдістері 33
2.3 Факультеттерді материалды.техникалық қамтамасыз етудің математикалық моделі 37
2.4 Мемлекеттік сатып алудың ақпараттық ағыны 38
2 тарау бойынша тұжырымдама 40
3 Тапсырыстарды басқарудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 42
3.1 Ақпараттық жүйе құрылымы туралы жалпы түсінік 42
3.2 Жүйені құрудың негізгі талаптары мен мақсаттары 46
3.3 Мәліметтер қорының инфологиялық моделі 47
3.4 Мемлекеттік сатып алуды басқару жүйесінің архитектурасы 50
3.5 Жүйенің жұмыс жасау принципі 54
3 тарау бойынша тұжырымдама 58
Қорытынды 60
Қолданылған әдебиеттер тізімі 62
Қосымша А 64
Қосымша Ә 69
Қосымша Б 72
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық-коммуникативтік технологиялар жоғары оқу орындарының көптеген салаларында пайдаланыла бастады. Яғни қазіргі таңда университет жұмысын тиімді басқару үшін толық ақпараттық- әлеуметтік қамтамасыз ету керек.
Жоғары оқу орнын ақпараттандыруды басқару оның әр түрлі саласында статистикалық және талдау есептемелерін жылдам алатын мықты ақпараттық-талдаушы аппарат алуға мүкіндік береді және солардың көмегімен тиімді шешімдер қабылданады. Жоғары оқу орнын ақпараттандыру бірлескен мәліметтер мен процестерді басқаруды жақсартады, ол университеттің бірлескен ақпараттық ортасының қалыптасуына негіз болады.
Мемлекеттік сатып алу жұмыстарын басқару жоғары оқу орнын басқаруды автоматтандырудың бір аспектісі болып табылады. Бүгінгі таңда мемлекеттік сатып алуларды басқарудың автоматтандырылған жүйелері көптеген мемлекеттік мекемелер мен оқу орындарында пайдаланылады.
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, конкурс, баға ұсыныстарын сұрату және бір көзден алынатын сатып алуларжы ақпараттық жүйелер мен электронды құжат айналымы арқылы орындауға болады.
Материалды-техникалық құралдарды есепке алуда қаржылық қорларды жоспарлау мақсатымен мемлекеттік сатып алуларды басқарудың автоматтандырылған жүйесі қолданылады. Автоматтандырылған ақпараттық жүйенің негізгі мақсаты – қазіргі заманғы ақпараттық-байланыс технологияларын пайдалану арқылы мемлекеттік сатып алу қызметтерінің тиімділігін арттыру болып табылады. Аталған ақпараттық жүйелер материалды-техникалық жабдықтарға берілген тапсырыстарды беру есептерінің жүйелік шешімін ұсынады.
Зерттеу мақсаты мен мәселелері. Диссертациялық зерттеу жұмысының мақсаты – мемлекеттік сатып алуларды басқаратын ақпараттық жүйені құру және жобалау болып табылады. Аталған жүйе материалды-техникалық қорларды есепке алуды орталықтандырылған түрде тиімділеуде қолданылады және тапсырыстарды басқару жұмыстарын атқарады.
Қойылған мақсат арқылы келесідей мәселелерді шешу керек:
 Мемлекеттік сатып алуларды басқару жүйелерін теориялық зерттеу;
 Университетті материалды-техникалық жабдықтауға ақпараттық әдіс пен құрылатын жүйені сипаттайтын концептуалды модель құрылуы керек;
1 Ершов, А.П. Проблемы информатизации [Текст] / А.П. Ершов. – 2000. – № 3/4. – С.81-88.
2 И.И.Павленко, статья «Социальные аспекты информатизации образования»
3 Қазақстан Республикасының Электрондың үкіметі ресми сайты http://egov.kz
4 Седых С., статья “Автоматизация конкурсных закупок”.
5 Қазақстан Ресубликасының мемлекеттік сатып алу порталы http://www.goszakup.gov.kz/
6 Аширбаев М.Ш. «Электрондық цифрлық қолтаңба – жаңа технологиялар кiлтi», 14.06.2011 ж.
7 Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің сайты www.kaznu.kz
8 Маклаков С.В., Bpwin и Erwin: Case-средства для разработки информационных систем.
9 Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Академия, 2003. – 192 с.
10 Энциклопедический словарь по информатике. Международный центр научной и технической информации, www.icsti.su.
11 Большой энциклопедический словарь, http://dictionaries.rin.ru/
12 Арбузов Ю.В. Информатизация образования: направления, средства, технологии: Учеб. пособ. / Под ред. С.И.Маслова. М.: Изд-во МЭИ, 2004.
13 Клименко С.В., Крохин И.В., Кущ В.М., Лагутин Ю.Л. Электронные документы в корпоративных сетях. – М.:Анкей-Экотрендз, 1999. – 271с.
14 Емельянова Е.З., Партыка Т.Л., Попов И.И., Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 416с.
15 Втюрин В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Основы АСУТП, Изд-во: СГЛА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 2006.
16 Введение в исследование операций. – Х.А.Таха – М.: «Вильямс», 2001.
17 Математическое программирование. – В.Г.Карманов – М.: «ФИЗМАТЛИТ», 2004.
18 Берзин Е.А., Оптимальное распределение ресурсов и теория игр/Под ред. Золотова Е.В. – М.: Радио и связь, 1983. – 216с.
19 Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов/ Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н.; Под ред. проф. Кремера Н.Ш. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 407с.
20 Бөрiбаев Б. Программалау тілдеріне кіріспе: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. -Алматы: АЭСА, 2008.
21 Проектирование информационных систем. – В.И.Грекул, Г.Н.Денищенко, Н.Л.Коровкина – М.: Интернет Университет информационных технологий, 2005.
22 Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 320 с.
23 Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных. – М.: Мир, 1984. – 294 с.
24 Цикритизис Д., Лоховски Ф. Модели данных. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 344 с.
25 Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 351 с.
26 Дейт К. Руководство по реляционной СУБД DB2. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 320 с.
27 Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. -М.: Мир, 1991. – 252 с.
28 Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). – СПб.: ИТМО, 1994. – 80 с.
29 Мартин Дж. Планирование развития автоматизированных систем. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 196 с.
30 Мейер М. Теория реляционных баз данных. – М.: Мир, 1987. – 608 с.
31 Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2 кн., – М.: Мир, 1985. Кн. 1. – 287 с.: Кн. 2. – 320 с.
32 Ульман Дж. Базы данных на Паскале. – М.: Машиностроение, 1990. – 386 с.
33 Давид Марка, Клемент МакГоуэн, Методология структурного анализа и проектирования. Пер. с англ. М.:1993, 240 с. , ISBN 5-7395-0007-9
34 Хансен Гэри, Хансен Джэймс. Базы данных: разработка и управление : Пер. с англ. — М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. c.544-552.
35 Denning, Lunt Т., Schell R. A Multilevel Relational Data Model. IEEE Symp. Security and Privacy, 1987. P.220-234.
36 Саймон А. Безопасность баз данных// Системы управления базами данных. -1997. №1. -С. 78-95
37 Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных технологий предприятия. М. Интернет-Университет Информационных технологий, 2005.
38 Под ред. Артеменко Ю.Н. My SQL. Справочник по языку. Пер. с англ. – Волкова Я.П., Мухина Н.А. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 432с.
39 Дюбуа, Поль., Полное и исчерпывающее руководство по применению и администрированию баз данных My SQL4, а также программированию приложений., М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1056с.
40 Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем. – М.: ДМК Пресс, 2002.
        
        әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті
МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР КАФЕДРАСЫ
МАГИСТРЛІК диссертация
Мемлекеттік сатып алуларды басқарудың ақпараттық жүйесін жобалау және құру
Орындаушы ... ... А.Т. ... ... ... ... ... Мұтанов Ғ.М. (қолы)
Норма бақылаушы ___________________ Жуманов Ж.М.
(қолы)
Кафедра меңгерушісі м.а.
PhD докторы __________________ Бакибаев Т.И.
(қолы)
рұқсатымен қорғауға жіберілді
Алматы ... ... ... негізгі үш тараудан, қорытын - дыдан, қолданылған әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады. Жұмыстың жалпы көлемі 74 бет, 4 кесте, 23 ... ... ... саны 40. ... кілттік сөздер: АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ, ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫН АҚПАРАТТАНДЫРУ, АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ ЖОБАЛАУ, МЕМЛЕ - ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУЛАР, ТЕХНОЛОГИЯСЫ, МОДЕЛДЕУ, МАТЕ - МА - ТИ - ... ... ... ... - ТАУ, ... ... АВТОМАТТАНДЫРУ.
Зерттеу объектісі мемлекеттік сатып алу жүйесі мен жоғары оқу орнының қаржылық-экономикалық бизнес шешімдері ... ... ... ... - ... қорларды сатып алу жұмыстарын оңтайландыруға арналған тапсырыстарды ... ... ... ... сатып алуды басқарудың ақпараттық жүйесін жобалау және құру болып табылады. Сонымен қатар университеттің инвестициялық жұмысын тиімділеу үшін ... ... ... ... ... әдістері: ақпараттық жүйелерді жобалау және құру теориясы, программалау теориясы, әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқарудың ... ... мен ... ... программалау әдісі, web-программалау, мәліметтер қоры теориясы.
Тәжірибелік маңыздылығы - мемлекеттік сатып алуды ... ... ... ... мен ... ... жеңілдетеді және мемлекеттік сатып алудың жоспарын оңтайландыруға мүмкіндік береді.
Диссертациялық жұмысты зерттеу барысында келесі маңызды ... ... ... ... ... ... таратудың есебі шешілді, мұнда негізгі мақсат оқу-ғылыми жұмыстарын жабдықтармен қамтамасыз етуді оңтайландыру.
* ... ... ... басқару ақпараттық жүйесінің функционалдық үлгісі жасалды.
* Факультеттің табысын есепке ала отырып, тапсырыстарды басқарудың ... ... ... жасалды.
РЕФЕРАТ
Диссертационная работа состоит из введения, основных трех глав, заключения, списка использованных источников и приложении. Общий объем работы 74 страниц, 4 ... 23 ... и 40 ... ... слова: ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ИНФОРМАТИ - ЗАЦИЯ ВУЗА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ТЕХНОЛОГИЯ , МОДЕЛИРОВАНИЕ, ... ... ... ОСНА - ... ... УПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКАМИ.
Объектом исследования является система государственных ... и ... ... ... ... ... является проектирование и разработка ИС управления государственными закупками, для централизованного администрирования заявок, с ... ... ... ... и ... ... ... а также организации системы планирования государственных закупок университета, путем исследования методов математической оптимизации инвестиционной ... ... на ... ... ... теория проектирования и разработки ИС, теория программирования, экономико-математические методы и модели ... ... ... метод линейного программирования, web-программирование, теория баз данных.
Практическая значимость - ... ... ... ... закупками может позволить оптимизировать план государственных закупок и упростить работу администратора системы и пользователя.
Результаты, полученные в ходе исследования диссертационной ... ... в ... ... ... распределения материально-технических ресурсов на факультет, при котором целью является максимизация уровня удельного материально-технического оснащения для организации учебно-научного ... ... ... ... ИС управления государственными закупками
* Разработана система автоматизированного управления заявками на ... ... ... ... факультета.
ABSTRACT
The thesis consists of an introduction, three main chapters, conclusion, the list of sources used and the application. The total work is of 74 pages, 4 tables, 23 figures and 40, sources ... ... SYSTEMS, ... OF UNIVERSITY, DESIGNING OF INFORMATION SYSTEM, PUBLIC PROCUREMENT, E-PROCUREMENT, CLIENT-SERVER TECHNOLOGY, MODELING, ... MODEL, MATERIAL AND ... SUPPLY, ... CONTROL OF ... object of the research is the system of public ... and business ... of financial and economic activities of the university.
The purpose is to design and development of IS ... of ... ... for the central ... of ... in order to optimize the system of ... and ... of material and technical resources, as well as the organization of the procurement planning of the ... through the studies of methods of ... ... of the investment activities of the university in the procurement system.
Methods of investigation Theory: of design and ... of IS, theory of ... economic and ... methods and management model of socio-economic systems, the method of linear programming, web-programming, database theory.
The practical importance - the information system ... of public ... can afford to optimize public ... plan and simplify the system ... and ... results obtained in the study of the thesis are the ... The solution to the problem of the distribution of material and technical resources for the faculty, in which the goal is to maximize the level of specific material and ... ... for the ... of ... and ... process.
* A functional model of IS management of government procurement is built
* Automated control system of applications for the material and ... ... has been ... taking into account ... of the ... ... ... сатып алуды ұйымдастыру зерттеу объектісі ретінде 12
1.1 Мемлекетті ақпараттандыру стратегиясы 13
1.2 Мемлекеттік ... алу ... және оны ... аспектісі 16
1.2.1 Электронды мемлекеттік сатып алу 20
1.2.2 Электронды сандық қолтаңба 21
1.3 Жоғары оқу орнын ақпараттандыру саясаты 23
1.4 Мемлекеттік сатып алуды басқару ақпараттық жүйесінің функционалдық ... ... ... тұжырымдама 32
2 Жоғары оқу орнында мемлекеттік сатып алуды басқару процесі 33
2.1 Модель ... және ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік сатып алу бөлімі мен оның жұмыс жасау әдістері 33
2.3 Факультеттерді материалды-техникалық қамтамасыз етудің математикалық моделі 37
2.4 ... ... ... ақпараттық ағыны 38
2 тарау бойынша тұжырымдама 40
3 Тапсырыстарды басқарудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 42
3.1 Ақпараттық жүйе ... ... ... ... ... ... негізгі талаптары мен мақсаттары 46
3.3 Мәліметтер қорының инфологиялық моделі 47
3.4 Мемлекеттік сатып алуды басқару жүйесінің архитектурасы 50
3.5 ... ... ... принципі 54
3 тарау бойынша тұжырымдама 58
Қорытынды 60
Қолданылған әдебиеттер тізімі 62
Қосымша А 64
Қосымша Ә 69
Қосымша Б 72
Нормативтік сілтемелер
Осы диссертацияда келесі стандарттарға жасалған ... ... ... ... 2007 жылғы 11 қаңтардағы N 217 Ақпараттандыру туралы Заңы.
* Мемлекеттік ... ... ... 2007 ... 21 ... ... Заңы (2013.08.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен).
* Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 ... ... ... ... мен ... ГОСТ 34.003-90 .
* ГОСТ 34.601. .
* ГОСТ 34.602-89 .
Анықтамалар
Бұл магистрлік диссертацияда ... ... мен ... ... пайдаланылған:
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе -- ақпаратты жинауға, сақтауға, іздеуге және сұраным ... ... ... ... ... ... және техникалық құралдар кешені.
Авторландыру (ағылшын тілінен authorization -- рұқсат беру) - ... бір ... ... ... ... ... ... рұқсат беру мен тексеру процесі.
Ақпараттандыру - ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде электрондық ақпараттық қорларды, ақпараттық жүйелерді қалыптастыруға және ... ... ... ... және ғылыми-техникалық процесс.
Ақпаратты қорғау - ақпараттың сыртқа кетуінің, оның ... ... ... жойылуының, өзгеруінің, мазмұнына тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, бұзылуының алдын алу үшін жүргізілетін ... ... ... жүйе архитектурасы - ақпараттық жүйе құрауыштарының моделін, құрылымын, атқаратын ... ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы ақпаратты жинауға, сақтауға, іздеуге, талдауға және таратуға бағытталған қолданбалы бағдарламалық өнім. ... ... ... ... өңдеп, шығыс ақпараттарды нәтиже ретінде береді.
Ақпараттық жүйені жобалау деп жобаланушы объект, жобалау әдістері осындай типтегі объектілерді жобалау тәжірибелері жайлы ... ... ... үрдісі.
Ақпараттық жүйенің құрылымы - бұл ақпараттық жүйенің элементтері мен ішкі жүйелерінің өзара ... ішкі ... ... ... бір ... ... арқасында, сол ішкі жүйелердің функционалдық міндетінің анықтала түсуі және олардың сыртқы ортамен байланысы.
Ақпараттық ресурстар деп құндылықтар және материалдық ... ... ... ... жиынтығын айтамыз. Ақпараттық ресурс - әр ... ... ... оларды сақтау орындарының, оны берушілердің ақпарат аймағында жұмыс істейтін мамандардың, ақпараттық техникалардың біріктірілген жиыны. ... - ... ... ... ... ... ... бір компьютер басқа жердегі одан гөрі қуатты компьютерге белгілі бір ... ... ... ... ... ... клиент компьютер мәліметтер базасынан керекті мағлұматтар іздеп оған сұраныс жібереді, ал сервер ... ... ... ... атқарып, жауап береді, жауап клиент экранына немесе баспасына шығарылады.
Мәліметтер қоры дегеніміз электронды есептеуіш машинасының сыртқы жадында ... ... және ... және үнемі пайдалануға арналған ұйымдасқан құрылым.
Мәліметтер қорын басқару ... ... жаңа ... ... ... оны мәліметтермен толтыруға, оның мазмұнын реакциялауға, оларды реттеуге, безендіруге және баспа құрылғыларына шығаруға ... ... ... ... ... ... ... кешені.
Мәліметтер қорының инфологиялық моделі - зерттеу барысында ... ... ... кіріс және шығыс мәліметтерін көрсетіп, арасындағы ... ... ... ...
Мемлекеттiк сатып алу - бұл мемлекеттік мекемелердің өз ... ... үшін ... ... ... ... және ... сатып алу үрдістері.
Модель (латынша modulus - өлшем) - ... бір ... ... ой ... ... ... ... жасалған шартты үлгісі, бейнесі, сұлбасы және сипаттамасы.
Программалық ... ету ... ... ... ... ... ақпаратты өңдеу жүйесі мен программалық құжаттардың жиынтығы.
Университетті ақпараттандыру дегеніміз университеттің жүйе ... ... ... ... жақсартуға арналған іс-шаралардың жиынтығы.
Электрондық мемлекеттiк сатып алу - ... ... мен ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу.
WampServer - Windows операциялық жүйесі үшін web құруларда ... PHP, ... ... ... және ... ... ... құрамына Apache және MySQL кіретін веб-сервердің жиынтығы.
Белгілеулер мен қысқартулар
АБЖ − автоматтандырылған басқару жүйелері
АЖ - ақпараттық ... - ... ... - ақпараттық қауіпсіздік
АТ − ақпараттық технология
ЖОО - жоғары оқу ... - ... ... - ... ... - ... қоры
МҚБЖ - мәліметтер қорын басқару жүйелері
МСА − ... ... ... - ... ... ... - өндіріс департаменті
ПҚ - программалық қамтамасыз ету ... - ... ... ... - ... және ... ... департаменті
ЭСҚ - электронды сандық қолтаңба
ЭҮ - ... ... ... ... ... ұлттар ұйымының шешімімен деп аталады. Қазақстан ... да ... ... ... ... - ... ... болатын жаңа кезеңіне енді. Қазіргі кезде біздің ... ... жаңа ... ... ... бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық-коммуникативтік технологиялар ... оқу ... ... ... ... ... Яғни қазіргі таңда университет жұмысын тиімді басқару үшін толық ақпараттық- әлеуметтік қамтамасыз ету керек.
Жоғары оқу ... ... ... оның әр ... ... ... және талдау есептемелерін жылдам алатын мықты ақпараттық-талдаушы аппарат ... ... ... және ... ... ... ... қабылданады. Жоғары оқу орнын ақпараттандыру бірлескен мәліметтер мен процестерді ... ... ол ... ... ... ортасының қалыптасуына негіз болады.
Мемлекеттік сатып алу жұмыстарын басқару жоғары оқу орнын басқаруды автоматтандырудың бір аспектісі болып табылады. Бүгінгі таңда ... ... ... ... автоматтандырылған жүйелері көптеген мемлекеттік мекемелер мен оқу орындарында пайдаланылады.
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, ... баға ... ... және бір ... ... ... алуларжы ақпараттық жүйелер мен электронды құжат айналымы арқылы ... ... ... есепке алуда қаржылық қорларды жоспарлау мақсатымен мемлекеттік сатып алуларды басқарудың автоматтандырылған жүйесі қолданылады. Автоматтандырылған ақпараттық жүйенің негізгі мақсаты - ... ... ... технологияларын пайдалану арқылы мемлекеттік сатып алу қызметтерінің тиімділігін арттыру болып табылады. Аталған ақпараттық жүйелер материалды-техникалық жабдықтарға берілген тапсырыстарды беру ... ... ... ... ... ... мен ... Диссертациялық зерттеу жұмысының мақсаты - мемлекеттік сатып алуларды ... ... ... құру және жобалау болып табылады. Аталған жүйе материалды-техникалық қорларды есепке алуды орталықтандырылған ... ... ... және ... ... ... ...
Қойылған мақсат арқылы келесідей мәселелерді шешу керек:
* ... ... ... ... жүйелерін теориялық зерттеу;
* Университетті материалды-техникалық жабдықтауға ақпараттық әдіс пен құрылатын жүйені сипаттайтын концептуалды модель құрылуы керек;
* Бүтінсанды ... ... ... ... басқаруды тиімділеудің математикалық моделін құру керек;
* Мемлекеттік сатып алуды басқаратын ақпараттық жүйе құру ... ... ... ... алу ... мен жоғары оқу орнының қаржылық-экономикалық бизнес шешімдері болып табылады.
Зерттеу пәні - университеттегі мемлекеттік ... ... ... алу мен жоспарлау жүйесі.
Зерттеу әдістері: ақпараттық жүйелерді жобалау және құру ... ... ... ... ... ... ... әдістері мен үлгілері, сызықты программалау әдісі, web-программалау, мәліметтер қоры теориясы.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңашылдығы - жоғары оқу орнының ... ... ... оның ... ... материалды-техникалық құралдармен жабдықтауды тиімдеуге бағытталған математикалық модель құру және тапсырыстардың автоматтандырылған ақпараттық ... құру ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру зерттеу объектісі ретінде
Қазақстан Республикасында білім беру жүйесінде, соның ішінде жоғары оқу орындарында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қолданы - луы ... мен ... ... ... ... саясаты негізінде жүзеге асырылады.
Қоғам мен білім беруді мемлекеттік ақпараттандыру саясатының маңызды бағыты ... ... ... ... ... ... ... төмендету бағдарламасы болып табылады.
Ақпаратты тарату және ақпараттық технологиялардың дамуы қоғам тіршілігінің барлық саласына революциялық ықпалын ... ... ... мәдени мінез-құлық стереотипін, ойлау бейнесін түбегейлі өзгертетін ақпараттандыру ... бар ... ... ... ... береді. Ақпараттық технологиялар саласында көзге түсер прогресс - ғылыми басылымдарда терминінің пайда ... ... ... ... ... өндірістің басты өнімі - білім деп түсінеді.
Қоғамды ақпараттандыру қазіргі таңда өзекті мәселе болып табылады және оның барлық салаларының ... ... ... де ... Өткен ғасырдың 90-жылдарынан бастап мемлекет тарапынан қоғамды ақпараттандырудың даму үдерісіне қажеттілік сезіле бастады. 1990 жылы ... ал ... - дыру ... ... ... териясында кең қолданыла бастады.
Ақпараттандыру түсінігін әр түрлі ... өз ... ... атап ... ... А.П. ... А.Д. Урсул, В.С. Михалевич, Ю.М. Каныгин және басқа да зерттеушілер.
Солардың бірі ... бұл ... ... туралы өз басылымдарында былай дейді: [1]. ... ... ... ... td, table th{border:1px solid #aabbcc; padding:2px 4px;}
Главная страница

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 74 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мемлекеттік сатып алу туралы заңнама – Қазақстандағы экономикалық қатынастар тұрақтылығының құралы77 бет
Ұлттық валютадағы түсімдер бойынша бюджеттің атқарылуы23 бет
"Макроэкономикалық көрсеткіштер"4 бет
7 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты16 бет
«АлматықалжерҒӨО» МЕК ұйымдық құрылымы, мемлекеттік сатып алулары мен стратегиялық бағдарламалары31 бет
Е-қаржымині жүйесіне қойылатын жалпы талаптар110 бет
Макроэкономикалық тепе - теңдік10 бет
Стандарт- сапалыққа сенім57 бет
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алудың ұғымы мен жүзеге асыру жолдары62 бет
Бағалы қағаздарды сату және сатып алу3 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь