Микробалдырлар негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың ауылшаруашылық жануарлардың ішек микрофлорасына әсерін зерттеу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7
1 Әдебиетке шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1 Биологиялық активтi қоспалар (БАҚ )
9
1.2 Микробалдыр Chlorella биотехнологияда маңызды объект
17
2 Зерттеу материалдары мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22
2.1 Зерттеу материалдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 22
2.2 Бiр клеткалы жасыл балдырларды өсiру 23
2.3 Микробалдырлар негізінде әртүрлі биологиялық қоспаларды алу әдістері 24
2.4 Микробалдырлар негізінде әртүрлі биологиялық қоспалардың ішек микрофлорасына әсерін зерттеу
25
3 Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 26
3.1 Микробалдыр Chlorella vulgaris Z.1 штамынан әртүрлі үлгідегі биологиялық белсенді қоспаларды алу 35
3.2 Микробалдырлардың негізінде алынған әртүрлі биологиялық белсенді қоспалардың ішек микрофлорасының өкілдеріне әсерін зерттеу 40
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 42
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Тақырыптың өзектілігі. Қазiргi кезде микробалдырларды жаппай өсiрiп олардың биомассасын өндiрiстiң әртүрлi саларында пайдалану әлем елдерiнде аса қызығушылық тудыруда. Ауылшаруашылық жануарларының қорегінде протеинді жоғарлату үшін жемдік қоспа ретінде нәруызды табиғатты дәстүрлі жеммен қатар микроскопиялық балдыр- хлорелланыда қолдану өзекті мәселелрдің бірі болып саналады.
Ғылыми жаңалығы. Ағзаның денсаулығын сақтау үшін асқорыту жолдарындағы қажетті бактериялардың сапасы мен саннын реттеп отыру қажет. Сондықтан төлдерді өсіруде өзіндік микробиоценоз қалыптасу үшін қолайлы жағдай жасау арқылы малдың денсаулығымен, беретін өнімділігін арттыру мақсатында күнделікті берілетін жемге қосымша биологиялық белсенді қоспаларды қосу олардың денсаулығы мен өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Практикалық маңыздылығы. Мал шаруашылығының негізгі шығыны -малға арналған жем болып саналады. Шаруашылықтың шығынының 50-80% жемге кетеді. Бірақ шығын болғанмен, жемнің құрамындағы қоректік заттар, макро-, микроэлементтер, дәрумендердің теңгерімділігі сақталғаны жайлы кепіл берілмейді. Сондықтан жемнің сапасымен, оның толыққандылығы -малшаруашлығының негізгі мәселесі болып табылады. Ғылыми мәселенің қазіргі таңдағы бағалануы. Мал шаруашылығының жеке салалардың пайдасыздығы мен бәсекесіздігі жемнің бағасының саясатына байланысты. Сондықтан экономикалық тиімді және экологиялық таза микробалдырлар негізіндегі биологиялық белсенді қоспаларды мал шаруашылығында пайдалану өзекті мәселердің бірі болып саналады.
Зерттеу жұмысының мақсаты. Биотехнологияның маңыздың объектілерінің бірі микробалдыр хлорелла жасушасы негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың ауылшаруашылық жануарлардың ішек микрофлорасына әсерін зерттеу
Зерттеу жұмысының міндеттері:
1. Микробалдыр хлорелла жасушасы негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың E.coli клеткасына әсерін зерттеу;
2. Микробалдыр хлорелла жасушасы негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың Lactobacillus acidophilus клеткасына әсерін зерттеу;
3. Микробалдыр хлорелла жасушасы негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың Bifidobacterium bifidum клеткасына әсерін зерттеу.
Зерттеу объектісі Зерттеу объектілері – Алматы қаласының ластанған қалдық суларды тазалау жүйесінің су тоғандарынан бөліп алынған Chlorеlla vulgaris. Микробалдырлардың штамдары әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің (CCMKazNU – Culturе Collеction of microalgaе, Al-Faraby Kazakh National Univеrsity) микробалдырлар мен цианобактериялар топтамасында сақталады. Биотехнология кафедрасының микроорганизмдер коллекциясынан алынған E.coli, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum .
1 Vіmаl О.P., Туаgі P.D. Energy from bіomass. Status of Іnformatіon (An Іndіan Experіence) // Іndustrіal Іndіa. – 1983. -Vol. 34. - P. 9-15.
2 Промышленное культивирование микроводорослей. // Тез. докл. всес. конф. Микроводорослей-90. - Андижан, 1990. – 70 с.
3 Thоmаs S. Algae cultіvatіon for food and feeds // Energy conserv. and use renewable energ. - Oxford, 1982. - P. 649 - 658.
4 Сшренко Л.Я., Паршикова Т.В. Використания водоростей у господарській практиці // Укр. ботан. журн. - 1985. - № 6. - С. 77-86.
5 Музафаров А.М., Таубаев Т.Т. Культивирование и применение микроводорослей. - Ташкент: Фан, 1984. – 135 с.
6 Русина О.Н. Массовое культивирование микроводорослей // Водоснабж. и сан.техника. - 1980. - № 7. - С. 6 - 8.
7 Somashekar R.K, Swamy S.N.R., Arekal Govіndappa D. Ecologіcal studіes on algae of the waste waters of a textіle mіll near Nanjanguo, Karnataka // Іbіd. –1984. - № 2. - P. 75-79.
8 Вecker Е. W. Bіotechnology and explotatіon of the green alga Scenedesmus obluguus // Іndіan Bіomass. – 1984. - Vоl. 4. - Р.1 - 19.
9 Мусалдинов Т.Б., Линчевская М.Д., МамутовЖ.У., Илялетдинова С.Г. Водоросли оросительных вод рисовых полей Акладинского массива // Изв. Ан. КазССР. Серия: Биология. – 1983. - №6. - С. 67-72.
10 Музафаров А.М., Кучкарова М.А., Михайлова Е.К. Изучение и практического использование азотофиксирующими сине-зелеными водорослями // Мат. Юбилейн. республик. конф. по микробиологии, альгологии и микологии. - 1974. - С. 13-39.
11 Ваулина Э.Н., Аникеева И.Д., Коган И.Г. Индуцированный мутагенез и селекция хлореллы. – М.: Наука, 1978. - 75 с.
12 Soeder С. J. Massіve cultіvatіon of mіcroalgae: results and prospects // Hydro- bіologіa. - 1980. - Vоl. 72. - P.197 -209.
13 Баянова Ю.И., Трубачев И.Н. Сравнительная оценка витаминого состава некоторых одноклеточных водорослей и высших растений, выращенных в искусственных условиях // Прикл. биохимия и микробиология. - 1981. - Т.17, №3. - С. 400-407.
14 Селяметов Р. А. Рекомендация по применению витаминных кормов в животноводчестве Узбекистане. - Ташкент: Фан.-1971. – С. 59 - 60.
15 Nakamura H. Chlorella feed for animal husbandry. - Pablished by International Clorella Union. Tokyo, Japan, 1984. - 81 р.
16 Музафаров А.М., Таубаев Т.Т., Якубов Х.Ф. Массовое культивирование протококковых водорослей в установках под открытым небом // Культивирование водорослей и высших водных растений в Узбекистане. - Ташкент: Фан, 1980. - С. 3-58.
17 Егоров Н.Е. Практикум по микробиологии. - М., 1976. - 265 с.
18 Мокроносова А.Т. Малый практикум по физиологий растений: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1994. – 184 с.
19 Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / Под редакцией Скурихина И.М., Тутельяна В.А. - Москва, 1998. -210 с.
20 Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов // СанПиН 2.3.2.560-96, Москва. - 1997. – 269 с.
21 Альбицкая О.Н., Семенов Я.В. Технико-экономические характеристики производства и переработки микроводорослей с получением биологических активных веществ и кормовых продуктов // Тез. докл. всес. конф. Промышленное культивирование микроводорослей. – М., -1990. - С. 17 - 18.
22 Кондратьева Е.Н. Автотрофные прокариоты. – М.: МГУ, 1996. - 302с.
23 Кретович В. Л. Усвоение и метаболизм азота у растений. - Москва: Наука, 1987. - 486 с.
24 Syrett P. J. Nitrogen metabolism of microalgae // Can. Bull. Fish. Aquat. Sci. - 1981. - 210. - P. 182 – 210.
25 Рахимов А.Р. Якубов Х.Ф. О некоторых биохимических свойствах штаммов хлореллы и сценедесмуса, выращенных в различных условиях питания // Культивирование водорослей и высших водных растений в Узбекистане. Ташкент.: Фан. 1971. - С.47-51.
26 Васигов Т., Хужаахмедов Ж. Культивирование микроводорослей и водных растений на сточных водах птицефабрик Узбекистан //Культивирование и применение микроводорослей в народном хозяйстве. Ташкент: Фан. 1980. - С. 72 - 75.
27 Сиренко Л.А., Сакевич А.И., Осипов Л.Ф., Лукина Л.Ф. и др. Методы физиолого-биохимического исследования водорослей в гидробиологической практике. - Киев: Наукова думка, 1975. -247 с.
28 Определитель пресноводных водорослей СССР / Отв. ред. М.М. Голлербах. - Л.: Наука, 1951. – Т.1 - 14.
29 Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилова С.Х. Определитель сине-зеленых водорослей Средней Азии. - Ташкент: Фан, 1987. – Т. 1. - С.3 - 405.
30 Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилова С.Х. Определитель сине-зеленых водорослей Средней Азии. - Ташкент: Фан, 1988. – Т.2. - С.406 - 815.
31 Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилова С.Х. Определитель сине-зеленых водорослей Средней Азии. - Ташкент: Фан, 1987. – Т.3. - С.815 - 1215.
32 Царенко П.М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Укр. ССР. – Киев: Наукова думка, 1990. – 208 с.
33 Эргашев А.Э. Определитель протококковых водорослей Средней Азии. - Ташкент: Фан, 1979. - Ч.І. – 343 с.
34 Эргашев А.Э. Определитель протококковых водорослей Средней Азии. - Ташкент: Фан, 1979. - Ч.ІІ. -383 с.
35 Овсеникова М. Н. Методы получения бактериологически чистых культур одноклеточных зеленых водорослей // Бот.журн. – 1971. - №58. - С.1141 - 1147.
36 Ваулина Э.Н., Аникеева И.Д., Шевченко В.А. О некоторых методах, применяемых в селекции водорослей // В кн.: Современное состояние и перспективы изучения почвенных водорослей в СССР. – М., 1967. - С.73 - 85.
37 Квитко К.В. Получение культур отдельных клеток у хлореллы. / Исследования по генетике. – Ленинград: ЛГУ, 1971. - С.50 - 62.
38 Ernst S. and Sandmann G., Poly-cіs carotene pathway іn the Scenedesmus mutant C-6 D // Arch. Mіcrobіol. - 1988. - P.590 - 595.
39 Максимов, В.И. Влияние БАД «Капилар» на становление естественной резистентности телят/ В.И. Максимов, В.В. Пайтерова// Адаптация и становление физиологических функций у животных: Сборник научных тезисов. – М.: Капитал Принт, 2010г. – С. 156-159.
40 Пайтерова, В.В. Особенности микроциркуляции сосудов цыплят в эмбриогенезе под влиянием БАД «Бронходиол» / В.В. Пайтерова, В.И. Максимов, Е. Ю. Белянкина, В.П. Тихонов// Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики болезней животных и птиц. – Сборник научных трудов ведущих ученых России и Зарубежья.– Екатеринбург, ГНУ УрНИВИ, 2010.- Выпуск 3. - С. 366-367.
41 Максимов, В.И. Влияние БАД «Капилар» на адаптационные возможности организма / В.И. Максимов, В.В. Пайтерова// Актуальные проблемы биологии в животноводстве: Материалы пятой Международной конференции, посвященной 50-летию ВНИИФБиП (г. Боровск, 14-16 сентября 2010 г.). – Боровск, ВНИИФБиП, 2010.– С.197-198.
42 Максимов, В.И.Биологически активные вещества и их влияние на естественную резистентность телят/ В.И. Максимов, В.В. Пайтерова//XXIсъезд Физиологического общества им. И.П. Павлова: Сборник тезисов. – Калуга, 2010г. – С. 372.
43 С.Н. Хохрин «Корма и кормление животных» Санкт-Петербург, 2002г.
44 Блинов В.А. Биотехнология (некоторые проблемы сельскохозяйственной биотехнологии) – Саратов, 2003.
45 Титова С.В. Культивирование Vibrio cholerae с зелеными водорослями в эксперименте // Журн.микробиол. - 2000, №2, - С. 19 - 22.
46 Doi J. Effect of the green algal Scenedesmus obliquus and Chlorella vulgaris on heterotropic bacteria in polluted waters //Verh. Int. Ver. theor. And angew. Limnol. – 1978. V. 20. №3, - P. 1930 - 1933.
47 Коршунов ВМ., Володин ВВ., Ефимов Б.А. Дисбактериозы кишечника. //Ветеринария. - 2000. - №1. - С.66-74.
48 Андреева Р.А. Очистка концентрированных сточных вод микробиологического производства с использованием культуры микроводорослей. М.: Б.и.- 1985.-С. 71 - 72.
49 Андреева В. М. Род Chlorella. Изд. “Мир”, Л., 1977.
50 Сальникова М.Я. Хлорелла – новый вид корма. Издательство “Колос”, М., 1977 г.
51 Богданов Н.И. Хлорелла – корм 21 века. Ж. Сельскохозяйственный оптовик, № 1, 2003.
52 Богданов Н.И. Хлорелла повышает продуктивность птицы. Ж. Птицеводство, № 3, 2002.
53 Богданов Н.И. Хлорелла – высокопродуктивная кормовая добавка. Ж. Кормопроизводство, № 9, 1998.
54 Богданов Н.И. Хлорелла – резерв повышения продуктивности животноводства. Ж. Ценовик, № 4, 2003.
55 А.Н.Панин, Н.И.Малик Пробиотики - неотъемлемый компонент рационального кормления животных, "Ветеринария" 2006 г., № 7, ФГУ ВГНКИ
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
әл - Фараби атындағы ... ... ... ... ... биологиялық белсенді жемдік қоспалардың ауылшаруашылық жануарлардың ішек микрофлорасына әсерін зерттеу
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
5В070100 - мамандығы
Алматы 2015
Қазақстан ... ... және ... ... - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Биотехнология кафедрасы

__________ Биотехнология ... ... ... ... ... Микробалдырлар негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың ауылшаруашылық жануарлардың ішек микрофлорасына әсерін зерттеу
5В070100 - ... ... ... ... м.а. ... Н.Р
Норма бақылаушы
оқытушы
Бектилеуова Н.К.
Алматы. 2015
РЕФЕРАТ
Диплом жұмысы 45 беттен, 11 суреттен, 3 кестеден, 81 әдебиет ... ... ... ... хлорелла, микрофлора, ББҚ, штамм. суспензия, қоюланған суспензия, құрғақ биомасса.
Зерттеу жұмысының мақсаты: биотехнологияның маңызды объектілерінің бірі ... ... ... негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың ауылшаруашылық жануарлардың ішек микрофлорасына ... ... ... ... ... ... ... негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың E.coli клеткасына әсерін зерттеу;
* Микробалдыр хлорелла жасушасы негізіндегі биологиялық белсенді ... ... ... ... ... әсерін зерттеу;
* Микробалдыр хлорелла жасушасы негізіндегі биологиялық ... ... ... Bifidobacterium bifidum клеткасына әсерін зерттеу
Зерттеу әдістері: Микробиология және альгологиялық әдістер.
Алынған нәтижелер:
* Микробалдыр хлорелла жасушасы негізіндегі ... ... ... ... ... E.coli ... өсуін 95%, ал қоюланған микробалдырлардың суспензиясы 70%, құрғақ биомасса 45% тежеді.
* ... ... ... ... ... ... ... биологиялық белсенді жемдік қоспалардың суспензиясы қосылған үлгіде қоюланған суспензиясы мен құрғақ биомассасы қосылған үлгілермен салыстырғанда қарқынды дамыды.
* Микробалдыр ... ... ... ... белсенді жемдік қоспалардың барлық үлгілерінде Bifidobacterium bifidum клеткасы бақылаумен салыстырғанда жақсы көрсеткіштерге ие болды, ... ... ... ... үлгі ... ... ... жоғары көрсеткішті көрсетті.
Практикалық қолдануы: Мал шаруашылығының негізгі шығыны -малға арналған жем болып саналады. Шаруашылықтың шығынының 50-80% ... ... ... ... болғанмен, жемнің құрамындағы қоректік заттар, макро-, микроэлементтер, дәрумендердің теңгерімділігі сақталғаны жайлы кепіл берілмейді. Сондықтан жемнің сапасымен, оның ... ... ... ... ... ... Жеке ... пайдасыздығы мен бәсекесіздігі жемнің бағасының саясатына байланысты. Сондықтан экономикалық тиімді және экологиялық таза микробалдырлар негізіндегі ... ... ... мал шаруашылығында пайдалану өзекті мәселердің бірі болып саналады. ... ... ... ... из 45 ... 3 ... 11 рисунков, 81 литературных источников.
Ключевые слова: микроводоросли, хлорелла, культура, БАД, штамм, суспензия концентрированная ... ... ... ... ... влияние различных форм биологически активных кормовых добавок на основе ... ... на ... ... сельскохозяйственных животных.
Задачи работы:
* Изучение влияние различных форм биологически активных ... ... на ... ... ... на клетки E.coli.
* Изучение влияние различных форм биологически активных кормовых добавок на основе микроводорослей хлорелла на ... ... ... ... влияние различных форм биологически активных кормовых добавок на ... ... ... на ... ... bifidum
Методы исследование: микробиологические и альгологические.
Результаты исследования:
* Полученные результаты свидетельствовали о том, что ... в ... ... ... ... ... к выраженному угнетению роста Escherichia coli, суспензия микроводорослей ... рост ... ... coli на 95%, а ... ... 70%, сухая биомасса на 45%.
* Суспензия микроводорослей по сравнению с концентрированной суспензии и сухой биомассы ... ... ... питательной средой, на которой бурно развиваются молочнокислые бактерии.
* Внесение ... форм ... ... ... ... на ... ... как суспензию, так и концентрированную суспензию и сухую биомассу ... ... рост ... применение. Корм - самая затратная статья в животноводстве. От 50 до 80% всех ... ... на ... Но и при ... ... нет гарантии в том, что корм сбалансирован по ... ... ... - и ... ... О полноценности кормов не приходится говорить. Поэтому качество корма, его полноценность - это ... ... ... ... Нерентабельность и неконкурентоспособность не только отдельных отраслей, но и в целом всего животноводства, прежде всего, связана с ценовой политикой на ... В ... с этим ... ... активных кормовых добавок для сельскохозяйственных животных на основе микроводорослей является актуальным. ... consists of 45 pages, 3 tables, 11 figures, 81 of literary ... words: ... ... culture, BAD, strain, concentrated suspension suspension, dry biomass.
The purpose of the work. Determination of the effects of various forms of ... active food ... on the basis of the ... ... on intestinal microbiota of farm animals.
Objectives of the work:
* To study the effects of various forms of ... active food ... on the basis of the ... ... cells of E. coli.
* To study the effects of various forms of ... active food ... on the basis of the ... ... cells Lactobacillus acidophilus.
* To study the effects of various forms of biologically active food supplements on the basis of the ... ... cells ... ... methods: ... and ...
Results of the study:
* The results showed that adding microalga suspension culture medium caused growth inhibition of Escherichia coli by ... ... inhibits the growth of ... coli cells by 95% and 70% gel, ... dry biomass at 45%.
* Suspension of microalgae in ... with ... slurries and dry biomass of ... is the best breeding ground at which lactic acid bacteria ... The ... of various forms of biologically active food supplements on the basis of ... as a ... and a ... ... and dry biomass of ... stimulates the growth of bifidobacteria.
Practical application. Food is the most expensive article in animal husbandry. From 50 to 80% of all ... is on food. But at a cost, there is no ... that the feed is balanced in ... ... ... vitamins. The usefulness of feed did not need to speak. ... the quality of the food, its ... is a major problem of modern animal ... ... and ... not only of ... ... but also in the whole animal production, first of all, relates to the pricing policy for feed. In ... with the use of ... active ... for farm animals on the basis of ... is ... ... ... активтi қоспалар (БАҚ )
9
1.2
Микробалдыр Chlorella биотехнологияда маңызды объект
17
2
Зерттеу материалдары мен әдістері...................................
22
2.1
Зерттеу материалдары.............................................................................
22
2.2
Бiр клеткалы ... ... ... ... ... ... қоспаларды алу әдістері
24
2.4
Микробалдырлар негізінде әртүрлі биологиялық қоспалардың ішек микрофлорасына әсерін зерттеу
25
3
Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау.........................................
26
3.1
Микробалдыр Chlorella vulgaris Z-1 штамынан ... ... ... ... ... алу
35
3.2
Микробалдырлардың негізінде алынған әртүрлі биологиялық белсенді қоспалардың ішек микрофлорасының ... ... ... ... ... ... ... Қазiргi кезде микробалдырларды жаппай өсiрiп олардың биомассасын өндiрiстiң әртүрлi саларында пайдалану әлем елдерiнде аса қызығушылық тудыруда. Ауылшаруашылық жануарларының ... ... ... үшін ... ... ... ... табиғатты дәстүрлі жеммен қатар микроскопиялық балдыр- хлорелланыда қолдану өзекті ... бірі ... ... ... ... ... ... сақтау үшін асқорыту жолдарындағы қажетті бактериялардың сапасы мен саннын реттеп отыру қажет. ... ... ... өзіндік микробиоценоз қалыптасу үшін қолайлы жағдай жасау арқылы ... ... ... ... ... мақсатында күнделікті берілетін жемге қосымша биологиялық белсенді қоспаларды қосу олардың денсаулығы мен өнімділігін ... ... ... ... Мал ... ... шығыны -малға арналған жем болып саналады. Шаруашылықтың шығынының 50-80% жемге ... ... ... ... ... ... ... заттар, макро-, микроэлементтер, дәрумендердің теңгерімділігі сақталғаны жайлы кепіл берілмейді. Сондықтан жемнің сапасымен, оның ... ... ... ... ... ... ... мәселенің қазіргі таңдағы бағалануы. Мал шаруашылығының жеке салалардың пайдасыздығы мен бәсекесіздігі ... ... ... ... Сондықтан экономикалық тиімді және экологиялық таза микробалдырлар негізіндегі биологиялық белсенді қоспаларды мал шаруашылығында пайдалану өзекті мәселердің бірі болып ... ... ... мақсаты. Биотехнологияның маңыздың объектілерінің бірі микробалдыр хлорелла жасушасы негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың ауылшаруашылық жануарлардың ішек ... ... ... ... ... ... ... хлорелла жасушасы негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың E.coli ... ... ... Микробалдыр хлорелла жасушасы негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың Lactobacillus acidophilus клеткасына ... ... ... ... жасушасы негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың Bifidobacterium bifidum ... ... ... ... ... ... - Алматы қаласының ластанған қалдық суларды тазалау жүйесінің су ... ... ... ... vulgaris. Микробалдырлардың штамдары әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің (CCMKazNU - Culturе Collеction of microalgaе, Al-Faraby Kazakh National ... ... мен ... ... сақталады. Биотехнология кафедрасының микроорганизмдер коллекциясынан алынған E.coli, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum .
Теориялық және әдістемелік ... ... ... ... ... құрғақ биомассасын алу, микроорганизмдерді өсіру әдістері, клеткаларды санау әдістері. ... ... ... жұмыс биология және биотехнология факультетінің биотехнология кафедрасының фототрофты микроорганизмдер ... ... ... ... Әдебиетке шолу
1.1 Биологиялық активтi қоспалар (БАҚ ) ... ... ... және ешбір ауыстырлмайтын маңызды роль атқаратын қоспаларды биологиялық белсенді заттар (ББЗ) деп атайды. ББЗ - ға ... ... ... және гормондар т.б. кіреді.
Микроорганизмдер тіршілігі нәтижесінде биологиялық активті ... ... соңы ... ... ... ... клеткалары синтездейтін ББЗ-дың негізгі топтары:
* Амин қышқылдар синтезі
* Белок.
* ... ... ... қосылыстар синтезі.
* Витаминдер синтезі.
* Биологиялық активті қоспалар.
* Бактериалды препараттар.
* Бактериялардан тыңайтқыштар алу.
* Вакциналар.
* Ферменттер.
Организмдердің зат алмасу ... ... алу ... қорыту, сіңіруі және т.б. процестердің барлығы ферменттердің көмегімен іске асады. Ферментсіз тіршілік жоқ деуге де ... ... ... алғаш 12 ғасырдың басында алғаш голландия ғалыми Ван-Гельмонт кіргізген. Фермент - латин ... ... ашу ... ... ... сөз ... ... соң Т. Шванн ( 1836ж) асқазаннан пепсин ферментін тапты. К.С. Киргофф арпаның полисахрид крахмалдарға ыдырайтыны анықтады.
Л. Пастер фермент ... ... ... деді. А.Н. Лебедев жамыстарында виталистлердің ағым бойынша биологиялық катализдерді фермент және энзим деген ағымды тең қолдануды ұсынды. Витаминдер болса ... ... және ... процестерді реттейтін маңызды кіші молекулалы ББЗ. Олар организмдердің әртүрлі экстеремальды факторлар мен инфекциялық ауруларға төзімділігін жоғарлатумен қатар ... ... ... ... ... ... роль ...
Гормондарға келсек олар жеке клеткаларда немесе арнайы бездердің көмегімен ... ... ішкі ... ... Олар ... ішіне немесе қанға бөлініп шығып оранизмдердің тіршілігіне ... ... ... ... амин ... жылына 400 мың тонна алады. Атап айтқанда, 200 мың тонна ... 160 мың ... ... 50 мың ... ... 7 мың ... глицин өндірілуде. Өндіргіштері: Лизинді алуда Brevibacterium sp., Corynebacterium glutamicum. L-глутамин қышқылын алуда Corynebacterium glutamicum, Brevibacterium flavum ... ... және ... ... ... ... ... синтездейді.
БАҚ - организмдердің тарақты тіршілігін қалыптастыруға қажетті және олардың сыртқы ... ... ... ... қасиетті бар, жәнеде әртүрлі ауруларды емдеуге көмектестетін биологиялық активті ... ... ... ... ... ... болатын кіргізуге болаттын заттарды айтады.
Тағамдық БАҚ 2 топқа бөлінеді;
1. Нутрицевтикалық заттар
2. Парафармацевтикалық препарттар.
Нутрицевтикалық заттарға - ... ... ... ... табылатын биологиялық активті заттар жатады. Адамзаттың тағамдарының химиялық қарамына ... үшін ... ... мен ... негізін қараушылар, макро- және микроэлементтер (темір, кальций, селен, цинк, фтор және т.б.) толық қанықпаған май қышқылдары, ... ... ... ... ... заттарға кіреді.
Парафармацептикалық препараттарға - дәрлікке көмектесетін, органдармен жүйелердің іс әректінің белсенділігіне физиологиялық жоғарлататын алдын-ала сақтандыру үшін ... ... ... белсенділікке ие биологиялық активті заттар кіреді. Оларға өсімдіктер мен жануарлардан шығарлып алынатын органикалық қышқылдар, эфирлі майлар, биофлавоноидтар, ... ... ... ... ... БАҚ ... оны ... өндіру мәселесі бүкіл әлем фармацевтикалық фирмаларын қызықтыруда.
БАҚ өсімдік, жануарлар өнімдері және ... ... ... ... "Антидиабет", "Селен-спирулины" Медь-спирулина" Пробиотик грек тілінен аударғанда өмір үшін деген сөз соңғы кезде "Био ... ... көп ... ... және лактобактериялар сияқты маңызды м/о - дерді пайдаланып адам ... ... ... ... ішек жолдарының жағдайын жақсартуға арналған БАҚ көптеп жасалып қолдануда. Бифидиумбактерин. Асқазан ... ... тек зат ... ... ... ... қатысумен бірге организмдегі әртүрлі улы заттарды сыртқа шығарып оның иммунитетін жоғарлатады. М; жаңа туған нәрестелерге арналған ... ... ... ... ... ... маңызды[2].
Микроорганизмдер биотехнологиясы әрқашанда арзан қоректiк ортада, мол өнiмдi, сапалы ... ... ... талап етедi. Сондықтан күн сәулесiн пайдаланып, минералды тұздардың азғана концентрациялы ертiндiсiнде өсетiн фотоавтотрофты микроорганизмдерден, арзан белок, ... ... мен ауыл ... ... ... ... алуқа бақытталған фотобиотехнологияны дамытудың маңызы зор.
Қазiргi кезде фотобиотехнологияқа еңкөп қолданылатын организмдер микробалдырларлар мен ... ... ... БАҚ ... ... микро балдырлар мен цианобактерия таза дақылдары пайдалануда.
Атап айтсақ Chlorella vulgaris, Scenedesmus ... salina ... ... platensis.
Қазігі таңда адамзат алдында тұрған ең өзекті мәселелердің бірі астық және белоктардың кемшілігі болып табылады. БҰҰ-ның ... ... ... ... 700 млн. Астам адамдар ( оның 30%-ы 10 жасқа дейінгі балалар) жартылай аштану ұстамымен өмір суреді. ... ... ... 30%, ... ... 60%-ы ... ... Жер бетіндегі халық саны артқан сайын халықты толыққұнды тағаммен қамтамасыз ету мәселесі қазіргі таңдағы маңызды экономикалық құқықтық және саяси ... ... ... ... ... ... ... витаминдердің, ферменттердің және басқа белсенді заттардың дәстүрлі емес жаңа көздеріне деген қызығушылық та арта ... ... және ... ... ... балдырларды соның ішінде микроформды табиғи жағдайда тағам өнімдерін пайдалану үшін ... ... ... ... ... ... Одан ... оларды жасыл тыңайтқыш ретіндеде қолданады. Фототрофты микроағзалар ... ... ... ауыылшаруашылық дақылдарынан кем түспейді, кей жағдайларда олардан асып-түсіп жатады. Олардың құрамында адамның дұрыс тамақтануы үшін қажетті барлық амин ... ... ... алмаспайтын аминқышқылдары да кездеседі. Белоктың жоғары үлесі ( 70% құрғақ салмаққа дейін) бар. Сондықтан балдырлардың құрамындағы белоктар ағзаның ... ... ... ... үшін ... бірлігінді ақуыздардың болуының жоғары шамасы 1-3 өнім ( үрме бұршақ, жарма ірі қара мал т.б) Егер ... және ... ... хлорелла арпаларымен тағамдық қажеттіліктерін салыстырғанда оған тең жем жоқ. Кальций хлорелла да әлдеқайда көп фосфор немесе дәнді ... аз ... ... ... сыра ... соя ұны мен ... сүт ... көп қамтиды. Түрлі еритін және физиологиялық белсенді компоненттері бар, олардың ... ... ... ... ... ... ... Көмірсулар арасында хлорелла целлюлоза, крахмал, ксимена, глюкофруктозан түрлі аморфты зат және ... ... ... [4]. ... ... бай, 500 есе сүт ... қарағанда көбірек немесе шөпті ұнмен салыстырғанда 3 есе көп. Жаңа хлорелла лимон шырыны, сүттен немесе шөп ұнынан 100 есе ... ... ... ... 14 ... ... ... құрамында май 8ден-18% ға дейін ауытқиды. Хлорелла майының бағасы алмаспайтын май қышқылдарының жоғарғы құрамымен маңызды. Әсіресе, құстар мен жануарлардың рационында май ... ... ... құрғақ зат хлорелла 5,5-дан бастап 10%-ға дейін күлді қамтиды. Күлдің көп ... ... ... және ... ... ... йодқа бай.
Фототрофты микроағзаның негізгі бағыттары кейбір іс жүзінде маңызды метаболиттері алынған азық-түлік өнім жем құны ... ... ... ғана ... сонымен қатар, топырақ құндылығын арттыру, жабық жүйелерін де атмосфералық тұрақтылықты сақтап қалуға май ортаны тазалайды.
Ауыл шаруашылық алдында үнемі жақсы азық-түлік және ... ... ... ... ... үшін мал ... ... тапсырма қойылды. Осы маңызды фактор мәселесін шешу мал шаруашылығы үшін жем ... ... ... Егіс және ... шыбындықтар әрқашан толық жануарларды азықтандыруда қамтамасыз ете алмайды, көптеген елдерде жаңа ресурстарды пайдалану үшін ... жем ... ... ... мал ... және оның ... іс-шаралар туралы хлорелла ұзақ фактор материалдары бар. Осылайша зат алмасу бұзылыстары, авитоминоз, ... ... ... оның ... вирустық жұқпалы аурулардың бірқатарын пайдалану жануарлардың қалпына келуін жылдамдатады. ... ... азық және азық ... ... ... ... ... эксперименттер олардың пайдалану тиімділігін ақуыз, дәрумендер және басқада физиологиялық белсенді заттардың өсуімен тауарлық ... ... ... үшін ... ... дәлелдеді.
Жас ірі қара мал және шошқа рационында бордақылдау қоспа ретінде хлорелла ... ... ... және жем ... ... 40% ... алуына мүмкіндік береді. Үлкен дәрежеде, жас өсу қарқынын жеделдетті магистральдық және жануарлардың жалпы денсаулық сақтауын пайдалану, ... сүт ... ... ... ... аң ... өсуін ынталандырады. Хлорелла 20% -ға дейін өніп өсіп, сиыр сүт өндіру бойынша оң әсер ... ... құс ... жас ... тауық өндірісін арттыру үшін пайдаланылады. Күрт балапандардың төмендеуі кезінде хлорелла 25-30% дәрумендер ... ... 2-3 рет ... ... ... ... сарысы жарқын болып көрінеді және каротин құрамын арттырады. ... ... ... ... оң ... ... ... рационында 5 гр пасты қосқанда,эксперимент нәтижесінде күніне жұмыртқа орташа есеппен 21,5%- ға өсті, ал жұмыртқа ... ... ... ... өсті. [6].
Тыңайтқышты енгізу хлорелла жануарлар данасының мөлшерін ұлғайтады, сапасын жақсартады. ... ... ... ... саны 10-15% ға ... ... пайдалануына бал байыту жоғары, осылайша аралар тас керегін бактериалды және вирустық тірі аралар жанұясын ... ... ... ... бал ... арттыруына 30-40% көмектеседі. Бұл деректер жоғары азық-түлік сапасын микробалдырлардың хлорелла дәруменді белок қосымша ретінде ауыл шаруашылығы жануарлар мен құстардың рационында ... ... ... ... Хлорелла суспензия рационында қосуға жем жануарлардың жақсы ас қорыту, азық-түлік дәрумендер ... ... ... оң ... ... ... және ... дамуына әсер етеді[7].
Хлорелла жануарлар азығы ретінде емес, сондай-ақ биологиялық стимулятор ретінде қажет. Хлорелла іс-тетіктері ... және ... зат ... ... бағытталғаны дәлелденді, ол жануарлар денсаулығын нығайтады, олардың өнімділігін арттырады және 22%- ға өнім бірлігіне азық құның азайтады. ... ... ... мал шаруашылығын арттыру, дене төзімділігіне қажет. Азық-түлік мәселесін шеші үшін ... ... әлі ... дейін азық-түлік және жемнің негізгі көзі болып табылады, жер үсті ... ... ... ... ... ... ... жолдары үшін маңызы зор болып табылады. АҚШ- да ... ... ... мал ... ... ... тоғандары беріледі. Сонымен қатар 40% азотта ағынды сулар балдырлар биомассасынан жануарларға қайтадан ағады. Бұл құрғақ ... 12 г ... ... өнімділігі балдырларға реакторлар 4 млн пайдалану, ол үшін белок АҚШ-ң қажеттіліктерін ... үшін ... ... 121 млн ... күтілуі мүмкін. Кәсіпорындар прототипі - болашақ өңдіріс қалдықтары. [8].
Балдырларыд басқада қажеттіліктеріне сай, ... ... ... атап ... ... мәселесін шешуде, ауыл шаруашылығында дәстүрлі дақылдардың өсуінде пайдалынылады.
Қазіргі уақытта бұқаралық ақпарат құралдарының ... үшін ... ... ... мүмкіндігі зерттелуде. Эксперименттерде көрсеткендей, мұндай стрептококк, ... ... ... микромицеттер тағы басқа биологиялық организмдердің мүлікті тұрақтылықты сақтай ... ... ... және ... ... ... ... ортада жеткілікті өсу құрамын қамтамасыз етеді.
Практикалық мәселелерді шешу үшін микробалдырлардың өсуін және дамуын ... ... ... ... ... ... үшін ... болып табылады, сондай-ақ ғарыштық ұшу мүмкіндігін іске асыру және практикалық мәселелерді шешу үшін жабық экологиялық ... ... жүйе ... адам ... Бұл ... ... қоршаған ортаны қалпына келтіру арқылы ұштасаы және бірқатар ... ... ... ... басынан бастап биологиялық зерттеулерде ғарыш балдырлары салмақсыздық негізгі биологиялық әсері туралы деректер алу үшін басқарма ғарыш кемесіне қойылды. Орбитальді ... және > ... ... сондай-ақ балдырлар клеткаларының өсуі, дамуы мен толықтыру жөніндегі салмақсыздық ... ... ... Негізгі сұрақ биологиялық рөлі туралы іргелі мәселе ғарыштық ұшу биологиялық адам әулетін жүзеге асыру маңызды мүмкіндігімен байланысты. Осыған ... жеке ... ... ғарыштық ұшу әсерін зерттеу үшін жабық экологиялық ... ... құру ... ... қарастырылады. Эксперименттер нәтижесінде, бір клеткалы балдырлар белсенді дақылдар салмақсыздық жағдайында, олардың өсуі, дамуы мен оөсіп-өнуін көрсетті және бір ... ... жіне ... ... ... ... ... болмады. [9,10].
50 жыл бұрын, жұмыс ( Chlorella, Scenedesmus, Ankistrodesmus) негізінен, жасыл балдырларды микроформда жаппай өсіру басталды. Қазіргі уақытта, практикалық ... ( ... ... ... ... өсіру, мысал үшін, Ресей, Чехославия, Болгария, Жапония, Мексика, Перу және кейбір Оңтүстік-Батыс Азиялар да ... ... ... ... ... ... ... Tolypothrtx, Spirulina және тағы басқа, ешқандай улылығы жоқ), сондай-ақ ақ-күлгін бактериялар бойынша өсіру әдістері. Практикалық мақсаттар үшін ... ... ... ... ... ... жарықтандыру арнайы тоғандарда, қондырғылар ашық және жабық аппараттарда жүзеге асырылады. Фототрофты микроорганизмдерді өсіру, ... ... ашық ... ( және кең ... ... ... өсіру мақсатында жүзеге асырылады және кеңіненисарқында суларды тазартуда қолданады. Ашық аспанда, ... ... ... ... ... қарапайым және арзан құрылғысын пайдаланады. Бәріненде жиі ... ... ... таяз ... ... ... реже-траншей, тартпалар, цистерналар, пластикалық орауспа цеменнтеліп немесе қапталған ... ... ... ... ... м2 ірі ... ... аймағында кейбір шаруашылықта қолданылады, және өте кішкентайға дейін жетеді. Олар жерде немесе үй төбелерінде орналастырылады. Ашық дақылдарды ... ... өте қиын ... ... ... әдетте тұңжыраңқы және жаңбырлы күндері, сондай-ақ төмен тәуліктік температураның күрт ... бар ... ... өте ... Олар ... ... және субтропикті жерлерде қолайлы болып табылады. Кейбір жағдайларда суық ... ... ... ... ... ... ... ыстық суды пайдаланып қолданады. Ашық типті балдырлар өсуі тәулігіне 1м2 ... ... ... 25-33 грамнан аспайды. Түрлі типтегі қондырғыларда Chlorella және ... ... ... 25 м/г ... бір маусымда 1 гектарында белок 14 тоннаға және тең тәулігі 10-15 г/м2 ... ... ... ... ... ашық әдіспен тұрақты өнімдерге кедергі келтіретін, ауа-райы жағдайларына тәуелді болып табылады. Сонымен қатар, олардың жиі елеулі залал мен ... ... ... Осы кемшіліктерді шешу үшін кейде табиғи жарықпен жабық орнатуларды пайдаланамыз. Бұл жағдайда, балдырлар мөлдір түтік ... ... ... ... ... жиі автоматты температурада ұстау, рН және СО2 қамтамасыз етеді. Кейбір жағдайларда жарық немесе табиғи ... ... ... үшін жыл бойы ... ... үшін жүргізу мүмкіндіктері үшін жасанды жарықтандыруды пайдаланады. Жабық орнату 1,5-2,0 рет балдырлар өсіруін үлкейтіп, табиғи жарықтың қарқындылығын ... ... ... ... ... ... ... үшін, орта байытылған ауамен СО2 (1-5%) үрлеу қажет. Газ қоспасын тепкіш сорғы арқылы ... ... ... ... ... ... ... арқылы дақылға енгізеді. СО2 цилиндр осы ... үшін ... және ... ... ... үшін ... көздері қамтылған балдырлар көміртегі пайдаланылады. Сондай-ақ, табиғи газ ... ... жану ... ... ... ... дақылдары өсуінің негізгі компоненттерін ескере отырып, бұқаралық пайданылған балдырлар немесе әдеттегі минералды ортаны өсіру, олар үшін ... ... ... хост ... тыңайтқыштар немесе табиғи минералды су дайындау үшін биомасса шығару құнын төмендетеді. Минералды ортаға органикалық заттар ... ... ... және ... ... өсіріледі.Бұл салыстырмалы түрде төмен жарық қарқындылығы кезінде үлкен биомасса ... ... ... Атап ... өант жіне ... ... ... бір сарқынды сулардың тиімді пайдалануы. Балдырларды қарқынды өсіру арнайы қуатты ... ... ... және автоматты түрде алдын ала белгілі бір деңгейде, орта құрамы рН, температура , СО2 концентрациясы және дақыл тығыздығын ... ... ... ... осы ... жүргізіледі. Дизаинға байланысты обьектілер мерзімді бір немесе ... ... ... ... ... балдырлар селекция нәтижесінде немесе мутагенез арқылы алынады. Бұл термофилдер, тұз төзімді формалары жарық сүйгіш тығыз популяцияның жоғары өсу ... ... ... дақылдарды қарқынды өсіру тәулігінде бір құрғақ биомасса литр ортада 30-40 грамм ( ... 80-100 г/м2 беті ... ... ... ... ... ... құны есебінен өндіру құнына өте тәуелді. Толық жасанды жарықтандыру тиімділігі Chlorella пилоттық ... ... ... ... 100-140 г/ м2 ... ... ... биомасса 1000-1400 кг/құрғ тәулігіне 360-500 тоннаға дейін жетеді. Егер өсіп келе жатқан өнімнің ұзындығы 20г/ м2 және 6 ай ... ... ... болжау мүмкін болса, онда осы типті өсімдіктің орташа өнімділігі 72 тонна құрғ/биомасса жетуі ... Іс ... ... ... ... 50-80 тонна құрғ/биомассасы) әр түрлі елдерде әртүрлі ашық дақылдарда қол жетімді [14].
Үлкен ... және ... ... әсем шөп және биомасса өндіру үшін протококк клеткалы балдырлар, қазіргі уақытта ( өте жақсы ... және ... ауыл ... және биотехнологияда дәрілік ортада қолданылады. Азықтық қоспалар биостимулятор ретінде балдырлар биомасса пайдалану тәжірибесі көп жыл ... және ... ... 20 ... ... ... ... артқаның білдіреді. Түтін газдармен қоректік субстрат микробалдырлардың олардың ... ... ... ... әдісі ірі қара мал басына шаққанда 300 ... ... ... мал ... ... ... ... әсіресе қол жеткізуге болады. Осы уақытқа дейін, азық-түлік артып келе ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығы өндірісі. Алайда, ғылыми жетістіктерін пайдалану түбегейлі ... ... және азық ... ... өндірісінің жаңа жолдарын ашады. Осылайша, қуатты индустриялық ... ... ... адам мен ... ... амин ... мен ... беленді қосылыстардың қамтамасыз ете алады. Бұл аспектіде, ең перпективалы жарық және кең ауқымды көмірқышқыл энергиясын ... ... ... ... ... ... ... биосинтез жолдары гетеретрофқа қарағанда биомассаға қатысты көбірек эффективті екенін дәлелді. Ерекше қызуғышылық бірегей құрамы бар және ... үшін ... ... ... ... ... [15,16]. ... оның ішінде цианобактерия және протококктар, су организмдері үшін ... ... ... ... ... су ... ... маңызды рөл ойнайды, өйткені, олар құрттарын және көптеген балық түрлерінің, әсіресе тоғанның азық-түлік балансындағы ... зор ... ... ... балғын биомасса протокк юалдырлар шағын самасы ( хлорелла және ... ... ... үшін ... ... өсу ... ... дәлелденді. Сондай-ақ ол, органикалық зат көптеген гетеретрофты балдырларға организмдер пайда ланалынатын белгілі топырақ микроптың қызметі, оның құнарлығына ... ... ... ... ... микробалдырлардың жаппай өсіру өндірісі жағынан дамыту және ұтымды ұйымдастыру, ол сондай-ақ жоғары түрлер мен микробалдырлардыңштаммдары мақсатында пайдалану өте маңызды ... ... ... әр түрлі климаттық жағдайларда, әртүрлі аймақтық станцияларында жүзеге асырылуы тиіс,олардың өнімділігін, бастапқы бағалау жоғаоры нысандарын алу табиғи асыл тұқымды ... болу ... ... ... ... ... Атап ... маңызды стандартты жағдайларда бір әдіспен, мұнай іс-шаралар мен оларды жүзеге асыру фактісін үйлестіруі болып табылады. Жаңа штаммдарын өсіру әдістерін ... ... ... және ... ... құру ... ... үшін бірдей жағдай таңдалғаның талап етеді.Хлорелла және Сценедесмус әртүрлі биохимиялық қасиеттерін ... рет 1942 жылы ... ... Гардер мен Уатш жем шөп пен азық-түлік өнімдер һндіретін балдырлар өнеркәсіптік өсіру қажеттігі туралы әңгімеледі.
Р.А. Саляметованың тәжірибесінде тәулік басына шаққандағы 6 литр ... ... ... ... ... ... ... атап айтқан. Өзбек ССР ғылым академиясының Ботаники институтының шошқа ірі қара мал 3-4 л 1 басына шаққанда 2-5 литр үшін ... ... ... ... қоян мен ... ... әсері туралы көптеген эксперименттер Украинада көрсетілген. Бқл эксперименттер кезеңінде Chlorella қабылдау жануарлар ... мен қоян ... ... ... ... 11-35% ... және Shroder апта бойы ... кептірілген биомасса бар бордақылдау шошқа жемдеріне ұзақ эксперименттер өткізді және ... ... ... ... ... жоғары салмақты. Бұл деректер Chlorella және белокты қосымша ауыл-шаруашылығы жануарлар мен құстардың рационында бір дәруменнің және белокты ... ... ... ... ... ... ... пен био ынталандыру әсерін көрсетеді[18].
1.2 Микробалдыр Chlorella биотехнологияда маңызды объект
Chlorella - протококкалар ... ... бiр ... жасыл балдыр. Оларды көбiнесе ағынды сулардан, көлдерден, теңiздерден және топырақтан кездестiруге болады. Қазiргi кезде оның 30-ға жуық түрi ... ... ... шар ... ... 1,5-15 мкм дейiн жетедi. Хлорелла балдырлары бiр клеткалы, колониалды және ... ... ... ... ... түзу ... көбейедi. Автоспоралардың саны хлореллалардың түрлерiне байланысты әр ... ... ... ... 4, 8, 16 ... түзедi [19].
Бiр клеткалы балдырларды алғаш рет 1890 жылы Бейерник зерттеп, ... ... таза ... ... ... шығумен қатар олардың биоэкологиялық ерекшелiктерiн зерттеген
Протококкалы балдырлар биомассасының құрамында: белок (40-55 %) дейiн, көмiрсулар (30-37%), ... ( 5,7 % ), ... ( ... А 1500-200 мг/кг жуық ), аскорбин қышқылы ( 1200-1500 мг/к құрғақ зат ) болады. Сонымен қатар ... В, Е ... ... ... клеткалы жасыл балдыр хлорелла ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi үшiн бағалы биостимулятор. Оларды топыраққа енгiзу витаминдердiң, амин қышқылдарының және басқа да ... ... ... ... онда ... ... жиналуына әсер етiп биологиялық белсендiлiгiн арттыратындығы және адам организмiне де үлкен пайдалы екендiгiн зерттеушілердің жұмыстарында көп кездеседі. Сонымен қатар, хлорелла ... ... ... зерттеу объектiсi ретiнде қолданылған. Chlorella - Протококколар класына жататын бiр ... ... ... ... ... ағынды сулардан, көлдерден, теңiздерден және топырақтан кездестiруге болады. ... ... ... ... ... (40-55 %) ... көмiрсулар (30-37%), майлар (5,7 %), коротин (провитамин А 1500-200 мг/кг жуық), аскорбин қышқылы ... мг/к ... зат) ... Сонымен қатар витаминдердiң В, Е. РР топтары кездеседi [20].
Балдырладың физиологиялық қоректенуiнiң негiзгi мәселелерi ең алдымен клеткамен қоршаған орта ... ... ... ... ... ... қарағанда балдырлардың қоректенуiне органикалық заттардың тигiзетiн әсерi аз емес .
Қазіргі уақытқа ... жер ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылық өндірісінің негізінде қанағаттанарлық болды. Сонымен қатар ғылымның жаңа жетістіктерінің қолданылуы бағалы азық пен ... ... ... ... жаңа ... ... ... синтездің мықты өндірісін құру ауыл шаруашылығын белок, аминқышқылдары мен ... ... ... ... ... ... көлемді өсіру бағалы органикалық қосылыстардың микробиологиялық синтезін ... ... ... ... ... ... ... береді. Биосинтездің автотрофты жолы биомассаны гетеротрофты микроорганизмдердің көмегімен ... ... ... ... ... ... микробалдырларды қосымша тағам мен азық көзі ретінде көлемді дақылдауға қызығушылық артуда. Хлорелла микробалдырына ерекше көңіл бөлінуде.
Микробалдырларды ... ... ... міндеті - биомассадан көп өнім алу және оны тағамдық және азықтық мақсатта ... ... ... Осы мақсатта зерттеушілердің негізгі жігері мен конструкторлық ойы микробалдырлардың белсенді ... ... ... ... ... жұмсалуда.
Микробалдырларды дақылдауда құрал-жабдық немесе биореактор деп аталатын арнайы құрал қолданылады. Микробалдырлардың өнімділігі негізінен осы құрал-жабдықтардың типі мен ... ... ... Зерттеушілердің негізгі көңіл бөлетіні микробалдырлардан сапалы белок-дәруменді биомасса алуға мүмкіндік беретін қолайлы, жоғары өндірістік құралдар-жабдықтар құрастыру болып ... ... ... шет ... ... негізде микробалдырлардың биомассасын өндіру мақсатында түрлі құралдар жасалған [21,22].
Микробалдырларды көлемді дақылдауға арналған негізгі құралдар туралы деректерді келтірсек.
Алғашқы ... ... ... ... ірі ... ... ғалымдары жасаған (Tamiya, 1955; Nakamura, 1961). Олар диаметрі 3-20м, балдырлардың ... ... ... ... ашық ... ... бассейндерді қолданды. Суспензия насос көмегімен, бассейннен сорып ... ... ... ... күші ... ... ... қайта құйылу арқылы араластырылады. Мұндай типті құралда балдырлардың өнімділігі жоғары болды - тәулігіне 1м2 су бетінен 2-18,5 г ... ... ... ... ... ... құрал Дортмунд (ФРГ, Krauff, Meffert, 1966) мамандарымен ... ... ... ... ... ... тік ... қолданылған. Балдырлар суспензиясының араласуы масақ көмегімен жүзеге асады. Екі күн дақылданған ... орта ... ... 1м2 - 10-12 г ... ... ... ... конструкцияланған құрал Англияда сыналды. Ол сыйымдылығы 330 л шыны пластиктен жасалған цилиндрлі резервуарды пайдаланды. Құрал қақпағына шыны ... ... ... ... үш ... ... Сонымен қатар, газды қоспаларды беруге арналған құбыр, сүзгіш клапан, электрөткізгіш, өнімді жинау және ... ... беру ... ... т.б. бар. ... көмірқышқыл газды қоспасы суспензияға берілмес бұрын стерилденеді. Дақылды араластыру резервуар түбінде орналасқан барбатерден ауаның көмірқышқыл газымен берілуі арқылы жүреді[23].
Жұқа ... ... ... құбырлы, тұйық сақиналы құрал АҚШ-та сыналған. Суспензия көлемі 4000 л. Суспензияны насостың көмегімен циркуляциялық әдіспен араластырған.
Ленинград мемлекттік университетінің ... ... ... ... жалпылай өсіруге арналаған типті құрал жасалған. Тік құбыр арқылы насостың көмегімен суспензия ... ... ... ... ... ... ... тәрізді бет түзеді; қабық қалындығы 1-3мм. Осы құралдағы балдырлардың өнімі тәулігіне 7-11г/л ... ... ... ... ... ... (1968 ж. ... микробалдырларды дақылдаудың өндірістік құралдарын жасауда Жоғарғы Ғылыми Зерттеу Институттарының мамандары, микробиология өндірісінің бас басқармасының биотехниктері ... ... ... ат ... ... ... құрылғының бірі Андижан қаласындағы гидролизді зауыт аумағында құралған және сыналған. Ол цилиндр ... ... ... металл түпті және мөлдір пластиктен немесе силикатты шыныдан жасалған жарық өткізгіш шатыры бар. Орталығында суспензия жоғарыға, айналма шашыратқышқа ... ... ... Ол жақтан суспензия үлкен жылдамдықпен зырылдауық арқылы желпуіш шоқ тәрізді шығарылады және культиватордың ішкі ... ... ... ... диаметрі 3 м, сыйымдылығы 100 л [25]. ... 1961 ... ... ... ... ... ... жасалған. А.М.Музафаров, Т.Т.Таубаев, К.А. Талипов (1970) құрылғының жаңа түрлерін ... ... ... ... газ тәрізді жанармай жану өнімдерін қабылдайтын және суспензияның бассейнін белгілі температураға дейін ... ... ... ... ... газ қоспаларының ауа арқылы дақылға берілуі қосымша құрал қолданбай ... ... ... беру арқылы жүзеге асырылады .
Хлорелла мен сценедесмус түрлерінің биохимиялық ... ... ... ... ... ... мен Уатш 1942 жылы ... және тағамдық өнімдерді алуда балдырларды өндірістік жағдайда дақылдау ... ... рет өз ... ... ... ... ... қояндар мен шошқаларға әсерін зерттеу бойынша көптеген ... ... ... Әсіресе жұмыртқасалғыш тауықтарды хлорелла пастасымен қоректендіргенде оң нәтижелер алынды. Тауықтар рационына пастаны қосқанда тәжірибелік ... ... ... ... 21,5%, ал ... ... каротиннің құрамын 56,5% арттырды[26].
Рационына хлорелланы қоспа ретінде алып отырған шошқа мен қояндардың қосымша салмағы бақылау тобының жануарларына қарағанда ... бойы 11-35% ... ... ... ... ... қорытындыға келді. Авторлар өсімдік текті белоктық жемді балдырмен алмастырғанда ... ... ... ... ... ... ... рационды хлорелламен (10%) алғанда тауықтардың жұмыртқасалғыштығы 20-30% артты, жұмыртқаның сапасы жақсарды, оның салмағы мен көлемі ... ... ... бір ... 6 литр мөлшерінде қолданғандағы тәжірибелік жануарлардың қосымша салмағының артуы Р.А. Саляметованың жұмыстарында да көрсетілген (1972). Тәжірибе 72 тәулік бойы ... ... ... ... 1 кг ... ... 0,5 кг комбикормнан, 7 кг мақта қауызынан құралды. Тәжірибелік ... ... ... ... ... ... 710 г, ал ... - 527 г болды. Автрлардың пікірінше, жануарлардың қосымша салмағының артуы, бір жағынан, хлорелла биомассасының қоспаның ... ... ... ... осы ... ... мақталық рационның биологиялық толықтығының артуына байланысты болады. Біруақытта бақылаумен салыстырғанда тәжірибелік жануарлардың ... ... 29,3% ... байқалды[27].
Өзбекстан Ғылым Академиясының Ботаника Институтының мәліметтері бойынша, шошқалар үшін хлорелла суспензиясының тәуліктік ... 2 - 5 л, әр ... ірі қара үшін 3 - 4 л ... ... ақаулы, әрі жемдеуге келмейтін рационына клетка тығыздығы 20-48 ... ... ... 2-3 л ... ... олардың салмағын 20%-25% өсірді. 1967 жылы Өзбекстанның Ташкент ... ... ... ... ... ... ірі қараның салмағына әсері зерттелінді.
М. Я. Сальникова (1965, 1966) қояндарды, қойлар мен шошқалардың хлорелланы қорыту қасиеттерін ... ... ... лиофильді кептіріліген 6 г хлорелла қосылғанда күніне протеиннің қорытылуы 76 -- 78% ... 8 г ... ... ... бас ... [28,29].
Қойлардың хлорелла протеинін қорытуы 52%, ... - 51%, ... - 33%, ... ... заттарды - 70% құрады.
Шошқалар рационына 167г химиялық жолмен консервіленген хлорелланы қосқанда ... ... 85,4% ... ал ... ... 300г ... ... 38,8% құрады. Кептірілген хлорелланың протеинді төмен деңгейде қорытуын автор кептіру нәтижесінде белоктың қабылдануының төмендеуімен түсіндіреді. Автор жануарларды хлорелла суспензиясымен ... ... ... биомассасымен тамақтандыруды жөн көрді.
У. Асраров та (1972) хорелланың паста тәрізді биомассасының жақсы қорытылатындығын көрсеткен болатын. Автордың пікірінше, рационда неғұрлым ... ... ... ... көп ... соғұрлым қорытылу мен зат алмасу көрсеткіштері де жоғары болатынын дәлелдеді [30]. ... ... ... жоғары жемдік және биостимуляторлық қасиетінің болуын және оны ауыл шаруашылық жануарлары мен құстар рационында ... ... ... ... қолдануға болатындығын көрсетеді.
Н. Г. Понировский мен А. ... (1972) ... ... ... ... ... сүттің 17% дейін көбейетіндігі туралы мәлімдеген [31].
Хлорелланың, сценедесмустың және басқа да протококкты балдырлардың биостимуляторлық қасиеттері ... ... ... ... ... Краматор ветеринариялық емханасында да әтештермен жүргізілген тәжірибелерде оң нәтижелер берді. 50% хлорелла ... ... ... да, ... ... су ... ... берген нәтижелер тәжірибелік әтештердің салмағы бақылаумен салыстырғанда 23 - 25% артатынын көрсетті. Мұнда тәжірибелік топта салмақтың бірлігіне ... жем 15,9 - 18,5% -ға ... ... және т.б. ... ... биомассасын өсіп келе жатқан балапандар рационында қолдану мүмкіндігі ... ... ... ... жемінің 25 және 50% (қорытылатын протеин бойынша) лиофильді кептірілген хлорелла биомассасымен алмастырылды. ... және ... ... ... ... ... әсері бойынша көптеген зерттеулер жүргізілді. Суспензияны 1 литрде 0,25г -50г тығыздықта қолданды. Құрғақ хлорелланы қолданғанда жұмыртқалау 24% артты, ал паста ... ... ... 30%-ға ... қойылтылған суспензияда 23%-ға дейін, ал қалыпты суспензияда (құрғақ заттың 0,25 -- 1,5 г/л тығыздығы) 15%-ға дейін артатыны байқалған[32].
Көптеген ... ... ... ... және т.б., 1967; ... және т.б., 1974), тауықтар үшін бір басты тәулігіне хлорелламен қоректендірудің оптималды нормасын анықтаған. ... ... ... 5-7 г, ... 7 -10 г, қойылтылған суспензия 7- 15 мл, кәдімгі суспензия 50 мл дейін ... ... ауыл ... ... мен құстардың өсуі мен дамуына әсерін зерттеу бойынша үлкен тәжірибелер Өзбекстанда да жүргізілді [33,34].
20 - шы ... 2-ші ... ... ... биофизика және молекулалық биология алғы-шарттарының зерттеулері ғылыми-биотехнология жетекші салаларының бірінде жасайды. Осы саладағы ғылыми негіздері, биотехнологиялық өндірістік жүйесін және тыңайтқыш жем ... ... ... және ... таза су мен ... жүзеге асырады, бағалы органикалық немесе биологиялық белсенді заттар алу үшін мүмкіндік береді. Соңғы кезге ... ... өсіп келе ... өнімдер халықтың қажеттіліктерін жабдықтау мақсатында ауыл шаруашылығын қарқындату жолында өндіру. Сонымен қатар, ғылым жетістіктерін пайдалану түбегейлі бағалы азық-түлік және азық ... ... ... жаңа ... ... Осылайша, қуатты индустриялық микробиологиялық синтез ұүру, адаммен жануарлардың белоктары, аминқышқылдары мен физиологиялық белсенді қосылыстарды қамтамасыз ете алады[35].
Бұл ... ... ең ... және экономикалық бұқаралық өсіру салдарынан жарық және кең ауқымды көмірқышқыл энергиясын бағалы органикалық қосылыстардың микробиологиялық синтез мүмкіндік беретін автотрофты биосинтез жолы ... ... ... ... ... тиімді екенін дәлелдеді. Ерекше қызығушылық бірегей балдырларда, атап айтқанда, хлорелла және сцендесмус майың және ... үшін ... ... қажет етпейді. Балдырларды қарқынды өсіру, арнайы қуатты жарық көздерін пайдалану немесе автоматты түрде алдын-ала белгілі бір ... орта ... рН. СО2 ... және дақылдардың тығыздығы сақталып, күрделі қондырғыларды жобалауға байланысты комбинациясын іске қосу немесе өсіп келе ... ... ... ... ... ... бір ... көп қабатты болуы мүмкін. Жоғары штамм балдырларын, селекция нәтижесінде алынған немесе ... ... ... ... ... ... ... ( мысалы, Chlorella Sp. штамм К) тәулігіне литр орта бір ... ... 30-40 ... ... Алайда, бұл құн бойынша энергиясын өндіру жоғары шығындарына байланысты көп болды. Толық жасанды өнімділігі Chlorella ... ... ... 100-140 г/м2 ... зат болды. Массалық балдырларды өсіру кезінде, пайдалынылатын немесе минералды ортаны жаппай өсіру немесе өсу процесі дақылды жайылымға арнайы әзірленген. ... ... ... табиғи минералды су орта дайындау үшін биомасса құнын төмендетеді. Сондай-ақ, ... ... ... ... ... ... ... кезде балдырлар өседі. Бұл салыстырмалы түрде төмен жарық ... ... ... ... ... ... Ағынды сулардағы кейбір қант және спирт, әсіресе ағынды ... ... ... ... ... Авторлардың жоғарыда анықталғаныдай; дәруменнің мазмұның зерттеу 04 ортада, 04 тауық көң мен ... көң ... ... ... ... ... ... Пайданылған штамм Chlorella vulgaris. А дәрумені бірінші орта деңгейіндегі 646 мкг/г; Е ... -140; В1-4,6; ... РР- 142; В -4,8; ... 3240, Екінші орта А деңгейінің дәрумені 646 мк/г болды. Е-144; В1-4,2; В-7,2; ЗЗ-108; В6-5,6 ... 3140. ... ... 157 ... көң ... ... 04 және 04 өсірілген көп каротин жинақтайды. Микробалдырлардың хлорелла пайдалануы және сценесдесмусқа айналды. Тыңайтқыштар мен фототрофты ... ... ... қасиеттері, Scenedesmus салдарынан белок май, витаминдер мен микроэлементтерге айналды. Микробалдырлардың биомасса өнімділігі өте ... ... ... жӘне ... ... ... объектілері - Алматы қаласының ластанған қалдық суларды тазалау жүйесінің су тоғандарынан бөліп алынған Chlorеlla vulgaris. Микробалдырлардың штамдары әл-Фараби ... ... ... Университетінің (CCMKazNU - Culturе Collеction of ... ... Kazakh National ... ... мен цианобактериялар топтамасында сақталады.
Chlorеlla vulgaris Z-1 - Chlorococconеaе класына жататын бірклеткалы ... ... ... ... ... 3-10 μ, ... ... хроматофоры кең және пиреноидпен белдескен, талшықтары жоқ (Сурет 2). Көбеюі тек жыныссыз жолмен жүзеге асады. Аналық клеткадан ... ... ... ... автоспоралармен көбейеді. Ауа температурасы 22-30С, 04, TAР, Тамия сияқты сұйық және агарланған қоректік орталарда жақсы өседі[39]. ... 1. ... ... Бiр ... жасыл балдырларды өсiру
Микробалдырлар Chlorella vulgaris Z-1 клеткаларын 3000 люк. жарықта, жасанды 04, 04 ... және ... ... ... ... 25-280С температурада Петри табақшалары мен 250 мл-к колбалар және әртүрлі биореакторлар өсiрдiк (18).
Зертханада ... ... ... ұшiн ... ... орта ... ... өсiретiн қоректiк орта екi түрлi. Олар сұйық және агарлы қоректiк орталар. Балдырлардың өсуi және ... ... ... ... және мөлшерiне байланысты болады. Сұйық қоректiк ортада оларды ұзақ уақыт өсiру әртүрлi факторларға ... ... өсу ... ... ортадағы элементтер қорына және тәжiрибенiң мақсатына байланысты.
Агарлы қоректiк орта дайындағанда ... 1,5-2 % ғана ... ... ... осы ... ... ... Яғни, агарлы қоректiк орта дайындау ұшiн 1 л. дистелденген суға 15-20 грамм агар-агар ... ... ... ... ... көп, ал қыс ... азырақ қолданады, өйткенi төменгi температурада орта жақсы қатады.
Зертхана жағдайында балдырларды өсiру агарлы қоректiк ... ... зор. ... қоректiк ортаны таза штамдарды бөлiп алуда және балдырлардың коллекциясын сақтауға қолданылады. Дегенмен, балдырларды ... ... ... ... жай, ... ... ортамен салыстырғанда соған байланысты балдырларды мұражайда сақтауда агарлы қоректiк ортаны пайдаланады.
Микробалдыр ... vulgaris Z-1 ... 04 ... ... ортасын қолдандық. Құрамы мынандай (г/л):
(NH4 )2SO4 - 0,2
Ca(H2PO4)2H2O - 0,03
CaSO4 H2O - ... - ... ... ... - 0,15мл
Топырақ экстрактсы - 0,5мл
Микроэлементтер ерiтiндiсi-1мл
Жасанды қоректiк орталарды автоклавта бiр атмосферада қысымда 45,60 минут зарасыздандырады. Балдырларды егу ... ... ... ... ... Бокс iшiн ... үшiн ... лампаларды 40-45 мин. Жағу арқылы жүзеге асырамыз [40,41].
2.3 Микробалдырлар негізінде әртүрлі биологиялық қоспаларды алу ... ... ... ... ... және ... ... алу үшін клетка суспензиясын 3000 айн/мин. центрифугалайды, нәтижісінде алынған тұнбаны дистилденген сумен ... ... 3000 ... ... ... ... 10-150С ... герметикалық жабық ыдыстарда сақтайды. Құрғақ биомассаны алу үшін ... ... ... әдіс ... центрифугалайды, нәтижісінде алынған тұнбаны 60°С температурада 24 ... бойы ... ... ... ... құрғақ биомасса 10-150С температурада герметикалық жабық ыдыстарда сақталынды. Хлорелла клеткаларының суспензиясын алу үшін ... ... ... ... ... [42].
2.4 Микробалдырлар негізінде әртүрлі биологиялық қоспалардың ішек микрофлорасына әсерін зерттеу
Микробалдырлар негізіндегі ББҚ әртүрлі формаларын микроорганизмдердің өсуіне әсерін ... ... ... ... ... vulgaris Z-1 ... негізінде алынған суспензия, қоюланған суспензия және құрғақ ... ... ... концентрацияда қосылды. Барлық тәжірибе келесі үлгіде жүргізілді:
Қоректік орта (ҚО) - бақылау;
ҚО - микробалдырлардың ... ... ... - микробалдырлардың құрғақ биомассасы 0,5 мг;
ҚО - микробалдырлардың қоюланған суспензиясы 0,1мг;
ҚО - ... ... ... 0,5 ... - ... ... 0,1 мл;
ҚО - микробалдырлардың суспензиясы 0,5 мл.
Бактериялардың тәулік ... ... 2х105 ... ... әртүрлі үлгілерде микробалдырлардың негізінде биологиялық белсенді қоспалар қосылған Петри табақшаларына егу жүргізілді. Егу жүргізілгеннен кейін Петри табақшалары 72 ... 370С ... ... ... 72 сағаттан кейін өсіп шыққан колониялар санын анықталады[43].
3 Зерттеу нәтижелері және ... ... ... ... vulgaris Z-1 ... ... үлгідегі биологиялық белсенді қоспаларды алу
Микробалдырлардың ауылшарушылығы, азық түлiк өндiрiстерi және медицинада әртүрлi преператтарды алуда өте ... ... ... ... ... биомассадағы биохимиялық құрамы жағынан басқа өсiмдiктермен салыстырған өте жоғарғы көрсеткiштерге ие. ... ... ... ... ... ... биомассасын өндiрiстiң әртүрлi саларында пайдалану көп елдерде қолға алынған.
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... температураның, көмірқышқылының және суспензияны араластырудың әсері жан-жақты зерттелгенмен, қоректік ортаның оптималды құрамын табу жұмыстары әлі күнге дейін өзекті. Себебі, ... ... ... ... биогенді элементтердің құрамы, оның өнімділігі мен химиялық құрамын анықтаушы факторлардың бірі болып саналады. Ал қолайлы қоректік орта құрамын жасау арқылы ... ... ... ... болады.
Микробалдырларды өсіруде табиғи құс саңғырығын, тезек-көңді, нәсіпті және т.б тыңайтқыштарды қолданып жақсы нәтижелер алған деректер өте көп. ... ... ... байланысты микробалдырды экстенсивті өсіруге қарағанда, интенсивті өсіруде азот құрамын көп сіңіреді деген мәліметтер бар. Микробалдырлар ең бірінші азотты аммоний ... ... одан соң ... түрінде сіңіретіні көрсетілген [44].
Микробалдыр хлорелланы нысана ретінде алып, оның өсу ортасын модификациалау жұмыстарының ... ... екі ... ... ... ... ... экономикалық тиімді әдістерді қолдану және оларды тамақ өндірісінде, медицинада, техникалық мақсаттарда пайдаланудың тиімділігін көрсету. Бірақта, хлорелланы ... ... ... ... ... өсу мен ... ... мен оның ішіндегі әртүрлі мезгілдік өсудегі азоттық ... ... әлі ... ... ... ... ... жоқ[45].
Өндірістік жағдайда микробалдырлардың биомассасын арттыру үшін қоректік ортаға жұмсалатын құнының төмендігі мен ... ... аса ... ... өсу ... ... стандартты ортасындағы барлық тұздардың концентрациясын бір уақытта пропорциональды қысқартуға шек қойылады. ... ... ... ... ... қоректік ортасын модификациялау жолымен концентрациясын немесе ондағы кейбір компоненттерді ауыстыру мақсатында жұмыстар жүргізілген [46,47]. ... ... vulgaris ... өндірістік деңгейде көптеп өсіру мүмкіншілігін кеңейту үшін, оның клеткаларын әртүрлі сұйылтылған стандартты қоректік ортада, азот көзі ретінде нитрат және аммоний ... ... және ... ... ... ... ... тәжірибелерді жүргізуді мақсат етіп алдық.
Хлорелла штамының биомассасын алу құндылығын ... ... ... ... Тамия қоректік ортасында және оның сұйылтылған орталарында өсіріп, хлорелланың өсу динамикасы мен ... ... және ... мөлшерін анықтадық.
Тәжірибе кезінде үш нұсқа (1-3) алынды:
* 1-ші нұсқа, бақылау ретінде алынған (100%) Тамия ортасы;
* 2-ші ... ... ... ... ... 1:1 ... (50%) ... 3-ші нұсқа, Тамияның дистилденген сумен сұйытылған 1:4 қатынасындағы (25%) орта. ... ... ... жүргізілген тәжірибедегі хлорелла клеткалары лабораториялық жағдайда (1 л ... 250 мл ... ... ... Алынған алғашқы клеткалардың тығыздық көрсеткіші барлық нұсқада 0,01 шамасында болды. Хлорелланың өсу ... әр екі ... ... ... ... 2).
Барлық нұсқаларда хлорелла клеткаларының көбейгені белгіленсе, бірақ өскен ... ... ... ... ... ... ... тәжірибенің екінші тәулігінде алынған 1-ші және 2-ші нұсқалардың өсу динамикалары 0,9-0,35 жеткен ... бұл ... 3-ші ... өсу динамикасы 0,15-ке көтерілген. Ал 4-ші тәуліктен соң 1-ші нұсқада немесе 100% пайыздық Тамия ортасында клеткалардың тығыздық көрсеткіші 2,0 ... 50% ... ... ... ... ... тығыздығы 0,8 көрсеткіште болып, бұл кезде 25% Тамия ортасында клеткаларының өсу динамикасы 0,3-ті құрады.
Сурет 2. Хлорелла штамының Тамия қоректік ... ... ... өсу ... 6-шы ... ... (100% Тамия ортасында) клеткалардың өсу тығыздығы 2,8-ге көтеріліп, бұл ... 50% ... ... өсуі 1,2-ге, 25% Тамия ортасындағы клеткалардың өсу қарқыны 0,5 жетіп тоқтағандығын байқадық. Нәтижесінде хлорелла клеткалары толық стандартты Тамия қоректік ортасындағы өсу ... ... ... ... екі және төрт рет ... ... ... Өсу ортасы Тамияны сұйылтуға байланысты, әрине қоректік ортаның рН жағдайы да өзгереді.
Бұдан басқа, микробалдырлардың тіршілігіне аса қажетті орта ... ... ... жалпы тұздардың (анықтап айтқанда, иондық жүйесін) құрамы өзгерген. Әсіресе, бұл натрий иондарының концентрацияларына қатысты болуы мүмкін деген ... бар. ... ... қоректік ортасындағы рН көрсеткіштері жоғарлаған ... ... ... ... ... ... потенциалы төмендейді [24].
Өнімділік негізі болып табылатын хлорелланың биомасса жиналу құрамы қоректік ортаның рН ... ... ... әртүрлі Тамия ортасында жиналған құрғақ биомасса мен ... ... ... (кесте 1).
Кесте 1.
Стандартты және сұйылтылған Тамия ортасында жиналған хлорелланың құрғақ биомассасы мен белок құрамы
Алынған үлгілер
Құрғақ биомасса ... ... ... ... ... соңында жиналған биомасса мен белок құрамы мынадай: 1-ші нұсқада 1,74 г/л құрғақ биомасса мен 51,5% белок жиналған болса, 2-ші нұсқада - 0,58 г/л ... және 33% ... ал 3-ші ... 0,25 г/л ... мен ... ... мөлшері 14% көрсетті.
Хлорелланың өнімділігінің төмендеу себебі, сұйылтылған қоректік ортадағы биогенді макро- және микроэлементтердің концентрациялары төмендеп қоректену ... ... ... ... деген тәжірибелік мәліметтермен сәйкес келеді [25]. Сондықтан біз келесі зерттеулерімізде сұйылтылған ... ... ... ... ... ... (сурет 3).
Тәжірибенің соңғы 6-шы тәулігінде 100% Тамия қоректік ортасында нитраттың мөлшері ... 65% ... ... 25% Заррука ортасында нитраттың дәрежесі бастапқыдан (

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Микробалдыр Chlorella vulgaris және Chlorella pyrenoidosa штамдарының аралас дақылдарының қоюланған суспензиясын алып, құс шаруашылығының өнімділігіне әсерін зерттеу39 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері67 бет
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары39 бет
Web User Interface (WUI) негізіндегі пайдаланушы интерфейсінің компоненттері3 бет
«Cүт сарысуы негізіндегі фитосироптың микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеу»45 бет
«Ауылшаруашылық өнімдерін стандарттау және сертификаттау» пәнінен оқу-әдістемелік материалдар41 бет
«Биологялық ұлпаларға жоғарғы интенсивті лазерлік сәуле әсерінің механизмі»8 бет
«Жіті ішек инфекцияларымен сырқаттанушылықтың алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу» санитариялық-эпидемиологиялық ережесі мен нормалары17 бет
«Көлік шинасының резина үгіндісінің мұнай битумының сипаттамаларына әсерін зерттеу»26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь