«Кондитер цехы жабдықтары» қыскаша оқу құралы

«Кондитер цехы жабдықтары» кыскаша'оку күралы Қазаңстан Республикасының кәсіптік білім беретін оқу орындарының оңу бағдарламасына сәйкес дайындалған. Оқу құралында крғамдьщ тамақтандыру кәсіпорында-рында кондитерлік тағамдарды өңдейтін, дайындайтын, сақтайтын жабдьщтар жөнінде баяндалады.
Қоғамдық тамаңтандыру жүйесі нарыктьщ экономи¬ка жағдайында дамып келе жатңан жеке, шағын және орташа кәсіпкерлікте кішкене кәсіпорындардың көбе-юімен сипатталады. Мұндай кәсіпорындарда техноло-гиялың процестердің басым бөлігі ңолмен атқарылады. Осыған байланысты өндіріске жаңа техника мен ал-ДЫҢРЫ катарлы технологияны енгізу шараларын жүр-гізу талап етілуде. Бүл орайда өндірістік процестер ме-ханикаландырылады және автоматтандырылады, техно-логиялың жабдыңтар жаңартылып, тозығы жеткендері ауыстырылады.
Қолданылып жүрген жабдыңтарды жаңарту дегені-міз - машина элементтерін жетілдіре отырып, оны нақ-ты өндірістің (соның ішінде шағын өндіріетің) кажетті-лігіне ыңғайландыру және пайдалану.
Қолданылатын жабдықтарды жаңарту жөне жаңа түр-лерін енгізу қоғамдық тамақтандыру қызметкерлерінен жабдыңтардың қүрылуын, жүмыс істеу принципін пай¬далану ережелерін және еңбекті ңоррау жағдайларын жетік білуді талап етеді.
Оқу қүралы көсіптік білім беретін оқу орындарының оңушыларына, кондитерлік өндіріс ңызметкерлеріне, шағын кондитерлік кәсіпорын иелеріне кондитерлік цехті жабдықтауда наңты, ең кажетті білім қорын жи-науға көмектеседі.
        
        КІРІСПЕ
кыскаша'оку күралы Қазаңстан Республикасының кәсіптік білім беретін оқу орындарының оңу бағдарламасына сәйкес дайындалған. Оқу құралында крғамдьщ тамақтандыру кәсіпорында-рында кондитерлік тағамдарды ... ... ... ... ... ... ... жүйесі нарыктьщ экономи - ка жағдайында дамып келе жатңан жеке, шағын және ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарда техноло-гиялың процестердің басым бөлігі ңолмен атқарылады. Осыған байланысты өндіріске жаңа техника мен ал-дыңры катарлы технологияны енгізу шараларын жүр-гізу ... ... Бүл ... өндірістік процестер ме-ханикаландырылады және автоматтандырылады, техно-логиялың жабдыңтар жаңартылып, тозығы жеткендері ауыстырылады.
Қолданылып жүрген жабдыңтарды ... ... - ... ... ... ... оны ... өндірістің (соның ішінде шағын өндіріетің) кажетті-лігіне ыңғайландыру және пайдалану.
Қолданылатын жабдықтарды жаңарту жөне жаңа түр-лерін енгізу қоғамдық тамақтандыру қызметкерлерінен ... ... ... ... ... пай - ... ... және еңбекті ңоррау жағдайларын жетік білуді талап етеді.
Оқу қүралы көсіптік білім беретін оқу орындарының оңушыларына, кондитерлік өндіріс ... ... ... ... ... ... ... жабдықтауда наңты, ең кажетті білім қорын жи-науға көмектеседі.
3
1. ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ЖІКТЕМЕСІ
2. МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР
Жабдьщтар 3 түргс бөлінеді:
* Жартылай дайын өнімдерді жене шикізатты ... ... ... ... ... ет ... ... көпсіту машинасы, қамыр илегіш ма - шина, ңамыр жайғыш машина.
* Жылу жабдықтары шикізатты немесе жартылай дайын өнімді жылумен өңдеуден ... ... ... ... ... ... газ плита-лары, электр табалары, электр қуырғыш ңораптары, ңуыру шкафтары (пештері).
* Тоңазыту жабдықтары қоғамдық тамақтандыру көсіпорындарында тез бүзылатын өнімдерді салқын ор-тада ... ... ... ... ... ... ... мүз коймасы.
* Ет турағыш - фарштардың (ет, көкөніс, жемістен жасалғап) өр ... ... ... Елегіш - үнды, түзды, жармаларды түрлі қоспа-лардан тазарту үшін және ... ... үшін ... ... ... ... ... - конди-терлік өндірісте жаңғаңзды үсаңтауға, күмшекерді қант үнтағына айналдыру үшін ңолданылады.
* Көпсіту маши на л ары - ... ... ... ... массаларды даярлау үшін, бисквит-ті, жартылай дайын өнімдерді, майлы жөне ақуызды кремдерді, ауамен ... ... ... ... ... даярлауға қолданылады.
* Қамыр илегіш машиналарды жартылай катты жөне ңатты қамырды илеу үшін: ашытылған қамыр, ңабатты камыр, түшпараға арналған ... ... үшін ... ... ... ... - қоғамдық тамаңтанды-ру кәсіпорындарында қатты қамырды (самса, қабатты камыр үшін) жаюға ... ... ... елегіш-тер ңолданылады. Олар үнды әртүрлі ңоспалардан тазар-тады, қопсытады жөне оттегімен байытады, мүндай өнімдер жақсы көтеріледі әрі дәмді болады.
2.1. Үн ... ... ... ... тік орналасқан қүбырдан, тиеу шанағынан, елегіш механизмнен, түсіргіш астаушадан және меха-низмнен ңүралады.
Сақтандыр-ғыш торы бар тиеу шанагы ... ... ... ... Тиеу ... үн са-лынган капты алып беру үшін жылжымалы рама бекіті-леді. Шанақтың ішкі жагына үнды тік күбырға алып ... ... ... ... ... ... ішінде шнек бар. Шнектің білігіне козғал-майтын ңалақшалары бар елегіш және каркас бекітіл-ген. ... ... ... үн ... арналған ңалақ болады. Машинаның үстіңгі беті ңаңпақпен жа-былады, оның ... ... және ... ... бар. ... ңоспаларын үстап қалу үшін түсіру астаушасы магнит қармағышпен жабдықталған. Үн түсіретін астаушаға тығыз матадан тігілген жүмсак, ... ... бүл ... үн ... ... оны ... тозаңданудан сақтайды.
Жцмыс істеу принципі
Шанаққа толтырылған үн қанатшалардың ... тік ... ... ... ... беріледі, шнек оны елегіш механизмге көтеріп жеткізеді. Мүнда үн ... ... ... ... ... елегішке келіп түседі әрі електеп өтеді. Бірігіп жатып қалған үн түйірлері жылжымайтын ңалақшалардың әсерімен үнтаңталады. Түсіргіш ... ... үнды ... бағыттайды, мүнда ол металл ңоспалардан тазарып, каптама жеңнің бойымен жылжып арнайы қойылған ыдысқа келіп түседі.
Пайдалану ережелері
Жүмысты бастар алдында елегіштің санитарлың күйі ... ... соң ... ... ... ... және ... бар каркасты орнатады. Тесіктерінің (үяларының) диаметрі 1,4 мм елеуіш жоғары сортты үнга, ал тесіктерінің диаметрі 1,6 мм елеуіш 1-ші және ... үнға ... ... ... ... қақпаңпен жауып тастайды және оны қайырма бүран-дамен бекітеді. Жылжымалы раманы төменгі қалыпқа түсіріп, оған үн салынған қапты ңояды да, үнның бір ... тиеу ... ... ... соң ... іске ... Үнды ... жүріп түрған бойда салып түрады. Машинаны әлсін-әлсін тоқтатып, елеуішті шы-ғарып, ңалдық қоспалардан үстелге кағып түсіріп тазар-тады. ... ... соң ... ... ... ... ажыратады.
Үп еяеуге арналган МПМ-80 маишнасы:
а - жалпы көрінісі: 1 - шойын табан; 2 - жылжымалы рама; 3 - ... 4 - жцк ... ... 5 - тиеу шанагы; б - жарып корсетілуі: 6 - ... ... 7 - ... 8 - тік ... 9 - ... ... 10- ... сцзгіш; 11- кайырма буранда; 12- қақпақ; 13-елеуіш; 14 -- сақтандыргыш тор; 15- ... 16 - ... ... ... МС 24-300 ұн ... 24-300 ... жетекке жалғанатын ауыс-палы механизм болып конустан, түсіргіш ... және ... ... ... ішінде ңуыс цилиндр түрінде жасалған жүмыс камерасы орналасңан. Корпустың үстіңгі жағына тиеу шанағы, ал бүйір жақ ... ... және ... ... ... елеуіш барабан қызмет етеді. Барабанның ішіне ңырлы конус енгізілген, оның өзі елеуіщке үнның берілуін, сондай-аң оны елеуді және ңопсытуды қамтамасыз ... ... үш ... ... бар. ... ... 1,4 мм ... жоғары сортты үн, крахмал, түз елеуге, 2,8 мм ... ... ... арпа ... ... үнтағын, ңүмшекерді елеуге арналған, ал 4 мм күмшекер, үсақталған жарманы елеуге арналған.
Жцмыс істеу принципі
Үн тиеу шанағынан ... ... ... жөне ... тепкіш күштің әсерімен елеуішке сығыла түседі, сөйтіп осы арқылы електен өтеді. Түсіргіш ңү-рылғыдан үн арнайы қойылған ... ... ... ... ... ... ... ңалады және тоқтатыл-ған соң сыртңа шығарылады.
Пайдалану ережелері
Елегіштің корпусын жетектің мойын түсына бекі-теді. Тіке білікке қажетті өлшемдегі елеуіш барабан ор-натады. Бүдан ... ... ... ... ... бекітіп, оған жүмсақ қаптама жең кигізеді. Осы-дан соң бос ... ... ... ... ... ... ... жеңнің астына ыдыс ңойып, шанакда үн толтырады және электр ... іске ... ... 30 ... ... елегішті тоқтатып, одан тиеу шанағын шығарып алады, елеуішті суырып, оны үстелге ... ... ... тазартады.
Конус орнатылған тиеу шанағын елегіш жүмыс істеп түрған ... ... ... ... барабанғаөнімді қолмен итеріп жылжытуға қатаң тыйым салынады.
Жүмыс аяқталған соң механизмді өшіреді жөне ... ... ... ... ... ... қүргақ щеткамен сыпырып тазалайды, осыдан кейін оны дымқыл матамен сүртеді. Барабандағы өнім қалдықтарын щеткамен тазартады.
Өнімділігі сағатына - 300 кг.
МС 24-300 цн ... а - ... ... 1 - ... ... 2 -- корпус; 3 - гайка; 4 - тиеу ... б- ... ... 5 - ... 6 ... -- тік ... ... 8 -- тісті-конусты беріліс; 9 - хвостовик (артцы цшы); 10- барабан; 11-жиек ... Үн ... ... арналған жабдың
Мүндай жабдыңтар үнның кебегін алуға, ңопсытуға, аэрация л ауға арналған. Жабдың металл үшңындарын үстауға ... ... ... камтылған. Дірілдек үн елеуші өнімділігінің - 600 кг/с. Шанаптың сыйымдылығы - 75 л. Топтамасында ... ... ... 1 елек бар. Елеуіш үясының көлемі - 1,0 мм.
Елеуіш сымының диаметрі - 0,32 мм. Әр 30-40 минут сайын ... ... ... бункерін ағытып, елеуішті алып, үстелге жеңіл ңағып тазартады,
Үн елеушінің жүмыс уаңытында конусті жүктеме шанапты ағытуға және де тамакты қолымен ... ... ... тыйым салынады.
Үн кебегін алуга арналгаи жабдьщ 2.4. МИМ-600 еттартқышы
МИМ-600 еттартңышы қогамдық тамаңтандыру кә-сіпорнында еттің және балыңтың турамаларын тартуға, котлет ... ... ... және шүжыңты толты-руға арналған.
Электр еттарткышты пайдаланганда:
* электрңозғауыштың қосулы күйінде еттартқыш-тың қабылдау ңондырғысы ... ... ... ... түру ... оның ... зая жүргізбей, еттартқыштың жүктеу мөлшерін саңтау керек;
* еттартқыштың қабылдау шанағына азықты еалып, тек қана ... ... ... ... т.б.) ... де жүмыс барысында еттартңыштың электрқоз-ғауышы тоқтап калса немесе ... ... шуыл ... ... ... босату керек.
Еттартңышты кептірілген нандарды тартуға ңолдан-байды, себебі, ол жүмью ңүралдарының тез тозуына өкеліп соңтырады.
Жүмыс кезінде еттартқышты қараусыз калдыруға немесе зая ... ... бүл ... ... мерзімін ңысқартады.
МИМ-600 еттартцышы
Еттартқышпен жүмыс істегенде жүмысшыны тоң соңпайтындай жағдайларды ңарастыру қажет. Еттарт-ңыштың кабылдау тостағанында ... ... ... ... ... ... ... ет турагышы
МИМ-82 дербес жетегі бар 82 мм диаметрлі торлар-мен модул ьдандырылған. Оның өзі ... ... ... шикізатты өңдеу камерасынан, тиеу қүрыл-ғысынан, жүмыс органдарынан, ... ... ... ... ... ... ... өнімдерді өңдейтін жү-мыс камера с ы орналасқан. Оның өзі ішінде винттік ту - рагышы бар цилиндр түрінде жасалған. Бүл ... ... ... және оның ... бірге айналуы-на жол бермейді. Корпустың жоғары жағында сақтан-дырғыш сақинасы бар ... ... ... ... шет жағы тиеу қүрылғысының қызметін ат-ңарады. Жүмыс органына: шнек, 3,5,9 мм ... бар 3 тор, қос ... ... және ... тор ... Қүрастырылған ет турағышта пышақтар мен торлар қысқыш гайканың комегімен біріне-бірі тығыз ... ... ... ... шнек ... ... Ол етті іліп алып торларға береді. Шнектің саусағына пышақтар және торлар ... Бүл ... ... ... ... айналады да, тор қозғалмай түрады.
Жцмыс істеу принципі
Дайындалған етті тиеу ... ... ... ... ... ... етті ... шнек іліп алып, пышақтар мен торларға қарай жылжытады. Шнек орамының біртіндеп сиреуіне байланысты өнім жүмыс камерасының бойымен ... ... ... және ... ... ... ... күйінде келіп түседі. Бүдан кейін ет ңозғалмайтын торлардың тесіктерінен ... ... және ... ... арңылы ке-сіледі. Егер ет турағыштан өткен ет ... ... ... онда ... ... үсақтау торды орналастырып, оны машина арқылы қайта өткізеді.
Пайдалану ережелері
Машиналарды іске косудың алдында оның орныңты-лығын, диэлектрлік кілемшенің болуын, ... ... ... ... ... тексеру қажет. Жүмыс кезінде ет турағышты бақылаусыз ңалдыруға, сондай-ақ онымен бос ... ... ... ... ... тым ңатты итеруге болмай - ды, өйткені мүның өзі ... ... ... күш ... ... ... ... кейін ет турағыш-ты тоңтатады және бөлшектеп ажыратады. Жүмыс ... ... ... мен ... ... ... ... шайып, кепйреді. Бүдан соң жүмыс орган-дарын түзсыз тағам майымен майлап қояды.
а) б)
МИМ - 82 ет турагышы:
а - жарып көрсетілген: 1 - ... ... 2 - ... ... 3 -- шнек ... 4 -- цыскыш гайка; 5 -- шнек; 6 -- ... ... 7 - ... 8 - шнектің артцы цшы; 9 - тиеу ... 10 -- ... ... тісті беріліс; б - жалпы көрінісі: 11 -- негіз табаны; 12- ... 13- ... ... ... м ... машинасы
МПР-350 м, МПР-350 м-01, МПР-350 м-02 машина-лар азың-түліктерді (шикі жөне пісірілген ... ... ... ... ... ... жа-сыл бүршақ, алма, ірімшік, пияз, шалқан, ботташық, ңияр, томат және т.б. ... әр ... ... ... ... ... ... және кырық ңабатты жі-ңішкелеп кесінділеуге арналған.
Машиналар көкөністерді ңайта өңдейтін кішігірім кәсіпорындарда пайдалануға арналған.
МПР-350 м машинасы пластмасса ... екі ... ... ... жүмыс орнынан және жетектен түрады.
Жүмыс органдары корпустың жоғары жағында орна-ласқан, ал төменгі еңкейген бөлігі қайта өнделген ... ... ... ... етеді.
Жүмыстың басында машинаның санитарлы техника-лык, жағдайын: жерге крсу және электрөткізгішті түзе-ту, барлың ңозғалмалы бөліктерінің және ... ... ... ... жүмыс үстелінде оның сенімді бекітілуін тексеру ңажет. Жүмыстан тыс уақыт-та машина ... ... ... ТММ-ІМқамыр илегіш машинасы
ТММ-1М - ңамыр илеуге арналған. Ол шойыннан жа-салған негізгі табан плитадан, ... ... ... ... ... 6ftp илегіш рычагтан және жетек механизмінен қүралған. Қамыр кеспектің өзі жүмыс ка-мерасы болып есептеледі жөне ... ... ... ... баң ... болып келеді. Машинада өрқайсы-сының сыйымдылығы 140 л болатын ауыспалы үш қа-мыр кеспегі бар. Қамыр кеспегінің астыңғы ... ... ... ... ... ... ... үштары) бар, оның бір үшы қамыр кеспегінің түбіне мыңтап бекітілген. Қамыр кеспегі еңкейіп және кері шалкая ңозғалған кезде оның ... үшы аяқ ... ... жоғары көтеріледі.
Қамыр кеспектің өзі үш дөңгелекті арбаға орнатыл-ған. Арбаның екі үлкен және бір айналмалы дөңгелегі бар. 1180 бүрышңа иілген және ... ... бар ... ... ... машинаның жүмыс орга - ны ретінде қызмет атңарады. Илегіш рычаг жоғары және ... ... ... ... ... жасайды. Қа-мырдың сыртңа шашырауын болдырмау үшін және жү-мысшыны қорғау үшін қамыр кеспектің үстіңгі жағы-на ңоршау ңалңандарын көтеру кезінде электр ... ... ... ... ... ... қалыпңа келтіру үшін маховик орнатылған.
МПР-350 м ыскылы-кескіш машинасы
Қамыр кеспекке салынған өнімдер ңамыр илегіш ры-чагтың ... жөне ... ... бір ... ка - мыр ... өз өсінде айналуы нәтижесінде ауамен байытылған біркелкі массаға айнала отырып, шапшаң араласатын болады.
Пайдалану ережелері
Жүмыстың басында машинаны бос жүріс кезінде ... ... соң ... ... ... 50-80% етіп ... толтырады, щеткаларды түсіріп, машина - ны крсады. Илеу үзақтығы 8-20 минутты ңүрайды және оның өзі қамырдың түріне байланысты болады.
Қамыр илеу ... соң ... ... бүл кезде илеуіш рычаг ңамыр кеспектен болек жоғарғы қалыпта түруға тиіс (оны ... ... ... болады). Сонан соң кррғау қалқандарды көтереді және педальді аякпен басып түрып, қамыр кеспекті негізгі плитадан сырғытып ... ... ... ... ... ... илеу ... қамыр кеспектің үстінен еңкейіп қарауға, қамырды үзіп алуға, сондай-ақ ... ... ... ... кезде ңамыр кеспекті ашуға болмайды.
Жүмыс аякталғаннан кейін жүмыс камерасы мен илегіш ңалақшаларды ... ... және ... ... ал корпусты үн үнтағынан тазартады әрі дымңыл матамен сүртеді.
ТММ-1М камыр илегіш машинасы:
1 -- ірге ... ... 2 -- ... 3 -- арбы; 4 -- қамыр кеспек; 5 - қалқанша; 6 -- ... 7 - ... 8 - ... 9 - ... 10- ... 11- есікше; 12- тетікті станция
2.8. Прима-300 қамыр илегіш машинасы
Прима-300 қамыр илегіш машинасының сыйымды-лығы - 300 л. Ол ... ... қима жуан ... ... ... жасалған. Бүл машинаның орталың жылжымалы шиыршықтанған илеу орны мен екі мөрте тез жүретін автоматты ңамыр ... бар. Ол ... кең ... ақ ... ... және олардың аралас түрлерінен жасалатын қамырдан нан -бөлке және басқа да ... ... ... ... ашытқымен және ашытқысыз қаттама онімдерін илеу-ге арналған.
16
3-134*
Прима- 300 қамыр илегіш ... ... ... машинасы
Машина ңоғамдың тамактандыру кәсіпорындарында орнатылады және ол қатты қамырды илеуге арналған. ... ... ... табан), алып салынатын резервуардан, Z пішіндес екі ңалаңшадан, қақиақ-тор-дан және редуктордан тұрады.
Екі илегіш калакшасы көлденең орналасқан резер - вуар ... ... ... ... ... Редуктор біліктерінің екі жаң ұшында илеуіш қалақ-шалар орнатуға арналған шабаңтар болады. Резервуар платформаның таянышына ... жөне ... ... ... ығысу өсінен бастап бекітіледі. Оның өзі жоғарғы жағынан электр блоктауышы (оқтаулағыш) бар торлы ... ... ... ... ... ... принципі
Резервуарға өнім какпақ-тор арқылы салынады және машинаның ... ... ... іске ... ... ңамыр қалакшалармен біркелкі, көмпи-ген масса түріне енгенше араластырылады. Сүйьгқ ши-кізатты резервуарға қүйып, ... ... да, үнды ... ... ... ... Иленіп бол-ғаннан кейін әлектр қозғалтңышты тоқтатып, каңпағын ашып, қамырды шығарып алады.
Жүмыс кезінде кауіпсіздік ережелерін сақтау ... ... илеу ... ... үстінен еңкейіп қарауға, ңамырды үзіп алуға, сондай-ак, электр крзғалт-ңыш істеп түрған ... ... ... ... ... ... жүмыс камерасы мен иле-rim ңалаңшаларды мүңият жуады және кептіріп сүрте-ді, ал корпусты үн ... ... әрі ... ... ... ... қарағанда, шағын багының кө-лемімен ерекшеленеді. Оның сиымдылығы - 60 литр. Жылдамдық ... ... ... ... кррабы орнатылған. Соңғысы электр ңозғалтқыш-тан берілген жылдамдықты жүмыс органы-көпсіткішке ... ... және оның ... жылдамдығы өзгеріп отырады.
Пайдалану ережелері
Жүмысты бастар алдында машинаның санитарлық-техникалық жағдайын тексереді. Бүдан кейін кронш-текинге көпсіткіш ... ... ... ... багын орнатады. Жүмыс білігіне байланыстыр-ғыш муфтаның көмегімен ... ... ... ... ... ... және ... бактың түбінің арасына 5 мм саңылау қалдырылады. Осыдан кейін, көпсіткіш піспектің бак ңабырғаларына жөне түбіне ... көз ... соң ... ... ... вариаторының көмегі - мен ңажетті жылдамдыкты белгілейді. Шағын бакқа өнімдерді салады да, ... іске ... ... ... ... ... ... араластырған кезде қоспаның көлемі үлғаяды.
МТМ -15 камыр илегіш машинасы: 1 -- редуктор; 2 -- ... 3 -- ... ... 4 - ... 5 - илеу қалақтары
2.10. МВ-35М көпсіткіш машинасы
Көпсіту машинасы көбік тәрізді конднтерлік жарты - лай дайын ... ... ... жөне ... кремдерін), сондай-ақ қүймаң, оладий, вафли дайындайтын қамырды араластыруға арналған. Көцсіту МВ-35М машинасы шойын негізден, корпустан, екі ауыспалы шағын ... бак ... ... ... жөне механизмнен қүралған.
Бак кронштейнге орнатылады, оның өзі корпустың тік бағыттаушы бойымен көтергіш түтқасы арңылы жылжиды. Ауыспалы көпсіткіш піспектер жетекші ... ... ... арқылы бекітіледі. Өңде-летін онім түріне байланысты мынадай көпсіткіш піс-пектер ңолданылады:
* Жеңіл қозғалатын массаларды қаймақ, белок, ... ... үшін ... бас ... ... ... ңоспаларын (кремдер, бис - квит, қамыр) көпсіту торлы және түйьщ піспектер.
Копсіткіштер екі бірд§й қозғалысқг. ... өз ... және ... бак ... ... Жылдамдык, вариа - торы араластырғыштардың айналу жылдамдығын жа-йымен озгеріп отыру үшін ңызмет етеді. Машинаның бүйіріндегі ңабырғасында жылдамдыңты реттеу стан - ция с: ы ... ... ... ... өз осін айнала қозға-лады және айналмалы ңозғалыс жасайтын араластыр-ғыш піспектер арқылы жедел араласады. Өнім толып шашылмау үшін оны ... 2/3 ... ... ... ... ... нәтижесінде енім масса-сы ауамен байытылады, қомақты түрге енеді, біртекті болады және ... ... ... түседі.
Жүмыс аяқталғаннан кейін машинаны айырады, түт-қаның көмегімен бак пен кронштейнді ... те - мен ... ... механизм білігінен араластыр-ғыш піспекті босатып алады да, бактан шығарады. Мас-саны түсіреді, содан соң шағын бак пен кепсіткішті ма-йын кетіріп, ... ... ... ... ... ... ... жуады және қүрғақ шүберек-пен мүқият сүртеді.
■ , ■

- ... ... ... ... аңауларды ңарап, оларды жою үшін жөне ңалып қойған тамяқ кал-дықтарын алу, тазарту, реттеу, жүмыс орындарын бел-гілеу үшін ... ... ... баса-ды, сосын ңауіпті инерциялық жүрісі бар жіберу қон-дырғысының айналмалы және ңозғалмалы бөлшектері толық айырылып, тоқтағанда гана ... ... ... ... ... жылдамдыкты ауыстырғанда шеткі айырғыш электр қозғауышты айы-ратынын естен шығармау керек.
Жүмыс кезінде шанашыққа тамакты ... ... ... ... ... ... ол ... алуға әкеліп соқтырады. Тетік немесе машина толың тоңтағанша ша-нашықты жөне көтргішті шешуге ... ... - 35M ... ... а - ... ... 1 - ... плита; 2 - шаеын бак;
3 - планетарлы ... 4 - ... 5- ... 6 ... 7- ... 8 - кронштейн;
б - былгагыштар: 9 - дошл бас; 10 - ... ... 11- ... ... 12- ... ... SM-60 L ... машинасы
Көпіршіту машиналарын болсын, баска да электрме-[Ха]никалық қүралдарды ... ... ... есте ... ... ... нүсңауында көрсетілген н^үмыстарра [Ға]на қолдану;
- жүмысты бастамас бүрын жетектеу белдігі керекті бағытта айналап түрғанына көз жеткізу;
~ ңасында түрран жүмысшыларға ... ... ... Ңүрғаң қолдарымен және түйме-[Ле]Рі арқылы күралды қосу және айыру;
SM-60L көпіршіту машинасы
2.12. JEREMY ... ... ... ңамыр жайғыш машинасы корпустан, ка-мыр жаюға арналған екі білікшеден, қамырдың ңалыц-дығын реттеуші механизмнен, оның өзі ... ... ... тиеу ... ... механизмнен қүралады. Машинаның корпусы металл рамаға орнатылған және сырт жағынан болат ... ... ... ... ретінде ңамыр илеуге ар-налған екі білікше ңызмет ... ... езі ... жазықтыңңа орналасқан және бір-біріне қарам-қарсы бағытпен айналады. Төменгі білікше тіреуіштерге крз-ғалмайтындай етіп бекітілген. Ал ... ... ... ... және ол ... ... ... жылжи алады. Білікшелердің арасындагы саңы-лаудың көлемін 0-ден 500 мм аралығында реттеуге бола-ды. Саңылаудың көлемі циферблаттан стрелка ... ... ... ... ... калмау үшін оларды ңырғыштармен жабдыктайды. Қамырдың бі-лікшелерге жабыспауын болдырмау үшін үн ... ... Үн ... ... ... жо-ғарылау орнатады және жүмыс барысында храповик ме-ханизмінің көмегімен оны дүркін-дүркін сілкілеп оты-рады. Білікшелерге ңамыр беріп түру үшін ... ... оның ... ... тор бар. Ол ... ... ... Торды 50-ге көтерген кезде электр блоктаушы іске ... ... ... өзі ... ... ... ... түрады, ол өзара шынжырмен байланысқан жөне макта-матадан жасалган лента кигі-зілген кос барабаннан күралады. Транспортердың асты-на қалдың үнды ... ... ыдыс ... ... астаушалар осы мақсатта қызмет етеді.
Жетекші механизм электр крзғалткыштан және ре-дуктордан түрады. Машинаның корпусына тетікті стан - ция орнатылган.
Жцмыс ... ... ... ... ... 5 ... ... еңіс орнатылған тиеу үстеліне салады және айнал-малы білікшелерге қарай бағыттайды, олар ... ... - ды іліп алып ... ... ... 2-3 дүр-кін жаймалайды.
Пайдалану ережелері
Жүмысты бастар алдында машинаны сырттай карап шығады және оның бос ... ... ... Үн ... үн ... және оны ... ... жүмыс қалпына келтіреді. Транспортердің астына қо-йылған тығырық ыдыстың дүрыстығын тексереді және маховик дөңгелекті айналдыра ... ... ... қажетті саңылауды белгілейді.
Қамырдың қалыңдығын 60 мм-ге дейін жеткізе кол-дан илеп, содан соң оны*еңіс орнатылган тиеу үстеліне салады және ... ... іске ... ... ... ... ... саңылауды азайтып, жайылған қамырды көлбеу орнатылған тиеу үстеліне ңайтадан ... ... ... ... түрған кезде білікшелерді және басқа да механизмдерді тазалауға, сондай-ақ саңтандыр-ғыш тордың астына қол жүгіртуге тыйым салынады.
JEREMY қамыр ... ... ... соң ... ... Үн ... ... ыдыстағы және астаушалардагы ңал-ған үнды шығарады, транспортердің бір лентасын щет-камен тазартады. Білікшелерді қамыр ... ... және ... матамен сүртеді.
24
4-134*
25
3. ЖЫЛУ ЖАБДЫҚТАРЫ
Шикізатты дайын өнімге айналдыратын негізгі про-цестердің бірі ... ... ... табылады. Оның барысында өнімнің физикалық-химиялың ерекніелік-тері: қүрамы, түсі, дәмі, иісі өзгереді. Жоғары темпера - тура ... ауру ... ... жойы-лады. Жылумен өңдеудің негізгі түрлері:
* пісіру - өнімді сүйық ортада (су, сорпа, сүт) да-йындық қалпына жеткізу. Пісіру екі ... ... ... тез ... ... ең жоғары ңуатын пай-далану) және жай қыздыру - ңайнату (аппа-раттың төменгі қуатын пайдалану). Кейбір жағдайлар-да тағамды әбден дайын ... ... ... ... жылу есебінен жүзеге асырылады (өшірілген аппараттың жылуын пайдалану).
* куыру - ешңандай ... ... ... асы - рылады. Өнімнің сыртына ерекше кабыршақтар пайда болуына эсер ететін температураға ... кыз дыры ... ... әдістері: а. Негізгі әдіс - аз мөлшерде (өнім-нің 5-10 % көлеміне есептелген); ә. Фритюрда ңуыру -көп мөлшердегі майға 150-160 °С, ... 4:1 етіп алып ... в. ... ... қақтау - жабың камерада (шкафта ыстық ауа жылумен ... жэне оныц ... ... үшін мынадай түрлері крлданылады: физикалық күйіне байланысты отын сүйық, ңатты, газ түрінде болады. ... ... ... торф, ағаш; сүйық отынға өңделген мүнай өнімдері: бензин, керосин, ма - зут; газ түріндегіге табиғи және жасанды газ жатады.
Өндіру өдісіне ... отын ... және ... ... болып бөлінеді. Табиғи отын табиғатта дайын кү-йінде: ағаш, торф, табиғи газ күйінде, жасанды отын ... ... ... асырылатын физикалық-химияльщ процестердің тас көмірді кокстеу, мүнай кре - кинг ... ... Отын ... ... ... 3.1.1. Газ жанаргылары
Газ жылу аппаратының негізгі бөлігі газ ... бо - лып ... ол ... ... қалыптастыру, оны жану камерасына беру үшін және жағуға ... ... үшін ... ... ... ... жану ... түгелдей немесе ішінара жагу үшін әзірленген газ-ауа қоспасы беріледі. Алдын ала араластыратын жанарғы-ларды газ-ауа қоспасының калыптасуы, ауаны аралас-тырғыш камераға ... беру ... ... жанғыш газ ағысының (ңозғалуы) энергиясы есебінен ауа сорып кіргізу арқылы жүргізуі мүмкін. Мүндай жанарғылар-ды инжекциялы деп атайды.
Инжекциялыц газ ... ... 1 -- ... ауа ... ... 2 - тыгын жапкыш; 3 - араластыргыш; 4 -- ңондыргы
Инжекциялы газ ... ... ... ... ... ... Ол газды жанарғыға және ауа сорғышқа (инжекция) беруге ... ... ... ... ... ауа ... реттеуші, газ - ды ауамен араластыратын араластырғыш (конфузор диффузор), қондырғылар ... ... ... беру ... ... Қондырғы ауаның екінші рет сорылуын жүзеге асырады.
Жцмыс істеу принципі
Тығын кақпақ арқылы газ жанарғыға беріледі де, одан үлен жылдамдыңпен ... газ, ... ... ... тудырады, оның өзі бастапқы ауа легін сорып алуға ықпал етеді. Бүдан кейін газ-ауа қос-пасы крндырғыға келіп жетіп, екінші рет ауа ... да, жану ... От ... ... ... ... ... пісіру үшін қолданылады. Ол ңоғамдың тамаңтандыру кәсіпорын-дарының ашық түрінде (ңырман басында, шағын кафе-лерде) пайдаланылады.
От жағатын плита оттьщтан ... ... ... ңуырғыш беттен, түтіндіктен, күлдіктен, жиек ңырынан түрады.
Оттыңка отын ... ... ... ... ... пісіруге арналады. Үстіңгі қуырғыш беті шойын плита төсеніштер арңылы қүралады және ... мен ... ... ... ... ... ... бөлінетін түтін және газды шығарады; оттың пен күлдіктің арасындағы саңылау түтіннің тар-тылуын және ... ... ... ... жиек қыры - ... ... жылу ... даяр-лап пісіруге арналады; күлдік - жанған өнімдерді от-тыңңа жинауға арналады.
Қатты отын ... ... 2/3 ... ... ... ысырма каңпағы жартылай ашың болуы ке - рек. Түтіннің тартылатындығына көз жеткізу үшін от-тыкңа ... ... ... Егер ... ... жаңқа қисайса, түтін тартуы жаңсы дегенді білдіреді. Егер түтін кері қайтса, ... ... ... ... ... тартылуын реттеу қажет. Жану бары-сында түтін газдары ... ... ... ... ... ... немесе қуыру шкафының жүмыс бетін 350 °С, 250 °С, 150 °С температураға дейін томеннен ңыздырады.
Қатты отын жагатын плита:
1- ... 2 - ... ... 3 - жиек ... 4 - ... ... 5 - цстіцгі газ жолы; 6 -- оттык тор көзі; 7 - кцлдік; 8 - ... ... газ ... ... бастамастан бүрын, қүм толтырылған жәшік пен өрт сондіру ңалқанының түгел екенін тексе-ру керек. Жүмысты аяқтаған соң, плита әбден суыған-нан кейін, ... ... ... ... ... ... плитаның үстіңгі жүмыс бетін тазар-тады, ңуырғыш шкафтарда дайын өнімдердің калып қоймауын тексереді.
3.1.3. ПГ-4 газ ... ... газ ... ... ... ... тагам (1,2 жөне 3 тагам түрлері) даяр-лауға ... ПГ-4 ... аң ... ... ... ... түрады. Үстіңгі ңуыру беті 4 конфорка-дан және тор түрінде дәнекерленген рамадан түрады. Конфорканың астында төгілген ... ... ... ... бар. ... жағында газдың конфор-кага және қуыру шкафына берілуін реттейтін тумблер түтңалары ... ... ... ... ... түрінде жасалған. Оның қабырғаларының ортасында жөне плитаның корпусының арасында жылу изоляция-сы жүргізілген. Қораптың астындағы жанарғы қуыру шкафын қыздырады. ... ... ... ... ... аныңталады. Қуыру шкафының ас-тындағы шкаф қүрал-саймандарға арналған. Оның да металдан жасалган есікшесі бар. ПГ-4 плитасының қа-йырма ... ... және газ ... ... ... және өнімдердің шашырауынан қорғайды.
Жцмыс істеу принципі жэне пайдалану ережелері
Жүмысты бастар алдында газ плитасының ... ... ... Плитаны косар алдында бөлменің және қуыру шкафының ішін бес ми-нуттай желдетіп, ауасын тазартып алады. Содан соң газ қүбырындағы кранды ашып,шырпыны ... ... ... ... ... да, ... түтңаларын бүрап ашады. Жүмыс барысында ыдысты 80% көлемінде толтыру керек, өйткені қайнау ... - да ... ... ... ... ... шкафына өнім пісірген кезде биіктігін ауыстырып реттеуге болатын тор сөрелер ңояды немесе табалар пайдаланады. Жүмыс бетінің температурасы және ... ... ... ... ... ... ... реттеледі.
Жүмыс аяқталғаннан кейін жанарғылардың шүмек-терін және газ өткізгіштің шүмегін жабады. Плитаның корпусының ... ... ... ... ... ... тазалап түру қажет.
іг-~
ПГ-4 типіндегі П-0,1 класты жанаргы газ плитасы:
1 - корпус; 2 - цстіңгі ... ... 3 -- ... 4 -- ... 5 - тумблер тцтқалар; 6 - ысыту шкафы; 7 -- кептіру шкафы; 8 - ... 9 - ... ... жылу ... негізгі бөлігі электр - мен қыздыру элементтері болып табылады. Олар электр тогын жылу энергиясына ... үшін ... ... Қоғамдың тамаңтандыру кәсіпорындарында металл ток өткізгіштер кең қолданылады. ... үшін ... ... ... ... бір ... бері-леді. Олар конструктивті сипатына байланысты ашық, жабьщ және герметикалы ... ... ... ... ... ... ілінген немесе керамикалың плиталардың ойықтарына салынған нихромды спиральдан ... ... ... кррғаныш қабаттың асты - на электр изоляция л ы масса түрінде тығыздалып ... Бүл ... ашың ... ... ... ... Олар кофе ... электр табаларда ңолданылады.
Герметикалы (саңылаусыз) электр ңыздырғыш эле - менттер спираль шыны немесе металл ... ... ... ... ... ішіне нихром-нан жасалған спираль қондырылады. Спираль мен тү-тікшенің арасындағы кеңістік периклазбен толтырыла-ды. Кейде түтікшелерді крсымша мырышпен немесе никельмен бояйды, бүл ңаң ... ... және ... ... етуге себебін тигізеді. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының жылу аппараттары үшін шкафтағы ауаны қыздыруға арналған ауа ... ... ... үшін су ... ... ... үшін май ... қыздырғыштарын жасап шығарады.
Олар белгілі бір ортада қызмет ету үшін арналған. Жылу аппараттарында блокпен орнатылады. Түтікше электр қыздырғыштардың ... ... ету ... ... ... ... әр түрлі пайдалану мүмкіндігін жатңызуға болады. Ал оның дайындаудағы күрделілігі мен жөндеуге келмей-тіндігі басты кемшілігі болып ... ... ... ... ... эмаль-мен капталған жалпақ болат ңаңылтырдан жасалған. Корпустың ішінде бірініц үстіне бірі қондырылған үш ... бар. ... пен ... ... жылу ... кабаты өткізілген, өр камерада алтыдан крндырылған. Олардың жүмысы температураны креып-айырғыш арңылы реттеледі. Пісіру ... ... ... бу есікшелерге жасалған желдету тесіктері аркылы шығарылады. -
Пайдалану ... ... ... шкаф ... са-нитарлың күйін тексеру керек. Бүдан соң терморет-тегіштің лимбаларын ңажетті температураға қояды да, шкафты электр желіге ңосады және пакетті ауыстырып ... ... ... ... ... ... ... Бүл кезде сигнал лампасы жанады. Камера тиісті температураға дейін қызған бойда сигнал лампалары сөнеді, бүл шкафтың жүмысңа әзір ... ... ... соң ... ... ... отырып, есік-терді ашады да, кондитерлік өнімдер салынған ңаңыл-тыр ... ... ... ... ... тех-нологиясына сай температураны ауыстырып қосқыштар арңылы реттейді. Жүмыс кезінде шкафты баңылаусыз қалдыруға болмайды. Жүмыс ... соң ... ... ... айырады. Камераларды күйген тағам қалдыңтарынан тазартады. Сыртңы бетін дымқыл шүбе-рекпен сүртіп, құрғатады. Камералардағы температура 350 °С(3), 250 С(2), 150 С(1) ... ... қабы ... ... ... ңосңыш-тары мен термореттегіштерінде аңаулары бар шкафтар-ды пайдалануға тыйым салынады.
32
5-134*
Электр жылу аппараттарының негізгі бөлігі электр - мен қыздыру элементтері ... ... Олар ... тогын жылу энергиясына айналдыру үшін кызмет етеді. Қоғамдың тамақтандыру ... ... ток ... кең ... ... үшін ... кыздырғыш элементтерге белгілі бір пішін бері-леді. Олар конструктивті сипатына байланысты ... ... және ... ... ... электр қыздырғыш элементтер изоляторға ілінген немесе керамикалық плиталардың ойықтарына салынған нихромды спиральдан түрады.
Жабық түрінде спиральдар қорғаныш ңабаттың ... ... ... ... ... ... орна-тылады. Бүл қыздырғыштар ашық түріне қарағанда үзаққа шыдайды. Олар кофе ңайнатқыштарда, электр табаларда қолданылады.
Герметикалы (саңылаусыз) ... ... эле - ... спираль шыны немесе металл түтікшелердің ішінде орналасқан. Болат түтікшелердің ішіне нихром-нан жасалған спираль ңондырылады. Спираль мен тү-тікшенің арасындағы ... ... ... ... түтікшелерді косымша мырышпен немесе никельмен бояйды, бүл ңақ ... ... және үзақ ... ... ... ... ... тамаңтандыру кәсіпорындарының жылу аппараттары үшін шкафтағы ауаны қыздыруға арналған ауа электр ңыздырғышта-рын, ңазандар үшін су электр қыздырғыштарын, фри-тюриндер үшін май ... ... ... шығарады.
Олар белгілі бір ортада қызмет ету үшін арналған. Жылу аппараттарында блокпен орнатылады. Түтікше электр кыздырғыштардың ... ... ету ... ... крлайлылығын, үнемділігін, әр түрлі пайдалану мүмкіндігін жатқызуға болады. Ал оның дайындаудағы күрделілігі мен ... ... ... ... ... ... таяныш аяқтарға орнатылады. Корпусы эмаль-мен ңапталған жалпақ болат ңаңылтырдан жасалған. Корпустың ішінде бірінің үстіне бірі ... үш ... бар. ... пен ... ... жылу ... қабаты өткізілген, әр камерада алтыдан ңондырылған. Олардың жүмысы ... ... ... ... ... ... ... бола-тын бу есікшелерге жасалған желдету тесіктері арқылы шығарылады.
Пайдашну ережелері
Жүмысты бастар ... шкаф ... ... ... ... ... Бүдан соң терморет-тегіштің лимбаларын қажетті температураға қояды да, шкафты электр ... ... және ... ауыстырып қосқыштардың көмегімен жүмыс камераларын қатты қыздыруға көшеді. Бүл кезде ... ... ... ... тиісті температураға дейін қызған бойда сигнал лампалары сөнеді, бүл шкафтың жүмысқа әзір екендігін білдіреді. Бүдан соң күйіп ңалудан ... ... ... ... да, ... өнімдер салынған ңаңыл-тыр табаларды орнатады. Пісіру барысында даярлау тех-нологиясына сай температураны ауыстырып қосңыштар аркылы реттейді. ... ... ... бақылаусыз калдыруға болмайды. Жүмыс аяңталған соң шкафты электр желіден айырады. Камераларды күйген тағам қалдықтарынан тазартады. Сыртқы бетін дымқыл шүбе-рекпен сүртіп, ... ... ... 350 °С(3), 250 °С(2), 150 °С (1) ... ... қабы ... ... ауыстырып косқыш-тары мен термореттегіштерінде ақаулары бар шкафтар-ды ... ... ... ... - ШК-2А ... шкафы; б -- ЭШ-ЗМ пісіру шкафы; 1 -- жцмыс камерасының есігі; 2 -- жцмыс камерасы; 3 -- ... ... 4 - ... ... 5 - жылу ... ... 6 - ... тцтікше электр кыздыргыштар; 7 -- желдеткіш ... 8 -- ... 9 -- ... ... ... қабы; 10 -- терморегулятор; 11- сигнал шам; 12- ауыстырып цоскыштыц тцтцасы; 13- ... ... ... кыздыргыштар
3.4. ШЖЭ-3 электрлі ңуыру шкафы
ШЖЭ-3 электрлі қуыратын шкафы нан-бөлке, кон-дитерлік өнімдерді пісіруге, аспаздык, тағамдарын қуыруға арналған. ШЖЭ-3 ... ... ... ... ... жөне әр ... тамақ өнеркәсіп үйымдарында кеңінен қолданылады. Жүмыс-ты бастаудан бүрын шкаф ... ... ... іске косу ... және ... косу - дың жасап түрғанын тексеру қажет. Азық-түліктерді дайындағанда жылу ережелерін ескере отырып, ЖҚҚ-дің сирек косылып, айырылуын қадағалау керек. Жү-мыс ... ... ... ... ... ... ... соң шкафты электр жүйеден айырады. Термореттегішті касында түрған тумблердің көмегімен айырады. ... ... ... ... ... ... ... қажет.
ШЖЭ-3 электрлі цуыру шкафы 3.5. КЭП-400 кондитерлік электр пеші
КЭП-400 кондитерлік электр пеші үлкен ассортимент-тегі үсақ нан өнімдерін және ... ... ... ... Оның өзі ... ... ... металл каркастан түратын шкаф. Пештің жүмыс камерасы қаптама қаңылтырынан жылу өткізбейтін материалмен бөлінген. Пеш ... ... сол ... ... ... қыздырғыштары, желдеткіші, бу гене -
раторы, басңару және сигнал беру жүйесі орналасқан. Оң жақ ... ... бар ... ... ... сол жагы уш ңуыс ... ... әр бө-ліктің өз есігі бар. Жоғары бөлікте термореттегіш жөне үрілген ауаны күшпен айналдыратын электр ңозғалт-қышы бар желдеткіш орналаскан.
Ортадағы ... ... ... ... ... лампалары жөне суды бу генераторына беріп түратын тетіктер орналаскан. Сондай-аң, электр жабдықтары ... ... мен ... беру ... де ... белікте түтікше электр қыздырғыштармен қыздырылатын бу генераторы, қоректену түтікшесі жене конденсат түтікшесі орналасқан.
Нан және кондитерлік өнімдер табаларға салынып ... ... ... ... камерасына жылжытып кіргізіледі. Пісіру камерасына енген арбашың дәл орта-сына келтіріліп бекітіледі, ал жоғаргы жагы арбашьщ-ты айналдырып ... ... ... ... ... ... барысында механизм арбашықты айнал - дырып түрады.
Бу генераторы - электр қыздырғыштармен ңызды-рылатын ... ... ... Осы бу ... ... бу ... ... камерасының іші бу-мен ылғалдандырылады.
Пісіру барысы басқару және сигнал жүйесімен жаб-дықталып, автоматтандырылған. Пісіру ... ... ... ... ... өткен кезде дыбыс жарық сигналы беріледі.
Камераның есігі электр блоктаушымен жабдыңтал-ған, өйткені пеш тек есігі жабық болган кезде ... ... ... Жүмыс барысын бақылау үшін камераның есігіне терезе қондырылған. Жүмыс ... ... ... ішін екі шам ... ... ... цызатын КЭП-400 нан пісіру пеші: 1 -- пештің каркасы; 2 -- төменгі есікше; 3 -- ... ... 4 -- ... 5 - ... 6 - негізгі айыргыш; 7 -- ортаңгы есік; 8 - ... ... ... 9 -- ... шамдары; 10- жылуреттегіш; 11 - жогаргы есік; 12 -- шибердің тцтқасы; 13 -- ... ... ... 14- желдету тцрбасы; 15 -- конесті айыргыш; 16 - механизм; 17-бу шыгаратын сақтандырган клапан; 18- желдету тцрбасы, 19 -- ... ... 20 - нан ... ... ... 21 -- ... багыттаушы шарик; 22 - стеллаж арбаша; 23 - көрсеткіш ... 24 - нан ... ... 25 -- бу генераторына беруді басқару тетігі; 26 -- көрсеткіш тацта; 27 -- конденсатты ауыстыру ... 28 -- ... ... жерге орнатуга арналган клемме
Пайдалану ережелері
Шкафпен жұмыс жасауға оның қүрылуын және ка-уіпсіздік техникасын білетін адамдар жіберіледі. Шкаф - ты ... ... оның ... орнатылуын және сани-тарлық жағдайын тексереді, сондай-ак қосып-реттегіш қүралдардың дүрыс жүмыс істеуін тексереді. ... ... ... температураға қойып, шкафты электр желіге қосады және текшелі ауыстырып қос-қыштардың көмегімен жүмыс камераларын қатты кыз-дыруға қосады. Сол кезде сигнал ... ... Ка - мера ... температураға дейін қызған кезде сигнал лампалары сөнеді. Бүл шкафтың жүмысқа дайын екен-дігін білдіреді. ... ... ... табаларды және кондитерлік өнімдерді даярлау технологиясына талап-тарына байланысты текшелі ауыстырып-косқыштарды әлсіз немесе қатты қызуға қояды. Шкафты темен тем - пе ра тура ғ а ... үшін ... ... ... және ... ... температурага дейін суытады. Бүдан кейін жылуреттегішті төмен ңыздыру деңгейіне қояды да, ... ... ... ... ... фритюрницасы секцияларга бөлініп жасалған. Өнімділігі - 20 ... ... ... ... көп ... ... шыжгырып даярлауга пай-даланылады (чебуреки, бәліш, бауырсақ, чак-чак). Фри-тюрница тат баспайтын болаттан ... ... стол ... ... ... болат қаңылтырмен және ақ эмальмен ңапталған. Ваннанның пішіні төрт бүрышты, ал оның түп жағы шолақ кесілген пирамида тәрізді бо - лып ... ... ... ... ... жагында салқын аймақ пайда болады да, мүндағы май 100 °С ... ... ( ... Ваннаның түбіне ағызу шүмегі бар цилиндрлі түндырғыш дәнекерленген, ол ваннадагы майды бакқа ағызу үшін қажет. Түндырғыш-қа майды ... ... тор ... ... ... ... ... реттелетін таяныш аяқтары бар дәнекер рамаға орнатылады. Кор-пустың алдыңғы ... ... ... ... ... ... Оның өзі ... өлшейтін датчик-ре-леден, сигнал шамдардан және текшелі ауыстырып-қос-қыштан түрады. Корпустың астыңгы бөлігінде шкаф-тың есігі болады. Шкафтың бүйір жақ ңабырғасына ... ... ... одан ... ... ... ... бак крйылған. Ваннаға күйылған май үш түтікшемен бекітіледі.
Майдың қыздырылуын ... ... ... ... ... ... қақпакпен жабы-лады. ::
Пайдалану ережелері
Жүмысты бастар алдында фритюрницаның санитар-лык күйін тексеріп алады. Бүдан соң түндыргыштагы ағызу шүмегін жабады, бакты орнатады да, ... ... ... ... ... май қүяды.
Осыдан кейін температура өлшейтін датчик-релені тиісті жүмыс режиміне қосады және текшелі ... ... ... ... ... ... осы ... сигналдың жасыл шамы жан-ганнан кейін, өнімдерді жайлап салады. Қуыру ... ... бір ... салқын аймақңа беріледі, мүнда ол күйікке шалынбайды. Көрзеңкені дайын өніммен қосып куыргыш қораптан шыгарады және түтқаға іліп ... ... май ... ... Дайын болған өнімді шығарып, келесі бөлікті салады. Қуыру барысында май азайган сайын қосып түрады.
Жүмыс аяқталган соң фритюрницаны электр ... ... ... ... ... шүмегі арқылы бакқа күйып алады. Ваннаны, түндырғышты, торлы сүзгішті және кәрзеңкені өнім ... ... ... ... ... ... 100 °С ... 1 са-
38
39
ғат қайнатады. Содан соң фритюрницаны айырып, таза сумен жуып алады.
ФЭМС-20 фритюпяицасы: а - ... ... б -- ... көрсетілген: 1 -- рама; 2 -- қаптама; 3 -- ... 4 -- ... ... ... ... 5 -- ... 6 -- ... релесінің датчигі; 7 - есік; 8 - сцзгіш; 9 - торлы стакан; 10- тыгын шцмек; 11 - ... ... ... ... лары
Электр плитаталары 1, 2 жэне 3 тағамдарды даярлауға, сондай-аң сироп, кремдер, глазурлер мен карамельдер ... ... ... тік ... ... каңыл-тырмен жопе эмальмен ңапталған. Қуыру беті 6 тік бүрышты пілтеден түрады. Қыздырғыш элементтері жабық типті. Пілтелердің жақтаулары болатпен жиек - ... ... ... кронштейнге көлденең түтқа-лар бекітілген, олар плитаның маңында қауіпсіз жағдай ңалыптастырады. Әр пілтенің өз жеке ңосңышы бар, ол ... ... үш ... жүзеге асыруға мүмкіндік береді: ңатты, орташа жөне ... ... ... ... ... ... сүйықтар жиналатын тығырық орна-тылған. ЭП-2М қуыру шкафы ... а ... жылу ... ... қос ңабырғалы металл қорап болып табылады. Есіктері корпусқа тығыз жана-сып жабылуы үшін ол серіппе арқылы ... ... ... тесіктер бу шығаруға арналған. Бу өнімді жылумен өңдеу кезінде пайда болады. Шкафтың алып-салынатын текше-сөрелері бар, оларды әртүрлі биіктік-те орналастыруға ... ... өзі ... ... электр кыздырғыштар арңылы қызады (4 үстінде және 4 астында). Шкаф есігімен қатар, жоғары жөне ... ... ... 350 С-қа дейін реттейтін 2 тек-шел! ауыстырып-қосқыштар бар.
Пайдалану ережелері
Жүмысты бастар алдында плитаның санитарлық тех-никалык, ... ... ... ... бір ... ... дөл көлденең ңалыпта және беті тегіс өрі жарыңсыз болуы ... ... ... түбі ... әрі ... және ... ... тығыз жанаса-тындай болуы керек. Алдымен ортақ қосқыш қүрылғы-ны, содан соң оттықты толық ңуатқа ңосады. Сүйық қай-нағаннан кейін, ... ... ... ... ... ... ... толық қуатына дейін ңыздыру 60 минутта іске асады. Оттықты бос күйінде катты қыздыру режимінде ... ... ... ... соң ... ңосқыштардың көме-гімен оттықтарды ошіреді және плитаны электр желі-дён айырады. Плита салқындағап соң оны күйген тамақ қалдыңтарынан ... және ... ... ... ... ... ... жағдайын қуыратын шкафтың камерасымен түбін жерге косу сенімділігін, пакеттік ауыстырып-қос-кыш жасап түруын тексеру керек. ... ... ... ... ңатты қыздыруға қосып, қажетті ңызуды термореттегіште белгіленді, осы кезде дабыл шамы жанады. Жүмыс біткен соң, пакеттік ауыс-тырып-қосңыштар көмегімен ... ... ... ... жүйесінен айырады.
ЭП-2М электр плитасы: 1 - куыру ... 2 - ... 3,4 -- ... 5 -- тыгырық; 6 -- ... ... 7 -- ... ... 8,10 -- ... ... 9 - жиек ернеуі; 11- ауы с т ыр ып-коскы ш ; 12- тцтікше электр ... ӘП-6 жш ... ... сауда маркасының өнім-дерінің электр плиталары үсақ ... ... ... ... жене ет, ... көкөністер жасалған шала өнімдерді қуыруға, сонымен қатар плитаның ыдысына бірінші, екінші, және үшінші тағамдарды дайындау үшін ... ... ... ... ... ... және ... қызуды үстап түру үшін үш ЖҚҚ-мен жабд ықталған, сонымен катар олар ... үзақ ... ... кепілдік етеді. Жүмыс бастау алдында ңуыратын плита бетінің сани-
1
ЭП-6 жш электр плитасы
3.9. ПЭ-0,51 ... ... ... дайын өнімдерді өңдеуде белгілі бір қызмет аткарады және басқа ыдыстарда жылумен өңдеу-ге арналған. ... ... ... ... басқа ап-параттармен бірге орнатылады және каркастың жоғаргы жағына орнатылған 3 тік бүрышты оттықтары бар.
Әрбір оттыңтың өзінің ауыстырып-қосқышы бар. ... ... ... ... және ... ... сатылап реттеуге: жай, орташа және қатты қызуға коюға болады. Плитаның ауыстырып-косңыштар, үй-лестіргіш ... жөне ... ... ... орналас-қан алдыңғы беті панельмен жабылған, ңалған исақта-ры болат каңылтырмен ... ... ... 1 - ... 2,3 -- ... 4,5 -- қаптама; 6 -- каркас;
7 - қоршау; 8 -- ... 9 - ... ... 10 -- ... 11 -- баскару панелі; 12 -- ауыстырып-коскыш; 13 -- цйлестіргіш блок; 14- ... ... ... Қуыруға және пісіруге арналған аппараттар
Электр табалар өнімдерді негізгі әдіспен қуыруға, сондай-ақ тікелей куыру бетінің өзінде ... ... ... арналған.
Тікелей және жанама қыздыратын табалар болады. Тікелей қыздырылатын табалар қуыру ... ... және ... ... сол сияқты сыртқы кейпі мен қуаты бойыншабір-бірінен ажыратылады. СЭЧ-0,25, ... ... ... ... ... табалары қуырып-пісіретін жабдықтарга жатады. Олар палау, рагу, соус, самсалар даярлауға, сонымен ңатар көкөніс-тер мен етті қуыруға және бүқтыруга ... ... ... ... ... ... ... шиыршықтар мен ЖҚҚ-дың арқасында жүзеге аса-ды.
Жайын тостаганның қүрылымында фарфор моншак-тармен оқшауланган жылылықты шығармайтын мате-риалдар мен ... ... Тот ... ... жасалған тостаганның қүрылымында және ас көміртекті болаттан ... ... ... ... осы үлгілерді жылдам қыздыратын ЖҚҚ-тар орналасқан.
3.10.1. СЭЧ-0,25-0,45 электр табалары
Табалар тікелей ... Таба ... ... ... ... 6 және 7 мм ... ... деңгелек пішінді шойын ыдыс түрінде жасалған. Оның озі тат баспайтын болаттан әзірленген корпусқа бекітіледі. Табаның қабыргалары мен ... ... жылу ... ... ... корпусы шанышқы тәрізді негіз табанга екі қуыс цапфа (білік) арқылы ор-натылады. Шойын ... ... ... фар - фор ... ... электр спираль төселеді. Электр қыздырғыштың астыңғы жағын асбест тесенгіш қорғап түр және ... ... ... ... ... тиеу ... ... ағызуға ар-налады. Ол червякты берілістен және маховиктен ... Оның ... ... механизм табаңы кез келген еңкейген қалыпта үстап түра алады. Сым өткізгіштер негіз табанның сол жақтагы куыс тіреу арқылы еткізіліп, текшелі ... ... ал ... қуыс ... ... ... элементтерге тартыла-ды. Текшелі ауыстырып-қосқыштар электр табалардың қуатын 4:2:1 қатынасына сәйкес реттеп отырады.
Табалардың негізгі ... - оның ... ... кейбір түстарының біркелкі қыздырмайтындығы болып табылады. Температурадағы айырма 120 °С -ңа дейін же-теді. ... ... ... ... 200 дана/сағ-қа жетеді.
СЭЧ-0,25-0,45 электр табалары
СЭЧ-0,25 электр табасының СЭЧ-0,45 табадан айыр-машылығы, оның ашылатын қақпағы бар пішіні тік ... тиеу ... ... ол ... ... және ыдысты кез келген ңалыпта үстап түруға мүмкіндік бе-реді. Электр таба СЭЧ-0,25 іші қуыс екі тумбаға бекітіл-ген. Оң ... ... ... механизм орнатылған, оның көмегімен табаны көлденең немесе еңкейтілген қалыпқа келтіруге болады. Сол жақтағы тумбаға қыз-дыру астындағы ... ... ... ... элементтер орнатылған. Пайдалану ережелері СЭЧ-0,45 табасындай.
3.11. Тамақ пісіретін ... ... ... ... ... ... тамақтандыру көсіпорындарында 1,2 және 3 тағамдар пісіру үшін, су қайнату үшін қолданылады. Олар ... және ... ... ас пісіретін электр ңазанының сыйымды-лыгы - 160 литр. КПЭ-160 тот баспайтын болаттан жа - ... ... ... пісіру ыдысынан және сырт-қы қазаннан қүралады. Асардың арасындағы кеңістік сулы-бу қабатын ... ... ... жылу өт-кізбейтін жамылғымен бекітілген және ақ түсті эмаль жағылған болат қаңылтырмен қапталған. Қазанның түбіне бу генераторын ... ... ... ар - найы ... ... алты ... ңыздырғыштар және екі электрод бекітілген, оның өзі бу ... су ... ... ... ... қыздырғыштарды автоматты түрде электр желіден бөліп тастайды.
Бу генераторына ңайнаған суды толтыру воронкасы арқылы баңылау шүмегінің деңгейіне жеткізе күяды. Қазанды ңос ... ... ... жабады, оның өзі серіппелі қарсы салмак. арқылы теңестірілген. Ш-сіретін ңазанға тағам тығыз орнығу үшін ... ... ... ... ... және оның ... бүрандалары бар.
Қақпактың ортасына кері қайтарғышы бар және қа-зандағы ңысымның асып кетуін болдырмайтын бу шы-ғарғыш ... ... ... ... ... пай-да болатын бу клапан-түтікше арңылы өтіп бу шығатын ңүбырға келеді және одан әрі канализацияға беріледі, бүл ... ... ... ... ыдысының астыңғы бөлігінде сүйыңтардысыртқа шығаруға арналған ағызу шүмегі болады. ... жөне ... ... ... ... ... өт-кізгіштермен жабдыңталған. Олар қазан каптамасыныңастына орнатылады. Қазанның сыртқы жоғарғы түсын-да бүру түтікшесі өздігінен (автоматты) бір жағына жыл-жиды. Қазан ... жөне ... ... ... Ол ... клапаннан жәнеэлектр түйіспелі манометрден ңүралады. Манометрбулы-су ңабатындағы бу ңысымын өлшейді және жылуреттеуді жүзеге асырады. Оның бу қысымын ... ... және екі ... ... ... Олар ... қабатының астыңғы және үстіңгіжағындағы кысымды белгілейді. ... екі ... ... бар. Қысымның артуы нөтижесінде жылжымалы стрелка жоғарғы деңгейге жетеді де, ыдыстағы су қайнайды.
КПЭ-160 тамац пісіретін электр казаны: 1 -- ... ... ... бар бу ... 2 - ... ... 3 - жылу өткізбейтін қабат; 4 - булы-су кабаты; 5 - баскару станциясы; 6 -- клапан тцтікше; 7 -- бцру ... 8 -- ... ... 9 -- ... ... ... 10 -- бу ... тутікшені жуу цшін су беретін су өткізгіш; 11- кайнату буларын шыгаратын вентиль; 12 -- ыстыц су ... 13 -- ... ... 14 -- сақтандыргыш клапан; 15 -- электр тцйіскіш манометр, 16- цайтаргыш; 17- ... 18- ... ... 19- ... шцмегі; 20 -- казан қаптамасы; 21 - ірге табан
Осы кезде автоматика электр схемасында түйықталу ... және ... ... ... ... ... ... бір ғана түтікше электр кыздырғыш - тың жүмысы арқылы жүреді. Қысым төмендейді де, ... ... жай ... ... ... ... ... қазанның қакпағын бірнеше рет ашуға тура келеді: өнімдер ңосылады, көбігі алынады, бүл оның салкындауын және қысымның төмендеуін ту-ғызады, ... ... ... ... ... де, ... нәтижесінде бес түтікше электр қыздыргыш іске қосылады. Қазан қайтадан толық қуатпен ... ... ... ... іске ңосу үшін ... басу керек, осы кезде ЛЗ шамы сөнеді. Л1 шамы ... ... ... ... және бу гёнераторында су калыпты деңгей-де болған жағдайда жанады. Л2 шамы бір ... ... ... жүмысын көрсетеді. ЛЗ шамы 5 түтікше электр ңыздырғышының жүмысын көрсетеді. Л4 шамы жанған кезде ... ... ... ... Л4 шамы бу ... су ... ... қазанның өшкендігі туралы белгі береді.
3.12. Жоғары жиілікте ... ... ... тамактандыру көсіпорындарында жоғары жиілікте жарың бөлу өрісі арқылы жүмыс істейтін шкафтар: , , ... Олар ... ... тез ... және ... ... дайын өнімдерді жоғары жиілікте токтың электр магниті ерісі ... ... ... ... ... ... ... цазандары
Жүмыс бастау алдында қорғау кақпағын жөне қазанның санитарлық жағдайын тексереді. Содаң
48
49
соң шумекті ашып бу генераторындағы су ... ... ... ... оның ... ... қақпағының шығыршықтары айналып түру керек. Тағамдардың дайын болғанын немесе қазанды ... ... ... ... ... ... айырып, 5-10 минөттен кейін турбина ңаңпағының шығыршығын көтереді.
Қазанды жуып-шаго алдында оны басқару станция-сында электр ... ... ... ... ... ... ... қажет болған жағдайда есікті шкафтың негіз табаны астына кіргізеді. Шкафтың ... май және ... ... ... ... орта түсына шанышқы орнатады, оны төрт ңырлы үшымен шкафтың ішкі сол жақ ... ... ... ... ... Ал оң жак. ... шанышқының екінші үшын кіргізетін ойық бар, оған түтқа жалғанады. Шанышқыда екі жылжымалы қыс-ңыш болады, олардың арасына қуыруға арналған жар-тыл ай ... ... ... ... ... ... ... сым бекітуге болады. Жартылай фаб-рикатты солардың біріне салып, үстіне екіншісін қояды. Өнімнің ... ... ... ... оны ... ... екінші жағына аударып қояды.
КПМ-100 тамақ пісіретін қазаиы
3.12.2. ГЭ-3 ... ... - төрт ... ... ... ... Қуыру камерасының сол жагына электр двигатель және екі ... ... ... ... ... ... ... камерасының үстіңгі бөлігіне кварцты екі түтікше электр қыздырғыштар бе-кітілген, одан жоғары ... ... ... ... ... 1 - ... аяқтары; 2 - астыңгы багыттаушы; 3 - жетекші білік; 4 - цстіңгі багыттаушы; 5 - бірінші қыздыргыш ... ... ... ); 6 - ... ... элементтің коскышы (тумблер );7- айналмалы тцтка; 8 - қуыру камерасы; 9 - жапқыш есік; 10- ... 11- ... ... ... ... ... ... түтікше таза, мөлдір болуы керек, май жүғынды-сы және саусақ ізі болмауға тиіс. Былғанған түтікшенің инфракызыл сәуле бөлуі нашарлайды. Кварц түтікше осал ... оны ... ... өте сақ ... ... соң қуырылатын өнімді шанышңыға бекітіп, куыру шкафына салады және ... ... ... ... ... ... электржеліге қосып, әлекр қыздыр-ғыш элементтерді жалғайды. Сонымен бірге, жүмысңа электрдвигателін де ңосады, оның өзі шанышңыны ми-нутына 2-2,5 айналым жылдамдықпен айналдырады. ... ... ... ... еті үшін - 20-35 минут, кәуаптар үшін - 15-20, антрекоттар үшін - 10-12 минут. Өнімніц дайын болғандығын органолептикалық жолмен ... ... ... ... ... ... өшіріп, есікті ашады және дайын кулинарлық бүйымдар бекітілген шанышкыны суырып ... ... және ... ... ... ... соң, ... ішкі бетін жуғыш заттар кр-сып жылы сумен ... Ал ... ... артңы ңа-бырғасындағы винтті босатып, алюминий кайтарғыш-ты шығарып алады және жуып ... ... ... жабдықтар қоғамдық тамақтану кәсіп-орындарында тез бүзылатын өнімдерді саңтау үшін ... ... ... өнімдеріне ңолайлы эсер етуі -іынадан көрінеді, ягни төмен температурада ... ... ... ... ... ... ... Оның үстіне өнімдердіц дәмдік сапасы және сыртқы пішіні сол күййнде қалады.
Қогамдык, тамаңтандыру кәсіпорындарына тез ... ... ... ... ... жөне пай-далануға дейін темен температурада сауда тоңазыткыш жабдыктарында сақталады.
Тоңазытңыш машиналарға салқындатылатын орта-дағы жылуды үздіксіз сорып алуға мүмкіндік беретін ңүрылғыларды жатқызады. ... ... ... көп ... ... ... машиналары болып табылады.
Компресті тоңазыту машиналар жүмысының түпкі негізі қорғалу затының - тоңазытңыш агенттің (хладо-гент) ... ... ... табылады.
Салңындату агенті денсаулықңа зиянсыз болуы керек. Сонымен бірге қайнау температурасы төмен, жарылу қаупі жоң, ауамен ... өрт ... ... ... суды ... ... арзан болуы ңажет.
Фреондар - хлорфтор ауыстырғыш көмірсутектер.
Фреон-12 - өзіне төн әлсіз иісі бар түссіз газ. Фреон көп мөлшерде ауаға ... ... (30 % ... ... ... ол ... 3,5 есе ауыр. Ашық жанған кезде ол улы газ ... ... сол ... ... ңондыргылар орнатылған бөлмелерде темекі тартуға және жалаң отпен жүмыс жасауға ... Өрт ... ... ... ... ... өйткені метал-
тылған. Камера торлы текшелермен жабдьщталган, олар-ды биіктігіне ... ... ... ... ішкі ... да текшелер жасалған. Есіктің өзінде магнитті ілгек бар. Есік ашылғанда ішкі камераға шам аркылы жарық беріледі. ... үшін ... ... ... ... ... саңылаусыз агрегатты пайдаланады.
Температуралың режимді өзгерту APT-2 түтқаны бүру арңылы жүзеге асады.
тцрмыстык тоцазытцышы: 1 - шкаф корпусы; 2 - ... 3 - ... 4 - ... есігі; 5 - термореттегіш; 6 - кос қабатты тыгыздагыш; 7 - есіктің ішкі панелі
Пайдалану ережелері
Тоңазытқыш жабдықты жылу аспаптарынан және күн ... ... ... ... орнатады. Тоңазытқыш - қа салынатын өнімдердің температурасы бөлменің жы - лу ынан жоғары ... ... ... ... алу ... ... ... өңдеуден өткізу кажет. Еру барысында бу-ландырғышты өткір заттармен шүңуға болмайды. Өнімдерді сақтау барысында олардың бір-біріне тауар-лық ... ... ... ... ... ... ... және жартылай даяр өнімдерді, дайын тағамдарды саңтауға арналған. Шкаф салқындататын камерадан және төменгі жақта орналас-қан ... ... ... ... ... ... ... болат табақтармен ңапталған және ішкі жағы жалпақ алюминий ңаңылтырмен қапталған.
Табақ қаңылтырлардың арасына жылу өткізбейтін ... ... ... ішінде өнімдерге арналған текшелі сөрелер орнатылған.
Буландырғыш камераның төбесінің астыңғы жағы-на бекітіледі, ал саңылаусыз салкындату агрегаты ма - шина ... ... ... ... ... ... түрде 1 ден 30 °С-ка дейінгі аралықта реттеп түра-ды.
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында ШХ ти-піндегі әртүрлі ... ... ... ... ... айырмашылығы есіктерінің саны және сапасы, тоңазытқыш камераларының сыйымды-лығы және баска да ерекшеліктеріне ... ... ... ... тоңазытқыш шкафтардың түрлері: Т-125, Т-60М, ШХ-1,12; ШХ-0,6 және т.б.
Pound6
67
5. ... ... ЖӘНЕ ... ТЕХНИКАСЫ
5.1. Қазақстан Республикасының еңбек қорғау және қауіпсіздік ... ... ... ... ережелері
Еңбек ңорғаудың барлық шаралары ҚР Конституция -сы негізінде әзірленеді.
I тарау. Негізгі ... бап. ... ... және ... ... және ... ... жағдайлары жасалуға тиіс. Бүл жауапкершілік әкімшілікке жүктеледі. Ол өн-дірістік жараңаттардан сактандыратын ... ... ... ... ... ендіруге, кәсіби аурулардан ңорғайтын санитарлың-тазалың жағдайын қамтамасыз етуге міндетті.
Егер кәсіпорын, өндіріс, цех таза әрі ңауіпсіз еңбек жағдайын ... ете ... ... онда оның ... және ... ... ... емес.
Кәсіпорын әкімшілігі арнайы киімдерді, арнайы аяқ киімдерді және басқа да жеке саңтандыру ңұралдарын беруді, саңтауды, жууды, кептіруді, залалсыздандыру-ды және ... ... ... ... бап. .
1. Жүмыс беруші мен жүмыскердің өзара қарым-ңатынастары қүқыңтың актілерімен, жеке еңбек, ... ... ... ... Бүл ... еңбек туралы заңдарға сәйкес жасалады.
* Жеке еңбек, үжымдың шарттар талаптары екі ... тек ... ... өзгертілмейді.
* Белгілі бір категорияға жататын жүмыскерлерге койылатын еңбек талаптары баска бір нормативтік ... ... ... ... онда олар ... Заң ... ... болмауға тиіс.
* Негізгі Заң еңбек қарым-қатынастарын реттеуде минималды мерзімдер мен талаптарды ... Жеке ... ... шарттарға отырған екі жақ бүл минимумды жаксарту ... ... ... алады.
* Жеке еңбек, үжымдық шарттар заң актілеріне ңайшы келмейтін болса, екі жақ оларды орындауға міндетті. і
III тарау. Үжымдық шарт
М32 бап. .
* Бір ... ... ... ... ... өкілдері) және бір немесе бірнеше кәсіподақтар немесе кәсіподаң мүшесі емес жүмыскерлер өздерінің үйымын қүрған болса, ... ... ... ... ... ... ... Жүмыс беруші үжымдық шарт жасасатын жақтар-дың барлың өкілдерімен келіссөздер жүргізеді.
* Үжымдың ... іске ... осы ... ... қол ... ... ... қатысты.
* Келіссөздер жүргізу мерзіміне екі жақты келіссоз ... ... саны ... екі ... ... ... Қауіпсіздік техникасы бойынша берілетін нүсқаулардың түрлері
Іс жүзінде еңбек заңдарына сөйкес бірде-бір жүмыс-шы немесе қызметкер ... ... ... ... ... ... бо - йынша нүсқаудан отпей жүмысқа жіберілмейді.
неше рет жерге крсылған нөлдік сыммен байлаиыстыру болып табылады. ... ... ... ... жабдығында кернеу пайда болады. Сөйтіп тесілудің нәти-жесінде ... және ... ... ... ... түйықталу болады. Осы сөтте саңтандыррыш ар-қылы артың ток өтіп оны күйдіріп жібереді. немесе авто - мат текшелі ... ... ... ... ... ... және оған ... ңауіпсіз болады.
Ажыратқыш қорғаныс-қорғаудың неғүрлым жетіл-дірілген әдісі, оның өзі желідегі кез келген кернеуде дәл жүмыс істейді.
Электр жабдыктар корпуспен түйықталған ... ... ... автоматты ңондырғы іске қосыла-ды, сөйтіп электр магнитті катушканың қысқыштарын-да кернеу пайда болған сәтте ажыратқыштар жүмыс ... ... ... ... бүлінген түсы ажы - ратылады.
Жерге ңосылған қорғаныстарды сырттай қарап шы-руды өлшегіш сайман арқылы ... ... ... кезде сымдардыц үзілуін, түйісулердің тығыз орна-тылмағандығын, жабдықтардың дүрыс қосылмағанды-ғын, сым қималарының белгіленген ... ... ... ... ... ... ... тексеру айы-на бір рет жүргізіледі.
Өрт цауіпсіздігі шаралары
Әдетте, өрт қауіпсіздігі ережелерін бүзудың немесе білмеудің салдарынан өрт ... ... ... ... үшін өрт ... ... үнемі нүсқау өткізіп отырудың мөні зор.
Кәсіпорынның ауласы таза әрі ... ... бо - луы ... ... ... ... ... шығу қамта-масыз етіледі, өндіріс жөне крйма үйлерін жүмыс аяқ-талған соң мүқият қарап шығады, мүнда электр жабдығы ... ... ... ... газ ... ішкі газ өткізгіштің шүмегі арқылы бекітілу-ге, ал цехтар мүқият тазартылуға тиісті.
Өндіріс және қойма үйлерін өрт ... ... ... қамтамасыз ету қажет.
Өрт шыққан жағдайда адамдарды қауіпсіз жерге кошіру үшін өндіріс бөлмелерінде кемінде екі есік бола - ды, оның ... бүл ... ... ... түсқа қнрай ашылуы тиіс.
Қоғамдық тамактандыру косіпорындарында өрт шы-ғудың негізгі себептері мыналар болуы мүмкін: отқа қарсы ... ... ... ... ... күйінің қанағатсыз болуы және электр өткіз-гіштеріндегі аңаулар, жылу жабдықтарының және ңыз-дыру аспаптарының бүзылуы, оларға арнайы киімдерді кептіру және т.б. Сонымен ... ... ... желдету жүйелерінде ваз бен ауа араласқан жарылыс қаупі бар ңоспаның пайда болуы, найзағайға ңарсы ңүрылғының болмауы жөне ... ... ... өрт ... ... саңтамауы да се-беп болуы мүмкін.
Қоғамдық тамақтандыру көсіпорындарында өрт ңауіпсіздігі жөніндегі жауапкершілік әкімшілікке жүктеледі, ол өрт қауіпсіздігі ережелерінің дөл ... ... ... ... ... шаралары
* қоғамдың тамактандыру кәсіпорындарында қонды-рылатын: жерге қосу, нөлдік, ажырату ңорғаныстарын
* қызметкерлерге электр кауіпсіздігі ережелері жөнінде нүскау беру және ... ... ... ... бар адамдарды электрқондыр-ғыға қызмет корсетуге жіберу;
* ток жүретін ... ... жеке ... ... ... ... ... ніапшыған су, дым-ңыл шүберек электрді жақсы еткізетіндігін естен шы-ғармау кажет. Сондықтан электр қозғалтқышына жөне
жалғау ... ... ... және ... ... ... болмайды.
5.5. Оқыс жағдайлардан сақтандыру шаралары
Оңыс жағдайлардан саңтандыру шараларына мына-лар жатады:
* сауда-технологиялың, көтеру-тасымалдау және бас - ка да жабдықтарды, сондай-ақ ңауіпсіздік ... ... ... әртүрлі қондырғылар мен ңү-рал-саймандарды жетілдіру;
* қоршауды, крсымша сақтандыру мен қорғау, блок-тау тетіктерін орнату;
* токтан ... ... қосу ... ... оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және еңбек жағдайын жақсартуға бағытталған жабдықтарды тиімді ... ... ... ... тазалауды механикалан-Дыру;
* жүктерді және т.б. көтеру, түсіру және тасымалдау үшін қарапайым қүрылғыларды орналастыру.
5.6. Өндірісте ауырып қалудан сақтандыру шаралары
Өндірісте ... ... ... ... ... жатады:
* желдету жүйелерін, жылу бүркемелерін салу және жетілдіру;
* ... ... және ... ... ... ... ... беріктігін жетілдіру;
* от жағылатын кондырғылардың әсерін күшейту;
* едендерді жылыту;
* жүмыс ... ... бір ... ... ... орындықтар орнату;
- жел соғуды, кіруді болдырмау мақсатында қалқа-лар жөне басқа да қондырғылар түрғызу.
5.7. Еңбек жағдайын жақсарту шаралары
Еңбек жағдайын жақсарту шараларына мыналар жа - ... ... және ... жарықты тиімді пайдалану;
* душқа түсетін, киім ілетін, жуынатын тағам қоятын бөлмелерді салу, ңайта қүру және ... ... ... ... ... жөніндегі көрнекі бүрыштарды, көрмелерді жарақтау;
* еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі көрнекті күралдар мен өдебиеттерді алу;
* кауіпсіздік ... және ... ... ... ... басып шығару;
* еңбекті қорғау және кауіпсіздік техникасы туралы ... ... ... ... ... ... және дене шынықтыру-са-уықтыру жүмыстарын жүргізу кіреді;
* осы шараларды жүзеге асыру үшін қажетті ақша-лай және заттай ... ... ... ... ... ... жабдықтарға жатады:
A. Елегіш;
B. Тоңазытңыш;
C. Қуырғыш шкаф.
3. Тұрмыста қолданылатын тоңазытқышта мүздатқыш камера қандай рөл ... ... ... ... алып ... ... ... үстағыш;
C. Дежа.
5. Еттурағыштыц жүмыс механизмі:
A. Муфта;
B. Шнек;
C. Терморегулятор.
6. Қамыр илегіш машинаның жүмыс бөлшегі:
A. Арба;
B. Басқыш;
C. Z - түрлі қалақша.
7. Электржабдығын ңосуға арналған механизм:
А. Пакеттік айырып-ңосқыш;
8. Шнек;
С. Желдеткіш тесігі.
8. Қай детальдің ... ... ... ... ... ... қосылады?
A. Редуктор; *
B. Барабан;
C. Сага.
9. Елегіштің жүмыс белшегі:
A. Жүктегіш бункер;
B. Сүзгілі барабан;
C. Бүлғағыш.
10. Қамыр илегіш машинаның ... ... М ... ... машинасының жүмысбөлшегі:
A. Білікше;
B. Түрше;
C. Бүлғағыш.
12. МРТ-60 М қамыр жайғыш машинасының жүкте-гіш қүрылғысы:
A. Тасымалдауыш;
B. Кронштейн;
C. Үн елегіш.
S3
13. Ақуыз кремін былғауға қандай ... ... ... түрлі.
14. Бүлғағыш машинаның жетек механизмі:
A. Арнашың;
B. Планетарлық механизм;
C. Түпше.
15. МВ-35 М машинасының ... ... ... жатады:А. Керосин;
В.Солярка; С. Көмір.
17. Қуырғыш шкафтың ңайсысында от плитасыныңқызуы 300-350 °С болады?
A. 1;
B. 2;
C. 3.
18. От плитасының отыны қайда салынады?
A. Газарнаға;
B. Оттыңңа;
C. Колосникке.
19. ЭШ-ЗМ қуырғыш шкафының функционалдық ба-ғыты:
A. Алғашкы өңдеу;
B. Фритюрде ... ... үшін ... жабдың қолданыла-ды?
A. Тоңазытңыш;
B. Қуыру шкафы;
C. Электрплитасы.
21. Қандай жабдың ішінде салмасы бар пісірме өнім-дері үшін пайдаланылады?
A. Елегіш;
B. Электрқазан;
C. Қуырғыш шкаф.
22. Қандай жабдық қамыр илеу үшін пайдаланыла-ды?
A. МИМ-82; *
B. МВ-53М;
C. ТММ-1М.
23. Қай жабдық крем даярлауға ... ... ... ... жайғыш машина
A. МРТ-60М;
B. ШПЭСМ-3;
C. КПЭ-160.
25. Наубай шкафы қандай қыздыру элементіменжабдықталған?
A. Спираль;
B. Тэндер;
C. Конфорка.
26. Электр жабдығын қосу қандай кезекте жасалады(цифрларды қойыңыз)?
A. Ажыратқыш;
B. ЖерқосҚыш;
71
C. Пакеттік;
D. Айырып-қосқыш.
27. Электрфритюрницаның функционалды бағыты:
A. Пісіру;
B. Қуыру;
C. Көміп пісіру.
28. Электрфритюрницаның жүмыс камерасы:
A. Қоржыны;
B. Ванна;
C. Түндырғыш.
29. ШПЭСМ-3 машинасында неше ... ... шкаф ... ... тем-пература:
A. 350°С;
B. 200"С;
C. 100'С.
31. Қуырғыш шкаф камерасы ішінен буды шыгара-тын ңондырғы:
A. Есіктер;
B. Тумблерлер;
C. Желдеткіш тесігі.
32. ... ... ... ... ... істейтін;
C. Сумен істейтін.
33. Қуыргыш шкафты қыздыру үшін қапдаи тэндерқолданылады?
A. Ауамен істейтін;
B. Маймен істейтін;
C. Сумен істейтін.
34. Пісіру қазандарында қандай тэндер қолданылады?
A. Ауамен істейтін;
B. Маймен істейтін;
C. Сумен істейтін.
35. Ас пісіру ... ... ... орналасқан?
A. Пісіру ыдысында;
B. Бу генераторында;
C. Қаптамасында. *
36. Электрқазанда реттеуші арматура деген не?
A. Манометр;
B. Келтеқүбыр;
C. Қондырғы.
37. ЭП-2М машинасының жүмысшы беті деген ... ... ... ... ... үшін ... ... керек?
A. Түпшесін алып, жағдайын тексеру;
B. Санитарлық-техникалық;
C. Жуып-сүрту.
39. СНЭ-0,2 электртабасының табаңшасы неге ... ... ... ... 100 "С; В.250 С; С.80 ... май қүюга арналган қондырғы:
A. Клапан;
B. Кран;
C. Тупше.
42. ФӘСМ-20-га манды сүзуге арналган ... ... ... ... ... ... ... кіреді?
A. Компрессор;
B. Шкив;
C. Табантірек.
44. Түрмыста қолданылатын тоңазытқышта мүздат-қыш камера қандай ңызмет атқарады?
A. Конденсатор;
B. Компрессор;
C. Буландырғыш.
45. Компресеорлы тоңазытқыш машинада ңандайхладогент қолданылады?
A. Аммиак;
B. Пропан;
C. Метан.
46. ШПЭСМ-3 камерасы цифрына тумблер қон-дырган ... ... ... ... ... 300 °С; В.250°С; С. 150 С.
47. МВ-ЗбМ-ге білікті ... ... ... үн ... ... ... қорғаушы қондырғысы:
A. Қалканы бар дога;
B. Қақпаң-тор;
C. Электрблоктаушы.
*
50. МРТ-60М машинасының үн себелеуге арналганқүрылғысы:
A. Білікшелер;
B. Тасымалдаушы;
C. Үн себуші.
51. Бакты МВ-35М-ге котеруге арналган қондыргы:
A. Планеталық механизм;
B. Кронштейн;
C. Вариатор.
2-нұсқа
1. Қандай ... ... ... ... ... жабдыңтар жылулыққа жатады:
A. Ет турағыш;
B. Қамыр илегіш машина;
C. Электрплитасы.
3. Түрмыста қолданылатын тоңазытқышта мүздат-қыш камера ңандай рөл атқарады?
A. Буландырғыш;
B. Компрессор;
C. Кондиционер.
4. Металл ... ... алып ... ... ... тұғыр;
B. Магнитті үстағыш;
C. Дежа.
5. Еттурағыштың жүмыс механизмі:
A. Көпсіткіш піспек;
B. Қос қырлы пышақ;
C. Электр қыздырғыш түтікше.
6. Қамыр илегіш машинаның жүмыс мүшесі
A. Білік;
B. Қалақшасы бар рычаг;
C. Табан тірек.
7. Электржабдығын қосуға арналған механизм:
А. ... ... ... Лимб.
8. Қай бөлшектің көмегімен кезекші механизм МС-24-300 электр жетегіне қосылады?
A. Резервуар;
B. Артқы үшы;
C. Қакпақша.
9. Елегіштін жүмыс органы:
A. Қамыр кеспек;
B. Сүзгілі барабан;
C. Редуктор.

10. Қамыр илегіш машинаның жүмыс камерасы:
A. Бункер;
B. Қамыр кеспек;
C. Рычаг. *
11. Қамыр ... ... ... жүмыс орга-ны:
A. Корпус;
B. Білікше;
C. Тор.
12. МРТ-60М қамыржайғыш машинасының жүкте-гіш қүрылғысы:
A. Шойын плита;
B. Тасымалдауыш;
C. Электрқозғалтқыш.
13. Ақуыз кремін былғауға қандай бүлғағыш қолда-нылады?
A. Түйьщ;
B. Доғал бас;
C. Ілмешек түрлі.
14. Бүлғағыш машинаның жетек ... ... ... ... жүмыс органы:
Л. Көпсіткіш піспек;
B. Білік;
C. Электр қыздырғыш түтікшелер.
16. Қатты отынга жатады:
A. Бензин;
B. Газ;
C. Торф.
17. Қуырғыш шкафтың қайеысында от плитасыныцқызуы 100-150° болады?
A. 1;
B. 2;
C. 3.
18. От плитасында отын қайда салынады?
A. Күлдікке;
B. Оттыңңа;
C. Қуыру шкафына.
19. ЭШ-ЗМ ... ... ... ба-гыты:
A. Пісіру;
B. Суыту;
C. Қуырып пісіру.
20. Сироп даярлау үшін қандай жабдық қажет?
A. Фритюрница;
B. Көпсіткіш машина;
C. Электр плитасы.
21. Кондитерлік өнімдерді ... үшін ... ... ... ... ... илеу үшін пайдаланыла-ды?
A. МС 24-300;
B. МТМ-15;
C. МРТ-60М.
23. Қай жабдық крем даярлауға колданылады:
A. Камыр жайғыш машина;
B. Копсіткіш машина;
C. Ет турагыш.
24. Қамыр жайғыш машина
A. МРТ-60М;
B. МИМ-82;
C. МТМ-15. *
25. Наубай шкафы ... ... ... ... ... ... ... қосу қандай кезекте жасалады(цифрларды қойыңыз)?
A. Рубильник;
B. Жерге қосу;
C. Текшелі аустырып-қосқыш.
27. Электрфритюрницаның функционалды бағыты?
A. Салқындау;
B. Қуыру;
C. Көміп пісіру.
28. Электрфритюрницаның жүмыс камерасы:
A. Электр қыздыргыш ... ... ... неше камера бар?
A. 2;
B. 3;
C. 4.
30. Қуырғыш шкаф камерасындағы максималды тем-пературасы?
A. 350"С;
B. 200 С;
C. 100 С.
31. Қуырғыш шкаф камерасы ішінен буды шыгара-тын қондырғы:
A. Камера;
B. Түтқа;
C. Желдеткіш тесігі.
32. Фритюрницада ңандай тэндер қолданылады?
A. Ауамен ... ... ... ... ... үшін ... ... істейтін;
B. Маймен істейтін;
C. Сумен істейтін.
34. Пісіру қазандарындағы тэндер ерекшелігі:
A. Ауамен істейтін;
B. Маймен істейтін;
C. Сумен істейтін.
35. Ас пісіру қазандарындагы ... ... ... ... реттеуші арматура деген не?
A. Манометр;
B. Келтеқүбыр;
C. Қондырғы.
37. ӘП-2М машинасының жүмысшы беті деген не?
A. Шойын оттық;
B. Тэндер;
C. Камера.
38. Электр жабдығымен ... ... үшін ... ... ... алу ... тексеру;
B. Санитарлың техникалық жагдайын тексеру;
C. Жуып-сүрту.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кентау экскаватор зауытының модернизациядан өткен механикалық цехті электр энергиясымен жабдықтау36 бет
Кафе «Cайранда»12 бет
Кондитер цехында ұн өнімдерінен жасалған кондитерлік бұйымдардың жұмысын ұйымдастыруды сипаттай отырып, кондитер цехының құрылымы мен құрал жабдықтарының тиімділігін талдау36 бет
"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі51 бет
"№10 жатақхананың желдету жүйесі, желілері, жабдықтары29 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
100 орынды люкс мейрамханасының ыстық цехы10 бет
150 орынды асхананың ет - балық цехының есебі22 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь