Аймақтағы инвестициялық іс-әрекетті басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Нарықтық экономика дамуында инвестицияларды басқару процессінің мәні және маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының қағидалары мен негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.3. Инвестициялық жобаны басқару механизмі мен мемлекеттік реттеу ... ..22

2 ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ
2.1 Қазақстанның инвестициялық жағдайы және оның қалыптасу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2.2 Қазақстан экономикасына негізгі капиталға тартылған инвестициялар мен олардың технологиялық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
2.3 Алматы облысының негізгі капиталға тартылған инвестициялар ... ... ... .42


3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

3.1 Қазақстан экономикасына инвестицияларды тартудың алдында тұрған мәселелері және оларды шешу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
3.2 Инвестициялық қызметті салықтық ынталандыру механизімін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2008 жылғы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты жолдауында «Бүгінгі әлемдік конъюнктура нашарлаған жағдайда біз рөлі өсе түсіп отырған мемлекеттік холдингтердің, даму институттарының, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың ішкі инвестициялық ресурстарын белсендетуге тиіспіз» деп, өзінің “Қазақстан-2030” Жол¬дау-ында республика экономикасына инвестицияларды тартуды маңызды стра¬тегиялық мәселе ретiнде қарастырды. Қазiргi таңда Қазақстан жан басына шаққандағы инвестиция тарту ауқымын алғанда ТМД елдерiнiң арасында көш басында келедi, деген жоспарлар шешімінің айқын айғағы ретінде тағы баса айтып өтті
Экономиканың созылмалы дағдарысы жағдайында отандық инвестициялық саясаттың қуатын күшейту мәселесі өткір күн тәртібінде тұрған міндет. Инвестиция экономикалық өсудің қажетті және міндетті алғышарты болып табылады. Олар жиынтық ішкі өнім көлемін арттырып қана қоймай, сонымен қатар мультипликативтік әсер береді. Дұрыс, инвестициялық саясат экономикалық өркендеудің маңызды құраушысы болып табылады.
Монетаристік тәсілдердің тиімділік аясының тарлығына байланысты оған балама (альтернатива) ретінде инфляциялық кездерге иек артатын құрылымдық өзгерістерге бағытталған мемлекеттік инвестициялық бағдарлама қажет болды.
Инвестициялық құрылымдардың барынша шектелу жағдайына байланысты оны жүзеге асыруда ұлттық басымдықтарды (приоритеты) таңдау дәстүрлі мәселесі туындайды.
Құрылымдық-инвестициялық өзгеріс орасан зор күші мен ауқымды қаржылық қорларды талап ететін аса күрделі маңызды міндет. Сондықтан, оның шешілуі де елеулі уақыт мөлшерін қамтиды. Алайда, макроэокономиклық тепе-теңдікті орнатуға бағытталған мемлекеттік инвестициялық бағдарлама қажет.
Жекелеген елдер алдына қояр және шетелдік инвесторларды тарту есебінен орындалар мақсаттары, сол елдердің экономикалық дамуының нақты жағдайларына байланысты ерекшеліктеріне қарамастан, мәселен, нарықтық тетіктердің даму дәрежесі, инвестициялық қуат деңгейі, тағы басқа шетелдік инвестицияның, оны қабылдаушы елдің экономикасына әсерінің жалпы ағымдарын талдау, айрықша қызығушылықты туғызады.
Инвестициялардың экономикаға әсер етуінің ең басты құбылысы (аспектісі), елдің инвестициялық белсеңділік дәрежесін қолдау, сонымен бірге, экономикалық өсуді арттыру болып табылады.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2008 жылы Қазақстан халқына жолдауы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Астана 2008г.
2. ҚР Заңы 2003ж 8 қаңтар «Инвестициялар туралы».
3. Н.Ә. Назарбаев Қазақстан 2030. Барлық Қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі мен әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы.- Алматы: Білім, 1998.
4. Курманалиев К.К. «Развитие рыночных отношений в Республике Казахстан» Алматы 2006 г.
5. Курманалиев Е.К. «Развитие рыночной инфрастуктуры и сферы услуг» Алматы 2007 г.
6. Рогачев А.А. «Социально-экономические приоритеты в системе финансовых координат» Алматы, 2006г.
7. В.В. Бочаров «Инвестиция нарығынын қаржы-несие әдістерімен реттеу».
8. Курманова. А. «Инвестиционная политика в РК» //Деловой Казахстан № 5 (52) от 09.02.2007г.4 стр
9. Нурсеитов А.А. «Прямые иностранные инвестиции как фактор развития экономики» Алматы, 2000г.
10. Рогачев А.А., Нигматуллин Н.З. «Политическая стратегия социально- экономического развития» Алматы 2002г.
11. Н.Ш.Әлжанова «Инвестициялық жобалау» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Алматы 2006 ж.
12. Д.М.Мадиярова «Сыртқы экономикалық саясат» Экономика 2000 ж.
13. Хамитов Е.Н. «Инвестиции в реальный сектор экономики: Проблемы оценки и развития» Алматы, 2000г.
14. Әубәкіров Я. , Нәрібаев К, Есқалиев М., Жатқанбаев Е., Байжұмаев Е., Досқалиев С. «Экономикалық теория негіздері» Алматы, 2008 ж.
15. Осипова Г.М. «Экономикалық теория негіздері» Алматы, 2002 ж.
16. С.Әкімбеков, А.С.Баймухаметова, У.А.Жанайдаров «Экономикалық теория» Оқу құралы. Алматы, 2002 ж.
17. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер.с анг.М. Юнити 2000г
18. Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. М: Дашков и К 2003г
19. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебник , ИНФРА-М,2001.
20. Валдайцев С.В. и др. Инвестиции: учеб. Москва: «Проспект» 2004г
21. Ихданов Ж., Орманбеков Ә. Экономиканы мемлекеттiк реттеудiң мәселелерi. Алматы: Экономика, 2002 ж.
22. Идрисов А.Б. “Cтратегическое планирования и анализ эффективности инвестиций” М:2007 г.
23. Кирин А.В. Регулирование иностранных инвестиций в экономический развитых странах. М:Изд-во МГУ, 2001. –72 с.
24. Концепция государственной политики РК (проект). – Алматы. –2003.
25. Кочуров Н.И. Государственное регулирование инвес¬ти¬ци¬он-ной деятельности в условиях рынка. //Пи¬щевая про¬мыш¬ленность. –2002. –N12. –с.10-11.
26. Мамырова М.К. Эффективность инвестиций в промыш¬ленном производстве: Монография. – Алматы: Экономика, 2005. –230 с.
27. Минин Б.А. Уровень качества. Социально- экономические вопросы оценки качества и защита потребителя.-М.: Изд-во стандартов, 2002.
28. Турсумбаев Б.М., Петренко И.Я., Исмуратов С.Б. Основы организации бизнеса. Учебник. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 2001
29. Трубилин А. Конкурентоспособность – главный фактор эффективности производства // АПК: экономика, управление, 2002.
30. Белый Е., Барашков С. Конкурентоспособность и качество продукции: два уровня управления // Маркетинг, 2003, №4.
31. Баймуратов У. «Социальная экономика» том 7, Алматы 2005 г.
32. Бланк И.А. «Инвестиционный менеджмент» Ника-центр 2004 г.
33. Русско-казахский толковый словарь- справочник «Рыночная экономика» Алматы, 1995г.
34. «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызмет» статистикалық жинақ 2008 ж.
35. Кузембаева Ф. «Прямые инвестиции или умные деньги» //Деловой Казахстан № 16 (63) от 27.04.2007г. 8 стр.
36. Жақсыбай С. «Қазыналы түбекте инвестиция еселенеді» //Егеменді Қазақстан 27.03.2007 ж. 1 бет.
37. «По дороге к рынку» //Деловой казахстан № 5 (52) от 09.02.2007г.
38. Курманова. А. «Инвестиционная политика в РК» //Деловой Казахстан № 5 (52) от 09.02.2007г.4 стр.
39. А.Садуқасов. «Дамудың бір кепілі - Инвестция» //Дала мен қала № 29.23 шілде 2004ж.
40. Еспенбетова Б. Обоснование инвестиционной политики накопительных пенсионных фондов // Банки Казахстана. –2007.
41. Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвес¬ти¬ци¬онная политика // Российский экономический журнал. –2007. N8. –с.50.
42. «Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы» статистикалық жинақ 2008/1
43. Налоговый Кодекс Республики Казахстан.Алматы.2008ж
44. Investment Attractiveness: Soutth Kazakhstan oblast; Информационный справочник. Алматы: Нурлы алем, 2008 г.
45. Карамендин Т. Роль иностранных инвестиций в экономике Казахстана // Евразийское сообщество. 2007. –N2. с.56-74.
46. Майлин Б. Иностранные инвестиции в экономике Казахстана: анализ, объемы, структура // Казахстанская правда. –2002. –29 дек. – с.3.
47. Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвес¬ти¬ци-онная политика // Российский экономический журнал. -–2002. N8. –с.50-60.
48. Назарбеков К. Особенности инвсетиционного рынка в Казахстане// Аль-Пари. –2001. N5-6. с.32-37.
49. Назарбеков К. Имидж уже создан. Инвесторы проявляют интерес // Южный Казахстан. –2001. N10, 26 января. – с.4.
50. Шалгимбаев К. Релизуя государственную инвестицион¬ную политику //Казахстанская правда. –2002. –6 дек. – с.4.
51. Статистический ежегодник Казахстана, 2008 г. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике.
52. Региональный статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник // Под.ред. Смаилова А.А. Алматы:2008.
53. Давильбекова Ж. Роль иностранных инвестиций в экономике
Казахстана // Аль-Пари. –2008. N1-1. -.73-77.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ОРТА-АЗИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика факультеті
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: «АЙМАҚТАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІ БАСҚАРУ»
Орындаған:______________
_________________________
Жетекшісі:
_____________
________________________
Қорғауға жіберілді:
«_______»_____________2009 ж.
АЛМАТЫ 2009 ... ... ... ЖАҒДАЙЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ... ... ... экономика дамуында инвестицияларды басқару процессінің мәні
және
маңызы......................................................................
..............................6
1.2 ... ... ... саясатының қағидалары мен
негізгі
бағыттары...................................................................
.........................16
1.3. Инвестициялық жобаны басқару механизмі мен ... ... ... ... ... ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ
2.1 Қазақстанның инвестициялық жағдайы және оның ... ... ... негізгі капиталға тартылған инвестициялар мен
олардың ... ... ... ... ... тартылған
инвестициялар.............42
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... инвестицияларды тартудың алдында ... және ... ... ... салықтық ынталандыру ... ... 2008 ... ... ... әл-ауқатын
арттыру – мемлекеттік саясаттың басты ... атты ... ... ... нашарлаған жағдайда біз рөлі өсе түсіп отырған
мемлекеттік холдингтердің, даму ... ... ішкі ... ресурстарын белсендетуге тиіспіз» деп,
өзінің “Қазақстан-2030” Жолдауында ... ... ... маңызды стратегиялық мәселе ретiнде қарастырды. Қазiргi ... жан ... ... ... тарту ауқымын алғанда ТМД
елдерiнiң ... көш ... ... ... жоспарлар шешімінің айқын
айғағы ретінде тағы баса ... өтті ... ... ... ... ... инвестициялық
саясаттың қуатын күшейту мәселесі ... күн ... ... ... экономикалық өсудің қажетті және міндетті алғышарты ... Олар ... ішкі өнім ... ... қана ... ... мультипликативтік әсер береді. Дұрыс, инвестициялық ... ... ... ... болып табылады.
Монетаристік ... ... ... ... байланысты оған
балама (альтернатива) ретінде инфляциялық кездерге иек ... ... ... мемлекеттік инвестициялық бағдарлама қажет болды.
Инвестициялық құрылымдардың барынша шектелу жағдайына байланысты оны
жүзеге асыруда ... ... ... ... дәстүрлі мәселесі
туындайды.
Құрылымдық-инвестициялық өзгеріс орасан зор күші мен ... ... ... ететін аса күрделі маңызды міндет. Сондықтан, оның шешілуі
де елеулі уақыт мөлшерін қамтиды. Алайда, ... ... ... ... ... бағдарлама қажет.
Жекелеген елдер алдына қояр және шетелдік инвесторларды тарту есебінен
орындалар ... сол ... ... ... ... ... ... қарамастан, мәселен, нарықтық тетіктердің ... ... қуат ... тағы ... шетелдік инвестицияның,
оны қабылдаушы елдің экономикасына әсерінің жалпы ағымдарын ... ... ... ... әсер ... ең ... ... елдің инвестициялық белсеңділік дәрежесін қолдау, сонымен
бірге, экономикалық өсуді арттыру болып ... ... да бір ... ... жеткіліксіз немесе шектеулі қуыстарын толықтыра
алады. Инвестициялық белсеңділіктің өсуі жоғарғы ұлттық ... ... ... үшін ... ең алдымен оны тұрақтандыру,
жандандыру және көтеру үшін қажет. Өндіріске, жаңа технологияға ... ... ... күресте бәсекелестерді жеңуге көмектеседі,
мейлінше икемді баға белгілеуге ... ... ... ... орасан зор көмегі болғанына ешкім жоққа шығара алмайды. Оны
Президентіміз ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... мен ... қол ... көз алдымызға келтіру қиын», - дегенмен-ақ байқауға
болады.
Инвестиция маңызды ... ... ... ... және ... ... рөл ... ең алдымен, жай және ұлғаймалы
ұдайы өндіріс, құрылымдық түрлендірулер, пайданы арттыру және сол ... ... ... шешудегі инвестицияның маңызы өте зор.
Қазақстан Республикасының шикізатын әлемдік нарыққа ... ... өте ... рөл ... Ал сол шикізатты өндіру және өңдеу үшін
шетел инвесторлары ... ... ... ... ... ... үшін жағымды жағдай жасайды.
Шетел инвестицияларын реттейтін «Шетел инвестициялары туралы»
қабылданған заң ол ... ... ... ... жеңілдіктер преференциялар арқылы құйылуын қадағалайды .[2]
Инвестиция экономикалық даму деңгейі орта және төмен мемлекеттердегі
және ... ... ... ... ... шетел
инвесторларына жағымды әлеуметтік, қаржы-экономикалық, құқықтық ... және ... ... ... ... ... жету
және өзекті мәселелерді шешеді.
Қазақстан Республикасының жасалып жатқан барлық шараларға қарамастан,
шетел инвесторлары инвестицияларын негізінен көп ... бар ... ... өз ... ... ... ... тұрғанда көптеген
факторларды ескереді. Мысалы: ІЖӨ ... ... ... ... ... ... ... осы көрсеткіштер бойынша аймақтағы ең
жақсы ел ... ... ... ... ... «ол өсуі мүмкін,
өйткені әлемдегі энергетикалық қауіпсіздік өте маңызды мәселе. Еуропа және
АҚШ ортаазиялық елдерге, ... ... ... да ... ... ... ... асыруына көбірек алуға тырысады» деп
айтты.
Инвесторлардың позитивті ... бірі ... ... ... саналады. Ал Қазақстандағы өсім ... ... ... ... ішінде «тұпақтылық арал және ... ... ... ... ... экономикалық
реформалар тиімді және нәтижелері көрініп тұр» деп санайды.
Позитивті тенденция көрсеткеніндей өндіру секторының өсуі ... ... ере ... ... ... – инвестициялардың теориялық негізін ашып,
Қазақстандағы инвестициялық ... ... ... ... ... ... мен ... көрсету және қазіргі уақыттағы
инвестициялық климаттың жағдайын ашу.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі – ... ... ... инвестициялық процестер.
Зерттеу пәні - нарықтық қатынастарға көшу жағдайында Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... ... - кіріспеден, 3 тараудан, қорытындыдан және
пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Кіріспеде ... ... ... ... ... міндеттері, методологиялық, ілімдік және тәжірибелік негіздері
қарастырылған.
Бірінші тарауда инвестицияларды басқару процессінің мәніне, түрлеріне,
инвестицияның қайнар көздеріне ... ... ... ... ... инвестициялық саясатының
қағидалары мен негізгі ... ... ... даму ... мен
жағдайын бағалау қарастырылған.
Үшінші тарауда «Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатын
жетілдіру мәселелері» қарастырылған.
Жұмысты ... ... ... ... баспа материалдар,
қазақстандық және ресейлік экономистердің еңбектері, бай статистикалық
ақпарат базасы және ... ... ... ... ... ... база ... қолданылды.
1 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... дамуында инвестицияларды басқару процессінің
мәні және маңызы
Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған күннен ... ... ... бұрын соңды болмаған, өзгерістер болды.
Қазіргі заманғы экономика жүйесін ауыстыру кезеңіңде ішкі қаржыландыру
мүмкіндіктерінің шектелуі жағдайында үкіметтің ... ... ... ... ... ... ету үшін ... тарту және пайдалану мәселелері өте маңызды орын алды [3]
Шамамен, 90-жылдардың басында біздің қоғамда ... ... ... ... қатынаста, ресми түрде, публицистикалық
және ғылыми әдебиеттерде қолданыла бастады.
Инвестиция - пайыз ... ... ... ... алу, ... ... ... иеленетін актив, өндірісті, ... ... алу ... ... да ... ... қол жеткізу елдің
ішінде немесе ... ... ... ... ... ... ... капиталдың
ұзақ мерзімдік жұмсалымы.
Инвестициялық саясат – ... ... ... ел ішінде,
олардан сырт жерлерде өндірісті, кәсіпкерлікті дамыту, пайда алу, ... ... ... қол ... ... ұзақ ... жұмсалымның
көлемін, құрылымы мен бағыттарын айқындайтын шаруашылық шешудің жүйесі.
Басқарудың экономикалық әдістерді кеңінен қолдану, ... ... ... ... көшу ... ... арналған.
Инвестициялық саясатты ғылыми тұрғыда ... ... ... ... жаңа ... ... ... ұзақ мерзімді
жұмсалымның пайдаланылуын ... ... ... ... ... ... ... бұдан былайғы шарттары ретіндегі ұзақ
мерзімді жұмсалымның тиімділігін арттыру қажет.
Инвестициялық ... ... - ... ... ... ... ... балансын оңтайландыру, өндіріс және жұмыспен қамтылу
мәселелерін реттеу қызметіне бағытталған ... ... ... ... ... саясат» ұғымының маңызының
теоретикалық аспектісін зерттеу нәтижесінде біз келесі қорытындыға келген,
неғұрлым толық және көп ... ... ... ... ... ... «инвестициялық саясат дегеніміз – нақты қаржыландыру
нысанына капитал салуды ... ... ... ... ... жүзеге асырудың жоспарланған нақты нәтижелерге
қол жеткізуга бағытталған мемлекеттің ең тиімді саясаты» деп ... ... ... ... ... ... және ақша туралы жалпы
теория» еңбегінде: «Инвестиция - бұл ... ... ... қызмет
нәтижесіндегі капитал құндылығының ағымды өсімі немесе сол мезгілдегі
табыстың бөлігі. Ал бұл ... ... ... ... инвестицияға нақтырақ анықтаманы кейбір авторлардан да көруге
болады. «Инвестициялық қаржылық ... ... - бұл ... ... ... ... ақшалай
қаражаттардың шығындары» және Г.И. Рузавин мен ... ... ... ... ... Бұл ... ... ұлттық
өнімді өндіруге және өндірісті кеңейтуге, жаңартуға бағытталған шығындар
болып келеді. Яғни ... ... ... ... ... ... қарағанда инвестицияға нақты және мазмұнды ... ... және ... ... - бұл ... ... олардың объектілері күрделі құрылыстың өрісі, қаржы капиталы айналатын
өрісі болып табылады. Сонымен қатар, ... ... ... және ... жеке тұлғалар және де ... ... ... мен ... ақы қорлары ұсынылған ... ... ... ... ... ... Ал ... Г.М. өзінің «Экономикалық
теория негіздерінде» деген еңбегінде инвестицияға мынандай ... ... ... мен ... ұлғайтуға тырысушылық жеке немесе заңды
тұлғаларға ... ... ... алу қажеттілігін тудырады. Бұл
процесті инвестициялау деп, ал сол тауарларды ... ... ... деп атайды».[5]
Инвестицияның қарқынды дамуы байқалып, және сол территориялардан
пайда табу бірнеше есе өсіп ... ... даму мәні ... ... алу ... инвесторлармен кәсіптік іскерлік
обьектілеріне салынатын материалды-мүлікті құндылықтардың және ... ... ... ... ... ... ... айтады.
Инвестицияларға пайданы өсіру мақсатында ақша-қаражаттар, ... пай, ... ... ... ... және қозғалмайтын
мүліктер (үйлер, ғимараттар, құрал-жабдықтар мен басқа ... ... ... ... ... т.б. ... ... құқықтар, интелектуалды байлықтар, іске кіргізілген кәсіпорындар
және т.б. әлеуметтік жағымды нәтижелер жатады.
Ал инвестициялық қызмет заң бойынша ... – ол ... ... ... ... ... ... – тауарлар өндіру,
жедел дамыту, экономиканың беделді секторында жұмыстармен қызмет атқару
үшін қолайлы жағдай тудыру.
Мақсатқа жету ... ... ... мәселелер шешеді:
1) жаңа да, озық технологияларды және ноу-хоу тағы басқаларды өндіріске
енгізу;
2) ішкі ... ... ... ... мен ... толықтыру;
3) отандық тауар өндірушілерді мемлекеттік қолдау және ынталандыру;
4) экспортқа бағдарланған және импорт ... ... ... ... ... ... ... ұтымды және кешенді пайдалану;
6) жаңа өндіріс орнын ашу және оны күшейту;
7) жергілікті кадрларды үздіксіз оқыту, олардың шеберлік деңгейін ... ... ... ... ... ... ... инвестиция). Материалдық инвестиция деп
- тікелей өндіріс процесіне қатысатын инвестицияны ... ... ... ... ... құйылатын инвестиция);
Қаржы инвестициясы - дегеніміз қаржы мүлігін, басқа фирма жұмысына қол
сұғу және т.б. фирмалардың құқықтық жұмыстарына қатысу (акция сатып ... емес ... - ... емес ... ... құю
(кадрлар дайындау, жарнама, және ... ... ... ... инвестициялар - құнды қағаздарға салынады, бағаның
өзгеруіне байланысты дивидендтер алуды ... және сол ... ... ... ... ... пайда болуы
ол құнды ... және тағы ... ... сатып
алу арқасында пайда ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін, бұл инвестиция салушының жалпы бір тікелей
нақты инвестиция нысанын көрсетеді. Портфельдің ... бір ... ... ... ... және ... инвестициялық құндылығы бар.
[6]Инвесторлардың соңғы мақсаты тиімділік ... ... ... Бұл ... оларды тез және зиянсыз ақшаға айналдыру дегенді
білдіреді.
Тікелей инвестиция - ... және жеке ... ... ... ... ... ... жобаға салынатын ұзақ мерзімді күрделі
салымдар және олар, әдетте, ... ... ... алумен байланысты.
Салыным ретінде қарыз капиталы, нақты инвестициялауды жүзеге асырушысы
ретінде бола ... банк ... ... компонент – инвестицияны, тауар-материалдық қорға қою, бұл
өндіріс процесіне жататын немесе өтпеген дайын ... ... ... ... ... жүйеде коммерциялық тауар материалдық
қорлар, капитал қорының бір негізгі бөлімі ретінде ... ... өте ... ... ... ... ғимараты жатады.
Тікелей инвестиция ішкі және сыртқы болып екіге ... - бұл ... ... қаражаты өзінің өндіріс факторына
өзінің қаржы-қаражатын қаржыландыру.
Сыртқы - бұл шаруашылық ... ... ... ... құралдарын өндіріс факторына шоғырландыру.
Тікелей инвестицияға жалпы және нетто-инвестиция, ... ... ... ... инвестиция негізгі ... ... және ... жұмсалатын жаңа инвестициялардың
сомасы.
Нетто - инвестицияларға инвестициялық жобаның негізінде немесе фирма
(кәсіпорын) сатып алу ... ... ... ... ... ... Нетто-инвестициялар мен реинвестициялар брутто-инвестицияларды
құрайды. Ал реинвестиция дегеніміз - өндірістің жаңа ... ... ... ... не ... да мақсаттарға жұмсалатын қайта босатылған
инвестициялық ... ... ... ... ... т.с.с.
мақсаттарға қолданылады. Реинвестиция - бұл инвестиция, түскен пайдадан бос
ақшаны қайта жаңа құрал жабдықтарды алуға, және жаңа ... ... бұл ... ... ... ... ... инвестициясы - бұл ескі құрал - жабдықтарды жаңа құрал
жабдықтарды ... ... - бұл ... ... ... ... модернизациялау болып табылады .
Диверсификация - бұл маңызды шығындардың ... ... ... құнды қағаздар арасында капиталды бөлгенде, тәуекел төмендейді.
Инвестицияны кәсіпорында тоқтап қалмауын қамтамасыз ету, ... ... - ... және ... ... ... жіберу, кадр
дайындау, жарнама, қоршаған ортаны қорғау үшін қолданады.
Тәуекел инвестициялар немесе венчурлық капитал ... ... ... ... жаңа ... ... шығаралатын үлкен тәуекелмен
байланысты .[7]
Венчурлық күрделі инвестицияны бір-бірімен байланысты емес обьектілерге
құйылады, бұл салынған ақшаның тез ... ... ... ... ... неше ... ... жасалады, сонымен бірге соңғы
акциялардың конверсиялық құқығы бар.
Капиталдың енгізілуі тәуекел ... ... ... қаржыландыруға, жаңа технологиялар облысында қолданылады.
Тәуекел капиталдың өзінде бірнеше түрлері бар: ... ... Ол ... фирмалардың арасында дәлме-дәл болады.
Салым уақыты бойынша инвестициялар қысқа мерзімдік инвестициялар және
ұзақ мерзімдік ... ... ... ... әр бір ... ... ішінде бір пайда алып келеді.
Жалпы ол қаржыны зейнеттік сақтандыру ... ... ... мен ... қорлар ұзақ мерзімді міндеттемелерді шығарады.
Болашақта кездесетін шығындарды жабу үшін ... ... ... ... - ... және тікелей инвестициялар ... ... ... басқа аспектіде қараған. Ол жанама инвестиция, ал
тікелей ... ... ... деп ... түрдегі еңбек өнімін тікелей өндіру құрылымына ... ... ... ... ... кетеді. Мұндай инвестицияның
механизімі көбінесе ауыл шаруашылығында жасалады. Мысалы: фермер ірі ... өз ... ... тек қана ... жабу үшін ғана емес
одан көп ... бар олар ... ... ... әсер ... Бұл ... қаржыландыру жүргізіледі. Тағы бақташыны алсақ, ол да өзінің барлық
гүлдерін, жемістерін өткізбей тек қана 75 % ... ал 25 % ... ... ... ... ұлғайтады.
Тікелей инвестиция өте аз қолданылады, өйткені өндірісте зауыт ... өз ... тағы ... салмайды және осы қағида таралмаған
В.В. Бочаров «Инвестиция нарығынын ... ... ... ... тұрақты қалыпта емес, қозғалыста ... ... ... ... ... салымдарға қорларды қайта құру. Яғни, инвестициялық қызметтің
нақты объектілеріне инвестицияларды ауыстыру процесі.
Салынған ... ... ... өсуіне айналдыру. Бұл
инвестициялардың қайта құруын және жаңа ... ... ... ... әлеуметтік түрде капитал құнының өсуі. Яғни, инвестициялық
қызметінің соңғы мақсаты жүзеге асады.
Инвестиция ілімінде инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... рөлі жөнінде
мәселелерді нақты көрсету қажет. Олардың құрамын және ... ... ... ... ... қызметте инвестор маңызды орын алады.
Инвестор - ... ... ... ... мен қарыз
қаражатын салушы, бағалы қағаздарға өз атынан және өз есебінен сатып алушы
заңды және жеке ... ... ... және ... ... ... ... мүліктік құқыққа
ие мекемелер;
- азаматтар, соның ішінде шетелдік тұлғалар;
- кәсіпорын, кәсіпкерлік бірлестік және басқа да заңды тұлғалар, ... ... ... ... ... және ... ұйымдар.
В.В. Бочаров бойынша инвестициялық саясатты жүргізудің мемлекеттік рөлі
жөніндегі мәселелерін ... ... ... жөн ... ... ... ... көруімізге болады. (1-кесте)
1-кесте-Инвестиция нарығындағы объектілер мен субъектілердің өзара іс-
қимылы *
* Ескерту (7, 37б.([8]
Инвестициялық ... ... ... ... ... беруші болып
есептелінеді. Тапсырыс беруші болып, инвестициялар және ... ... ... ... ... рұқсат берген кез-
келген заңды және қабілетті тұлға бола алады. Бұл жағдайда тапсырыс беруші,
егер басқадай ... ... ... ... ... ... жобаға басқа кәсіпкерлер және ... ... ... ... тапсырыс беруші инвестор болмаса, онда инвестиция мен мүліктерді
иемдену, пайдалану, ... ... ... шартта көрсетілген кезіңде,
күші бар заң ... ... ... ... ... ... - инвестициялық қызметтің
объектісін пайдаланушылар болып табылады. Инвестициялық ... ... ... ... басқа да жеке, заңды тұлғалар, мемлекеттік
және жергілікті мекемелер, шетелдік мемлекет, ... ... ... ... ... ... (адамдар немесе әлеуметтік
топ) инвестициялық қызметке қатысушыларды екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... қызмет мынандай негізгі қағидаларға
сәйкес жүзеге асырылуы қажет:
- Өмірде ... ... ... қайшы келмейтін инвестициялық қызметке
заңды тұлғалар мен азаматтар, қоғамдық ұйымдардың басқармалары ... ... ... ... ... араласпауы қажет;
- Инвестициялау өз еркімен болуы керек;
- Меншік және қызмет түріне қарамастан;
- Инвестициялық қызметке ... тең ... ... қорғалуы;
- Инвестициялық қызметті жүзеге асыру жолдарын еркін таңдауға;
- Инвестициялық қызметті жүзеге асырғандағы азаматтар мүддесі ... ... ... .
Инвестициялық қызмет инвестициялар арқылы жүзеге ... ... ... инвестицияның көлемімен тиімділігін
өз еркімен тандау арқылы анықталады. Сонымен қатар, ... ... ... қажетті, қабілетті заңды тұлғаларды шартты немесе жарысты
әдіспен қызметке алу құқығы бар.
Инвестициялық ... ... ... ... ... өздері
арасындағы жасалған шарт бойынша анықталады. Шарт ... ... ... ... - шаруашылық және басқа
қызметтерді реттейтін ең басты құжат болып ... Бұл ... ... ... жол берілмейді.
Шарт өзінің қызметін инвестициялық қызметін бүкіл мезгілінде сақтайды.
Егер шартты жасасып болғаннан кейін, ... ... ... тәртібінде өзгерістер пайда болған жағдайда шартты өзгертуге ... ... ... одан әрі ... бас тартса және басқа
мәселелер шартта көрсетілсе, онда басқа тапсырыс ... ... ... ... [9]
Жоғарыда атап көрсеткен мәліметтерден инвестиция анықтамасында екі
жақтылықты білдіреді. Бір ... ... ... ... ... ... ... алынатын тұтыну заттарына жеке және заңды тұлғалармен әртүрлі
қаржы салымдарын білдіреді .
Инвестицияның мәнін анықтау үшін оның ... ... ... ... «Инвестицияның» мәні капитал, ... ... ... инвестициялар және қаржылық, яғни, портфельдік
инвестициялар. Бірінші жағдайда, кәсіпорын инвестор ... ... ... ... ... ... ... қорларын және оның қызмет
етуіне керекті айналым қаражатын көбейтетін ... ... ... ... ... қаржылық қатынастардың табысын ала
отырып, өзінің қаржы ... ... ... ... ... ақша ... ... кәсіпорындар ұйымдар салады. Олар өздерінің
инвестициялық жобаларына қаржыларды тарту үшін акция шығарады.
Біздің республикаға ... ... өте ... ... оның қаржы
ынтымақтастығының басқа түрлеріне қарағанда, артықшылығы қазіргі кезенде
даусыз. Бірақ ... ... ие ... ... алу ... дүние жүзінде күрделі қаржыны сыртқа шығаруда қалыптасқан негізгі
бағыттарын ескеру қажет.
Шетелдік кәсіпкерлік капиталды ... ... ... ... ең ... түрі болып табылады. Ол біріккен және
шетелдік кәсіпорындар құру, мемлекет пен ... ... ... ... ... келісім - шартты кәсіпорындар құру түрінде
жүзеге асады.
Тікелей инвестиция түріндегі шетелдік инвестициялаудың тиімді ... ... екі ... ... ... және ... араластырып жібермеу.
Қазақстан экономикасына тікелей ... және ... ... ... кәсіпкерлік капиталдың елеулі
артықшылықтары бар. Тікелей инвестициялауды жүзеге асыра ... ... өзі ... ... ... ... ... тырысады, осыған орай
машиналар, жабдықтар мерзімін қарастырады, жаңа өндірістік технологиясын
жасауға, өндірісті ұйымдастыруға және жалға беруге ... ... ... ... ... ... ... өткізудің тиімді тәсілдерін
іздестіреді.
Республикада шетелдік инвестициясын ... ... ... ... (БК) ... ... қатысу; толық шетелдік инвестиция
салушылар иелігіндегі шетелдік ... (ШК) ... ... ... ... ... жатады.
Қазақстанға шетелдік инвестициясын тартуды мақсатты түрде басшылыққа
ала отырып, оның 2 негізгі мүмкіндіктерін еске алу керек.
- Біріншісі, ... ... ... байлығы. Қазақстан
территориясы Еуропа мен Азияның түйісілген жеріндегі стратегиялық маңызды
жерге ... және ... мен ... кең ... ... ... ... мол.
- Екіншісі, Қазақстанда ғалымдар, техниктер, маманданған және ... ... ... адам ... ... ... және
әртүрлі ұлт-ұлыстың қорларының жеткіліктігі. Бірақ та, әрбір айтылған
фактордың өз деңгейінде шектеулері бар, оны ... және ... ... Оның бірі: Қазақстан құрғақ құрлықта орналасқан және ыңғайлы, ... ... ... ... ... ... табиғат қоры
өндірген пайдалы қазбаны өндеуге, ... ... ... қажетті шығандарын да есептеу қажет.
Шетелге өнделмеген көп мөлшерде ... ... ... өндеуге
шығарғаннан гөрі, өнделген және тиімді. Тасымалдауға дейін ақылға сыйымды,
өндеуге келмейтін ұшпалы ... ... ... ... ... ... инвестиция халық шаруашылықтың бөліктеріне ... ... ... ... мен өндіру және өндеу, металл өндірісіне және
телеқатынастағы, жердегі және ... ... ... өнеркәсібінде, өнеркәсіп
тауарларын өндіруде, халық тұтынатын тауарларға және ... ... ... Шетелдік инвестицияларды елдің қауіпсіздігіне тікелей
байланысты: қару жарақ өндіру, есірткі ... және т.б. ... ... ... ... ... капиталымен қатар, Қазақстан
Республикасында бірінші кезекте агроөнеркәсіптік жинақ саласын дамытуға,
әлемдік ... ... түсе ... салалардың жедел қалыптасуы мен
дамуына бағытталуы керек.
Шетелдік инвестициялар көмегімен, біздің ойымызша мынандай ... ... ... жоғарғы бағаланған, жаңадан табылған салалардың ... ... ... ... ... ... құру;
- белгілі саладағы ұлттық және ... ... ... тиімді
бәсекеге түсуді қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдай жасау.
Бұл міндеттердің ... ... ... өте маңызды экономикалық
қиындықтарды шешуге әсер етуін айтуға болар еді:
- жұмыспен толық қамтамасыз ... ... ... ... ... жету;
- бұрын өндірісте өндірістік мақсатқа жарамайды деп ... ... пен ... ... шаруашылық айналысына
игеру;
- пайдалану шығандарын төмендету;
Тікелей шетелдік инвестициялар экономикалық өзгерістерге әсер етуде
экономикалық басқа нысандарымен салыстырғанда ... ... ... ... ... мен ... ... күрделі қаржы салудың қайнар
көздерін ... жаңа ... ... ноу -хау ... ... ... және маркетингті дамытуға қолайлы, сонымен қатар,
қарыздарды өтеу жинақтауда керек.
Жеке және ... ... ... ... жиналымдарын
әртүрлі құнды қағаздарға салуында белгілі бір мақсаттарын көздейді.
Инвестордың негізгі мақсаттары:
- ... ... ... ... ... өсуі;
- салымдардың тиімділігі;
Мұнда, қауіпсіздігі инвестициялық капитал нарығындағы сілкіністерден
инвестициялардың зақымданбайтындығы және табысты ... ... ... ... Ең ... мемлекеттік қарыздар облигациясына сату болып
табылады. Өйткені рейтингтегі аса табысты төмен корпаративті құнды қағаздар
болып табылады. Қауіпсіздікке және табыстылықтың ... ... ... мен ... қағаздарды мезгілді тексеру жүргізуінде жетуге болады.
Салымдардың өсуін тек ... ... ғана ... ... ... - ... мақсат болып табылады. Себебі: салық
салу денгейі азаяды. Капитал өсуімен салық ауыртпалығы ... ... ... көп ... ... табыстылыққа емес, салымдардың
өсімділігін артық көреді. Осындай акциялар дивиденттердің төменгі деңгейіне
әкеледі, бірақ ... тез ... ... ... ... ... ... - тиімділік немесе құнды қағаздардың
нарықтылығы. Бұл ұстаушыға оларды тез және ... ... ... ... және ... инвестицияларға қарағанда ғалымдардың және
тәжірибеленушілердің ортасында сыртқы ... ... ... ... есеп ... ... ... және бірқатар
ғылыми еңбектерде оларды инвестиция ретінде санайды, ал басқа еңбектерде
инвестиция түрі немесе ... көзі ... ... ... ... ... оның үдемелі рөлін мақұлдайды.
Тіпті инвестицияға бағытталған ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Шетелдік инвестицияның тікелей тартудың басқа түрі жалға беру ... яғни ... ... ұзақ ... жалдау жағдайында
әртекті шаруашылық қызметін жүзеге асыру құқығын беру.
1.2 Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының ... ... ... ...... негізгі капиталға игерілуі
бөлігіндегі мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдауды жүзеге
асыру,  жоғары ... ... ... ... ... ... ... пайдалану тиімділігі жөнінде ... ... ... ... ... орта ... ... жобасын әзірлеу, нарықтық экономикадағы оң
тұжырымды ... ... ... және ... ... ... (бағдарламаларды) экономикалық сараптамадан өткізу,
 жергілікті инвестицияларды іске асыру және ... ... ... ... ... ... ... үшін лимит шегінде басымды бюджеттік инвестициялық жобалар
тізбесін құру, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді
жоспары ... ... ... ... ... құру және ... ... бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,  өңірлік бағдарламалардың, жергілікті ... ... ... ... мен ... ... ... бағалау қызметі арқылы экономикалық мәні ашылады.
Кез келген ... ... ... ... ... тартылған инвестицияның берген нәтижесі мен ... ... Осы ... ... ... ... ... бюджетке түсетін түсім үлесі, алдын-ала келісілген нақты жобаларға
сәйкестендірілуі ... ... ... ... ... ... жатқан реформалар мемлекеттік басқару мен реттеу аясында
айтарлықтай ... ... ... ... ... ... сипатта дамуы мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық және саяси
жүйедегі процестермен айқындалуда. Ал осы ... ... ... ... ... өте зор ... ... саясат – қоғамның дамуының негізгі бір мақсаттық көзі болып
отыр. Нарықтық қатынастардың кең етек жаюы ... ... ... мен
экономикада елеулі орын алып, ... ... ... ... өсіп ... ... де қарқынды түрде ықпалын тигізіп
отырғаны белгілі.
Инвестициялық саясатты тиімді пайдалануға ұйымдық-құқықтық, әлеуметтік-
экономикалық, ішкі саяси, институционалдық т.б. ... ... ... ... ... қарастырып, болжай алады.
Қазақстанда және дүниежүзінің басқа ... ... ... ... негізінде бәсекеге қабілетті салалар мен кластерлерді құру
мақсатындағы инвестициялаудың басымды бағыттары анықталды, атап айтқанда:
• ауыл ... ... ... ... ... ... өндірісі;
• әйнек өнеркәсібі;
• химия және мұнай химия өнеркәсібі;
• металлургия;
• машина жасау;
• орман және ағаш ... ... ... ... ... ... ... экономистердің пайымдауынша, инвестициялық
қызметтің негізгі бағыттары төмендегідей болғаны жөн:
- инвестициялық ... ... ... ... ... бойынша бюджеттен ... ... ... күшін арттыратын негізгі қорды жаңарту және
құрылымын артыру, сондай-ақ ... ... ... ... ... қаржыландырылатын экономикалық тұрақты істерге
халық шаруашылық салаларға;
- инвестициялардың әсерлілігін ... ... ең ... ... ... нәтиже беретін салаға тарту;
- экономиканың аграрлық және ... ... ... ... және жеке тұлғаларға материалдық-техникалық, қаржы-
бюджеттік, салықтық, несиелік, т.б. қолдау жасау;
-шетел ... ... ... құқықтық, қаржылық,
сақтандырушылық т.б. механизмдерін жетілдіру;
-олардың инвестициялық келісімдерде көрсетілген міндеттемелерін толық
орындауын бақылау;
-басыңқы ... мен ... ... дамыту үшін
инвестицияларды тартудың әр ... ... мен ... ... қолдану;
-басыңқы салалардың, әлеуметтік және экономикалық жағынан артта қалған
аудандардың дамуына ... ... ... ... салық
тәртібін орнату, несие беру.
Осы бағыттар ішінен басымдысын таңдап алу және ... ... ... ... ... ... мақсатында олардың
үйлесімін қамтамасыз ету – мемлекеттің инвестициялық саясатының ... Оны ... ... ҚР ... ... ... ұлттық
бағдарламаларды іске асыру қажеттілігі де ескеріледі.Іс жүзінде, белгілі
мақсатқа қол ... ... ... ... бағыттары мен көрсеткіштері сандық жағынан ... ... ... ... ... ... қатынастар саласы дамыған елдердің мемлекет
қызметінде келесідей өзара ... анық ... ( ... ... қызметіндегі өзара байланыс*
*Ескерту (10, 43б.( ... ... ... ... модель түрінде көрсетуге
болады. Онда оның ... ... ... экономикалық-
математикалық есептеулер жүргізу және мәліметтерді бір жүйеге келтіруге
болады.
Болашаққа әзірленген, мақсаттар мен ... ... ... салалық
және аймақтық деңгейлерге жасалған матрицалық моделдердің ... ... ... ... ... ... жоспарлы түрде
шешудің негізін құрайды. Осы ... ғана ... ... ... ... ... ... механизмдерін қолдану мәселелерін
қарастыруға болады. Өз ... өзге ... ... ... ... ... ... мұндай жағдайда механизмдер
құрамы мен басымдығы көбінесе ... ... ... ... ... екенін байқатады. Егерде бұл бағыттар ... ... ... ... өзгерістердің экономикалық және
әлеуметтік тиімділігін арттыру үшін «бағытты» шамалы ғана ... ... ... ... ... ... халық шаруашылығының ... ... ... ... ... басымды
болар еді.
Ал егер, ел экономикасында құрылымдық дағдарыс орын алып, құрылымдық
өзгерістердің ... ... ... ... ... ... ... екі түрлі жағдай да орын алып отып. Оған ... ... ... ... ... ... республика экономикасындағы құрылымдық
дағдарысты жою үшін ... ... ... ... ... ... ... қажет және оны ауылшаруашылығы мен
аграрлық өнеркәсіптік инфрақұрылымның ... ... ... ... ... Құрылыс кешеніне де осындай көзқарас
қажет. Осыдан ... ... ... ... ... ... бюджеттік қаржыландыру, несие бөлу және салық салу
басымды болып табылады. Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... емес.
Біз инвестициялық саясатты іске асырудың негізгі механизмдері қандай?-
деген сауалға жауап іздеп көрейік.
Макроэкономикалық деңгейде оны ... ... ... ... ... ... дамуының мақсатты ... Онда ... ... ұйымдық-құқықтық сипаттағы шаралар
жеткілікті ... ... ... ішкі және ... ... ... алу ... экономиканың әр түрлі саласында шығаратын өнім сапасы
мен техникалық деңгейін арттыруға үлкен көңіл бөлінеді.
Инвестициялық ... ... ... ... механизмдерінің бірі-
басымды салаларда жеделдетілген өтілім нормасын белгілеу-бұл ... ... ... қамтамасыз етеді. Бұл істе
қарастырылып отырған салалар кәсіпорындардың пайдасына салынатын ... ... ... ... әсіресе, жаңа ғылыми-техникалық
жетістіктерді ендіруге бағытталған пайда ... ... ... ... рөл ... ... ... несие беру арқылы да ... ... ... басымды салалар бойынша ... ... ... ... несие бөлінсе ғана ... ... ... ... ... ... ... жеңілдікпен несиелеу
қызметін атқаратын банктер ... және ... ... ... ... аса ... инвестициялық саясат болып табылар еді. [12]
Нарықтық экономикада шағын және орта ... ... ... барынша батыл түрде қолданылу саясат тиімділігін одан әрі
арттырады. ... ... ... ... ұзақ ... ... ... негізін жасаған жағдайда ғана тиімді ықпал ете алады.
Осының негізгі мазмұнына үнемі өзгеріс енгізу инвестициялық ... және ... ... ... ... жобалардың іске
аспауына алып келетіндігін өмір көрсетіп отыр. Бұл әсіресе, әріптестерімен
шаруашылық ... шешу ... өте ... қарау қағидасын
ұстанатын шетелдік ... ... ... ... құраушы өндірістер туралы шешім қабылдауда отандық инвесторларды
да ... ... бұл ... ... ... ... тура келеді.
Мемлекеттің инвестициялық саясатын жүзеге ... және оның ... ... ... ... инвестициялық жобаларды жүзеге
асыру болып ... ... ... ... ... ... мақсатты банк несиелерінен, үлестік жарналардан, акциялар
және басқада ... ... ... және ... ... ... ... табиғи қорлардан және басқалардан тұрады.
Инвестициялық саясат жөнінде шешім қабылдаудағы негізгі мәселе –
инвестициялық ... ... ... ... инвестициялық
саясатты реттеуде шетел инвестицияларын тарту мен тиімді пайдалану маңызды
рөл ... және ... ... үшін ... ... ... шетелдік инвестицияларды тартудың ... ... ... өте ... ... ... инвестициялық саясаттың экономикалық
және әлеуметтік ... ... ... ... Егер ... ... дұрыс жүзеге асыру үшін қажет ... ... ... үшін осы қағидаларды қолайлы жүзеге асыру қажет.
Шетелдiк капитал мен ... ... және ... саясаты негiзiнде
нақты экономикалық жағдай және мiндетке байланысты әр түрлi формада жүзеге
асырылатын ... ... ... ... ... Экономикалық қауiпсiздiк қағидасы. Халықаралық мемлекеттiк және
банктiк несиенi (сыртқы қарыз беру) тарту және ... үшiн бұл ... ... және терiс сальдоны ұлғайтуға әсерi сияқты экономикалық
қауiпсiздiк параметрлерiн ескеру керектiгiн ... ... жеке ... – бұл тиiмдi сфераны ... ... және ... бұл үшiн тиiмдi сфера ретiнде табиғи ресурстар, шикiзат салалары
болып табылады. Бiрақ осы ... ... бiр ... ... тек ... ... күшейтiп қана қоймай, сонымен қатар ... ... және ... ... ... күшейтедi, бұл
жағдай да елдiң экономикалық қауiпсiздiгiн төмендетедi.
2. Мемлекеттiң инвестициялық мақсаттарын iске асыру қағидасы. Шетелдiк
инвестициялар ... ... ... және ... ... шешуге бағытталуы керек: ЖIӨ өсiмi; төлем балансын жоғарылату;
өндiрiстiң және ... ... ... ... бағаны тұрақтандыру және
инфляцияны төмендету; мемлекеттiк бюджет ... ... ... ... ... ... тиiмдiлiк критерийi экономиканың
бәсекелеске қабiлеттiлiгiн жоғарылату болып табылады.
3. Шетелдiк капиталды ... ... ... мен ... ... капиталды және инвестицияны қолдану бағытының дамуы
оның жеткiлiксiз және дағдарыстық жағдайынан ... даму ... ... ... ... ... ... Бұл даму келесi
стадияларды қамтиды:
а) импортты алмастыру
б) экспортқа бағытталу
в) ... ... ... негiзiнде экономиканы құру.
4. Несиенi қолданудың жобалық әдiсi қағидасы. ... заем ... ... несиесi) қолдану және бақылауды тиiмдi ұйымдастыру
мақсатында мемлекет приоритеттi ... мен ... ... ... Қаржыландырудың жобалық әдiсi кез-келген несие берудiң негiзiнде
жатуы керек.
5. Несие құнынан iшкi қор жинау ... асуы ... ... ... ... тек мына жағдайда болады, егер елде негiзгi
сома мен проценттi төлеу ... ... ... ... ... ... немесе материалдық байлық көп болатын болса. Керi жағдайда
несие зиян әкеледi деп саналады.
6. Жобамен ... ... ... Бұл ... төртiншi қағидамен ұқсас,
бiрақ айырмашылығы – ол қолдануға емес, жан-жақты ... ... ... iске асыруға және оның өсiмiн ... ... ... ... ... ... орай, тарту процесi ТМД-ның
көптеген елдерiнде аясы тар ... ... ... қаражат тартылады,
кейiн жобаны несиелiк линиямен iрiктеу басталады. Мұндай тәртiп ... анық ... ... және ... жоқ
астанкестенгеайландырады. Жоба несиемен iрiктелмей, керiсiнше несие жобаға
сәйкес тартылуы керек.
7. Жобаны iрiктеу ... ... ... ... арасында
приоритеттi бағыттар бойынша конкурстар жүргiзiлуi керектiгiн бiлдiредi.
8. Сыртқы заем берудiң әрттүрлi формаларын ... ... ... ... ... ... ... ала беру қағидасымен
жетекшiлiк етуге болмайды. Мысалы, ұзақ мерзiмдi несиелер қысқа мерзiмдiге
қарағанда артықшылығы бар, егер мемлекет ... ... ... ... ... ... онда ол ... тәуелдiлiкке ұшырауы мүмкiн,
себебi мұндай несиенi қолданудың тиiмдiлiгi аз.
9. Инвестициялық хал-ахуалды жақсарту қағидасы.
10. ... ... ... және ... ... кiруiн
шектеу қағидасы. Әлемдiк ... ... ... ... ... бар кез-келген дамушы ел ... ... ... ... ету үшiн ғана емес, сондай-ақ қалыпты
ұзақ мерзiмдi экономикалық даму ... ... ... кiруiн шектеу
керек.
11. Шетелдiк инвесторлар үшiн тең ... ... ... ... өз инвестициялық қорларын қосымша ... ... ... ... салуға ынталы (өткiзу ... ... ... ... төмендiгi және т.б.). Жеңiлдiк жағдайларды жасау
шетелдiк капитал қйылуы бойынша күтiлген ... ... ... ... ... керi ... ... Табысты аударуға уақытша шектеу қағидасы. ТМД-ның кейбiр елдерiнiң
заң актiлерiне енген және кең тараған пiкiр ... шет елге ... ... керек – деген пiкiр кателiк болып табылады. Алғашқы табысынан
бастап пайданы шетелге шектеусiз аудару жағдайында ... ... ... ... дамушы ел тәжiрибесi көрсеткендей, олардың көбiсi ... ... ... ... ... ... сәйкес шетелдiк
компания бес жылдан ерте пайданы аударуға құқығы жоқ.
Мемлекеттiк саясат қағидаларды жүзеге ... ... ... ... - ... ... реттеудiң ұйымдық механизмi болып
табылады.Осы аталған қағидаларды ... ... ... саясатты
жүзеге асыра отырып, ұзақ ... ... ... ... ... ... бағыттарына сілтеме жасаудың айқын айғағы
деп санауымызға әбден мүмкін.
Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының маңызы мемлекеттің
тікелей инвестицияларды ... ... ... мен пайдалану саласында
басқару мен шоғырландыру саясатын жүзеге асыру үшін 1997 ж ... ... ... комитет құрылды . Ол осы ... дара ... ... ... саналды. осы орган республикадағы
саясатты тиімді ... ... үшін ... ... ... ... және ... инвестицияларды ынталандыру жөнінде
мемлекеттік саясатты әзірлеу;
отандық және шетелдік инвесторлармен ... ... ... ... ҚР ... және ... туралы ақпараттық
материалдар дайындау;
тікелей инвестициялар есебінен қаржыландыру және оларды ... ... ... ... ... бағдарламалар мен жобаларды
зарттейді және сараптайды.
1.3. ... ... ... ... мен мемлекеттік реттеу
Нарықтық қатынастарды қалыптастыру кезеңінде экономиканы инвестициялау
процесін реттеуде басты рөл осы процесті ынталандыруға ... ... ... ... ... беріледі. Меншіктік
қатынастардың өзгеруімен, экономиканы нарықтық реформалау бойынша ... ... ... мемлекеттің рөлі жеткілікті белсенді болып қалуы
керек және заңдылық пен тәртіптіліктің гаранты ... ... ... Сол ... ... ... ... қажеттіліктеріне жауап бере
алатын мемлекеттік реттеу қоғамдық эксперименттеудің негізі және ... бола ... ... ... есепке алуы керек.
Инвестициялық қызметті реттеу процесінде мемлекет бір уақытта ... ... ... ... ... ... ... несие және амортизациялық саясаттар арқылы іске
асырылатын дамыған нарықтық экономикада инвестициялау процесін ... ... ... ... жеке ... ... салымындағы
жалпы көлемін реттеу (ынталандыру немесе шектеу);
- ... және ... ... ... инвестициялық ахуал
арқылы белгілі бір кәсіпорын, сала және сфера қызметіне капитал ... ... ірі ... ... мен жоспарларын келістіру ... бір ... ... ... немесе шығару мақсатымен
инвестициялық процеске тікелей әкімшілдік араласу.
Мемлекеттік инвестициялық реттеуді ... өсу ... ... ... инвестициялық ... ... және ... ... ету әдістері мен формаларын
мемлекеттің біртіндеп және мақсатты бағыттап ... ... деп ... .[13]
Инвестициялық жобаны дамыту және қалпына келтіру, бір ... ... ... ... жағынан - экономикалық
қатынастардың басқа да ... және ... ... қатынастары механизмдері мен принциптерін регламенттайтын және
инвестициялық қызметтің ұлттық құқықтық режимін ... ... ... ... ... ... ... қызметті реттеу сферасындағы құқықтық база үшін
қазақстандық нарықта ... ... ... инвесторлардың қызмет
етуінің біркелкі режимі мінезді. Қазақстанда инвестициялық ... ... ... акт 2002 жылы ... ... «Инвестициялар туралы» Заңы саналады. Ол инвесторларға
келесідей кепілдіктердің түрлерін береді.
Біріншіден, Қазақстан территориясында кәсіпкерлік ... ... ... және ... ... құқықтарын толық және шартсыз қорғау;
оның шегінен заңды түрде алған табыстарын, пайдаларын және басқада ... ... және ... ... ... ... салықтар
мен алымдарын төлегеннен кейін).
Екіншіден, инвесторға қозғалмайтын мүлікпен мәмілені ... ... ... ... ... ... сонымен қатарзаңмен қорғалған
комерциялық және ... да ... ... ... басқа,
берілген лицензиялар туралы ақпараттарды еркін алуға құқық кепілденеді.
Үшіншіден, инвесторлар акциялар мен басқа да ... ... ... ... және ... ... объектілерді
жекешелендіруге, қызмет етіп отырған ... ... ... ... және ... ... басқа да тірлерін сатып алуға
құқығы бар. ... ... және ... ... ... ... ... күштеп тартып алуға жатпайды, соның ішінде ... ... ... де (ҚР-ның республикалық заңдар мен халықаралық
келісімдермен бекітілген негіздемелермен байланысты жағдайларды ... Бұл ... ... ... құны ... ... өз құқықтары мен міндеттерін басқа тұлғаларға
беруге құқылы.
Бесіншіден, инвесторларға келесідей жағдайларда салықтық жеңідіктер
беріледі: ... ... ... ... ... түрлерінің тізіміне сәйкес болса; жаңа технологияны қолданумен
қызмет етіп ... ... ... және ... жаңа ... үшін республика кәсіпорындарының фиктивті ... ... ... ... ... іске ... инвесторлар үшін
кедендік салықты төлеу бойынша жеңілдіктер қарастырылған.
Инвестициялық қызметті реттеу бойынша шаралар жүйесінде басымдылықты
мәнді ... ... ... құру және ... ... ... оны өткізуге бейімдеу алады.
Әлеуметті-экономикалық дамудағы ... ... ... мақсаттарға сәйкес келе ... ... ... дамуындағы түбегейлі өзгерістерге ... ... ... сақтау кезінде ақша-несиелік, бюджетті-салықтық
құралдарды белсенді қолдана отырып, инвестициялық жобаны басқаруда ... ... ... ... ... ... ... қоймайтын ұзақмерзімді инвестициялық стратегияны жүргізу ... ... ... ... ... мәнді күшейту кезінде ғана мүмкін
болады.
Орта және ұзақ мерзімді инвестициялық стратегия Қазақстанның ұлттық
экономикалық ... ... ... ел ... ... және ... экономикалық өсуі негізінде
халықтың өмір сүру ... ... ... ету ... ... ... бар ұлттық инвестициялық ресурстарды мобилизациялауға, шетел
капиталын тартуға және ... ... бөлу мен ... ... ... ... керек. Бұл шараларды іске ... ... ... ... ... ... ... барлық
құралдары бағытталуы қажет. ... ... әлі ... алыс ... ... ала ... ... қызметті
мемлекеттік реттеу механизмдері осы ... ... ... ... 1. Мемлекеттік инвестициялық реттеу әдістерінің
құрылымдық схемасы*
* Ескерту (8, ... ...... ... өзгерістер мен
өндірістік және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін экономиканы реттеудің маңызды
факторы. ... ... ... – кумулятивті процесті
қалыптастыруда дамудың ішкі ... ... ... ... ынталандыру мақсатында мемлекет
экономиканы қайта құру ... ... ... ... ... ... басқару мен тиімді қызмет етуін
жоғарлатуды қарастыратын «агрессивті» өнеркәсіптік саясатты жүргізуі ... ... ... ... ... құрылымы мәнді
өзгеріске ұшырады. Мұнай, газ, қара және ... ... ... ... өңдеумен байланысты салалардың үлес салмақтары өсті. Макроэкономикалық
тұрақтылыққа жетуге байланысты, стратегиялық акценттер экономикалық өсуді
қамтамасыз етуге ... Бұл ... ... ... ... ... ... өнеркәсібіндегі құрылымдық
өзгерістер талап етеді: жаңа мемлекеттік өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... мен оны ... ету
үшін ақшалай қаражаттарды іздестіру.
Мемлекеттік дотациялар мен субсидиялардың көмегімен мемлекеттік
кәсіпорындардың, дамудың ... ... ... ... ... үшін инвестициялық жобаны басқаруды қолдау ... ... ... олар ... ... орындарын құруға, қайта
игеріліп отырған аймақтарды дамытуды ынталандыруға, ауыл шаруашылығындағы,
көліктегі және өндіру өнеркәсіптерінің кейбір салаларындағы ... ... ... бағытталады.
Инвестициялық қызметті жандандыру үшін ... ... ... формаларын дамыту жолымен өндірістік сферада
бәсекені белсенді ынталандыру қажет. Бағаларды реттеу әртүрлі тарифтер
белгілеу жолымен ... мен ... ... бір ... ... ... Бұл ең бірінші, инвестициялық жобаны басқаруға
тиесілі.
Мемлекеттік реттеудің маңызды ... ... ... ... ... ... арқылы қаржыландыру болып табылады.
Бұл қорлар қаржы ... ... мен ... ... ... ... жеке және ... тұлғалардың өзіндік
аударымдары, займдар, сауда-саттық жұргізуден түсетін табыстар, салықтық
емес мінездегі алымдар мен ... ... ... қаражаттардың және
заңданамалармен тыйым салынбаған басқа да көздер ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қолдау
жеңілдетілген салық салу, ... ... ... ... және ... деңгейлерде қаражаттар бөлумен нақты тауар
өндіруші мен ... ... баға ... ... реттеу
қарастырады.
Инвестицияны мемлекеттік ... ... ... ... жүйе атқарады. Мемлекеттік тапсырыспен сәйкес ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынға экспорттық өнім өндіру бойынша шығындарды қайтару
керек, залалды экспорт жағдайында дотация бөлінуі керек.
Мемлекеттік ... ... ... бюджет
қаражаттарынан бөлек, мақсатты қорлар қаражаттары мен банктік несиелерді
тарту ... ... ... ... ... және ... құру жолыменен сыртқы саудада, аймақтар арасындағы өазара
қатынастар жүргізілуі мүмкін.
Қызмет үшін ... ... ... ... ... ... бюджеттердің қаражаттарын қолдану шығады. Республикалық ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Мысалы, жергілікті деңгейлердің қарыздық ... ... ... төленетін жергілікті әкімшіліктің пайыз
сомаларын салықтан босату арқылы, жергілікті жобаларды ... ... ... және ... органдардың өздерімен іске
асырылатын жобалар мен бағдарламаларды ... үшін ... мен ... бөлу ... ... ... мемлекеттік
реттеудің тікелей әдісіне сыртқы сауданы квоталау мен лицензиялауды
жатқызады.
Инвестициялық процестерді ... ... ... ... үкіметпен қарастырылатын инвестициялық бағдарламаларды өткізу мен
капитал салымына ... ... ... ... ... Бұл сұрақты шешу бюджеттік ... ... ... ... бюджеттік тапшылық деңгейі шегінде шығындарды
қаржыландыру мен ... ... ... ... ... ... ... Саонымен бірге бұл ... ... ... ... ... ... ... жолымен тапшылық мөлшерін қысқартудың
қалыптасқан тәжірибесінен бас ... ... Бұл ... ... ойымызша, мемлекеттік инвестициялық тапсырысты ... ... ... сектордың қалпына келуі мен одан ... ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің маңызды элементі және ... ... ... ... ... ... ... мен оның
икемді оперативті ... ... ... трансформациялау
механизмдерімен қамтамасыз ететін ақша-несие жүйесі болып ... ... ... негізгі қызметі материалдық және материалдық емес
өндірісті және халықаралық қатынастарды үздіксіз және ... ... ... ету ... ... Толығымен, ақша-несие жүйесі
банктік және банктік емес, зейнеткерлік, сақтандыру және пощталы-жинақтау
жүйелемелері түрінде көрсетіледі.
Елдің ... ... ... ... оның ... ... ... жинағы, олардың бірлестіктері, биржалар және ақша ресурстарымен
сауда жасайтын аудандар түрінде көрсетіледі, олардың іс-әрекеттері ... ... емес ... ... ... ... заңданамамен
регламенттелетін институттар түрінде көрсетіледі. Оларға жататындар:
пошталы-жинақтау жүйесінің институттары, ломбардтар, ... ... ... мен ... несиелер қоғамының кеңестері), қаржылық
компаниялар (факторингтік, венчурлық және т.с.с.) және т.б.
Сонымен қатар қаржылық нарықта сақтандыру және ... ... ... ... ... заңдылық актілермен регламенттеледі.
Оларға бірінші кезекте сақтандыру қорлары мен компанияларын, ... және ... ... ... ... ... Ақша-
несие жүйесінің аталып кеткен субъектілері ақша ағымдарын бөлу мен құруға
қатысады. Мамандандырылған несие-қаржылық ... ... ... ... ... ... ал кәсіби қызметтерінің басқа
тірлері бойынша – ... ... ... ... ... ... ... көзі банктік жүйеде шоғырландырылған қаржылық
ресурстар болуы керек. ... ... ... ... ... мен өңдеу өнеркәсіптеріне Ұлттық банктегі олардың активтерін
залогқа қоя отырып, үлкен және сенімді ... ... ... ... және ... ... бірігуі бойынша шараларды заңдылық
қолдаумен жолдау қажет. ... ... ... мен ... ... ... өзгерістер мен түзетулер енгізу, банктердің ... ... ... алуға қатысуына шектеуді алып тастайтын.
Мемлекеттің кең қатысуымен банктер қызметінің неғұрлым маңызды
сфералары ... ... ... ... жеке капитал бармайтын, инвестициялық
жобаларды, ауыл шаруашылығын, инфрақұрылымдық салаларды несиелеу.
Банктік жүйенің инвестициялық жобаларына аудару ... ... ... өзгеуіне алып келеді және мәнді мүмкіндік береді:
- банктерді несиелеуге ғана емес, ... ... ... ... ... жаңа инвестициялық технологияларын пайдалану;
- нақтылау негізінде қаржылы-өнеркәсіптік ... ... ... ақша айналымын көтеру;
- ссудалық пайызды Ұлттық банктің есептік ставкасына неғұрлым нақты
бағыттау;
- ... ... ... төмендетудің тиімді механизмдерін енгігу;
- банкте барлық ұқсас қызметтерді ...... ... ... ... ... банк өкілдерін қаржыландыратын кәсіпорындардың менеджентіне енгізу;
- менеджментті түбегейлі ... ... ... бірі ... ... (ЗЖҚ) болып табылады, олардың қаражаттарды инвестициялық жобаны
басқаруды дамытуға бағытталуы мүмкін.
Инвестициялық ... ... үшін ... салық саясатына
үлкен мән беріледі. Салықтық реформа өте өзекті, ең ... ... ... ... ... белсенділікті ынталандыру элементіне
өту керек. Экономиканың нақты секторына инвестицияны жоғарлату ... ... ... ... ... ... болуы керек:
- салық салынатын объектілердің санын кеңейте отырып, ... салу ... ... және уақытша мінездегі салықтар ... ... ... ... ... жеткізу;
- шетелдік инвесторлар үшін жеңілдетілген салық ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің маңызды ... бірі ... ... ... ... бір ... ... қалыптасатын сәйкестендірілген қор есебінен өндіріс құралдарының
рухани және табиға ... ... ... қамтамасыз ететін
амортизациялық саясат болып табылады.
Инвестициялық ... ... ... ... ... ... өте ескірген, экономиканың барлық секторында техникалық
деградациялау жүріп жатыр.
Қазақстандағы инвестицияны ... мен ... ... ... ... ... ауданында әлемдік тәжірибені қолдану қажет.
Тездетілген амортизация саясаты, яғни ... ... ... ... ... ... ставкамен аударуға рұқсат беру ... ... ... ... ... ... амортизациялаудың екі
тәсілі әйгілі.
Бірінші ... ... ... ... ... ... және сәйкесінше амортизация нормасы өсіріледі. Негізгі капиалдың
барлық түрі үшін амортизация ... ... ... ұзақ ... ... ауыр ... үшін – 10 жыл; ... жабдықтар үшін – 5 жыл, тез
рухани тозуға ұшырайтын өндірістік және ... ... үшін – 3 ... сәйкестендірілген жабдықтардың түрлері үшін 7-5-3 жылдық ... ... ... ... ... және ... ... персоналды ЭЕМ-ның ғылыми жабдықтары үшін ерекше жеңілдіктер берді.
Амортизацияны тездетудің екінші тәсілі ... ... ету ... ... ... фирмаларға бірінші жылы амортизациялық
аударымды жоғарлатылған мөлшерде жасауға, бірақ одан ... ... ... ... ... ... қазіргі жағдайында, әсіресе оның басымдылықты салаларында
тездетілген амортизациялық нормасын қолдану неғұрлым ... ... ... ... ... ... мен оларды әрі ... ... ... көзі болуы мүмкін.
Амортизациялық аударымды есептеудегі неғұрлым маңызды ... ... ... ... ... ... олар ... емес – 3-5%, соның
ішінде негізгі қорлардың активті бөлігі бойынша ... ... 10% ... ... ... машиналар мен жабдықтардың тозуы
43%-ға жетті, ал жекеленген салаларда, мысалы, ... ... - ... ... 5-7 жыл ... ету ... негізгі өндірістік қорлардың
активті бөлігі бойынша амортизациялық норма 15-20%-ға дейін көтерілу
керек.қалыптасқан ... ... өмір сүру үшін ... ... ... ... ... өсірген кезде негізгі
қорларды толық қалпына келтіруге әрбір ... ... ... ... есепке ала отырып жыл сайын индексациялануы керек. ... ... ... нақты көлемдерін олардың нормативті
деңгейіне жеткізуге мүмікндік беретін ... ... ... ... ... ... негізгі қорларды кезеңді қайта бағалау;
- амортизациялық аударымдарды мерзімді индексациялау;
- инвестициялық тауарлар мен ... ... ... ... ... ... [17]
Осыған орай, инвестициялық белсенділікті жандандыру үшін келесілерді
енгізетін мемлекеттік ... ... ... ... қажет:
- мемлекеттік және жеке инвестицияларды рационалды қолдану, мемлекеттік
инвестициялық ... ... ... ... ... ... бәсекеқабілеттілігін жоғарлату және экономикада ұдайы
өндіру процестерін қалпына келтіру мақсатымен инвестициялық қызметтердің
нақты бағыттарын анықтау;
- инвестицияға ... ... ... ... құру мен бағалы
қағаздар нарығын дамытуға мемлекет жағынан көмек көрсетілу;
- инвестициялық жобалауда банктердің ... ... ... ... сфераны қайта ұйымдастыру;
- өндірістік сфераға бағытталған инвестицияларға кепілдендірудің ... құру ... ... жалғастыру.
2 ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ
2.1 ... ... ... және оның ... ... ... ойдығыдай жүргізу мәселесінде
шетелдік инвестицияларды ... ... зор ... бар. Ал бұл ... ... ... үшін ... кезекте елде экономикалық және саяси
тұрақтылық, қазақстандық әріптестердің сенімділігі, бір сөзбен айтқанда,
инвестициялық жағдай ... ... ... ... құру ... ... пайымдауымызша,
мынадай негізгі шаралар жүзеге асырылған дұрыс:
- инфляция қарқыны одан әрі төмендету ... ... (2007 ... ;
- ... және ... ... кепілдік бере алатындай
мүмкіншілігі бар жекелеген банк салаларының ... ... ;
- ... ... ... зандарды жетілдіру және тұрақтандыру;
- инвестициялық және ақпараттық көмек көрсететін қызмет орындарын құру;
- инвестициялық ... ... ... қатаң талаптарды
бекіту және жете зерттеу;
- келісімдер ... ... ... ... ... ... ... саясатының кез - келген ахуалға икемделуі, сандық шектеулерді
жою (квота және лицензиялар)
Мемлекттік сала үшін бұл шаралар ... ... ... ... ... үшін - ... ... байланысты ерекше жүргізіп, нарық
жағдайында ақша ... ... ... тигізіп, жүрген қиғаштықтарды жоюға
бағытталған (16, 34б.(.[18]
Мұндай шаралар ішкі жеке капитал құру ... ... ... ... ... ... ... өнімді өндіру көлемінің ұлғаюына
әкеледі.
Инвестициялық жағдай дегеніміз - экономиканың, ... ... және ... есепке алғандағы, инвестордың капиталды тиімді
салу саясаты. ... ... ... жағдайдың анықтамасы -
инвестицияны бөлуге, капиталды шығаруына ... ... ... ... және ... ... шикізаттары және арнаулы іс- әрекеттерінің
жиынтығын білдіреді.
Көптеген ... және ... ... ... жағдай
сыртқы факторлар (халықаралық қоршаған ортаны қозғаушы күші) ... ... ... ... ... нарықтарға жақын орналасуын да
қосады.
Инвестициялық тәуекелді бағалаудың санды әдісі инвестициялық жағдайдың
өнделген үлгісін жасауға мүмкіндік ... Бұд үлгі өз ... ... ... ... ... негізделген стратегиясын жасауда
маңызды орын алады.
Сондықтан, инвестициялық жағдайды бағалауға тек республика салаларының
жағдайы ғана емес, ... ... ... ... өзгерістер,
мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру үдерісі (процесі), жұмыс ... ... ... алу ... де әсер ... Шетелдік
инвестицияны тартуға өте үлкен әсер ...... ... даму
деңгейі болып саналады.
Бүгінде халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша Қазақстан шетелдік
инвестицияларды тарту үшін ... ... әлем ... ... Республикасы 2007 жыл бойынша шетелдік инвестицияларды
тікелей тарту индексінің рейтингі ... 141 ... ... 23-ші орын
алды. «Doing Business» Дүниежүзілік Банкінің рейтингі ... ... жыл ... ... ... позицияға көтерілді (80-нен 71-ге).
1993 жыл кезеңінде Қазақстан экономикасына 81,8 млрд. АҚШ доллары
шамасында тікелей ... ... ... әрі – ТШИ) ... ... 2007 жыл бойынша Қазақстан Республикасына ТШИ ағыны 17,5 млрд. АҚШ
долларды құрады, ол 2006 жылғы деңгейден 60,5 %-ға ... (10,6 ... ... 2008 жылдың 9 айы бойынша ТШИ ... ... 12,8 ... ... ол 2007 ... ... ... салыстырғанда 17 %-ға жоғары
(10,9 млрд. АҚШ долл.).
Қазақстанның негізгі елдері – инвесторлары: АҚШ (17,5 млрд. АҚШ ... %), ... (13,4 ... АҚШ ... 16,4 %), ... (6,6 ... ... 8,3 %) болып табылады.
Қол жеткізген көрсеткіштерге Қазақстандағы жағымды бизнес-ахуалы,
жетілген инвестициялық ... ... ... шаралармен
қолдаудың, сонымен қатар экономикалық және саяси тұрақтылықтың құрылуы
себеп болды.
Инвестордың инвестиция салу ... ... әсер ... ... бірі ... ... инвестициялық ахуалдың болуынан басқа,
тауар ... ... ... ... ... ... энергетикалық ресурстары мен кең ... ... ... бағдарлай білу өндірісін дамыту үшін
қолайлы негіз жасайды. ... ... ... ... Азия ... шекаралас Ресей және Батыс Қытайдың тұтынушылар нарығы ... ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асырудың заңдық негіздері
өтпелі экономикасы бар елдердегі ең үздік заң ... ... 2003 ... ... қабылданған «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының
Заңымен реттеледі.
Осы Заңмен халықаралық тәжірибеде қабылданған ... ... ... ... қарастырылған, мысалы, табысты қолдану
кепілдігі, ұлттандыру және ... ... ... ... ... ... және ... қатар, Заң отандық инвесторға қалай болса, шетелдік
инвесторларға ... тең ... ... инвестицияларды мемлекеттік
қолдау шараларын көздейді.
Заңға сәйкес, Қазақстан экономикасының басым ... ... іске ... инвесторларға инвестициялық преференциялар
берілуі мүмкін.
Жеке секторлардың ... ... ... ... ... және ... ... бас тарту үшін жағдай жасауға
өзінің ... ... ... ... құралы өңдеуші сектордың дамуын ілгерілетуге
бағытталған 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық ... ... ... іске ... өзекті көрсеткіштері ретінде 2015 ... ... ... ... ... 2000 жылмен салыстырғанда
кемінде 3 есеге арттыру және ЖІӨ-нің энергия ... 2 ... ... ... ... емес секторға институционалдық, қаржылық және
инфрақұрылымдық қолдау құру Стратегияны жүзеге асырудың бірден бір ... ... үшін ... ... және ... ... ... қызмет
көрсету институттары құрылған – Қазақстанның даму банкі, Инвестициялық ... ... қор, ... ... мен ... ... ... Кіші кәсіпкерлікті дамыту қоры,
Экспортты ... және ... ... ... ... және
технологиялардың трансферті орталығы, «Қазинвест» ... ... ... ... ... ... «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат
қоры шеңберіне біріктірілген. ... ... өз ... ... ... ал ... олар инвестициялық және инновациялық жобаларды кешенді
мемлекеттік қолдау жүйесі ... ... ... ... жаңа ... ... құру және ... дамыту, ғылыми және
ғылыми-техникалық зерттеулерді және ... ... ... ... ... ... ғылыми өнеркәсіпті дамыту үшін
инвестициялар тартуға бағытталған [19]
Бәсекеге ... ... ... ... ... үшін қазіргі
уақытта әлемдік тәжірибеде өзін ақтап шыққан арнайы экономикалық ... ... ... ... белсенді қолданылады.
Бүгінде Қазақстанда алты арнайы экономикалық аймақ құрылған:
1. «Ақтау Теңіз порты» - көліктік-логистикалық қызметтерді дамыту үшін;
2. «Астана – Жаңа ... - ... және ... ... шығару үшін;
3. Алматы қаласының жанындағы Ақпараттық технологиялар паркі – ... ... ... ... ... ... ... IT-хабын құру
бойынша;
4. Оңтүстік Қазақстан облысында «Оңтүстік» - тоқыма өнеркәсібін ... ... ... ... ... ... паркі –
көмірсутектік шикізатты терең өңдеу жөніндегі мұнай-химиялық өндірісті
дамыту үшін және жоғары ... ... ... ... ... өнімдерді өндіру үшін;
6. «Бурабай» АЭА – Астана ... 200 км ... ... ... бойынша.
Аймақтардың аумағында еркін кедендік аймақ тәртібі ... ... ... ... жеңілдіктер көзделген (корпоративтік табыс
салығы, жер салығы, мүлік салығы, қосымша құн салығы бойынша). Әлеуметтік-
кәсіпкерлік ... ... ... тағы бір ... болып табылады. Олардың басты ...... ... ... ... ... дамуын қамтамасыз ету, корпоративті басқарудың
тиімді жүйесін енгізу, ... ... шешу ... ... мен ... ... ... Өткен жылы 7
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардан тұратын өңірлік даму институттары
торабының құрылуы аяқталды, олардың қызметтерімен ... ... ... ... тудырды, сонымен еліміздің барлық түпкірінде ... тең ... ... ... ... қатысу отандық, сондай-ақ
шетелдік бизнеске қаржылық, жер және технологиялық ресурстарға кіруге
мүмкіндік ... ... ... ... ... тартылған
инвестициялар мен ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық даму жолында негізгі
капиталға жұмсалған инвестициялар 3234,2 млрд. ... ... бұл ... қарағанда 8,2 %-ға артық. 2008 жылғы қаңтар-желтоқсанда ... ... ... ... ... ... тиісті кезеңмен
салыстырғанда іс жүзінде республиканың барлық өңірінде байқалады.(3-кесте).
2008 ... ... ... ... ... қаражаты(54,4%) мен шетел инвестициялары (18%) негізгі ... ... ... ... ... табылады. Бюджет қаражаты 15,7%,
қарыз қаражаты – 11,9% құрады. Шетел инвестицияларының көп ... ... (66,1%) ... себебі, бұл экономиканың ... ... ... ... шетел инвесторлар үшін ең тартымды ... ... ... ... бағдарламасына Азия барыс ретінде
кірігуге, ... даму ... ... ... ... тиімді
нәтижелерін де көрсетіп отыр. Олар - 1994 ж 27 ... ... ... заң, 1997 ж.28 ақпан «Тікелей инвестицияларды
мемлекеттік қолдау», 1997ж. 6 ... ... ... ... 2003 ... 8-ші ... қабылданған «ҚР-ның Инвестиция
туралы» заңына сәйкес, ҚР-ның 2007 ж. 28 ... ... ... ... ... атты ... ішкі және ... саясатымыздың аса маңызды
30 бағытын ... ... ... ... ... одан ... шетелдік және жергілікті инвесторларды ... ... ... ... сол ... жаңа ... зор
өндірістер құру жөніндегі маңызды міндеттерді ... ең ... ... ... (18, ... ... жұмсалған инвестициялар құрылымының едәуір бөлігін
жеке меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар (60,9%), ... ... ... ... жүзеге асыратын ... ... ... ... (23%) ... ... сектордың үлесі – 16,1% құрады.
3-кесте-Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың ... ... ... |2008 ж. ... ... |
| | |2007 ... |
| | ... % |
| | |-бен |
| |млн. ... ... | |
| | ... | ... |173815 |100,0 |100,0 ... ... | | | ... ... | | | ... | | | ... ... |3269 |1,9 |1,4 ... | | | |
| ... |227, |1,3 |1,1 ... |999 |0,6 |0,3 ... |88356 |50,8 |70,2 ... және | | | ... ... | | | ... инвестициялары |30042 |17,3 |19,3 ... ... ... |30,0 |9,1 ... биылғы, 2008 жылғы Жолдауында елдiң iшкi ... одан әрi ... ... ... ... алдымызға қысқа
және ұзақ мерзiмдерде жүзеге асырылатын шараларды белгiлеп бердi. Оның
негiзгi ...... ... ... ... республикада
жетекшi орында. 2007 жылы барлық iске асырылып жатқан бағдарламалар бойынша
инвестиция көлемi 743 млрд. теңгенi ... ... ... ... компаниялар құру жөнiндегi жұмыс жандандырылды. Бүгiнгi күнi
облыста әлемнiң 54 елiнен келген 480 ... ... жаңа ... ... заманғы менеджменттi тарта отырып, өз қызметтерiн жүзеге
асыруда. Экономиканың ... ... ... өнiмi 1 359 ... ... Бұл 2006 ... деңгейден 133 млрд. теңгеге артық. 2007 жылы ... 18 млн. ... ... мұнай және 7 млрд. астам куб. метр ... ... ... ... өнеркәсiбiнiң өнiмi 124 млрд. теңгеге жеткiзiлдi. ... ... ... 4 ... ... ... Жыл ... бастап 5
жаңа өндiрiс iске қосылып, 400 жаңа жұмыс орны ... ... даму ... ... ... ... ... 8 млрд.
теңгенiң 5 инвестициялық ... iске ... ... ... ... 6 инвестициялық жоба iске асырылып, 385 жаңа ... ... 2007 жылы ... ... ... ... ... 2006 жылмен салыстырғанда 4896,5 мың ... ... ... ... ... ... жинамалар 71,1 мың тоннаға дейiн
(120,3%), құбырлар және ... ... ... 12,1 мың ... (113,9%) өстi ... капиталға жұмсалған инвестициялар*[21]
| |2008 ж ... ... 2007 |
| | ... |
| | ... % |
| | |-бен |
| |Млн. ... ... | |
| | ... | ... ... |173815 |100,0 | ... инвестициялар | | |100,0 ... | | | ... мен ... салу|114090 |65,6 |56,1 ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... |41182 |23,7 |30,1 ... мұқаммалар | | | ... де ... ... |18543 |10,7 |13,8 ... ... | | | ... ...... |3540 |2,0 |0,5 ... ... ... | | | ... ... экономикасындағы инвестициялық процестердің
динамикасындағы тенденциялар.
2005-2007 жылдар аралығында республиканың әлеуметтік – экономикалық
және ...... ... ... ... нарықтық
қатынастарға көшумен байланысты өзгерістер орын алды. Яғни бұл ... ... мен ... инвестициялық белсенділігі күрт
төмендеу тенденциясына ие болды.
Алайда Қазақстанның халық шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... ақша
құралдарын жаңа құрылысқа, ұлттық экономиканың өндірістік және әлеуметтік
сфераларындағы реконструкциялауға және техникалық қаржыландыруға ... ... ... екі ... ғана ... 1997 – ... ... ... ... ... ... және ... өсу кезеңі болды. Осы уақыт аралығында өндірістің баяу
экономикалық өсуі және шаруашылық субъектілерінің – жеке және ... ақша ... ... ... ... ... ... қайта жарақтандыру үшін жинақтауы байқалды.
2003 жылдан бастап «Инновациялық ... құру және ... ... дамуы» басталды.
Осы орайда атай кету керек, ҚР-сында ақша құралдарының инвестициялау
көлемінің өткен ... ... ... ... ... 1,2 есе ... ... Республикасындағы негізгі капиталға
салынған инвестициялардың даму ... ... 2008 ... ... ... салынған инвестициялардың елеулі
өсуі автомобиль жолдарын салу құрылысы белсенді екпінмен жүргізілген ... (2,1 ... газ ... кен ... ... ... есебінен – Батыс Қазақстан облысында (41,2%), мұнай кен ... ... ... ... байланысты Қызылорда
облысында (36,5%), қайта құру бойынша жұмыстардың жүргізілуі және бірқатар
ірі өнеркәсіп кәсіпорындарымен жабдықтарды ... алу ...... (28,9%), уран кен ... ... ... артуына байланысты Оңтүстік Қазақстан облысында (25,5%)
байқалды. 2006 жылмен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... Маңғыстау (14,5%-ға) облыстарында болды,
бұған бірқатар инвестициялық ... ... ... болады.(8- кесте )
2-сурет. Қазақстан Республикасының негізгі ... ... ... даму ... ... ... статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник
// Под.ред. Смаилова А.А. Алматы:2008.
5-кесте Негізгі капиталға салынған инвестицияларды игеру*
| |2007 ж. ... |2006 ж. ... |млн. ... ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... %-бен | ... ... |100,0 |108,2 ... |96852 |3,0 |207,2 ... |221056 |6,8 |111,5 ... |134588 |4,2 |113,6 ... |742735 |23,0 |97,7 ... ... |125683 |3,9 |102,7 ... |28033 |0,9 |104,4 ... ... |157336 |4,9 |141,2 ... |144023 |4,4 |102,5 ... |87551 |2,7 |128,9 ... |95513 |2,9 |136,5 ... |206732 |6,4 |85,5 ... |118608 |3,7 |93,7 ... ... |39929 |1,2 |111,3 ... ... |110634 |3,4 |125,5 ... қ. |436902 |13,5 |116,7 ... қ. |488018 |15,1 |108,3 ... ... ... ... ... ... салынған инвестицияларды игеру*[23]
| |2006ж. | 2007ж. |2008ж. |2008ж. |
| | | ... ... ... ... | | | |
| |2824523 |3234193 |174113 |379415 ... |44059 |96852 |2336 |5635 ... |187090 |221056 |5885 |17049 ... |112114 |134588 |7003 |15992 ... |727635 |742735 |42127 |104591 ... ... |116054 |125683 |4382 |11191 ... |25553 |28034 |827 |1666 ... ... |106626 |157336 |4354 |11415 ... |134157 |144023 |6014 |13033 ... |6383 |8755 |4358 |9037 ... |66455 |95513 |6535 |11719 ... |229755 |206732 |12386 |24711 ... |120019 |118608 |2884 |10148 ... ... |34328 |39928 |268 |999 ... ... |84542 |110634 |1693 |9736 ... қ. |354583 |436902 |44376 |68550 ... |417421 |488018 |28685 |63943 |
* ... ... ... ... Статистический сборник
// Под.ред. Смаилова А.А. Алматы:2008.
3-сурет Негізгі капиталға салынған ... ... ... ... ежегодник Казахстана. Статистический сборник
// Под.ред. Смаилова А.А. Алматы:2008.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар ... ... ... меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ... (60,9%), ... ... ... аумағында жүзеге асыратын басқа
мемлекеттердің шаруашылық жүргізуші субъектілерінің (23%) ... ... ... ... – 16,1% құрады.
7-кесте Меншік нысаны ... ... ... ... |Барлығы | ... ... |
| ... | |
| | | ... ... | ... ... |2824523 |385686 |1687784 |751053 ... | | | | ... |147078 |2375 |110742 |33961 ... |308101 |14549 |222373 |71179 ... |500116 |28598 |360197 |111321 ... |698150 |51181 |494531 |152438 ... |931042 |85514 |635704 |209824 ... |1230168 |135900 |813469 |280799 ... |1498240 |174193 |975517 |348530 ... |1783740 |232169 |1128610 |422961 ... |310862 |1329248 |495542 ... |2452968 |372217 |1512760 |567991 ... |2752012 |417054 |1684453 |650505 ... |520643 |1970452 |743098 ... | | | | |
* ... статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник
// ... ... А.А. ... ... нысаны бойынша негізгі ... ... ... ... ... облысының негізгі капиталға тартылған инвестициялар
2008 жылғы қаңтарда негізгі капиталға инвестициялар қайта есептеулермен
700 млн. теңге құрап, 2007 жылдың ... ... ... бағада
78,3% -ға артып, республикалық көлемі 4,0% құрады.
Инвестицияның технологиялық құрылымда ең үлкен үлес салмақты ... ... мен ... ... ... ... керек-жарақтар сатып алуға байланысты шығындар 98,1% алады.
негізгі ... ... ... негізгі капиталға салынған
инвестициялардың ... ... – 0,1%, ... да ... ... – 1,8%
құрады.
Негізгі капиталға салынған инвестициялық қаржыландыру кәсіпорындар,
ұйымдар мен жеке ... ... ... ... ... ... көлемдегі үлесі – 61,9%. жергілікті бюджеттен 49,1 млн. ... ... бұл ... ... ... 0,6% құрады. басқа да
заемдық қаражат құралдары 2627,6 млн. тенге немесе инвестицияның ... 37,5% ... ... ... ... ең ... бөлігі Қарасай
(жалпы облыстық көлемде 60,1%), Еңбекшіқазақ (24,1%), Іле (6,3%), ... ... (1,0 %), ... (0,5%) аудандары мен Қапшағай (2,6%) ... (1,0%) ... ... басқа өңірлердің үлесі – 0,2%-дан 0,4%-
ға дейін.
2007 жылғы қаңтарға инвестициялардың көлемі облыстың 6 өңірінде біршама
өскені байқалады, соның ішінде ... – 4618,3 %, ...... – 94,3%, Қарасай – 88,8%, Іле – 66,4% аудандары мен ... ... ... ... Ал керісінше, Алакөл, Райымбек, Жамбыл аудандары
мен Текелі қалаларында инвестициялық салымдар көлемі айтарлықтай кеміді.
8 – ... ... ... ... даму көрсеткіштеріне
сүйене отырып, 2007 жылғы қаңтар-желтоқсанда өңірлер бөлінісінде ірі
объектілерді іске ... | ... ... ... ... ... | |р мың ... ... ... ... ... терминалы, |868834 |
| ... мен ... ... |
| ... үйлер, жатақханалар |1157880 ... ... ... жатақханалар |763241 ... ... ... беру мекемелері, |328699 |
| ... ... ... |102959 ... ... ... беру ... |208908 |
| ... ... жатақханалар |19443177 ... ... ... ... |4342231 |
| ... ... бұйымдар өндіру |2148360 |
| ... мен ... т.б. |870335 ... |Тұрғын үйлер, жатақханалар |89697 ... ... ... |74000 ... ... өндірісі, құрылыс блоктары |337827 |
| ... ... ... |50384 ... ... білім беру мекемелері, |335711 |
| ... ... ... |290408 ... ... ... ... |45848 ... |Балық өңдейтін кәсіпорындар, |149767 |
| ... ... ... |78027 ... ... ... |88521 |
| ... ... ... |5554694 ... ... үйлер, жатақханалар |69137 ... ... ... |333072 |
| ... үйлер, жатақханалар |821680 ... ... ... үйлер, |449165 ... ... |436709 ... ... ... 2008 г. ... ... Казахстан по статистике.
5 сурет - Алматы облысының ... ... 2007 жылы ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1. Қазақстан экономикасына инвестицияларды тартудың алдында тұрған
мәселелері және оларды шешу
Қазақстандағы инвестициялық ... ... ... және ... ... ... жағдайдың өзгеруіне ешбір әсерін тигізе
алмайды. Елдегі инвестициялық ... ... алу үшін ... ... тұрақтандыру бойынша, ... және ... ... өндіріс тиімділігін жоғарлатудың ойластырылған
іс-әрекеттер қажет (19, ... ... ... ... ... ... ... деңгейде ұстап тұруға қабілетсіз болды. Ол тек инвестициялық
ресурстардың дефицитінің ... ... ... ... ары ... ... ... Мұның бәрі инвестициялық саясатты ... ... ... ... ... сол сияқты нарық жағдайына
бейімделген соңғы жоғарғы халық шаруашылығының нәтижелеріне қол ... ... ... ... өнеркәсіп экспорттық потенциалын
ұлғайтуға, Қазақстанның халықаралық нарықтағы позициясын ... жаңа ауыл ... мен ... ... ... ... ... қалыптастыру және жүзеге асыру
қажеттілігін куәләндырады.
Қазақстандағы инвестициялық саясат ағымдағы ... ... ... мақсат етіп тұр. Егер Қазақстан өкіметінің ... ... ... ... және ... ... ... мақсат болса, қазір үкімет
басқа экономика салаларына - ... ... ... және ... тартымды ету үшін жұмыс істеп жүр. Өкінішке орай бұл ... және де ... ... ... ... ... ... қажет (бүгінгі таңда Қазақстанда ол қолайлы
емес, тартымды ... тұр). ... шарт ол – ... ... ... сонымен қатар ішкі инвесторларға ойынның ережелерінің бірі болып
тұр. [27]
Елбасымыздың биылғы жолдауында, «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру
– мемлекеттік ... ... ... тәуелсіз ел экономикасының
қарқынды даму ... алға ... «30 ... ... ... пен ... өзара іс-қимылын қағидатты жаңа ... ... сол ... ... жаңа кезеңінде ел агроөнеркәсіп кешенінің
бірқатар жаңа, аса маңызды міндеттер қойып отыр.
Өткен 5 ... ... ... ... дамытуды айтарлықтай
нәтижелерге қол жеткізді. Ауылшаруашылығының ... ... 2002 ... 2008 жылы 2 есеге жуық өсті. инвестициялар 5 жыл ішінде ... ... ... ... секторды мемлекеттің орасан қолдауы
нәтижесінде мүмкін болды. Бұл даму ... ... ... ... ... ... ... жеткен табысты жетістіктер деп ауыз
толтыра айтуымызға болады.
Соңғы жылдары қазіргі ... ... ... ... ... күрт артты. Егер біз экономикамыздағы болып ... ... ... ... ... ... ... мен қолда
бар әлеуетті ескерсек, агроөнеркәсіп біздің экономикамыздың жоғары маңызды,
табысты саласына инвестицияларды көбірек тарту керек. ... ... ... ауыл шаруашылығына жалпы инвестицияның 85%-н ... ... ... ... 2008 ж ... 0,9% ... ... Біз тәуелсіз мемлекет ретінде
осындай саясаттарды алдын-ала болжап қадағалауымыз керек, экономикадағы
шикізат және ... ... ... инвестицияны арттыра берсек ертең
біткен соң экономиканы ұстап қалар салаларды неге алдын-ала дайындамасқа?
Негізгі капиталға ... ... өсу ... ... болуы
негізінен мұнай скважиналарына, алтын құрамы бар рудаларды өндіруге негізгі
құралдарды реконструкциялауға, ... газ ... ... ... жүйесінің тартылуына, құрылыс материалдарын ... ... ... ... турбиндік электростанцияларға
бағытталуымен байланысты болды.
Индустриялық-инновациялық саясаттың басымдықтарын анықтау әдiстерi
      ... ... ... ... ... ... құрылымдық өзгерiстердi жүзеге асыруда жеке сектормен
ынтымақтастық орната ... ... ... ... ... ... Оңтүстiк Кореяда, Малайзияда және соңғы отыз жылда
өздерiнiң экономикалық даму саласында iрi бетбұрыс ... ... да ... ... ... ... ... стратегиялық бағыттарын дамыту
саласында жеке сектормен ынтымақтасу саясатын жүргізуде.
      Дүниежүзiлiк Банктiң зерттеулерi ... ... ... ... көзқарастар кең ауқымды үш санатқа: инвестицияларды
үйлестiруге, iскерлiк ынтымақтастықты дамытуға және ... ... ... мүмкiн екендiгін көрсеттi. [28]
Инвестицияларды үйлестiру жөнiндегi бастамалар. Жеткiлiктi ... ... ... ... ... қарай қалыптасатын жаңа
және барынша сапалы өнiмге сұраныстың көлемiн бағалауға ... ... ... үйлестiру функциясын өз мойнына алады,
олар инвестициялық жобаларды ... ... ... ... ... ... түсiредi. Инвестицияларды үйлестiрудiң осы ... ... және жеке ... ... бiр ... болуын
көздейдi, оған көптеген дамушы елдердiң қолы жетпейдi.
Мемлекеттiк инвестициялық саясаттың индустриялық-инновациялық ... ... ... көзiн, жеке сектордың мемлекеттiң араласуынсыз
шамасы келмейтiн салаларды инвестицияларды қолдау мен тартудың ... ... ... ... ... саясатты жүргiзу шикiзаттық емес өндiрiстердi
дамыту мақсатында жеке инвестицияларды ... және ... ... ... ... ... ... үйлесiмi болады.
Стратегия аясында мемлекеттiк инвестициялық саясаттың барлық мүмкiн
болатын тетiктерiн пайдалану көзделiп ... Жеке ... үшiн ... ... ... ... ... қағаз және өнеркәсiптiң басқа
да бiрқатар өңдеушi салаларын (металлургия және тамақ өнiмдерi мен сусындар
саласын есепке ... ... ... үш ... жыл ... ... 130 ... доллары, ал мұнай өндiру саласында 1773-тен 2300 млн. AҚШ ... Жер ... ... жеке ... ... ... ... экономиканың басқа салаларын дамытуға мультипликативтi әсерi
болар едi. Мұндай ... алу ... жер ... ... ... ... инвесторлардың кiрiстерiнiң бiр бөлiгiн ... ... ... құру мен дамытуға салу, отандық өндiрушiлердiң
жабдықтар мен қосалқы бөлшектер жеткiзiп ... ... ... ... ... айту ... басым түрлерiне тiкелей отандық және шетелдiк инвестициялар
ағыны өсiмiнiң есебiнен ел экономикасын теңгермелi дамытуды ... ... ... Республикасына 2003-2005 жылдар кезеңiнде тiкелей
инвестициялар тарту ... ... оның ... ... ... ... дамыту болып табылады.
Алайда, өңдеушi өнеркәсiптiң, оның iшiнде инновациялық сектордың
салалары жеке инвестор үшiн тартымсыз ... ... ... ... орай ... жеке инвестициялар тарту үшiн қолайлы инвестициялық жағдай
жасау мемлекеттiң мiндетi болып табылады.
      Жеке ... ... ... ... ... ... ... салық преференциялары, мемлекеттiк заттай
гранттар және ... ... ... ... ... ... басым түрлерi кәсiпорындарының тiркелген активтерiне
салымдарды жүзеге асыратын инвесторларға берiлетiн ... ... ... ... Заңда көзделген преференциялар (артықшылықтар)
аталған салалардың коммерциялық тартымсыздығымен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... ... дамытуға тиiсiнше ықпал ететiн жағдайда емес. Осыған
орай оларды фискалдық саясат ... ... ... ... тетiктердiң қолданылуы ұйымдық сипаттағы iс-шаралармен
толықтырылуы тиiс. Қазақстан Республикасының және оның ... ... ... ... ... ... мен сапасы
инвесторлардың ел экономикасына капитал салу туралы шешiм қабылдауына
айтарлықтай әсер ... ... ... ... ... ... ... жұмыс аясында индустриялық-инновациялық
сектор салаларын дамытуға күш салынуы тиiс. ... ... ... ... инвесторларға да, жеке инвесторды қызықтыратын
инвестициялық жобаларды сәйкестендiретiн әрi әзiрлейтiн кәсiпорындарға ... ... ... ақпараттық-консультативтiк орталықтарды тiкелей
өңiрлердiң өзiнде құру жөнiнде жұмыстар ұйымдастырылатын болады.
Индустриялық-инновациялық дамудың iрi инвестициялық жобаларын ... ... ... ... ... ... ... iс-шараларын өткiзуден гөрi барынша белсендi сұхбат жүргізуге
көшу қажет. 
Бұдан басқа, басым өндiрiстердiң ... ... ... ... мыналарға бағытталған шараларды қолға алады:
     - моноритарлық ... ... ... ... және
корпоративтi басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру;
     - кәсiпорындарды тiркеудiң ... ... ... ... ... ... ашық жүйесiн құру;
     - қаржылық есептiлiктiң ... ... ... ... даму ... жүзеге асырылатын мемлекеттiк
инвестициялардың көздерi республикалық және бюджет қаражаты, ... ... ... ... ... қаржылық
ұйымдары, ұлттық компаниялар, мемлекеттiк кәсiпорындар) қаражаты болады.
Бюджеттiк инвестициялар басымдықтарының ... ... даму үшiн ... және ... ... ... қалуы тиiс. Бюджеттiк инвестициялар олардың болуы ... ... ... ... қосымша шарты болатын қажеттi
базалық және әлеуметтiк инфрақұрылым дамытуға ... ... және ... ... күшейтуге ықпал ететiн болады.
Бюджеттiк инвестицияларды тiкелей индустриялық-инновациялық сектор
салаларына жiберу негiзгi қызметi ... ... ... және ... ... ... ... табылатын қазiргi және құрылатын дамудың
мемлекеттiк қаржылық ұйымдары арқылы, ... ... ... ... ... ... үшiн институционалдық
инвесторлар қаражаттары арқылы жүзеге асырылатын болады. [30]
Әр өндiрiстiң ... ... ... ... ... ... ... емес секторының барынша тар учаскесiне
бағыттауға күш салу керек. ... ... ғана ... ... ... ... ... Қазақстандық экономиканың негiзiн құрайтын
бiрнеше жаңа қуатты салалар пайда ... ... ... мемлекеттің инвестициялық және әкiмшiлiк ресурстары
шектеулi және ... ... ... ... ... қосылған құны
жоғары, бiрақ салыстырмалы түрде ... ... ... бәсекеге
қабiлетi жоғары eмec деңгейдегi орташа ... ... ... ... әкеп ... ... ... индустриялық саясатты
жүзеге асырудың басқа құралы ұлттық компаниялар болуы тиiс. ... ... ... осы ... ... ... ... ресурстарын шикiзаттық емес сектордың жоғарғы технологиялы
өндiрiсiн дамытуға инвесторлар, сондай-ақ өнiмдi тұтынушылар ретiнде ... ... ... ... ... мен облигациялардың инвестициялық тартымдылығын
арттыру маңызды мiндет болып ... ... ... ... ... ... ұсақ акционерлердiң құқығы мен мүдделерiн
қорғаудың ... ... ... ... тәртiбiн және
акционерлiк қоғам қызметiнiң ашықтығын нығайтуға, салық ... ... ... ... ... салу ... жетiлдiруге назар аударылатын
болады.
Қазақстан Республикасының 2007 ... ... ... ... 2007 ... ішінде өнеркәсіп өндірісінің ... ... 7703,8 ... ... ... бұл 2006 ... ... 4,5% көп. 2006 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда өңдеу
өнеркәсібінде өндіріс көлемі 6,7%-ға, кен өндіру өнеркәсібінде – 2,6%-ға,
электр ... газ бен су ... және ... – 7,3 -ға ... ... ... ... жалпы өнімінің көлемі ағымдағы
бағамен1069,6 млрд. теңгені құрап, 2006 жылмен салыстырғанда 8,4%-ға өсті.
Сондай–ақ ... ... ... ... бойынша, 2007 ж. 1
желтоқсанда мемлекеттік бюджет табыстары 2579,5 млрд ... ... ... қатысты 89,5% құралды. Шығындары 2365,3 млрд. ... ол ... ... ... 2006 ... ... қарағанда табыстар 23,3%-ға, шығындары 23,8%-ға ... даму ... ... iске ... ... ... негiзiнде елдiң экономикасының ұзақ
мерзiмдi тұрақты өсуiне және өнiмнiң бәсекелес ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге ықпал етуi тиiс.
      Ел экономикасында жеке ... ... ие ... ... ... үшiн тең ... жағдай жасалады.
      Экономиканың бәсекеге қабiлетiн арттыруда ғылым жетiстiгiн пайдалану
жақсарады, менеджмент және маркетингтiк зерттеулер, өнiмдi ... ... және т.б. ... ... ... ... ... [31]
Инвестициялық және инновациялық жобаларды мемлекеттiң ... ... ... үшiн ... ... ... ... мақсатқа сәйкестiгi мен ашықтығына ие болады.
Инвестициялық идеялар мен жобалардың келешегiн айқындау саласында қазiргi
кездегi әдiстер қолданатын, жаңа қаржы институттары ... және ... ... ... қазақстан өнiмдерiнiң
экспортын және елдiң экономикасына инвестициялардың келуiн ... ... және ... ғылыми-инновациялық және өндiрiстiк
инфрақұрылымды құру, бiлiктiлiгi ... ... ... ... ... мен ... кадрларын даярлаудың тиiмдi жүйесiн құру ... ... ... ... ... алмасу үшiн
Қазақстанның тартымдылық деңгейi жоғарылайды.
    Маңызды құрылымдық өзгерiстер қосылған құны жоғары өнiмнiң ... және ... ... ... ... ... ... түрде әртараптанады әрi Қазақстанның ... ... ... шығуы кеңейе түседi, әлемдiк экономикаға Қазақстан
экономикасының кiрiгуi шикiзат тауарлары ғана емес ... ... ... ... ... ... ... және орта, әсiресе инновациялық бизнестi дамытуда шешушi бетбұрыс
болады. Елде ... ... емес ... ... күрт ... ... қызметiнiң ашықтығы қамтамасыз етiледi.
Тәуекелдердiң азаюы өнеркәсiптiң өңдеу секторында инвестициялардың
келуіне қозғау салады, оны шетелдiк ... үшiн ... ... осы
секторға қазiргi басқару әдiстерi мен өндiрiстiк технологиялардың тартылуын
ықпал етедi.
Қор рыноктарының жұмысының түбегейлi ... ... ... қорлар қаражаты мен халықтың қаражатын экономиканың нақты
секторының инвестициялық ресурстарына ... ... ... ... ... ... инвестициялары мен кiрiстерiне, салааралық
капиталға қайта құйылуын өзгертуде айтарлықтай iлгерiлеу болады
Ұсынған тәсiлдер мен ... ... ... ... және
банктiң кредит тәуекелдерiн кемiтуге әкеледi. Бұл, өз ... ... ... ... ... ставкаларды 3-4 %-ке дейiн
төмендетуге, банктiң кредит ресурстарын шағын және орта ... ... ... қажеттi алғышарттар жасайды. Банк және басқа да қаржы
институттарына деген сенiмдi ... ... ... ... ... ... проблемаларын шешедi.
    Инвестициялық ахуалды жақсарту және экономиканы одан әрi ырықтандыру
тұтастай ... ... ... ... мен тауарларды экспорттаудың
өсуіне ғана емес, отандық капиталды шетелге заңды ... ... ... ... әкеледi.
      Экономиканың салық ауыртпалығын азайту және кәсiпкерлiк қызметтi
қайта реттеу жөнiндегi ... iске ... ... және ... ара салмағын елеулi түрде өзгертедi.
Экономиканы орнықты ұстау, қоғамдық-саяси ... ... ... ... жандандыру мынадай шараларды жүзеге асырғанда
ғана мүмкін. Бұлар: мемлекеттік реттеу мен ... ... ... ... құру; сыбайлас жемқорлықпен және басқа да қылмыстармен
белсене ... ... ... ... ... ... ... оңалту, өз энергия ресурстарын айналымға жедел еңгізу,
экспортқа шығарылатындарын жасау есебінен тапшылықты жою, саланы ... ... ... ... жарақтандыру. Тек осы шаралар елдің
энергетикалық қауіпсіздігін ... ете ... ... шығару және өңдеу салаларындағы стратегиялық бағыт – мұнай
шығарудың ... ... ... ... ... ... ... тұрғызу және басқалары.
Қара металлургия саласында: металл сыйымдылығын азайту мен экспорттык
әлеуетті ұлғайту; түсті металлургияны дамыту тиімділігі ... осы ... ... ... саласында халықаралық қызмет көрсету базасы
кеңейтілуі керек. Ауыл шаруашылықты күйзеліс жайдан шығуға, ... ... ... ... ... ... ... Әлеуметтік саланы қалпына келтіруге көптеген инвестициялар
талап етіледі.
Осынау ... ... ... ... ... ненін есебінен
болды деген сұрақ тудыруы ... ... ... бар ... үшін ... Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» деп аталатын стратегиясын іске
асырудың ... ... ... ... ... Онда ... негізгі басымдылық деп, ал ... ... ... есебінен мұнай – газ секторын күрт дамыту – Қазақстан Республикасы
экономикалық дамуының басты ... күші деп ... ... орай 2005 ... ... Қазақстан экономикасын халық
нақты сезінетін болды, яғни, еліміз өтпелі ... ... ... деп
аталатын кезеңге шықты деп қорытынды жасауға болады. Ол ... ... ... ... ... жасауымен және әлеуметтік
реформа ретінде ... ... ... моделін белгілеумен
сипатталады. [32]
Елбасының Қазақстан халқына 2005 жылғы Жолдауында атап көрсетілгендей,
«Қазақстан өз азаматтары үшін өмір ... ... ... ... ... тиімді дамып келе жатқан елдерінің қатарына қосылуға тиіс.
Біз мұны ұлтымыз бен экономикамыз бәсекеге қабілетті болған жағдайда ... ... ... ... жету үшін ... ... сыналы
инновациялык экономиканы жасау және шикізатты емес секторды дамыту міндеті,
яғни, экономиканың накты секторын құрылымдық ... ... құру ... ... ... ... жүзеге асыру құралдарының бірі ... құру ... ... ... ... және ... инновациялык компаниялар, жоғары оқу орындары, консультациялык
кәсіпорындар тоғысуының ұйымдастыру нысаны, қазіргі ... ... ... ... ... ... жасау «Қазақстанның Индустриялық-инновациялық
дамуының 2015 жылға дейінгі стратегиясы» деп аталатын ұлттық бағдарламада
көзделген. ... ... ... ... да мәнді де
ықпалды тетіктерге кластерлер жатады. Кластерлер – ... ... ... ... шығаратын, жоғары технологияларды, яғни ғылым
жасаған және ... ... ... ... ... жетістік пайдаланылатын
шаруашылық жүргізудің жоғары индустриялық нысандары. Әлбетте, көптеген
жаңалықтар, ен ... ... ... ... ... ... сауда
ұйымына мүше болуына орай бағытталған. Ал ... ... ... аша қалған жағдайда Қазақстандық кәсіпорындар өнімдерінің тіпті
ішкі рынокта да бәсекеге қабілетсіз ... ... ... ... ... ... ұшырауы ықтимал. Әрине, бұған жол беруге болмайды. ... ... ... орай мемлекеттік басқару органдары онда
мемлекеттің экономикалық әртурлі құрылымдық Өйткені, экономиканың бәсекеге
қабілетті болуына ден қоя ... ... ... ... ... ... өзіне міндеттеме алады. Онсыз кез келген жеке күрделі қаржы
тиімді болмайды.
Соңғы ... ... ... ... реформаларды жүзеге асырды, оның
нәтижесі нағыз нарықтық экономиканың құрылуы болды.
2007 жылы ІЖӨ 12726,0 млрд ... ... ... ... 2010 ... ... ... 5800 долларға және 2015 жылға қарай 9000 долларға жету бағасына
негізделген.
Қазақстан өзінің экономикасы үлкен ... ... үшін ... жұмсады және мұның мойындалуы шетелдік инвестициялар түрінде
келді.
Сол 2007 жылдың мәліметтері бойынша сыртқы сауда ... 80511,7 ... ... оң ... экспорттың 47755,3 млн. доллар және импорттың
32756,4 млн доллар болды. 2008 ж ... ... ... – 8162,4 млн доллар,
экспорт – 5176,2 ... – 2986,2 млн ... ... отыр. Соңғы жылдары
сыртқы сауданы айтарлықтай әртараптандыру жүргізілгені байқалады.
Қолайлы осы заманғы экономикалық ... және ... ... 2003 ... 2015 ... дейінгі кезеңге арналған Индустриялык-инновациялык
даму стратегиясы іске косылуы арқасында әлдеқайда жақсармақ. Бағдарлама 1
миллиард доллар ... ... ... ... білдіреді.
Сараптамалық бағалау бойынша Орталық Азияға ... ... 80 ... астамын Қазақстан экономикасы алып отыр.
Дүниежүзілік банк біздің елімізді инвестициялар әкелуге өте ... ... ... қосты. Халықаралық «Moody is Investors Service» рейтинг
аганттігі Қазақстанға ... мен ... ... өте ... ... Бұл ... министірлігіне төмен пайызбен, біріншіден,
кредиттер алуына ... ... ... ... деңгейдің барлық
банктерінің тиісті рейтингтері ... Енді ... ... ... ... ... ... қоссақ, бүкіл дүние жүзі
біздің еліміздегі тұрақтылықты, саяси тұрлаулылықты, экономиканың артуы мен
реформалардың біз қалаған бағытта ... келе ... ... отырғаны .[33]
Үкіметтің экономиканың басымдықты ... емес ... ... ... іске ... ... өзінің бас
стратегиясы болуы керек.
Біз ... ... ... ... ... басқаруға»
көшуіміз керек, мұның өзі, ең ... ... ... және
Қазақстан экономикасын одан әрі ... ... ... ... дегенді білдіреді.
Инвестициялық дағдарыстан шығудың макро және микроэкономикалық
алғышарттарының нақты жиынтығы төмендегілерді қамтуы тиіс:
1. ... ... ... ... ... және олардың
сыртқы қарыздарын «қауіпсіз» деңгейге дейін қысқарту. Бұл жерде
сөз бір жағынан, кәсіпорындардың ... ... ... екінші жағынан осыған байланысты ашылатын ішкі қаржы
көздері есебінен ашылатын инвестициялау мүмкіндіктері ... ... ... ... зор несие ресурстарына мұқтаж болып отырған
жағдайда Қазастан Республикасының Үкіметі жоғары тиімді ... ... ... ... беру көлемін ұлғайтқаны
дұрыс болар ... ... ... және ... банктік ставка деңгейін одан әрі
төмендету нәтижесінде экономикаға жаппай инвестиция ынталандыру.
3.2. Инвестициялық ... ... ... механизмін жетілдіру
Салық саясаты экономикалық процестерге мемлекеттік әсер ету әдістерінің
ішінде ... орын ... ... ... мен ... ... қалыптастыру
экономиканың ұлғаймалы ұдайы өндіріс жағдайында қалыпты әрекет етуінің
міндетті шарты болып ... ... ... ... ... ... ... әлемде
кеңінен қолданылады. Салық жүйесі экономикадағы әртүрлі ... ... ... мүмкіндік беретін икемді механизм. бірде – ... елде ... ... қатып қалған құрылыс емес әсіресе әртүрлі
экономикалық процестерді ... және ... ... ... ... өзгерген сайын салықтық реттеу және ... де ... ... ... қажет. Салық салу саласында
қабылдаған шешімдердің ұлттық экономикада өтіп жатқан процестерге ... өте ... ... да ... ... ... ... басты
құралдарының бірі болуы тиіс. Мемлекеттің салық салудағы қағидаларына қарай
мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... жалпы көрініс алуға болады. Салықтар тұтыну және
қорлану процестеріне әсер етеді.
Салық жүйесінің міндетті атрибуты – салық ... ... ... ... ... және ... топтары өндірісті дамыту үшін үлкен
мүмкіндіктерге ие болады, жиынтық экономикалық қатынастарда артықшылықтарға
ие болады, мұның барлығы ... ... ... ... ... ... қажетті құрал етеді.
Салық саясатының салыстырмалы тұрақтылығы мемлекет территориясында
қызметті жүзеге асыруда кездесетін тәукелділік дәрежесін сипаттайды. ... ... ... ... ... қабылдауда анықтаушы
роль атқарды. Осыған байланысты салық ... ... ... жұмыс
істейтін инвестициялық кеңістік құруда айтарлықтай нәтижелерге қол ... ... ... қағидаларын қарастырайық. Кез –
келген салынатын кеңістіктің салықсыз кеністікке қарағанда капитал үшін
тартымдылығы ... ... ... Бұл жерден шығатын қорытынды мемлекет
тарапынан жеңілдіктер беру арқылы экономикалық белсенділікті ынталандыруға
болады, бұл ... ... ... ... ... ... ... Алайда, көптеген преференциялардың берілуі, бір
жағынан, мемлекеттің фискалдық мүддесіне нұқсан келтіреді, екінші ... ... ... үшін ... мүмкіндіктер аша отырып, салық
жүйесінің мемлкеттік басқарудың ... ... ... шектен тыс көп болуы салық жүйесінің мемлекеттік ... ... ... ... ... ... төндіретін субъективті
жағымсыз көріністердің етек жаюына әкеледі.
Салалық салықтық жеңілдіктердің берілуі салықтардың толық және дұрыс
төленуін және бақылау үшін ... ... және ... ... етеді.
Сонымен қатар, жеңілдіктер салық ауыртпалығының біркелкі таралуына кері
әсер етеді және мемлекеттік ... ... ... бір ... ... жеңілдіктері шаруашылық субъектілерін
өндірісті дамытуға, іскерлік белсенділікті арттыруға, атап ... ... ... кезінде айтарлықтай ынталандырады.
Сонымен, мемлекеттік инвестициялық саясаттың салықтық элеметтерін
қалыптастыру кезінде экономикалық және ...... ... ... қажет. Бір жағынан, кез – келген ... ... бос ... ... ... ... ... Бұл жердегі артылықшылық деп
тырғанымыз жекелеген кәсіпорындарға мемлекет тарапынан заң жүзінде ... ... ... ... жағдайды қалыптастыру
түсініледі [35]
Екінші ... ... ... ... – инвестиция бағыттағы
шаралар кешенің қамтуы керек. Қосылған құнды жасау, пайданы алу және ... ... ... ... салу ... екі ... бөлген дұрыс:
1. Нақты өндірістік және қаржылық потециалды ... және ... ... материалдық объектілер, және солармен
байланысты қызмет;
2. Тұтыну шеңберінде жүзеге ... ... осы ... материалдық объектілер).
Инвестициялық – жинақтаушы салық жүйесі салықтардың ынталандырушы
қызметі бірінші ... ... ... тұрғысында, ал фискалдық
қызметін екінші топтағы салық объектілері ... ... ... ... ... айтқанда, мемлекет барынша жинақтау процестерін
қолдауы керек, ал тұтынуды бір мөлшерде шектеу қажет, бюджет табысын ұлттық
өнімнің осы ... алуы ... ... ... жинақ түріндегі
инвестиция үшін жеткілікті базаның қалыптасуына кепілдік береді.
Барынша ... ... қол ... үшін ... ... детерминанттар қатарына тікелей және ... әсер ... ... ... Бұл ... ... түрде бөлінуіне
қарамастан, қабылданып жатқан шараларды аталған екі ... ... ... қорытынды жасауға болатын критерий бар. Мұндай критерий
... ... ... ... объектісі – инвестициялық
ресурстарымен байланысты.
Салық салудағы әсер ету шаралары басқа қызмет түрлерімен ... ... ... ... бағытталады. Бұл кезде әдетте
салық төлеушілерге өз қаржылық құралдарын тиімді бөлу ... ... ... ... соның ішінде инвестициялық шаралар ... ... ... ... әсер ... айқын көрінісі - өндірістік
мақсатта күрделі қаржы салуға бағытталған ... ... ... ... әдіс ... ... елдерінде кең қолданылады. Салықтық реттеудің
тікелей әдістерін қолдану экономикалық тиімділікке қол ... ... Бұл ... инвестицияны (салықтық реттеу объектісі) жүзеге
асыратын салық төлеуші тұрғысынан алып қпрпғанда, тиімділікті ... ... ... ... ... ... ... Инвестициялық
преференциялар, инвестициялық жобаларды орындауды жүзеге асырушы заңды
тұлға мен Индустрия және ... ... ... жөніндегі комитеті
арасында келісім – шартты түзу ... ... ... ... жүзеге асырушы заңды тұлға инвестициялық преференцияларды ... ... ... Комитетке белгіленген үлгідегі Өтінішке қоса мына
құжаттарды беру қажет:
- заңды ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның нотариалды куәландырылған статистикалық карточкасының
көшірмесі;
- заңды тұлға жарғысының нотариалды расталынған көшірмесі;
- инвестициялық жобаның бизнес-жоспары ... ... ... ... болуы;
- инвестициялық жоба орындалу барысында тіркелген активтерін алуға
кететін шығындар және ... ... ... ... ... ... ... нотариалды расталуы;
- инвестициялық жобаны қаражаттандыру кепілдігі және негізін қалаушы
құжатар көшірмесінің нотариалды расталуы;
- егер де, ... жоба өз ... ... ... ... ... ... куәлікті қосу;
- Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының өтінім берген мемлекеттік
заттай грантының мөлшерін ... және оны ... ... келісу
құжаттары;
- өтінім берген тоқсанның біріне бухгалтерлік баланс;
- тіркелу жеріне байланысты салық қарызы, міндетті зейнет ... және ... ақша ... ... жоқтығын растайтын салық
органының анықтамасы;
- инвестициялық жоба бойынша жұмыс бағдарламасының жобасы;
- баж ... ... ... ... ... ... ... сипатталуымен, импортталынған құралдардың көлемі
және тізімі және оған ... ... ... ... жекелеген кәсіпорындар деңгейінде инвестициялық қызметті ... үшін ... ... ... ... байланысты.
Бұл кезде реттеу макроэкономикалық сипатта болады, және шаруашылық қызметті
жүзеге асыруда салық төлеушіге таңдау проблемасын тудырмайды. Сонымен ... ... ... ... ... салаларының негізгі
экономикалық көрсеткіштеріне әсер ете отырып, ... ... ... ... ... айтарлықтай роль атқарады. Мысалы,
экспорттық және импорттық баж ... ... бір ... ... ... ... олардың отанды және шетелдік инвестиция үшін
тартымдылығы үшін едәуір әсер ... ... ... да ... тарапынан қарағанда жүргізіліп отырған
саясаттың тиімділігін анықтайтын критерий – салық ... ... ... ... және ... ... ... артуы болып
табылады. Бұл кезде ынталандыру шаралары жүргізіліп отырған белгілі ... ... ... ... тобы бойынша бюджет түсімдері азайса да, басқа
салықтардан ... ... ... ... ... ... үшін оның жағымды және жағымсыз әсерлерін өзара ... ... яғни ... табу ... ... ... алып ... ынталандыру саясатын
бағалау кезінде шаралардың ... ... ... ... Бұл ... есте ... ... жағдай- салық сферасындағы
реформалау саясаты сәйкес шешімдер қабылдана салысымен ... ... ... ... ал ... қайтарымы, яғни жақсы нәтижелерге қол
жеткізу салыстырмалы ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Сондықтан, мемлекет үшін
ынталандырушы ... ... ... ... қиын.
Сонымен қоса, жекелеген салық тұрғысында салық салу құрылымын өзгерту
нәтижесінде бұл салықтың фискалдық және ынталандырушы бағыттылығы ... ... ... басқа элементтерінің көрсеткіштері өзгерісіз қалады. Бұл
жағдайда ... ... ... ... жеңілдейді, өйткені, бір
жағынан, бір ғана салық салу объектісі ... ... және ... ... және ... ... тұрғыдан қарағанда) көріністердің
арасындағы хронологиялық алшақтық оңай есептеледі.
Шаруашылық субъектілер тұрғысынан қарағанда мемлекеттік ынталандырушы
саясаттың тиімділігін бағалау механизмі ... ... ... ... ... ... ... пайда салық міндеттемесінің
шамасының барынша ... ... ... Бұл дегеніміз, салық
жүйесінің өзгерістерінен болған сандық ... әр ... салу ... ... салық сомасының мүмкін болатын төменделген шамаларының
қосындысы ретінде анықталады.
Сәйкесінше, салық төлеушісі үшін ... ... ... ... болған сайын, мемлекеттік саясат соғұрлым тиімдірек ... ... ... ... ... ... жеңілдетілген инвестициялық
қызмет көмегімен және салық заңдылығының жетіспеушіліктерін ... ... ... ... ... ... ... [37]
Мемлекеттік ынталандырушы саясатты қалыптастыру кезінде сондай – ақ
тікелей және ... ... ... ... ... ... ... кажет.
Тікелей салық салу төлеушінің табысының бір бөлігін ақшадай түрде
бюджетке алу әдісі ретінде мемлекеттік ... ... ... ең тиімді
және оңай тәсілі болып табылады. Инвестициялық процестерді ... ... үшін ... табыстарын тікелей табыс салықтарына қарай құрылымдық
жағынан өзгерту қажет. ... ... ... ... ... салық түсімдерінің күрт төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан, ... ... ... ынталандыру шараларының жүйесін құру кезінде
бюджет табысындағы тікелей және жанама салықтардың орнын ескеру қажет.
Жекелеген ... ... ... әдісі кең таралады. Бұл әдістің
негізгі құралдары кәсіпорындардың пайдасы мен ... ... ... шараларды қамтиды. Мұндай ... ... ... өту жағдайында шаруашылық қызметті ... ... ... пайданың басымдылығына, екінші жағынан, шаруашылық
қызметін ... ... ... ... ... мен ... да мүлікті
тиімді пайдалану үшін жағдай қалыптастыру қажеттілігіне негізделеді.
Аталмыш салықтарды салу кезінде ... беру ... ... ... ... ... ... әсер етеді.
Мұндай жеңілдіктер әрекетінің механизмі, ең алдымен, салық төлеушінің
салыстырмалы артықшылықтарға ие ... ... ... байланысты
инвестициялық шешімдерге әсер етудің бұл жүйесі инвестицияны тікелей
ынталандыру ... ... ...... ... жүйесін құру кезінде жағымды
инвестициялық ахуал ... ... алып ... ... салық
салу жиынтығына ерекше орын алатын жеке ... ... ... ... ... ерекшелігі сол, бұл салық кәсіпорындар қызметінің сипатына
тікелей әсер етпейді. Алайда, жинақтау кезеңінде табыстың бір ... ... ... – ақ, ... ... түрлерінің (пайыздар мен
дивиденттердің, жеке тұлғаларадың қор ... ... ... табыстардың) салық салу жүйесі капиталды қайта бөлу ... ... ... ... ... ... айтарлықтай әсер
етеді. Ал салық салу (пропорционалдық, прогресивтік ... ... ... деген шекті бейімділікті қалыптастыруға тікелей әсер
етеді.
Аталмыш факторлар инвестицияны ынталандыру тұтқалары ішінен ... ... ... ... ... ... бір мезгілде, табыс
салығы кәсіпорындар ... ... ... үшін ... үшін ... ... да, жеке табыс салығын салу саясаты
инвестицияны ынталандырудың жанама механизміне ... ... ... ... ... ... ... негізгі топ түрінде көрсетуге болады:
1. Инвестициялық ресурстардың меншікті көздері;
2. Қарыз құралдары.
Бірінші топты құраушысы компоненттер ... таза ... ... құралдар, ал екінші топты ... ...... ... ... ... жүйесінің инвестициялық – ынталандырушы
бағытталған күшейту кәсіпорын қаржысының ... ... ... ... ... ... ... кезде әрекет ететін, құндық
көрсеткіштер негізінде есептелетін, потенциалдық ... ... ... ... ... ... ынталандырушы проблемасын шешу
мүмкіндігі бар екендігін көрсетеді.
Табыс ... ... ... ... ... бұрын бұл
экономикалық категорияның жалпы экономикалық өсу факторларының жүйесіндегі
ролін қарастырайық.
Нарықтық ... ... ... ... ... ... ... табылады. Оның экономикалық өсуді анықтаудағы орны да ... ... сөз ... ұлттық өнім құрылымындағы өзіндік ... ... ... ... алу ... микро – және макроэкономикалық мүдделер ұштасады.
Алынған таза ... бөлу ... ... өте ... ... ... ... жүйесі үшін бекітілген басымдықтарға негізделе ... ... ... бөлігін арттыру мүмкіндіктерін
қарастырайық. [38]
Мемлекеттік қаржының, сайып келгенде, инвестициялардың ... ... ... ... ... ... ... аспайды. Бұл
қаржыландыру кезінде ... ... ... ... ... қажеттілігімен түсіндіріледі. Бюджеттік құралдардың қозғалысын,
құралдардың мақсатқа сай емес ... ... ... ... процедурасы көп жағдайда тиімді жұмыс істейді. Қазіргі қазақстан
экономикасында мемлекет бюджет шығындарын жүзеге ... ... ... ... ... Есеп айырысу жүйесін өзгерту әрекеттері ... ... ... ... бұл ... ... қаржылық ағымды
инвестициялық объектілерге барынша толық мөлшерде және қажетті мерзімде
жеткізуге мүмкіндік ... ... ... ... ... мәжбүр
етеді. Бұл проблеманы шешуде сәйкес салық ... құру ... ... инвестициялық белсенділігін арттыру шешуші орын алады.
Табысқа (пайдаға) салық салу тұрғысындағы мемлекет пен салық төлеуші
арасындағы қарым – ... ... ... ... көптеген елдердің
салық жүйелеріне тән ынталандырушы сипаттағы элементтерді атап өту ... ... ... алып ... ... ...... саясат болып табылады. Негізгі құралдарды жаңарту,
өндірістік қызметті ... ... ... ол ... ... ... ... басымдықты салаларының (немесе экономика
сфераларының) рұқсат береді. Жедел амортизация кәсіпорындарында ... ... ... үшін ... ... өнеркәсібінде қолданылатын
барлық өнеркәсіптік құралдарға, ал Францияда жеделдетілген ... ... ... амортизация пайданы үлкен ... ... ... негізгі құралдар құнының орнын тезірек ... және ... ... ... ... алмастыруға мүмкіндік береді.
Жеделдетілген амортизацияны асықтық несиеге немесе табыс салығының
жеңілдігіне балама ретінде қарастыруға болады. Оның ... ... ... ... ... ... ... құралдардың әр
топтарына: машиналарға, ғимараттарға, құралдарға инвестиция салуға басымдық
көрсетуге болады.
Алайда, жедедетілген амортизация механизмнің қазіргі күнде қолданылып
келе жатқан ... ... ... ... басқа) кең
қолданылмайды, ал шағын кәсіпорындардың белсенді инвестициялық ... үшін ... ... ... ... болғандықтан, жалпы
алғанда, жедедетілген амортизацияның қазақстандық ... ... ... ... ... деп айту ... ... саласында қабылданатын шешімдер сипатына елдің
экономикалық жүйесінің жалпы жағдайы әсер етеді. Қазақстандық ... ... ... – айналым құралдарының жетіспеушілігі. Бұл фактор
бүгінде ... ... ... ... жолында басты тежеуіштердің
біріне айналады. Меншікті құралдар есебінен ... ... ... - ... ... мүмкіндігінің болмауы жағдайында салық төлеушілер
қаржылық қиындықтарды шешу үшін барлық қолда бар ... ... ... қор ... да пайдаланады. Сөйтіп, ... ... ... ... ақша ... инвестициялық қызметке
қатысы жоқ ағымдық проблемаларды шешуге жұмсалады. Екінші жағынан, дағдарыс
жағдайында амортизацияның кәсіпорынның меншікті ... ... ... ролі өте ... немесе пайдаға салық салудағы маңызды мәселенің бірі –
инвестициялық – бейімделген жеңілдіктер ... ... ... бұл ... ... жүргізе отырып, салық салу объектісінің ... ... Ең ... ... ... ... құрайтын басты
элементі екенін есте ұстау керек. Бюджеттік тапшылық жағдайында мемлекеттің
қаржылық ... ... ... мемлекет тарапынан
қаржылық көмекке зәру көбі жеткілікті деңгейде мұндай ... ала ... өзін - өзі ... мүмкіндіктері өте шектеулі. Осындай жағдайда
мемлекеттік емес қаржылық көздері пайдалану ... ... ... ... ... ... ... қолдану ерекше маңызға ие
болады.
Салық жеңілдіктерін беру ... ... ... пәнінің
құрылымын анықтап алу қажет, яғни ... ... ... ... беру ... ... ... туындайды.
Кәсіпорындардың жүзеге асыратын инвестициялық жобалары қаржылық
құралдардың негізінен 2 бағытта жұмсалуын көрсетеді:
1. Меншікті ... ... ... емес базаны дамытуға
бағытталған инвестиция;
2. Кәсіпорын қызметімен байланыссыз қаржыландыруға ... ... ... ... ... ... яғни өндірістің ... ... ... Ал ... емес ... ... дегеніміз, әдетте
жұмыскерлердік әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін жасалады.
Екінші топтағы инвестиция кәсіпорын үшін ... табу ... ... оған ... кәсіпорын үшін пайда табу мақсатын
көздемейді, сондықтан оған жеңілдік беру ынтасы да төмен.
Салықтық ... ... ... ... меншікті
өндірістік базасын алудан түсетін тиімді әсер жоғарырақ ... ... ... беру ... ... ... ... кәсіпорын табысының
немесе пайдасының жұмсалу бағытын ... ... ... ... ... ... арқылы ынталандыру тұрғысынан алып
қарағанда акционерлік қоғамдардың бөлінетін және бөлінбейтін табыстарына
дифференциалды ... ... ... ... де ... ... құрылымындағы акционерлік капиталдың артып келе жатқан
жағдайында экономикалық, соның ішінде салық ... ... ... ... ... ... жүйелерінде акционерлік қоғамдар пайдасына салық
салудың 2 негізгі тәсілі бар:
1. Бөлінетін пайдаға бір рет қана ... ... бұл ... 1 рет қана ... ... ... дивиденд
төлеу кезінде – немесе кәсіпорындардың пайдасына салынатын салық
құрамында, немесе акционерлердің табысынан ... ... ... 2 рет ... ... бұл ... кәсіпорын пайдасы
дивидеттерге бөлінбес бұрын акционерлік қоғамның пайдасынан және
бөлінгеннен соң ... ... ... ... пайданың бір бөлігінің дивиденд түрінде төленуі ... бір ... ... инвестициялау процесінен шығып қалуына
әкеледі. Сондықтан салық ... ... және ... ... ... ... мұндай қаржы ағымдарына қатысты
салық жеңілдіктерін ... ... ... ... Бұл ... ... екі рет салық салу режимін қолдайды.
Алайда бұл жағдайда екі рет ... салу ... ... ... факторға айналады.
Өндірісті ынталандырудың салықтық механизмдерін қарастыру кезінде
өндірісті дамытуға жағдай жасайтын ...... ... ғылыми –
зерттеу салаларына жұмсалатын инвестицияға салық салу мәселесінің ... ... ... ... ... бұл ... ... қаржылық құйылымдар
болып табылады. Инвестиция арқылы біз ... ... ... өмір сүру ... ... ... Ол ... өндірісті және
кәсіпкерлікті дамыта отырып, олардың жұмыс істеуге жеңілдетіп, ... ... озық ... ... құрал-
жабдықтар, басқару апаратын, ... ... ... ... ... ... жылға дейін Қазақстан өтпелі экономиканы құрайтын проблемалардың
үлкен бөлігін шеше алды.
Бүгiнгi ... ... ... ... нарықтық экономикадағы
мемлекет ретiнде мойындап отырғанын атап өту ... ол ТМД ... ... ... ... ел ... ие болды.
Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей, шикiзат ресурстарына бай кейбiр ... ... ... ... қол ... ... әлемдiк тауар
рыноктарында жағдаяттың өзгерiстерiне тым тәуелдi болып қала бередi.
      Экономиканың шикiзат секторларынан едәуiр табысқа иe болып, ... жекe ... ... жаңа ... ... ынталанбайды. Сонымен
бiрге ресурстар қоры мардымсыз немесе ... ... ... күн ... ... ... жаңа ... дамытуға үнемi әрекет
жасайды. Алайда ұзақ мерзiмдi келешекте ... қоры ... бұл ... кен орындары толықтай пайдаланылғаннан кейiн тұрақты даму
тұрғысынан алғанда елеулi ... ... Банк ... ... ... ... ең ... 20
елдiң қатарына қосты. Тәуелсiздiк жылдары Қазақстан экономикасына 21 млрд.
астам АҚШ ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының экономикасына кіргізу болып табылады. Республикада
инвестициялық ахуал ... болу ... Ол ... ... ... ... ... құюға рұқсат етуді білдіреді.
Біз шетел мемлекеттерінің қаржы көздерінің инвестициясын ... ... ... құю ... ойымша – Қазақстан Республикасы экономикалық тұрақтылығын дамыту
үшін келесі шараларды жасаған жөн:
1) отандық ... ... ... және ... ... ... өзгерту, инвестицияларды Қазақстанның
басқа аудандарына ... ... ... ... ... ... жауап беретін мамандырылған мамандар.
Келешекте осы жағдайлар Қазақстан экономикасына өте ... ... ... ... ... мемлекетіміздің экономикалық тұрақты,
тәуелсіз, перспективті мемлекет ... ... ... ... тиімді пайдалану және өз мемлекетімізді өзіміздің
отандық ... ... ояту ... ... бірі ... ... инвестициялық ахуалды қалыптастыру ұлттық экономиканың әрекет
етуін оптимизациялау мәселесін шешуде үлкен маңызы бар проблема. Өндірістік
потенциалдың өсуі, өндірілетін өнім ... ... оның ... ... өсу үшін қажетті алғы шарттар. Инвестициялар, өз ... ... ... ... жағымды процестерге бастама
беретін элемент.
Инвестиия үшін ... тек ... ... ... болатыны
белгілі. Соңғысы тек нақты табыстар мен тұтыну деңгейінің өсуі өндірістің
өсуі ... ғана ... ... ... тағы бір ... шығады:
өндірістік аппарат негіз қалыптастыруы керек.
Қазақстанның инвестиция саласында қол жеткізген ... ... ... ... дағдарыс әлі де жойылған жоқ.
Экономиканы ... және ... ... ... ... қаржы
тапшылығы жағдайында, жаппай түрде емес, ішінара жүргізілуі қажет. Басты
мәселе – оыс ... ... - ... ... және ... «ошағын» дәл анықтау. Болашақтағы өсу ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен
өндірістер қалайды.
Инвестициялық дағдарыстан шығудың ... және ... ... ... ... ... қамтуы тиіс:
1. Кәсіпорындардың қаржылық жағдайын қылпына келтіру және олардың
сыртқы қарыздарын «қауіпсіз» ... ... ... Бұл ... бір ... ... ... арттыру жөнінде
болса, екінші жағынан осыған ... ... ішкі ... ... ... инвестициялау мүмкіндіктері туралы
болып отыр.
2. Экономика орасан зор несие ... ... ... отырған
жағдайда Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... жеңілдетілген несиелер беру көлемін
ұлғайтқаны дұрыс болар еді.
3. Инфляция қарқынын және нақты банктік ставка деңгейін одан ... ... ... ... инвестиция құйылуын
ынталандыру
Инвестициялық саясат еліміздің экономикасын дамытудың ... бiрi ... ... ... да ... ... ... өзекті мәселелердiң бiрi болып табылады.
Елдiң экономикалық өсуiнiң ... ... қол ... үшiн ... ... ... қалыптастыру қажет. Бұл үшiн мына негiзгi
мiндеттер орындалуы тиiс:
а) ... ... ... ... Жаңа ... ... жандандыру;
б) Инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың жүйесiн одан әрi жетiлдiру;
Инвестициялық ахуалды жақсарту инвестицияларды шетелдiктердiң ... ... ... да ... ... ... салуын тиiмдi
ететiндей, шетелдiк капиталдың құйылуына да, сондай-ақ iшкi ... ... ... да ... ... iскер ортаны
қалыптастыруды талап етедi. Бұл үшiн нормативтiк құқықтық ... ... ... ... жұмыс күшi рыногын, жер және жылжымайтын мүлiк
рыногын, көлiк және коммуникациялық қызмет ... ... банк ... ... ... рыногын одан әрi дамыту қажет.
Жаңа инвестицияларды тартуды ... ... ... қаржы
және экономикалық ұйымдар мен өзара iс-қимылды күшейту, жарнамалық-
ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... жұмыс iстеуi мен жандандырылуы
тиiс.
Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк ... ... ... ... қолдаудың заңдық базасын жақсартуға, тiкелей
инвестицияларды фискальдық ынталандырудың жүйесiн жетiлдiруге, мемлекеттiң
инвестициялық тәуекелдердi сақтандыру ... ... және ... проблемаларын тиiдi шешуге бағытталуы тиiс.
Инвестициялық тартымдылықты арттыру iс-әрекеті еліміміздің экономикасын
дамытудың ... ... бiрi ... ... ... ... iс-әрекеттi жандандыру әрдайым басымды ... ... ... алға ... мақсаттар мен оның орындалу мүмкінділігі өте
жоғары, елдің жоғарығы шикізат қорларымен ... ... ... және ... жері ... ... ортасында және
екі жағындағы көршілерін ескерсек Еуропа мен Азияны ... ... ... ... ... ... ... саясатының дұрыс ... ... ... ... одан әрі ... бірден-бір үлес
қосатыны анық. Осы инвестициялық саясатымыздың дұрыс бағытталуы кең қанат
жайып келе жатқан әлемдік нарыққа қол ... ... ... ... өз орнын нығайту жолындағы ... ... ... даму ... ... анық. Жетекші елдердің саясатын
ұстана отырып, дамыған экономикалық мемлекетті құруымызға деген ... жол деп ... ... ... ... Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2008 жылы
Қазақстан халқына жолдауы «Қазақстан халқының ... ... ... ... ... мақсаты» Астана 2008г.
2. ҚР Заңы 2003ж 8 қаңтар «Инвестициялар туралы».
3. Н.Ә. ... ... 2030. ... Қазақстандықтардың өсіп
өркендеуі, қауіпсіздігі мен әл-ауқатының ... Ел ... ... ... Алматы: Білім, 1998.
1. Курманалиев К.К. «Развитие рыночных отношений в ... ... 2006 ... ... Е.К. ... ... ... и сферы услуг»
Алматы 2007 г.
3. Рогачев А.А. «Социально-экономические приоритеты в системе финансовых
координат» Алматы, 2006г.
4. В.В. Бочаров ... ... ... әдістерімен реттеу».
5. Курманова. А. «Инвестиционная политика в РК» //Деловой Казахстан № ... от ... ... ... А.А. ... ... инвестиции как фактор развития
экономики» Алматы, 2000г.
7. ... А.А., ... Н.З. ... ... ... ... Алматы 2002г.
8. Н.Ш.Әлжанова «Инвестициялық жобалау» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Алматы
2006 ж.
9. Д.М.Мадиярова ... ... ... ... 2000 ж.
10. Хамитов Е.Н. «Инвестиции в реальный сектор экономики: Проблемы оценки
и развития» Алматы, ... ... Я. , ... К, Есқалиев М., Жатқанбаев Е., Байжұмаев Е.,
Досқалиев С. «Экономикалық теория негіздері» Алматы, 2008 ж.
12. Осипова Г.М. «Экономикалық теория ... ... 2002 ... ... ... ... «Экономикалық теория»
Оқу құралы. Алматы, 2002 ж.
14. Беренс В., ... П.М. ... по ... ... ... ... Юнити 2000г
15. Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. М: Дашков и К 2003г
16. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебник , ... ... С.В. и др. ... учеб. Москва: «Проспект» 2004г
18. Ихданов Ж., Орманбеков Ә. ... ... ... ... Экономика, 2002 ж.
19. Идрисов А.Б. “Cтратегическое планирования и анализ эффективности
инвестиций” М:2007 г.
20. ... А.В. ... ... ... в экономический
развитых странах. М:Изд-во МГУ, 2001. –72 с.
21. Концепция государственной ... РК ...... ... ... Н.И. Государственное регулирование ... в ... ... ... ... –2002. ... ... М.К. Эффективность инвестиций в промышленном производстве:
Монография. – Алматы: Экономика, 2005. –230 ... ... Б.А. ... ... Социально- экономические вопросы оценки
качества и защита потребителя.-М.: Изд-во стандартов, 2002.
25. Турсумбаев Б.М., Петренко И.Я., ... С.Б. ... ... Учебник. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 2001
26. Трубилин А. Конкурентоспособность – ... ... ... // АПК: ... управление, 2002.
27. Белый Е., Барашков С. Конкурентоспособность и качество продукции: два
уровня ... // ... 2003, ... ... У. ... ... том 7, Алматы 2005 г.
29. Бланк И.А. «Инвестиционный менеджмент» Ника-центр 2004 ... ... ... ... справочник «Рыночная экономика»
Алматы, 1995г.
31. «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызмет» статистикалық жинақ
2008 ... ... Ф. ... ... или умные деньги» //Деловой Казахстан
№ 16 (63) от 27.04.2007г. 8 стр.
33. ... С. ... ... ... еселенеді» //Егеменді
Қазақстан 27.03.2007 ж. 1 ... «По ... к ... ... казахстан № 5 (52) от 09.02.2007г.
35. Курманова. А. «Инвестиционная политика в РК» //Деловой Казахстан № 5
(52) от 09.02.2007г.4 ... ... ... бір кепілі - Инвестция» //Дала мен қала № 29.23
шілде 2004ж.
37. Еспенбетова Б. Обоснование инвестиционной ... ... ... // Банки Казахстана. –2007.
38. Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвестиционная политика
// Российский ... ... –2007. N8. ... ... ... ... дамуы»
статистикалық жинақ 2008/1
40. Налоговый Кодекс Республики Казахстан.Алматы.2008ж
41. Investment Attractiveness: Soutth Kazakhstan oblast; ... ... ... ... 2008 ... ... Т. Роль иностранных инвестиций в экономике Казахстана //
Евразийское сообщество. 2007. –N2. с.56-74.
43. Майлин Б. ... ... в ... ... ... ... // Казахстанская правда. –2002. –29 дек. – с.3.
44. Мухетдинова Н. ... и ... ... ... Российский экономический журнал. -–2002. N8. –с.50-60.
45. Назарбеков К. Особенности инвсетиционного рынка в Казахстане// ... –2001. N5-6. ... ... К. Имидж уже создан. Инвесторы проявляют интерес // Южный
Казахстан. –2001. N10, 26 ...... ... К. ... государственную инвестиционную политику
//Казахстанская правда. –2002. –6 дек. – с.4.
48. Статистический ежегодник ... 2008 г. ... ... ... по ... ... ... ежегодник Казахстана. Статистический
сборник // Под.ред. Смаилова А.А. Алматы:2008.
50. Давильбекова Ж. Роль ... ... в ... // ... –2008. N1-1. ... w.w.w.gоoglе kz 2008 г.
-----------------------
[1] Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2008 жылы
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... саясаттың басты мақсаты» Астана 2008г.
[2] ҚР Заңы 2003ж 8 ... ... ... Н.Ә. Назарбаев Қазақстан 2030. Барлық Қазақстандықтардың өсіп
өркендеуі, қауіпсіздігі мен ... ... Ел ... ... ... ... ... 1998.
[4] Курманалиев К.К. «Развитие рыночных отношений в Республике Казахстан»
Алматы 2006 г.
[5] Осипова Г.М. «Экономикалық теория ... ... 2002 ... Рогачев А.А. «Социально-экономические приоритеты в системе финансовых
координат» Алматы, 1999г.
[7] Рогачев А.А., Нигматуллин Н.З. ... ... ... развития» Алматы 2002г.
[8] Рогачев А.А., Нигматуллин Н.З. ... ... ... ... ... ... В.В. Бочаров «Инвестиция нарығынын қаржы-несие әдістерімен реттеу».
[10] Курманова. А. «Инвестиционная политика в РК» //Деловой Казахстан № ... от ... ... ... А. «Инвестиционная политика в РК» //Деловой Казахстан № 5
(52) от 09.02.2007г.4 стр
[12] Нурсеитов А.А. «Прямые ... ... как ... ... Алматы, 2000г.
[13] Н.Ш.Әлжанова «Инвестициялық жобалау» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Алматы
2006 ж.
[14] Хамитов Е.Н. ... в ... ... ... ... и ... ... 2000г.
[15] Хамитов Е.Н. «Инвестиции в реальный сектор экономики: Проблемы ... ... ... ... ... ... У.А.Жанайдаров «Экономикалық теория»
Оқу құралы. Алматы, 2002 ж.
[17] Беренс В., Хавранек П.М. ... по ... ... ... анг.М. Юнити 2000г
[18] Д.М.Мадиярова «Сыртқы экономикалық саясат» Экономика 2000 ж.
52. [19] Н.Ш.Әлжанова «Инвестициялық жобалау» Әл-Фараби атындағы ... 2006 ... ... ... Казахстана, 2008 г. Алматы: Агенство
Республики Казахстан по статистике.
[21]Статистический ежегодник ... 2008 г. ... ... ... по ... ... статистический ежегодник Казахстана. ... // ... ... А.А. Алматы:2008.
[23] * Региональный статистический ежегодник Казахстана. ... // ... ... А.А. Алматы:2008.
[24] * Региональный статистический ежегодник Казахстана. Статистический
сборник // Под.ред. Смаилова А.А. ... * ... ... ежегодник Казахстана. Статистический
сборник // Под.ред. Смаилова А.А. Алматы:2008.
[26] * ... ... ... ... Статистический
сборник // Под.ред. Смаилова А.А. Алматы:2008.
[27] Валдайцев С.В. и др. Инвестиции: учеб. Москва: «Проспект» 2004г
[28] Ихданов Ж., ... Ә. ... ... ... ... ... 2002 ж.
[29] Идрисов А.Б. “Cтратегическое планирования и анализ эффективности
инвестиций” М:2008 г.
[30] Кирин А.В. ... ... ... в ... ... ... МГУ, 2001. –72 ... Концепция государственной политики РК (проект). – Алматы. –2003.
[32] Кочуров Н.И. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
в условиях ... ... ... –2002. –N12. ... ... М.К. Эффективность инвестиций в промышленном производстве:
Монография. – Алматы: Экономика, 2001. –230 с.
[34] Минин Б.А. ... ... ... ... ... ... и защита потребителя.-М.: Изд-во стандартов, 2002.
[35] Турсумбаев Б.М., Петренко И.Я., Исмуратов С.Б. ... ... ... ... ... кн. ... 2001
[36] Трубилин А. Конкурентоспособность – главный фактор ... // АПК: ... ... ... Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебник , ИНФРА-М,2001.
[38] Бланк И.А. «Инвестиционный менеджмент» ... 2004 ... ... объектілері
Құнды қағаздар
(акция,)
Несиелерді беру,қаржыландыру
Ғылыми-техникалық өнім
Қаржы капиталы айналатын орта
Инновациялық орта
Отандық
Жеке тұлғалар
Шетелдік
Банктер
Сақтандыру ... ақы ... ... ... құрылыс ортасы
Заңды тұлғалар
Кәсіпорындар
Негізгі қорлар (жанадан құрылған, өзгертілген қайта )
Мемлекет және оның қаржы жүйесі
жоспарлау
Бюджет саясаты
Бақылау
Тексеру
Статистика
Басқа елдермен салыстыру үшін
Ұлттық санақ жүйесі
Өндіріс
Мемлекет
Тұтыну
Басқа ... ... ... ... ... ... ... саясат
Сақтандыру жүйесі
Мемлекеттік құралдар, дотациялар,
субсидиялар
Мақсатты қаржылық қорлар мен әртүрлі деңгейдегі ... ... ... ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Педагогикалық үрдісте жаңа техпологияларды тиімді пайдалану, білім беру жүйесінде шығармашылық пен ізденістерді іске асыру6 бет
Педагогтар ұжымындағы құндылықтар жүйесі7 бет
"а.н. леонтьев, а.а.смирнов,п.и. зенченконың жұмысындағы ырықсыз және ырықты есте қалдырудың арақатынасы"4 бет
«ЗЕРЕК БАЛА» БАҒДАРЛАМАСЫ106 бет
«Оқушыларды туристік өлкетану іс-әрекеттері арқылы Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу»127 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгіері қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы17 бет
Іс -әрекет психологиясын қалыптастыруға қажетті негіз30 бет
Ақыл-ой әрекеттерін калыптастыру теориясының мәні36 бет
Білім берудегі ғылыми зерттеулер12 бет
Бір жасар баланың дене тәрбиесі11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь