Полиэтилентерефталат

ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
1 ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Полиэтилентерефталат және оны сипаттамасы
1.1.1 ПЭТ қалдықтарының пайда болу қайнары
1.2Екіншілік ПЭТ.тің өңделуінің негізгі бағыттары
1.2.1 Қалдықтарды өңдеуге дайындау және жинау ұйымдары
1.2.2 Екіншілік ПЭТ.тің қолдану бағыттары
1.2.3 ПЭТ рециклингінің даму бағыттары
1.3Экструзия
2 ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ
3 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Негізгі шикізат сипаттамасы
3.2 Дайын өнім сипаттамасы
3.3 Өндірістің технологиялық схемасын таңдау және суреттеу
3.4 Өндірістің материалдық балансы
3.5Қондырғыны таңдау және есептеу
3.6Өндірістің жылу балансы
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ
5 ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
5.1 Жалпы талаптар
5.2 Жылу
5.3 Вентиляция
5.4 Жарықтандыру құрылғылары
5.5 Өрттен қорғау іс.шаралары
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Пайдаланған пластмассаларды екіншілік өңдеу (рециклинг) және қалдықтардың қоршаған ортаға және экологияға әсеріне байланысты пластикалық материалдарды қайта қалпына келтіру, полимерлік өндірістің ең маңызды проблемаларының бірі болып саналады.Қоршаған ортаның әсеріне жоғары беріктілік қасиет көрсетуіне байланысты бұл материалдар қалыпты жағдайда ұзақ уақыт сақталады. Бірақ полимерлік қалдықтарды пайдаланудың қоршаған ортаға әсері маңызды экономикалық фактор ретінде қарастыруға болады. Сондықтан энергия мен материалдар қайта қолданысқа түседі. Бұл табиғат қорын пайдалануды қысқартуға, қоршаған ортаның ластануын төмендетуге, энергияны пайдалануды азайтуға және экономикалық жағынан пайда әкелуге мүмкіндік береді. Әлемде екіншілік өңдеудің алуан түрлі стратегиялары ұсынылуда. Қазіргі кезде механикалық және химиялық өңдеуде және энергияны қайта қалпына келтіруде даму жүруде. Арнайы қондырғылардың көмегімен орындалатын механикалық өңдеу материалдардың екіншілік қолдануын қамтамассыз етеді. Материалдарды қайта қалпына келтіру үшін химиялық өңдеу арқылы мономер түрінде өнім аламыз, содан жаңа полимерлі шикізат және химиялық заттар мен отын алынады, бірақ бұл әдіс арнайы қондырғылар мен ресурстарды талап етеді.
Полимерлік материал қалдықтарын қоқыс сақтау орындарында жер астына көміп тастау уақыт өте келе өз әйгілігін жоғалтуда. Бұл факторлар, және де экологиялық сауаттылықтың өсуі полимерлік материалдарды жаңа өңдеу бағдарламаларының пайда болуына жол ашуда. Қазіргі кезде пластмассалық материалдар қалдықтарын өңдеудің бірнеше жолдары ұсынылған, олардың ішінде биоыдырайтын полимерлерді өңдеу, термоөңдеу, химиялық өңдеу және полимерлік материалдарды екіншілік қолдану. Пайдаланған пластмассаларды екіншілік қолдану үшін стимул жеткілікті: экологиялық аспект, тұтынушының сұранысы, заң талаптары және төменгі баға.
1. Митрофанов Р.Ю., Чистякова Ю.С., Севодин В.П. / Переработка отходов полиэтилентерефталата//Твердые бытовые отходы. №6. 2006. С. 54
2. Джайлз Д., Брукс Д., Сабсай О.Ю. Производство упаковки из ПЭТ.N-Y.2006г.C. 368.
3. British Patent 578.079 (1941).
4. Brunnschweiler. D. Polyester: 50 Years of Achievement, Brunnschweiler. D. Hearle. J. The Textile Institute, Manchester. UK. 1993. P. 34-37
5. Whinfield. J.R. Nature. 23. (1953)P. 290
6. СтрельцовЕ. Войнамироввупаковке//Полимеры-деньги. №1. 2003г.
7. ЧубыкинА. РоссийскийрынокПЭТ-пленок //ФлексоПлюс №5. 2004г.
8. http://e-plastic.ru/main/articles/r11/pr02
9. http://www.ekoresurs.ru/
10. Популярная механика / ноябрь 2005г.
11. Plastics.ru, 08/08/2006
12. Масленников А. Вторая жизньДеловой журнал упаковочной индустрии //PakkoGraff.№8. 2004. (http://www.pakkograff.ru/)
13. http://www.petupack.ru
14. Все о полиэтилентерефталате. www.retal.ru
15. Plastics.ru. 20/07/2005
16. Деловой экологический журнал. №2 2003.
17. Сурус. О.В. Прессование ПЭТФ-тары.Твердые бытовые отходы. №2. 2007. C36-38.
18. Деловой журнал упаковочной индустрии(http://www.pakkograff.ru/)
19. http://www.rusnauka.com/PRNIT_2006/Chimia/17152.doc.htm
20. http://galpet.com.ua/
21. Заявка ЕВП №678552, МКИ С 08 К 5/421994.
22. Пат. США № 5688808, МПК С 09 G 63/02, 1997.
23. Лучинский Г.П. Химия титана // Химия. 1971.C. 471.
24. Технология катализаторов.под ред. И.П.МухленоваХимия. 1989.
25. Пат. США №4251652. 1981. РЖ «Химия». 1981.19 С730.
26.StanV. e.a. IUPACMACRO 33 Bucharest.5-9 Sept. 1983.Abstl.s.a.P.512-515
27.Хрусталева Е.А. Кочнева М.А. Фридман Л.И. и др. Пластические массы. 1984. №10.C. 6-8.
28. А.с. СССР №681859. Серенков В.И. Файдель Г.И. опубл. Вби. 1982.№24.
29. Пат. США №4433135. 1984.
30. Айзенштейн Э.М. Мировой рынок полиэфирных волокон и нитей // Хим. волокна.- 2002.-№1.-С.1-7
31. Все о полиэтилентерефталате http://www.retal.ru/
32. Симагина В.И. Комова О.В. Химия и рынок – №2-3 (21-22), 2002.
33. http://www.dontrade.donbass.com/razr_pet.shtml
34. Производство упаковки из ПЭТ. Д.Брукс, Дж. Джайлз, пер. с англ. Под ред. О.Ю.Сабсая – СПб. Профессия, 2006. C.368.
35. Рынок вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
36. http://www.nestor.minsk.by/sn/2006/21/sn62114.html
37. http://www.tarleplast.uz/
38. А.И. Аид, А.Ю. Беданоков. О.Б.Леднев. Способы рециклинга полиэтилентерефталата // Малый полимерный конгресс. Москва, 2005. C.57.
39. А.К.Mikitaev.A.Y.Bedanokov.O.B.Lednev.M.A.MikitaevPolymer/silicatenanocompositesbasedonorganomodifiedclays // Polymers,PolymerBlends, PolymerCompositesandFilledPolymers. Synthesis, Properties, Application //NovaSciencePublishers. NewYork 2006.
40.В.А.Кондратьев.Н.А.Твердовская / Особенностиочисткиотходовизпластика.№9. 2006.C.24-25
41. Сборник сиаией «Вторичное использование полимерных материалов».под ред. Любешкиной Е.Г. Химия. 1985.C.192.
42. http://www.upakovano.ru/pictures/article_imgs/old_2004/pet/diagr_1.jpg
43. Снежков В. Новые технологии и оборудование для переработки вторичных полимеров, www.larta.com
44. Масленников А. Вторичное использование полиэтилентерефталата Твердые бытовые отходы. №5. 2005.
45. К.Мюллер. Ф.Велле. Бутылка из бутылки/Твердые бытовые отходы. 2006. №8
46. http://www.mirexpo.ru/technologies/pet/pet.shtml
        
        РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысы беттен 47беттен12 суреттен және 9 кестеден46 әдебиеттен тұрады.
Түйінді сөздер: пластмассалар,полиэтилентерефталат (ПЭТ), ... ... ... ... ... ... бөтелкелерді екіншілік өңдеу арқылы талшық алу цехының жобасыұсынылды (380кг/сағ өнімділікпен). Бұл үшін келесі міндеттер қойылған: материалды іріктеу, сапасына ... ... ... сай; ... ... ... ... таңдау; материалдық және жылу балансын есептеу; өндірісті технико-экономикалық негіздеу; қауіпсіздік ережелері мен ... ... ... ... нәтижесінде полиэтилентерефталаттан жасалған бөтелкелерді өңдеу арқылы полиэфирлі талшық алу жобасы ұсынылды.
Өндірістің технологиялық ... ... ... ... Шикізатты дайындау: ПЭТ бөтелкелерін арнайы жинау орындарында, қоқыс орындарында жинаужәне түсіне сай сорттау.
2. ПЭТ бөтелкелерін біріншілік өңдеу ... өнім алу ... ПЭТ ... ... ... арқылы алынған өнімді экструзия әдісі арқылы полиэфирлі талшық алу.
РЕФЕРАТ
Дипломная работа изложена на 47 ... ... 12 ... 9 ... 46 ... источник.
Ключевые слова:пластмассы, полиэтилентерефталат (ПЭТ), флекс, экструдер, полиэфирное волокно.
Цель работы: представлен проект цеха по вторичной переработке бутылок из ПЭТ и ... из них ... ... методом экструзии, производительностью 380кг/час. Для выполнения данной цели поставлены следующие задачи: подбор материала, отвечающего всем требованиям по ... ... ... производства; выбор экструдера для производства; расчет материального и теплового балансов; описание техники безопасности и охраны окружающей ... ... ... ... и ... его рентабельности.
Результаты работы: представлен проект цеха по получению ... из ПЭТ ... ... ... ... ... ... схема производства полиэфирного волокна включает следующие стадии:
1. Подготовка сырья: Сбор ПЭТ бутылок в специально предназначенных местах и сортировка их по ...
2. ... ... по ... ... и ... ПЭТ ... Получение полиэфирных волокон методом экструзии.
МАЗМҰНЫ
ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
* ӘДЕБИ ШОЛУ
+ Полиэтилентерефталат және оны сипаттамасы
1.1.1 ПЭТ қалдықтарының пайда болу ... ... ... ... ... ... өңдеуге дайындау және жинау ұйымдары
1.2.2 Екіншілік ПЭТ-тің қолдану бағыттары
1.2.3 ПЭТ рециклингінің даму бағыттары
1.3Экструзия
2 ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ
3 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 ... ... ... ... өнім ... ... ... схемасын таңдау және суреттеу
3.4 Өндірістің материалдық балансы
3.5Қондырғыны таңдау және есептеу
3.6Өндірістің жылу балансы
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ
5 ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
5.1 Жалпы талаптар
5.2 ... ... ... ... Өрттен қорғау іс-шаралары
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
ПЭТ - полиэтилентерефталат
ПВХ - ... - ... ... ... - ... аққыштық параметрі
КІРІСПЕ
Өзектілік. Пайдаланған пластмассаларды екіншілік өңдеу (рециклинг) және қалдықтардың қоршаған ... және ... ... ... ... ... қайта қалпына келтіру, полимерлік өндірістің ең маңызды проблемаларының бірі ... ... ... ... ... ... қасиет көрсетуіне байланысты бұл материалдар қалыпты жағдайда ұзақ уақыт сақталады. Бірақ полимерлік ... ... ... ... ... ... ... фактор ретінде қарастыруға болады. Сондықтан энергия мен материалдар қайта қолданысқа түседі. Бұл табиғат қорын пайдалануды қысқартуға, қоршаған ортаның ... ... ... ... ... және ... жағынан пайда әкелуге мүмкіндік береді. Әлемде екіншілік өңдеудің ... ... ... ... ... ... механикалық және химиялық өңдеуде және энергияны қайта қалпына келтіруде даму жүруде. Арнайы қондырғылардың ... ... ... ... ... ... ... қамтамассыз етеді. Материалдарды қайта қалпына келтіру үшін химиялық өңдеу арқылы мономер ... өнім ... ... жаңа полимерлі шикізат және химиялық заттар мен отын алынады, ... бұл әдіс ... ... мен ... ... етеді.
Полимерлік материал қалдықтарын қоқыс сақтау орындарында жер астына көміп тастау уақыт өте келе өз ... ... Бұл ... және де ... ... өсуі ... материалдарды жаңа өңдеу бағдарламаларының пайда болуына жол ашуда. Қазіргі кезде пластмассалық материалдар қалдықтарын өңдеудің бірнеше жолдары ... ... ... ... полимерлерді өңдеу, термоөңдеу, химиялық өңдеу және полимерлік материалдарды ... ... ... ... ... ... үшін стимул жеткілікті: экологиялық аспект, тұтынушының сұранысы, заң талаптары және төменгі баға.
Қазіргі ... кең ... ... ие ... ... ... бірі болып полиэтилентерефталат (ПЭТ) саналады. Бұл материал әр түрлі бұйымдар өндірісінде(геоматериал, ... ... ... тамақ өнеркәсібінде қолданылатын үлдір, бөтелке, және т.б)қолданылады.
Пластмассаны екіншілік өңдеудің бірнеше түрі бар. Қалдықтарды өңдеу зауыттарында біріншілік өңдеу ... ... ... ... ... ... ... термопластты полимерлі материалдарға байланысты, себебі термопластты полимерлі материалдар ластанудың төменгі дәрежесін көрсетеді.Екіншілік ... ... ... және ... ... таза полимер ретінде немесе қоспа ретінде қайта қолданудан ... ... ... үшін ... ... субстанция алу үшін химиялық өңдеуге ұшырайды, мономер, химикат немесеотын. Полимерлі қалдықтарды энергияны бұрынғы қалпына келтіру үшін ... ... ... және оны ... аясына байланысты, жасалатын бұйымдарға байланысты өңдеу түрі таңдалады. Полимер ... ... ... ... ... полимерлердің қасиеттері нашарланады, сондықтан да басқа полимерлерден толықтай бөлінуі ... ... ... ... ... және ... мына жолмен өңдеуге болмайды; ал басқалары қыздыру арқылы бастапқы мономерге дейін жайылады. ... ... ... ... ... аса көп көніл бөлінуде әсіресе дамып келе жатқан бұл полиэтилентерефталат қалдықтарын өңдеу және әр ... ... ... ... ... Әлемде пластмасса өндірісі күннен күнге артуда және дамуда, ал Қазақстанда бұл өндіріс түрі енді қолға ... ... ... қай жағынан да алып қарамасақ полимерлі материалдарды өңдеу мен одан бұйымдар жасау пайдалы және қолайлы болып табылады.
Аталған жұмыс пластмассаларды ... ... ... ... ... ... ... бөтелкелерді екіншілік өңдеу процесі арқылы полиэфирлі талшық алу цехының жобасын жасау(380кг/сағ өнімділікпен). Бұл үшін келесі ... ... ... іріктеу, сапасына байланысты барлық талаптарға сай; өндіріс технологиясын суреттеу; қондырғыны таңдау; материалды және жылу балансын есептеу; өндірісті ... ... ... ережелері мен қоршаған ортаны қорғауды суреттеу.
Жаңалығы және нәтижелердің маңыздылығы. Қазақстанда алғаш рет полиэтилентерефталаттан жасалған бөтелкелерден ... ... ... арналған зауыт іске қосылуда. Осы өндірістің іске қосылуы нәтижесінде Алматы қаласы мен Алматы облысында ... ... ... проблеммасы біртіндеп шешілуде және полиэфирлі талшық өндірісі басталуда.Ол синтепон, геоматериал, жалпы және ... ... ... және т.б. ... ... құрылымы.Бітіру жұмысы 48 беттен 11 суреттен және 9 ... 46 ... ... ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Полиэтилентерефталат және оның сипаттамасы
Дүниежүзілік пластмасса ... жыл ... ... өсіп ... және ... 2020 ж. ... ... жетеді.[1]. Және де қазіргі кезде қарқынмен дамып келе жатқан нарық - полиэтилентерефталат (ПЭТ) нарығы болып саналады.
Полиэтилентерефталат әлемде орама ... ... ... және ... ... осы сфера саласында жағдайды өзгертті. Соңғы 10 жылда әлемде ПЭТ өндірушілердің саны екі есеге көбейді. XX ғ. 90 ж. ... ... ... дейін әлемде ПЭТ өндірісінің интенсивті дамуы байқалуда. 1990-1995 жылдар аралығында әлемде ПЭТ сұранысы ... ... ... 15% ... ал 1995-2000 жылдар аралығында бұл көрсеткіш жылына 20% құрады.[2]. Соңғы жылдары әлемдік ПЭТ нарығының өсуі ... ... ... ... 10% ... ... материалдар 1940 ж. бастап жасала бастады.[3-5].Сол кезден бері ПЭТ материалдарының адам өмірінде, жеңіл тамақ өнеркәсібінде, медицинада және фармацевтикада универсиалды кең ... ... ... әр түрлі пленка, орама және сыйымдылықтар жасауда жақсы колданылады.[7]. ... ... ... жоғары тұтынушылық қасиетіне байланысты бұл материалға сусын және тамақ ... кең ... ... ... ... ... ... жағынан жоғары болуына байланысты дәстүрлі шикізат түрі картон мен ... ... ... ... ... ... бірі одан ... екіншілік материал өңделуге жеңіл беріледі. Және де ... ... ... ... пластмассаларға қарағанда екіншілік ПЭТ жеңіл гомогенденеді. [8].Екіншілік полиэтиленетерефталаттың осы ерекшеліктеріне байланысты қазіргі таңда әлемдегі ең көп ... және ... ... қолданатын пластик болды, гранул, орамаға арналған пленкадан ... ... жүк және ... ... ... пленкалар өндірісінде кеңінен қолданады. Көбінесе полиэтилентерефталат қалдықтарын қайта пластикалық бутылка, пленка және талшық өндірісінде қолданады. Америка Құрама Штаттарында екіншілік полиэтилентерефталаттан ... ... ... ... ... ... ... соңғы жүз жылдықта екіншілік полиэтилентерефталат нарығы құрылуы байқалады,бұл экологиялық және экономикалық ... ... ... ... ... ... ... бүгінгі кезде жылына 1 млн. тоннаны құрайды. [8].
1.1.1ПЭТ қалдықтарының пайда болу қайнары
Полиэтилентерефталатқа ... ... ... ... ... саны да өседі.Қазіргі кезде ПЭТ қалдықтары барлық пластмасса
қалдықтарының 30% құрайды, соның 80% өңделуде.[11].
ПЭТ қалдықтары барлық бұйымдар ... ... ... стадияларында пайда болады( экструзия, құю, пресстеу, вакуумды қалыптасу, дайын үрлеу).[12]. Мысалы, листты материалдардың вакуумды қалыптасу процесі экструдердің ... ... 15-35% ПЭТ ... қалыптасуымен болады.Және де, құю бұйымдарының өлшемдері азайған сайын калдықтардың пайда болу салыстырмалы ... ... ... пен ... ... ... жасауда ПЭТ қалдықтарының көлемі 0,6-0,9% құрайды, ал преформадан жасалатын сыйымдылықтар жасауда ... ... ... ... 0,3% ... ПЭТ ... негізгі үлесін сусындардың пластикалық бөтелкелері құрайды. Әсіресе Ресейде 90% полиэтилентерефталат гранулы ПЭТ-преформа жасауға қолданылады (1-сурет), осылардан алдағыда ... ... ... Ресейдегі ПЭТ гранулятының тұтыну құрылымы (2004ж.)[14].
Қазіргі таңда Ресейде ПЭТ-тің жарты миллион тоннасы ПЭТ-бөтелкегеөңделуде, және сәйкесінше сонша кең ... ... ... ... ... ... ... болады.[15]. Және де, тек қана Мәскеу қаласының өзінен жыл сайын 60 мың тонна полиэтилентерефталат ... ... ... ... өңделуінің негізгі бағыттары
Екіншілік полиэтилентерефталатты [21-32].өңдеудің бірнеше негізгі бағыттарын алсақ, бұларды шартты түрде үш негізгі топқа бөліп қарастыруға болады: механикалық, ... және ... ... ... ... ... ... әдістері көрсетілген. Кестеде қалдықтардың өңдеу дәрежесі, жалпы қолданылуы т.б. ... ... ... ... ... ... ... өңдеу әдістері
Қалдықтардың ластану мүмкіндік дәрежесі
Өңделетін қалдықтардың жалпы көлеміндегі ... ... ... ... ... ... ... қолдану облысы
Механикалық
Төмен және орташа
70-75
Орама үшін, талшық өндіру (жабынды, жасанды жүн, спорттық кйімдер), конструкциялық пластик автомобиль жасау үшін
Химиялық
Орташа
5
Клей өндірісі үшін ... ... ... және ПЭТ-ті қайта синтездеу үшін негізгі шикізат ретінде
Термиялық
Қатты
20-21
Жылу энергиясын алу үшін ... ... ... және газ ... отын алу үшін пиролиздеу
Полиэтилентерефталат рециклингтеу және утилизациялау нұсқаларын толық қарастырсақ, келесі әдістерді ерекше атап ... ... ... Ең ... жоқ варианттың бірі, себебі бағалы полимерлі шикізат көміледі, ал көптеген жерлер ауыл ... ... ... ... ... Бұл әдіс белсенді қолданылады, мысалы, АҚШ-та, ал бұл әдіс арқылы алынған ... ... ... ... Әдіс ... ... қауіпсіз емес. Сонымен қатар, өртеу экономикалық мақсаттарға лайықты емес ... ... Әдіс ... ... полимерлер макромолекуласының химиялық байланысын үзілуін көрсетеді, бета-бөліктерін, гамма сәулелендіру, бұл фото және термототығу деструкция процесіне жағдай жасайды, және ... ... ... ... ... алып келеді, бұлар биоциклдық процесстерде қолданылуы мүмкін. Ресейде бұл әдіс практикалық ... ... ... ... ... ... утилизациялау әдісі, осы әдісте ол төменгі молекулалық қосылыстарға дейін ыдырайды. Бұған: пиролиз және каталитикалық термолиз жатады. Дәл осылай, АҚШ-та ... ... ... өңдеу кезінде мономерлер алады-диметилтерефталат және этиленгликоль, бұлар өз кезегінде қайтадан ПЭТ алуда қолданылады.[23,31].
Химиялық рециклинг ... ... ... ПЭТ ... ... өзара әрекеттесуі арқылы деполимеризацияға ұшырайды, мысалы, метанол ... ... ... ... этиленгликоль (гликоз бисгидроэтилентерефталат мономері алынуымен); қышқылдар (гидролиз терефталь ... ... ... ... ... ... ... жеткілікті энергосыйымды, жоғары технологиялық қондырғыларды талап етеді және сондықтан өте қымбат болып келеді. Бірақ бұл әдістер ... ... ... ... ... ... себебі химияялық процесстер қосымша тазалаудан өтеді.
Бұл бағыт болжам, мысалы, нейтральды ... ... ... ... мен ... ... ПЭТ ... деполимеризация процесінің өткізілуі, бұл қайтадан ПЭТ синтезіне кетеді. ... ... ... ... Бұл ПЭТ ... ... ең көп ... экономикалық және қоршаған ортаға қауіпсіз әдіс болып табылады.[12].
Полиэтилентерефталат қалдықтарын химиялық өңдеудің ең кең ... ... ... және ... ПЭТ ... ... арзан полиэфирлі смола алу мақсатымен көпнегізді қышқыл немесе оның ангидридтерін қосу арқылы жүреді.
Деполимеризация процесі ... ПЭТ ... ... қымбат әдіс болып табылады, себебі энергетикалық шығындардың көп болу және ... ... ... ... байланысты.
ПЭТ деструкция өнімдері ескірген қалдықтардан кеңінен қайтадан ПЭТ синтезінде қолданылады, пластификатор, лак, жабынды және т.б. материалдар алуда пайдаланылады.
Грануляция. ПЭТ ... ... үшін ... ... ... ... ... (гранулятор) қолданады. Механикалық және жылу әсерінен қалдықтар смоло тәрізді ... ... ... ... ұсатқыштан шығуда балқыма калибрлік тесіктер арқылы басылып шығады және ұсақталып кесіледі де ... ... бұл ... ... түрлі стабилизаторлар, модификаторлар, бояуыштар және де гранулят сапасын көтеру үшін басқа да қосымша қоспалар ... ... ... ... ... полимердің физико-механикалық немесе электромеханикалық қасиеттерін жақсарту мақсатында қосымша қоспа ... де ... ... ... ... ... ... жиналып жуылғаннан соң, кейін агломерациядан өтеді. Агломерация кезінде пленкадан үйілу ... ... және ... ... (компактные зерна) құйындылар алынады.[36].
Грануляцияға қарағанда агломерация энергосыйымдылығы кемірек, өнімділігі көбірек, сондықтан ... ... ... ... дайындауға кететін шығындарды төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, агломеризация кезінде материалдың молекулалық ... ... ... болады және де агломеризация процесінде полимерге бояғыштар, стабилизаторлар, толтырғыштар[36]. қосуға болады. Ең нәтижелі үздіксіз қозғалыстағы ... ... ... ... ПЭТФ ... ... ... (флекс өлшеміне дейін 5-10мм), үздіксіз агломеризация зонасына беріледі.[12].
Экструзия. Полиэтилентерефталаттың ұнтақталған қалдықтарын өңдеудің кең тараған ... ... ... және бір шнекті немесе екі шнекті экструдерлер қолданылуымен өтетін процесс.
ПЭТ ... ... құю ... под ... ... ... арналған барлық құю машиналарында өңделеді.[12,13].
Өңделген екіншілік және бірінші ПЭТ-тің қоспаларының соэкструзиясын пайдалану екіншілік полимердің ... ... ... алып ... және оны үрлеуге жарамды қылады.
Мүмкін варианттардың бірі, құю (литье) үшін ... ... ... ... және ... ... ... дейін араластырады. Қасиеттеріне қарай лавсан құюлуына жақын болып келеді, балқу температурасы-250-260◦С.[13]. ... ... ... ... температурасы 50◦С болған кезде болады. Аморфты бұйымдар екпінді тиеулерге ... ... ... ... ... де, ... ... температурасы төмен болып келеді.[12,35].
өңдеу әдісі (bottle-to-bottle). Бұл әдіс өнім алу ... ... ... болып табылады, және де оны қайтадан тамақ орамасы және сусындар үшін бутылка ретінде қолдануға болады. Европа мемлекеттерінде рециркуляциясы ... ... ... ... меңгеріле бастағанына қарамастан (екіншілік шикізаттан жасалған орама, ЕС заңдарына байланысты азық - -түлікпен ... ... ... 2004 жылдың өзінде пайдаланған ПЭТ-бутылкаларын өңдеу 500 мың тоннаға ... бұл ... ... 20%-қа ... көрсетеді.[37]. АҚШ-та аталған өңдеу әдісі Европаға қарағанда әлде-қашан көптеген жылдар бойы даму үстінде.[12,13].
принципі бойынша өңдеу ... ... ... екі ... полимер қабаты арасында қалып қойған жағдайда деп аталатын аталмыш технология қолданылуы мүмкін. Көпқабатты ... ... 50%-ға ... ... ПЭТ ... және де ... сыйымдылықтарда екіншілік материалдың одан да коп саны болуы ... Бұл ... ... ... ... мемлекеттерде қолданылады, мысалы айтып кетсек: Швейцария, Швеция және ... ... ... ... ... және жетілдіріліп жатыр. ПЭТ рециклингінің қызықты бағыты болып оның негізінде әр түрлі нанотолтырғыштар (органомодифицирлік алюмосиликаттар, ... ... және т.б.) ... ... ... ... немесе төменгі балқығыш сополиэфир алу мақсатында екіншілік ПЭТ-ті ди- және триэтиленгликольмен переэтерификация әдісі арқылы өңдеу.[38,39].
Екіншілік полиэтилентерефталатты өңдеу кезінде ПЭТ ... ... мен ... көп ... ... ... осы арқылы алынатын бұйымдардың сапасының жоғарлатуға мүмкіндік ... ... да бұл ... ... ... ... үстінде болады. Тазалаудың ең қарапайым және экономикалық ... ПЭТ ... сулы және ... ... ... ... периодты әрекет ететін аппараттарда жуу болып саналады. Негізінде, ПЭТ қалдықтарын тазалау екі-үш сатыда жүреді, содан ... ... ... ... да ылғалдылығы 0,5% болғанға дейін кептіріледі.[13].
Екіншілік ПЭТ-ті тазалау процесіне көп көлемде су қолданған ... ... ... ... деген пікір қалыптасып келді. Сондықтан кең көлемде ұсатқыштар (дробилка) (бастапқы ұсату кезеңінде материал суға түседі), сіңіруші шнектар (бастапқы суға ... ... ... периодты әрекет ететін көп кезеңді жуу комплекстері көп қолданысқа йе болды. Жиынында материалдың қажетті тазалығы теңдессіз суды көп ... ... ... су ... күрделі жүйесі қолданылады. B+B Anlagenbau GmbH компаниясы ПЭТ қалдықтарын өзіндік тазалау технологиясын ұсынған. Компаниямен ұсынылған қондырғы ... ... ... кезеңінде 96%-ға дейін тазартады, бұл суды қолдануды төмендетеді, шамамен кем дегенде үш есеге дейін (суды тазалауға кететін шығындарды да ... ... ... ... өтуі ... ... ПЭТ қалдықтарының (флекс) қажалуында, бұл төгілуге және одан әрі ластанудың (топырақ, шаң, қағаз, клей ... және т.б.) ... ... ... ... ... қолданыста болған пластмассалық бұйымдарды екіншілік қолдануға болады. Көптеген мемлекеттерде ПЭТ рециклингіне байланысты проблемаларды шешу жөнінде ... ... ... полиэтилентерефталат ыдыстарын өңдеудің ұлттық программасы бар. Ал Батыс Европада әрбір үшінші ... ... ... ... ... ... ... дайындау және жинау ұйымдары
Полиэтилентерефталат қалдықтарын өңдеуге дайындау және жинау ұйымдары екіншілік полиэтиленетерефталат нарығының құрылуының ең маңызды экономикалық факторы болып саналады. ... ... ... ... ... және араласқан қалдықтарды өңдеуге дайындауға кететін шығын біріншілік шикізат құнынан басым болып келуі мүмкін. Полиэтилентерефталат қалдықтарын жинау және өңдеу ... ... ... ... жинауда және сорттауда жұмыстың қолмен жасалуы, көптеген жағдайда импортты аса ... ... ... ... ... ... ... тұрақты өсуі, салық салудың жоғары дәрежесі. [18].Қазіргі заманға сай жаңа технологиялар бойынша екіншілік ПЭТ-ті жинауға кететін шығынды аралық өнімнің (әр ... ... ... ... 5-10мм ... ) өзіндік құнынан 50%-ға дейін төмендетуге болады.[19].
Екіншілік полиэтилентерефталат бөліктеп жиналып, өндірістік кәсіпорындарында дайындалады және осы жерде шикізатты бұйымға ... ... ... ... ... да ... ... Бірақ қалдықтарды жинау көлемінің ең негізгі бөлігін пайдаланылған ПЭТ бутылкалар құрайды.
ПЭТ бутылкаларын біріншілік сорттау арнайы ... ... мен қоқс ... ... ... сонымен қатар қоқс тастайтын жерлерде де жинайды, ең маңызды назар бөлінетін жері ... ... ... ... ... идентификациялау қйынға соқпайды, себебі барлық сусындар жасауға ... ... ... ... ал басқа да сұйықтықтардан жасалатын бөтелкелерде рецеклинг белгісі саны ... ... ... ... ... ... және ... жіберіледі.[20].
1.2.2Екіншілік ПЭТ-тің қолдану бағыттары
Өңделген ПЭТ қалдықтарының қолдану аймағы оның молекулалық массасымен анықталады, ол тұтқырлық сипаттамаларына байланысты ... ... ... ... ... ... ... мәндер диапазоны көрсетілген.[12].
2-кесте. Қолдану аймағына байланысты ПЭТ-тің
тұтқырлық сипаттамасы[12].
Қолдану аймағы
Тұтқырлығы
Орам (талшық)
0,6-0,65
Үрлеу (бутылка)
0,75-0,80
Орам (шиналық корд)
0,35
Melt-blown
0,35-0,8
Экструзия ... ... ... ... ... ... ... Екіншілік ПЭТ-тің қолдану аймағы.[42].
Суретте көрініп тұрғандай екіншілік ПЭТ-тің маңызды қолдану аймағы талшық ... ... ... ... АҚШ пен ... ... ПЭТ-бутылкаларының негізгі массасы талшық пен тоқыма материалдарын алуға жұмсалады. ... ... ... процесінде ПЭТ-бутылка маркаларының тұтқырлығы әсіресе материалды жеткіліксіз кептірген кезде кемиді (0,8-ден 0,4-0,6-ға дейін).[43]. Әйткенмен, екіншілік негізден қалыптасатын ПЭТ-талшық, кең гаммалы ... ... ... сай ... ... ... бар. Мысалы: текстил, тұрғын және офистік бөлмелерге арналған ... ... ... машиналарға арналған орамалар және т.б.[12]. Талшықтың қалыптасу процесі пластификацияланатын екіншілік полимерден біріншілік полимердегідей реологиялық (ағын жылдамдығының градиенті) ... ... ... ... ... алынған талшықты материалдар сорбент сипатында АЗСғимараттарында жылытқыш немесе толтырғыш ретінде қолданылады.[44]. Melt-brown технологиясы арқылы дайындалған талшықты ПЭТ маталары шумоизоляциялық материал, ... ... және ... ... ... өндірісінде қолданылады.[12].
Барлық европалық ПЭТ-тің шамамен 70%-дай көлемі талшық өндірісіне кетеді. Үлкен диаметрлі талшықтарды ... және ... ... ... ... ұйықтайтын қаптарда, ойыншықтар ішіндегі толтырғыш ретінде қолданады.
Қытайда, текстил индустриясының орталығында да екіншілік ПЭТ-ті ... ... ... белсеңді дамуда. Мысалы, қытайлық компания Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co., Ltd. ПЭТ ... ... ... ... ... ішкі және ... нарығында дамытуда. Кқмпания жетекшілерінің пікірлерінше бұл бизнес экономикалық және социальдық ... ... ... келеді.[11].
Реологиялық және физико-механикалық қасиеттеріне байланысты екіншілік ПЭТ-ті жуу ... үшін ... ... ... және де ... (ПВХ) және ... ... полиэтиленге (ПЭЖТ) жақсы альтернатива болады.[12].
Екіншілік ПЭТ негізінде тамақ өнімдері мен ... ... ... ол ... ... қолданады. Бірақ кейбір компаниялар екіншілік ПЭТ-ті өңдеудің супертаза технологияларын (Super-Clean-Recycling) ойлап тапты, және де осы технологияны ... ... ... ... ... қолдануда.[45].
Сонымен қатар, екіншілік ПЭТ-ті клей, эмаль өндірісі ... ... ... ... ... Және де ... үшін ... материалдар, машина құрылысы және т.б. өнеркәсібі үшін композиционды материалдар өндірісінде кеңінен қолданылады.
Әр-түрлі толтырғыштары ... ... ... ... ... және т.б.) бар екіншілік полиэтилентерефталат негізінде әр түрлі ... ... ... ... ... технологиясы ойлап табылған және патентелінген. Осындай композиттердің (3-кесте)эксплуатациялық қасиеттеріне сай кровельді черепица, тротуарды плитка, листты материалдар және т.б. бұйымдарды ... ... ... ... ... ... ПЭТ негізіндегі құрылыс материалдарының жалпы физико-механикалық және функциональды қасиеттері[12].
Серпімділік модулі (қысуға байқау)
350-1000 МПа
Қысуға беріктік шегі
50-75 ... ... ... өткізгіштігі
0,13-0,21 Вт/К
Су жұтылуы
0,6%кем емес
Суыққа төзімділігі
200 циклдан кем емес
Сонымен қатар, ПЭТ қалдықтарынан және ... ... ... ... ... және ұзақ ... материал және де әр-түрлі салаларда қолданыс тапқан. ... пен ... ... арақатынасы 9:1.[12].
Жоғары жылудың әсерінен екіншілік ПЭТ өндірістік ... үшін ... отын ... ... да ... ПЭТ ... ... автомобиль компоненттерін, электротехникалық бұйымдар, әр-түрлі фурнитура жасауда қысым астында құю (литье под давлением) әдісі арқылы қолданады.
Екіншілік ПЭТ-тен алынатын ... ... лист ... ... және контейнер өндірісі үшін) және бандажды лента (өнеркәсіптік мақсаттар үшін). Шамамен екіншілік ПЭТ-тің ... ... ... 9%-ы ... ... ... ... жидектер үшін және т.б.) мен әр-түрлі контейнерлер ие.[44].
1.2.3ПЭТ рециклингінің даму бағыттары
Полиэтилентерефталат рециклингі мақсаттарын орындау үшін ... ... ... ... ... және келесі әдістер қолдануда:
1) Аздаған көлемде (0,5-тен 3%-ға дейін) енгізілген тізбек ұзартқышын қолдану, бұл бастапқы молекулалық массасын қайта ... ... ... ...
Екіншілік полиэтилентерефталат рециклингінің мүмкін әдістерінің бірі болып оның тізбек ұзартқышын ... ... ... (әр-түрлі модификаторлар) ПЭТ полимер матрицасына енгізу арқылы өтетін химиялық ... ... ... ... ... ... ... табылады, себебі бензол сақинасы жазықтығында орналасқан екі белсенді тобы ... ... ... ... ... ... және олардың кернеулік күй-жағдайы полимерлердің құрылымына модификаторларды енгізуге жағдай жасап жатыр.
Сондай модификаторлардың ... ... ... ... ... ... ... гетеротізбекті полимерлердің соңғы функционалды топтарымен әрекеттесуіне негізделген, ... ... ... қосу ... ... ... ... ұзартылуына, молекулярлық массасыныңүлкеюіне, өңдеу кезінде жоғары температура ... және ... ... ... ... ... және екіншілік полимерлердің химиялық модификациясын статикалық жағдайда өткізуге ... бұл ... және ... ... ... ... ... береді. Динамикалық жағдайларда таңдалған модификаторлардың орташа тұтқырлық молекулярлық массасының есептік мағыналарына қарай эффективтілігін бағалауға болады.
Алдын ала зерттеулер көрсеткендей, ... ... ... модификаторлардың (тізбек ұзартқышы) оптималды саны 1,5-2% масс.
Модификацияланған полимерлердің реологиялық қасиеттерін зерттеу кезінде екіншілік ... ... ... ... ... ... ... бұл модификаторлардың активті гетероциклдарының (тізбек ұзартқышы) модификацияланатын термопласттардың соңғы тобымен өзара әрекеттесімен түсіндіріледі.
Екіншілік ПЭТ-тің молекулалық массасының артуы, ... ... ... ... под ... ... ... әрекеттесу кезінде модификатордың активті циклының ашылуымен, содан кейін полимердің соңғы гидроксилді ... ... ... ... ... ... таңдалған тізбек ұзартқыштарын енгізу температураның жоғарылауына термоқышқылды деструкцияның басталуына әкеледі. Тотығу кезеңі басталғаннан төменгі жылдамдықпениндукция периодын ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығының артуы және оның терең сатылардағы төменгі жылдамдығы (индукция периоды біткеннен кейін), полимер құрамына реакцияға қабілетті химиялық модификаторларды енгізуі, бұл ... ... ... ... ... ... Термоқышқылды деструкцияға сәйкес ТГ және ДТА қисықтарының жоғарғы нүктесі жоғары температуралық аймаққа ... ... және ... ... ... максимумына қарай толық салынады. Модификацияланған екіншілік полиэтилентерефталаттың автоқышқылдау жылдамдығының төмендеуі ... ... ... ... ... және ... ... тармақтану басымдылығымен негізделген.
2)Түйіршіктелген (гранулированных) екіншілік полиэтилентерефталаттың қаттыфазалық поликонденсация әдісі.
Қолданатын реагенттердің және процесс температурасының табиғатының ... ... ... қаттыфазалық поликонденсацияның түрлерін ерекшелеуге болады:
- қаттыфазадағы поликонденсация, яғнимономер және де полимер сияқты балқу температурасынан төмен температура ... ... Бұл ... ... ... бойы ... ... қозғалуы шектеулі болады;
- олигомерлердің қатты фазадағы поликонденсациясы, яғни мономерлердің балқу температурасынан жоғары және полимер жұмсару температурасынан төмен температура кезіндегіполиконденсация. Бұл ... ... ... сатысы балқымада болады, ал екіншілік сатысы-олигомер поликонденсациясы қатты ... ... үш ... ... ... терең стадиясында, және де реакцияға қабілетті макромолекула соңы көп ... ... және ... үш ... ... сеткасында бекітілу себебінен қатты фазадағы поликонденсацияның бір түрі ... ... ... қалыптасу - алдағыда болашақ бұйым пішіні берілген ... ... ... ... ... ... дерлік).
Cуретте (3-сурет) қатты фазалық поликонденсацияға арналған қондырғы бейнеленген.
Вакуумды насосқа қарай
3-сурет. Қатты фазада поликонденсацияға арналған қондырғы.
1 - қыздыру элементі; 2 - ... ... 3 - ... ... 4 - түйіскен термометр; 5 - ... 6 - ... ... ... ... екі ... өтеді. Поликонденсация басында балқымада немесе ертіндіде салыстырмалы төмен молекулалы полимер-олигомерлер (преполимеры, форполимеры) ... ... ... ... ... ... ... өткізеді. Содан поликонденсация бұл жағдайда полимердің балқу температурасынан төмен және мономердің балқу температурасынан жоғары ... ... ... өтеді. Мономер құрылысымен байланысқан қатты фазалық поликонденсация кезінде құрылымдық фактор рөлі ойнамайды; олигомердің молекула құрылымы, полимер тізбегінің ... ... ... және молекула үсті құрылымы үлкен мағынаға ие болып жатыр.
Полиэтилентерефталат олигомерлерінің поликонденсациясы мысалынан анықталғандай, олигомерлерден тізбек өсу процесіне маңызды әсер етуі ... ... ... қасиет көрсетуінде. Қатты олигомер бөлшектерінің мөлшері азаюымен пайда болатын полиэтилентерефталаттың молекулалық массасы да өседі.
Қатты фазада поликонденсация кезінде ... тән ... ... ... жылдамдату үшін синтез температурасын жоғарылату қажет, бірақ температураны көтеру ұнтақтардың жабысуына әкеледі. Сондықтан предполимер ұнтақтары ... ... ... шаралары алдын ала ескерілген: полиэтилентерефталат бөлшектерін органикалық ... ... ... әкеледі, осыдан кейін бөлшектер жабыспайды; бастапқы сатыларда жабысудан сақтау үшін интенсивті вибрация; инертті ұсақ дисперсті ұнтақты қоспаларды ... ... ... 0,1%-тен 10%-ке дейін).
ТФПК алдында алынған форполимерді ұсақтайды және инертті газ токта немесе вакуумда форполимердің балқу температурасынан төмен арнайы ... ... ... ... ... ... ... қасиетін жоғарылату және қатты фазалық поликонденсацияны өткізу уақытын қысқарту үшін өткізіледі.
Форполимердің алыну реакциясын эффективті өткізу үшін ... ... ... Катализатор ретінде әр түрлі титан қосындылары, цинк ... цинк ... және ... ... ... Көбінесе эффективті титанның органикалық қосындылары қолданылады: тетрабутилтитан, тетрапропилтитан, тетраэтилтитан, тетраметилтитан және төртхлорлы титан. Катализатор ... ... ... ... ... абзалдырақ 30-300 ч. Қосымша катализатор реакция кезінде енгізілуі мүмкін. Катализатор қосылған кезде термоөңдеу ... ... ... ... қолдануымен нанокомпозитті материалдар негізінде ПЭТ рециклигі.
Қабатты силикатты нанокомпозиттің құрылу процесі аралық сатылар қатары арқылы өтеді )4-сурет). ... ... ... қабатты силикаттың органомомодифицирлік агломератын қоршайтын полимер) түзілуі жүреді. Екінші сатысында қабатты силикаттың қабат аралық кеңістігіне полимер ... ... ... қабаттарының қозғалуына әкеледі. Алдағыда қабат аралық арақашықты үлкейткен сайын (үшінші стадия) силикатты қабаттардың бөліктеп қабаттануына және бағытсыздануына әкеледі. ... ... ... ... ... ... қабаттануы
саз
полимер
4-сурет. Полимерлі нанокомпозиттің құрылу схемасы
Құрылымының басымды бөлігі тактоидтардан тұратын композит түзілген жағдайда, оның негізгі мінездемелері әдеттегі микрокомпозиттікіндей сол ... ... Осы ... ... тағы ... екі құрылым үлгісін атап кетуге болады. Біріншісі (4-сурет, II) ... ... ... ... ... силикат кеңістігіне интеркалирленген құрылымға ие, және де реттелген көп ... ... ... және силикат қабаттарынан жиналған жүйе қалыптасады. Екінші үлгідегі құрылымды композиттерде ... IV), ... ... толық және біркелкі полимерлі матрицаға диспергирленген, эксфолиирлі құрылым қалыптасады.
Қабатты силикатты нанокомпозиттер құрылымын ... ... ... анықтайды. Жылжу қабатты силикат құзы кіші бұрыш облысына мінездемелі, интеркалирлі нанокомпозит түзілуін растайды, және де қайталанатын көп ... ... ... ... Көп ... ... құзына тән мінездеменің жоқтығы - қабаттар аралық арақашықтықтың көптігі немесе силикатты пластинкалардың реттелмегендігі, эксолиирлі нанокомпозиттің қалыптасуын білдіреді.
Рентгеноқұрылымды анализ арқылы ... ... ... үшін растрлық және трансмиссиялық микроскопияны қолданады. Шынында, қабатты силикат ... бір ... ... ... ... қатар бола алады. Бұл полимерлі матрицада қабатты силикаттың таралу ... ... ... ... ала ... ... екіншілік ПЭТ негізіндегі нанокомпозиттік материалдар және қабатты алюмосиликаттар комплексті эксплуатационды мінездемеге ие, бұл өндірістің алуан түрлі салаларында қолдануға ... ... ... ... ... өртке төзімділігі және таза ПЭТ-пен салыстырғанда оттегіге және көмірқышқыл газына қатысты ... ... ... көрсетуі.
1.3 Экструзия
Экстру́зия (лат. extrusio -- итеріп шығару, итеру) -- материал ... ... ... тесіктер көмегімен итеру арқылы бұйымдарды алу технологиясы. Экструзия әдісі арқылы ... ... ... алу ежелгі Қытай кезеңінен ұлттық тағамдарды (вермишель, ұн) дайындауда қолданыла бастаған. Кейін бұл процесс түсті металдардан (көбінесе қорғасыннан), ... ... ... ... ... ... және ... дайындауға қолданылған. Осы мақсаттар үшін адамның бұлшық ет күшін қолдану арқылы поршенді үлгідегі престі пайдаланған. Осы әдісте ... ... ... машина цилиндріне бекітілген, содан поршен (плунжер)көмегімен аспап арқылы итеріледі.
XIX ғ. ортасында Англия мен ... ... ... ... ... ... және гидравликалық престерді қолдана бастаған. Және де бұл престер гуттаперчей (вулканизациондық емес резина ... ... және ... ... ... ... Поршнді престің қозғалысы периодты болғандықтан, көптеген қйындықтар туындатты. Сондықтан поршнді престі шнек құрылғысымен ... ... ... ... ... ... үздіксіз престеу мүмкіндігі пайда болды. Осы кезден бастап шнекті престер резина қоспаларын өңдеуде кеңінен қолданыла бастады.
Алғашқы ... ... ... ... ... ... ... тек шнек диаметрі үлкен болатын шнекті машиналарқолданыла бастады. Бірақ полимерлердің ... ... ... ... аққыштық, эластикалық, тұтқыр серпімді, тұтқырлықтың температура және қозғалу жылдамдығымен байланысы) арнайы ... ... ... ... ... Бұл ... полимерлерді өңдеуге арналған экструдерлер деп аталды.
Әдетте полимерлік (резиналық қоспалар, пластмасса, құрамында крахмал және ақуыз бар қоспалар), ... ... ... ... және де тамақ өнеркәсібінде (макарон, сорпа және т.б.)материал балқымасын арнайы формадағы экструдер ... ... ... ... ... бұл жоғарғы тұтқырлықты сұйық күйдегі материалдарды арнайы формадағы инструментпен (экструзионды головка, фильер) итеру арқылы, көлденең қималы қажет формадағы ... алу ... ... үздіксіз технологиялық процесс болғандықтан,полимерді өңдеу өндірісінде экструзия әдісімен әртүрлі погонажды бұйымдар, құбырлар, листтар, үлдірлер, ... ... ... жүйелердің элементтері шырақтар және т.б.секілді бұйымдар дайындалады. ... ... ... ... үшін ... ... ... бір червякты, екі червякты, поршнды және дисктты экструдерлер болып табылады.
Экструдер - пластикалық материалдарды форма беру арқылы ... ... ... ... ... ... әкелетін, қалыптастыруға арналған машина.5, 6-суреттерде тамақ және пластикалық плинтус өнеркәсібінде қолданылатын экструдерлер бейнеленген.
5-сурет.Тамақ өнеркәсібінде қолданатын экструдер
6-сурет. Пластикалық плинтус жасауда ... ... ... ... ... ... корпуста орналасқан жұмыс органдарынан (шнек (Архимед бұрандасы), диск, поршн), өңделетін материалдың тиеу ... күш ... ... ... ... және ... есептеу, реттеу құрылғыларының температуралық режимін сақтаудан құралған. Экструдер негізгі жұмыс органына түріне қарайбір ... екі ... көп ... ... ... ... (плунжерлі) және т.б болып бөлінеді. Екі шнекті экструдерлер шнек ... ... ... ... ... болып келеді. Ал айналу бағытына байланысты екі шнекті экструдерлер шнек айналымына бағытталған немесе қарама-қарсы ... ... ... Бір шнекті экструдер құрылысы
1-шнек; 2-материалды цилиндр; 3-тиейтін бункер; 4-салқындатушы каналдар; 5-айналма зоналық ... ... ... ... ... ... 9-механикалық передача; 10-салқындатушы суға патрубок; 11-подшипникті түйін; 12-электроқозғалтқыш.
1.3.1 Экструзия түрлері
Салқын көк экструзия -- ... ... ... баяу ... және осы ... берілген пішіндеріне сай қалыптасуына байланысты тек қана механикалық өзгерістер болады.
Жылы экструзия -- ... ... ... ... бір ... ... араластырады да экструдерге жіберіледі. Мұнда ол тек механикалық емес, сонымен қатар жылу әсеріне де ұшырайды. Өнім ... ... ... ... аз ғана ... көлемінің кішкене артуымен, пластикалығымен және де ұялық құрылысымен ерекшеленеді. ... ... ... ... ... ... -- ... жоғары жылдамдықта және қысымда өтеді, механикалық энергия жылу энергиясына маңызды ауысады. ... ... ... ... тереңдікке сай әр түрлі өзгерістерге алып келеді. Сонымен қоса реттелетін жылуды жеткізіп салу өнімге тікелей де, бұдан басқа экструдердің сыртқы ... ... да болу ... Ыстық экструзия кезінде шикізаттың ылғалдылық салмақ үлесі 10-20 %, ал температурасы 120 °C асады.
1.3.2Экструзия процесі кезіндегі негізгі ... ... ... ... полимерді өңдеу температурасы, балқыма тығыздығы, головка аймағындағы температура және ... ... ... ... ... ... тұтқырлығы жоғары болған жағдайда, экструзия әдісімен бұйымдар алу ... ... ... ... болуынан және қозғалыс режимінің пайда болу себебінен қиын. Осының бәрі бұйымдардың ақаулығына алып келеді. ... ... ... балқыманың термодеструкциясына алып келуі мүмкін, ал тығыздығын, келтіру ... ... ... ... - ... алып ... яғни ... экструзиясына тар интервалды жабысқақтық тербелістілік қасиет бар ... ... ... Бір ... ... ... технологиялық сипаттамалары болып L, D, L/D, шнектің айналу жылдамдылығы n, шнектің ... ... (8-ші ... қарасақ) жәнеқысылу дәрежесі (компрессия) - бір орам червяктың тиеу аймағындағы көлемінің ... ... бір орам ... ... Шнек конструкциясының аймақтық схемасы
Қысқа шнекті экструдерлерде L/D= 12-18, ұзын шнекті экструдерлерде L/D> 30 ... Ең көп ... ... L/D = 20-25. ... ... ... ... оның эффективтілігі - өнімділіктің пайдаланған қуаттылыққа қатынасы.
1.3.3Материалдар.Көптеген термопласттар және оның ... ... ... ... ... ... мүмкін. Ол үшін балқыманың экструдерде болған кездегі осы температура, сол температурадағы полимердің термотұрақтылық ... ... аз ... ... көп ... және қолданылатын келесі типті ірі тоннажды полимерлерэкструзиясы. ПЭ, ПП, ПС ПК ПА, ПВХ (пластифицирленгенжәне пластифицирленбеген), ПЭТФ және де ... ... ... және оның ... ... композициялар қоспалары. Экструзия үшін материалдар және өңдеу режимі кезінде ПТР 0,3 - 12 г/10 мин шектерде ауысуы қолданылады, себебі тұтқырлығыаз ... ... ... ... ... ... түрінде дайындау мүмкін емес. Егерде полимердің құю маркалары қолданылса, олардан экструзия процесі арқылы бөлек ... ... ... ... себебі олардың ПТР шамасы 0,8 - 20 г/10 мин аралығында болады. Осылай құбырларды, кабельді жабындыларды полимер балқымасынан ПТР ... 1 г/10 мин ... ... ... Бұл ... жоғары молекулалық масса таңдауымен байланысты болып келеді. Соңғысы бұйымдардың эксплуатационды қасиеттерін - физико-механикалық ... ... ... ПТР ... 1 - 4 г/10 мин болатын пленка, листтарды балқыма ... ... ... ... келесіде пішінді үрлеумен алынатын дискретты бұйымдар ПТР = 1,5 - 7,0 г/10 мин. Балқымасынан алынады. Экструзия арқылы ламинирлеу ПТР ... 7 - 12 г/10 мин. ... ... ... ... ... Термопласт негізіндегі экструзия әдісімен алынатын барлық бұйымдар, принцті түрде шексіз ұзындықта болуы мүмкін. Бұйымдардың көлденең ені ... шнек ... ... түрде шектеулі болады. D көп болған сайын, соған қарай бұйымдар кеңірек, жуанырақ болады.
2 ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Материалдар
Полиэтилентерефталаттан жасалған пластикалық ... ... ... ... ... Мидл МП 1000 ... (1000 х 1000) АКБMax-1000кг.
ПЭТ-ті біріншілік өңдеу линиясы, фирмасының өнімі (Қытай). Линия келесі сатылардан тұрады:
- спиральді ... ... ... ... табуға арналған ыстық жуу
-этикеткадан тазарту
- бөтелкелерді сорттауға ... ... ... ... ... ... тиегіш
-флотационды жуу
- спиральді тиегіш
- ыстық жуу
- спиральді тиегіш
-фрикционды жуу
-флотационды жуу
-флотационды жуу
- кептіруге арналған ... ... және ... ... экструдер, фирмасының өнімі(Италия). Сипаттамалары кестеде көрсетілген.
4-кесте. Экструдердің негізгі сипаттамалары
Сипаттамасы
Тип
1
TR80
TR100
TR130
TR160
Шнек диаметрі, мм
80
100
130
160
L/D
35
37
37
37
Шнектің айналу жилігі айн/мин
20-152
20-134
20-127
20-103
Қыздыру зона ... ... ... зона ... ... арналған вакуумды насос қуаттылығы, кВт
4
4
5,5
7,5
Қозғалтқыш қуаттылығы, кВт
50-75
72-105
160-240
265-400
Өнімділігі, кг/сағ
90-150
180-360
380-360
750-1050
2.3 ... және ... ... ... негізгі параметрлері.
Шикізаттың сыртқы пішінін (түсін)анықтау.
Полиэтилентерефталат түсін күндізгі жарық мезгілінде бейнеленген түспен салыстырмалы түрде анықталады.
Біріншілік өңделген ПЭТ (флекс) сипаттамалары:
cыртқы пішіні - ... ... ... - ... ... ... қызыл-қоңыр немесе олардың қоспасы;
бөлшек өлшемі - 6-12 мм;
балқу температурасы - 248 +- ... ... - 70 ... кем ... ... ... мөлшері - 0 %;
ПВХ мөлшері - 0 %;
желім мөлшері - 0 ... ... - 0 ... оның ... ... ... мөлшері - 0 %;
төгілу тығыздығы - 260-280 г/л;
ылғалдылығы (өлшеген кездегі) - 1 %
Полиэфирлі ... ... ... ... ... ... иісі болады.
Суда ерімейді. Концентрлі күкірт қышқылында және кейбір органикалық қосылыстарда ериді.
Полиэфирлі талшық:
-сілтілік ортаға тұрақты
-органикалық еріткіштердің ... ... ... ... ... тұрақты
3 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Негізгі өнім сипаттамасы.
ПЭТ бензинге, ... ... ... ... ... мен ... жоғары химиялық тұрақтылық қасиет көрсетеді.Полиэтилентерефталат суда және көптеген органикалық еріткіштерде ерімейді, 40-150 град. С аралығында фенолда, анилинде, бензил спиртінде, ... ... ... және хлорсульфондықышқылдарда және т.б. ериді. Кетонға, күшті қышқылдарға және сілтілерге тұрақсыз ... Су ... ... ... ... ... көрсетеді.
Аморфты полиэтилентерефталат - қатты, түссіз сұр - сары ... ... - ... ... ... түссіз. Қажалудың төменгі коэфицентімен ерекшеленеді. ПЭТ термодеструкциясы температуралық диапазонда 290-310°Cорын алады. Деструкция полимер ... ... ... ... негізгі ұшқыш өнімдері терефталат қышқылы, сірке альдегиді және көміртегі монооксиді болып табылады. 900°Cкезінде әр ... ... ... ... ... көміртегі монооксидінен және метаннан тұратын ұшқыш өнімдер генерацияланады.ПЭТ-тің тотығуын болдырмау үшін өңдеу кезінде кең қатарлы антиоксиданттарды қолдануға ... ... ... ... ... ... негізгі қасиеттері
Қасиеті
Жылудың кеңею коэффиценті (балқыма), / K
6,55 x 10-4
Қысылуы (балқыма), Мпа
6,99 x 106
Тығыздығы г/см3
аморфты
кристалды
1,335
1,420
Диэлектрлік тұрақтылығы (23°C, ... ... ... ... ... температурасы,°C
аморфты
кристалды
67
81
Балқу температурасы, °C
250-265
Сыну көрсеткіші (Na линясы)
аморфты
кристалды
1,576
1,640
Созылу кезіндегі беріктілік шегі, ... ... ... ... МПа
1,41 x 104
3.2 Дайын өнім сипаттамасы.
Полиэфирлі талшық - күрделі эфирлерден құралған синтетикалық ... ... ... ... ... ... полиэтилентерефталаттан жасалған полиэфирлі талшықтар ие. Полиэфирлі талшықтарды химиялық модификацияланған ПЭТ (со-полиэфирлі ... ... де ... ... полиэтиленоксибензоаттан, поликсилен-гликольтерефталаттан, сұйық кристалды полиэфирлерден, полигликолидтерден және т.б. алады. Полиэтилентерефталатты талшықтар(лавсан, терилен, дакрон, элана, тревира, ... ... ... слотера, терленка, терел және т.б.).
Полиэфирлі талшықтарды комплексті техникалық (сызықтық тығыздығы 280-3400 ... және ... (30-300 ... ... ... ... 0,1-1,5 мм), кесілгенталшықтар (1,1-20 дтекс), жгут(1,7-4,4 дтекс, масса 1 м өн бойымен (развес) (50-100)-103 текс), кілемді жгут ... ... ... ... ("спан-бон") ретінде шығарылады. Полиэтилентерефталатты талшықтардың қасиеттері кестеде(5-кесте) көрсетілген.
6-кесте.Полиэтилентерефталатты ... ... ... ... ... ... ... жіп
65-80
8-15
16
Текстилді жіп
тегіс текстураланған
35-45
27-32
20-30
30-35
10-12
-
Кесілген талшық
негізгіжоғары берікті
30-45
55-60
40-60
25-30
5-10
-
-
Моножіп
30-50
15-25
12-15
3.3 Өндірістің технологиялық схемасын таңдау және суреттеу
Полиэтилентерефталатты екіншілік өңдеу процесі негізінде полиэфирді талшық алудың технологиялық схемасы ... ... ... тұрады:полиэтилентерефталат қалдықтарын жинау және оны түсіне қарай ... ... ... ... ... ... алу.
Шикізатты дайындау. Шикізатты арнайы сақтау және жұмыс орындарына әкелінеді және түсіне сай ... ... ... ... ... ... немесе контейнерлерде әкелінеді. Шикізат сақтау орындарына түсіп, түстеріне карай(әр түс бөлек жиналады, және де тапсырушының талабына сай ... та ... ... ... соң флекс дайындау стадиясына түседі.Флекс дайындау линиясы суретте көрсетілген (9-сурет).
ПЭТ бөтелкелерін ... ... ... ... ... ... жоғарғы дәрежеде таза күйдегі өнім-флекс алуға мүмкіндік береді.
Линия жұмысы мен конструкциясының негізгі принциптері:
- өндірістік линия 1 тәулік үздіксіз, минималды ... ... ... ... ... ... ... ластанған материалды жуу арқылы жоғарғы дәрежедегі сапалы өнім алуға ... ... ... ... ... орналасу мен реттілігін өзгертуге және қосымша машиналар қосуға болады;
- линия өте берікті және сенімді және металлосыйымды болып келеді. Барлық ... ... ... ... ... ... мақсатымен қалыңқабатты металлдардан жасалған;
- барлық тозған және зақымдалған ... оңай ... және ... мен ... жеңіл;
- жуудың бірнеше сатысынан тұрады, флотационды жуу, шаю және кептіру;
- жуу процесі кезінде бу мен суды ... ... ... жуу ... мен ... заттарды талап етпейді;
- базалық принцптерді қолданады: оптималды жуу эффектісіне дейін жету үшін температура мен қажалуды қолданады. Бұл ... ... ... екі ... бір ... ... болады, яғни қажетті қажалу дәрежесін жасау және қажет температураға дейін ... ... ... ... ... мен соңғы өнімнің сапасына қойылатын талаптарға байланысты судың мөлшері, оның температурасы, қажалу коэффиценті, өңделуге түсетін материал саны, оның жуылу кезіндегі ... саны және т.б. ... ... системасы көмегімен өзгертілуі мүмкін.Осы линия арқылы біз ПЭТ бөтелкелерінен таза күйінде флекс аламыз. Флекс ... ... ... ... ... ... өңдеу схемасы1) спиральді тиегіш 2) бөтелке құрамында ПВХ-ны табуға арналған ыстық жуу 3) этикеткадан тазарту4) ... ... ... ... 5) ленталы конвейер 6)кескіш 7)спиральді тиегіш8)флотационды жуу 9) спиральді тиегіш 10) ыстық жуу 11) ... ... 12) ... ... ... жуу 14) ... жуу 15) кептіруге арналған машина 16) кептіргіш және ... ... - 9.ПЭТ ... ... ... ... ... схемасы
Линия сатылары.
1) Спиральды тиегіш.Спиральді тиегіш шикізаттың(ПЭТ бөтелкелер)бөтелке құрамында ПВХ-ны табуға арналған ыстық жуу стадиясына берілуін қамтамассыз етеді.
2) Бөтелкенің құрамында ПВХ-ны ... ... ... жуу.Шикізат спиральді тиегіш арқылы келгеннен соң, құрамында ПВХ-ны табуға арналған ыстық жуудан өтеді.
3) Этикеткадан тазарту.Бөтелкенің ... ... ... ... ... жуудан өткен соң этикеткадан тазартылады. Бұл стадияда ПЭТ бөтелкелер этикеткадан тазарады.
4) Бөтелкелерді сорттауға арналған платформа.Этикеткадан тазартылған ПЭТ ... ... ... ... ... Мұнда араласып кеткен түстер мен қажет емес нәрселерден тазартылып, сортталады.
5)Ленталы конвейер. Сортталған бөтелкелер ... ... ... ... ... ... ... берілуін қамтамассыз етеді.
6) Кескіш.Ленталы конвейер арқылы берілген ПЭТ бөтелкелер кескішке түседі де, арнайы пышақтар арқылы кесіледі.
7) Спиральді тиегіш.Кесілгеннен соң спиральді ... ... ... ... ... ... ... қамтамассыз етеді.
8) Флотационды жуу.Спиральді тиегішпен флотационды жуылу стадиясына беріледі. Флотационды жуу флотационды ваннадан құралған. Ванна тат баспайтын материалдардан жасалған. Флотационды ... ... ПЭТ ... ... өтеді. ПЭТ бөтелкелер бөгде бөлшектерден ажырайды. Мысалы: қағаз, пленка және ... ... ... ... ... соң спиральді тиегіш арқылы ыстық жуылуға беріледі.
10) Ыстық жуу.Ыстық жуу кезінде кесілген ПЭТ ... клей мен ... ... ... ... арналған. Процесс химиялық ерітінді қосу жәнеыстық суда араластыру арқылы кесілген бөтелкелердегі клей мен этикетканың қалдығынан тазарту.
11) Спиральді ... ... ... өткен соң кесілген ПЭТ бөтелкелері спиральді тиегіш арқылы фрикционды жууға беріледі.
12) Фрикционды жуу.Ыстық жуудан өткен соң кесілген ПЭТ ... ... ... ... ... ... ... Флотационды жуу.Толықтай жоғарыда (8) айтылып кеткен флотационды жууға ұқсас.
14) Флотационды жуу.Қалған жеңіл ... ... ПЭТ ... ... ... арналған машина.Жуылып болған флексты ыстық ауамен кептіру.
16) Кептіргіш және сақтау бункері. Кептірілген флексты сақтау бункеріне үрлеу. ... өнім ... ... ... салынады.
Полиэтилентерефталат бөтелкелерін біріншілік өңдеу линиясы басқару панелі бар электр шкафы арқылы басқарылып отырады. Әр стадияны қадағалап және ... ... ... ... ... ... ... флекс полиэфирлі талшық алу цехына жіберіледі.Полиэтилентерефталаттан жасалған бөтелкелерді өңдеу ... ... ... 6-7кг/мин болатын экструдерда 280-320 °С-та балқытылады.Экструдердегі балқыманы фильерлерге бөледі. Фильерлерден шығатын ... ... ... ... ... салқындатылады және қатаяды. Талшықтың фрикциондық қасиетін жақсарту мақсатымен майлағыштармен өңдейді. Фильерлерден шығатын формаланған жіптер ... ... Оны 800-1800 ... ... ... қабылдайды. Содан кейін контейнерлерден жалпы жгут қалыптасады, оны келесі операцияларға жібереді: 1) ориентационды созу (3,0-4,5 рет), булы камерада ... ... 100-350 ... ... және ... ... ... мен 200-220 °С температурада стабилизациялау; 2) гофрирлеу, одан кейін бұралаңболады; 3) термоөңдеу15-20 мин ішінде 110-140°С-та (жгут кептіріледі және ... ... ... ... ... 4) ... 5) антистатикалықөңдеу. Содан жгутты кеседі, талшық алады. Кесілген талшықты ... ... ... 34-40 мм, ... тығыздығы 1,1-1,7 дтекс; жүн тәріздес, зығырды және мехты тәріздесұзындығы 60-120 мм, ... ... 3,3-20 ... ... ... суретте көрсетілген (10-сурет).
Талшық жайылуы
Орау
Бекіту
Талшық
Экструзия
Флекс
10-сурет. Флекстан полиэфирлі талшық алу схемасы.
3.4 Өндірістің материалдық ... ... ... ... 50000 ... ... ... периодтты.
Бір жылдағы жұмыс күні саны: Д=365-P=365-65=300
Бір тәуліктегі ... ... М/Д ... - ... ... бір тәуліктегі шығынсыз есептелген өнімділігі, т/тәулік; М - дайын өнімнің жылдық өнімділігі; Д - бір ... ... күні ... ... 167000 кг тәулігіне.
Сатылар бойынша жоғалтулар:
1) Бөтелке құрамында ПВХ-ны табуға ... ... жуу - ... Бөтелкені сорттауға арналған платформа - 0,6%
3) Кептіру және сақтағыш бункер - ... ... алу ... - ... ... - ... ... бір тәуліктегі өнім шығынын сатылар бойынша есепке ала отырғандағы өнімділігін анықтау:
Пс1=Пс/(1-а/100) ... Пс1 - бір ... өнім ... ... ала ... ... ... а - процестің барлық сатыларындағы жоғалтулардың жалпы саны.
Пс1=167/(1-1,5/100)=170
Өнім өндірісі сатыларында кеткен шығындардың жалпы мөлшерін ... ... ... - ... ... ... ... шығын саны, кг/тәулік.
Таразы бірлігі бойынша сатылардағы жоғалтулар:
1) ... ... ... ... ... ыстық жуу - 0,5%, 3000x0,5%/1,5%=1000 кг/тәулік
2) Бөтелкені сорттауға арналған платформа - 0,6%, 3000x0,6%/1,5%=1200 кг/тәулік
3) ... және ... ... - 0,1%, ... ... алу ... - 0,2%, ... кг/тәулік
5) Салқындату - 0,1%, 3000x0,1%/1,5%=200 кг/тәулік
Барлығы: 3000 кг/тәулік
3.5 Қондырғыны таңдау және есептеу
Әр бір технологиялық процесстерэффективті болу үшін ... ... ... атқаратын маңызы зор. Экструдерлік машинаны таңдағанда ең алдымен оның өнімділігі мен қуаттылығына көп көңіл бөледі. Экструдердің өнімділігі оның шнек және ... ... ... ... ... өнімділігіне үлкен әсерін головка конструкциясы тигізеді. Сондықтан головканың ішкі ... ... мен ... ... ... ... машинаның өнімділігін бұйым сапасын нашарлатпай арттыруға болады. Біздің өндірісте біршнекті экструдер қолданылады. Біршнекті экструдер суретте (10-сурет) ... ... ... ... ... ... ... жасайды. Экструдер корпусы онда орналасқан шнектер үшін арналған толық емес сегіз тәріздес пішінді болат цилиндрденқұралған. ... ... ... үш ... ... біреуіне стабилизатор балқымасы арнайы мөлшерлеуші қондырғының көмегімен енгізіледі.Газдарды іріктеуге арналған штуцер мен корпус воронкасы ... ... ... ... ... ... және ... қарастырылған корпус фазасы бойынша соңғы үш конденсат секциясында салқындатылады. Бірінші ... ... ... ... ... вентилятор арқылы ауаны үрлеу арқылы болады.
Шнек.
Қазіргі экструдерлерде салыстырмалы ұзындығы L/D= 154-35 болатын шнектер қолданылады. Шнек диаметрлері ГОСТ 14773 ... 80 және 20 32; 45; 63; 90; 125; 160; 200; 250; 320; 450; 630 мм ... ... көп ... ... шнектер болып табылады (11-сурет), осы шнектерде қоректену аймағын L3, балқу аймағын және ... ... атап ... ... ... ... ... немесе порошок түрінде түсе алады. Гранула бункерге тиеледіжәне тиегіш тесік арқылы шнекке беріледі.Шнек бойымен ... ... ... ... тор және ... ... пакеті арқылыитеріледі. Содан кейін балқымаконустық диффузор (адаптер) арқылыпрофильді инструмент қондырылған головкаға өтеді. Шнек -- бұл ... ... ... ... ... Ол тиегіш тесіктегі пластицирленбеген материалды алады да пластицирлейді және головкаға гомогенді балқыма ретінде біркелкі береді. Шнек каналымен жылжи, материал тұтқырлық ... ... ... жылу ... ... ... ... келетін жылу арқылы балқиды. Грануляттың салыстырмалы көлемінің азаюын компенсациялай үшін шнек ... ... ... ... ... шнек бұрандасының каналының терендігі шығу кезінде кіру кезіне ... ... ... ... ... ... ... бастапқы және соңғы балқу аймағындағы қатынасын(геометриялық қысылу дәрежесі) формула бойынша анықтайды:
K=D2-D2S1/D2-D2S2 ... ... ... тат ... хромоникельдіболат металдарынан жасайды. Жоғары үстінгі қаттылық термоөңдеудің әр түрлі түрлерімен қамтамассыздандырады (шынықтыру, цементация, ... ... кесу ... ... ... бар ... өңдеуге арналған, қаттылығы HRC=70 болатын қатты балқымалардан жасалған жабынды арқылы қорғайды.
Экструдер жұмысы кезінде ... ... ... және ... ... тигізеді, осы әсерлерді қабылдау үшін тірек ретінде конустық өздігінен қондырылатын подшипниктер қолданылады.Тек қана радиалды әсерлерді ... ... ... қарағанда олар осьтік және радиалды әсерлерді қабылдайды. Подшипниктерді есептегенде стандартты әдісі болып шнек соңында (осьтік құрастырушыны есептеу үшін) 70 -- 80 Мпа деп ... ... ... -- 30-103сағат.
Экструдерді таңдау параметрлеріне байланысты біздің өндіріс үшін келесі экструдер таңдалды:
Біршнекті экструдер фирмасының өнімі (Италия) таңдалды.
Экструдердің ... ... ... қуаттылығы 160-240 кВт
* өнімділігі 380-360 кг/сағ
* қыздыру аймақ саны 6
* салқындату аймақ саны 12
* Шнек диаметрі 130 мм
3.6 ... жылу ... ... ... істейтін, инжекционды түйінді материалдық цилиндр жылытқыштарының қажетті қуаттылығын анықтау.
Режимді жылу балансы ... ... ... - ... таба ... ... аламыз:
Nрасч= NG+ Nn+Nохл- Nмех ... NG - ... ... ... ... қуаттылық
NG=Qпл*С1*(t2-t1)/3600, Вт ... Qпл - ... ... ... ... (380кг/сағ); С1 - полимерлі материалдың салыстырмалы жылу сйымдылығы (2 Дж/кг°C); t2,t1 - мөлшерлеу және ... ... ... ... °C); Nn - ... ... бүйір бет арқылы жоғалтуына жұмсалатын қуаттылық:
Nn= F*J*(tк-tв), Вт ... F - ... ... сыртқы бет ауданыF= П*Дк*Кк;Дк - қоршаған ортадағы ... ... ... сыртқы диаметрі (60 °C); J - жылу беру коэфиценті, Вт/м2°C, эмпирикалық формула арқылы анықталадыJ= 9,74+0,07∆t
∆t= tк-tв= ... ... Вт/м2 ... ... ... ... ... (380*2*50)/3600=42 Вт
Nохл - червякты және материалды цилиндрді бастапқы ... ... ... ... ... Вт ... Gв= ... - червяк пен материалды цилиндр аймағында ағып жатқан судың мөлшері.
Gв3= f1*V*p, кг/ч
Gв4= f2*V*p, кг/ч
мұндағы f1, f2 - ... ... қима ... ... пен ... аймаққа сәйкес, м2.
Диаметрі 37 ммболатын бастапқы аймақ :
f1=3,14*0,019*0,02=1,25*10-3 м2
Диаметрі 79 мм болатын червяк аймағы :
f2= 3,14*0,025*0,02=2*10-3 ... - ... ағу ... - 0,4 м/с); р - ... тығыздығы (1000кг/м3); ∆t - келген және кеткен судың айырым температурасы.
Содан ... ... ... ... 2*10-3*1000*0,4=1,8 кг/ч
Gв = 0,5 +1,8=2,3 кг/ч
Nохл = 2,3*4200*10=96600 Вт
Nмех - беріктілікке байланысты есептеулерде есептелінген (76200 ... ... ... ... = 42+351,12+96600-76200=20793 Вт
Nрасч - Инжекционды түйінді электржылытқыштарына ... ... ... ... шығындарды есептеу.
1) ПЭТ бөтелкелер бағасы 1 тон=1000кг=100$=15000тг.
ПЭТ-ті біріншілік өңдеу линиясы фирмасының өнімі ... ... ... ... ... ... = 12500 $ = 1875000 ... Электр энергиясына кеткен шығындар.
ПЭТ бөтелкелерінің біріншілік өңдеу линиясы = 70 ... = 20,793 ... ... ... тұтыну көрсеткіші, W-қондырғы қуаттылығы, t-уақыт.
ПЭТ бөтелкелерін біріншілік өңдеу линиясының 1тәуліктегі жұмыс істеген уақыттағы элект энергиясына кеткен ... ... ... ... 1 ... = 12,34 ... ... C(тәул)-1тәуліктегі жұмысқа кеткен электр энергия бағасы, B-Алматы қаласы бойынша 1 кВт*сағ = 12,34 теңге. Осыдан жылдық жұмысқа кеткен электр энергия(C(жылдық)) ... ... ... ... ... ... (20 ... қуаттылығы 100Вт):
20 лампа*100 Вт=2000Вт=2 кВт
A(лампа)=2*24=48кВт*сағ
C(тәул)=A*B=48*12,34=592,32тг
C(жылдық)=592,32*300=177696тг
Электр энергиясына кеткен барлық шығындарды есептесек:
C(барлық)=C(ПЭТ)+C(экструдер)+C(лампа)=6219360+1848000+177696=8245056 теңге
3) Төлем ақысы:
1 смена 1 ... 85000 ... ... ... 85000 ... 70000 ... ... = 8640000 ... ... (ПЭТ ... ПЭТ бөтлкелерінің 300 тоннасы өңделеді.
1 тонна = 100 $ = 15000 ... ... ... жылда=4500000*12=54000000 тг.
5) Өндіріске кеткен жалпы шығын =74633556 теңге, полиэфирлі талшық бағасы 250 тг/кг, НДС-пен ... 270 ... ... ... 20% ... ... бағасынан, сонда талшық бағасы =324 тг/кгқұрайды.
7) Біздің табысымыз 320-270=54 тг/кг, барлығы 162518400тг/жылына. Салық есебімен санағанда таза ... ... ... (жұмыс, қызмет)келесі көрсеткіштермен сипатталады:
* Орындау рентабелділігімен (айналым, сатылым)
* Шығарылған өнім рентабелділігімен.
Орындау рентабелділігі(айналым, сатылым)келесі формула арқылы ... = ... ... ... ... ... ... НДС-сіз және акцизсіз.
Осы көрсеткіш кәсіпкерлік қызметтің эффективтілігін ... ... ... ... ... 1теңгесінен, жұмыстың жасалуынан, қызмет көрсетуден қанша табыс көретіні.
Пр=160997760 тг.
Вр=(324-250)*3009600=222710400 тг.
Rсатылым(айналым) = (160977760/222710400)*100%=72,3
Тауардың шығу ... және жеке өнім ... ... ... табысына немесе белгілі өнім түрінің (Пв) шығарылған тауарлық өнімнің өзіндік құнына (Ств) қатынасымен анықталады:
Rтв = (Пв/Ств)*100% ... = 54 ... = 250 ... = ... = ... ... ... бағасын (тенгемен)немесе табыс дәрежесін(процентпен)сипаттайды.
7-кесте.
Көрсеткіш
Ақшалы эквиваленттегі шығын
1
ПЭТ-ті біріншілік өңдеу линиясы, тг
1950000
2
Біршнекті экструдер фирмасының өнімі, тг
1875000
3
Электр энергиясына кеткен барлық шығындар, тг/год
8245056
4
Төлем ақы, ... (ПЭТ ... ... ... ... ... ... тг/кг
270
9
Ұсынылған баға, тг/кг
324
10
Табыс, тг/жылына
162518400
11
Таза пайдаНДС-сіз,тг/жылына
160997760
12
Реализация рентабелділігі, %
72,3
13
Шығарылған өнім рентабелділігі,%
21,6
5 ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
5.1 Жалпы талаптар
Полиэфирлік талшықтар және ... ... ... ... ... ... жіберілетін өнім түріне жатады. ГОСТ 30333-ға сәйкес().
Полиэфирлік талшықтардың адам денсаулығына әсерінің қауіпсіздігін бағалау комплексті зерттеулер(санитарлы-химиялық зерттеулер, токсикологиялық бағалау, ... ... ... ... ... ... санитарлы-химиялық көрсеткіштері кестеде (7-кесте) көрсетілген нормалар мен талаптарға сай ... ... ... ... ... ... және мәндері
Көрсеткіш атауы
Мәні
Экстрагирленген заттардың массалық үлесі, %
-
Майлағыштардың массалық үлесі, %
3
Роданистті натрийдің ... ... ... ... ... ... ... байланысқа түсетін полиэфирлік заттардан бөлінетін химиялық заттардың саны гигиеналық нормамен бекітілген шектен аспауы ... ... ... ... өз қасиеттерін (химиялық инерттілігі, тотығуға тұрақтылығы, суда ерімейтіндігі мен қоршаған ортаға әсер етпеуін ) ... ... су ... ... ... ... ... олар биоыдырай алмайды; және де оларды ашық жерде өртеуге болмайды, себебі жану өнімдері қоршаған ортаға токсикалық қасиет көрсетеді.
Полиэфирлі ... ... ... шаң ... ... ... аэрозолі, талшық шөгіндісі) пайда болады, оларды қаптық филтрлерде тазалайды.
Технологиялық қондырғыдан шығатын газдық күйдегі қалдықтар ... ... ... ... да ... өндіріс циклына түседі немесе зиянды заттардың шектенаспаған концентрациясы атмосфералы ауада ... ... ... ... ... ... бар, ... майлағыш компоненттері) өндірістің технологиялық регламентіне байланысты қажет болған кезде регенерацияланады да, қайта өндіріс циклына жіберіледі ... ... ... да су ... ... ... ... концентрациясының шектен шықпаған мөлшері жіберіледі.
5.2 Жылу
Жылу жүйелері, жылу тасымалдағыш түрі мен ... және де ... ... СНиП ... (, және ... ... байланысты қабылдау қажет.
Жылу жүйесі келесідей қабылданады:
а) Өндірістік ... ... ... ... ... - ... вентяляциямен қосылған жылу жүйесі.
б) Кішкентай өндірістік бөлмелер үшін - төменгі қысымдағы қыздыру апараттарымен сулы немесе булы ... жылу ... ... ... үшін - ... байланысты СНиП тарауына сай жылу жүйесі.
Өндірістік және қосалқы бөлмелерге арналған сулы жылу жүйесіне қыздыру қондырғыларымен бірге бір құбырлы қыздыруды ... - ... үшін ішкі ауа ... СНиП ... () сай ... қажет.
Жылу жүйесіне кететін шығындар. Жалпы қабылданған әдіс арқылы анықталады.
Жылу жүйесіне бір ... ... ... мөлшері(Вт)
Q=0,8*V*q0*(tb - tн), ... V - ... ... ... ... ... көлемі, м3; q0 - салыстырмалы 1 м3ғимараттағы жылу ... tb - ... ... ... ... ... ... tн - жылуға арналған қысқы мезгілдегі сыртқы ауа температурасы. ... ... бір ... ... ... ... (Вт)
Qж=0,8*V*q0*(tb - tн1)*T0n0/1000000 ... tн1 - ... ... жылу ... кезіндегі орташа температура, °С(мысалы, Мәскеуде - 3,2 °С); n0 - анықтамадан алынған жылу периоды кезіндегі күн ... T0 - жылу ... бір ... ... ... ... ... бойы жұмыс істегенде T0=24сағат).
9-кесте.Химиялық өндіріс ғимараттарында жылудың салыстырмалы жоғалтылуы
Көлемі, мың.м3
5
10
20
30
40
50
q0, Вт/( м3*K)
0,33
0,30
0,28
0,27
0,26
0,25
Вентиляцияға ... жылу және ... ... Ірі ... ... ... есептеулер жүргізуге болады.
Вентиляцияға ұшырайтын ауаның жалпы саны Lb (м3/сағ)
Lb=60*V*nb/100(15)
мұндағы 60 - ... ... ... nb - ... ... ауа алмасуы.
Вентиляцияға кеткен бір сағаттағы жылу шығыны
QV=Lb*p*c*(tb - tн),(16)
мұндағы ρ - ауа ... кг/м3 (ρ=1,2 ... c - ... ... ... кДж/(кг*К); c=1,0 кДж/(кг*К);tb - вентиляцияланатын бөлменің орташа температурасы, °С; tн - жылу ... ... ... бір жылдағы жылу шығыны(Вт)
Qбір жылдағы=Lb*ρ*c*(tb - tc.o)*T*n (17)
мұндағы tc.o - жылу периодының орташа ... °С; T - ... ... ... ... ... есеппен тәулігіне, сағ; n - жылу периоды кезіндегі жұмыс күні саны.
Вентиляционды қондырғылардағы электрқозғалтқыштарының қондырылған қуаттылығы ... H - ... ... ... ... Па (H=500 Па); η - ... және ... ... (η=0,7 - 0,8); 1,2 - ... ... ... коэффициент қоры.
Вентиляцияға кеткен электрэнергияның жылдық шығыны (кВт*сағ)
NЖ=NY*T*n, ... n - бір жыл ... ... ... ... Отын ... ... ыстық сумен жабдықтауға және басқа мақсаттарға қолданылады. Газды отын кезінде тығыздығы 0,3 МПа қалалық желіден жабдықталынады. ... газ жану ... ... ... ... ... ... тарауларында келтірілген жобаларға сай санитарлық вентиляция метеорологиялық шарттармен жобаланады(, , , ГОСТ 12.1.005 - 88 ... ... ... ... ... ... ... сақтау қоймасы, қондырғылардан, электрқозғалтқыштарынан, жартылай фабрикаттан, дайын өнімнен, адам және күн сәулесінен және технологиялық процесті жасау үшін арналған ... ... жылу мен ... ... ... есептелінуі қажет.
Егер сағат бір шамасында сыртқы ауаның орташа температурасы ең ыстық айда 25°С-тан асса және ... ... ... ... ... керек температурамен қамтамассыз ете алмаған жағдайларда, ауаны құбырдағы сумен салқындатуды ойластыру қажет.
Сыртқы ауаны тазартылу кезінде қарастырылатын жағдайлар:
а) душирлеу арқылы ауаны беру ... ... ... ауа ... ... ... ... ең маңызды роль рационалдық жарық алады, ол жұмыс құрылғылары мен объектілерін қадағалауға мүмкіндік береді. Ол бірлескен жарықтандыруды қамтамас етуі ... ... және ... ... ... қысымы төмен газ санатты шамдарды қолданылады, нақтырақ айтсақ люминесцентті ЛДЦ типті шамдар қолданнылады. ... ... ... ... ... қыздыратыншамдар қолданылады. Жасанды жарық қайнар көзін қолданғанда, көзді көзді соқырлататын және көзді тез талдыратын жағдайларды ... үшін ... ... ... ... және тым ашық ... ... бір жолы қойманын қабырғаларын дұрыс таңдау болып табылады.
Табиғи жарықтандырудың сипаттамалары күн уақытымен, жыл мезгілімен және де басқа ... ... ... ... және төртінші разрядтық жұмыс атқарылатын өндірістік қоймаларда жұмысшылардың болуымен күн сәулесінен қорғайтын құрал қарастырылу қажет. Қабырға коэффициентінің ... сай ... ... күн сәулесінің радияциясын жұмысшыларға тиуін азайту және түнгі уақытта ... ... ... ... ... дана
Шамдарды төрт қатарға орналастырамыз (NP=4).
Егер шамдарға екі лампалардан құрсақ, демек шамдардың қажет саны:
NCB=N/2NP=194/2*4=24дана
5.5 Өрттен қорғау іс-шаралары
Полиэфирлі талшықтар ГОСТ 12.1.044 қа ... ... мен ... ... жатады.
Жанатын материалдардын қолдануы мен сақтауында қауіпсіздік шараларына қатаң талап ... ... ... ... ... қалқаны өрт сөндіруші құралдармен қамтамас ету қажет.
Жұмыс орындарында ашық отты қолдануға немесе темекі шегуге қатаң тиым ... ... ... ... тек қана ... ... ... сақтау қажет.
Өртке қарсы сақтық үзілісі(P) және беттің қызу ... ... (T) ... Біздің жағдайда өртке қарсы сақтық үзілісін арасындағы қоймадағы тұғырықтағы жинақтарымен және технологиялық жабдықтардың арасындағы керек мөлшер мына ... ... ... ... P - ... ... сақтық үзілу мөлшері;K - жанып жатқан және сәуле түсірілетін объекттің температурасына және өзара орналасқан және қаралық ... (K=0,8 - ... ... F - ... жатқан объект ауданы, м2.
Ғимараттардың арасындағы және бөлек технологиялық қондырғылармен аппараттардың өртке ... ... ... ... ... ... сын қызу ... маңызы зор болып табылады, ол мына формуламен анықталады:
T=c*p*b*(1-(a*∆t/a*q)
мұндағы ∆t - tk-tb-сын температурасымен сәулесі ... ... және ... орта ... арасындағы айырым,°С;a - бет жұтылу коэффициенті; c - беттік ... ... ... p - ... ... ... b - ... жылынатын бөлмелерінің қалыңдығы немесе аппарат станогының қалыңдығы, м; q - жылу тығыздығы, Вт/м2; a - жылу ... ... ... ... ... Вт/(м2*°С).
Болат 15 маркасынан жасалған аппарат бетінің tk ... ... қызу ... анықтаймыз, егер қабырғалардың жуандылығы b=0,5 см, ал цехтың орташа айлық температурасы tb=30°Сболған жағдайда.
Болат 15 ... үшін ... ... p=7818 ... a=13,956 ... q=1400 ... ∆t=100-30=70°С.
Демек,
T=(494*7818*0,05(1(13,956*70)/0,8*14000)))/13,956=1260(сек)=21мин
Полиэфирлі талшық өндірісінде қауіпті жағдай деп келесі жағдайлар саналады:
-өрт
-қатты газдалғандық
-электрэнергиямен ... ... ... ... ... ... жұмыс жасамауы.
Содан, қауіпті жағдай туындаған кезден, келесі аппараттарға немесе ғимараттарға таралғанға дейінгі уақыт 21 минутты құрайды. Осы ... ... ... өрт ... кезде сыртқа шығаруға және де өртпен күрес бөлімшелеріне хабарлауға болады. Қоршаған персоналдарға хабарлауға, вентиляцияны өшіруге, қолда бар ... ... ... ... болады. Өртке қарсы күрес бөлімшелері адамдары келген кезде оларға қолдан келгенше өртті сөндіруге көмек көрсетілуі қажет. Өртті сөндіруге ... ... ... цехтын ішінен шығару қажет. Өртенген қондырғыны өртсөндіргішпен, топырақпен, киізбен сөндіру ... ... ... кезде сумен сөндіруге болмайды, пеналы өртсөндіргішпен сөндірілуі қажет. Өртенген шикізатты сумен, өртсөндіргішпен, топырақпен сөндіру керек.
Газдалу. Бөлмелер ... ... ... киіп цех ... ... жөнінде хабарлануы керек. Газдалудың себебін біліп, оны шешу жөнінде шаралар қабылдау керек. Технологиялық процеспен жұмыс жасап ... ... ... ... шығарылады.
Сумен қамтуды тоқтату. Цех мастерына хабарлау қажет. ... ... ... тоқтату, линияны тоқтату қажет. Электрэнергияны өшіру. Бас инженерге хабарлау.
Полиэфирлі талшық өндірісінде ... ... ... ережелерін қатаң сақтау қажет.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмыс қайта өңделген полимерлік шикізат негізінде ... ... ... ... ... орындау нәтижесінде бастапқы шикізат ретінде қолданылған ПЭТ бөтелкелерінен полиэфирлі талшық алу ... ... ... ... ... ... сатылардан тұрады:
1. Шикізатты дайындау: ПЭТ бөтелкелерін арнайы жинау орындарында, қоқыс орындарында жинаужәне түсіне сай сорттау.
2. ПЭТ бөтелкелерін біріншілік өңдеу арқылы өнім алу ... ПЭТ ... ... ... ... ... ... экструдер арқылы балқытып, полиэфирлі талшық алу.
Полиэфирлі талшық алу өндірісі үшін өндірістің ... ... жылу ... ... негіздеуесептеулері жүргізілді. Сонымен қатар өндірістік қондырғы таңдалды, техникалық схемасы ұсынылды, ... ... және ... ... ... ... ... өндірістік линияның негізгі техникалық сипаттамалары:цех өнімі - полиэфирлі талшық өнімділігі жылына 50000 тонна, өзіндік бағасы 250тг/кг, шығарылған өнім ... 21,6% және ... ... ... Р.Ю., ... Ю.С., Севодин В.П. / Переработка отходов полиэтилентерефталата//Твердые бытовые ... №6. 2006. С. ... ... Д., ... Д., Сабсай О.Ю. Производство упаковки из ПЭТ.N-Y.2006г.C. 368.
3. British Patent 578.079 (1941).
4. Brunnschweiler. D. Polyester: 50 Years of ... ... D. Hearle. J. The Textile ... ... UK. 1993. P. 34-37
5. Whinfield. J.R. Nature. 23. (1953)P. 290
6. СтрельцовЕ. Войнамироввупаковке//Полимеры-деньги. №1. 2003г.
7. ... ... ... №5. ... ... ... ... механика / ноябрь 2005г.
11. Plastics.ru, 08/08/2006
12. Масленников А. Вторая жизньДеловой журнал упаковочной индустрии //PakkoGraff.№8. 2004. (http://www.pakkograff.ru/)
13. http://www.petupack.ru
14. Все о ... ... ... ... ... экологический журнал. №2 2003.
17. Сурус. О.В. Прессование ПЭТФ-тары.Твердые бытовые отходы. №2. 2007. ... ... ... ... ... ... ... Заявка ЕВП №678552, МКИ С 08 К 5/421994.
22. Пат. США № 5688808, МПК С 09 G 63/02, ... ... Г.П. ... ... // ... 1971.C. ... ... катализаторов.под ред. И.П.МухленоваХимия. 1989.
25. Пат. США №4251652. 1981. РЖ . 1981.19 С730.
26.StanV. e.a. IUPACMACRO 33 Bucharest.5-9 Sept. ... Е.А. ... М.А. ... Л.И. и др. Пластические массы. 1984. №10.C. 6-8.
28. А.с. СССР №681859. ... В.И. ... Г.И. ... Вби. ... Пат. США ... ... ... Э.М. Мировой рынок полиэфирных волокон и нитей // Хим. волокна.- 2002.-№1.-С.1-7
31. Все о ... ... ... В.И. ... О.В. Химия и рынок - №2-3 (21-22), ... ... ... упаковки из ПЭТ. Д.Брукс, Дж. Джайлз, пер. с англ. Под ред. ... - СПб. ... 2006. ... ... вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
36. http://www.nestor.minsk.by/sn/2006/21/sn62114.html
37. http://www.tarleplast.uz/
38. А.И. Аид, А.Ю. Беданоков. О.Б.Леднев. Способы рециклинга полиэтилентерефталата // Малый ... ... ... 2005. ... ... // ... PolymerCompositesandFilledPolymers. Synthesis, Properties, Application //NovaSciencePublishers. NewYork 2006.
40.В.А.Кондратьев.Н.А.Твердовская / Особенностиочисткиотходовизпластика.№9. 2006.C.24-25
41. Сборник сиаией .под ред. ... Е.Г. ... ... ... Снежков В. Новые технологии и оборудование для ... ... ... ... ... А. Вторичное использование полиэтилентерефталата Твердые бытовые отходы. №5. ... ... ... ... из ... ... ... 2006. №8
46. http://www.mirexpo.ru/technologies/pet/pet.shtml

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"нысанды-бағдарланған программалаудың негізгі принциптері:инкапсуляция, мұрагерлеу, полиморфизм"5 бет
"Полиграфиядағы дизайн" элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері61 бет
"Қазақстанға полигон зардабының өтемі қайтарылмады"5 бет
1,2,5-ТРИМЕТИЛ-4-(3-БУТЕН-1-ИНИЛ)-ПИПЕРИДИН-4-ОЛ СТЕРЕОИЗОМЕРЛЕРІ ҚОСПОЛИМЕРЛЕРІН ПОЛИМЕТАЛДЫҚ КЕНДЕРДІ БАЙЫТУДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ4 бет
Delphi бағдарламасында Шымкент қалалық жол полициясының деректер қорын жобалау21 бет
Mn2+,fe3+,co2+,ni2+ иондарының кейбір полимерлі және төмен молекулалы лигандтармен комплекстүзілуі47 бет
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері67 бет
«ФФПС» - сериалы суда еритін полимерді цемент шикізат шламының сұйылтуға әсерін анықтау36 бет
Адамдардың тұқым қуалайтын аурулары моногендік және полигендік4 бет
Азғыр-Тайсойған сынақ полигоны10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь