«Информатиканың теориялық негіздері» пәнін оқыту үрдісінде электронды оқу құралын қолдану

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
I. ТЕОРИЯЛЫҚ ИНФОРМАТИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІН ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қазақстан Республикасындағы болашақ мұғалімдерді дайындаудың алғы шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Қашықтықтан оқыту жүйесі және цифрлы білім беру ... ... ... ..
1.3 «Информатиканың теориялық негіздері» пәнінің болашақ мұғалімдер дайындауда алатын орны және маңызы ... ... ... ... ... ... ...
II. «ИНФОРМАТИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ.ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Электронды оқулықтың бағдарламалық құрал жабдықтары және оған қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Электронды оқу құралының құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Электронды оқу құралын жасау және қолдану әдістемесі ... ... .
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қазіргі кезде XXI адамдарының тек білім, біліктерін анықтап қана қоймай, ең алдымен олардың жылдам өзгеріп отырған қоғамға бейімделуі, алдын ала белгісіз мәселелерді шешу және жаңа мүмкіндіктерді қолдану үшін олардың қандай қасиеттері болуы қажеттілігін анықтау маңызыды болып саналады. Білім беру жүйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік телекоммуникацияны белсендірек қолдануда. Ақпараттық технологияның дамуы сабақты өткізудің жаңа, бірегей мүмкіндігі – оқытудың қашықтықтан білім беру түрін енгізді. Ол, біріншіден, үйренушінің өзіне оқуға уақытты және орынды таңдауға ерік береді, екіншіден, әр түрлі себептермен дәстүрлі білім ала алмайтындарға білім алуға мүмкіндік береді, үшіншіден, оқуда жаңа ақпараттық технологияларды қолданады, төртіншіден, белгілі дәрежеде оқу шығынын кемітеді. Басқа жағынан, қашықтықтан білім беру оқытуды жекелеу мүмкіндігін күшейтеді.
Әдетте, қашықтықтан оқытуда электрондық оқулық қолданылады. Электрондық оқулық деп өз бетімен немесе оқытушының қатысуымен оқу курсын немесе оның бір бөлімін компьютердің көмегімен меңгеруді қамтамасыз ететін бағдарламалық - әдістемелік кешенді айтады. Бұл оқулықтардың құндылығы болып табылады: біріншіден, олардың шапшаңдығы, екіншіден, компьютерлік желілердің дамуына байланысты қол жетерлік болуы, үшіншіден, қазіргі заманғы ғылыми білімнің даму деңгейімен барабарлығы. Басқа жағынан алғанда, электрондық оқулық жасау ақпараттық материалдардың үнемі жаңарып отыру мәселесін шешуге мүмкіндік туғызады. Электрондық оқулықтарды пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, студенттер баяндалған материалдарды сапалы меңгергенін тестілеу нәтижелері куәландырады. Сонымен ақпараттық технологиялардың дамуы білім беру әдістемесінде жаңа әдістер ойлап табуға және оның сапасын көтеруге кең мүмкіндік береді.
Компьютерлік технологиялардың дамуы нәтижесінде кітаптар жинақы немесе иілгіш дискілерде шыға бастады. Электрондық пішім мәтінмен бірге кітапта аудио және бейнежазбаны, дерекқорды, гиперсілтемелерді және арнайы іздеу бағдарламаларын қолдануға мүмкіндік береді. Бірінші болып цифрлық пішімде энциклопедиялар, сөздіктер, альбомдар, географиялық карталар шыққан. Электрондық оқулық мысалы ретінде, 1989 жылы шыққан Шекспирдің оксфордтық электронды басылымын келтіруге болады. Оның құрамына жазушының 55-томдық шығармалар жинағының электронды түрі кірді. Мәтінмен қоса бар нұсқауда арнайы символдардың қолданулары түсіндіріледі, сонымен қатар электрондық мәтінді талдаудың әдістері көрсетіледі. Соңғы кезде, ғылыми әдебиеттерде оқу үрдісінде электрондық оқулықты пайдалану және өңдеу проблемаларына арналған көптеген ғылыми еңбектер жарық көрді. Е.Ы.Бидайбековтың, И.С.Григорьевтің, В.В.Гриншкунның, Л.Х.Зайнутдинованың, Е.С.Полаттың, Л.А.Семеновтың және тағыда басқа зерттеушілердің еңбектерін айта кету қажет. Сондай-ақ, көптеген жоғарғы оқу орындары оларды оқу үрдісінде пайдаланады және өздерінің білім беруге арналған электрондық басылымдарын өз бетінше өңдейді. Осының бәрі, елімізде оқу үрдісінде білім беретін электрондық басылымдардың қолданылуының және өңделуінің теориясы мен практикасы қалыптасқандығын дәлелдейді. Электрондық оқулықтарды пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, студенттер баяндалған материалдарды сапалы меңгергенін тестілеу нәтижелері куәландырады. Сонымен ақпараттық технологиялардың дамуы білім беру әдістемесінде жаңа әдістер ойлап табуға және оның сапасын көтеруге кең мүмкіндік береді. Заманға сай білім жүйесінің әртүрлі салаларына ақпараттық технология (АТ) енгізу масштабты, әрі кешендік сипатқа ие болып келеді.
1. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 312 с.
2. Савельев А.Я. Основы информатики: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001 – 328 с., ил. (Сер. Информатика в техническом университете)
3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – СПб.: Невский Диалект, 2001.
4. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік стандарты. СТ РК 34.017-2005 «Ақпаратық технологиялар. Электрондық басылым. Электрондық оқу басылым», Астана, 2004ж. Государственный Стандарт Республики Казахстан СТ РК 34.017-2005 «Информационные технологии. Электронное издание. Электронное учебное издание», астана, 2004г
5. Беляев М. И., Григорьев С. Г., Гриншкун В. В., ДемкинB.П.,
Краснова Г. А., Макаров С. #., Роберт И. В., ЩенниковC.A. uдр. Теория и практика создания образовательныхэлектронных изданий. // М.: Изд-во РУДН, - 2003.
6. Нұғманова С.Ә., Киселева Е.А «Информатиканың теориялық негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешен. Алматы, 2011 ж
7. Информатика: Учебник. – 3-е перераб. изд. /Под. ред. проф. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.: ил.
8. Беляев М. И., Вымятнин В. М., Григорьев С. Г., Гриншкун, B.В.,
Демкин В. П., Краснова Г. А., Коршунов С. В., МакаровC.И., Можаева Г. В., Нежурина М. И., ПозднеевБ. М., Роберт И. В., Соловов А. В., Теслинов А. Г., ЩенниковС. А. Теоретические основы создания образовательных
электронных изданий. // Томск: Изд-во Томского
университета, — 2002.
9. Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. Пер. с нем. – М.: Мир, 1990.
10. Бурин Е.А. Введение в основы информатики и вычислительной техники: Курс лекций. – Алма-Ата: Мектеп, 1988.
11. О.В.Зимина, А.И.Кирилов «Рекомендации по созданию электронного учебника».
12. Бидайбеков Е.Ы. Развитие методической системы обучения информатике специалистов совмещенных с информатикой профилей в университетах республики Казахстан: автореф. … док. пед. наук:13.00.02. −М., 1998.
13. Могилев А.В. и др. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2006.
14. Нурмухамедов Г.М. «О подходах к созданию электронного учебника»// Информатика и образование. 2006.
15. Гуров В., Гуськов А., Саргин В. Электр
16. Буслова Н.С. Системно-деятельностный подход как средство повышения качества обучения теоретическим основам информатики в условиях информационно-предметной среды педагогического вуза: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. − Омск, 2006. онный учебник «Основы теории компьютеров». – М : Ксит МИФИ, 2000.
17. УваровА. Ю. Электронный учебник: теория и практика. // М.: Изд-во УРАО, - 1999.
18. Вербицкий А.А. Теория контекстного обучения как основа педагогических // Сред. проф. образование. − 1998.
19. Бидайбеков Е.Ы., Киселева Е.А., Нугманова С.А. Типовая программа по курсу «Теоретические основы информатики» на русском языке для специальности 050111–«информатика». − Алматы, 2007.
20. Ракитина Е.А. Теоретические основы построения концепции непрерывного курса информатики. − М.: Информатика и образование, 2002.
21. Абдраимов Д.И., Бидайбеков Е.Ы., Гриншкун В.В., Камалова Г.Б. Теоретико-методологические основы разработки, мониторинга качества и экспериментальной апробации компьютерных учебно-методических комплексов нового поколения. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2005.
22. Бидайбеков Е.Ы., Гриншкун В.В., Бостанов Б.Ғ. «Электронды оқыту құралын жасау мен пайдалану» Оқу-әдістемелік құралы, Алматы, 2009.
23. Дородницын А.А. Информатика: предмет и задачи //В сб. Кибернетика. Становление информатики. − М.: Наука, 1986.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Анесқызы Айдана
пәнін оқыту үрдісінде электронды оқу ... ... ... - ... ... ... ... және ғылым министрлігі
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті


кафедра меңгерушісі,
ф.-м.ғ.д.,профессор ... А.С. ... ... ... ... ... ... электронды оқу құралын қолдану
050111 -
Орындаған: ... А. ... ... ... Ж. ... ... ... ... орындаудың
КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

Іс-әрекет түрлері
Мерзімі
Орындалуы туралы белгі
*
Зерттеу жұмысының өзектілігін негіздеу
Қыркүйек
*
Диплом жұмысының тақырыбын бекіту
Қазан
* ... ... ... және ... іріктеу, оқу, зерделеу өңдеу
Қазан
*
Диплом жұмысының ғылыми аппараттарын анықтау
Қараша
*
Диплом жұмысының теориялық бөлімін жазу
Желтоқсан
*
Зерттеу нәтижелерін ... ... ... ... ... Зерттеу тақырыбы бойынша мақала жазу
Желтоқсан
*
Тәжірибелік-педагогикалық жұмысты ұйымдастыру және өткізу
Қаңтар
*
Диплом ... ... ... жазу ...
* ... жұмысын алдын ала қорғау
Наурыз
*
Баяндама, демонстрациялық материалдарды дайындау
Сәуір
*
Диплом ... ... ... күн ... 2012 ... ... ... Анесқызы Айдана
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Физика-математика факультеті
Информатика және қолданбалы математика кафедрасы

ИжәнеҚМ кафедра ... ... ... ... Анесқызы Айдана университет ректорының __________ 2012 ж. № _______бұйрығы бойынша
тақырыбында ... ... ...
Дипломдық жұмысты аяқтау мерзімі _________________2013 ж. Дипломдық жұмыста қарастырылатын сұрақтардың тізімі:
1.1 Қазақстан Республикасындағы болашақ мұғалімдерді дайындаудың алғы ... ... ... ... және ... білім беру
1.3 пәнінің болашақ мұғалімдер дайындауда алатын орны және маңызы
2.1 Электронды ... ... ... ... және оған ... ... Электронды оқу құралының құрылымы
2.3 Электронды оқу ... ... және ... ... ... ... ... қарастырылады.
Алматы, 2013
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...............................................................................................
I. ТЕОРИЯЛЫҚ ИНФОРМАТИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІН ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қазақстан Республикасындағы болашақ ... ... алғы ... Қашықтықтан оқыту жүйесі және цифрлы білім беру..............
1.3 пәнінің болашақ мұғалімдер дайындауда алатын орны және ... ПӘНІ ... ... ... ... ... ...
2.1 Электронды оқулықтың бағдарламалық құрал жабдықтары және оған ... ... ... оқу ... ... ... оқу ... жасау және қолдану әдістемесі.........
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..................................
Кіріспе
Қазіргі кезде XXI адамдарының тек білім, біліктерін анықтап қана ... ең ... ... жылдам өзгеріп отырған қоғамға бейімделуі, алдын ала белгісіз мәселелерді шешу және жаңа ... ... үшін ... қандай қасиеттері болуы қажеттілігін анықтау маңызыды ... ... ... беру ... ... ... мен компьютерлік телекоммуникацияны белсендірек қолдануда. Ақпараттық технологияның дамуы сабақты өткізудің жаңа, бірегей мүмкіндігі - оқытудың қашықтықтан білім беру ... ... Ол, ... ... ... оқуға уақытты және орынды таңдауға ерік береді, екіншіден, әр түрлі себептермен дәстүрлі ... ала ... ... ... ... ... ... оқуда жаңа ақпараттық технологияларды қолданады, төртіншіден, белгілі дәрежеде оқу ... ... ... ... қашықтықтан білім беру оқытуды жекелеу мүмкіндігін күшейтеді.
Әдетте, қашықтықтан оқытуда электрондық оқулық қолданылады. ... ... деп өз ... ... ... ... оқу ... немесе оның бір бөлімін компьютердің көмегімен меңгеруді ... ... ... - ... ... ... Бұл оқулықтардың құндылығы болып табылады: біріншіден, олардың шапшаңдығы, екіншіден, компьютерлік желілердің дамуына байланысты қол жетерлік болуы, үшіншіден, қазіргі ... ... ... даму ... барабарлығы. Басқа жағынан алғанда, электрондық оқулық жасау ақпараттық материалдардың үнемі ... ... ... шешуге мүмкіндік туғызады. Электрондық оқулықтарды пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, ... ... ... ... ... ... нәтижелері куәландырады. Сонымен ақпараттық технологиялардың дамуы білім беру әдістемесінде жаңа әдістер ойлап ... және оның ... ... кең ... ... ... ... нәтижесінде кітаптар жинақы немесе иілгіш дискілерде шыға бастады. Электрондық пішім мәтінмен ... ... ... және ... дерекқорды, гиперсілтемелерді және арнайы іздеу бағдарламаларын қолдануға мүмкіндік береді. ... ... ... ... энциклопедиялар, сөздіктер, альбомдар, географиялық карталар шыққан. Электрондық оқулық мысалы ретінде, 1989 жылы ... ... ... ... ... ... болады. Оның құрамына жазушының 55-томдық шығармалар жинағының электронды түрі кірді. Мәтінмен қоса бар нұсқауда арнайы символдардың қолданулары түсіндіріледі, сонымен қатар ... ... ... ... көрсетіледі. Соңғы кезде, ғылыми әдебиеттерде оқу үрдісінде электрондық оқулықты пайдалану және ... ... ... көптеген ғылыми еңбектер жарық көрді. Е.Ы.Бидайбековтың, И.С.Григорьевтің, ... ... ... ... және ... басқа зерттеушілердің еңбектерін айта кету қажет. Сондай-ақ, көптеген жоғарғы оқу ... ... оқу ... пайдаланады және өздерінің білім беруге арналған электрондық басылымдарын өз бетінше өңдейді. Осының бәрі, елімізде оқу үрдісінде білім беретін ... ... ... және ... ... мен практикасы қалыптасқандығын дәлелдейді. Электрондық оқулықтарды пайдалану тәжірибесі ... ... ... ... сапалы меңгергенін тестілеу нәтижелері куәландырады. Сонымен ақпараттық технологиялардың дамуы білім беру әдістемесінде жаңа әдістер ойлап табуға және оның сапасын ... кең ... ... ... сай білім жүйесінің әртүрлі салаларына ақпараттық технология (АТ) енгізу масштабты, әрі кешендік сипатқа ие болып келеді.
Білімді ақпараттандыру екі ... ... ... ... ... түсіну маңызды. Біріншісі - ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар негізінде оқу әрекетінің ... ... ... ... - ... қоғам талаптарына сәйкес жаңаша ойлайтын мамандар типін дайындаудың сапасын ... ... ... ... ... ... ... сапасын арттыру және осыған байланысты информатиканың теориялық негіздерін оқыту әдістемелік жүйесін жаңғырту, сонымен қатар ЖОО-ның ... ... ... ... анықталады.
Зерттеудің мақсаты - пәні ... ... ... ... қолданудың тиімді жолын ұсыну. мамандығы студенттеріне информатиканың теориялық негіздерін және ... ... ... ... ... ... ... есеп шығару барысында ойлаудың алгоритмдік стилін қалыптастыру.
Осы мақсатқа жету барысында келесі міндеттер анықталды:
* болашақ ... ... ... ... бойынша әдебиеттерге шолу жасау;
* электрондық оқыту құралдарына қойылатын талаптарды қарастыру және құрылымын анықтау;
* қашықтықтан оқыту жүйесіне арналған ... оқу ... ... ... ... ... пәні ... электрондық оқу-әдістемелік құралын қолдану;
Электрондық оқулықтың мазмұны студенттердің интеллектiлiк ойлау қабiлетiн дамытуға бағытталуы қажет және оның мына қасиеттердi қанағаттандыруы жеткiлiктi: жинақтылық, ... ... ... ... және ... оқулықтар ара қашықтықтан оқыту формасына негiзделiп жасақталады және оны ... ... үшiн ... ... ... бақылаушы, жаттықтырушы, модельдеушi, дидактикалық ойындар сияқты қолданбалы программалар қолданылып келдi. Бұл ... ... ... оқып-үйренуiне және өзiндiк жұмыс жасау қабiлетiн дамытуға мүмкiндiк бередi.
Электрондық оқулықты құрастырған кезде оның мәтiндiк ақпараттан гөрi графиктiк ақпарат көбiрек қамтылуы ... ... ол ... ... тез, әрi ... ... ... жағдай жасайды.
Берілген дипломдық жұмысым кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер ... ...
I. ... информатика элементтерін оқытудың негіздері
1.1 Қазақстан Республикасындағы болашақ мұғалімдерді дайындаудың алғы шарттары
тұжырымдамасында -деп атап көрсетілген.
Жаңа ғасырға ... ... ... ... үшін ... ... қазіргі өзгерістер, экономиканың, саясаттың, әлеуметтік-саяси саланың дамуы қоғамдағы негізгі фактор болып табылатын жеке ... ... даму ... ... ... Ал ол қоғамдағы білім беру талаптарын түбегейлі өзгертуге алып келді. Қоғамдық өмірдегі өзгерістер оқытудың жаңа технологияларын қолдануды, жеке ... ... ... ... ... жол ... көздеп отыр. Бұл міндеттерді жүзеге асырушылар білім беру жүйесінің күрделі мәселелерін шешуші кәсіби - ... ... ... ұстаздар болмақ.
Міне, осы орайда ҚР Білім және Ғылым Министрлігі әзірлеген мен жаңа ... ... ... ... ... ... ... педагогикалық білімді мұғалімдерге қойылатын талаптар қазіргі қоғам қажеттілігінен туындайды. Жаңа қоғам мұғалімі тек кәсіби шеберлігі жоғары адам ғана емес, рухани ... ... ... ... ... түсінетін, педагогикалық технологияларды меңгерген, ғылым мен техника жетістіктері негізінде кәсіби даярланған болуы тиіс.
ЖОО-ғы педагогтің кәсіби даярлығы оқу жылдары ... ... ... ... даярлаумен қоса, педагогикалық шығармашылық қызметке дайындаумен тікелей астарласуы тиіс. Ол болашақ мұғалімнің жалпы мәдени (өмірге көзқарас), методологиялық (психологиялық-педагогикалық), ... ... ... ... ... ... педагогикалық білім тұжырымдамасында деп атап көрсетілген.
Оқу үдерісіне жаңа бағыт беріп, оның даму жолдарын ХХІ ғасырдың талабына ... ... үшін ... әр ... ... ... және ... білім және адам құқы, білімнің қоғам дамуындағы ... ... беру ... жаңа ... т.б. талдау жасалып қорытындылану қажет.
Педагогикалық ғылымның жаңа бағытта өрбуі, білім беру жүйесінде жоғары дәрежелі, жан-жақты сапалы біліммен қамтамасыз ету ... ... ... ... экономикалық және ел мүддесі тұрғысынан туындаған мәселелерді шеше алатын жоғары дәрежелі мамандарды даярлауды талап ... ... ... ... нарықтық қатынастар, ғылым мен техниканың даму қарқыны, өндіріске шет елдік жаңа ... мен ... ... ... ... жұмыстарын ұйымдастырудың барлық сатысына жоғары талаптар қоюда.
Білім беруді ақпараттандыру үдерісі, компьютерді оқу үдерісінде ... - ... ... беру ... ... негізгі буынының бірі. Қазіргі қоғамның қажеттілігіне сай оқытудың әдісі мен формасын, білім берудің мазмұнын түбірімен ... ... ... ... ... ... мүмкін емес деп есептейміз.
Жаңа технологияларды оқу процесінде ... жаңа оқу ... ... ... ... жаңа формалары мен тәсілдерін қарастыру бүгінгі күннің ... ... ... ... ... ... оқыту мазмұны мен формаларын, оқу құралдары мен әдістерін іріктеуде дидактикада кейінгі ... ... ... ... ... көздеу ұстанымын негізге алудың маңызы зор.
Оқу үдерісінде болашақ мұғалімнің теориялық даярлығын жетілдіруде кәсіби мақсатты көздеу ұстанымын ескерудің өзіндік ерекшеліктері бар. ... ... ... ақпараттық модельдеуге оқыту туралы ғылыми курстарды меңгертуде оқу материалдарының студенттің әдістемелік-кәсіби шеберлігін жетілдіруге бағытталып құралған жөн. Осы тұрғыда ... ... ... асырып отырудың рөлі ерекше.
Сонымен, бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі сабақ беру әдісіне компьютердің, ақпараттық технологиялардың жаңаша өзгеріс пен жаңа идеялар ... ... ... ... ... ... жағдайында бүгінгі күнде ақпараттық-компьютерлік технологияларды тиімді де нәтижелі пайдалану үшін біріншіден, жалпы білімділік және кәсіби сауаттылық қажет. Олай ... ... ... ... ... да ... (табиғи тіл қатынасында да) сөйлем қателіктерін түсінбейтінін ескеру керек. Ол тек ... ... ... ... ... ... жазылған алгоритм-бағдарламаны ғана орындайды. Сонымен бірге қолданушы бағдарламалардың көмегімен шектеулі амалдарды атқару ... ие. Ал ... ... ... бұл ... ... шешу үшін ... құбылыстың моделін дұрыс құра білу керек.
Білім беру жүйесінде ерекше маңызды болып табылатын ... бірі - ... ... яғни оқу ... ... ... ... болып табылады.
Оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын меңгеру мұғалімнен орасан зор ... пен ... ... ... ... ... ... мақсат көздеген жүйелі ізденістер мұғалімнің жаңа технологияны меңгеруіне, инновациялық ... ... ... ... - ... ... қызметін жаңартушы және сатыланып жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-әрекеттер көзі.
Мұның өзі ... ... ... екі ... бар ... ... мүмкіндік береді.
Бірінші бағыт тұрғысынан алып қарасақ, ақпараттық технологиялар ... ... ... ... үшін ... ... болып табылып, студенттердің саналы тәрбие, сапалы білім алуына жағдай жасайды, ал екінші бағыт тұрғысында ... ... ... ... ... тиімділігін арттырудың қуатты құралы болып табылады.
Қазақстан Республикасының 2015 ... ... ... ... дамыту тұжырымдамасының жобасында деп атап көрсеткендей, қазіргі білім беру саласындағы басты мәселе: әлеуметтік ... ... ... ... ... ... енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестірумен және оларды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... заман педагогтерінің негізгі мақсаты-білім алушылардың білімін сапалы ету, оның толыққанды жеке тұлға ... ... ... ... ... ... соңғы кезде оқытудың әр түрлі педагогикалық технологиялары жасалып, оқу үрдісіне ... ... ... ... ... мен ... ... жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология бойынша әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту ... ... ... ... оқу ... жаңа ... технологияны меңгерудің міндеттері, жолдары, қолданудың әдіс- тәсілдері сонымнен ... ... ... ... оны оқу- ... ... тиімділігі қарастырылады.
Болашақ мұғалімдерді даярлаудың қазіргі кездегі қалыптасқан жүйесі оның құрылымын, ұйымдастырылуын, мектеп практикасымен және білім беру жүйесіндегі ... ... ... ... ... қарауды талап етеді.
Бұл жоғары оқу орныңда мамаңдар даярлаудың сапасын арттыруда мұғалім тұлғасының өздігінен дамуына, оның ... ... ... ... жасауды және оқу-тәрбие үрдісін жетілдіруді қамтамасыз ететін жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану көзделеді. ... ... ... ... ... ... ... құралы ретінде тимді пайдалану оқу-тәрбие үрдісінің сапасын ... жеке ... ... ... ... септігін тигізеді.
Бүгінгі таңда педагогикалық технология мәселесі теориялық және ... ... ... ... ... болып отыр.
Теориялық тұрғыдан алып қарағанда, педагогикалық технология - педагогиканың категориясы ретінде қарастырылады оның мәні мен құрылымы айқындалады, педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... басқару) педагогикалық технологияның ғылыми негіздерін оқып-үйренеді, педагогикалық технологияны жобалаудың әдіснамасы мен теориясы зерттеледі және педагогикалық ... ... ... ашып ... ... ... тізбесін негізге ала отырып, әртүрлі деңгейдегі тапсырма түрлерін ауызша тексеру, жазбаша тексеру, тапсырма беру, ... ... ... бір ғана ... ... бар ... ашық және еркін жауабы бар тапсырмалар, түрлі практикалық ... ... ... ... ... ... түрлері студенттің іс-әрекеттік - компетенттік тәсілге (өз бетінше іздену, өз ... ... алу, ... ... ... ... ... бейімделуіне мүмкіндік береді.
Оқытудың компьютерлік технологиясы компьютермен жұмыс істеу техникасын меңгеру, сыныпта белсенділік көрсету, жеке жұмыс істеу, ... ... ... ... ... ... тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы (В.Ф.Шаталов) теория және практиканы блок түрінде топтау, тірек-схема, тірек-конспект түрінде берілген теориялық, материалдарды ... ... үйде өз ... іздену, жұмыс істеу, түсіндіре басқарып - оза оқыту (С.Н.Лысенкова) алынатын ... ... ... ... ... ... ... оқыту текнологиясы бірнеше деңгейде тапсырма беру және т.б.
Жалпы технологияны меңгеруде мұғалімнің жан-жақтылығы және білімі қажет. Елбасы ... ... және ... ... III ... ... жаңа ... білім деңгейі жөнімен әлдеқайда жоғары болуы керек.
Ол үшін жаңа фармацияның педагогі қажет" деген болатын.
Мектеп өміріне еніп отырған жаңа ... ... - өсіп келе ... ... ... ... білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы студент тек қана тыңдаушы. орындаушы болып ... ал ... ... ... іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән береміз.
Жаңа технологиялар студенттің шығармашылық қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосады. ... ... ... ... ... арқылы іске асады.
I кезең-оқып үйрену
II кезең- меңгеру
III кезең-өмірге ендіру
IV кезең-дамыту
Жаңа технология мен ... ... үшін ... алғы ... ... оқу үрдісін интенсивтенттіруді жаппай қолға алу; студенттердің сабақтастылығын болдырмау шараларын кешенді қарастыру. Оның ... - ... ... ... себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау, жаңа буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, пәндік білім стандарттарымен жете танысу, білімді деңгейлеп беру ... ... ... ... білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде игеруге қол жеткізу, оқыту үрдісін ізгілендіру мен демократияландыруды ... ... алу, ... ... ... ... ұрпаққа білім-тәрбие беретін бала жанының - болашақ мұғалімдері ... ... ... және ... ... қалай өлшену керек дегенді ой елегінен өткізіп көрелік.
Біріншіден, мұғалімнің ары таза, адал, әдепті, ... ... ... ... ... ... кешірімді болуы ләзім.
Екіншіден, мұғалімнің ой-өрісі кең, жан-жақты білімді, өз ... сай, оны ... өз ойын ... ... ... дәл ... түсіндіре білуі шарт.
Үшіншіден, мұғалім өз оқушыларына беделді, ұжым арасында сыйлы ... ... ... ... ... ... болғаны жөн.
Төртіншіден, мұғалім теорияны өмірмен байланыстырып, ғылым мен тәжірибені әрдайым өзі беретін күнделікті сабағына кеңінен пайдалану қажет.
Бесіншіден, мұғалім үнемі өз ... ... ... әдістеме жаңалықтарымен танысып, өзінің ой-өрісін кеңейтіп, білімін толықтырып отыру керек.
Осы қағидаларды әрбір болашақ мұғалім тұрақты ұсынып отырса, мұғалімнің күш - ... ... күйі ... ... ... да ... беру ... арта түседі, еңбегі жанады. Ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да ... ... ... екендігін еске алсақ, олардың жемісті, әсерлі жұмыс істеуі үшін үкімет тарапынан үнемі оқулықтармен, көрнекті дидактикалық, техникалық құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз ... ... ... кезде әдіскер ғалымдар түрлі эксперименттің негізінде шығармашылық ойлау үдерісінің кезеңдік дамуын айқындауда. Шығармашылық үдерістің әр ... ... ... ... ... ... қалыптасады. Демек, болашақ мұғалім оқыту үдерісінде оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда, ... ... жеке ... ... ... ... ... сипаттай білуі қажет, екіншіден, өзі ұйымдастырған шығармашылық әрекеттің оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі мен оның нәтижесіне әсер ... ... ... ... ... және ... қажет:
шығармашылық белсенділік және шығармашылық іс-әрекетке сұраныс;
* оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту шарттары;
* ... ... ... ... ... оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту әдістері;
* оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту құралдары;
* оқушылардың жас ... мен ... осы ... ... бәрі, бізге болашақ мұғалімді оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға кәсіби даярлау - білім беру үдерісінің аясында студенттердің кәсіби-педагогикалық қызметке бағдарлануына және ... ... ... ... ... беру ... ізденіс танытып, жаңа шығармашылық шешімдер қабылдауына, оқушылар тұлғасының өзіндік және шығармашылық дамуына қол ... ... ... құру дағдыларын меңгерулеріне жағдай жасайтын оқу үдерісінің барлық құрылымдық компоненттерінің өзара ықпалдастық ... ... ... күрделі үдеріс деп анықтама беруімізге мүмкіндік береді.
Біз зерттеу барысында педагогикалық, дидактикалық ұстанымдарды ескере отырып, болашақ мұғалімдерді ... ... ... дамытуға, ойлау қабілеттерін дамыта отырып оларды кәсіби даярлауда ... ... ... ... ... ... ... төмендегі ұстанымдарды негізге алдық:
* жалпыдидактикалық - ғылымилық, жүйелілік, саналық, түсініктілік, теорияны тәжірибемен байланыстыру, ұжымдық біртұтастық, проблемалық, және ... ... - ... сана мен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы;
* дамытушылық - педагогикалық үдерістегі іс-әрекеттерді ... ... ... ... қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру;
* жеке тұлғалық - педагогикалық үдерістің жеке тұлғаға бағыттылығы мен ... ... ... ... мәденилік - болашақ мұғалімнің оқушылардың шығармашылық қабілетін ... ... ... ... мен жеке ... сапаларына сай жүргізілуі; ұстаздардың, оқушылар ұжымының және отбасыларының оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі;
* халықтық - ... бала үшін ... ... ... әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халықтың талабын ескеру;
* вариативтілік - шығармашылық қабілетті жетілдіруге бағытталған демократиялық сапалы білім алудың әрбір ... үшін қол ... ... ... - ... мен ұжымның дамуында жас және дара ерекшелікті, психологиялық, физиологиялық, ұлттық ерекшеліктерді ескеру;
* ынтымақтастық - оқу мен тәрбиенің бірлігі, оқу-тәрбие мекемелері мен ... ... ... мен ... ... ... мен жастарды тәрбиелеудегі ынтымақтастығы;
* үздіксіздік - білім беру деңгейлері арасындағы сабақтастық, үздіксіздік пен ... ... ... ... мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау;
* сәйкестік - оқыту үдерісінде қолданылатын технологиялар мен мазмұнның ... ... ... оның ... ... ... ... және жалпы әдіснамалық негізі болып табылады. Кәсіби біліктілікті меңгерту жоғары оқу ... ... ... ... ... басты міндеттердің бірі. Мұғалімнің кәсіби білігі оның практикалық қызметінде іске асырылады, сондықтан ол, оның жалпыпедагогикалық, әдістемелік біліктілігімен, дағдысымен тығыз ... ... ... ... ... ... ... шеберлікке мақсатты даярлаумен қоса, педагогикалық шығармашылық қызметке даярлау оның ... ... ... астарласуы тиіс. Ол болашақ мұғалімнің жалпы мәдени (өмірге көзқарас), әдіснамалық (психологиялық-педагогикалық), пәндік блоктарды меңгеруімен қамтамасыз етіледі.
Заманауи ... ... ... ... сыни ... ... туындаған проблемаларды көре білетін және оларды шығармашылықпен шеше алатын адам қажет. Ол өздігінен белсенді әрекет етуге, шешім қабылдауға, ... ... ... ... ... ... ... мүдделі. Сондықтан қазіргі қоғамдағы білім берудің мақсаты - адамды интеллектуал-дық және адамгершілік ... ... Осы ... жүзеге асыру үшін болашақ мұғалімге, мектепте қызмет ететін маман ... ... беру ... ... ... айқын көрсетілуі тиіс. Оған оқу үдерісінің тиімділігі, сабақтардың жүйелілігі мен сапасы, бағдарламаның орындалу барысы, білімнің тереңдігі және бүкіл оқу-тәрбие ... ... ... игі ... ... ... мұғалімнің кәсіби бейімделу аясын да анықтаған жөн.
Болашақ информатика мұғалімінің кәсіби бейімделу аясы негізінен мына элементтерді құрайды: кәсіби бағдар, кәсіпке даярлық, ... ... ... ... студенттердің білім алу ерекшеліктері, еңбек жағдайлары. Демек, болашақ мұғалімді студенттердің шығармашылық қабілетін дамытуға кәсіби бейімдеу аясының мазмұны мына ... ... ... ... ... ... нақтылы, оқу-тәрбиелік жағдайларды түсініп, оларды талдай білуі; студенттердің шығармашылық қызығушылығын туындатуға, шығармашылық белсенділігін арттыруға және шығармашылық ... ... ... ... іс-әрекеттерді орындау керектігін түсініп, оларды әр сабақтың жоспарында назардан тыс қалдырмауы; педагогикалық ұжыммен, студенттер ұжымдарымен қарым-қатынас барысында орындайтын ... ... ... ... да туындайтын талаптармен танысуы. Бұл - өзін-өзі ұстауы мен қарым-қатынас жасаудың тиімді жолдарын табу үшін олардың қажетті іс-әрекетінің танымдық жағы; өзі үшін ... ... ... ... байланысты тұлғаның эмоционалдық-жігерлілік ахуалы; қажеттіліктері, талап-тілектері және тұлғаның өзінің ынта-ықыласы арасындағы қайшылықтар, басқаша айтқанда, оған қойылатын талаптар мен ... ... ... ... ... ... ... және дағдыларын қалыптастыру; қиындықтарды жеңе білуге жұмылдыру; дұрыс бағалауға және өзін-өзі бағалауға деген ... ... ... және т.б. ... ... ... орта ... информатика пәні мұғалімінің алатын орны ерекше. Мектептегі ... ... ... ... ... мен ... білім дәрежесін дамытуда және тәрбиелеуде әрі жетекші, әрі жауапты рөл ... ... ... ... ... ... қоршаған ортаны танып білуде электронды ақпаратты жылдам іздеуді, сақтауды, өңдеуді, жіберуді және электронды ақпарат алмасуды үйретеді, логикалық ойлауы мен танымдық ... ... ... ... дамытуға ұйытқы болады, студенттің зейіні мен байқағыштығын, ұқыптылық пен дәйектілігін, ... пен ... және т.б. ... ... дамытуға ықпал етеді, қоршаған ортаға танымдық жағдай туғызады.
Болашақ мұғалімдерді студенттердің шығармашылық қабілетін дамытуға кәсіби даярлауда олардың әдістемелік ... ... ... ... мамандықтың құрамды бөлігі болып табылатын ақпараттық-коммуникациялық құзырлылықты да қалыптастырудың мәні зор. ... ... ... ... ... ... бастапқы кезеңде тапсырмалар жинағын қарап, көптеген анықтамалықтар мен ғылыми-көпшілік әдебиеттерді талдап, теориялық не эксперименттік ... ... ... ... ... ... жұмыстарын атқарады. Содан кейін тапсырмаларды қалай, қандай тәсілдермен орындаудың әдістерін анықтап болған соң тапсырманың орындау алгоритмін жасап, оны ... ... ... ... оның дұрыстығын тексереді.
Бүгінгі таңдағы мектептердің алдында тұрған ... ... ... оқыту, яғни, оқушыны оқу әрекетіне қалыптастыру,олардың оқуға ынтасын ояту, қызығушылығын арттыру. ... ... ... алға ... ... міндетінің бірі - талабы таудай жеке тұлғаны ... ... оны ... Әр ... ... ... ... дамытып адам дәрежесіне жеткізу үшін жаңашыл жұмысқа бет бұру керек.
Қазіргі педагогика теориясына ... ... ... жаңа ... ... ... Әрі ... беру құрылымында жаңа технология өмірге келді.
- деп түсіндіреді В. Кларин.
Ал педагогикалық жүйе - дара ... ... ... ... белгілі бір мақсатқа жету жолындағы арнайы педагогикалық ықпалды ұйымдастыруға ... ... ... ... құралдардың жиынтығы. Олай болса, дәл қазір бізге осы педагогикалық ... ... оны ... ... ... ... ... пәнге қызығушылықтарын арттырудың тиімді жолдары>> деп аталады. Мақсаты - ... ... жаңа ... ... ... ... ұрпақтарды негізгі пәндермен терең де берік қаруландыру, ал меңгерген білімдерін ... ... өз ... ... қолдана білу. Жаңа технологияны қолдануда:

* Жаңа технология көмегімен шешілетін мәселені анықтау.
* Жаңа технологияны қолдану арқылы алынатын нәтижелерді.
* Жаңа ... ... ... ... ... ... Жаңа технологияда мұғалім қолданылатын әдіс-тәсілдерді білуі керек.
* Студенттерді жаңа ... ... ... ... ... таңдауы.

+ Оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру.
+ Күнтізбелік тақырыптық жоспар жасау.
+ Әр ... ... Жаңа ... ... ... ... типтегі сабақ жоспарларын жасау.
+ Оқу модулын құрастыру.
+ Оқу жобасының мазмұнын ... Оқу ... ... ... ... тапсырмаларды құрастыру.

* Жаңа технологияда пайдаланылатын жекелеген әдістер мен тәсілдер.
* Әр түрлі типтегі сабақтарды өткізу.
* Өткізілген сабақтарға ... ... ... ... ... себептерін анықтау.
* Жаңа технологияда қолданылатын оқу әрекетінің әдістерін студенттерге үйрету.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде болашақ мұғалімдердің ... ... ... ... мeңгepyi - маңызды мәселелердің бipi. Өйткені, жаңа ... ... ... ... ... - ... ... білімін көтеруге дайындау аспектісінің бipi және педагогтың жеке тұлғасын қалыптастыру үрдісіндегі әрекеттің нәтижесі болып табылады.Ғылым мен ... ... ... ... ... ... XXI ... жан-жақты дамыған шығармашыл жеке тұлғаны қалыптастыру мектептің басты міндеті ... ... ... көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді. Қазіргі білім беру саласындағы басты міндет - әлеуметтік ... ... ... ... ... ... енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру мен оларды жүзеге асыра алатын мұғалімдерді даярлау. Ол қай ... да ең ... ... ... ... ... Олай ... қоғамның әлеуметтік-экономикалық міндеттеріне сай өскелең ұрпақты өмipгe бейімдеудің жаңа ... ... ... ... ... ... ... берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл сының процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. ... ... ескі ... ... жаңасы келуде. Я.А.Коменскийдің, И.Гербарттың дәстүрлі объект - субъектілері педагогикасының орнын басқасы басты, ол бала оқу ... ... ... ... өзектілендіруге, өзін тануға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын жазушы тұлға ретінде ... ... ... педагогикалық процестің манызды құрамы оқу ісіндегі субъектілер - оқытушы мен оқушының тұлғалық - бағытталған өзара әрекеті болып ... ... ... ... ... орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын, ... алу ... ... ... ... ... ... ғылымының бір ерекшілігі - баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа ... ... ... ... ... ... сәйкес жоғары мектептің дамуы көптеген қоғамдық- әлеуметтік мәселелерді шешуді қамтамасыз етуі ... ... ... алдына қойған ең бірінші мақсаты- қоғамға қажетті жоғары білімді мамандарды даярлау.
Жоғары мектептің маңызды міндеттерінің бірі - мамандарды даярлаудағы ... орны мен ... ... ... шығатын білім беруді ізгілендіру. Осындай даярлықпен шыққан жоғары мектеп түлегі ақпараттар ағымын жылдам игеріп, өз іс-әрекетін ... ... ... яғни ... ... ... ... мынандай басты мақсаттары мен міндеттері бар:
- ол адам құқықтарын, демократия, бейбітшілікті ... ... ... ... ... өмір бойы дара ... мен ... әрекетіне қажетті мүмкіндіктерді қамтамасыз етуі тиіс.
- ғылым мен технологияны дамыту жолымен қоғамның мәдени, әлеуметтік экономикалық дамуына сүбелі үлес ... өзі үшін ... бере ... жоғары білікті мамандарды, азаматтарды даярлауды бір мезгілде жүзеге асыру;
- тұтас алғанда қоғамның, оның ішінде білім жүйесінің ... мен ... үлес ... ... ... ... жаңа ... қолдануды, жеке тұлғаның жан-жақты шығармашылық тұрғыдан дамуына жол ашуды көздеп отыр. Бұл ... ... ... ... беру ... ... ... шешуші кәсіби - педагогикалық шеберлігі ... ... ... ... ... ... ... деп атап көрсетілген.
Педагогикалық ғылымның жаңа бағытта өрбуі, білім беру жүйесінде жоғары дәрежелі, жан-жақты сапалы біліммен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... және ел ... ... туындаған мәселелерді шеше алатын жоғары дәрежелі мамандарды ... ... ... ... ... ... оқыту мазмұны мен формаларын, оқу құралдары мен әдістерін іріктеуде дидактикада кейінгі кезде айтылып жүрген кәсіби мақсатты ... ... ... алудың маңызы зор.
Оқу үдерісінде болашақ мұғалімнің теориялық даярлығын жетілдіруде кәсіби мақсатты ... ... ... ... ... бар. Білім мазмұнын анықтауда, ақпараттық модельдеуге оқыту туралы ғылыми ... ... оқу ... ... ... ... жетілдіруге бағытталып құралған жөн. Осы тұрғыда пәнаралық байланысты жүзеге асырып отырудың рөлі ерекше.
Болашақ мұғалімдердің ... ... ... ... ... оқытудың төмендегідей негізгі бағыттарын атап көрсетуге болады:
1) Оқыту үдерісінде ақпараттық-компьютерлік құралдары ... ... ... ... ... ... ақпараттық-телекоммуникациялық құралдар мен қолданушы арасындағы өзара кері байланыс; объектілер немесе құбылыстар мен заңдылықтардың моделдері туралы оқу ақпаратының компьютерлік кескінделуі; ... ... ... ... іс-әрекетінің және ақпараттарды жинау, өңдеу, беру көбейту операцияларының автоматтандырылуы, сонымен қатар өте ... ... ... сақталуы, оған кез-келген уақытта ену мүмкіндігінің бар болуы; білім беру нәтижесін бақылау мен оқу ... ... ... ... ... ету ... ... Білім беруді ақпараттандыру жағдайындағы оқу-тәрбие процесінің ерекшеліктері, оның ішінде ... және ... ... ... қолданудың педагогикалық тәжірибесі, дербес жағдайда арнайы пәндерді оқыту үдерісіндегі ақпараттық жүйелер.
3) Білім ... ... ... ... ... ... мен ... негізгі ережелері;
4) Пәндерден білім мен біліктіліктерді бақылауға бағытталған ... ... ... ... ерекшеліктері.
Болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік, яғни информатика сабағында қолдануға даярлығын қалыптастыру бойынша зерттеулер жүргізілді. Осы ... біз ... ... ... ... қолдануға даярлығының құрылымдық-мазмұндық моделін жасадық.
Модель болашақ мұғалімдердің сапасына қойылып, ... ... ... ... дайындауды оңтайландыру мәселесі бойынша, осы қарастырылып жатқан проблеманы студенттерге оқытудың тұтас бір әдістемелік жүйесін құруда негізгі роль атқарады. ... ... ... ... ... ... ... болашақ мұғалімдерде мотивациялық компонент, осы тұрғыда танымдық, бейімділікке арнайы талап болатындықтан мазмұндық компонент, ал ең ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттік компоненттер болуы қажеттілігін модельде ескердік.
Мотивациялық компонентке танымдық қызығудың негізгі қалыптастыру бейнесі жатады. Оған болашақ маманның ... ... ... ... ... кәсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы, инновациялық іс-әрекетке ұмтылу әрекеттері, ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеуге қызығушылығы кіреді.
Мазмұндық ... ... ... ... ... дайындығы мен пәндік әдіснамалық дайындығының деңгейі, мамандығы бойынша білімі, педагогикалық біртұтас білім жүйесі, біртұтас педагогикалық үдерістің заңдылықтары мен ... ... ... теориялық білім негіздерімен қарулануы, ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу туралы түсінігі, білімдер ... ... ... ... ... ... кәсіби іс-әрекетін инновациялық тұрғыда меңгере алуы мен ... ... алуы және ... және ... ... негізделген педагогикалық үдерісті тиімді жүзеге асыра алуымен өлшенеді. Оған болашақ мұғалімнің өз пәнін жете меңгеруі, біртұтас оқу-тәрбие ... ... ... ... ... ... ... сипатталады.
Жаңа технологияларды оқу процесінде қолдануда жаңа оқу пәндерінің пайда ... ... жаңа ... мен ... қарастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр.
Қазақстан Республикасындағы білімді ақпараттандыру жүйесін әрі қарай дамыту ақпараттық ресурстар болып табылатын оқытуға ... ... ... ... ... асыру мүмкін емес. Олардың атқаратын қызметтері және ... да өте кең және оған ... ... ... және ... ... электрондық оқулықтар және мультимедиялық бағдарламалық құралдар.
Болашақ мұғалімді жалпы кәсіби дайындау моделі - қоғамның ... ... ... ... ... ... талаптарын, мұғалім дайындау мақсаттарын және студенттердің жалпы кәсіби іс-әрекеттерді меңгеру деңгейлерін қамтиды. (Сурет-1)
Қоғамның әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... практкиа
Практикалық сабақтар
Оқу-технол. практика
Теориялық оқыту
Студенттер
Ұстанымдар
Әдістер
Кәсібм білім беруде АКММ-ді қолдану
Базалық білім ... ... ... ... ... ... іс-әрекетті меңгеру деңгейлері
Оқу іс-әрекет әдіснамасы
Дерексіз қисынды
Материалдық базаны ұйымдастыру
Жалпы кәсіби
Жалпы кәсіби іс-әрекет әдіснамасы
Тереңдетілген кәсіби ... ... ... АКММ ... дайындау нәтижесі
Ғылыми зерттеу жұмыстары
Іс-әрекет түрлері және орындалатын функциялар
Сурет1. Болашақ мұғалімді жалпы кәсіби дайындаудың моделі
Білім беруді ақпараттандыру ... ... оқу ... пайдалануы - халыққа білім беру жүйесі реформасының негізгі буынының бірі. Қазіргі қоғамның қажеттілігіне сай ... ... мен ... ... ... ... түбірімен өзгертуді компьютердің мүмкіндігін ескермей жүзеге асыру ... емес деп ... ... ... жүйесі және цифрлы білім беру
Қашықтықтан оқыту тарихы ХІХ ғасырдың ортасынан басталады. Қашықтықтан оқытудың шетелдік және отандық тәжірибесі ... ... ... ... ... сапа ... ... оқытудан кем түспейтіні белгілі болып отыр.
Қазірде қашықтықтан оқытудың әртүрлі білім беру сатылары үшін іске ... қана ... ... ... ... бойынша да аккредитацияланған қашықтықтан оқыту ұйымдастырылған.
Қазақстанда қашықтықтан оқыту, бүгінде, 20-дан ... оқу ... ... режимде жүргізілуде. Республикада қашықтықтан оқыту бойынша алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарының ... ... ... ... ... (ҚазҰУ), Қ.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (ҚазҰТУ), Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ), С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті ... ... ... ... ... ... ... (ШҚТУ) және т.б.) тәжірибесі белгілі.
Қашықтықтан оқыту - жаңа оқыту формасы (Е.С.Полат), ал қашықтықтан оқыту формасын анықтайтын ... ...
* ... мен ... ... бойынша, тым болмаса, оқу үдерісінің үлкен бөлігіне бөлу;
* оқытушы мен студенттің мүмкіндіктерін біріктіретін және курстың мазмұнын ... ... ... оқу құралдарын қолдану;
* оқытушы мен студент, курс басқарушысы мен студент арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз ету;
* студенттердің өзін-өзі бақылау деңгейін арттыру ... ... ... ... дидактикалық құралдары - оқыту әдістері мен тәсілдері, материалдар, оқытушымен тікелей қатынас ... ... ... оқу ... іс-әрекетін ұйымдастыру түрлері.
Қашықтықтан оқыту - оқыту субъектілерінің орналасуы кеңістік және уақыт ... ... оқу ... ... мен ... ... ... асинхрондық немесе синхрондық өзара іс-әрекетінің мақсатты үдерісі.
Қашықтықтан оқытудың педагогикалық технологиялары - бұл ... ... ... және ... ... ... тікелей және тікелей емес қатынас жасаудың педагогикалық технологиялары болып табылады.
Қашықтықтан оқытудың ақпараттық технологиялары - оқу материалдарын жасау, беру және ... ... ... ... оқу ... ... және сүйемелдеу; студентке оқу ақпаратын беру және оқытушы мен студенттер арасындағы қатынасты қашықтықтан ұйымдастыру әдістері.
Сонымен, қашықтықтан ... ... мен ... ... ... ... ... қашықтықтан оқытудың келесі даму тенденциялары анықталды:
* қашықтықтан оқытуда оқу орны өзіне бәсекелес оқу орындары мен қарым қатынасқа өтуі, ... ... ... ... ... ... бірлестіктерінің құрылуы, оқу орындарының жергілікті, автономды, жеке ... ... ... беру ... бірегей ақпараттық білім беру ортасына бірігуі, ұлттық, халықаралық деңгейде ақпараттық білім беру орталарының пайда ... ... ... ... ... даму ... анықтайды;
* білім берудегі бәсекелестік: әртүрлі елдердің білім беру орындарына пайдалылығы, керектігі және ... оқу ... мен ... үнемі дәлелдеуі қажет, ал, қашықтықтан оқыту білім беруді жаһандандырудың субъектісі ретінде интернационалдық коммуникативтік кеңістіктің дамуына ықпал ете отырып, ... жаңа ... ... өз ... ... етуі ... оқытудың интернационалдық бағытта даму тенденциясын береді;
* ашық білім беру кеңістігінің ... ... ... ... ... ... береді, сонымен қатар, өзінің дамуына ішкі және сыртқы кедергілердің күшеюі қашықтықтан оқыту бойынша негізгі ұғымдардың трансформациясына әкеледі;
* ... ... ... ролі оқу ... тасымалдаушыдан, білім алушы топтың, жеке тәлімгердің жаттықтырушысы, жетекешісі қызметіне өтуі, білім алушының жеке өзіндік жұмыс үлесінің өсуі, сондай-ақ, ... ... ... жеке ... дамуына бет бұруы анықталды, ал бұл білім алушылардың оқуға деген өзіндік іс-әрекеті қашықтықтан оқытудың АКТ ... ... ... белсенділіктері арта түсетіндіктен қашықтықтан оқытудың жеке тұлғаға бағытталып дамуының тенденциясын көрсетеді;
* білім беруді ақпараттандыру құралдарының қашықтықтан оқытуда қолданылуы, оның ішінде ... ... мен ... ... қолдану жаңа педагогикалық технологиялардың пайда болуы, сондай-ақ, қысқа мерзімде динамикалық өзгеріп отыратын ... ... ... ... эмпирикалық әдістердің әлсіз болуы себепті, информатика-математикалық әдістерін қолдану қажеттігі қашықтықтан ... ... ... даму тенденциясын береді.
Біз жаңа ақпараттандыру ғасырына аяқ бастық. Бұл - алдыңғы қатарлы елдер қатарында табиғи байлығы мен ... ... мол ... емес, ғылымға негізделген техникасы дамыған, жастары білімді елдер тұратынын білдіреді. Қазіргі кезде ең ... ... - ... ... саналады. Сондықтан қай елдің тұрғындары ақпарат алуға кең мүмкіндік алса, ... ... ... ... ... ... білім алса сол ел алдыңғы қатарлы болып саналмақ. Елдің ... осы ... ... ... ... ... қалай жүзеге асыруда болмақ. Оның жолдарының бірі білім алуды ақпараттандыру болып саналады.
Әлем бойынша қашықтықтан ... ... ... ... категорияларды қажет етеді: орта мектеп оқушылары, студенттер, түрлі деңгей басқарушылары, аймақтық басқару органдарының жетекшілері, жұмыспен қамту қызметінде тіркелген тұлғалар, екінші ... ... ... ... ... ниет ... тұлғалар, қандай да бір білім саласындағы біліктілігін арттырғысы келетін тұлғалар, қозғалыс еркіндігі шектеулі адамдар, мүгедектер және т.б.
Қашықтықтан оқытуды дамыту үшін ... ... ... ... ... құру, оқу үрдісіне қашықтықтан оқыту технологияларын интеграциялау, қашықтықтан оқыту ... ... ... ... мәселелері шешілуі тиіс.
Қашықтықтан оқыту ыңғайлы уақытта үйде ... ... курс ... ... ... ... ұтымды пайдалану үшін қажет: жас ерекшеліктеріне жеке шектеулер жоқ, тұрғылықты жеріңізге байланысты емес, қабілеттілігіңізге және жеке ... ... оқу ... ... Қашықтықтан оқытудың шетелдік және отандық тәжірибесі көрсеткендей бүгінде ... ... ... сапа ... ... ... кем түспейтіні белгілі болып отыр.
Жалпы әлемдік білім беру ... ... ... ... ... оқытуда әлемдік бәсекелестік мәселелері және ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялардың үнемі дамуы қашықтықтан білім беруді педагогикалық, психологиялық және техникалық ... ... өте ... оқыту - оқу үрдісі кезінде оқып үйренушілер мен оқытушылар арасында интерактивті өзара ... ... ... негізгі көлемін оқып үйренушілерге жеткізуді қамтамасыз ететін, оқылған материалдарды меңгеру бойынша, сонымен бірге оқу үрдісі барысындағы оқып ... өз ... ... ... ... беретін ақпараттық технология. Қашықтан оқыту - компьютерлік және телекоммуникациялық технологияларға негізделген оқытудың құралдары мен түрлері, ... беру ... ... ... және ... ... қолданылатын, күндізгі және сырттай білім алу ретінде білімді қабылдау түрі болып табылады.
Қашықтан оқыту кезіндегі білім беру ... ... жеке ... ... ... ... ... оқуға мүмкіндігі болатын, оқытудың арнайы құралдары жиынтығы өзінде бола отырып, электронды және ... ... ... ... ... ... байланыс жасауына, сонымен қатар, күндізгі бөлімде де мүмкіндігі болатын, оқып үйренушінің мақсатқа бағытталған және бақыланатын қарқынды өзіндік жұмысын құрайды.
Қашықтан ... беру - жаңа ... ... мен ... ... ... күндізгі, күндізгі-сырттай, кешкі және сырттай оқытудың элементтері үйлестірілген ерекше, жетілген ... ... ... ... және ... ... дәстүрлі оқыту түрінің барлық құндылықтарын сақтай отырып, кемшіліктерін жеңіп шығуға мүмкіндік береді.
Қашықтан оқытудың ерекшеліктері классикалықпен қатар салыстыру ... ... ... ... Жеке ... ... әлеуметтену мүмкіндігі;
* Икемділік (оқытудың уақыты, орны, көлемі және қимылы бойынша);
* Жеке оқу жоспарын ... ... Оқу ... қол жеткізу ,оны жедел жаңарту;
* Экономикалық (оқу алаңы, транспорты, техникалық құралдардың шығынын қысқарту ... Жаңа ... ... Оқып ... ... ... ... (олардың тұратын жерлері мен денсаулық жағдайына қарамастан);
* Барлық елдегі ақпараттық - оқыту ресурстарының шығысы мен ... ... ... мәселелерінің жоқтығы, оларды тарату ыңғайлылығы;
* Оқып үйренушілердің ... ... ... қамтамасыз ету.
Ақпараттық технологиялармен оқытудың айрықша тиімділігі, қашықтықтан оқыту үрдісін автоматтандыру үшін барлық қажетті компоненттерді шоғырландырушы қашықтан оқытудың арнайы ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... типтері:
Қашықтан оқыту типтерін бірнеше көзқарас төңірегінде көрсету мүмкін. ҚО тағайындау бағдарында ... ... ... ... және ... ... деп бөлуге болады. Білім берудің толық масштабтағы жүйесінде белгілі бір ... ... ... ... мамандықтың инженерлерін дайындау бойынша оқу жоспарының толық орындалуын қамтамасыз етеді. Демек, мұндай жүйеде барлық жоспарланған ... оқып ... ... ... ... түрде (оқулықтар мен оқу құралдары, зертханалық практикумдер, курстық және дипломдық жобаларды ... үшін ... бар ... қажет.
Білім берудің сайланатын жүйесі деп аталған шартты жүйесі өнеркәсіп ... ... ... ... ... жоғарғы білім алу үшін, білім берудің қызмет көрсетулерін пайдаланатындарға жеке сауалдарын қанағаттандыру үшін бағытталады. Қашықтықтан ... ... ... ... оқу үрдісін жабдықтау және ұйымдастырудағы ерекшеліктері қатарына қарамастан, ... ... мен ... ... ... ... ... керек.
Жоғарғы кәсіби білім беретін ұйымдардағы сырттай-қашықтықты форма бойынша оқытуды ұйымдастырудың осы Ережесі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген, 2010 ... ... №169 ... ... ... оқыту технологияларын қолдана отырып білім беру бағдарламаларын іске асыру кезіндегі кеңес беру жүйесі ... ... ... ... ... жеке ... (білім алушылардың бастамасы бойынша жекелеген жағдайда);
* жеке қашықтықтықтан (бақылау және аттестаттау жұмыстарына арналған рецензиялар, телефон, e-mail, чат, ... ... ... қашықтықтықтан (чат арқылы, Web-сайтында жиі қойылатын FAQ айдары, ... ... ... ... ... ... ... лекциялары; радио-лекциялар; мультимедиалық лекциялар; бейне конференциялар; телеконференциялар; әлектрондық оқу ... ... ... ... ... оқыту бағдарламалары, тренажерлар, ақпараттық-анықтамалық жүйелер) студенттің өзіндік жұмыстары, виртуалды зертханалық практикумдар (имитациялық модельдер); компьютерлік тестілеу жүйелері; форумдар, ... мен ... ... арқылы консультациялар беру.
Қашықтықты нысан бойынша оқыту, студенттердің оқу курстарын ... ... ... ... жүйесіне арналған оқу-практикалық құралдарды, сондай-ақ оқытудың қазіргі құралдарын (компьютерлік, телекоммуникациялық) пайдалана ... ... ... ... ... теледидарлық құралдарына кабельдік немесе спутниктік теледидардың көмегімен ұжыммен немесе жеке қолданатын ... ... ... ... режимдегі теледидар сабақтары жатады.
Оқытудың компьютерлік құралдарына әлектрондық оқулықтар, мультимедиалық курстар, кері байланысы бар тренингтік бағдарламалар (супертьюторлар), кәсіби бағдарламалардағы оқыту ... ... ... ... ... ... ойындық құралдарына іскер және операциялық ойындар түріндегі ұжымдық сабақтардың белсенді әдістері, дискуссиялар, коммуникативтік сабақтар, сондай-ақ ... ... беру ... ... ... және ... лекциялар жатады.
Қашықтықтықтан оқытуда консультациялар телефон, электрондық пошта, чат, сондай-ақ телеконференцияны пайдалану түрінде ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады:
* электрондық байланыс тәсілдерін қолдана отырып, оқытушының (тьютордың) студентпен (тыңдаушымен) педагогикалық қарым-қатынасы;
* студенттің оқыту ... ... ... арқылы жүзеге асырылады.
Байланыс уақытына кеңестермен қатар, барлық бақылау іс-шаралары кіреді: емтихан, зертханалық жұмыстарды, рефераттарды, эссе, курстық, есептеу-кестелік жұмыстарды, жобаларды қорғау, ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынас -қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудағы маңызды кезеңі. Синхрондық өзара қарым-қатынас студент пен оқытушының нақты уақыт режиміндегі қатынасты қарастырады. Бұл үшін қашықтықтан ... ... ... ... ... конференциялар қолданылуы мүмкін. Асинхрондық өзара қарым-қатынас студент пен оқытушы нақты уақытта қарым-қатынаста болмаған жағдайда жүзеге ... бұл ... ... ... байланыстар жіберу тізімдерінің немесе телеконференциялардың көмегімен электрондық пошта бойынша хат алмасу арқылы ұйымдастырылады.
2010 жылы 14 ... пен 17 ... ... ... ... ... ... қосымша семинар өткізіп, сервер құрылғысына арнайы бағдарламасын енгізіп, оның жұмыс істеуі үшін ... ... ... ... ... ... ... қашықтан оқыту порталы іске қосылды.
бағдарламасында ашылған ... ... ... оқу ... ... ... беру ... бойынша ұйымдастырудың талаптарына сәйкес, оқу ... оқу ... ... және ... ... контингенті топтары бойынша, курстар бойынша ... ... мен ... тізімі ендірілді. Интернет-порталға барлық семестрдің пәндері бойынша пәндердің оқу-әдістемелік кешендері ... ... ... CD ... ... ол ... ... ұсынылады.
Сонымен қатар елімізде білім беру саласын ақпараттандыру - электронды оқулықтарды жасауға негіз ... ... жүйе ... ... Бүгінгі таңда мектептегі сабақтардың мазмұнының 60%-ы және кәсіби білім берудің 10%-ы түрлі ... ... ... ... беру ... ... оқулықтарды, мультимедиалық оқыту бағдарламасын, виртуалды саяхаттарды, электронды дидактикалық құралдарды жасалынып, олар сандық форматқа ... ... ... ... ... арналған Цифрлық білім беру ресурстарының бірінші 10 % жасалып шығарылды. 2011 жылдан бастап ... ... ... ... ... ... арналған Мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда. Білім берудегі инновация болып саналатын электронды оқыту жүйесіне бағдарламада айырықша мән ... ... ... бері мемлекет ұлттық электрондық оқыту (e-learning) жүйесін құру үшін, сонымен қатар, мектепте және техникалық-кәсіптік білім беру (Т ж КБ) ... ... ... мазмұнды цифрлық білім беру ресурстарымен толық қамтамасыз ету үшін бюджеттен ... ... ... Сонымен қатар, осы жүйемен жұмыс жасауға мектеп мұғалімдері мен колледж оқытушыларын арнайы дайындықтан өткізуде.
Цифрлы ... беру ... ... ең ... ... ... ... және оқытуда жаңа мүмкіндіктер ашады. жүйесі ата-аналарға өз баласының мектептегі өмірі туралы көбірек білуіне мүмкіндік береді.
Қазақстанның білім беру ... әрі ... ... ... болып табылатын кең ауқымды жобасын жүзеге асыру екі ... ... ... беру ... (ЦБР) - электрондық оқыту жүйесінің ... бір ... ... ... әр ... ... әр тақырыбындағы жаңа материалдарды мультимедиялық көріністермен түсіндіріп, интербелсенді тапсырмалар мен тестер арқылы ... ... ... беру ... ... студенттің әр тақырыпты есте сақтап, оны терең түсінуіне мүмкіндік береді.
1.3 пәнінің ... ... ... ... орны және маңызы
Ақпараттық жаңа дәуір - өзінің көптеген адам сенгісіз жаңалықтарымен, күннен күнге толассыз ағылған ... ... ... таң ... ... ... туындауының қайнар көзі - әрине ғылымның жылдам дамуынан болып отыр.
Қоғамымыздың кез келген саласы - өз ... жаңа ... ... өмір сүруге тырысып бағуда. Ал, қоғамымызды алға жетелейтін жетекші орындардың бірі - білім саласына келер болсақ, ... жөні бір ... ... ... ... дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында: деп атап ... ... ... ... ... ... ... дамыту тұжырымдамасында: делінген.
Мемлекеттік бағдарлама мен білім беруді дамыту тұжырымдамасын жүзеге асырудың көздеген мақсаты - білім берудің ... ... ... әдістері мен технологиясын қайта қарауды талап етуде. Бұл үдеріс білімнің жаңа аймақтарына енудің қажеттілігі мен оны жеке ... ... ... ... ... арасындағы қарама-қайшылықтары ретінде белең алып отыр. Бұл қарама-қайшылықтарды жою үшін білім беру саясатының төмендегіше өзекті мәселелері туындайды:
:: бүгінгі ... ... беру ... сай ... беру үшін - ... ... ... даярлаудың сапасын жақсарту;
:: біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту;
:: оқытудың формалары мен әдістерінің ... ... ... ... жұмыстары бойынша жинақталған тәжірибелер мен қазіргі қоғамның сұраныстарының ... ... ... саралау мен қалыптастыруға жол ашу;
:: білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етудің ролін арттыру;
:: қазіргі заман техникасы мен технологиясын жоғары ... ... ... игерудің қажеттілігі.
Әртүрлі бағыттағы информатика курстарын жоғары оқу орындарында оқыту әдістемелері М.П. Лапчик, А.А. Абдукадыров, Е.Ы. Бидайбеков, С.А. ... Қ.А. ... Б. ... ... К.М. ... зерттеулерінде, ал оқыту технологияларының жүктемесі мен пайдалану жолдары А.В. Соловов, А.Я. Савельев, О.П. Околелов және Ш.М. Каланованың еңбектерінде баяндалған.
Жоғары оқу ... ... ... ... теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыруға арналған бірқатар ғалымдардың еңбектері жарық көрді. Атап айтар болсақ: Е.Ы. Бидайбеков - информатикамен ... ... ... ... ... ... ... жүйесін жетілдіруге, С. Қариев - жалпы білім беретін орта білім беру саласында информатиканы ... ... Б. ... жоғары оқу орындарында информатика мен экономиканы біріктіріп оқыту жүйесін жетілдіруді, В.В. Гришкун - мәліметтердің иерархиялық құрылымдары негізінде компьютерлендірілген ... ... ... ... зерттеулер жүргізді.
Көптеген қазақстандық ғалымдар компьютерлік оқыту мәселесіне ерекше мән беріп келеді. Мысалы, Ж.А. ... ... ... ... ... ... ... танымдық белсенділігін арттыру, А.Ә. Шәріпбаев компьютерлердің бағдарламалық және ақпараттық құралдарының дұрыстығын дәлелдеу, С.М. Кеңесбаев болашақ оқытушылардың жаңа ... ... ... білу мәселелерін, М.Ф. Баймұхамедов компьютерлік оқытудың бейімделген технологиясын құрастырудың модельдерін, әдістері мен құралдарын жасау мәселелерін жетілдіру туралы қарастырған.
Жоғарыда ... ... ... жоғары оқу орындарында информатика пәнін оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін ... ... ... мүмкіндіктер туғызды. Бірақ, жоғарыда аталған зерттеулер бойынша жоғары оқу орындарында ... ... ... ... ... негізінде оқыту бойынша осы күнге дейін белгілі бір ... ... ... оқыту жүйесі жасалған жоқ деуге болады.
пәні жоғары оқу орындарының барлық мамандығында ... ... бұл ... ... ешқандай жұмыс жасау мүмкін болмай қалды. Ал, жоғары оқу орындарында мемлекеттік білім беру ... ... ... пәні орта ... информатиканы қалай оқытуға арналған.
пәнін оқытудың мақсаты - информатиканың фундаментальды ұғымдарын: ... ... ... ... автоматтар, алгоритмдер теориясын, алгоритмдердің тиімділігіне талдау жасау, математикалық модельдеу және информатиканың ... ... оқып ... ... табылады.
Пәннің негізгі міндеттері теориялық информатиканың негізгі бағыттары туралы көзқарасты қалыптастыру; ЭЕМ-нің жұмыс істеуінің ғылыми принциптері, алгоритм ұғымы және оны ... ... ... ... ... теориялық білімді практикада қолдану біліктілігін қалыптастыру; кәсіптік қызметке дайындау; пәнін оқыту нәтижесінде болашақ маманда теориялық информатиканың негізгі проблемалары мен ... және ... ... ... ... ... қалыптасуы керек, ол кеңінен қолданылатын ақпараттық модельдер класстарын білуі керек; ақпаратты алу, сақтау, ... ... және ... ... ... ... сонымен қатар ақпаратты сақтау және өңдеудің практикалық есептерін шешу үшін ... ... мен ... пакеттермен жұмыс істей білуі керек.
Біздегі оқу үрдісі кредиттік технология жүйесі бойынша оқытылатын болғандықтан, ... пән ... ... университеттің ғылыми Кеңесінің шешімімен бекітілді. Жұмыстық бағдарлама негізінде жоғары оқу орындарында ... ... ... ... оқу - әдістемелік кешені ретінде силлабус жасалды. Силлабус әдеттегіше: күнтізбелік-тақырыптық жоспардан, дәрістік және ... ... ... ... оқытушылармен орындайтын өздік жұмысының (СОӨЖ) тапсырмаларынан, дәрістер кешені топтамасынан, іс-тәжірибелік сабақтар мен студенттердің өздік жұмыстарына әдістемелік нұсқаулардан, студенттердің өздік ... (СӨЖ) ... - ... ... қолданылған негізгі жіне қосымша әдебиеттер тізімімен сабақ өткізетін арнайы аудиториялар, ... және ... ... ... ... ... жұмысы мынадай мүмкіндіктерге қол жеткізді: оқыту үдерісінде студенттердің шығармашылық қабілетін дамыту проблемасына арналған психологиялық-педагогикалық әдебиеттермен мұғалімдерді таныстыруға; зерттеу проблемасы бойынша ... ... ... ... мұғалімдердің оқыту үдерісінде студенттердің шығармашылық қабілетін дамытуды қамтамасыз ететін іскерліктерін жетілдіруді белсенділендіруге; мұғалімдерді студенттердің шығармашылық қабілетін дамытуды диагностикалау әдістемесімен таныстыруға және ... Пән ... ... пәні информатика мамандықтарының 2 курс студенттеріне 4 семестрінде, 3 кредит санымен оқытылады.
2. Пәннің қысқаша сипаттамасы.
Оқытудың мақсаты, міндеті, тұлғалық ... - , және т.б. ... ... және ... ... құзіреттері туралы білу. Информатиканың теориялық негіздерін және оқу-тәрбие ... ... ... беру ... және ... ... есеп ... барысында ойлаудың алгоритмдік стилін қалыптастыру арқылы студенттерде алгоритмдеу және бағдарламалаудың негізгі түсініктері, алгоритмдер құрылымы мен мәліметтер құрылымдары, алгоритмдерді құру ... мен беру ... ... ... және олардың есептеу күрделілігі, бағдарламаларды құру әдістері мен технологиялары және ... ... ... ... ... және ... ... әртүрлі алгоритмдері туралы білімдерді қалыптастыру.
2.1. пәнінің мақсаты - информатиканың ... ... ... ... ... ... автоматтар, алгоритмдер теориясын, алгоритмдердің тиімділігіне талдау жасау, математикалық модельдеу және информатиканың ... ... оқып ... ... ... ... ... міндеттері:
пәнінің негізгі міндеттері:
* теориялық информатиканың негізгі бағыттары туралы көзқарасты қалыптастыру;
* ЭЕМ-нің жұмыс істеуінің ғылыми принциптері, алгоритм ұғымы және оны ... ... ... ... ... ... білімді практикада қолдану біліктілігін қалыптастыру;
* кәсіптік қызметке дайындау;
2.3. ... ... ... ... ... оқыту нәтижесінде болашақ маманда төмендегі білім және біліктіліктер қалыптасуы керек:
* теориялық информатиканың негізгі проблемалары мен мәселелері және ақпараттық процесстердің ... ... ... ...
* ол ... ... ақпараттық модельдер класстарын білуі керек;
* ақпаратты алу, сақтау, өңдеу, жеткізу және қолданудың негізгі математикалық әдістерін білуі;
сонымен қатар ақпаратты сақтау және ... ... ... шешу үшін ... ... мен ... пакеттермен жұмыс істей білуі керек.
3. Пән пререквизиті: информатика, мектеп ... ... ... тақырыптарының аталуы
Апта
Аудиториялық сабақтар
Тапсырма түрі
Барлы ғы
Дәріс (сағ.)
Зерт.саб ... ... ... пәні және оның ... ... информатика
2
2
2
Ақпарат және оның қасиеттері
2
2
3
3
10
3
Автомат ақпараттық жүйелердің негізгі ... ... ... ... ақпараттың көрсетілуі. Санау жүйелері
3
1
3
3
10
5
Екілік қосындылауыштарда арифметикалық амалдардың орындалуы
2
1
3
4
10
6
Логикалар алгебрасының негізгі ұғымдары
2
1
3
4
10
7
Алгоритм ұғымы. Алгоритмдер теориясының ... ... ... тиімділігі және күрделілігіне талдау жасау
2
3
4
9
9
Рекурсивті алгоритмдер.
2
1
3
4
10
10
Іздестіру және таңдау алгоритмдері
2
2
3
4
11
11
Сұрыптаудың қарапайым алгоритмдері
2
2
6
4
14
12
Сұрыптаудың жақсартылған алгоритмдері
2
1
11
4
18
13
Ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... негізделген, кредит технологиясы бойынша оқыту 15 апта аралығында өткеріледі. Бұл оқу бағдарламасыдәріс, машықтандыру, зертханалық сабақтар түрінде, ... ... ... ... және студентердің ғылыми зерттеу жұмысы түрінде, дәрістік материалдарды оқып, үй ... ... өз ... ... ... іске асырылады.
Студенттердің өз бетінше даярлануын бақылау үй жұмысын, курстық жұмысты орындау барысын қадағалау арқылы атқарылады.
Пәнді игеруін ... ... және ... бойынша бақылау жүргізу арқылы орындалады. Қорытынды бақылау жұмыстарды қорғау және ... ... ... ... ... критерийі

Жұмыс түрі
Бағасы (max балл)
Саны
Қосындысы
*
Сабаққа қатысуы (лекция)
5
2
10
*
Сабақтағы белсенділігі (лаб)
10
2
20
*
Студенттің өздігінен ... ... ... ...
СӨЖ тапсырмаларын дәріскер береді және дәріскер белгілеген уақыттарда ... ... ... ... ... ... беретін оқытушы қабылдайды. Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Егер студент себепсіз үш сабақтан көп сабақ жіберсе, онда ол ... ... ... және осы ... ... ... ... кешікпеу керек және сабақта ұялы телефонды өшіріп тастау керек, сабақтан белгілі бір ... ... ... ... сол ... сабақтардың тапсырмаларын орындап тапсыруы қажет. Оқу процесінде белсенді қатысып отыру керек.
Теориялық информатика - ... ... Бұл пән ... бөлімдерінен, яғни автомат және алгоритм теориясы, математикалық логика, реляционды алгебра, ақпарат теориясы және де тағы басқалардан ... Ол ... ... және ... кезінде пайда болған негізгі сұрақтарға тура талдау әдістерімен жауап беруге ... ... бір ... ... ... ... санына байланысты сұрақ, оны сақтау және іздеуін ұйымдастыру, сонымен қатар ақпаратты өңдейтін қасиеттерінің болуы. Мәліметтерді сақтау ... ... ... өнертапқыштық танытады. Олар дискіде мәліметтерді сақтаудың көлемі мен тығыздығын кеңейтеді. Бірақ бұл қызметтің негізінде ақпарат теориясы және кодтау теориясы ... ... ... арналған көптеген керемет программалар бар. Бірақ қолданбалы міндеттерді сауатты қойып, оны компьютерге ... ... ... үшін ақпараттық және математикалық модельдеудің негізін білу керек. Тек информатиканың осы бөлімдерін игергеннен кейін ғана ... осы ... ... деп ... ... Ал оны қаншалықты терең игеру - ол басқа мәселе, себебі ... ... ... ... өте ... және ... жете ... талап етеді.
Теориялық информатика элементтер ұғымдарының қалыптасуының бірізділігі оқыту материалының тұтас ұғымдық құрылымын теориялық жағынан кеңейтіп, реттей отырып, ұғымдарды ... ... ... ... ... ескере отырып, түрлі табиғат жүйелеріндегі ақпараттық үдерістердің бірлігін және оқу материалын теориялық жағынан жалпылауға мүмкіндік беруі керек. ... ... ... ... қалыптасуы, дамуы және жалпылануы қажет. Сонымен, ақпараттық үдеріс түрлерін ... ... ... ... және өңдеу сияқты табиғи ақпараттық үдерістер ретінде қарастырылады. Ол компьютердің функционалдық құрылғыларын оқытуда өте қажет. Ақпараттық үдерістерді автоматтандыру мүмкіндіктері үшін ... ... ... жасанды үдерістерге өту) ақпаратты бірегей түрге (санау жүйелері) келтіру, ақпаратты компьютермен өңдеудің бірізділігі (логика негіздері), ақпаратпен жұмыс жасаудың күрделі ... ... және ... ... ... ұғымының дамуы ақпараттың графикалық, мәтіндік, сандық, дыбыстық түрлерін сақтау, тасымалдау және ... ... ... ... ақпараттық, телекоммуникациялық және мультимедиялық технологиялардың жабдықтарын үйрету барысында іске асырылады. Нәтижесінде ақпараттық үдерістердің әлеуметтік аспектілері қарастырылады.
Анықталған жетекші ұғымдар материалды ... ... және ... фактілерді жалпы көзқарас тұрғысынан қайта түсінуге, бүкіл білім жүйесінің негізін салуға, іргелі ұғымдардың ішкі ... мен ... ... ... нақты фактілерде және шынайы құбылыстарда көрсетуге мүмкіндік береді.
Теориялық информатика элементтерін оқып үйрену ... ... одан әрі ... ... ақпаратты жүйелі түрде талдау;
* ақпаратты әр түрлі дереккөздерден іздеу;
* өз ойлары мен көзқарастарын жеткізе білу;
* модельдеу;
* ... ... және ... ... ... ... санап үйрету немесе көп қатарлы бүтін сандарды қосу идеясынан басталды. Ағарту ... ұлы ... ... до ... ... ... құрылғының эскизін құрды. Бұл берілген есепті шешу талаптарының бізге жеткендерінің алғашқысы болды. Алғашқы жұмыс істейтін қосындылайтын ... 1642 ж. ... ... физигі, математик, инженері Блез Паскаль құрастырды. Оның 8-разрядты машинасы бүгінгі күнге дейін ... ... ... ... ... ... деп ... бастап, практикада пайдалы және кең қолданылатын агрегат - ... ... ... 250жылға жуық уақыт өтті.
XIX ғасырдың басында бірқатар ғылымның және практикалық қызмет аумағының (математика, механика) даму деңгейі өте жоғары ... олар ... ... жабдықталмаған адам мүмкіншілігінен тыс үлкен көлемді есептеулердің ... ... ... ... етті. Оны құру және жетілдіру жұмысымен алдыңғы қатарлы әлемге белгілі ғалымдармен қатар, бізге ... ... ... адамдар өз өмірлерін механикалық есептеу құрылғыларын құрастыруға арналған.
Біздің ғасырымыздың 70-жылдары механикалық арифмометрлер және электр қозғалғыштармен жабдықталған олардың электромеханикалық пернелік ... ... ... ... ... Олар көп уақытқа дейін басқа деңгейдегі техникалар - автоматты цифрлы ... ... ... ... ... ... тілде ЭЕМ деп атайды (бұл ұғымдар аса сәйкес емес). АЦЕМ тарихы өткен ғасырдың бірінші жартысынан ... және ... ... ... және ... ... ... атымен байланысты. Ол 1822 ж. құрған және 30 жылдай құрастырылып, жетілдірілген машина алғашқыда , ал одан кейін жобаны көптеп ... ... деп ... ... ... ... үшін ... болған принциптер қойылды.
Үлкен көлемді есептеулерді орындау үшін тек жеке арифметикалық амалдардың тез орындалуы ғана емес, сонымен қатар амалдар арасында ... ... ... ... ... Мысалы, қазіргі калькулятордың көпшілігі амалдарды тез орындағанымен бұл шарттарды қанағаттандыра алмайды. Амалдар бірінен кейін бірі тоқтамай орындалуы ... ... ... үшін ... ... ... амалдарды орындау жылдамдығындай жылдамдықпен енгізілуі керек. Бэббидж программаны алдын-ала жазып және оны ... ... үшін ... қолдануды ұсынды. Ол кезде перфокарта тоқыма станоктарын басқару үшін ... ... ... ... істейтін есептеу құрылғылары XX ғасырдың ортасында пайда болды. Ол механикалық конструкциялармен қатар электромеханикалық реленің қолданылуы арқасында мүмкін ... ... ... жұмыс 30-жылдары басталды және 1944 жылы ағылшын математигі және физигі Говард Айкен басшылығымен IBM фирмасында алғаш рет Бэббидж идеясын іске ... ... іске ... ... ... ... ... нағыз революция электронды құрылғыларды қолданумен байланысты болды. Оларға байланысты жұмыс 30-жылдардың аяғында АҚШ, Германия, Ұлыбритания және ССРО-да біруақытта ... Бұл ... ... ақпараттарды өңдеу және сақтау құрылғыларының техникалық негізі болып табылатын электрондық лампылар ... ... ... ... ... ... теориялық негіздері курсы информатика мамандықтарына арналған пән ретінде енгізілген болатын. Информатика термині Informatigue ... ... ... information (ақпарат) және automatigue (автоматика) екі сөздің бірігуінен пайда болған және "ақпараттық ... ... ... автоматты өңдеу" дегенді білдіреді. Бұл - тек компьютерлік техниканың жетістіктерімен ғана емес, сондай-ақ ақпараттарды жіберу және өңдеу процесстерімен де ... [6, ... ... ... пәні ... ... ... негіздерін және оқу-тәрбие үрдісін ақпараттандыру технологияларын беру, компьютердің көмегімен есеп шығару барысында ойлаудың алгоритмдік стилін қалыптастыру болып табылады. 1822 жылы ... ... ... ... алғашқыда , жетілдіргеннен кейін деп аталды. Бұл машинаға есептеу техникасы үшін негіз ... ... ... ... ... ... енгізілген программамен жұмыс; деректерді сақтау үшін арнайы құрылғы - ... ... ... оны ) деп ... [6, ... ... жұмыс істейтін есептеу құрылғылары XX ғасырдың ортасында пайда болды. Ол механикалық конструкциялармен қатар электромеханикалық реленің қолданылуы арқасында ... ... ... ... жұмыс 30-жылдары басталды және 1944 жылы ағылшын математигі және физигі Говард Айкен ... IBM ... ... рет ... ... іске ... ... іске қосылғанға дейін жалғасты. Есептеу техникасындағы нағыз революция электронды құрылғыларды қолданумен ... ... -- ... ... ... ... ... және олардың қолданылу ортасымен өзара әрекеттесуіне байланысты адам қызметінің ... ... ... ... ... ... философиялық негіздері; жалпы ақпараттар теориясы; цифрлы автоматтар теориясы; информатиканың математикалық негізі (арифметикалық, логикалық, алгоритмдік); ақпараттық модельдлеу; информатиканың семантикалық ... ... кең ... ... техниканың және өндірістің әр түрлі саласының, ең бастысы компьютерлер және адамзат қызметінің барлық саласындағы телекоммуникациялық ... ... ... ... ... ... Информатиканы тар мағынада - үш ... ... ... - ... ... ... ... құралдар (software), алгоритмдік құралдардан (brainware) тұрады деп қарастыруға болады.
Информатикадағы ... ... ... - кез келген ақпараттық жүйелер жөніндегі жалпы білімдерді талдап қорыту, оларды құру және ... ... ... ... айқындау болып табылады. Бұл ақпараттық процесстердегі заңдылықтарды зерттеумен, адам қызметінің әр ... ... ... ... ... құру және ... ... ақпараттар жүйесі мен технологияларды құру және т.б. мәселелерді қарастырады.
Информатиканың міндеттері:
* кез келген табиғи ақпараттық ... ...
* ... ... құру және ... ... зерттеу нәтижесінің негізінде ақпаратты өңдеудің жаңа технологиясын құру;
* қоғамдық өмірдің барлық салаларында компьютерлік техника және технологияларды тиімді ... және ... ... ғылыми және инженерлік мәселелерді құру.
Информатиканың теориялық негіздері әдістеріне ... ... ... ... ... талдап көрсетіп, оларды барлық салалармен байланыстыру болып табылады.
Философияда ақпараттың бір-біріне қарама-қайшы, екі әр түрлі - ... және ... ... ... ... концепция ақпаратты барлық материалдық объектінің қасиеттері деп қарастырады. Функциональдық концепция, керісінше, ақпаратты өздігінен ұйымдастырылған жүйелердің ... ... (лат. ... - ... ... ... ... болу) - ғылымның жалпы ұғымдарының бірі, ол қандай да бір мәлімет, деректер, білімнің және т.б. ... ... ... өзі кем ... үш объектінің - ақпарат көзі, ақпаратты қолданушы және ... ... ... ұйғарады. Ақпарат таза түрінде берілмейді, қабылданбайды және сақталынбайды. Оны ... ... ... ... ... - ... көзі ... бекітілген және шартты физикалық символдардың тізбектерінің көмегімен өрнектелген кодталған оқиғаның эквиваленті. Хабарды жіберу құралдары - ақпараттардың байланыс ... ... ... ... ... ... хабар осы каналға ғана тән сигнал түрінде беріледі. ... - ... ... ... ... және ... бір оқиға, бақылау немесе тексеру объектісінің күйі, басқару командалары, нұсқаулары және т.б. туралы хабар беретін белгі, физикалық процесс ... ... ... ... ... ... ... техникалық, семантикалық және прагматикалық аспектілерге бөлінеді. Техникалық ... ... ... ... беру ... сигналдарды беру каналдарының техникалық құралдары мен әдістерін құру, оларды бөгеуілдерден қорғау мәселелері қарастырылады. Семантикалық аспектіде зерттеулер кодталған сигналдар көмегімен ... ... ... дәл беру мәселелерін шешуге бағытталғын. Ақпараттарды зерттеудің прагматикалық аспекті - ... ... ... үшін оның ... іс-әрекетіне ықпалдылығы тұрғысынан қаншалықты бағалы екендігінде. Қашыққа ақпаратты жіберу үшін физикалық табиғаты әр түрлі каналдар қолданылады, олардың ішінде кең ... ... және ... ... ... ... ... оптикалық канал кең таралды. Ақпаратты сақтау үшін негізінен жартылай өткізгішті және магниттік тасымалдаушылар қолданылады. Ақпаратты ... ... ... ... ақпараттық техника құралдары немесе адамның көмегімен жүзеге асырылады. Қазіргі кездегі күрделі жүйелерде бұл функция ЭЕМ-ге және микропроцессорге жүктеледі. Ақпаратты ... ... ... ... ... ... алдында болу керек. Бейнелеу кезеңінің мақсаты - адамға қажетті ақпаратты оның сезім органдарына әсер ... ... ... ... ... Әсер ету кезеңінде ақпарат жүйедегі қажетті өзгерістерді жүзеге асыру үшін қолданылады.
Сандарды цифр деп аталатын арнайы символдардың көмегімен ... ... ... атау және жазу ережелері мен әдістерінің жинағын - ... ... деп ... ... ... екі ... бөлінеді: позициялық және позициялық емес. Позициялық емес ... ... ... ... ... мәні оның ... ... байланысты емес. Мұндай санау жүйесінің мысалы ретінде ритмдік жүйені алуға болады.
Позициялық емес санау ... ... ... орындау едәуір күрделі болғандықтан, бүкіл дүние жүзі ... ... ... ... ауысты.
Позициялық санау жүйесінде цифрдың мәні оның орнына тәуелді. Мысалы, 737,3 санындағы бірінші тұрған 7 ... ал ... - 7 ... ал ... - ... 7 ... ... білдіреді. Кез келген позициялық санау жүйесі өзінің негізімен сипатталады. Позициялық санау жүйесінің негізі деп онда ... ... ... ... Ондық санау жүйесінде сан жазу үшін он цифр ... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ... жүйе ... ... ... ... ... санның жазылуында цифрдың мәні оның позициясына немесе сандағы орнына байланысты. Санның цифрына ... ... ... деп ... ... 425 санының жазуы санның 4 жүздіктен, 2 ... және 5 ... ... ... ... ... ... емес, позициялық екілік санау жүйесі, яғни, негізгі санау жүйесі қолданылады. Екілік жүйеде кез келген сан 0 мен 1 ... ... ... да, ... сан деп ... ... ... әрбір разрядын бит деп атайды. Екілік санау жүйесінің ... ... - ... физикалық кескіндеудің ыңғайлылығы жәнекомпьютер құрылғысының, атап айтқанда ... ... ... және ... операцияларды орындауға арналған арифметикалық-логикалық құрылғысының қарапайымдылығы.
Сегіздік санау жүйесінде, яғни ... ... ... ... ... ... көмегімен көрсетіледі: 0,1,2,3,4,5,6,7. мысалы, 357 сегіздік санында жеті бірлік, бес сегіз және квадратталған үш сегіз бар.
Екілік ... ... ... тыс қолдануға қолайсыз екенін білеміз. Екілік сандарды жазуды қысқарту үшін негізгі 16 санау жүйесін қолданады. Бұл жүйені оналтылық деп ... ... ... ... ... ... жазу үшін ондық санау жүйесінің цифрлары 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 және жетпейтін алты ... ... үшін ... ... ... ... ... латын алфавитінің алғашқы әріптері: A,B,C,D,E,F қолданылады.
Алдымызға қойылған кез келген есепті шешу (ЭЕМ көмегімен) оның алгоритмін құруды ... ... яғни ... есептің шешіміне жету әдісін ақырлы элементарлық қимылдар тізбегінің көмегімен формальды сипаттау қажет. Формальды сөзі сипаттаудың абсолютті толық және шешу ... ... ... ... жағдайларды ескеру қажеттігін көрсетеді. Қимылдардың элементарлығы олардың ары ... ... ... ... кез ... ... (ЭЕМ ... негізгі мағынасы белгілі бір алғашқы мәліметтерді соңғы қорытынды мәліметтерге түрлендіру болып табылады, қандай да бір ... ... ... болуы мүмкін.
Алгоритм - информатиканың іргелі ұғымдарының бірі. Алгоритмдеу информатиканың жалпы әдістерінің бірі ... ... ... ... - IX ... ... ... аль-Хорезми атының латынша жазылуынан, яғни algoritmi сөзінен шыққан. Алғашында алгоритм ұғымын көп орынды сандармен төрт арифметикалық операциялар орындау ... деп ... ... ... және оның қасиеттерін зерттейтін математиканың бөлімін алгоритмдер теориясы деп атайды. Алгоритмдер теориясының ... ... ... ... ... 1936 жылы басылып шыққан жұмысымен (Черч тезисі) байланыстырады. Алгоритмді интуитивті түрде анықтасақ, алгоритм - ... ... ... ... ... ... жету үрдісін анықтайтын дәл нұсқаулар тізбегі (немесе ... ... ... ... жоқ ... көрсетеді). Алгоритм орындаушысы ұғымын енгізейік. Орындаушы адам, ... ... ... ... компьютер және т.б. болуы мүмкін. Бірақ барлық орындаушыларға тән қасиет - олардың барлығы қандай да бір ... ... ... ... ... ... алатын бұйрықтарының жиынтығын орындаушының бұйрықтар жүйесі(ОБЖ)деп атайды. Орындаушы формальды түрде жұмыс жасайды, яғни ол қойылған есептің мазмұнына ... тек қана ... ... ... дәл ... Бұл ... ... ерекшелігі. Есептің алгоритмінің болуы оны шешуді формальдауға мүмкіндік береді, орындаушының талқылауынан ажыратады. Енді алгоритм ... ... қоса ... ... [1, б.179]
Алгоритм дегеніміз алдыға қойылған есептің мақсатына жету үшін ... ... ... ... ... және дәл ... ... қасиеттері:
Дискреттік қасиеті. Алгоритмдік процесс жеке қадамдарға бөлінуі қажет. Әрбір ... ... ... үшін ... ... ... қажет.
Түсініктілік қасиеті. Тәжірибе жүзінде қолданылатын алгоритмдер белгілі бір орындаушыға арналады, сондықтан ол алгоритмді құру үшін орындаушыға түсінікті ... ... яғни ... ... ... білу ...
Анықтық немесе детерминдік қасиеті. Алгоритм түсінікті болуымен қатар мағынасы әртүрлі бұйрықтардан тұрмауы қажет, яғни ... ... ... жол ... ... ... қасиеті. Кез келген алгоритм қадамдарының саны шектеулі болу ... және ... бір ... ... ... ... ... жоқтығы да нәтиже болып есептеледі.
Көпшілік қасиеті. Көптеген алгоритмдер тек қана бір ... ғана ... бір ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Қарапайым жағдайда көпшілік қасиеті алгоритмді әртүрлі алғашқы мәліметтер үшін қолдануға мүмкіндік береді.
ЭЕМ-бағдарламалық ... ... ... ... Пост және ... машиналары бағдарламалардың қасиеттері туралы әр түрлі тұжырымдарды дәлелдеу үшін ... ... Бұл екі ... ... ... 1936 жылы американ математигі Эмиль Пост және ағылшын математигі Аллан Тьюринг ұсынды. Бұл машиналар толық ... ... ... ... ... Олар алғашқы деректерді және бағдарлама орындалғаннан кейін нәтижені мүмкіндік береді. [1,182]
Теориялық информатика - әлі түгелімен құрылып, ... ... ... Ол ... көз ... ... келе жатқаны оны ерекше қызықты етіп көрсетеді. Себебі біз жаңа ғылымның пайда болуынсирек бақылаймыз және ... ат ... ... да ... ... бөлімдері сияқты теориялық информатика информатиканы оқытудың ықпалына байланысты қалыптасады.
II. пәні бойынша электрондық оқу-әдістемелік ... ... ... ... ... ... құрал жабдықтары және оған қойылатын талаптар
Электрондық басылым (ЭБ) - ... ... ... ... ... музыкалық, бейне, және фотоақпараттар, сонымен қатар қолданушының басылымдық құжаттарының жиынтығы. Электрондық басылымдар кез келген электрондық ... - ... ... таспа, магниттік дискі, және т.б.), оптикалық дискілерде (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-I, CD+ және т.б.) ... және ... ... ... жариялануы мүмкін.
Электрондық оқыту құралдарының компоненті болып ... ... ... негізгі түрлері:
* жалпы пайдаланатын сервистік программалары, студенттің білім, білік дағдысын бақылау үшін арналған программалық ... ... ... ... және ... ... үшін программалық құралдар;
* жойылған рұқсат зертханалары мен ... ... ... ... іздеу анықтамалық жүйелер;
* автоматтандырылған оқыту жүйелері;
* ... ... ... ... жүйесі;
* интеллектуалды оқыту жүйесі;
* кәсіптік автоматтандыру құралдары.
Білім берудегі электрондық басылымдар құрамына сервистік программалар, инструменталды орталар, редактор мен ... ... одан ... да ... оқыту құралдарын оқытуды енгізу, білім берудегі электрондық басылым ұғымын білім берудегі электрондық ресурстар ұғымымен бірге қарастыруға мүмкіндік ... ... ... бұл ... ... ... деп қолданылады. БЭБР абревиатурасы тереңірек мағынада пайдаланылатын болады.
Білім берудегі электрондық оқулықты оқу үдерісінде ... ... ... принциптерге негізделеді:
* тек осы берілген ақпараттық технология көмегімен білім беру электрондық ресурстарының мазмұны тиімді игеріледі;
* әрбір жаңа білім ... ... ... мен ... ... ... ... электрондық оқыту құралдарын қолдану арқылы жоғары жетістіктерге ... ... ... Бұл ... ... ... ... қолдану арқылы біліктілік пен дағдыны қалыптастыру үшін оқу материалын игеру ... ... ... ... ... оқу материалын игеру уақытына қарағанда аз болып ... ... ... ... құрамында дәстүрлі білім беру басылымымен бұрын жетпеген жаңа білім деңгейін қамтамасыз ететін аудио, бейне немесе басқа да формадағы ... түрі өте ... ... оқыту құралдарын қолдану алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетуде оқу үдерісіне органикалық түрде енгізіледі.
Оқу электрондық басылымы (ОЭБ) - ... ... ... ... ... ... материалдарды қамтуы керек және студенттер мен оқушылар осы саладағы білімдер, біліктер және дағдыларды шығармашылық және белсенді түрде меңгеруін ... етуі ... ... ... (ЭО) - білім берудегі негізгі электрондық басылым, ол ... ... және ... деңгейде құрылған, белгілі бір тәртіптен тұратын білім берудегі стандартқа сай ... ... ... ... ... бола ... және ... қасиетін жоғалтпауы керек.
Электрондық (виртуалды) зертхана- нақты құбылыстың көрнекі моделін зерттеуге және құруға мүмкіндік беретін электрондық орта. Әлемдік ... ... ... ... ... ... және т.б. аумақтарда виртуалды зертхана деген ұғым қолданылады.
Электрондық әдістемелік құрал- педагогикалық тәжірибемен алмасу, ... және ... ... жаңа ... ... формасы. Электрондық әдістемелік құралда педагогтың тәжірибесі видео-көрініс, сабақтың шифрленген жазбасы студент жұмысының күнтізбелік жоспарлау формасында бекітіледі.
Электрондық оқу құралы (ЭОҚ) - ... ... ... ... ауыстыратын немесе толықтыратын және берілген түрдегі басылым ретінде бекітілген электрондық басылым. ... - ... ... ... және оның бір ... ... ... дер кезінде өтуді қамтамасыз ететін тармақталған байланыстар жүйесімен жабдықталған ... ядро - ... ... сандық және символдық формада шығаратын бағдарламалардың арнайы ... - ... ... және ... ... ... ... көрсетілуі.
Электрондық оқулықтың сипаттамасы
Білім беру жүйесінің қажеттіліктеріне сәйкес, оқу материалын ЭОҚ көмегімен игеру ғылыми танудың негізгі әдістерін ескере ... ... ... ... ... бақылау, абстракциялау, жалпылау, нақтылау, ұқсастық, индукция және дедукция, ... және ... ... және ... ... ... ... құралдарын пайдалана отырып, оқытудың қол жетімділігін қамтамасыз ету талабы студенттердің жасы мен жеке ... ... оқу ... ... ... ... және зерттеу тереңділігін анықтау қажеттілігін білдіреді. Оқу материалының тым қиын болуына және аса ... ... жол ... осы ... осы ... ... студент үшін мүмкін емес. Оқытудың мәселелігін қамтамасыз ету талабы оқу танымдық әрекеттің мағынасы және сипатымен шартталады. Студент шешуді ... ... ... ... ... ... оның ... қабілеті белсенді бола бастайды. Осы дидактикалық талапты ... ... ... ... ... ... дәстүрлі оқулықтар мен нұсқауларды пайдаланумен салыстырғанда, айтарлықтай жоғары болуы мүмкін.[16, 43]
Оқытудың көрнекіліктігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... макеттерінің немесе модельдерінің сезімдік түсінуін және студенттердің жеке бақылауын есепке алу қажеттілігін білдіреді. ... ... ... пайдалану кезінде көрнекілікті қамтамасыз ету талабы жаңа, жоғары деңгейде жүзеге ... ... ... ... ... ... жақын болашақта оқытудың көрнекіліктері туралы ғана емес, полисенсорлығы да туралы ... ... ... ... ... ... ... оқытудың қол жетімділігін қамтамасыз ету талабы студенттердің жасы мен жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқу материалының теориялық қыиндылығының ... және ... ... ... ... ... Оқу ... тым қиын болуына және аса күрделі болуына жол берілмейді, осы кезде осы ... ... ... үшін ... емес. Оқытудың мәселелігін қамтамасыз ету талабы оқу танымдық ... ... және ... шартталады. Студент шешуді қажет ететін оқулық мәселемен кездескен ... оның ... ... ... бола бастайды. Осы дидактикалық талапты электрондық оқыту құралдары арқылы орындалу деңгейі дәстүрлі оқулықтар мен нұсқауларды ... ... ... ... ... ... көрнекіліктігін қамтамасыз ету талабы зерттеліп отырған нысандардың, олардың макеттерінің немесе модельдерінің сезімдік түсінуін және студенттердің жеке бақылауын ... алу ... ... Электрондық оқыту құралдарын пайдалану кезінде көрнекілікті қамтамасыз ету талабы жаңа, жоғары деңгейде жүзеге асырылуы тиіс. Виртуалды шындық жүйесін тарату жақын ... ... ... ... ғана ... ... да туралы айтуға мүмкіндік береді.Оқытудың саналығын, студенттің өз еркімен және белсенді әрекет етуін қамтамасыз ету талабы оқу әрекетінің қорытынды ... мен ... ... ... ... оқу ... алу ... студенттердің өз еркімен жасаған әрекеттерін білім берудің ... ... мен ... ... ... етуді ұйғарады. Осы кезде студент үшін құрылған болып оның оқу әрекеті бағытталған мазмұны табылады. Білім ... ... ... және ... ... ... мен ... негізінде әрекеттік тәсіл болу керек. Сондықтан тиісті басылымдар мен ресурстарда студент әрекетінің ... ... ... ... Оның әрекетінің дәлелдері оқу материалының мазмұнына сәйкес болу тиіс. Оқытудың белсенділігін жоғарлату үшін білім ... ... ... мен ... ... ... оқу жағдайларын білдіру керек, сұрақтарды қалыптастыру керек, студентке оқудың осы немесе басқа траекториясын таңдау мүмкіндігін ұсынып, оқиғалар ... ... ... беру ... ... ... ... пайдалану кезінде оқытудың жүйелігі мен кезектілігін қамтамасыз ету талабы студенттердің ... ... ... ... ... ... жүйесін кезекті түрде игеру қажеттілігін қамтамасыз етуді, білімдер, ептілік пен дағдылар белгілі жүйеде, логикалық негізделген түрде қалыптасуын ... ... ... Ол үшін ...
- оқу материалын жүйелі және құрылыстырылған түрде ұсыну,оқу ақпараттың әр ... ... және ... кезінде қалыптасатын білімдердің, ептіліктер мен дағдылардың ретроспективаларын, сонымен қатар ... ... ... ... ... материалдың пәнаралық байланыстарын есепке алу;
- оқу материалын және оқытатын ... ... ... ... ... ... ... анықталған кезектілікте білім алу үдерісін ұйымдастыру;
- мысалдарды, мазмұнды ... ... ... ... тапсырмаларды, сараптамаларды, түрлі үдерістер мен құбылыстардың модельдерін ұсыну арқылы электрондық оқыту ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Бақылайтын - өлшейтін электрондық оқыту құралдарының және олардың құрылыстарының ... және ... ... ... ету талабы. Оқу жүйесінің қажеттіліктер осындай электрондық оқыту құралдарына бақылайтын-өлшейтін материал оқу материалының мазмұнына (мазмұнды ... және ... ... ... ... ... (функционалдық анықтығы) сәйкес келуін қамтамасыз ету талаптарын жүктейді.
Бақылайтын-өлшейтін ... ... ... және ... ... пайдалану кезінде сенімділікті қамтамасыз ету талабы электрондық оқыту құралдарын пайдалана отырып, оқу материалын игеру деңгейін дұрыс өлшеу ықтималдығы ретінде ... ... ... беру ... көп ... ... ... тұрақтылығын қамтамасыз ету немесе бір студенттің оқыту қорытындыларын қадағалауды қамтамасыз етуге негізделеді. ... ... ... сондай-ақ, білім беру сипаттағы дәстүрлі басылымдарға да қойылатын дәстүрлі дидактикалық талаптардан басқа, оқытудың ақпараттандыру құралдарына электрондық оқыту ... құру және ... ... ... ... ... және телеқатынастық технологиялардың артықшылықтарын пайдаланумен шартталған арнайыландырылған дидактикалық ... ... ... ... ... ... құралдарын студенттің жеке мүмкіншіліктеріне икемделуін ұйғарады. Талап электрондық оқыту құралдарын пайдалана отырып оқыту үдерісін ... ... мен ... ... ... ерекшеліктеріне дағдылануды, үйренуді білдіреді.
Электрондық оқыту құралдарын жасау мен ... ... ... ... ... ... үш ... ажырата білу керек. Дағдыланудың бірінші деңгейі болып, студент ... ... жеке ... оқу ... ... мүмкіндігі саналады. Дағдыланудың екінші деңгейі студенттің жағдайының диагностикасын ... оның ... ... ... мазмұны мен әдістемесі ұсынылады. Дағдыланудың үшінші деңгейі ашық тәсілге негізделеді, ол ... ... ... ... ... және ... оқыту құралдарының авторлары оны пайдаланудың көп нұсқасын және студенттердің санына қарай ... ... ... ... ... ... ... отырып, оқытудың дидактикалық циклының толықтығын (тұтастығын) және үзіліссіздігін ... ету ... ... ... ... ақпараттық және телекоммуникация техникасымен жұмыс жасау сеансының бір ... ... ... циклдың барлық буындарының орындалу мүмкіндігін ұсыну керек дегенді білдіреді.
Электрондық оқулық дегеніміз не және оның кәдімгі оқулықтан ... ... ... ... ... оқу ... ... ғылыми мазмұны бейнеленген ДЭЕМ магниттік тасымалдаушыларында (қатты немесе иілгіш дискілерде) ... ... ... ... және ... да ... ... болып табылады. Электрондық оқулықтар ара қашықтықтан оқыту формасына негiзделiп жасақталады және оны ... ... үшiн ... ... ... - оқу ... жаңа жанры болып табылады. Электрондық оқулық (тіпті ең жақсысы да) кәдімгі кітапты толық ауыстырмайды және ... ... ... ... ... қандай да бір басқа жанрға жататындай, электрондық оқулық та оқу ... ... жаңа ... ... ... ... ол ... кітапты оқуды ауыстыра алмайтын сияқты, электрондық оқулықтың бар ... ... ... ... ... ... керісінше студенттердің кітапқа деген ықыласын оятуы керек. Сол себепті ... ... құру үшін ... ... ... оны навигациямен (гипермәтін құру) және бай иллюстративті материалдармен (мультимедиялық құралдарды қоса) жабдықтап және оны компьютер экранында көрсету ... ... ... оның ... ... ... болғандықтан, суреттері бар мәтінге де, анықтамалыққа да айналмауы керек.
Электрондық оқулықтардың негізі дыбыстық фрагменттерден, мультипликация және бейнефрагменттерден тұратындықтан оларды дайындау оңай ... да ... тіл ... ... оңай түсіндіріледі. Электрондық оқулықтардың ең негізгі ерекшелігі де ... ... ... ... ... және ... мысалдарды түсінуді және тез есте сақтауды максималды түрде жеңілдетуі ... ... ... студенттің өз бетімен жұмыс істеуіне мүмкіндік туғызады. ... ... ... студенттің интеллектiлiк ойлау қабiлетiн дамытуға бағытталуы қажет және оның мына ... ... ... ... ... ... көркемдiлiгi, жылдамдылығы және т.б. Осы уақытқа дейiн бақылаушы, жаттықтырушы, модельдеушi, дидактикалық ойындар ... ... ... ... келдi. Бұл программалар студенттің өздiгiнен оқып-үйренуiне және өзiндiк жұмыс жасау қабiлетiн дамытуға мүмкiндiк бередi. Электронды оқулықты пайдалану мұғалімнің де ... ... ... оның ... үстіндегі еңбегін жеңілдетеді.
Электрондық оқулықты құрастырған кезде оның ... ... гөрi ... ақпарат көбiрек қамтылуы керек, себебi ол студенттің ақпаратты тез, әрi көрнекi түрде қабылдауына жағдай жасайды.
Қашықтан оқыту, мультимедия құралдарының дамуы ... ... ... ... ... ... арттырады. Студенттің сабақта көзделетін нысандары, құбылыстары туралы өз бетінше оқу-тәрбие ... ... ... ... оны ... ... білуі қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың даму өрісіне байланысты.
Ал қазіргі заманғы жаңа ... ... ... ... ... ... ... білу. Қазіргі таңда білім беру жүйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік телекоммуникацияны қарқынды түрде пайдаланып келеді. Электрондық оқулықтарды соңғы кезде қолданысқа ... ... ... ... ... ... қарапайым программалармен де құрастыруға болады.
Электронды оқулық мазмұны жағынан ... ... ... ... және ... ... ... Қашықтан білім алуда оқулықта барлық электронды - әдістемелік құралдары кіруі ... ... ... ЭОБ ... ... ... ... теорияны оқуға, эксперименталды зерттеулер жүргізуге, практикалық дағдыларды қалыптастыруға, өзін - өзі тексеруге мүмкіндік береді.
Түрлі сабақтарда электронды оқулықпен ... ... ... үшін ... ... ... ... жүргізуге мүмкіндік бар:
* Білім мониторингісі;
* Сауалнамалар;
* Түрліше тестілік бақылаулар;
* Жеке студенттермен әңгіме, пікір алмасу т.б.
* Студенттерді ... ... ... ... ... ... сабаққа деген қызығушылығы күрт артқан. Сондай-ақ мұғалімдер де өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды молынан ... ... ... оқулықтың тиімділігі олардың қашықтықтан оқытудағы өз мүмкіндіктерін жетілдіріп, казіргі жағдайда барлық ... ... ... ... Дәл осындай оқулықты кез-келген студентке ұсынуға болады және дәл осындай оқулық студенттердің өзін-өзі ... ... ... береді. Осымен қатар сынақтарға және әр пәннен өтетін емтихандарға дайындалуға көмектеседі.
Бүгінгі ... ... ... қарыштап дамуына байланысты және оқу орындарын қаржыландырудың ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі әдістермен оқыту негізгі мәселе ... ... ... ... ... техникаларын және әр түрлі программалау тілдерін, қолданбалы программаларды қолданып шешуге болады. ... ... ... ... ... ... ... жақсы емес дисплейді (мәтіндік ақпаратты экраннан қабылдау кітап оқығанға қарағанда ыңғайлы және тиімдірек) және кітаппен салыстырғанда анағұрлым жоғары бағаны жатқызуға ... ... ... ... беру ... тек мұғалімнің айтқандарын немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі ... ... бұл ... ... алға ... мүмкін емес.
Электронды оқыту құралдарын жасау және пайдалану екі бағыт бойынша дамиды:
* Әр түрлі оқыту пәндері бойынша ... ... ... құрылады. Автоматтандырылған оқыту құралдарының негізі ретінде педагог - ... ... ... ... ... қорына енгізіп, арнайы тіл немесе инструментальдық құралдар арқылы оларды оқытудың алгоритмін беруге болатын авторлық жүйелер жатады.
* Адамзат жұмысының әртүрлі ... ... ... Бұл бағытты компьютерлік оқыту программалары, программалар пакеті, көп еңбек етуді қажет ететін есептеулерді, оптимизациялауды, математикалық модельдерді жеңілдету үшін ... ... ... ... ... пайдаланудың тиімді және тиімсіз жақтары
Тиімді жақтары:
* Студенттің уақытын ... оқу ... ... ... Студент оқулықты қажет етпей-ақ информатиканың теориялық ... кез ... ... алып, оқып үйренуіне болады.
* Тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар, клиптер, аудиохабарларды пайдаланады.
* Таңдап алған хабарды көшіруге мүмкіндік бар.
* ... ... ... ... ... ... ... тест сұрақтармен қамтамасыз етілген.
* Көрнекілік құралдарға деген мұқтаждықты азайтады.
* Мүғалім әр студентпен дербес жеке жұмыс жүргізуіне мүмкіндік туғызады.
* Студенттің ой ... ... ... тану ... ... ... Зерттеушілік қабілеті бар тұлға қалыптасады.
Тиімсіз жақтары:
* Психология-педагогикалық талаптардың жоқтығы.
* Пән аралық ... ... ... ... ... ... Оқып ... мамандық бойынша бағыты ескерілмеген.
* Материалды толық қамтуы немесе оқулықтарды толық аудару.
* Студенттің жеке ерекшелігі, денсаулық ... ... ... материалдағы санитарлық-гигиеналық нормалардың сақталмауы.
* Компьютердің графикалық мүмкіншілігінің қолданылуының нашарлығы және әлсіздігі.
* Студенттің тіл мәдениетінің төмендеуі ... түсе ... ... ... ... ... үшін ... ұсыныс жасауға болады:
* Компьютерді сабақтың белгілі бір кезеңдерінде ғана пайдалану;
* Компьютерді пайдалану уақытын сақтау;
* Компьютерді ... ... ... ... ... және ... ... кіріктіру арқылы жүргізу. Себебі электронды оқыту - оқу пәнінің негізгі ғылыми мазмұнын қамтитын компьютерлік технологияға негізделген оқыту, бақылау, ... ... т.б. ... ... ... ... жай ... өте тиімді қосымша мүмкіндіктер береді, әсіресе, мына жағдайларда тиімді:
+ шұғыл кері байланысты қамтамасыз етеді;
+ керекті ақпаратты тез табуға көмектеседі, ал ... ... ... ... ... ... түсініктемелерге бірнеше рет қатынауда уақытты үнемдейді;
+ қысқа мәтінмен қатар көрсетеді, ... ... және ... (дәл осы ... ... - ... ... мен мүмкіндіктері көрінеді) тез, бірақ жеке адам үшін неғұрлым ыңғайлы жылдамдықта анықталған бөлім бойынша ... ... ... ... ... ... нәтижеге қол жеткізуде ақпаратты талдау, ой түйіндеу, мультимедиа өнімдерін қолдануды білу арқылы жүзеге асады.
Электрондық ... ... және не үшін ... ... ... күндізгі оқу бөлімінде оқитындарға өзіндік жұмыс жасау үшін әсіресе қашықтықтан оқытуда қажет, өйткені ол :
- оқытылатын ... ... оқу ... ... ... көмегімен, мысалы материалды беру тәсілдері: есту мен эмоционалдық жадқа әсер ету, индуктивті амал және т.с.с. арқылы ... ... ... ... ... оның ... деңгейіне, интеллектуалдық мүмкіншіліктері мен амбицияларына байланысты бейімделуді болдырады.
* пәннің мәнісіне ... және ... көп ... ... есептер шығаруға мүмкіндік бере отырып, көптеген түрлендірулерден және үлкен есептеулерден босатылады;
* жұмыстың барлық кезеңдеріне байланысты өзін-өзі тексеру үшін кең ... ... ;
* ... ұқыпты және көрнекі түрде безендіріп, мұғалімге файл түрінде өткізуге мүмкіндік ... ... ... ... еске ... ұсынатын шексіз шыдамды тәлімгер рөлін атқарады.
Оқулық студентке берілген пән бойынша сапалы және жан - ... ... алу үшін ... ... ... ... ... практикалық сабақтарда пайдалы, өйткені ол:
* компьютердің көмегімен көптеген есептер шығаруға мүмкіндік береді және ... ... ... мен ... ... ... ... уақытты босатады .
* мұғалімге сабақты компьютерде ... ... ... ... ... мүмкіндік туғызады;
* мұғалімге компьютердің көмегімен оқитындардың білім деңгейін жылдам және тиімді ... ... ... ... деңгейін және мазмұнын беруге мүмкіндік туғызады.
Электрондық оқулықтың ... ... ... мен ... ... үшін ... бойынша аз, бірақ мазмұны бойынша маңызды өз қарауымен материалдарды шығаруға мүмкіндік туғызады, аудиториялық сабақ шеңберінен тыс электрондық оқулықпен өзіндік жұмыс ... ... үй ... ... жұмыстары мен типтік есептеулерді тексеру жұмысын компьютерге бере отырып одан босатады;
* ... ... және үйге ... ... мен ... ... мен санындағы байланысты үйлестіруге мүмкіндік береді;
* әсіресе, бақылау және үй тапсырмаларына қатысты студенттермен жұмысты жекелеуге мүмкіндік туғызады.
Электрондық оқулықтарды құру ... ... ... және ... функциясы, техникалық қамтамасыз етуге талаптар, қолданылу ерекшеліктері сияқты ... ... ... белгілерін қолдана отырып, топтарға бөлуге болады. Көрсетілген белгілерге сәйкес ... ... ... ...
+ дәстүрлі алгоритмдік тілдер;
+ жалпы міндеттің аспапты құралдары;
+ мультимедиа құралдары;
+ гипермәтіндік және гипермедиа ... ... ... белгіленген топқа қысқа шолу мен ерекшеліктер көрсетіледі. Мұнан былай техникалық база ретінде біздің елімізде кең тараған және ... ... бар IBM ... компьютерлер айтылады.
Мультимедия құралдары
Жаңа ақпараттық технология пайда болғанға дейін эксперттер көптеген эксперименттер жасай ... ... ... ... мен қабылданған білімді біраз уақыт өткеннен кейін еске түсіру қабілеті арасындағы тәуелділікті айқындады. Егер материал ... ... онда адам оның ... ... (1/4) ... ... Егер ақпарат визуальды түрде берілген болса - шамамен 1/3. Әсерлерді құрамдастыру (көру мен есту) ... есте ... ... ... ... ал егер адам үйрену процесіне белсенді қимылда болса, онда материалды меңгеру 75% дейін көтерілген.
Сонымен, мультимедия интерактивті өнімде - ... ... ... ... мен фотосуреттер), қозғалатын бейнелер (мультипликация және бейне) және дыбыс (сандық және MIDI) сияқты ақпараттың ... ... ... ... ...
Аудиоақпарат өзіне сөз, музыка, дыбыстық эффектілерді қосады. Мұнда ең ... ... ... тасымалдаушының көлемі болып табылады. Аудиоақпаратты бейнеақпаратпен салыстырғанда, ... ... ... саны ... көп болады. Бәрінен бұрын, мұнда статикалық бейнетізбенің элементтері кіреді, оларды графика ... ... және фото деп екі ... ... болады. Бірінші топқа әр түрлі суреттер, интерьерлер, графикалық режимдегі символдар жатады. Екіншісіне - ... және ... ...
Динамикалық бейнетізбе әрқашан статикалық элементтердің (кадрлар) ретінен тұрады. Мұнда үш типті элемент ерекшеленеді: кәдімгі бейне (секундына шамамен 24 ... ... ... 6-12 фото), анимация. Бейнетізбені мультиорта құрамында қолдану аудионы қолданғанға қарағанда көптеген маңызды мәселелерді ... ... ... ... мыналар болып табылады: экранның рұқсат етілген қабілеттілігі, ... ... ... қатар ақпарат көлемі.
Мультимедия өнімінің басқа ақпараттық ресурстардан өзіне тән ... ... ... ... көлем болып табылады, сондықтан қазіргі уақытта бұл өнімдердің негізгі тасымалдаушылары стандартты сыйымдылығы 640 Мбайт CD-ROM оптикалық дискісі ... ... ... ... үшін басқа да құралдар қатары бар (CD-Worm, ... DVD және т.б.), ... ... құны өте қымбат.
Электронды оқулықтың қолданылу саласы:
* Осы ... ... ... ... ... ... және оның құрылымына, функцияларына, мазмұнына, оқу элементтеріне, рәсімделуіне, құжаттамаларына және шығу мәліметтеріне ... ... ... Осы ... ... беру ... арналып жасалынған барлық электрондық оқу басылымдары қолданылады.
Электрондық оқулыққа қойылатын жалпы талаптар
Электрондық оқулықтың объектісі ғылыми негізделген ... ... мен ... ... қатар берілген оқу курсында оқытылатын объектілердің, құбылыстар мен үрдістердің ... мен ... ... ... ... ... мәтіндік, графикалық, аудио, видео және басқа оқыту ақпараты болуы керек.
* ЭО оқу мақсаттарына тікелей ... ... ... оқу ... ... жатпайтын және пайдаланушының назарын өзіне аудартатын ақпаратты қамтымау керек.
* Электрондық оқулықта интерфейс ... ... ... ... мен қатар, пайдаланушы қате іс-әрекеттер жібермеуі үшін бүтін ЭО-тың және оның жеке ... ... ... ... ... ... түрде болу керек.
* ЭО-та оқылатын объектiлер, үрдістер мен құбылыстардың құрылымын және параметрлерін беру және ... ... ... қатар сыртқы әрекеттердi имитациялау үшiн, имитациалық компьютерлiк моделдер ыңғайлы құралдармен жабдықталу керек. Компьютерлік моделдермен өзара-әрекет ... оның ... ... ... есептердің мазмұнынан студенттің көңілін бөлмей, оларды меңгеру үшін интеллектуалды ... ... ... ... керек.
* ЭО жабық та, ашық та ортада қолданылу мүмкіндігіне ие болу керек. ЭОБ жабық ортада ... ... ... ... және жеке ... ... немесе локалды компьютерлік желіде орындалушы программалар сияқты жұмыс істеу ... ие болу ... ЭО ашық ... ... ... желілерде орналасады және жұмыс істеу үшін программа-браузерлерді қолданады.
* Электрондық оқулық қосымша программалық құралдарды талап етпейтін операциялық жүйенің, соның ... ашық ... ... ... ... ... отырып автоматты түрде орнатуының мүмкіндігіне ие болу керек. Орнату комплектінде мемлекеттік немесе халықаралық стандарттарына ... ... ... ... үшін ... ... шрифтер, драйверлер және программалар пакеттері болуы керек.
* ЭО ... ... ... ... және ... кейін программаның алғашқы кодын өзгертпей ЭО-тың мазмұнын жетілдіру мүмкіндіктері болуы керек, сонымен қатар оқу материалы мен статистикалық деректерге рұқсатсыз ... ... ... ... ... ... ... Электрондық оқулықтың құрамына: титул, мазмұн, контент, утилиталар, көмекшi және құжаттама енгiзiлу керек.
* Титулда ЭО-тың шығу мәліметтері ... Шығу ... ... талаптар осы стандарттың сәйкес тарауында келтірілген.
* Мазмұндамада ЭО-тың құрылымы мен барлық семантикалық оқу бірліктерінің атаулары көрсетілуі ... ... ... ... мен есептеріне қатысты, және бiлiмдi қорытынды бақылау өткізуге қажет, барлық оқу материалы берілуі керек. Оқу материалы ғылыми терминологияны пайдаланып ... дәл, ... және ... ... ...
* ... пайдаланушыларды тіркеу, статистикалық деректерді шығару, мазмұнды қарау, оқу траекториясын анықтау және сонымен оқыту, ағымдағы, аралық, белестік және қорытынды тестілеуді жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... ... және ЭО-тың iске қосылу моментiнен бастап қолжетпек болу керек.
Электрондық оқу ... ... ... ... талаптар
Электрондық оқулықтың контенті үш деңгейлі семантикалық оқыту бірліктеріне бөліну ... 1 - ... 2 - ... 3 - сабақтар.
* Модул блоктан блокқа өскен сайын мағыналы байланыстары бар логикалы ... ... ... ... ... оқу ... ірі синтактикалық, семантикалық және прагматикалық оқыту бірлігі.
* Блок сабақтан сабаққа өскен сайын мағыналы ... бар ... ... ... ... ... электрондық оқу басылымындағы орташа синтактикалық, семантикалық және прагматикалық оқыту бірлігі.
* Сабақ минималды ... ... және ... ... бірлігі және ол бірнеше оқыту элементтерінен тұрады. Сабақтағы міндетті оқыту элементтері болып теориялық материал, мысалдар, тапсырмалар, сұрақ-жауаптар және ... ... ал ... емес элементтерге оқыту ақпаратын меңгеру, түсіну және еске сақтауға себебін тигізетін және ақпараттық тығыздықты қамтамасыз ететін ... ... ... және ... ... ... материал таңдап алынған оқу курсы бойынша мазмұны түсінікті, нақты, толық және қарама-қайшылықсыз болатын көкейкесті ақпаратты қамтуы тиіс және бұрын өткен ... ... ... ... өздігінен оқу, тапсырманы жасау және білімді бақылау үшін жеткілікті болуы керек. Теорияда мәтіндердің астын сызу және түсін өзгерту ... ... ... ... ... ... Мысалдар теорияның жеке маңызды аспектерiн жаттығуды орындау, есептi шешу, сұрақтарға жауаптар тағайындау және т.б. түрiнде деталды талдауын қамтамасыз етуi ... ... ... объекттер, үрдістер мен құбылыстарының iшкi байланысын анықтауға, олардың әртүрлi сыртқы әсерлер кезiндегi функционалдық қасиеттерiн зерттеуге және ... ... мен ... шешудегi практикалық машықтарын қалыптастыруға бағытталу керек. Тапсырмалардың тұжырымдамасында атқарылатын iс-әрекеттердiң ретi мен күтілетін нәтижеге және олардың берiлу формасына ... ... ... ... керек.
* Сұрақ-жауаптар бiлiмдi меңгеру үшiн және практикалық жұмыстарды орындау машықтарын қалыптастыруға бағытталған болу ... ... ... танымдық іс-әрекетін жетiлдiру үшiн қиындық деңгейі, сипаты және жауаптардың берiлу пішімі бойынша ... ... ... ... мен ... ... ... қамтуы керек. Тестер дұрыс жауапты таңдау кезiнде қарапайым табу әдiсiн қолданбау үшiн мағынасын түсiнбей жауап беретiн сұрақтарды қамтымауы керек. ... оқу ... ... бiлгенде ғана дұрыс жауапты таңдап алу үшiн дұрыс емес жауаптар өздерiнiң мазмұны бойынша дұрыс жауапқа жақын болуы керек. Тесттер ... ... мен ... болатын әдеттегi қателер туралы ескертулер мен сол қателердi жiбермеу және түзету туралы ... ... ... Анықтамалық оқу материалына қатысты және жаттығуларды орындау, есептердi шешу мен тәжiрибе өткiзуге, курстық, дипломдық және т.б. ... ... ... ... кестелiк, графикалық және басқа оқу-әдiстемелiк мәлiметтер қамту керек.
* Графика, ... және ... оқу ... ... ... ... мен ... ең маңызды жақтары мен жағдайларын ашу және көрсету үшін қажеттi қосымша дидактикалық ... ... ... ... ... ... пән ... байланысты терминдер және қысқартулар сөздігін қамту ... ... ... ... ... талаптар
Оқыту элементтерiне: , , , , , , , , және жатады.
* Оқыту элементі ... ... ... ... ... ... қолжетпек жасауына мүмкіндік беру керек.
* Оқыту элементі мысалдардың сипаттамасы мен олардың түсініктеріне қолжетпек жасауына мүмкіндік беру керек.
* ... ... ... ... бойынша жаттығуларға және есептерге, сонымен қатар оларды орындау мен шығаруға байланысты көмекке қолжетпек жасауына мүмкіндік беру ... ... ... ... ... ... тест ... дейін жауаптары интерактивті берілетін және тексерілетін сұрақтарға қолжетпек ... ... беру ... ... ... ... ағымды бірлігі бойынша білім бақылауды өздігінен жүзеге асыру үшін арналған тестілеу құралына қолжетпек жасауына мүмкіндік беру керек:
- сабақ деңгейінде - ... ... ... ... деңгейінде - аралық білім бақылау;
- модулдер деңгейінде - белестік білім бақылау;
- ЭОБ-ы деңгейінде - ... ... ... ... элементі ЭОБ-да кездесетін және олардың анықтамаларына гипермәтіндік сілтемелері терминдер және қысқартулар сөздігіне қолжетпек жасауына мүмкіндік беру ... ... ... ... ... ... ... қолжетпек жасауына мүмкіндік беру керек.
* Оқыту элементтері , және қосымша дидактикалық материалдарға ... ... ... беру керек.
* Оқыту элементі схемаларға, сызуларға, суреттерге, фотосуреттерге және бейнелерге, соның ішінде ... ... ... ... беру ... ... элементі оқылатын сабаққа қатысты негiзгi ұғымдарды, фактілерді, ... және ... ... ... жасауына мүмкіндік беру керек.
* Оқыту элементі оқылатын сабаққа қатысты объектiлердің, үрдістер фрагменттерiнің және құбылыстардың қасиеттері мен ... және ... оқып ... үшін ... ... ... ... және басқа тұлғалардың сұхбатын көрсететін фильмдерге қолжетпек жасауына мүмкіндік беру керек.
Қазіргі әдістемелік қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
* ... бойы ... ... ... ... ... бірақ барлық топтардың ... ... ... сәйкес компьютерлік сыныпта 3-4 сабақ өтуге мүмкіндік алуы керек.
* Әрбір сабақ, оның компьютерлік сыныпта ... ... ... өтіп ... қатыссыз стандартты бағдарламаға сәйкес әдістемелік жасақтамамен жабдықталған болуы керек (аудиторияда қарастырылған және үйге берілген сұрақтар мен тапсырмалардық ... ғана ... Егер ... ... пен ... ... сол бір ғана компьютерлік орта деп есептесек, онда бұл мүмкін ...
* ... ... ... ... - ол өз пәні ... ... өтеді, ал компьютерлер уақытты үнемдеуге мүмкіндік беретін және көп көлемді есептерді шешуде (және үй ... ... ... анализдеуде, компьютердің графикалық мүмкіндіктерін қолдануда жұмысты тиімдірек ететін демеуші қызметін атқарады.
* Мұғалім дәріс ... және ... ... ... ... ... студенттерде электрондық оқулықтың және басқа да компьютерлік оқу құралының бар болуын есепке алуы ... (үй ... ... ... ... жұмысы үшін жабдықталған арнайы аудиторияларда) және сондықтан мұғалімнің ерекше маңызды сұрақтармен ғана шектелуіне, ал ... ... өз ... оқуына беруге мүмкіндігі бар.
* Компьютерлік сыныптарда бақылау жұмыстарын жүргізу өте қолайлы.
* ... ... ... ... ... ... ... үнемдеуін ескеріп, топты теңдей екіге бөліп, бір жартысымен бақылау жұмысын екінші жартысымен сабақты қатар ... ... ... ... ... өткізуге болады, оның үстіне компьютер бақылаудың қорытындысын тез арада шығарып береді.
* ... ... ... санымен өзіне қажетті бақылау жұмысын өзі шақыра алауы және оның қиындық ... ... өте ... ... да ... ... ... бөлуге болады).
* Компьютерлік көмек, әсіресе, үй тапсырмалары мен бақылау шараларына қатысты студенттермен жұмысты жекелендіруге мүмкіндік ... ... ... студент өзіне берілген есепті шеше алатынын және табыстан табысқа жете алатынын сезіне алуы ... Бұл ... ... ... арттырыды және сабақты түсінікті, әрі тиімді жасайды. Тапсырманы жекелендірудің өнегелік және тәрбиелік мәнін ... ... ... ... дидактикалық шарттар
* Белгілі бір пәнге байланысты дайындалған оқулықтың сол пәннің типтік бағдарламасына сәйкес болуы;
* Электрондық оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен ... ... ... ... қамтитын негізгі, зертханалық және тәжірибелік тапсырмаларды орындауға арналған қосымша, материалдарға анықтама, библиографиялық көмекші, аралық және қорытынды бақылау ... ... ... материалдарды дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімдері бөлімдерін қамтуы;
* Электронды оқулықтың кәдімгі оқулықтардың мазмұндарын қайталамауы, яғни ... ... ... ... ... әрі ... берілуін ескеру керек;
* Белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2-3 экрандық беттен артық болмауы тиіс;
* Бiр қатардағы ... 62-65 ... ... ... ... ... тыс иллюстрациялық, анимациялық тұрғыдан көркемдеу пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін.
Электронды оқулықтың мәтініне қойылатын ... ... де ... ... мәтініне қойылатын талаптарды қанағаттандыруы керек. Электронды оқулық жасау және жариялау мүмкіндігі дәстүрлімен салыстырғанда автор мен басып шығарушыдан анықталған қағидаларды қатал ... ... ...
... қысқа және анық болуы керек.
● Мәтін жақсы ұйымдастырылған болуы керек.
● Әрбір беттің мәтіні өзінше жеткілікті болуы керек.
... тым көп ... ... ... Мәтінде орфографиялық қателер болмауы керек.
Бейнелеуге қойылатын талаптар
● Электрондық ... ... ... ... салмаңдар.
● Бейнелерді түсіндіретін мәтінмен толықтырыңыз.
● Графикалық файлдардың көлемін шектеңіз.
● Қолданушылар әр түрлі рұқсат етілген манитормен ... ... ... керек.
● Барлық оқырмандарда графиканы бейнелеу сол түстік рұқсат етілім
арқылы іске ... ... ... ... талаптар
Гиперсілтемелер жүйесін құру сапасы стиль мен безеніру сияқты маңызды. ... ... ... ... ... негізгі бетке гиперсілтеме болуы керек.
● Гиперсілтемелер мәзірінде түсініктеме болуы керек.
● Мағынасыз гиперсілтемелер болмауы керек.
● Артық гиперсілтемелер болмауы керек.
2.2 ... оқу ... ... және ... ... ... құралын жасауда ерекшелік, педагогикалық, эргономикалық, психологиялық талаптар ескеріледі. Қазіргі кезде электронды оқу ... ... болу ... ... бір ... ... жоқ, ... кейбір жалпы қағидалар программалық оқу құралын құруда көмегін тигізуі мүмкін. Электронды басылымдар мәтіндік, графиктік, музыкалық, видео, фото және ... ... ... ... Электронды оқу құралы кез-келген электронды тасығышта орындалуы немесе жергілікті, не ... ... ... ... ... беру ... электронды оқу құралы маңызды рөл атқарады: компьютерлік технологияларды қолданып, ол дәстүрлі ... ... тән және ... ... ... шеше ... ... оқулық көлемінде оқу материалын қолданып, студент қажетті ақпаратты ала алады. ... ... пен ... ... ... ... студентке ыңғайлы жағдай туғызады. Программалық жабдықтардың күрделілілгі мен дербес компьютерлердің өндірісінің өсуі қолданушыға қолданылатын қосымшалардың барлық атқаратын ... ойда ... ... қиынға түсуде. Сондықтан күнделікті жұмыста операциялық жүйенің немесе программалық жабдықтың барлық мүмкіндіктері қолданыла бермейді. Кіріспе оқу ... ең ... ... ... ... ... Қолданушының көбісі жаңа өнімнің алдындағы қорқыныш сезімінен арылған соң, ... ... ... ... ... ... барлық мүмкіндіктерімен танысқысы келеді. Оларға командалардың ұзақ сипаттамасы керек емес, қысқа әдістемелік ... ... ... ... ақпарат жұмыс кезінде талап етілетін мәліметті алуға ыңғайлы түрде беріледі. Бөлімдерді бірегей ретпен құру қажетті ақпаратты тез ... ... ... және ... ... қысқартады. Сілтемелер қарастырылған сұраққа қатысты барлық ақпаратты тез табуға мүмкіндік береді. Мұндай негіздемелер педагогикалық жоғары оқу ... ... ... ... оқу құралдарына тән .
Электрондық оқыту құралының құрылымы:
* оқу ... ... ішкі ... мен ... ... блогы;
* өзін-өзі оқыту блогы;
* ішкі бақылау блогы.
Жоғарыда көрсетілген блоктар келесідей түрде бір-бірімен өзара байланысқан. Құрал бөлімдерден тұратын модульдерге ... ... ... ... ... теориялық мәлімдемелерден және өзін-өзі бақылау блогынан тұрады. ... ... ... оқу ... ... ... ... ақпараттық блок және сыртқы бақылау блогы жатады
Құралдың ұсынылған құрылымы былайша анықталады, негізінен ... ... ... ... ... ... үшін қолданылады және қандай бөлім қай уақытта және ... ... ... ... ... Дайындалған материал келесі талаптарға жауап беруі тиіс.
Оқу материалының блогына талаптар:
* пәндік ... ... ... ... оқу ... ... ... дұрыс құрылған және модульдерді оқыту реті мен оның өзара байланысы анықталған болуы тиіс. ... ... ... ... ... ... ... тереңдігі пәндік материалдың күрделілігімен анықталады.
* пәнді оқып-үйрену бойынша ұсыныстар;
* берілген материалдың ... ... ... ... ... ... қысқа, анық болуы тиіс;
* материалдың элементтері арасында ішкі (мысалы, терминдер сөздігі) және сыртқы (мысалы, үлгіленетін ... ... ... ... ... алуы тиіс;
* иллюстративті материалдың (түсіндірме сұлбалар, суреттер, видео және аудио қойылымдар ) бар болуы;
Өзін-өзі ... ... ... ... ... бақылау блогының құрамына жататындар:
* өзін-өзі бақылауға арналған тесттер;
* Аралық тесттің дұрыс ... ... ... бөлім/тақырыпқа сілтемелер мен түсіндірмелер.
Бөлімнің әрбір модулінің соңында өзін-өзі бақылау элементтері болуы ... ... ... ... Бұл ... ... өзін-өзі бақылауға арналған жаттығулар мен тесттерге ... ... ... ... тәрізді, өйткені тек тесттен өткеннен немесе есепті шешкеннен кейін ғана студентке өз бағасын білуге мүмкіндік береді. Жаттығуларда шешімнің нақты ... ... жөн. ... оқыту блогына қойылатын талаптар:
Негізінде, электронды оқу құралын қолдану студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда ... ... ... ... ... ...
Оқулықта осы блоктың элементтері болуы тиіс:
* өзінше оқытуға арналған сұрақтар мен тақырыптар;
* қосымша ... ... ... ... курс ... ... ... туындылар, стандарттар, құжаттар);
* негізгі терминдердің сөздігі.
Сонымен бірге, оқулықтар ғылыми-әдістемелік және педагогикалық сараптамадан өтуі тиіс, мақсаты - ... ... ... ... ... ... мазмұнның оқу-әдістемелік аппараттың бар болуына сәйкес олардың толықтылығын анықтау.
Бірінші сатыда оқу пәні жүйесіндегі берілген тақырыптың алатын ... орны және ... ... ... мәселелер туындайды. Екінші сатыда дәріс формасындағы оқу ақпараты ұсынылады. Үшінші ... оқу ... ... ... ... ... оқу оқытудың барлық сатысында студенттің барлық функцияларын автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Интеллектуалды оқыту бағдарламасын құру көп уақытты және ақшалай ... ... ... Оқу ... ... компьютерде орындалған функцияның сапасынан тәуелді. Кәдімгі оқулық әлі де ұзақ уақыт студенттердің негізгі ... қала ... ... ... ... ... гөрі ... оқыған ыңғайлы. Сондықтан электронды оқу құралын құру кезінде оқыту бағдарламасының сапасына көп ... бөлу ... ... ... ... педагогикалық мақсаттарға сәйкес келуі керек:
* оқытудың гипермәтіндік жүйесін қолданып, дәріс материалы, видео, және аудио ролик түрінде ... ...
* ... ... ... ... бекітуге мүмкіндік алады;
* студент материалды қалай меңгергенін және оқыту үрдісін бақылайды.
Электрондық оқыту құралы - бұл компьютерді қолданып, оқу ... өз ... ... ... ... ... ... ететін программалық әдістемелік кешен. Электрондық оқыту немесе курс үш ... ... ... ... ... ... ... презентациялық құрамадан; алынған білімді бекітетін жаттығулардан; студенттің бағасын дұрыс бағалайтын тест жүйесінен. Оқыту ... ... ... ... ... ... ... жасау - өте күрделі және көп еңбектенуді қажет ететін жұмыс. Негізгі көңіл ... ... ... ... ерекше жаңа қабылдауларға бөлінеді. Жарнамалық жобалар мен компьютерлік басылымдар ең жиі қолданылатын компакт-дисктердің сипаттамасына қарау жеткілікті. Бірінші орында ... ... ... ... ... және видеофрагментердің саны жәгне олардың ұзақтығы. Ақпараттығң сапасы жайлы ақпарат жоқ, ең ... ... өнім ... ... ... ... ... Осылайша берілген оқулықтар, энциклопедиялар және басқа басылымдар оқу құралы ретінде қолданылуы мүмкін. Олар әр ... ... ... ... ... ... Бірақ осы қосымшаларды нақты бір жұмыста қолдану қиын. Оқу программасын құру кезінде ... ... ... ... қолдану маңызды.
Электрондық оқыту құралы мынадай жағадайларда ...
* тез ... кері ... ... ... яғни интерактивті болып табылады;
* қажетті ақпаратты тез табуға көмектеседі, іздеу жай оқулықта қиынға түседі;
* гипермәтіндік ... ... рет ... кезде уақытты үнемдейді;
* экранға мәтінді шығарып ғана ... ... ... ... және ... және т.б. - ... ... технологиялардың мүмкіндіктері мен артықшылықтары белгілі болады;
* нақты тарау бойынша нақты ... үшін ең ... ... білімді тексеру;
* Интернет көмегімен қажетті ақпаратты ... ... ... кезде компьютерлік дидактикалық программалардың келесі типтері белгілі:
* ... ... - ... ... ... және ... ... студент белгілі бір мақсатқа жету үшін оқу ортасында тапсырмаларды көрсету;
* оқыту програмамлары - ... оқу ... мен ол ... бере ... ... ...
* ... программалар - студенттен талап етілетін тапсырмаларды беру;
* жаттығу программалары - ... ... ... ... ... үшін ... ... Олар теория бойынша ақпаратты алуды қаматамасыз етуі тиіс;
* дидактикалық ойындар - ойын ... ... ... ... ... ...
* гипермәтіндік жүйелер - негізінен мультимедиалық анықтамалардан тұрады, ақпаратты іздеу және ... ... ... дамыған.
Мұндай жағдайларда студенттің компьютерлік оқыту программаларымен байланысы оқытушының тәжірибесіне бағытталған. Оқытушы студенттің пән материалын оқып-үйрену үрдісіне қатысады.
Оқулықтың сапалылығы ... ... ... ... Егер аталған оқулық бойынша үйренушi сынақ немесе басқа да оқу- әдістемелік құралын қолданып практикалық ... ... ... ... ... онда оның ... материалы келесi үш түрде өрнектелетiн болады:
1. Материалдың мәтiн, сурет, график, кескiн, кесте және т.б. түрлерде баяндалуы. Ол оның ... ... ... ... ... ... түрiнде баяндалуы - оқулық мазмұнының ... ... ... Онда оқу ... ... ... ... үзiндiлерiн студенттің меңгеруiне ыңғайлы етiп, графиктiк түрде ... ... ... ... ... ... жүйесi. Онда оқу материалын қаншалықты деңгейде меңгергенiн айқындайтын сұрақтар мен тапсырмалар берiледi.
Материалдың мұндай түрде ... ... есте ... ... дамуына және өткен материалды ұмытпай, оны дамытуына игi ... ... ... ... жасаудың педагогикалық технологиясының құрылымы оқыту процесінің заңдылықтарына негізделіп, бір-бірімен байланысты 3 ... ... ... ... және ... оқулықтың мотивациялық-мақсатты компоненті модульдер мен шағын модульдерді құрастырудан тұрады. ... - пән ... ... және қызметтік білімдердің жиынтығы. Ол электронды оқулық арқылы оқытуды ұйымдастырудың қызметтік түйіні ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Гипермәтін - терминдерден, ұғымдардан, әртүрлі кестелерден, графиктерден және диаграммалардан тұратын мәліметтер базасы ретінде берілетін ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... тест алу жолымен жүргізіледі. Электронды оқулықта тестердің бір дұрыс жауабы бар түрі берілген. Тест соңында студент өзі қате ... ... ... көре алады.
Электрондық оқулықтың құрылымдық элементтерi:
- сыртқы бетi;
- титульдық экран;
- мазмұны;
- ... оқу ... ... ... ... ... ... бейнелер);
- оқу материалының қысқаша мазмұны (кескiн курс түрiнде берiлуi);
- қосымша әдебиеттер ... ... ғана ... мәтiндердi де енгiзу қажет);
- өзiндiк бiлiмдi тексеру жүйесi;
- өзiндiк ... ... ... ... ... ... ... сөздік;
- оқулықпен жұмысты басқару жүйесi.
Әрбір құрылымдық элементке жеке-жеке тоқталып, сипаттама берейiк:
Сыртқы бетi - ... ... ... ... тұрғыдан әдемi безендiрiлуi қажет. Ол үшiн графиктiк ... мен ... ... Оқулықты көрмеге қою мақсатында анимациялық құбылыстармен безендiрiлуi қажет.
Титульдық экран - оқулықтың атауы, ... бiлiм ... ... ... ... Бiлiм және ... ... авторлық құқық, оқулықтан лицензиядан өткен белгiсi, баспаға тапсырылған күнi, оқулық авторларының мекемелерi туралы ақпараттар жазылады.
Мазмұны. Оқулықтың негізгі бөлімі ... ... ... кез ... ... біз осы ... ... тез оқи аламыз. Мазмұнның қасиеті бойынша біз бір бөлімді ашу ... ... ішкі ... ... ... ... бұл ... мынадай мүмкіндіктері бар:
* Өз білімін тексеру жүйесі
* Мәтін фрагменті бойынша оқулық бөлімдерінің мазмұндарын іздеу функциясы
* ... кез ... ... ... мүмкіндік
* Тапсырмалар
* Түсініктеме сөздік
* Оқулықпен жұмыс істеуді аяқтау.
Электрондық оқулықты жасақтаушылар алдына мынадай мәселелер қойылады:
* ... ... ...
* электрондық оқулықтың типi қалай таңдалады?
* оны құрудың негiзгi ... ... ... бөлiмдерiн үйренушiнi ынталандыру бағытында қалай таңдап алуға болады?
* оқулықтың сценарийiн қалай жазуға болады?
* оның құрылымдық ... ... ... ...
* ... ... оқытуда үйренушiнiң қызметiн қалай ұйымдастыруға болады?
* оқытудың нәтижелерiн қалай бақылауға болады?
* электрондық оқулықты құруды қалай ... ... ... ... ... пән туралы қысқаша ақпарат;
- ... ... ... оқулықпен және оның бөлiктерiмен жұмыс жасау туралы ... ... ... бiлiм беру ... ... ... (дәріс конспектiлерi);
- теориялық материалдарға негiзделген оқу құралы;
- зертханалық ... ... ... ... құрал;
- зертханалық жұмыс пен бақылау жұмыстарының тапсырмаларының тiзiмi;
- ... ... ... ... ... ... ... бақылау тестiлерiнiң жинағы;
- телекоммуникациялық құрылғыларды қолдану ... ... ... мен графигi;
- Түсініктеме сөздік
- пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi және Интернеттiң ақпараттық ресурстарына сiлтемелер;
2.3 ... оқу ... ... және қолдану әдістемесі
Қазіргі кезде білім беруді автоматтандыру процесінің ... ... осы ... ... асырудағы өзекті мәселелердің бірі- электрондық оқу құралдар ... ... ... Ал оларды оқыту процесіне қолдану сапалы білім берудің бірден-бір құралы болып табылады. ... ... ... тек ... ... ... оқулықты пайдалану заман талабын қанағаттандырмайды.
Ал ЖОО кредиттік жүйеге өтуге байланысты студенттердің ... ... ... ... көп көңіл бөлінеді. Бірақ, өздігінен жұмыс істеп үйренбеген студенттерге материалдарды игеру ... ... ... ... біз ... көмекші құрал - теориялық информатика курсы бойынша оқытатын ... ... ... ... ... еттік.
Электрондық оқыту құралы Macromedia Flash MX технологиясының негізінде жасалынған. Macromedia Flash технологиясы арқылы жасалынған бұл оқу құралында ... ... ... тапсырмалар, студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) және студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ), тест тапсырмалары жүйесінен тұрады. Электрондық оқулықта қосымша ... ... ... тұрады.
Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы - пәнін оқыту ... ... оқу ... қолдану болып табылады. Мысалы, бұл электрондық оқулықта анимациялық көріністер арқылы құрылған программаның ... ... ... ... арналған элементтер келтірілген.
Жасалынған электрондық оқыту құралдарының ішкі мазмұны - теориялық мәліметтер оқу ... ... ... ... ... оқыту құралдарының кейбір элементтерін программалау немесе жасау туралы мағұлматтарды ... ... ... ... болады. Өзіндік жұмыс ЖОО-да студентті оқыту кезінде ғылыми, әдістемелік, оқу әдебиеттерін өз ... оқып ... ... ... қалыптастыру керек. Ол үшін студент өзінің жеке танымдық белсенділігін шыңдауы қажет.
Міне, ... да ... ... ... өзіндік жұмысын тиімді ұйымдастыру өте маңызды. Осы ... ... ... ... ... ... тілдерін қарастыра отырып, олардың ішінде Macromedia Flash технологиясын пайдалана отырып электрондық оқулықтың ... ... ... ... ... бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министірлігі бекіткен типтік оқу бағдарламасымен толық сәйкес келеді. Электрондық оқыту құралдарын пайдалана ... ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз ету талабы электрондық оқыту құралдары ақпараттық және телекоммуникация техникасымен жұмыс жасау сеансының бір ... ... ... циклдың барлық буындарының орындалу мүмкіндігін ұсыну керек дегенді білдіреді.
-4508567945
Сурет 1. ... ... ... ... ... ... беті жоғарғы бiлiм мекемелерi (мысалы, ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Абай атындағы ҚазҰПУ), факультет атауы, ... ... және ... тұрады.
Сурет 2. Электронды оқулықтың тұжырымдамасы, мазмұны және авторлар ұжымы
Алғашқы беттен кейін келесі батырманы шерту арқылы оның ... осы ... ... ... ... ... ... және батырмадан тұратыны көрсетілген. Тұжырымдама батырмасын шерту арқылы информатиканың теориялық ... ... ... ... баяндалған.
Сурет 2. Электронды оқулықтың авторы
Ал Авторлар ұжымы ... ... ... осы ... ... ... мен ... жетекшісі көрсетілген.
Сурет 3. Электронды оқулықтың мазмұны
-63501294765Ал Мазмұны батырмасын шерту арқылы дәрістер, ... ... ... ... ... ... студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ), теориялық және практикалық материалдарда кездесетін барлық терминдер мен ... ... ... ... ... тексеруге арналған тест тапсырмалары және пайдаланылған әдебиеттердер тұрады.
Сурет 4. Электронды оқулықтың дәрістері
Дәрістер ... ... ... ... теориялық негіздері пәнінен он үш дәріс қамтылғанын көре аламыз. Себебі бұндағы дәріс санын сағат санына сәйкестендіріп қарастырған ... ... ... ... ... есеп ... ... жаттығулар қамтылған.
Информатиканың теориялық негіздері пәнінен оқу- әдістемелік құралын қолданылатын практикалық сабақтардың негізгі түрлері - зертханалық жұмыстар мен ... ... ... ... жұмыс - әр студент өзіндік жұмыс жасау үшін тапсырмалар алатын тәжірибелік жұмыстардың бір түрі. Зертханалық жұмыс әдетте жаңа ... оқып ... ... ... тапсырма барлық студенттермен орындалу сипатында болады. Орындаудың бұл түрі жаңа ақпараттық қызмет көрсетумен тәжірибелік танысу, іздеу үшін оқытылатын ... ... ... білуді қалыптастыру. Зертханалық жұмыс кезінде оқытушы рөлі студенттер қызметін бақылап ... ... ... ... көмек берумен анықталады. Желілік білім ресурсын жасау әдістерін оқыту ерекшелігі мынада: жалпыға бірдей ... ... ... ... ... ... ... Мысалы, визуалды дизайнды қалыптастырумен байланысты жалпы тапсырманы орындай отырып, студенттер нәтиже ретінде әр түрлі түске қатысты нәтижелер беруі мүмкін. ... ... ... ... болады және білімдер деңгейінде бірдей меңгерілуі тиіс.
-186690307975
Сурет 5. Электронды оқулықтың зертханалық жұмыстары
Зертханалық жұмыстар батырмасын ... ... ... ... тізімін көре аласыз. Зертханалық жұмыстар
Зертханалық жұмыстарды жүргізуде маңызды фактор - ... ... ... ... көмегін пайдалана отырып, оқу тапсырмаларын студенттер өздері орындайтын жеке жұмыстар болып табылады. Бұл студенттердің өз дайындығы мен мүмкіндіктеріне қарай олардың ... ... ... ... ... ... береді.
Өзіндік жұмыс ЖОО-да студентті оқыту кезінде ғылыми, әдістемелік, оқу ... өз ... оқып ... ... ... ... ... Ол үшін студент өзінің жеке танымдық ... ... ... ... ... да ... ... тиімді студеттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру өте маңызды.
Сурет 6.
Сурет 6. Электронды оқулықтың тест тапсырмалары
Тест тапсырмалары батырмасын шерткен кезде деңгейлеп ... тест ... бар. Бұл тест ... үш ... және ... ... жалпы қорытынды тест тапсырмалары бойынша оны орындай отырып, студент өз білімін тексеріп, соңында нәтиже ... ... ... ... жабық түрі пайдаланылған, әр тест 15 сұрақтан және 5 ... ... Ал ... ... ... ... тест тапсырмасында төрт нұсқасы ұсынылады, ол ішінен бір дұрысын таңдауы керек. Тест жауабын автоматты түрде шығарып береді.
Қорытынды
Орта білім беру ... ... ... ... оқыту жүйесі қолданылады. Алға қойылған мақсатқа жету оқыту сапасын арттыруға, мектепті басқаруды жетілдіруге, сыртқы ортамен ақпараттық біріктіруге әкеп ... ... ... ... бір қатар нормативтік құжаттарға өзгертулер мен толықтырулар енгізуді талап етеді. Электронды оқыту жүйесінде жұмыс жасау үшін кадрларды даярлау бөлігінде жоғары, ... және ... ... ... ... білім берудің жалпы білім беру стандартына (бұдан әрі -- ... ... ... жүйесін міндетті пайдалану бөлігінде орта білім берудің МБЖБС-ға; мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгілік штатында (лауазымдарды қосу: мектептегі ... және ... ... болады.
Бұдан басқа электронды оқыту жүйесінде, жүйені пайдаланушылардың жеке және ұжымдық жұмысының регламентінде, техникалық регламентте (электронды оқыту ... алып жүру және ... ... ... ... мен оқу-әдістемелік кешенді құру үшін талаптар әзірленетін және аталған міндеттерді жүзеге асыру үшін электронды оқыту жүйесін пайдаланушыларды даярлау және біліктілігін ... ... ... ету ... ... ... ... техникалық қолдау Ұлттық ақпараттандыру орталығы және қалалар мен ... ... ... жанындағы білім берудегі жаңа технологиялардың өңірлік орталығы жүзеге асырылады. Электронды оқыту ... ... ... ... ... мен контенттер бекітілетін болады.
Бұл электрондық оқулық Жоғарғы оқу орындары студенттеріне және қашықтықтан оқыту жүйесіне арналып, ... ... ... ... ... пайдалана отырып, информатиканың теориялық негіздері пәнін студенттерге жоғары оқу орындарының бағдарламасы ауқымында терең түсініп, игеруге мүмкіндік жасау. Ақпараттық ... ... ... тек ... тар ... ғана қол ... заттан баяу, бірақ бұлжымай компьютерге ауысуы күнделікті үйреншікті көрініс, интернеттің пайда болуы және т.б. - ... бәрі ерте ме, кеш пе ... ... ... ... ... білім беруді қозғауы тиіс еді.
Соңғы жылдары бәріміз ... ... ... ал ... кейін отандық электрондық энциклопедияның пайда болуының куәсі болдық, ол қолданушыға өзінің ... ... ... ... жаңа береді. Бұдан түбегейлі жаңа оқу құралы - электрондық оқулық құруға талпынуға бір ғана ... ... ... ... уақытта мұндай оқулық құру үрдісі жеке бөлек эксперименттер шеңберінен шыққан кезде, оларды оқу үрдісіне ... ... ... ... ... және бұл ... біраз тәжірибе жинақталғанда, ақырында алғаш жол салушы энтузиасттар ... ... ... ... өзі және оның концепциясының анықтамасы айқындала басталды.
Сондай-ақ, оқу құралының мазмұны нағыз және ... ... ... беру жүйесінің барлық деңгейлеріндегі электрондық оқыту құралдарын (ЭОҚ) қолдану мен пайдаланудың бар ... қор ... ... және ... туралы түсінік беруге арналған. Оқу құралында электрондық оқыту құралдарының сапасына қойылатын жіктелген талаптар жүйесі, ЭОҚ ... ... ... ... ... ... ... және сараптау, ЭОҚ мазмұнын және жүргізілетін сараптама тәртібін регламенттеу мәселелері де көрсетілген.
Білім беруді ақпараттандыру ... ... ... ... ... ... ... оқу үдерісінің жекелеген ақпараттық құралдарын мақсатты түрде біріктіруді түсінуі ... Оқу ... ... ... ақпараттандыру тиімділігін жоғарылату, жалпы орта және жоғарғы кәсіптік білім беру жүйесінде мамандарды дайындауды интенсивтендіру, ... мен ... үшін ... ... ... ... шектеулі тұлғаларды оқыту, жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың даму деңгейімен байланысты екендігін атап өту қажет. ... ... ... ... ... оқу ... ... осы оқу-әдістемелік құралында сипатталған ЭОҚ - тарға қойылатын талаптар жүйесімен сәйкестендірілген кезде ғана артады. ... ... ... ... ... ... сараптау және эксплуатациялау тиімділігін арттырады.
Электрондық оқыту құралдарын жасау және эксплуатациялау үдерісінде құралдың мәтініндегі негізгі ... ... ЭОҚ ... ... ... жүйесін жіктеу ғылыми тұрғыдан негізделіп, осындай ресурстарға толық сәйкестендіріле бейімделуі керек. Бұл өз кезегінде телекоммуникациялық желілердегі білім беру ресурстарын ... ... ... ... және білім беру порталдарының профилдік құрамындағы жаңа ресурстарының ... ... ... ... құралындағы сипатталған басты ұсыныстар ЭОҚ-тарды жасауда педагогтарға өзінің кәсіби ... ... ... ... ... ... берудің тиімділігін міндетті түрде арттырады деп үміттенеміз.
Осы дипломдық жұмысымда пәніне электронды оқу ... ... ... материалдар жинақтап, студенттерге жалпы информатика курсы бойынша көмекші оқу құралы болатын электрондық оқулық құрдық.
Бұл электрондық оқулықты жоғарғы оқу орындарының ... мен ... ... және ... осы ... меңгерем дейтін қолданушылар, қашықтықтан оқыту технологиясы жағдайларында да пайдалануға болады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
* Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики. Учебное ... для ... - М.: ... ... - ... 2003. - 312 ... Савельев А.Я. Основы информатики: Учеб. для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001 - 328 с., ил. (Сер. ... в ... ... Вирт Н. ... и ... ... Пер. с англ. - 2-е изд., испр. - СПб.: Невский Диалект, 2001.
* Қазақстан ... ... ... СТ РК ... , Астана, 2004ж. Государственный Стандарт Республики Казахстан СТ РК ... , ... ... ... М. И., ... С. Г., ... В. В., ... Краснова Г. А., Макаров С. #., Роберт И. В., ЩенниковC.A. uдр. Теория и практика ... ... ... // М.: ... ... - ... ... С.Ә., Киселева Е.А пәнінің оқу-әдістемелік кешен. Алматы, 2011 ж
* Информатика: Учебник. - 3-е перераб. изд. /Под. ред. ... Н.В. ... - М.: ... и статистика, 2001. - 768 с.: ил.
* Беляев М. И., Вымятнин В. М., ... С. Г., ... ... В. П., Краснова Г. А., Коршунов С. В., МакаровC.И., Можаева Г. В., Нежурина М. И., ... М., ... И. В., ... А. В., Теслинов А. Г., ЩенниковС. А. Теоретические основы создания образовательныхэлектронных изданий. // Томск: Изд-во ... -- ... ... Ф.Л., Гооз Г. ... Вводный курс: В 2-х ч. Пер. с нем. - М.: Мир, 1990.
* Бурин Е.А. Введение в основы ... и ... ... Курс ... - Алма-Ата: Мектеп, 1988.
* О.В.Зимина, А.И.Кирилов .
* Бидайбеков Е.Ы. Развитие методической системы обучения информатике ... ... с ... ... в ... республики Казахстан: автореф. ... док. пед. наук:13.00.02. −М., 1998.
* Могилев А.В. и др. ... ... ... для ... пед. ... / А.В. ... Н.И. Пак, Е.К. ... Под ред. Е.К. Хеннера. - 2-е изд., ... - М.: Изд. ... , 2006.
* ... Г.М. // ... и ... 2006.
* Гуров В., Гуськов А., Саргин В. Электр
* Буслова Н.С. Системно-деятельностный подход как средство повышения качества обучения теоретическим основам ... в ... ... ... ... ... дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. − Омск, 2006. онный учебник . - М : Ксит ... ... ... Ю. ... ... ... и практика. // М.: Изд-во УРАО, - ... ... А.А. ... ... ... как основа педагогических // Сред. проф. образование. − 1998.
* Бидайбеков Е.Ы., Киселева Е.А., Нугманова С.А. Типовая программа по курсу на ... ... для ... 050111 - . − ... ... ... Е.А. Теоретические основы построения концепции непрерывного курса информатики. − М.: ... и ... ... ... Д.И., ... Е.Ы., Гриншкун В.В., Камалова Г.Б. Теоретико-методологические основы разработки, мониторинга качества и экспериментальной апробации ... ... ... нового поколения. - Алматы: КазНПУ им. Абая, 2005.
* Бидайбеков Е.Ы., ... В.В., ... Б.Ғ. ... құралы, Алматы, 2009.
* Дородницын А.А. Информатика: ... и ... //В сб. ... Становление информатики. − М.: Наука, 1986.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Информатикада Adobe Photoshop программалық оқыту құралын үйрету технологиясы66 бет
Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану62 бет
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба11 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары жайлы мәлімет8 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары туралы9 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары. Ақпаратты өлшеу. Информатика ұғымы. Ақпараттық технологиялар және техника. Есептеу техникасының даму тарихы8 бет
Ақпарат және оны өрнектеудің жолдары6 бет
Информатика және этика16 бет
Информатика пәніне кіріспе. ЭЕМ жұмысының математикалық негіздері.11 бет
Электронды есептеуіш машинасындағы информацияның түсінігі4 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь